Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem"

Transkript

1 Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ, OMEZUJE VAŠI SCHOPNOST DOMÁHAT SE NÁPRAVY U SOUDU, OMEZUJE VAŠE PRÁVO NA SOUDCE NEBO POROTU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ A ZBAVUJE VÁS PRÁVA ÚČASTNIT SE HROMADNÝCH ŽALOB NEBO HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ O URČITÝCH SPORECH. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen smlouva ) je právním ujednáním mezi vámi jakožto fyzickou osobou nebo jediným subjektem (dále jen vy ) a společností Western Digital Technologies, Inc., jejími dceřinými společnostmi a přidruženými organizacemi (dále souhrnně jen společnost WDT ), kterým se řídí vaše používání softwaru a související internetové nebo elektronické dokumentace společnosti WDT (tento software, firmware a dokumentace, a jakékoliv dostupné aktualizace poskytnuté společností WDT - dále souhrnně jen software ), a případně i vaše používání softwaru určeného pro hardwarová zařízení a produkty společnosti WDT (dále jen zařízení společnosti WDT ). Pokud jsou ale software nebo služby společnosti WDT doprovázeny samostatnou licenční smlouvou, podmínky této samostatné licenční smlouvy se budou vztahovat na vaše používání příslušného softwaru či služeb společnosti WDT. INSTALACÍ, AKTIVACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS SE ZÁVAZNOSTÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ VÁM SPOLEČNOST WDT LICENCI UDĚLUJE, A SE ZÁVAZNOSTÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WDT, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY NA ZÁKLADĚ ODKAZU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 5. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A SE ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WDT NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEAKTIVUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. Kromě případů uvedených v článku 10 této smlouvy, je společnost WDT oprávněna tuto smlouvu příležitostně měnit, avšak, žádná ze změn této dohody nebude pro vás závazná, pokud s příslušnými změnami nebudete kladně souhlasit. 1. UDĚLENÍ LICENCE A OMEZENÍ Získáváte pouze licenci k používání softwaru, software není předmětem prodeje. S výhradou podmínek této smlouvy vám tímto společnost WDT uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou (s výhradou ustanovení článku 15), nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci k používání softwaru pro vaše osobní nebo interní účely a k vytvoření přiměřeného počtu kopií softwaru, které jsou přiměřeně nezbytné k používání softwaru dovoleného na základě této dohody. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete provádět následující činnosti a ani to neumožníte ostatním: (a) software reprodukovat jinak, než je výslovně dovoleno podle článku 1; (b) software upravovat, přizpůsobovat, překládat ani vytvářet žádná díla od softwaru odvozená; (c) snažit se žádnými prostředky ani žádným způsobem obcházet či deaktivovat software ani 1

2 žádné technologické prvky či opatření v softwaru zabudované; (d) snažit se software rozebrat, zpětně analyzovat ani jinak získat zdrojový kód softwaru; (e) software distribuovat, zadlužovat, prodávat, najímat, pronajímat, sublicencovat ani jinak převádět, uveřejňovat ani zpřístupňovat žádné třetí straně (jinak, než je výslovně dovoleno podle článku 15); (f) odstraňovat ani pozměňovat žádnou ochrannou známku, logo, sdělení o autorských či dalších majetkových právech, popisky, symboly ani štítky v softwaru zabudované, k softwaru připojené nebo v souvislosti se softwarem používané; ani (g) za použití softwaru žádným způsobem napomáhat při porušování práv duševního vlastnictví třetích stran, mimo jiné včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a patentů nebo platných zákonů zemí, v nichž software používáte, mimo jiné včetně pomluvy, nactiutrhání, nemravného jednání a porušení práva na soukromí. 2. VÝHRADA PRÁV Berete na vědomí, že software je chráněn autorskými právy i dalšími právy duševního vlastnictví a majetkovými právy. Společnost WDT a její poskytovatelé licencí z řad třetích stran (dále jen poskytovatelé licencí ) si veškerá tato práva ve vztahu k softwaru, kromě licence vám výslovně udělené podle článku 1, vyhrazují. Berete na vědomí, že kromě této výslovné licence, udělené vám podle článku 1, se vám neuděluje, nepostupuje ani se na vás nepřevádí žádné právo, nárok, zájem ani licence k softwaru, a to ani implicitně ani z důvodu překážky uplatnění žalobního nároku ani jinak. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by práva společnosti WDT nebo jejích poskytovatelů licencí ve vztahu k softwaru jakýmkoli způsobem narušovaly. 3. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH ZAŘÍZENÍ NEŽ WDT V některých případech může software pracovat se zařízeními vyrobenými jiným výrobcem než WDT (dále jen jiná než WDT zařízení). Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že WDT nenese odpovědnost a neručí za kvalitu nebo fungování těchto jiných než WDT zařízení. Dále berete na vědomí, že WTD může nabídnout podporu pouze pro některá jiná než WDT zařízení; WDT nezaručuje, že zakoupený software je, bude nebo zůstane kompatibilní s jakýmikoli jinými než WDT zařízeními. 4. AKTUALIZACE; AUTOMATICKÉ FUNKCE Berete na vědomí, že společnost WDT není povinna vám poskytovat žádné aktualizace (jak jsou vymezeny níže) softwaru. Společnost WDT je však oprávněna příležitostně vydávat aktualizované verze softwaru, přičemž software se může prostřednictvím internetu automaticky připojovat k serverům společnosti WDT nebo třetích stran a zjišťovat, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru, jako např. opravy programových chyb, záplaty, vylepšení, zdokonalené funkce, doplňky a nové verze (dále souhrnně jen aktualizace ), a může buď (a) automaticky elektronicky aktualizovat tu verzi softwaru, kterou na svém osobním zařízení používáte, nebo (b) vám nabídnout možnost, abyste si příslušné aktualizace stáhli ručně. Instalováním softwaru a nedeaktivováním případného automatického zjišťování dostupných aktualizací vyjadřujete souhlas s automatickým vyžadováním a přijímáním aktualizací ze serverů společnosti WDT nebo třetích stran, přičemž i pro příslušné aktualizace budou platit podmínky této smlouvy. 2

3 5. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATICKY SPOLEČNOSTÍ WDT Software může obsahovat prvky automatické komunikace, které společnosti WDT a jejím poskytovatelům datových analýz z řad třetích stran předávají určité informace v souvislosti s provozem softwaru. Více informací o tom, jak společnost WDT a její poskytovatelé datových analýz z řad třetích stran shromažďují a využívají informace poskytované prostřednictvím softwaru, přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů společnosti WDT umístěné na adrese která je začleněna do této dohody odkazem. Souhlasem s podmínkami této smlouvy souhlasíte rovněž s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů společnosti WDT. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů, neměli byste tento software používat. 6. REGISTRAČNÍ INFORMACE V rámci procesu registrace jakéhokoli softwaru nebo zařízení společnosti WDT je společnost WDT oprávněna požadovat informace s registrací související, včetně vašeho jména a ové adresy. Poskytnutím těchto informací vyjadřujete souhlas s jejich shromažďováním a používáním ze strany společnosti WDT k zasílání nereklamních sdělení ohledně jakéhokoli se softwarem zakoupeného zařízení společnosti WDT, včetně oznámení o dostupných aktualizacích, produktech stahovaných z oběhu nebo bezpečnostních obavách. V rámci registrace budete mít rovněž možnost se přihlásit k odběru reklamních ů a materiálů od společnosti WDT a jejích obchodních partnerů. Přihlášením se k odběru těchto ů a materiálů vyjadřujete souhlas s tím, aby vám společnost WDT a její obchodní partneři takové reklamní materiály zasílali, dokud nevyužijete možnosti se od odběru těchto sdělení odhlásit. Používání informací, které od vás společnost WDT shromáždí v souvislosti s registračním procesem, nebo které společnosti WDT poskytnete jinak v souvislosti s jejími výrobky nebo službami, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti WDT. 7. OBSAH TŘETÍCH STRAN A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB Vaše používání softwaru vám může umožňovat stahovat a používat software třetích stran nebo prostřednictvím softwaru můžete získávat přístup k obsahu třetích stran (tento software a obsah dále souhrnně jen obsah třetích stran ). Berete na vědomí, že veškerý obsah třetích stran je majetkem příslušných vlastníků obsahu třetích stran a může být chráněn příslušným autorským právem i dalšími právy duševního vlastnictví. Žádný obsah třetích stran nejste oprávněni používat způsobem, který příslušný poskytovatel služeb (dále jen poskytovatel služeb ) nebo vlastník obsahu třetích stran neschválil. Berete na vědomí, že za účelem získání přístupu nebo práva na přístup k určitému obsahu třetích stran může být nutné, abyste s poskytovatelem služeb nebo s vlastníkem obsahu třetích stran uzavřeli zvláštní smlouvu, případně abyste dodržovali podmínky poskytovatele služeb ve vztahu k používání tohoto obsahu třetích stran. Vaší odpovědností je zajistit, abyste získáváním přístupu, reprodukováním, zobrazováním nebo jiným používáním obsahu třetích stran v souvislosti s používáním softwaru neporušovali žádná práva duševního vlastnictví třetích stran. 8. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY SOFTWARE SE VÁM POSKYTUJE VE STAVU JAK JE, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA ODMÍTÁ SPOLEČNOST WDT A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, 3

4 VÝSLOVNÉ I IMPLICITNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLICITNÍCH ZÁRUK VE VZTAHU K PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN ČI NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ, A JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI VČASNOSTI SOFTWARU. SPOLEČNOST WDT NEGARANTUJE, ŽE SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI, ŽE BUDE FUNGOVAT BEZCHYBNĚ. SPOLEČNOST WDT NEZARUČUJE, ŽE POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU BUDE KONTINUÁLNÍ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ A SPOLEČNOST WDT NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU DO NEBO ZE SOFTWARU. VEŠKERÁ RIZIKA, KTERÁ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU SOFTWARU VYPLÝVAJÍ, ZŮSTÁVAJÍ NA VAŠÍ STRANĚ. ROZUMÍTE TOMU A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLI SOFTWARE, MATERIÁLY ČI DATA, KTERÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE, STAHUJETE NEBO ZÍSKÁVÁTE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE VÝLUČNÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČI, ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMU ČI SÍTI, VČETNĚ JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT, LEŽÍ NA VAŠÍ STRANĚ. VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NENÍ ÚPRAVOU, VÝKLADEM ANI ZMĚNOU PLATNÉ ZÁRUKY, KTERÁ SE PŘÍPADNĚ NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI WDT VZTAHUJE. SPOLEČNOST WDT NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K JAKÉMUKOLI OBSAHU TŘETÍCH STRAN, JAKÉHOKOLIV ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ VÝROBCEM NENÍ SPOLEČNOST WDT, I VE VZTAHU K JAKÝMKOLI KROKŮM ČI OPOMENUTÍM ZE STRANY POSKYTOVATELE SLUŽEB NEBO VLASTNÍKA OBSAHU TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST WDT NENESE ODPOVĚDNOST ZA POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OBSAHU, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, PLATNOSTI, DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, ZÁKONNOSTI, PATŘIČNOSTI, KVALITY NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO ASPEKTU OBSAHU TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST WDT, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A POBOČKY NEZARUČUJÍ ANI NEPOTVRZUJÍ, A NEPŘIJÍMAJÍ ANI NEPONESOU ŽÁDNOU POVINNOST NEBO ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ZA JAKÝKOLIV OBSAH NEBO WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY, NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ MATERIÁLY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN, KE KTERÝM ZÍSKÁTE PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO SOFTWARU. V ROZSAHU, V JAKÉM SE ROZHODNETE POUŽÍVAT OBSAH JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY NEBO K NĚMU PŘISTUPOVAT POMOCÍ SOFTWARU, TAK ČINÍTE Z VLASTNÍ INICIATIVY A ODPOVÍDÁTE ZA DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ, VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, PLATNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ. 9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA NEPONESE SPOLEČNOST WDT NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ ANI JINÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY DAT, SELHÁNÍ ČI NEFUNKČNOSTI POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ FINANČNÍ 4

5 ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY, POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, JAKÝKOLIV OBSAH TŘETÍ STRANY, JAKÉKOLIV ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ VÝROBCEM NENÍ SPOLEČNOST WDT, I KDYBY SPOLEČNOST WDT BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UVĚDOMENA. JELIKOŽ ZÁKONY NĚKTERÝCH ZEMÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI VEDLEJŠÍ ŠKODY NEUMOŽŇUJÍ, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI WDT VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SE SOFTWAREM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU VE VÝŠI 25 AMERICKÝCH DOLARŮ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA, I KDYBY JAKÁKOLI NÁPRAVA NESPLNILA SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST WDT NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKAZY ANI KONTAMINACI VAŠEHO SYSTÉMU, POŠKOZENÍ VAŠEHO SYSTÉMU ANI PRODLEVY, NEPŘESNOSTI, CHYBY ČI OPOMENUTÍ VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU. SOFTWARE NENÍ URČEN K POUŽITÍ PŘI OBSLUZE JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, SYSTÉMŮ LETECKÉ NAVIGACE ČI KOMUNIKACE, ZAŘÍZENÍ PRO ŘÍZENÍ LETECKÉHO PROVOZU ANI ŽÁDNÝCH JINÝCH ZAŘÍZENÍ, V JEJICHŽ PŘÍPADĚ BY SELHÁNÍ SOFTWARU MOHLO MÍT ZA NÁSLEDEK ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ OSOB NEBO ZÁVAŽNÉ HMOTNÉ ŠKODY ČI ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. 10. SPORY, ZÁVAZNOST INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A ODMÍTNUTÍ HROMADNÝCH ŽALOB A HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ 10.1 Spory. Ustanovení tohoto článku 10 platí pro veškeré spory mezi vámi a společností WDT. Pro potřeby tohoto článku 10 a s výhradou výjimek uvedených v tomto bodě 10.1 se pojmem spor rozumí jakýkoli spor, nárok či žaloba mezi vámi a společností WDT vyplývající nebo související se softwarem, zařízeními společnosti WDT, touto smlouvou nebo jinými transakcemi mezi vámi a společností WDT bez ohledu na to, zda vychází ze smlouvy, záruky, nepravdivého prohlášení, podvodu, porušení práva, úmyslného porušení práva, zákona, předpisu, nařízení nebo je na základě jakéhokoliv jiného zákona nebo slušnosti, a při výkladu se tomuto pojmu připisuje nejširší význam, jaký je podle práva přípustný. VY I SPOLEČNOST WDT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POJEM SPOR, JAK JE VYMEZEN V TÉTO SMLOUVĚ, NEZAHRNUJE ŽÁDNÝ NÁROK ANI SKUTKOVOU A PRÁVNÍ PODSTATU ŽALOBY ZE STRANY VAŠÍ NEBO SPOLEČNOSTI WDT Z DŮVODU (A) ODCIZENÍ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, (B) PORUŠENÍ PATENTU, (C) PORUŠENÍ A ZNEUŽITÍ AUTORSKÉHO PRÁVA A (D) PORUŠENÍ A OSLABENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY. NAVÍC, BEZ OHLEDU NA BOD 10.6, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOUD, NE ROZHODCE, MŮŽE ROZHODNOUT, ZDA NÁROK SPADÁ DO JEDNÉ Z TĚCHTO ČTYŘ VÝJIMEK Závaznost rozhodčího řízení. Vy i společnost WDT dále souhlasíte s tím, že: (a) veškeré spory mezi stranami se budou řešit v rozhodčím řízení podle ustanovení této smlouvy, (b) tato smlouva připomíná transakci v mezistátním obchodním styku, (c) výklad a vymáhání tohoto článku 10 se řídí ustanoveními federálního zákona o rozhodčím řízení (zákon č. 5

6 9 sbírky zákonů USA, 1 a násl.) a (d) že tento článek 10 zůstává v platnosti i po ukončení platnosti této smlouvy. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ZNAMENÁ, ŽE SE ZŘÍKÁTE SVÉHO PRÁVA NA SOUDCE ČI POROTU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ, A VAŠE DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ JSOU OMEZENÉ. Rozhodce je oprávněn vám přiznat stejnou náhradu škody, jakou by vám mohl přiznat příslušný soud, přičemž rozhodčí nález v podobě prohlášení nebo příkazu/zákazu je rozhodce oprávněn vydat pouze ve prospěch individuální strany domáhající se nápravy a pouze v rozsahu nezbytném k zajištění takové nápravy, jakou individuální nárok této strany zaručuje. Kromě toho, v některých případech, náklady na rozhodčí řízení mohou překročit náklady na soudní spor a právo na nález může být v rozhodčím řízení omezenější než u soudu. Rozhodnutí rozhodce bude definitivní a vymahatelné kterýmkoli soudem, do jehož soudní pravomoci strany spadají Soud pro řešení drobných sporů. Bez ohledu na výše uvedené jste oprávněni podat individuální žalobu u soudu, který ve vašem státě či obci řeší drobné nároky, pokud tato žaloba spadá do jeho pravomoci tohoto soudu a očekává-li se projednání této žaloby pouze u tohoto soudu Oznámení o existenci sporu. V případě sporu jste vy nebo společnost WDT povinni nejprve zaslat druhé straně oznámení o existenci sporu, jehož součástí musí být písemné vyjádření s uvedením jména, adresy a kontaktních údajů strany, která takové oznámení činí; skutečností, z nichž příslušný spor vyplývá; a požadované nápravy (dále jen oznámení o existenci sporu ). Oznámení o existenci sporu určené společnosti WDT je nutné zaslat na adresu: Western Digital Technologies, Inc., K RUKÁM: Právní oddělení, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, USA (dále jen adresa společnosti WDT pro zasílání oznámení ). Oznámení o existenci sporu určené vám bude zasláno doporučenou poštou na vaši poslední registrovanou či společností WDT jinak evidovanou adresu. Nedosáhnete-li vy a společnost WDT ohledně řešení příslušného sporu dohody do šedesáti (60) dnů od obdržení oznámení o existenci sporu, budete vy nebo společnost WDT oprávněni zahájit rozhodčí řízení podle tohoto článku 10. Obě strany souhlasí s tím, že se po učinění a obdržení oznámení o existenci sporu pokusí jednáním v dobré víře příslušný spor vyřešit před zahájením rozhodčího řízení ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA ÚČAST V HROMADNÝCH ŽALOBÁCH A HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH. VY I SPOLEČNOST WDT SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÁ ZE STRAN JE OPRÁVNĚNA VZNÁŠET PROTI DRUHÉ STRANĚ ŽALOBY POUZE Z POZICE JEDNOTLIVÉ OSOBY, A NIKOLI JAKO NAVRHOVATEL NEBO ČLEN SKUPINY OSOB V JAKÉMKOLI PŘÍPADNÉM HROMADNÉM NEBO REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ FEDERÁLNÍCH ČI STÁTNÍCH HROMADNÝCH ŽALOB NEBO HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ. V RÁMCI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ PODLE TOHOTO ČLÁNKU TUDÍŽ ROZHODCE NENÍ OPRÁVNĚN SPOJOVAT ANI SLUČOVAT NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ STRANY BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH DOTČENÝCH STRAN ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Rozhodčí řízení. Rozhodne-li se některá ze stran rozhodčí řízení zahájit, bude se toto rozhodčí řízení řídit pravidly JAMS účinnými v době zahájení rozhodčího řízení (dále jen pravidla JAMS ), které lze získat na internetové adrese nebo telefonicky na čísle , a podle pravidel stanovených v této smlouvě. V případě rozporu mezi pravidly JAMS a pravidly stanovenými v této smlouvě mají přednost pravidla 6

7 stanovená v této smlouvě. V rámci rozhodčího řízení jste oprávněni se domáhat veškerých forem nápravy, které máte jinak k dispozici podle federálních, státních či místních zákonů. Veškeré spory bude řešit jediný neutrální rozhodce, přičemž obě strany budou mít přiměřenou příležitost se do výběru rozhodce zapojit. Rozhodce je vázán podmínkami této smlouvy. Výlučnou pravomoc řešit veškeré spory vyplývající z nebo související s výkladem, použitelností, vykonatelností nebo vznikem této smlouvy, včetně, ale nikoli výhradně, jakéhokoliv tvrzení, že celá tato smlouva nebo některá její část je neplatná nebo odporovatelná, má rozhodce, a ne žádný federální, státní nebo místní soud nebo jiný subjekt. Bez ohledu na toto široké delegování pravomocí na rozhodce, může soud rozhodnout omezenou otázku, zda nárok nebo důvod žaloby je kvůli (a) odcizení obchodního tajemství, (b) porušení patentu, (c), porušení nebo zneužití autorského práva, nebo (d) porušení nebo oslabení ochranné známky, které jsou vyloučeny z definice "sporů" v kapitole Rozhodce je oprávněn zjednat jakoukoliv nápravu, která bude soudu k dispozici na základě zákona nebo podle práva slušnosti. Rozhodnutí rozhodce bude závazné pro všechny strany a může být zapsáno jako rozsudek u jakéhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Máte právo se rozhodnout, že se rozhodčích slyšení budete účastnit po telefonu. Rozhodčí slyšení, která se neuskuteční po telefonu, se budou konat v místě rozumně dostupném z místa vašeho hlavního pobytu, případně v okrese Orange ve státě Kalifornii, dle vašeho výběru. (a) Zahájení rozhodčího řízení. Rozhodnete-li se vy nebo společnost WDT řešit spor v rozhodčím řízení, souhlasí obě strany s následujícím postupem: (i) Sepsání žaloby k rozhodčímu soudu. Žaloba musí obsahovat popis příslušného sporu a výši škody, jejíž náhrady se navrhovatel domáhá. Vzor žaloby k rozhodčímu soudu naleznete na internetové adrese (dále jen žaloba k rozhodčímu soudu ). (ii) Zaslání žaloby k rozhodčímu soudu ve třech vyhotoveních, plus příslušného přihlašovacího poplatku, na adresu: JAMS 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, USA (iii) Zaslání jednoho vyhotovení žaloby k rozhodčímu soudu druhé straně na stejnou adresu, jako je její adresa pro zasílání oznámení o existenci sporu, případně na adresu, na které se strany dohodnou jiným způsobem. (b) Formát slyšení. V rámci všech formátů slyšení vydá rozhodce písemné rozhodnutí s vysvětlením nejdůležitějších zjištění a závěrů, na nichž se případný rozhodčí nález zakládá. V průběhu rozhodčího řízení nebude rozhodci sdělována výše žádné nabídky na vyrovnání, kterou učiní společnost WDT nebo vy, dokud rozhodce nestanoví případnou částku, na kterou budete mít vy nebo společnost WDT nárok. Zjišťování či vzájemné vyměňování nedůvěrných informací týkajících se sporu je v průběhu rozhodčího řízení dovoleno. (c) Poplatky za rozhodčí řízení. Společnost WDT uhradí nebo vám (případně) poskytne náhradu za veškeré registrační, administrativní a rozhodčí poplatky uhrazené společnosti JAMS za jakékoli rozhodčí řízení zahájené (vámi nebo společností WDT) podle ustanovení této smlouvy. 7

8 (d) Rozhodčí nález ve váš prospěch. Přizná-li vám rozhodce ve sporech, v jejichž rámci se vy nebo společnost WDT domáháte náhrady škody ve výši do amerických dolarů bez nákladů na právní zastoupení, svým rozhodnutím vyšší náhradu škody, než činí případná poslední písemná nabídka společnosti WDT, podnikne společnost WDT za účelem urovnání sporu následující kroky: (i) uhradí vám částku ve výši amerických dolarů nebo ve výši podle rozhodčího nálezu v závislosti na tom, která z těchto částek bude vyšší; (ii) uhradí vám dvojnásobek částky vašich přiměřených nákladů na případné právní zastoupení a (iii) nahradí vám jakékoli přiměřené výdaje (včetně nákladů na soudního znalce), které v souvislosti s šetřením, přípravou a vedením sporu v rozhodčím řízení vzniknou vašemu právnímu zástupci. Nedohodnete-li se vy a společnost WDT písemně jinak, stanoví výši poplatků, nákladů a výdajů, které má společnost WDT podle písmene d) tohoto odstavce 10.6 uhradit, rozhodce. (e) Náklady na právní zastoupení. Společnost WDT se nebude domáhat náhrady svých nákladů na právní zastoupení v žádném zahájeném rozhodčím řízení o sporu podle této smlouvy. Váš nárok na náhradu nákladů na právní zastoupení podle písmene d) odstavce 10.6 výše neomezuje vaše nároky na náhradu nákladů na právní zastoupení podle platného práva; bez ohledu na výše uvedené není rozhodce oprávněn vydávat duplicitní rozhodčí nálezy ve věci přiznání náhrady nákladů na právní zastoupení. (f) Vyjádření nesouhlasu. S ustanoveními této smlouvy o definitivním, závazném individuálním rozhodčím řízení a o zřeknutí se práva na účast v hromadném a reprezentativním řízení jste oprávněni vyjádřit nesouhlas (vyloučit se z jejich platnosti), a to písemným sdělením zaslaným na adresu společnosti WDT pro zasílání oznámení do třiceti (30) dnů od vyjádření souhlasu s touto smlouvou (včetně vyjádření souhlasu s touto smlouvou prostřednictvím nákupu, stažení či nainstalování softwaru nebo jiného použití zařízení, produktů a služeb společnosti WDT), s uvedením (i) vašeho jména, (ii) vaší korespondenční adresy a (iii) vaší žádosti o vyloučení vaší osoby z platnosti ustanovení o definitivním, závazném individuálním rozhodčím řízení a o zřeknutí se práva na účast v hromadném a reprezentativním řízení podle tohoto článku 10. Vyjádříte-li nesouhlas s těmito ustanoveními v souladu s postupem uvedeným výše, zůstanou pro vás i nadále v platnosti všechny ostatní podmínky, včetně požadavku učinit oznámení před zahájením rozhodčího řízení Změny článku 10. Bez ohledu na jakékoli protichůdné ustanovení této smlouvy souhlasíte vy i společnost WDT s tím, že provede-li společnost WDT v budoucnu v rámci ustanovení této smlouvy o postupu při řešení sporů a o zřeknutí se práva na účast v hromadných žalobách jakékoli změny (s výjimkou změny adresy společnosti WDT), WDT obdrží k příslušné změně vaše kladné stanovisko. Pokud nebudete kladně souhlasit s příslušnou změnou, souhlasíte, že budete rozhodovat jakékoli spory mezi stranami v souladu se zněním tohoto článku Oddělitelnost ustanovení. Ukáže-li se být kterékoli ustanovení tohoto článku 10 nevymahatelným, dojde k oddělení tohoto ustanovení, přičemž zbývající část této smlouvy zůstane platná a účinná v plném rozsahu. Výše uvedené se netýká zákazu účastnit se hromadných či reprezentativních žalob podle odstavce 10.5; ukáže-li se být nevymahatelným odstavec 10.5, stane se neplatným celý článek 10 (avšak pouze článek 10). 8

9 11. OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY USA Software se poskytuje s omezenými právy. Jeho používání, rozmnožování či zpřístupňování vládou USA podléhá omezením podle pododstavce b) bodu 3 písm. i) článku o právech k technickým údajům a počítačovému softwaru směrnice DFARS , případně podle pododstavce c) bodů 1 a 2 směrnice 48 CFR o omezených právech ke komerčnímu počítačovému softwaru (podle situace). Výrobcem je společnost Western Digital Technologies, Inc., 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU Společnost WDT nečiní žádné prohlášení o vhodnosti softwaru k použití ve vaší zemi. Berete na vědomí, že žádnou část softwaru ani podkladové informace či technologie není dovoleno stahovat ani jiným způsobem vyvážet či znovu vyvážet do (ani státním příslušníkům či rezidentům) žádných zemí, na které se vztahuje obchodní embargo USA (v současnosti je to Írán, Kuba, Sýrie, Severní Korea a Súdán) ani žádné osobě uvedené na seznamech problematických subjektů vedených americkou vládou, včetně seznamu zvlášť určených státních příslušníků vedeného ministerstvem financí USA nebo seznamu blokovaných osob a subjektů vedeného ministerstvem obchodu USA. Použitím softwaru vyjadřujete souhlas s výše uvedeným a zároveň prohlašujete a garantujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí, nejste pod kontrolou státního příslušníka ani rezidenta žádné z těchto zemí ani nefigurujete na žádném z uvedených seznamů a souhlasíte s tím, že nebudete používat tento software při jakékoli činnosti přímo či nepřímo spojené s šířením zbraní hromadného ničení, s výjimkou případů povolených v souladu s platnými zákony a předpisy. Dále berete na vědomí a rozumíte tomu, že určité funkce softwaru, jako např. šifrování či ověřování pravosti, mohou podléhat omezením vývozu a dovozu, přičemž dodržování veškerých platných omezení a regulačních požadavků je vaší odpovědností. 13. ODŠKODNĚNÍ Souhlasíte s tím, že společnost WDT a její poskytovatele licencí odškodníte, obhájíte a zbavíte odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoli závazkům, odškodněním, nárokům, pokutám a výdajům vyplývajícím z jakéhokoli vašeho porušení této smlouvy. 14. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva společnosti WDT, společnost WDT má právo tuto smlouvu okamžitě vypovědět s nebo bez předchozího upozornění, pokud bude mít společnost WDT za to, že nesplníte své povinnosti podle této smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu jste povinni neprodleně ukončit veškeré používání softwaru a všechny kopie softwaru zničit. 15. PŘEVOD Tuto smlouvu ani software nejste oprávněni ze zákona ani jinak postupovat ani jiným způsobem převádět. Bez ohledu na výše uvedené jste oprávněni jednorázově trvale převést všechna svá práva podle této smlouvy na případného kupujícího zařízení společnosti WDT, s nímž je software spojen, za předpokladu, že (a) příslušný kupující souhlasí s převzetím všech vašich 9

10 povinností podle této smlouvy a že (b) na příslušného kupujícího převedete zařízení společnosti WDT a všechny kopie softwaru a veškeré používání softwaru ukončíte. 16. OTEVŘENÝ SOFTWARE Software licencovaný podle této smlouvy může obsahovat software s otevřeným zdrojovým kódem (tj. počítačový software, který se distribuuje na základě licenčního ujednání, které veřejnosti umožňuje tento počítačový kód sdílet, prohlížet a upravovat). Omezení podle článku 1, 2, 14 a 15 této smlouvy se na jakýkoli příslušný otevřený software vztahují pouze tehdy a v takovém rozsahu, kdy neodporují žádným podmínkám příslušné licence (příslušných licencí) k používání otevřeného softwaru. 17. PODPORA V případě dotazů ohledně softwaru navštivte, prosím, fórum podpory společnosti WDT na internetové adrese nebo prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese kontaktujte zákaznickou podporu společnosti WDT elektronickou zprávou. 18. ÚPLNÁ DOHODA Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ve vztahu k předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná ústní či písemná ujednání. 19. ROZHODNÉ PRÁVO; EXKLUZIVNÍ MÍSTO PRO SOUDNÍ SPORY Kromě článku 10 se tato smlouva řídí právním řádem státu Kalifornie, a to bez ohledu na ustanovení kolizních norem. V případě takového sporu, kdy budou ustanovení článku 10 neplatná, kdy příslušný soud ustanovení článku 10 od zbývající části této smlouvy oddělí nebo kdy se podle ustanovení článku 10 rozhodnete vyjádřit nesouhlas, souhlasíte vy i společnost WDT s výlučnou soudní pravomocí státních a federálních soudů zasedajících v okrese Orange ve státě Kalifornii. 20. ÚMLUVA OSN O SMLOUVÁCH O MEZINÁRODNÍ KOUPI ZBOŽÍ Tato smlouva se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 21. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ; ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA S výhradou odstavce 10.7 této smlouvy platí, že shledá-li příslušný soud kterékoli ustanovení této smlouvy nevymahatelným, bude toto ustanovení v nezbytném rozsahu upraveno tak, aby se vymahatelným stalo, aniž by přitom ztratilo svůj účel; případně bude od této smlouvy odděleno, nebude-li žádná taková úprava možná, přičemž ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou platná a účinná v plném rozsahu. Zřekne-li se kterákoli ze stran práva vymáhat splnění kterékoli podmínky této smlouvy či práva vymáhat nápravu porušení kterékoli podmínky této smlouvy v jakémkoli jednom případě, neznamená to, že se práva vymáhat plnění této podmínky zříká zcela ani že se zříká práva vymáhat nápravu jakéhokoli následného porušení příslušné podmínky. 10

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli používat produkty společnosti Microsoft! LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS Poslední aktualizace: červenec 2015 POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO SE ZDE NACHÁZÍ HLAVNÍ SÍDLO PODNIKÁNÍ VAŠÍ FIRMY), ODDÍL

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Licenční podmínky ESET Smart Security DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CZ, S.R.O. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky National Instruments (Czech Republic), s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Společnost National Instruments (Czech Republic), s.r.o., IČ: 25780697, se sídlem Sokolovská 136D, 186

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) PŘEDSTAVUJÍ PRÁVOPLATNOU A VYMAHATELNOU SMLOUVU MEZI SPOLEČNOSTÍ SYMANTEC CORPORATION A/NEBO DCEŘINÝMI SPOLEČNOSTMI

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více