Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014"

Transkript

1 Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014 Identifikační údaj e: Obchodní firma: ELTODO, a.s. ič: Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4 Předmět auditu: Ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2014, údajů z konsolidované účetní závěrky uvedených ve výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za rok 2014 a prověrka Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014 zpracované představenstvem společnosti ELTODO, a.s. podle 82 zákona č. 90/20 12 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zpráva o vztazích ) Ověřované období: účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 Rozvahový den: 31. prosinec 2014 Datum podepsání zprávy: 29. dubna 2015 Auditoři: EURO-Trend Audit, a.s. Oprávnění KAČR č. 317 Ing. Petr Ryneš Oprávnění KAČR Č. 1299

2

3 oddil EURO-Trend Audit, as. Zapsaná v obchodním rejstríku B, vložka 5767, IC: Senovážné námesti 23, Praha 1, Russell Bedford Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti ELTODO, a.s. Zpráva o konsolidované účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 24. dubna 2015 vydali ke konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Udaje o společnosti ELTODO, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku Statutární orgán společnosti ELTODO, a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů Ceské republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zabrnuj ícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

4

5 Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ELTODO, a.s. k anákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o prověrce zprávy o vztazích Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS Č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích za rok končící obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Zpráva o konsolidované výroční zprávě Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy společnosti ELTODO, a.s. k s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této konsolidované výroční zprávě. Za správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ELTODO, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že infomace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem

6

7 zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. Praha 29. dubna 2015 firma: -Trend Audit, a.s. Senovážné nám. 978/23, Praha 1/ Oprávněníč.317, P auditor: Petr Ryneš Oprávnění číslo 1299 Za společnost: Ing. Petr Ryneš, statutární ředitel o

8

9 LTODO VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 1

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 2

11 ekonomické aktiva pasiva Obsah Úvodní slovo 4 Základní informace o společnostiellodo, a.s. 5 Názevasídlo 5 Představenstvo 5 Dozorčí rada 5 Základní kapitál 5 Zaměření 5 Vybrané ukazatele ELTODO, a.s. 6 -lidské zdroje 7 Certifikáty 8 Významné změny v roce Významné následné události 12 Působnost Skupiny ELTODO 13 Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru 16 Struktura Skupiny ELTODO 17 Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO - ekonomické 18 - lidské zdroje 19 Základní ukazatele z výkazu zisku a ztráty a rozvahy vybraných 20 dceřiných společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 20 ELTODO OSVETLENIE. s.r.o. 20 ELTODO SK, a.s. 21 KMET Handlová, a.s. 21 KH servis a.s. 22 MERIT CZ a.s. 22 MERIT GROUP a.s. 23 Vegacorn a.s. 23 Zpráva o auditu účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s. 24 za účetní období roku 2014 Finanční část Výroční zprávy ELTODO, a.s. 26 Rozvaha v plném rozsahu ke dni Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu 32 Obecné údaje 32 Informace o použitých účemích metodách, obecných účetních zásadách 38 a způsobech oceňování Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát k Zpráva ovztazích zarok20l4 61 Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s. 65 za účetní období roku 2014 Konsolidovaná rozvaha Skupiny ELTODO za rok Konsolidovaný výkaz zisku a ztrát) Skupiny ELTODO za rok Příloha ke konsolidované účetní závěrce Skupiny ELTODO 70 Adresa a kontakt společnosti ELTODO, a.s 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 3

12 ELTODO as. a zákazníkům za důvěru, kterou společnosti ELTODO prokázali. Za úspěchy, V první řadě bychom rádi poděkovali našim obchodním partnerům společnost ELTODO bývala lídrem na trhu (velká energetika), a především jsme začali uvažovat o budoucím směřování společnosti. za hranicemi České republiky, znovu jsme se začali zajímat o oblasti, v nichž Bylo jmenováno nové vedení, zaměřili jsme se na nové obchodní příležitosti Rok 2014 byl pro společnost ELTODO zlomovým, a to v mnoha ohledech. Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 4 dvanácti stům našich zaměstnanců, kteří projevili skutečně neoblomné odhodlání. zabývat i mnoha změnami a problémy, které nám do cesty staví trh. Zaměříme se tedy na trvalé zvyšování produktivity a efektivity, na posilováni kterých jsme v roce 2014 dosáhli, skládáme hlubokou poklonu také téměř značky, nadnárodní působnost, přesvědčivé inovace a silná orientace Celkový vývoj společnosti ELTODO, naše široké portfolio, silná pozice Stále si však můžeme věst lépe. na zákazníka jsou důkazem toho, že se ubíráme správnou cestou. chtěli veškeré své úsilí vynaložit na pohyb kupředu, musíme se zároveň Máme-li naplnit ambice pro rok 2015, čeká nás nelehký úkol. Ačkoli bychom v oblasti inovací, na další upevňování pozice značky ELTODO a na to, Jsem přesvědčena, že ELTODO dostojí svému posláni a bude i nadále abychom podpořili odhodlání a elán našich zaměstnanců. zbytku zvládnout. podnikem, který je pevně zakotven ve společnosti a soustředí se hlavně nás čekají, vybrali sami, nebo nám prostě byly uloženy, musíme je beze na službu zákazníkům Je čas pustit se do práce! Děkuji vám za podporu, věrnost a důvěru. Mona Sandescu Předseda představenstva skutečně na sto procent. At už jsme si výzvy, které

13 Základní informace o společnosti ELTODO, a.s. Název a sídlo ELTODO. a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 ič: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Clen: Clen: Clen: Clen: Haricha Mona Sandescu Ing. Lukáš Hampl Ing. Stanislav Stejskal Ing. Libor Hájek Ing. Jiří Rehák ing. Tomáš Vohryzka Ladislav Beran Dozorčí rada Předseda: Clen: Clen: RNDr. Libor Sadílek Zdeňka Molnárová Ing. Hana Pokorná Základní kapitál ,- Kč Zaměření Společnost ELTODO, a.s. je garantem naplnění strategických cílů skupiny ELTODO. Společnost zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu a servis ve všech segmentech působení skupiny (energetika, doprava, osvětlení, technické zařízení budov, informační a telekomunikační technologie, kamerové systémy, průmyslová automatizace). VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 5

14 ELTODO, a.s. - obchodní lvu ion ekonomické VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 6 Vybiané ukazatele ELTODO, a.s O ELTODO, a. s. - výsledek hospodaření I rok (v mil. CZK) rok (v mil. CZK) obrat Rok E LTL a S Lpo zdanění I)ĺed zdaněnini

15 - Vybrané ukazatele ELTODO, a.s. - lidské zdroje 593 ELT000, as. Rok ELTODO, a.s. - procentuální profesní složení k Certifikáty Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 MANAGEM ENT TECHNIKA A PROJEKCE REALIZACE A MONTÁŽE VÝROBA OBCHOD A MARKETING ITA VÝVOJ EKONOMIKA A FINANCE ADMINISTRATIVA OSTATN Í J 2,34 -I 9,87 5,18 O 5,69 9,03 7,02 L1 6,86 14,88 39, Procento z celkového počtu zaměstnanců VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 7

16 CERTIFIKÁT splňujíci požadavky dle EN ISO 9OO12OO9 4LTODO ELTODO, a.s. /7ĺ ČSN A edoucie:čnjhooá1upfasmj L Piscbnost Projektováni, inženýring, vývoj, výrobo, raalizaco doodvek, montáži, údržby a servisu Adresa držitale Novodvorská , Praha 4; tč: Wc*tu I4ISMJ ceri,llkátu v oblastech vyhrazených elektrických zařizeni. dopravntch a parkovacích systémů, eleklrotechnlckých systémů. řítllcich a mformsčnich syslémir, kmurtikačnich systémů, leteckých pozemnich zařízeni a veřejného osvétleni, včetně stsvbně montánlch prad, prováděni ocelových konstrukci, pronájmů dopravnlch proatiedkú kancelářských prostor, reklamních a parkovacich ploch. kírs,t: Sídlo a provozovny společnosti, lok5lity realizovaných zakázek a poskytovaných služeb Platnost certilikátu je vázána na kladné rozhodnuti z dzůruvého auditu Nedílnou součásti tohoto certifikátu jsou přilůhy Č. I a 2 ze dne Tento certirikát naltraztqe artiilkét Č I3ISMJ ze dne Datum vydání Platnost atsnovena do Datum vydáni prvního certifikátu G01 Výtisk Č.: 1 Výrkumny ůsirr pzerretci i sti.i5t spoiačnost.s r.o Praha 10- j-iastivat, Pražska 8i0115 cfas iit r$cutn Id O ( IeI, IS (7 z 241 CeftrIikačnf VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 8 1 Organizace zavedla a udržuje systém managementu kvality

17 Certifikát NBÚ ľ NÁ RO1)N Í BEZPEČNOSTNÍ ÚŘÁI) ČESKÉ REPJJ BLIKY (NA (OSM. I)( ( IR! FV At) fl (ORI FV OF II IL CZLO I REPIll31.IC/.\1lloRl(: NAIIOSAI.k DL LA SIC1lRIT(2 DP LA R(d UItI.IQIiL IF IlĹQtiIiI Pošt. pilir. 49 (50 (36 Praha 56 Nriudiui bcipečitov(itf úll Česk/ epubl šv s ydsvft podle 121 dkoita Č SIu., o ochrsnš utajiti tik ch iuufor;nsieí a o bezpečnostu?i způsobilosti (Ilic Nati«mal Ssciiriiy Aiiil,,urilv, F lic FICCI? Rcpuhlis suci accoudiii In Sesun 121 sťati No 1(2120,0 :«li on priuienu«uuu ni lui«uí«cd nfoinuntitn stud sccoriiv capsciis / I. /«utnriii Naui,unnk tle In Súsuriitl dni«ripubii«jiue lciii«tic «12««re «lapili lniticic 121 «ls Iii Iiii n 1(2,21)05 Rccoeul «les (oji, ««lance I In prowcuioiu les uno milion, ila««iiiao ni I spliludc cle iiic«iuituil 0svĚIčENÍ p o d iu I ti I e I (C i: R 1 I F 1(2 A I i: of FaciIilv Sccurilv Clcnr,i nec C E R T I F I C A f ;I I;a(iiIIInlion tl enlrcprisc) ( lilo / Nuni ber / Numéro: 00(943 Dr/ilel uuočilčenl / HaIder ofccrtilieate Posscsseur do ceiliíic;it: EL IOI)O, IC: P, aii 4, Novodvorská 1(110/14. 1«SC lolo OSVČ(ičCfli um;u)i oje příitup k tl1ajovtln intbrnnuci nejvýše StUplI utajení I lii vetl litin««illn«v aeccss Ii cl,;usilie«l nt cnmalion up io ib««level / Cc ceriif,cai perullcls I atc/s linn uiíoruits;lkiius classiíiiesjuuiq;t au TliVcSiI) DŮViRNÉicoNFIIIN I laijcon1:idi2nr1i;l DI1I ENSI2 (slz,pe, i ;u!ci/t id/ Ls i cl of dass//codon ĺ lv iveou de clco s/icoíion) I nrnls o Fo,ns Of OCCSS / ( urine c1 ace3s: Au dáliulč 1;;Jwk. si ě;lčei;(,iiú nidii (Á titr! pni/le 20 iitlst. J zdknuii Č. 412/2005 SIi., při iwp Á ii(iij;ti iiiiiy hiformui: ti) kiti ;i ti ulito ;i,jkri, ticho/e nzii p si vinnic;, ;c ho Ii) iiii ;) ti id/ui nc :;uk,í, citu un tu;;! j,n.vkvíorú;nu, ak ke 12cil moji příslzlp.ronilsln;,,,ei po;jnihciiek ;uebu usl,; jnhicijic i/i,iiinwui iii;h;ikciici tel,;, :u l)o(/i,katcle, i-i tu V soiii,sinti S ki,,;em protovii! ;t hoii,ui) dniiosli piv 1,od,iiii(ele si :áki;idř s,nloi,,,, duu t; iijkiik iii/ii Ws IWLC.%i řijiliejiiciliíi Ii; ciiissijit ii infnrinulitun ucciirdiug tu Sectiiuc 20(1) tt Act Ao. 412/2005 UnII.: ;i) 1/ rigmoied At tu elescvcil 10 tbc / uc jiiii tir h; is no, origi,uiiecl bi op ; clc,ivtd 10 Ilic fi;cilor, hni W/lid? IS aceeslbk bt c iu;pioyces oj ihc Jaci! iiv or J?ts Soiis iieiii?g on 1c hiilf oj oi jur ihcjiwiliiy, iii einuieciicni trii/i per,huri;;ciizcc ofit oi k or nihcr ;u liviiws for i/le fact/r un ilii i,c,sis ofilie co,jiroct. II tipe/s orlic/e 20.1 de Ia Lni n. 412/2(105 ltc ciwil des lvii, es cert;j!cut pernici I ucchs 6 iuifcirmuiiin ešus libic úl c i;ircprise: «ti tjnainl cil/c ci se pt mliiisse on ii/c liti csijin;i;uie Ii) quiiin/ cťllť ei ne sepnu/u/sic jutu nu dk ne Iiii es! poi j onriiie, tunis ň to t;tc1ir ulit hec/x les eniplr t 12 de ctili ejn isc on les ;;ess oluiici ;lt, i,lsh?uil Iiii IliOu 00 potit / cnui cprise wnf orii;éii«eiil 6 letni íi oscii/ nu nulre udivili ftdi,r I iiitii L /)l /SC sil/id cin coliti c?t II 11. Datum s vdtlni I flate ui(iinuc / Dal««de dcllivrsii«cc: 11.12,2013 I«Ialiuust dol V;iIid uritii / \ slidi;t3j;is«ui: «ili,l, (ilcdi«iin «,uhu / Ol) L;nl si,_iit 1u / C ach_i uflicjc l. pulpu supi lu nluuili;u zůs?««pee Sign,il«ii e sil (Ii««N««\,, nilu«««,cd «sp;e esiia1i«e Ť isuualuuri do relu: iseuilnuil de I ANN: I VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 9

18 J X Organizace zaved a a udržuje 5ystóm managementu bezpečnosti prc, prodru ocelových konsruc prorajmi aoravncr rosireaki, Karcer;ycn CERTIFIKÁT CSN OHSAS 18OO12OOB LTDDO / vedoucicert Půbno Pinňi ifnnýrri ciiiou 300t1714fOZP ooe vytsic eiektrotecntckch syst.mú, Mi;Ich nformačnich s,rru. konunkačnich s s:ěmi. 0 iywnj výrni ri r t0r$ak ninnä1, ilr1h p rviu Q Nvdui, , 142I Ijt 4, Č.4i27411 d uirariy ijravi při práci spiňujlcl požadavky dle Či,io v obiastec oazeftých elekirckých zaeni. dcprevrilc, Farkoiacich stémc. íj 11, Vymezeni J,. Nediinousoesti L1tr,o coiďikoi jsoupi o Č. o 2 ze dne O1 Oaim vydárni )14.Jd 29o 2l7 d.iuo Ú4 rnk la-ve CC4Iik*ČnISpcImČic*zo. 221 P-ata1C-HoUvsl, zisioie ď ema WqWaL VýOk Ietecých VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 10 4oČniha crgrl pro 3OP A I ia Pii,hirav 0ajrri viámi pvnihc certfkátu, 30O3.2)Ů5 no ccrt IikáW c m Winó orhc-ti rdorohoeudto SWk.i wvuwuy JICIQvU, kiiity reaizovany2i zalazk a oslyiovan!cr sl0ze1 po!r, tciflmťich e porhovecich pozh. pozennich zařizeni eřon os,člni, včtnč siaveně moitánkh ELTODO, a.s.

19 Q IC 1- LI. 1- W Q O O O O 1- -J W I I O 4- O e, 00 N 1 O C N U, aj Z LIJ Z * I...4 J 4.4 ( J CU, G C 4.4 C C o CI, W (O (O O Q C.) 0 aj aj - aj W P o E O..E o.. (,U Ez U,.U, ; - 0 U, (,U 0 Q._ aj. O N U, z O U, U,. j j U, U, U, CN (JG U, U, C - O C.) O G U, O. >! G O O 1) W C O C U, U, 4 J C C, aj 4: 0 4 CN H U, 4: (C 4: r U. O dg G = ĺ, / \.. t.j Y.4 1 OO L.) 4.44 U, (U 4 C.0aj aj U, -.4) E C E 1: Jj. E 4 O 3. O O O H - I I, O Z Z cj3 L).4-C -4 Q -

20 Elektro Významné změny v roce 2014 Dne schválila valná hromada ELTODO, a.s. a současně jediný společník dceřiné společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. fúzi sloučením, na jejímž základě ELTODO. a.s. jako nástupnická společnost převzala jmění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Praha 4-Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSC , IC: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace. Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku dne Rozhodným dnem fúze byl den 1. I Dne nabyla dceřiná společnost ELTODO, a.s.. a to ELTODO SK. a.s., se sídlem Podunajská 25, fltatislava, Slovenská republika. IC: % podíl e společnosti G s.r.o., se sídlem V Ohrade 771/29, Borský Mikuláš, Slovenská republika, IC: Dne koupila společnost ELTODO, a.s. 80% balík akcií emitenta MERIT GROUP a.s., se sídlem Březinova 136/7, Olomouc, PSC , IC: Společnost MERIT GROUP a.s. je současně jediným akcionářem MERIT CZ a.s., se sídlem Březinova 136/7, Olomouc, PSC , IC: a jediným společníkem společnosti Metropolitní sít Olomouc s.r.o., se sídlem Březinova 136/7, Olomouc, PSC , IC: Dne byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Národní dům provozní, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary, PSC 360 0], IC: l,jejímž jediným zakladatelem a společníkem je ELTODO, a.s. Významné následné události I. Společníci ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., se sídlem Rampová 5, Košice, Slovenská republika, IC: , rozhodli dne o založení ELTODO OSVETLENIE, s.r.o, odštěpný závod Praha, se sídlem Novodvorská 10 10/14, Praha 4, PSC Odštěpný závod dosud nebyl zapsán do obchodního rejstříku. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 12

21 Působnost Skupiny ELTODO Dlouhá léta jsme vj hledáwili odboriiíki pro naše stále se rozvíjejícíportjolio služeb. Vi tvořilijsnie íin schopný reagoval na rľchlý 1 vaj technologií i požadavků klientů. Jsme moderní technologická společnost, která patří mezi J OO nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem v Ceské republice. Spičková úroveň v oblasti kvality, spolehlivosti, odbornosti a zkušeností je výsledkem systematického vývoje společnosti od roku I 991. Od této doby jsme postupně rozšiřovali portfolio svých činností díky vlastnímu růstu i akvizicím. V současnosti je Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Disponujeme rozsáhlými finančními a lidskými zdroji, vývojovou a výrobní základnou a celou řadou podpůrných aktivit. To nám umožňuje poskytovat komplexní služby na klíč od návrhu přes vývoj, výrobu, montáž, realizaci až po následný servis a další rozvoj. Cílem není poskytovat jednorázová řešení, naším cílem je návrhy promyslet, upravit a dále rozvíjet do podoby dle požadavků a individuálních potřeb zákazníků. Skupinu společností ELTODO (dále též Skupina ELTODO ) tvoří tyto společnosti: ELTODO, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. ELTODO SK, a.s. KMET Handlová, a.s. Kf-I servis a.s. MERIT CZ a.s. MERIT GROIJP a.s. Vegacorn a.s. Tyto společnosti tvoří v roce končícím 31. prosincem 2014 konsolidační celek. Společnosti ve ktech má k rozvahrn ému dni mateřská společnost ELTODO, as. přímý či zprostředkovaný majetkový podíl, Jež nejsou zahrnuty do konsolidačního celku, jsou uvedeny v části 11.3 Přílohy ke konsolidované závěrce Skupiny ELTODO, včetně důvodů pro jejich nezahrnutí. DOPRAVNÍ SYSTÉMY V řízení a regulaci dopravy neexistuje zakázka, kterou I,i cliom iez vládli. Naší nejvyšší prioritou v oblasti dopravních systémů je jejich efektivita a stoprocentní spolehlivost. V segmentu dopravy navrhujeme, dodáváme a integrujeme moderní technická řešení pro řízení dopravy. Proto se již od návrhu projektu důsledně věnujeme tornu, aby jednotlivé části byly naprosto kompatibilní a spolehlivé. Výsledkem je maximální užitek s optimálními náklady, přičemž na prvním místě zůstává bezpečnost. Klíčová řešení Řízení dopravy ve městech Řízení meziměstské dopravy Tunelové systémy Parkovací systémy Mobilní řízení dopravy Preference veřejné dopravy Dopravní centra Letištní zabezpečovací světelné systémy VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 13

22 Klíčová řešení elektrárnu na Světlo je základním prvkem lidského Života. Naším poslán mi je zvyšovatjeli o k valiti,. zelené louce. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Již nyní umíme komplexně vyřešit elektrovybavenost velkých celků a dále posouváme Naší hlavní misí je zkvalitňování nejen technické, ale i estetické úrovně venkovního i vnitřního osvětlení. V běžném životě to znamená, že se snažíme výraznou měrou přispět ke zvýšení spokojenosti lidí a turistické atiaktivity měst a obcí. Jenom kvalitní a promyšlené systémy osvětlení dokážou vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit bezpečnost a v neposlední cesty, jak zvýšit jejich stávající efektivitu a spolehlivost. Poskytujeme komplexní služby a hranice svých možností. Podporujeme modernizaci energetických systémů a hledáme nové řadě také zajistit ekonomickou efektivnost. Po více než 60 letech zkušeností pečujeme o více ekologičtější a současně i ziskovější. Klíčová řešení 2,3 miliardy Kč. implementujeme pokrokové technologie tak, aby naši zákazníci mohli být výkonnější, než světelných bodů, přičemž jen za posledních 15 let dosáhly naše investice výše TECHNICKÉ ZARÍZENÍ BUDOV navrhnout a postavit ho tak, abi perfektněfungoval. jednoduše řečeno žijí. Clověk stráví v interiérech budov v průměru více než 80 procent VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 14 systém. Součástí tohoto systému jsou i lidé, kteří v budově pracují, tvoří, odpočívají, sportují života. Proto je naším hlavním cílem vybavit budovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost lidí a Uvědomujeme si, že každá budova se skládá z detailů, které spolu musí tvořit symbiotický ekonomická funkčnost budov. Klíčová řešení Každou jednotlivou budovu vidíme jako saiiwstažiiý mnu,htisystéi;; a našim úkolem je C hcetne dosáhnout vysněné mety všech elektrotechnických Jirem Usporné a bezpečné osvětlení Revitalizace a rozvoj osvětlení Správa a evidence majetku Odborná podpora Zvyšování atraktivity měst a obcí Energetické zdroje Energetické sítě Energetické systémy spotřebitelů Měření a regulace Řídicí systémy Zabezpečovací a bezpečnostní systémy Energetické zázemí budov postavit

23 od od toje INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Svým zákuzizíkům pomáháme udržel krok s dobou, která je stále rychlejší a stále více orientovaná 11(1 digitální technologie. Žijeme v digitální době a naším záměrem je, aby naši zákazníci nejen využívali nejmodernější technologie, ale současně mysleli dopředu. Tím mohou získat potřebný náskok před konkurencí. Snažíme se, abychom byli v každém ohledu rychlejší, výkonnější, spolehlivější a bezpečnější. Jen dokonalá kombinace všech vyjmenovaných atributů zaručí, že naši zákazníci udrží krok s dobou. Klíčová řešení Telekomunikační sítě Služby datového centra Cloudové služby lnfoľmační systémy ICT komplexní služby KAMEROVÉ SYSTÉMY lvavrhuijeine i zavádíme tukové si stémv, které poskytnou našim zákazníkům dokonalý přehled na širší i lokální úiovni a zajistí bezpečnost občanů i majetku. Nainstalovat karneru dnes umí každý, ale vytvořit efektivní nástroj nebo jednoduše ovladatelný systém k přehlednému monitorování a zajištění bezpečnosti naše doména. Dokážeme splnit všechna přání menšího lokálního systému až po integrovaný kamerový systém monitorující celá města a dopravní úseky. Klademe důraz na kvalitní technologie, bezpečné a rychlé zpracování a individuální nastavení. Klíčová řešení Městské kamerové systémy Lokální kamerové systémy Dopravní kamerové systémy PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE Nejmodernější čidlu, kabe4, program;, to všechno je důležité, ale rozliodujícíje v tomto případě dokonale fungující s; slém. Většina výroby je dnes plně nebo částečně automatizovaná, a proto neustále roste i poptávka po komplexním řešení průmyslové automatizace. Kromě špičkových technologií nabízíme komplexní řešení na klíč návrhu až po realizaci, servis a další rozvoj. V případě potřeby jsme navíc schopni flexibilně upravovat nastavení a doplňovat technologie podle vašich aktuálních potřeb. Klíčová řešení Řídicí systémy na bázi PLC Vizualizace - SCADA/HMI Kamerové systémy a videodetekce Robotické aplikace Nadřazené řídicí systémy Projektování a výroba rozvaděčů VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 15

24 Pronájmy administrativních ploch Pronájmy parkovacích ploch ELTODO, a.s. ELTODO SK, a.s. Doplňujeme svou základní segmentovou orientaci efektivním zaměřením na oblasti související s naší podnikatelskou činností. Začleněním dalších aktivit zajišťujeme ELTODO SK, a.s. ELTODO, a.s. MERIT GROUP a.s. ELTODO, a.s. MERIT CZ a.s. KMET Handlová, a.s. KH servis a.s. KH servis a.s. Pionájmy reklamních ploch na veřejném osvětlení Klíčová řešení a současně pomohly vyhledávat příležitosti pro rozšíření naší působnosti. OSTATNÍ ČINNOSTI Dopravní systémy ELTOI)O, a.s. Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru Dii erzijlko vaně podnikatelské portfolio nám přináší široký pohled mi potřebi našich Informační a komunikační technologie Vegacom a.s. Ostatní aktivity ELTODO, a.s. ELTODO SK, a.s. ELTODO SK, a.s. ELTODO SK, a.s. Technické zařízení budov ELTOI)O, a.s. Energetické systémy ELTODO, a.s. Kamerové systémy KH servis a.s. Průmyslová automatizace ELTODO, a.s. Osvětlení ELTOIX)-CITELUM. s.r.o. ELTODO SK, a.s Rekonstrukce historických budov Developerské projekty a komplexní stavby na klíč Reprografické služby Projekční a inženýrská činnost Projekty tepelného hospodaření zákazníků a pomáhá nám přicházet s komplexnějším řešeiiím. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 16 Vlastní výrobní program (kovovýroba, elektromontážní výroba, konstľukční práce, zakázkové osazování desek plošných spojů technologií SMT, letištní technika...) ELTODO OSVETLENIE. s.r.o. Kombinujeme stabilizační oblasti se speciálními činnostmi tak, aby nám zabezpečily podporu diverzifikaci podnikatelského rizika, což je jedna ze základních strategických linií.

25 Struktura Skupiny ELTODO ľ E ELTODQ.CITELUM, s.r.o. KH servis a.s. Osvětleni Týnec, k.s.. l ELTODO QSVETLENIE, s.r.o. r I KMET Handlová, a.s. - ELTODOBULGARIA EOOD G-Elektro s.r.o. - Národní dům provozní, sr.o. MERIT CZ a.s. - MERIT GROUP a.s. Metropolitní síť Olomouc sr.o. Allgemeine Immobilien Verwaltung, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 17

26 Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO - ekonomické 3000 Skupina ELTODO - AKTIVA celkem rok (v mil. CZK) Iwpina ELTCĹ Skupina ELTODO - obchodní obrat rok (v mil. CZK) kupiiia ELTůL Skupina ELTODO - výsledek hospodaření rok (v mil. CZK) IJ pĺed zdanénírn m po zda,ěi O 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, as. Stránka 18

27 - lidské zdroje Skupina ELTODO - průměrný stav zaměstnanců rok r Skupina ELTODO Skupina ELTODO - procentuální profesní složení k MANAGEMENT TECHNIKA A PROJEKCE REALIZACE A MONTÁŽE VÝROBA OBCHOD A MARKETING ITA VÝVOJ EKONOMIKAA FINANCE ADMINISTRATIVA OSTATNÍ J 2,44 J 41 2,91 : 3,94 5,16 :: 5,25 7,50 i1:::::j 9,76 55,63 t Procento z celkového počtu zaměstnanců 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 19

28 Obchodní marže Tržby za prodej zboží - VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2014 ELTODO-CITELUM, s.r.o. společností Základní ukazatele z výkazu zisku a ztráty a rozvahy vybraných dceřiných ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Výsledek hospodaření za účetní období Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Časové rozlišení Časové rozlišení Oběžná aktiva Cizí zdroje Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ELTOI)O OSVETLENIE, s.r.o. Časové rozlišení 671 Časové rozlišení - ROZVAHA k v tis. Kč Obchodní marže - Tržby za prodej zboží - VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2014 Výkony Dlouhodobý majetek Vlastni kapitál Aktiva Pasiva VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Stránka 20 Oběžná aktiva Cizí zdroje

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Obsah...2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2003...3 I. Mise společnosti...3 II. Profil skupiny společností ELTODO...4 III. Historie...5 IV.1. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. COLAS CZ, a.s. Colcxs CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 COLAS CZ, a.s. IČO: 26177005 DIČ: C Z 26177005 Představenstvo společnosti: Ing. Ivo Šimek, CSc. - předseda představenstva, bytem Jiřická 1045, Zruč nad Sázavou, PSČ

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více