2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ"

Transkript

1 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. O drobném nehmotném a hmotném majetku se účtuje jako o zásobách a jeho výdej do používání se účtuje jako spotřeba přímo do nákladů se zajištěním operativní evidence. Hmotný majetek vyrobený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a odpovídající část výrobní režie. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený do je odepisován rovnoměrně. Ostatní kategorie majetku pořízeného po jsou účetně odepisovány zrychleným způsobem s výjimkou zařízení staveniště, šablon, forem a modelů, u kterých je uplatňovaný způsob odepisování závislý na stanovené době použitelnosti. Stanovení doby použitelnosti se řídí 30, zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro konkrétní období a konkrétní majetek. b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje v konkrétních podmínkách společnosti majetkové účasti a realizovatelné cenné papíry. Oceňují se pořizovací cenou a jsou vedeny v analytické evidenci podle jednotlivých subjektů. c) Zásoby Nakupované zásoby se v souladu se zákonem o účetnictví a Českými účetními standardy oceňují na bázi skutečných pořizovacích cen, evidence na skladě a úbytky se oceňují váženým aritmetickým průměrem. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňovaly vlastními náklady plánové kalkulace s vyčíslením odchylek s případnou korekcí na úroveň skutečné výše vlastních nákladů. K společnost provedla změnu metody v ocenění položek skladu změnou kalkulačního vzorce a rozdíl ze změny metody ,16 Kč zúčtovala do výnosů roku 2010 týkajících se změny metody. d) Opravné položky a rezervy Společnost tvoří opravné položky tzv. netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. 2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2.1 Accounting procedures and assessment methods pertaining to separate types of property used in the Corporation in 2009 a) Long-term Intangible and Tangible Assets The purchased long-term tangible and intangible assets are assessed on the grounds of acquisition prices thereof. Small intangible and tangible material is accounted as stocks, its distribution into use being billed as consumption entered directly into costs, while operative record keeping is ensured. Tangible assets produced by own activity is assessed by prime costs that include direct material and labor costs as well as the adequate component of production overheads. Long-term tangible assets purchased by are being amortized evenly. Other categories of assets acquired after are being written off in an accelerated mode, apart from building site equipment, templates, forms and models where the amortization mode depends on the set period of serviceability. The determination of the period of serviceability is governed by Section 30 of Act No. 586/92 Coll., on Income Tax, in the wording of subsequent regulations effective in the specific period and with respect to the specific assets. b) Long-term Financial Assets Long-term financial assets represent, in concrete terms, the Corporation s property participations and realizable securities. These items are assessed by their respective acquisition prices and are kept on analytical record along the lines of individual entities. c) Stocks Pursuant to both the Bookkeeping Act and the Czech Accountancy Standards, the purchased stocks are being assessed based on real acquisition costs and storage records while any decreases are being assessed by using the weighted arithmetic mean value. The stocks generated by own activity are being assessed using the planned calculation internal costs, including the departure quantification with respective correction to match the level of real internal costs. The company changed its method of evaluation its inventories in warehouse as of 1 January 2010, by amending its calculation formula; the difference resulting from the changed method in the amount of CZK ,16 was accounted for as the 2010 income relating to such changed method. d) Adjusting Items & Reserves The Corporation creates adjusting items by applying the so-called net method, i.e., the costs or proceeds accounted include a sum equivalent to 30

2 ELEKTRIZACE ŽELEZNIC EZNI PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA A / ANNUAL N REPORT T

3 Společnost tvoří opravné položky na základě inventarizace, pokud se při ní prokáže, že účetní ocenění příslušného aktiva je vyšší než jejich skutečný stav. Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti se vytvářejí v případech, kdy reálná cena pohledávky posuzovaná mírou rizika její plné úhrady je nižší než její ocenění v účetnictví společnosti. Opravné položky u zásob jsou vytvářeny u nízkoobrátkových zásob na základě individuálního posouzení jejich aktuální tržní hodnoty. V souladu se zákonem o rezervách tvoří společnost rezervy na velké opravy dlouhodobého hmotného majetku. Přes rezervy je účtována i daň z příjmu právnických osob. e) Přepočty cizích měn Účetní operace v cizích měnách byly v roce 2009 realizovány přepočtem pomocí pevného kursu vyhlášeného ČNB. V průběhu účetního období se tak účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích, případně ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle platného kurzu vyhlášeného ČNB. f) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v pořizovací ceně. Kromě toho společnost využívá možnosti pronájmu formou operativního leasingu a úvěru. g) Daň z příjmu Daň z příjmu za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. Výpočet aktuální výše odložené daně přitom vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi aktuální daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. Splatná daň obsahuje daň společnosti a event. jejich stálých provozoven. h) Závazky, úvěry a finanční výpomoci Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků a bankovních úvěrů, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé. ch) Výkony společnosti V rámci účetní metodiky a ve vazbě na organizační strukturu společnosti je účtováno o pohybu polotovarů a hotových výrobků formou aktivace materiálu. Tato metoda, zahrnující v sobě vnitropodnikové převody, ovlivňuje výši výkonů a spotřebu materiálu o vnitropodnikový obrat. the difference between the current adjusting items amount and the beginning of the respective accounting period. The Corporation calculates its adjusting items based on stocktaking when it becomes evident that the nominal evaluation of a respective asset is higher than its real value. Adjusting items related to overdue outstanding claims are entered when the real price of the claim estimated by the risk rate of it being fully paid is lower than its assessment on the Corporation books. Stock-related adjusting items are used with the low-turning stocks based on individual estimation of their respective current market value. In accordance with the Act on Reserves, the Corporation creates the reserves for extensive repairs of long-term tangible assets. Reserves also serve the accounting for corporate tax. e) Conversions of Foreign Currencies Accounting operations in foreign currencies were, in 2009, carried out by using the conversion based on the fixed exchange rate announced by the Czech National Bank. Within the accounting period, this method is only used for entering the concluded exchange rate profits and/or losses. Assets and liabilities in foreign currencies are re-calculated in accordance with the Czech National Bank exchange rate announced for the day of the Balance Sheet issue. f) Leased Assets The Company accounts for leased assets by including any leasing instalments in the costs evenly throughout the entity term of the lease. Upon the termination of the lease and subject to making use of the option of purchasing the leased assets, such assets are accounted for in the Assets of the Company in their acquisition price. Besides, the Company has made use of leasing assets by way of operating leasing and loans. g) Corporate Tax The corporate tax for the given period includes the tax payable and the change in the status of any deferred taxes. The calculation of the topical amount of such deferred taxes shall be based on all and any temporary differences between the topical tax value of the Company assets and liabilities, making use of the expected tax rate applicable in the subsequent period. Any such payable taxes shall include the Company s corporate tax and the corporate taxes potentially payable by its permanent operations. h) Liabilities, Loans and Financial Aid The Corporation enters that portion of the long-term liabilities and bank loans the repayment of which is due less than one year in relation to the date of issue of the respective Financial Statement as short-term operations. i) Company Performance Within the accounting method and in relation to the organisational structure of the company, movement of semi-finished products and finished production 32

4 ELEKTRIZACE EK ŽELEZNIC EZNI PRAHA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA A / ANNUAL AL REPORT T

5 Pro objektivnější posuzování prvotní spotřeby materiálu a prvotních výkonů vně společnosti je nutné k této metodice přihlížet. Výše aktivace polotovarů a hotových výrobků činila v roce 2009 celkem tis. Kč. Tato metoda účtování bude uplatňována i v roce 2010, neboť nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti. Od v souvislosti s aktualizací ekonomického vnitropodnikového informačního systému bude dle doporučení auditora provedena změna metody účtování přes pohyb polotovarů a hotových výrobků, čímž dojde k očištění spotřeby materiálu a výkonů o vnitropodnikový obrat. has been accounted for by way of activation of material. This method, which also includes inter-company transfers, affects both the performance and material consumption, namely by the amount of internal turnover. In order to ensure a more objective assessment of primary material consumption and primary performance outside the company, it is necessary to apply such method. The amount of such activation of semi-finished products and finished production totalled CZK ths. in An identical accounting method will also be applied in 2010 because it would not affect the economic results of the company. Commencing on 1 January 2011, in connection with the updating of the inter-company economic information system, the accounting method using such movement of semifinished products and finished production will be amended as recommended by the auditors, so that inter-company turnover will be eliminated from material consumption and performance. 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 3.1 Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek v netto hodnotě (v tis. Kč) 3. SUPPLEMENTARY INFORMATION 3.1 Long-term Assets a) Long-term Intangible Assets in net value (ths. CZK) Nedokončené investice DNM Unfinished investments Ocenitelná práva Accumulated depreciation Vývoj v roce 2009 v pořizovacích cenách (v tis. Kč) 2009 development in acquisition prices (ths. CZK) Zřizovací výdaje Installation expenditure Ocenitelná práva Accumulated depreciation Nedokončené DNM Unfinished investments Počáteční zůstatek Opening balance Přírůstky Acquisitions Úbytky Losses Převody Transfers Konečný zůstatek Closing balance

6 Oprávky (v tis. Kč) Depreciations (ths. CZK) Zřizovací výdaje Installation expenditure Ocenitelná práva Accumulated depreciation Počáteční zůstatek Opening balance Odpisy Write-offs Vyřazení Disposal Převody Transfers Konečný zůstatek Closing balance b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) b) Long-term Tangible Assets (ths. CZK) Pozemek Land Budovy, haly, stavby Buildings, halls, structures Stroje, přístroje a zařízení Machines, instruments & equipment Dopravní prostředky Means of transport Inventář Inventory Umělecká díla Works of art Poskytnuté zálohy Advances paid Nedokončený DHM Unfinished DHM

7 Vývoj v roce 2009 v pořizovacích cenách (v tis. Kč) 2009 development in acquisition prices (ths. CZK) Pozemky Land Stavby Buildings Stroje, přístroje a zařízení Machines, instruments & equipment Dopravní prostředky Means of transport Inventář Inventory Jiný dlouhodobý hmotný majetek Other long-term tangible assets Umělecká díla Works of art Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Unfinished long-term tangible assets Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Advances paid for long-term tangible assets Počáteční zůstatek Opening balance Přírůstky Acquisitions Úbytky Losses Převody Transfers Konečný zůstatek Closing balance Oprávky (v tis. Kč) Depreciations (ths. CZK) Pozemky Land Stavby Buildings Stroje, přístroje a zařízení Machines, instruments & equipment Dopravní prostředky Means of transport Inventář Inventory Počáteční zůstatek Opening balance Odpisy Write-offs Prodeje, likvidace, vyřazení Sales, liquidations, disposal Oprav. položka Transfers Konečný zůstatek Closing balance

8 Zástavním právem je k zatížen majetek v zůstatkové účetní hodnotě ,- Kč (budova ředitelství a.s. a pozemky, na kterých se nachází), kterým jsou zajištěny úvěrové závazky ze smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru uzavřené mezi společností a konsorciem bank UniCredit Bank Czech Republic a.s. a ČSOB a.s., která umožňuje společnosti čerpat revolvingový úvěr do výše 300 mil. Kč a získávat bankovní záruku ve výši 250 mil. Kč. 3.2 Zásoby Ocenění zásob vykázaných v rozvaze bylo aktualizováno vytvořením opravné položky k nízkoobrátkovým zásobám v celkové výši tis. Kč, tyto jsou v rozvaze uvedeny ve sloupci korekce. Majetek společnosti, který je drobným hmotným majetkem a který je veden v podrozvahové evidenci, představuje tis. Kč, v této evidenci se vede i cizí zásoba v hodnotě tis. Kč. 3.3 Pohledávky a závazky Společnost vykazuje dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši tis. Kč, což představuje hodnotu pozastávek se splatností delší než 1 rok a kratší než 5 let, hodnota opravných položek k těmto pohledávkám je tis. Kč. Krátkodobé obchodní pohledávky z obchodního styku činí k v netto hodnotě tis. Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti v intervalu dnů činí tis. Kč. Z celkové hodnoty krátkodobých obchodních pohledávek činí pohledávky k podnikům ve skupině tis. Kč. Opravné položky k rizikovým pohledávkám činí k částku tis. Kč. Opravné položky postihují veškerá rizika a plně vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávek u pozastávek a u pohledávek v Černé Hoře. Dlouhodobé obchodní závazky zahrnují úvěr na paletové regály v hodnotě tis. Kč. Krátkodobé obchodní závazky, které činí k Kč tis. zaznamenaly meziroční snížení o cca 90 mil. Kč. Závazky po splatnosti více než 180 dnů k společnost neeviduje. Obvyklá průměrná doba úhrady závazků, která je dodavatelskou sférou dlouhodobě akceptována, činí dnů. Závazky za ovládající a řídící osobou byly ve výši 701 tis. Kč, k podnikům ve skupině tis. Kč. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení činí k Kč tis. a veřejného zdravotního pojištění Kč tis. a představují běžný závazek za měsíc prosinec. Daňová pohledávka k na dani z příjmu právnických osob činí tis. Kč, proti které stojí tvorba rezervy ve výši tis. Kč, daňová pohledávka zahrnuje i daňovou pohledávku stálé provozovny SR ve výši 837 tis. Kč. Daňový závazek na dani ze závislé činnost činí 4,6 mil. Kč, u DPH 14,8 mil. Kč. Mortgages and pledges apply as of 31 December 2009 to property and assets in the residual book value amounting to CZK ,- (the building of the company headquarters and its plots of lands where it is erected); they are used to guarantee loans under a revolving loan agreement executed between the company and a consortium of the following banks: UniCredit Bank Czech Republic a.s. and ČSOB a.s. Under the loan agreement, the company is entitled to draw on revolving loans in the amount of up to CZK 300 million and bank guarantees in the amount of up to CZK 250 million. 3.2 Stocks The valuation of inventories recorded in the balance sheet was updated by the creation of an adjusting item to low-turnover inventories in the total amount of ths. CZK; these are shown in the corrections column of the balance sheet. The company s assets that constitute low-value tangible property and are shown in the off-balance sheet represent ths. CZK; and other entity s inventories in the value of ths. CZK are also recorded in the off-balance sheet. 3.3 Claims & Liabilities The company reports long-term business receivables in the amount of CZK ths. which represents the value of retained payments with maturity between one years and five years; the value of provisions in relation to such receivables amounts to CZK ths. By , short-term commercial claims from commercial contact represent, in the net value of ths. CZK, out of which the overdue claims delayed for more than 180 days ( ) total ths. CZK. Claims on the enterprises within the group represent ths. CZK out of the overall value of the short-term commercial claims. Provisions regarding bad receivables amounted to CZK ths. as of 31 December The provisions cover all risks and fully reflect the temporarily reduced value of the receivables regarding any retained sums and in respect of any receivables in Montenegro. The long-term commercial liabilities include a loan for palette racks worth CZK ths. By , the short-term commercial liabilities total ths. CZK, showing the interannual decrease by approx. 90 million CZK. Liabilities past due for more than 180 days amount to zero as at k are not recorded. The usual average timespan for debt payments allowed by suppliers is days. Liabilities to the controlling and managing entity are 701 ths. CZK. Liabilities on the enterprises within the group represent ths. CZK. By , the social insurance contributions debt is CZK ths. while the public health insurance contributions debt is CZK ths. and represents an current obligation as of December. Corporate tax receivables as of 31 December 2009 amount to CZK ths.; in respect of them, reserves have been created in the amount of CZK ths. the corporate tax receivables also include tax receivables in respect of the company s permanent operation in the Slovak Republic in the amount of CZK 837 ths. The income tax receivables amount to CZK 4.6 million, while the VAT receivables amount to CZK 14.8 million. 37

9 Struktura pohledávek a závazků u podniků ve skupině (v tis. Kč) Claims & Liabilities Structure Related to Individual Enterprises of the Group (ths. CZK) Pohledávky / Claims Závazky / Liabilities Elektrizace dopravy, spol. s r.o., Praha / Elektrizace dopravy, spol s.r.o., Prague 0 0 Elektrizácia železníc Kysak a.s, Žilina / Elektrizácia železníc Kysak a.s., Žilina TRAMO RAIL, a.s., Olomouc / TRAMO RAIL, a.s., Olomouc Vasútvillamosíto Kft., Budapešť / Vasútvillamosíto Kft., Budapest EZS Budapešť Kft., Budapešť / EZS Budapest Kft., Budapest 0 0 E.Ž Bělehrad, d.o.o., Bělehrad / E.Ž. Beograd d.o.o., Beograd 0 0 / Opravné položky Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v odst. 3.2 a Adjusting items The adjusting items reflect the temporary drop of the value of assets given in paragraphs 3.2 and 3.3. Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč) Changes in adjusting items accounts (ths. CZK ) Opravné položky Adjusting items zásoby * stocks pohledávky * claims Tvorba Čerpání Creation Withdrawing Vlastní kapitál 3.5 Equity capital Změny struktury vlastního kapitálu za období 1 12 / 2009 (v tis. Kč): Changes in equity capital structure 1 12 / 2009 (ths. CZK) Přírůstky / Acquisitions Úbytky / Losses Základní kapitál / Registered Capital Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds Oceňovací rozdíly / Evaluate differences Rezervní fondy / Reserve funds Statutární fondy / Statutory funds Nerozdělený zisk / Non-divided profit HV běžného období / Current accounting period Vlastní kapitál celkem / Equity capital total

10 Rozhodující změny ve struktuře vlastního kapitálu za období 1 12 / 2009 vyplývají z rozhodnutí jediného akcionáře o rozdělení zisku za rok Změna v oceňovacích rozdílech vychází z pohybu kurzu zahraničních podílů v držbě Elektrizace železnic Praha a.s. Další změna vyplývá z převodu prostředků fondu technického rozvoje do nerozděleného zisku. The decisive changes in the structure of the shareholders equity in the period of January to December 2009 result from a decision of the sole shareholder concerning the distribution of profit generated in Change in the differences in valuation result from the fluctuation of the exchange rates as regards the international holdings of the shares in Elektrizace železnic Praha a.s. Further changes result from a transfer of resources from the technical development fund to retained profit. Schválené rozdělení zisku 2008 (v Kč): Approved 2008 profit distribution (CZK): Zisk po zdanění / Profit after tax ,18 Příděl do sociálního fondu / Allocation to the social fund ,00 Příděl do fondu rozvoje / Allocation to the development fund 0 Dividenda / Dividends 0 Tantiémy členů orgánů společnosti / Royalties paid to the corporate bodies 0 Nerozdělený zisk / Retained profit , Rezervy Změny na účtech zákonných rezerv na opravy majetku za období 1 12 / 2009 (v tis. Kč) 3.6 Reserves Changes in mandatory property maintenance reserve accounts during the period 1 12 / 2009 (ths. CZK) Rezervy Reserves - opravy majetku - property repairs - ostatní - others Tvorba Čerpání Creation Withdrawing Úvěry 3.7 Loans K čerpala společnost následující úvěry: By , the Corporation was drawing the following loans: Banka / Bank Čerpání k / Withdrawing by Druh úvěru / Loan type Splatnost / Maturity ČSOB+UniCredit revolving ,- Kč / CZK / ,- Kč / CZK 39

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 IČO: 63 07 82 36 ISIN: CZ0009092300 Představenstvo:

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více