Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem"

Transkript

1 Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ, OMEZUJE VAŠI SCHOPNOST DOMÁHAT SE NÁPRAVY U SOUDU, OMEZUJE VAŠE PRÁVO NA SOUDCE NEBO POROTU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ A ZBAVUJE VÁS PRÁVA ÚČASTNIT SE HROMADNÝCH ŽALOB NEBO HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ O URČITÝCH SPORECH. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen smlouva ) je právním ujednáním mezi vámi jakožto fyzickou osobou nebo jediným subjektem (dále jen vy ) a společností Western Digital Technologies, Inc., jejími dceřinými společnostmi a přidruženými organizacemi (dále souhrnně jen společnost WDT ), kterým se řídí vaše používání softwaru a související internetové nebo elektronické dokumentace společnosti WDT (tento software, firmware a dokumentace, a jakékoliv dostupné aktualizace poskytnuté společností WDT - dále souhrnně jen software ), a případně i vaše používání softwaru určeného pro hardwarová zařízení a produkty společnosti WDT (dále jen zařízení společnosti WDT ). Pokud jsou ale software nebo služby společnosti WDT doprovázeny samostatnou licenční smlouvou, podmínky této samostatné licenční smlouvy se budou vztahovat na vaše používání příslušného softwaru či služeb společnosti WDT. INSTALACÍ, AKTIVACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS SE ZÁVAZNOSTÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ VÁM SPOLEČNOST WDT LICENCI UDĚLUJE, A SE ZÁVAZNOSTÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WDT, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY NA ZÁKLADĚ ODKAZU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 5. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WDT NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEAKTIVUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. Kromě případů uvedených v článku 10 této smlouvy, je společnost WDT oprávněna tuto smlouvu příležitostně měnit, avšak, žádná ze změn této dohody nebude pro vás závazná, pokud s příslušnými změnami nebudete kladně souhlasit. 1. UDĚLENÍ LICENCE A OMEZENÍ Získáváte pouze licenci k používání softwaru, software není předmětem prodeje. S výhradou podmínek této smlouvy vám tímto společnost WDT uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou (s výhradou ustanovení článku 15), nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci k používání softwaru pro vaše osobní nebo interní účely a k vytvoření přiměřeného počtu kopií softwaru, které jsou přiměřeně nezbytné k používání softwaru dovoleného na základě této dohody. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete provádět následující činnosti a ani to neumožníte ostatním: (a) software reprodukovat jinak, než je výslovně dovoleno podle článku 1; (b) software upravovat, přizpůsobovat, překládat ani vytvářet žádná díla od softwaru odvozená; (c) snažit se žádnými prostředky ani žádným způsobem obcházet či deaktivovat software ani 1

2 žádné technologické prvky či opatření v softwaru zabudované; (d) snažit se software rozebrat, zpětně analyzovat ani jinak získat zdrojový kód softwaru; (e) software distribuovat, zadlužovat, prodávat, najímat, pronajímat, sublicencovat ani jinak převádět, uveřejňovat ani zpřístupňovat žádné třetí straně (jinak, než je výslovně dovoleno podle článku 15); (f) odstraňovat ani pozměňovat žádnou ochrannou známku, logo, sdělení o autorských či dalších majetkových právech, popisky, symboly ani štítky v softwaru zabudované, k softwaru připojené nebo v souvislosti se softwarem používané; ani (g) za použití softwaru žádným způsobem napomáhat při porušování práv duševního vlastnictví třetích stran, mimo jiné včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a patentů nebo platných zákonů zemí, v nichž software používáte, mimo jiné včetně pomluvy, nactiutrhání, nemravného jednání a porušení práva na soukromí. 2. VÝHRADA PRÁV Berete na vědomí, že software je chráněn autorskými právy i dalšími právy duševního vlastnictví a majetkovými právy. Společnost WDT a její poskytovatelé licencí z řad třetích stran (dále jen poskytovatelé licencí ) si veškerá tato práva ve vztahu k softwaru, kromě licence vám výslovně udělené podle článku 1, vyhrazují. Berete na vědomí, že kromě této výslovné licence, udělené vám podle článku 1, se vám neuděluje, nepostupuje ani se na vás nepřevádí žádné právo, nárok, zájem ani licence k softwaru, a to ani implicitně ani z důvodu překážky uplatnění žalobního nároku ani jinak. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by práva společnosti WDT nebo jejích poskytovatelů licencí ve vztahu k softwaru jakýmkoli způsobem narušovaly. 3. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH ZAŘÍZENÍ NEŽ WDT V některých případech může software pracovat se zařízeními vyrobenými jiným výrobcem než WDT (dále jen jiná než WDT zařízení). Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že WDT nenese odpovědnost a neručí za kvalitu nebo fungování těchto jiných než WDT zařízení. Dále berete na vědomí, že WTD může nabídnout podporu pouze pro některá jiná než WDT zařízení; WDT nezaručuje, že zakoupený software je, bude nebo zůstane kompatibilní s jakýmikoli jinými než WDT zařízeními. 4. AKTUALIZACE; AUTOMATICKÉ FUNKCE Berete na vědomí, že společnost WDT není povinna vám poskytovat žádné aktualizace (jak jsou vymezeny níže) softwaru. Společnost WDT je však oprávněna příležitostně vydávat aktualizované verze softwaru, přičemž software se může prostřednictvím internetu automaticky připojovat k serverům společnosti WDT nebo třetích stran a zjišťovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, jako např. opravy programových chyb, záplaty, vylepšení, zdokonalené funkce, doplňky a nové verze (dále souhrnně jen aktualizace ), a může buď (a) automaticky elektronicky aktualizovat tu verzi softwaru, kterou na svém osobním zařízení používáte, nebo (b) vám nabídnout možnost, abyste si příslušné aktualizace stáhli ručně. Instalováním softwaru a nedeaktivováním případného automatického zjišťování dostupných aktualizací vyjadřujete souhlas s automatickým vyžadováním a přijímáním aktualizací ze serverů společnosti WDT nebo třetích stran, přičemž i pro příslušné aktualizace budou platit podmínky této smlouvy. 2

3 5. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATICKY SPOLEČNOSTÍ WDT Software může obsahovat prvky automatické komunikace, které společnosti WDT a jejím poskytovatelům datových analýz z řad třetích stran předávají určité informace v souvislosti s provozem softwaru. Více informací o tom, jak společnost WDT a její poskytovatelé datových analýz z řad třetích stran shromažďují a využívají informace poskytované prostřednictvím softwaru, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů společnosti WDT umístěné na adrese která je začleněna do této dohody odkazem. Souhlasem s podmínkami této smlouvy souhlasíte rovněž s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů společnosti WDT. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů, neměli byste tento software používat. 6. REGISTRAČNÍ INFORMACE V rámci procesu registrace jakéhokoli softwaru nebo zařízení společnosti WDT je společnost WDT oprávněna požadovat informace s registrací související, včetně vašeho jména a ové adresy. Poskytnutím těchto informací vyjadřujete souhlas s jejich shromažďováním a používáním ze strany společnosti WDT k zasílání nereklamních sdělení ohledně jakéhokoli se softwarem zakoupeného zařízení společnosti WDT, včetně oznámení o dostupných aktualizacích, produktech stahovaných z oběhu nebo bezpečnostních obavách. V rámci registrace budete mít rovněž možnost se přihlásit k odběru reklamních ů a materiálů od společnosti WDT a jejích obchodních partnerů. Přihlášením se k odběru těchto ů a materiálů vyjadřujete souhlas s tím, aby vám společnost WDT a její obchodní partneři takové reklamní materiály zasílali, dokud nevyužijete možnosti se od odběru těchto sdělení odhlásit. Používání informací, které od vás společnost WDT shromáždí v souvislosti s registračním procesem, nebo které společnosti WDT poskytnete jinak v souvislosti s jejími výrobky nebo službami, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti WDT. 7. OBSAH TŘETÍCH STRAN A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB Vaše používání softwaru vám může umožňovat stahovat a používat software třetích stran nebo prostřednictvím softwaru můžete získávat přístup k obsahu třetích stran (tento software a obsah dále souhrnně jen obsah třetích stran ). Berete na vědomí, že veškerý obsah třetích stran je majetkem příslušných vlastníků obsahu třetích stran a může být chráněn příslušným autorským právem i dalšími právy duševního vlastnictví. Žádný obsah třetích stran nejste oprávněni používat způsobem, který příslušný poskytovatel služeb (dále jen poskytovatel služeb ) nebo vlastník obsahu třetích stran neschválil. Berete na vědomí, že za účelem získání přístupu nebo práva na přístup k určitému obsahu třetích stran může být nutné, abyste s poskytovatelem služeb nebo s vlastníkem obsahu třetích stran uzavřeli zvláštní smlouvu, případně abyste dodržovali podmínky poskytovatele služeb ve vztahu k používání tohoto obsahu třetích stran. Vaší odpovědností je zajistit, abyste získáváním přístupu, reprodukováním, zobrazováním nebo jiným používáním obsahu třetích stran v souvislosti s používáním softwaru neporušovali žádná práva duševního vlastnictví třetích stran. 8. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY SOFTWARE SE VÁM POSKYTUJE VE STAVU JAK JE, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA ODMÍTÁ SPOLEČNOST WDT A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, 3

4 VÝSLOVNÉ I IMPLICITNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLICITNÍCH ZÁRUK VE VZTAHU K PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN ČI NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ, A JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI VČASNOSTI SOFTWARU. SPOLEČNOST WDT NEGARANTUJE, ŽE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI, ŽE BUDE FUNGOVAT BEZCHYBNĚ. SPOLEČNOST WDT NEZARUČUJE, ŽE POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU BUDE KONTINUÁLNÍ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ A SPOLEČNOST WDT NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU DO NEBO ZE SOFTWARU. VEŠKERÁ RIZIKA, KTERÁ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU SOFTWARU VYPLÝVAJÍ, ZŮSTÁVAJÍ NA VAŠÍ STRANĚ. ROZUMÍTE TOMU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLI SOFTWARE, MATERIÁLY ČI DATA, KTERÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE, STAHUJETE NEBO ZÍSKÁVÁTE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČI, ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMU ČI SÍTI, VČETNĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT, LEŽÍ NA VAŠÍ STRANĚ. VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NENÍ ÚPRAVOU, VÝKLADEM ANI ZMĚNOU PLATNÉ ZÁRUKY, KTERÁ SE PŘÍPADNĚ NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT VZTAHUJE. SPOLEČNOST WDT NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K JAKÉMUKOLI OBSAHU TŘETÍCH STRAN, JAKÉHOKOLIV ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ VÝROBCEM NENÍ SPOLEČNOST WDT, I VE VZTAHU K JAKÝMKOLI KROKŮM ČI OPOMENUTÍM ZE STRANY POSKYTOVATELE SLUŽEB NEBO VLASTNÍKA OBSAHU TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST WDT NENESE ODPOVĚDNOST ZA POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OBSAHU, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, PLATNOSTI, DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, ZÁKONNOSTI, PATŘIČNOSTI, KVALITY NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ASPEKTU OBSAHU TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST WDT, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A POBOČKY NEZARUČUJÍ ANI NEPOTVRZUJÍ, A NEPŘIJÍMAJÍ ANI NEPONESOU ŽÁDNOU POVINNOST NEBO ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ZA JAKÝKOLIV OBSAH NEBO WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY, NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ MATERIÁLY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN, KE KTERÝM ZÍSKÁTE PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO SOFTWARU. V ROZSAHU, V JAKÉM SE ROZHODNETE POUŽÍVAT OBSAH JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY NEBO K NĚMU PŘISTUPOVAT POMOCÍ SOFTWARU, TAK ČINÍTE Z VLASTNÍ INICIATIVY A ODPOVÍDÁTE ZA DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ. 9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA NEPONESE SPOLEČNOST WDT NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ ANI JINÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DAT, SELHÁNÍ ČI NEFUNKČNOSTI POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ FINANČNÍ 4

5 ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, JAKÝKOLIV OBSAH TŘETÍ STRANY, JAKÉKOLIV ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ VÝROBCEM NENÍ SPOLEČNOST WDT, I KDYBY SPOLEČNOST WDT BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UVĚDOMENA. JELIKOŽ ZÁKONY NĚKTERÝCH ZEMÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI VEDLEJŠÍ ŠKODY NEUMOŽŇUJÍ, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WDT VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SE SOFTWAREM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU VE VÝŠI 25 AMERICKÝCH DOLARŮ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA, I KDYBY JAKÁKOLI NÁPRAVA NESPLNILA SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST WDT NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKAZY ANI KONTAMINACI VAŠEHO SYSTÉMU, POŠKOZENÍ VAŠEHO SYSTÉMU ANI PRODLEVY, NEPŘESNOSTI, CHYBY ČI OPOMENUTÍ VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU. SOFTWARE NENÍ URČEN K POUŽITÍ PŘI OBSLUZE JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ LETECKÉ NAVIGACE ČI KOMUNIKACE, ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ LETECKÉHO PROVOZU ANI ŽÁDNÝCH JINÝCH ZAŘÍZENÍ, V JEJICHŽ PŘÍPADĚ BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO MÍT ZA NÁSLEDEK ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ OSOB NEBO ZÁVAŽNÉ HMOTNÉ ŠKODY ČI ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. 10. SPORY, ZÁVAZNOST INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A ODMÍTNUTÍ HROMADNÝCH ŽALOB A HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ 10.1 Spory. Ustanovení tohoto článku 10 platí pro veškeré spory mezi vámi a společností WDT. Pro potřeby tohoto článku 10 a s výhradou výjimek uvedených v tomto bodě 10.1 se pojmem spor rozumí jakýkoli spor, nárok či žaloba mezi vámi a společností WDT vyplývající nebo související se softwarem, zařízeními společnosti WDT, touto smlouvou nebo jinými transakcemi mezi vámi a společností WDT bez ohledu na to, zda vychází ze smlouvy, záruky, nepravdivého prohlášení, podvodu, porušení práva, úmyslného porušení práva, zákona, předpisu, nařízení nebo je na základě jakéhokoliv jiného zákona nebo slušnosti, a při výkladu se tomuto pojmu připisuje nejširší význam, jaký je podle práva přípustný. VY I SPOLEČNOST WDT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POJEM SPOR, JAK JE VYMEZEN V TÉTO SMLOUVĚ, NEZAHRNUJE ŽÁDNÝ NÁROK ANI SKUTKOVOU A PRÁVNÍ PODSTATU ŽALOBY ZE STRANY VAŠÍ NEBO SPOLEČNOSTI WDT Z DŮVODU (A) ODCIZENÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, (B) PORUŠENÍ PATENTU, (C) PORUŠENÍ A ZNEUŽITÍ AUTORSKÉHO PRÁVA A (D) PORUŠENÍ A OSLABENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY. NAVÍC, BEZ OHLEDU NA BOD 10.6, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOUD, NE ROZHODCE, MŮŽE ROZHODNOUT, ZDA NÁROK SPADÁ DO JEDNÉ Z TĚCHTO ČTYŘ VÝJIMEK Závaznost rozhodčího řízení. Vy i společnost WDT dále souhlasíte s tím, že: (a) veškeré spory mezi stranami se budou řešit v rozhodčím řízení podle ustanovení této smlouvy, (b) tato smlouva připomíná transakci v mezistátním obchodním styku, (c) výklad a vymáhání tohoto článku 10 se řídí ustanoveními federálního zákona o rozhodčím řízení (zákon č. 5

6 9 sbírky zákonů USA, 1 a násl.) a (d) že tento článek 10 zůstává v platnosti i po ukončení platnosti této smlouvy. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ZNAMENÁ, ŽE SE ZŘÍKÁTE SVÉHO PRÁVA NA SOUDCE ČI POROTU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ, A VAŠE DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ JSOU OMEZENÉ. Rozhodce je oprávněn vám přiznat stejnou náhradu škody, jakou by vám mohl přiznat příslušný soud, přičemž rozhodčí nález v podobě prohlášení nebo příkazu/zákazu je rozhodce oprávněn vydat pouze ve prospěch individuální strany domáhající se nápravy a pouze v rozsahu nezbytném k zajištění takové nápravy, jakou individuální nárok této strany zaručuje. Kromě toho, v některých případech, náklady na rozhodčí řízení mohou překročit náklady na soudní spor a právo na nález může být v rozhodčím řízení omezenější než u soudu. Rozhodnutí rozhodce bude definitivní a vymahatelné kterýmkoli soudem, do jehož soudní pravomoci strany spadají Soud pro řešení drobných sporů. Bez ohledu na výše uvedené jste oprávněni podat individuální žalobu u soudu, který ve vašem státě či obci řeší drobné nároky, pokud tato žaloba spadá do jeho pravomoci tohoto soudu a očekává-li se projednání této žaloby pouze u tohoto soudu Oznámení o existenci sporu. V případě sporu jste vy nebo společnost WDT povinni nejprve zaslat druhé straně oznámení o existenci sporu, jehož součástí musí být písemné vyjádření s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů strany, která takové oznámení činí; skutečností, z nichž příslušný spor vyplývá; a požadované nápravy (dále jen oznámení o existenci sporu ). Oznámení o existenci sporu určené společnosti WDT je nutné zaslat na adresu: Western Digital Technologies, Inc., K RUKÁM: Právní oddělení, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, USA (dále jen adresa společnosti WDT pro zasílání oznámení ). Oznámení o existenci sporu určené vám bude zasláno doporučenou poštou na vaši poslední registrovanou či společností WDT jinak evidovanou adresu. Nedosáhnete-li vy a společnost WDT ohledně řešení příslušného sporu dohody do šedesáti (60) dnů od obdržení oznámení o existenci sporu, budete vy nebo společnost WDT oprávněni zahájit rozhodčí řízení podle tohoto článku 10. Obě strany souhlasí s tím, že se po učinění a obdržení oznámení o existenci sporu pokusí jednáním v dobré víře příslušný spor vyřešit před zahájením rozhodčího řízení ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA ÚČAST V HROMADNÝCH ŽALOBÁCH A HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH. VY I SPOLEČNOST WDT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÁ ZE STRAN JE OPRÁVNĚNA VZNÁŠET PROTI DRUHÉ STRANĚ ŽALOBY POUZE Z POZICE JEDNOTLIVÉ OSOBY, A NIKOLI JAKO NAVRHOVATEL NEBO ČLEN SKUPINY OSOB V JAKÉMKOLI PŘÍPADNÉM HROMADNÉM NEBO REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ FEDERÁLNÍCH ČI STÁTNÍCH HROMADNÝCH ŽALOB NEBO HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ. V RÁMCI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ PODLE TOHOTO ČLÁNKU TUDÍŽ ROZHODCE NENÍ OPRÁVNĚN SPOJOVAT ANI SLUČOVAT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ STRANY BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH DOTČENÝCH STRAN ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Rozhodčí řízení. Rozhodne-li se některá ze stran rozhodčí řízení zahájit, bude se toto rozhodčí řízení řídit pravidly JAMS účinnými v době zahájení rozhodčího řízení (dále jen pravidla JAMS ), které lze získat na internetové adrese nebo telefonicky na čísle , a podle pravidel stanovených v této smlouvě. V případě rozporu mezi pravidly JAMS a pravidly stanovenými v této smlouvě mají přednost pravidla 6

7 stanovená v této smlouvě. V rámci rozhodčího řízení jste oprávněni se domáhat veškerých forem nápravy, které máte jinak k dispozici podle federálních, státních či místních zákonů. Veškeré spory bude řešit jediný neutrální rozhodce, přičemž obě strany budou mít přiměřenou příležitost se do výběru rozhodce zapojit. Rozhodce je vázán podmínkami této smlouvy. Výlučnou pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z nebo související s výkladem, použitelností, vykonatelností nebo vznikem této smlouvy, včetně, ale nikoli výhradně, jakéhokoliv tvrzení, že celá tato smlouva nebo některá její část je neplatná nebo odporovatelná, má rozhodce, a ne žádný federální, státní nebo místní soud nebo jiný subjekt. Bez ohledu na toto široké delegování pravomocí na rozhodce, může soud rozhodnout omezenou otázku, zda nárok nebo důvod žaloby je kvůli (a) odcizení obchodního tajemství, (b) porušení patentu, (c), porušení nebo zneužití autorského práva, nebo (d) porušení nebo oslabení ochranné známky, které jsou vyloučeny z definice "sporů" v kapitole Rozhodce je oprávněn zjednat jakoukoliv nápravu, která bude soudu k dispozici na základě zákona nebo podle práva slušnosti. Rozhodnutí rozhodce bude závazné pro všechny strany a může být zapsáno jako rozsudek u jakéhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Máte právo se rozhodnout, že se rozhodčích slyšení budete účastnit po telefonu. Rozhodčí slyšení, která se neuskuteční po telefonu, se budou konat v místě rozumně dostupném z místa vašeho hlavního pobytu, případně v okrese Orange ve státě Kalifornii, dle vašeho výběru. (a) Zahájení rozhodčího řízení. Rozhodnete-li se vy nebo společnost WDT řešit spor v rozhodčím řízení, souhlasí obě strany s následujícím postupem: (i) Sepsání žaloby k rozhodčímu soudu. Žaloba musí obsahovat popis příslušného sporu a výši škody, jejíž náhrady se navrhovatel domáhá. Vzor žaloby k rozhodčímu soudu naleznete na internetové adrese (dále jen žaloba k rozhodčímu soudu ). (ii) Zaslání žaloby k rozhodčímu soudu ve třech vyhotoveních, plus příslušného přihlašovacího poplatku, na adresu: JAMS 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, USA (iii) Zaslání jednoho vyhotovení žaloby k rozhodčímu soudu druhé straně na stejnou adresu, jako je její adresa pro zasílání oznámení o existenci sporu, případně na adresu, na které se strany dohodnou jiným způsobem. (b) Formát slyšení. V rámci všech formátů slyšení vydá rozhodce písemné rozhodnutí s vysvětlením nejdůležitějších zjištění a závěrů, na nichž se případný rozhodčí nález zakládá. V průběhu rozhodčího řízení nebude rozhodci sdělována výše žádné nabídky na vyrovnání, kterou učiní společnost WDT nebo vy, dokud rozhodce nestanoví případnou částku, na kterou budete mít vy nebo společnost WDT nárok. Zjišťování či vzájemné vyměňování nedůvěrných informací týkajících se sporu je v průběhu rozhodčího řízení dovoleno. (c) Poplatky za rozhodčí řízení. Společnost WDT uhradí nebo vám (případně) poskytne náhradu za veškeré registrační, administrativní a rozhodčí poplatky uhrazené společnosti JAMS za jakékoli rozhodčí řízení zahájené (vámi nebo společností WDT) podle ustanovení této smlouvy. 7

8 (d) Rozhodčí nález ve váš prospěch. Přizná-li vám rozhodce ve sporech, v jejichž rámci se vy nebo společnost WDT domáháte náhrady škody ve výši do amerických dolarů bez nákladů na právní zastoupení, svým rozhodnutím vyšší náhradu škody, než činí případná poslední písemná nabídka společnosti WDT, podnikne společnost WDT za účelem urovnání sporu následující kroky: (i) uhradí vám částku ve výši amerických dolarů nebo ve výši podle rozhodčího nálezu v závislosti na tom, která z těchto částek bude vyšší; (ii) uhradí vám dvojnásobek částky vašich přiměřených nákladů na případné právní zastoupení a (iii) nahradí vám jakékoli přiměřené výdaje (včetně nákladů na soudního znalce), které v souvislosti s šetřením, přípravou a vedením sporu v rozhodčím řízení vzniknou vašemu právnímu zástupci. Nedohodnete-li se vy a společnost WDT písemně jinak, stanoví výši poplatků, nákladů a výdajů, které má společnost WDT podle písmene d) tohoto odstavce 10.6 uhradit, rozhodce. (e) Náklady na právní zastoupení. Společnost WDT se nebude domáhat náhrady svých nákladů na právní zastoupení v žádném zahájeném rozhodčím řízení o sporu podle této smlouvy. Váš nárok na náhradu nákladů na právní zastoupení podle písmene d) odstavce 10.6 výše neomezuje vaše nároky na náhradu nákladů na právní zastoupení podle platného práva; bez ohledu na výše uvedené není rozhodce oprávněn vydávat duplicitní rozhodčí nálezy ve věci přiznání náhrady nákladů na právní zastoupení. (f) Vyjádření nesouhlasu. S ustanoveními této smlouvy o definitivním, závazném individuálním rozhodčím řízení a o zřeknutí se práva na účast v hromadném a reprezentativním řízení jste oprávněni vyjádřit nesouhlas (vyloučit se z jejich platnosti), a to písemným sdělením zaslaným na adresu společnosti WDT pro zasílání oznámení do třiceti (30) dnů od vyjádření souhlasu s touto smlouvou (včetně vyjádření souhlasu s touto smlouvou prostřednictvím nákupu, stažení či nainstalování softwaru nebo jiného použití zařízení, produktů a služeb společnosti WDT), s uvedením (i) vašeho jména, (ii) vaší korespondenční adresy a (iii) vaší žádosti o vyloučení vaší osoby z platnosti ustanovení o definitivním, závazném individuálním rozhodčím řízení a o zřeknutí se práva na účast v hromadném a reprezentativním řízení podle tohoto článku 10. Vyjádříte-li nesouhlas s těmito ustanoveními v souladu s postupem uvedeným výše, zůstanou pro vás i nadále v platnosti všechny ostatní podmínky, včetně požadavku učinit oznámení před zahájením rozhodčího řízení Změny článku 10. Bez ohledu na jakékoli protichůdné ustanovení této smlouvy souhlasíte vy i společnost WDT s tím, že provede-li společnost WDT v budoucnu v rámci ustanovení této smlouvy o postupu při řešení sporů a o zřeknutí se práva na účast v hromadných žalobách jakékoli změny (s výjimkou změny adresy společnosti WDT), WDT obdrží k příslušné změně vaše kladné stanovisko. Pokud nebudete kladně souhlasit s příslušnou změnou, souhlasíte, že budete rozhodovat jakékoli spory mezi stranami v souladu se zněním tohoto článku Oddělitelnost ustanovení. Ukáže-li se být kterékoli ustanovení tohoto článku 10 nevymahatelným, dojde k oddělení tohoto ustanovení, přičemž zbývající část této smlouvy zůstane platná a účinná v plném rozsahu. Výše uvedené se netýká zákazu účastnit se hromadných či reprezentativních žalob podle odstavce 10.5; ukáže-li se být nevymahatelným odstavec 10.5, stane se neplatným celý článek 10 (avšak pouze článek 10). 8

9 11. OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY USA Software se poskytuje s omezenými právy. Jeho používání, rozmnožování či zpřístupňování vládou USA podléhá omezením podle pododstavce b) bodu 3 písm. i) článku o právech k technickým údajům a počítačovému softwaru směrnice DFARS , případně podle pododstavce c) bodů 1 a 2 směrnice 48 CFR o omezených právech ke komerčnímu počítačovému softwaru (podle situace). Výrobcem je společnost Western Digital Technologies, Inc., 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU Společnost WDT nečiní žádné prohlášení o vhodnosti softwaru k použití ve vaší zemi. Berete na vědomí, že žádnou část softwaru ani podkladové informace či technologie není dovoleno stahovat ani jiným způsobem vyvážet či znovu vyvážet do (ani státním příslušníkům či rezidentům) žádných zemí, na které se vztahuje obchodní embargo USA (v současnosti je to Írán, Kuba, Sýrie, Severní Korea a Súdán) ani žádné osobě uvedené na seznamech problematických subjektů vedených americkou vládou, včetně seznamu zvlášť určených státních příslušníků vedeného ministerstvem financí USA nebo seznamu blokovaných osob a subjektů vedeného ministerstvem obchodu USA. Použitím softwaru vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a zároveň prohlašujete a garantujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí, nejste pod kontrolou státního příslušníka ani rezidenta žádné z těchto zemí ani nefigurujete na žádném z uvedených seznamů a souhlasíte s tím, že nebudete používat tento software při jakékoli činnosti přímo či nepřímo spojené s šířením zbraní hromadného ničení, s výjimkou případů povolených v souladu s platnými zákony a předpisy. Dále berete na vědomí a rozumíte tomu, že určité funkce softwaru, jako např. šifrování či ověřování pravosti, mohou podléhat omezením vývozu a dovozu, přičemž dodržování veškerých platných omezení a regulačních požadavků je vaší odpovědností. 13. ODŠKODNĚNÍ Souhlasíte s tím, že společnost WDT a její poskytovatele licencí odškodníte, obhájíte a zbavíte odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoli závazkům, odškodněním, nárokům, pokutám a výdajům vyplývajícím z jakéhokoli vašeho porušení této smlouvy. 14. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva společnosti WDT, společnost WDT má právo tuto smlouvu okamžitě vypovědět s nebo bez předchozího upozornění, pokud bude mít společnost WDT za to, že nesplníte své povinnosti podle této smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu jste povinni neprodleně ukončit veškeré používání softwaru a všechny kopie softwaru zničit. 15. PŘEVOD Tuto smlouvu ani software nejste oprávněni ze zákona ani jinak postupovat ani jiným způsobem převádět. Bez ohledu na výše uvedené jste oprávněni jednorázově trvale převést všechna svá práva podle této smlouvy na případného kupujícího zařízení společnosti WDT, s nímž je software spojen, za předpokladu, že (a) příslušný kupující souhlasí s převzetím všech vašich 9

10 povinností podle této smlouvy a že (b) na příslušného kupujícího převedete zařízení společnosti WDT a všechny kopie softwaru a veškeré používání softwaru ukončíte. 16. OTEVŘENÝ SOFTWARE Software licencovaný podle této smlouvy může obsahovat software s otevřeným zdrojovým kódem (tj. počítačový software, který se distribuuje na základě licenčního ujednání, které veřejnosti umožňuje tento počítačový kód sdílet, prohlížet a upravovat). Omezení podle článku 1, 2, 14 a 15 této smlouvy se na jakýkoli příslušný otevřený software vztahují pouze tehdy a v takovém rozsahu, kdy neodporují žádným podmínkám příslušné licence (příslušných licencí) k používání otevřeného softwaru. 17. PODPORA V případě dotazů ohledně softwaru navštivte, prosím, fórum podpory společnosti WDT na internetové adrese nebo prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese kontaktujte zákaznickou podporu společnosti WDT elektronickou zprávou. 18. ÚPLNÁ DOHODA Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná ústní či písemná ujednání. 19. ROZHODNÉ PRÁVO; EXKLUZIVNÍ MÍSTO PRO SOUDNÍ SPORY Kromě článku 10 se tato smlouva řídí právním řádem státu Kalifornie, a to bez ohledu na ustanovení kolizních norem. V případě takového sporu, kdy budou ustanovení článku 10 neplatná, kdy příslušný soud ustanovení článku 10 od zbývající části této smlouvy oddělí nebo kdy se podle ustanovení článku 10 rozhodnete vyjádřit nesouhlas, souhlasíte vy i společnost WDT s výlučnou soudní pravomocí státních a federálních soudů zasedajících v okrese Orange ve státě Kalifornii. 20. ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ Tato smlouva se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 21. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ; ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA S výhradou odstavce 10.7 této smlouvy platí, že shledá-li příslušný soud kterékoli ustanovení této smlouvy nevymahatelným, bude toto ustanovení v nezbytném rozsahu upraveno tak, aby se vymahatelným stalo, aniž by přitom ztratilo svůj účel; případně bude od této smlouvy odděleno, nebude-li žádná taková úprava možná, přičemž ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou platná a účinná v plném rozsahu. Zřekne-li se kterákoli ze stran práva vymáhat splnění kterékoli podmínky této smlouvy či práva vymáhat nápravu porušení kterékoli podmínky této smlouvy v jakémkoli jednom případě, neznamená to, že se práva vymáhat plnění této podmínky zříká zcela ani že se zříká práva vymáhat nápravu jakéhokoli následného porušení příslušné podmínky. 10

11 22. VYMAHATELNOST PO UKONČENÍ SMLOUVY Články 2, 8, 9, 10, 13 a 19 této smlouvy a jakákoliv další ustanovení této smlouvy, která vyžadují nebo předpokládají plnění po ukončení platnosti této smlouvy, zůstávají vymahatelná bez ohledu na ukončení této smlouvy. 23. PROMINUTÉ PLNĚNÍ Žádná ze stran nebude v prodlení ani neponese odpovědnost za žádné prodlení, neplnění (s výjimkou platební povinnosti) ani přerušení služby přímo či nepřímo vyplývající z jakékoli okolnosti ležící mimo její přiměřenou kontrolu. 24. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI MICROSOFT Bez ohledu na jakékoli protichůdné ustanovení této smlouvy podléhá vaše používání softwaru s produkty a službami společnosti Microsoft následujícím dodatečným podmínkám, které jsou uvedeny v tomto článku 24. Souhlasíte s tím a berete na vědomí, že: (a) jste oprávněni software stahovat a provozovat na minimálním počtu zařízení (viz níže), která jsou s vaším účtem Microsoft spojena, aniž by (společnosti Microsoft nebo vám) vznikala povinnost hradit společnosti WDT jakékoli další poplatky; pro účely odstavce (a) se minimálním počtem zařízení rozumí: v případě aplikací Windows Store až osmdesát jedna (81) osobních zařízení s operačním systémem Windows 8, Windows RT nebo jejich nástupců, zatímco v případě aplikací Windows Phone Store až pět (5) zařízení s operačním systémem Windows Phone; a (b) společnost Microsoft ani výrobce vašeho telefonu, výrobce vašeho zařízení ani provozovatel vaší sítě (v příslušných případech) nenesou odpovědnost za poskytování služeb podpory k softwaru Z05 srpen

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

1. UDĚLENÍ LICENCE 2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

1. UDĚLENÍ LICENCE 2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 8 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r)

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ)

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom 1 Rozsah Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž Evropský týden BOZP 2006 BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Evropská kampaň cílená na mladé lidi a mladé pracovníky, prováděná za účelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Podmínky služby Norton ConnectSafe

Podmínky služby Norton ConnectSafe Podmínky služby Norton ConnectSafe Nacházíte-li se v Severní nebo Jižní Americe, je poskytovatelem služby Norton ConnectSafe (dále jen služba ) společnost Symantec Corporation; nacházíte-li se v Evropě,

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE

se sídlem/místem podnikání:.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:.. oddíl: vložka:. zastoupená:.. bankovní spojení: PREAMBULE Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny číslo smlouvy: Tuto smlouvu o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen smlouva ) uzavírají níže uvedeného

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka Google Talk for BlackBerry devices Verze:: 10.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-10-18 SWD-20131018090547977 Obsah Aplikace Google Talk pro zařízení BlackBerry...4 Chatování s přáteli pomocí nástrojegoogle

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o.,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi:

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: Název: Sídlo: E mail : Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: GEODIS BRNO, spol. s r.o. zapsán v OR u KS v Brně, 11. října 1990,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY THE SIMS 3 (ŠÍŘENÉ NA FYZICKÉM NOSIČI)

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY THE SIMS 3 (ŠÍŘENÉ NA FYZICKÉM NOSIČI) ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM HRY THE SIMS 3 (ŠÍŘENÉ NA FYZICKÉM NOSIČI) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen licence ) je smlouvou mezi vámi a společností Electronic

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více