LispMe. Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe. Radek Hnilica

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LispMe. Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe. Radek Hnilica"

Transkript

1 LispMe Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe Radek Hnilica

2

3 Obsah 1. LispMe... 1 Datové typy v LispMe... 1 Zabudované datové typy... 1 Další typy...3 Externí knihovny... 4 Bunny-Test Vzorová kapitola... 5 Sekce Knihovny funkcí/procedur...6 Práce s databází...6 Práce s databází jako celkem... 6 Záznamy v databázi... 8 R#zné, zatím nezat#íd#né funkce... 9 hotsync-info... 9 gc...9 Datum a #as...9 Datový typ date... 9 date?... 9 make-date Nepopsané objekty date number? integer (deprecated) abs acos acosh and angle append apply asin asinh assoc, assq, assv atan atanh battery-info begin bit-and bit-not Logický sou#et, bit po bitu bit-or bit-shift bitmap boolean? buf-get-cstr buf-get-date buf-get-f buf-get buf-get-s buf-get-s buf-get-s buf-get-time buf-get-ts buf-get-u buf-get-u buf-get-u iii

4 LispMe buf-set-cstr! buf-set-date! buf-set-f32! buf-set-f64! buf-set-s16! buf-set-s32! buf-set-s8! c r callcc car case cdr ceiling char->integer char? circular? close-input-port close-netlib close-output-port close-serial complex? cond conjugate cons continuation? cos cosh crash ctl-enter ctl-get-label ctl-get-val ctl-hit ctl-repeat ctl-select template Speciální forma define eq? eqv? equal? gensym if integer->char integer? length list list-ref list->string list->vector magnitude make-string make-vector map max member, memq, memv min not null? object->string iv

5 LispMe or pair? real? reverse set-car! set-cdr! string->list string->object string-append string-length string-lower string-ref string-set! string=! string? substring symbol? vector Porovnání srovnatelných objekt# <, # > # = * v

6 Seznam tabulek 3.1. Druh baterie...12 vi

7 Kapitola 1. LispMe Implementace jazyka Scheme pro po#íta#/diá# Palm Pilot chapter id="lispme" xreflabel="lispme" rcsinfo="$id: chapter-template,v /05/03 08:03:36 radek Exp $" print.normalpsselect -p67-71 /home/radek/cache/book/programming/author-draft.ps foldprn -s 8 print.elevenpsselect -p /home/radek/cache/book/programming/author-draft.ps foldprn -s 36 vtipný epigraf Abstrakt kapitoly, je-li. Odkazy: LispMe Home Page [http://lispme.de/] lispme [http://groups.yahoo.com/group/lispme/] diskusní skupina na Yahoo Text kapitoly p#ed sekcemi. Datové typy v LispMe V této #ásti popisuji datové typy které máme v LispMe k dispozici. Jedná se jak o datové typy zabudované, tak i složené jenž jsou vlastn# seznamy. Zabudované datové typy Zabudované datové typy jsou zabudovány do samotného LispMe a jsou p#ístupny Jedná se ve zkratce o tyto typy, které budou rozepsány dále. P#ehled zabudovaných datových typ#: number. Logické hodnoty (boolean) Typ boolean slouží k vyjád#ení logických hodnot pravda (#t) a nepravda (#f). K dispozici máme dv# hodnoty (symboly) jenž reprezentují možné pravdivostní hodnoty, již zím#né: #t pravda (true) #f nepravda (false) Logické hodnoty m#žeme zapsat p#ímo, výše uvedenými symboly, nebo vznikají jako výsledek porovnání jiných hodnot rela#ními operátory (funkcemi) <, #, >, # a =. Rovn#ž funkce jejichž jméno kon#í znakem '?', jako nap#íklad number?, vrací podle konvence hodnoty typu boolean. Nad logickými hodnotami m#žeme použít t#i základní logické funkce: and, not a or. Poznámka V logických operacích se jako pravda považuje jen symbol #t. Jako nepravda pak #f nebo jakýkoliv jiný symbol mimo #t Poznámka Upozor#uji že podle p#edchozí poznámky je pro ú#ely logických operací hondota prázdného seznamu () pravdivá. 1

8 LispMe Související: #f, #t, <, #, >, #, =, and, boolean?, case, cond, eq?, eqv?, equal?, if, not, or. Symboly (symbols) #ísla number Symboly jsou pojmenované elementy které reprezentují samy sebe. Symboly používáme pro ozna#ení prom#nných a funkcí. Posat symboly lépe. (symbol? 'my-symbol) # #t (eq? 'a 'a) # #t Související: eq?, gensym, symbol?. LispMe neimplementuje celou #íselnou v#ž jazyka Scheme, ale ne v#tšinu našich pokus# nám jeho #íslené typy budou sta#it. Vztahy mezi jednotlivými #íselnými typy se pokouším znázornít v následujícím schémátku. number complex real integer (integer? -4) # #t (real? -4) # #t (complex? -4) # #t (number? -4) # #t Jak z obrázku vyplývá, celá #ísla jsou rozeznávána také jako #ísla reálná, komplexní a jako #ísla v#bec. Jediný typ z #íselné v#že, který není implementován jsou #ísla racionální, tedy zlomky. Autor LispMe se k nim vyjd#uje slovy: whose usefulness I deny, IMHO a proto je neimplementoval. Celá #ísla integer Celá #ísla se znaménkem jsou reprezentována intern# dv#ma zp#soby. Jako nativní typ o velikosti 15 bit#, jenž nám dovoluje reprezentovat #ísla v rozsahu od do v #etn# krajních mezí. Všechna v#tší #ísla jsou vyjád#ena jako velká #ísla v posloupnosti bu#ek na hald#. Jejich velikost je omezena jen velikostí dostupné pam#ti. M#žem tedy pracovat s celými #ísly jenž jsou vyjád#eny až stovkami #íslic. Posat #ísla lépe. (* ) # Reálná #ísla, #ísla v plovoucí #ádové #arce real Reálná #ísla jsou uložena jako #ísla v plovoucí #ádové #árce v 64 bitech podle IEEE-754. Související: real? Komplexní #ísla complex Komplexní #ísla jsou uložena jako pár dvou #ísel reálných. Jedno reprezentuje reálnou složku a druhé imaginární složku komplexního #ísla. (complex? 2+3i) # #t (complex? i) # #t Související: complex? 2

9 LispMe Znaky char. Související: <, #, >, #, char->integer, char?, eq?, integer->char, max, min. #et#zce znak# string. Sovisející: <, #, >, #, list->string, max, make-string, min, object->string, string->list, string->object, string-append, string-length, string-lower, string-ref, string-set!, string?, substring Seznamy list a páry pair Páry jsou základním stavebním kamenem seznam#. Pár je dvojce (car, cdr), první #ást zvaná z historických d#vod# car (Content of Address Register) ukazuje na libovolný objekt, v seznamu pak na prvek seznamu. Druhá #ást nazývaná z historických d#vod# cdr (Content of Decrement Register) ukazuje na libovolný objekt v seznamu pak na následující položku seznamu. Související: '(), append, assoc, assq, assv, c r, car, cdr, cons, equal?, length, list, list->string, list-ref, map, member, memq, memv, null?, pair?, reverse, setcar!, set-cdr!, string->list Vektory vector closure FIXME: Související: list->vector, make-vector, vector, FIXME: Další typy bmap Související: apply FIXME: Virtuální typy nejsou existující typy. Zavádím je jen pro pot#eby tohoto manuálu. Pod pojmem virtuální typ rozumím vlastn# parametr funkce. Nap#íklad virtuální typ dbname je ve skute#nosti string. V tomto manuálu používám dbname abych ozna#il že tento konkrétní #et#zec p#edávaný jako parametr funkci, #i vracený jako hodnota, není jakýkoliv #et#zec, ale název databáze. ; Handler databáze (dbref) Reference/odkaz na otev#enou databázi, databázový handler. Ozna#ení tv#rce databáze (creator) 3

10 LispMe Ozna#ení typu databáze (type) #íslo záznamu v databázi recnum Synchroniza#ní jméno hotsync-name Externí knihovny Bunny-Test Knihovny, které nejsou sou#ástí standardní instalace LispMe. Knihovna pro testování, tzv. unit-test. Jedná se o nástroj extrémního programování.fixme: P#ed nahráním této knihovny je t#eba nahrát knihovnu SystemLib. Postup použití je tedy následující. 1. Nahrajeme knihovnu SystemLib. 2. Nahrajeme knihovnu Bunny-Test. 3. Nahrajeme testovaný modul/knihovnu. 4. Spustíme testy. 4

11 Kapitola 2. Vzorová kapitola chapter id="chapter.template" rcsinfo="$id: chapter-template,v /05/03 08:03:36 radek Exp $" vtipný epigraf Abstrakt kapitoly, je-li. Sekce Odkazy: FIXME: [] FIXME: [] Text kapitoly p#ed sekcemi. FIXME: Obsah sekce 5

12 Kapitola 3. Knihovny funkcí/procedur Popis n#kterých knihoven #i funkcí a jejich použití. Práce s databází Nejd#íve pár slov k tomu co to je databáze. Databáze v po#íta#ích palm a jejich systému je jediný zp#sob ukládání dat. Neexistují zde soubory jak je známe z jiných systém#, jen databáze. Takže co to tedy ta databáze je? Je to množina záznam#, která má n#kolik d#ležitých atribut# jsou jimi zejména: name (název) jméno databáze. Podle jména databázi identifikujeme. Jméno je #et#zec znak# v #etn# bílých a speciálních. type (typ) typ databáze je 4 bytový #et#zec creator (tv#rce) 4 byty ozna#ení tv#rce databáze FIXME: doplnit p#ípadné další atributy FIXME: Práce s databází jako celkem Ru#n# udržovaný seznam funkcí. Tento seznam je jen jakýsi rychlý #ehled funkcí, p#esn#ji prototyp# jejich volání s krátkým popisem. Funkce jsou #azeny abecedn#. Funkce: (dm-close-db dbref) uzav#ení otev#ené databáze (dm-create-db creator dbtype resource) vytvo#ení nové databáze (dm-db-info dbref) => ( dbmode attributes resource dbtype creator number creation modification backup) zjištení informací o otev#ené databázi (dm-db-list dbtype creator) # list seznam jmen databází které vyhovují podmínce dbtype, creator. (dm-db-size dbref) # (records bytes bytes) zjišt#ní jak veliký prostor databáze zabírá, její velikost (dm-delete-db ) # boolean odstran#ní existující databáze, smazání (dm-open-db dbmode) # dbref otev#ení existující databáze Umíme-li databázi vyhledat, m#žeme se zabývat zjiš#ováním informací o ní. M#žeme zjistit její velikost. Poznámka # Vyhledávání databází (dm-db-list) (dm-db-list dbtype creator) # list Pokud nevíme jak se databáze, se kterou pot#ebujeme pracovat, jmenuje, nem#žeme s ní nic d#lat. Pro tento p#ípad je tu funkce dm-db-list, která nám vrátí seznam jmen databází které vyhovují zadané podmínce. Jako podmínka jsou funkci p#edávány dva parametry: dbtype #et#zec 4 byte ozna#ujících typ databáze creator #et#zec 4 byte ozna#ujících tv#rce databáze Mezi základní operace pat#í vyhledání databáze dm-db-list. Funkci p#edáme parametry type a creator, což jsou #ty#znakové #et#zce. Zp#t dostaneme seznam databází které vyhovují stanoveným podmínkám. 6

13 (dm-db-list type creator) # list (dm-db-list "" "Plkr") # ("PluckerUserGuide" "PlkrKeyboardMap" "PlkrDocList"\ "Plkr-PluckerUserGuide" "Plucker") Jak je na p#íkladu vid#t, pokud je parametr zadán jako prázdný #et#zec, vyhoví tento všem databázím. FIXME: Vytvo#ení nové databáze (dm-create-db) (dm-create-db creator dbtype resource) Vytvo#ení a odstran#ní databáze provedeme funkcemi dm-create-db a dm-delete-db. Parametrem je název databáze a v p#ípad# vytvá#ení další atributy. (dm-create-db "Pokus" "RdkH" "data" #f) # #t Poznámka Vytvo#ení databáze tuto automaticky neotev#e. K tomu použijeme funkci dm-open-db. Osdstran#ní databáze, smazání (dm-delete-db) (dm-delete-db ) # boolean. Otev#ení a uzav#eno existující databáze (dm-open-db), (dmclose-db) (dm-close-db dbref) (dm-open-db dbmode) # dbref P#ed p#ístupem k záznam#m, nebo zjiš#ování podrobností o databázi, je tuto nutno otev#ít. K tomu se používá funkce dm-open-db. Funkci se p#edávají dva parametry: název databáze, což je #et#zec znak# mód v kterém se databáze otev#e, což je bitová maska vyjád#ená jako celé #íslo Význam jednotlivých bit# v módu je popsán v následující tabulce. kód ozna#ení význam 0x01 dmmodereadonly p#ístup k databázi jen pro #tení 0x02 dmmodewrite p#ístup k databázi jen pro zápis 0x03 dmmodereadwrite p#ístup k databázi pro #tení a zápis 0x04 dmmodeleaveopen LispMe ignoruje tuto volbu 0x08 dmmodeexclusive exkluzivní otev#ení, zamkne p#ed ostatními aplikacemi 0x10 dmmodeshowsecret zobrazí tajné/soukromé záznamy v databázi A#koliv p#i garbage collection dojde ka automatickému uzav#ení nepoužívaných databází, je velmi vhodné uzavírat je explicitn# voláním funkce dm-close-db. (dm-open-db "Pokus" 1) # #t Informace o otev#ené databázi (dm-db-info) FIXME: 7

14 Pro zjišt#ní informací o otev#ené databázi máme k dispozici funkce dm-db-info a dm-db-size. První funkce nám vrací seznam (jméno mód atributy resource? type creator po#et-zm#n ts-creation ts-modification ts-backup). Druhá pak velikost databáze (po#et-záznam# po#et-byte-v#etn#-overhead po#et-byte). (define p (dm-open-db "Pokus" 1)) (dm-db-info p) # ("Pokus" 1 0 #f "data" "RdkH" 0 [ts ]\ [ts ] [ts ]) (dm-db-size p) # (0 84 0) Zjišt#ní velikosti databáze (dm-db-size) Funkci p#edáváme jako jediný parametr referenci na databázi jenž získáme otev#ením databáze funkcí dm-open-db. Jako návratovou hodnotu dostaneme seznam se t#emi #ísly. Tato znamenají: po#et záznam# (records) v databázi skute#ná velikost v slabikách (byte), jenž databáze zabírá v pam#t. Zapo#ítán je také nevyužitý ale alokovaný prostor. celková velikost databáze. Velikost využité pam#ti, bez alokovaného ale nevyužitého prostoru. (dm-db-size (dm-open-db "AddressDB" 5)) ( ) Záznamy v databázi Funkce: (dm-archive-rec dbref recnum) # boolean (dm-delete-rec dbref recnum) # boolean (dm-get-rec-attr dbref recnum) # rec-attr (dm-read-rec dbref recnum) # string. FIXME: dm-archive-rec (dm-archive-rec dbref recnum) # boolean Nastaví danému záznamu recnum v otev#ené databázi dbref p#íznak delete, takže p#i následné synchronizaci bude tento archivován na po#íta#i a odstran#n z databáze. dm-delete-rec (dm-delete-rec dbref recnum) # boolean Nastaví danému záznamu recnum v otev#ené databázi dbref p#íznak delete, takže p#i následné synchronizaci bude tento odstran#n z databáze. (dm-delete-rec (dm-open-db "Foo" 3) 17) # #t dm-get-rec-attr (dm-get-rec-attr dbref recnum) # rec-attr Zjistí atributy daného záznamu recnum v otev#ené databázi dbref. Atributy jsou vyjád#eny jako logický sou#et jednotlivých bit# a reprezentovány jedním bajtem. 8

15 dm-read-rec (dm-get-rec-attr (dm-open-db "AddressDB" 1) 109) # 64 (dm-read-rec dbref recnum) # string P#e#te obsah záznamu recnum v otev#ené databázi dbref. Obsah je vrácen jako #et#zec znak#. (dm-read-rec (dm-open-db "AddressDB" 1) 26) # "...#et#zec znak#..." R#zné, zatím nezat#íd#né funkce FIXME: (gc) # #n (hotsync-info) # (hotsync-name timestamp timestamp number). hotsync-info gc (hotsync-info) # (hotsync-name timestamp timestamp number) (gc) # #n Startuje Garbage Collection. Datum a #as V LispMe je n#kolik datových typ# prezentujícich #asové informace. Tyto jsou dány možnostmi PalmOS. Dopsat: (make-date y m d) # date (make-time h m) # time (make-ts num) # ts. Datový typ date date? Reprezentuje informaci o datumu, tedy rok m#síc a den. Data tohoto typu konstruujeme pomocí funkce make-date. 9

16 make-date (make-date year month day) Nepopsané objekty date+ number? Prázdné záznamy o objektech které zatím nejsou posané, ale pot#ebuji se na n# odkazovat. Záznamy uvádím ve form# prázdných sekcí. Po dopln#ní obsahu budou tyto umístn#ny na správné místo v dokumentaci. (date+ date integer) Spo#tení data p#ipo#ítáním udaného po#tu dní k jinému datu. (number? obj) Funkce zjiš#uje zdali je testovaný objekt #íslem. (number? 42) # #t (number? 'ahoj) # #f (number? i) # #t integer (deprecated) abs acos (integer number) P#evod #ísla v plovoucí #ádové #árce na celé #íslo. (abs number) # number Po#ítá absolutní hodnotu zadaného #ísla. (abs ) # (abs -2+i) # (abs ) # (integer? (abs )) # #t V standardní knihovn# je funkce abs definována takto: (define (abs n) (if (real? n) (if (# n 0) n (- n)) (magnitude n))) (acos number) 10

17 acosh and angle append apply asin asinh (acosh number) (and ) (angle parametry) Výpo#et úhlu komplexního #ísla. (angle 4) # 0 (angle 1+i) # (append list 1 ) (apply procedure arglist) (asin parametry) (asinh number) Po#ítá hyperbolický assoc, assq, assv atan (assoc parametry) (assq parametry) (assv parametry) (atan number) Po#ítá arc tangent #íselného argumentu. 11

18 atanh (atanh number) Po#ítá hyperbolický arc tangent #íselného argumentu. battery-info begin bit-and bit-not (battery-info) # (current-voltage warning-voltage critical-voltage ticks-until-warning batery-kind plugged percen Získání informací o stavu baterie a napájení. Funkce vrátí seznam sedmi prvk# které po po#adí znamenají: 1. aktuální nap#tí [V] 2. detek#ní úrov## nízkého nap#tí [V] 3. detek#ní úrov## kritického nap#tí [V] 4. po#et tik#, doba k dosažení nízkého nap#tí 5. druh baterie, #íslo oznamuje jaký druh baterie je v našem handheldu. Následující tabulka popisující jednotlivé druhy baterií je p#evzata z popisu typu SysBateryKind v hlavi#kovém souboru System/SystemMgr.h. Tabulka 3.1. Druh baterie hodnota baterie 0 sysbatterykindalkaline alkalická 1 sysbatterykindnicad nikl kadmium 2 sysbatterykindliion litium iontová 3 sysbatterykindrechalk nabíjecí alkalická 4 sysbatterykindnimh Nikl metal hydrid 5 sysbatterykindliion1400 Lithium ion, 1400mAh 6. je handheld p#ipojen k synchroniza#nímu a nabíjecímu kabelu? 7. percentuální hodnota stavu nabytí baterií (battery-info) # ( #t 100) (begin expr 1 expr 2 ) Sekven#ní vyhodnocení výraz#. Konstrukce je jakousi závorkou kolem bloku p#íkaz#. Výsledná hodnota je výslednou hodnotou posledního p#íkazu. (begin 'ja "n#co" (* 6 7)) # 42 (bit-and parametry ) Logcký sou#in bit po bitu celo#íselných argument#. (bit-and 57 42) # 40 (bit-not integer) 12

19 Logický sou#et, bit po bitu bit-or (bit-or parametry) bit-shift (bit-shift n k) --bitmap-- (bitmap bmap) boolean? (boolean? obj) buf-get-cstr (buf-get-cstr buf offset) buf-get-date (buf-get-date buf offset) P#e#te PalmOS datum z bufferu. buf-get-f32 (buf-get-f32 buf offset) buf-get-64 (buf-get-64 buf offset) buf-get-s16 (buf-get-s16 buf offset) 13

20 buf-get-s32 (buf-get-s32 buf offset) buf-get-s8 (buf-get-s8 buf offset) buf-get-time (buf-get-time buf offset) buf-get-ts (buf-get-ts buf offset) buf-get-u16 (buf-get-u16 buf offset) buf-get-u32 (buf-get-u32 buf offset) buf-get-u8 (buf-get-u8 buf offset) buf-set-cstr! (buf-set-cstr! buf offset string) buf-set-date! (buf-set-date! buf offset date) 14

21 buf-set-f32! (buf-set-f32! buf offset real) buf-set-f64! (buf-set-f64! parametry) buf-set-s16! (buf-set-s16! parametry) buf-set-s32! (buf-set-s32! parametry) buf-set-s8! c r callcc car case cdr (buf-set-s8! parametry) (c pair (call/cc procedure) (car pair) (case parametry) (cdr pair) 15

22 --ceiling-- (ceiling para) char->integer char? (char->integer char) (char? obj) circular? (circular? obj) close-input-port (close-input-port para) close-netlib (close-netlib para) close-output-port (close-output-port para) close-serial complex? (close-serial para) (complex? obj) 16

23 cond (cond parametry) conjugate cons (conjugate number) (cons obj 1 obj 2 ) continuation? cos cosh (continuation? obj) (cos para) (cosh para) --crash-- (crash) ctl-enter (ctl-enter para) --ctl-get-label-- (ctl-get-label para) --ctl-get-val-- (ctl-get-val para) 17

24 ctl-hit (ctl-hit id) ctl-repeat (ctl-repeat para) ctl-select (ctl-select id state) --template-- (template para) Speciální forma define eq? eqv? equal? (define parametry) (define (var formals) expr1 expr2 ) Vtvá#í spojení (vazbu) mezi symbolem (jménem) a jeho hodnotou. Používá se zejména k definování prom#nných a funkcí. (define pi ) # #n (define (sq x) (* x x)) # #n (eq? obj 1 obj 2 ) Rozpoznávání identických objekt#. (eq? 'a 'b) # #f (eq? 'sym 'sym) # #t (eq? ) # #f (eqv? parametry) (equal? parametry) 18

25 gensym if (gensym parametry) (if test consequent [alternative]) Speciální forma pro podmín#né vyhodnocování výraz#. Je li výsledek vyhodnocení parametru test pravdivý, je vyhodnocen výraz consequent a jeho hodnota je pak výsledkem speciální formy if. Je-li výsledek vyhodnocení výrazu test nepravdivý, je vyhodnocen výraz alternative a jeho hodnota je pak výsledkem speciální formy if. (if #t (* 6 7)) # 42 (if #f (/ 0 0)) # #f integer->char (integer->char integer) integer? length list (integer? obj) Testování, zda-li je zadaný objekt celé #íslo. (length list) (list para) list-ref (list-ref para) list->string (list->string charlist) # string 19

26 list->vector (list->vector list) # vector magnitude (magnitude number) Po#ítá magnitudu (absolutní velikost) komplexního #ísla. (magnitude 3.14) # 3.14 (magnitude 1+2i) # (magnitude -2) # 2 make-string (make-string parametry) make-vector map max (make-vector len fill) (map para) (max parametry) member, memq, memv --min-- not (member obj list) (memq obj list) (min parametry) (not parametry) 20

27 null? (null? obj) object->string or pair? real? reverse (object->string parametry) (or parametry) (pair? obj) set-car! set-cdr! (real? obj) Testuje, zda-li je objekt reálné #íslo. (reverse para) (set-car! pair obj) (set-cdr! pair obj) string->list (string->list parametry) 21

28 string->object (string->object parametry) string-append (string-append parametry) string-length (string-length para) string-lower (string-lower string) string-ref (string-ref para) string-set! string=! string? (string-set! para) (string=! para) (string? obj) --substring-- symbol? (substring para) (symbol? obj) 22

29 vector (vector para) Porovnání srovnatelných objekt# <, # > # = * (< obj 1 obj 2 ) # boolean (# obj 1 obj 2 ) # boolean (> obj 1 obj 2 ) # boolean (# obj 1 obj 2 ) # boolean Funkce porovnávají srovnatelné objekty a vrací pravdivostní hodnotu dle toho jak srovnání dopadne. (< "abc" "abeceda") # #t (# 5 4.1) # #t (= obj 1 obj 2 ) (* parametry) 23

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Programovací jazyk DARWin

Programovací jazyk DARWin Programovací jazyk DARWin DATA ANALYSIS ROBOT for Windows Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software 2 Programovací jazyk DARWin Definice a popis 2011-2013 TriloByte Statistical Software

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Funkcionální programování

Funkcionální programování Funkcionální programování Scheme ale i trochu C#, Boo, Perlu, Smalltalku apod. Jiří Fišer MMVIII Funkcionální paradigma funkcionální paradigma je jedním z klasických paradigmat programování (podobně jako

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Autor : Bc. Petr Gazdík

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Autor : Bc. Petr Gazdík ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 211 Autor : Bc. Petr Gazdík ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Micí jednotka naviganího

Více

Programovací jazyk PASCAL Turbo

Programovací jazyk PASCAL Turbo Obsah 1 Programovací jazyk PASCAL Turbo 5 11 Základní prostředky pro zápis programu 5 111 Lexikální symboly jazyka 6 12 Struktura programu 7 13 Část definicí a deklarací 8 131 Deklarace návěští 8 132 Definice

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více