ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK Základní umělecká škola Bojkovice IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a): Základní umělecká škola Bojkovice 1. máje Bojkovice Bc. Eva Regináčová Helena Salvetová, ekonom(ka) Telefon: Razítko organizace a podpis ředitele: Datum zpracování:

2 Obsah: A. Část textová... 3 Úvod... 3 I. Ekonomická část Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti... 6 a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti... 6 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti tab. č. 2b c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2014 za hlavní a doplňkovou činnost Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Vyhodnocení provedených oprav Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Stav bankovních účtů Stav pohledávek Stav závazků a jejich finanční krytí Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Stavy zásob Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Přehled investičních záměrů, investičních požadavků tab. č Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky tab. č Další informace a přílohy dle vlastního uvážení II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu Neinvestiční náklady na žáka tab. č III. Účetní závěrka k Komentář k účetní závěrce k (celkové shrnutí) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k B. Přílohy včetně stanoviska OŠMS I. Zpráva o hospodaření II. Účetní závěrka k III. Stanovisko OŠMS za rok

3 A. Část textová Úvod Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a zároveň provádění doplňkové činnosti. Ředitelkou ZUŠ Bojkovice je od Bc. Eva Regináčová (telefon ). Základní umělecká škola poskytovala v roce 2014 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. Od roku 1999 je zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, s výukou hudebního oboru. Ve školním roce 2014/2015 má ZUŠ Bojkovice celkem 355 žáků, čímž plně využívá kapacitu školy. Z toho v hudebním oboru individuálním je 205 žáků, kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 5 žáků, výtvarný obor 98 žáků, literárně-dramatický obor 13 žáků a taneční obor 34 žáků. V roce 2014 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,329 pedagogických pracovníků, provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 3

4 I. Ekonomická část 1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2014 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní 0,00 0,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele 0,00 0,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje č. j. 0209/Z10/13 ze dne byl schválen pro ZUŠ Bojkovice první rozpis rozpočtu provozních ONIV ve výši Kč ,00 a současně odvod z investičního fondu v roce 2014 ve výši Kč ,00 do rozpočtu zřizovatele, a to: částka Kč ,00 v termínu do částka Kč ,00 v termínu do Uvedené finanční prostředky byly odeslány v termínech , ČS 43 a , ČS 75 na účet Zlínského kraje č /0800. Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0325/R08/14 ze dne byl schválen Plán tvorby a použití investičního fondu roku Závazné ukazatele rozpočtu byly Základní umělecké škole Bojkovice předány 15. dubna V průběhu roku 2014 došlo ke čtyřem úpravám závazných ukazatelů rozpočtu: 1./ úprava č. 1 z 19. září 2014 na základě žádosti ZUŠ Bojkovice převedení prostředků z OON do platů ve výši Kč 4 170,00 a zvýšení souvisejících přímých ONIV ve výši 42,00. Přesuny z prostředků OON do prostředků na platy byly požadovány z důvodu změn složení dohod o pracovní činnosti a pracovních poměrů u pedagogických pracovníků školy 4

5 2./ úprava č. 2 z 10. října 2014 zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu celkem o Kč ,00. Z toho prostředky na platy ve výši Kč ,00 a související přímé ONIV ve výši Kč ,00. V rámci úpravy č. 2 obdržela škola účelové prostředky: UZ v celkové výši Kč ,00. 3./ úprava č. 3 z 20. listopadu 2014 zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu celkem o Kč ,00. Z toho prostředky na platy ve výši Kč ,00 a související přímé ONIV ve výši Kč ,00. V rámci úpravy č. 3 obdržela škola účelové prostředky: UZ v celkové výši Kč ,00. 4./ úprava č. 4 z 31. prosince 2014 úprava závazného ukazatele limitu počtu zaměstnanců v souvislosti s vykázanou skutečností roku 2014 uvedenou ve výkaze P1-04 Na základě Rozhodnutí MŠMT č /2014 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 v rámci rozvojového programu: Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014, čj. MSMT-24878/2014 účelový znak obdržela ZUŠ Bojkovice v rámci úpravy č. 2 účelovou dotaci UZ ve výši Kč ,00. Z toho: platy Kč 7 755,00 zákonné odvody Kč 2 637,00 FKSP Kč 78,00 pro pedagogické pracovníky. Lhůta použití dotace: Na základě Rozhodnutí č /2014 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2014 v rámci programu: Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, čj. MSMT-34125/2014 účelový znak obdržela ZUŠ Bojkovice v rámci úpravy č. 3 účelovou dotaci UZ ve výši Kč ,00. Z toho: platy Kč ,00 zákonné odvody Kč 6 627,00 FKSP Kč 195,00 pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Lhůta použití dotace: Jiné dotace v roce 2014 Základní umělecká škola Bojkovice neobdržela. Základní umělecká škola Bojkovice dodržela stanovené závazné ukazatele rozpočtu roku

6 2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti tab. č. 2a - Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti Celkové skutečné náklady hlavní činnosti roku 2014: Kč ,32 z toho: UZ Kč ,00 UZ Kč ,00 UZ Kč ,00 UZ 999 Kč ,00 UZ 666 Kč ,24 UZ 333 Kč ,31 UZ 403 Kč ,24 UZ 412 Kč 890,00 UZ 413 Kč ,12 UZ 414 Kč 845,41 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k byly čerpány ve výši 99,91 %. Nákladové položky s UZ 33353, UZ 33051, UZ a UZ 999 jsou čerpány ve výši 100%. V souvislosti s nižším plněním rozpočtu výnosů (úroky, vstupné) došlo k nižšímu čerpání celkových nákladů v hlavní činnosti organizace. Při porovnání plánu a skutečnosti jednotlivých nákladových druhů dochází u některých položek k nárůstu nebo k nedočerpání plánované výše a přesunu mezi jednotlivými nákladovými položkami. Rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady vznikají v důsledku řešení aktuálního provozního a organizačního zabezpečení chodu školy. V roce 2014 došlo k úspoře v nákladové položce na platy a související odvody, které byly plánovány z vlastních prostředků, z důvodu navýšení prostředků na platy a související odvody v rámci účelových dotací. Rovněž došlo z důvodu příznivých klimatických podmínek roku 2014 k úspoře v nákladové položce na energie. Tyto finanční prostředky byly použity zejména na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a na materiál pro výuku i k zajištění provozu. Plánované malování chodeb školy proběhlo jen částečně a uspořené finanční prostředky byly použity k položení koberce v učebně hudební nauky technické zhodnocení budovy, čímž došlo ke zlepšení podmínek výuky z hlediska akustiky. V položce drobného dlouhodobého hmotného majetku se promítá potřeba postupné obnovy školy kancelářskou technikou kopírka, tiskárny k zajištění provozu a rovněž postupné vybavování školy novým nábytkem a zařízením. Po rekonstrukci v roce 2010 byla škola zařízena původním starým nábytkem, v nadcházejících letech je proto nutné počítat s jeho obměnou v jednotlivých učebnách v roce 2014 byly vybaveny novým nábytkem dvě učebny hudebního oboru. Zároveň je neustále nutná obnova a doplňovaní hudebních nástrojů platy - v měsíci červnu 2014 byly čerpány vlastní prostředky ve výši Kč ,00 na dokrytí nákladů na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků viz dokl. č Zbytek plánovaných vlastních prostředků na platy nebyl v měsíci prosinci čerpán z důvodu navýšení prostředků na platy a související odvody v rámci účelových dotací. 6

7 5021 ostatní platby za provedenou práci ve zvýšené položce se promítá dohoda o provedení práce pro pedagogického pracovníka hrazená z vlastních prostředků v rámci výuky hudebního oboru zástup za nemoc na přelomu listopadu a prosince sociální a zdravotní pojištění výše se odvíjí v souvislosti s čerpání vlastních prostředků na platy 5038 povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem v roce 2014 je částečně proúčtováno z nákladů přímých ONIV s UZ Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek byly pokryty z úspory nákladových položek na energie. Ve zvýšených nákladech na drobný dlouhodobý hmotný majetek se současně promítá použití finančního daru, který ZUŠ Bojkovice v roce 2014 obdržela Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky byly pořízeny v celkové hodnotě Kč ,00. Z toho: do hudebního oboru byly zakoupeny obal na velký cimbál (fa č. výp. 20), saxofonové popruhy (fa č. výp. 99), hubičky na altový saxofon a ke klarinetu (fa č. výp. 44 a 100), smyčce (housle, basa), houslové pouzdra, nátrubky pro trombon (fa č. výp. 133). Dále byly do hudebního oboru zakoupeny trubky Thomann kornet 2 kusy (fa č. výp. 84 VD 107 z 8/2014) a klasická kytara (fa č. výp. 102 VD 108 z 9/2014), na které byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2014 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2012) v hodnotě Kč , Drobný dlouhodobý hmotný majetek pro náhradu nefunkční tiskárny a kopírky, jejichž oprava by byla nerentabilní, musely být zakoupeny do kanceláře a ředitelny školy nové tiskárny (fa č. výp. 26) a kopírka (fa č. výp. 35). V závěru roku musel být rovněž zakoupen nový počítač (fa č. výp. 144) do kanceláře školy (zástupce ředitele školy), který slouží ke zpracování propagačních materiálů akcí školy (původní počítač technicky nezvládal funkce potřebných programů). Pro lepší manipulaci s vybavením v sálku školy byl zakoupený vozík pro přepravu židlí (fa č. výp. 142). Do sborovny byla zakoupena chladnička (fa č. výp. 141), na kterou byly částečně čerpány prostředky z účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice ze , P 182 čerpáno VD 180 z 12/2014. Dále byla do sborovny školy zakoupena konvice z prostředků FKSP v září 2014 (fa č. 1/FKSP). Do dvou učeben hudebního oboru, které slouží pro výuku hry na klavír a housle byl pořízen nový nábytek (fa č. výp. 143 VD 168 z 12/2014), na který byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2014 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2012) v hodnotě Kč , knihy - noty a knihy pro výuku do hudebního oboru 7

8 513. ostatní nákup materiálu tato položka zahrnuje materiálové náklady na kancelářské potřeby, úklid a hygienu, tiskopisy pro výuku, materiál na prezentaci akcí pořádných školou, materiál na údržbu, publikace a knihy související s provozem školy, velkou část tvoří barvy do tiskáren a kopírovacích strojů. Od roku 2010 se v této položce promítají náklady na materiál pro výuku v jednotlivých oborech, které tvoří třetinu této položky. Celkové skutečné náklady na materiál jsou v roce 2014 vyšší oproti nákladům plánovaným. energie 515. nákup vody, paliv, energie - celkové skutečné náklady na energie byly v roce 2014 nižší oproti nákladům předpokládaným. Tato skutečnost vychází především z velmi příznivých klimatických podmínek roku Náklady na energie jsou účtovány podle jednotlivých druhů náklady na elektrickou energii jsou fakturovány měsíčně, plyn ročně a vodné pololetně. Pro zachycení skutečnosti nákladů na energie používáme čtvrtletně dohadné položky. služby 5161 služby pošt náklady na služby pošt odpovídají nákladům plánovaným 5162 služby telekomunikací náklady na telefony a internet v roce 2014 jsou nepatrně nižší než byly náklady plánované 5163 služby peněžních ústavů náklady na poplatky odpovídají nákladům plánovaným konzultační a poradenské služby kontrolní a poradenská služba v oblasti požární ochrany náklady na uvedené služby jsou nižší na faktuře došlo od dodavatele k rozdělení položek na poradenskou činnost a provádění požárních prohlídek, které jsou účtovány do jiných nákladových položek služby školení a vzdělávání tato nákladová položka v celkové částce odpovídá nákladům plánovaným, pouze došlo k přesunu mezi školeními z přímých prostředků a provozu. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v roce 2014 klavírní seminář (4 učitelé), seminář pro sbormistry, vyučující výtvarného oboru se zúčastnila semináře: Výtvarné inspirace. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili semináře: Stres, zátěž a syndrom vyhoření. Ředitelka školy se zúčastnila semináře: Občanský zákoník, semináře v rámci Kolokvia ředitelů a společně se statutární zástupkyní školy semináře: Komunikace pro vedoucí pracovníky. Ze seminářů, které se týkají ekonomického chodu školy absolvovala účetní seminář: Aktuality v účetnictví PO služby zpracování dat náklady na zpracování mzdové agendy jsou nepatrně vyšší. Promítá se zde skladba pracovníků školy vyšší počet pracovníků s menšími úvazky pro zajištění odborné výuky v široké škále vyučovaných hudebních nástrojů 8

9 5169 ostatní služby jsou v roce 2014 nižší a zahrnují služby zajišťujících chod školy např. provádění kontrol zařízení, revizí, aktualizace programů, údržbu softwarového vybavení školy. Současně jsou na této nákladové položce zachyceny náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. opravy a udržování 5171 Opravy a udržování celkové skutečné náklady na opravy a údržbu hrazené z vlastních zdrojů jsou v roce 2014 nižší než náklady plánované Kč ,00. V roce 2014 proběhla větší plánovaná oprava cimbálu (fa č. výp. 8) a drobné plánované i neplánované opravy hudebních nástrojů - např. oprava klavinovy (fa č. výp. 30), ladění klavírů a oprava pianina (fa č. výp. 32 a 62), oprava pouzdra na basu (fa výp. 107). Z drobných oprav provozního charakteru se jedná o opravu zahradního podia a lavek (fa.č výp. 110) a polic (fa č. výp. 128) Plánované malování chodeb školy proběhlo jen částečně a uspořené finanční prostředky byly použity k položení koberce v učebně hudební nauky technické zhodnocení budovy, čímž došlo ke zlepšení podmínek výuky z hlediska akustiky. (fa č. výp. 146). cestovné 5173 tato nákladová položka v celkové částce odpovídá nákladům plánovaným, pouze došlo k přesunu mezi cestovným z přímých prostředků a provozu ostatní nákupy 5179 v této nákladové položce roku 2014 se promítly náklady související s provozem školy např. nutná ostraha budovy školy, svoz odpadu, služby čistírny apod. Zároveň se v této položce zachycují běžné náklady související s činností zařízení, např. náklady na ozvučení a osvětlení koncertů, vyvolání fotografií i jednorázové, a to například mytí běžně nepřístupných oken školy. odpisy majetku 9551 celkové skutečné odpisy roku 2014 v hlavní činnosti jsou nižší oproti odpisům plánovaným z důvodu proúčtování vyšší části nákladů na odpisy z doplňkové činnosti (výše odpisů z doplňkové činnosti souvisí s výši tržeb za nájemné v doplňkové činnosti). Na část odpisů jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši Kč ,00. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem. Zbývající část odpisů samostatných movitých věcí je hrazena z vlastních prostředků, s rozdělením do hlavní a doplňkové činnosti. Od účtuje Základní umělecká škola Bojkovice o časovém rozlišení investičních transferů podle metodických pokynů zřizovatele v návaznosti na ČSÚ 703 Transfery a ČSÚ 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Jedná se o: promítací plátno v hodnotě Kč ,00 ič videoprojektor v hodnotě Kč ,00 ič do sálku školy a technické zhodnocení budovy ZUŠ lávka pro osvětlovače, rovněž v sále školy 9

10 v hodnotě Kč 58 tisíc, které byly plně pořízeny z účelově určeného finančního daru od České spořitelny (Kč 250 tisíc) a SYNOT TIP Uherské Hradiště (Kč 6 tisíc) v prosinci roku Na základě schváleného převodu zřizovatelem byly finanční prostředky v roce 2010 převedeny z rezervního do investičního fondu. K byly proúčtovány investiční transfery a časová rozlišení investičních transferů (VD 168,169,170 a 171 z prosince 2012) k výše uvedenému dlouhodobému hmotnému majetku. Náklady na odpisy u výše uvedeného DHM videoprojektor a promítací plátno jsou v plné výši výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ 403, u budovy školy jsou z nákladů na odpisy vyčleněny náklady odpisů, které jsou výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu se samostatným účtováním s UZ 403 (technické zhodnocení budovy lávka pro osvětlovače). Od září 2014 používá ZUŠ Bojkovice pro výpočet a zpracování odpisů program Evidence majetku firmy Gordic Uherské Hradiště. b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti tab. č. 2b Celkové skutečné výnosy hlavní činnosti roku 2014: Kč ,32 z toho: UZ Kč ,00 UZ Kč ,00 UZ Kč ,00 UZ 999 Kč ,00 UZ 663 Kč ,00 UZ 666 Kč 3 084,55 UZ 403 Kč ,24 UZ 412 Kč 890,00 UZ 413 Kč ,12 UZ 414 Kč 845,41 Celkové výnosy rozpočtu organizace v hlavní činnosti k byly plněny ve výši 99,91 % v souvislosti s nižším plněním rozpočtu výnosů (úroky, vstupné). Výnosové položky s UZ 33353, UZ 33051, UZ a UZ 999 jsou plněny ve výši 100%. Příjmy z vlastní činnosti tvoří příspěvky žáků na úhradu nákladů v ZUŠ (tzv. školné) ve výši Kč ,00. Nepatrnou částku z vlastních příjmů tvoří úroky, které byly v roce 2014 pouze ve výši Kč 884,55 oproti předchozím letům a nedosáhly k plánované částce Kč 4 tisíce. Dále neměla škola v roce 2014 výnosy z dobrovolného vstupného, protože všechny akce školy byly pro jejich účastníky (žáci školy a jejich rodiče) pořádány bezplatně. Ostatní výnosy jsou ve výši Kč 2 200,00, jde o proúčtování záloh z nevrácených (VD 153 z prosince 2014) a ztracených čipů. 10

11 Podle plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2014 (účet 413) byl rezervní fond čerpán v roce 2014 v plánované výši Kč ,12 na zakoupení učebních pomůcek do hudebního oboru - trubky Thomann kornet 2 kusy (fa č. výp. 84 VD 107 z 8/2014) a klasické kytary (fa č. výp. 102 VD 108 z 9/2014), na které byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2012) v hodnotě Kč ,00 a do dvou učeben hudebního oboru, které slouží pro výuku hry na klavír a housle byl pořízen nový nábytek (fa č. výp. 143 VD 168 z 12/2014), na který byly rovněž čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2014 na další rozvoj hlavní činnosti organizace v hodnotě Kč ,12, tím byla splněna daňová úleva z roku Čerpání rezervního fondu finančního daru bylo proúčtováno vnitřním dokladem: VD 180 z 12/ částečné čerpání účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice ze , P 182 na částečné pokrytí nákladů na zakoupení chladničky do sborovny školy (fa č. výp. 141). Z Fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2014 zakoupena pro zlepšení pracovního prostředí konvice do sborovny (fa č. výp. 1/FKSP) v hodnotě Kč 890,00. Ve výnosové položce s UZ 403 se promítá proúčtování časového rozlišení investičních transferů za rok 2014 v hodnotě Kč ,24. c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Pro zachycení skutečnosti nákladů a výnosů v jednotlivých čtvrtletích a při uzavírání účetního období používáme dohadné položky. Jedná se o přechodné účty aktiv a pasiv. V roce 2014 jsme v ZUŠ Bojkovice účtovali: 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 9 042,55 jedná se o náklady roku 2015 vyfakturované v roce 2014 z toho: fa č.40 poplatek programu Gordic na období 1-3/2015 Kč 1 497,50 fa č.77 aktualizace programu WINPED Kč 381,15 fa č.83 aktualizace programu Klasifikace do 8/2015 Kč 953,00 fa č.114 doména zus.bojkovice Kč 1 158,00 fa č.145 aktualizace programu WINEMA 1-11/2015 Kč 2 428,90 fa č.145 aktualizace antivir.programu ESET Kč 2 624,00 (fa z roku 2013) 384 Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2015 přijaté v roce Dohadné účty pasivní k ve výši Kč ,50 Jedná se o nevyfakturované dodávky-náklady roku 2014 vyfakturované v roce 2015: 11

12 Kč 4 950,50 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2014 a kontrola plynové přípojky za rok Kč 8 900,00 náklady na elektrickou energii Kč ,00 náklady na plyn Kč 5 700,00 náklady na vodné 3. Vyhodnocení doplňkové činnosti tab.č.3 - Základní umělecká škola Bojkovice v roce 2014 prováděla doplňkovou činnost - v průběhu celého roku 2014 probíhal nájem nebytových prostor a související služby. Výsledek hospodaření této činnosti za uvedené období je kladný. Náklady z doplňkové činnosti v roce 2014 byly ve výši Kč ,97 a výnosy z doplňkové činnosti v hodnotě Kč ,00. Celkový výsledek hospodaření doplňkové činnosti v roce 2014 je Kč ,03, rentabilita nákladů doplňkové činnosti je 100%. 4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2014 za hlavní a doplňkovou činnost tab. č Výsledkem hospodaření ZUŠ Bojkovice za rok 2014 v hlavní činnosti je nula, tzn., že náklady i výnosy v hlavní činnosti jsou ve stejné výši. ZUŠ Bojkovice čerpala v prosinci rezervní fond částečně finanční dar od MUDr. Navrátilové, Bojkovice, který byl použitý na dokrytí nákladů na chladničku do sborovny ( fa č. výp. 141 z 12/2014), čímž vyrovnala náklady a výnosy roku 2014 v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti je výsledek hospodaření Kč ,03. Celkový výsledek hospodaření ZUŠ Bojkovice za rok 2014 v hlavní činnosti i doplňkové činnosti je Kč ,03. Základní umělecká škola navrhuje v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2014 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,03 do rezervního fondu. 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů tab. č. 4, 5 - v ZUŠ Bojkovice souhlasí výše vyčerpaných mzdových prostředků k se závaznými ukazateli upraveného rozpočtu k Pro rok 2014 byl pro ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu přepočtený počet zaměstnanců 12,30, v upraveném rozpočtu 11,60. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k je v hlavní činnosti 11,579 (výkaz P1-04 k ). V ZUŠ Bojkovice v roce 2014 odpovídá skutečná výše průměrného platu výši předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu rozdíl je ve výši Kč 43,00. 12

13 V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje a jiných oborů je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími pracovními úvazky nebo dohodami o pracovní činnosti. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (11,579) a jejich skutečným fyzickým stavem k pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2014 je 19,333). V průběhu roku 2014 byly ukončeny tři pracovní poměry na dobu určitou k Nové pracovní poměry byly v průběhu roku 2014 uzavřeny dva, a to od září Jedná se o pedagogické pracovníky s kratšími pracovními úvazky. V měsíci září byly rovněž uzavřeny dohody o pracovní činnosti pro tři pedagogické pracovníky - výuka v hudebním oboru. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,00. V roce 2014 bylo v ZUŠ Bojkovice % pracovní neschopnosti 1,31 % za 365 kalendářních dnů - jedná se o 4 pracovních neschopností ( 318,18 hodin nemoci). V doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice byl za období roku 2014 přepočtený stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 9 588,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické agendy. 6. Vyhodnocení provedených oprav tab. č. 6. Přehled oprav a údržby k celkové skutečné náklady na opravy a údržbu ve výši Kč ,00 hrazené z vlastních zdrojů jsou v roce 2014 nižší než náklady plánované % plnění roku 2014 je 66,52. V roce 2014 proběhla větší plánovaná oprava cimbálu (fa č. výp. 8) a drobné plánované i neplánované opravy hudebních nástrojů - např. oprava klavinovy (fa č. výp. 30), ladění klavírů a oprava pianina (fa č. výp. 32 a 62), oprava pouzdra na basu (fa výp. 107). Z drobných oprav provozního charakteru se jedná o opravu zahradního podia a lavek (fa.č výp. 110) a polic (fa č. výp. 128). Plánované malování chodeb školy proběhlo jen částečně a uspořené finanční prostředky byly použity k položení koberce v učebně hudební nauky technické zhodnocení budovy, čímž došlo ke zlepšení podmínek výuky z hlediska akustiky (fa č. výp. 146). 7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace tab. č finanční fondy finanční fondy ZUŠ Bojkovice jsou kryté finančními prostředky v plné výši (viz tabulka č. 12), kromě fondu FKSP, kde rozdíl Kč 10,00 tvoří nepřevedený zbytek poplatků účtu FKSP. 13

14 411 Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2014 tvořen ani čerpán. 412 FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2014 tvořen základním přídělem 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ve výši Kč ,21. Čerpán byl na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro zaměstnance v hodnotě Kč ,00. Dále byl fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na zakoupení konvice do sborovny v hodnotě Kč 890,00 ke zlepšení pracovního prostředí. 413 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2014 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého v roce 2013 ve výši Kč ,58 v doplňkové činnosti na základě schváleného výsledku hospodaření za rok 2013 včetně přídělů do fondů Radou Zlínského kraje dne , usnesení RZK č. 0321/R08/14. Fond byl v roce 2014 čerpán na základě plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2014 (účet 413) na další rozvoj hlavní činnosti organizace v plánované výši Kč ,12 příděl ze zisku roku 2012 na pořízení učebních pomůcek do hudebního oboru - trubky Thomann kornet 2 kusy (fa č. výp. 84 VD 107 z 8/2014) a klasické kytary (fa č. výp. 102 VD 108 z 9/2014) v hodnotě Kč ,00 a do dvou učeben hudebního oboru, které slouží pro výuku hry na klavír a housle byl pořízen nový nábytek (fa č. výp. 143 VD 168 z 12/2014) v hodnotě Kč ,12, tím byla splněna daňová úleva z roku Fond rezervní z ostatních titulů Fond rezervní z ostatních titulů byl v roce 2014 tvořen neúčelovým finančním darem od MUDr. Navrátilové, Bojkovice ze , P 182 ve výši Kč 1000,00 a čerpán na částečné pokrytí nákladů na zakoupení chladničky do sborovny školy (fa č. výp VD 180 z 12/2014) ve výši Kč 845, Fond reprodukce majetku Fond reprodukce majetku byl v roce 2014 tvořen odpisy ve výši Kč ,60. Na odpisy jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši Kč ,00. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem po rekonstrukci budovy školy v roce Odpisy samostatných movitých věcí ve výši Kč ,60 jsou hrazeny z vlastních prostředků, z toho v hlavní činnosti ve výši Kč ,56 a odpisy v částce Kč 8 515,04 jsou proúčtovány v doplňkové činnosti. Náklady na odpisy v hlavní činnosti jsou ve výši Kč ,24 výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ

15 Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje č. j. 0209/Z10/13 ze dne byl schválen pro ZUŠ Bojkovice první rozpis rozpočtu provozních ONIV ve výši Kč ,00 a současně odvod z investičního fondu v roce 2014 ve výši Kč ,00 do rozpočtu zřizovatele, a to: částka Kč ,00 v termínu do částka Kč ,00 v termínu do Uvedené finanční prostředky byly odeslány v termínech ,ČS 43 a , ČS 75 na účet Zlínského kraje č /0800. Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0325/R08/14 ze dne byl schválen Plán tvorby a použití investičního fondu roku Stav bankovních účtů tab. č finanční fondy Základní umělecké školy Bojkovice jsou kryté finančními prostředky v plné výši (viz tabulka č. 12), kromě účtu FKSP. U Fondu kulturních a sociálních potřeb je rozdíl Kč 10,00, který tvoří nepřevedený zbytek poplatků účtu FKSP. 9. Stav pohledávek tab. č. 13a. - stav pohledávek tvoří: účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,00 z toho: záloha na plyn Kč 7 998,00 záloha na vodné Kč 9 600,00 záloha na publikace UZ Kč 700,00 účet 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 9 042,55 jedná se o náklady roku 2015 vyfakturované v roce 2014 z toho: fa č.40 poplatek programu Gordic na období 1-3/2015 Kč 1 497,50 fa č.77 aktualizace programu WINPED Kč 381,15 fa č.83 aktualizace programu Klasifikace do 8/2015 Kč 953,00 fa č.114 doména zus.bojkovice Kč 1 158,00 fa č.145 aktualizace programu WINEMA 1-11/2015 Kč 2 428,90 fa č.145 aktualizace antivir.programu ESET Kč 2 624,00 (fa z roku 2013) účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 10,00 z toho: dodatek poplatků účtu FKSP za 12/2014 Kč 10,00 ZUŠ Bojkovice nemá pohledávky po lhůtě splatnosti a v roce 2014 neprováděla odpis nedobytných pohledávek. 15

16 10. Stav závazků a jejich finanční krytí tab. č Základní umělecká škola Bojkovice nemá závazky po lhůtě splatnosti. Závazky ve lhůtě splatnosti tvoří zůstatky účtu: 321 Dodavatelé Kč 5 890,00 fa č. výp Krátkodobé přijaté zálohy Kč ,00 zálohy na čipy 331 Zaměstnanci Kč 420, Jiné závazky vůči zaměstnancům Kč , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení Kč , Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění Kč , Jiné přímé daně Kč ,00 viz rekapitulace platů za 12/ Výnosy příštích období Kč ,00 školné na leden 2015 přijaté v roce Dohadné účty pasivní Kč ,50 Jedná se o nevyfakturované dodávky - náklady roku 2014 vyfakturované v roce 2015: Kč 4 950,50 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2014 a kontrola plynové přípojky za rok Kč 8 900,00 náklady na elektrickou energii Kč ,00 náklady na plyn Kč 5 700,00 náklady na vodné 378 Ostatní krátkodobé závazky Kč 10,00 z toho: dodatek vyrovnání poplatků účtu FKSP za 12/2014 Kč 10, Stav nedokončeného dlouhodobého majetku ZUŠ Bojkovice k nemá žádný nedokončený dlouhodobý majetek (účet 041 a 042). 12. Stavy zásob 16

17 o Stav zásob (účty tř. 11,12) k nemáme o Stav cenin (účet 263) k ve výši Kč 117,00 je tvořen 9 ks známek á Kč 13,00 Při účtování zásob používáme metodu B průběžně nakupujeme materiál pro okamžitou spotřebu. 13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Všechny vybrané účty Výkazu zisku a ztrát vykazovaly k nulový zůstatek Jedná se o účty: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 547 Manka a škody 557 Náklady z vyřazených pohledávek 14. Přehled investičních záměrů, investičních požadavků tab. č V roce 2014 neprobíhaly v ZUŠ Bojkovice žádné akce a investiční záměry v objemu nad 500 tis. Kč. 15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace tab. č. 18 najatý nemovitý majetek, pronajatý nemovitý majetek ZUŠ Bojkovice neměla v roce 2014 žádný najatý nemovitý majetek ZUŠ Bojkovice pronajatý nemovitý majetek - v rámci doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice pronajímá prostory sálu školy s příslušenstvím pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost a v této souvislosti i bar ve vestibulu pro zabezpečení občerstvení při kulturních akcích. Učebny a rovněž sál školy pronajímá ZUŠ Bojkovice pro zkoušky občanských sdružení v rámci zájmové činnosti Světlovánek Bojkovice, Notabene Bojkovice a kurzů pohybových aktivit a umělecké tvořivosti, dále pronajímá k soukromým akcím sál školy s vestibulem a nahrávací studio. 16. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) tab. č. 16 Základní umělecká škola Bojkovice nečerpala v letech žádné prostředky z projektů EU a nemá rozpočtováno čerpání těchto prostředků v letech

18 17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky tab. č. 19 V roce 2014 v Základní umělecké škole Bojkovice neproběhly žádné kontroly. 18. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení V roce 2014 ZUŠ Bojkovice zařadila do používání nový dlouhodobý majetek v celkové hodnotě Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky byly pořízeny v celkové hodnotě Kč ,00. Z toho: do hudebního oboru byly zakoupeny obal na velký cimbál (fa č. výp. 20), saxofonové popruhy (fa č. výp. 99), hubičky na altový saxofon a ke klarinetu (fa č. výp. 44 a 100), smyčce (housle, basa), houslové pouzdra, nátrubky pro trombon (fa č. výp. 133). Dále byly do hudebního oboru zakoupeny trubky Thomann kornet 2 kusy (fa č. výp. 84 VD 107 z 8/2014) a klasická kytara (fa č. výp. 102 VD 108 z 9/2014), na které byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2014 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2012) v hodnotě Kč ,00. Pro náhradu nefunkční tiskárny a kopírky, jejichž oprava by byla nerentabilní, musely být zakoupeny do kanceláře a ředitelny školy nové tiskárny (fa č. výp. 26) a kopírka (fa č. výp. 35). V závěru roku musel být rovněž zakoupen nový počítač (fa č. výp. 144) do kanceláře školy (zástupce ředitele školy), který slouží ke zpracování propagačních materiálů akcí školy (původní počítač technicky nezvládal funkce potřebných programů). Pro lepší manipulaci s vybavením v sálku školy byl zakoupený vozík pro přepravu židlí (fa č. výp. 142). Do sborovny byla zakoupena chladnička (fa č. výp. 141), na kterou byly částečně čerpány prostředky z účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice ze , P 182 čerpáno VD 180 z 12/2014. Dále byla do sborovny školy zakoupena konvice z prostředků FKSP v září 2014 (fa č. 1/FKSP). Do dvou učeben hudebního oboru, které slouží pro výuku hry na klavír a housle byl pořízen nový nábytek (fa č. výp. 143 VD 168 z 12/2014), na který byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2014 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2012) v hodnotě Kč ,12 ZUŠ Bojkovice vyřadila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč ZUŠ Bojkovice přeúčtovala k část dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč ,00 pořízeného podle v minulosti platných účetních předpisů a v současné době nesplňující podmínky stanovené dle aktuálně platných předpisů viz pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v PO Zlínského kraje do evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku. ZUŠ Bojkovice proúčtovala k převod přijatých peněžních darů převedených z rezervního fondu k posílení investičního fondu za účelem použití na pořízení dlouhodobého majetku v minulých letech z účtu na účet (VD

19 z 12/2012) včetně souvisejícího proúčtování časového rozlišení do (VD 169, 170, 171 z 12/2012). Jedná se o videoprojektor - IČ. 1035, promítací plátno IČ a technické zhodnocení budovy školy IČ lávka pro osvětlovače. o Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) k ve výši Kč ,25 o Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (účet 078) - k ve výši Kč ,25 o Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (účet 021) stavby - k ve výši Kč ,55 Budova, kde ZUŠ Bojkovice sídlí, byla majetkem Města Bojkovice a na základě darovací smlouvy mezi Městem Bojkovice a Zlínským krajem přešla do majetku Zlínského kraje. Budova byla zařazena do majetku školy v září 2008 na základě sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje. Budova byla zařazena v pořizovací ceně Kč ,55 a zároveň byly dopočítány odpisy za období od do na základě sdělení Města Bojkovice. Od srpna 2009 do srpna 2010 proběhla rekonstrukce budovy ZUŠ Bojkovice. Technické zhodnocení budovy bylo předáno do užívání k Zároveň bylo předáno do užívání parkoviště u budovy ZUŠ Bojkovice. V měsíci listopadu proběhlo další technické zhodnocení budovy jednalo se o žaluzie a o tabuli s názvem školy a státním znakem a v měsíci prosinci se jednalo o další technické zhodnocení budovy lávka k osvětlovací rampě. o Oprávky k Dlouhodobému hmotnému majetku (účet 081) stavby - k ve výši Kč ,00 o Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (účet 022) samostatné movité věci a soubory - movitých věcí k ve výši Kč ,00 Základní umělecké škole Bojkovice byly v roce 2010 předány soubory movitých věcí v souvislosti s předáním stavební úpravy, přístavby a technického zhodnocení budovy školy, a to: k 31.srpnu 2010 soubor věcí movitých - vyčleněných částí stavby dle pokynu D 300 v hodnotě Kč ,00 (vnitřní doklad č. 78). k 29. listopadu 2010 soubor samostatných movitých věcí v hodnotě Kč ,00 o Oprávky k Dlouhodobému hmotnému majetku (účet 082) samostatné movité věci a - soubory movitých věcí k ve výši Kč o Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) k ve výši Kč

20 o Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (účet 088) k ve výši Kč ,61 o Pozemky (účet 031) k ve výši Kč ,00 Na základě darovací smlouvy mezi Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Bojkovice převzal Zlínský kraj pozemky p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 zahrada. Zařazení majetku do účetnictví ZUŠ proběhlo v měsíci září ( p.č.st. 1299) a listopadu 2008 (p.č.163/6). V rámci investiční akce ZUŠ Bojkovice v roce 2010 došlo ke změně výměry původních parcel a vzniku nových přeúčtování v roce 2011: p.č. st IČ zastavěná plocha a nádvoří pův. výměr 591 m2 nový výměr 837 m2 Kč ,00 Kč ,00 p.č. 163/6 IČ zahrada pův. výměr 1976 m2 nový výměr 831 m2 Kč 8 319,00 Kč 3 498,00 Nově vzniklé parcely: p.č. 163/8 IČ ostatní plocha p.č. 163/9 výměr 867 m2 Kč 3 650,00 IČ zahrada výměr 32 m2 Kč 135,00 o Umělecká díla a předměty (účet 032) k nemáme Při inventarizaci DHM, DDHM a DDNM, pokladní hotovosti a cenin, pohledávek a závazků nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu Neinvestiční náklady na žáka tab. č. 20 Rozdělení celkových nákladů na přímé a provozní vychází z rozdělení finanční rozvahy k Přes vyšší přepočtený počet žáků v roce 2014 oproti roku 2013 se promítá v navýšení přímých nákladů na vzdělání pokrytých z dotací zřizovatele vyšší objem nákladů na platy a související odvody za rok 2014 na základě zvýšených tarifů od listopadu Nižší objem poskytnutých provozních ONIV od zřizovatele na odpisy (viz odpisový plán roku 2014) oproti roku 2013 se promítá ve snížených nákladech na žáka u provozních nákladů pokrytých z dotací. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, včetně technického zhodnocení, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem. Provozní náklady na jednoho žáka z vlastních výnosů jsou v roce 2014 nepatrně vyšší a přímé náklady na žáka z vlastních výnosů jsou zase nepatrně nižší oproti roku

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více