LispMe. Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe. Radek Hnilica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LispMe. Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe. Radek Hnilica"

Transkript

1 LispMe Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe Radek Hnilica

2

3 Obsah 1. LispMe... 1 Datové typy v LispMe... 1 Zabudované datové typy... 1 Další typy...3 Externí knihovny... 4 Bunny-Test Vzorová kapitola... 5 Sekce Knihovny funkcí/procedur...6 Práce s databází...6 Práce s databází jako celkem... 6 Záznamy v databázi... 8 R#zné, zatím nezat#íd#né funkce... 9 hotsync-info... 9 gc...9 Datum a #as...9 Datový typ date... 9 date?... 9 make-date Nepopsané objekty date number? integer (deprecated) abs acos acosh and angle append apply asin asinh assoc, assq, assv atan atanh battery-info begin bit-and bit-not Logický sou#et, bit po bitu bit-or bit-shift bitmap boolean? buf-get-cstr buf-get-date buf-get-f buf-get buf-get-s buf-get-s buf-get-s buf-get-time buf-get-ts buf-get-u buf-get-u buf-get-u iii

4 LispMe buf-set-cstr! buf-set-date! buf-set-f32! buf-set-f64! buf-set-s16! buf-set-s32! buf-set-s8! c r callcc car case cdr ceiling char->integer char? circular? close-input-port close-netlib close-output-port close-serial complex? cond conjugate cons continuation? cos cosh crash ctl-enter ctl-get-label ctl-get-val ctl-hit ctl-repeat ctl-select template Speciální forma define eq? eqv? equal? gensym if integer->char integer? length list list-ref list->string list->vector magnitude make-string make-vector map max member, memq, memv min not null? object->string iv

5 LispMe or pair? real? reverse set-car! set-cdr! string->list string->object string-append string-length string-lower string-ref string-set! string=! string? substring symbol? vector Porovnání srovnatelných objekt# <, # > # = * v

6 Seznam tabulek 3.1. Druh baterie...12 vi

7 Kapitola 1. LispMe Implementace jazyka Scheme pro po#íta#/diá# Palm Pilot chapter id="lispme" xreflabel="lispme" rcsinfo="$id: chapter-template,v /05/03 08:03:36 radek Exp $" print.normalpsselect -p67-71 /home/radek/cache/book/programming/author-draft.ps foldprn -s 8 print.elevenpsselect -p /home/radek/cache/book/programming/author-draft.ps foldprn -s 36 vtipný epigraf Abstrakt kapitoly, je-li. Odkazy: LispMe Home Page [http://lispme.de/] lispme [http://groups.yahoo.com/group/lispme/] diskusní skupina na Yahoo Text kapitoly p#ed sekcemi. Datové typy v LispMe V této #ásti popisuji datové typy které máme v LispMe k dispozici. Jedná se jak o datové typy zabudované, tak i složené jenž jsou vlastn# seznamy. Zabudované datové typy Zabudované datové typy jsou zabudovány do samotného LispMe a jsou p#ístupny Jedná se ve zkratce o tyto typy, které budou rozepsány dále. P#ehled zabudovaných datových typ#: number. Logické hodnoty (boolean) Typ boolean slouží k vyjád#ení logických hodnot pravda (#t) a nepravda (#f). K dispozici máme dv# hodnoty (symboly) jenž reprezentují možné pravdivostní hodnoty, již zím#né: #t pravda (true) #f nepravda (false) Logické hodnoty m#žeme zapsat p#ímo, výše uvedenými symboly, nebo vznikají jako výsledek porovnání jiných hodnot rela#ními operátory (funkcemi) <, #, >, # a =. Rovn#ž funkce jejichž jméno kon#í znakem '?', jako nap#íklad number?, vrací podle konvence hodnoty typu boolean. Nad logickými hodnotami m#žeme použít t#i základní logické funkce: and, not a or. Poznámka V logických operacích se jako pravda považuje jen symbol #t. Jako nepravda pak #f nebo jakýkoliv jiný symbol mimo #t Poznámka Upozor#uji že podle p#edchozí poznámky je pro ú#ely logických operací hondota prázdného seznamu () pravdivá. 1

8 LispMe Související: #f, #t, <, #, >, #, =, and, boolean?, case, cond, eq?, eqv?, equal?, if, not, or. Symboly (symbols) #ísla number Symboly jsou pojmenované elementy které reprezentují samy sebe. Symboly používáme pro ozna#ení prom#nných a funkcí. Posat symboly lépe. (symbol? 'my-symbol) # #t (eq? 'a 'a) # #t Související: eq?, gensym, symbol?. LispMe neimplementuje celou #íselnou v#ž jazyka Scheme, ale ne v#tšinu našich pokus# nám jeho #íslené typy budou sta#it. Vztahy mezi jednotlivými #íselnými typy se pokouším znázornít v následujícím schémátku. number complex real integer (integer? -4) # #t (real? -4) # #t (complex? -4) # #t (number? -4) # #t Jak z obrázku vyplývá, celá #ísla jsou rozeznávána také jako #ísla reálná, komplexní a jako #ísla v#bec. Jediný typ z #íselné v#že, který není implementován jsou #ísla racionální, tedy zlomky. Autor LispMe se k nim vyjd#uje slovy: whose usefulness I deny, IMHO a proto je neimplementoval. Celá #ísla integer Celá #ísla se znaménkem jsou reprezentována intern# dv#ma zp#soby. Jako nativní typ o velikosti 15 bit#, jenž nám dovoluje reprezentovat #ísla v rozsahu od do v #etn# krajních mezí. Všechna v#tší #ísla jsou vyjád#ena jako velká #ísla v posloupnosti bu#ek na hald#. Jejich velikost je omezena jen velikostí dostupné pam#ti. M#žem tedy pracovat s celými #ísly jenž jsou vyjád#eny až stovkami #íslic. Posat #ísla lépe. (* ) # Reálná #ísla, #ísla v plovoucí #ádové #arce real Reálná #ísla jsou uložena jako #ísla v plovoucí #ádové #árce v 64 bitech podle IEEE-754. Související: real? Komplexní #ísla complex Komplexní #ísla jsou uložena jako pár dvou #ísel reálných. Jedno reprezentuje reálnou složku a druhé imaginární složku komplexního #ísla. (complex? 2+3i) # #t (complex? i) # #t Související: complex? 2

9 LispMe Znaky char. Související: <, #, >, #, char->integer, char?, eq?, integer->char, max, min. #et#zce znak# string. Sovisející: <, #, >, #, list->string, max, make-string, min, object->string, string->list, string->object, string-append, string-length, string-lower, string-ref, string-set!, string?, substring Seznamy list a páry pair Páry jsou základním stavebním kamenem seznam#. Pár je dvojce (car, cdr), první #ást zvaná z historických d#vod# car (Content of Address Register) ukazuje na libovolný objekt, v seznamu pak na prvek seznamu. Druhá #ást nazývaná z historických d#vod# cdr (Content of Decrement Register) ukazuje na libovolný objekt v seznamu pak na následující položku seznamu. Související: '(), append, assoc, assq, assv, c r, car, cdr, cons, equal?, length, list, list->string, list-ref, map, member, memq, memv, null?, pair?, reverse, setcar!, set-cdr!, string->list Vektory vector closure FIXME: Související: list->vector, make-vector, vector, FIXME: Další typy bmap Související: apply FIXME: Virtuální typy nejsou existující typy. Zavádím je jen pro pot#eby tohoto manuálu. Pod pojmem virtuální typ rozumím vlastn# parametr funkce. Nap#íklad virtuální typ dbname je ve skute#nosti string. V tomto manuálu používám dbname abych ozna#il že tento konkrétní #et#zec p#edávaný jako parametr funkci, #i vracený jako hodnota, není jakýkoliv #et#zec, ale název databáze. ; Handler databáze (dbref) Reference/odkaz na otev#enou databázi, databázový handler. Ozna#ení tv#rce databáze (creator) 3

10 LispMe Ozna#ení typu databáze (type) #íslo záznamu v databázi recnum Synchroniza#ní jméno hotsync-name Externí knihovny Bunny-Test Knihovny, které nejsou sou#ástí standardní instalace LispMe. Knihovna pro testování, tzv. unit-test. Jedná se o nástroj extrémního programování.fixme: P#ed nahráním této knihovny je t#eba nahrát knihovnu SystemLib. Postup použití je tedy následující. 1. Nahrajeme knihovnu SystemLib. 2. Nahrajeme knihovnu Bunny-Test. 3. Nahrajeme testovaný modul/knihovnu. 4. Spustíme testy. 4

11 Kapitola 2. Vzorová kapitola chapter id="chapter.template" rcsinfo="$id: chapter-template,v /05/03 08:03:36 radek Exp $" vtipný epigraf Abstrakt kapitoly, je-li. Sekce Odkazy: FIXME: [] FIXME: [] Text kapitoly p#ed sekcemi. FIXME: Obsah sekce 5

12 Kapitola 3. Knihovny funkcí/procedur Popis n#kterých knihoven #i funkcí a jejich použití. Práce s databází Nejd#íve pár slov k tomu co to je databáze. Databáze v po#íta#ích palm a jejich systému je jediný zp#sob ukládání dat. Neexistují zde soubory jak je známe z jiných systém#, jen databáze. Takže co to tedy ta databáze je? Je to množina záznam#, která má n#kolik d#ležitých atribut# jsou jimi zejména: name (název) jméno databáze. Podle jména databázi identifikujeme. Jméno je #et#zec znak# v #etn# bílých a speciálních. type (typ) typ databáze je 4 bytový #et#zec creator (tv#rce) 4 byty ozna#ení tv#rce databáze FIXME: doplnit p#ípadné další atributy FIXME: Práce s databází jako celkem Ru#n# udržovaný seznam funkcí. Tento seznam je jen jakýsi rychlý #ehled funkcí, p#esn#ji prototyp# jejich volání s krátkým popisem. Funkce jsou #azeny abecedn#. Funkce: (dm-close-db dbref) uzav#ení otev#ené databáze (dm-create-db creator dbtype resource) vytvo#ení nové databáze (dm-db-info dbref) => ( dbmode attributes resource dbtype creator number creation modification backup) zjištení informací o otev#ené databázi (dm-db-list dbtype creator) # list seznam jmen databází které vyhovují podmínce dbtype, creator. (dm-db-size dbref) # (records bytes bytes) zjišt#ní jak veliký prostor databáze zabírá, její velikost (dm-delete-db ) # boolean odstran#ní existující databáze, smazání (dm-open-db dbmode) # dbref otev#ení existující databáze Umíme-li databázi vyhledat, m#žeme se zabývat zjiš#ováním informací o ní. M#žeme zjistit její velikost. Poznámka # Vyhledávání databází (dm-db-list) (dm-db-list dbtype creator) # list Pokud nevíme jak se databáze, se kterou pot#ebujeme pracovat, jmenuje, nem#žeme s ní nic d#lat. Pro tento p#ípad je tu funkce dm-db-list, která nám vrátí seznam jmen databází které vyhovují zadané podmínce. Jako podmínka jsou funkci p#edávány dva parametry: dbtype #et#zec 4 byte ozna#ujících typ databáze creator #et#zec 4 byte ozna#ujících tv#rce databáze Mezi základní operace pat#í vyhledání databáze dm-db-list. Funkci p#edáme parametry type a creator, což jsou #ty#znakové #et#zce. Zp#t dostaneme seznam databází které vyhovují stanoveným podmínkám. 6

13 (dm-db-list type creator) # list (dm-db-list "" "Plkr") # ("PluckerUserGuide" "PlkrKeyboardMap" "PlkrDocList"\ "Plkr-PluckerUserGuide" "Plucker") Jak je na p#íkladu vid#t, pokud je parametr zadán jako prázdný #et#zec, vyhoví tento všem databázím. FIXME: Vytvo#ení nové databáze (dm-create-db) (dm-create-db creator dbtype resource) Vytvo#ení a odstran#ní databáze provedeme funkcemi dm-create-db a dm-delete-db. Parametrem je název databáze a v p#ípad# vytvá#ení další atributy. (dm-create-db "Pokus" "RdkH" "data" #f) # #t Poznámka Vytvo#ení databáze tuto automaticky neotev#e. K tomu použijeme funkci dm-open-db. Osdstran#ní databáze, smazání (dm-delete-db) (dm-delete-db ) # boolean. Otev#ení a uzav#eno existující databáze (dm-open-db), (dmclose-db) (dm-close-db dbref) (dm-open-db dbmode) # dbref P#ed p#ístupem k záznam#m, nebo zjiš#ování podrobností o databázi, je tuto nutno otev#ít. K tomu se používá funkce dm-open-db. Funkci se p#edávají dva parametry: název databáze, což je #et#zec znak# mód v kterém se databáze otev#e, což je bitová maska vyjád#ená jako celé #íslo Význam jednotlivých bit# v módu je popsán v následující tabulce. kód ozna#ení význam 0x01 dmmodereadonly p#ístup k databázi jen pro #tení 0x02 dmmodewrite p#ístup k databázi jen pro zápis 0x03 dmmodereadwrite p#ístup k databázi pro #tení a zápis 0x04 dmmodeleaveopen LispMe ignoruje tuto volbu 0x08 dmmodeexclusive exkluzivní otev#ení, zamkne p#ed ostatními aplikacemi 0x10 dmmodeshowsecret zobrazí tajné/soukromé záznamy v databázi A#koliv p#i garbage collection dojde ka automatickému uzav#ení nepoužívaných databází, je velmi vhodné uzavírat je explicitn# voláním funkce dm-close-db. (dm-open-db "Pokus" 1) # #t Informace o otev#ené databázi (dm-db-info) FIXME: 7

14 Pro zjišt#ní informací o otev#ené databázi máme k dispozici funkce dm-db-info a dm-db-size. První funkce nám vrací seznam (jméno mód atributy resource? type creator po#et-zm#n ts-creation ts-modification ts-backup). Druhá pak velikost databáze (po#et-záznam# po#et-byte-v#etn#-overhead po#et-byte). (define p (dm-open-db "Pokus" 1)) (dm-db-info p) # ("Pokus" 1 0 #f "data" "RdkH" 0 [ts ]\ [ts ] [ts ]) (dm-db-size p) # (0 84 0) Zjišt#ní velikosti databáze (dm-db-size) Funkci p#edáváme jako jediný parametr referenci na databázi jenž získáme otev#ením databáze funkcí dm-open-db. Jako návratovou hodnotu dostaneme seznam se t#emi #ísly. Tato znamenají: po#et záznam# (records) v databázi skute#ná velikost v slabikách (byte), jenž databáze zabírá v pam#t. Zapo#ítán je také nevyužitý ale alokovaný prostor. celková velikost databáze. Velikost využité pam#ti, bez alokovaného ale nevyužitého prostoru. (dm-db-size (dm-open-db "AddressDB" 5)) ( ) Záznamy v databázi Funkce: (dm-archive-rec dbref recnum) # boolean (dm-delete-rec dbref recnum) # boolean (dm-get-rec-attr dbref recnum) # rec-attr (dm-read-rec dbref recnum) # string. FIXME: dm-archive-rec (dm-archive-rec dbref recnum) # boolean Nastaví danému záznamu recnum v otev#ené databázi dbref p#íznak delete, takže p#i následné synchronizaci bude tento archivován na po#íta#i a odstran#n z databáze. dm-delete-rec (dm-delete-rec dbref recnum) # boolean Nastaví danému záznamu recnum v otev#ené databázi dbref p#íznak delete, takže p#i následné synchronizaci bude tento odstran#n z databáze. (dm-delete-rec (dm-open-db "Foo" 3) 17) # #t dm-get-rec-attr (dm-get-rec-attr dbref recnum) # rec-attr Zjistí atributy daného záznamu recnum v otev#ené databázi dbref. Atributy jsou vyjád#eny jako logický sou#et jednotlivých bit# a reprezentovány jedním bajtem. 8

15 dm-read-rec (dm-get-rec-attr (dm-open-db "AddressDB" 1) 109) # 64 (dm-read-rec dbref recnum) # string P#e#te obsah záznamu recnum v otev#ené databázi dbref. Obsah je vrácen jako #et#zec znak#. (dm-read-rec (dm-open-db "AddressDB" 1) 26) # "...#et#zec znak#..." R#zné, zatím nezat#íd#né funkce FIXME: (gc) # #n (hotsync-info) # (hotsync-name timestamp timestamp number). hotsync-info gc (hotsync-info) # (hotsync-name timestamp timestamp number) (gc) # #n Startuje Garbage Collection. Datum a #as V LispMe je n#kolik datových typ# prezentujícich #asové informace. Tyto jsou dány možnostmi PalmOS. Dopsat: (make-date y m d) # date (make-time h m) # time (make-ts num) # ts. Datový typ date date? Reprezentuje informaci o datumu, tedy rok m#síc a den. Data tohoto typu konstruujeme pomocí funkce make-date. 9

16 make-date (make-date year month day) Nepopsané objekty date+ number? Prázdné záznamy o objektech které zatím nejsou posané, ale pot#ebuji se na n# odkazovat. Záznamy uvádím ve form# prázdných sekcí. Po dopln#ní obsahu budou tyto umístn#ny na správné místo v dokumentaci. (date+ date integer) Spo#tení data p#ipo#ítáním udaného po#tu dní k jinému datu. (number? obj) Funkce zjiš#uje zdali je testovaný objekt #íslem. (number? 42) # #t (number? 'ahoj) # #f (number? i) # #t integer (deprecated) abs acos (integer number) P#evod #ísla v plovoucí #ádové #árce na celé #íslo. (abs number) # number Po#ítá absolutní hodnotu zadaného #ísla. (abs ) # (abs -2+i) # (abs ) # (integer? (abs )) # #t V standardní knihovn# je funkce abs definována takto: (define (abs n) (if (real? n) (if (# n 0) n (- n)) (magnitude n))) (acos number) 10

17 acosh and angle append apply asin asinh (acosh number) (and ) (angle parametry) Výpo#et úhlu komplexního #ísla. (angle 4) # 0 (angle 1+i) # (append list 1 ) (apply procedure arglist) (asin parametry) (asinh number) Po#ítá hyperbolický assoc, assq, assv atan (assoc parametry) (assq parametry) (assv parametry) (atan number) Po#ítá arc tangent #íselného argumentu. 11

18 atanh (atanh number) Po#ítá hyperbolický arc tangent #íselného argumentu. battery-info begin bit-and bit-not (battery-info) # (current-voltage warning-voltage critical-voltage ticks-until-warning batery-kind plugged percen Získání informací o stavu baterie a napájení. Funkce vrátí seznam sedmi prvk# které po po#adí znamenají: 1. aktuální nap#tí [V] 2. detek#ní úrov## nízkého nap#tí [V] 3. detek#ní úrov## kritického nap#tí [V] 4. po#et tik#, doba k dosažení nízkého nap#tí 5. druh baterie, #íslo oznamuje jaký druh baterie je v našem handheldu. Následující tabulka popisující jednotlivé druhy baterií je p#evzata z popisu typu SysBateryKind v hlavi#kovém souboru System/SystemMgr.h. Tabulka 3.1. Druh baterie hodnota baterie 0 sysbatterykindalkaline alkalická 1 sysbatterykindnicad nikl kadmium 2 sysbatterykindliion litium iontová 3 sysbatterykindrechalk nabíjecí alkalická 4 sysbatterykindnimh Nikl metal hydrid 5 sysbatterykindliion1400 Lithium ion, 1400mAh 6. je handheld p#ipojen k synchroniza#nímu a nabíjecímu kabelu? 7. percentuální hodnota stavu nabytí baterií (battery-info) # ( #t 100) (begin expr 1 expr 2 ) Sekven#ní vyhodnocení výraz#. Konstrukce je jakousi závorkou kolem bloku p#íkaz#. Výsledná hodnota je výslednou hodnotou posledního p#íkazu. (begin 'ja "n#co" (* 6 7)) # 42 (bit-and parametry ) Logcký sou#in bit po bitu celo#íselných argument#. (bit-and 57 42) # 40 (bit-not integer) 12

19 Logický sou#et, bit po bitu bit-or (bit-or parametry) bit-shift (bit-shift n k) --bitmap-- (bitmap bmap) boolean? (boolean? obj) buf-get-cstr (buf-get-cstr buf offset) buf-get-date (buf-get-date buf offset) P#e#te PalmOS datum z bufferu. buf-get-f32 (buf-get-f32 buf offset) buf-get-64 (buf-get-64 buf offset) buf-get-s16 (buf-get-s16 buf offset) 13

20 buf-get-s32 (buf-get-s32 buf offset) buf-get-s8 (buf-get-s8 buf offset) buf-get-time (buf-get-time buf offset) buf-get-ts (buf-get-ts buf offset) buf-get-u16 (buf-get-u16 buf offset) buf-get-u32 (buf-get-u32 buf offset) buf-get-u8 (buf-get-u8 buf offset) buf-set-cstr! (buf-set-cstr! buf offset string) buf-set-date! (buf-set-date! buf offset date) 14

21 buf-set-f32! (buf-set-f32! buf offset real) buf-set-f64! (buf-set-f64! parametry) buf-set-s16! (buf-set-s16! parametry) buf-set-s32! (buf-set-s32! parametry) buf-set-s8! c r callcc car case cdr (buf-set-s8! parametry) (c pair (call/cc procedure) (car pair) (case parametry) (cdr pair) 15

22 --ceiling-- (ceiling para) char->integer char? (char->integer char) (char? obj) circular? (circular? obj) close-input-port (close-input-port para) close-netlib (close-netlib para) close-output-port (close-output-port para) close-serial complex? (close-serial para) (complex? obj) 16

23 cond (cond parametry) conjugate cons (conjugate number) (cons obj 1 obj 2 ) continuation? cos cosh (continuation? obj) (cos para) (cosh para) --crash-- (crash) ctl-enter (ctl-enter para) --ctl-get-label-- (ctl-get-label para) --ctl-get-val-- (ctl-get-val para) 17

24 ctl-hit (ctl-hit id) ctl-repeat (ctl-repeat para) ctl-select (ctl-select id state) --template-- (template para) Speciální forma define eq? eqv? equal? (define parametry) (define (var formals) expr1 expr2 ) Vtvá#í spojení (vazbu) mezi symbolem (jménem) a jeho hodnotou. Používá se zejména k definování prom#nných a funkcí. (define pi ) # #n (define (sq x) (* x x)) # #n (eq? obj 1 obj 2 ) Rozpoznávání identických objekt#. (eq? 'a 'b) # #f (eq? 'sym 'sym) # #t (eq? ) # #f (eqv? parametry) (equal? parametry) 18

25 gensym if (gensym parametry) (if test consequent [alternative]) Speciální forma pro podmín#né vyhodnocování výraz#. Je li výsledek vyhodnocení parametru test pravdivý, je vyhodnocen výraz consequent a jeho hodnota je pak výsledkem speciální formy if. Je-li výsledek vyhodnocení výrazu test nepravdivý, je vyhodnocen výraz alternative a jeho hodnota je pak výsledkem speciální formy if. (if #t (* 6 7)) # 42 (if #f (/ 0 0)) # #f integer->char (integer->char integer) integer? length list (integer? obj) Testování, zda-li je zadaný objekt celé #íslo. (length list) (list para) list-ref (list-ref para) list->string (list->string charlist) # string 19

26 list->vector (list->vector list) # vector magnitude (magnitude number) Po#ítá magnitudu (absolutní velikost) komplexního #ísla. (magnitude 3.14) # 3.14 (magnitude 1+2i) # (magnitude -2) # 2 make-string (make-string parametry) make-vector map max (make-vector len fill) (map para) (max parametry) member, memq, memv --min-- not (member obj list) (memq obj list) (min parametry) (not parametry) 20

27 null? (null? obj) object->string or pair? real? reverse (object->string parametry) (or parametry) (pair? obj) set-car! set-cdr! (real? obj) Testuje, zda-li je objekt reálné #íslo. (reverse para) (set-car! pair obj) (set-cdr! pair obj) string->list (string->list parametry) 21

28 string->object (string->object parametry) string-append (string-append parametry) string-length (string-length para) string-lower (string-lower string) string-ref (string-ref para) string-set! string=! string? (string-set! para) (string=! para) (string? obj) --substring-- symbol? (substring para) (symbol? obj) 22

29 vector (vector para) Porovnání srovnatelných objekt# <, # > # = * (< obj 1 obj 2 ) # boolean (# obj 1 obj 2 ) # boolean (> obj 1 obj 2 ) # boolean (# obj 1 obj 2 ) # boolean Funkce porovnávají srovnatelné objekty a vrací pravdivostní hodnotu dle toho jak srovnání dopadne. (< "abc" "abeceda") # #t (# 5 4.1) # #t (= obj 1 obj 2 ) (* parametry) 23

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE

UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE UŽIVATELSKY DEFINOVANÉ FUNKCE V RÁMCI TVORBY PEDLOH V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PRO ÚELY: - TVORBY DOKUMENT - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2002-2003 Jednotlivé vestavné funkce lze podle charakteru

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5

1.1 Struktura programu v Pascalu Vstup a výstup Operátory a některé matematické funkce 5 Obsah Obsah 1 Programovací jazyk Pascal 1 1.1 Struktura programu v Pascalu.................... 1 2 Proměnné 2 2.1 Vstup a výstup............................ 3 3 Operátory a některé matematické funkce 5

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY KATEDRA INFORMATIKY, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO MATERIÁLU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování

5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování 5 Přehled operátorů, příkazy, přetypování Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně budou uvedeny detaily týkající se operátorů. Doba nutná k nastudování

Více

Paradigmata programování 1

Paradigmata programování 1 Paradigmata programování 1 Explicitní aplikace a vyhodnocování Vilém Vychodil Katedra informatiky, PřF, UP Olomouc Přednáška 6 V. Vychodil (KI, UP Olomouc) Explicitní aplikace a vyhodnocování Přednáška

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

1. Signatura datového typu

1. Signatura datového typu 1. Signatura datového typu a) popisuje vlastnosti operací datového typu b) popisuje sémantiku datového typu c) popisuje jména druh a operací a druhy argument a výsledku d) je grafickým vyjádením implementace

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Paradigmata programování 1

Paradigmata programování 1 Paradigmata programování 1 Kvazikvotování a manipulace se symbolickými výrazy Vilém Vychodil Katedra informatiky, PřF, UP Olomouc Přednáška 11 V. Vychodil (KI, UP Olomouc) Kvazikvotování, manipulace se

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MUTACE

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MUTACE KATEDRA INFORMATIKY, P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MUTACE Slajdy vytvo ili Vilém Vychodil a Jan Kone ný Jan Kone ný (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 2 Mutace

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Paradigmata programování 1

Paradigmata programování 1 Paradigmata programování 1 Tečkové páry, symbolická data a kvotování Vilém Vychodil Katedra informatiky, PřF, UP Olomouc Přednáška 4 V. Vychodil (KI, UP Olomouc) Tečkové páry, symbolická data a kvotování

Více

NPRG030 Programování I, 2016/17 1 / :58:13

NPRG030 Programování I, 2016/17 1 / :58:13 NPRG030 Programování I, 2016/17 1 / 31 10. 10. 2016 10:58:13 Podmínka = něco, co JE, nebo NENÍ splněno typ Boolean hodnoty: TRUE pravda FALSE lež domluva (optimistická): FALSE < TRUE NPRG030 Programování

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete:

LEKCE 6. Operátory. V této lekci najdete: LEKCE 6 Operátory V této lekci najdete: Aritmetické operátory...94 Porovnávací operátory...96 Operátor řetězení...97 Bitové logické operátory...97 Další operátory...101 92 ČÁST I: Programování v jazyce

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury, standardní metody Problematika načítání pomocí Scanner Některé poznámky k příkazům Psaní kódu programu Metody třídy Math Obalové třídy primitivních datových

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu }

for (i = 0, j = 5; i < 10; i++) { // tělo cyklu } 5. Operátor čárka, - slouží k jistému určení pořadí vykonání dvou příkazů - oddělím-li čárkou dva příkazy, je jisté, že ten první bude vykonán dříve než příkaz druhý. Např.: i = 5; j = 8; - po překladu

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady

Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady Skripty základy VB, vestavěné objekty, příklady Tento dokument popisuje základy VB, vestavěné objekty, jejich metody a vlastnosti. Na závěr jsou uvedeny typické příklady použití. Stav ke dni: 9.12.2006

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh Operátory Autor:

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

VÝRAZY výrazy = operandy prokládané operátory, vyhodnocované podle priority operátorů

VÝRAZY výrazy = operandy prokládané operátory, vyhodnocované podle priority operátorů VÝRAZY výrazy = operandy prokládané operátory, vyhodnocované podle priority operátorů Výrazy podle priority operátorů (od nejnižší priority) OPERANDY OPERÁTORY výraz = jednoduché výrazy a relační operátory

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 06. Proměnné, deklarace proměnných Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2 KORUTINY, NEDETERMINISMUS

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2 KORUTINY, NEDETERMINISMUS KATEDRA INFORMATIKY, P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2 KORUTINY, NEDETERMINISMUS Slajdy vytvo ili Vilém Vychodil a Jan Kone ný (KI, UP Olomouc) PP 2, Lekce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Typy Základní (primitivní) datové typy Deklarace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Typy v jazyce Java Základní datové typy (primitivní datové typy) Celočíselné byte, short,

Více

Lineární datové struktury

Lineární datové struktury Lineární datové struktury doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Lineární datové

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

SKRIPTOVACÍ JAZYK PRO PROSTEDÍ

SKRIPTOVACÍ JAZYK PRO PROSTEDÍ SKRIPTOVACÍ JAZYK PRO PROSTEDÍ PP2CAN Význam skript 2 Syntaxe skriptovacího jazyka 4 Struktura skriptu 4 Typy skriptu 5 Sekce 5 Komentáe 8 Syntaxe jazyka 8 Všeobecný popis 8 Píkazy 11 Vestavné funkce 15

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty

Sada 1 - PHP. 03. Proměnné, konstanty S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 03. Proměnné, konstanty Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Datová analýza, tabulky a vazby Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Návrh databáze, E-R model, normalizace. Datové typy, formáty a rozsahy dat. Vytváření tabulek, polí, konvence pojmenování.

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MAKRA III

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MAKRA III KATEDRA INFORMATIKY, P ÍRODOV DECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A MAKRA III Slajdy vytvo ili Vilém Vychodil a Jan Kone ný (KI, UP Olomouc) PP 2A, Lekce 5 Makra III 1

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST

VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST VLASTNOSTI KOMPONENT MICÍHO ETZCE -ÍSLICOVÁÁST 6.1. Analogovíslicový pevodník 6.2. Zobrazovací a záznamové zaízení 6.1. ANALOGOVÍSLICOVÝ PEVODNÍK Experimentální metody pednáška 6 Napájecí zdroj Sníma pevod

Více

Systém monitoringu návšt vnosti oficiálních turistických informa ních center

Systém monitoringu návšt vnosti oficiálních turistických informa ních center Uživatelská dokumentace Monitoring návštvnosti pro CzechTourism UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Systém monitoringu návštvnosti oficiálních turistických informaních center Identifikátor projektu: 10-01-29-618-

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá:

SII - Informatika. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: SII - Informatika Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Atribut relace, jehož hodnota jednoznačně určuje prvek v jiné relaci, se nazývá: a) sekundární klíč b)

Více

Soubory. Hung Hoang Dieu. Department of Mathematics Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 7

Soubory. Hung Hoang Dieu. Department of Mathematics Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 7 Hung Hoang Dieu Department of Mathematics Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 7 Co je to soubor? Soubor je kus diskového prostoru, vyhrazeného

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Množina v C++ (set, multiset).

Množina v C++ (set, multiset). Množina v C++ (set, multiset). Množina je datová struktura, ve které jsou uloženy nějaké prvky. V množině nesmí být dva stejné prvky. Naopak multimnožina může obsahovat i stejné prvky. Nad množinou lze

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Vyhledávání, vkládání, odstraňování Vyhledání hodnoty v nesetříděném poli Vyhledání hodnoty v setříděném poli Odstranění hodnoty z pole Vkládání hodnoty do pole Verze pro akademický

Více

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi)

Programovací jazyk. - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Programovací jazyk - norma PASCAL (1974) - implementace Turbo Pascal, Borland Pascal FreePascal Object Pascal (Delphi) Odlišnosti implementace od normy - odchylky např.: nepovinná hlavička programu odlišná

Více

4. blok část A Logické operátory

4. blok část A Logické operátory 4. blok část A Logické operátory Studijní cíl Tento blok je věnován představení logických operátorů AND, OR, NOT v jazyce SQL a práce s nimi. Doba nutná k nastudování 1-2 hodiny Průvodce studiem Při studiu

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více