ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK Základní umělecká škola Bojkovice IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a): Základní umělecká škola Bojkovice 1. máje Bojkovice Bc. Eva Regináčová Helena Salvetová, ekonom(ka) Telefon: Razítko organizace a podpis ředitele: Datum zpracování:

2 Obsah: A. Část textová... 3 Úvod... 3 I. Ekonomická část Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti... 5 a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti... 5 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti tab. č. 2b... 9 c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2013 za hlavní a doplňkovou činnost Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Vyhodnocení provedených oprav Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Stav bankovních účtů Stav pohledávek Stav závazků a jejich finanční krytí Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Stavy zásob Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Přehled investičních záměrů, investičních požadavků tab. č Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky tab. č Další informace a přílohy dle vlastního uvážení II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu Neinvestiční náklady na žáka tab. č III. Účetní závěrka k Komentář k účetní závěrce k (celkové shrnutí) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k B. Přílohy včetně stanoviska OŠMS I. Zpráva o hospodaření II. Účetní závěrka k III. Stanovisko OŠMS za rok

3 A. Část textová Úvod Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a zároveň provádění doplňkové činnosti. Ředitelkou ZUŠ Bojkovice je od Bc. Eva Regináčová (telefon ). Základní umělecká škola poskytovala v roce 2013 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. Od roku 1999 je zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, s výukou hudebního oboru a od září roku 2009 též oboru výtvarného. Ve školním roce 2013/2014 má škola celkem 344 žáků, z toho v hudebním oboru individuálním 189 žáků. Kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 7 žáků, výtvarný obor 109 žáků, literárně-dramatický obor 12 žáků a taneční obor 27 žáků. V roce 2013 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,38 pedagogických pracovníků, provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 3

4 I. Ekonomická část 1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2013 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní,00,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele,00,00 dotace ze státního rozpočtu,00,00 dotace v rámci ROP,00,00 dotace ze státních fondů,00,00 Celkem,00,00 Odvod z investičního fondu:, ,00 Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. j. 0011/Z02/12 ze dne byl schválen první rozpis rozpočtu provozních ONIV ve výši Kč ,00. Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0410/R10/13 ze dne byl schválen odvod prostředků investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč ,00 v termínu do Změna č. 1 Plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 byla schválena Radou Zlínského kraje dne usnesením č. 0518/R12/13. Finanční prostředky byly odeslány 15. listopadu 2013, ČS 83. Závazné ukazatele rozpočtu byly Základní umělecké škole Bojkovice předány 10. dubna V průběhu roku 2013 došlo ke dvěma úpravám závazných ukazatelů rozpočtu: 1./ úprava č. 1 z 10. října 2013 zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu celkem o Kč ,00. Z toho prostředky na platy ve výši Kč ,00 a související přímé ONIV Kč ,00. 2./ úprava č. 2 z 31. října 2013 na základě žádosti ZUŠ Bojkovice převedení prostředků z platů do OON ve výši Kč ,00 a snížení souvisejících přímých ONIV ve výši 590,00. Přesuny z prostředků na platy do prostředků OON byly požadovány z důvodu zajištění dohod o pracovní činnosti pro pedagogické pracovníky na období září až prosinec

5 - nízké úvazky pedagogických pracovníků jsou od září 2013 převážně řešeny dohodami o pracovní činnosti. V roce 2013 Základní umělecká škola Bojkovice neobdržela účelové prostředky ani jiné dotace. Základní umělecká škola Bojkovice dodržela stanovené závazné ukazatele rozpočtu roku Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti tab. č. 2a - Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti Celkové skutečné náklady hlavní činnosti roku 2013: Kč ,04 z toho: UZ Kč ,00 UZ 999 Kč ,00 UZ 666 Kč ,95 UZ 333 Kč ,95 UZ 403 Kč ,00 UZ 412 Kč 730,00 UZ 414 Kč 4 085,14 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k byly čerpány ve výši 100,73%, nákladové položky s UZ a UZ 999 jsou čerpány ve výši 100%. Při porovnání plánu a skutečnosti jednotlivých nákladových druhů dochází u některých položek k nárůstu nebo k nedočerpání plánované výše a přesunu mezi jednotlivými nákladovými položkami. Rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady vznikly v důsledku řešení provozního a organizačního zabezpečení chodu školy. V roce 2013 došlo k úspoře v nákladové položce na energie především zásluhou změny dodavatele plynu a elektrické energie. Vyšší výnosy ze školného byly především použity na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku včetně učebních pomůcek společně s uspořenými prostředky z energií. V položce drobného dlouhodobého hmotného majetku se promítá potřeba postupného vybavování školy. Po rekonstrukci v roce 2010 byla škola zařízena původním starým nábytkem, v nadcházejících letech je proto nutné počítat s obměnou nábytku v jednotlivých učebnách. Zároveň je neustále nutné obnovovat a doplňovat hudební nástoje platy - v měsíci prosinci 2013 byly čerpány vlastní prostředky ve výši Kč ,00 na dokrytí nákladů na platy nepedagogických pracovníků viz dokl. č sociální pojištění Kč 3 960,91 v souvislosti s čerpání vlastních prostředků na platy 5038 povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem v roce 2013 je proúčtováno z nákladů přímých ONIV s UZ

6 Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek byly pokryty vyššími výnosy ze školného a z úspory nákladových položek na energie. Ve zvýšených nákladech na drobný dlouhodobý hmotný majetek se současně promítá použití finančního daru, který ZUŠ Bojkovice v roce 2013 obdržela Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky byly pořízeny v celkové hodnotě Kč ,22. Z toho: do hudebního oboru byly zakoupeny elektrická basová kytara a kytara jumbo (fa č. výp. 88 a 86), kombo ke kytaře (fa č. výp. 19), obal na basovou kytaru (fa č. výp. 85), elektronkové kytarové kombo (fa č. výp. 126), trumpetka Thomann kornet (fa č. výp. 128), smyčce a houslová pouzdra (fa č. výp. 96), B klarinet (fa č. výp. 92). Pro výuku hudební nauky byl zakoupen notebook (fa č. výp. 44). Dále byl do hudebního oboru zakoupen kontrabas (fa č. výp. 32 VD 46 z 4/2013), na který byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2013 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2011) v hodnotě Kč , Drobný dlouhodobý hmotný majetek do sálu školy byly pořízeny přenosné stojany a reflektory (fa č. výp. 116) a mikrofon ( fa č. výp. 79), na zahradu školy byl pořízen přenosný zahradní domek (fa č. výp. 127) pro úschovu materiálu (např. praktikáblů pro vystoupení sborového zpěvu). Byla zakoupena motorová sekačka pro zajištění údržby a úklidu ploch kolem školy (fa č. výp. 59), dále mop na úklid (fa č. výp. 36) a kávovar do sborovny (fa č. výp. 5). Do učebny hudební nauky byl zakoupen nábytkový vozík Maxi ( fa č. výp. 130 z 12/2013), na který byly částečně čerpány prostředky z účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice z , P 137 čerpáno VD 195 z 12/2013. Dále byl v prosinci 2013 zakoupen notebook pro zástupce ředitele školy (fa č. výp knihy - noty do hudebního oboru (pro kytary P 115 z ) 513. ostatní nákup materiálu tato položka zahrnuje materiálové náklady na kancelářské potřeby, úklid a hygienu, tiskopisy pro výuku, materiál na prezentaci akcí pořádných školou, materiál na údržbu, publikace a knihy související s provozem školy, velkou část tvoří barvy do tiskáren a kopírovacích strojů. Od roku 2010 se v této položce promítají náklady na materiál pro výuku v jednotlivých oborech, které tvoří třetinu této položky. Celkové skutečné náklady na materiál jsou v roce 2013 vyšší oproti nákladům plánovaným. energie 515. nákup vody, paliv, energie - celkové skutečné náklady na energie byly v roce 2013 nižší oproti nákladům předpokládaným. Tato skutečnost vychází především ze změny dodavatele plynu a elektrické energie. Náklady na energie jsou účtovány podle jednotlivých druhů náklady na elektrickou energii a plyn jsou fakturovány ročně, vodné pololetně. Pro zachycení skutečnosti nákladů na energie používáme čtvrtletně dohadné položky. 6

7 služby 5161 služby pošt náklady na služby pošt odpovídají nákladům plánovaným 5162 služby telekomunikací náklady na telefony a internet v roce 2013 jsou nižší než byly náklady plánované 5163 služby peněžních ústavů náklady na poplatky odpovídají nákladům plánovaným konzultační a poradenské služby kontrolní a poradenská služba v oblasti požární ochrany odpovídá nákladům plánovaným 5167 služby školení a vzdělávání tato nákladová položka je oproti plánovaným nákladům nižší. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v roce 2013 kurz pro klavíristy. Ředitelka školy se zúčastnila semináře: Zákon o pedagogických pracovnících a semináře: Školský zákon. Pro všechny zaměstnance školy proběhlo školení BOZP. Ze seminářů, které se týkají ekonomického chodu školy absolvovala účetní seminář: Aktuality v účetnictví PO 2013 a seminář: Příprava a sestavení účetní závěrky PO. V rámci bezplatných seminářů absolvovali pedagogičtí pracovníci například seminář Výtvarná dílna služby zpracování dat náklady na zpracování mzdové agendy jsou nepatrně vyšší. Promítá se zde skladba pracovníků školy vyšší počet pracovníků s menšími úvazky pro zajištění odborné výuky v široké škále vyučovaných hudebních nástrojů 5169 ostatní služby jsou v roce 2013 nižší a zahrnují služby zajišťujících chod školy např. provádění kontrol zařízení, revizí, aktualizace programů, údržbu softwarového vybavení školy. Současně jsou na této nákladové položce zachyceny náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. opravy a udržování 5171 Opravy a udržování celkové skutečné náklady na opravy a údržbu hrazené z vlastních zdrojů jsou v roce 2013 vyšší než náklady plánované. Jedná se o běžné opravy provozního charakteru jako např. oprava kopírky (fa.č výp. 12) nebo mikrofonu ve venkovních hláskách docházkového systému i neplánované jednorázové opravy jako např. oprava notebooku (fa č. výp. 31). V roce 2013 proběhla neplánovaná oprava parketové podlahy v sále školy (fa č. výp. 80 a 98). V průběhu roku 2013 proběhly plánované i neplánované opravy hudebních nástrojů, např. oprava pianin (fa č. výp. 107), ladění klavírů a pianin (fa č. výp. 41 a výp. 83), oprava klarinetu (fa č. výp. 73), pedálu klavinovy (fa č. výp. 131) a oprava cimbálu (fa č. výp. 100). programové vybavení 5172 drobný dlouhodobý nehmotný majetek - byl zakoupen program evidence majetku (fa č. výp. 119) a k notebooku program Office 2013 (fa č. výp. 131) 7

8 cestovné 5173 skutečné náklady na cestovné v roce 2013 byly nižší v souvislosti se sníženým objemem absolvovaných seminářů v roce 2013 ostatní nákupy 5179 V této nákladové položce roku 2013 se promítly náklady související s provozem školy např. nutná ostraha budovy školy, svoz odpadu, služby čistírny apod. Zároveň se v této položce zachycují běžné náklady související s činností zařízení, např. náklady na ozvučení a osvětlení koncertů, vyvolání fotografií i jednorázové, a to například mytí běžně nepřístupných oken školy. odpisy majetku 9551 celkové skutečné odpisy roku 2013 odpovídají nákladům plánovaným Na část odpisů jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši Kč ,89. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem. Zbývající část odpisů samostatných movitých věcí je hrazena z vlastních prostředků, s rozdělením do hlavní a doplňkové činnosti. Od účtuje Základní umělecká škola Bojkovice o časovém rozlišení investičních transferů podle metodických pokynů zřizovatele v návaznosti na ČSÚ 703 Transfery a ČSÚ 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Jedná se o: promítací plátno v hodnotě Kč ,00 ič videoprojektor v hodnotě Kč ,00 ič do sálku školy a technické zhodnocení budovy ZUŠ lávka pro osvětlovače, rovněž v sále školy v hodnotě Kč 58 tisíc, které byly plně pořízeny z účelově určeného finančního daru od České spořitelny (Kč 250 tisíc) a SYNOT TIP Uherské Hradiště (Kč 6 tisíc) v prosinci roku Na základě schváleného převodu zřizovatelem byly finanční prostředky v roce 2010 převedeny z rezervního do investičního fondu. K byly proúčtovány investiční transfery a časová rozlišení investičních transferů (VD 168,169,170 a 171 z prosince 2012) k výše uvedenému dlouhodobému hmotnému majetku. Náklady na odpisy u výše uvedeného DHM videoprojektor a promítací plátno jsou v plné výši výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ 403, u budovy školy jsou z nákladů na odpisy vyčleněny náklady odpisů, které jsou výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu se samostatným účtováním s UZ 403 (technické zhodnocení budovy lávka pro osvětlovače). 8

9 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti tab. č. 2b Celkové skutečné výnosy hlavní činnosti roku 2013: Kč ,04 z toho: UZ Kč ,00 UZ 999 Kč ,00 UZ 666 Kč ,31 UZ 663 Kč ,00 UZ 403 Kč ,00 UZ 412 Kč 730,00 UZ 413 Kč ,59 UZ 414 Kč 4 085,14 Příjmy z vlastní činnosti tvoří příspěvky žáků na úhradu nákladů v ZUŠ (tzv. školné) ve výši Kč ,00. Rozdíl mezi skutečnými a plánovanými výnosy ze školného v roce 2013 vznikl rozdílem mezi skutečností oproti výnosům plánovaným, které vycházely ze skutečně zapsaných žáků na školní rok v září 2012, kdy dochází k sestavení rozpočtu příštího roku. Nepatrnou částku z vlastních příjmů tvoří dobrovolné vstupné na akcích školy ve výši Kč 2 940,00 a úroky, jejichž výše Kč 3 447,31 je nižší než bylo plánováno. Ostatní výnosy jsou ve výši Kč 3 700,00, jde o proúčtování záloh z nevrácených (VD 151 z listopadu 2013) a ztracených čipů. Podle plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2013 (účet 413) byl rezervní fond čerpán v roce 2013 v plánované výši Kč ,59 na pořízení kontrabasu (fa č. výp. 32, VD 46 z 4/2013). Z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření byly čerpány prostředky na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2011), tím byla splněna daňová povinnost roku Čerpání rezervního fondu finančního daru bylo proúčtováno vnitřním dokladem: VD 195 z 12/ čerpání účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice z , P 137 na zakoupení nábytkového vozíku do učebny hudební nauky ( fa č. výp. 130 z 12/2013). Z Fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2013 zakoupeny pro zlepšení pracovního prostředí venkovní židle (fa č. výp. 3/FKSP) v hodnotě Kč 730,00. Ve výnosové položce s UZ 403 se promítá proúčtování časového rozlišení investičních transferů za rok 2013 v hodnotě Kč ,00. 9

10 c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Pro zachycení skutečnosti nákladů a výnosů v jednotlivých čtvrtletích a při uzavírání účetního období používáme dohadné položky. Jedná se o přechodné účty aktiv a pasiv. V roce 2013 jsme v ZUŠ Bojkovice účtovali: 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 9 245,65 jedná se o náklady roku 2014 vyfakturované v roce 2013 z toho: fa č. 34 poplatek programu Gordic na období 1-3/2014 Kč 1 497,50 fa č. 60 aktualizace programu WINPED Kč 381,15 fa č. 66 aktualizace programu Klasifikace do 8/2014 Kč 953,00 fa č. 84 doména zus.bojkovice Kč 1 166,00 fa č. 131 aktualizace antivir.programu ESET a 2015 Kč 5 248, Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2014 přijaté v roce Dohadné účty pasivní k ve výši Kč ,50 Jedná se o nevyfakturované dodávky-náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2014: Kč 6 006,50 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2013 a lékařské preventivní prohlídky roku Kč ,00 náklady na elektrickou energii Kč ,00 náklady na plyn Kč ,00 náklady na vodné 3. Vyhodnocení doplňkové činnosti tab.č.3 - Základní umělecká škola Bojkovice v roce 2013 prováděla doplňkovou činnost - v průběhu celého roku 2013 probíhal nájem nebytových prostor a související služby. Výsledek hospodaření této činnosti za uvedené období je kladný. Náklady z doplňkové činnosti v roce 2013 byly ve výši Kč ,42 a výnosy z doplňkové činnosti v hodnotě Kč ,00. Celkový výsledek hospodaření doplňkové činnosti v roce 2013 je Kč , Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2013 za hlavní a doplňkovou činnost tab. č Výsledkem hospodaření ZUŠ Bojkovice za rok 2013 v hlavní činnosti je nula, tzn., že náklady i výnosy v hlavní činnosti jsou ve stejné výši. ZUŠ Bojkovice čerpala v prosinci rezervní fond částečně finanční dar od MUDr. Navrátilové, Bojkovice, který byl použitý na dokrytí nákladů na nábytkový vozík do učebny hudební nauky ( fa č. výp. 130 z 12/2013), čímž vyrovnala náklady a výnosy roku 2013 v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti je výsledek hospodaření Kč ,58. Celkový výsledek hospodaření ZUŠ Bojkovice za rok 2013 v hlavní činnosti i doplňkové činnosti je Kč ,58. 10

11 Základní umělecká škola navrhuje v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2013 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,58 do rezervního fondu. 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů tab. č. 4, 5 - v ZUŠ Bojkovice souhlasí výše vyčerpaných mzdových prostředků k se závaznými ukazateli upraveného rozpočtu k Pro rok 2013 byl pro ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu přepočtený počet zaměstnanců 12,29 a zůstal stejný i v rozpočtu upraveném. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k je v hlavní činnosti 11,63 (výkaz P1-04 k ). V rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou výši přepočteného počtu zaměstnanců se promítá zajištění výuky v hudebním oboru v období měsíců září až prosince 2013 dohodami o pracovní činnosti, kterou měli tři pedagogičtí pracovníci. V ZUŠ Bojkovice je v roce 2013 je skutečná výše průměrného platu o Kč 1 266,00 vyšší oproti předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu, což vyplývá z výše uvedené skutečnosti o zajištění výuky v hudebním oboru dohodami o pracovní činnosti namísto malých pracovních úvazků. V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje a jiných oborů je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími pracovními úvazky nebo dohodami o pracovní činnosti. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (11,63) a jejich skutečným fyzickým stavem k pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2013 je 20,58). V průběhu roku 2013 bylo ukončeno osm pracovních poměrů, z toho sedm pracovních poměrů na dobu určitou k , jeden pracovní poměr skončil smrtí pracovníka. Nových pracovních poměrů bylo v průběhu roku 2013 uzavřeno pět, a to od září Jedná se o pedagogické pracovníky s kratšími pracovními úvazky. V měsíci září byly rovněž uzavřeny dohody o pracovní činnosti pro tři pedagogické pracovníky - výuka v hudebním oboru. K je jedna pracovnice na rodičovské dovolené. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,00. V roce 2013 bylo v ZUŠ Bojkovice % pracovní neschopnosti 0,90 % za 365 kalendářních dnů - jedná se o 4 pracovní neschopnosti ( 219,62 hodin nemoci). V doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice byl za období roku 2013 přepočtený stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 9 459,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické agendy. 11

12 6. Vyhodnocení provedených oprav tab. č. 6. Přehled oprav a údržby k celkové skutečné náklady na opravy a údržbu hrazené z vlastních zdrojů jsou v roce 2013 vyšší než náklady plánované % plnění roku 2013 je 179,01. Jedná se o běžné opravy provozního charakteru jako např. oprava kopírky (fa.č výp. 12) nebo mikrofonu ve venkovních hláskách docházkového systému i neplánované jednorázové opravy jako např. oprava notebooku (fa č. výp. 31). V roce 2013 proběhla neplánovaná oprava parketové podlahy v sále školy (fa č. výp. 80 a fa č.výp.98). V průběhu roku 2013 proběhly plánované i neplánované opravy hudebních nástrojů, např. oprava pianin (fa č. výp. 107), ladění klavírů a pianin (fa č. výp. 41 a výp. 83), oprava klarinetu (fa č. výp. 73), pedálu klavinovy (fa č. výp. 131) a oprava cimbálu (fa č. výp. 100). 7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace tab. č finanční fondy finanční fondy ZUŠ Bojkovice jsou kryté finančními prostředky v plné výši (viz tabulka č. 12), kromě fondu FKSP, kde rozdíl Kč 198,84 tvoří nepřevedený zbytek úroků a poplatků účtu FKSP a nevyrovnaný dodatek předpisu přídělu FKSP. 411 Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2013 tvořen ani čerpán. 412 FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2013 tvořen základním přídělem 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ve výši Kč ,74. Čerpán byl na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro zaměstnance v hodnotě Kč ,00. Dále byl fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na poskytnutí finančních darů při životním jubileu 50 let ve výši Kč 4 000,00 a 55 let ve výši Kč 4 000,00 a zakoupení zahradních židlí v hodnotě Kč 730,00 ke zlepšení pracovního prostředí. 413 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2013 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého v roce 2012 ve výši Kč ,12 v doplňkové činnosti na základě schváleného výsledku hospodaření za rok 2012 včetně přídělů do fondů Radou Zlínského kraje dne , usnesení RZK č. 0275/R06/13 vnitřní doklad VD č. 30 z 3/2013. Fond byl v roce 2013 čerpán na základě plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2013 (účet 413) na další rozvoj hlavní činnosti organizace v plánované výši Kč ,59 příděl ze zisku roku 2011 na pořízení hudebního nástroje kontrabasu (fa č. výp. 32,VD 46 z 4/2013). 12

13 414 Fond rezervní z ostatních titulů Fond rezervní z ostatních titulů byl v roce 2013 tvořen neúčelovým finančním darem od MUDr. Navrátilové, Bojkovice z , P 137 ve výši Kč 5 000,00. Byl čerpán na zakoupení nábytkového vozíku do učebny hudební nauky ( fa č. výp. 130 z 12/2013 VD 195 z 12/2013) ve výši Kč 4 085, Fond reprodukce majetku Fond reprodukce majetku byl v roce 2013 tvořen odpisy ve výši Kč ,00. Na odpisy jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši Kč ,89. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem po rekonstrukci budovy školy v roce Odpisy samostatných movitých věcí ve výši Kč ,11 jsou hrazeny z vlastních prostředků, z toho v hlavní činnosti ve výši Kč ,00 a odpisy v částce Kč 6 462,11 jsou proúčtovány v doplňkové činnosti. Náklady na odpisy v hlavní činnosti jsou ve výši Kč ,00 výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ 403. Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0410/R10/13 ze dne byl schválen odvod prostředků investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč ,00 v termínu do Změna č. 1 Plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 byla schválena Radou Zlínského kraje dne usnesením č. 0518/R12/13. Finanční prostředky byly odeslány 15. listopadu 2013, ČS Stav bankovních účtů tab. č finanční fondy Základní umělecké školy Bojkovice jsou kryté finančními prostředky v plné výši (viz tabulka č. 12), kromě účtu FKSP. U Fondu kulturních a sociálních potřeb je rozdíl Kč 198,84, který tvoří nepřevedený zbytek poplatků a úroků účtu FKSP a nevyrovnaný dodatek předpisu přídělu FKSP. 13

14 9. Stav pohledávek tab. č. 13a. - stav pohledávek tvoří: účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,00 z toho: záloha na elektřinu Kč ,00 záloha na plyn Kč 7 998,00 záloha na vodné Kč 4 800,00 záloha na publikace UZ Kč 446,00 účet 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 9 245,65 jedná se o náklady roku 2014 vyfakturované v roce 2013 z toho: fa č. 34 poplatek programu Gordic na období 1-3/2014 Kč 1 497,50 fa č. 60 aktualizace programu WINPED Kč 381,15 fa č. 66 aktualizace programu Klasifikace do 8/2014 Kč 953,00 fa č. 84 doména zus.bojkovice Kč 1 166,00 fa č. 131 aktualizace antivir.programu ESET a 2015 Kč 5 248,00 účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 199,30 z toho: předpis dodatku přídělu FKSP z DČ Kč 23,55 předpis dodatku přídělu FKSP z HČ Kč 132,52 dodatek poplatků účtu FKSP za 12/2013 Kč 43,00 dodatek úroků FKSP za 12/2013 Kč 0,23 ZUŠ Bojkovice nemá pohledávky po lhůtě splatnosti a v roce 2013 neprováděla odpis nedobytných pohledávek. 10. Stav závazků a jejich finanční krytí tab. č Základní umělecká škola Bojkovice nemá závazky po lhůtě splatnosti. Závazky ve lhůtě splatnosti tvoří zůstatky účtu: 321 Dodavatelé Kč 2 400,00 fa č. výp Krátkodobé přijaté zálohy Kč ,00 zálohy na čipy 331 Zaměstnanci Kč 480, Jiné závazky vůči zaměstnancům Kč , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Kč , Jiné přímé daně Kč ,00 viz rekapitulace platů za 12/ Výnosy příštích období Kč ,00 školné na leden 2014 přijaté v roce

15 389 Dohadné účty pasivní Kč ,50 Jedná se o nevyfakturované dodávky - náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2014: Kč 6 006,50 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2013 a lékařské preventivní prohlídky roku Kč ,00 náklady na elektrickou energii Kč ,00 náklady na plyn Kč ,00 náklady na vodné 378 Ostatní krátkodobé závazky Kč 199,30 z toho: dodatek přídělu FKSP z DČ Kč 23,55 doplatek dodatku přídělu FKSP z HČ Kč 132,52 dodatek vyrovnání poplatků účtu FKSP za 12/2013 Kč 43,00 dodatek vyrovnání úroků FKSP za 12/2013 Kč 0, Stav nedokončeného dlouhodobého majetku ZUŠ Bojkovice k nemá žádný nedokončený dlouhodobý majetek (účet 041 a 042). 12. Stavy zásob o Stav zásob (účty tř. 11,12) k nemáme o Stav cenin (účet 263) k ve výši Kč 20,00 je tvořen 2 ks známek á Kč 10,00 Při účtování zásob používáme metodu B průběžně nakupujeme materiál pro okamžitou spotřebu. 13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Všechny vybrané účty Výkazu zisku a ztrát vykazovaly k nulový zůstatek Jedná se o účty: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 547 Manka a škody 557 Náklady z vyřazených pohledávek 15

16 14. Přehled investičních záměrů, investičních požadavků tab. č. 17 V roce 2013 neprobíhaly v ZUŠ Bojkovice žádné akce a investiční záměry v objemu nad 500 tis. Kč. 15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace tab. č. 18 najatý nemovitý majetek, pronajatý nemovitý majetek ZUŠ Bojkovice neměla v roce 2013 žádný najatý nemovitý majetek ZUŠ Bojkovice pronajatý nemovitý majetek - v rámci doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice pronajímá prostory sálu školy s příslušenstvím pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost a v této souvislosti i bar ve vestibulu pro zabezpečení občerstvení při kulturních akcích. Učebny a rovněž sál školy pronajímá ZUŠ Bojkovice pro zkoušky občanských sdružení v rámci zájmové činnosti Světlovánek Bojkovice, Notabene Bojkovice a kurzů pohybových aktivit a umělecké tvořivosti, v menší míře k soukromým akcím. 16. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) tab. č. 16 Základní umělecká škola Bojkovice nečerpala v letech žádné prostředky z projektů EU a nemá rozpočtováno čerpání těchto prostředků v letech Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky tab. č. 19 V roce 2013 v Základní umělecké škole Bojkovice proběhly následující kontroly: Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků podle školního vzdělávacího programu pro ZUŠ a Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP pro ZUŠ s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZUŠ a jeho uplatnění v praxi - provedená ve dnech pracovníky České školní inspekce Zlínský inspektorát Při kontrole byly zjištěn pouze drobný nedostatek různý začátek a ukončení výuky v jedné skupině výtvarného oboru Inspekční činnost na podnět podle ustanovení 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Následná inspekční činnost zaměřena na odstranění zjištěných nedostatků uvedených v inspekční zprávě čj. ČŠIZ-188/13-Z v oblasti stanovení rozvrhu a výuky ve výtvarném oboru - provedená dne pracovníky České školní inspekce Zlínský inspektorát 16

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více