ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní komplexní konzultaní podpory a souvisejících vzdlávacích aktivit zadávanou v oteveném ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen zákon) Zadávací dokumentace vychází z Oznámení o zakázce zveejnného v Informaním systému o veejných zakázkách - uveejovacím subsystému a tyto podmínky upesuje. Zadavatel veejné zakázky: eská republika eská správa sociálního zabezpeení se sídlem: Kížová 25, Praha 5 :

2 OBSAH 1. INFORMACE O DRUHU A PEDMTU VEEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO KLASIFIKACE EDMT PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO CÍLE OPNÍ PRÁVO POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY DOBA A MÍSTO PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE DODAVATEL ZPSOB ZPRACOVNÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PLATEBNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE ZPSOB HODNOCENÍ NABÍDEK POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY PODMÍNKY PÍSTUPU I POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODATENÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNNÍ LHTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3 Poskytnutí metodické, konzultaní a poradenské podpory projektu Projektová kanceláeské správy sociálního zabezpeení reg.. CZ.1.04/4.1.00/ Název veejné zakázky: edmt zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní komplexní konzultaní podpory a souvisejících vzdlávacích aktivit služba Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a íjmení: Adresa sídla/místa podnikání, pop. místa trvalého pobytu: Zadavatel eská republika eská správa sociálního zabezpeení ížová 25, Praha 5 : DI: Osoby oprávnné jednat jménem i za zadavatele: Kontaktní osoba: neplátce Ing. Eliška Pešlová, Ph.D., tel.: , Ing. Martina Hajná, tel.: ,

4 1. INFORMACE O DRUHU A PEDMTU VEEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO KLASIFIKACE Druh veejné zakázky: Druh zadávacího ízení: veejná zakázka na služby otevené nadlimitní ízení Název CPV Poradenské služby v oblasti ízení projekt edpokládaná hodnota veejné zakázky: etn DPH ,- K bez DPH; ,-- K 2. EDMT PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO CÍLE edmtem plnní veejné zakázky je poskytování metodické, konzultaní a poradenské podpory v rámci projektu Projektová kanceláeské správy sociálního zabezpeení reg.. CZ.1.04/4.1.00/ v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Souástí pedmtu plnní veejné zakázky jsou: - analýza souasného stavu ízení projektssz vetn píslušné analýzy souvisejících proces a doporuení k zavedení systému ízení projekt. - metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ a praktická implementace této metodiky a pravidel do prostedí zadavatele (pilotní provoz). Souástí pedmtu plnní bude i poskytnutí podpory realizaního týmu zadavatele (v prrných kapacitách 2 konzultant msí po celou dobu trvání a sbru zptné vazby v projektovém prostedí SSZ, tj. poskytnutí podpory zamstnancm SSZ pi píprav systému, a to z pohledu organizaního nastavení, koordinace náplní rolí, definice služeb pro životní cyklus projektu a dále nastavení multiprojektové matice a kompetencí a obecn znalostní podpory len realizaního týmu v oblasti metodické a oblasti ízení projekt v prhu trvání celého projektu). - poradenské innosti, zpracování výstup pro zadavatele, konzultace se zprostedkujícími a ídícími orgány jednotlivých dotaních zdroj a realizace dalších služeb pro zadavatele, zejména pak: - Podpora projektové kanceláe SSZ pi píprav projekt. - Školení Metodiky ízení projekt. Realizace zakázky musí navazovat na zakázku MPSV viz. bod el veejné zakázky Veejná zakázka je vyhlášena v rámci projektu Projektová kanceláeské správy sociálního zabezpeení, podpoeného dotací z ESF v rámci OP LZZ, registraní íslo CZ.1.04/4.1.00/ elem veejné zakázky je uzavení smlouvy o poskytování metodické, konzultaní a poradenské podpory s názvem Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení - 4 -

5 SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní komplexní konzultaní podpory a souvisejících vzdlávacích aktivit s vybraným dodavatelem (dále též jen dodavatel ), který bude mít dostatené zkušenosti s poskytováním služeb spojených s aplikací metodiky projektového ízení ve státní správ, s organizací a ízením v podmínkách projektové kanceláe a s praktickým projektovým managementem, monitoringem a administrací projekt rzné velikosti a zamení, financovaných z rzných zdroj, zejména z fond EU. Projekt je zamen na zavedení moderních metod ízení ve státní správ v rámci rezortu práce a sociálních vcí. Projekt svým zamením má úzkou vazbu na projekt MPSV s názvem Posilování efektivnosti výkonu veejné správy a veejných služeb v oblasti pipravovaných reforem MPSV, podpoeného dotací z ESF v rámci OP LZZ, registraní íslo CZ.1.04/4.1.00/ , který rovnž zavádí projektové ízení, avšak v rámci MPSV. S ohledem na obdobné zamení obou projekt v rámci jednoho rezortu je potebné, aby tyto projekty sdílely své výstupy a zamezilo se duplicitám pi ešení obou projekt. Pedmtem plnní zakázky na MPSV je nastavit systém projektového ízení prostednictvím projektové kanceláe (dále jen "PK MPSV") a zajistit efektivní a transparentní ízení všech projekt MPSV v souinnosti s projektovými kanceláemi organizaních složek MPSV (SSZ, SÚIP atd.), a to z pohledu interního (zamstnanci projektové kanceláe z ad MPSV) a externího (dodavatel/é vybraní na základ výbrového ízení). V souladu s Metodikou ízení projekt MPSV bude zaveden systém sledování a vyhodnocování kvality ízení a realizace projekt SSZ (projektová kancelássz -.p , zavedení modelu kvality ízení CAF -.p SUIP a navázání na další, již existující projekty). Výstupem bude metodika ízení projekt MPSV, která nastaví jednotná pravidla ízení a realizace projektu/ v prostedí MPSV. Metodika by mla zohlednit stav ízení projekt MPSV, legislativní omezení, interní smrnice a naízení (vetn princip e-government, Smart Administration apod.), a využití best practices ízení projekt Popis dílích aktivit projektu innosti projektu jsou rozdleny na 5 dílích aktivit, pro jejichž plnní uchaze bhem realizace edmtu zakázky poskytne k dispozici alespo 2 konzultanty, kteí budou k dispozici na pracovišti zadavatele v rozsahu prrn 4 hodin denn (odhadované asové vytížení po dobu realizace celého plnní pedstavuje cca 200 lovkodní) Nastavení systému projektového ízení v souladu s metodikou projektového ízení na MPSV Cílem realizace této dílí ásti je nastavení optimálního a transparentního systému ízení projekt, který zajistí lepší pehled o realizovaných projektech na SSZ. Systém do budoucna zabrání nedostatkm v prhu realizace projekt i problémm s jejich udržitelností. Primárn se jedná o soubor inovaních nebo zmnových projekt v prostedí SSZ. Projekty nejsou oborov nebo systémov vyhranny; cílem je vytvoit metodiku umožující ízení systémových zmn (nap. dopady legislativních zmn do fungování organizace vetn zmn technické podpory), provozních zmn (zavedení nového systému odmování), vzdlávacích projekt (výuka práce s novým informaním systémem), ale i projekt investiního charakteru (stavební projekty apod.). Draz pitom musí být kladen na to, aby nastavený systém nebyl limitován nap. zdrojem financování (exekutivní ízení projekt musí být použitelné pro všechny typy projekt). V rámci této aktivity bude provedena analýza a optimalizace projektového ízení na projektech SSZ. Rámcová analýza souasného stavu ízení projekt (tj. procesn-organizaní popis): - exekutivní ízení projektu a jednotlivých subprojekt - 5 -

6 - rozdlení kompetencí jednotlivých rolí na projektu - prioritizace a koordinace inností rolí/prac. skupin - reporting plnní cíl - koordinace a synchronizace souasn probíhajících projekt - identifikaci slabých stránek a problematických oblastí. Návrh optimalizace projektového ízení na základ: - analýzy souasného stavu ízení projektssz - poteb a specifických podmínek projekt realizovaných SSZ - best-practice v oblasti projektového ízení - zkušenosti, znalosti a know-how v oblasti projektového a strategického ízení, výstup optimalizace projektového ízení zpracovaných na MPSV. Výstupem bude popis optimalizace projektového ízení: - zobecnný/typizovaný životní cyklus projektu SSZ - principy podpory, údržby a rozvoje systému ízení projektssz - kontrolní mechanismy plnní definovaných cíl projektssz - nastavení reportingu plnní úkol a cíl projekt Vypracování metodiky ízení projektssz Cílem realizace této dílí ásti je dopracování a aktualizace Metodiky ízení projekt MPSV s akceptací zásad Metodiky ízení projekt zpracované pro MPSV o zapracování interních proces a postup platných pro SSZ. Souasn se požaduje souinnost externích konzultant se zpracovateli Metodiky pro MPSV. Souástí metodiky bude konkrétní popis ekonomických proces z pohledu správce kapitoly tzn. procesy pi realizaci projekt financovaných z jednotlivých operaních program využívaných na SSZ. Vytvoením a pilotním provozem Projektové kanceláe SSZ a zavedením systému pro ízení projekt podle vytvoené metodiky, vetn multiprojektového ízení projektového prostedí SSZ (a dsledné meziprojektové koordinace a synchronizace) bude zajištna ochrana investic a budování moderních nástroj pro podporu výkonu státní správy v gesci SSZ Implementace Projektové kanceláe SSZ Cílem této dílí ásti je vlastní implementace systému projektového ízení v souladu s výstupy aktivity Nastavení systému projektového ízení za použití Metodiky ízení projektssz. V rámci aktivity bude provedena implementace metodiky spoívající zejména v nastavení nových povinností astník projektové matice (primárn Projektové kanceláe SSZ), pípravy projektových dokumentací projekt a vlastní organiza-procesní nastavení projektové kanceláe. V každém probíhajícím projektu bude identifikována jeho souasná fáze, shromáždna projektová dokumentace a bude vyhodnocen jeho stav. V souladu s metodikou bude vhodn personáln obsazen projektový tým každého projektu. Každému projektu bude stanoven garant za každou z tzv. zdrojových oblastí (technologie, legislativa, vcný gestor/zadavatel, finanní ízení atd.), který bude - 6 -

7 zodpovdný za meziprojektovou synchronizaci a koordinaci projekt SSZ a který tím zajistí vzájemnou koordinaci projektssz v jednotlivých oblastech a tím zvýší efektivitu vynakládání finanních prostedk. V rámci implementace Projektové kanceláe SSZ bude po personálním obsazení definovaných rolí pracovníky SSZ pilotn zahájeno její fungování. Za podpory externího dodavatele bude pržn vyhodnocována a upravována Metodika ízení projektssz tak, aby po skonení projektu byl systém ízení projekt stabilizován a pln funkní. Implementace projektového ízení bude sladna, jak s metodikou projektového ízení na MPSV, tak s ostatními pravidly ízení a organizace a platnými ídícími akty jak MPSV, tak SSZ Školení Metodiky ízení projektssz Cílem této dílí ásti je pedání znalostí pržných výstup projektu (pravidla a procesy ízení projekt, metodika ízení projekt) relevantním zamstnancm SSZ. Pod kontrolou a organizaním ízením manažera projektu a vedoucího projektu bude provedeno školení metodiky pro relevantní cílové skupiny SSZ. Školení budou rozdlena podle rolí zamstnanc v nastaveném systému projektového ízení na následující: - Management SSZ: školení nejdležitjších parametr nastaveného systému projektového ízení a nastavení rozhraní liniový management SSZ x projektový manažer (kompetence, pravidla reportingu, systém eskalace); systém projektového reportingu. - Pracovníci projektové kanceláe: systém projektového ízení; mechanismus fungování projektové kanceláe; projektová dokumentace. - Pracovníci poskytující své znalosti a schopnosti projektu v rámci jednotlivých zdrojových oblastí: systém projektového ízení; rozhraní projektové kanceláe. - Další relevantní výkonní zamstnanci: základní seznámení se systémem ízení projekt. Školení budou asov koordinována manažerem projektu a vedoucím projektu a liniovými vedoucími zamstnanc a budou se zamovat nejen na teoretický výklad, ale zejména na promítnutí metodiky do praxe v reálné problematice projekt jednotlivých úastník školení (po skonení školení bude astníkm poskytována další podpora systému formou konzultací leny realizaního týmu a externím odborným poradcem). Uchaze navrhne a pipraví školicí program a zajistí proškolení relevantních zamstnanc v oblasti projektového ízení a fungování projektové kanceláe SSZ, nap. formou workshopu, v simulovaných podmínkách reálného projektu, vytvoením názorných situací, postup, návod, metodických list apod Pilotní provoz projektové kanceláe, sledování a vyhodnocování kvality ízení a realizace projektssz Cílem této dílí ásti je nastavení procesu fungování Projektové kanceláe SSZ, sledování a vyhodnocování kvality ízení a realizace projekt SSZ. Kvalita bude vyhodnocována jednak na žících projektech, ale i sbrem zptné vazby relevantních cílových skupin. ed vlastní implementací metodiky bude proveden první sbr zptné vazby, který pinese základní ukazatele stavu realizace projekt v prostedí SSZ. Tento sbr bude opakován po dokonení - 7 -

8 implementace systému a na konci projektu. Výstupy zptné vazby umožní pržnou kontrolu naplování cíl projektu, kvality ízení a realizace projekt SSZ, naplování oekávání píjemc výstup a/nebo produkt projektssz. Zptná vazba bude následn promítána do Metodiky ízení projektssz a do systému práce Projektové kanceláe SSZ. V souladu s Metodikou ízení projekt SSZ bude v prhu pilotního nasazení Projektové kanceláe SSZ zaveden systém sledování a vyhodnocování kvality ízení a realizace projektssz. Systém bude vycházet z nástroj reportingu a sdílení informací o projektech SSZ ve všech jejich fázích (píprava, realizace, provoz) a bude realizován za využití multiprojektové matice projektssz. Bude sestaven, naplován a zveejován integrovaný ukazatel kvantity a kvality projekt SSZ a budou realizována nápravná opatení pro zajištní jeho trvale udržitelného rstu. V rámci této aktivity budou nastaveny metriky systému a sbru požadavk na zmnu systému (resp. metodiky) a její reálné zmny. Zárove bude provádn nezávislý sbr zptné vazby efektivity fungování projekt SSZ a vyhodnocení zmn zpsobených tímto projektem, pípadn požadavk na zmny. Manažer projektu a vedoucí projektu spolu s realizaním týmem provede jejich vyhodnocení a pípadné poslední korekce metodiky ped ukonením projektu a echodu do ostrého provozu Projektové kanceláe SSZ. Dále pak po dobu realizace veejné zakázky zajistí uchaze provedení potebných analýz nám, vazeb a poteby koordinace v souvislosti s iniciací nových projekt. Ve spolupráci s odborem strategie a projektové kanceláe a vcným gestorem, i projektovým manažerem projektu pipraví návrh projektového zámru k projednání ve vedení SSZ. Zúastní se interního oponentního ízení, zpracuje doporuení k jednotlivým iniciovaným projektm a bude spolupracovat pi ešení potebných kapacitních, asových a finanních rozvah (kalkulace, rozpoty, harmonogramy, ). Podpora projektové kanceláe SSZ pi píprav projekt musí zahrnovat minimáln spolupráci pi tvorb projektového zámru a spolupráci pi vyplování žádosti ve tvaru Benefitové žádosti vetn všech potebných píloh (Studie proveditelnosti, CBA atp.). Uchaze ve své nabídce uvede rozsah a popis nabízených služeb podpory projektové kanceláe SSZ i píprav projekt. Uchaze poskytne, v dohodnutém období pechodu na novou metodiku a systém ízení, doprovodné služby (konzultace) k implementaci projektového ízení. Uchaze ve své nabídce pedloží detailní návrh postupu podpory aplikace metodiky projektového ízení, navrhovaný seznam nabízených služeb, které se uchaze zavazuje plnit a pedpokládaný harmonogram postupu prací, pehled pracovník zapojených do ešení aplikace metodiky projektového ízení. Uchaze ve své nabídce uvede rozsah a popis nabízených služeb podpory projektové kanceláe SSZ pi píprav projekt Jazyk Jednacím jazykem v projektu bude eština. Všechny výstupy tohoto projektu budou v eském jazyce a od uchaze je vyžadována komunikace, vetn školení a uživatelského prostedí e-learningu, v eském jazyce

9 3. OPNÍ PRÁVO Zadavatel si v souladu s 99 zákona vyhrazuje opní právo ve výši 30 % pedpokládané hodnoty veejné zakázky bez DPH, tj ,-- K bez DPH. Pedmt opního práva bude stejný s pedmtem této veejné zakázky, který je vymezen ve 2. lánku této zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje, že opní právo mže být uplatnno opakovan, maximáln však do výše jeho edpokládané hodnoty. Zadavatel mže na základ opního práva zahájit jednací ízení bez uveejnní ve smyslu 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona nejpozdji do tí let od uzavení smlouvy na realizaci této veejné zakázky. Opní právo bude zadáno v jednacím ízení bez uveejnní dle 23 odst. 7 písm. b) a 34 zákona vi témuž dodavateli, se kterým bude uzavena smlouva na plnní veejné zakázky. 4. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepipouští varianty nabídky. 5. DOBA A MÍSTO PLNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY 5.1 Doba plnní veejné zakázky Celková doba plnní pedmtu veejné zakázky je 19 msíc od uzavení smlouvy s vybraným uchazeem, termín dokonení plnní a pedání výstup je Doba trvání této zakázky je stanovena na dobu uritou, a to od nabytí platnosti smlouvy s vybraným uchazeem do Dodavatel je povinen plnit zakázku na základ požadavk zadavatele a v rozsahu, který zadavatel stanoví. Veškerá plnní zadávaná na základ smlouvy budou zadávána tak, aby jejich plnní konilo nejpozdji s platností smlouvy. 5.2 asový prh plnní Zadavatel pedpokládá plnní veejné zakázky pro jednotlivá dílí plnní v následujících termínech: - 9 -

10 Nastavení systému projektového ízení (KA 02) T0 T2 Vypracování Metodiky ízení projekt SSZ (KA 03) Implementace Projektové kanceláe SSZ (KA 04) Školení Metodiky ízení projektssz (KA 05) Pilotní provoz projektové kanceláe, sledování a vyhodnocování kvality ízení a realizace projektssz (KA 06) Podpora projektové kanceláe SSZ i píprav nových projekt T0 T6 T1 T7 *T0 nabytí platnosti smlouvy, T1 první msíc realizace zakázky, T2 druhý msíc realizace zakázky atp. T7 T7 T19 T0 T19 Uchaze pedloží jako souást nabídky rámcový harmonogram plnní, v nmž uvede, v jakém asovém horizontu od podpisu smlouvy budou uskuteny aktivity navrhované v nabídce. 5.3 Místo plnní veejné zakázky Místem plnní veejné zakázky je sídlo zadavatele, R eské správy sociálního zabezpeení, Kížová 25, Praha KVALIFIKACE DODAVATEL 6.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Splnním kvalifikace se rozumí: a) splnní základních kvalifikaních pedpoklad stanovených dle 53 zákona (viz odst. 6.2), b) splnní profesních kvalifikaních pedpoklad dle 54 zákona (viz odst. 6.3), c) prokázání ekonomických a finanních kvalifikaních pedpoklad dle 55 zákona (viz odst. 6.4), d) prokázání technických kvalifikaních pedpoklad dle 56 zákona (viz odst. 6.5) Prokázání kvalifikace prostednictvím subdodavatele

11 Pokud není dle 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit uritou ást veejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnní veejné zakázky urité vci i práva. V souladu s ustanovením 331 zákona. 513/1191 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších edpis, plní-li dodavatel svj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám. Dodavatel je v takovém pípad povinen zadavateli pedložit: a) Doklady prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu dle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikaního pedpokladu dle 54 písm. a) zákona subdodavatelem, b) Smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ureného k plnní veejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnní kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel není oprávnn prostednictvím subdodavatele prokázat splnní kvalifikace dle 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Prokázání kvalifikace v pípad podání spolené nabídky V pípad, že má být pedmt veejné zakázky plnn nkolika dodavateli spole a za tímto úelem podávají i hodlají podat spolenou nabídku, je dle 51 odst. 5 zákona každý z dodavatel povinen prokázat splnní základních kvalifikaních pedpoklad podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikaního pedpokladu dle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnní kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé spole. V pípad prokazování splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prostednictvím subdodavatele se použije 51 odst. 4 zákona obdobn. V pípad, že má být pedmt veejné zakázky plnn dle 51 odst. 5 zákona spole nkolika dodavateli, jsou zadavateli dle 51 odst. 6 zákona povinni pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vi veejnému zadavateli a tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou zavázáni spole a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Požadavek na závazek podle vty první tohoto ustanovení zákona, aby dodavatelé byli zavázáni spole a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní pedpis nebo zadavatel nestanoví jinak Prokázání kvalifikace u zahraniního dodavatele V pípad, že nevyplývá ze zvláštního právního pedpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 zákona zahraniní dodavatel splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veejným zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního dodavatele uritý doklad nevydává, je zahraniní dodavatel povinen prokázat splnní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnní má být v rámci kvalifikace prokázáno,

12 v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního dodavatele stanovena, uiní o této skutenosti estné prohlášení. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pípad, prokazuje-li splnní kvalifikace doklady v jiném než eském jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky. Povinnost pipojit k dokladm edn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Zvláštní zpsoby prokázání kvalifikace Seznam kvalifikovaných dodavatel V pípad, že dodavatel pedloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel dle 125 a násl. zákona ve lh pro prokázání splnní kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel prokázání splnní: a) základních kvalifikaních pedpoklad podle 53 odst. 1, písm. a) až j) zákona a b) profesních kvalifikaních pedpoklad podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto profesních kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky veejného zadavatele na prokázání splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pro plnní veejné zakázky. V pípad, že si zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího ízení vyhradil, že splnní kvalifikace dle 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona musí být prokázáno pedložením jednoho i více doklad dle 53 odst. 3 zákona, pak splnní této kvalifikace nemže být dle 127 odst. 3 zákona prokázáno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Zadavatel je povinen dle 127 odst. 4 zákona pijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel starší než 3 msíce Systém certifikovaných dodavatel V pípad, že dodavatel pedloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatel dle 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, ve lh pro prokázání splnní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lhty pro prokázání splnní kvalifikace ( 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v nm uvedených údaj prokázání splnní kvalifikace dodavatelem Zahraniní seznam dodavatel Zadavatel pijme za podmínek stanovených v 143 odst. 4 zákona výpis ze zahraniního seznamu dodavatel i zahraniní certifikát od zahraniního dodavatele v pípad, pokud má zahraniní dodavatel sídlo i místo podnikání, popípad bydlišt, ve stát, ve kterém byl výpis ze zahraniního seznamu dodavatel i zahraniní certifikát vydán. Výpis ze zahraniního seznamu dodavatel i zahraniní certifikát nesmí být starší 3 msíc a musí být platný k poslednímu dni lhty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze zahraniního seznamu dodavateli zahraniní certifikát dodavatel prokazuje splnní kvalifikace, popípad splnní její píslušné ásti, v rozsahu stanoveném dle 143 odst. 3 zákona

13 V pípad, že si zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího ízení vyhradil, že splnní kvalifikace dle 53 odst. 1 písm. f) až h) zákona musí být prokázáno pedložením jednoho i více doklad dle 53 odst. 3 zákona, pak splnní této kvalifikace nemže být dle 143 odst. 3 zákona prokázáno výpisem ze zahraniního seznamu dodavateli zahraniního certifikátu Pravost a stáí doklad a zmny v kvalifikaci dodavatele Pokud není zákonem stanoveno jinak, pedkládá dle 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace. Zadavatel je oprávnn ped uzavením smlouvy požadovat pedložení originál nebo ovených kopií doklad prokazujících splnní kvalifikace. Uchaze, se kterým má být uzavena smlouva dle 82 zákona, je povinen je ped uzavením smlouvy pedložit. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn dle 57 odst. 2 zákona. V pípad, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje pedložení estného prohlášení dodavatele o splnní kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnní kvalifikaních pedpoklad a musí být souasn podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávnné jednat jménem i za dodavatele, musí být v nabídce pedložena plná moc v originále nebo v úedn ovené kopii. Zmny v kvalifikaci V pípad, že do doby rozhodnutí o výbru nejvhodnjší nabídky dojde k jakékoliv zm v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnní kvalifikace dle 60 zákona, je dodavatel povinen dle 58 odst. 1 zákona nejpozdji do 7 dn tuto skutenost zadavateli písemn oznámit a souasn edložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost podle pedchozího odstavce se dle 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobn na uchazee, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle 81 možné uzavít smlouvu, a to až do doby uzavení smlouvy. V takovém pípad musí uchaze, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, pedložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu nejpozdji pi uzavení smlouvy. Lhta pro prokázání splnní kvalifikace V oteveném ízení je dodavatel povinen prokázat splnní kvalifikace ve lh pro podání nabídek. VYMEZENÍ POŽADAVK NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKANÍCH PEDPOKLAD 6.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKANÍ PEDPOKLADY a) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) zákona spluje dodavatel, který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplacení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, etn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí

14 tento pedpoklad splovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento edpoklad splovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstíku trest. b) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. b) zákona spluje dodavatel, který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání dodavatele podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele i lenem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí dodavatel splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstíku trest. c) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. c) zákona spluje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona estné prohlášení dodavatele. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. d) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. d) zákona spluje dodavatel, vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona estné prohlášení dodavatele. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. e) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. e) zákona spluje dodavatel, který není v likvidaci. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona estné prohlášení dodavatele. Z obsahu estného prohlášení

15 musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. f) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. f) zákona spluje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzení píslušného finanního úadu a ve vztahu ke spotební dani estné prohlášení. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. g) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. g) zákona spluje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona estné prohlášení dodavatele. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. h) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. h) zákona spluje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzení píslušného orgánu i instituce. j) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. j) zákona spluje dodavatel, který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona estné prohlášení dodavatele. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. k) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) zákona spluje dodavatel, který edloží seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona estné prohlášení dodavatele. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že dodavatel spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. l) Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 písm. l) zákona spluje dodavatel, který, má-li formu akciové spolenosti, pedloží aktuální seznam akcioná s podílem akcií vyšším než 10 %. K prokázání tohoto základního kvalifikaního pedpokladu pedloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) zákona aktuální seznam akcioná

16 6.3 PROFESNÍ KVALIFIKANÍ PEDPOKLADY Dle 54 zákona splnní profesních kvalifikaních pedpoklad prokáže dodavatel, který pedloží: Dle 54 písm. a) zákona: Výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstíku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, starší 90 kalendáních dn. Dle 54 písm. b) zákona: Doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím edmtu veejné zakázky, zejména dokladu prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci. 6.4 EKONOMICKÉ A FINANNÍ KVALIFIKANÍ PEDPOKLADY Dle 55 odst. 1 písm. c) zákona: Rozsah požadovaných informací a doklad dle 55 odst. 3 písm. a) zákona: Dodavatel pedloží údaje o obratu dosaženého dodavatelem s ohledem na pedmt veejné zakázky v posledních 3 úetních obdobích. Zpsob prokázání splnní tchto kvalifikaních pedpoklad dle 55 odst. 3 písm. b) zákona: Dodavatel prokáže splnní ekonomického a finanního kvalifikaního pedpokladu pedložením výkazu obratu dodavatele s ohledem na pedmt veejné zakázky, a to ve form prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat za dodavatele, pop. ve form úetní závrky za pedcházející 3 úetní období, vetn zpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena, z nichž bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu. Jestliže dodavatel vznikl pozdji nebo prokazateln zahájil innost vztahující se k pedmtu veejné zakázky pozdji, postaí, pedloží-li údaje o svém obratu za všechna úetní období od svého vzniku nebo od zahájení píslušné innosti. Vymezení minimální úrovn kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti pedmtu plnní veejné zakázky dle 55 odst. 3 písm. c) zákona: Dodavatel spluje ekonomický a finanní kvalifikaní pedpoklad, pokud jeho obrat dosažený s ohledem na pedmt plnní veejné zakázky, tj. metodickou, poradenskou a konzultaní podporu, zjištný podle zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis, dosažený v posledních 3 úetních obdobích v soutu inil min. 15 mil. K. 6.5 TECHNICKÉ KVALIFIKANÍ PEDPOKLADY Dle 56 odst. 2 písm. a) zákona:

17 Rozsah požadovaných informací a doklad dle 56 odst. 7 písm. a) zákona: Dodavatel pedloží seznam vybraných významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Pílohou tohoto seznamu musí být: - osvení vydané veejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veejnému zadavateli, nebo - osvení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osob než veejnému zadavateli, nebo - estné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osob než veejnému zadavateli a není-li souasn možné osvení podle bodu 2 od této osoby získat z dvod spoívajících na její stran. Zpsob prokázání splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu dle 56 odst. 7 písm. b) zákona: Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikaního pedpokladu pedloží seznam významných služeb vetn íslušných osvení, z nichž bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu. Seznam významných služeb je uchaze povinen pedložit ve formestného prohlášení v následující struktue: název objednatele, IO a sídlo objednatele, kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo u, název významné služby, popis poskytovaných služeb, celkový rozsah plnní (ve finanním vyjádení v K za poskytnuté služby vetn informace o celkové cen projektu, ke kterému se poskytnuté služby vztahovaly); u plnní zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnní ve finanním vyjádení v K vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnní nebudou uznána; doba a místo realizace služeb, oznaení, zda se jedná o veejného nebo soukromého objednatele a údaj o tom, zda je piloženo osvení objednatele, píp. prohlášení dodavatele o ádném poskytnutí služeb. Osvení objednatele o poskytnutí služeb musí obsahovat následující údaje: název objednatele (veejného zadavatele), popis poskytovaných služeb, doba a místo realizace služeb, cena poskytovaných služeb vetn informace o celkové cen projektu, ke kterému se poskytnuté služby vztahovaly Vymezení minimální úrovn tohoto kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti pedmtu plnní veejné zakázky dle 56 odst. 7 písm. c) zákona: Dodavatel spluje technický kvalifikaní pedpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval služby/zakázky obdobného charakteru. Za významné služby/zakázky obdobného charakteru zadavatel považuje takové služby/zakázky, jejichž edmtem bylo: a) poskytování služeb spoívajících v koordinaci a ízení nebo administraci a organizaci nebo hodnocení a kontrole projekt spolufinancovaných z fond EU po stránce vcné a asové, emž hodnota tohoto projektu, ke kterému se dotené služby vztahují, inila minimáln ,- K;

18 b) poskytování služeb spoívajících v projektovém ízení projektu v oblasti IT, pemž hodnota projektu v oblasti IT inila minimáln ,- K; c) poskytování služeb spoívajících bu v zavádní projektového ízení nebo vytváení metodik projektového ízení nebo poskytování komplexní podpory, v. školení, pemž hodnota projektuinila minimáln ,- K; emž z pedloženého seznamu a referencí musí vyplývat, že uchaze realizoval v posledních tech letech alespo jednu významnou zakázku uvedenou pod bodem a), alespo jednu významnou zakázku uvedenou pod bodem b), alespo jednu významnou zakázku uvedenou pod bodem c) a z uvedené reference budou vyplývat veškeré výše uvedené minimální požadavky. Dle 56 odst. 2 písm. e) zákona: Na realizaci pedmtu plnní veejné zakázky se bude podílet realizaní tým dodavatele, který bude zodpovídat za zpracování jednotlivých výstup a zajištní požadovaných služeb v odpovídající kvalit. Dodavatel je povinen provádt realizaci pedmtu plnní veejné zakázky prostednictvím klíových osob realizaního týmu, které uvede ve své nabídce. Dodavatel mže provádt zmny ve složení klíových osob realizaního týmu pouze s pedchozím souhlasem zadavatele. Pi zm ve složení klíových osob realizaního týmu musí být zachováno splnní kvalifikaních pedpoklad dodavatele související s požadovaným rozsahem a kvalifikací realizaního týmu dodavatele dle bodu 6 zadávací dokumentace. Rozsah požadovaných informací a doklad dle 56 odst. 7 písm. a) zákona: Dodavatel pedloží osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zamstnanc nebo osob v obdobném postavení a osob odpovdných za poskytování píslušných služeb. Zpsob prokázání splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu dle 56 odst. 7 písm. b) zákona: Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikaního pedpokladu pedloží osvení o vzdlání a odborné kvalifikaci klíových osob realizaního týmu, tj. všech osob níže uvedených, které jsou odpovdné za poskytování služeb, dle níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu. V souvislosti s tmito kvalifikaními požadavky pedloží dodavatel za každou požadovanou klíovou osobu realizaního týmu následující dokumenty: osvení o dosaženém vzdlání a odborné kvalifikaci (vysokoškolský diplom); podepsaný profesní životopis, ze kterého bude patrná prokazatelná požadovaná praxe (zkušenosti) s uvedením konkrétních projekt, na nichž se jednotliví lenové odborného týmu v požadovaném období podíleli, a ze kterých bude vyplývat, že jednotliví lenové odborného týmu disponují požadovanými znalostmi; další požadované doklady vymezené níže. Není podmínkou, aby se všichni lenové realizaního týmu vnovali realizaci zakázky v rozsahu plného pracovního úvazku. Zárove uchaze použije a pedloží vyplnnou pílohu. 3 Vzor tabulky pro složení realizaního týmu klíových osob a struktury životopisu

19 Vymezení minimální úrovn kvalifikaního pedpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti pedmtu plnní veejné zakázky dle 56 odst. 7 písm. c) zákona: Dodavatel spluje tento technický kvalifikaní pedpoklad, pokud klíové osoby realizaního týmu dodavatele budou splovat níže uvedené kvalifikaní požadavky. Klíové osoby realizaního týmu tvoí vedoucí realizaního týmu (projektový manažer), metodik projektového ízení, analytik a projektový specialista fond EU, IT specialista (celkem 4 osoby). Uchaze osví vzdlání a odbornou kvalifikaci vedoucího realizaního týmu (projektového manažera) edložením: dokladu o ukonení vysokoškolského vzdlání profesního životopisu podepsaného vedoucím realizaního týmu, ze kterého bude patrná prokazatelná: o o zkušenost v délce trvání alespo 5 let praxe v oblasti projektového managementu, zkušenost v posledních deseti letech alespo s jedním projektem, v pozici projektového manažera, ízeným v prostedí veejné správy a spolufinancovaným z fond EU, jehož minimální finanní hodnota byla alespo ,- K, zkušenost v délce trvání alespo 3 let s vedením týmu o potu nejmén 5 osob, platného mezinárodn uznávaného certifikátu pro projektový management v úrovni alespo IPMA- B nebo PMI-PMP nebo PRINCE2 Practitioner nebo jiný certifikát obdobné úrovn. Uchaze osví vzdlání a odbornou kvalifikaci metodika projektového ízení edložením: dokladu o ukonení vysokoškolského vzdlání profesního životopisu podepsaného metodikem projektového ízení, ze kterého bude patrná prokazatelná: o zkušenost v délce trvání alespo 5 let praxe v oblasti implementace a metodiky projektového managementu, o o zkušenost v délce trvání alespo 2 roky praxe v oblasti školení projektových manažer, zkušenost v posledních tech letech alespo s jedním projektem, jehož minimální finanní hodnota byla alespo ,- K platného mezinárodn uznávaného certifikátu pro projektový management v úrovni alespo IPMA- C nebo PMI-PMP nebo PRINCE2 Practitioner nebo jiný certifikát obdobné úrovn, Uchaze osví vzdlání a odbornou kvalifikaci analytika a projektového specialisty fond EU edložením: dokladu o ukonení vysokoškolského vzdlání, profesního životopisu podepsaného analytikem a projektovým specialistou, ze kterého bude patrná prokazatelná: o zkušenost v délce trvání alespo 5 let praxe v oblasti zavádní a využívání projektového managementu,

20 o zkušenost s pípravou projekt, studií proveditelnosti, projektových žádostí, CBA a administrací projekt + v posledních tech letech alespo s jedním projektem spolufinancovaným z fond EU. Uchaze osví vzdlání a odbornou kvalifikaci IT specialista pedložením: dokladu o ukonení vysokoškolského vzdlání, profesního životopisu podepsaného IT specialistou, ze kterého bude patrná prokazatelná: o zkušenost v délce trvání alespo 5 let praxe v dané oblasti 7. ZPSOB ZPRACOVNÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Uchaze stanoví nabídkovou cenu celou ástkou za celé plnní pedmtu veejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v K Nabídková cena bude uchazeem stanovena v souladu se zadávacími podmínkami a bude uvedena v následujícím lenní: nabídková cena bez DPH (K), sazba DPH (%), nabídková cena vetn DPH (K). Nabídková cena v této skladb bude uvedena na krycím listu nabídky (viz píloha. 5 zadávací dokumentace). Celková nabídková cena bude stanovena jako cena»nejvýše pípustná«a musí obsahovat ocenní všech položek nutných k ádnému splnní celého pedmtu plnní veejné zakázky vetn souvisejících náklad, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plnním veejné zakázky (náklady na dopravu, pípadné poplatky pojištní, vedlejší náklady apod.). Ke stanovení nabídkové ceny uchaze využije také pílohu. 4 této zadávací dokumentace. Finanní limit veejné zakázky Nabídková cena bez DPH pro plnní pedmtu této veejné zakázky nesmí být vyšší než ,- bez DPH; ,-- K vetn DPH z dvodu limitovaného objemu finanních prostedk na realizaci této veejné zakázky. Finanní limit zadavatel stanoví jako závaznou obchodní podmínku. Zadavatel si vyhrazuje právo vylouit uchazee, jehož celková nabídková cena pekroí výše uvedený finanní limit veejné zakázky. Objektivní podmínky, za nichž je možno pekroit výši nabídkové ceny: Zadavatel nepipouští pekroení nabídkové ceny vyjma zmny sazeb DPH a zákonných poplatk

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace pro veejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt Zadavatel: Huslenky 494, 756 02 Huslenky, I: 003 03 828 Osoba zastupující Zadavatele v ízení:

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení pro nadlimitní veejnou zakázku na služby zadávanou v oteveném zadávacím ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Údržbáské práce pro budovy ústedí SSZ Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Skenery a software pro vytžování v ústedí SSZ Podlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava DODÁVKA PRVKŮ SÍŤOVÉ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz

Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Klub ekonom škol,o.s. Radlická 1302/76 150 00 Praha 5-Smíchov IO:64936759 Kontaktní osoba: PhDr.Jitka Šimková, tel./fax: 220930141, mobil 724147118 comenia@iol.cz Identifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Píloha výzvy: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veejné zakázce Veejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo psobnost zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ).

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více