LispMe. Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe. Radek Hnilica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LispMe. Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe. Radek Hnilica"

Transkript

1 LispMe Programování a vytvá#ení aplikací s LispMe Radek Hnilica

2

3 Obsah 1. LispMe... 1 Datové typy v LispMe... 1 Zabudované datové typy... 1 Další typy...3 Externí knihovny... 4 Bunny-Test Vzorová kapitola... 5 Sekce Knihovny funkcí/procedur...6 Práce s databází...6 Práce s databází jako celkem... 6 Záznamy v databázi... 8 R#zné, zatím nezat#íd#né funkce... 9 hotsync-info... 9 gc...9 Datum a #as...9 Datový typ date... 9 date?... 9 make-date Nepopsané objekty date number? integer (deprecated) abs acos acosh and angle append apply asin asinh assoc, assq, assv atan atanh battery-info begin bit-and bit-not Logický sou#et, bit po bitu bit-or bit-shift bitmap boolean? buf-get-cstr buf-get-date buf-get-f buf-get buf-get-s buf-get-s buf-get-s buf-get-time buf-get-ts buf-get-u buf-get-u buf-get-u iii

4 LispMe buf-set-cstr! buf-set-date! buf-set-f32! buf-set-f64! buf-set-s16! buf-set-s32! buf-set-s8! c r callcc car case cdr ceiling char->integer char? circular? close-input-port close-netlib close-output-port close-serial complex? cond conjugate cons continuation? cos cosh crash ctl-enter ctl-get-label ctl-get-val ctl-hit ctl-repeat ctl-select template Speciální forma define eq? eqv? equal? gensym if integer->char integer? length list list-ref list->string list->vector magnitude make-string make-vector map max member, memq, memv min not null? object->string iv

5 LispMe or pair? real? reverse set-car! set-cdr! string->list string->object string-append string-length string-lower string-ref string-set! string=! string? substring symbol? vector Porovnání srovnatelných objekt# <, # > # = * v

6 Seznam tabulek 3.1. Druh baterie...12 vi

7 Kapitola 1. LispMe Implementace jazyka Scheme pro po#íta#/diá# Palm Pilot chapter id="lispme" xreflabel="lispme" rcsinfo="$id: chapter-template,v /05/03 08:03:36 radek Exp $" print.normalpsselect -p67-71 /home/radek/cache/book/programming/author-draft.ps foldprn -s 8 print.elevenpsselect -p /home/radek/cache/book/programming/author-draft.ps foldprn -s 36 vtipný epigraf Abstrakt kapitoly, je-li. Odkazy: LispMe Home Page [http://lispme.de/] lispme [http://groups.yahoo.com/group/lispme/] diskusní skupina na Yahoo Text kapitoly p#ed sekcemi. Datové typy v LispMe V této #ásti popisuji datové typy které máme v LispMe k dispozici. Jedná se jak o datové typy zabudované, tak i složené jenž jsou vlastn# seznamy. Zabudované datové typy Zabudované datové typy jsou zabudovány do samotného LispMe a jsou p#ístupny Jedná se ve zkratce o tyto typy, které budou rozepsány dále. P#ehled zabudovaných datových typ#: number. Logické hodnoty (boolean) Typ boolean slouží k vyjád#ení logických hodnot pravda (#t) a nepravda (#f). K dispozici máme dv# hodnoty (symboly) jenž reprezentují možné pravdivostní hodnoty, již zím#né: #t pravda (true) #f nepravda (false) Logické hodnoty m#žeme zapsat p#ímo, výše uvedenými symboly, nebo vznikají jako výsledek porovnání jiných hodnot rela#ními operátory (funkcemi) <, #, >, # a =. Rovn#ž funkce jejichž jméno kon#í znakem '?', jako nap#íklad number?, vrací podle konvence hodnoty typu boolean. Nad logickými hodnotami m#žeme použít t#i základní logické funkce: and, not a or. Poznámka V logických operacích se jako pravda považuje jen symbol #t. Jako nepravda pak #f nebo jakýkoliv jiný symbol mimo #t Poznámka Upozor#uji že podle p#edchozí poznámky je pro ú#ely logických operací hondota prázdného seznamu () pravdivá. 1

8 LispMe Související: #f, #t, <, #, >, #, =, and, boolean?, case, cond, eq?, eqv?, equal?, if, not, or. Symboly (symbols) #ísla number Symboly jsou pojmenované elementy které reprezentují samy sebe. Symboly používáme pro ozna#ení prom#nných a funkcí. Posat symboly lépe. (symbol? 'my-symbol) # #t (eq? 'a 'a) # #t Související: eq?, gensym, symbol?. LispMe neimplementuje celou #íselnou v#ž jazyka Scheme, ale ne v#tšinu našich pokus# nám jeho #íslené typy budou sta#it. Vztahy mezi jednotlivými #íselnými typy se pokouším znázornít v následujícím schémátku. number complex real integer (integer? -4) # #t (real? -4) # #t (complex? -4) # #t (number? -4) # #t Jak z obrázku vyplývá, celá #ísla jsou rozeznávána také jako #ísla reálná, komplexní a jako #ísla v#bec. Jediný typ z #íselné v#že, který není implementován jsou #ísla racionální, tedy zlomky. Autor LispMe se k nim vyjd#uje slovy: whose usefulness I deny, IMHO a proto je neimplementoval. Celá #ísla integer Celá #ísla se znaménkem jsou reprezentována intern# dv#ma zp#soby. Jako nativní typ o velikosti 15 bit#, jenž nám dovoluje reprezentovat #ísla v rozsahu od do v #etn# krajních mezí. Všechna v#tší #ísla jsou vyjád#ena jako velká #ísla v posloupnosti bu#ek na hald#. Jejich velikost je omezena jen velikostí dostupné pam#ti. M#žem tedy pracovat s celými #ísly jenž jsou vyjád#eny až stovkami #íslic. Posat #ísla lépe. (* ) # Reálná #ísla, #ísla v plovoucí #ádové #arce real Reálná #ísla jsou uložena jako #ísla v plovoucí #ádové #árce v 64 bitech podle IEEE-754. Související: real? Komplexní #ísla complex Komplexní #ísla jsou uložena jako pár dvou #ísel reálných. Jedno reprezentuje reálnou složku a druhé imaginární složku komplexního #ísla. (complex? 2+3i) # #t (complex? i) # #t Související: complex? 2

9 LispMe Znaky char. Související: <, #, >, #, char->integer, char?, eq?, integer->char, max, min. #et#zce znak# string. Sovisející: <, #, >, #, list->string, max, make-string, min, object->string, string->list, string->object, string-append, string-length, string-lower, string-ref, string-set!, string?, substring Seznamy list a páry pair Páry jsou základním stavebním kamenem seznam#. Pár je dvojce (car, cdr), první #ást zvaná z historických d#vod# car (Content of Address Register) ukazuje na libovolný objekt, v seznamu pak na prvek seznamu. Druhá #ást nazývaná z historických d#vod# cdr (Content of Decrement Register) ukazuje na libovolný objekt v seznamu pak na následující položku seznamu. Související: '(), append, assoc, assq, assv, c r, car, cdr, cons, equal?, length, list, list->string, list-ref, map, member, memq, memv, null?, pair?, reverse, setcar!, set-cdr!, string->list Vektory vector closure FIXME: Související: list->vector, make-vector, vector, FIXME: Další typy bmap Související: apply FIXME: Virtuální typy nejsou existující typy. Zavádím je jen pro pot#eby tohoto manuálu. Pod pojmem virtuální typ rozumím vlastn# parametr funkce. Nap#íklad virtuální typ dbname je ve skute#nosti string. V tomto manuálu používám dbname abych ozna#il že tento konkrétní #et#zec p#edávaný jako parametr funkci, #i vracený jako hodnota, není jakýkoliv #et#zec, ale název databáze. ; Handler databáze (dbref) Reference/odkaz na otev#enou databázi, databázový handler. Ozna#ení tv#rce databáze (creator) 3

10 LispMe Ozna#ení typu databáze (type) #íslo záznamu v databázi recnum Synchroniza#ní jméno hotsync-name Externí knihovny Bunny-Test Knihovny, které nejsou sou#ástí standardní instalace LispMe. Knihovna pro testování, tzv. unit-test. Jedná se o nástroj extrémního programování.fixme: P#ed nahráním této knihovny je t#eba nahrát knihovnu SystemLib. Postup použití je tedy následující. 1. Nahrajeme knihovnu SystemLib. 2. Nahrajeme knihovnu Bunny-Test. 3. Nahrajeme testovaný modul/knihovnu. 4. Spustíme testy. 4

11 Kapitola 2. Vzorová kapitola chapter id="chapter.template" rcsinfo="$id: chapter-template,v /05/03 08:03:36 radek Exp $" vtipný epigraf Abstrakt kapitoly, je-li. Sekce Odkazy: FIXME: [] FIXME: [] Text kapitoly p#ed sekcemi. FIXME: Obsah sekce 5

12 Kapitola 3. Knihovny funkcí/procedur Popis n#kterých knihoven #i funkcí a jejich použití. Práce s databází Nejd#íve pár slov k tomu co to je databáze. Databáze v po#íta#ích palm a jejich systému je jediný zp#sob ukládání dat. Neexistují zde soubory jak je známe z jiných systém#, jen databáze. Takže co to tedy ta databáze je? Je to množina záznam#, která má n#kolik d#ležitých atribut# jsou jimi zejména: name (název) jméno databáze. Podle jména databázi identifikujeme. Jméno je #et#zec znak# v #etn# bílých a speciálních. type (typ) typ databáze je 4 bytový #et#zec creator (tv#rce) 4 byty ozna#ení tv#rce databáze FIXME: doplnit p#ípadné další atributy FIXME: Práce s databází jako celkem Ru#n# udržovaný seznam funkcí. Tento seznam je jen jakýsi rychlý #ehled funkcí, p#esn#ji prototyp# jejich volání s krátkým popisem. Funkce jsou #azeny abecedn#. Funkce: (dm-close-db dbref) uzav#ení otev#ené databáze (dm-create-db creator dbtype resource) vytvo#ení nové databáze (dm-db-info dbref) => ( dbmode attributes resource dbtype creator number creation modification backup) zjištení informací o otev#ené databázi (dm-db-list dbtype creator) # list seznam jmen databází které vyhovují podmínce dbtype, creator. (dm-db-size dbref) # (records bytes bytes) zjišt#ní jak veliký prostor databáze zabírá, její velikost (dm-delete-db ) # boolean odstran#ní existující databáze, smazání (dm-open-db dbmode) # dbref otev#ení existující databáze Umíme-li databázi vyhledat, m#žeme se zabývat zjiš#ováním informací o ní. M#žeme zjistit její velikost. Poznámka # Vyhledávání databází (dm-db-list) (dm-db-list dbtype creator) # list Pokud nevíme jak se databáze, se kterou pot#ebujeme pracovat, jmenuje, nem#žeme s ní nic d#lat. Pro tento p#ípad je tu funkce dm-db-list, která nám vrátí seznam jmen databází které vyhovují zadané podmínce. Jako podmínka jsou funkci p#edávány dva parametry: dbtype #et#zec 4 byte ozna#ujících typ databáze creator #et#zec 4 byte ozna#ujících tv#rce databáze Mezi základní operace pat#í vyhledání databáze dm-db-list. Funkci p#edáme parametry type a creator, což jsou #ty#znakové #et#zce. Zp#t dostaneme seznam databází které vyhovují stanoveným podmínkám. 6

13 (dm-db-list type creator) # list (dm-db-list "" "Plkr") # ("PluckerUserGuide" "PlkrKeyboardMap" "PlkrDocList"\ "Plkr-PluckerUserGuide" "Plucker") Jak je na p#íkladu vid#t, pokud je parametr zadán jako prázdný #et#zec, vyhoví tento všem databázím. FIXME: Vytvo#ení nové databáze (dm-create-db) (dm-create-db creator dbtype resource) Vytvo#ení a odstran#ní databáze provedeme funkcemi dm-create-db a dm-delete-db. Parametrem je název databáze a v p#ípad# vytvá#ení další atributy. (dm-create-db "Pokus" "RdkH" "data" #f) # #t Poznámka Vytvo#ení databáze tuto automaticky neotev#e. K tomu použijeme funkci dm-open-db. Osdstran#ní databáze, smazání (dm-delete-db) (dm-delete-db ) # boolean. Otev#ení a uzav#eno existující databáze (dm-open-db), (dmclose-db) (dm-close-db dbref) (dm-open-db dbmode) # dbref P#ed p#ístupem k záznam#m, nebo zjiš#ování podrobností o databázi, je tuto nutno otev#ít. K tomu se používá funkce dm-open-db. Funkci se p#edávají dva parametry: název databáze, což je #et#zec znak# mód v kterém se databáze otev#e, což je bitová maska vyjád#ená jako celé #íslo Význam jednotlivých bit# v módu je popsán v následující tabulce. kód ozna#ení význam 0x01 dmmodereadonly p#ístup k databázi jen pro #tení 0x02 dmmodewrite p#ístup k databázi jen pro zápis 0x03 dmmodereadwrite p#ístup k databázi pro #tení a zápis 0x04 dmmodeleaveopen LispMe ignoruje tuto volbu 0x08 dmmodeexclusive exkluzivní otev#ení, zamkne p#ed ostatními aplikacemi 0x10 dmmodeshowsecret zobrazí tajné/soukromé záznamy v databázi A#koliv p#i garbage collection dojde ka automatickému uzav#ení nepoužívaných databází, je velmi vhodné uzavírat je explicitn# voláním funkce dm-close-db. (dm-open-db "Pokus" 1) # #t Informace o otev#ené databázi (dm-db-info) FIXME: 7

14 Pro zjišt#ní informací o otev#ené databázi máme k dispozici funkce dm-db-info a dm-db-size. První funkce nám vrací seznam (jméno mód atributy resource? type creator po#et-zm#n ts-creation ts-modification ts-backup). Druhá pak velikost databáze (po#et-záznam# po#et-byte-v#etn#-overhead po#et-byte). (define p (dm-open-db "Pokus" 1)) (dm-db-info p) # ("Pokus" 1 0 #f "data" "RdkH" 0 [ts ]\ [ts ] [ts ]) (dm-db-size p) # (0 84 0) Zjišt#ní velikosti databáze (dm-db-size) Funkci p#edáváme jako jediný parametr referenci na databázi jenž získáme otev#ením databáze funkcí dm-open-db. Jako návratovou hodnotu dostaneme seznam se t#emi #ísly. Tato znamenají: po#et záznam# (records) v databázi skute#ná velikost v slabikách (byte), jenž databáze zabírá v pam#t. Zapo#ítán je také nevyužitý ale alokovaný prostor. celková velikost databáze. Velikost využité pam#ti, bez alokovaného ale nevyužitého prostoru. (dm-db-size (dm-open-db "AddressDB" 5)) ( ) Záznamy v databázi Funkce: (dm-archive-rec dbref recnum) # boolean (dm-delete-rec dbref recnum) # boolean (dm-get-rec-attr dbref recnum) # rec-attr (dm-read-rec dbref recnum) # string. FIXME: dm-archive-rec (dm-archive-rec dbref recnum) # boolean Nastaví danému záznamu recnum v otev#ené databázi dbref p#íznak delete, takže p#i následné synchronizaci bude tento archivován na po#íta#i a odstran#n z databáze. dm-delete-rec (dm-delete-rec dbref recnum) # boolean Nastaví danému záznamu recnum v otev#ené databázi dbref p#íznak delete, takže p#i následné synchronizaci bude tento odstran#n z databáze. (dm-delete-rec (dm-open-db "Foo" 3) 17) # #t dm-get-rec-attr (dm-get-rec-attr dbref recnum) # rec-attr Zjistí atributy daného záznamu recnum v otev#ené databázi dbref. Atributy jsou vyjád#eny jako logický sou#et jednotlivých bit# a reprezentovány jedním bajtem. 8

15 dm-read-rec (dm-get-rec-attr (dm-open-db "AddressDB" 1) 109) # 64 (dm-read-rec dbref recnum) # string P#e#te obsah záznamu recnum v otev#ené databázi dbref. Obsah je vrácen jako #et#zec znak#. (dm-read-rec (dm-open-db "AddressDB" 1) 26) # "...#et#zec znak#..." R#zné, zatím nezat#íd#né funkce FIXME: (gc) # #n (hotsync-info) # (hotsync-name timestamp timestamp number). hotsync-info gc (hotsync-info) # (hotsync-name timestamp timestamp number) (gc) # #n Startuje Garbage Collection. Datum a #as V LispMe je n#kolik datových typ# prezentujícich #asové informace. Tyto jsou dány možnostmi PalmOS. Dopsat: (make-date y m d) # date (make-time h m) # time (make-ts num) # ts. Datový typ date date? Reprezentuje informaci o datumu, tedy rok m#síc a den. Data tohoto typu konstruujeme pomocí funkce make-date. 9

16 make-date (make-date year month day) Nepopsané objekty date+ number? Prázdné záznamy o objektech které zatím nejsou posané, ale pot#ebuji se na n# odkazovat. Záznamy uvádím ve form# prázdných sekcí. Po dopln#ní obsahu budou tyto umístn#ny na správné místo v dokumentaci. (date+ date integer) Spo#tení data p#ipo#ítáním udaného po#tu dní k jinému datu. (number? obj) Funkce zjiš#uje zdali je testovaný objekt #íslem. (number? 42) # #t (number? 'ahoj) # #f (number? i) # #t integer (deprecated) abs acos (integer number) P#evod #ísla v plovoucí #ádové #árce na celé #íslo. (abs number) # number Po#ítá absolutní hodnotu zadaného #ísla. (abs ) # (abs -2+i) # (abs ) # (integer? (abs )) # #t V standardní knihovn# je funkce abs definována takto: (define (abs n) (if (real? n) (if (# n 0) n (- n)) (magnitude n))) (acos number) 10

17 acosh and angle append apply asin asinh (acosh number) (and ) (angle parametry) Výpo#et úhlu komplexního #ísla. (angle 4) # 0 (angle 1+i) # (append list 1 ) (apply procedure arglist) (asin parametry) (asinh number) Po#ítá hyperbolický assoc, assq, assv atan (assoc parametry) (assq parametry) (assv parametry) (atan number) Po#ítá arc tangent #íselného argumentu. 11

18 atanh (atanh number) Po#ítá hyperbolický arc tangent #íselného argumentu. battery-info begin bit-and bit-not (battery-info) # (current-voltage warning-voltage critical-voltage ticks-until-warning batery-kind plugged percen Získání informací o stavu baterie a napájení. Funkce vrátí seznam sedmi prvk# které po po#adí znamenají: 1. aktuální nap#tí [V] 2. detek#ní úrov## nízkého nap#tí [V] 3. detek#ní úrov## kritického nap#tí [V] 4. po#et tik#, doba k dosažení nízkého nap#tí 5. druh baterie, #íslo oznamuje jaký druh baterie je v našem handheldu. Následující tabulka popisující jednotlivé druhy baterií je p#evzata z popisu typu SysBateryKind v hlavi#kovém souboru System/SystemMgr.h. Tabulka 3.1. Druh baterie hodnota baterie 0 sysbatterykindalkaline alkalická 1 sysbatterykindnicad nikl kadmium 2 sysbatterykindliion litium iontová 3 sysbatterykindrechalk nabíjecí alkalická 4 sysbatterykindnimh Nikl metal hydrid 5 sysbatterykindliion1400 Lithium ion, 1400mAh 6. je handheld p#ipojen k synchroniza#nímu a nabíjecímu kabelu? 7. percentuální hodnota stavu nabytí baterií (battery-info) # ( #t 100) (begin expr 1 expr 2 ) Sekven#ní vyhodnocení výraz#. Konstrukce je jakousi závorkou kolem bloku p#íkaz#. Výsledná hodnota je výslednou hodnotou posledního p#íkazu. (begin 'ja "n#co" (* 6 7)) # 42 (bit-and parametry ) Logcký sou#in bit po bitu celo#íselných argument#. (bit-and 57 42) # 40 (bit-not integer) 12

19 Logický sou#et, bit po bitu bit-or (bit-or parametry) bit-shift (bit-shift n k) --bitmap-- (bitmap bmap) boolean? (boolean? obj) buf-get-cstr (buf-get-cstr buf offset) buf-get-date (buf-get-date buf offset) P#e#te PalmOS datum z bufferu. buf-get-f32 (buf-get-f32 buf offset) buf-get-64 (buf-get-64 buf offset) buf-get-s16 (buf-get-s16 buf offset) 13

20 buf-get-s32 (buf-get-s32 buf offset) buf-get-s8 (buf-get-s8 buf offset) buf-get-time (buf-get-time buf offset) buf-get-ts (buf-get-ts buf offset) buf-get-u16 (buf-get-u16 buf offset) buf-get-u32 (buf-get-u32 buf offset) buf-get-u8 (buf-get-u8 buf offset) buf-set-cstr! (buf-set-cstr! buf offset string) buf-set-date! (buf-set-date! buf offset date) 14

21 buf-set-f32! (buf-set-f32! buf offset real) buf-set-f64! (buf-set-f64! parametry) buf-set-s16! (buf-set-s16! parametry) buf-set-s32! (buf-set-s32! parametry) buf-set-s8! c r callcc car case cdr (buf-set-s8! parametry) (c pair (call/cc procedure) (car pair) (case parametry) (cdr pair) 15

22 --ceiling-- (ceiling para) char->integer char? (char->integer char) (char? obj) circular? (circular? obj) close-input-port (close-input-port para) close-netlib (close-netlib para) close-output-port (close-output-port para) close-serial complex? (close-serial para) (complex? obj) 16

23 cond (cond parametry) conjugate cons (conjugate number) (cons obj 1 obj 2 ) continuation? cos cosh (continuation? obj) (cos para) (cosh para) --crash-- (crash) ctl-enter (ctl-enter para) --ctl-get-label-- (ctl-get-label para) --ctl-get-val-- (ctl-get-val para) 17

24 ctl-hit (ctl-hit id) ctl-repeat (ctl-repeat para) ctl-select (ctl-select id state) --template-- (template para) Speciální forma define eq? eqv? equal? (define parametry) (define (var formals) expr1 expr2 ) Vtvá#í spojení (vazbu) mezi symbolem (jménem) a jeho hodnotou. Používá se zejména k definování prom#nných a funkcí. (define pi ) # #n (define (sq x) (* x x)) # #n (eq? obj 1 obj 2 ) Rozpoznávání identických objekt#. (eq? 'a 'b) # #f (eq? 'sym 'sym) # #t (eq? ) # #f (eqv? parametry) (equal? parametry) 18

25 gensym if (gensym parametry) (if test consequent [alternative]) Speciální forma pro podmín#né vyhodnocování výraz#. Je li výsledek vyhodnocení parametru test pravdivý, je vyhodnocen výraz consequent a jeho hodnota je pak výsledkem speciální formy if. Je-li výsledek vyhodnocení výrazu test nepravdivý, je vyhodnocen výraz alternative a jeho hodnota je pak výsledkem speciální formy if. (if #t (* 6 7)) # 42 (if #f (/ 0 0)) # #f integer->char (integer->char integer) integer? length list (integer? obj) Testování, zda-li je zadaný objekt celé #íslo. (length list) (list para) list-ref (list-ref para) list->string (list->string charlist) # string 19

26 list->vector (list->vector list) # vector magnitude (magnitude number) Po#ítá magnitudu (absolutní velikost) komplexního #ísla. (magnitude 3.14) # 3.14 (magnitude 1+2i) # (magnitude -2) # 2 make-string (make-string parametry) make-vector map max (make-vector len fill) (map para) (max parametry) member, memq, memv --min-- not (member obj list) (memq obj list) (min parametry) (not parametry) 20

27 null? (null? obj) object->string or pair? real? reverse (object->string parametry) (or parametry) (pair? obj) set-car! set-cdr! (real? obj) Testuje, zda-li je objekt reálné #íslo. (reverse para) (set-car! pair obj) (set-cdr! pair obj) string->list (string->list parametry) 21

28 string->object (string->object parametry) string-append (string-append parametry) string-length (string-length para) string-lower (string-lower string) string-ref (string-ref para) string-set! string=! string? (string-set! para) (string=! para) (string? obj) --substring-- symbol? (substring para) (symbol? obj) 22

29 vector (vector para) Porovnání srovnatelných objekt# <, # > # = * (< obj 1 obj 2 ) # boolean (# obj 1 obj 2 ) # boolean (> obj 1 obj 2 ) # boolean (# obj 1 obj 2 ) # boolean Funkce porovnávají srovnatelné objekty a vrací pravdivostní hodnotu dle toho jak srovnání dopadne. (< "abc" "abeceda") # #t (# 5 4.1) # #t (= obj 1 obj 2 ) (* parametry) 23

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY

PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY KATEDRA INFORMATIKY, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO, OLOMOUC PARADIGMATA PROGRAMOVÁNÍ 2A INTERPRET S VEDLEJŠÍMI EFEKTY A MAKRY VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO MATERIÁLU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Radomíra Duží L06615. Datový typ množina

Radomíra Duží L06615. Datový typ množina Radomíra Duží L06615 Datový typ množina Množina slouží k uložení prvků stejného bázového ordinárního typu. Bázové typy - jsou typy, jejichž hodnot mohou prvky množiny nabývat. Nesmí obsahovat více než

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Seminář IVT. MS Excel, opakování funkcí

Seminář IVT. MS Excel, opakování funkcí Seminář IVT MS Excel, opakování funkcí Výuka Opakování z minulé hodiny. Založeno na výsledcích Vašich domácích úkolů, podrobné zopakování věcí, ve kterých děláte nejčastěji chyby. Nejčastější jsou následující

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3

... 0 0 VŠEOBECN... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 Obsah... 0 0 VŠEOBECN... 2 0.1 OZNAENÍ ZÁKLADNÍCH NOREM... 2 0.2 ODBORNÉ TERMÍNY... 2 1 ROZSAH A ÚPRAVA PRÁCE... 3 1.1 ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI... 3 2.1 ÚPRAVA STRÁNKY... 5 2.2 ÍSLOVÁNÍ STRÁNEK... 5 2.3 ÍSLOVÁNÍ

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M03 ÚVOD DO MATLAB

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M03 ÚVOD DO MATLAB VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M03 ÚVOD DO MATLAB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika I Modul 3 Aleš Dráb,

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb

Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Souborový systém NTFS (New Technology File System) Jan Šváb Historie vyvinut Microsoftem pro Windows NT postupný vývoj Základní struktura oddílu prostor v oddíle rozdělen na clustery nejmenší adresovatelné

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více