Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací"

Transkript

1 12 Inovace výuky inovací

2

3 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod Obsahová náplň kurzů pro přípravu odborníků pro inovační podnikání Zaměření vedlejší specializace Inovační podnikání Zaměření studia MBA Inovační podnikání Zaměření vzdělávání manažerů v oblasti inovačního podnikání Inovace pedagogického procesu na vysoké škole Inovační součást rozvoje oblasti vědy na vysoké škole na Ukrajině Inovační příprava absolventů univerzity: institucionální způsoby řešení problému Komentář k obsahové náplni kurzů Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 5

6 1. Úvod V letech je na VŠMIE v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT řešen projekt Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání. Jedním z výstupů tohoto projektu je zpracování doporučení pro realizaci programů vzdělávání v inovační oblasti jak na vysokých školách, tak i na úrovni dalších institucí a organizací. V rámci řešení tohoto projektu byla analyzována výuka inovační problematiky na vybraných českých vysokých školách ( srov. sešit č. 1 Výuka inovací na českých vysokých školách) a na několika desítkách vysokých škol v zahraničí (sešity č. 6 a 8, věnované výuce inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích). Získané poznatky umožnily formulovat obsahovou náplň společného česko- ruského pilotního výukového programu, který na české straně proběhl v letech Současně bylo možné navrhnout a postupně realizovat výukový program, určený pro členy Vědeckého inkubátoru ČVUT. Kromě těchto dvou již realizovaných, popř. probíhajících programů byl zpracován návrh na výuku inovační problematiky v rámci vysokoškolského studia, studia programu MBA a kurzů, určených pro specialisty z praxe, podílejících se na přípravě a realizaci inovací. U posledně jmenovaných návrhů jsme mj. využili zkušeností, získaných v této oblasti na VUT v Brně ( ing. Holec, CSc.). Inovací musí probíhat i vlastní proces výuky a fungování vysoké školy. Proto jsme do tohoto sborníku kromě návrhů na obsahovou náplň jednotlivých vzdělávacích programů v inovační oblasti zařadili i dva příspěvky odborníků z Oděské státní ekonomické univerzity, které se věnují inovační problematice v rámci vysoké školy. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 6

7 2. Obsahová náplň kurzů pro přípravu odborníků pro inovační podnikání 2.1 Zaměření vedlejší specializace Inovační podnikání Vedlejší specializace je na VŠE v Praze představována souborem předmětů, zaměřených na určitou problematiku, za které je nutné získat celkem 30 kreditů ECTS. Není stanoveno, kolik předmětů tvoří vedlejší specializaci, může to být např. 5 předmětů po 6 ECTS kreditech apod. Cíl: Cílem vedlejší specializace je představit inovace jako nezbytný předpoklad pro dlouhodobě stabilní a úspěšnou pozici podniku na trhu. Proto je nezbytné naučit studenty porozumět inovačnímu procesu, poskytnout znalosti, umožňující sledovat a analyzovat inovační proces od generování nových myšlenek až po jejich komercionalizaci a přicházet s podněty na jeho zdokonalování. Měli by umět posoudit potenciál inovace, osvojit si kriteria hledání a hodnocení nových myšlenek, pochopit význam komunikačních procesů pro inovace a jejich právní ochrany. Mimořádná pozornost je ve vedlejší specializaci věnována problematice rizikovosti inovací, vnitropodnikovým a mezipodnikovým proinovačním organizačním strukturám, získávání informací, aktérům inovačního procesu, jeho bariérám, vazbě na národohospodářské procesy a globalizaci, nástrojům realizace inovací a jejich evaluace, oceňování a komercionalizaci technologií a kreativním technikám. Získané znalosti by měly absolventům umožnit pracovní zařazení v intenzivně inovujících podnicích, technologických parcích, poradenských organizacích a v dalších orgánech a institucích, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. Své znalosti budou moci využít rovněž v takových oblastech, jako je strategie a rozvoj podnikání, produktový management nebo management značky. Navrhované předměty : 1. Název: Management inovací Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Definice inovací a inovačního procesu. Hodnotový řetězec a inovace. Inovace, ekonomika a vládní politika. Globalizace a inovace.eu a inovace. Vazby mezi inovacemi a podnikáním. Inovace jako základ vývojového procesu ve firmě a ve společnosti. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 7

8 Kvalitativní stránka inovačního procesu. Řády inovací a jejich typy (disruptivní, plynulé, otevřené).modely inovačního procesu (lineární, řetězovitý) a strukturování inovačních procesů (state-gate proces- jeho fáze, brány, Ulrichův model, modely 3. generace, fuzzy front end). Kvantitativní stránka inovačního procesu. Faktor času v inovačním procesu. Progresivita inovací. Zjišťování stáří výrobního programu. Timing inovací. Organizační uspořádání inovační funkce v podniku. Nadpodnikové organizační struktury (inovační sítě, klastry, inovační firmy, vědeckotechnické parky, Asociace inovačního podnikání ČR). Proinovační podniková kultura. Aktéři inovací (promotoři, oponenti, šampioni). Financování a podpora inovací. Soukromé zdroje financování. Podnikové interní a externí zdroje. Bankovní zdroje.private Equity-Venture Capital. Veřejné zdroje financování (ze státního rozpočtu, z prostředků EU). Nefinanční podpora inovačního procesu. Efektivnost a evaluace inovačního procesu. Inovace jako investice.metodické přístupy ke zjišťování úspěšnosti inovací. Omezenost přístupů založených na zjišťování současné hodnoty budoucích výnosů. Bariéry inovací (technologické, ekonomické, organizační) a cesty k jejich překonání. Faktory úspěšnosti inovací. Pozn.: osnova tohoto předmětu je zpracována v podrobném členění vzhledem k tomu, že tento předmět může být nabízen nejen jako součást volitelné specializace, ale i jako předmět (povinný či výběrový) pro všechny fakulty vysoké školy. 2. Název: Marketing inovací Počet ECTS kreditů: 3 Stručná anotace : Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 8

9 3. Název: Oceňování technologií Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje (VaV), hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, inovace jako investice, evaluace inovací,výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků a jeho omezení, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, skutečné a reálné opce, kreativita jako rámec opcí, metriky výzkumu a vývoje. 4. Název: Projektový management Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů. 5. Název: Tvořivost a inovace Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Podstata a postavení tvořivosti v podniku a v činnosti manažerů a podnikatelů. Tvořivost jako konkurenční výhoda. Původ a druhy tvořivosti. Paradoxy spojené s tvořivostí. Klíčové modely tvořivosti. Vnitřní a vnější podmínky tvořivosti. Zákonitosti kognitivních procesů. Tvořivost a inovace individuální, týmové, organizační. Tvořivost a celková kvalita života. 6. Název: Právo duševního a průmyslového vlastnictví Počet ECTS kreditů: 3 Stručná anotace: Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, funkce práva duševního vlastnictví v inovačních procesech, funkce autorského práva v inovacích, rozdíly v pojetí autorského práva a jeho ochrany v mezinárodním právu a v EU, počítačové programy, databáze, podmínky pro udělení právní ochrany na technická řešení, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 9

10 2.2 Zaměření studia MBA Inovační podnikání U akreditovaného studia MBA musí být dodržena podmínka obecného studijního curricula, společného pro všechny programy tohoto typu. Např. na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) toto obecné curriculum sestává z následujících povinných předmětů: 13 dvacetihodinových, dvou desetihodinových a jednoho pětihodinového. Existuje možnost i v těchto povinných předmětech položit důraz na určitou problematiku. Užší specializaci je možné dosáhnout zařazením výběrových předmětů a zadáním miniprojektu a závěrečné práce. Na PIBS se jedná o 8 desetihodinových výběrových předmětů. Takto pojaté MBA studium by bylo zaměřené na odborníky z podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol, technologických parků, poradenských organizací a dalších orgánů a institucí, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. U vybraných povinných předmětů by bylo možné upravit jejich obsah následujícím způsobem: Organizační architektura, resp. Organizační chování - proinovační organizační struktury, organizace inovační funkce v podniku, alternativy organizačního začlenění inovačního managementu do vnitropodnikových struktur Finance, resp. Finanční management - přímá a nepřímá podpora inovací, financování inovací ze soukromých a veřejných zdrojů, podnikové interní a externí zdroje financování, úloha a omezení bankovního kapitálu, Private Equity-Venture Capital, státní rozpočet, financování z prostředků EU Základy marketingu - marketingový výzkum a výzkum trhu, tržní segmentace, marketingový controlling a audit, analýza portfolia (GE rastr, matice podíl-růst) Řízení lidských zdrojů (Personální management) -proinovační podniková kultura, promotoři a championi inovací, role v inovačním procesu, vytváření prostředí, podporujícího kreativitu a inovace, modely týmové práce Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 10

11 Strategie- metody - strategická situační analýza, delfská metoda, morfologická analýza, patentová analýza, brainstorming a brainwriting, TRIZ, SWOT, další techniky managementu inovací Globalizace - její dopad na inovace v podnicích, relevance institucionálních a politických aspektů pro vztah mezi inovacemi a globalizací, vytváření národních systémů inovací a inovačních politik. Ve výběrových (specializačních) předmětech by byly podrobněji probírány otázky z jednotlivých oblastí managementu inovací. Do úvahy by mohly připadat tyto kurzy: 1. Management inovací Podstata, obsah, definice základních pojmů, kvalitativní a kvantitativní stránka inovací, timing inovací, struktura inovačních procesů, inovační sítě, klastry, strategie inovací, hodnota pro zákazníka, komplexnost inovací, inovace jako investice, bariéry inovací, evaluace inovací, hodnocení inovačního potenciálu firmy, praxe inovačního podnikání, případové studie 2. Projektový management Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů, případové studie 3. Právo duševního a průmyslového vlastnictví a informačních technologií Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, autorské právo, počítačové programy, databáze, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž 4. Marketing inovací Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýáza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 11

12 5. Oceňování technologií Podnikatelské a finanční aspekty VaV, hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, opce, diverzifikace, měření VaV, příklady a případové studie 6. Komercionalizace inovací Inovační proces-cesty, stadia, inkubátory, jejich klasifikace (nezávislé, komerční, regionální, univerzitní, vnitropodnikové, virtuální, hybridní), typy investorů, spin-off firmy, inkubátory (ziskové, neziskové), podnikatelská platforma, financování nových firem, bariéry komercionalizace inovací (kulturní, systémové), inovační modely transferu znalostí v Evropě (model otevřené vědy, licenční (lineární) model, interakční model, spin-out model), modely uzavřené a otevřené inovace, případové studie 7. Tvořivost a inovace Postavení a druhy tvořivosti, její klíčové modely, vnitřní a vnější podmínky tvořivosti, tvořivost a inovace individuální a týmové, utváření kreativních postojů, kreativní cvičení, testy tvořivosti, programy rozvíjení tvořivosti a inovativnosti 8. TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) Podstata, historie a rozvoj TRIZ, technický systém, analýza a syntéza v TRIZ, linie života technických systémů, víceúrovňové schéma systémového myšlení, základní zákonitosti rozvoje technických systémů, řešitelské nástroje TRIZ, vepolová analýza, komplexní postup TRIZ a SW podpora Pozn.: problematika TRIZ je určena především pro tvůrčí technické pracovníky, pro ostatní posluchače by mohl být nabízen např. kurz Balance Scorecard apod. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 12

13 2.3 Zaměření vzdělávání manažerů v oblasti inovačního podnikání V současnosti se věda a výzkum stále více stává integrální součástí hospodářského rozvoje. Rychlost zavádění poznatků vědy do hospodářské praxe a nasměrování výzkumných kapacit na řešení aktuálních problémů rozhoduje o dlouhodobé schopnosti firmy obstát ve stále ostřejší konkurenci. Za této situace nabývají na významu nejen znalosti pracovníků na rozhraní mezi výzkumem a hospodářskou sférou, ale rovněž znalosti a schopnosti manažerů z organizací a institucí, kteří se bezprostředně podílejí na přípravě a realizaci inovací. Jedná se nejenom o pracovníky výzkumných a vývojových institucí, ale i o manažery, odpovědné za inovační proces na podnicích, v inovačních firmách, ve vědeckotechnických parcích apod. Současně je možné navázat na získané znalosti studiem rozsáhleji koncipovaných kurzů jak v rámci studia specializovaných kurzů typu MBA, tak i v rámci celoživotního vzdělávání absolvováním kurzů, které jsou navrhovány jako součást vysokoškolského studia bakalářského a magisterského typu. U prvních tří z dále uváděných kurzů jsme využili zkušenosti pracovníků z VUT Brno s jejich přípravou. Zvláštní postavení má v této koncepci poslední dále uváděný kurz, který byl koncipován ve spolupráci VŠMIE a Ruské Mendělejevovy chemicko-technologické univerzity v rámci programu mezinárodní česko- ruské spolupráce Příprava odborníků pro inovační podnikání. Předpokládáme realizaci následujících kurzů : 1. Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) 2. Manažeři inkubátorů a technologických parků 3. Manažeři finančních nástrojů podporujících inovační projekty (pre-seed, seed, rizikový kapitál) 4. Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace 5. Manažeři pro specializované oblasti inovační činnosti Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 13

14 Ad 1) Technologičtí zpravodajové Účel kurzu: Vytvořit na výzkumných institucích (VŠ, ústavy AV) oddělení (2-3 vyškolení odborníci), které bude schopno: Napsat projekt výzkumu, který by umožnil čerpat prostředky z EU (Rámcové programy, Strukturální fondy, EUREKA). Řídit složitý mezinárodní projekt. Navrhnout strategii ochrany duševního vlastnictví těch výsledků výzkumu, u nichž je to účelné. Navrhnout věcné znění smlouvy o kontrahovaném výzkumu. Provést základní průzkum trhu, z něhož může vyplynout ocenění know-how nebo produktu, případně podněty pro další (aplikovaný) výzkum a vývoj, jehož výsledky by lépe odpovídaly poptávce trhu a zájmu firem. Znát strukturu licenční dohody. Vést licenční jednání s koncovým uživatelem know-how. Spolu s finančními odborníky zpracovat analýzu portfolia výzkumných projektů a vyhodnotit jeho hodnotu. Připravit pro evropské databáze nabídku know-how své výzkumné instituce pro praktické využití. Cílová skupina: Zájemci o činnost na rozhraní mezi výzkumem a soukromým sektorem, kteří budou pracovat na výzkumné instituci, v ideálním případě se zkušeností jak z výzkumu, tak i z komerční praxe Osnovy kurzu: Inovace a hospodářský rozvoj (4 hod.) Inovační systémy. Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Inovační system jako součinnost 3 složek ( triple helix ): státní správa a samospráva (na ústřední úrovni tvorba legislativy, na regionální úrovni realizace inovačních programů, regionální inovační strategie), academia (university a ústavy AV, základní a aplikovaný výzkum), hospodářská sféra (proinovační kultura firmy a její absorbční schopnost). Zásady odpovědného partnerství ( Responsible Partnering ). Regionální nástroje inovační politiky: klastry, inkubátory, technologické parky, programy. Ilustrace na programech ESF. Cesty komercializace poznatků: publikace, licence, smluvní výzkum, společný výzkum, založení firmy spin-off. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 14

15 Od nápadu k trhu (3 hod.) Etapy přenosu poznatků na trh, jejich majitelé, problémy přechodu mezi nimi: model fází a bran, modely počáteční fáze inovačního procesu ( Fuzzy Front End (FFE) nebo Front End of Innovation (FEI),model vývoje nových konceptů (NCD New Concept Development), model technologického procesu fází a bran (TSG - Technology Stage- Gate), model vývoje nových produktů (NPD), model Khurany a Rosenthala. Příprava a řízení projektů (5 hod.) Metoda Logické rámcové matice. Způsoby řízení složitých projektů: milníky (milestones), výstupy (deliverables), výzkumné zprávy a finanční výkazy. Pomocné SW programy pro řízení projektů. Kalkulace rozpočtu. Nepřímé náklady metodou stavebních kamenů. Ukázky projektů. Cvičení. Problematika duševního vlastnictví (4 hod.) Různé formy ochrany duševního vlastnictví; rozdíly mezi US patentem a Euro patentem, základní zásady pro zacházení s důvěrnou informací, závazek mlčenlivosti (vzor dle českého práva), možnosti rozšíření patentu. Posuzování předcházejících patentů. Vyjednávání (3 hod.) Negociační dovednosti: srovnání klasického pozičního vyjednávání s tzv. Harvardskou školou (Fischer, Ury). Simulační hra: vyjednání licenční dohody (Jakobsen, Knudsen, Danish Invention Centre). Smlouvy o výzkumu (3 hod.) Úskalí smlouvy, její struktura. Vlastnictví výsledků, analýza vzorové smlouvy EU (Rámcový program). Lambertovy smlouvy (UK). Marketing inovací (4 hod.) Specifika marketingu inovací. Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. CIA -Competitive Innovation Advantage, strategický výzkum trhu pro produktové inovace, timing inovací. Finanční aspekty inovačních projektů (5 hod.) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Cena peněz (CAPM). Metoda diskontovaných finančních toků (DCF), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento. Metoda DTRO ve výpočtu NPV (prof. Boer). Příklady z praxe. Stav inovačního projektu (1 hod.) Nástroj hodnocení: COAPP (Fergusson). Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 15

16 Evropské databáze nabídky a poptávky výzkumu (3 hod.) Informace o výsledcích výzkumu v databázích CORDIS. Úloha CIRC. Ukázky zpracování informace pro mezinárodní databázi nabídky a poptávky technologií. Cvičení na vyhledávání informací. Konflikt zájmů (4 hod.) Etický kodex Manažera řízení poznatků. Možné pole konfliktů zájmů při komerčních činnostech university: zaměstnanci, studenti. Analýza případové studie. Zřízení a činnost Oddělení transferu technologií (4 hod.) Možné formy a jejich specifika: externí agentura, útvar university, dceřinná firma. Případové studie. Plán činnosti a rozpočet. Cvičení. Praktické cvičení ve skupinách (2 hod.) Návrh postupu komercializace výstupů výzkumu Diskuse předložených projektů (4 hod.) Ad 2) Manažeři inkubátorů a technologických parků Účel kurzu: Připravit manažery Inovačních inkubátorů a Vědeckotechnických parků tak, aby byli schopni účelně komunikovat se zřizovatelem, řídit inkubační proces a vytvářet účelné sítě spolupracovníků dostatečně kvalifikovaných k vybudování a efektivnímu řízení tohoto prvku inovačního systému. Cílová skupina: Zájemci o činnost ve vedení vědeckotechnických parků, konsultanti. Osnovy kurzu: Inovace a hospodářský rozvoj. Inovační systémy (4 hod.) Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Inovační systém jako součinnost tří složek ( triple helix ): státní správa a samospráva (na ústřední úrovni tvorba legislativy, na regionální úrovni realizace inovačních programů, regionální inovační strategie), academia (university a ústavy AV, základní a aplikovaný výzkum), hospodářská sféra (proinovační kultura firmy a její absorbční schopnost). Zásady odpovědného partnerství ( Responsible Partnering ). Regionální nástroje inovační politiky: klastry, inkubátory, technologické parky, programy. Ilustrace na programech ESF. Cesty komercializace poznatků: publikace, licence, smluvní výzkum, společný výzkum, založení firmy spinoff. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 16

17 Financování začínajících firem (3 hod.) Podpůrné programy ČMZRB, sweat capital, 3F funding, podnikatelští andělé, rizikový kapitál, podklady pro vstup investora, ocenění firmy při vstupu investora, exit investora: IPO, prodej strategickému partneru, MBO. Příklady úspěšných modelů z EU. Typologie inkubátorů (3 hod.) Jejich rozdílné cíle a charakteristiky. Vědeckotechnické parky. Potenciální zakladatelé a jejich očekávání. Udržitelnost (sebefinancovatelnost) projektu. Evropské a české programy podpory inovačního podnikání (2 hod.) Peníze pro MSP z fondů EU, popř. z veřejných prostředků ČR. Podnikatelský plán (5 hod.) Psaní podnikatelského plánu: struktura, postupy, podklady, smysl. Složky: strategie, marketing, financování rozvoje firmy, lidské zdroje. Workshop: podnikatelský plán začínající firmy dle daných podkladů. Nástroje hodnocení možné úspěšnosti projektu (3 hod.) Vyhodnocení podnikatelského plánu (Klofsten, West). Strategie rozvoje technologické firmy (2 hod.) SLEPT analýza prostředí. SWOT analýza záměru firmy. Konkurenční prostředí a možnosti vybudování a udržení konkurenční výhody. Technologický audit. Akční plán rozvoje firmy. Finanční aspekty inovačních projektů (5 hod.) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Cena peněz (CAPM). Metoda diskontovaných finančních toků (DCF), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní míra návratnosti (IRR). Metoda DTRO ve výpočtu NPV (prof. Boer). Příklady z praxe. Simulační podnikatelská hra Global Marketplace. (16 hod.) Řízení jakosti v procesu inkubace firem (program TOP, Twente University ) (5 hod.) Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 17

18 Ad 3) Manažeři finančních nástrojů Účel kurzu: Připravit manažery finančních fondů a dalších finančních zdrojů, schopné účelně a odpovědně využívat svěřené prostředky pro podporu inovačních projektů, zejména začínajících a dynamicky rostoucích firem. Cílová skupina: Manažeři, specializující se na problematiku financování inovačního procesu jak v jeho invenční, tak i v inovační části, zakladatelé a vlastníci inovačních firem a dalších subjektů inovačního podnikání. Osnova kurzu : Finanční instituce a trhy (3 hod.) Jejich charakteristiky a úlohy. Finanční trhy v EU a v ČR. Legislativa EU a ČR zabývající se investováním do základního výzkumu. Rizikový kapitál (4 hod.) Terminologie a základní investiční metody pro investování rizikového kapitálu. Vklady do nových podniků. Poskytovatelé rizikového kapitálu. Fáze financování. Účastníci trhu s rizikový kapitálem. Řízení fondů rizikového kapitálu. Legislativní minimum (6 hod.) Smlouvy a jejich vymahatelnost. Due diligence a záruky. Řízení dohod. Problematika duševního vlastnictví. Příprava a řízení projektů (5 hod.) Způsoby řízení složitých projektů. Pomocné SW programy pro řízení projektů. Kalkulace rozpočtu. Oceňování podnikatelských projektů. Podávání zpráv a směrnice EVCA. Ukázky projektů. Cvičení. Základy řízení lidských zdrojů (6 hod.) Podniková proinovační kultura, její význam, funkce a vytváření. Vyjednávací techniky. Aktéři inovací. Checklisten pro charakteristiku podnikové proinovační kultury. Etický kodex.. Strategie inovací (4 hod.) Definice investiční strategie a vyvážení portfolia investic. Deal flow, jak identifikovat investiční příležitosti. Klasifikace strategií. Vybrané nástroje formulování inovačních strategií. Fáze tvorby strategií. Následné investice. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 18

19 Krizové řízení (2 hod.) Systémy včasného varování. Interní a externí příčiny krize. Tournaround a jeho fáze. Crash program a jeho nástroje. Krizové financování. Základy marketingu inovací (6 hod.) Specifika marketingu inovací. Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. CIA -Competitive Innovation Advantage. Strategický výzkum trhu pro produktové inovace. Timing inovací. Úvod do účetnictví a daňových systémů (4 hod.) Účetní a daňové systémy EU a ČR. Vyjádření průběhu inovačního procesu v účetnictví. Možnosti daňového zvýhodnění v inovačním procesu. Nástroje přímé a nepřímé podpory inovací. Ad 4) Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace Účel kurzu: Seznámit manažery začínajících firem se základy podnikání. Protože se zpravidla jedná o pracovníky technického zaměření, je v kurzu věnována značná pozornost základním operacím a znalostem, souvisejícím se založením podniku, sestavením zakladatelského rozpočtu, zjišťováním a plánováním nákladů, propočtům efektivnosti. Dále jsou účastníci seznamováni se základy marketingu a s marketingem inovací, možnostem organizačního uspořádání firmy a její právní podoby. Jeden z modulů je věnován základním pojmům z oblasti managementu inovací. Jako výběrový modul je nabízen výklad problematiky TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání). Cílová skupina: Zakladatelé firem inovačního charakteru, zpravidla působící v inovačních inkubátorech, vynálezci a zlepšovatelé, pracovníci již existujících firem se snahou o zdokonalení ekonomických a manažerských kompetencí. Osnovy kurzu: (celkem 9 modulů, každý po 10 výukových hodinách) Založení firmy a) Ekonomická stránka podstata podnikání, zakladatelský rozpočet, daňová páka, vlastní a cizí kapitál, optimalizace kapitálové struktury zjišťování WACC, oceňování firmy Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 19

20 b) Právní aspekty založení firmy právnické osoby pracovní právo, Zákoník práce Živnostenský zákon obchodní smlouvy (typy, vzory, tvorba) Úvod do marketingu vznik marketingu, základní pojmy v marketingu, segmentace trhu (kritéria, volba cílového trhu), výzkum trhu (primární a sekundární výzkum, kvalitativní a kvantitativní výzkum, používané techniky marketingového výzkumu trhu), analýza klientů, analýza konkurence, analýza produktového portfolia, marketingový mix (produkt, cena, distribuce, komunikace, lidé), marketingové řízení a strategie, situační audit a jeho nástroje (SWOT analýza, benchmarking a další), obecné strategické koncepty a konkrétní strategie firmy, tvorba a realizace strategie firmy (hlavní aspekty a fáze tvorby strategie, metody a postupy, odpovědnost, vyhodnocení vytvořené strategie, nástroje realizace), faktory úspěšné strategie. Marketing inovací Úvod do integrované marketingové komunikace role integrované marketingové komunikace v současné akviziční marketingové praxi (reklama, Public Relations, podpora prodeje, osobní prodej, přímá marketingová komunikace, sponzoring, on-line marketing, výstavy a veletrhy), strategie segmentace, targetingu, positioningu Řízení vztahů se zákazníky (Relationship Management, Customer Relationship Management) segmentace stávajících zákazníků, generování zpětné vazby, fáze vztahů se zákazníkem, věrnostní programy, one-to-one komunikace Inovační marketing, efektivita marketingu tvorba a realizace inovačních přístupů v nabídce produktů, služeb a komplexních zákaznických řešení, inovované metodologie informačních a propagačních kampaní v transakčním i vztahovém marketingu, marketingový auditing, marketingový controlling. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 20

21 Základy účetnictví Základy podnikání základní pojmy z obchodního zákoníku, účetnictví a daní, živnostenského zákona, fyzická osoba nebo založení právnické osoby- registrační a ohlašovací povinnosti, podpora podnikání Vedení evidence v podnikání účetnictví nebo daňová evidence, základní pojmy, rozdíly kapitálová struktura, náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) účetnictví a výkaznictví Daně a podnikání Zdroje financování a jejich rozbor, cash flow podnikatelský záměr a podnikatelský plán zdroje financování (vlastní a cizí) tvorba cen, kalkulace krizové situace v podnikání Manažerské účetnictví I Základní pojmy, předměty, obsahy a cíle kategorií: Rozdíly a konfrontace mezi jednotlivými typy účetnictví, controllingu, rozpočetnictví a operativní evidence s důrazem na: uživatele informací, nákladovost a vhodnost k danému typu podnikání a pod. Vliv daňové degradace na účetní data a účetní uzávěrka a závěrka podniku: Regulace účetnictví Základní princip účetní uzávěrky Základní obsah účetní závěrky - výkazy zisku a ztráty, rozvaha, cash-flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce Ukázka principu účetní závěrky a uzávěrky Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 21

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Inovace a znalosti. Eva Grublová Jiří Franek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace a znalosti Eva Grublová Jiří Franek Olomouc 2014 Oponenti: prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. Ing. Pavel Adámek, Ph.D. Publikace byla vytvořena

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Inovacní ˇ manuál malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Publikace vydána ve spolupráci s Erste Corporate Banking Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více