Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet města Nový Bor za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Název obce: Nový Bor Adresa: Náměstí Míru 1, Nový Bor IČ: Části města: Arnultovice, Bukovany, Janov, Pihel V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení) zveřejňujeme závěrečný účet Města Nový Bor za rok 2014, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. Hospodaření za rok 2014 bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou společností K KREDIT, s.r.o. s oprávněním č. 370 zastoupenou nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou s oprávněním č Závěrečný účet Města Nový Bor za rok 2014 je zveřejněn na městské úřední desce. V tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Úvod Město je veřejnoprávní korporace, vymezená zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta, místostarosta a městský úřad členěný na jednotlivé odbory dle organizační struktury jednotky. V jejich činnosti se prolíná samospráva a státní správa. Práva a povinnosti volených orgánů jsou vymezeny zákonem o obcích. Základní zásady činnosti a řízení Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti tajemníka úřadu, vedoucích a ostatních zaměstnanců města stanoví Organizační řád Města Nový Bor. V roce 2014 proběhly komunální volby, z nichž vzešlo nové jednadvacetičlenné zastupitelstvo města, které zvolilo dne usnesením č. 9/14/ZM1 starostu a usnesením č. 10/14/ZM1 místostarostku města, a dále sedmičlennou radu města. Zastupitelstvo si jako své poradní orgány zřídilo Kontrolní výbor o celkovém počtu sedmi členů, Finanční výbor o celkovém počtu sedmi členů, Výbor pro vzdělávání, soc. politiku a zdravotnictví o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro rozvoj města a cestovní ruch o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro dopravu a životní prostředí o celkovém počtu pěti členů, Výbor pro kulturu a občanské záležitosti o celkovém počtu pěti členů, Sportovní výbor o celkovém počtu pěti členů a Redakční radu Novoborského měsíčníku. Městský úřad má k celkem 88 zaměstnanců, z toho je 70 úředníků. Dále zaměstnává 23 pracovníků veřejně prospěšných prací, 2 asistenty prevence kriminality a 36 zaměstnanců pracuje v organizačních složkách města

2 Město Nový Bor je členem: Svazku obcí Novoborsko Svazku obcí Kanalizace Radvanec, Sloup, Nový Bor Svazu měst a obcí ČR Sdružení obcí Českolipsko Sdružení obcí Libereckého kraje Sdružení pro rozvoj obcí Libereckého kraje Sdružení historických sídel Euroregionu NISA Příspěvkové organizace Města Nový Bor: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Dům dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ Mateřská škola "Klíček" Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace IČ Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace, IČ Obchodní společnosti s majetkovým podílem Města Nový Bor: Novoborská bytová společnost, s r.o. (NOBYS s.r.o.), IČ , vlastnický podíl města je 100% TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o., IČ , vlastnický podíl města je 100% KULTURA Nový Bor, s.r.o., IČ , vlastnický podíl města je 100% Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ , město je minoritní akcionář Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2014, hodnocení hospodářské činnosti města, údaje o hospodaření s majetkem a další finanční operace, stavy účelových fondů města a finančních aktiv, výsledky inventarizace majetku a závazků, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům, hospodaření příspěvkových organizací a městských společností s ručením omezeným, a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok

3 Údaje o plnění příjmů a výdajů města za rok 2014 Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu/skutečnost % plnění rozpočtu Příjmy po kons , , ,34 94% Daňové př. (tř. 1) , , ,93 103% Nedaňové př. (tř. 2) , , ,00 94% Kapitálové př. (tř. 3) , , ,28 104% Transfery (tř. 4) , , ,13 72% Výdaje po konsol , , ,58 89% Běžné výd. (tř. 5) , , ,61 88% Kapitálové výd. (tř. 6) , , ,97 92% Saldo , , ,76 Přijaté úvěry a půjčky , ,00 0,00 Splátky úvěrů , , ,00 Změna stavu BÚ 0, , ,76 Opravné položky 0,00 0, ,00 Financování (tř. 8) , , ,76 Rozpočet města na rok 2014 v rozsahu závazných ukazatelů byl schválen dne usnesením Zastupitelstva Města Nový Bor č. 1270/13/ZM37 jako schodkový. Schodek rozpočtu měl být zajištěn přijetím dlouhodobého úvěru a splácen v dalších rozpočtových letech. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu, které vedly k úpravám schváleného rozpočtu. Zejména se jednalo o přijetí dotačních prostředků z vyšších rozpočtů a nebylo tedy nutné využít cizích finančních prostředků. Město Nový Bor nyní splácí dva dlouhodobé úvěry. První byl přijat na vybudování vodovodu v přilehlých částí Nového Boru a druhý byl využit na výstavbu nového domu pro seniory, který využívá příspěvková organizace Sociální služby Města Nový Bor. Město v roce 2014 vykázalo kladný výsledek hospodaření ve výši téměř tis. Kč, což bylo způsobeno převážně přijetím finančních prostředků jako náhradu za předfinancované investiční projekty předešlého roku. Jednalo se o finanční náhradu na projekt Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem a na projekt Cesty tradičních řemesel. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování v plném členění dle rozpočtové skladby jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12, který je součástí Zprávy nezávislého auditora. Účetní výkazy města Nový Bor za rok 2014 (FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou k dispozici na finančním odboru města Nový Bor a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách města

4 PŘÍJMY Celkové příjmy po konsolidaci k činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 6,15 %. Daňové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly vyšší o 2,77 %, a to především u položek daňových příjmů fyzických osob, právnických osob a u daně z přidané hodnoty. Daňové příjmy mají zásadní vliv na rozvoj obcí. Tvoří rozhodující část rozpočtu města. V roce 2014 město obdrželo na základě systému rozpočtového určení daní o téměř 6,9 milionů Kč více než v roce předchozím, což bylo způsobeno změnou přerozdělování daní ve prospěch menších obcí na podporu a oživení jejich celkové ekonomické situace. Nedaňové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 5,66 %. Tento pokles byl způsoben nepřesným odhadem finančních prostředků při tvorbě rozpočtu u položky 2460 půjčky obyvatelstvu, která nebyla naplněna. Kapitálové příjmy činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly vyšší o 4,29 %. Byly přijaty vyšší dotační prostředky v rámci přeshraniční spolupráce. Transfery (přijaté dotace) činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 27,5 %. Město pravidelně dostává z rozpočtu státu dotaci na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v rozsahu PÚ III, jejíž součástí je též příspěvek na dojíždějící žáky. V roce 2014 činila tato dotace tis. Kč. Dále město přijalo průtokové dotace z EU na přeshraniční spolupráci, dotace na neinvestiční a investiční projekty financované prostřednictvím státního rozpočtu či státních fondů. K významným projektům, které se podařilo z části zafinancovat z dotačních prostředků, patří zejména zahájení úpravy zahrad v mateřských školách, projekt Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem, který je založen na partnerské přeshraniční spolupráci s Německem, dále pak dovybavení Sklářského muzea mobiliářem na umístění hodnotných sbírek muzea a také projekt podporující rekonstrukce hrobek na místních hřbitovech. VÝDAJE Celkové výdaje po konsolidaci k činily tis. Kč, oproti plánovaným tis. Kč byly nižší o 11,11 %. Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a čerpání bylo celkem tis. Kč, byla zde úspora ve výši 12,07 %. Větší část provozních výdajů tvoří neinvestiční nákupy služeb, zejména pak nákupy služeb související s odpadovým hospodářstvím, s péčí o městskou zeleň a správou běžného majetku města. Další objemná část výdajů byla použita na opravu a údržbu místních komunikací, chodníků, budov v majetku města a veřejného osvětlení. Vzhledem k mírné zimě došlo v tomto roce k nižšímu čerpání finančních prostředků v těchto kapitolách. Nedílnou součástí běžných výdajů byly také výdaje spojené s odměňováním zaměstnanců města, zastupitelů a členů výborů a s tím spojené povinné pojistné odvody. Nárůst mzdových prostředků je spojen s téměř celoročním využíváním dlouhodobě nezaměstnaných občanů z evidence Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve městě. Využívání těchto občanů je částečně dotováno ze systému podporujícího snižování nezaměstnanosti na státní úrovni. Další část neinvestičních výdajů tvořily provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem a dále příspěvky ve formě transferů, či darů poskytovaných na podporu menších neziskových organizací a podnikatelských subjektů zejména v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a v sociální oblasti

5 Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši tis. Kč a čerpání bylo uskutečněno ve výši tis. Kč, tedy s úsporou 8,4 %. Mezi nejvýznamnější investiční výdaje, které byly uskutečněny v roce 2014 bezesporu patřilo zahájení rekonstrukce středu města. Podařilo se dokončit její I. etapu ve vrchní části náměstí Míru, dále pak byla zrekonstruována budova mateřské školy v Kalinově ulici, byly dokončeny práce na úpravách zahrad ve čtyřech městských mateřských školách, začalo se s projektem spojeným se snižováním energetické náročnosti na budovách města. V tomto roce se jednalo o budovu hasičské zbrojnice. Dále se pak pokračovalo na regeneraci panelového sídliště Rumburských Hrdinů a na dovybavení nové přístavby Sklářského muzea z projektu Cesty tradičních řemesel a to pořízením mobiliáře sloužícího k úschově cenných sbírkových předmětů. FINANCOVÁNÍ V roce 2014 město nečerpalo žádný nový dlouhodobý úvěr. Město Nový Bor splácelo dva dlouhodobé úvěry poskytnuté Komerční bankou a Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou již v minulých letech. U Komerční banky má město úvěr poskytnutý na vybudování nového domu pro seniory ve Špálově ulici. Splátky byly v roce 2014 celkové výši Kč. Druhý úvěr vedený u ČMRZB byl použit na výstavbu vodovodu Bukovany-Pihel. Za tento úvěr město v roce 2014 zaplatilo celkem Kč. Celková výše nesplacených úvěrů k ,40 Kč. Vládním usnesením o regulaci zadluženosti obcí a krajů byl vytvořen systém monitoringu místní správy v oblasti zadluženosti. Tento systém stanoví přijatelnou míru zadluženosti (optimální ukazatel dluhové služby) na hranici 15 %. Ukazatel dluhové služby Města Nový Bor pro rok 2014 je 2,15 %. Oproti loňskému roku klesl o 0,09 %. Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezené ukazatele Skutečnost 2014 Daňové příjmy (po konsolidaci) třída ,93 Nedaňové příjmy po konsolidaci třída ,00 přijaté dotace - finanční vztah položka ,00 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř ,93 úroky položka ,12 splátky jistin a dluhopisů pol.8xx2 a 8xx ,00 splátky leasingu položka ,00 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř ,12 UKAZATEL DLUH. SLUŽBY ř.8 děleno ř.4 2,15 % - 5 -

6 Údaje o hospodaření s majetkem města a dalších finančních operacích Výsledek inventarizace majetku M ěsta Nový Bor za rok 2014 schválila Rada města dne usnesením č. 416/15/RM10 na základě zprávy z jednání ústřední inventarizační komise, která projednala a schválila výsledky inventarizace za rok 2014 dle inventarizační zprávy za rok 2014 na svém jednání dne Podrobné údaje k majetku města jsou uvedeny ve výkazu Rozvaha, která je přílohou Zprávy o přezkumu hospodaření. Vybrané údaje z rozvahy: (tis. Kč) Stav k Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Vymáhání pohledávek z přenesené působnosti, které nabyly právní moci a nebyly ve stanovené lhůtě uhrazeny, zabezpečuje finanční odbor města, oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád a s vnitřní směrnicí města č O evidenci a předávání pohledávek. Pohledávky vzniklé ze samostatné působnosti obce jsou předávány ke správě právnímu zástupci města a jsou vymáhány soudní cestou. Na finanční odbor bylo v roce 2014 předáno celkem 607 ks pohledávek v celkové výši Kč, které nevznikly na základě předpisů plynoucích z OZV města. Všechny předepsané pohledávky byly postupně obeslány výzvami a dlužníci vyzvání k náhradnímu plnění. V roce 2014 bylo vydáno 177 exekučních příkazů a bylo vydáno 80 rozhodnutí o povolení splátek. K evidovaným pohledávkám města též patří pohledávka vůči společnosti Private Investors, a.s. v nominální výši ,01 Kč, jejíž nynější reálná hodnota je nulová. Konkurzní řízení stále probíhá a z tohoto důvodu nelze ještě pohledávku zcela odepsat. Hospodářská činnost města Hospodářkou činnost město provozuje především v těchto oblastech pronájmy nebytových prostor, bytů a pozemků a provozování ubytovacího zařízení. Méně významné jsou pak prodeje zboží prostřednictvím komisního prodeje uskutečňovaného v Turistickém informačním centru a Sklářském muzeu, prodej dřeva, prodej Novoborského měsíčníku, zřízení služebnosti, pronájem vývěsních skříněk, inzerce a reklama. Tato činnost je převážně uskutečňována prostřednictvím Novoborské bytové společnosti, s.r.o. na základě mandátní smlouvy, která spravuje většinu nemovitého majetku města

7 Číslo a název účtu Výnosy z prodej vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Smluvní pokuty z prodlení Úroky Jiné ostatní výnosy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Jiné poplatky a daně Pokuty a penále Opravné položky Jiné ostatní náklady vč. finančních r.2014 (v tis. Kč) Hospodářský výsledek zisk před zdaněním Daň z příjmu / Hospodářský výsledek zisk po zdanění Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Všechny dotace byly řádně evidovány v účetnictví města dle předepsaných pravidel a byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím krajského rozpočtu a průtokové dotace byly odeslány v průběhu roku konečnému příjemci dotace. Dotace do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem ,21 Kč. Podrobné údaje o přijatých dotacích a jejich čerpání jsou zpracovány v příloze dokumentu tab. Seznam přijatých dotací v roce Neinvestiční dotace (výběr) Pol. akce limitka celkem v Kč čerpání Kč nevyčerpáno 4116 SPOD , , Dotace na výkon Volby , , , Sociální služby města Sociální služby města -denní stacionář Veřejně prospěšné práce UZ Veřejně prospěšné práce UZ Veřejně prospěšné práce UZ

8 4116 Prevence kriminality Terénní pracovník soc Odborný lesní hospodář Sklářská tradice - průtoková , , Cesty tradičních řemesel , , Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , , JSDH Investiční dotace (výběr) Pol. akce limitka celkem v Kč čerpání Kč nevyčerpáno 4213 Snížení en. náročnosti u hasičské zbrojnice , , Územní plán Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , , SFDI chodník Skalická , , SFDI chodník Husova Snížení en. náročnosti u hasičské zbrojnice , , RPS-regenerace sídliště RH , , Cesty tradičních řemesel , , Vandrujeme krajem, spolu si i hrajem , ,21 Tvorba a použití účelových fondů města Město Nový Bor má zřízené čtyři účelové fondy. V následující tabulce je uveden přehled hospodaření těchto fondů. Číslo účtu Sociální fond 236/0 100 Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení 236/ /0 120 Krizový fond 236/0 140 stav k , ,00 2,9% z hr. mezd zam ,00 splátky půjček 92,92 úroky Tvorba fondu Použití fondu stav k ,77 celkem (stravné zam., příspěvky rekreace, penzijní poj., půjčky a dary ŽV a PV, poplatky) , ,87 0,00 41,65 poplatky , , ,00 splátky půjček ,71 úroky , ,00 převod z rozpočtu 4.052,36 úroky ,00 půjčky ,00 poplatky , ,00 poplatky ,09-8 -

9 Čerpání prostředků ze Sociálního fondu v roce 2014 probíhalo v souladu se zásadami statutu tohoto fondu a v souladu s kolektivní smlouvou uzavřenou mezi Městem Nový Bor a odborovou organizací na rok Fond rezerv a rozvoje není již několik let reálně využíván. Všechny finanční rezervy města zůstávají součástí rozpočtu. Volné finanční prostředky bývají převáděny přímo do rozpočtu následujícího roku v kapitole rezerv. Fond rozvoje a bydlení je určen na opravu a modernizaci bytového fondu. Čerpání je určeno pro občany města. V roce 2014 bylo z fondu poskytnuto 6 půjček čtyřem vydlužitelům v celkové hodnotě 410 tis. Kč dle pravidel pro tvorbu a použití prostředků fondu. Krizový fond je tvořen nevyčerpanými finančními prostředky kapitoly krizového řízení města, které se převádějí na konci rozpočtového období na účet Krizového fondu. Není zde zákonná povinnost tento fond naplňovat, jak tomu bylo dříve. Nyní je fond řízen na základě statutu. Hospodaření organizací zřízených městem Město Nový Bor je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací. Údaje o hospodaření jednotlivých organizací k jsou uvedeny v příloze dokumentu. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru školství kultury a sportu a na odboru sociálních věcí a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Města Nový Bor. Rada města na svém zasedání dne 2. března 2015 schválila usnesením č. 262/15/RM7 účetní závěrky škol a školských zařízení města Nový Bor za rok 2014 a usnesením č. 263,264,265/15/RM7 finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, a to takto: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola U lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,21 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,96 Kč převést do rezervního fondu Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,16 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Základní škola umělecká Nový Bor, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,96 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Mateřská škola Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa zlepšený hosp. výsledek ve výši ,55 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn - 9 -

10 Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa - zlepšený hosp. výsledek ve výši ,80 Kč převést do rezervního fondu a Kč do fondu odměn Rada města na svém zasedání dne 16. března 2015 schválila usnesením č. 301/15/RM8 účetní závěrku organizace Sociální služby města Nový Bor za rok 2014 a usnesením č. 299,300/15/RM8 finanční vypořádání výsledku hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014, a to takto: Sociální služby města Nový Bor - zlepšený hosp. výsledek rozdělit do rezervního fondu a do fondu odměn v poměru 60%:40% Příspěvek od Náklady Výnosy v tis. HV před zdaněním Daň HV po zdanění v z příjmu Kč zřizov. v tis. Kč v tis. Kč Kč v tis. Kč ZŠ nám. Míru , ,00 ZŠ U Lesa , ,21 ZŠ Gen. Svobody , ,96 ZŠ Praktická , ,16 ZUŠ , ,96 MŠ Klíček , ,55 DDM Smetanka , ,80 Sociální služby , ,84 Údaje o společnostech, v nichž má město majetkový podíl Město Nový Bor založilo v min. letech 3 společnosti s ručením omezeným a je 100 % vlastníkem těchto společností: Novoborská bytová společnost NOBYS, s.r.o. TEPLO NOVÝ BOR, s.r.o. KULTURA NB, s.r.o. Novoborská bytová společnost je organizace, jejíž stěžejní činností je správa bytových domů pro Město Nový Bor. Další činností je vedení jiných menších společenství vlastníků, poradenská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu, nájmů bytů a nebytových prostor včetně metodiky výpočtu nájemného, vyúčtování souvisejících služeb a související právní problematiky. Pro město zajišťuje také správu hřbitovů, provoz ubytoven, provoz veřejného WC a správu pronajímaných nebytových prostor. Společnost TEPLO Nový Bor zajišťuje pro město výrobu a rozvod tepla do bytových i nebytových domů města. KULTURA Nový Bor byla zřízena pro zajišťování kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí pořádaných Městem Nový Bor, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, k pořádání výstav, veletrhů a přehlídek, dále pak k výrobě, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku těchto organizací byly schváleny Radou města ve funkci zakladatele. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění

11 Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč HV před zdaněním Daň př. HV po zdanění v tis. Kč v tis. Kč NOBYS, s.r.o TEPLO, s.r.o KULTURA NB, s.r.o Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na sekretariátu městského úřadu a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města provedla společnost KKREDIT vedená nezávislým auditorem Ing. Renatou Janečkovou oprávněnou k poskytování auditorských služeb, číslo auditorské společnosti 370, na základě smlouvy ze dne mezi objednatelem Město Nový Bor a zhotovitelem společností. Závěr zprávy: a) Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření nezjištěny nedostatky b) Vyjádření ohledně chyb a nedostatků nezjištěny chyby a nedostatky c) Upozornění na případná rizika účinnost novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Závěr Rozpočet města pro rok 2014 v rozsahu závazných ukazatelů byl sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu měl být zajištěn přijetím dlouhodobého úvěru. Přes všechny uskutečněné rozpočtové změny v průběhu roku se podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření bez čerpání původně plánovaného úvěru. Na tomto výsledku má podíl dobré hospodaření jednotlivých správců rozpočtových kapitol se svěřenými finančními prostředky. Celkově lze konstatovat, že město zůstává ekonomicky stabilní a s dostatečně splňuje kritéria dluhové služby. Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor V Novém Boru dne Zpracovala Ing. Lucie Geislerová za pomoci kolektivu finančního odboru a ostatních spolupracovníků

12 Přílohy: 1) Schválený rozpočet Města Nový Bor na rok ) Dotace ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Města Nový Bor 4) Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o plnění finančních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Nový Bor

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Závěrečný účet města Turnov za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Ke schválení na jednání zastupitelstva města Turnov dne

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet města Turnov za rok 2015

Závěrečný účet města Turnov za rok 2015 Závěrečný účet města Turnov za rok 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 30.

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

M ě s t o O d o l e n a V o d a

M ě s t o O d o l e n a V o d a M ě s t o O d o l e n a V o d a D o l n í n á m ě s t í 1 4, 2 5 0 7 0 O d o l e n a V o d a Závěrečný účet Města Odolena Voda za rok 2015 ke schválení ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o organizaci IČ 00257893 název město Kaznějov sídlo Ke Škále 220, Kaznějov 331 51

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Dle ustanovení zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku po ukončení kalendářního

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 kontrolovaná obec Město Rokycany sídlo Masarykovo náměstí 1, Střed 337 20 Rokycany IČ 00259047 auditor zapsaný v KA ČR K KREDIT s.r.o.,

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE NÁVRH NA ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh na závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel.

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Obec Jíkev Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jíkev návrh na závěrečný účet svazku za rok 2012. Dne 9.12.2011

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 Obec Radonice, 00262111 431 55 Radonice 1.Hospdářský výsledek za rok 2014 Závěrečný účet obce za rok 2014 Hospodaření obce za rok 2014 skončilo se ziskem ve výši 1.978.879,63, když náklady činily celkem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

DSO Daníž - vodovody Šatov

DSO Daníž - vodovody Šatov DSO Daníž - vodovody Šatov Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK OBEC SLATINY, okres Jičín ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLATINY ZA ROK 2009 ------------------------------------------------------------------------------- 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 - zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet Města Český Dub za rok 2007 Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Město Český Dub hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. obce Velké Březno za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Velké Březno za rok 2014 Obsah Úvodní informace... 2 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014... 3 2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích... 4 3. Vyúčtování

Více

Závěrečný účet obce za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC Žeranovice, Žeranovice 1, 769 01 Holešov IČO: 00287971 Závěrečný účet obce za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Žeranovice

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 schválený rozpočtová upravený

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Město Duchcov nám. Republiky 5, Duchcov IČ Závěrečný účet za rok 2015

Město Duchcov nám. Republiky 5, Duchcov IČ Závěrečný účet za rok 2015 Město Duchcov nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov IČ 00266299 Závěrečný účet za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více