Finanční pohled na spolufinancování projektu Mikroregionu Polabí Výstavba společného vodovodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční pohled na spolufinancování projektu Mikroregionu Polabí Výstavba společného vodovodu"

Transkript

1 Rozbor a posouzení předložené finanční analýzy projektu skupinového vodovodu pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství, která byla součástí žádosti o dotaci ze SFŽP předloženou Mikroregionem Polabí. Finanční pohled na spolufinancování projektu Mikroregionu Polabí Výstavba společného vodovodu Zadavatel: Název: Obec Přerov nad Labem Sídlo: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem IČO: Zástupce: RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D, starostka obce Zpracovatel: Název: Finanční poradenství, s.r.o. Sídlo: Jemnická 15, Praha 4 IČO: Zástupce: Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti V Praze dne: Podpis zástupce zpracovatele: Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti 1

2 1. Úvod Projekt výstavby skupinového vodovodu pro zásobování vodou pro obce Přerov nad Labem, Bříství a Semice spadá do finančně velmi náročných investičních akcí. 2. Posouzení stávajícího stavu a potenciálu projektu Přepočet celkových investičních nákladů na počet obsloužených obyvatel je 190 mil. Kč na celkový počet 2378 obyvatel, tzn. investiční náklady ve výši 80 tis Kč na jednoho obyvatele. Tento poměr je výrazně nad průměrem podobných investičních projektů, které řeší zásobování vodou. Hlavním důvodem tohoto vysokého poměru je, že investiční akce směřuje pouze do tří obcí s relativně nízkým počtem obyvatel. Projekt byl předložen Mikroregionem Polabí, ale jeho reálná využitelnost je pouze pro 3 obce, (resp. z hlediska přiznané dotace je projekt využitelný pro 4 obce vč. Starého Vestce, z interních jednání vyplývá, že Starý Vestec bude hradit 6% nákladů a každé obci tudíž klesne podíl o 2%, zároveň je však spočítáno, že spolu s dalšími náklady, které v žádosti o dotaci uvedeny nebyly, se podíl obcí dostane až na 66 mil. Kč takže, i když Starý Vestec uhradí 6% z částky 66 mil. Kč, na ostatní 3 obce zůstává 62 mil. Kč), a tudíž následující úvahy jsou správné), z toho dvě obce s nižším ekonomickým potenciálem (Bříství, Semice). (Vysvětlení: je srovnávána velikost obce, zatímco Přerov nad Labem je na tom ekonomicky dobře a zároveň správně hospodaří, tak Semice prováděly v minulosti nečekané kroky, které obci postupně snižují přebytek. Pro podrobné informace by bylo nutné provést detailní rozhovor s jednotlivými obcemi, aby bylo jasné, jaké kroky prováděly v minulosti. Je možné, že po detailní analýze (stav jejich kroků v hospodaření) se vše vysvětlí a zlepší se situace, ale při porovnání jednotlivých let jim hospodaření padá dolů. Pro malý úvěr, nebo krátkodobé řešení by to nebyl asi problém, ale jelikož se jedná o tak rozsáhlý projekt, který bude generovat další náklady, bude situace velmi pečlivě analyzována a pohled bude spíše negativní). Přerov nad Labem představuje silnějšího partnera, ale ve srovnání s leaderem mikroregionu, kterým je město Lysá nad Labem, je také ekonomicky slabším partnerem. Proto před přípravou skutečné realizace projektu je nutné zvážit veškeré varianty technického řešení projektu zásobování vodou jednotlivých obcí a navzájem je porovnat. Z předložených dokumentů není jasné, zda tento proces byl proveden, tedy zda společný vodovod je jediným řešením zásobování vodou. 3. Příprava projektu Při přípravě projektu byly zapracovány zcela nereálné vstupy, co se týče finančního pokrytí projektu. Výše dotace byla známa v rámci přípravy projektu, a finanční mezera mezi částkou poskytnutou v rámci dotačního titulu a celkovými náklady představovala 60 mil. Kč. Doba splácení úvěru byla stanovena na 40 let (tato informace je uvedena v projektu, který byl předložen ze strany obce, jde o textový materiál, který byl zpracován k excellovské tabulce), 2

3 což neodpovídá délce splatnosti obdobně poskytovaných úvěrů, a zároveň silně přesahuje klasicky nastavované doby splatnosti, které se v dnešní době poskytují. Při přípravě projektové žádosti bylo financování projektu pouze konstatováno, ale nebylo řešeno ani podloženo reálnými a ověřenými údaji. Proto, aby bylo navrženo tak, aby se co nejvíce přibližovalo skutečnosti, by bylo nutné přistoupit k finanční analýze jednotlivých obcí, zapojených do projektu. Finanční náklady byly rozpočítány mezi jednotlivé obce dle počtu obyvatel, resp. podle předpokládaného počtu připojených míst k novému vodovodu). 4. Financování projektu jednotlivými zapojenými obcemi Obec Přerov nad Labem počítá s finančním úvěrem ve výši 26 mil. Kč. Na obec Semice připadá krytí projektu obdobnou částkou a obec Bříství bude projekt spolufinancovat částkou cca. 8 mil. Kč. V případě nesplnění finanční bonity jakékoliv zapojené obce, není možné financování nahradit zvýšením finančního úvěru u jiné obce. 5. Financování projektu finančními institucemi Další problém nastává v tom, že financování, resp. poskytnutí úvěru je nutné řešit prostřednictvím veřejné zakázky, v rámci které bude vybrán vítězný finanční ústav, který poskytne úvěrové krytí projektu. Při takto finančně náročném projekt nelze řešit financování až v době, kdy je nutné zahájit fyzickou realizaci projektu. To znamená, že jednotlivé banky musí být kontaktovány ze strany mikroregionu (realizátora projektu a příjemce dotace) již v rámci přípravy projektu, aby bylo zřejmé, že finanční ústavy jsou ochotné se do veřejné zakázky na poskytnutí úvěru přihlásit (na základě zkušenosti s financováním obdobných projektů na bankovním trhu a zkušenosti s financováním v rámci platného zákona o zadávání veřejných zakázek) a nabídnout přijatelné podmínky. Standardní doba posouzení takového projektu a finančních možností jednotlivých obcí je časově náročná, a to z důvodu analýzy finanční situace jednotlivých obcí, zejména v těchto oblastech: - aktuální stav základní infrastruktury obce - příprava predikce vývoje hospodaření jednotlivých obcí v budoucnu. Je to nutné především z toho důvodu, že existuje vysoká pravděpodobnost, že financování výstavby vodovodu překryje další možnost získání jakéhokoliv následného financování investičních akcí v jednotlivých obcích, pokud se nezmění strategie hospodaření. Hospodaření zapojených obcí lze ovlivnit prodejem nemovitého majetku obce (stavební pozemky, atraktivní objekty v majetku obce). Jiné nemovitosti nelze považovat za rychle likvidní s odpovídající potřebnou cenou. Vývoj provozních příjmů lze navýšit zejména zvýšením daně z nemovitosti, ale tento akt je nutné plánovat z pohledu aktivace daně s předstihem, a také na základě komunikace s občany jednotlivých zapojených municipalit. 3

4 Běžné výdaje lze snížit na únosnou míru, ale nelze je snížit pod hranici zabezpečení základních poskytovaných služeb obyvatelstvu. Takovéto zásadní snížení by totiž mohlo vyvolat negativní reakci u obyvatelstva, a to by přineslo buď odmítnutí připojení na vodovod, nebo umělé snížení odběru vody pod hranici, která byla plánována v projektu. Při přípravě projektu měla být provedena podrobná finanční analýza jednotlivých obcí, která by stanovila kritickou mez pro realizaci projektu, tzn. hranici, pod kterou by neměla klesnout finanční dotace, v případě, že tato mezera by byla financována bankovním úvěrem. 6. Finanční analýza obcí zapojených do projektu Pro stanovení schopnosti splácet úvěr, a zároveň splnit své finanční závazky, je důležitým parametrem přebytek běžného rozpočtu jednotlivých obcí. 6.1 Obec Přerov nad Labem Obec Přerov nad Labem vykazuje průměrný přebytek běžného rozpočtu za poslední 4 roky ( ) ve výši tis. Kč, z čehož přebytek běžného rozpočtu v roce 2012 činil částku tis. Kč. Obec byla v roce 2012 bez bankovních úvěrů, tj. nevykazovala dluhovou službu, o kterou se přebytek snižuje. Vývoj běžných příjmů a výdajů je konstantní. V roce 2012 došlo ke zvýšení běžných dotací a předpoklad pro rok 2013 počítá s navýšením daňových příjmů, ale s poklesem běžných dotací. Pokud by mělo dojít k navýšení přebytku běžného rozpočtu, tak by musely být provedeny výše uvedené dopady na obec. Obec předpokládá spolufinancování projektu ve výši 26 mil. Kč po dobu 20 let. Pokud by měla doba splácení být 20 let, je nutné provést takové kroky, které neohrozí splatnost úvěru po tuto dobu, tzn., pečlivě zvážit náklady spojené s novou infrastrukturou. Nutné je také správné nastavení zajištění rezervního fondu pro případ opravy vodovodu (předpoklad, je takový, že náklady jsou kalkulovány na obec). Při délce splácení finančního krytí vodovodu je pak tvorba rezerv podstatným nákladem (výdajem) pro rozpočet obce. Výše roční splátky při splatnosti úvěru v délce 20 let je cca tis. Kč. Úroková sazba je předpokládaná ve výši 2,5% p.a.. (propočet byl realizovaný za pomoci úvěrových finančních kalkulaček a pravděpodobné úrokové sazby (lineární splácení) vč. poplatků) Pro jistotu neočekávaných hrozeb pohybu sazby se nedoporučuje, u projektů, které ovlivňují finanční stabilitu obce, aplikovat fixní sazbu na celou dobu splácení, což však může zvýšit náklady na úrok, oproti dnešnímu stavu sazeb pohyblivých. Předpokládaná fixní sazba na dobu 20 let by se při daném riziku zvýšila cca o 1% na 3,5% p.a.. Pak by dosahovala roční splátka částku cca tis. Kč. Zároveň je možné zvolit zajištění sazby pro budoucnost, tj. obec platí pohyblivou sazbu na úrovni cca 2,5%, a v případě zvýšení PRIBORu, na který je sazba navázána nelze překročit zajištěnou hranici. Zároveň je však nutné zmínit, že bude snaha snížit dobu splácení cca na 15 let (doba splácení po dobu 20 let není vyloučena; ale úvěr s takto dlouhou dobou splatnosti je poskytován pouze ve výjimečných případech, ve kterých je realizace projektu zcela nezbytná pro zabezpečení 4

5 funkčnosti obce. Banka bude aplikovat důrazný pohled na stávající stav základní infrastruktury a pohled na další investice. Dále bude tlak na 15 let, protože standardně se tyto dlouhé úvěry posílají na schválení na zahraniční matky bank). Potom by vycházela roční splátka ve výši tis. Kč při sazbě 2,5% p.a. a tis. Kč při sazbě 3,5% p.a.. V porovnání s vývojem přebytku se zdá průchodná výše splátky tis. Kč (20 let doba splatnosti, úroková sazba 2,5%). Dluhová služba by tvořila cca 40% přebytku roku 2012 a 70% průměru přebytku za poslední 4 roky. Při doporučené splatnosti 15 let (doporučená spíše z pohledu aktivit bank projekt financovat banka raději schválí úvěr s dobou splatnosti 15 let), vycházejí procenta dluhové služby ve výši 50% průměru přebytku roku 2012 a 75% průměru za poslední 4 roky. Při negativním vývoji hospodaření existuje hrozba, že nebude obec schopna splácet další úvěr, který plánuje v budoucnu. Pro přesnější plánování je třeba důkladně analyzovat vývoj jednotlivých položek rozpočtu a plánu investic (potřebných realizovat v budoucnosti). Jinak je obec odkázána na rozvoj a financování vlastní infrastruktury pouze za předpokladu vysokého spolufinancování ze strany strukturálních fondů Evropské unie, které bude možné reálně využít až v roce Pro realizaci projektu je nutné brát v úvahu analytickou práci finančního ústavu, který poskytne úvěrové krytí pro celou částku spolufinancování projektu. Tzn., bez komplexního zajištění vlastních zdrojů (banka bude mít snahu nefinancovat ze 100 %, při napjatosti financování nebude možné poskytnout financování ani silnější obci, jako je třeba obec Přerov nad Labem. 6.2 Obec Semice Obec Semice vykazuje přebytek běžného rozpočtu za rok 2012 ve výši tis. Kč. Průměr za poslední 4 roky pak byl ve výši tis. Kč. Pokles v mezidobí let byl téměř 60%, což bylo způsobeno zásadním propadem daňových příjmů a nárůstem položky opravy a udržování v běžných výdajích. Zatímco u běžných výdajů mohlo dojít pouze k špatnému zařazení investic do běžných výdajů, tak pokles daňových příjmů je závažnější a je nutné jej podrobit důkladné analýze. Obec Semice splácí finanční úvěr, jehož roční dluhová služba činí 374 tis. Kč. Obec Semice tak v roce 2012 měla volné zdroje ke splácení úvěru pouze ve výši tis. Kč, což znamená, že rozumné pokrytí další dluhové služby by mohlo být cca ve výši 800 tis. Kč ze zdrojů ke splácení. Jelikož obec Semice pokrývá stejnou výši úvěru jako obec Přerov nad Labem, tak financování projektu ze strany této obce ve stejném rozsahu je téměř vyloučené. 6.3 Obec Bříství Obec Bříství, při předpokládané spoluúčasti na financování projektu ve výši 8 mil. Kč, může využít, při přebytku rozpočtu v roce 2012 ve výši 2000 tis. Kč, jako zdroj ke splácení 1 mil. Kč. Po nastavení úvěru na dobu splácení 20 let při úrokové sazbě ve výši 2,5% roční splátka 5

6 představuje částku 508 tis. Kč. Dluhová služba pokryje 50% volných zdrojů. Doba splácení potřebného úvěru nastavená na15 let bude pravděpodobně pro tuto obec nedosažitelná. Splácení bude nastaveno mezi lety, rezerva je, ale je třeba brát v úvahu eventualitu poklesu hospodaření obcí pro posuzování a tlak banky poskytnout spíše na kratší úvěr. Tím, že dochází k poklesu přebytku za poslední 3 roky, existuje hrozba negativního pohledu na vývoj obce do budoucna, a tím i možnosti financování. 7. Závěr Výše nákladů pro domácnosti V modelovém příkladu je kalkulováno vodné ve výši 36,34 Kč s DPH a stočné ve výši 46,88 Kč s DPH. Společné náklady pro domácnost tedy budou činit v roce 2016 (spuštění vodovodu) 83,22 Kč s DPH. V dalších letech se předpokládá navýšení. Obvyklé náklady se pohybují v rozmezí 60-80,-- Kč s DPH. Posouzení příjmů z vodovodu Přestože modelový příklad nikde neuvádí způsob provozování vodovodu, pravděpodobně se zde předpokládá, že vodovod si bude obec či sdružení obcí provozovat samo. K tomuto závěru jsme dospěli na základě modelového výpočtu vodného, kdy příjem z vodovodu se rovná m 3 krát výše vodného A není krácena o žádné částky, které by jinak náležely externímu provozovateli vodovodu. V modelovém příkladu je kalkulováno vodné v průběhu let takto: (zaokrouhleně) Rok Vodné v Kč s DPH Odběr vody v m3 Příjem ročně v tis.kč , , , , , ,-- Z toho lze pak vyčíst, že hodnota čistých příjmů (po odečtu provozních nákladů) kumulativně v období od 2016 do 2045 činí cca ,-- tis. Kč. Nediskontovaný čistý peněžní tok pak ve stejném období činí kumulativně částku tis. Kč. V této částce je však započítána zbytková hodnota vodovodu v roce Do modelového výpočtu jsou zahrnuty finanční náklady z úvěru, v tomto případě je třeba počítat s tím, že vodovod vykazuje ročně ztrátu a je třeba vkládat prostředky z vlastních zdrojů ve výši 2,5 3 mil. Kč až do roku Teprve po tomto roce začne vodovod generovat nějaké příjmy. V tomto propočtu není zakalkulována reinvestice, tj. nejsou kalkulovány odpisy, které budou vytvářet také určitou část příjmů či spíše zdrojů k další obnově vodovodu. Úvěr je kalkulován ve výši 60 mil. Kč s úrokovou sazbou 5,5 % ročně a s odkladem splácení 9 let. Z předložených podkladů a dostupných informací jsme se pokusili zpracovat velmi krátkou analýzu v níže uvedené tabulce. Do parametrů byla použita podobná data jako v žádosti o dotaci, tj. připojeno 2150 obyvatel, spotřeba 86 l na osobu. V modelovém příkladu vycházejí fixní náklady na úrovni 571,-- tis. Kč za rok a variabilní náklady na úrovni 6,23 Kč za m 3. Vodné na úrovni 36,34 Kč s DPH. 6

7 Při přepočtu dostupných dat dosazených do kalkulačního vzorce výpočtu vodného, nám však vycházejí fixní náklady na úrovni 733,80 tis. Kč za rok a variabilní náklady na úrovni 8,30 Kč za m 3. Vodné na úrovni 24, 92 Kč s DPH. Do těchto nákladů však nejsou kalkulovány některé další provozní náklady (technologický postup úpravy vody, nájem z infrastrukturního majetku, a zejména finanční náklady úroky z úvěru atd.). Z tohoto lze vyvozovat, že právě rozdíl cca 12,- Kč může být způsoben dalšími provozními náklady skrytými v modelovém výpočtu, které nebylo pro náš výpočet možné jednoznačně oddělit. (Vlastní výpočet vodného není v modelovém příkladu uveden, autorem uvedena pouze výše vodného). Pokud však začleníme do výpočtu položku nájmu a úrokových výnosů, je vodné značně rozdílné oproti modelovému výpočtu (viz tabulky v příloze). Z porovnání těchto dvou výpočtu se lze domnívat, že v modelovém příkladu nebylo při kalkulaci vodného zcela přesně postupováno podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (Pozn. V záhlaví modelového příkladu je použito 90 l na osobu, výpočty však odpovídají spotřebě 86 l na osobu) Z našich zkušeností lze obcím doporučit, aby příjmy obce generovaly formou nájmu infrastrukturního majetku a vytvářením rozpočtového podúčtu pro tvorbu rezervy na reinvestici do infrastrukturního majetku. V obci vaší velikosti lze jako schůdné navrhnout roční nájemné ve výši ,-- Kč.. V případě, že do kalkulačního vzorce dosadíme tuto úroveň nájemného a úrokové náklady úvěru ve výši tis. Kč, je vodné vypočteno na částku 94,50 Kč s DPH. Propočet výše vodného pro různé odběry V našem propočtu výše vodného ze známých skutečností je cena vodného bez odpisů či nájmu, úrokových nákladů a některých neznámých přímých provozních nákladů zkalkulována takto pro jednotlivé odběry: (2150 obyvatel, spotřeba 86 l). Počet připojených Roční odběr v m3 Vodné bez nájmu Vodné s nájmem obyvatel včetně DPH včetně DPH 1935 (90%) ,22 37, (80%) ,12 41, (70%) ,85 46,55 Pozn.: nájem započítán částkou ,-- ročně Pozn.: v tabulkách není započítán náklad úvěru Pozn.: Uvedené procento není z celkového počtu obyvatel, ale podíl z počtu osob připojených dle žádosti. Shrnutí: - model předpokládá nárůst ceny vodného (za 30 let na téměř dvojnásobek), ale nepočítá s nárůstem fixních nákladů, u variabilních nákladů jen minimálně, čímž je značně zkreslen plánovaný ekonomický efekt - model předpokládá provozování vodovodu přímo obcí, což nepovažujeme při velikosti vaší obce za vhodné, a to zejména z hlediska náročnosti na kvalifikovanou obsluhu a zajištění provozuschopnosti vodovodu - model počítá s poskytnutým úvěrem ve výši 60 mil. Kč se splatností 40 let a úrokovou sazbou 5,5% s 9letým odkladem. Z naší praxe nemáme takovou zkušenost, že by tak dlouhodobý úvěr byl obci poskytnut. 7

8 - potřeba finančních zdrojů i mimo úvěrové náklady na dotaci provozu vodovodu (odpisy nelze považovat za finanční zdroj v pravém slova smyslu) - Pouhým porovnáním fixních a variabilních nákladů je možné vyvodit závěr, že náklady na provoz vodovodu byly autorem podhodnoceny z důvodu potřeby lepších výnosů z vodovodu pro účely žádosti o dotaci. Závěry analýzy: Při celkovém pohledu se zdá spolufinancování připravovaného projektu ve výši 60 mil. Kč téměř nereálné. Hranice financovatelnosti projektového záměru odpovídá, při stávajícím chování bankovního sektoru a pohledu na jednotlivé obce, celkové částce cca 40 mil. Kč na dobu let splácení. Doporučení posouzení alternativních technických řešení zásobování dotčených obcí vodou a výběr optimální varianty. Doporučení důkladně analyzovat vývoj jednotlivých položek rozpočtu a plánu investic (potřebných realizovat v budoucnosti) obce Přerov nad Labem. Zpracovala: Mgr. Vladimíra Jilečková Finanční poradenství, s.r.o. 8

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

Analýza plnění plánu financování obnovy

Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza plnění plánu financování obnovy Analýza poukazuje na dopad teoretické roční potřeby finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací na výši ceny pro vodné a stočné. Legislativní rámec Povinnost

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního centra

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE

PFO. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024. aktualizace 2015 VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2

VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2. Manuál k Modelu plošné plynofikace Příloha 2 VZOROVÝ PŘÍKLAD- MODEL PLOŠNÉ PLYNOFIKACE ROZŠÍŘENÍ PLYNOVODNÍ SÍTĚ PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Cena vodného a stočného VLIVY NA STANOVENÍ CENY 7. Podklad pro jednání ZM Turnov od Vodohospodářského sdružení Turnov Cena vodného a stočného 2014 Předkládá: ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, říjen 2013 Na základě dohody s panem

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 10. 3. 2016 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 21.10.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 21.10.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

Návrh novely rozpočtového určení daní

Návrh novely rozpočtového určení daní Návrh novely rozpočtového určení daní Nový model sdílených daní pro obce Ministerstvo financí ČR červen 2011 Přehled daňových příjmů statutárních měst a Prahy v roce 2010 - skutečnost (včetně motivačních

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika 1997 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Přerov Datum vyhotovení: 23.1.213 Predikce na y 214-216 Grafy pro Na žáky

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 118) 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2013 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 118) 6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2013 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM

PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU PARKOVACÍ DŮM PŘÍLOHA 4 FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU FINANČNÍ ANALÝZA VZOROVÉHO PROJEKTU Typ projektu: Projekt vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé ODBOR EKONOMICKÝ Druhové zatřídění daňové příjmy nedaňové příjmy neinvestiční přijaté transfery Název Příjmy Schválený rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2013 ze závislé 865 463 881 000 101,8 činnosti ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1.1. Název veřejné zakázky: Úvěr pro financování stavby BŘECLAV - ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 347144 1.3. Identifikační

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora Vzorový příklad provozní ztráta OH výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rokycany za rok 2007 kontrolovaná obec Město Rokycany sídlo Masarykovo náměstí 1, Střed 337 20 Rokycany IČ 00259047 auditor zapsaný v KA ČR K KREDIT s.r.o.,

Více

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015

Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Příloha č. 1 Oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2015 Mezi statutárním městem Havířov, jakožto vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu, a společností Technické služby Havířov a.s., jakožto

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí

Udržitelnost projektu. Projektové a finanční řízení - pokročilí Udržitelnost projektu Projektové a finanční řízení - pokročilí Požadavky na udržitelnost Udržitelnost projektu 5 let od finančního ukončení projektu Provoz výsledků projektu v daném rozsahu a účelu, aktivity,

Více

Tab. č. 1 Druhy investic

Tab. č. 1 Druhy investic Investiční činnost Investice představuje vydání peněz dnes s představou, že v budoucnosti získáme z uvedených prostředků vyšší hodnotu. Vzdáváme se jisté spotřeby dnes, ve prospěch nejistých zisků v budoucnosti.

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE X. POSOUZENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI VYUŽITÍ TEPLA ZE SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ Z HLEDISKA ZÁKONA O OCHRANĚ Jan Kužel odbor ochrany

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období

Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období Strategická studie způsobů provozování a správy VaK města Plzně na období 2016-2025 Dodatečné porovnání doporučovaných Variant Úprava na základě aktualizace daňových dopadů Konečná verze k 1.11. 2012 zapracované

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016*

Na čem závisí sdílené daňové příjmy konkrétně. Na žáky v roce 2016 je součástí daňových příjmů dle RUD 2017* 2018* 2016* 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 5.1.215 Východiska: Okres: Děčín Využívá vyhlášku MF ČR č. 213/215 Sb. MFČR

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce zadávané v souladu s 25 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ve zjednoduš eném podlimitním řízení

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.

Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více