ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK Základní umělecká škola Bojkovice IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a): Základní umělecká škola Bojkovice 1. máje Bojkovice Bc. Eva Regináčová Helena Salvetová, ekonom(ka) Telefon: Razítko organizace a podpis ředitele: Datum zpracování:

2 Obsah: A. Část textová... 3 Úvod... 3 I. Ekonomická část Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti... 5 a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti... 5 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti tab. č. 2b... 9 c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2013 za hlavní a doplňkovou činnost Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Vyhodnocení provedených oprav Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Stav bankovních účtů Stav pohledávek Stav závazků a jejich finanční krytí Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Stavy zásob Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Přehled investičních záměrů, investičních požadavků tab. č Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky tab. č Další informace a přílohy dle vlastního uvážení II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu Neinvestiční náklady na žáka tab. č III. Účetní závěrka k Komentář k účetní závěrce k (celkové shrnutí) Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k B. Přílohy včetně stanoviska OŠMS I. Zpráva o hospodaření II. Účetní závěrka k III. Stanovisko OŠMS za rok

3 A. Část textová Úvod Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a zároveň provádění doplňkové činnosti. Ředitelkou ZUŠ Bojkovice je od Bc. Eva Regináčová (telefon ). Základní umělecká škola poskytovala v roce 2013 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. Od roku 1999 je zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, s výukou hudebního oboru a od září roku 2009 též oboru výtvarného. Ve školním roce 2013/2014 má škola celkem 344 žáků, z toho v hudebním oboru individuálním 189 žáků. Kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 7 žáků, výtvarný obor 109 žáků, literárně-dramatický obor 12 žáků a taneční obor 27 žáků. V roce 2013 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,38 pedagogických pracovníků, provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 3

4 I. Ekonomická část 1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2013 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní,00,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele,00,00 dotace ze státního rozpočtu,00,00 dotace v rámci ROP,00,00 dotace ze státních fondů,00,00 Celkem,00,00 Odvod z investičního fondu:, ,00 Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. j. 0011/Z02/12 ze dne byl schválen první rozpis rozpočtu provozních ONIV ve výši Kč ,00. Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0410/R10/13 ze dne byl schválen odvod prostředků investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč ,00 v termínu do Změna č. 1 Plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 byla schválena Radou Zlínského kraje dne usnesením č. 0518/R12/13. Finanční prostředky byly odeslány 15. listopadu 2013, ČS 83. Závazné ukazatele rozpočtu byly Základní umělecké škole Bojkovice předány 10. dubna V průběhu roku 2013 došlo ke dvěma úpravám závazných ukazatelů rozpočtu: 1./ úprava č. 1 z 10. října 2013 zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu celkem o Kč ,00. Z toho prostředky na platy ve výši Kč ,00 a související přímé ONIV Kč ,00. 2./ úprava č. 2 z 31. října 2013 na základě žádosti ZUŠ Bojkovice převedení prostředků z platů do OON ve výši Kč ,00 a snížení souvisejících přímých ONIV ve výši 590,00. Přesuny z prostředků na platy do prostředků OON byly požadovány z důvodu zajištění dohod o pracovní činnosti pro pedagogické pracovníky na období září až prosinec

5 - nízké úvazky pedagogických pracovníků jsou od září 2013 převážně řešeny dohodami o pracovní činnosti. V roce 2013 Základní umělecká škola Bojkovice neobdržela účelové prostředky ani jiné dotace. Základní umělecká škola Bojkovice dodržela stanovené závazné ukazatele rozpočtu roku Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti tab. č. 2a - Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti Celkové skutečné náklady hlavní činnosti roku 2013: Kč ,04 z toho: UZ Kč ,00 UZ 999 Kč ,00 UZ 666 Kč ,95 UZ 333 Kč ,95 UZ 403 Kč ,00 UZ 412 Kč 730,00 UZ 414 Kč 4 085,14 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k byly čerpány ve výši 100,73%, nákladové položky s UZ a UZ 999 jsou čerpány ve výši 100%. Při porovnání plánu a skutečnosti jednotlivých nákladových druhů dochází u některých položek k nárůstu nebo k nedočerpání plánované výše a přesunu mezi jednotlivými nákladovými položkami. Rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady vznikly v důsledku řešení provozního a organizačního zabezpečení chodu školy. V roce 2013 došlo k úspoře v nákladové položce na energie především zásluhou změny dodavatele plynu a elektrické energie. Vyšší výnosy ze školného byly především použity na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku včetně učebních pomůcek společně s uspořenými prostředky z energií. V položce drobného dlouhodobého hmotného majetku se promítá potřeba postupného vybavování školy. Po rekonstrukci v roce 2010 byla škola zařízena původním starým nábytkem, v nadcházejících letech je proto nutné počítat s obměnou nábytku v jednotlivých učebnách. Zároveň je neustále nutné obnovovat a doplňovat hudební nástoje platy - v měsíci prosinci 2013 byly čerpány vlastní prostředky ve výši Kč ,00 na dokrytí nákladů na platy nepedagogických pracovníků viz dokl. č sociální pojištění Kč 3 960,91 v souvislosti s čerpání vlastních prostředků na platy 5038 povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem v roce 2013 je proúčtováno z nákladů přímých ONIV s UZ

6 Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek byly pokryty vyššími výnosy ze školného a z úspory nákladových položek na energie. Ve zvýšených nákladech na drobný dlouhodobý hmotný majetek se současně promítá použití finančního daru, který ZUŠ Bojkovice v roce 2013 obdržela Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky byly pořízeny v celkové hodnotě Kč ,22. Z toho: do hudebního oboru byly zakoupeny elektrická basová kytara a kytara jumbo (fa č. výp. 88 a 86), kombo ke kytaře (fa č. výp. 19), obal na basovou kytaru (fa č. výp. 85), elektronkové kytarové kombo (fa č. výp. 126), trumpetka Thomann kornet (fa č. výp. 128), smyčce a houslová pouzdra (fa č. výp. 96), B klarinet (fa č. výp. 92). Pro výuku hudební nauky byl zakoupen notebook (fa č. výp. 44). Dále byl do hudebního oboru zakoupen kontrabas (fa č. výp. 32 VD 46 z 4/2013), na který byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2013 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2011) v hodnotě Kč , Drobný dlouhodobý hmotný majetek do sálu školy byly pořízeny přenosné stojany a reflektory (fa č. výp. 116) a mikrofon ( fa č. výp. 79), na zahradu školy byl pořízen přenosný zahradní domek (fa č. výp. 127) pro úschovu materiálu (např. praktikáblů pro vystoupení sborového zpěvu). Byla zakoupena motorová sekačka pro zajištění údržby a úklidu ploch kolem školy (fa č. výp. 59), dále mop na úklid (fa č. výp. 36) a kávovar do sborovny (fa č. výp. 5). Do učebny hudební nauky byl zakoupen nábytkový vozík Maxi ( fa č. výp. 130 z 12/2013), na který byly částečně čerpány prostředky z účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice z , P 137 čerpáno VD 195 z 12/2013. Dále byl v prosinci 2013 zakoupen notebook pro zástupce ředitele školy (fa č. výp knihy - noty do hudebního oboru (pro kytary P 115 z ) 513. ostatní nákup materiálu tato položka zahrnuje materiálové náklady na kancelářské potřeby, úklid a hygienu, tiskopisy pro výuku, materiál na prezentaci akcí pořádných školou, materiál na údržbu, publikace a knihy související s provozem školy, velkou část tvoří barvy do tiskáren a kopírovacích strojů. Od roku 2010 se v této položce promítají náklady na materiál pro výuku v jednotlivých oborech, které tvoří třetinu této položky. Celkové skutečné náklady na materiál jsou v roce 2013 vyšší oproti nákladům plánovaným. energie 515. nákup vody, paliv, energie - celkové skutečné náklady na energie byly v roce 2013 nižší oproti nákladům předpokládaným. Tato skutečnost vychází především ze změny dodavatele plynu a elektrické energie. Náklady na energie jsou účtovány podle jednotlivých druhů náklady na elektrickou energii a plyn jsou fakturovány ročně, vodné pololetně. Pro zachycení skutečnosti nákladů na energie používáme čtvrtletně dohadné položky. 6

7 služby 5161 služby pošt náklady na služby pošt odpovídají nákladům plánovaným 5162 služby telekomunikací náklady na telefony a internet v roce 2013 jsou nižší než byly náklady plánované 5163 služby peněžních ústavů náklady na poplatky odpovídají nákladům plánovaným konzultační a poradenské služby kontrolní a poradenská služba v oblasti požární ochrany odpovídá nákladům plánovaným 5167 služby školení a vzdělávání tato nákladová položka je oproti plánovaným nákladům nižší. Pedagogičtí pracovníci absolvovali v roce 2013 kurz pro klavíristy. Ředitelka školy se zúčastnila semináře: Zákon o pedagogických pracovnících a semináře: Školský zákon. Pro všechny zaměstnance školy proběhlo školení BOZP. Ze seminářů, které se týkají ekonomického chodu školy absolvovala účetní seminář: Aktuality v účetnictví PO 2013 a seminář: Příprava a sestavení účetní závěrky PO. V rámci bezplatných seminářů absolvovali pedagogičtí pracovníci například seminář Výtvarná dílna služby zpracování dat náklady na zpracování mzdové agendy jsou nepatrně vyšší. Promítá se zde skladba pracovníků školy vyšší počet pracovníků s menšími úvazky pro zajištění odborné výuky v široké škále vyučovaných hudebních nástrojů 5169 ostatní služby jsou v roce 2013 nižší a zahrnují služby zajišťujících chod školy např. provádění kontrol zařízení, revizí, aktualizace programů, údržbu softwarového vybavení školy. Současně jsou na této nákladové položce zachyceny náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. opravy a udržování 5171 Opravy a udržování celkové skutečné náklady na opravy a údržbu hrazené z vlastních zdrojů jsou v roce 2013 vyšší než náklady plánované. Jedná se o běžné opravy provozního charakteru jako např. oprava kopírky (fa.č výp. 12) nebo mikrofonu ve venkovních hláskách docházkového systému i neplánované jednorázové opravy jako např. oprava notebooku (fa č. výp. 31). V roce 2013 proběhla neplánovaná oprava parketové podlahy v sále školy (fa č. výp. 80 a 98). V průběhu roku 2013 proběhly plánované i neplánované opravy hudebních nástrojů, např. oprava pianin (fa č. výp. 107), ladění klavírů a pianin (fa č. výp. 41 a výp. 83), oprava klarinetu (fa č. výp. 73), pedálu klavinovy (fa č. výp. 131) a oprava cimbálu (fa č. výp. 100). programové vybavení 5172 drobný dlouhodobý nehmotný majetek - byl zakoupen program evidence majetku (fa č. výp. 119) a k notebooku program Office 2013 (fa č. výp. 131) 7

8 cestovné 5173 skutečné náklady na cestovné v roce 2013 byly nižší v souvislosti se sníženým objemem absolvovaných seminářů v roce 2013 ostatní nákupy 5179 V této nákladové položce roku 2013 se promítly náklady související s provozem školy např. nutná ostraha budovy školy, svoz odpadu, služby čistírny apod. Zároveň se v této položce zachycují běžné náklady související s činností zařízení, např. náklady na ozvučení a osvětlení koncertů, vyvolání fotografií i jednorázové, a to například mytí běžně nepřístupných oken školy. odpisy majetku 9551 celkové skutečné odpisy roku 2013 odpovídají nákladům plánovaným Na část odpisů jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši Kč ,89. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem. Zbývající část odpisů samostatných movitých věcí je hrazena z vlastních prostředků, s rozdělením do hlavní a doplňkové činnosti. Od účtuje Základní umělecká škola Bojkovice o časovém rozlišení investičních transferů podle metodických pokynů zřizovatele v návaznosti na ČSÚ 703 Transfery a ČSÚ 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Jedná se o: promítací plátno v hodnotě Kč ,00 ič videoprojektor v hodnotě Kč ,00 ič do sálku školy a technické zhodnocení budovy ZUŠ lávka pro osvětlovače, rovněž v sále školy v hodnotě Kč 58 tisíc, které byly plně pořízeny z účelově určeného finančního daru od České spořitelny (Kč 250 tisíc) a SYNOT TIP Uherské Hradiště (Kč 6 tisíc) v prosinci roku Na základě schváleného převodu zřizovatelem byly finanční prostředky v roce 2010 převedeny z rezervního do investičního fondu. K byly proúčtovány investiční transfery a časová rozlišení investičních transferů (VD 168,169,170 a 171 z prosince 2012) k výše uvedenému dlouhodobému hmotnému majetku. Náklady na odpisy u výše uvedeného DHM videoprojektor a promítací plátno jsou v plné výši výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ 403, u budovy školy jsou z nákladů na odpisy vyčleněny náklady odpisů, které jsou výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu se samostatným účtováním s UZ 403 (technické zhodnocení budovy lávka pro osvětlovače). 8

9 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti tab. č. 2b Celkové skutečné výnosy hlavní činnosti roku 2013: Kč ,04 z toho: UZ Kč ,00 UZ 999 Kč ,00 UZ 666 Kč ,31 UZ 663 Kč ,00 UZ 403 Kč ,00 UZ 412 Kč 730,00 UZ 413 Kč ,59 UZ 414 Kč 4 085,14 Příjmy z vlastní činnosti tvoří příspěvky žáků na úhradu nákladů v ZUŠ (tzv. školné) ve výši Kč ,00. Rozdíl mezi skutečnými a plánovanými výnosy ze školného v roce 2013 vznikl rozdílem mezi skutečností oproti výnosům plánovaným, které vycházely ze skutečně zapsaných žáků na školní rok v září 2012, kdy dochází k sestavení rozpočtu příštího roku. Nepatrnou částku z vlastních příjmů tvoří dobrovolné vstupné na akcích školy ve výši Kč 2 940,00 a úroky, jejichž výše Kč 3 447,31 je nižší než bylo plánováno. Ostatní výnosy jsou ve výši Kč 3 700,00, jde o proúčtování záloh z nevrácených (VD 151 z listopadu 2013) a ztracených čipů. Podle plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2013 (účet 413) byl rezervní fond čerpán v roce 2013 v plánované výši Kč ,59 na pořízení kontrabasu (fa č. výp. 32, VD 46 z 4/2013). Z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření byly čerpány prostředky na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2011), tím byla splněna daňová povinnost roku Čerpání rezervního fondu finančního daru bylo proúčtováno vnitřním dokladem: VD 195 z 12/ čerpání účelově neurčeného finančního daru od MUDr. Barbory Navrátilové, Bojkovice z , P 137 na zakoupení nábytkového vozíku do učebny hudební nauky ( fa č. výp. 130 z 12/2013). Z Fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2013 zakoupeny pro zlepšení pracovního prostředí venkovní židle (fa č. výp. 3/FKSP) v hodnotě Kč 730,00. Ve výnosové položce s UZ 403 se promítá proúčtování časového rozlišení investičních transferů za rok 2013 v hodnotě Kč ,00. 9

10 c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Pro zachycení skutečnosti nákladů a výnosů v jednotlivých čtvrtletích a při uzavírání účetního období používáme dohadné položky. Jedná se o přechodné účty aktiv a pasiv. V roce 2013 jsme v ZUŠ Bojkovice účtovali: 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 9 245,65 jedná se o náklady roku 2014 vyfakturované v roce 2013 z toho: fa č. 34 poplatek programu Gordic na období 1-3/2014 Kč 1 497,50 fa č. 60 aktualizace programu WINPED Kč 381,15 fa č. 66 aktualizace programu Klasifikace do 8/2014 Kč 953,00 fa č. 84 doména zus.bojkovice Kč 1 166,00 fa č. 131 aktualizace antivir.programu ESET a 2015 Kč 5 248, Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2014 přijaté v roce Dohadné účty pasivní k ve výši Kč ,50 Jedná se o nevyfakturované dodávky-náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2014: Kč 6 006,50 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2013 a lékařské preventivní prohlídky roku Kč ,00 náklady na elektrickou energii Kč ,00 náklady na plyn Kč ,00 náklady na vodné 3. Vyhodnocení doplňkové činnosti tab.č.3 - Základní umělecká škola Bojkovice v roce 2013 prováděla doplňkovou činnost - v průběhu celého roku 2013 probíhal nájem nebytových prostor a související služby. Výsledek hospodaření této činnosti za uvedené období je kladný. Náklady z doplňkové činnosti v roce 2013 byly ve výši Kč ,42 a výnosy z doplňkové činnosti v hodnotě Kč ,00. Celkový výsledek hospodaření doplňkové činnosti v roce 2013 je Kč , Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2013 za hlavní a doplňkovou činnost tab. č Výsledkem hospodaření ZUŠ Bojkovice za rok 2013 v hlavní činnosti je nula, tzn., že náklady i výnosy v hlavní činnosti jsou ve stejné výši. ZUŠ Bojkovice čerpala v prosinci rezervní fond částečně finanční dar od MUDr. Navrátilové, Bojkovice, který byl použitý na dokrytí nákladů na nábytkový vozík do učebny hudební nauky ( fa č. výp. 130 z 12/2013), čímž vyrovnala náklady a výnosy roku 2013 v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti je výsledek hospodaření Kč ,58. Celkový výsledek hospodaření ZUŠ Bojkovice za rok 2013 v hlavní činnosti i doplňkové činnosti je Kč ,58. 10

11 Základní umělecká škola navrhuje v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2013 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč ,58 do rezervního fondu. 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů tab. č. 4, 5 - v ZUŠ Bojkovice souhlasí výše vyčerpaných mzdových prostředků k se závaznými ukazateli upraveného rozpočtu k Pro rok 2013 byl pro ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu přepočtený počet zaměstnanců 12,29 a zůstal stejný i v rozpočtu upraveném. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k je v hlavní činnosti 11,63 (výkaz P1-04 k ). V rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou výši přepočteného počtu zaměstnanců se promítá zajištění výuky v hudebním oboru v období měsíců září až prosince 2013 dohodami o pracovní činnosti, kterou měli tři pedagogičtí pracovníci. V ZUŠ Bojkovice je v roce 2013 je skutečná výše průměrného platu o Kč 1 266,00 vyšší oproti předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu, což vyplývá z výše uvedené skutečnosti o zajištění výuky v hudebním oboru dohodami o pracovní činnosti namísto malých pracovních úvazků. V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje a jiných oborů je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími pracovními úvazky nebo dohodami o pracovní činnosti. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (11,63) a jejich skutečným fyzickým stavem k pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2013 je 20,58). V průběhu roku 2013 bylo ukončeno osm pracovních poměrů, z toho sedm pracovních poměrů na dobu určitou k , jeden pracovní poměr skončil smrtí pracovníka. Nových pracovních poměrů bylo v průběhu roku 2013 uzavřeno pět, a to od září Jedná se o pedagogické pracovníky s kratšími pracovními úvazky. V měsíci září byly rovněž uzavřeny dohody o pracovní činnosti pro tři pedagogické pracovníky - výuka v hudebním oboru. K je jedna pracovnice na rodičovské dovolené. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,00. V roce 2013 bylo v ZUŠ Bojkovice % pracovní neschopnosti 0,90 % za 365 kalendářních dnů - jedná se o 4 pracovní neschopnosti ( 219,62 hodin nemoci). V doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice byl za období roku 2013 přepočtený stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 9 459,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické agendy. 11

12 6. Vyhodnocení provedených oprav tab. č. 6. Přehled oprav a údržby k celkové skutečné náklady na opravy a údržbu hrazené z vlastních zdrojů jsou v roce 2013 vyšší než náklady plánované % plnění roku 2013 je 179,01. Jedná se o běžné opravy provozního charakteru jako např. oprava kopírky (fa.č výp. 12) nebo mikrofonu ve venkovních hláskách docházkového systému i neplánované jednorázové opravy jako např. oprava notebooku (fa č. výp. 31). V roce 2013 proběhla neplánovaná oprava parketové podlahy v sále školy (fa č. výp. 80 a fa č.výp.98). V průběhu roku 2013 proběhly plánované i neplánované opravy hudebních nástrojů, např. oprava pianin (fa č. výp. 107), ladění klavírů a pianin (fa č. výp. 41 a výp. 83), oprava klarinetu (fa č. výp. 73), pedálu klavinovy (fa č. výp. 131) a oprava cimbálu (fa č. výp. 100). 7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace tab. č finanční fondy finanční fondy ZUŠ Bojkovice jsou kryté finančními prostředky v plné výši (viz tabulka č. 12), kromě fondu FKSP, kde rozdíl Kč 198,84 tvoří nepřevedený zbytek úroků a poplatků účtu FKSP a nevyrovnaný dodatek předpisu přídělu FKSP. 411 Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2013 tvořen ani čerpán. 412 FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2013 tvořen základním přídělem 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ve výši Kč ,74. Čerpán byl na příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro zaměstnance v hodnotě Kč ,00. Dále byl fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na poskytnutí finančních darů při životním jubileu 50 let ve výši Kč 4 000,00 a 55 let ve výši Kč 4 000,00 a zakoupení zahradních židlí v hodnotě Kč 730,00 ke zlepšení pracovního prostředí. 413 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v roce 2013 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého v roce 2012 ve výši Kč ,12 v doplňkové činnosti na základě schváleného výsledku hospodaření za rok 2012 včetně přídělů do fondů Radou Zlínského kraje dne , usnesení RZK č. 0275/R06/13 vnitřní doklad VD č. 30 z 3/2013. Fond byl v roce 2013 čerpán na základě plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2013 (účet 413) na další rozvoj hlavní činnosti organizace v plánované výši Kč ,59 příděl ze zisku roku 2011 na pořízení hudebního nástroje kontrabasu (fa č. výp. 32,VD 46 z 4/2013). 12

13 414 Fond rezervní z ostatních titulů Fond rezervní z ostatních titulů byl v roce 2013 tvořen neúčelovým finančním darem od MUDr. Navrátilové, Bojkovice z , P 137 ve výši Kč 5 000,00. Byl čerpán na zakoupení nábytkového vozíku do učebny hudební nauky ( fa č. výp. 130 z 12/2013 VD 195 z 12/2013) ve výši Kč 4 085, Fond reprodukce majetku Fond reprodukce majetku byl v roce 2013 tvořen odpisy ve výši Kč ,00. Na odpisy jsou použity provozní prostředky poskytnuté zřizovatelem ve výši Kč ,89. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem po rekonstrukci budovy školy v roce Odpisy samostatných movitých věcí ve výši Kč ,11 jsou hrazeny z vlastních prostředků, z toho v hlavní činnosti ve výši Kč ,00 a odpisy v částce Kč 6 462,11 jsou proúčtovány v doplňkové činnosti. Náklady na odpisy v hlavní činnosti jsou ve výši Kč ,00 výnosově kryté z časového rozlišení investičního transferu - účtovány s účelovým znakem UZ 403. Usnesením Rady Zlínského kraje č.j. 0410/R10/13 ze dne byl schválen odvod prostředků investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč ,00 v termínu do Změna č. 1 Plánu tvorby a použití investičního fondu na rok 2013 byla schválena Radou Zlínského kraje dne usnesením č. 0518/R12/13. Finanční prostředky byly odeslány 15. listopadu 2013, ČS Stav bankovních účtů tab. č finanční fondy Základní umělecké školy Bojkovice jsou kryté finančními prostředky v plné výši (viz tabulka č. 12), kromě účtu FKSP. U Fondu kulturních a sociálních potřeb je rozdíl Kč 198,84, který tvoří nepřevedený zbytek poplatků a úroků účtu FKSP a nevyrovnaný dodatek předpisu přídělu FKSP. 13

14 9. Stav pohledávek tab. č. 13a. - stav pohledávek tvoří: účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,00 z toho: záloha na elektřinu Kč ,00 záloha na plyn Kč 7 998,00 záloha na vodné Kč 4 800,00 záloha na publikace UZ Kč 446,00 účet 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 9 245,65 jedná se o náklady roku 2014 vyfakturované v roce 2013 z toho: fa č. 34 poplatek programu Gordic na období 1-3/2014 Kč 1 497,50 fa č. 60 aktualizace programu WINPED Kč 381,15 fa č. 66 aktualizace programu Klasifikace do 8/2014 Kč 953,00 fa č. 84 doména zus.bojkovice Kč 1 166,00 fa č. 131 aktualizace antivir.programu ESET a 2015 Kč 5 248,00 účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 199,30 z toho: předpis dodatku přídělu FKSP z DČ Kč 23,55 předpis dodatku přídělu FKSP z HČ Kč 132,52 dodatek poplatků účtu FKSP za 12/2013 Kč 43,00 dodatek úroků FKSP za 12/2013 Kč 0,23 ZUŠ Bojkovice nemá pohledávky po lhůtě splatnosti a v roce 2013 neprováděla odpis nedobytných pohledávek. 10. Stav závazků a jejich finanční krytí tab. č Základní umělecká škola Bojkovice nemá závazky po lhůtě splatnosti. Závazky ve lhůtě splatnosti tvoří zůstatky účtu: 321 Dodavatelé Kč 2 400,00 fa č. výp Krátkodobé přijaté zálohy Kč ,00 zálohy na čipy 331 Zaměstnanci Kč 480, Jiné závazky vůči zaměstnancům Kč , Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Kč , Jiné přímé daně Kč ,00 viz rekapitulace platů za 12/ Výnosy příštích období Kč ,00 školné na leden 2014 přijaté v roce

15 389 Dohadné účty pasivní Kč ,50 Jedná se o nevyfakturované dodávky - náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2014: Kč 6 006,50 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2013 a lékařské preventivní prohlídky roku Kč ,00 náklady na elektrickou energii Kč ,00 náklady na plyn Kč ,00 náklady na vodné 378 Ostatní krátkodobé závazky Kč 199,30 z toho: dodatek přídělu FKSP z DČ Kč 23,55 doplatek dodatku přídělu FKSP z HČ Kč 132,52 dodatek vyrovnání poplatků účtu FKSP za 12/2013 Kč 43,00 dodatek vyrovnání úroků FKSP za 12/2013 Kč 0, Stav nedokončeného dlouhodobého majetku ZUŠ Bojkovice k nemá žádný nedokončený dlouhodobý majetek (účet 041 a 042). 12. Stavy zásob o Stav zásob (účty tř. 11,12) k nemáme o Stav cenin (účet 263) k ve výši Kč 20,00 je tvořen 2 ks známek á Kč 10,00 Při účtování zásob používáme metodu B průběžně nakupujeme materiál pro okamžitou spotřebu. 13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Všechny vybrané účty Výkazu zisku a ztrát vykazovaly k nulový zůstatek Jedná se o účty: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 547 Manka a škody 557 Náklady z vyřazených pohledávek 15

16 14. Přehled investičních záměrů, investičních požadavků tab. č. 17 V roce 2013 neprobíhaly v ZUŠ Bojkovice žádné akce a investiční záměry v objemu nad 500 tis. Kč. 15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace tab. č. 18 najatý nemovitý majetek, pronajatý nemovitý majetek ZUŠ Bojkovice neměla v roce 2013 žádný najatý nemovitý majetek ZUŠ Bojkovice pronajatý nemovitý majetek - v rámci doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice pronajímá prostory sálu školy s příslušenstvím pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost a v této souvislosti i bar ve vestibulu pro zabezpečení občerstvení při kulturních akcích. Učebny a rovněž sál školy pronajímá ZUŠ Bojkovice pro zkoušky občanských sdružení v rámci zájmové činnosti Světlovánek Bojkovice, Notabene Bojkovice a kurzů pohybových aktivit a umělecké tvořivosti, v menší míře k soukromým akcím. 16. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) tab. č. 16 Základní umělecká škola Bojkovice nečerpala v letech žádné prostředky z projektů EU a nemá rozpočtováno čerpání těchto prostředků v letech Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky tab. č. 19 V roce 2013 v Základní umělecké škole Bojkovice proběhly následující kontroly: Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků podle školního vzdělávacího programu pro ZUŠ a Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP pro ZUŠ s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZUŠ a jeho uplatnění v praxi - provedená ve dnech pracovníky České školní inspekce Zlínský inspektorát Při kontrole byly zjištěn pouze drobný nedostatek různý začátek a ukončení výuky v jedné skupině výtvarného oboru Inspekční činnost na podnět podle ustanovení 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Následná inspekční činnost zaměřena na odstranění zjištěných nedostatků uvedených v inspekční zprávě čj. ČŠIZ-188/13-Z v oblasti stanovení rozvrhu a výuky ve výtvarném oboru - provedená dne pracovníky České školní inspekce Zlínský inspektorát 16

17 Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány VZP Uherské Hradiště dne Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 18. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení V roce 2013 ZUŠ Bojkovice zařadila do používání nový dlouhodobý majetek v celkové hodnotě Kč ,27, z toho: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Kč ,75 program evidence majetku a Office 2013 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Kč ,52 Do učebních pomůcek hudebního oboru byly zakoupeny elektrická basová kytara a kytara jumbo, kombo ke kytaře, obal na basovou kytaru, elektronkové kytarové kombo pro školní kapelu, dále trumpetka Thomann kornet, smyčce a houslová pouzdra a B klarinet. Dále byl do hudebního oboru zakoupen kontrabas (fa č. výp. 32 VD 46 z 4/2013), na který byly čerpány prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle plánu tvorby a použití rezervního fondu (účet 413) 2013 na další rozvoj hlavní činnosti organizace (příděl ze zisku roku 2011) v hodnotě Kč ,59. Pro výuku hudební nauky byl zakoupen notebook Do sálu školy byly zakoupeny přenosné stojany, reflektory a mikrofon, na zahradu školy byl pořízen přenosný zahradní domek pro úschovu materiálu (např. praktikáblů pro vystoupení sborového zpěvu). Byla zakoupena motorová sekačka pro zajištění údržby a úklidu ploch kolem školy, dále mop na úklid a kávovar do sborovny. Do učebny hudební nauky byl zakoupen nábytkový vozík Maxi (čerpání finančního daru), dále byl v prosinci 2013 zakoupen notebook pro zástupce ředitele školy. Vyřadila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč ,90. ZUŠ Bojkovice přeúčtovala k část dlouhodobého hmotného majetku ve výši Kč ,00 pořízeného podle v minulosti platných účetních předpisů a v současné době nesplňující podmínky stanovené dle aktuálně platných předpisů viz pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v PO Zlínského kraje do evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku. ZUŠ Bojkovice proúčtovala k převod přijatých peněžních darů převedených z rezervního fondu k posílení investičního fondu za účelem použití na pořízení dlouhodobého majetku v minulých letech z účtu na účet (VD 168 z 12/2012) včetně souvisejícího proúčtování časového rozlišení do (VD 169, 17

18 170, 171 z 12/2012). Jedná se o videoprojektor - IČ. 1035, promítací plátno IČ a technické zhodnocení budovy školy IČ lávka pro osvětlovače. o Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) k ve výši Kč ,25 o Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (účet 078) - k ve výši Kč ,25 o Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (účet 021) stavby - k ve výši Kč ,55 Budova, kde ZUŠ Bojkovice sídlí, byla majetkem Města Bojkovice a na základě darovací smlouvy mezi Městem Bojkovice a Zlínským krajem přešla do majetku Zlínského kraje. Budova byla zařazena do majetku školy v září 2008 na základě sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje. Budova byla zařazena v pořizovací ceně Kč ,55 a zároveň byly dopočítány odpisy za období od do na základě sdělení Města Bojkovice. Od srpna 2009 do srpna 2010 proběhla rekonstrukce budovy ZUŠ Bojkovice. Technické zhodnocení budovy bylo předáno do užívání k Zároveň bylo předáno do užívání parkoviště u budovy ZUŠ Bojkovice. V měsíci listopadu proběhlo další technické zhodnocení budovy jednalo se o žaluzie a o tabuli s názvem školy a státním znakem a v měsíci prosinci se jednalo o další technické zhodnocení budovy lávka k osvětlovací rampě. o Oprávky k Dlouhodobému hmotnému majetku (účet 081) stavby - k ve výši Kč ,00 o Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (účet 022) samostatné movité věci a soubory - movitých věcí k ve výši Kč ,00 Základní umělecké škole Bojkovice byly v roce 2010 předány soubory movitých věcí v souvislosti s předáním stavební úpravy, přístavby a technického zhodnocení budovy školy, a to: k 31.srpnu 2010 soubor věcí movitých - vyčleněných částí stavby dle pokynu D 300 v hodnotě Kč ,00 (vnitřní doklad č. 78). k 29. listopadu 2010 soubor samostatných movitých věcí v hodnotě Kč ,00 o Oprávky k Dlouhodobému hmotnému majetku (účet 082) samostatné movité věci a - soubory movitých věcí k ve výši Kč ,00 o Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) k ve výši Kč ,51 o Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (účet 088) 18

19 k ve výši Kč ,51 o Pozemky (účet 031) k ve výši Kč ,00 Na základě darovací smlouvy mezi Krajským úřadem Zlínského kraje a Městem Bojkovice převzal Zlínský kraj pozemky p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 zahrada. Zařazení majetku do účetnictví ZUŠ proběhlo v měsíci září ( p.č.st. 1299) a listopadu 2008 (p.č.163/6). V rámci investiční akce ZUŠ Bojkovice v roce 2010 došlo ke změně výměry původních parcel a vzniku nových přeúčtování v roce 2011: p.č. st IČ zastavěná plocha a nádvoří pův. výměr 591 m2 nový výměr 837 m2 Kč ,00 Kč ,00 p.č. 163/6 IČ zahrada pův. výměr 1976 m2 nový výměr 831 m2 Kč 8 319,00 Kč 3 498,00 Nově vzniklé parcely: p.č. 163/8 IČ ostatní plocha výměr 867 m2 Kč 3 650,00 p.č. 163/9 IČ zahrada výměr 32 m2 Kč 135,00 o Umělecká díla a předměty (účet 032) k nemáme Při inventarizaci DHM, DDHM a DDNM, pokladní hotovosti a cenin, pohledávek a závazků nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. II. Odborná část dle požadavku odboru školství, mládeže a sportu Neinvestiční náklady na žáka tab. č. 20 Rozdělení celkových nákladů na přímé a provozní vychází z rozdělení finanční rozvahy k Nižší přepočtený počet žáků v roce 2013 oproti roku 2012 se promítá v navýšení přímých nákladů na vzdělání z dotací i z vlastních příjmů. Nižší objem poskytnutých provozních ONIV od zřizovatele na odpisy (viz odpisový plán roku 2013) oproti roku 2012 se promítá ve snížených nákladech na žáka u provozních nákladů pokrytých z dotací. Jedná se o odpisy budovy ZUŠ Bojkovice, včetně technického zhodnocení, odpisy parkoviště a odpisy souboru movitých věcí předaných škole Zlínským krajem. Provozní náklady na jednoho žáka z vlastních výnosů jsou v roce 2013 nižší. Vyšší provozní náklady na žáka v předchozím roce byly způsobeny čerpáním účelově určených i účelově neurčených finančních darů ve větším objemu než v roce

20 III. Účetní závěrka k Komentář k účetní závěrce k (celkové shrnutí) o ZUŠ Bojkovice použila při roční uzávěrce k pro zachycení a proúčtování všech skutečností, které se daného účetního období týkají, časové rozlišení nákladů a dohadné účty aktivní a pasivní. Základní umělecká škola nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. o Provedla inventarizaci na základě Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků ZUŠ Bojkovice příloha ke směrnici o hospodaření školy č. 1/2013 a Plánu inventur Zpracovala výsledky inventarizace k a shrnula je v přiložené inventarizační zprávě za rok o Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k zpracovala ZUŠ Bojkovice v předepsaném rozsahu, vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. o Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s metodickými pokyny zřizovatele ( závazné analytiky, stanovené účetní postupy). Ve stanoveném termínu byla předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací státu. o Hospodářský výsledek Základní umělecké školy Bojkovice z hlavní činnosti je v letech 2010 až 2013 Kč 0,00, z hospodářského výsledku z doplňkové činnosti roku 2011 vznikla škole daňová úspora, kterou škola uplatnila v roce Čerpala rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě plánu tvorby a použití rezervního fondu roku 2013 (účet 413) na další rozvoj hlavní činnosti organizace v plánované výši Kč ,59 příděl ze zisku roku 2011 na pořízení hudebního nástroje kontrabasu (fa č. výp. 32,VD 46 z 4/2013). Ředitel v rámci tohoto bodu provede celkové shrnutí a hodnocení účetní závěrky k se zaměřením zejména na: - činnosti související se zpracováním a předáním účetní závěrky: o zpracování účetní závěrky v souladu s aktuálně platnou legislativou a metodickými pokyny zřizovatele (např. závazné analytiky, vybrané účetní postupy apod.) o předání účetních výkazů do CSÚIS o promítnutí všech dopadů z provedených externích kontrol a dohlídek o promítnutí a zapracování výsledků inventarizace, zpracování dokladové inventarizace - zachycení a proúčtování všech skutečností souvisejících s daným účetními obdobím (za účelem zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví): o dodržení účetních postupů a metod (časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, odpisování dlouhodobého majetku v souladu s pravidly zřizovatele např. časové rozlišení inv.transferů, vliv TZ na dobu použitelnosti apod.) 20

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více