APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes"

Transkript

1 APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI LICENCE NESOUHLASÍTE, MŮŽETE VRÁTIT SOFTWARE APPLE NA MÍSTO, KDE JSTE JEJ OBDRŽELI, A TO ZA ÚČELEM VRÁCENÍ PENĚZ. JESTLIŽE BYL PŘÍSTUP K SOFTWARU APPLE ZÍSKÁN ELEKTRONICKY, KLIKNĚTE NA NESOUHLASÍM/NEPŘIJÍMÁM. JESTLIŽE JE SOFTWARE APPLE SOUČÁSTÍ ZAKOUPENÉHO HARDWARU, MUSÍTE VRÁTIT CELÝ HARDWARE/SOFTWAROVÝ BALÍK, ABY VÁM BYLY PENÍZE VRÁCENY. DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Tento software může být používán k reprodukování materiálů. Pro vás je licencován pouze pro reprodukci autorsky nechráněných materiálů, materiálů, na něž máte vlastní autorské právo, nebo materiálů, k jejichž reprodukci jste oprávněni nebo k ní máte právoplatné povolení. Tento software lze rovněž použít pro dálkový přístup k hudebním souborům pro poslech mezi počítači. Dálkový přístup k autorsky chráněné hudbě je poskytován pouze pro zákonné osobní použití nebo pro jiné, zákonně přípustné použití. Jestliže si nejste jisti ohledně vašeho práva kopírovat nebo dát souhlas k přístupu k jakýmkoli materiálům, měli byste se obrátit na vašeho právního zástupce. 1. Všeobecné informace. Software, dokumentace a jakékoli fonty spojené s touto Licencí, ať již jsou na disku, v paměti určené pro čtení, na jakýchkoli jiných nosičích (médiích) nebo v jakékoli jiné formě (souhrnně Software Apple ) jsou vám společností Apple Inc. ( Apple ) licencovány, nikoli prodány, pro použití pouze podle podmínek této Licence, a Apple si vyhrazuje veškerá práva, která vám nejsou výslovně poskytnuta. Práva zde poskytnutá jsou omezena na práva duševního vlastnictví Apple a jejích udělovatelů licencí ve vztahu k Softwaru Apple a nezahrnují žádné jiné patenty nebo práva duševního vlastnictví. Vlastníte nosiče, na nichž je zaznamenán Software Apple, avšak Apple a/nebo udělovatel (udělovatelé) licencí pro Apple si vlastnictví samotného Softwaru Apple ponechávají. Podmínkami této Licence se budou řídit jakékoli softwarové upgrady poskytnuté společností Apple, které nahradí a/nebo doplní původní produkt Software Apple, pokud takový upgrade nebude spojen se samostatnou licencí; v tomto případě by pak platily podmínky takové licence. 2. Přípustné používání Licence a omezení. Tato Licence vám dovoluje nainstalovat a používat Software Apple. Software Apple může být používán pro reprodukování materiálů, pokud se takové používání omezí na reprodukci autorsky nechráněných materiálů, materiálů, na něž máte vlastní autorské právo, nebo materiálů, k jejichž reprodukci jste oprávněni nebo k ní máte právoplatné povolení. Nesmíte dát Software Apple k dispozici jiné síti, kde by mohl být používán zároveň více počítači. Můžete si udělat jednu kopii Softwaru Apple ve strojově čitelné podobě, a to pouze pro účely zálohování; podmínkou je, že záložní kopie musí obsahovat veškerá sdělení o autorských právech a jiná sdělení o vlastnických právech, která jsou obsažena v originálu. Až na výjimky, a to pouze v rozsahu výslovně přípustném touto Licencí nebo příslušnými právními předpisy, nesmíte Software Apple nebo jakoukoli jeho část kopírovat, dekompilovat, podrobit reverznímu engineeringu, rozebírat, modifikovat nebo vytvářet odvozené produkty. SOFTWARE APPLE NENÍ URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ PŘI PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, NAVIGACI LETADEL NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY, PŘÍSTROJŮ PODPORUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ FUNKCE NEBO JINÉHO ZAŘÍZENÍ, PŘI NICHŽ BY SELHÁNÍ SOFTWARU APPLE MOHLA VÉST K ÚMRTÍ, OSOBNÍ ÚJMĚ NEBO ZÁVAŽNÝM HMOTNÝM NEBO EKOLOGICKÝM ŠKODÁM. 3. Převod. Software Apple nesmíte pronajmout, poskytnout na leasing, půjčit, redistribuovat nebo sublicencovat. Můžete však provést jednorázový trvalý převod všech vašich licenčních práv k Softwaru Apple na jinou stranu za předpokladu, (a) že převod musí zahrnovat celý Software Apple, včetně jeho složek, originálních nosičů, tištěných materiálů a této Licence; (b) že si neponecháte žádné kopie Softwaru Apple, kompletní nebo částečné, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném paměťovém zařízení; a (c) že si strana přebírající Software Apple přečte smluvní podmínky této Licence a bude souhlasit s jejich přijetím. 1/7

2 4. Souhlas s používáním údajů. Souhlasíte s tím, že Apple a její dceřiné společnosti mohou shromažďovat a používat technické a související informace, včetně, nikoli však pouze, technických informací o vašem počítači, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízení, které se periodicky shromažďují kvůli možnosti zajišťovat pro vás aktualizace softwaru, podporu produktu a jiné služby (jsou-li takové) související se Softwarem Apple, a kvůli ověřování plnění podmínek této Licence. Apple smí využívat tyto informace ke zlepšování svých produktů nebo k tomu, aby vám mohla poskytovat služby nebo technologie, pokud jsou tyto informace ve formě neumožňující vaší osobní identifikaci 5. ITunes obchod a jiné služby. Tento software umožňuje přístup k itunes obchodu Apple, který nabízí k prodeji stažení hudby a jiné služby (souhrnně a jednotlivě Služby ). Pro využití Služeb je zapotřebí přístup k Internetu a používání některých Služeb vyžaduje, abyste přijali dodatečné podmínky služby, které vám budou sděleny předtím, než budete moci takové Služby použít. Používáním tohoto softwaru ve spojení s účtem ITunes obchodu souhlasíte s posledními podmínkami Služby itunes obchodu, které můžete získat a přezkoumat na domácí stránce itunes obchodu. Jste srozuměni, že při používání jakýchkoli Služeb můžete narazit na obsah, který může být považován za urážlivý, obscénní, nebo problematický, přičemž jazyk u takového obsahu může nebo nemusí být označen jako explicitní. Nicméně souhlasíte s tím, že Služby používáte pouze na své vlastní riziko a že Apple nemá vůči vám žádnou odpovědnost za obsah, který může být shledán jako urážlivý, obscénní nebo problematický. Typy obsahů (včetně žánrů, podžánrů a kategorií a podkategorií, podcastů a podobně) a popisy jsou uváděny pouze pro pohodlí, a vy uznáváte a souhlasíte, že Apple neručí za jejich přesnost. Některé Služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran nebo linky na některé webové stránky třetích stran. Uznáváte a souhlasíte, že Apple nezodpovídá za přezkoumávání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti jakýchkoli takovýchto materiálů nebo webových stránek třetích stran. Apple neručí za žádné nebo neschvaluje žádné materiály nebo webové stránky třetích stran, nebo jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran, a nepřebírá a neponese za ně žádné závazky nebo odpovědnost. Linky na jiné webové stránky jsou poskytovány výlučně pro vaše pohodlí. Souhlasíte, že nepoužijete žádné materiály třetích stran způsobem, který by omezoval nebo porušoval práva nějaké jiné strany, a že Apple není žádným způsobem odpovědná za žádné takové vaše použití. Souhlasíte, že Služby, včetně, nikoli však pouze, grafiky, audio klipů a redakčního obsahu, zahrnují vlastnickými právy chráněné informace a materiály, které vlastní Apple a/nebo její udělovatelé licencí a jsou chráněny příslušnými právy duševního vlastnictví a jinými právními předpisy, včetně, nikoli však pouze, autorského práva, a souhlasíte, že takovéto, vlastnickými právy chráněné informace a materiály nepoužijete jakýmkoli způsobem kromě přípustného použití Služeb. Žádná část Služeb nesmí být reprodukována v žádné podobě nebo jakýmikoli prostředky. Souhlasíte, že nebudete Služby žádným způsobem modifikovat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo na jejich základě vytvářet odvozené produkty, a nebudete zneužívat Služby žádným neautorizovaným způsobem jakéhokoli druhu, včetně, mimo jiné, zneužitím nebo zatížením kapacity sítě. Apple a její udělovatelé licencí si vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup k jakýmkoli Službám, a to kdykoli bez oznámení. Apple v žádném případě neponese odpovědnost za odstranění nebo znemožnění přístupu k jakýmkoli Službám. Apple rovněž může stanovit omezení na používání Služeb nebo na přístup k určitým Službám, a to v každém případě a bez oznámení nebo odpovědnosti. 6. Ukončení. Tato Licence je platná do doby jejího ukončení. Vaše práva podle této Licence se ukončí automaticky bez oznámení od společnosti Apple, jestliže nesplníte jakoukoli podmínku (podmínky) této Licence. Při ukončení této Licence musíte zcela přestat používat Software Apple a všechny kopie Softwaru Apple - kompletní či částečné - zničit. 7. Omezená záruka na nosiče. Apple zaručuje, že na nosičích, na kterých je zaznamenán Software Apple a které dodává Apple, nebudou vady materiálu a zpracování při normálním používání po dobu devadesáti (90) dnů od data původního zakoupení v maloobchodě. Vaší výlučnou náhradou podle této Části bude, v závislosti 2/7

3 na rozhodnutí Apple, vrácení kupní ceny produktu obsahujícího Software Apple nebo nahrazení Softwaru Apple vráceného společnosti Apple nebo autorizovanému zástupci Apple s kopií paragonu. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA A JAKÉKOLI IMPLICITNÍ (ODVOZENÉ) ZÁRUKY NA NOSIČE, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ JAKOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU DEVADESÁTI (90) DNŮ OD DATA PŮVODNÍHO ZAKOUPENÍ V MALOOBCHODĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ OHLEDNĚ DÉLKY TRVÁNÍ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJE. ZDE STANOVENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU VÁM UČINĚNOU A JE POSKYTNUTA MÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁRUK (EXISTUJÍ-LI TAKOVÉ) VYTVOŘENÝCH JAKOUKOLI DOKUMENTACÍ NEBO OBALEM. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE SPECIÁLNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, PŘIČEMŽ MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE RŮZNÍ PODLE JURISDIKCE. 8. Odmítnutí záruk. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE (JAK JE DEFINOVÁNO VÝŠE) A SLUŽEB (JAK JSOU DEFINOVÁNY VÝŠE) JE POUZE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE CELKOVÉ RIZIKO, POKUD SE TÝKÁ USPOKOJIVÉ JAKOSTI, ČINNOSTI, PŘESNOSTI A VÝSLEDKU, NESETE VY. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY NA NOSIČE, VYSVĚTLENÉ VÝŠE A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, SE SOFTWARE APPLE A SLUŽBY POSKYTUJÍ TAK JAK JSOU, SE VŠEMI ZÁVADAMI A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A APPLE A UDĚLOVATELÉ LICENCÍ SPOLEČNOSTI APPLE (SOUHRNNĚ PRO ÚČELY ČÁSTI 8 A 9 JAKO APPLE ) TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K SOFTWARU APPLE A SLUŽBÁM, AŤ UŽ SE JEDNÁ O EXPLICITNÍ, IMPLICITNÍ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ JAKOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ ZABRÁNĚNÍ RUŠIVÝCH ZÁSAHŮ DO VAŠEHO UŽÍVÁNÍ SOFTWARU APPLE NEBO SLUŽEB, NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU APPLE NEBO VE SLUŽBÁCH SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE ČINNOST SOFTWARU APPLE NEBO SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠENÁ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE ZÁVADY NA SOFTWARU APPLE NEBO SLUŽBÁCH BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO SDĚLENÍ POSKYTNUTÉ APPLE NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM APPLE NEVYTVOŘÍ ZÁRUKU. JESTLIŽE SE UKÁŽE, ŽE SOFTWARE APPLE NEBO SLUŽBY JSOU ZÁVADNÉ, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NUTNÝ SERVIS, OPRAVY A NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VÝLUKA A OMEZENÍ SE MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. 9. Omezení odpovědnosti. V MÍŘE NEZAKÁZANÉ ZÁKONEM NEBUDE APPLE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA OSOBNÍ ÚJMU NEBO ZA JAKÉKOLI VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁT ÚDAJŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH KOMERČNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VZNIKLÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S VAŠÍM UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ VYUŽÍVAT SOFTWARE APPLE NEBO SLUŽBY - NICMÉNĚ ZPŮSOBENÉ - BEZ OHLEDU NA VÝKLAD ODPOVĚDNOSTI (PODLE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU ČI NĚČEHO JINÉHO), A DOKONCE I KDYBY APPLE BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ÚJMU, NEBO ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE MOŽNÁ TOTO OMEZENÍ NA VÁS NEVZTAHUJE. V žádném případě nepřekročí celková odpovědnost Apple vůči vám za všechny náhrady škod (jiné než jaké mohou být vyžadovány příslušnými právními předpisy v případech zahrnujících osobní újmu) částku padesáti dolarů (50 USD). Výše uvedená omezení budou platit, i když výše uvedená náprava nesplní svůj základní účel. 10. Kontrola exportu. Nesmíte používat či jinak exportovat či reexportovat Software Apple s výjimkou, kdy je tak povoleno právními předpisy Spojených států a právními předpisy jurisdikce, v níž byl Software Apple získán. Zejména, nikoli však pouze, nesmí být Software Apple exportován nebo reexportován (a) do jakýchkoli 3/7

4 států embargovaných USA, nebo (b) komukoli, koho ministerstvo financí Spojených států vede na Seznamu speciálně vyjmenovaných státních příslušníků nebo ministerstvo obchodu Spojených států na Seznamu nežádoucích státních příslušníků nebo na Seznamu nežádoucích subjektů. Užíváním Softwaru Apple prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo na žádném takovém seznamu. Souhlasíte také, že nebudete používat tyto produkty pro žádné účely zakázané právními předpisy Spojených států, včetně, nikoli však pouze, vývoje, projektování, výroby či zhotovování raket nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní. 11. Vládní koncoví uživatelé. Software Apple a související dokumentace jsou Komerční položky, jak jsou definovány v 48 C.F.R. (Sbírka federálních předpisů) 2.101, sestávající z Komerčního počítačového softwaru a z Dokumentace komerčního počítačového softwaru, jak jsou tyto termíny používány v 48 C.F.R nebo 48 C.F.R , podle okolností. V souladu s 48 C.F.R nebo 48 C.F.R až , podle okolností, jsou Komerční počítačový software a Dokumentace komerčního počítačového softwaru licencovány koncovým uživatelům vlády Spojených států (a) pouze jako Komerční položky a (b) pouze s takovými právy, které jsou poskytnuty všem ostatním koncovým uživatelům v souladu se zde uvedenými smluvními podmínkami. Nepublikovaná práva podle zákonů o autorských právech USA jsou vyhrazena. 12. Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato Licence se bude řídit a vykládat v souladu s právními předpisy státu Kalifornie tak, jak se vztahují na smlouvy, které jsou uzavřené a mají být plněné výhradně mezi Kalifornií a občany Kalifornie. Tato Licence se nebude řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno. Jestliže nějaký soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu nějaké ustanovení nebo jeho část za nevymahatelnou, zůstane zbývající část této Licence nadále plně platná a účinná. 13. Úplná smlouva; rozhodný jazyk. Tato Licence tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ve vztahu k používání Softwaru Apple licencovaného podle tohoto dokumentu a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ve vztahu k takovému předmětu, s výjimkou jakýchkoli dodatečných smluvních podmínek, které musíte přijmout, jestliže se rozhodnete využívat online obchod Apple, a kterými se bude řídit vaše využívání takového obchodu a jakýchkoli Služeb, které si prostřednictvím tohoto obchodu zakoupíte. Žádné doplňky nebo změny této Licence nebudou závazné, pokud nebudou písemné a podepsané společností Apple. Jakýkoli překlad této Licence se provádí pro místní potřeby a v případě rozporu mezi anglickou a jakoukoli neanglickou verzí bude rozhodující anglická verze této Licence. 14. Smluvní podmínky pro software a služby třetích stran. A. Podmínky pro používání CDDB (databáze CD) Gracenote. Tato aplikace obsahuje software od Gracenote, Inc. z Berkeley, Kalifornie ("Gracenote"). Software od Gracenote ( Zákazník CDDB Gracenote ) umožňuje této aplikaci provádět online identifikaci disků a získávat informace související s hudbou, včetně informací o názvu, umělci, zvukovém záznamu a informace o vlastnickém právu (title) ( Údaje Gracenote ) z online serverů ( Servery CDDB Gracenote ) a provádět další funkce. Údaje Gracenote smíte používat pouze prostřednictvím funkcí určených pro koncové uživatele tohoto aplikačního softwaru. Souhlasíte, že Údaje Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Servery CDDB Gracenote budete používat pouze pro vaše osobní, nekomerční využití. Souhlasíte, že nepostoupíte, nezkopírujete, nepřevedete nebo nepředáte Zákazníka CDDB Gracenote nebo Údaje Gracenote žádné třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEVYUŽIJETE NEBO NEBUDETE ZUŽITKOVÁVAT ÚDAJE GRACENOTE, ZÁKAZNÍKA CDDB GRACENOTE NEBO SERVERY CDDB GRACENOTE S VÝJIMKOU, KDY JE TAK ZDE VÝSLOVNĚ POVOLENO. Souhlasíte, že vaše neexkluzivní licence pro používání Údajů Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Serverů CDDB Gracenote bude ukončena, jestliže tato omezení porušíte. Jestliže bude vaše licence ukončena, souhlasíte, že přestanete s jakýmkoli a veškerým používáním Údajů Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Serverů CDDB Gracenote. Gracenote si vyhrazuje veškerá práva na Údaje Gracenote, Zákazníka CDDB Gracenote a Servery CDDB Gracenote, včetně veškerých vlastnických práv. Společnost Gracenote se za žádných okolností nestane odpovědnou za žádnou platbu pro vás za jakoukoli informaci, kterou poskytnete. Souhlasíte, že CDDB, Inc. může vymáhat svá práva podle této Smlouvy svým jménem přímo vůči vám. 4/7

5 Služba CDDB Gracenote využívá pro statistické účely speciální identifikátor pro sledování dotazů. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit Službě CDDB Gracenote načítat dotazy bez toho, aby se dozvěděla cokoli o tom, kdo jste. Více informací získáte na webové stránce o Zásadách Gracenote o ochraně soukromí používaných Službou CDDB Gracenote. Zákazník CDDB Gracenote a každá položka Údajů Gracenote jsou vám licencovány TAK JAK JSOU. Gracenote nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky, explicitní nebo implicitní, ohledně přesnosti jakýchkoli Údajů Gracenote ze Serverů CDDB Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo vymazat údaje ze Serverů CDDB Gracenote nebo změnit kategorie údajů z jakéhokoli důvodu, který bude Gracenote považovat za dostatečný. Neposkytuje se žádná záruka, že Zákazník CDDB Gracenote nebo Servery CDDB Gracenote jsou bez závad, nebo že fungování Zákazníka CDDB Gracenote nebo Serverů CDDB Gracenote nebude přerušeno. Gracenote není povinna vám poskytnout žádné nové, zlepšené nebo dodatečné typy nebo kategorie údajů, u nichž se může Gracenote rozhodnout, že je v budoucnosti poskytne, a může kdykoli bez omezení přerušit online služby. GRACENOTE ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, EXPLICITNÍ NEBO IMPLICITNÍ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO NÁROKU A NENARUŠENÍ. Gracenote neručí za výsledky, které získáte používáním Zákazníka CDDB Gracenote nebo jakéhokoli Serveru CDDB Gracenote. GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY NEBO ZA JAKÉKOLI UŠLÉ ZISKY NEBO UŠLÉ PŘÍJMY. B. Smluvní podmínky Tuning služby Kerbango. Podmínky služby. Používáním Tuning služby Kerbango ( Tuning služba Kerbango ) společnosti 3Com Corporation ( 3Com ) souhlasíte, že jste vázáni následujícími smluvními podmínkami ( SPO ): 3Com linky. Stránky zobrazené jako výsledky hledání nebo související s Tuning službou Kerbango jsou vlastněné a provozované jednotlivci a/nebo společnostmi, nad nimiž 3Com nemá žádnou kontrolu. 3Com nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jakékoli stránky obsažené ve výsledcích hledání nebo jinak související s Tuning službou Kerbango. Pouze osobní používání. Tuning služba Kerbango je k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční používání. Používat Tuning službu Kerbango k prodeji produktů nebo služeb nebo ke zvýšení provozu vaší webové stránky z komerčních důvodů, jako je reklamní prodej, je výslovně zakázáno. Nesmíte vzít výsledky z hledání Kerbango a přeformátovat a zobrazit je, nebo okopírovat domácí stránku Kerbango společnosti 3Com nebo vyhledané stránky na vaší webové stránce nebo posílat automatické dotazy do systému Kerbango bez výslovného souhlasu od 3Com. Jestliže si přejete používat Tuning službu Kerbango pro komerční účely, musíte nejdříve uzavřít s 3Com smlouvu. Pro více informací kontaktujte Změny ve smluvních podmínkách Tuning služby Kerbango. 3Com může čas od času modifikovat nebo ukončit své služby z jakéhokoli důvodu a bez oznámení, a má rovněž právo toto ukončení provést s oznámením nebo bez oznámení a bez odpovědnosti vůči vám, jakémukoli jinému uživateli nebo jakékoli třetí straně. 3Com si vyhrazuje právo modifikovat čas od času SPO bez oznámení. Odmítnutí záruk. 3Com odmítá jakoukoli a veškerou odpovědnost nebo závazek ve vztahu k přesnosti, obsahu, úplnosti, legálnosti, spolehlivosti nebo použitelnosti nebo dostupnosti informací nebo materiálů zobrazených ve výsledcích Tuning služby Kerbango. 3Com odmítá jakoukoli odpovědnost za vymazání, neuložení, nedoručení nebo časově nevhodné doručení jakýchkoli informací nebo materiálů. 3Com odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou stažením nebo získáním přístupu prostřednictvím Tuning služby Kerbango k jakýmkoli informacím nebo materiálům na Internetu. 5/7

6 TUNING SLUŽBA KERBANGO SE POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. 3COM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ - V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY VEŠKERÉ EXPLICITNÍ, IMPLICITNÍ A ZÁKONNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, ZÁRUK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. 3COM ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI A PLNĚNÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO. 3COM ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO. 3COM ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA SLUŽBY NEBO ZBOŽÍ OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO INZEROVANÉ NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO, A TAKÉ ZA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO. JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STAHUJETE NEBO JINAK ZÍSKÁVÁTE MATERIÁLY NEBO ÚDAJE UŽÍVÁNÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NA ZÁKLADĚ VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A ŽE PONESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ VYPLYNUVŠÍ ZE STAŽENÍ TAKOVÝCH MATERIÁLŮ NEBO ÚDAJŮ. NĚKTERÉ STÁTY NEBO JINÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE SE VÝŠE UVEDENÉ VÝLUKY MOŽNÁ NA VÁS NEVZTAHUJÍ. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU A JURISDIKCE OD JURISDIKCE. Omezení odpovědnosti. 3COM NEPONESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉMUKOLI UŽIVATELI KVŮLI TOMU, ŽE UŽIVATEL POUŽÍVÁ NEBO ZNEUŽÍVÁ TUNING SLUŽBU KERBANGO NEBO SE NA NI SPOLÉHÁ, A VYPLYNUVŠÍ Z JAKÉHOKOLI NÁROKU SOUVISEJÍCÍHO S TOUTO LICENCÍ NEBO PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY. TAKOVÉTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VYHNUTÍ SE ODŠKODNĚNÍ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, ZA ŠKODY S ODŠKODNĚNÍM S POVAHOU TRESTU A ŠKODY S PENALIZAČNÍM ODŠKODNĚNÍM, AŤ JIŽ TAKOVÝ NÁROK VYCHÁZÍ ZE ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z NĚČEHO JINÉHO (I KDYŽ BYLA 3COM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD). TAKOVÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT, AŤ JIŽ ŠKODY VYPLYNOU Z UŽÍVÁNÍ NEBO ZE ZNEUŽÍVÁNÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA TUNING SLUŽBU KERBANGO, Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TUNING SLUŽBU KERBANGO, Z PŘERUŠENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO (VČETNĚ TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). TOTO OMEZENÍ BUDE ROVNĚŽ PLATIT VE VZTAHU KE ŠKODÁM VZNIKLÝM V DŮSLEDKU JINÝCH SLUŽEB NEBO ZBOŽÍ OBDRŽENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO INZEROVANÉHO NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO OBDRŽENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO, A TAKÉ V DŮSLEDKU JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DOPORUČENÍ OBDRŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO INZEROVANÝCH NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO OBDRŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM JAKÝCHKOLI LINKŮ POSKYTNUTÝCH TUNING SLUŽBOU KERBANGO. TOTO OMEZENÍ SE ROVNĚŽ VZTAHUJE, NIKOLI VŠAK POUZE, NA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NA UŠLÉ ZISKY NEBO ZTRACENÉ ÚDAJE. TAKOVÉ OMEZENÍ DÁLE PLATÍ VE VZTAHU K PLNĚNÍ ČI NEPLNĚNÍ TUNING SLUŽBY KERBANGO NEBO NA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO ZBOŽÍ, KTERÉ SE OBJEVÍ NA TUNING SLUŽBĚ KERBANGO NEBO JE S TUNING SLUŽBOU KERBANGO JAKKOLI SPOJENÉ NEBO S NÍ SOUVISÍ. TAKOVÉ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI NESPLNĚNÍ HLAVNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY, A TO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. 6/7

7 NĚKTERÉ STÁTY NEBO JINÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝLUKU NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE MŮŽE STÁT, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VÝLUKY SE NA VÁS NEVZTAHUJÍ. Bez omezení výše uvedeného neponese 3Com za žádných okolností odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění vyplynuvší přímo či nepřímo z působení přírody, sil nebo příčin jsoucích mimo její přiměřenou kontrolu, včetně, nikoli však pouze, poruch Internetu, poruch počítačového zařízení, poruch telekomunikačního zařízení, poruch jiných zařízení, poruch elektrického proudu, stávek, pracovních sporů, násilných demonstrací, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil nebo materiálů, požárů, povodní, bouří, výbuchů, aktů Boží vůle, války, vládních opatření, nařízení domácích nebo zahraničních soudů nebo tribunálů, neplnění třetích stran, nebo ztráty nebo kolísání v dodávkách tepla a světla nebo nefungování či nepravidelného fungování klimatizace. Různé. SPO se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy státu Kalifornie, bez vlivu na ustanovení o kolizi právních norem státu Kalifornie nebo vašeho státu nebo země, v níž skutečně žijete. Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá z jakéhokoli důvodu nějaké ustanovení nebo část ustanovení SPO za nevymahatelné, bude zbývající část SPO nadále plně platná a účinná. Tyto SPO tvoří úplnou smlouvu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a zneplatňují a nahrazují veškerá předchozí nebo současná ujednání nebo dohody, písemné či ústní, ohledně takového předmětu. Jakékoli zřeknutí se jakéhokoli ustanovení SPO bude účinné pouze tehdy, bude-li písemné a podepsané 3Com. EA0367 Rev 26/10/07 7/7

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom 1 Rozsah Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání

Více

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r)

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ)

Více

ČESKY. APPLE INC. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU OS X MAVERICKS Určeno k použití v systémech značky Apple

ČESKY. APPLE INC. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU OS X MAVERICKS Určeno k použití v systémech značky Apple ČESKY APPLE INC. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU OS X MAVERICKS Určeno k použití v systémech značky Apple TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU ( LICENCI ) SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE SOFTWARE

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED

Více

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o.

Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Záruční podmínky pokladen (POS) a HW AMAX COM s.r.o. Platné od 1.6.2009 Tento dokument doplňuje popis Všeobecné podmínky prodeje pokladen a ostatního HW firmy AMAX COM s.r.o. Tyto všeobecné záruční podmínky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka Produkční emfp Designjet T3500 Omezená záruka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb Podmínky poskytování služeb 1. Váš vztah s CarTube 1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen Webové stránky ) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb se řídí podmínkami právní

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky

Licence pro vzdělávání firmy Corel ( oblast EMEA): termíny a podmínky 1. Účel programu. Firma COREL vytvořila svůj Program licencí pro vzdělávání (dále jen Program ) proto, aby poskytla určitým významným koncovým uživatelům výhodný a pružný způsob získání licence pro softwarové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Podmínky služby Norton ConnectSafe

Podmínky služby Norton ConnectSafe Podmínky služby Norton ConnectSafe Nacházíte-li se v Severní nebo Jižní Americe, je poskytovatelem služby Norton ConnectSafe (dále jen služba ) společnost Symantec Corporation; nacházíte-li se v Evropě,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI DEKRA CZ, SE SÍDLEM TÜRKIOVA 1001, 149 00 PRAHA 4 ( DEKRA CZ ). PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ( STRÁNKY")

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Všeobecné podmínky internetového prodeje společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom )

Všeobecné podmínky internetového prodeje společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) Všeobecné podmínky internetového prodeje společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Rozsah Tyto podmínky a ustanovení se vztahují na všechny

Více

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat *

Technická podpora. Knowledgebase. WebChat * Technická podpora Chceme vám dát co nejlepší produkty a také co nejlepší služby, proto poskytujeme kompletní sadu možností elektronických služeb eservice doplněných telefonickou podporou. Se svou strategií

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL Duben 2015 Část 1 Popis služeb Společnost Microsoft poskytuje výukové kurzy lidem po celém světě v mnoha jazycích. Náš web Engagement Portal nabízí uživatelům

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY:

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY: SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE Těmto smluvním podmínkám (dále jen smlouva ) podléhá prodej produktů a služeb (dále jen produkty ) ze strany společnosti Avnet, Inc. a jejích oddělení, poboček nebo spolupracujících

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY ZÁLOHOVACÍCH SLUŽEB DATART

UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY ZÁLOHOVACÍCH SLUŽEB DATART UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY ZÁLOHOVACÍCH SLUŽEB DATART Klient, po seznámení se s vlastnostmi této Služby, přijal podmínky, kterým používání dané Služby podléhá. PŘEDMĚT Společnost Oodrive nabízí prostřednictvím

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

Příloha pro Zařízení

Příloha pro Zařízení International Passport Advantage Agreement Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky smlouvy IBM International Passport Advantage Agreement

Více

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo

Více

Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek Podmínky užívání webových stránek DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 30.12.2013 Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Licence uvedená v tomto oddílu 1 je podmíněna souhlasem se všemi závazky plynoucími z této Smlouvy. Společnost Creative Vám uděluje:

Licence uvedená v tomto oddílu 1 je podmíněna souhlasem se všemi závazky plynoucími z této Smlouvy. Společnost Creative Vám uděluje: Licenční smlouva pro koncového uživatele Softwaru společnosti Creative Verze 2.5.3, Ríjen 2002 PŘED INSTALACÍ SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách Dohoda o rámcových obchodních podmínkách S odkazem na tyto rámcové podmínky (dále jen Dohoda ) si Zákazník může objednat Programy, služby Cloud Services a jiné Služby, Stroje a Zařízení (souhrnně Produkty

Více

1. UDĚLENÍ LICENCE 2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

1. UDĚLENÍ LICENCE 2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 8 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Licenční podmínky ESET Smart Security DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Po dobu trvání obchodních vztahů se na všechny dodávky a služby společnosti EEA Tech spol. s r.o. ( EEA Tech ) a rovněž na budoucí

Více

TEXPACK Smlouva o aktualizaci softwaru

TEXPACK Smlouva o aktualizaci softwaru TEXPACK Smlouva o aktualizaci softwaru IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN ZÁKAZNÍK Název PRODEJCE Plné razítko prodejce DIČ Adresa PSČ Okres Město Telefon Fax Mobilní telefon E-mail Datum uplynutí smlouvy (měsíc

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CZ, S.R.O. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Formulář záručních informací ASUS

Formulář záručních informací ASUS Formulář záručních informací ASUS Pan/Paní/Slečna: Telefonní číslo: Adresa: E-mailová adresa: Datum nákupu: (DD/MM/RR) Jméno prodejce: Telefonní číslo prodejce: Adresa prodejce: Sériové číslo: Důležité:

Více

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE. Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Nový tvar pečiva z plundrového nebo listového těsta 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Vyhlašovatelem soutěže je společnost La Lorraine, a.s., se sídlem Kladno, U Kožovy hory 2748, PSČ 272

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup

Úplná pravidla spotřebitelské akce Kč na další nákup Úplná pravidla spotřebitelské akce 1000 Kč na další nákup I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce 1000 Kč na další nákup

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

Popis služby Fast-Track Dispatch

Popis služby Fast-Track Dispatch PODMÍNKY SLUŽBY FAST-TRACK DISPATCH (FTD nebo program ) Vzhledem k níže uvedeným slibům se účastníci dohodli na tomto: Pro účely této dohody platí následující definice: Koncový uživatel znamená jednotlivce,

Více

2. Vymezení pojmů pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

2. Vymezení pojmů pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam: Všeobecné obchodní podmínky využívání softwarové aplikace TADY-A-TEĎ obchodní společnosti TADY-A-TEĎ.CZ s.r.o.,se sídlem Beroun Zdejcina, Lesní 1, PSČ 26601, IČ 03461114, zapsané v obchodním rejstříku

Více

3. Licence. 6. Údržba

3. Licence. 6. Údržba Corel Transactional Licensing Program (CTL) EMEA 1. Definice. Výrazy psané s velkým začátečním písmenem, používané v tomto dokumentu, jsou definovány v Příloze A, která je součástí dokumentu. bude vypočítána

Více

a) Pokud není výslovně uvedeno jinak, mají zde uvedené termíny tento význam:

a) Pokud není výslovně uvedeno jinak, mají zde uvedené termíny tento význam: PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A SLUŽBY SYSTÉMU REACH-IT NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT SYSTÉM REACH-IT,PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY JEHO POUŽÍVÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI SLUŽBY SOUHLASÍTE, KLIKNĚTE NA AGREE (SOUHLASÍM),

Více

Spotřebitelská akce NIVEA garantuje vrácení peněz

Spotřebitelská akce NIVEA garantuje vrácení peněz Spotřebitelská akce NIVEA garantuje vrácení peněz Pořadatel akce společnost Beiersdorf spol. s. r. o., se sídlem: Pekařská 16, 155 00 Praha 5, IČ: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

"POZÁRUČNÍ PROGRAM" VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

POZÁRUČNÍ PROGRAM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY "POZÁRUČNÍ PROGRAM" VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky ("VOP") obsahují důležité pojmy a informace týkající se služby s limitovanou cenou vašeho zařízení Panasonic po vypršení

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více