VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA"

Transkript

1 VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému v organizaci asto brání nejen investice pi poízení takového systému, ale také konzervativní chování uživatel z ad managementu, kteí se brání dalšímu informanímu systému s jinými principy (napíklad datové kostky) a ovládáním, na které nejsou zvyklí. Pro nkteré typy analýz je vhodné využít manažerských nástroj v MS Excelu, tedy kontingenních tabulek a graf. Vytvoili jsme proto modul Excelent, který komplexn eší vazbu libovolné z našich aplikací VEMA (napíklad zpracování mezd, personalistika, úetnictví, fakturace, skladová evidence apod.) a tabulkového procesoru MS Excel. Kdykoliv je možno exportovat libovolné údaje z aplikace VEMA do sešitu MS Excelu. Údaje jsou exportovány vetn potebných metainformací tak, aby použití tchto údaj v kontingenních tabulkách bylo uživatelsky pívtivé. Krom typ jsou exportovány také obsahy íselník. V MS Excelu je pak formou doplku realizována podpora pro generování kontingenních tabulek. Abstract According to our experience the deployment of special EIS in organization is often obstructed by large investment of purchase and also by conservative behavior of users. They resist and don t use new system based on different principles (for example data cubes) and with different interface. Use of contingency tables and graphs in MS Excel is convenient for some types of analysis. Our Excelent Module solves the VEMA application/ms Excel link. Users can export data to MS Excel at any time. Data export includes meta-information (types of data, specifications of admissible values, etc.). To be easy for users the generation of contingency tables and graphs is supported by add-in function. 1. Informaní systém VEMA - zdroj údaj pro manažerské analýzy Ve spolenosti Vema se zabýváme vývojem informaních systém od roku Naše aplikace jsou ureny pedevším pro oblast ízení lidských zdroj (zpracování mezd, personalistika, ízení vzdlávacího procesu, evidence a zpracování docházky, systemizace pracovních míst) a také pro oblasti ekonomiky a logistiky v organizaci. Naše aplikace jsou v prvé ad ureny pro operativní úrove ízení v organizaci, tedy pro zpracování vtšinou primárních údaj (personální evidence, zpracování mezd, úetnictví). Operativní úrove je nejvíce vhodná pro automatizaci, rozhodnutí na této úrovni jsou vtšinou algoritmizovatelná, ízení vyžaduje detailní informace o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Pro vyšší úrovn ízení je charakteristický širší asový pohled na informace, pro rozhodnutí jsou potebné pedevším agregované údaje. Na vrcholové úrovni se provádí celá ada neopakovatelných a nealgoritmizovatelných rozhodnutí, pro která jsou teba pedevším agregované informace z mnoha oblastí. Pro strategické analýzy potebujeme nejširší asový horizont informací do minulosti i do budoucnosti. Pro podporu strategického ízení slouží specializované manažerské informaní systémy.

2 Nejlepším ešením pro uživatele je integrovaný informaní systém, který eší požadavky všech úrovní ízení. Informace, které vznikají v systému pro operativní ízení, jsou agregovány a pímo slouží jako zdroj pro manažerské výstupy. Abychom mohli našim zákazníkm takový systém poskytnout, doplnili jsme naše ešení o modul Excelent, který eší vazbu libovolné naší aplikace na tabulkový procesor MS Excel, který v sob obsahuje nástroje pro interaktivní manažerské analýzy kontingenní tabulky a kontingenní grafy. 2. Modul Excelent S veškerými údaji datové základny libovolné aplikace uživatel pracuje jednotným zpsobem prostednictvím univerzálního datového procesoru. Uživatel mže kdykoliv vyvolat funkci Export modulu Excelent a vyexportovat libovolný soubor aplikace do sešitu MS Excelu. Modul Excelent obsahuje adu funkcí, které integrují funkce MS Excelu do aplikací VEMA. Z pohledu interaktivních manažerských analýz nás krom exportu libovolného souboru do sešitu MS Excelu zajímá funkce generátoru kontingenních tabulek. 3. Datové zdroje pro oblast ízení lidských zdroj I když je v aplikacích VEMA možno libovolný soubor použít jako zdroj dat pro kontingenní tabulku, jen nkolik soubor je vhodných jako zdrojové soubory pro manažerské analýzy. Mezi dležité požadavky na zdrojový soubor pro analýzy z oblasti ízení lidských zdroj patí: Soubor obsahuje záznamy pro jednotlivé zamstnance Soubor uchovává historii záznam za jednotlivá období zpracování (jeden záznam o zamstnanci za msíc) nejlépe za více let, takže funguje jako datový sklad Soubor obsahuje všechny dležité kategorizaní údaje významné pro danou oblast Soubor obsahuje dležité hodnotové údaje významné pro danou oblast Základním zdrojovým souborem, který je urený pro analýzy z oblasti ízení lidských zdroj a je za tímto úelem vytváen, je soubor Mzdový pehled v aplikaci PAM. I když vzhledem k charakteru zpracování mezd je vtšina soubor uchovávána maximáln jeden rok, je tento soubor uchováván libovoln dlouho, aby mohl plnit základní funkci datového skladu Základní druhy údaj použité v manažerských analýzách Soubor Mzdový pehled obsahuje zhruba 140 údaj (datových polí). V souboru jsou tyto základní druhy datových polí: Identifikaní pole Píkladem identifikaního pole je napíklad Jméno nebo Osobní íslo. Identifikaní pole nejsou pímo použita v kontingenní tabulce nebo grafu, protože se nejedná ani o kategorizaní pole (nemá smysl souet nebo prmr za jednoho zamstnance) ani o hodnotový údaj (nemá smysl sítat jména nebo osobní ísla). V našem pípad však identifikaní pole smysl mají, protože v kontingenní tabulce lze použít zajímavou funkci zjištní podrobnosti o datech hodnoty, kdy se poklepáním na vybraný hodnotový údaj v tabulce zobrazí všechny zdrojové záznamy, které vybranou hodnotu ovlivují. Napíklad poklepáním na hodnotu prmrného platu se zobrazí záznamy s platy všech zamstnanc, ze kterých byl tento prmrný plat spoítán. A pak podle identifikaních polí zjistíme, o koho se jedná.

3 Kategorizaní pole Kategorizaní pole rozdlují záznamy zdrojového souboru do skupin podle stejné kategorizaní hodnoty. Kategorizaní pole tvoí jednotlivé dimenze (ádky, sloupce nebo stránky) kontingenní tabulky. Mezi kategorizaní pole Mzdového pehledu napíklad patí Pohlaví, Platová tída, Nejvyšší stupe dosaženého vzdlání, Vykonávané zamstnání nebo Kategorie zamstnání. Dležitým kategorizaním polem, které nám umožuje asovou dimenzi podle msíc zpracování, je Platnost k datu Hodnotová pole Hodnotová pole jsou cílem manažerských analýz, jsou zobrazena uvnit kontingenních tabulek. Na rozdíl od kategorizaních polí je možno hodnotová pole sítat, prmrovat nebo hledat mezní hodnoty. Mezi hodnotová pole v souboru Mzdový pehled patí Mzdové prostedky celkem, Pepotený evidenní stav k poslednímu dni v msíci, Odmny celkem nebo Píplatky celkem. 4. Generátor kontingenních tabulek Kontingenní tabulky a z nich odvozené kontingenní grafy jsou základními nástroji pro interaktivní analýzy údaj v MS Excelu. Kontingenní tabulka je ze zdrojových dat odvozená interaktivní tabulka, která shrnuje velké množství dat. Data v kontingenní tabulce lze strukturovat podle kategorizaních polí až do tech dimenzí (do ádk, sloupc a stránek). V kontingenní tabulce je možno prezentovat sumární data, prmry, mezní hodnoty nebo poty výskyt hodnot. Abychom usnadnili vytváení kontingenních tabulek, nahradili jsme Prvodce kontingenní tabulkou v MS Excelu generátorem kontingenních tabulek, což je v podstat formulá, který uživatel vyplní a tlaítkem Vytvoit kontingenní tabulku vygeneruje. Dvodem tohoto postupu je pedevším to, že generátor uživateli napovídá, která pole ve zdrojových datech jsou kategorizaní a má smysl je dávat do ádk, sloupc nebo stránek a která pole jsou hodnotová a má smysl je zobrazit uvnit kontingenní tabulky jako datová pole. Ješt dalším dvodem je to, že uživatel mže pracovat s dlouhými názvy polí a ne pouze s osmiznakovými identifikátory. Nejdležitjší výhodou generátoru kontingenních tabulek je, že má k dispozici krom zdrojového souboru také metadata jednotlivých polí, která specifikují typ datového pole, rozsah hodnot u íselných polí, u výtových polí íselníkový soubor s výtem všech hodnot pole a další údaje pro strukturování kategorizaních polí ve formulái. Takto vygenerované kontingenní tabulky pak obsahují na míst kategorizaních polí textové údaje z íselník, na které je uživatel zvyklý, místo íselných hodnot ze zdrojového souboru Formulá generátoru kontingenních tabulek Modul Excelent je ešen jako doplnk do MS Excelu, generátor kontingenních tabulek spustíme z doplnné nabídky MS Excelu Excelent >> Kontingenní tabulka. Výbrem této funkce je vyvolán formulá na obrázku. 1. V okn s nadpisem Data definujeme datové pole (nebo i více polí), které nás zajímá. Pole vybíráme ze seznamu možných polí v okn Ukazatel vpravo dole. V našem pípad je datovým polem hm- Mzdové prostedky celkem. Ve formulái vlevo dole v okn Souhrn ukazatele specifikujeme, zda nás zajímá souet nebo prmr datového pole, v našem pípad je vybrán prmr, takže se jedná o prmrné mzdy.

4 Obrázek. 1 V oknech s nadpisy Stránky, ádky a Sloupce specifikujeme, jak bude strukturována kontingenní tabulka, tj. jaká kategorizaní pole budou v ádcích, sloupcích a ve složitjším pípad i ve stránkách tabulky. V tomto pípad jsou sloupce lenny podle údaje pracv-pracovišt, což je organizaní útvar, ádky jsou strukturovány podle pole platnok-platnost k datu. Stlaením tlaítka Vytvo na formulái dojde k vygenerování kontingenní tabulky. Kontingenní tabulky, které byly pro vtší pehlednost pevedeny na kontingenní grafy, vygenerované na základ podobných formulá jsou uvedeny v následujících píkladech. 5. Píklady 5.1. asový vývoj prmrných mezd v organizaci Zajímá nás vývoj prmrných mezd za celou organizaci v jednotlivých msících roku. Ve zdrojovém souboru je mzda zamstnance uvedena v poli hm, datum odpovídající msíci zpracování je v poli platnok. Ve formulái generátoru v okn Data zvolíme datové pole hm a v okn ádky zvolíme pole platnok. Vytvoená kontingenní tabulka v grafickém vyjádení je na obrázku. 2.

5 Obrázek. 2 Nástrojem pro interaktivní práci s kontingenním grafem nebo tabulkou je okno Kontingenní tabulka v pravé horní ásti, prostednictvím kterého mžeme kdykoliv zmnit uspoádání jednotlivých dimenzí Prmrné mzdy v organizaci podle organizaní struktury Obrázek. 3 Ve formulái generátoru v okn Data zvolíme datové pole hm a v okn Sloupce zvolíme pole pracv. Vytvoená kontingenní tabulka v grafickém vyjádení je na obrázku. 3.

6 5.3. Poty zamstnanc v organizaci podle organizaní struktury Ve formulái generátoru v okn Data zvolíme datové pole prevp-pepotený evidenní stav k poslednímu dni v msíci a v okn ádky zvolíme pole pracv. Vytvoená kontingenní tabulka v grafickém vyjádení je na obrázku Literatura Obrázek. 4 Mindy C. Martin, Steven M. Hansen, Beth Klingher: Excel 2000 edice Profesionál II. díl, ást VII: Kontingenní tabulky, str , Grada 2000, z amerického originálu Mastering Excel 2000, SYBEX Inc O autorovi Autor absolvoval obor poítae na Fakult elektrotechnické VUT v Brn a bakaláské studium oboru management na Ekonomicko-správní fakult Masarykovy univerzity. Autor pracuje jako místopedseda pedstavenstva a editel Obchodn-provozní divize spolenosti Vema, a.s. v Brn (www.vema.cz), která se zabývá vývojem informaních systém pro oblasti ízení lidských zdroj, ekonomiky a logistiky. Mezi autorovy odborné zájmy patí manažerské informaní systémy.

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 00 4 ABSTRAKT Tato práce se zabývá Signal Processing Toolboxem (SPTOOL) a Filter Design&Analysis Toolboxem (FDATOOL) v prostedí MATLAB. Jedním z cíl této práce

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz

ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2010 íslo 5 strana 458 542 ODBORNÝ MSÍNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH www.odpadoveforum.cz eské ekologické manažerské

Více

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu

Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, tídní, funkce, výpoty a souhrny v Excelu Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pístupný síový disk F:\, na kterém jsou

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více