Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)"

Transkript

1 Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Ostrava, Lucie Matoušková, Milena Šupálková, NCP pro finanční otázky v projektech 7. rámcového programu, TC AV ČR

2 Obsah semináře Dopolední část Úvod do 7. RP Základní principy účasti Životní cyklus projektu část 1 (sestavení projektového konsorcia, příprava návrhu projektu vč. finančních pravidel, hodnocení projektu, negociace) Odpolední část Životní cyklus projektu část 2 (realizace projektu, kontroly) Praktické zkušenosti s projekty 7.RP Závěrečná diskuze 2

3 I. Úvod do 7. Rámcového programu 3

4 ÚVOD Rámcové programy EU jsou víceletými mechanismy financování evropského VaV. 7. RP = 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace hlavní nástroj EU pro financování výzkumu, vývoje a inovací největší komunitární program EU na podporu VaV trvání 7 let: , rozpočet: 50,5 mld. cca 80 mld. EUR Vývoj výše rozpočtu RP (v mld. EUR) 60 54, , ,5 20 4,5 5,4 7, RP 2.RP 3.RP 4.RP 5.RP 6.RP 7.RP 4 Horizont

5 STRUKTURA A ROZPOČET 7. RP 7. RP je rozdělen do čtyř Specifických programů (SP): LIDÉ mobilita výzkumníků a rozvoj jejich vědecké kariéry MYŠLENKY hraniční výzkum, projekty vědecké excelence KAPACITY rozvoj evropských výzkumných kapacit, podpora regionů, MSP SPOLUPRÁCE výzkum v tematických prioritách Programy přidružené k 7. RP: Jaderný výzkum (EURATOM) a projekty Společného výzkumného střediska (JRC) zdraví; zemědělství, potraviny a biotechnologie; ICT; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energie; ŽP (vč. změny klimatu); doprava (vč. letectví); kosmický výzkum; společenskoekonomické a humanitní vědy; bezpečnost 5

6 PRÁVNÍ ZÁKLAD POMOCNÉ DOKUMENTY ZÁKLADNÍ DOKUMENTY 7. RP Rozhodnutí EP a Rady o 7. RP pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Rozhodnutí Rady o Specifických programech Nařízení EP a Rady o pravidlech účasti v 7. RP (Rules For Participation) Modelové grantové dohody (Model Grant Agreements, MGAs) Pravidla pro ověřování existence a právního statusu účastníků 7. RP a jejich operační a finanční kapacity Pracovní programy (Work Programmes) Výzvy k podávání projektů (Calls for proposals) Průvodce a výkladové dokumenty Evropské komise (právně nezávazný výklad pravidel projektů 7. RP) Guide to Financial Issues Guidance Notes on Audit Certification. Vše ke stažení na stránce EK věnované 7. RP CORDIS 6

7 II. Základní principy účasti - SP Spolupráce a SP Kapacity 7

8 Podmínka účasti Kdo se může účastnit projektů bez ohledu na typ subjektu (univerzity, MSP, velké podniky, výzkumné instituce, fyzické osoby, neziskové veřejné subjekty, ) Mezinárodní rovina vyžadováno mezinárodní konsorcium řešitelů min. podmínka 3 subjekty ze 3 různých členských států EU nebo asociovaných států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Albánie a Černá Hora) podporována je účast partnerů ze třetích zemí (ICPC) za stejných podmínek jako členské státy, při splnění podmínky min. účasti (Rusko, Východní Evropa a Střední Asie, LA, Afrika a Karibská oblast, Středomoří, Západní Balkán,..) ostatní vyspělé země bez příspěvku EU (USA, Kanada, ) výjimka: vybrané koordinační a podpůrné akce 8

9 Podporovaná témata Pracovní programy (Work Programmes) konkrétní výzkumné priority na daný rok maximální finanční příspěvek projektu Vyhlašované výzvy (Calls for proposals) témata předkládaných návrhů projektů, typy účastníků, z jakých zemí, možné další požadavky, typy projektů, 9

10 Princip spolufinancování EK poskytuje příspěvek nutné spolufinancování ze strany příjemce co ovlivňuje výši spolufinancování: typ projektu činnost v projektu typ příjemce Činnost v projektu Typ projektu (funding scheme) Výzkum a technologický rozvoj (zahrnuje koordinaci vědeckých činností) Demonstrační činnosti Management + další činnosti specifikované v příloze I GA Sítě excelence 50 % / 75 %* % Kolaborativní projekty 50 % / 75 %* 50 % 100 % Koordinační a podpůrné akce % (limit 7 % na nepřímé náklady) *Platí pro: neziskové veřejné subjekty; instituce středního a vysokoškolského vzdělávání; výzkumné organizace (neziskové); malé a střední podniky (MSP) 10

11 III. Životní cyklus projektu 11

12 Životní cyklus projektu Sestavení konsorcia Hodnocení projektu Negociace Realizace Projektový návrh Kontroly 12

13 Sestavení konsorcia VÝSTUPY: PODPIS KONSORCIÁLNÍ SMLOUVY

14 Jak se zapojit do projektu Aktivní x Pasivní přístup k zapojení se do projektu Spojit se s těmi nejlepšími organizace, které již úspěšně realizovaly projekty RP (CORDIS) organizace, které jsou mezi špičkami v oboru S kým spolupracuji nyní? stávající kontakty, vazby na výzkumná pracoviště z jiných projektů Kde získat kontakty? odborné veletrhy a výstavy technologické burzy (tzv. brokerage events) konkrétní nabídky a poptávky po spolupráci 14

15 Vyhledávání partnerů do projektu Nástroje pro vyhledávání partnera v projektu: Databáze na stránkách CORDIS umožňuje vyhledávat podle regionu, oblasti zájmu či typu subjektu Databáze Ideal-ist slouží k zveřejnění nabídky a poptávky v ICT projektech Databáze pro specifické skupiny (např. SMEs go Health) Zveřejňování nabídek a sdílení informací o plánovaném projektu je možné také v rámci bruselské sítě IGLO Možnost obrátit se na tematické NCP 15

16 Konsorciální smlouva (CS) upravuje práva a povinnosti mezi členy konsorcia (partnery projektu) EK stanovuje pouze minimální požadavky na obsah CA v Annexu II. GA ustanovení CA nesmí být v rozporu s GA povinnost uzavřít CA je stanovena ve většině projektů 7. RP (stanoveno ve výzvě), i v případě, že tato povinnost neexistuje, je doporučováno CA uzavřít na dobrovolné bázi. CA by měla být v ideálním případě uzavřena před podpisem GA, resp. před samotným zahájením projektu. Modelové CA DESCA (Development of Simplified Consortium Agreement) CA EICTA (European ICT Associaton) CA EUCAR (European Council for automative R&D) - projekty CA ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) 16

17 Projektový návrh VÝSTUPY: POSTOUPENÍ PROJEKTOVÉHO NÁVRHU K HODNOCENÍ 17

18 Struktura návrhu projektu Šablona v PPSS, návod na vyplnění v Guide for Applicants, část A návrhu projektu informace o návrhu projektu (A1) údaje o jednotlivých partnerech (A2) rozpočet (A3.1) souhrnný rozpočet (A3.2) část B návrhu projektu úvodní stránka a obsah vědecká a/nebo technická kvalita realizace projektu (vč. popisu využití zdrojů) dopad projektu etické otázky gender otázky FINANČNÍ ČÁSTI 18

19 Uznatelné náklady Uznatelné náklady (eligible costs) musí být zároveň: skutečné vynaloženy v době trvání projektu (s výjimkou nákladů na vypracování závěrečných zpráv) stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad a postupů účastníka musejí být zaneseny v účetní evidenci účastníka (popřípadě třetích stran) použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků popsaných v Annexu I za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity očištěny od nezpůsobilých (neuznatelných) nákladů (uvedeny v indikativním rozpočtu Annexu I GA) 19

20 Neuznatelné náklady identifikovatelné nepřímé daně včetně DPH V ČR zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 81 vrácení DPH zaplacené v souvislosti s projekty 7. RP (v případě, že není možné uplatnit její odpočet) Český systém vracení DPH v projektech RP: žádost o Potvrzení o původu prostředků na MŠMT (odbor 32 - Ing. Vladimír Svatek, ) a příslušný Finanční úřad cla placené úroky rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje kursové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s jiným projektem EU jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady nadměrné a lehkomyslné výdaje 20

21 Formulář A3.1.1 návrh rozpočtu 21

22 Osobní náklady Zaměstnanec kritéria: zaměstnancem účastníka projektu dle národního práva (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) pracuje pod přímým technickým dozorem a zodpovědností účastníka finančně ohodnocen dle běžných zvyklostí účastníka nutná evidence odpracované doby (např. timesheet) Celkové osobní náklady = náklady zaměstnavatele na pracovníka hrubá mzda odvody - sociální a zdravotní dávky placené zaměstnavatelem FKSP a jiné náklady, pokud vyplývají ze zákona nebo z kolektivní smlouvy běžné prémie a osobní ohodnocení, které odpovídají běžné praxi v organizaci (NE účelové), za splnění určitých podmínek Příprava projektu = odhad ČM x vykazování nákladů = skutečné produktivní hodiny 22

23 Subdodávky specializované aktivity, které nemůže vykonat žádný účastník konsorcia nebo je to neefektivní subdodávky by se neměly týkat hlavní náplně projektu (např.: laboratorní analýzy, tvorba webové stránky, elektronický sběr dat, provedení auditu ) zadání za komerčních podmínek - subdodavatelé tedy pracují se ziskem, hrazeny celkové N implementace projektu zůstává odpovědností účastníků projektu subdodávky mezi partnery projektu nejsou možné k ceně subdodávky (přímý náklad) nepřísluší nepřímé náklady musí být identifikována již v návrhu projektu (a následně v Annex I Grantové dohody) x drobné podpůrné služby (minor services) výběr dodavatele - pokud nutné dle ZVZ - interní směrnice instituce - oslovit min. tři dodavatele 23

24 Cestovní náhrady doprava, ubytování, stravné, kapesné dle zákonů dané země (neexistuje EU předpis) musí být nezbytné pro realizaci projektu náklady na ubytování a stravné formou pevné sazby (flat rate) EK pevně stanovuje částky na hotel/noc a stravné/den pro ČR nevhodné!!! Spotřební materiál použit přímo na projekt, nezbytný pro implementaci projektu, pořízen během trvání projektu zejména u výzkumných projektů není možné zařadit do spotřebního materiálu např. papír a tonery do tiskárny Dlouhodobý majetek Ostatní přímé náklady majetek, jehož doba používání je delší než 1 rok a pořizovací cena přesáhne stanovenou minimální hodnotu (zpravidla 40 tis. Kč pro hmotný majetek a 60 tis. Kč pro nehmotný majetek, závisí na účetní praxi organizace) do rozpočtu se uvádí výše účetních odpisů (bez DPH), nutné zohlednit dobu užívání majetku v projektu a využití i pro jiné projekty 24

25 Nepřímé uznatelné náklady = náklady, které nelze dané akci přímo připsat, ale které byly vynaloženy v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady projektu. mzdy podpůrných zaměstnanců (ekonom, účetní, knihovník, správce sítě), náklady na vedení organizace, odpisy či nájem budov, náklady související s provozem budovy (nájem, pojištění, úklid, ostraha, údržba, energie), administrativní náklady (pošta, telefon, internet, fax, kancelářské potřeby), všeobecně používané vybavení (počítače, tiskárny, kopírky) aj. Metody vykazování: 1. skutečné nepřímé náklady (actual indirect cost, full cost), 2. zjednodušená metoda (simplified method) 3. pevná sazba (tj. % všech přímých uznatelných nákladů bez subdodávek) 20 % (standard flat rate) možné pro všechny subjekty 60 % (specific / transitional flat rate), neziskové veřejné orgány, instituce SŠ a VŠ vzdělávání, (neziskové) výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny s jistotou identifikovat své skutečné nepřímé náklady projektu (který obsahuje RTD a demonstrační aktivity) Koordinační a podpůrné akce LIMIT 7 % (pro všechny subjekty) 25

26 Formulář A3.1.1 návrh rozpočtu náklady v EUR (celá čísla) zohlednit inflaci, vývoj kurzu, růst mezd DPH neuznatelný náklad souvislost s projektem konzistentnost údajů (A3 a B) náklady možno převádět (nízké objemy a pokud to neovlivní činnosti v projektu) neopomenout náklady na audit 26

27 Registrace projektového návrhu Registrace konkrétního projektu (Nově PPSS Participant Portal Submission System) Internetová aplikace na podávání projektových návrhů Vstup přes Participant Portal (odkaz je součástí každé výzvy) Průvodce: 10 minutes guide to the proposal submission Koordinátor: Registrace projektu Přidání/odebrání účastníků Zaslání finálního návrhu EK Ostatní partneři Informace o své organizaci a formulář o rozpočtu Co předchází registraci? Registrace jednotlivce (ECAS European Comission Authentication Service) Registrace organizace (URF Unique Registration Facility) - přidělení PIC kódu 27

28 Registrace na Participant Portal = vytvoření účtu ECAS Odkaz na PP: articipants/portal/page/home 28

29 Přihlášení do účtu ECAS Registrace organizace 29

30 online formuláře vyplňují všichni partneři Koordinátor šablonu stáhne, vyplní a nahraje do systému ve formátu pdf 30

31 Editace projektového návrhu 31

32 Hodnocení projektu VÝSTUPY: VÝZVA K ZAHÁJENÍ NEGOCIACÍ 32

33 Návrhy projektů ve výzvě: počet cca 100 KONTROLA FORMÁLNÍ SPRÁVNOSTI Evropská komise (EK) Vyřazeno: cca 5 PRŮBĚH HODNOCENÍ Externí nezávislí hodnotitelé Hodnotitel A Hodnotitel B Hodnotitel C Individuální posudek Individuální posudek Individuální posudek SETKÁNÍ HODNOTITELŮ Hodnotitelé A,B,C (zpravodaj) + moderátor z EK Společný hodnotící posudek PŘEZKOUMÁNÍ PANELEM Evropská komise + vybraní hodnotitelé Evaluation summary report Seznam projektů podle bodů Vyřazeno: cca 50 Seznam projektů k financování Vyřazeno: cca 25 NEGOCIACE 33

34 Kontrola formální správnosti Krátce (cca 12 dní) po uzavření výzvy zašle EK koordinátorovi em zprávu o úspěšném obdržení projektového návrhu (tzv. Acknowledgement of Receipt) Před postoupení návrhu k hodnocení, kontroluje EK splnění formálních podmínek uznatelnosti návrhu: Uzávěrka výzvy (datum a hodina) Typ projektu Úplnost (část A a B) Partneři (minimální počet) Limity pro požadovaný příspěvek EU Další specifika požadovaná ve výzvě (např. povinná účast partnerů z určitých zemí či typů organizací) 34

35 Hodnotitelé projektu Kdo jsou hodnotitelé? Kdokoliv, kdo se zaregistruje do databáze hodnotitelů na webových stránkách CORDIS EK vybírá vhodné hodnotitele pro danou výzvu s ohledem na: Kvalifikace a schopnosti Rovnováhu mezi soukromou a veřejnou sférou Rovnost pohlaví Vhodné geografické rozdělení Pravidelnou rotaci expertů Požadavky na hodnotitele: Jazykové znalosti (AJ podmínkou) Nezávislost, nestrannost a objektivnost 35

36 Hodnotící kritéria Každý projekt je hodnocen odděleně 3 nezávislými hodnotiteli, podle předem daných hodnotících kritérií: Vědecká kvalita Implementace dopad Každé kritérium 0-5 bodů (score) Obvykle je nutné dosáhnout min. 3 body za každé kritérium a 10 bodů celkově (treshold) V některých výzvách mohou mít kritéria různou váhu 36

37 Proces hodnocení Většina hodnocení probíhá vzdáleně tj. od hodnotitele z domu či kanceláře Každý hodnotitel pročte návrh projektu a vyplní vlastní Individual Assessment Report podle přesně daných hodnotících kritérií. Hodnocení jednoho projektu expert věnuje jen několik hodin. Projekt musí být napsán stručně, jasně a výstižně. Důležitý je abstrakt. Hodnotitelé se poprvé potkají/poznají v Bruselu na consensus meeting, kde se dohodnou na společném výsledku hodnocení návrhu projektu (tzv. Evaluation Report) Panel vybraných expertů a EK sestaví seznam projektů doporučených k financování a tzv. rezervní seznam projektů Úspěšným žadatelům je zaslána oficiální výzva k zahájení negociací (Letter of Invitation to Negotiations). 37

38 VÝSTUPY: PODPIS GRANTOVÉ DOHODY ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU Negociace

39 NÁVRH PROJEKTU Část A Část B Negociace (vyjednávání s EK) Příprava GPF formulářů Finanční a právní část vyjednávání Ověření existence a právního statutu Ověření finanční kapacity Technická stránka vyjednávání PODPIS GRANTOVÉ DOHODY a ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU Core Text GA Grantová dohoda Annex V GA Formulář A Annex I GA 39

40 Začátek negociací s EK POZVÁNKA: Letter of Invitation to Negotiations Vyjednávací mandát (Negotiation Mandate) Souhrnná hodnotící zprávou nezávislých expertů (Evaluation Summary Report) Etické posouzení projektu (Ethical Review Report) je-li třeba KDO: projektový úředník EK a zástupce koordinátora KDE/JAK: osobně (Brusel, Lucemburk), , telefon, NEF (Negociation Facility Tool) 40

41 Obsah negociací Vyjednávání s EK má dva hlavní aspekty: Technický (scientific/technical negotiation) Modifikace části B návrhu projektu na základě připomínek hodnotitelů Annex I GA Administrativní (legal/financial negotiation) Finanční část vyjednávání Dohoda o maximálním příspěvku EU (nátlak EK na snížení), výše zálohové platby, identifikace subdodávek Právní část vyjednávání Speciální doložky, otázky IPR Ověření existence a právního statutu účastníků tzv. validace (pouze pokud již neproběhlo v minulosti) URF Ověření finanční a operační kapacity (pouze u určitých typů subjektů) 41

42 Formuláře GPF (Grant Agreement Preparation Forms) Formuláře GPF vytvořila EK pro usnadnění přípravy GA Částečně kopírují údaje přenesené z návrhu projektu (části A) a z centrálního registru URF A1 = Identifikace řešeného projektu A2 = Identifikace každého účastníka A3 = Rozpočet nákladů projektu a stanovení výše příspěvku EU A4 = Informace o bankovním účtu A5 = Monitorovací období Vyplněné formuláře GPF jsou předány EK prostřednictvím NEF. 42

43 Podpis Grantové dohody KDO PODEPISUJE: EK a koordinátor, ostatní partneři přistupují ke smlouvě podpisem formuláře A (na začátku) nebo B (v průběhu realizace) KDY: poté co jsou EK předány prostřednictvím webové aplikace NEF kompletní GPFs, Annex I je již ve své finální podobě a úspěšně proběhla administrativní stránka vyjednávání JAK: podle modelu (Model grant agreement, MGA) Standardní MGA (SP Spolupráce a Kapacity) MGA pro akce Marie Curie (SP Lidé) MGA pro akce ERC (SP Myšlenky) GA vstupuje v platnost dnem jejího podepsání EK ZAJÁJENÍ PROJEKTU: specifikováno v čl. 3 GA: první den v měsíci následujícím po vstoupení GA v platnost, pevně stanovené datum zahájení projektu skutečný den zahájení oznámený koordinátorem x 43

44 Struktura Grantové dohody Základní dohoda (core text) Annex I: technická příloha (popis práce projektu) Annex II: všeobecné podmínky Annex III: specifická ujednání pro typ projektu (Infrastruktury, ERS-NETs, SMEs, CSOs) Annex IV: formulář A (přistoupení partnera k GA) Annex V: formulář B (přistoupení nového partnera) Annex VI: formulář C (vyúčtování) Annex VII: směrnice pro: formulář D (osvědčení o finančních výkazech) formulář E (osvědčení o metodologii) Zvláštní doložky (special clauses) 44

45 Realizace VÝSTUPY: NAPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU 45

46 Interní x externí management KONSORCIUM Koordinátor Výměna informací + Předkládání zpráv EK GA EVROPSKÁ KOMISE CA Partner Partner Partner Výměna informací + Finanční příspěvek EU Finanční a technický audit Projektový úředník EK (Auditor EK, OLAF, Účetní dvůr) Jednotliví účastníci projektu tvoří konsorcium Interní management Konsorciální smlouva (CA) Účastníci jsou ve vztahu k EK zastupováni koordinátorem (zprostředkovatel pro jakoukoliv komunikaci s EK) Externí management Grantová dohoda (GA)

47 Koordinátor Vystupuje navenek za celé konsorcium Dohlíží na to, aby byla podepsána GA Komunikuje s EK a partnery Spravuje peníze získané od EK na projekt Obdrží peníze na svůj účet a rozděluje je jednotlivým partnerům Dohlíží na zpracovávání průběžných zpráv o řešení projektu Mj. zda jsou v souladu s očekávanými cíli projektu Má přehled o dění v konsorciu Plnění dílčích cílů projektu jednotlivými partnery, případné neshody mezi partnery, atp. 47

48 Projektoví partneři Jednají v souladu se svými závazky vůči projektu Jsou jako celek odpovědni za splnění cílů projektu ( kolektivní technická zodpovědnost ) všichni jsou odpovědni za všechno V případě konfliktů v rámci konsorcia jsou aplikovány postupy definované v konsorciální smlouvě Zajišťují komunikaci se svými třetími stranami, které se podílí na řešení projektu Třetí strana na základě zvláštní doložky č. 10 Třetí strana vykonávající část prací na projektu Třetí strana poskytující své zdroje na projekt (Subdodavatelé) 48

49 Interní management - nástroje Projektové meetingy počet a způsob svolávání stanoven v CA Komunikace v konsorciu Interní webová stránka, internetový komunikační nástroj na sdílení dokumentů, zpráv, poznámek, termínů Je možné také využít existující elektronické aplikace (www.projectcoordinator.net, ) Interní reportování (podávání zpráv na úrovni konsorcia) si klade za cíl odhalit včas případné problémy. 49

50 Externí management předkládání zpráv EK Vykazované období 1 60 dní 45 dní Průběžná zpráva: 1) Úvodní stránka 2) Čestné prohlášení koordinátora 3) Publikovatelný souhrn 4) Pokrok a dosažené výsledky 5) Výstupy a milníky projektu 6) Management projektu 7) Informace o čerpání zdrojů 8) Osvědčení o finančních výkazech 9) Formuláře C Zálohová platba 105 dnů 1.průběžná platba Vykazované období n dní Průběžné zprávy 105 dnů n-1. průběžná platba Vykazované období n 60 dní Závěrečná zpráva 105 dnů finální platba 50

51 Předkládání zpráv EK (I) Kdo předkládá: Koordinátor kontroluje vstupy všech partnerů a postupuje EK finální verzi Co se předkládá: Průběžné zprávy a Zpráva závěrečná Do 60ti dní od ukončení každého vykazovaného období Po obdržení finální platby (do 30ti dní) Zpráva o rozdělení finančního příspěvku mezi účastníky projektu Jak se předkládá: Elektronicky skrze Participant Portal (NEF, SESAM, FORCE) + v tištěné podobě poštou Formulář C 51

52 Předkládání zpráv EK (II) Povinnosti koordinátora Vyplnit svůj finanční výkaz Shromáždit finanční výkazy (formuláře C) a případné Osvědčení o finančních výkazech od všech partnerů Napsat průběžnou technickou zprávu na základě odvedené práce a informací od ostatních partnerů Předložit (submit) průběžnou zprávu EK Odpovídat na otázky PO a poskytovat vysvětlení a doplnění týkající se průběžné zprávy (hl. finančních aspektů) Sloužit jako prostředník mezi PO a ostatními partnery konsorcia Povinnosti partnerů Vyplnit své finanční výkazy (formuláře C) Poskytnout osvědčení o finančních výkazech kde je potřeba Vytisknout, podepsat a zaslat formulář C koordinátorovi 52

53 Kontroly VÝSTUPY: POZDRŽENÍ PLATEB NÁHRADA ŠKODY PENĚŽITÁ POKUTA 53

54 Finanční kontroly Předběžné (ex ante) kontroly Úředník EK zkontroluje finanční výkaz (Formulář C) ještě před úhradou uznatelných nákladů Auditor provede kontrolu v souladu s postupy pro vydávání Osvědčení o finančních výkazech (Formulář D) Následné (ex post) audity Po dobu až 5 let od ukončení projektu může EK provést finanční a technický audit Účastníci jsou povinni uchovávat originály všech dokumentů, souvisejících s GA po dobu 5 let od ukončení projektu 54

55 Technické kontroly Zaměřují se na vědecké, technické a etické aspekty projektu Např. kontrola plnění pracovního plánu, realizace plánovaných výstupů, efektivita vynakládaných zdrojů, management Kontrolu provádí EK ve spolupráci s externími odborníky JAK: namátkově, zaměřen na kontrolu celého projektu (tj. všech partnerů v konsorciu) KDY: v průběhu trvání projektu až do pěti let po jeho skončení 55

56 Pozdržení plateb EK Náhrada škody Jaké jsou následky chyb? = navrácení neoprávněné částky + úhrada prokázané škody (liquidated damages). Peněžitá pokuta Při neplnění závazků vyplývajících z GA (financial penalty). 2 až 10% z obdrženého finančního příspěvku EU 4 až 20% z obdrženého finančního příspěvku EU v případě opakovaného provinění během pěti let od prvního porušení V uvedených případech by měl být účastník také vyloučen ze všech grantů financovaných Společenstvím a to po dobu nejvýše dvou let od prokázání porušení. 56

57 Děkujeme za pozornost Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, Praha 6 Technologické centrum AV ČR

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP

Finanční pravidla projektů 7.RP Finanční pravidla projektů 7.RP - dopolední část Žilina, prosinec 2007 Marie Kolmanová kolmanova@tc.cz OBSAH přednášky Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům Formy grantu Grantová dohoda Uznatelné

Více

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP

Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Seminář k 7.RP: Program Spolupráce Pravidla financování projektů 7. RP Lenka Lepičová NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR červen 2009, Praha Pravidla financování projektů 7.RP 1 Finanční příspěvek

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity) Vademecum 7. RP EU DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY Základní informace o 7. RP http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research

Více

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky

Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Finanční pravidla projektů 7.RP - úvod do problematiky Česko-slovenské diskusní odpoledne na téma FINANČNÍ AUDITY V PROJEKTECH 7. RP 19. dubna 2010, Brno Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 Struktura

Více

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá

Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Příprava a management projektů 7. RP (Horizontu 2020) Autor: Ing. Denisa Veselá Participant Portal (PP) portál Evropské komise ECAS registrace návrhů projekt Registrace: jednotlivce osobní údaje, uživatelské

Více

Pravidla financování projektů

Pravidla financování projektů VADEMECUM H2020 Pravidla financování projektů Horizont 2020 2020 2020 2020 Pravidla financování projektů Lucie Matoušková Milena Lojková Vydalo Technologické centrum AV ČR s podporou projektu CZERA modul

Více

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Praha, 11. února 2014 Brno, 12. února 2014 Upozornění: Ačkoliv poskytovaným informacím věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné

Více

Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie

Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie Administrativní, finanční a právní řízení projektů Marie Curie 10. června 2013, Brno 12. června 2013, Praha NCP pro finanční a právní záležitosti 7. RP Technologické centrum AV ČR Kamila HEBELKOVÁ Lenka

Více

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK)

Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Realizace projektu 7.RP - externí management (vztah konsorcia s EK) Květen 2011, Praha Seminář MANAGEMENT PROJEKTŮ 7.RP - 2. den: Jak řídit projekt financovaný ze zdrojů 7.RP Lenka Chvojková (Lepičová)

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 6. Setkání pracovní skupiny zástupců VŠ Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel 23. září 2009 Lenka Lepičová, Kateřina

Více

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel

Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions verze 02/04/2009 Novinky a rozšíření výkladu finančních pravidel červen 2009 Lenka Lepičová, Kateřina Slavíková lepicova@tc.cz, slavikovak@tc.cz

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 Finanční řízení projektů H2020 Praha 19. září 2014 Milena Lojková (lojkova@tc.cz) Finanční NCP pro projekty 7. RP/H2020 Dokumenty upravující finanční pravidla Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu

Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu seminář Management projektů 7. RP Sestavení projektového konsorcia a podávání návrhu projektu Praha, 7. prosince 2010 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více