BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav Spousta Studijní program: informatika, správa po íta ových systém 2009

2 D kuji panu RNDr. Miroslavu Spoustovi za pomoc, p ipomínky, cenné rady a za odborné vedení bakalá ské práce. Dále bych rád pod koval rm Primalingua s.r.o. za poskytnutí prost edk na vývoj aplikace. Speciální pod kování pat í p edev²ím paní majitelce Mgr. Milu²i Psotové a paní RNDr. Jitce Kun arové, která vývoj informa ního systému iniciovala. Prohla²uji, ºe jsem svou bakalá skou práci napsal samostatn a výhradn s pouºitím citovaných pramen. Souhlasím se zap j ováním práce a jejím zve ej ováním. V Praze dne Ji í Kun ar 2

3 Obsah 1 Úvod 7 2 Analýza úlohy Denice a up esn ní pojm Poºadavky klienta Návrh e²ení Konceptuální návrh Logický návrh Fyzický návrh Pouºité technologie a frameworky Server Klient Programátorská dokumentace Adresá ová struktura Modely (Models) adi e (Controllers) Dopl ky (Pluginy) Uºivatelská dokumentace Instalace serveru Umíst ní aplikace Inicializace databáze Up es ující informace Správce (hlavní manaºer) Dodavatel Existující implementace CMS E-Learning

4 8 Záv r 51 9 Obsah p iloºeného CD 54 A Obsah CD 55 4

5 Název práce: Informa ní systém pro jazykovou agenturu Autor: Ji í Kun ar Katedra (ústav): Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav Spousta vedoucího: Abstrakt: Cílem práce je navrhnout a implementovat modulární informa ní systém pro rmu zabývající se výukou jazyk. Sou ástí informa ního systému bude zejména: - modul pro nabídku a prodej kurz pro ve ejnost, individuální výuku, jazykovou výuku pro podniky, p eklady a tlumo ení - modul produkty (výuka, p eklady, tlumo ení), výuka (individuální výuka, kurzy pro ve ejnost, jazyková výuka pro podniky) - modul pro News (hromadné rozesílání mailem), rozvrh výuky, t ídní knihy, studijní materiály - modul dodavatelé (smlouvy s lektory, p ekladateli, tlumo níky, m sí ní výkazy odpracovaných hodin, m sí ní p ehledy náklad na lektory, p ekladatele, tlumo níky) - modul odb ratelé (zápisy do kurz pro ve ejnost, objednávky, smlouvy, p ílohy faktur za období od-do) - modul pro testování znalostí (jednoduché testovací prost edí) - modul pro správu IS (uºivatelé, jejich práva, p ehled zm n). Klí ová slova: informa ní systém, PHP, MySQL Title: Information system of a language school Author: Ji í Kun ar Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: RNDr. Miroslav Spousta Supervisor's address: Abstract: The goal of the thesis is to design and implement a modular information system for a company involved in teaching of foreign languages. The main parts of the information system will include, particularly: - a module for oer and sale of courses to the public and individuals, language training for businesses, translation and interpretation - a module of products (teaching, translation and interpretation), training (individual training courses for the public, language classes for businesses) 5

6 - a module for News (sending bulk mail), the schedule of teaching, class books, study material - a module of suppliers (contracts with teachers, translators, interpreters, monthly class-sheets, monthly reports on the cost of sta translators and interpreters) - a module of customers (registration in courses, orders, contracts, supplements to invoices for "from-to" periods) - a module for testing of knowledge levels (a simple testing environment) - a module for managing the IS (users, their rights and a summary of changes) Keywords: information system, PHP, MySQL 6

7 Kapitola 1 Úvod Informa ní systémy hrají v rychle se rozvíjejícím prost edí svou nepostradatelou roli. Internet, který se stal dostupným pro ²irokou ve ejnost, jim poskytl výbornou platformu k dal²ímu rozvoji. Ve d íve nep íli² vyuºívaném virtuálním prost edí úmoº ují tyto systémy rychlé a snadné zpracování, vyhledávání a publikovaní informací, které se tak stávají dostupné pro ²ir²í spektrum zákazník, dodavatel i samotných zam stanc. S vyuºíváním Internetu zárove rostou nároky na bezpe nost a dostupnost uloºených informací. Ty jsou ºivotn d leºité pro chod rem a bývají jejich nejcen j²ím majetkem. Zvy²ují se poºadavky kladou tlak na nástroje pouºité p i implementaci systému a jejich robustnost. Jelikoº i malá chyba m ºe zap í init únik citlivých dat a jejich zneuºití v globálním m ítku, které nelze vrátit zp t. P ed zavád ním informa ního systému je nutné stanovit, eho chce rma s jeho vyuºitím v daném ase dosáhnout. Tomu by m la pomoci d kladná analýza remních proces a jejich optimalizace. Kdo nepozná vlastní remní procesy, nem ºe je zlep²ovat. [1] Zm na zavedených proces bývá náro ná, jak z nan ního hlediska, tak z hledika její vlastní realizace. D leºitou roli zde hraje plánování asového hramonogramu a jeho dodrºování. Zlep²ení výsledk innosti rmy se nemusí dostavit okamºit po spu²t ní nového systému, ale aº po adaptaci v²ech zú astn ných stran. Výhodou je pokud byl daný systém navrºen v souladu se zab hnutými a fungujícími remními procesy. Proto bude práce v novaná p edev²ím jejich d kladnému popisu, na kterém bude dále stav t. 7

8 Cíle práce Cílem práce je návrh a základní implementace webového informa ního systému, usnad ující innost a spolupráci více nezávislých subjekt. Implementace bude provedena pomocí vhodných open source technologií a framework v pouºitých programovacích jazycích. V práci budou rozebrány funkce systém pro správu, urºování a sdílení informací v prost edí Internetu. Implementovaný systém bude mimo jiné obsahovat prost edky pro správu uºivatel, evidenci zakázek, výpo et výplat a fakturaci sluºeb. Cílem práce není, vzhledem k náro ným právním úpravám a astým zm nám, vytvo it komplexní ú etní program, ale pouze systém úmoºnící tvorbu podklad pro ú etní evidenci, které mohou být v budoucnu zavedeny do n kterého jiº existujícího ú etního programu. Obsah práce Ve druhé kapitole této práce je provedena analýza úlohy a jsou mimo jiné stanoveny poºadavky na e²ení. Ve t etí kapitole jsou stru n popsány technologie dále pouºívané v této práci a je ukázáno jejich pouºití. ƒtvrtá kapitola popisuje návrh vlastní implementace s ohledem na poºadavky stanovené v kapitole druhé. Jsou zde základní návrhová rozhodnutí a d vody pro volbu konkrétních e²ení. Pátá kapitola obsahuje programátorskou dokumentaci. Je zde popsáno technické e²ení implementace a jsou nastín ny n které problémy, které bylo p i implementaci nutné e²it. Uºivatelská dokumentace je obsaºena v ²esté kapitole. Popisuje uºivatelské rozhraní vytvo ených aplikací a ukazuje jejich pouºití na konkrétních p íkladech. V záv ru jsou p ehledn shrnuty výsledky, kterých bylo p i vývoji systému dosaºeno, a jsou nazna eny moºnosti dal²ího roz²í ení. 8

9 Kapitola 2 Analýza úlohy V kapitole budou popsány základní pojmy pouºívané p i popisu poºadavk klienta, specické poºadavky na systém a popis základních remních proces. Cílem je p iblíºit tená i problematiku návrhu konkrétního informa ního systému a moºné problémy skrývajíci se ve zdánliv jednoduchých úkolech. Analýza úlohy vychází z informací získaných p i rozhovorech s klientem a jím dodaných materiál. Snaºí se je co nep esn ji interpretovat pro pouºití v dal²ích fázích návrhu a implementace. 2.1 Denice a up esn ní pojm Dále uvedené pojmy mívají v r zných odv tvích mírn odli²né významy. Zde budou p eneseny a vysv tleny v oblasti rem zabývající se jazykovou p ípravou, p eklady a tlumo ením. Agentura Pojem agentura se m ºeme setkat v oblastech cestovního ruchu, reklamy, personalistiky, bezpe nosti a jazykových sluºeb. Dále v práci bude pojem agentury pouºíván práv v poslední zmi ované oblasti. Jazyková agentura je útvar zaji² ující sluºby spojené s výukou jazyk, tlumo ením a p eklady. Je prost edníkem p i jejich realizaci, pop ípad usnad uje zákazník m orientaci na trhu s uvedenými sluºbami. Infoma ní systém Informa ní systém (IS) je dosti ²iroký pojem, který se postupem let vyvíjí a nabírá nové významy. Z d ív j²ích papírových kartoték, telefonních 9

10 seznam a dal²í remní evidence, které se velice obtíºn sdílely s více sub kty, se vyvinuly systémy, jenº poskytují rmám prost edí pro efektivn j²í práci a komunikaci. Informa ním systémem rozumíme prost edí pro sb r, udrºování, zpracování a poskytování informací[2], ve kterém by m la z stat zachována d v rnost a integrita uloºených dat. Produkt Produktem bude rozum no po ádání jazykové výuky pro danou skupinu lidí, dále tlumo ení, p eklady a p eklady s ov ením. Jedná se tedy o spojení sluºeb, jejichº výsledkem je znalost cizího jazyka - tedy nehmotný výrobek, a p edm t vzniklých lidskou prací - p eklad. 2.2 Poºadavky klienta Základním úkolem popisované jazykové agentury je zaji² ovat sluºby v oblasti jazykového vzd lání, p eklad a tlumo ení p edev²ím pro ²iroké spektrum remních i individuálních zákazník. Podniky posílají poptávky bez ohledu na nabídku konkrétních kurz. Manaºer vy izuje zakázku elektronickou po²tou, telefonicky nebo osobn. V²echny získané informace musí být schopen zaznamenat pro pozd j²í zaji² ování vhodných dodavatel. Ve ejnost posílá zápisové listy s ohledem na nabídku kurz pro ve ejnost. Manaºer sestavuje skupiny podle zápisových list a potvrzuje místo, termíny a cenu výuky. Sou asn probíhá proces zaji² ování lektor. Na za átku vývoje rovn º stála ºádost zjednodu²it proces zpracování m sí ních výkaz lektor, p ekladatel a tlumo ník tvo ících podklady pro mzdy a fakturaci sluºeb. Tyto m sí ní výkazy nem ly jednotný vzor a ani nebylo jednodu²e moºné, bez znalostí místních pom r p i adit vykázanou innost k jednotlivým produkt m. Na základ vyty ených po- ºadavk byl zpracován následující návrh. Zavedení jednotných identikátor Kv li vý²e uvedným problém m se za alo s postupným zavád ním jednotných identikátor závazných pro v²echny zú astn né strany. Tento nepopulární krok byl ze za átku velmi t ºce p íjmán a trvalo n kolik m síc, neº se proces tvorby ustálil a za al být v²emi akceptován. 10

11 Z identikátoru musí být z ejmé o jakou kategorii produktu se jedná, pro koho je ur en a kdy byl zaveden, aby se p ede²lo kolizím jmen v budoucnu. V pr b hu m síce vkládá administrátor zadané p eklady a nov zahájené kurzy. U produktu vloºí poskytovatele, p i adí zákazníka, studenty, lektora nebo p ekladatele a dále cenu za jednotku. U lektora i p ekladatele vloºí jeho sazbu za jednotku. U kurz vloºí p edpokládaný rozvh, kde jsou uvedeny dny, as, lektor a u ebna. Tento rozvrh slouºí zárove jako pom cka pro stanovení p edb ºných náklad v budoucích m sících. M sí ní výkazy Po zavedení identikátor bylo pot eba sjednotit formulá e m sí ních výkaz a p ipravit dodavatele na moºnost jejich elektronického vypl ování. Papírové formulá e budou do systému vkládány administrativním pracovníkem a elektronické budou potvrzeny a uzam eny. Kaºdý m síc si administrátor m ºe z výkaz odpracovaných jednotek lektora, p ekladatele a tlumo níka zobrazit a vytiskout p ehled, kde je souhrn toho, kolik jednotek opracoval v jednotlivých dnech a celkem u jednotlivých produkt. Systém musí zobrazit varování p i p ekro ení stanoveného po tu vykázaných odpracovaných hodin nebo p eloºených normostran. Podle pot eby pot ebuje administrátor rychle e²it suplování a zm ny lektor, k tomu pot ebuje aktuální stav. P íleºitostn je t eba zjistit vytíºení p ekladatel. Na za átku týdne tiskne administrátor podle pot eby aktuální rozvrhy u eben a informuje zú astn né strany o zm nách. ƒasy individuální výuky jsou pohyblivé, lekto i musí v d t, kdy je v u ebnách volno. 11

12 Podklady pro fakturaci Se vzr stajícím objemem p eklad a odu ených hodin p estávalo být únosné ru ní vytvá ení m sí ních p ehled pro zákazníky. Ti si p áli být informování nejen o po tu odu ených hodin, ale i o v²ech zm nách zavedeném m sí ním rozvrhu a p ípadném suplování. Zárov n musely být v systému zachyceny vazby mezi produktem, zákazníkem a vlastními ú astníky tak, aby bylo moºné stanovit výslednou cenu zakázky, která m ºe být závislá nejen od po tu odu ených hodin i p eloºených stran, ale i od po tu ú astník. P ed fakturací pro klienta si administrátor m ºe sestavit seznam poloºek k fakturaci. P íloha za p eklady a výuku se li²í. U p eklad není uvedeno jméno p ekladatele. Správa lektor a p ekladatel Práce agentury spo ívá mimo jiné i ve shromaº ování kontakt na osoby zabývající se výukou, p eklady a tlumo ením. Musí být úmoºn no rychlé vyhledání a jednoduchá editace. V pr b hu m síce pr b ºn administrátor vkládá nové dodavatele tj. zájemce o spolupráci a aktualizuje zm ny u stávajících. Jedenkrát m sí n odesílá administrátor minibuletin News vybraným lektor m a p ekladatel m. News by m ly být v systému p ístupné pro lektory i p ekladatele, protoºe obsahují p ílohy platné pro celý rok. Odd lení správy dat více agentur Vzhledem ke sloºitým pom r m v agentu e bylo pot eba odd lit evidenci zakázek vy izovaných manaºerem pro r zné agentury a fyzické osoby, jenº s agenturami úzce spolupracují. P i vytvá ení produktu manaºer zvolí poskytovatele sluºeb podle pot eb zákazníka. 12

13 Vícejazyková podpora Systém je ur en primárn pro jazykové agentury, kde se po ítá s komunikací se zákazníky i v jiném neº eském jazyce. K tomu bylo pot eba p izp sobit systém jiº od po átku. Uºivatelé by m li mít moºnost si jednodu²e vybrat mezi n kolika jazykovými variantami. Úzká provázanost s webem Na webových stránkách se zobrazuje aktuální rozvh ve ejných kurz, jenº je i jinak dostupný na dve ích u eben. Ostatní rozvh individuální výuky bude dostupný po p ihlá²ení do systému. 13

14 Kapitola 3 Návrh e²ení Na základ poºadavk bylo vytvo eno databázové schéma a popis jeho napojení na existující data ve rm. Ukládání dat bude realizováno v rela ní databázi. Ta poskytuje funkce pro vytvo ení, tení, zm nu a smazání uloºených informací 1 a v tomto p ípad se jeví jako nejlep²í ze zp sob ukládání dat. V rámci vývoje a testování vybrané technologie byl rovn º vytvo en návrh zjednodu²ené verze XML 2 databáze uchovávané v souboru a zpracovávanho pomocí jazyka XPath, XQuery nebo XSLT. Výsledky byly dobré p i zpracování omezeného mnoºství dat a jednouºivatelském p ístupu k dat m. Se vzr stajícím objemem uloºených dat se za ala projevovat prostorová náro nost pouºitého zna kovacího jazyka. Proto bylo nutné pouºít kompresi a rozd lení dat do více soubor. Alernativu tvo í n které specializované XML databáze nebo rela ní databáze s podporou XML. Toto e²ení, ale nakonec nebylo implementováno ani v rámci testování. Protoºe a koliv jsou XML databáze v komer ních produktech na velmi dobré úrovni, jejich implementace ve voln dostupných aplikacích mírn zaostává. Návrh dob e strukturované rela ní databáze vyºaduje p edev²ích pochopení vztah a proces fungování rmy, která ji bude vyuºívat. Problémem s optimalizací navrºeného modelu pomáhají e²it algoritmy logického návrhu rela ní databáze, které se snaºí zajistit, aby navºená databáze byla prostorov efektivní, eliminovala vznik anomálií a zárove úmoº ovala rychlé zpracování uºivatelských poºadavk. Celý proces návrhu m ºeme rozd lit na ty i základní fáze[3]: analýza poºadavk a specikace, konceptuální návrh, logický návrh a fyzický návrh. Analýza 1 N kdy je pouºívaní zkratka CRUD z anglických slov create, read, update, delete. 2 Extensible Markup Language - standardní formát pro vým nu informací a popis stuktury dokumentu 14

15 poºadavk a specikace byla denována v p edcházející kapitole. 3.1 Konceptuální návrh Zpracováním poºadavk vznikl prvotní model budoucí databáze, který by m l pokrývat v²echny d leºité vazby a informace. Produkty Ne v²echny specické informace o daných produktech je pot eba udrºovat jako speciální atributy. Zvít zila proto varianta jedné tabulky s minimem poloºek pro produkt. V budoucí roz²i ovaní by m lo být realizováno pomocí tabulek se specikými informacemi nebo pomocí strukturovaných poznámek. Identikátor obsahuje infomace o jazycích, typu produktu a stru ný jednozna ný popisek. Kategorie ur uje za azení produktu do skupin. N které skupiny produkt mohou být ve ejnosti online nabízeny na webových stránkách. Poskytovatel produktu je subjekt (uºivatel), který se stará o jeho realizaci. Hledá dodavatele i odb ratele a jsou na n j vystaveny faktury. ƒasové informace jsou pouºívány dle pot eb pro ur ení doby konání kurz, tlumo ení nebo up esn ní poºadavk na vyhotovení p ekladu. Popis je ve ejná informace k produktu pro v²echny zú astn né strany. Nastavení zp sobu ú tování pro správné stanovení ceny produktu (zapo ítat mnoºství, zapo ítat po et ú astník na p ihlá²ce). Jednotka a jednotková cena Smlouvy V návrhu se po ítá s kontrolou maximálního po tu odpracovaných jednotek. N které moºnosti nastavení jsou pevn zakomponované a p jde je zm nit pouze zásahem do zdrojových kód nebo databáze. 15

16 Dodavatel je smluvním partnerem jazykové agentury - poskytovatele jazykových sluºeb Maximální po et jednotek, které m ºe na smlouvu vykonat. Zp sob platby a typ smlouvy úmoº ují generování ú etních p ehled. Výkazy Tabulka výkaz se nedrºí papírové podoby, která je pro ukládání v databázi nevhodná z d vodu malé hustoty záznam (obvykle 5-10 záznam za m síc na jeden produkt). Jednotlivé záznamy budou ukládány v odd lené tabulce s dal²ími up es ujícími informacemi. Z poºadavk rovn º vyplívá pot eba uzamykání výkazu k danému datu. Jelikoº se jedná o velmi d leºitá data, m la by jejich kontrola provád na i na databázové úrovni pomocí triggeru, pokud to bude daná databáze bude podporovat. Produkt, ke kterému se výkaz vztahuje. Sazba za jednotku a jednotka, jenº náleºí dodavateli, jako odm na. Smlouva na níº je provád na daná innost. Datum p ed kterým jiº není moºné p idávat, editovat nebo mazat odpracované jednotky. Události Seznam událostí je p i azen k výkazu a kaºdá událost je dopln na o up es ující informace. Výkaz, ke kterému se událost vztahuje. Po et jednotek typu uvedeného v p i azeném výkazu. Datum a as, kdy byla práce vykonávána. Slouºí rovn º pro tvorbu rozvrhu hodin. Místo vybrané z íselníku. 16

17 P ihlá²ky (objednávky) Tabulka slouºí k evidenci zákazník a produkt, které si objednali. Produkt, ke kterému se p ihlá²ka vztahuje. Zákazník vybraný z tabulky uºivatel je plátcem produktu. Evidence plateb. Ú astníci Ú astníci jsou p i azeni k danému produktu, p es p ihlá²ku, kde je denován plátce. P ihlá²ka Ú astník vybraný z tabulky uºivatel. Uºivatelé O v²ech uºivatelích systému je pot eba vést obdobné informace. Proto jsou uloºeni v jedné tabulce a o jejich specikaci je rozhodnuto aº p i azením do skupiny. Kaºdý uºivatel m ºe být ve více skupinách. Osobní údaje - jméno, p íjmení, titul a zobrazované jméno P ihla²ovací údaje - p ihla²ovací jméno, heslo a stav ú tu Doru ovací a faktura ní adresa Ostatní ne len né informace ƒíselníky Byly navrhnuty pro zjednodu²ení práce s vypl ováním formulá a odstran ní duplicit v tabulkách. Místa Kategorie Jednotky Dan Skupiny Oprávn ní 17

18 3.2 Logický návrh Celý návrh byl rozd len do n kolika men²ích schémat, ke které byly d - kladn ji propracovány. Nejd leºit j²í ást se týká správy uºivatel, kde v²echny informace o uºivateli jsou uloºeny v jedné tabulce. Dekompozice na adresy a prolové informace je do budoucna moºná. Pro zachycení kardinality vztahu M:N mezi skupinami a uºivateli stejn jako mezi skupinami a oprávn ními byly vytvo eny vazební tabulky groups_users a groups_permissions. Obrázek 3.1: Schéma uºivatel, skupin a oprávn ní Schéma na obrázku 3.2 zachycuje vztahy uºivatel k produkt m. Dodavatelé mají vytvo enou smlouvu, ke které je p idán výkaz odpracovaných ú tovacích jednotek na produktu. Zákazníci jsou evidováni p es p ihlá²ku se seznamem ú astník. Záznam docházky je relalizovan tabulkou participators_events, kde existence záznamu s víceatributovým klí em sloºeného s id ú astníka a id události implikuje p ítomnost osoby ve výuce. Evidence plateb je svázána s p ihlá²kami, aby bylo moºné snadno ur it, za které sluºby jiº bylo zaplaceno. Spolu s informací o DPH mohou být platby sdruºeny do jednoho ú etního dokladu, jehoº schéma je zobrazeno na obrázku clanky a testy 18

19 Obrázek 3.2: Schéma produkt a vazeb na uºivatele Obrázek 3.3: Evidence plateb 19

20 3.3 Fyzický návrh V uvedeném návrhu je pot eba zajistit integritu dat a optimalizace pro rychlej²í p ístup k dat m. K tomu slouºí vytvo ené cizí klí e, triggery a indexy. Jejich seznam a denice lze nalést v na p iloºeném CD. P i vytvá ení trigger pro MySQL verze 5.2 nastal problém s vyvoláním vyjímky, pokud vkládaný objekt nespl oval zadaná kritéria. e²ení spo ívá ve vytvo ení tabulky s integritním omezením UNIQUE na jednom sloupci a funkce FAIL('chyba'). Ta se pokusí naplnit tabulku dv ma indentickými záznami, coº poru²í omezení na jedine nost záznamu ve sloupci a vyvolaná vyjímka zabrání potvrzení transakce. V poslední fázi bylo schéma dopln no o tabulky pro správu menu, vyhledávání, token, log a ových p 20

21 Kapitola 4 Pouºité technologie a frameworky Pouºité technologie byly áste n determinovány poºadavy klienta. Systém vyuºívá výhradn open source technologie tak, aby nebyly zvy²ovány náklady na nákup licencí. 4.1 Server Tento webový informa ní systém vyuºívá technologi PHP (jazyk, interpret a knihovny), která vychází se skriptovacího víceú elového jazyka, jenº byl p vodn vyvinut pro tvorbu dynamických webových stránek. Z tohoto vyuºití vznikla i zkatka z anglických slov Personal Home Page, které byly nahrazeny slovy PHP: Hypertext Preprocessor dající vznik rekurzivní zkratce 1. Výhodou pouºití PHP je existence interpretu pro r zné opera ní systémy a podobnost jeho syntaxe s C, Javou. Nevýhodou, která brzdí dal²í rozvoj a roz²í ení, je absence normy. Jazyk je tak de facto standardizovaný interpretem a mnoºstvím lidí 2, kte í jej vyuºívají. I kdyº existují mnohé polemiky a ºivé diskuze mezi jeho zastánci a odp rci o jeho výkonnosti, bezpe nosti a vhodnosti pro velké projekty, existují vyjímky 3, které tyto názory vyvrací a zárove se podílejí na vývoji, a tak se snaºí p isp t k jeho v t²í výkonnosti a bezpe nosti dle statistiky na 3 Facebook, YouTube, Wikipedia (MediaWiki) a dal²í 21

22 Vývoj jazyka sebou nese i stinné stránky. Po létech vývoje dochází k úpravavám API 4 n kterých vestav ných funkcí a zm na syntaxe. To m ºe zap í init, ºe po aktualizaci interpretu jazyka, p estanou fungovat n které ásti nebo celá aplikace. Nesporná výhoda pouºívání framework spo ívá jednodu²²ím vývoji aplikací a minimalizací rizika chyb v jinak ru n psaném jádru aplikace. Toto platí pouze za p edpokladu, ºe je dostupná kvalitní dokumentace a vývoj v etn testování je zast e²en silnou komunitou nebo spole ností. N které frameworky rovn º dokáºí do jisté míry zakrýt rozdíly mezi ve verzích jazyka. D je se tak, za cenu zpomalení n kterých ástí aplikace, díky kontroly verze p eklada e a vykonáním alternativního kódu. P i výb ru frameworku byl kladen d raz hlavn na kvalitní dokumentaci, roz²í itelnost a moºnost práce s r znými rela ními databázemi. Frameworky, které spl ují vet²inu poºadavk jsou Zend, Prado, Symfony a CakePHP, který navíc ve výkonnostních testech podle [5] dopadl velmi dob e a právem byl vybrán pro vývoj informa ního systému. CakePHP CakePHP je open source framework[8], který poskytuje v t²inu nástroj pro snadný vývoj webové aplikace a dává v t²í p íleºitost v novat se návrhu schématu a logiky aplikace. MVC Model-View-Controller (Model-Pohled- adi ) - softwarová architektura odd lující data, uºivatelské rozhraní a logiku aplikace[10]. Výsledný kód aplikace se stává p ehledn j²ím a úmoº uje zm nu libovolné komponenty s minimálními dopady na ostatní ásti aplikace (nap. zm na databáze, výstup v XML i jiném formátu, ovládání p es webové rozhraní nebo konzoli). Obrázek 4.1 zobrazuje základní schéma procesu zpracování poºadavku klienta. Klient po²le (1) poºadavek na URL 5, které je plánova em (Dispatcher) zkontrolováno a p edáno (2) správnému p epína i (Controller). Ten se na základ parametr, které obdrºí od plánova e, rozhodne o spu²t ní správné akce a p edání parametr. V adi i je obsaºena vlastní aplika ní logika (v etn nap. kontroly p ihlá²ení a práv uºivatele), která m ºe vyuºívat modely pro p ístup k uloºeným dat m a jejich modikaci (3 a 4). Aº adi 4 anglická zkratka Application Programming Interface, ozna uje sadu funkcí, procedur i t íd programu i knihovny, jenº mohou být vyuºívány programátorem 5 Uniform Resource Locator [11](jednotný lokátor zdroj ) popisuje sémantiku a syntaxi et zce znak slouºící k p esné specikaci zdroje informací v prost edí Internetu. 22

23 Obrázek 4.1: Diagram MVC dotazu[10] získá v²echna pot ebná data p edá (5) je zbývající vrstv - pohledu (View). V té jsou data zformátována do poºadované podoby a poslány (6) klientovi. ORM Object-relational mapping (objektov rela ní mapování) - programátorská technika ur ená pro konverzi dat mezi nekompatibilními systémy ur enými pro ukládání dat a objektov orientovanými jazyky[12]. Nejv t²í výhoda tedy spo ívá v odstín ní zp sobu práce s odli²nými zdroji dat. A uº jde o r zné rela ními databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL) nebo dokonce vlastní denováné zdroje dat. Mezi ty m ºou pat it formátované soubory (CSV, XML, JSON) nebo sí ové sluºby poskytující informace skrze ve ejné API (LDAP, Twitter, IMAP a dal²í). Mezi dal²í výhody, které CakePHP nabízí, pat í SEO optimalizace stránek, podpora i18n 6 i l10n 7 pro tvorbu vícejazy ných aplikací. Kód je jiº zapracován do jádra frameworku a otestován komunitou, díky které není pot eba psát jiº jednou napsané ásti, ale moºné ²et it lidské zdroje na vlastní vývoj aplika ní logiky. CakePHP zastává programátorskou losoi DRY - Don't Repeat Yourself. Ta zd raz uje, ºe jednotlivé ásti kódu by se v programu nem ly opakovat, jelikoº se sniºuje srozumitelnost kódu a p i modikaci se musí 6 P íprava aplikace na podporu r zných kulturních zvyklostí.[13] 7 Jedná se o dopln ní aplikace o data specická pro konkrétní národní/regionální prost edí[14] 23

24 upravovat stejný kód na více místech, coº asto vede k nesnadno odhalitelným chybám programu. K tomuto ú elu se pouºívají pomocníci (helpers), kte í daný kód generují. P i pot eb zm ny je lze snadno upravit, bez pot eby zásahu do míst odkud jsou voláni. Za nejv t²í p ínos samotného frameworku v po átku návrhu aplikace povaºuji pekárnu kódu (baker) a podporu le²ení (scaolding), které úmoº uje pracovat s automaticky generovaným rozhraním podporujícím CRUD. Pekárna kódu (bakery) umí vygenerovat modely i s valida ními kritérii, prezenta ní vrstvu a adi e. Navíc sama najde relace mezi tabulkami a p idá tuto informaci do odpovídajícího modelu. Hledání relací probíhá na základ názv tabulkek a jejich atribut. Proto je doporu eno p i práci s CakePHP dodrºovat tyto konvence, které nejsou nijak závazné a jdou zm nit ve specikaci kaºdého modelu. Názvy tabulek jsou pojmenované anglicky v plurálu. Nepravidelné sklo ování nebo denice plurálu pro jiný jazyk lze nastavit v souboru app/cong/inections.php. Cizí klí e se jmenují stejn jako tabulka v jednotném ísle a kon í na _id Primární klí má název id. Díky t mto úsporám je moºné se zam it na ergonomii dané aplikace a její moºnou optimalizaci, která je ov²em limitována výkonností pouºitého skriptovacího jazyka. Tato omezení lze, minimalizovat tzv. ke²ováním 8 ástí zpracovaného zdrojového kódu v pam ti, jeho p edkompilací pop ípad jedná-li se o statické stránky lze ukládat výstup skriptu, který je p i následujícím stejném poºadavku vrácen klientovi. Dal²í moºnou optimalizací, která sice p ímo nesouvisí s CakePHP, ale je v n m snadno implementovatelná, je sníºení po tu poºadavk na stránku. S pouºíváním javascriptových framework a knihoven se snadno m ºe stát, ºe po et vkládaných odkaz na skripty a kaskádové styly (CSS) se vy²plhá aº k desítkám a za ne se neúm rn prodluºovat doba pot ebná na staºení v²ech pot ebných ástí. Zvy²uje se tak po et poºadavk na server a díky reºii protokolu HTTP 9 je ve výsledku staºen v t²í objem dat. Tento problém úsp ²n e²í projekty jsmin 10 a CSSTidy z anglického slova cache, ozna uje vyrovnávací pam 9 Hypertext Transfer Protocol, internetový protokol ur ený pro vým nu dokument

25 MySQL MySQL je multiplatformní systém pro ízení báze dat (DBMS, zkácen databázový systém), který poskytuje v²echny pot ebné vlastnosti nutné pro b h tohoto informa ního systému: cizí klí e (foreign-keys) poddotazy (subselect) pohledy (views) transakce triggery indexy, fultextové vyhledávání Systém byl p vodn vyvinut Michaelem Wideniusem a Davidem Axmarkem v roce 1994, kte í se podíleli na zaloºení rmy MySQL AB. Ta byla aº do roku 2008, kdy byla provedena akvizice s rmou Sun Microsystems, jednou z nejv t²ích open source spole ností na sv t. MySQL je nabízeno jak pod bezplatnou licencí, tak pod komer ní licencí s plnou technickou podporou [19]. T ²í velké oblib hlavn mezi vývojá i webových aplikací, kde je sou- ástí platformy ozna ované jako LAMP, která obsahuje Linux, Apache, MySQL a PHP. Obecn jednotlivé ásti mohou být zam n ny (nap. PHP za Perl nebo Python, MySQL za Postgres) p i zachování zkratky, která je zauºívaným ozna ením pro opera ní systém, webový server, databázový systém a skriptovací jazyk slouºící k obsluze a generování webových stránek. 4.2 Klient Pro vlastní b h aplika ní logiky je moºné se spolehnout na to, ºe serverová ást aplikace bude zpracována jednou verzí PHP interpretu v uzav eném, nem nném a otestovaném prost edí. Naproti tomu klientská ást bude prezentována na odli²ných opera ních systémech v mnoha prohlíºe- ích nejr zn j²ích verzích. Aplikace je primárn vyvíjena pro nejnov j²í verze nejpouºívan j²ích voln dostupných prohlíºe dodºujících standardy (doporu ení) konsorcia W3C. Mezi podprované prohlíºe e pat í Mozilla Firefox 3.5, Opera 9, Google Chrome, Safari a ostatní prohlíºe e zaloºené na vykreslovacím jád e Webkit. Základními poºadavky kladené na prohlíºe jsou: 25

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj aplikací na platformě Android. Application development for the Android platform. Vojtěch Sázel BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj aplikací na platformě Android Application development for the Android platform Vojtěch Sázel Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk

SEKCE KATEGORIE. Rekapitulace požadavk Musilova 2, 614 00 rno Tel.: 545 576 759 ax: 545 241 174 e-mail: info@mtj.cz www.mtj.cz PARAMETRY: Sekce: ((NotList=X;;W;V*, Kategorie chyby: ((Notlist=D;N*, Dokon eno od: 09.06.2005, Dokon ené ANO!, Ve

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více