Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Název obce: Nový Bor Adresa: Náměstí Míru 1, Nový Bor IČ: Části města: Arnultovice, Bukovany, Janov, Pihel V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) zveřejňujeme závěrečný účet Města Nový Bor za rok 2014, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. Hospodaření za rok 2014 bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou společností K KREDIT, s.r.o. s oprávněním č. 370 zastoupenou nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou s oprávněním č Závěrečný účet Města Nový Bor za rok 2014 je zveřejněn na městské úřední desce. V tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Úvod Město je veřejnoprávní korporace, vymezená zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta, místostarosta a městský úřad členěný na jednotlivé odbory dle organizační struktury jednotky. V jejich činnosti se prolíná samospráva a státní správa. Práva a povinnosti volených orgánů jsou vymezeny zákonem o obcích. Základní zásady činnosti a řízení Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti tajemníka úřadu, vedoucích a ostatních zaměstnanců města stanoví Organizační řád Města Nový Bor. V roce 2014 proběhly komunální volby, z nichž vzešlo nové jednadvacetičlenné zastupitelstvo města, které zvolilo dne usnesením č. 9/14/ZM1 starostu a usnesením č. 10/14/ZM1 místostarostku města, a dále sedmičlennou radu města. Zastupitelstvo si jako své poradní orgány zřídilo Kontrolní výbor o celkovém počtu sedmi členů, Finanční výbor o celkovém počtu sedmi členů, Výbor pro vzdělávání, soc. politiku a zdravotnictví o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro rozvoj města a cestovní ruch o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro dopravu a životní prostředí o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro kulturu a občanské záležitosti o celkovém počtu pěti členů, Sportovní výbor o celkovém počtu pěti členů a Redakční radu Novoborského měsíčníku. Městský úřad má k celkem 88 zaměstnanců, z toho je 70 úředníků. Dále zaměstnává 23 pracovníků veřejně prospěšných prací, 2 asistenty prevence kriminality a 36 zaměstnanců pracuje v organizačních složkách města

2 Město Nový Bor je členem: Svazku obcí Novoborsko Svazku obcí Kanalizace Radvanec, Sloup, Nový Bor Svazu měst a obcí ČR Sdružení obcí Českolipsko Sdružení obcí Libereckého kraje Sdružení pro rozvoj obcí Libereckého kraje Sdružení historických sídel Euroregionu NISA Příspěvkové organizace Města Nový Bor: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ Mateřská škola "Klíček" Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace, IČ Obchodní společnosti s majetkovým podílem Města Nový Bor: Novoborská bytová společnost, s r.o. (NOBYS s.r.o.), IČ , vlastnický podíl města je 100% TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o., IČ , vlastnický podíl města je 100% KULTURA Nový Bor, s.r.o., IČ , vlastnický podíl města je 100% Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ , město je minoritní akcionář Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2014, hodnocení hospodářské činnosti města, údaje o hospodaření s majetkem a další finanční operace, stavy účelových fondů města a finančních aktiv, výsledky inventarizace majetku a závazků, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům, hospodaření příspěvkových organizací a městských společností s ručením omezeným, a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok

3 Údaje o plnění příjmů a výdajů města za rok 2014 Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu/skutečnost % plnění rozpočtu Příjmy po kons , , ,34 94% Daňové př. (tř. 1) , , ,93 103% Nedaňové př. (tř. 2) , , ,00 94% Kapitálové př. (tř. 3) , , ,28 104% Transfery (tř. 4) , , ,13 72% Výdaje po konsol , , ,58 89% Běžné výd. (tř. 5) , , ,61 88% Kapitálové výd. (tř. 6) , , ,97 92% Saldo , , ,76 Přijaté úvěry a půjčky , ,00 0,00 Splátky úvěrů , , ,00 Změna stavu BÚ 0, , ,76 Opravné položky 0,00 0, ,00 Financování (tř. 8) , , ,76 Rozpočet města na rok 2014 v rozsahu závazných ukazatelů byl schválen dne usnesením Zastupitelstva Města Nový Bor č. 1270/13/ZM37 jako schodkový. Schodek rozpočtu měl být zajištěn přijetím dlouhodobého úvěru a splácen v dalších rozpočtových letech. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu, které vedly k úpravám schváleného rozpočtu. Zejména se jednalo o přijetí dotačních prostředků z vyšších rozpočtů a nebylo tedy nutné využít cizích finančních prostředků. Město Nový Bor nyní splácí dva dlouhodobé úvěry. První byl přijat na vybudování vodovodu v přilehlých částí Nového Boru a druhý byl využit na výstavbu nového domu pro seniory, který využívá příspěvková organizace Sociální služby Města Nový Bor. Město v roce 2014 vykázalo kladný výsledek hospodaření ve výši téměř tis. Kč, což bylo způsobeno převážně přijetím finančních prostředků jako náhradu za předfinancované investiční projekty předešlého roku. Jednalo se o finanční náhradu na projekt Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem a na projekt Cesty tradičních řemesel. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování v plném členění dle rozpočtové skladby jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12, který je součástí Zprávy nezávislého auditora. Účetní výkazy města Nový Bor za rok 2014 (FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou k dispozici na finančním odboru města Nový Bor a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách města

4 PŘÍJMY Celkové příjmy po konsolidaci k činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 6,15 %. Daňové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly vyšší o 2,77 %, a to především u položek daňových příjmů fyzických osob, právnických osob a u daně z přidané hodnoty. Daňové příjmy mají zásadní vliv na rozvoj obcí. Tvoří rozhodující část rozpočtu města. V roce 2014 město obdrželo na základě systému rozpočtového určení daní o téměř 6,9 milionů Kč více než v roce předchozím, což bylo způsobeno změnou přerozdělování daní ve prospěch menších obcí na podporu a oživení jejich celkové ekonomické situace. Nedaňové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 5,66 %. Tento pokles byl způsoben nepřesným odhadem finančních prostředků při tvorbě rozpočtu u položky 2460 půjčky obyvatelstvu, která nebyla naplněna. Kapitálové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly vyšší o 4,29 %. Byly přijaty vyšší dotační prostředky v rámci přeshraniční spolupráce. Transfery (přijaté dotace) činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 27,5 %. Město pravidelně dostává z rozpočtu státu dotaci na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v rozsahu PÚ III, jejíž součástí je též příspěvek na dojíždějící žáky. V roce 2014 činila tato dotace tis. Kč. Dále město přijalo průtokové dotace z EU na přeshraniční spolupráci, dotace na neinvestiční a investiční projekty financované prostřednictvím státního rozpočtu či státních fondů. K významným projektům, které se podařilo z části zafinancovat z dotačních prostředků, patří zejména zahájení úpravy zahrad v mateřských školách, projekt Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem, který je založen na partnerské přeshraniční spolupráci s Německem, dále pak dovybavení Sklářského muzea mobiliářem na umístění hodnotných sbírek muzea a také projekt podporující rekonstrukce hrobek na místních hřbitovech. VÝDAJE Celkové výdaje po konsolidaci k činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 11,11 %. Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a čerpání bylo celkem tis. Kč, byla zde úspora ve výši 12,07 %. Větší část provozních výdajů tvoří neinvestiční nákupy služeb, zejména pak nákupy služeb související s odpadovým hospodářstvím, s péčí o městskou zeleň a správou běžného majetku města. Další objemná část výdajů byla použita na opravu a údržbu místních komunikací, chodníků, budov v majetku města a veřejného osvětlení. Vzhledem k mírné zimě došlo v tomto roce k nižšímu čerpání finančních prostředků v těchto kapitolách. Nedílnou součástí běžných výdajů byly také výdaje spojené s odměňováním zaměstnanců města, zastupitelů a členů výborů a s tím spojené povinné pojistné odvody. Nárůst mzdových prostředků je spojen s téměř celoročním využíváním dlouhodobě nezaměstnaných občanů z evidence Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve městě. Využívání těchto občanů je částečně dotováno ze systému podporujícího snižování nezaměstnanosti na státní úrovni. Další část neinvestičních výdajů tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem a dále příspěvky ve formě transferů, či darů poskytovaných na podporu menších neziskových organizací a podnikatelských subjektů zejména v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a v sociální oblasti

5 Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a čerpání bylo uskutečněno ve výši tis. Kč, tedy s úsporou 8,4 %. Mezi nejvýznamnější investiční výdaje, které byly uskutečněny v roce 2014 bezesporu patřilo zahájení rekonstrukce středu města. Podařilo se dokončit její I. etapu ve vrchní části náměstí Míru, dále pak byla zrekonstruována budova mateřské školy v Kalinově ulici, byly dokončeny práce na úpravách zahrad ve čtyřech městských mateřských školách, začalo se s projektem spojeným se snižováním energetické náročnosti na budovách města. V tomto roce se jednalo o budovu hasičské zbrojnice. Dále se pak pokračovalo na regeneraci panelového sídliště Rumburských Hrdinů a na dovybavení nové přístavby Sklářského muzea z projektu Cesty tradičních řemesel a to pořízením mobiliáře sloužícího k úschově cenných sbírkových předmětů. FINANCOVÁNÍ V roce 2014 město nečerpalo žádný nový dlouhodobý úvěr. Město Nový Bor splácelo dva dlouhodobé úvěry poskytnuté Komerční bankou a Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou již v minulých letech. U Komerční banky má město úvěr poskytnutý na vybudování nového domu pro seniory ve Špálově ulici. Splátky byly v roce 2014 celkové výši Kč. Druhý úvěr vedený u ČMRZB byl použit na výstavbu vodovodu Bukovany-Pihel. Za tento úvěr město v roce 2014 zaplatilo celkem Kč. Celková výše nesplacených úvěrů k ,40 Kč. Vládním usnesením o regulaci zadluženosti obcí a krajů byl vytvořen systém monitoringu místní správy v oblasti zadluženosti. Tento systém stanoví přijatelnou míru zadluženosti (optimální ukazatel dluhové služby) na hranici 15 %. Ukazatel dluhové služby Města Nový Bor pro rok 2014 je 2,15 %. Oproti loňskému roku klesl o 0,09 %. Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezené ukazatele Skutečnost 2014 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,93 Nedaňové příjmy po konsolidaci třída ,00 přijaté dotace - finanční vztah položka ,00 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř ,93 úroky položka ,12 splátky jistin a dluhopisů pol.8xx2 a 8xx ,00 splátky leasingu položka ,00 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř ,12 UKAZATEL DLUH. SLUŽBY ř.8 děleno ř.4 2,15 % - 5 -

6 Údaje o hospodaření s majetkem města a dalších finančních operacích Výsledek inventarizace majetku M ěsta Nový Bor za rok 2014 schválila Rada města dne usnesením č. 416/15/RM10 na základě zprávy z jednání ústřední inventarizační komise, která projednala a schválila výsledky inventarizace za rok 2014 dle inventarizační zprávy za rok 2014 na svém jednání dne Podrobné údaje k majetku města jsou uvedeny ve výkazu Rozvaha, která je přílohou Zprávy o přezkumu hospodaření. Vybrané údaje z rozvahy: (tis. Kč) Stav k Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Vymáhání pohledávek z přenesené působnosti, které nabyly právní moci a nebyly ve stanovené lhůtě uhrazeny, zabezpečuje finanční odbor města, oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a s vnitřní směrnicí města č O evidenci a předávání pohledávek. Pohledávky vzniklé ze samostatné působnosti obce jsou předávány ke správě právnímu zástupci města a jsou vymáhány soudní cestou. Na finanční odbor bylo v roce 2014 předáno celkem 607 ks pohledávek v celkové výši Kč, které nevznikly na základě předpisů plynoucích z OZV města. Všechny předepsané pohledávky byly postupně obeslány výzvami a dlužníci vyzvání k náhradnímu plnění. V roce 2014 bylo vydáno 177 exekučních příkazů a bylo vydáno 80 rozhodnutí o povolení splátek. K evidovaným pohledávkám města též patří pohledávka vůči společnosti Private Investors, a.s. v nominální výši ,01 Kč, jejíž nynější reálná hodnota je nulová. Konkurzní řízení stále probíhá a z tohoto důvodu nelze ještě pohledávku zcela odepsat. Hospodářská činnost města Hospodářkou činnost město provozuje především v těchto oblastech pronájmy nebytových prostor, bytů a pozemků a provozování ubytovacího zařízení. Méně významné jsou pak prodeje zboží prostřednictvím komisního prodeje uskutečňovaného v Turistickém informačním centru a Sklářském muzeu, prodej dřeva, prodej Novoborského měsíčníku, zřízení služebnosti, pronájem vývěsních skříněk, inzerce a reklama. Tato činnost je převážně uskutečňována prostřednictvím Novoborské bytové společnosti, s.r.o. na základě mandátní smlouvy, která spravuje většinu nemovitého majetku města

7 Číslo a název účtu Výnosy z prodej vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Smluvní pokuty z prodlení Úroky Jiné ostatní výnosy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Jiné poplatky a daně Pokuty a penále Opravné položky Jiné ostatní náklady vč. finančních r.2014 (v tis. Kč) Hospodářský výsledek zisk před zdaněním Daň z příjmu / Hospodářský výsledek zisk po zdanění Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Všechny dotace byly řádně evidovány v účetnictví města dle předepsaných pravidel a byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím krajského rozpočtu a průtokové dotace byly odeslány v průběhu roku konečnému příjemci dotace. Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem ,21 Kč. Podrobné údaje o přijatých dotacích a jejich čerpání jsou zpracovány v příloze dokumentu tab. Seznam přijatých dotací v roce Neinvestiční dotace (výběr) Pol. akce limitka celkem v Kč čerpání Kč nevyčerpáno 4116 SPOD , , Dotace na výkon Volby , , , Sociální služby města Sociální služby města -denní stacionář Veřejně prospěšné práce UZ Veřejně prospěšné práce UZ Veřejně prospěšné práce UZ

8 4116 Prevence kriminality Terénní pracovník soc Odborný lesní hospodář Sklářská tradice - průtoková , , Cesty tradičních řemesel , , Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , , JSDH Investiční dotace (výběr) Pol. akce limitka celkem v Kč čerpání Kč nevyčerpáno 4213 Snížení en. náročnosti u hasičské zbrojnice , , Územní plán Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , , SFDI chodník Skalická , , SFDI chodník Husova Snížení en. náročnosti u hasičské zbrojnice , , RPS-regenerace sídliště RH , , Cesty tradičních řemesel , , Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , ,21 Tvorba a použití účelových fondů města Město Nový Bor má zřízené čtyři účelové fondy. V následující tabulce je uveden přehled hospodaření těchto fondů. Číslo účtu Sociální fond 236/0 100 Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení 236/ /0 120 Krizový fond 236/0 140 stav k , ,00 2,9% z hr. mezd zam ,00 splátky půjček 92,92 úroky Tvorba fondu Použití fondu stav k ,77 celkem (stravné zam., příspěvky rekreace, penzijní poj., půjčky a dary ŽV a PV, poplatky) , ,87 0,00 41,65 poplatky , , ,00 splátky půjček ,71 úroky , ,00 převod z rozpočtu 4.052,36 úroky ,00 půjčky ,00 poplatky , ,00 poplatky ,09-8 -

9 Čerpání prostředků ze Sociálního fondu v roce 2014 probíhalo v souladu se zásadami statutu tohoto fondu a v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Městem Nový Bor a odborovou organizací na rok Fond rezerv a rozvoje není již několik let reálně využíván. Všechny finanční rezervy města zůstávají součástí rozpočtu. Volné finanční prostředky bývají převáděny přímo do rozpočtu následujícího roku v kapitole rezerv. Fond rozvoje a bydlení je určen na opravu a modernizaci bytového fondu. Čerpání je určeno pro občany města. V roce 2014 bylo z fondu poskytnuto 6 půjček čtyřem vydlužitelům v celkové hodnotě 410 tis. Kč dle pravidel pro tvorbu a použití prostředků fondu. Krizový fond je tvořen nevyčerpanými finančními prostředky kapitoly krizového řízení města, které se převádějí na konci rozpočtového období na účet Krizového fondu. Není zde zákonná povinnost tento fond naplňovat, jak tomu bylo dříve. Nyní je fond řízen na základě statutu. Hospodaření organizací zřízených městem Město Nový Bor je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací. Údaje o hospodaření jednotlivých organizací k jsou uvedeny v příloze dokumentu. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru školství kultury a sportu a na odboru sociálních věcí a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Města Nový Bor. Rada města na svém zasedání dne 2. března 2015 schválila usnesením č. 262/15/RM7 účetní závěrky škol a školských zařízení města Nový Bor za rok 2014 a usnesením č. 263,264,265/15/RM7 finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, a to takto: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,21 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,96 Kč převést do rezervního fondu Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,16 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola umělecká Nový Bor, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,96 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Mateřská škola Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,55 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn - 9 -

10 Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa - zlepšený hosp. výsledek ve výši ,80 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Rada města na svém zasedání dne 16. března 2015 schválila usnesením č. 301/15/RM8 účetní závěrku organizace Sociální služby města Nový Bor za rok 2014 a usnesením č. 299,300/15/RM8 finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014, a to takto: Sociální služby města Nový Bor - zlepšený hosp. výsledek rozdělit do rezervního fondu a do fondu odměn v poměru 60%:40% Příspěvek od Náklady Výnosy v tis. HV před zdaněním Daň HV po zdanění v z příjmu Kč zřizov. v tis. Kč v tis. Kč Kč v tis. Kč ZŠ nám. Míru , ,00 ZŠ U Lesa , ,21 ZŠ Gen. Svobody , ,96 ZŠ Praktická , ,16 ZUŠ , ,96 MŠ Klíček , ,55 DDM Smetanka , ,80 Sociální služby , ,84 Údaje o společnostech, v nichž má město majetkový podíl Město Nový Bor založilo v min. letech 3 společnosti s ručením omezeným a je 100 % vlastníkem těchto společností: Novoborská bytová společnost NOBYS, s.r.o. TEPLO NOVÝ BOR, s.r.o. KULTURA NB, s.r.o. Novoborská bytová společnost je organizace, jejíž stěžejní činností je správa bytových domů pro Město Nový Bor. Další činností je vedení jiných menších společenství vlastníků, poradenská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu, nájmů bytů a nebytových prostor včetně metodiky výpočtu nájemného, vyúčtování souvisejících služeb a související právní problematiky. Pro město zajišťuje také správu hřbitovů, provoz ubytoven, provoz veřejného WC a správu pronajímaných nebytových prostor. Společnost TEPLO Nový Bor zajišťuje pro město výrobu a rozvod tepla do bytových i nebytových domů města. KULTURA Nový Bor byla zřízena pro zajišťování kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí pořádaných Městem Nový Bor, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, k pořádání výstav, veletrhů a přehlídek, dále pak k výrobě, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku těchto organizací byly schváleny Radou města ve funkci zakladatele. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění

11 Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč HV před zdaněním Daň př. HV po zdanění v tis. Kč v tis. Kč NOBYS, s.r.o TEPLO, s.r.o KULTURA NB, s.r.o Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na sekretariátu městského úřadu a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města provedla společnost KKREDIT vedená nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou oprávněnou k poskytování auditorských služeb, číslo auditorské společnosti 370, na základě smlouvy ze dne mezi objednatelem Město Nový Bor a zhotovitelem společností. Závěr zprávy: a) Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření nezjištěny nedostatky b) Vyjádření ohledně chyb a nedostatků nezjištěny chyby a nedostatky c) Upozornění na případná rizika účinnost novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr Rozpočet města pro rok 2014 v rozsahu závazných ukazatelů byl sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu měl být zajištěn přijetím dlouhodobého úvěru. Přes všechny uskutečněné rozpočtové změny v průběhu roku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření bez čerpání původně plánovaného úvěru. Na tomto výsledku má podíl dobré hospodaření jednotlivých správců rozpočtových kapitol se svěřenými finančními prostředky. Celkově lze konstatovat, že město zůstává ekonomicky stabilní a s dostatečně splňuje kritéria dluhové služby. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor V Novém Boru dne Zpracovala Ing. Lucie Geislerová za pomoci kolektivu finančního odboru a ostatních spolupracovníků

12 Přílohy: 1) Schválený rozpočet Města Nový Bor na rok ) Dotace ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Města Nový Bor 4) Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o plnění finančních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Nový Bor

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Příspěvkové organizace města : Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - náměstí Míru 128, okres Česká Lípa - IČO : 6843132 Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 MĚSTO JESENÍK ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JESENÍKU ZA ROK 2012 Městský úřad Jeseník Odbor finanční Obsah: I. Textová část 1. Základní informace o účetní jednotce 3-5 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 5-9 3.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Zveřejněno dne 21. 5. 2015 Sejmuto dne 5. 6. 2015. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HUMPOLEC ROKU 2014 ( 565 518 140) Stránka 1

Zveřejněno dne 21. 5. 2015 Sejmuto dne 5. 6. 2015. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HUMPOLEC ROKU 2014 ( 565 518 140) Stránka 1 Zveřejněno dne 21. 5. 2015 Sejmuto dne 5. 6. 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HUMPOLEC ROKU 2014 ( 565 518 140) Stránka 1 Obsah: 1.ÚVOD 3 2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HODPODAŘENÍ MĚSTA HUMPOLEC V ROCE 2014 4 2.1. Výsledek

Více

lllliilllwiwlllllll MMB2015000000335

lllliilllwiwlllllll MMB2015000000335 Rada města Brna lllliilllwiwlllllll MMB2015000000335 8 ZM7/ Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 19. května 2015 Název: Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2014, účetní

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Obec Dušníky IČO 263583

Obec Dušníky IČO 263583 Obec Dušníky IČO 263583 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Závěrečný účet obsahuje : I. Údaje o obci II. Údaje o majetku

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0076/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl, IČ00262391, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Josefův Důl za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2010

Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Závěrečný účet města Třince za rok 2010 Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 19.04.2011 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města A. Aktiva B. Pasiva 3. Výkaz zisku a ztráty

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Závěrečný účet za rok 2012.doc. Citace zákona 250/2000 Sb.

Závěrečný účet za rok 2012.doc. Citace zákona 250/2000 Sb. Zveřejnění závěrečného účtu územně samosprávného celku města Příbor za rok 2012 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, paragraf 17, odst. 6. Citace zákona 250/2000

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kojetína č. Z447/03-14, ze dne 25.3.2014. Město Kojetín Březen 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2007 Čj: MSK 70862/2008 Stejnopis č. 1 KON/1204/2007/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Emil Dymanus Telefon: 595 622 623 Fax: 595 622 282 E-mail: emil.dymanus@kr-moravskoslezsky.cz Datum: 2008-04-30 Zpráva o výsledku

Více