Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014"

Transkript

1 Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014 Identifikační údaj e: Obchodní firma: ELTODO, a.s. ič: Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Předmět auditu: Ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2014, údajů z konsolidované účetní závěrky uvedených ve výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za rok 2014 a prověrka Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 zpracované představenstvem společnosti ELTODO, a.s. podle 82 zákona č. 90/20 12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zpráva o vztazích ) Ověřované období: účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 Rozvahový den: 31. prosinec 2014 Datum podepsání zprávy: 29. dubna 2015 Auditoři: EURO-Trend Audit, a.s. Oprávnění KAČR č. 317 Ing. Petr Ryneš Oprávnění KAČR Č. 1299

2

3 oddil EURO-Trend Audit, as. Zapsaná v obchodním rejstríku B, vložka 5767, IC: Senovážné námesti 23, Praha 1, Russell Bedford Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti ELTODO, a.s. Zpráva o konsolidované účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 24. dubna 2015 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Udaje o společnosti ELTODO, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku Statutární orgán společnosti ELTODO, a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zabrnuj ícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

4

5 Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ELTODO, a.s. k anákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o prověrce zprávy o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS Č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích za rok končící obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Zpráva o konsolidované výroční zprávě Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy společnosti ELTODO, a.s. k s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této konsolidované výroční zprávě. Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ELTODO, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že infomace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem

6

7 zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. Praha 29. dubna 2015 firma: -Trend Audit, a.s. Senovážné nám. 978/23, Praha 1/ Oprávněníč.317, P auditor: Petr Ryneš Oprávnění číslo 1299 Za společnost: Ing. Petr Ryneš, statutární ředitel o

8

9 LTODO VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 1

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 2

11 ekonomické aktiva pasiva Obsah Úvodní slovo 4 Základní informace o společnostiellodo, a.s. 5 Názevasídlo 5 Představenstvo 5 Dozorčí rada 5 Základní kapitál 5 Zaměření 5 Vybrané ukazatele ELTODO, a.s. 6 -lidské zdroje 7 Certifikáty 8 Významné změny v roce Významné následné události 12 Působnost Skupiny ELTODO 13 Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru 16 Struktura Skupiny ELTODO 17 Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO - ekonomické 18 - lidské zdroje 19 Základní ukazatele z výkazu zisku a ztráty a rozvahy vybraných 20 dceřiných společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 20 ELTODO OSVETLENIE. s.r.o. 20 ELTODO SK, a.s. 21 KMET Handlová, a.s. 21 KH servis a.s. 22 MERIT CZ a.s. 22 MERIT GROUP a.s. 23 Vegacorn a.s. 23 Zpráva o auditu účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s. 24 za účetní období roku 2014 Finanční část Výroční zprávy ELTODO, a.s. 26 Rozvaha v plném rozsahu ke dni Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu 32 Obecné údaje 32 Informace o použitých účemích metodách, obecných účetních zásadách 38 a způsobech oceňování Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát k Zpráva ovztazích zarok20l4 61 Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s. 65 za účetní období roku 2014 Konsolidovaná rozvaha Skupiny ELTODO za rok Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát) Skupiny ELTODO za rok Příloha ke konsolidované účetní závěrce Skupiny ELTODO 70 Adresa a kontakt společnosti ELTODO, a.s 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 3

12 ELTODO as. a zákazníkům za důvěru, kterou společnosti ELTODO prokázali. Za úspěchy, V první řadě bychom rádi poděkovali našim obchodním partnerům společnost ELTODO bývala lídrem na trhu (velká energetika), a především jsme začali uvažovat o budoucím směřování společnosti. za hranicemi České republiky, znovu jsme se začali zajímat o oblasti, v nichž Bylo jmenováno nové vedení, zaměřili jsme se na nové obchodní příležitosti Rok 2014 byl pro společnost ELTODO zlomovým, a to v mnoha ohledech. Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 4 dvanácti stům našich zaměstnanců, kteří projevili skutečně neoblomné odhodlání. zabývat i mnoha změnami a problémy, které nám do cesty staví trh. Zaměříme se tedy na trvalé zvyšování produktivity a efektivity, na posilováni kterých jsme v roce 2014 dosáhli, skládáme hlubokou poklonu také téměř značky, nadnárodní působnost, přesvědčivé inovace a silná orientace Celkový vývoj společnosti ELTODO, naše široké portfolio, silná pozice Stále si však můžeme věst lépe. na zákazníka jsou důkazem toho, že se ubíráme správnou cestou. chtěli veškeré své úsilí vynaložit na pohyb kupředu, musíme se zároveň Máme-li naplnit ambice pro rok 2015, čeká nás nelehký úkol. Ačkoli bychom v oblasti inovací, na další upevňování pozice značky ELTODO a na to, Jsem přesvědčena, že ELTODO dostojí svému posláni a bude i nadále abychom podpořili odhodlání a elán našich zaměstnanců. zbytku zvládnout. podnikem, který je pevně zakotven ve společnosti a soustředí se hlavně nás čekají, vybrali sami, nebo nám prostě byly uloženy, musíme je beze na službu zákazníkům Je čas pustit se do práce! Děkuji vám za podporu, věrnost a důvěru. Mona Sandescu Předseda představenstva skutečně na sto procent. At už jsme si výzvy, které

13 Základní informace o společnosti ELTODO, a.s. Název a sídlo ELTODO. a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 ič: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Clen: Clen: Clen: Clen: Haricha Mona Sandescu Ing. Lukáš Hampl Ing. Stanislav Stejskal Ing. Libor Hájek Ing. Jiří Rehák ing. Tomáš Vohryzka Ladislav Beran Dozorčí rada Předseda: Clen: Clen: RNDr. Libor Sadílek Zdeňka Molnárová Ing. Hana Pokorná Základní kapitál ,- Kč Zaměření Společnost ELTODO, a.s. je garantem naplnění strategických cílů skupiny ELTODO. Společnost zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu a servis ve všech segmentech působení skupiny (energetika, doprava, osvětlení, technické zařízení budov, informační a telekomunikační technologie, kamerové systémy, průmyslová automatizace). VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 5

14 ELTODO, a.s. - obchodní lvu ion ekonomické VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 6 Vybiané ukazatele ELTODO, a.s O ELTODO, a. s. - výsledek hospodaření I rok (v mil. CZK) rok (v mil. CZK) obrat Rok E LTL a S Lpo zdanění I)ĺed zdaněnini

15 - Vybrané ukazatele ELTODO, a.s. - lidské zdroje 593 ELT000, as. Rok ELTODO, a.s. - procentuální profesní složení k Certifikáty Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 MANAGEM ENT TECHNIKA A PROJEKCE REALIZACE A MONTÁŽE VÝROBA OBCHOD A MARKETING ITA VÝVOJ EKONOMIKA A FINANCE ADMINISTRATIVA OSTATN Í J 2,34 -I 9,87 5,18 O 5,69 9,03 7,02 L1 6,86 14,88 39, Procento z celkového počtu zaměstnanců VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 7

16 CERTIFIKÁT splňujíci požadavky dle EN ISO 9OO12OO9 4LTODO ELTODO, a.s. /7ĺ ČSN A edoucie:čnjhooá1upfasmj L Piscbnost Projektováni, inženýring, vývoj, výrobo, raalizaco doodvek, montáži, údržby a servisu Adresa držitale Novodvorská , Praha 4; tč: Wc*tu I4ISMJ ceri,llkátu v oblastech vyhrazených elektrických zařizeni. dopravntch a parkovacích systémů, eleklrotechnlckých systémů. řítllcich a mformsčnich syslémir, kmurtikačnich systémů, leteckých pozemnich zařízeni a veřejného osvétleni, včetně stsvbně montánlch prad, prováděni ocelových konstrukci, pronájmů dopravnlch proatiedkú kancelářských prostor, reklamních a parkovacich ploch. kírs,t: Sídlo a provozovny společnosti, lok5lity realizovaných zakázek a poskytovaných služeb Platnost certilikátu je vázána na kladné rozhodnuti z dzůruvého auditu Nedílnou součásti tohoto certifikátu jsou přilůhy Č. I a 2 ze dne Tento certirikát naltraztqe artiilkét Č I3ISMJ ze dne Datum vydání Platnost atsnovena do Datum vydáni prvního certifikátu G01 Výtisk Č.: 1 Výrkumny ůsirr pzerretci i sti.i5t spoiačnost.s r.o Praha 10- j-iastivat, Pražska 8i0115 cfas iit r$cutn Id O ( IeI, IS (7 z 241 CeftrIikačnf VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 8 1 Organizace zavedla a udržuje systém managementu kvality

17 Certifikát NBÚ ľ NÁ RO1)N Í BEZPEČNOSTNÍ ÚŘÁI) ČESKÉ REPJJ BLIKY (NA (OSM. I)( ( IR! FV At) fl (ORI FV OF II IL CZLO I REPIll31.IC/.\1lloRl(: NAIIOSAI.k DL LA SIC1lRIT(2 DP LA R(d UItI.IQIiL IF IlĹQtiIiI Pošt. pilir. 49 (50 (36 Praha 56 Nriudiui bcipečitov(itf úll Česk/ epubl šv s ydsvft podle 121 dkoita Č SIu., o ochrsnš utajiti tik ch iuufor;nsieí a o bezpečnostu?i způsobilosti (Ilic Nati«mal Ssciiriiy Aiiil,,urilv, F lic FICCI? Rcpuhlis suci accoudiii In Sesun 121 sťati No 1(2120,0 :«li on priuienu«uuu ni lui«uí«cd nfoinuntitn stud sccoriiv capsciis / I. /«utnriii Naui,unnk tle In Súsuriitl dni«ripubii«jiue lciii«tic «12««re «lapili lniticic 121 «ls Iii Iiii n 1(2,21)05 Rccoeul «les (oji, ««lance I In prowcuioiu les uno milion, ila««iiiao ni I spliludc cle iiic«iuituil 0svĚIčENÍ p o d iu I ti I e I (C i: R 1 I F 1(2 A I i: of FaciIilv Sccurilv Clcnr,i nec C E R T I F I C A f ;I I;a(iiIIInlion tl enlrcprisc) ( lilo / Nuni ber / Numéro: 00(943 Dr/ilel uuočilčenl / HaIder ofccrtilieate Posscsseur do ceiliíic;it: EL IOI)O, IC: P, aii 4, Novodvorská 1(110/14. 1«SC lolo OSVČ(ičCfli um;u)i oje příitup k tl1ajovtln intbrnnuci nejvýše StUplI utajení I lii vetl litin««illn«v aeccss Ii cl,;usilie«l nt cnmalion up io ib««level / Cc ceriif,cai perullcls I atc/s linn uiíoruits;lkiius classiíiiesjuuiq;t au TliVcSiI) DŮViRNÉicoNFIIIN I laijcon1:idi2nr1i;l DI1I ENSI2 (slz,pe, i ;u!ci/t id/ Ls i cl of dass//codon ĺ lv iveou de clco s/icoíion) I nrnls o Fo,ns Of OCCSS / ( urine c1 ace3s: Au dáliulč 1;;Jwk. si ě;lčei;(,iiú nidii (Á titr! pni/le 20 iitlst. J zdknuii Č. 412/2005 SIi., při iwp Á ii(iij;ti iiiiiy hiformui: ti) kiti ;i ti ulito ;i,jkri, ticho/e nzii p si vinnic;, ;c ho Ii) iiii ;) ti id/ui nc :;uk,í, citu un tu;;! j,n.vkvíorú;nu, ak ke 12cil moji příslzlp.ronilsln;,,,ei po;jnihciiek ;uebu usl,; jnhicijic i/i,iiinwui iii;h;ikciici tel,;, :u l)o(/i,katcle, i-i tu V soiii,sinti S ki,,;em protovii! ;t hoii,ui) dniiosli piv 1,od,iiii(ele si :áki;idř s,nloi,,,, duu t; iijkiik iii/ii Ws IWLC.%i řijiliejiiciliíi Ii; ciiissijit ii infnrinulitun ucciirdiug tu Sectiiuc 20(1) tt Act Ao. 412/2005 UnII.: ;i) 1/ rigmoied At tu elescvcil 10 tbc / uc jiiii tir h; is no, origi,uiiecl bi op ; clc,ivtd 10 Ilic fi;cilor, hni W/lid? IS aceeslbk bt c iu;pioyces oj ihc Jaci! iiv or J?ts Soiis iieiii?g on 1c hiilf oj oi jur ihcjiwiliiy, iii einuieciicni trii/i per,huri;;ciizcc ofit oi k or nihcr ;u liviiws for i/le fact/r un ilii i,c,sis ofilie co,jiroct. II tipe/s orlic/e 20.1 de Ia Lni n. 412/2(105 ltc ciwil des lvii, es cert;j!cut pernici I ucchs 6 iuifcirmuiiin ešus libic úl c i;ircprise: «ti tjnainl cil/c ci se pt mliiisse on ii/c liti csijin;i;uie Ii) quiiin/ cťllť ei ne sepnu/u/sic jutu nu dk ne Iiii es! poi j onriiie, tunis ň to t;tc1ir ulit hec/x les eniplr t 12 de ctili ejn isc on les ;;ess oluiici ;lt, i,lsh?uil Iiii IliOu 00 potit / cnui cprise wnf orii;éii«eiil 6 letni íi oscii/ nu nulre udivili ftdi,r I iiitii L /)l /SC sil/id cin coliti c?t II 11. Datum s vdtlni I flate ui(iinuc / Dal««de dcllivrsii«cc: 11.12,2013 I«Ialiuust dol V;iIid uritii / \ slidi;t3j;is«ui: «ili,l, (ilcdi«iin «,uhu / Ol) L;nl si,_iit 1u / C ach_i uflicjc l. pulpu supi lu nluuili;u zůs?««pee Sign,il«ii e sil (Ii««N««\,, nilu«««,cd «sp;e esiia1i«e Ť isuualuuri do relu: iseuilnuil de I ANN: I VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 9

18 J X Organizace zaved a a udržuje 5ystóm managementu bezpečnosti prc, prodru ocelových konsruc prorajmi aoravncr rosireaki, Karcer;ycn CERTIFIKÁT CSN OHSAS 18OO12OOB LTDDO / vedoucicert Půbno Pinňi ifnnýrri ciiiou 300t1714fOZP ooe vytsic eiektrotecntckch syst.mú, Mi;Ich nformačnich s,rru. konunkačnich s s:ěmi. 0 iywnj výrni ri r t0r$ak ninnä1, ilr1h p rviu Q Nvdui, , 142I Ijt 4, Č.4i27411 d uirariy ijravi při práci spiňujlcl požadavky dle Či,io v obiastec oazeftých elekirckých zaeni. dcprevrilc, Farkoiacich stémc. íj 11, Vymezeni J,. Nediinousoesti L1tr,o coiďikoi jsoupi o Č. o 2 ze dne O1 Oaim vydárni )14.Jd 29o 2l7 d.iuo Ú4 rnk la-ve CC4Iik*ČnISpcImČic*zo. 221 P-ata1C-HoUvsl, zisioie ď ema WqWaL VýOk Ietecých VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 10 4oČniha crgrl pro 3OP A I ia Pii,hirav 0ajrri viámi pvnihc certfkátu, 30O3.2)Ů5 no ccrt IikáW c m Winó orhc-ti rdorohoeudto SWk.i wvuwuy JICIQvU, kiiity reaizovany2i zalazk a oslyiovan!cr sl0ze1 po!r, tciflmťich e porhovecich pozh. pozennich zařizeni eřon os,člni, včtnč siaveně moitánkh ELTODO, a.s.

19 Q IC 1- LI. 1- W Q O O O O 1- -J W I I O 4- O e, 00 N 1 O C N U, aj Z LIJ Z * I...4 J 4.4 ( J CU, G C 4.4 C C o CI, W (O (O O Q C.) 0 aj aj - aj W P o E O..E o.. (,U Ez U,.U, ; - 0 U, (,U 0 Q._ aj. O N U, z O U, U,. j j U, U, U, CN (JG U, U, C - O C.) O G U, O. >! G O O 1) W C O C U, U, 4 J C C, aj 4: 0 4 CN H U, 4: (C 4: r U. O dg G = ĺ, / \.. t.j Y.4 1 OO L.) 4.44 U, (U 4 C.0aj aj U, -.4) E C E 1: Jj. E 4 O 3. O O O H - I I, O Z Z cj3 L).4-C -4 Q -

20 Elektro Významné změny v roce 2014 Dne schválila valná hromada ELTODO, a.s. a současně jediný společník dceřiné společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. fúzi sloučením, na jejímž základě ELTODO. a.s. jako nástupnická společnost převzala jmění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Praha 4-Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSC , IC: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace. Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku dne Rozhodným dnem fúze byl den 1. I Dne nabyla dceřiná společnost ELTODO, a.s.. a to ELTODO SK. a.s., se sídlem Podunajská 25, fltatislava, Slovenská republika. IC: % podíl e společnosti G s.r.o., se sídlem V Ohrade 771/29, Borský Mikuláš, Slovenská republika, IC: Dne koupila společnost ELTODO, a.s. 80% balík akcií emitenta MERIT GROUP a.s., se sídlem Březinova 136/7, Olomouc, PSC , IC: Společnost MERIT GROUP a.s. je současně jediným akcionářem MERIT CZ a.s., se sídlem Březinova 136/7, Olomouc, PSC , IC: a jediným společníkem společnosti Metropolitní sít Olomouc s.r.o., se sídlem Březinova 136/7, Olomouc, PSC , IC: Dne byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Národní dům provozní, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary, PSC 360 0], IC: l,jejímž jediným zakladatelem a společníkem je ELTODO, a.s. Významné následné události I. Společníci ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., se sídlem Rampová 5, Košice, Slovenská republika, IC: , rozhodli dne o založení ELTODO OSVETLENIE, s.r.o, odštěpný závod Praha, se sídlem Novodvorská 10 10/14, Praha 4, PSC Odštěpný závod dosud nebyl zapsán do obchodního rejstříku. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 12

21 Působnost Skupiny ELTODO Dlouhá léta jsme vj hledáwili odboriiíki pro naše stále se rozvíjejícíportjolio služeb. Vi tvořilijsnie íin schopný reagoval na rľchlý 1 vaj technologií i požadavků klientů. Jsme moderní technologická společnost, která patří mezi J OO nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem v Ceské republice. Spičková úroveň v oblasti kvality, spolehlivosti, odbornosti a zkušeností je výsledkem systematického vývoje společnosti od roku I 991. Od této doby jsme postupně rozšiřovali portfolio svých činností díky vlastnímu růstu i akvizicím. V současnosti je Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Disponujeme rozsáhlými finančními a lidskými zdroji, vývojovou a výrobní základnou a celou řadou podpůrných aktivit. To nám umožňuje poskytovat komplexní služby na klíč od návrhu přes vývoj, výrobu, montáž, realizaci až po následný servis a další rozvoj. Cílem není poskytovat jednorázová řešení, naším cílem je návrhy promyslet, upravit a dále rozvíjet do podoby dle požadavků a individuálních potřeb zákazníků. Skupinu společností ELTODO (dále též Skupina ELTODO ) tvoří tyto společnosti: ELTODO, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. ELTODO SK, a.s. KMET Handlová, a.s. Kf-I servis a.s. MERIT CZ a.s. MERIT GROIJP a.s. Vegacorn a.s. Tyto společnosti tvoří v roce končícím 31. prosincem 2014 konsolidační celek. Společnosti ve ktech má k rozvahrn ému dni mateřská společnost ELTODO, as. přímý či zprostředkovaný majetkový podíl, Jež nejsou zahrnuty do konsolidačního celku, jsou uvedeny v části 11.3 Přílohy ke konsolidované závěrce Skupiny ELTODO, včetně důvodů pro jejich nezahrnutí. DOPRAVNÍ SYSTÉMY V řízení a regulaci dopravy neexistuje zakázka, kterou I,i cliom iez vládli. Naší nejvyšší prioritou v oblasti dopravních systémů je jejich efektivita a stoprocentní spolehlivost. V segmentu dopravy navrhujeme, dodáváme a integrujeme moderní technická řešení pro řízení dopravy. Proto se již od návrhu projektu důsledně věnujeme tornu, aby jednotlivé části byly naprosto kompatibilní a spolehlivé. Výsledkem je maximální užitek s optimálními náklady, přičemž na prvním místě zůstává bezpečnost. Klíčová řešení Řízení dopravy ve městech Řízení meziměstské dopravy Tunelové systémy Parkovací systémy Mobilní řízení dopravy Preference veřejné dopravy Dopravní centra Letištní zabezpečovací světelné systémy VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 13

22 Klíčová řešení elektrárnu na Světlo je základním prvkem lidského Života. Naším poslán mi je zvyšovatjeli o k valiti,. zelené louce. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Již nyní umíme komplexně vyřešit elektrovybavenost velkých celků a dále posouváme Naší hlavní misí je zkvalitňování nejen technické, ale i estetické úrovně venkovního i vnitřního osvětlení. V běžném životě to znamená, že se snažíme výraznou měrou přispět ke zvýšení spokojenosti lidí a turistické atiaktivity měst a obcí. Jenom kvalitní a promyšlené systémy osvětlení dokážou vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit bezpečnost a v neposlední cesty, jak zvýšit jejich stávající efektivitu a spolehlivost. Poskytujeme komplexní služby a hranice svých možností. Podporujeme modernizaci energetických systémů a hledáme nové řadě také zajistit ekonomickou efektivnost. Po více než 60 letech zkušeností pečujeme o více ekologičtější a současně i ziskovější. Klíčová řešení 2,3 miliardy Kč. implementujeme pokrokové technologie tak, aby naši zákazníci mohli být výkonnější, než světelných bodů, přičemž jen za posledních 15 let dosáhly naše investice výše TECHNICKÉ ZARÍZENÍ BUDOV navrhnout a postavit ho tak, abi perfektněfungoval. jednoduše řečeno žijí. Clověk stráví v interiérech budov v průměru více než 80 procent VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 14 systém. Součástí tohoto systému jsou i lidé, kteří v budově pracují, tvoří, odpočívají, sportují života. Proto je naším hlavním cílem vybavit budovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost lidí a Uvědomujeme si, že každá budova se skládá z detailů, které spolu musí tvořit symbiotický ekonomická funkčnost budov. Klíčová řešení Každou jednotlivou budovu vidíme jako saiiwstažiiý mnu,htisystéi;; a našim úkolem je C hcetne dosáhnout vysněné mety všech elektrotechnických Jirem Usporné a bezpečné osvětlení Revitalizace a rozvoj osvětlení Správa a evidence majetku Odborná podpora Zvyšování atraktivity měst a obcí Energetické zdroje Energetické sítě Energetické systémy spotřebitelů Měření a regulace Řídicí systémy Zabezpečovací a bezpečnostní systémy Energetické zázemí budov postavit

23 od od toje INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Svým zákuzizíkům pomáháme udržel krok s dobou, která je stále rychlejší a stále více orientovaná 11(1 digitální technologie. Žijeme v digitální době a naším záměrem je, aby naši zákazníci nejen využívali nejmodernější technologie, ale současně mysleli dopředu. Tím mohou získat potřebný náskok před konkurencí. Snažíme se, abychom byli v každém ohledu rychlejší, výkonnější, spolehlivější a bezpečnější. Jen dokonalá kombinace všech vyjmenovaných atributů zaručí, že naši zákazníci udrží krok s dobou. Klíčová řešení Telekomunikační sítě Služby datového centra Cloudové služby lnfoľmační systémy ICT komplexní služby KAMEROVÉ SYSTÉMY lvavrhuijeine i zavádíme tukové si stémv, které poskytnou našim zákazníkům dokonalý přehled na širší i lokální úiovni a zajistí bezpečnost občanů i majetku. Nainstalovat karneru dnes umí každý, ale vytvořit efektivní nástroj nebo jednoduše ovladatelný systém k přehlednému monitorování a zajištění bezpečnosti naše doména. Dokážeme splnit všechna přání menšího lokálního systému až po integrovaný kamerový systém monitorující celá města a dopravní úseky. Klademe důraz na kvalitní technologie, bezpečné a rychlé zpracování a individuální nastavení. Klíčová řešení Městské kamerové systémy Lokální kamerové systémy Dopravní kamerové systémy PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE Nejmodernější čidlu, kabe4, program;, to všechno je důležité, ale rozliodujícíje v tomto případě dokonale fungující s; slém. Většina výroby je dnes plně nebo částečně automatizovaná, a proto neustále roste i poptávka po komplexním řešení průmyslové automatizace. Kromě špičkových technologií nabízíme komplexní řešení na klíč návrhu až po realizaci, servis a další rozvoj. V případě potřeby jsme navíc schopni flexibilně upravovat nastavení a doplňovat technologie podle vašich aktuálních potřeb. Klíčová řešení Řídicí systémy na bázi PLC Vizualizace - SCADA/HMI Kamerové systémy a videodetekce Robotické aplikace Nadřazené řídicí systémy Projektování a výroba rozvaděčů VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 15

24 Pronájmy administrativních ploch Pronájmy parkovacích ploch ELTODO, a.s. ELTODO SK, a.s. Doplňujeme svou základní segmentovou orientaci efektivním zaměřením na oblasti související s naší podnikatelskou činností. Začleněním dalších aktivit zajišťujeme ELTODO SK, a.s. ELTODO, a.s. MERIT GROUP a.s. ELTODO, a.s. MERIT CZ a.s. KMET Handlová, a.s. KH servis a.s. KH servis a.s. Pionájmy reklamních ploch na veřejném osvětlení Klíčová řešení a současně pomohly vyhledávat příležitosti pro rozšíření naší působnosti. OSTATNÍ ČINNOSTI Dopravní systémy ELTOI)O, a.s. Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru Dii erzijlko vaně podnikatelské portfolio nám přináší široký pohled mi potřebi našich Informační a komunikační technologie Vegacom a.s. Ostatní aktivity ELTODO, a.s. ELTODO SK, a.s. ELTODO SK, a.s. ELTODO SK, a.s. Technické zařízení budov ELTOI)O, a.s. Energetické systémy ELTODO, a.s. Kamerové systémy KH servis a.s. Průmyslová automatizace ELTODO, a.s. Osvětlení ELTOIX)-CITELUM. s.r.o. ELTODO SK, a.s Rekonstrukce historických budov Developerské projekty a komplexní stavby na klíč Reprografické služby Projekční a inženýrská činnost Projekty tepelného hospodaření zákazníků a pomáhá nám přicházet s komplexnějším řešeiiím. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 16 Vlastní výrobní program (kovovýroba, elektromontážní výroba, konstľukční práce, zakázkové osazování desek plošných spojů technologií SMT, letištní technika...) ELTODO OSVETLENIE. s.r.o. Kombinujeme stabilizační oblasti se speciálními činnostmi tak, aby nám zabezpečily podporu diverzifikaci podnikatelského rizika, což je jedna ze základních strategických linií.

25 Struktura Skupiny ELTODO ľ E ELTODQ.CITELUM, s.r.o. KH servis a.s. Osvětleni Týnec, k.s.. l ELTODO QSVETLENIE, s.r.o. r I KMET Handlová, a.s. - ELTODOBULGARIA EOOD G-Elektro s.r.o. - Národní dům provozní, sr.o. MERIT CZ a.s. - MERIT GROUP a.s. Metropolitní síť Olomouc sr.o. Allgemeine Immobilien Verwaltung, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 17

26 Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO - ekonomické 3000 Skupina ELTODO - AKTIVA celkem rok (v mil. CZK) Iwpina ELTCĹ Skupina ELTODO - obchodní obrat rok (v mil. CZK) kupiiia ELTůL Skupina ELTODO - výsledek hospodaření rok (v mil. CZK) IJ pĺed zdanénírn m po zda,ěi O 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 18

27 - lidské zdroje Skupina ELTODO - průměrný stav zaměstnanců rok r Skupina ELTODO Skupina ELTODO - procentuální profesní složení k MANAGEMENT TECHNIKA A PROJEKCE REALIZACE A MONTÁŽE VÝROBA OBCHOD A MARKETING ITA VÝVOJ EKONOMIKAA FINANCE ADMINISTRATIVA OSTATNÍ J 2,44 J 41 2,91 : 3,94 5,16 :: 5,25 7,50 i1:::::j 9,76 55,63 t Procento z celkového počtu zaměstnanců 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 19

28 Obchodní marže Tržby za prodej zboží - VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2014 ELTODO-CITELUM, s.r.o. společností Základní ukazatele z výkazu zisku a ztráty a rozvahy vybraných dceřiných ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Výsledek hospodaření za účetní období Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Časové rozlišení Časové rozlišení Oběžná aktiva Cizí zdroje Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ELTOI)O OSVETLENIE, s.r.o. Časové rozlišení 671 Časové rozlišení - ROZVAHA k v tis. Kč Obchodní marže - Tržby za prodej zboží - VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2014 Výkony Dlouhodobý majetek Vlastni kapitál Aktiva Pasiva VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 20 Oběžná aktiva Cizí zdroje

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

DOPRAVNÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHNICKÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A KOMUNIKAČNÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY AUTOMATIZACE PRŮMYSLOVÁ

DOPRAVNÍ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY ZAŘÍZENÍ BUDOV TECHNICKÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A KOMUNIKAČNÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY AUTOMATIZACE PRŮMYSLOVÁ PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ P R O F I L S K U P I N Y Naší ambicí je, aby značka Eltodo navázala na tradici

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

dopravní systémy osvětlení energetické systémy zařízení budov technické technologie informační a komunikační kamerové systémy automatizace průmyslová

dopravní systémy osvětlení energetické systémy zařízení budov technické technologie informační a komunikační kamerové systémy automatizace průmyslová průmyslová automatizace kamerové informační a komunikační technologie technické zařízení budov energetické osvětlení dopravní P r o f i l s k u p i n y Naší ambicí je, aby značka Eltodo navázala na tradici

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více