Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací"

Transkript

1 12 Inovace výuky inovací

2

3 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod Obsahová náplň kurzů pro přípravu odborníků pro inovační podnikání Zaměření vedlejší specializace Inovační podnikání Zaměření studia MBA Inovační podnikání Zaměření vzdělávání manažerů v oblasti inovačního podnikání Inovace pedagogického procesu na vysoké škole Inovační součást rozvoje oblasti vědy na vysoké škole na Ukrajině Inovační příprava absolventů univerzity: institucionální způsoby řešení problému Komentář k obsahové náplni kurzů Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 5

6 1. Úvod V letech je na VŠMIE v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT řešen projekt Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání. Jedním z výstupů tohoto projektu je zpracování doporučení pro realizaci programů vzdělávání v inovační oblasti jak na vysokých školách, tak i na úrovni dalších institucí a organizací. V rámci řešení tohoto projektu byla analyzována výuka inovační problematiky na vybraných českých vysokých školách ( srov. sešit č. 1 Výuka inovací na českých vysokých školách) a na několika desítkách vysokých škol v zahraničí (sešity č. 6 a 8, věnované výuce inovací na univerzitách v anglicky a německy mluvících zemích). Získané poznatky umožnily formulovat obsahovou náplň společného česko- ruského pilotního výukového programu, který na české straně proběhl v letech Současně bylo možné navrhnout a postupně realizovat výukový program, určený pro členy Vědeckého inkubátoru ČVUT. Kromě těchto dvou již realizovaných, popř. probíhajících programů byl zpracován návrh na výuku inovační problematiky v rámci vysokoškolského studia, studia programu MBA a kurzů, určených pro specialisty z praxe, podílejících se na přípravě a realizaci inovací. U posledně jmenovaných návrhů jsme mj. využili zkušeností, získaných v této oblasti na VUT v Brně ( ing. Holec, CSc.). Inovací musí probíhat i vlastní proces výuky a fungování vysoké školy. Proto jsme do tohoto sborníku kromě návrhů na obsahovou náplň jednotlivých vzdělávacích programů v inovační oblasti zařadili i dva příspěvky odborníků z Oděské státní ekonomické univerzity, které se věnují inovační problematice v rámci vysoké školy. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 6

7 2. Obsahová náplň kurzů pro přípravu odborníků pro inovační podnikání 2.1 Zaměření vedlejší specializace Inovační podnikání Vedlejší specializace je na VŠE v Praze představována souborem předmětů, zaměřených na určitou problematiku, za které je nutné získat celkem 30 kreditů ECTS. Není stanoveno, kolik předmětů tvoří vedlejší specializaci, může to být např. 5 předmětů po 6 ECTS kreditech apod. Cíl: Cílem vedlejší specializace je představit inovace jako nezbytný předpoklad pro dlouhodobě stabilní a úspěšnou pozici podniku na trhu. Proto je nezbytné naučit studenty porozumět inovačnímu procesu, poskytnout znalosti, umožňující sledovat a analyzovat inovační proces od generování nových myšlenek až po jejich komercionalizaci a přicházet s podněty na jeho zdokonalování. Měli by umět posoudit potenciál inovace, osvojit si kriteria hledání a hodnocení nových myšlenek, pochopit význam komunikačních procesů pro inovace a jejich právní ochrany. Mimořádná pozornost je ve vedlejší specializaci věnována problematice rizikovosti inovací, vnitropodnikovým a mezipodnikovým proinovačním organizačním strukturám, získávání informací, aktérům inovačního procesu, jeho bariérám, vazbě na národohospodářské procesy a globalizaci, nástrojům realizace inovací a jejich evaluace, oceňování a komercionalizaci technologií a kreativním technikám. Získané znalosti by měly absolventům umožnit pracovní zařazení v intenzivně inovujících podnicích, technologických parcích, poradenských organizacích a v dalších orgánech a institucích, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. Své znalosti budou moci využít rovněž v takových oblastech, jako je strategie a rozvoj podnikání, produktový management nebo management značky. Navrhované předměty : 1. Název: Management inovací Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Definice inovací a inovačního procesu. Hodnotový řetězec a inovace. Inovace, ekonomika a vládní politika. Globalizace a inovace.eu a inovace. Vazby mezi inovacemi a podnikáním. Inovace jako základ vývojového procesu ve firmě a ve společnosti. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 7

8 Kvalitativní stránka inovačního procesu. Řády inovací a jejich typy (disruptivní, plynulé, otevřené).modely inovačního procesu (lineární, řetězovitý) a strukturování inovačních procesů (state-gate proces- jeho fáze, brány, Ulrichův model, modely 3. generace, fuzzy front end). Kvantitativní stránka inovačního procesu. Faktor času v inovačním procesu. Progresivita inovací. Zjišťování stáří výrobního programu. Timing inovací. Organizační uspořádání inovační funkce v podniku. Nadpodnikové organizační struktury (inovační sítě, klastry, inovační firmy, vědeckotechnické parky, Asociace inovačního podnikání ČR). Proinovační podniková kultura. Aktéři inovací (promotoři, oponenti, šampioni). Financování a podpora inovací. Soukromé zdroje financování. Podnikové interní a externí zdroje. Bankovní zdroje.private Equity-Venture Capital. Veřejné zdroje financování (ze státního rozpočtu, z prostředků EU). Nefinanční podpora inovačního procesu. Efektivnost a evaluace inovačního procesu. Inovace jako investice.metodické přístupy ke zjišťování úspěšnosti inovací. Omezenost přístupů založených na zjišťování současné hodnoty budoucích výnosů. Bariéry inovací (technologické, ekonomické, organizační) a cesty k jejich překonání. Faktory úspěšnosti inovací. Pozn.: osnova tohoto předmětu je zpracována v podrobném členění vzhledem k tomu, že tento předmět může být nabízen nejen jako součást volitelné specializace, ale i jako předmět (povinný či výběrový) pro všechny fakulty vysoké školy. 2. Název: Marketing inovací Počet ECTS kreditů: 3 Stručná anotace : Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 8

9 3. Název: Oceňování technologií Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Podnikatelské a finanční aspekty výzkumu a vývoje (VaV), hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, inovace jako investice, evaluace inovací,výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků a jeho omezení, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, skutečné a reálné opce, kreativita jako rámec opcí, metriky výzkumu a vývoje. 4. Název: Projektový management Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů. 5. Název: Tvořivost a inovace Počet ECTS kreditů: 6 Stručná anotace: Podstata a postavení tvořivosti v podniku a v činnosti manažerů a podnikatelů. Tvořivost jako konkurenční výhoda. Původ a druhy tvořivosti. Paradoxy spojené s tvořivostí. Klíčové modely tvořivosti. Vnitřní a vnější podmínky tvořivosti. Zákonitosti kognitivních procesů. Tvořivost a inovace individuální, týmové, organizační. Tvořivost a celková kvalita života. 6. Název: Právo duševního a průmyslového vlastnictví Počet ECTS kreditů: 3 Stručná anotace: Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, funkce práva duševního vlastnictví v inovačních procesech, funkce autorského práva v inovacích, rozdíly v pojetí autorského práva a jeho ochrany v mezinárodním právu a v EU, počítačové programy, databáze, podmínky pro udělení právní ochrany na technická řešení, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 9

10 2.2 Zaměření studia MBA Inovační podnikání U akreditovaného studia MBA musí být dodržena podmínka obecného studijního curricula, společného pro všechny programy tohoto typu. Např. na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) toto obecné curriculum sestává z následujících povinných předmětů: 13 dvacetihodinových, dvou desetihodinových a jednoho pětihodinového. Existuje možnost i v těchto povinných předmětech položit důraz na určitou problematiku. Užší specializaci je možné dosáhnout zařazením výběrových předmětů a zadáním miniprojektu a závěrečné práce. Na PIBS se jedná o 8 desetihodinových výběrových předmětů. Takto pojaté MBA studium by bylo zaměřené na odborníky z podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol, technologických parků, poradenských organizací a dalších orgánů a institucí, které se podílejí na přípravě a rozhodování o inovacích, zabývají se jejich realizací a vyhodnocováním. U vybraných povinných předmětů by bylo možné upravit jejich obsah následujícím způsobem: Organizační architektura, resp. Organizační chování - proinovační organizační struktury, organizace inovační funkce v podniku, alternativy organizačního začlenění inovačního managementu do vnitropodnikových struktur Finance, resp. Finanční management - přímá a nepřímá podpora inovací, financování inovací ze soukromých a veřejných zdrojů, podnikové interní a externí zdroje financování, úloha a omezení bankovního kapitálu, Private Equity-Venture Capital, státní rozpočet, financování z prostředků EU Základy marketingu - marketingový výzkum a výzkum trhu, tržní segmentace, marketingový controlling a audit, analýza portfolia (GE rastr, matice podíl-růst) Řízení lidských zdrojů (Personální management) -proinovační podniková kultura, promotoři a championi inovací, role v inovačním procesu, vytváření prostředí, podporujícího kreativitu a inovace, modely týmové práce Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 10

11 Strategie- metody - strategická situační analýza, delfská metoda, morfologická analýza, patentová analýza, brainstorming a brainwriting, TRIZ, SWOT, další techniky managementu inovací Globalizace - její dopad na inovace v podnicích, relevance institucionálních a politických aspektů pro vztah mezi inovacemi a globalizací, vytváření národních systémů inovací a inovačních politik. Ve výběrových (specializačních) předmětech by byly podrobněji probírány otázky z jednotlivých oblastí managementu inovací. Do úvahy by mohly připadat tyto kurzy: 1. Management inovací Podstata, obsah, definice základních pojmů, kvalitativní a kvantitativní stránka inovací, timing inovací, struktura inovačních procesů, inovační sítě, klastry, strategie inovací, hodnota pro zákazníka, komplexnost inovací, inovace jako investice, bariéry inovací, evaluace inovací, hodnocení inovačního potenciálu firmy, praxe inovačního podnikání, případové studie 2. Projektový management Pojetí, životní cyklus a fáze projektu, věcný obsah plánovacího procesu projektu, realizace a kontrola projektu, obecné a doplňkové metody projektového řízení, řízení životního cyklu projektu, projektové role, kontinuum projektu, projektový trojimperativ, zvláštnosti inovačních projektů, případové studie 3. Právo duševního a průmyslového vlastnictví a informačních technologií Duševní vlastnictví jako součást firemního majetku, autorské právo, počítačové programy, databáze, obchodní jména, licenční smlouvy, ochranné známky, vynálezy a užitné vzory, zlepšovací návrhy, nekalá soutěž 4. Marketing inovací Pojetí, informační základna, faktory úspěšnosti inovací, CIA analýza, strategický výzkum trhu, strategická situační analýáza, analýza trhu a zákazníků, analýza okolí a technologií, hledání námětů na inovace (kreativita), selekce námětů, segmentace, operativní vývoj, uvedení na trh Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 11

12 5. Oceňování technologií Podnikatelské a finanční aspekty VaV, hodnotový model firmy, účinky VaV na kapitál, výběrová kriteria pro výzkumné projekty, zvažování rizika VaV, růst a hodnota pro akcionáře, tvorba hodnoty v konkurenčním prostředí, model diskontovaných peněžních toků, řízení hodnoty a rizik v portfoliu VaV, opce, diverzifikace, měření VaV, příklady a případové studie 6. Komercionalizace inovací Inovační proces-cesty, stadia, inkubátory, jejich klasifikace (nezávislé, komerční, regionální, univerzitní, vnitropodnikové, virtuální, hybridní), typy investorů, spin-off firmy, inkubátory (ziskové, neziskové), podnikatelská platforma, financování nových firem, bariéry komercionalizace inovací (kulturní, systémové), inovační modely transferu znalostí v Evropě (model otevřené vědy, licenční (lineární) model, interakční model, spin-out model), modely uzavřené a otevřené inovace, případové studie 7. Tvořivost a inovace Postavení a druhy tvořivosti, její klíčové modely, vnitřní a vnější podmínky tvořivosti, tvořivost a inovace individuální a týmové, utváření kreativních postojů, kreativní cvičení, testy tvořivosti, programy rozvíjení tvořivosti a inovativnosti 8. TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) Podstata, historie a rozvoj TRIZ, technický systém, analýza a syntéza v TRIZ, linie života technických systémů, víceúrovňové schéma systémového myšlení, základní zákonitosti rozvoje technických systémů, řešitelské nástroje TRIZ, vepolová analýza, komplexní postup TRIZ a SW podpora Pozn.: problematika TRIZ je určena především pro tvůrčí technické pracovníky, pro ostatní posluchače by mohl být nabízen např. kurz Balance Scorecard apod. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 12

13 2.3 Zaměření vzdělávání manažerů v oblasti inovačního podnikání V současnosti se věda a výzkum stále více stává integrální součástí hospodářského rozvoje. Rychlost zavádění poznatků vědy do hospodářské praxe a nasměrování výzkumných kapacit na řešení aktuálních problémů rozhoduje o dlouhodobé schopnosti firmy obstát ve stále ostřejší konkurenci. Za této situace nabývají na významu nejen znalosti pracovníků na rozhraní mezi výzkumem a hospodářskou sférou, ale rovněž znalosti a schopnosti manažerů z organizací a institucí, kteří se bezprostředně podílejí na přípravě a realizaci inovací. Jedná se nejenom o pracovníky výzkumných a vývojových institucí, ale i o manažery, odpovědné za inovační proces na podnicích, v inovačních firmách, ve vědeckotechnických parcích apod. Současně je možné navázat na získané znalosti studiem rozsáhleji koncipovaných kurzů jak v rámci studia specializovaných kurzů typu MBA, tak i v rámci celoživotního vzdělávání absolvováním kurzů, které jsou navrhovány jako součást vysokoškolského studia bakalářského a magisterského typu. U prvních tří z dále uváděných kurzů jsme využili zkušenosti pracovníků z VUT Brno s jejich přípravou. Zvláštní postavení má v této koncepci poslední dále uváděný kurz, který byl koncipován ve spolupráci VŠMIE a Ruské Mendělejevovy chemicko-technologické univerzity v rámci programu mezinárodní česko- ruské spolupráce Příprava odborníků pro inovační podnikání. Předpokládáme realizaci následujících kurzů : 1. Technologičtí zpravodajové (Technology Scouts) 2. Manažeři inkubátorů a technologických parků 3. Manažeři finančních nástrojů podporujících inovační projekty (pre-seed, seed, rizikový kapitál) 4. Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace 5. Manažeři pro specializované oblasti inovační činnosti Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 13

14 Ad 1) Technologičtí zpravodajové Účel kurzu: Vytvořit na výzkumných institucích (VŠ, ústavy AV) oddělení (2-3 vyškolení odborníci), které bude schopno: Napsat projekt výzkumu, který by umožnil čerpat prostředky z EU (Rámcové programy, Strukturální fondy, EUREKA). Řídit složitý mezinárodní projekt. Navrhnout strategii ochrany duševního vlastnictví těch výsledků výzkumu, u nichž je to účelné. Navrhnout věcné znění smlouvy o kontrahovaném výzkumu. Provést základní průzkum trhu, z něhož může vyplynout ocenění know-how nebo produktu, případně podněty pro další (aplikovaný) výzkum a vývoj, jehož výsledky by lépe odpovídaly poptávce trhu a zájmu firem. Znát strukturu licenční dohody. Vést licenční jednání s koncovým uživatelem know-how. Spolu s finančními odborníky zpracovat analýzu portfolia výzkumných projektů a vyhodnotit jeho hodnotu. Připravit pro evropské databáze nabídku know-how své výzkumné instituce pro praktické využití. Cílová skupina: Zájemci o činnost na rozhraní mezi výzkumem a soukromým sektorem, kteří budou pracovat na výzkumné instituci, v ideálním případě se zkušeností jak z výzkumu, tak i z komerční praxe Osnovy kurzu: Inovace a hospodářský rozvoj (4 hod.) Inovační systémy. Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Inovační system jako součinnost 3 složek ( triple helix ): státní správa a samospráva (na ústřední úrovni tvorba legislativy, na regionální úrovni realizace inovačních programů, regionální inovační strategie), academia (university a ústavy AV, základní a aplikovaný výzkum), hospodářská sféra (proinovační kultura firmy a její absorbční schopnost). Zásady odpovědného partnerství ( Responsible Partnering ). Regionální nástroje inovační politiky: klastry, inkubátory, technologické parky, programy. Ilustrace na programech ESF. Cesty komercializace poznatků: publikace, licence, smluvní výzkum, společný výzkum, založení firmy spin-off. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 14

15 Od nápadu k trhu (3 hod.) Etapy přenosu poznatků na trh, jejich majitelé, problémy přechodu mezi nimi: model fází a bran, modely počáteční fáze inovačního procesu ( Fuzzy Front End (FFE) nebo Front End of Innovation (FEI),model vývoje nových konceptů (NCD New Concept Development), model technologického procesu fází a bran (TSG - Technology Stage- Gate), model vývoje nových produktů (NPD), model Khurany a Rosenthala. Příprava a řízení projektů (5 hod.) Metoda Logické rámcové matice. Způsoby řízení složitých projektů: milníky (milestones), výstupy (deliverables), výzkumné zprávy a finanční výkazy. Pomocné SW programy pro řízení projektů. Kalkulace rozpočtu. Nepřímé náklady metodou stavebních kamenů. Ukázky projektů. Cvičení. Problematika duševního vlastnictví (4 hod.) Různé formy ochrany duševního vlastnictví; rozdíly mezi US patentem a Euro patentem, základní zásady pro zacházení s důvěrnou informací, závazek mlčenlivosti (vzor dle českého práva), možnosti rozšíření patentu. Posuzování předcházejících patentů. Vyjednávání (3 hod.) Negociační dovednosti: srovnání klasického pozičního vyjednávání s tzv. Harvardskou školou (Fischer, Ury). Simulační hra: vyjednání licenční dohody (Jakobsen, Knudsen, Danish Invention Centre). Smlouvy o výzkumu (3 hod.) Úskalí smlouvy, její struktura. Vlastnictví výsledků, analýza vzorové smlouvy EU (Rámcový program). Lambertovy smlouvy (UK). Marketing inovací (4 hod.) Specifika marketingu inovací. Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. CIA -Competitive Innovation Advantage, strategický výzkum trhu pro produktové inovace, timing inovací. Finanční aspekty inovačních projektů (5 hod.) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Cena peněz (CAPM). Metoda diskontovaných finančních toků (DCF), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento. Metoda DTRO ve výpočtu NPV (prof. Boer). Příklady z praxe. Stav inovačního projektu (1 hod.) Nástroj hodnocení: COAPP (Fergusson). Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 15

16 Evropské databáze nabídky a poptávky výzkumu (3 hod.) Informace o výsledcích výzkumu v databázích CORDIS. Úloha CIRC. Ukázky zpracování informace pro mezinárodní databázi nabídky a poptávky technologií. Cvičení na vyhledávání informací. Konflikt zájmů (4 hod.) Etický kodex Manažera řízení poznatků. Možné pole konfliktů zájmů při komerčních činnostech university: zaměstnanci, studenti. Analýza případové studie. Zřízení a činnost Oddělení transferu technologií (4 hod.) Možné formy a jejich specifika: externí agentura, útvar university, dceřinná firma. Případové studie. Plán činnosti a rozpočet. Cvičení. Praktické cvičení ve skupinách (2 hod.) Návrh postupu komercializace výstupů výzkumu Diskuse předložených projektů (4 hod.) Ad 2) Manažeři inkubátorů a technologických parků Účel kurzu: Připravit manažery Inovačních inkubátorů a Vědeckotechnických parků tak, aby byli schopni účelně komunikovat se zřizovatelem, řídit inkubační proces a vytvářet účelné sítě spolupracovníků dostatečně kvalifikovaných k vybudování a efektivnímu řízení tohoto prvku inovačního systému. Cílová skupina: Zájemci o činnost ve vedení vědeckotechnických parků, konsultanti. Osnovy kurzu: Inovace a hospodářský rozvoj. Inovační systémy (4 hod.) Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Inovační systém jako součinnost tří složek ( triple helix ): státní správa a samospráva (na ústřední úrovni tvorba legislativy, na regionální úrovni realizace inovačních programů, regionální inovační strategie), academia (university a ústavy AV, základní a aplikovaný výzkum), hospodářská sféra (proinovační kultura firmy a její absorbční schopnost). Zásady odpovědného partnerství ( Responsible Partnering ). Regionální nástroje inovační politiky: klastry, inkubátory, technologické parky, programy. Ilustrace na programech ESF. Cesty komercializace poznatků: publikace, licence, smluvní výzkum, společný výzkum, založení firmy spinoff. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 16

17 Financování začínajících firem (3 hod.) Podpůrné programy ČMZRB, sweat capital, 3F funding, podnikatelští andělé, rizikový kapitál, podklady pro vstup investora, ocenění firmy při vstupu investora, exit investora: IPO, prodej strategickému partneru, MBO. Příklady úspěšných modelů z EU. Typologie inkubátorů (3 hod.) Jejich rozdílné cíle a charakteristiky. Vědeckotechnické parky. Potenciální zakladatelé a jejich očekávání. Udržitelnost (sebefinancovatelnost) projektu. Evropské a české programy podpory inovačního podnikání (2 hod.) Peníze pro MSP z fondů EU, popř. z veřejných prostředků ČR. Podnikatelský plán (5 hod.) Psaní podnikatelského plánu: struktura, postupy, podklady, smysl. Složky: strategie, marketing, financování rozvoje firmy, lidské zdroje. Workshop: podnikatelský plán začínající firmy dle daných podkladů. Nástroje hodnocení možné úspěšnosti projektu (3 hod.) Vyhodnocení podnikatelského plánu (Klofsten, West). Strategie rozvoje technologické firmy (2 hod.) SLEPT analýza prostředí. SWOT analýza záměru firmy. Konkurenční prostředí a možnosti vybudování a udržení konkurenční výhody. Technologický audit. Akční plán rozvoje firmy. Finanční aspekty inovačních projektů (5 hod.) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Cena peněz (CAPM). Metoda diskontovaných finančních toků (DCF), čistá současná hodnota (NPV), vnitřní míra návratnosti (IRR). Metoda DTRO ve výpočtu NPV (prof. Boer). Příklady z praxe. Simulační podnikatelská hra Global Marketplace. (16 hod.) Řízení jakosti v procesu inkubace firem (program TOP, Twente University ) (5 hod.) Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 17

18 Ad 3) Manažeři finančních nástrojů Účel kurzu: Připravit manažery finančních fondů a dalších finančních zdrojů, schopné účelně a odpovědně využívat svěřené prostředky pro podporu inovačních projektů, zejména začínajících a dynamicky rostoucích firem. Cílová skupina: Manažeři, specializující se na problematiku financování inovačního procesu jak v jeho invenční, tak i v inovační části, zakladatelé a vlastníci inovačních firem a dalších subjektů inovačního podnikání. Osnova kurzu : Finanční instituce a trhy (3 hod.) Jejich charakteristiky a úlohy. Finanční trhy v EU a v ČR. Legislativa EU a ČR zabývající se investováním do základního výzkumu. Rizikový kapitál (4 hod.) Terminologie a základní investiční metody pro investování rizikového kapitálu. Vklady do nových podniků. Poskytovatelé rizikového kapitálu. Fáze financování. Účastníci trhu s rizikový kapitálem. Řízení fondů rizikového kapitálu. Legislativní minimum (6 hod.) Smlouvy a jejich vymahatelnost. Due diligence a záruky. Řízení dohod. Problematika duševního vlastnictví. Příprava a řízení projektů (5 hod.) Způsoby řízení složitých projektů. Pomocné SW programy pro řízení projektů. Kalkulace rozpočtu. Oceňování podnikatelských projektů. Podávání zpráv a směrnice EVCA. Ukázky projektů. Cvičení. Základy řízení lidských zdrojů (6 hod.) Podniková proinovační kultura, její význam, funkce a vytváření. Vyjednávací techniky. Aktéři inovací. Checklisten pro charakteristiku podnikové proinovační kultury. Etický kodex.. Strategie inovací (4 hod.) Definice investiční strategie a vyvážení portfolia investic. Deal flow, jak identifikovat investiční příležitosti. Klasifikace strategií. Vybrané nástroje formulování inovačních strategií. Fáze tvorby strategií. Následné investice. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 18

19 Krizové řízení (2 hod.) Systémy včasného varování. Interní a externí příčiny krize. Tournaround a jeho fáze. Crash program a jeho nástroje. Krizové financování. Základy marketingu inovací (6 hod.) Specifika marketingu inovací. Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. CIA -Competitive Innovation Advantage. Strategický výzkum trhu pro produktové inovace. Timing inovací. Úvod do účetnictví a daňových systémů (4 hod.) Účetní a daňové systémy EU a ČR. Vyjádření průběhu inovačního procesu v účetnictví. Možnosti daňového zvýhodnění v inovačním procesu. Nástroje přímé a nepřímé podpory inovací. Ad 4) Manažeři podniků a inovačních firem, připravujících a realizujících inovace Účel kurzu: Seznámit manažery začínajících firem se základy podnikání. Protože se zpravidla jedná o pracovníky technického zaměření, je v kurzu věnována značná pozornost základním operacím a znalostem, souvisejícím se založením podniku, sestavením zakladatelského rozpočtu, zjišťováním a plánováním nákladů, propočtům efektivnosti. Dále jsou účastníci seznamováni se základy marketingu a s marketingem inovací, možnostem organizačního uspořádání firmy a její právní podoby. Jeden z modulů je věnován základním pojmům z oblasti managementu inovací. Jako výběrový modul je nabízen výklad problematiky TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání). Cílová skupina: Zakladatelé firem inovačního charakteru, zpravidla působící v inovačních inkubátorech, vynálezci a zlepšovatelé, pracovníci již existujících firem se snahou o zdokonalení ekonomických a manažerských kompetencí. Osnovy kurzu: (celkem 9 modulů, každý po 10 výukových hodinách) Založení firmy a) Ekonomická stránka podstata podnikání, zakladatelský rozpočet, daňová páka, vlastní a cizí kapitál, optimalizace kapitálové struktury zjišťování WACC, oceňování firmy Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 19

20 b) Právní aspekty založení firmy právnické osoby pracovní právo, Zákoník práce Živnostenský zákon obchodní smlouvy (typy, vzory, tvorba) Úvod do marketingu vznik marketingu, základní pojmy v marketingu, segmentace trhu (kritéria, volba cílového trhu), výzkum trhu (primární a sekundární výzkum, kvalitativní a kvantitativní výzkum, používané techniky marketingového výzkumu trhu), analýza klientů, analýza konkurence, analýza produktového portfolia, marketingový mix (produkt, cena, distribuce, komunikace, lidé), marketingové řízení a strategie, situační audit a jeho nástroje (SWOT analýza, benchmarking a další), obecné strategické koncepty a konkrétní strategie firmy, tvorba a realizace strategie firmy (hlavní aspekty a fáze tvorby strategie, metody a postupy, odpovědnost, vyhodnocení vytvořené strategie, nástroje realizace), faktory úspěšné strategie. Marketing inovací Úvod do integrované marketingové komunikace role integrované marketingové komunikace v současné akviziční marketingové praxi (reklama, Public Relations, podpora prodeje, osobní prodej, přímá marketingová komunikace, sponzoring, on-line marketing, výstavy a veletrhy), strategie segmentace, targetingu, positioningu Řízení vztahů se zákazníky (Relationship Management, Customer Relationship Management) segmentace stávajících zákazníků, generování zpětné vazby, fáze vztahů se zákazníkem, věrnostní programy, one-to-one komunikace Inovační marketing, efektivita marketingu tvorba a realizace inovačních přístupů v nabídce produktů, služeb a komplexních zákaznických řešení, inovované metodologie informačních a propagačních kampaní v transakčním i vztahovém marketingu, marketingový auditing, marketingový controlling. Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 20

21 Základy účetnictví Základy podnikání základní pojmy z obchodního zákoníku, účetnictví a daní, živnostenského zákona, fyzická osoba nebo založení právnické osoby- registrační a ohlašovací povinnosti, podpora podnikání Vedení evidence v podnikání účetnictví nebo daňová evidence, základní pojmy, rozdíly kapitálová struktura, náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) účetnictví a výkaznictví Daně a podnikání Zdroje financování a jejich rozbor, cash flow podnikatelský záměr a podnikatelský plán zdroje financování (vlastní a cizí) tvorba cen, kalkulace krizové situace v podnikání Manažerské účetnictví I Základní pojmy, předměty, obsahy a cíle kategorií: Rozdíly a konfrontace mezi jednotlivými typy účetnictví, controllingu, rozpočetnictví a operativní evidence s důrazem na: uživatele informací, nákladovost a vhodnost k danému typu podnikání a pod. Vliv daňové degradace na účetní data a účetní uzávěrka a závěrka podniku: Regulace účetnictví Základní princip účetní uzávěrky Základní obsah účetní závěrky - výkazy zisku a ztráty, rozvaha, cash-flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce Ukázka principu účetní závěrky a uzávěrky Sešit č.: 12 Inovace výuky inovací Strana: 21

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více