Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Název obce: Nový Bor Adresa: Náměstí Míru 1, Nový Bor IČ: Části města: Arnultovice, Bukovany, Janov, Pihel V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) zveřejňujeme závěrečný účet Města Nový Bor za rok 2014, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. Hospodaření za rok 2014 bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou společností K KREDIT, s.r.o. s oprávněním č. 370 zastoupenou nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou s oprávněním č Závěrečný účet Města Nový Bor za rok 2014 je zveřejněn na městské úřední desce. V tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Úvod Město je veřejnoprávní korporace, vymezená zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta, místostarosta a městský úřad členěný na jednotlivé odbory dle organizační struktury jednotky. V jejich činnosti se prolíná samospráva a státní správa. Práva a povinnosti volených orgánů jsou vymezeny zákonem o obcích. Základní zásady činnosti a řízení Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti tajemníka úřadu, vedoucích a ostatních zaměstnanců města stanoví Organizační řád Města Nový Bor. V roce 2014 proběhly komunální volby, z nichž vzešlo nové jednadvacetičlenné zastupitelstvo města, které zvolilo dne usnesením č. 9/14/ZM1 starostu a usnesením č. 10/14/ZM1 místostarostku města, a dále sedmičlennou radu města. Zastupitelstvo si jako své poradní orgány zřídilo Kontrolní výbor o celkovém počtu sedmi členů, Finanční výbor o celkovém počtu sedmi členů, Výbor pro vzdělávání, soc. politiku a zdravotnictví o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro rozvoj města a cestovní ruch o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro dopravu a životní prostředí o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro kulturu a občanské záležitosti o celkovém počtu pěti členů, Sportovní výbor o celkovém počtu pěti členů a Redakční radu Novoborského měsíčníku. Městský úřad má k celkem 88 zaměstnanců, z toho je 70 úředníků. Dále zaměstnává 23 pracovníků veřejně prospěšných prací, 2 asistenty prevence kriminality a 36 zaměstnanců pracuje v organizačních složkách města

2 Město Nový Bor je členem: Svazku obcí Novoborsko Svazku obcí Kanalizace Radvanec, Sloup, Nový Bor Svazu měst a obcí ČR Sdružení obcí Českolipsko Sdružení obcí Libereckého kraje Sdružení pro rozvoj obcí Libereckého kraje Sdružení historických sídel Euroregionu NISA Příspěvkové organizace Města Nový Bor: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ Mateřská škola "Klíček" Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace, IČ Obchodní společnosti s majetkovým podílem Města Nový Bor: Novoborská bytová společnost, s r.o. (NOBYS s.r.o.), IČ , vlastnický podíl města je 100% TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o., IČ , vlastnický podíl města je 100% KULTURA Nový Bor, s.r.o., IČ , vlastnický podíl města je 100% Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ , město je minoritní akcionář Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2014, hodnocení hospodářské činnosti města, údaje o hospodaření s majetkem a další finanční operace, stavy účelových fondů města a finančních aktiv, výsledky inventarizace majetku a závazků, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům, hospodaření příspěvkových organizací a městských společností s ručením omezeným, a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok

3 Údaje o plnění příjmů a výdajů města za rok 2014 Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu/skutečnost % plnění rozpočtu Příjmy po kons , , ,34 94% Daňové př. (tř. 1) , , ,93 103% Nedaňové př. (tř. 2) , , ,00 94% Kapitálové př. (tř. 3) , , ,28 104% Transfery (tř. 4) , , ,13 72% Výdaje po konsol , , ,58 89% Běžné výd. (tř. 5) , , ,61 88% Kapitálové výd. (tř. 6) , , ,97 92% Saldo , , ,76 Přijaté úvěry a půjčky , ,00 0,00 Splátky úvěrů , , ,00 Změna stavu BÚ 0, , ,76 Opravné položky 0,00 0, ,00 Financování (tř. 8) , , ,76 Rozpočet města na rok 2014 v rozsahu závazných ukazatelů byl schválen dne usnesením Zastupitelstva Města Nový Bor č. 1270/13/ZM37 jako schodkový. Schodek rozpočtu měl být zajištěn přijetím dlouhodobého úvěru a splácen v dalších rozpočtových letech. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu, které vedly k úpravám schváleného rozpočtu. Zejména se jednalo o přijetí dotačních prostředků z vyšších rozpočtů a nebylo tedy nutné využít cizích finančních prostředků. Město Nový Bor nyní splácí dva dlouhodobé úvěry. První byl přijat na vybudování vodovodu v přilehlých částí Nového Boru a druhý byl využit na výstavbu nového domu pro seniory, který využívá příspěvková organizace Sociální služby Města Nový Bor. Město v roce 2014 vykázalo kladný výsledek hospodaření ve výši téměř tis. Kč, což bylo způsobeno převážně přijetím finančních prostředků jako náhradu za předfinancované investiční projekty předešlého roku. Jednalo se o finanční náhradu na projekt Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem a na projekt Cesty tradičních řemesel. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování v plném členění dle rozpočtové skladby jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12, který je součástí Zprávy nezávislého auditora. Účetní výkazy města Nový Bor za rok 2014 (FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou k dispozici na finančním odboru města Nový Bor a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách města

4 PŘÍJMY Celkové příjmy po konsolidaci k činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 6,15 %. Daňové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly vyšší o 2,77 %, a to především u položek daňových příjmů fyzických osob, právnických osob a u daně z přidané hodnoty. Daňové příjmy mají zásadní vliv na rozvoj obcí. Tvoří rozhodující část rozpočtu města. V roce 2014 město obdrželo na základě systému rozpočtového určení daní o téměř 6,9 milionů Kč více než v roce předchozím, což bylo způsobeno změnou přerozdělování daní ve prospěch menších obcí na podporu a oživení jejich celkové ekonomické situace. Nedaňové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 5,66 %. Tento pokles byl způsoben nepřesným odhadem finančních prostředků při tvorbě rozpočtu u položky 2460 půjčky obyvatelstvu, která nebyla naplněna. Kapitálové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly vyšší o 4,29 %. Byly přijaty vyšší dotační prostředky v rámci přeshraniční spolupráce. Transfery (přijaté dotace) činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 27,5 %. Město pravidelně dostává z rozpočtu státu dotaci na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v rozsahu PÚ III, jejíž součástí je též příspěvek na dojíždějící žáky. V roce 2014 činila tato dotace tis. Kč. Dále město přijalo průtokové dotace z EU na přeshraniční spolupráci, dotace na neinvestiční a investiční projekty financované prostřednictvím státního rozpočtu či státních fondů. K významným projektům, které se podařilo z části zafinancovat z dotačních prostředků, patří zejména zahájení úpravy zahrad v mateřských školách, projekt Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem, který je založen na partnerské přeshraniční spolupráci s Německem, dále pak dovybavení Sklářského muzea mobiliářem na umístění hodnotných sbírek muzea a také projekt podporující rekonstrukce hrobek na místních hřbitovech. VÝDAJE Celkové výdaje po konsolidaci k činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 11,11 %. Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a čerpání bylo celkem tis. Kč, byla zde úspora ve výši 12,07 %. Větší část provozních výdajů tvoří neinvestiční nákupy služeb, zejména pak nákupy služeb související s odpadovým hospodářstvím, s péčí o městskou zeleň a správou běžného majetku města. Další objemná část výdajů byla použita na opravu a údržbu místních komunikací, chodníků, budov v majetku města a veřejného osvětlení. Vzhledem k mírné zimě došlo v tomto roce k nižšímu čerpání finančních prostředků v těchto kapitolách. Nedílnou součástí běžných výdajů byly také výdaje spojené s odměňováním zaměstnanců města, zastupitelů a členů výborů a s tím spojené povinné pojistné odvody. Nárůst mzdových prostředků je spojen s téměř celoročním využíváním dlouhodobě nezaměstnaných občanů z evidence Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve městě. Využívání těchto občanů je částečně dotováno ze systému podporujícího snižování nezaměstnanosti na státní úrovni. Další část neinvestičních výdajů tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem a dále příspěvky ve formě transferů, či darů poskytovaných na podporu menších neziskových organizací a podnikatelských subjektů zejména v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a v sociální oblasti

5 Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a čerpání bylo uskutečněno ve výši tis. Kč, tedy s úsporou 8,4 %. Mezi nejvýznamnější investiční výdaje, které byly uskutečněny v roce 2014 bezesporu patřilo zahájení rekonstrukce středu města. Podařilo se dokončit její I. etapu ve vrchní části náměstí Míru, dále pak byla zrekonstruována budova mateřské školy v Kalinově ulici, byly dokončeny práce na úpravách zahrad ve čtyřech městských mateřských školách, začalo se s projektem spojeným se snižováním energetické náročnosti na budovách města. V tomto roce se jednalo o budovu hasičské zbrojnice. Dále se pak pokračovalo na regeneraci panelového sídliště Rumburských Hrdinů a na dovybavení nové přístavby Sklářského muzea z projektu Cesty tradičních řemesel a to pořízením mobiliáře sloužícího k úschově cenných sbírkových předmětů. FINANCOVÁNÍ V roce 2014 město nečerpalo žádný nový dlouhodobý úvěr. Město Nový Bor splácelo dva dlouhodobé úvěry poskytnuté Komerční bankou a Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou již v minulých letech. U Komerční banky má město úvěr poskytnutý na vybudování nového domu pro seniory ve Špálově ulici. Splátky byly v roce 2014 celkové výši Kč. Druhý úvěr vedený u ČMRZB byl použit na výstavbu vodovodu Bukovany-Pihel. Za tento úvěr město v roce 2014 zaplatilo celkem Kč. Celková výše nesplacených úvěrů k ,40 Kč. Vládním usnesením o regulaci zadluženosti obcí a krajů byl vytvořen systém monitoringu místní správy v oblasti zadluženosti. Tento systém stanoví přijatelnou míru zadluženosti (optimální ukazatel dluhové služby) na hranici 15 %. Ukazatel dluhové služby Města Nový Bor pro rok 2014 je 2,15 %. Oproti loňskému roku klesl o 0,09 %. Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezené ukazatele Skutečnost 2014 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,93 Nedaňové příjmy po konsolidaci třída ,00 přijaté dotace - finanční vztah položka ,00 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř ,93 úroky položka ,12 splátky jistin a dluhopisů pol.8xx2 a 8xx ,00 splátky leasingu položka ,00 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř ,12 UKAZATEL DLUH. SLUŽBY ř.8 děleno ř.4 2,15 % - 5 -

6 Údaje o hospodaření s majetkem města a dalších finančních operacích Výsledek inventarizace majetku M ěsta Nový Bor za rok 2014 schválila Rada města dne usnesením č. 416/15/RM10 na základě zprávy z jednání ústřední inventarizační komise, která projednala a schválila výsledky inventarizace za rok 2014 dle inventarizační zprávy za rok 2014 na svém jednání dne Podrobné údaje k majetku města jsou uvedeny ve výkazu Rozvaha, která je přílohou Zprávy o přezkumu hospodaření. Vybrané údaje z rozvahy: (tis. Kč) Stav k Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Vymáhání pohledávek z přenesené působnosti, které nabyly právní moci a nebyly ve stanovené lhůtě uhrazeny, zabezpečuje finanční odbor města, oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a s vnitřní směrnicí města č O evidenci a předávání pohledávek. Pohledávky vzniklé ze samostatné působnosti obce jsou předávány ke správě právnímu zástupci města a jsou vymáhány soudní cestou. Na finanční odbor bylo v roce 2014 předáno celkem 607 ks pohledávek v celkové výši Kč, které nevznikly na základě předpisů plynoucích z OZV města. Všechny předepsané pohledávky byly postupně obeslány výzvami a dlužníci vyzvání k náhradnímu plnění. V roce 2014 bylo vydáno 177 exekučních příkazů a bylo vydáno 80 rozhodnutí o povolení splátek. K evidovaným pohledávkám města též patří pohledávka vůči společnosti Private Investors, a.s. v nominální výši ,01 Kč, jejíž nynější reálná hodnota je nulová. Konkurzní řízení stále probíhá a z tohoto důvodu nelze ještě pohledávku zcela odepsat. Hospodářská činnost města Hospodářkou činnost město provozuje především v těchto oblastech pronájmy nebytových prostor, bytů a pozemků a provozování ubytovacího zařízení. Méně významné jsou pak prodeje zboží prostřednictvím komisního prodeje uskutečňovaného v Turistickém informačním centru a Sklářském muzeu, prodej dřeva, prodej Novoborského měsíčníku, zřízení služebnosti, pronájem vývěsních skříněk, inzerce a reklama. Tato činnost je převážně uskutečňována prostřednictvím Novoborské bytové společnosti, s.r.o. na základě mandátní smlouvy, která spravuje většinu nemovitého majetku města

7 Číslo a název účtu Výnosy z prodej vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Smluvní pokuty z prodlení Úroky Jiné ostatní výnosy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Jiné poplatky a daně Pokuty a penále Opravné položky Jiné ostatní náklady vč. finančních r.2014 (v tis. Kč) Hospodářský výsledek zisk před zdaněním Daň z příjmu / Hospodářský výsledek zisk po zdanění Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Všechny dotace byly řádně evidovány v účetnictví města dle předepsaných pravidel a byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím krajského rozpočtu a průtokové dotace byly odeslány v průběhu roku konečnému příjemci dotace. Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem ,21 Kč. Podrobné údaje o přijatých dotacích a jejich čerpání jsou zpracovány v příloze dokumentu tab. Seznam přijatých dotací v roce Neinvestiční dotace (výběr) Pol. akce limitka celkem v Kč čerpání Kč nevyčerpáno 4116 SPOD , , Dotace na výkon Volby , , , Sociální služby města Sociální služby města -denní stacionář Veřejně prospěšné práce UZ Veřejně prospěšné práce UZ Veřejně prospěšné práce UZ

8 4116 Prevence kriminality Terénní pracovník soc Odborný lesní hospodář Sklářská tradice - průtoková , , Cesty tradičních řemesel , , Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , , JSDH Investiční dotace (výběr) Pol. akce limitka celkem v Kč čerpání Kč nevyčerpáno 4213 Snížení en. náročnosti u hasičské zbrojnice , , Územní plán Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , , SFDI chodník Skalická , , SFDI chodník Husova Snížení en. náročnosti u hasičské zbrojnice , , RPS-regenerace sídliště RH , , Cesty tradičních řemesel , , Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , ,21 Tvorba a použití účelových fondů města Město Nový Bor má zřízené čtyři účelové fondy. V následující tabulce je uveden přehled hospodaření těchto fondů. Číslo účtu Sociální fond 236/0 100 Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení 236/ /0 120 Krizový fond 236/0 140 stav k , ,00 2,9% z hr. mezd zam ,00 splátky půjček 92,92 úroky Tvorba fondu Použití fondu stav k ,77 celkem (stravné zam., příspěvky rekreace, penzijní poj., půjčky a dary ŽV a PV, poplatky) , ,87 0,00 41,65 poplatky , , ,00 splátky půjček ,71 úroky , ,00 převod z rozpočtu 4.052,36 úroky ,00 půjčky ,00 poplatky , ,00 poplatky ,09-8 -

9 Čerpání prostředků ze Sociálního fondu v roce 2014 probíhalo v souladu se zásadami statutu tohoto fondu a v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Městem Nový Bor a odborovou organizací na rok Fond rezerv a rozvoje není již několik let reálně využíván. Všechny finanční rezervy města zůstávají součástí rozpočtu. Volné finanční prostředky bývají převáděny přímo do rozpočtu následujícího roku v kapitole rezerv. Fond rozvoje a bydlení je určen na opravu a modernizaci bytového fondu. Čerpání je určeno pro občany města. V roce 2014 bylo z fondu poskytnuto 6 půjček čtyřem vydlužitelům v celkové hodnotě 410 tis. Kč dle pravidel pro tvorbu a použití prostředků fondu. Krizový fond je tvořen nevyčerpanými finančními prostředky kapitoly krizového řízení města, které se převádějí na konci rozpočtového období na účet Krizového fondu. Není zde zákonná povinnost tento fond naplňovat, jak tomu bylo dříve. Nyní je fond řízen na základě statutu. Hospodaření organizací zřízených městem Město Nový Bor je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací. Údaje o hospodaření jednotlivých organizací k jsou uvedeny v příloze dokumentu. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru školství kultury a sportu a na odboru sociálních věcí a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Města Nový Bor. Rada města na svém zasedání dne 2. března 2015 schválila usnesením č. 262/15/RM7 účetní závěrky škol a školských zařízení města Nový Bor za rok 2014 a usnesením č. 263,264,265/15/RM7 finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, a to takto: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,21 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,96 Kč převést do rezervního fondu Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,16 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola umělecká Nový Bor, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,96 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Mateřská škola Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,55 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn - 9 -

10 Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa - zlepšený hosp. výsledek ve výši ,80 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Rada města na svém zasedání dne 16. března 2015 schválila usnesením č. 301/15/RM8 účetní závěrku organizace Sociální služby města Nový Bor za rok 2014 a usnesením č. 299,300/15/RM8 finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014, a to takto: Sociální služby města Nový Bor - zlepšený hosp. výsledek rozdělit do rezervního fondu a do fondu odměn v poměru 60%:40% Příspěvek od Náklady Výnosy v tis. HV před zdaněním Daň HV po zdanění v z příjmu Kč zřizov. v tis. Kč v tis. Kč Kč v tis. Kč ZŠ nám. Míru , ,00 ZŠ U Lesa , ,21 ZŠ Gen. Svobody , ,96 ZŠ Praktická , ,16 ZUŠ , ,96 MŠ Klíček , ,55 DDM Smetanka , ,80 Sociální služby , ,84 Údaje o společnostech, v nichž má město majetkový podíl Město Nový Bor založilo v min. letech 3 společnosti s ručením omezeným a je 100 % vlastníkem těchto společností: Novoborská bytová společnost NOBYS, s.r.o. TEPLO NOVÝ BOR, s.r.o. KULTURA NB, s.r.o. Novoborská bytová společnost je organizace, jejíž stěžejní činností je správa bytových domů pro Město Nový Bor. Další činností je vedení jiných menších společenství vlastníků, poradenská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu, nájmů bytů a nebytových prostor včetně metodiky výpočtu nájemného, vyúčtování souvisejících služeb a související právní problematiky. Pro město zajišťuje také správu hřbitovů, provoz ubytoven, provoz veřejného WC a správu pronajímaných nebytových prostor. Společnost TEPLO Nový Bor zajišťuje pro město výrobu a rozvod tepla do bytových i nebytových domů města. KULTURA Nový Bor byla zřízena pro zajišťování kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí pořádaných Městem Nový Bor, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, k pořádání výstav, veletrhů a přehlídek, dále pak k výrobě, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku těchto organizací byly schváleny Radou města ve funkci zakladatele. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění

11 Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč HV před zdaněním Daň př. HV po zdanění v tis. Kč v tis. Kč NOBYS, s.r.o TEPLO, s.r.o KULTURA NB, s.r.o Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na sekretariátu městského úřadu a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města provedla společnost KKREDIT vedená nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou oprávněnou k poskytování auditorských služeb, číslo auditorské společnosti 370, na základě smlouvy ze dne mezi objednatelem Město Nový Bor a zhotovitelem společností. Závěr zprávy: a) Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření nezjištěny nedostatky b) Vyjádření ohledně chyb a nedostatků nezjištěny chyby a nedostatky c) Upozornění na případná rizika účinnost novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr Rozpočet města pro rok 2014 v rozsahu závazných ukazatelů byl sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu měl být zajištěn přijetím dlouhodobého úvěru. Přes všechny uskutečněné rozpočtové změny v průběhu roku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření bez čerpání původně plánovaného úvěru. Na tomto výsledku má podíl dobré hospodaření jednotlivých správců rozpočtových kapitol se svěřenými finančními prostředky. Celkově lze konstatovat, že město zůstává ekonomicky stabilní a s dostatečně splňuje kritéria dluhové služby. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor V Novém Boru dne Zpracovala Ing. Lucie Geislerová za pomoci kolektivu finančního odboru a ostatních spolupracovníků

12 Přílohy: 1) Schválený rozpočet Města Nový Bor na rok ) Dotace ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Města Nový Bor 4) Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o plnění finančních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Nový Bor

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 schválený rozpočtová upravený

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2010 1) Plněnípříjmů a výdajů za rok

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky

Závěrečný účet 2013. Obec Uzeničky Obec Uzeničky Závěrečný účet 2013 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích - jsou součástí přiložených

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov IČO: 00287971 Závěrečný účet obce za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Žeranovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 Obec Jamolice Jamolice 8 672 01 Moravský Krumlov IČO: 00292907 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013 1 ) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ za rok 2013 ( Výkaz FIN 2-12) : PŘÍJMY : Rozp. schv. Rozp.upr. Skutečnost % Daňové

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2014 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014 Obec Labuty, Labuty č. 30, 696 48 JEŽOV okres Hodonín KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE LABUTY ZA ROK 2014 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. ROZPOČET ROKU 2013 3. ROZPOČTOVÁ OPTAŘENÍ ROKU 2013 4. ROZPOČOVÝ VÝHLED

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více