Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora"

Transkript

1 Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace:

2 OSNOVA 1 Charakteristika projektu Vstupní údaje projektu Postup při vyplňování a řešení projektu List Info List Investiční náklady běžné ceny List Náklady a příjmy List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP Kontrola relevantnosti výsledků Stanovení míry podpory

3 1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V rámci projektu je navržena výstavba nového sběrného dvora. Žadatelem na projekt, respektive vlastníkem a následně provozovatelem infrastruktury (sběrného dvora) bude Město, tzn. Veřejný subjekt (provozovatelem mohou být organizace 100% vlastněné veřejným subjektem např. technické služby města ). Realizace projektu je plánována na období Celkové náklady projektu jsou stanoveny ve výši 3 427,000 tis. Kč bez DPH, tedy částka s DPH činí 4 112, 400 tis. Na základě výše celkových nákladů projektu je patrné, že nepřesáhnou hranici 50 mil EUR a projekt tedy bude definován jako Individuální projekt. Žadatel není plátcem DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výstavbu nového sběrného dvora, je tedy projekt zařazen dle Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí , do prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, respektive do oblasti podpory Zkvalitnění nakládaní s odpady. Projekty v rámci prioritní osy 4, které nejsou v režimu veřejné podpory (sběrné dvory a kompostárny) jsou primárně zpracovávány modelem Provozní ztráta, více viz Manuál a Model Provozní ztráta. V případě, kdy u těchto typů projektů není prokázána provozní ztráta, mohou být následně tyto projekty zpracovány Jádrovým modelem (zelená louka nebo přírůstkový). Nicméně je zapotřebí konstatovat, že u projektů, které mohou být svým charakterem zařazeny do prioritní osy 4 a jsou zpracovávány pomocí Jádrového modelu, nesmí být do příjmů projektu započítávány příjmy z poplatků za odvoz komunálního odpadu (viz Manuál Provozní ztráta ). Níže uvedený příklad výstavba sběrného dvora neprokázal provozní ztrátu a z tohoto důvodu musí být pro stanovení příspěvku Společenství, respektive výše dotace z OPŽP celkem, zpracována úplná finanční analýza projektu (dále jen FA ). 2 VSTUPNÍ ÚDAJE PROJEKTU Souhrnný přehled vstupních údajů projektu je uveden v tabulkách níže. Položky investiční, provozní náklady a příjmy jsou detailněji uvedeny v příslušných kapitolách tohoto příkladu. Všechny údaje, které jsou uvedené v tabulkách, je nezbytné vyplnit do Jádrového modelu - zelená louka z důvodu zajištění správné funkce výpočtu Modelu. Pozn.: Údaje, týkající se investičních a provozních nákladů (viz Tabulka 1 a Tabulka 2) se do Modelu musí zadat v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo 20,825!!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, tj. 21 tis. Kč, přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. Tabulka 1: Vstupní data Info Položka Jednotka Hodnota Vlastník infrastruktury Veřejný/obec Město Provozovatel infrastruktury Veřejný/obec Město Provozní náklady vč. Projektu Včetně DPH Fixní náklady Tis. Kč/rok 800,000 Roční množství zpracovaných odpadů T Elektrická energie Tis. Kč/rok 50,000 Vodné a stočné Tis. Kč/rok 6,000 Pohonné hmoty (PHM) Tis. Kč/rok 100 3

4 Množství předaných odpadů T/rok 100 Poplatek za předání odpadů (např. NO) Kč/t Celkové roční provozní náklady sběrného dvora Příjmy vč. Projektu Tis. Kč/rok 1 156,000 Včetně DPH Úhrady od EKO-komu Tis. Kč/rok 650,000 Úhrady za VEEZ Tis. Kč/rok 150,000 Úhrady za zpracovaný odpad Tis. Kč/rok 420,000 Cena za jednotku zpracovaného odpadu Kč/t 600 Množství ročně zpracovaného odpadu T/rok 700 Celkové roční příjmy vč. Projektu Tis. Kč/rok 1 220,000 Tabulka 2: Investiční náklady Položka Jednotka Hodnota Investiční náklady projektu Bez DPH Projekce a příprava Tis. Kč 930, 000 Výstavba Tis. Kč 1 300, 000 Stroje a zařízení Tis. Kč 900, 000 Ostatní náklady s projektem Tis. Kč 297, 000 DPH Tis. Kč 685,400 Celkem vč. DPH Tis. Kč 4 112,400 4

5 3 POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROJEKTU Níže je uveden postup při vyplňování a řešení projektu na uvedeném příkladu výstavby sběrného dvora, který nenaplnil/nesplnil podmínku prokázání provozní ztráty. Členění následujících kapitol odpovídá jednotlivým krokům za sebou tak, jak má Zpracovatel postupovat při vyplňování dat do Jádrového modelu zelená louka. Zpracovatel vyplní postupně odpovídající data do následujících listů v Modelu: List Info List Investiční náklady běžné ceny List Náklady a příjmy List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP 3.1 LIST INFO Zpracovatel nejprve vyplní požadované vstupní údaje, jako jsou identifikační údaje o Žadateli a předkládaném projektu (jméno žádajícího subjektu, název projektu, ID projektu, kontaktní osoba Žadatele, sídlo Žadatele, telefon a ). Dále je nutné vyplnit předpokládané datum zahájení realizace projektu a předpokládané datum ukončení realizace projektu (resp. Uvedení projektu do provozu). Žadatel je povinen na listu Info vyplnit položku Kategorie projektu s ohledem na charakter projektu. Tento výběr je čistě na Žadateli/Zpracovateli FA s tím, že na základě celkových investičních nákladů projektu (vč. DPH bez ohledu na její způsobilost), které činí 4 112, 400 tis. Kč a dle v současnosti platného kurzu ČNB (25,615Kč/EUR), se jedná o Individuální projekt (jehož celkové investiční náklady nepřekročí částku 50 mil. EUR, což je hranice pro stanovení charakteru projektu dle platných dokumentů národních orgánů a EK). Následně je zapotřebí definovat položku Má žadatel nárok na vrácení DPH? v tomto případě je nastavena položka na Ne. Posledními položkami, které je zapotřebí v rámci tohoto listu definovat, jsou Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt v tomto případě je položka nastavena na veřejný a položku Pokud je žadatel veřejný subjekt, jaký typ? V tomto případě položka nastavena na obec. 5

6 Obrázek 1: List Info 3.2 LIST INVESTIČNÍ NÁKLADY BĚŽNÉ CENY V rámci tohoto listu vyplňuje Zpracovatel analýzy investiční náklady projektu v běžných cenách! Investiční náklady musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí projektové dokumentace a se souhrnným položkovým rozpočtem, který dokládá Žadatel v rámci předložení žádosti na projekt. V případě výstavby sběrného dvora, byly v roce 2010 finanční prostředky v rámci projektových prací vynaloženy na zpracování následujících činností (projekce: 600,000 tis. Kč, zpracování žádosti: 200,000 tis. Kč, studie proveditelnosti: 50,000 tis. Kč, finanční analýza: 80,000 tis. Kč). Dalšími investičními náklady, které Zpracovatel musí vyplnit v rámci tohoto listu, jsou náklady, související s výstavbou v rámci realizace projektu. Zpracovatel vyplní do buněk v rámci položky Výstavba název dané činnosti ( Výstavba provozních objektů a Výstavba kanceláří a zázemí pro obsluhu ), čímž se žlutě podbarví buňky v jednotlivých letech realizace projektu. Do těchto buněk (sloupec rok 2011) Zpracovatel zadá investiční náklady související s danou položkou (Výstavba provozních objektů: 900,000 tis, Kč, Výstavba kanceláří a zázemí pro obsluhu: 400,000 tis. Kč). V rámci těchto položek je možné nastavit životnost dané položky, nebo ponechat životnost, která je standardně předdefinována. V rámci projektu je ponechána životnost na 40 let. Dále musí Zpracovatel vyplnit v rámci položky Stroje a zařízení daný typ technologie, na kterou vynaloží finanční prostředky. Do buněk v rámci této položky vyplní opět název dané technologie a do příslušného roku (2011) vyplní hodnotu přepokládaných investičních nákladů (zařízení na recyklaci odpadů : 800,000 tis. Kč, venkovní rozvody el. Energie: 100,000 tis. Kč). Opět je možné měnit životnost dané technologie. V rámci projektu je ponechána životnost na dobu 15 let. 6

7 Ve vztahu k přímým způsobilým realizačním nákladům projektu (především částka za položky Výstavba a Stroje a zařízení = 1 300,000 tis. Kč + 900,000 tis. Kč = 2 200,000 tis. Kč) může Zpracovatel vypočítat limitní způsobilé hodnoty tzv. Ostatních nákladů projektu, a to dle podmínek uvedených v Implementačním dokumentu OPŽP, pro prioritní osu 4 a oblast podpory 4.1. V rámci projektu jsou ostatní investiční náklady nastaveny následovně: rezerva (220,000 tis. Kč = 10 %), propagace (11,000 tis. Kč = 0.5 %), dozor v průběhu výstavby (66,000 tis. Kč = 3 %). Položky zahrnované v přímých způsobilých realizačních výdajích projektu pro jednotlivé prioritní osy definuje Implementační dokument OPŽP. Vzhledem ke skutečnosti, že DPH je vždy započteno do celkových nákladů projektu, je částka odpovídající DPH automaticky Modelem dopočítávána a připočtena do celkových nákladů projektu. V rámci projektu nejsou uvažovány žádné nezpůsobilé investiční náklady. Po vyplnění tohoto listu je tedy patrné, že celkové investiční náklady projektu činí 4 112,400 tis. Kč vč. DPH (jelikož Žadatel není plátcem DPH, je považováno DPH za způsobilý náklad projektu) a zároveň celkové investiční náklady odpovídají celkovým způsobilým nákladům projektu. 3.3 LIST NÁKLADY A PŘÍJMY V rámci projektu (výstavba sběrného dvora) nesmí být do příjmů projektu započítávány příjmy z poplatků za odvoz z komunálního odpadu (viz Manuál Provozní ztráta )! V rámci tohoto listu vyplní zpracovatel fixní a variabilní náklady projektu a příjmy projektu ve stálých cenách v cenové úrovni 2010 (tis. Kč, t). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel není plátcem DPH, musí být všechny zadávané hodnoty pro položky nákladů a příjmů zadávány včetně DPH! Provozní náklady projektu: V rámci tabulkové části Provozní náklady, musí být v rámci projektu definovány pro položky variabilních nákladů následující variabilní náklady: Elektrická energie. Vodné a stočné. PHM pohonné hmoty. Poplatky za předání odpadů. Fixní náklady Projektu v roce 2012 se automaticky dopočítají dle zadaných vstupních hodnot v předdefinovaných buňkách (součet buněk I7 až I11). Celkové fixní náklady Projektu v roce 2012 činí 800,000 tis. Kč/rok, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Osobní náklady spojené s provozováním sběrného dvora byly stanoveny na 590 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše osobních nákladů. Opravy hmotného majetku spojené s provozováním sběrného dvora, byly stanoveny na 10 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše nákladů na opravy hmotného majetku. Náklady provozního majetku spojené s provozováním sběrného dvora, byly stanoveny na 150 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše nákladů na provozní majetek. 7

8 Režie, poddodávky a ostatní, které souvisí s provozováním sběrného dvora, byly stanoveny na 50 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Položka Ostatní nebyla využita, a to z důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Variabilní náklady se vyplňují v celém prvním roce po předpokládaném uvedení projektu do provozu (rok 2012). U každé položky variabilních nákladů, kterou Zpracovatel definoval, Model automaticky vypočítá jednotkový náklad (Kč/t), který je vypočten jako celkové náklady dané služby, děleno množstvím odpadů za danou službu. Celkové variabilní náklady v roce 2012 dosahují výše 356 tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: Roční množství produkovaných odpadů je tun. Roční variabilní náklady za spotřebovanou elektrickou energii na likvidaci těchto odpadů je 50,000 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Celkové roční variabilní náklady za vodné a stočné, při plném využití kapacity zařízení, činí 6,000 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Celkové roční variabilní náklady na pohonné hmoty, využité při zpracování odpadů a plném využití kapacity zařízení, činí 100,000 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Roční provozní variabilní náklady za odbyt odpadů činí při odbytu 100 tun odpadů ročně, celkem 200,000 tis. Kč/rok. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Celkové provozní náklady v prvním celém roce po uvedení projektu do provozu (rok 2012) jsou vypočteny ve výši 1 156,000 tis. Kč. Z důvodu, že není počítáno s navýšením nákladů v jednotlivých letech, tedy zůstává celková výše provozních nákladů na hodnotě 1 156,000 tis. Kč. Obrázek 2: List Náklady a příjmy Provozní náklady Příjmy projektu: Zpracovatel v rámci tohoto projektu musí vyplnit položky pro jednotlivé příjmy projektu. Zadání a vyplnění položek musí být vyplněno do prvního celého roku po uvedení projektu do provozu, tedy do roku

9 Obrázek 3: List Náklady a příjmy - Příjmy V rámci tabulkové části Příjmy musí být v rámci projektu definovány následující typy příjmů: Úhrady od EKO-komu. Úhrady za VEEZ. Úhrady za suroviny. Detailnější stanovení a popis jednotlivých příjmů je uveden v odrážkách níže: Úhrada od EKO-komu, který se podílí zejména na financování nákladů, spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Roční úhrada činí 650 tis. Kč/rok. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Úhrada za VEEZ, což je úhrada za vyřazené elektronické a elektrické zařízení. Roční částka činí 150 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Úhrady za suroviny, částka zahrnuje příjem za objem odpadů, který je nad rámec stávajícího zařízení (tj. 700 tun) s tím, že roční příjem činí 420,000 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Celkové roční příjmy v roce 2012 činí tis. Kč/rok. Obrázek 4: List Náklady a příjmy Náklady - Příjmy 3.4 LIST ZDROJE FINANCOVÁNÍ V rámci tohoto listu musí Zpracovatel analýzy nastavit finanční zdroje na dofinancování projektu tak, aby byly hodnoty v buňkách [H45, H59, J59 a K59] rovny 0 příp. (0) nebo -. Jestliže nedojde ke správnému definování zdrojů na dofinancování projektu, jsou výše uvedené buňky nebo jedna z buněk podsvíceny červenou barvou. 9

10 Obrázek 5: List Zdroje financování Veřejný subjekt Částka k dofinancování V rámci dofinancování projektu Žadatel počítá s využitím půjčky u bankovního subjektu a to ve výši 500 tis. Kč, ostatní zdroje na dofinancování projektu budou hrazeny z vlastních zdrojů Žadatele. V rámci listu Zpracovatel vyplňuje pouze buď tabulku Veřejný subjekt nebo Soukromý subjekt, a to v závislosti na typu Žadatele. V tomto případě je vyplňována tabulka Veřejný subjekt. Jestliže je správně vyplněna tabulka Veřejný subjekt je automaticky vyplněna tabulka na řádcích [27 až 44] Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, která usnadňuje vyplnění tabulky v elektronické Žádosti BENE-FILL, viz níže. Obrázek 6: List Zdroje financování Skladba financování projektu V rámci vyplnění tabulky Veřejný subjekt je vyplněna hodnota předpokládaného úvěru do buňky [H 52]. Finanční zdroje z úvěru budou sloužit k financování nezpůsobilých nákladů a z tohoto důvodu je buňka [I 52] vyplněna hodnotou 0%. Zbývající náklady, které je nezbytné dofinancovat, budou financovány z vlastních zdrojů žadatele, tzn. Částka Kč je vložena do buňky [H 51] a procenta v buňce [I 51] musí být nastavena na hodnotu 66,84 %. Takto nastavená procenta v buňce [I 51] zaručí financování jak způsobilých tak i nezpůsobilých výdajů projektu. Obrázek 7: List Zdroje financování Veřejný subjekt - obec Vzhledem ke skutečnosti, že je ve zdrojích dofinancování předpokládáno využití úvěru od bankovního subjektu, musí být nastaveny parametry předpokládaného úvěru, viz buňky [H222 až H227]. Parametry úvěru jsou: doba splácení 20 let, doba odkladu 5 let, úroková sazba 4 % s fixní úrokovou sazbou a konstantní splátkou jistiny, poplatek za zřízení úvěru jako % celkového úvěru je roven 0. 10

11 Obrázek 8: List Zdroje financování Bankovní úvěr/půjčka veřejnému subjektu 3.5 LIST VÝSTUP PRO SFŽP Zpracovatel analýzy musí na tomto listu vyplnit: Datum zpracování buňka [P3]. Jméno zpracovatele buňka [P5]. Telefon zpracovatele buňka [P7]. Jinak jsou na tomto listu uvedeny vypočtené hodnoty/parametry, které byly v rámci analýzy modelem stanoveny. Na základě vypočtených hodnot je například stanoveno, zda má projekt nárok na přidělení dotace z OPŽP. V případě, že ano, poté jsou vypočteny výše dotace/í, dále je zde uvedeno, zda projekt vytváří významnou část odpisů, tzn. Je finančně udržitelný, více viz kapitoly níže. 11

12 4 KONTROLA RELEVANTNOSTI VÝSLEDKŮ Jelikož se jedná o Individuální projekt, jsou na základě zadaných (vyplněných) dat do Modelu, stanoveny výsledky FA ve standardizované podobě následovně na listu Výstup pro SFŽP. Jedná se zejména o následující ukazatele finanční výkonnosti projektu: Čistá současná hodnota bez podpory společenství FNPV/C = tis. Kč, [buňka F49]. Čistá současná hodnota s podporou společenství FNPV/K = tis. Kč, [buňka I49]. Finanční míra návratnosti bez podpory společenství FRR/C = - 4,5 % [buňka F48]. Finanční míra návratnosti s podporou společenství FRR/K = 0,4 % [buňka I48]. Vzhledem k tomu, že projekt vytváří významnou část odpisů, viz obrázek níže (list Výstupy pro SFŽP, [buňka F65]), je projekt tzv. Finančně udržitelný. Obrázek 9: List Výstupy pro SFŽP Projekt vytváří významnou část odpisů 12

13 5 STANOVENÍ MÍRY PODPORY Výsledky stanovené míry podpory jsou souhrnně uvedeny na listu Výstup pro SFŽP. V rámci FA byly vypočteny následující hodnoty pro stanovení částek na financování projektu: Míra nedostatku financování = 83,69% [buňka N52]. Příspěvek Společenství jako podíl způsobilých nákladů = 71,14% [buňka N53]. Souhrn zdrojů na financování projektu: Celkové výdaje projektu = Kč vč. DPH [buňka E16]. Výše podpory z OPŽP celkem = Kč z celkových způsobilých výdajů projektu [buňka E23]. Zdroje potřebné k dofinancování projektu ze strany Žadatele celkem = Kč [buňka G42]), z toho: Vlastní zdroje Žadatele = Kč [buňka G35]. Bankovní úvěr/půjčka = Kč [buňka G37]. Výstupem z Modelu je také Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL a Skladba financování projektu na listu Zdroje financování. Tyto údaje využije Zpracovatel při vyplňování žádosti v el. Prostředí BENE-FILL. 13

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více