APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes"

Transkript

1 APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI LICENCE NESOUHLASÍTE, MŮŽETE VRÁTIT SOFTWARE APPLE NA MÍSTO, KDE JSTE JEJ OBDRŽELI, A TO ZA ÚČELEM VRÁCENÍ PENĚZ. JESTLIŽE BYL PŘÍSTUP K SOFTWARU APPLE ZÍSKÁN ELEKTRONICKY, KLIKNĚTE NA NESOUHLASÍM/NEPŘIJÍMÁM. JESTLIŽE JE SOFTWARE APPLE SOUČÁSTÍ ZAKOUPENÉHO HARDWARU, MUSÍTE VRÁTIT CELÝ HARDWARE/SOFTWAROVÝ BALÍK, ABY VÁM BYLY PENÍZE VRÁCENY. DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Tento software může být používán k reprodukování materiálů. Pro vás je licencován pouze pro reprodukci autorsky nechráněných materiálů, materiálů, na něž máte vlastní autorské právo, nebo materiálů, k jejichž reprodukci jste oprávněni nebo k ní máte právoplatné povolení. Tento software lze rovněž použít pro dálkový přístup k hudebním souborům pro poslech mezi počítači. Dálkový přístup k autorsky chráněné hudbě je poskytován pouze pro zákonné osobní použití nebo pro jiné, zákonně přípustné použití. Jestliže si nejste jisti ohledně vašeho práva kopírovat nebo dát souhlas k přístupu k jakýmkoli materiálům, měli byste se obrátit na vašeho právního zástupce. 1. Všeobecné informace. Software, dokumentace a jakékoli fonty spojené s touto Licencí, ať již jsou na disku, v paměti určené pro čtení, na jakýchkoli jiných nosičích (médiích) nebo v jakékoli jiné formě (souhrnně Software Apple ) jsou vám společností Apple Inc. ( Apple ) licencovány, nikoli prodány, pro použití pouze podle podmínek této Licence, a Apple si vyhrazuje veškerá práva, která vám nejsou výslovně poskytnuta. Práva zde poskytnutá jsou omezena na práva duševního vlastnictví Apple a jejích udělovatelů licencí ve vztahu k Softwaru Apple a nezahrnují žádné jiné patenty nebo práva duševního vlastnictví. Vlastníte nosiče, na nichž je zaznamenán Software Apple, avšak Apple a/nebo udělovatel (udělovatelé) licencí pro Apple si vlastnictví samotného Softwaru Apple ponechávají. Podmínkami této Licence se budou řídit jakékoli softwarové upgrady poskytnuté společností Apple, které nahradí a/nebo doplní původní produkt Software Apple, pokud takový upgrade nebude spojen se samostatnou licencí; v tomto případě by pak platily podmínky takové licence. 2. Přípustné používání Licence a omezení. Tato Licence vám dovoluje nainstalovat a používat Software Apple. Software Apple může být používán pro reprodukování materiálů, pokud se takové používání omezí na reprodukci autorsky nechráněných materiálů, materiálů, na něž máte vlastní autorské právo, nebo materiálů, k jejichž reprodukci jste oprávněni nebo k ní máte právoplatné povolení. Nesmíte dát Software Apple k dispozici jiné síti, kde by mohl být používán zároveň více počítači. Můžete si udělat jednu kopii Softwaru Apple ve strojově čitelné podobě, a to pouze pro účely zálohování; podmínkou je, že záložní kopie musí obsahovat veškerá sdělení o autorských právech a jiná sdělení o vlastnických právech, která jsou obsažena v originálu. Až na výjimky, a to pouze v rozsahu výslovně přípustném touto Licencí nebo příslušnými právními předpisy, nesmíte Software Apple nebo jakoukoli jeho část kopírovat, dekompilovat, podrobit reverznímu engineeringu, rozebírat, modifikovat nebo vytvářet odvozené produkty. SOFTWARE APPLE NENÍ URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ PŘI PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, NAVIGACI LETADEL NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY, PŘÍSTROJŮ PODPORUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ FUNKCE NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ, PŘI NICHŽ BY SELHÁNÍ SOFTWARU APPLE MOHLA VÉST K ÚMRTÍ, OSOBNÍ ÚJMĚ NEBO ZÁVAŽNÝM HMOTNÝM NEBO EKOLOGICKÝM ŠKODÁM. 3. Převod. Software Apple nesmíte pronajmout, poskytnout na leasing, půjčit, redistribuovat nebo sublicencovat. Můžete však provést jednorázový trvalý převod všech vašich licenčních práv k Softwaru Apple na jinou stranu za předpokladu, (a) že převod musí zahrnovat celý Software Apple, včetně jeho složek, originálních nosičů, tištěných materiálů a této Licence; (b) že si neponecháte žádné kopie Softwaru Apple, kompletní nebo částečné, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném paměťovém zařízení; a (c) že si strana přebírající Software Apple přečte smluvní podmínky této Licence a bude souhlasit s jejich přijetím. 1/7

2 4. Souhlas s používáním údajů. Souhlasíte s tím, že Apple a její dceřiné společnosti mohou shromažďovat a používat technické a související informace, včetně, nikoli však pouze, technických informací o vašem počítači, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízení, které se periodicky shromažďují kvůli možnosti zajišťovat pro vás aktualizace softwaru, podporu produktu a jiné služby (jsou-li takové) související se Softwarem Apple, a kvůli ověřování plnění podmínek této Licence. Apple smí využívat tyto informace ke zlepšování svých produktů nebo k tomu, aby vám mohla poskytovat služby nebo technologie, pokud jsou tyto informace ve formě neumožňující vaší osobní identifikaci 5. ITunes obchod a jiné služby. Tento software umožňuje přístup k itunes obchodu Apple, který nabízí k prodeji stažení hudby a jiné služby (souhrnně a jednotlivě Služby ). Pro využití Služeb je zapotřebí přístup k Internetu a používání některých Služeb vyžaduje, abyste přijali dodatečné podmínky služby, které vám budou sděleny předtím, než budete moci takové Služby použít. Používáním tohoto softwaru ve spojení s účtem ITunes obchodu souhlasíte s posledními podmínkami Služby itunes obchodu, které můžete získat a přezkoumat na domácí stránce itunes obchodu. Jste srozuměni, že při používání jakýchkoli Služeb můžete narazit na obsah, který může být považován za urážlivý, obscénní, nebo problematický, přičemž jazyk u takového obsahu může nebo nemusí být označen jako explicitní. Nicméně souhlasíte s tím, že Služby používáte pouze na své vlastní riziko a že Apple nemá vůči vám žádnou odpovědnost za obsah, který může být shledán jako urážlivý, obscénní nebo problematický. Typy obsahů (včetně žánrů, podžánrů a kategorií a podkategorií, podcastů a podobně) a popisy jsou uváděny pouze pro pohodlí, a vy uznáváte a souhlasíte, že Apple neručí za jejich přesnost. Některé Služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran nebo linky na některé webové stránky třetích stran. Uznáváte a souhlasíte, že Apple nezodpovídá za přezkoumávání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti jakýchkoli takovýchto materiálů nebo webových stránek třetích stran. Apple neručí za žádné nebo neschvaluje žádné materiály nebo webové stránky třetích stran, nebo jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran, a nepřebírá a neponese za ně žádné závazky nebo odpovědnost. Linky na jiné webové stránky jsou poskytovány výlučně pro vaše pohodlí. Souhlasíte, že nepoužijete žádné materiály třetích stran způsobem, který by omezoval nebo porušoval práva nějaké jiné strany, a že Apple není žádným způsobem odpovědná za žádné takové vaše použití. Souhlasíte, že Služby, včetně, nikoli však pouze, grafiky, audio klipů a redakčního obsahu, zahrnují vlastnickými právy chráněné informace a materiály, které vlastní Apple a/nebo její udělovatelé licencí a jsou chráněny příslušnými právy duševního vlastnictví a jinými právními předpisy, včetně, nikoli však pouze, autorského práva, a souhlasíte, že takovéto, vlastnickými právy chráněné informace a materiály nepoužijete jakýmkoli způsobem kromě přípustného použití Služeb. Žádná část Služeb nesmí být reprodukována v žádné podobě nebo jakýmikoli prostředky. Souhlasíte, že nebudete Služby žádným způsobem modifikovat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo na jejich základě vytvářet odvozené produkty, a nebudete zneužívat Služby žádným neautorizovaným způsobem jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, zneužitím nebo zatížením kapacity sítě. Apple a její udělovatelé licencí si vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup k jakýmkoli Službám, a to kdykoli bez oznámení. Apple v žádném případě neponese odpovědnost za odstranění nebo znemožnění přístupu k jakýmkoli Službám. Apple rovněž může stanovit omezení na používání Služeb nebo na přístup k určitým Službám, a to v každém případě a bez oznámení nebo odpovědnosti. 6. Ukončení. Tato Licence je platná do doby jejího ukončení. Vaše práva podle této Licence se ukončí automaticky bez oznámení od společnosti Apple, jestliže nesplníte jakoukoli podmínku (podmínky) této Licence. Při ukončení této Licence musíte zcela přestat používat Software Apple a všechny kopie Softwaru Apple - kompletní či částečné - zničit. 7. Omezená záruka na nosiče. Apple zaručuje, že na nosičích, na kterých je zaznamenán Software Apple a které dodává Apple, nebudou vady materiálu a zpracování při normálním používání po dobu devadesáti (90) dnů od data původního zakoupení v maloobchodě. Vaší výlučnou náhradou podle této Části bude, v závislosti 2/7

3 na rozhodnutí Apple, vrácení kupní ceny produktu obsahujícího Software Apple nebo nahrazení Softwaru Apple vráceného společnosti Apple nebo autorizovanému zástupci Apple s kopií paragonu. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA A JAKÉKOLI IMPLICITNÍ (ODVOZENÉ) ZÁRUKY NA NOSIČE, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ JAKOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA PŮVODNÍHO ZAKOUPENÍ V MALOOBCHODĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ OHLEDNĚ DÉLKY TRVÁNÍ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJE. ZDE STANOVENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU VÁM UČINĚNOU A JE POSKYTNUTA MÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁRUK (EXISTUJÍ-LI TAKOVÉ) VYTVOŘENÝCH JAKOUKOLI DOKUMENTACÍ NEBO OBALEM. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIÁLNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, PŘIČEMŽ MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE RŮZNÍ PODLE JURISDIKCE. 8. Odmítnutí záruk. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE (JAK JE DEFINOVÁNO VÝŠE) A SLUŽEB (JAK JSOU DEFINOVÁNY VÝŠE) JE POUZE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE CELKOVÉ RIZIKO, POKUD SE TÝKÁ USPOKOJIVÉ JAKOSTI, ČINNOSTI, PŘESNOSTI A VÝSLEDKU, NESETE VY. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA NOSIČE, VYSVĚTLENÉ VÝŠE A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, SE SOFTWARE APPLE A SLUŽBY POSKYTUJÍ TAK JAK JSOU, SE VŠEMI ZÁVADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A APPLE A UDĚLOVATELÉ LICENCÍ SPOLEČNOSTI APPLE (SOUHRNNĚ PRO ÚČELY ČÁSTI 8 A 9 JAKO APPLE ) TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K SOFTWARU APPLE A SLUŽBÁM, AŤ UŽ SE JEDNÁ O EXPLICITNÍ, IMPLICITNÍ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ JAKOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ ZABRÁNĚNÍ RUŠIVÝCH ZÁSAHŮ DO VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE NEBO SLUŽEB, NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU APPLE NEBO VE SLUŽBÁCH SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE ČINNOST SOFTWARU APPLE NEBO SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÁ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE ZÁVADY NA SOFTWARU APPLE NEBO SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ APPLE NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM APPLE NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU. JESTLIŽE SE UKÁŽE, ŽE SOFTWARE APPLE NEBO SLUŽBY JSOU ZÁVADNÉ, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NUTNÝ SERVIS, OPRAVY A NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VÝLUKA A OMEZENÍ SE MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. 9. Omezení odpovědnosti. V MÍŘE NEZAKÁZANÉ ZÁKONEM NEBUDE APPLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA OSOBNÍ ÚJMU NEBO ZA JAKÉKOLI VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁT ÚDAJŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH KOMERČNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VZNIKLÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ VYUŽÍVAT SOFTWARE APPLE NEBO SLUŽBY - NICMÉNĚ ZPŮSOBENÉ - BEZ OHLEDU NA VÝKLAD ODPOVĚDNOSTI (PODLE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI NĚČEHO JINÉHO), A DOKONCE I KDYBY APPLE BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ÚJMU, NEBO ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE MOŽNÁ TOTO OMEZENÍ NA VÁS NEVZTAHUJE. V žádném případě nepřekročí celková odpovědnost Apple vůči vám za všechny náhrady škod (jiné než jaké mohou být vyžadovány příslušnými právními předpisy v případech zahrnujících osobní újmu) částku padesáti dolarů (50 USD). Výše uvedená omezení budou platit, i když výše uvedená náprava nesplní svůj základní účel. 10. Kontrola exportu. Nesmíte používat či jinak exportovat či reexportovat Software Apple s výjimkou, kdy je tak povoleno právními předpisy Spojených států a právními předpisy jurisdikce, v níž byl Software Apple získán. Zejména, nikoli však pouze, nesmí být Software Apple exportován nebo reexportován (a) do jakýchkoli 3/7

4 států embargovaných USA, nebo (b) komukoli, koho ministerstvo financí Spojených států vede na Seznamu speciálně vyjmenovaných státních příslušníků nebo ministerstvo obchodu Spojených států na Seznamu nežádoucích státních příslušníků nebo na Seznamu nežádoucích subjektů. Užíváním Softwaru Apple prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také, že nebudete používat tyto produkty pro žádné účely zakázané právními předpisy Spojených států, včetně, nikoli však pouze, vývoje, projektování, výroby či zhotovování raket nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní. 11. Vládní koncoví uživatelé. Software Apple a související dokumentace jsou Komerční položky, jak jsou definovány v 48 C.F.R. (Sbírka federálních předpisů) 2.101, sestávající z Komerčního počítačového softwaru a z Dokumentace komerčního počítačového softwaru, jak jsou tyto termíny používány v 48 C.F.R nebo 48 C.F.R , podle okolností. V souladu s 48 C.F.R nebo 48 C.F.R až , podle okolností, jsou Komerční počítačový software a Dokumentace komerčního počítačového softwaru licencovány koncovým uživatelům vlády Spojených států (a) pouze jako Komerční položky a (b) pouze s takovými právy, které jsou poskytnuty všem ostatním koncovým uživatelům v souladu se zde uvedenými smluvními podmínkami. Nepublikovaná práva podle zákonů o autorských právech USA jsou vyhrazena. 12. Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato Licence se bude řídit a vykládat v souladu s právními předpisy státu Kalifornie tak, jak se vztahují na smlouvy, které jsou uzavřené a mají být plněné výhradně mezi Kalifornií a občany Kalifornie. Tato Licence se nebude řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. Jestliže nějaký soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu nějaké ustanovení nebo jeho část za nevymahatelnou, zůstane zbývající část této Licence nadále plně platná a účinná. 13. Úplná smlouva; rozhodný jazyk. Tato Licence tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ve vztahu k používání Softwaru Apple licencovaného podle tohoto dokumentu a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ve vztahu k takovému předmětu, s výjimkou jakýchkoli dodatečných smluvních podmínek, které musíte přijmout, jestliže se rozhodnete využívat online obchod Apple, a kterými se bude řídit vaše využívání takového obchodu a jakýchkoli Služeb, které si prostřednictvím tohoto obchodu zakoupíte. Žádné doplňky nebo změny této Licence nebudou závazné, pokud nebudou písemné a podepsané společností Apple. Jakýkoli překlad této Licence se provádí pro místní potřeby a v případě rozporu mezi anglickou a jakoukoli neanglickou verzí bude rozhodující anglická verze této Licence. 14. Smluvní podmínky pro software a služby třetích stran. A. Podmínky pro používání CDDB (databáze CD) Gracenote. Tato aplikace obsahuje software od Gracenote, Inc. z Berkeley, Kalifornie ("Gracenote"). Software od Gracenote ( Zákazník CDDB Gracenote ) umožňuje této aplikaci provádět online identifikaci disků a získávat informace související s hudbou, včetně informací o názvu, umělci, zvukovém záznamu a informace o vlastnickém právu (title) ( Údaje Gracenote ) z online serverů ( Servery CDDB Gracenote ) a provádět další funkce. Údaje Gracenote smíte používat pouze prostřednictvím funkcí určených pro koncové uživatele tohoto aplikačního softwaru. Souhlasíte, že Údaje Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Servery CDDB Gracenote budete používat pouze pro vaše osobní, nekomerční využití. Souhlasíte, že nepostoupíte, nezkopírujete, nepřevedete nebo nepředáte Zákazníka CDDB Gracenote nebo Údaje Gracenote žádné třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEVYUŽIJETE NEBO NEBUDETE ZUŽITKOVÁVAT ÚDAJE GRACENOTE, ZÁKAZNÍKA CDDB GRACENOTE NEBO SERVERY CDDB GRACENOTE S VÝJIMKOU, KDY JE TAK ZDE VÝSLOVNĚ POVOLENO. Souhlasíte, že vaše neexkluzivní licence pro používání Údajů Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Serverů CDDB Gracenote bude ukončena, jestliže tato omezení porušíte. Jestliže bude vaše licence ukončena, souhlasíte, že přestanete s jakýmkoli a veškerým používáním Údajů Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Serverů CDDB Gracenote. Gracenote si vyhrazuje veškerá práva na Údaje Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Servery CDDB Gracenote, včetně veškerých vlastnických práv. Společnost Gracenote se za žádných okolností nestane odpovědnou za žádnou platbu pro vás za jakoukoli informaci, kterou poskytnete. Souhlasíte, že CDDB, Inc. může vymáhat svá práva podle této Smlouvy svým jménem přímo vůči vám. 4/7

5 Služba CDDB Gracenote využívá pro statistické účely speciální identifikátor pro sledování dotazů. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit Službě CDDB Gracenote načítat dotazy bez toho, aby se dozvěděla cokoli o tom, kdo jste. Více informací získáte na webové stránce o Zásadách Gracenote o ochraně soukromí používaných Službou CDDB Gracenote. Zákazník CDDB Gracenote a každá položka Údajů Gracenote jsou vám licencovány TAK JAK JSOU. Gracenote nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky, explicitní nebo implicitní, ohledně přesnosti jakýchkoli Údajů Gracenote ze Serverů CDDB Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo vymazat údaje ze Serverů CDDB Gracenote nebo změnit kategorie údajů z jakéhokoli důvodu, který bude Gracenote považovat za dostatečný. Neposkytuje se žádná záruka, že Zákazník CDDB Gracenote nebo Servery CDDB Gracenote jsou bez závad, nebo že fungování Zákazníka CDDB Gracenote nebo Serverů CDDB Gracenote nebude přerušeno. Gracenote není povinna vám poskytnout žádné nové, zlepšené nebo dodatečné typy nebo kategorie údajů, u nichž se může Gracenote rozhodnout, že je v budoucnosti poskytne, a může kdykoli bez omezení přerušit online služby. GRACENOTE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, EXPLICITNÍ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO NÁROKU A NENARUŠENÍ. Gracenote neručí za výsledky, které získáte používáním Zákazníka CDDB Gracenote nebo jakéhokoli Serveru CDDB Gracenote. GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY NEBO ZA JAKÉKOLI UŠLÉ ZISKY NEBO UŠLÉ PŘÍJMY. B. Smluvní podmínky Tuning služby Kerbango. Podmínky služby. Používáním Tuning služby Kerbango ( Tuning služba Kerbango ) společnosti 3Com Corporation ( 3Com ) souhlasíte, že jste vázáni následujícími smluvními podmínkami ( SPO ): 3Com linky. Stránky zobrazené jako výsledky hledání nebo související s Tuning službou Kerbango jsou vlastněné a provozované jednotlivci a/nebo společnostmi, nad nimiž 3Com nemá žádnou kontrolu. 3Com nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jakékoli stránky obsažené ve výsledcích hledání nebo jinak související s Tuning službou Kerbango. Pouze osobní používání. Tuning služba Kerbango je k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční používání. Používat Tuning službu Kerbango k prodeji produktů nebo služeb nebo ke zvýšení provozu vaší webové stránky z komerčních důvodů, jako je reklamní prodej, je výslovně zakázáno. Nesmíte vzít výsledky z hledání Kerbango a přeformátovat a zobrazit je, nebo okopírovat domácí stránku Kerbango společnosti 3Com nebo vyhledané stránky na vaší webové stránce nebo posílat automatické dotazy do systému Kerbango bez výslovného souhlasu od 3Com. Jestliže si přejete používat Tuning službu Kerbango pro komerční účely, musíte nejdříve uzavřít s 3Com smlouvu. Pro více informací kontaktujte Změny ve smluvních podmínkách Tuning služby Kerbango. 3Com může čas od času modifikovat nebo ukončit své služby z jakéhokoli důvodu a bez oznámení, a má rovněž právo toto ukončení provést s oznámením nebo bez oznámení a bez odpovědnosti vůči vám, jakémukoli jinému uživateli nebo jakékoli třetí straně. 3Com si vyhrazuje právo modifikovat čas od času SPO bez oznámení. Odmítnutí záruk. 3Com odmítá jakoukoli a veškerou odpovědnost nebo závazek ve vztahu k přesnosti, obsahu, úplnosti, legálnosti, spolehlivosti nebo použitelnosti nebo dostupnosti informací nebo materiálů zobrazených ve výsledcích Tuning služby Kerbango. 3Com odmítá jakoukoli odpovědnost za vymazání, neuložení, nedoručení nebo časově nevhodné doručení jakýchkoli informací nebo materiálů. 3Com odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou stažením nebo získáním přístupu prostřednictvím Tuning služby Kerbango k jakýmkoli informacím nebo materiálům na Internetu. 5/7

6 TUNING SLUŽBA KERBANGO SE POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. 3COM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ - V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY VEŠKERÉ EXPLICITNÍ, IMPLICITNÍ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. 3COM ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI A PLNĚNÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO. 3COM ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO. 3COM ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO INZEROVANÉ NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO, A TAKÉ ZA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO. JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE MATERIÁLY NEBO ÚDAJE UŽÍVÁNÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NA ZÁKLADĚ VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A ŽE PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ VYPLYNUVŠÍ ZE STAŽENÍ TAKOVÝCH MATERIÁLŮ NEBO ÚDAJŮ. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JINÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE SE VÝŠE UVEDENÉ VÝLUKY MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU A JURISDIKCE OD JURISDIKCE. Omezení odpovědnosti. 3COM NEPONESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉMUKOLI UŽIVATELI KVŮLI TOMU, ŽE UŽIVATEL POUŽÍVÁ NEBO ZNEUŽÍVÁ TUNING SLUŽBU KERBANGO NEBO SE NA NI SPOLÉHÁ, A VYPLYNUVŠÍ Z JAKÉHOKOLI NÁROKU SOUVISEJÍCÍHO S TOUTO LICENCÍ NEBO PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY. TAKOVÉTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VYHNUTÍ SE ODŠKODNĚNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, ZA ŠKODY S ODŠKODNĚNÍM S POVAHOU TRESTU A ŠKODY S PENALIZAČNÍM ODŠKODNĚNÍM, AŤ JIŽ TAKOVÝ NÁROK VYCHÁZÍ ZE ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z NĚČEHO JINÉHO (I KDYŽ BYLA 3COM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD). TAKOVÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT, AŤ JIŽ ŠKODY VYPLYNOU Z UŽÍVÁNÍ NEBO ZE ZNEUŽÍVÁNÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA TUNING SLUŽBU KERBANGO, Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TUNING SLUŽBU KERBANGO, Z PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO (VČETNĚ TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). TOTO OMEZENÍ BUDE ROVNĚŽ PLATIT VE VZTAHU KE ŠKODÁM VZNIKLÝM V DŮSLEDKU JINÝCH SLUŽEB NEBO ZBOŽÍ OBDRŽENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO INZEROVANÉHO NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO OBDRŽENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO, A TAKÉ V DŮSLEDKU JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ OBDRŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO INZEROVANÝCH NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO OBDRŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO. TOTO OMEZENÍ SE ROVNĚŽ VZTAHUJE, NIKOLI VŠAK POUZE, NA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA UŠLÉ ZISKY NEBO ZTRACENÉ ÚDAJE. TAKOVÉ OMEZENÍ DÁLE PLATÍ VE VZTAHU K PLNĚNÍ ČI NEPLNĚNÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO NA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO ZBOŽÍ, KTERÉ SE OBJEVÍ NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO JE S TUNING SLUŽBOU KERBANGO JAKKOLI SPOJENÉ NEBO S NÍ SOUVISÍ. TAKOVÉ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI NESPLNĚNÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY, A TO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. 6/7

7 NĚKTERÉ STÁTY NEBO JINÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE MŮŽE STÁT, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝLUKY SE NA VÁS NEVZTAHUJÍ. Bez omezení výše uvedeného neponese 3Com za žádných okolností odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění vyplynuvší přímo či nepřímo z působení přírody, sil nebo příčin jsoucích mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, nikoli však pouze, poruch Internetu, poruch počítačového zařízení, poruch telekomunikačního zařízení, poruch jiných zařízení, poruch elektrického proudu, stávek, pracovních sporů, násilných demonstrací, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil nebo materiálů, požárů, povodní, bouří, výbuchů, aktů Boží vůle, války, vládních opatření, nařízení domácích nebo zahraničních soudů nebo tribunálů, neplnění třetích stran, nebo ztráty nebo kolísání v dodávkách tepla a světla nebo nefungování či nepravidelného fungování klimatizace. Různé. SPO se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy státu Kalifornie, bez vlivu na ustanovení o kolizi právních norem státu Kalifornie nebo vašeho státu nebo země, v níž skutečně žijete. Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu nějaké ustanovení nebo část ustanovení SPO za nevymahatelné, bude zbývající část SPO nadále plně platná a účinná. Tyto SPO tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a zneplatňují a nahrazují veškerá předchozí nebo současná ujednání nebo dohody, písemné či ústní, ohledně takového předmětu. Jakékoli zřeknutí se jakéhokoli ustanovení SPO bude účinné pouze tehdy, bude-li písemné a podepsané 3Com. EA0367 Rev 26/10/07 7/7

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba. LICENČNÍ SMLOUVA ZIN Tato licenční smlouva (dále jen smlouva ) se uzavírá mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen společnost Zumba ) a vámi (dále jen trenér ). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715

Vaše uživatelský manuál KENWOOD DNN9230DAB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla

Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tento dokument obsahuje všeobecné obchodní podmínky směrnice na ochranu dat sázková a sportovní pravidla Tyto všeobecné obchodní podmínky ( VOP nebo ujednání ) definují a upravují smluvní vztah mezi stranami

Více

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK )

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: Abyste měli přístup a/nebo mohli využívat tuto

Více

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů Disclaimer : Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině a češtině. Pokud se strany neshodují na interpretaci těchto všeobecných smluvních podmínek, platí v případě pochybností přednostně

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více