Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací"

Transkript

1 12 Inovace výuky inovací

2

3 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod Obsahová náplň kurzů pro přípravu odborníků pro inovační podnikání Zaměření vedlejší specializace Inovační podnikání Zaměření studia MBA Inovační podnikání Zaměření vzdělávání manažerů v oblasti inovačního podnikání Inovace pedagogického procesu na vysoké škole Inovační součást rozvoje oblasti vědy na vysoké škole na Ukrajině Inovační příprava absolventů univerzity: institucionální způsoby řešení problému Komentář k obsahové náplni kurzů Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 5

6 1. Úvod V letech je na VŠMIE v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT řešen projekt Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání. Jedním z výstupů tohoto projektu je zpracování doporučení pro realizaci programů vzdělávání v inovační oblasti jak na vysokých školách, tak i na úrovni dalších institucí a organizací. V rámci řešení tohoto projektu byla analyzována výuka inovační problematiky na vybraných českých vysokých školách ( srov. sešit č. 1 Výuka inovací na českých vysokých školách) a na několika desítkách vysokých škol v zahraničí (sešity č. 6 a 8, věnované výuce inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích). Získané poznatky umožnily formulovat obsahovou náplň společného česko- ruského pilotního výukového programu, který na české straně proběhl v letech Současně bylo možné navrhnout a postupně realizovat výukový program, určený pro členy Vědeckého inkubátoru ČVUT. Kromě těchto dvou již realizovaných, popř. probíhajících programů byl zpracován návrh na výuku inovační problematiky v rámci vysokoškolského studia, studia programu MBA a kurzů, určených pro specialisty z praxe, podílejících se na přípravě a realizaci inovací. U posledně jmenovaných návrhů jsme mj. využili zkušeností, získaných v této oblasti na VUT v Brně ( ing. Holec, CSc.). Inovací musí probíhat i vlastní proces výuky a fungování vysoké školy. Proto jsme do tohoto sborníku kromě návrhů na obsahovou náplň jednotlivých vzdělávacích programů v inovační oblasti zařadili i dva příspěvky odborníků z Oděské státní ekonomické univerzity, které se věnují inovační problematice v rámci vysoké školy. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 6

7 2. Obsahová náplň kurzů pro přípravu odborníků pro inovační podnikání 2.1 Zaměření vedlejší specializace Inovační podnikání Vedlejší specializace je na VŠE v Praze představována souborem předmětů, zaměřených na určitou problematiku, za které je nutné získat celkem 30 kreditů ECTS. Není stanoveno, kolik předmětů tvoří vedlejší specializaci, může to být např. 5 předmětů po 6 ECTS kreditech apod. Cíl: Cílem vedlejší specializace je představit inovace jako nezbytný předpoklad pro dlouhodobě stabilní a úspěšnou pozici podniku na trhu. Proto je nezbytné naučit studenty porozumět inovačnímu procesu, poskytnout znalosti, umožňující sledovat a analyzovat inovační proces od generování nových myšlenek až po jejich komercionalizaci a přicházet s podněty na jeho zdokonalování. Měli by umět posoudit potenciál inovace, osvojit si kriteria hledání a hodnocení nových myšlenek, pochopit význam komunikačních procesů pro inovace a jejich právní ochrany. Mimořádná pozornost je ve vedlejší specializaci věnována problematice rizikovosti inovací, vnitropodnikovým a mezipodnikovým proinovačním organizačním strukturám, získávání informací, aktérům inovačního procesu, jeho bariérám, vazbě na národohospodářské procesy a globalizaci, nástrojům realizace inovací a jejich evaluace, oceňování a komercionalizaci technologií a kreativním technikám. Získané znalosti by měly absolventům umožnit pracovní zařazení v intenzivně inovujících podnicích, technologických parcích, poradenských organizacích a v dalších orgánech a institucích, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. Své znalosti budou moci využít rovněž v takových oblastech, jako je strategie a rozvoj podnikání, produktový management nebo management značky. Navrhované předměty : 1. Název: Management inovací Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Definice inovací a inovačního procesu. Hodnotový řetězec a inovace. Inovace, ekonomika a vládní politika. Globalizace a inovace.eu a inovace. Vazby mezi inovacemi a podnikáním. Inovace jako základ vývojového procesu ve firmě a ve společnosti. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 7

8 Kvalitativní stránka inovačního procesu. Řády inovací a jejich typy (disruptivní, plynulé, otevřené).modely inovačního procesu (lineární, řetězovitý) a strukturování inovačních procesů (state-gate proces- jeho fáze, brány, Ulrichův model, modely 3. generace, fuzzy front end). Kvantitativní stránka inovačního procesu. Faktor času v inovačním procesu. Progresivita inovací. Zjišťování stáří výrobního programu. Timing inovací. Organizační uspořádání inovační funkce v podniku. Nadpodnikové organizační struktury (inovační sítě, klastry, inovační firmy, vědeckotechnické parky, Asociace inovačního podnikání ČR). Proinovační podniková kultura. Aktéři inovací (promotoři, oponenti, šampioni). Financování a podpora inovací. Soukromé zdroje financování. Podnikové interní a externí zdroje. Bankovní zdroje.private Equity-Venture Capital. Veřejné zdroje financování (ze státního rozpočtu, z prostředků EU). Nefinanční podpora inovačního procesu. Efektivnost a evaluace inovačního procesu. Inovace jako investice.metodické přístupy ke zjišťování úspěšnosti inovací. Omezenost přístupů založených na zjišťování současné hodnoty budoucích výnosů. Bariéry inovací (technologické, ekonomické, organizační) a cesty k jejich překonání. Faktory úspěšnosti inovací. Pozn.: osnova tohoto předmětu je zpracována v podrobném členění vzhledem k tomu, že tento předmět může být nabízen nejen jako součást volitelné specializace, ale i jako předmět (povinný či výběrový) pro všechny fakulty vysoké školy. 2. Název: Marketing inovací Počet ECTS kreditů: 3 Stručná anotace : Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 8

9 3. Název: Oceňování technologií Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje (VaV), hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, inovace jako investice, evaluace inovací,výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků a jeho omezení, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, skutečné a reálné opce, kreativita jako rámec opcí, metriky výzkumu a vývoje. 4. Název: Projektový management Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů. 5. Název: Tvořivost a inovace Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Podstata a postavení tvořivosti v podniku a v činnosti manažerů a podnikatelů. Tvořivost jako konkurenční výhoda. Původ a druhy tvořivosti. Paradoxy spojené s tvořivostí. Klíčové modely tvořivosti. Vnitřní a vnější podmínky tvořivosti. Zákonitosti kognitivních procesů. Tvořivost a inovace individuální, týmové, organizační. Tvořivost a celková kvalita života. 6. Název: Právo duševního a průmyslového vlastnictví Počet ECTS kreditů: 3 Stručná anotace: Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, funkce práva duševního vlastnictví v inovačních procesech, funkce autorského práva v inovacích, rozdíly v pojetí autorského práva a jeho ochrany v mezinárodním právu a v EU, počítačové programy, databáze, podmínky pro udělení právní ochrany na technická řešení, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 9

10 2.2 Zaměření studia MBA Inovační podnikání U akreditovaného studia MBA musí být dodržena podmínka obecného studijního curricula, společného pro všechny programy tohoto typu. Např. na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) toto obecné curriculum sestává z následujících povinných předmětů: 13 dvacetihodinových, dvou desetihodinových a jednoho pětihodinového. Existuje možnost i v těchto povinných předmětech položit důraz na určitou problematiku. Užší specializaci je možné dosáhnout zařazením výběrových předmětů a zadáním miniprojektu a závěrečné práce. Na PIBS se jedná o 8 desetihodinových výběrových předmětů. Takto pojaté MBA studium by bylo zaměřené na odborníky z podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol, technologických parků, poradenských organizací a dalších orgánů a institucí, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. U vybraných povinných předmětů by bylo možné upravit jejich obsah následujícím způsobem: Organizační architektura, resp. Organizační chování - proinovační organizační struktury, organizace inovační funkce v podniku, alternativy organizačního začlenění inovačního managementu do vnitropodnikových struktur Finance, resp. Finanční management - přímá a nepřímá podpora inovací, financování inovací ze soukromých a veřejných zdrojů, podnikové interní a externí zdroje financování, úloha a omezení bankovního kapitálu, Private Equity-Venture Capital, státní rozpočet, financování z prostředků EU Základy marketingu - marketingový výzkum a výzkum trhu, tržní segmentace, marketingový controlling a audit, analýza portfolia (GE rastr, matice podíl-růst) Řízení lidských zdrojů (Personální management) -proinovační podniková kultura, promotoři a championi inovací, role v inovačním procesu, vytváření prostředí, podporujícího kreativitu a inovace, modely týmové práce Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 10

11 Strategie- metody - strategická situační analýza, delfská metoda, morfologická analýza, patentová analýza, brainstorming a brainwriting, TRIZ, SWOT, další techniky managementu inovací Globalizace - její dopad na inovace v podnicích, relevance institucionálních a politických aspektů pro vztah mezi inovacemi a globalizací, vytváření národních systémů inovací a inovačních politik. Ve výběrových (specializačních) předmětech by byly podrobněji probírány otázky z jednotlivých oblastí managementu inovací. Do úvahy by mohly připadat tyto kurzy: 1. Management inovací Podstata, obsah, definice základních pojmů, kvalitativní a kvantitativní stránka inovací, timing inovací, struktura inovačních procesů, inovační sítě, klastry, strategie inovací, hodnota pro zákazníka, komplexnost inovací, inovace jako investice, bariéry inovací, evaluace inovací, hodnocení inovačního potenciálu firmy, praxe inovačního podnikání, případové studie 2. Projektový management Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů, případové studie 3. Právo duševního a průmyslového vlastnictví a informačních technologií Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, autorské právo, počítačové programy, databáze, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž 4. Marketing inovací Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýáza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 11

12 5. Oceňování technologií Podnikatelské a finanční aspekty VaV, hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, opce, diverzifikace, měření VaV, příklady a případové studie 6. Komercionalizace inovací Inovační proces-cesty, stadia, inkubátory, jejich klasifikace (nezávislé, komerční, regionální, univerzitní, vnitropodnikové, virtuální, hybridní), typy investorů, spin-off firmy, inkubátory (ziskové, neziskové), podnikatelská platforma, financování nových firem, bariéry komercionalizace inovací (kulturní, systémové), inovační modely transferu znalostí v Evropě (model otevřené vědy, licenční (lineární) model, interakční model, spin-out model), modely uzavřené a otevřené inovace, případové studie 7. Tvořivost a inovace Postavení a druhy tvořivosti, její klíčové modely, vnitřní a vnější podmínky tvořivosti, tvořivost a inovace individuální a týmové, utváření kreativních postojů, kreativní cvičení, testy tvořivosti, programy rozvíjení tvořivosti a inovativnosti 8. TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) Podstata, historie a rozvoj TRIZ, technický systém, analýza a syntéza v TRIZ, linie života technických systémů, víceúrovňové schéma systémového myšlení, základní zákonitosti rozvoje technických systémů, řešitelské nástroje TRIZ, vepolová analýza, komplexní postup TRIZ a SW podpora Pozn.: problematika TRIZ je určena především pro tvůrčí technické pracovníky, pro ostatní posluchače by mohl být nabízen např. kurz Balance Scorecard apod. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 12

13 2.3 Zaměření vzdělávání manažerů v oblasti inovačního podnikání V současnosti se věda a výzkum stále více stává integrální součástí hospodářského rozvoje. Rychlost zavádění poznatků vědy do hospodářské praxe a nasměrování výzkumných kapacit na řešení aktuálních problémů rozhoduje o dlouhodobé schopnosti firmy obstát ve stále ostřejší konkurenci. Za této situace nabývají na významu nejen znalosti pracovníků na rozhraní mezi výzkumem a hospodářskou sférou, ale rovněž znalosti a schopnosti manažerů z organizací a institucí, kteří se bezprostředně podílejí na přípravě a realizaci inovací. Jedná se nejenom o pracovníky výzkumných a vývojových institucí, ale i o manažery, odpovědné za inovační proces na podnicích, v inovačních firmách, ve vědeckotechnických parcích apod. Současně je možné navázat na získané znalosti studiem rozsáhleji koncipovaných kurzů jak v rámci studia specializovaných kurzů typu MBA, tak i v rámci celoživotního vzdělávání absolvováním kurzů, které jsou navrhovány jako součást vysokoškolského studia bakalářského a magisterského typu. U prvních tří z dále uváděných kurzů jsme využili zkušenosti pracovníků z VUT Brno s jejich přípravou. Zvláštní postavení má v této koncepci poslední dále uváděný kurz, který byl koncipován ve spolupráci VŠMIE a Ruské Mendělejevovy chemicko-technologické univerzity v rámci programu mezinárodní česko- ruské spolupráce Příprava odborníků pro inovační podnikání. Předpokládáme realizaci následujících kurzů : 1. Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) 2. Manažeři inkubátorů a technologických parků 3. Manažeři finančních nástrojů podporujících inovační projekty (pre-seed, seed, rizikový kapitál) 4. Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace 5. Manažeři pro specializované oblasti inovační činnosti Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 13

14 Ad 1) Technologičtí zpravodajové Účel kurzu: Vytvořit na výzkumných institucích (VŠ, ústavy AV) oddělení (2-3 vyškolení odborníci), které bude schopno: Napsat projekt výzkumu, který by umožnil čerpat prostředky z EU (Rámcové programy, Strukturální fondy, EUREKA). Řídit složitý mezinárodní projekt. Navrhnout strategii ochrany duševního vlastnictví těch výsledků výzkumu, u nichž je to účelné. Navrhnout věcné znění smlouvy o kontrahovaném výzkumu. Provést základní průzkum trhu, z něhož může vyplynout ocenění know-how nebo produktu, případně podněty pro další (aplikovaný) výzkum a vývoj, jehož výsledky by lépe odpovídaly poptávce trhu a zájmu firem. Znát strukturu licenční dohody. Vést licenční jednání s koncovým uživatelem know-how. Spolu s finančními odborníky zpracovat analýzu portfolia výzkumných projektů a vyhodnotit jeho hodnotu. Připravit pro evropské databáze nabídku know-how své výzkumné instituce pro praktické využití. Cílová skupina: Zájemci o činnost na rozhraní mezi výzkumem a soukromým sektorem, kteří budou pracovat na výzkumné instituci, v ideálním případě se zkušeností jak z výzkumu, tak i z komerční praxe Osnovy kurzu: Inovace a hospodářský rozvoj (4 hod.) Inovační systémy. Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Inovační system jako součinnost 3 složek ( triple helix ): státní správa a samospráva (na ústřední úrovni tvorba legislativy, na regionální úrovni realizace inovačních programů, regionální inovační strategie), academia (university a ústavy AV, základní a aplikovaný výzkum), hospodářská sféra (proinovační kultura firmy a její absorbční schopnost). Zásady odpovědného partnerství ( Responsible Partnering ). Regionální nástroje inovační politiky: klastry, inkubátory, technologické parky, programy. Ilustrace na programech ESF. Cesty komercializace poznatků: publikace, licence, smluvní výzkum, společný výzkum, založení firmy spin-off. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 14

15 Od nápadu k trhu (3 hod.) Etapy přenosu poznatků na trh, jejich majitelé, problémy přechodu mezi nimi: model fází a bran, modely počáteční fáze inovačního procesu ( Fuzzy Front End (FFE) nebo Front End of Innovation (FEI),model vývoje nových konceptů (NCD New Concept Development), model technologického procesu fází a bran (TSG - Technology Stage- Gate), model vývoje nových produktů (NPD), model Khurany a Rosenthala. Příprava a řízení projektů (5 hod.) Metoda Logické rámcové matice. Způsoby řízení složitých projektů: milníky (milestones), výstupy (deliverables), výzkumné zprávy a finanční výkazy. Pomocné SW programy pro řízení projektů. Kalkulace rozpočtu. Nepřímé náklady metodou stavebních kamenů. Ukázky projektů. Cvičení. Problematika duševního vlastnictví (4 hod.) Různé formy ochrany duševního vlastnictví; rozdíly mezi US patentem a Euro patentem, základní zásady pro zacházení s důvěrnou informací, závazek mlčenlivosti (vzor dle českého práva), možnosti rozšíření patentu. Posuzování předcházejících patentů. Vyjednávání (3 hod.) Negociační dovednosti: srovnání klasického pozičního vyjednávání s tzv. Harvardskou školou (Fischer, Ury). Simulační hra: vyjednání licenční dohody (Jakobsen, Knudsen, Danish Invention Centre). Smlouvy o výzkumu (3 hod.) Úskalí smlouvy, její struktura. Vlastnictví výsledků, analýza vzorové smlouvy EU (Rámcový program). Lambertovy smlouvy (UK). Marketing inovací (4 hod.) Specifika marketingu inovací. Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. CIA -Competitive Innovation Advantage, strategický výzkum trhu pro produktové inovace, timing inovací. Finanční aspekty inovačních projektů (5 hod.) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Cena peněz (CAPM). Metoda diskontovaných finančních toků (DCF), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento. Metoda DTRO ve výpočtu NPV (prof. Boer). Příklady z praxe. Stav inovačního projektu (1 hod.) Nástroj hodnocení: COAPP (Fergusson). Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 15

16 Evropské databáze nabídky a poptávky výzkumu (3 hod.) Informace o výsledcích výzkumu v databázích CORDIS. Úloha CIRC. Ukázky zpracování informace pro mezinárodní databázi nabídky a poptávky technologií. Cvičení na vyhledávání informací. Konflikt zájmů (4 hod.) Etický kodex Manažera řízení poznatků. Možné pole konfliktů zájmů při komerčních činnostech university: zaměstnanci, studenti. Analýza případové studie. Zřízení a činnost Oddělení transferu technologií (4 hod.) Možné formy a jejich specifika: externí agentura, útvar university, dceřinná firma. Případové studie. Plán činnosti a rozpočet. Cvičení. Praktické cvičení ve skupinách (2 hod.) Návrh postupu komercializace výstupů výzkumu Diskuse předložených projektů (4 hod.) Ad 2) Manažeři inkubátorů a technologických parků Účel kurzu: Připravit manažery Inovačních inkubátorů a Vědeckotechnických parků tak, aby byli schopni účelně komunikovat se zřizovatelem, řídit inkubační proces a vytvářet účelné sítě spolupracovníků dostatečně kvalifikovaných k vybudování a efektivnímu řízení tohoto prvku inovačního systému. Cílová skupina: Zájemci o činnost ve vedení vědeckotechnických parků, konsultanti. Osnovy kurzu: Inovace a hospodářský rozvoj. Inovační systémy (4 hod.) Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Inovační systém jako součinnost tří složek ( triple helix ): státní správa a samospráva (na ústřední úrovni tvorba legislativy, na regionální úrovni realizace inovačních programů, regionální inovační strategie), academia (university a ústavy AV, základní a aplikovaný výzkum), hospodářská sféra (proinovační kultura firmy a její absorbční schopnost). Zásady odpovědného partnerství ( Responsible Partnering ). Regionální nástroje inovační politiky: klastry, inkubátory, technologické parky, programy. Ilustrace na programech ESF. Cesty komercializace poznatků: publikace, licence, smluvní výzkum, společný výzkum, založení firmy spinoff. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 16

17 Financování začínajících firem (3 hod.) Podpůrné programy ČMZRB, sweat capital, 3F funding, podnikatelští andělé, rizikový kapitál, podklady pro vstup investora, ocenění firmy při vstupu investora, exit investora: IPO, prodej strategickému partneru, MBO. Příklady úspěšných modelů z EU. Typologie inkubátorů (3 hod.) Jejich rozdílné cíle a charakteristiky. Vědeckotechnické parky. Potenciální zakladatelé a jejich očekávání. Udržitelnost (sebefinancovatelnost) projektu. Evropské a české programy podpory inovačního podnikání (2 hod.) Peníze pro MSP z fondů EU, popř. z veřejných prostředků ČR. Podnikatelský plán (5 hod.) Psaní podnikatelského plánu: struktura, postupy, podklady, smysl. Složky: strategie, marketing, financování rozvoje firmy, lidské zdroje. Workshop: podnikatelský plán začínající firmy dle daných podkladů. Nástroje hodnocení možné úspěšnosti projektu (3 hod.) Vyhodnocení podnikatelského plánu (Klofsten, West). Strategie rozvoje technologické firmy (2 hod.) SLEPT analýza prostředí. SWOT analýza záměru firmy. Konkurenční prostředí a možnosti vybudování a udržení konkurenční výhody. Technologický audit. Akční plán rozvoje firmy. Finanční aspekty inovačních projektů (5 hod.) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Cena peněz (CAPM). Metoda diskontovaných finančních toků (DCF), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní míra návratnosti (IRR). Metoda DTRO ve výpočtu NPV (prof. Boer). Příklady z praxe. Simulační podnikatelská hra Global Marketplace. (16 hod.) Řízení jakosti v procesu inkubace firem (program TOP, Twente University ) (5 hod.) Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 17

18 Ad 3) Manažeři finančních nástrojů Účel kurzu: Připravit manažery finančních fondů a dalších finančních zdrojů, schopné účelně a odpovědně využívat svěřené prostředky pro podporu inovačních projektů, zejména začínajících a dynamicky rostoucích firem. Cílová skupina: Manažeři, specializující se na problematiku financování inovačního procesu jak v jeho invenční, tak i v inovační části, zakladatelé a vlastníci inovačních firem a dalších subjektů inovačního podnikání. Osnova kurzu : Finanční instituce a trhy (3 hod.) Jejich charakteristiky a úlohy. Finanční trhy v EU a v ČR. Legislativa EU a ČR zabývající se investováním do základního výzkumu. Rizikový kapitál (4 hod.) Terminologie a základní investiční metody pro investování rizikového kapitálu. Vklady do nových podniků. Poskytovatelé rizikového kapitálu. Fáze financování. Účastníci trhu s rizikový kapitálem. Řízení fondů rizikového kapitálu. Legislativní minimum (6 hod.) Smlouvy a jejich vymahatelnost. Due diligence a záruky. Řízení dohod. Problematika duševního vlastnictví. Příprava a řízení projektů (5 hod.) Způsoby řízení složitých projektů. Pomocné SW programy pro řízení projektů. Kalkulace rozpočtu. Oceňování podnikatelských projektů. Podávání zpráv a směrnice EVCA. Ukázky projektů. Cvičení. Základy řízení lidských zdrojů (6 hod.) Podniková proinovační kultura, její význam, funkce a vytváření. Vyjednávací techniky. Aktéři inovací. Checklisten pro charakteristiku podnikové proinovační kultury. Etický kodex.. Strategie inovací (4 hod.) Definice investiční strategie a vyvážení portfolia investic. Deal flow, jak identifikovat investiční příležitosti. Klasifikace strategií. Vybrané nástroje formulování inovačních strategií. Fáze tvorby strategií. Následné investice. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 18

19 Krizové řízení (2 hod.) Systémy včasného varování. Interní a externí příčiny krize. Tournaround a jeho fáze. Crash program a jeho nástroje. Krizové financování. Základy marketingu inovací (6 hod.) Specifika marketingu inovací. Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. CIA -Competitive Innovation Advantage. Strategický výzkum trhu pro produktové inovace. Timing inovací. Úvod do účetnictví a daňových systémů (4 hod.) Účetní a daňové systémy EU a ČR. Vyjádření průběhu inovačního procesu v účetnictví. Možnosti daňového zvýhodnění v inovačním procesu. Nástroje přímé a nepřímé podpory inovací. Ad 4) Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace Účel kurzu: Seznámit manažery začínajících firem se základy podnikání. Protože se zpravidla jedná o pracovníky technického zaměření, je v kurzu věnována značná pozornost základním operacím a znalostem, souvisejícím se založením podniku, sestavením zakladatelského rozpočtu, zjišťováním a plánováním nákladů, propočtům efektivnosti. Dále jsou účastníci seznamováni se základy marketingu a s marketingem inovací, možnostem organizačního uspořádání firmy a její právní podoby. Jeden z modulů je věnován základním pojmům z oblasti managementu inovací. Jako výběrový modul je nabízen výklad problematiky TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání). Cílová skupina: Zakladatelé firem inovačního charakteru, zpravidla působící v inovačních inkubátorech, vynálezci a zlepšovatelé, pracovníci již existujících firem se snahou o zdokonalení ekonomických a manažerských kompetencí. Osnovy kurzu: (celkem 9 modulů, každý po 10 výukových hodinách) Založení firmy a) Ekonomická stránka podstata podnikání, zakladatelský rozpočet, daňová páka, vlastní a cizí kapitál, optimalizace kapitálové struktury zjišťování WACC, oceňování firmy Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 19

20 b) Právní aspekty založení firmy právnické osoby pracovní právo, Zákoník práce Živnostenský zákon obchodní smlouvy (typy, vzory, tvorba) Úvod do marketingu vznik marketingu, základní pojmy v marketingu, segmentace trhu (kritéria, volba cílového trhu), výzkum trhu (primární a sekundární výzkum, kvalitativní a kvantitativní výzkum, používané techniky marketingového výzkumu trhu), analýza klientů, analýza konkurence, analýza produktového portfolia, marketingový mix (produkt, cena, distribuce, komunikace, lidé), marketingové řízení a strategie, situační audit a jeho nástroje (SWOT analýza, benchmarking a další), obecné strategické koncepty a konkrétní strategie firmy, tvorba a realizace strategie firmy (hlavní aspekty a fáze tvorby strategie, metody a postupy, odpovědnost, vyhodnocení vytvořené strategie, nástroje realizace), faktory úspěšné strategie. Marketing inovací Úvod do integrované marketingové komunikace role integrované marketingové komunikace v současné akviziční marketingové praxi (reklama, Public Relations, podpora prodeje, osobní prodej, přímá marketingová komunikace, sponzoring, on-line marketing, výstavy a veletrhy), strategie segmentace, targetingu, positioningu Řízení vztahů se zákazníky (Relationship Management, Customer Relationship Management) segmentace stávajících zákazníků, generování zpětné vazby, fáze vztahů se zákazníkem, věrnostní programy, one-to-one komunikace Inovační marketing, efektivita marketingu tvorba a realizace inovačních přístupů v nabídce produktů, služeb a komplexních zákaznických řešení, inovované metodologie informačních a propagačních kampaní v transakčním i vztahovém marketingu, marketingový auditing, marketingový controlling. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 20

21 Základy účetnictví Základy podnikání základní pojmy z obchodního zákoníku, účetnictví a daní, živnostenského zákona, fyzická osoba nebo založení právnické osoby- registrační a ohlašovací povinnosti, podpora podnikání Vedení evidence v podnikání účetnictví nebo daňová evidence, základní pojmy, rozdíly kapitálová struktura, náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) účetnictví a výkaznictví Daně a podnikání Zdroje financování a jejich rozbor, cash flow podnikatelský záměr a podnikatelský plán zdroje financování (vlastní a cizí) tvorba cen, kalkulace krizové situace v podnikání Manažerské účetnictví I Základní pojmy, předměty, obsahy a cíle kategorií: Rozdíly a konfrontace mezi jednotlivými typy účetnictví, controllingu, rozpočetnictví a operativní evidence s důrazem na: uživatele informací, nákladovost a vhodnost k danému typu podnikání a pod. Vliv daňové degradace na účetní data a účetní uzávěrka a závěrka podniku: Regulace účetnictví Základní princip účetní uzávěrky Základní obsah účetní závěrky - výkazy zisku a ztráty, rozvaha, cash-flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce Ukázka principu účetní závěrky a uzávěrky Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 21

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více