ULOŢIT SOUBORY JAKO OBNOVIT Z DISKU KONEC NASTAVENÍ TISKU NASTAVENÍ STRANY TISK SEZNAM SOUBORŮ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ULOŢIT SOUBORY JAKO. 13 10. OBNOVIT Z DISKU. 14 11. KONEC. 14 12. NASTAVENÍ TISKU. 14 13. NASTAVENÍ STRANY. 14 14. TISK. 18 15. SEZNAM SOUBORŮ."

Transkript

1 ZODOP manuál

2 2 ZODOP

3 ZODOP 3 OBSAH 1. ÚVOD NOVÝ OBRAZ OTEVŘÍT OTEVŘÍT JAKO ULOŢIT ULOŢIT JAKO ULOŢIT VŠE ULOŢIT SEZNAM ULOŢIT SOUBORY JAKO OBNOVIT Z DISKU KONEC NASTAVENÍ TISKU NASTAVENÍ STRANY TISK SEZNAM SOUBORŮ EDITAČNÍ FUNKCE NASTAVENÍ AKTUÁLNÍ BARVA FUNKCE ZOBRAZENÍ DVOUOBRAZOVÉ OPERACE HISTOGRAM ÚPRAVA PALETY SPOJIT ROZDĚLIT NA RGB ROZDĚLIT NA YHS RGB->INDEX INDEX-> RGB SOUBORY INDEX-> RGB ZABALIT / ROZBALIT PROFIL KONVOLUČNÍ FILTRACE POŘÁDKOVÉ FILTRY LOKÁLNÍ EKVALIZACE HISTOGRAMU FOURIEROVA TRANSFORMACE MĚŘÍTKO TRANSFORMACE GEOMETRICKÉ TRANSFORMACE POMOCÍ VLÍCOVACÍCH BODŮ SNÍMÁNÍ SPUSTIT MAKRO... 75

4 4 ZODOP 40. FUNKCE PRACUJÍCÍ S VYBRANOU OBLASTÍ OKNA NÁPOVĚDA VÝKONNÉ ZÁSUVNÉ MODULY POKUSNÝ OBRÁZEK VLOŢIT TEXT VLOŢIT ČÁRU VLOŢIT IKONU ÚPRAVY VEKTOROVÝCH OBRAZŮ VÍCEVRSTVÝ OBRAZ SOUŘADNICE JAS A KONTRAST HLAVNÍ KOMPONENTY PŘIDAT ŠUM VYVÁŢENÍ BÍLÉ PRŮCHOD NULOU FÁZOVÁ KORELACE DETEKCE ROHŮ ANIMOVANÝ GIF POROVNÁNÍ OBRAZŮ FORMÁTOVÉ ZÁSUVNÉ MODULY BMP FITS GIF ICO JPEG PNG PGMPPM PIC_I POSTSCRIPT TIFF VZORKOVANÝ TIFF FORMÁT HOLÁ DATA JAK VYTVÁŘET ZÁSUVNÉ MODULY PRO PROGRAM ZODOP DODATEK A: CHYBOVÉ KÓDY DODATEK B: MASKY FILTRŮ PRO KONVOLUČNÍ FILTRACI

5 ZODOP 5 1. Úvod ZODOP je program na zpracování obrazu, který má za sebou poměrně sloţitou historii. Původně byl pod názvem ProImPro (Professional Image Processing) vyvinut pro prostředí MS DOS. Později byl upraven pro prostředí MS Windows a začal být pouţíván zejména pro zpracování dat (hlavně map) Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, odtud jeho dnešní název ZODOP (Zpracování Obrazových Dat Ochrany Přírody). Tato spolupráce nyní skončila a v současné době je program pouţíván pro testy nových metod v jazyce C++. V tomto jazyce je i napsán a přeloţen překladačem Microsoft Visual Studio (aktuálně verze 9.0 z roku 2008). Specializované funkce jsou zajišťovány pomocí zásuvných modulů. Rozhodli jsme se poskytnout základní verzi zájemcům zadarmo, s tím, ţe zásuvné moduly vytvořené na míru jednotlivým zákazníkům (v minulosti i v budoucnosti) budou i nadále prodávány. Program je ovládán z menu, některé operace je moţné vyvolat téţ pomocí tlačítek v horní nástrojové liště, další jsou na plovoucí nástrojové liště. Některé déletrvající operace je moţno přerušit klávesou Pause. Takto vypadá hlavní okno programu: 1.1 Stavová lišta V dolní části hlavního okna je stavová lišta, která obsahuje tyto údaje Paleta Paleta zdrojového obrazu, tzn. tabulka se seznamem barev. Pokud je hloubka obrazu 8 bitů, je zde zobrazena plná paleta, palety obrazů s menší hloubkou jsou roztaţené, při hloubce 16 bitů je zobrazena jen kaţdá 256. barva. U obrazů s hloubkou 24 nebo 32 bitů se paleta nepouţívá Rozměry Šířka x výška x hloubka zdrojového obrazu. Šířka je počet sloupců, výška je počet řádků a hloubka je počet bitů na pixel. V současnosti můţe být 1, 2, 4, 8, 16, 24 nebo 32, přičemţ hloubky 8 a 24 jsou preferovány, tzn. s ostatními hloubkami není moţné provádět některé operace. U obrazů s hloubkami 1 aţ 16 bitů jsou v obrazové matici indexy a barvy jsou vybírány z palety, např. index 5 znamená, ţe příslušný obrazový bod (pixel) se zobrazí v páté barvě z palety (jsou číslované od nuly). Pokud mají pro index i v paletě všechny tři základní barvy hodnotu i a to pro všechny indexy, jedná se o černobílý obraz, jinak mluvíme o obrazu v indexových barvách. U obrazů s hloubkou 24 nebo 32 bitů jsou v obrazové matici přímo hodnoty základních barev příslušného pixelu a paleta se nepouţívá. V případě vektorového nebo vícevrstvého obrazu je šířka a výška rozdíl mezi maximální a minimální souřadnicí ve vodorovném a svislém směru. Údaj o hloubce pak nemá smysl Poloha kurzoru x, y jsou souřadnice kurzoru, D je hodnota (index) pixelu pod kurzorem, R, G a B je hodnota červené, zelené a modré (v případě indexových barev podle palety pro daný index). Při výběru obdélníku se zde

6 6 ZODOP objevují údaje x0, y0 - počátek vybíraného obdélníku, při výběru oblasti w, h - šířka a výška obdélníka opsaného dosud vybrané oblasti Komentář Komentář přiřazený obrazu. Následuje seznam poloţek hlavního menu. V menu se navíc mohou objevit poloţky odkazující na zásuvné moduly, zde jsou uvedeny ve zvláštní kapitole. 1.2 Soubor Nový Otevřít Otevřít jako Uloţit Uloţit jako Uloţit vše Uloţit seznam Obnovit z disku Nastavení tisku Nastavení strany Tisk Konec Seznam souborů 1.3 Úpravy Zpět Částečně zpět Částečně obnovit Vyjmout Kopírovat Vloţit Vloţit do nového Vymazat Kopie obrazu Označit obraz jako druhý Nastavení Aktuální barva Komentář 1.4 Zobrazit Jedna ku jedné Zvětšit Zmenšit Změna měřítka vzhledem k Lupa Obnovit Informace o obrazu Přehled polohy okna Nástrojová lišta Stavová lišta Plovoucí nástroje 1.5 Nástroje Operace byly rozděleny do 4 skupin. Bodové operace určují výslednou hodnotu pixelu pouze ze vstupních hodnot pixelů se stejnou polohou, filtrace určují výslednou hodnotu z okolí pixelu a geometrické transformace zcela mění polohu pixelu v obrazu. Ve skupině Snímat jsou různé způsoby snímání obrazu z obrazovky, kamerou nebo jiným vstupním zařízením. Zcela zvlášť je volání dialogu pro práci s makry. Menu Nástroje má tvar:

7 ZODOP 7 Bodové operace Filtrace Geometrie Snímat Spustit makro Bodové operace Aritmetické a logické operace Histogram Paleta Kanály Profil Kanály Spojit Rozdělit na RGB Rozdělit na YHS RGB->Index Index->RGB Zabalit/Rozbalit Filtrace Konvoluční filtr Pořádkový filtr Lokální ekvalizace Fourier Geometrie Měřítko Transformace Vlícovací body Snímat Vybrat zařízení TWAIN... Snímat pomocí TWAIN... Snímat okno Snímat klientskou plochu Snímat celou obrazovku Snímat okno pod kurzorem Snímat plochu Snímat objekt Snímat tvar kurzoru Nastavit snímání z obrazovky Snímat zdroj z EXE Konec snímání z obrazovky 1.6 Vybrat oblast Vybrat vše Vybrat Zobrazit / skrýt vybranou oblast Vloţit vybranou oblast Inverze vybrané oblasti Kopie vybrané oblasti Alfa kanál -> obraz Obraz -> alfa kanál Vybrat Dialogem Obdélník Oblý obdélník

8 8 ZODOP Elipsu Obecný tvar Kouzelnou hůlkou Citlivost kouzelné hůlky 1.7 Okna Kaskáda Mozaika Uspořádat ikony Zavřít vše Minimalizovat vše Obnovit vše Seznam obrazů 1.8 Nápověda Manuál O aplikaci 1.9 Zásuvné moduly V současné době jsou k dispozici tyto zásuvné moduly: Pokusný obrázek Animovaný GIF Vloţit čáru Vloţit ikonu Vloţit text Úprava vektorových obrazů Souřadnice Vícevrstvý obraz Jas a kontrast Hlavní komponenty Přidat šum Průchod nulou Spojit obrazy Detekce rohů Fázová korelace Virtuální kruhy Otevřít mapu Zeměpisné souřadnice Kaţdý zásuvný modul si sám určí do kterého menu bude zařazen Konfigurace programu Při překladu programu se pouţívají některé konstanty. V současné době jsou nastaveny takto: Maximální šířka obrazu: Maximální výška obrazu: Minimální měřítko: 0.1% Maximální měřítko: % Maximální rozměr zvětšeného obrazu: Plocha vektorového obrazu po otevření: Maximální počet obrazů v menu: 15 Maximální počet výkonných zásuvných modulů: 300 Maximální délka řetězce se jménem skupiny zásuvných modulů: 30 Maximální délka řetězce s pořadím ve skupině zásuvných modulů: 6 Maximální hloubka vnoření submenu zásuvných modulů: 16 Implicitní hustota při tisku (pro malé obrazy): 72 dpi Maximální délka řetězce se jménem souboru vkládaným do menu 40 Maximální délka jména funkce v makru 30 Maximální délka parametru v makru 256

9 ZODOP 9 Váhy základních barev při hledání nejbliţší barvy červená: 1 zelená: 1 modrá: 1 Váhy základních barev při výpočtu jasu červená: zelená: modrá: Na poţádání je moţné dodat verzi s jinak nastavenými těmito konstantami. Nejdůleţitější z nich jsou zobrazeny téţ v dialogu O aplikaci Vstupní obrazy Jako vstupní snímek pro vybranou operaci se pouţívá obraz označený jako zdrojový. Je to obraz v obrazovém okně, které bylo naposledy zaměřeno (mělo fokus). Toho dosáhneme kliknutím levou myší na ţádané obrazové okno. Toto okno pak má barevně zvýrazněný titulek. Některé operace potřebují dva vstupní snímky. Jako druhý vstupní snímek se pouţívá obraz v obrazovém okně označeném jako druhý. Toho dosáhneme kliknutím pravou myší na ţádané obrazové okno. V titulku obrazu se pak objeví slovo "DRUHÝ". Lze toho téţ docílit voláním z menu Úpravy / Označit obraz jako druhý Obrazové okno Obrazové okno lze ovládat myší: kliknutím na lištu s titulkem okno přesunovat, kliknutím na skrolovací lištu posunovat obsah okna. Téhoţ lze dosáhnout kliknutím přímo do okna. Dvojitý klik obraz dvakrát zvětší, dvojitý klik pravou myší obraz dvakrát zmenčí. Posun ve svislém směru je moţné řídit také kolečkem u myši, v případě, ţe obrazové okno má jen vodorovnou skrolovací lištu, řídí se kolečkem posun vodorovně. Obrazové okno lze ovládat také z klávesnice. Pokud je okno zaměřeno (má fokus), lze je ovládat kurzorovými klávesami, viz následující tabulka: šipky vlevo a vpravo posun o pixel vodorovně šipky nahoru a dolů posun o pixel svisle Ctrl + šipky vlevo a vpravo posun o sloupec (10 pixelů) vodorovně Ctrl + šipky nahoru a dolů posun o řádek (10 pixelů) svisle Home posun na začátek obrazu vodorovně End posun na konec obrazu vodorovně Ctrl + Home posun na začátek obrazu svisle Ctrl + End posun na konec obrazu svisle PageUp posun o šířku okna nahoru PageDown posun o šířku okna dolů Ctrl + PageUp posun o šířku okna doprava Ctrl + PageDown posun o šířku okna doleva + dvakrát zvětšit - dvakrát zmenšit Klávesa F1 s Ctrl zobrazí nápovědu. Posuny se provedou pouze kdyţ má okno posuvné lišty. Obrazové okno lze ovládat pomocí akcelerátorů i kdyţ není zaměřeno, ale je označeno jako zdrojové. Týká se zejména virtuálních kláves + a -, které stisknuty s klávesou Ctrl pracují i v tomto případě a klávesy F4, která opět spolu s Ctrl zavře obrazové okno. Další tzv. horké klávesy lze nalézt v pravé části příslušné poloţky hlavního menu. Nyní k jednotlivým funkcím v pořadí, ve kterám jsou uvedeny v menu. 2. Nový obraz

10 10 ZODOP Vytvoření nového obrazu. Takto vypadá dialogové okno 2.1 Počet sloupců Počet sloupců (šířka) nového obrazu. 2.2 Počet řádků Počet řádků (výška) nového obrazu. 2.3 Šedotónový Vytvořený černobílý obraz v 8-bitovém formátu bude vyplněn úrovní šedi danou parametrem Index v dialogu Aktuální barva. 2.4 Barevný (24 bitů) Vytvořený barevný obraz ve 24-bitovém formátu bude vyplněn barvou danou parametry Č, Z a M v dialogu Aktuální barva. 2.5 Nový obraz Vytvořit nový obraz zvolených rozměrů a barvy. 2.6 Barva Zde je moţno zavolat dialog pro volbu barvy pozadí, která určuje barvu vytvořeného obrazu. Nezapomeňte, ţe pro 8-bitové obrazy v indexových barvách platí parametr Index, zatímco pro 24- bitové RGB obrazy platí parametry Č, Z a M. 2.7 Zavřít Zavřít dialog o novém obrazu. 3. Otevřít Otevřít soubor a přečíst z něj obraz. Je moţné otevřít několik souborů najednou. Formát se určuje podle přípony souboru. Můţe být buď.fl soubor se jmény souborů, které jsou vzápětí otevřeny nebo některá z přípon rozpoznávaných zásuvnými moduly. V současné době jsou k dispozici zásuvné moduly s těmito příponami:.bmp.fit.gif.ico.jpg.pbm.pct.pgm formát BMP pro bitmapy ve Windows formát fits formát Compuserve GIF formát ikon ve Windows formát JPEG formát Portable Bitmap formát MacPict formát Portable Graymap

11 ZODOP 11.ppm.pic.png.raw.siz.tif formát Portable Pixel Map formát PIC pro infračervené snímky formát Portable Network Graphics formát holá data. údaje o souboru ve formátu holá data (viz formát siz souboru) formát TIFF. A dále zásuvné moduly pro čtení vektorových obrazů: shp wmf emf dgn cgm cmx drw dwf dwg dxf dgf pcl pct plt svg vec formát Environmental Systems Research Institute formát Windows Meta File formát Windows Enhanced Meta File formát Intergraph Microstation formát Computer Graphics Metafile formát Corel Presentation Exchange formát DRaWing Micrografx Designer formát AutoCAD formát AutoCAD formát Drawing Interchange Format formát Gerber File formát Printer Command Language formát Vector Macintosh QuickDraw PCT formát HPGL Hewlett-Packarde formát Scalable Vector Graphics vlastní formát LeadTools. Soubor ve formátu TIFF je moţné číst také zásuvným modulem Vzorkovaný TIFF, který umoţňuje otevřít pouze výřez obrazu nebo zmenšený obraz. Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případě, ţe jsou nalezeny 2 filtry se stejnou příponou a byl zvolen soubor s touto příponou, pokusí se program otevřít soubor nejprve tím formátem, jehoţ filtr byl vybrán v seznamu filtrů. Pokud nebyl vybrán ţádný filtr, začne se formátem, který byl nalezen jako první. V případě neúspěchu jsou zkoušeny všechny formáty s danou příponou. V případném hlášení o chybě se můţe vyskytnout chybový kód (viz). 4. Otevřít jako Otevřít soubor a přečíst z něj obraz. Formát se určuje podle zvoleného filtru bez ohledu na obvyklou příponu. V současné době jsou k dispozici zásuvné moduly s těmito příponami:.bmp.fit.gif.ico.jpg.pbm.pct.pgm.ppm.pic.png.raw.tif formát BMP pro bitmapy ve Windows formát fits formát Compuserve GIF formát ikon ve Windows formát JPEG formát Portable Bitmap formát MacPict formát Portable Graymap formát Portable Pixel Map formát PIC pro infračervené snímky formát Portable Network Graphics formát holá data. formát TIFF A dále zásuvné moduly pro čtení vektorových obrazů: shp wmf emf formát Environmental Systems Research Institute formát Windows Meta File formát Windows Enhanced Meta File

12 12 ZODOP dgn cgm cmx drw dwf dwg dxf dgf pcl pct plt svg vec formát Intergraph Microstation formát Computer Graphics Metafile formát Corel Presentation Exchange formát DRaWing Micrografx Designer formát AutoCAD formát AutoCAD formát Drawing Interchange Format formát Gerber File formát Printer Command Language formát Vector Macintosh QuickDraw PCT formát HPGL Hewlett-Packarde formát Scalable Vector Graphics vlastní formát LeadTools. Soubor ve formátu TIFF je moţné číst také zásuvným modulem Vzorkovaný TIFF, který umoţňuje otevřít pouze výřez obrazu nebo zmenšený obraz. Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případném hlášení o chybě se můţe vyskytnout chybový kód (viz). 5. Uloţit Uloţit obraz do stejného souboru, ze kterého byl otevřen. Jestliţe byl vytvořen jako nový, bezejmenný, je pouţit dialog Uloţit jako. Podobně v některých speciálních případech formátu holá data (viz zásuvný modul Holá data), pokud byl otevřen příkazem Otevřít jako a v případě, ţe byl otevřen zásuvným modulem, který neumoţňuje zápis. 6. Uloţit jako Uloţit obraz do souboru pod jiným jménem nebo v jiném formátu. Obraz se zároveň přejmenuje. Formát se určuje podle přípony souboru. V současné době jsou k dispozici zásuvné moduly s těmito příponami:.bmp.gif.ico.jpg.pbm.pct.pgm.ppm.pic.png.ps.raw.tif formát BMP pro bitmapy ve Windows formát Compuserve GIF formát ikon ve Windows formát JPEG formát Portable Bitmap formát MacPict formát Portable Graymap formát Portable Pixel Map formát PIC pro infračervené snímky formát Portable Network Graphics formát PostScript formát holá data formát TIFF. A dále zásuvné moduly pro zápis vektorových obrazů: shp wmf emf cgm drw dwf dxf dgf pcl formát Environmental Systems Research Institute formát Windows Meta File formát Windows Enhanced Meta File formát Computer Graphics Metafile formát DRaWing Micrografx Designer formát AutoCAD formát Drawing Interchange Format formát Gerber File formát Printer Command Language

13 ZODOP 13 pct plt svg vec formát Vector Macintosh QuickDraw PCT formát HPGL Hewlett-Packarde formát Scalable Vector Graphics vlastní formát LeadTools. Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případě, ţe jsou nalezeny 2 filtry se stejnou příponou a byl zvolen soubor s touto příponou, uloţí program soubor v tom formátu, jehoţ filtr byl vybrán v seznamu filtrů. Pokud nebyl vybrán ţádný filtr, pouţije se formát, který byl nalezen jako první. V seznamu filtrů se objeví jen ty formáty, které umoţňují zápis daného typu obrazu. Někdy je moţné vypsat ručně příponu jiného formátu, ale obraz se pak uloţí např. se změněnou hloubkou. V případném hlášení o chybě se můţe vyskytnout chybový kód. 7. Uloţit vše Po potvrzení budou všechny obrazy uloţeny do souborů. Při ukládání nově vytvořených dosud bezejmenných obrazů se objeví dotaz na jméno a formát nového souboru rozlišovaný podle přípony. K dispozici jsou pouze formáty ze zásuvných modulů doporučené i pro zápis nových obrazů. V současné době jsou k dispozici zásuvné moduly s těmito příponami:.tif formát TIFF.raw soubor ve formátu holá data. Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případném hlášení o chybě se můţe vyskytnout chybový kód. Při potvrzování této akce by měl uţivatel zváţit, zda si chybným obrazem nepřepíše původní dobrá data. 8. Uloţit seznam Do souboru se zadaným jménem bude uloţen seznam jmen otevřených obrazů. Tento soubor by měl mít příponu.fl aby ho bylo moţné otevřít (viz Otevřít). Při potvrzení dotazu na uloţení budou obrazy uloţeny do souborů. Při ukládání nově vytvořených dosud bezejmenných obrazů se objeví dotaz na jméno a formát nového souboru rozlišovaný podle přípony. Při tomto dotazu je moţné zrušit uloţení takového obrazu, ale potom nebude zahrnut ani do vytvářeného seznamu. K dispozici jsou pouze formáty ze zásuvných modulů doporučené i pro zápis nových obrazů. V současné době jsou k dispozici zásuvné moduly s těmito příponami:.tif formát TIFF.raw soubor ve formátu holá data. Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případném hlášení o chybě se můţe vyskytnout chybový kód. 9. Uloţit soubory jako Tímto příkazem se vybrouné soubory uloţí v novém formátu. Pouţije se k tomu následující dialog

14 14 ZODOP 9.1 Nový formát zvolených souborů Zde je moţné zvolit nový formát souborů s obrazy. Jsou zde všechny dostupné zásuvné moduly umoţňující zápis a není kontrolováno, zda obrazy ze všech vybraných souborů lze zapsat ve všech zde uvedených formátech. Volte prosím proto pouze takové formáty, které umoţní zápis vámi zvolených obrazů. Například vektorové obrazy není moţno uloţit v rastrovém formátu a naopak. 9.2 OK Objeví se dialog, pro volbu souborů a zvolené soubory budou uloţeny v novém formátu. Budou uloţeny v novém adresáři se jménem odvozeným od nového formátu a dialog se poté zruší. 9.3 Zrušit Zrušit dialog o uloření obrazů v novém formátu aniţ by nějaké obrazy byly uloţeny. 10. Obnovit z disku Obraz je znovu přečten ze souboru, ze kterého byl původně otevřen. Jestliţe byl vytvořen jako nový, bezejmenný, operace se neprovede. 11. Konec Konec programu. 12. Nastavení tisku Zde je moţno zvolit typ tiskárny, orientaci, velikost a zdroj papíru a případně další údaje závislé na konkrétním typu tiskárny. 13. Nastavení strany Tento dialog slouţí k nastavení velikosti a polohy obrazu na stránce při tisku. Takto vypadá:

15 ZODOP Náčrt stránky s obrazem Zde je schematicky naznačena podoba stránky či stránek s obrazem. Kliknutím levou myší dovnitř náčrtku obrazu je moţno s ním pohybovat a nastavit tak polohu obrazu na stránce Rámeček Při potvrzení tohoto tlačítka se v náčrtku stránky s obrazem zobrazuje pouze obrys obrazu, nikoli celý zmenšený obraz. Je to výhodné k přesnějšímu nastavení polohy obrazu s bílými okraji a také je to rychlejší Dělení obrazu Při potvrzení tohoto tlačítka je povoleno dělení obrazu na více stránek. V náčrtu stránky s obrazem se objeví znázornění hranic jednotlivých stránek a pokud to rozměry dovolí i čísla stránek vyuţitelná později pro tisk pouze některých z nich. Barvu je moţno zvolit kliknutím na (barevné) políčko vpravo dole od náčrtu. Upozornění: 1. Pokud zvolíte polohu obrazu takovou, ţe levý horní roh obrazu nebude leţet na první stránce, budou stránky přečíslovány tak, aby se netiskly bílé stránky, ale aby se vytiskl celý obraz. 2. Existuje limit na počet stránek, který je moţné najednou zpracovat, v současnosti je to stránek Jednotka délky Zde je moţno zvolit jednotku, ve které jsou udávány délkové údaje v dialogu, tzn. počátek a rozměry obrazu, minimální okraje tiskárny a rozměry papíru. V současnosti je k dispozici centimetr (cm), milimetr (mm), palec (inch) a anglický typografický bod (pt). Vnitřně jsou však uloţeny v desetinách milimetru. Přepočet je 1 cm = 100 desetin mm, 1 mm = 10 desetin mm, 1 inch = 254 desetin mm a 1 pt = desetin mm = 1/72 inch Jednotka hustoty

16 16 ZODOP Zde je moţno zvolit jednotku, ve které jsou udávány údaje o hustotě (rozlišení) v dialogu, tzn. hustota obrazu při tisku a při vzorkování a rozlišení tiskárny. V současnosti je k dispozici počet pixelů na palec (dpi), na centimetr (1/cm), na milimetr (1/mm) a na anglický typografický bod (1/pt). Přepočet lze odvodit podle přepočtu jednotek délky Minimální okraje tiskárny - vlevo, vpravo, nahoře a dole Tyto údaje slouţí jednak ke správnému zobrazení náčrtu stránky s obrazem, jednak ke správnému určení velikosti potištitelné plochy stránky na dané tiskárně. Obsluţné programy některých tiskáren umoţňují zadat tyto okraje, ty jsou pak pouţity jako implicitní, pro ostatní jsou implicitní údaje 6.4 mm (přibliţně čtvrt palce), coţ přibliţně odpovídá běţným laserovým tiskárnám. Chcete-li je stanovit přesně, je postup následující: Vloţte papír do tiskárny obvyklým způsobem. Nastavte tisk na této tiskárně (tlačítko Nastavit tisk) včetně správného formátu papíru a orientace na výšku. Vyberte si nějaký obraz, který nemá bílé okraje. Nastavte všechny minimální okraje tiskárny nulové a šířku a výšku obrazu menší neţ je velikost zvoleného formátu papíru. Zmáčkněte tlačítko Počátek, čímţ se počátek obrazu na stránce nastaví na nulu (levý horní roh stránky), tlačítkem OK údaje potvrďte a obraz vytiskněte (poloţka Tisk v submenu Soubor hlavního menu). Poté zopakujte celý postup znovu, ale místo tlačítka Počátek zmáčkněte tlačítko Konec, čímţ se poloha obrazu na stránce nastaví na pravý dolní roh stránky a opět obraz vytiskněte. V prvém případě změřte vzdálenost levého okraje obrazu od levého okraje stránky a podobně vzdálenost horních okrajů. Tak získáte údaje o levém a horním minimálním okraji tiskárny. Ve druhém případě změřte vzdálenosti pravých a dolních okrajů a získáte údaje o pravém a dolním minimálním okraji tiskárny. Pokud nejsou údaje o levém a horním okraji zadány přesně, způsobí to pouze nepřesné zobrazení náčrtu stránky s obrazem, pokud však jsou údaje o pravé a dolním okraji menší neţ skutečnost (rozhodující je součet levého a pravého okraje a součet horního a dolního okraje), nemusejí se obrazy vytisknout celé. Přejete-li si však, aby tiskárna potiskla menší část stránky, můţete stanovit pravý a dolní okraj větší Počátek vodorovně Vzdálenost levého okraje obrazu od levého okraje stránky v aktuálních jednotkách délky. Vzdálenost daná parametrem levý minimální okraj tiskárny se do této vzdálenosti nepočítá Počátek svisle Vzdálenost horního okraje obrazu od horního okraje stránky v aktuálních jednotkách délky. Vzdálenost daná parametrem horní minimální okraj tiskárny se do této vzdálenosti nepočítá Hustota vodorovně Hustota obrazu vodorovně v aktuálních jednotkách hustoty neboli počet pixelů na jednotku délky vodorovně Hustota svisle Hustota obrazu svisle v aktuálních jednotkách hustoty neboli počet pixelů na jednotku délky svisle Šířka Šířka obrazu na papíře v aktuálních jednotkách délky Výška Výška obrazu na papíře v aktuálních jednotkách délky Zachovat poměr stran Potvrzovací tlačítko vpravo vedle údajů a šířce a výšce obrazu. Při potvrzení tohoto tlačítka budou hustoty obrazu vodorovně a svisle stejné a šířka a výška obrazu bude nastavována tak, aby poměr stran obrazu zůstal zachován. Implicitně je toto tlačítko potvrzené. Po zrušení potvrzení je moţno zadat odlišné hustoty vodorovně a svisle, při opětném potvrzení se nová hustota stanoví jako odmocnina ze součinu stávajících hustot vodorovně a svisle Měřítko

17 ZODOP 17 Zde je uveden poměr mezi hustotou vzorkování a hustotou obrazu. Údaj se objeví pouze kdyţ je potvrzeno tlačítko Zachovat poměr stran a tudíţ hustota obrazu vodorovně a svisle je stejná. Naopak zápis hodnoty do tohoto editačního okénka způsobí automatické potvrzení tohoto tlačítka. Zadáme-li jenom jedno číslo k bez znaku :, je údaj chápán jako 1:k. Při tisku snímků zemského povrchu je výhodné zadat do údaje o vzorkování hustotu pixelů na zemském povrchu a údaj o měřítku pak udává měřítko vytištěného obrazu Vzorkování Zde je moţno zadat hustotu obrazu při vzorkování, tedy při digitalizaci. Tento údaj slouţí k výpočtu měřítka, tedy poměru velikosti vytištěného a původního obrazu. Jestliţe tiskneme např. mapy 1: digitalizované s hustotou 200 dpi, bude vzorkování 200:10000=0.02 dpi. Je téţ moţné zadat přímo hustotu digitalizace 200 dpi, pak bude měřítko udávat poměr mezi měřítkem vytištěné a původní mapy Políčko s volitelnou barvou Kliknutím na toto políčko je moţno zvolit barvu, kterou se budou zobrazovat hranice a případně čísla stránek v náčrtu stránky s obrazem při potvrzení tlačítka Dělení obrazu Maximum Šířka a výška obrazu je stanovena tak, aby byla co největší a přitom se vešla na jednu stránku. Respektuje se přitom stav tlačítka Zachovat poměr stran Počátek Počátek obrazu na stránce vodorovně a svisle se nastaví na nulu (levý horní roh stránky) Střed Poloha obrazu na stránce (Počátek obrazu vodorovně a svisle) se nastaví tak, aby obraz leţel uprostřed stránky Konec Poloha obrazu na stránce (Počátek obrazu vodorovně a svisle) se nastaví tak, aby pravý dolní roh obrazu leţel v pravém dolním rohu stránky Obnovit Obsah dialogu je obnoven. To je uţitečné, pokud v průběhu dialogu vyberete jiný obraz a potřebujete aktualizovat dialog podle něj Nastavení tisku Zde je moţno zavolat dialog, který umoţňuje zvolit typ tiskárny, orientaci, velikost a zdroj papíru a případně další údaje závislé na konkrétním typu tiskárny Orientace Údaj o nastavené orientaci papíru na výšku nebo na šířku Velikost papíru Údaje o nastaveném formátu papíru jednak v aktuálních jednotkách délky, jednak slovní popis Potištitelná plocha Zde se objeví potištitelná plocha nastaveného formátu papíru v milimetrech Hustota tisku tiskárny Aby byl obraz vytištěn ve správných rozměrech, je nutno před vlastním tiskem zjistit hustotu tisku (rozlišení) aktuální tiskárny v aktuálních jednotkách hustoty neboli počet bodů tisku na jednotku délky. Pokud údaj nezadáváte v dialogu pro nastavení strany, ale v samostatném dialogu, který se objevil po spuštění tisku, je jednotkou vţdy počet bodů na palec (dpi). Obvykle tuto informaci poskytuje řadič tiskárny a tato hodnota se také objeví v editačních okéncích jako implicitní, pokud však skutečná hustota neodpovídá této hodnotě a obrazy jsou tištěny v jiné velikosti neţ bylo nastaveno, je nutno zde

18 18 ZODOP vyplnit správnou hodnotu. Pokud v takovém případě neznáte správnou hodnotu, je moţné ji zjistit pokusem. Vyberte obraz, který nemá bílé okraje, nastavte vhodnou velikost a vytiskněte ho s implicitní hustotou tiskárny 300 dpi. Pokud se nevejde na papír, sniţujte hustotu tak dlouho, aţ se vejde. Poměr nastavené a skutečné velikosti obrazu pak představuje číslo, kterým musíte vynásobit zadanou hustotu abyste dostali správnou hodnotu. Hustota vodorovně a svisle bývá stejná, ve vyjímečných případech se však můţe lišit, proto je zde moţnost nastavit 2 různé hodnoty Zrušit nastavení Zruší všechny nastavené údaje o tisku obrazu, uvolní paměť pro ně přidělenou a zruší dialog o nastavení strany. Při případném tisku se pouţijí implicitní hodnoty, tzn. hustota 72 dpi, pokud by se obraz nevešel na stránku, pak maximální taková, aby se vešel a aby byl zachován poměr stran a poloha uprostřed stránky OK Zrušit dialog o nastavení strany, přičemţ nastavené údaje budou uloţeny Zrušit Zrušit dialog o nastavení strany, přičemţ ţádné změny nebudou provedeny. 14. Tisk Napřed se objeví dialog, kde je moţno zvolit některé parametry tisku. V případě, ţe při nastavení strany nebylo povoleno dělení obrazu do stran, je moţno zvolit tisk celého obrazu nebo jenom vybrané oblasti, pokud bylo povoleno dělení obrazu, je moţno zvolit tisk celého dokumentu nebo jen vybraného rozsahu stran. V obou případech je moţno zvolit kvalitu tisku, počet kopií a potvrdit nebo nepotvrdit seřazení kopií. Pokud nepotvrdíte seřazení kopií, pošlou se údaje o kaţdé stránce pouze jednou a vytiskne se příslušný počet kopií, takţe kopie nejsou seřazené, ale ušetří se čas potřebný k přenášení údajů, pokud potvrdíte seřazení kopií, vytiskne se celý dokument a znovu se příslušněkrát pošlou všechny údaje, takţe kopie budou seřazené, ale čas k přenosu údajů do tiskárny bude delší. Tiskárny, které si nepamatují podobu celé stránky, neumoţňují tisk více kopií na jeden přenos dat a proto tlačítko Seřadit kopie je zašeděné a nelze zrušit potvrzení. Nastavení tisku odsud je sice moţné, ale příliš se nedoporučuje, protoţe nastavení strany bude potom přepočteno podle nastavení tisku a uţ není moţnost ho zkontrolovat. Obvyklý postup je nastavení tisku, nastavení strany a tisk pomocí tohoto dialogu. Pokud se nepodaří zjistit hustotu tisku tiskárny, můţe se objevit na ní dotaz. Pokud se nepodaří zavolat tento dialog, můţe se objevit chybový kód (viz). 15. Seznam souborů Seznam obrazových souborů, se kterými program naposledy manipuloval, přesněji které byly otevřeny příkazem Otevřít nebo které byly uloţeny příkazem Uloţit jako. Neobjevují se zde poloţky otevíraného fl-souboru (souboru s příponou.fl ). Při zvolení některého z těchto souborů se příslušný obraz otevře. V dialogu nastavení je moţno nastavit počet souborů v tomto seznamu. 16. Editační funkce V menu Úpravy jsou tyto operace: 16.1 Zpět Vrátit zpět stav obrazu před poslední operací. Další vyvolání této funkce vrátí stav po poslední operaci.

19 ZODOP Částečně zpět Po najetí na zdrojový obraz se objeví čtvercový kurzor a po dobu zmáčknutí levého tlačítka myši se do plochy pod ním kopírují data z obrazu před poslední operací. Je to moţné pouze tehdy, kdyţ poslední operace pracovala s obrazovými daty, tedy nikoli pouze s vybranou oblastí nebo pouze s paletou Částečně obnovit z disku Po najetí na zdrojový obraz se objeví čtvercový kurzor a po dobu zmáčknutí levého tlačítka myši se do plochy pod ním kopírují data z diskového souboru, ze kterého byl původně obraz otevřen. Je to moţné pouze u formátů, které umoţňují přečíst ze souboru pouze malou část obrazových dat a jejichţ zásuvný modul tuto funkci zajišťuje. V současné době jsou to tyto formáty:.bmp formát BMP pro bitmapy ve Windows.fit formát fits.jpg formát JPEG.pbm formát Portable Bitmap.pct formát MacPict.pgm formát Portable Graymap.ppm formát Portable Pixel Map.png formát Portable Network Graphics.raw formát holá data..tif formát TIFF Soubor ve formátu TIFF je moţné částečně obnovit z disku i kdyţ byl přečten zásuvným modulem Vzorkovaný TIFF, který umoţňuje otevřít pouze výřez obrazu nebo zmenšený obraz. Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případě souboru ve formátu holá data lze tuto funkci pouţít pouze v případě, ţe je k dispozici příslušný siz soubor s údaji o obrazu Vyjmout Zkopírovat vybranou oblast do schránky a vyplnit vybranou oblast v původním obrazu hodnotou danou parametry Index nebo Barva pozadí v dialogu Barva pozadí Kopírovat Zkopírovat vybranou oblast do schránky Vloţit Vloţit schránku do vybrané oblasti. Pokud nesouhlasí rozměry, vloţí se ta část schránky, která se vejde do části obrázku počínaje levým horním rohem obdélníku opsaného vybrané oblasti. Výsledek má paletu původního obrazu, nikoli schránky. V případě rozdílného formátu dat ve schránce a v obrazu se operace neprovede Vloţit do nového Vytvořit nový obraz a vyplnit ho daty ze schránky Vymazat Vymazat vybranou oblast a vyplnit ji hodnotou danou parametry Index nebo Barva pozadí v dialogu Barva pozadí Kopie obrazu Vytvořit kopii zdrojového obrazu. 17. Nastavení Tento dialog slouţí pro změnu údajů uloţených v inicializačním souboru. U některých témat je uvedena sekce a poloţka v inicializačním souboru, kterou lze příslušným ovladačem nastavit.

20 20 ZODOP 17.1 Adresář s konvolučními maskami Adresář, ve kterém jsou uloţeny masky pro konvoluční filtraci. Sekce INSTALL, poloţka MasksPath Adresář s vyhledávacími tabulkami Adresář, ve kterém jsou uloţeny některé předdefinované vyhledávací tabulky. Sekce INSTALL, poloţka LUTPath Adresář se zásuvnými moduly Adresář, ve kterém program hledá zásuvné moduly. Sekce INSTALL, poloţka PluginPath Soubor s nápovědou Soubor s nápovědou pouţitý pro volání nápovědy z programu. Sekce INSTALL, poloţka HelpDir Textový editor Textový editor volaný z programu pro umoţnění editace některých souborů. Sekce EDITOR, poloţka OneFileEditor Textový editor pro více souborů Textový editor volaný z programu pro umoţnění editace některých souborů v případech, kdy je třeba umoţnit editovat více souborů najednou.

21 ZODOP 21 Sekce EDITOR, poloţka MultiFileEditor Výběr adresáře s konvolučními maskami Výběr adresáře s konvolučními maskami pomocí dialogu o volbě souboru. Je nutno zvolit jeden soubor s konvoluční maskou z vybraného adresáře jako příklad Výběr adresáře s vyhledávacími tabulkami Výběr adresáře s vyhledávacími tabulkami pomocí dialogu o volbě souboru. Je nutno zvolit jeden soubor s vyhledávací tabulkou z vybraného adresáře jako příklad Výběr adresáře se zásuvnými moduly Výběr adresáře se zásuvnými moduly pomocí dialogu o volbě souboru. Je nutno zvolit jeden soubor se zásuvným modulem z vybraného adresáře jako příklad Výběr souboru s nápovědou Výběr souboru s nápovědou pomocí dialogu o volbě souboru Výběr textového editoru Výběr textového editoru pomocí dialogu o volbě souboru Výběr textového editoru pro více souborů Výběr textového editoru pro více souborů pomocí dialogu o volbě souboru Obrazový formát TIFF Zde je moţno zvolit, zda při zápisu obrazu do souboru ve formátu TIFF bude obraz zapsán bez komprese, s kompresí Packbits někdy označovanou jako MacIntosh RLE nebo s kompresí Lempel Zif - Welch známou také jako LZW. Sekce FORMATS, poloţka TIFF_Compression Obrazový formát JPEG Zde je moţno zvolit kvalitu zapisovaného obrazu na stupnici 0 aţ 100. V naprosté většině případů je však vyhovující implicitní hodnota 75. Podrobnější pokyny k nastavení tohoto parametru viz Zásuvný modul JPEG. Sekce FORMATS, poloţka JPEG_Quality Pomalé zobrazení obrazu Při potíţích se zobrazením obrazu je zde moţné nastavit způsob zobrazení pixel po pixelu. Je pouţit při splnění všech tří podmínek najednou, tj. kdyţ oba rozměry obrazu překračují zadané meze a je pouţito měřítko zobrazení větší neţ zadaná mez. Sekce DISPLAY, poloţky Width, Hight a Scale Počet souborů v seznamu naposledy pouţitých souborů Na konci menu soubor se objevuje seznam obrazových souborů, se kterými program naposledy manipuloval. Při zvolení některého z těchto souborů se příslušný obraz otevře. V dialogu nastavení je moţno nastavit počet souborů v tomto seznamu. Volba 0 znamená zrušení této funkce. Sekce RECFILES, poloţka NumberFiles Dotaz na uloţení souborů na konci Při potvrzení tohoto tlačítka program při svém uzavírání projde seznam otevřených obrazů. Pro obrazy s nastavenou vlajkou na dotaz při uzavírání, tj. takových, které uţivatel měnil a od poslední změny je

22 22 ZODOP neuloţil, zobrazí dialog umoţňující uloţit tyto soubory, zrušit konec programu nebo ukončit program bez uloţení daného obrazu. Pokud toto tlačítko nebude potvrzeno, program po obdrţení příkazu k ukončení skončí bez uloţení obrazů. Sekce BEHAVIOR, poloţka EndQuerySaveFiles Plovoucí nástroje Plovoucí nástroje se při otevření objeví na původním místě. Zde je moţno nastavit, zda se poloha plovoucích nástrojů bude určovat vzhledem k pravému nebo levému kraji hlavního okna, coţ má význam, pokud byla mezitím změněna šířka hlavního okna. Sekce FLOAT_TOOL Poloţka Position Vektorový obraz - plocha v pixelech Na rozdíl od rastrových obrázků, kde měřítko 100% znamená, ţe jeden pixel obrazu se zobrazuje jako jeden pixel na obrazovce monitoru, není u vektorových obrázků jasné, v jakém měřítku se mají zabrazit. Pokud zde jsou nastaveny rozměry š x v, bude se vektorový obraz v měřítku 100% zobrazovat tak, aby měl š x v pixelů na obrazovce. Implicitní plocha je 512 x 512 pixelů. Přesné rozměry vodorovně a svisle však mohou být změněny, aby poměr stran zůstal zachován. Sekce VECTOR Poloţky Width a Hight Vektorový obraz implicitní barvy Toto nastavení se v současné době týká pouze vektorových obrazů ve formátu shp. Soubory v tomto formátu neobsahují ţádnou informaci o barvách, barvy musí doplnit otvírající program. Zde je moţné nastavit barvu pozadí (implicitně bílá), barvu obrysů, všech bodových a čárových objektů (implicitně černá) a barvu výplní plošných objektů (implicitně zelená). Sekce VECTOR Poloţky BackgroundColor, BrushColor a PenColor OK Zrušit dialog o změně nastavení, přičemţ provedené změny budou potvrzeny Zrušit Zrušit dialog o změně nastavení, přičemţ ţádné změny nebudou provedeny Zpět Zrušit provedené změny. 18. Aktuální barva Volba aktuální barvy. Takto vypadá dialogové okno

23 ZODOP Jas->Index Vypočte se jas aktuální barvy dané parametry Č, Z a M a pouţije se jako Index aktuální barvy Index->Šedá Jako aktuální barva se nastaví šedá s úrovní danou parametrem Index Index Pro obrazy v indexových barvách bude tato hodnota pouţita jako index aktuální barvy Č Úroveň červené sloţky aktuální barvy pouţité pro barevné obrazy ve 24-bitovém formátu Z Úroveň zelené sloţky aktuální barvy pouţité pro barevné obrazy ve 24-bitovém formátu M Úroveň modré sloţky aktuální barvy pouţité pro barevné obrazy ve 24-bitovém formátu Aktuální barva Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu barvy, pomocí kterého lze zvolit aktuální barvu pouţitou pro barevné obrazy ve 24-bitovém formátu Pixel->pozadí Při potvrzení tohoto tlačítka a zmáčknutí levé myši je při pohybu myši nad obrazem snímána barva pod kurzorem. Tato barva se objevuje na tlačítku Barva pozadí. Po uvolnění tlačítka zůstane poslední sejmutá barva novou aktuální barvou OK Zavřít dialog o aktuální barvě s potvrzením nové barvy Zrušit Zavřít dialog o aktuální barvě beze změny této barvy Paleta->Aktuální barva Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog obsahující pole tlačítek s paletou označeného obrazu slouţící k volbě aktuální barvy. Takto vypadá dialogové okno

24 24 ZODOP Pole barevných tlačítek Pole barevných tlačítek s paletou označeného obrazu. Pokud není označen ţádný obraz, pouţije se černobílá paleta. Index a barevné sloţky barvy odpovídající tlačítku pod kurzorem se objeví v editačních okéncích I, Č, Z a M. Po zmáčknutí tlačítka se tyto parametry pouţijí pro nastavení aktuální barvy. Posuvná lišta pod polem je funkční, pouze pokud je zdrojový obraz 16-bitový, lištou se pak nastavuje, se kterou 256ticí barev se bude pracovat P Pokud je zdrojový obraz 16-bitový, je v tomto poli index první zobrazené barvy a je moţné zde vyplnit jiný začátek zobrazené části palety. Pokud má zdrojový obraz jinou hloubku, je zde vţdy nula I Index odpovídající tlačítku pod kurzorem. Pro obrazy v indexových barvách bude tato hodnota pouţita jako index barvy pozadí Č Červená sloţka barvy odpovídající tlačítku pod kurzorem. Pro obrazy ve 24-bitovém formátu bude tato barva pouţita jako aktuální barva Z Zelená sloţka barvy odpovídající tlačítku pod kurzorem. Pro obrazy ve 24-bitovém formátu bude tato barva pouţita jako aktuální barva M Modrá sloţka barvy odpovídající tlačítku pod kurzorem. Pro obrazy ve 24-bitovém formátu bude tato barva pouţita jako aktuální barva Zrušit Zavřít dialog o nastavení aktuální barvy podle palety označeného obrazu beze změny této barvy Komentář Dialog umoţňující zadat nový komentář ke snímku. Komentář zdrojového obrazu se objevuje v pravé části dolní stavové lišty.

25 ZODOP Funkce zobrazení V menu Zobrazit jsou tyto funkce: 19.1 Jedna ku jedné Zobrazit zdrojový obraz jedna ku jedné, tj. v měřítku 100% Zvětšit Zobrazit zdrojový obraz ve dvojnásobném měřítku neţ dosud Zmenšit Zobrazit zdrojový obraz v polovičním měřítku neţ dosud Zvětšit myší Po kliknutí myší zobrazit zdrojový obraz ve dvojnásobném měřítku neţ dosud Zmenšit myší Po kliknutí myší zobrazit zdrojový obraz v polovičním měřítku neţ dosud Změna měřítka vzhledem k Při změně měřítka, kdy původní i nový obraz mají posuvné lišty (scroll bars) se zachová jedna z 9 nastavených poloh bodu Lupa Zobrazit zdrojový obraz ve vybraném měřítku 25%, 50%, 100%, 200%, 400% nebo 800%. Při volbě jiná je moţné zadat jiné měřítko v procentech v povoleném rozsahu Obnovit Upraví rozměry obrazového okna tak, aby pokud moţno byly vynechány nevyuţité plochy okna a naopak zobrazeny případné zakryté části obrazu a poté obraz znovu vykreslí Informace o obrazu Zobrazí jednoduché dialogové okno s informacemi o zdrojovém obrazu. Po zmáčknutí tlačítka OK informace zmizí. Jsou zde tyto informace: Soubor : Jméno obrazu. Pokud byl obraz otevřen ze souboru nebo do něj uloţen, je shodné se jménem souboru. Text : Komentář k obrazu Šířka a výška : Rozměry obrazu v pixelech. Barva : ne znamená černobílý obraz s lineární černobílou paletou, ano jiný obraz. Bitů : Počet bitů na pixel (hloubka). Obdélník : Souřadnice levého horního rohu a rozměry obdélníku opsaného vybrané oblasti. Velikost : Počet bajtů obrazových dat bez komprese. Plocha : Počet pixelů obrazu. Velikost palety : Počet barev v paletě, pro které je přidělena paměť. Vybraná plocha : Počet pixelů vybrané oblasti. Souřadnice : dodatečné souřadnice definované v obrazu. Kromě údaje o ploše vybrané oblasti se nezjišťuje aktuální stav, ale vyuţívá se informací programu o obrazu. Pro vektorové obrazy by některé údaje neměly smysl, zobrazují se místo nich tyto : Velikot : Velikost souboru v bajtech. Min x, Min y, Min z, Max x, Max y a Max z : Rozsah souřednic v jednotlivých osách. Počet objektů : Počet objektů (samostatných bodů, úseček, mnohoúhelníků) v obrazu. Počet bodů : Počet bodů (samostatných bodů, konců úseček, vrcholů mnohoúhelníků) v obrazu.

26 26 ZODOP Implicitní velikost : Rozměry obrazu v pixelech v měřítku 100%. U vícevrstvého obrazu je místo údaje o velikosti údaj o počtu vrstev Přehled polohy okna Jednoduchý dialog, ve kterém je znázorněn zdrojový obraz a rámeček, který se pohybuje během skrolování a tím znázorňuje aktuální polohu viditelné části obrazu. Najetím myší na náčrtek této plochy a zmáčknutím levého tlačítka je moţno pouţít tento dialog ke skrolování Plovoucí nástroje Dialogové okno obsahující tlačítka s ikonami některých funkcí. Pomocí poloţky Plovoucí nástroje v menu je moţné ho buď zrušit nebo obnovit. V závorce je číslo kapitoly. výběr oblasti (40.3) - - definovaný výběr oblasti (40.2) funkce laso (40.6) - - kouzelná hůlka (40.7) změna měřítka 2x (19.4) - - kreslení čar (46) částečně zpět (16.2) - - částečně obnovit z disku (16.3) vloţit text (45) - - zpět (16.1) zrušit poslední volbu (19.12) Zrušit poslední volbu Zrušit funkci zvolenou v okně Plovoucí nástroje a přepnout na zobrazení informace o pixelu. 20. Dvouobrazové operace Jako dvouobrazové operace se zde označují operace, kdy hodnota pixelu výsledku se určuje z hodnot pixelů vstupních obrazů ve stejné pozici a neuvaţují se ostatní pixely těchto vstupních obrazů, tedy aritmetické a logické operace. Při inicializaci dialogu je jako 1. operand pouţit obraz označený jako zdrojový a jako 2. operand obraz označený jako druhý. Viz téţ Vstupní obrazy operací. Později je moţno tlačítky <-Obraz učinit ze zdrojového obrazu podle potřeby nový 1. nebo 2. operand. Pokud je jeden ze vstupních obrazů v indexových barvách a druhý ve 24-bitovém formátu, rozdělí se první obraz podle palety na 3 sloţky, které se pouţijí jako argumenty zvolené operace. Výsledek je ve 24-bitovém formátu. Pokud mají oba obrazy stejný formát, má stejný formát i výsledek. Pokud jsou oba obrazy v indexových barvách, provede se operace s indexy, nikoli s hodnotami z palety. Pokud mají oba vstupní obrazy různé rozměry, pouţije se vţdy větší rozměr a druhý obraz je doplněn nulami.

27 ZODOP součet Hodnota výsledku se určí jako a b p, c kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný, c je normalizační konstanta v rozsahu 1 aţ 2, implicitně rozdíl Hodnota výsledku se určí jako a b p, c kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný, c je normalizační konstanta v rozsahu 1 aţ 2, implicitně součin Hodnota výsledku se určí jako p kde a b, c a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný, c je normalizační konstanta v rozsahu 1 aţ 255, implicitně podíl Hodnota výsledku se určí jako a c p, pokud b 0, jinak 255 b p,

28 28 ZODOP kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný, c je normalizační konstanta v rozsahu 1 aţ 255, implicitně smíchat Hodnota výsledku se určí jako c a c b p ( 100 ), 100 kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný, c je normalizační konstanta v rozsahu 0 aţ 100, implicitně AND Hodnota výsledku se určí jako logický součin bit po bitu hodnot a a b, kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný OR Hodnota výsledku se určí jako logický součet bit po bitu hodnot a a b, kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný XOR Hodnota výsledku se určí jako výhradní logický součet bit po bitu hodnot a a b, kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný min Hodnota výsledku se určí jako minimum hodnot a a b, kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný max Hodnota výsledku se určí jako maximum hodnot a a b, kde a je hodnota prvního vstupu, získá se z obrazu označeného jako zdrojový, b je hodnota druhého vstupu, získá se z obrazu označeného jako výsledný Znaménko Při potvrzení tohoto kontrolního tlačítka se budou hodnoty pixelu uvaţovat jako čísla se znaménkem v kódu posunutá nula v rozsahu -128, 127. Jinak se uvaţují jako čísla bez znaménka v rozsahu 0, Modulo

29 ZODOP 29 Při potvrzení tohoto kontrolního tlačítka se budou hodnoty výsledku při přetečení uvaţovat jako modulo maximální hodnota+1, tedy nebudou se uvaţovat významnější bity. Jinak se hodnoty větší neţ maximální hodnota nahradí maximální hodnotou a hodnoty menší neţ minimální hodnota se nahradí minimální hodnotou OK Provést zvolenou operaci Zrušit Ukončit dialog o dvouobrazových operacích Normalizační konstanta Editační okénko, kde je moţné zadat normalizační konstantu pouţívanou aritmetickými operacemi. 21. Histogram Dialog zobrazující histogram obrazu označeného jako zdrojový a umoţňující některé jeho úpravy. Je určen pro úpravu především černobílých snímků. S jistou opatrností ho lze pouţít i pro úpravu barevných snímků s plynulou paletou, ale paletu barevných snímků je lépe upravovat v dialogu Úprava palety. Černobílá paleta obsahující pouze různé odstíny šedi bude dále nazývána škála. Je moţné téţ upravovat barevné snímky ve 24-bitovém RGB módu, ale změny se objeví v obrazu teprve po provedení operace Provést. Histogram se počítá pouze na vybrané oblasti. Takto vypadá dialogové okno: 21.1 Počet Počet pixelů úrovně, na kterou ukazuje myš Úroveň

30 30 ZODOP Úroveň obrazu, na kterou ukazuje myš Suma Podíl pixelů v procentech s úrovní menší nebo rovnou úrovni obrazu, na kterou ukazuje myš Histogram a paleta Rámeček s nakresleným histogramem a paletou. Při pohybu myší nad tímto rámečkem se v editačních okéncích Počet a úroveň objevuje souřadnice a hodnota histogramu. Kliknutím levou nebo pravou myší se nastavují parametry Dolní práh a Horní práh. Při velkém vodorovném zvětšení je moţné posuvnou lištou pod obrázkem nastavit část palety a rozsahu úrovní, se kterými se bude pracovat Dolní práh vlevo Parametr Dolní práh se posune na levý kraj (úroveň černé) Dolní práh o 1 doleva Parametr Dolní práh se posune o 1 úroveň doleva Dolní práh o 1 doprava Parametr Dolní práh se posune o 1 úroveň doprava Dolní a horní práh o 1 k sobě Parametr Dolní práh se posune o 1 úroveň doprava a parametr Horní práh o 1 úroveň doleva Dolní a horní práh k sobě Parametry Dolní a Horní práh se posunou o půl cesty k sobě tak, ţe horní práh je o 1 úroveň vyšší neţ dolní práh Dolní a horní práh o 1 od sebe Parametr Dolní práh se posune o 1 úroveň doleva a parametr Horní práh o 1 úroveň doprava Horní práh o 1 doleva Parametr Horní práh se posune o 1 úroveň doleva Horní práh o 1 doprava Parametr Horní práh se posune o 1 úroveň doprava Horní práh doprava Parametr Horní práh se posune na pravý kraj (úroveň bílé) L Parametr Dolní práh H Parametr Horní práh Lineární Lineární škála Lineární s 2 prahy Škála aţ do úrovně dané parametrem Dolní práh na úrovni černé, poté lineární aţ do úrovně dané parametrem Horní práh a odtud aţ do konce na úrovni bílé.

31 ZODOP Vícenásobně lineární Periodická lineární škála, délka a posunutí periody dané vzdáleností a posunutím úrovní daných parametry Dolní práh a Horní práh Optimální Škála optimalizující histogram snímku. Za optimální se povaţuje histogram co nejrovnoměrnější, kdy stupnice šedi je nejlépe vyuţita. V případě barevných obrázků v módu RGB se volí typ optimalizovaného histogramu pomocí komboboxu RGB. Optimalizace histogramu je zde totéţ co ekvalizace. Nová hodnota pixelu p se určuje jako kde p u A s 1 i0 h( i) 1 2 h( s) h( i) je hodnota histogramu pro úroveň šedi i s je stará hodnota pixelu, u je maximální hodnota pixelu (zpravidla 255, pro 16-bitové snímky 65535), A je počet pixelů obrazu. Stará hodnota se tedy nahradí hodnotou kumulativního histogramu upravenou tak, aby hodnota konstantního obrazu byla polovina maximální, tedy 128. V případě, ţe zvolíme parametry Horní práh a Dolní práh odlišné od implicitních, počítá se výsledek jako váţený průměr obrazu s optimalizovaným histogramem s vahou (Horní práh Dolní práh)/u a původního obrazu s vahou 1-(Horní práh Dolní práh)/u Prahovací s 2 prahy V obrázku se objeví pouze 2 tóny, tón úrovně bílé pro hodnoty pixelů mezi prahy danými parametry Dolní práh a Horní práh (větší nebo rovné dolní a menší neţ horní) a tón úrovně černé pro hodnoty pixelů mimo prahy Prahovací V obrázku se objeví pouze 2 tóny, tón úrovně bílé pro hodnoty pixelů větší nebo rovné prahu danému parametrem Dolní práh a tón úrovně černé pro hodnoty pixelů menší neţ Dolní práh Exponenciální Exponenciální škála v rozmezí hodnot daných parametry Dolní práh a Horní práh Logaritmická Logaritmická škála v rozmezí hodnot daných parametry Dolní práh a Horní práh Uţivatelská

32 32 ZODOP Škála daná uţivatelem kreslenou funkcí. Funkci lze kreslit ve dvou reţimech. V prvním z nich zmáčkneme levé tlačítko myši a během jeho drţení kreslíme, ve druhém zmáčkneme klávesu Shift a klikneme levou myší ve vybraných bodech funkce. Mezi těmito body je potom funkce doplněna lineární interpolací Rámeček V tomto rámečku se objevuje uţivatelem kreslená funkce I: Úroveň, na kterou ukazuje myš F: Hodnota funkce v úrovni, na kterou ukazuje myš Uloţit Uloţit uţivatelem nakreslenou funkci do textového souboru. Doporučuje se uţívat soubory s příponou.fun. V případném hlášení o chybě při pokusu otevřít dialog pro zjištění jména souboru se můţe vyskytnout chybový kód (viz) Přečíst Přečíst uţivatelem nakreslenou funkci z textového souboru. V případném hlášení o chybě při pokusu otevřít dialog pro zjištění jména souboru se můţe vyskytnout chybový kód (viz) Editor Umoţní editovat hodnoty uţivatelem nakreslené funkce předtím uloţené v souboru. Při pokusu o spuštění vnějšího procesu s textovým editorem se v případném hlášení o chybě můţe vyskytnout chybový kód (viz) Volba sloţky Pokud se pracuje s barevným obrázkem v módu RGB a je zvolena práce s kaţdou barevnou sloţkou zvlášť (volba RGB v komboboxu RGB), objeví se zde kombobox, umoţňující volbu sloţky, se kterou se bude pracovat. Moţnosti jsou R červená, G zelená, B modrá.

33 ZODOP OK Zrušit dialog o uţivatelem kreslené funkci, přičemţ tato funkce bude pouţita Zrušit Zrušit dialog o uţivatelem kreslené funkci, přičemţ tato funkce nebude pouţita RGB Tento kombobox se objevuje jen při práci s barevnými obrázky v RGB módu. Je zde moţno zvolit, s jakým histogramem se v tom případě bude pracovat. Volí se z následujících moţností: RGB Pracuje se s kaţdou ze tří základních barev samostaně. Jsou zobrazeny tři barevné překrývající se histogramy a kaţdá operace je aplikována na kaţdou barevnou sloţku zvlášť. R+G+B pracuje se se součtem histogramů tří barevných sloţek. Y pracuje se s jasem. Obraz je převeden do souřadnic YHS, operace je provedena na jasové sloţce Y a obraz je převeden zpět do RGB. R pracuje se pouze s červenou sloţkou. G pracuje se pouze se zelenou sloţkou. B pracuje se pouze s modrou sloţkou Inverze Při potvrzení se zvolená škála bude pouţívat inverzně Vyhladit Histogram se zobrazí vyhlazený. Pouţije se třikrát filtr typu klouzavý průměr 3 hodnot Černá Úroveň černé bude tato hodnota. Hodnoty škály leţí mezi úrovní černé a úrovní bílé Bílá Úroveň bílé bude tato hodnota. Hodnoty škály leţí mezi úrovní černé a úrovní bílé Gama Převodní charakteristika obrazovky monitoru obvykle není lineární, ale přibliţně kvadratická I k U g, I je jas obrazovky, k převodní konstanta, U napětí katody, g koeficient s hodnotou přibliţně 2. Tento jev se kompenzuje tzv. korekcí gama U U v, U v je vstupní napětí odpovídající hodnotě pixelu, je kompenzační koeficient gama, obvykle s hodnotou 0.5. Pokud je u daného monitoru tato hodnota jiná, pokud není dobře kompenzována nebo pokud by uţivatel chtěl zobrazit snímek s jinou hodnotou koeficientu gama, lze pouţít tuto funkci. Hodnota škály f pro daný index i je dána s i f 255, 255 s je stará hodnota koeficientu gama, implicitně 0.5, takţe pro tuto hodnotu je škála lineární. Nová hodnota koeficientu musí být větší nebo rovna 0.2 a menší nebo rovna Měřítko

34 34 ZODOP Pokud bude v tomto editačním okénku hodnota s, hodnoty histogramu se zobrazí v rozmezí 0 aţ 1024s pixelů v jednotlivých úrovních. Vodorovná čára mříţky bude vţdy po čtvrtině nejbliţší niţší mocniny dvou k hodnotě 1024s. Např. pro s=3 bude rozsah histogramu 3072 a čáry budou po Měřítko dvakrát zmenšit Měřítko histogramu se dvakrát zmenší Měřítko dvakrát zvětšit Měřítko histogramu se dvakrát zvětší Měřítko vodorovně Počet úrovní, které se zobrazí najednou v rámečku Měřítko vodorovně dvakrát zmenšit Vodorovné měřítko histogramu se dvakrát zmenší Měřítko vodorovně dvakrát zvětšit Vodorovné měřítko histogramu se dvakrát zvětší Obnovit Histogram aktuálního obrazu se znovu spočítá a vykreslí Pozice Pokud je měřítko vodorvně malé, nevejdou se všechny úrovně do rámečku. Posuvnou lištou v dolní části rámečku s histogramem je moţno vybrat, které úrovně se budou zobrazovat. V tomto editačním poli je pak nejniţší zobrazovaná pozice. Je moţné ho vyplnit i z klávesnice Volba sloţky Tento kombobox se objeví pouze u obrazů ve 24-bitovém RGB módu a umoţňuje zadat, se kterou sloţkou se bude pracovat. Při volbě RGB (implicitně) se zobrazí součet histogramů sloţek, při volbě Y se zobrazí histogram jasu, při obou volbách se operace provedou na všech třech sloţkách. Při volbě R, G nebo B se zobrazí histogram pouze červené, zelené nebo modré sloţky a operace se provádějí pouze na ní. Výsledek operací se objeví teprve po zmáčknutí tlačítka Provést Meze Barva levého barevného tlačítka vlevo od tohoto editačního okénka se pouţije jako úroveň černé a barva pravého barevného tlačítka vlevo od tohoto editačního okénka se pouţije jako úroveň bílé Levé barevné tlačítko Zde definovaná barva je barva svislé čáry definující hodnotu parametru Dolní práh. Pomocí parametru meze ji lze také pouţít jako barvu úrovně černé Pravé barevné tlačítko Zde definovaná barva je barva svislé čáry definující hodnotu parametru Horní práh. Pomocí parametru meze ji lze také pouţít jako barvu úrovně bílé Mříţka Při potvrzení se pod kresbou histogramu objeví mříţka. Vzdálenost čar vodorovně je 32 úrovní, svisle viz měřítko Zamknout Při potvrzení je vzdálenost parametru Dolní práh a Horní práh pevně daná a při změně jednoho z parametrů se druhý nastaví tak aby byla zachována Soubory

35 ZODOP 35 Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na zvolených souborech se provede předvolená úprava histogramu. Pokud zvolíte před zmáčknutím tohoto tlačítka tlačítko optimální histogram, počítá se pro kaţdý soubor histogram znovu a z něj se určuje optimální přepočet histogramu. Zpracování jednoho souboru přibliţně odpovídá činnosti při zmáčknutí tlačítka provést. Vpravo od tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů Editor Histogram se zapíše do textového souboru histo.tmp a zavolá se textový editor umoţňující editaci tohoto souboru. Při pokusu o spuštění vnějšího procesu s textovým editorem se v případném hlášení o chybě můţe vyskytnout chybový kód (viz) Šedá Do zdrojového obrazu se vloţí lineární šedotónová paleta pro černobílé snímky OK Ukončit dialog o histogramu, přičemţ zvolená škála bude pouţita Provést Hodnoty v obrázku se změní podle zvolené škály a obrázku bude vrácena původní škála tak, ţe vzhled obrazu zůstane podle nové škály. Ovšem změny hodnot se provedou pouze ve vybrané oblasti Ukončit Ukončit dialog o histogramu, přičemţ zvolená škála nebude pouţita Min. Minimální hodnota pixelu v obrázku. min g( i, j), i, j g ( i, j) je hodnota indexu v bodě ( i, j), hodnoty i, j jdou přes vybranou oblast Max. Maximální hodnota pixelu v obrázku. max g( i, j), i, j g ( i, j) je hodnota indexu v bodě ( i, j), hodnoty i, j jdou přes vybranou oblast Střed. h. Střední hodnota pixelů v obrázku g( i, j) i h( i), A i, j A i0 1 g ( i, j) je hodnota indexu v bodě ( i, j), hodnoty i, j jdou přes vybranou oblast, A je její plocha, h (i) je histogram Standard. o. Odhad standardní odchylky pixelů v obrázku od střední hodnoty. 1 A 1 i, j ( g( i, j) ) 2 1 A i0 ( i ) 2 h( i) g ( i, j) je hodnota indexu v bodě ( i, j), hodnoty i, j jdou přes vybranou oblast, A je její plocha, (i) h je histogram.,

36 36 ZODOP Median Median hodnot pixelů v obrázku. x y, 2 x max x : 1 i, j: g( i, j) x A max x : 2 x i0 h( i) A, 2 x A A y max x : 1 max x : h( i), i, j: g( i, j) x 2 i0 2 g ( i, j) je hodnota indexu v bodě ( i, j), hodnoty i, j jdou přes vybranou oblast, A je její plocha, h (i) je histogram Opt. práh Optimální práh vypočtený Otsuovou metodou (N. Otsu (1979). "A threshold selection method from gray-level histograms". IEEE Trans. Sys., Man., Cyber. 9: ). Tento práh t je úroveň jasu, při které nastává maximum výrazu ( t t 2 b kde ) 2 ) 1( t) 2( t)( 1( t) 2( )), 1( t je procento podprahových pixelů, 2 ( t) je procento nadprahových pixelů, 1( t) ( je střední hodnota nadprahových pixelů. střední hodnota podprahových pixelů a ) 2 t je 22. Úprava palety Dialog zajišťující úpravy palety, tedy barevné vyhledávací tabulky. Většina operací má smysl pouze pro obrazy v indexových barvách. Jediná operace, která se provede i na obrazu ve 24-bitovém formátu je převod na černobílý (tlačítko Jas). Takto vypadá dialogové okno: 22.1 pole tlačítek barev Toto pole tlačítek obsahuje pro kaţdý index jedno tlačítko mající barvu odpovídající příslušnému indexu. Klikneme-li na něj levou myší, objeví se dialog pro volbu barvy umoţňující zadání nové barvy pro příslušný index. V editačních okéncích I, Č, Z a M se objevuje index odpovídající tlačítku a obsah červené, zelené a modré v příslušné barvě Pozice Pokud je zdrojový obraz 16-bitový, je v tomto poli index první zobrazené barvy a je moţné zde vyplnit jiný začátek zobrazené části palety. Pokud má zdrojový obraz jinou hloubku, je zde vţdy nula.

37 ZODOP I Index barvy odpovídající tlačítku barvy na něţ ukazuje myš Č Obsah červené v barvě odpovídající tlačítku barvy na něţ ukazuje myš Z Obsah zelené v barvě odpovídající tlačítku barvy na něţ ukazuje myš M Obsah modré v barvě odpovídající tlačítku barvy na něţ ukazuje myš Šedá Objeví se paleta pro černobílé snímky. Délka implicitně odpovídá hloubce obrazu, ale je moţné v políčcích Počátek a Délka nastavit kratší Masky Objeví se paleta pro obrázek, kde různé bity indexu určují jednu ze tří základních barev. Délka implicitně odpovídá hloubce obrazu, ale je moţné v políčcích Počátek a Délka nastavit kratší, nevhodně stanovený počátek však můţe porušit maskovací charakter palety. Ze zadané délky se nejprve spočte nejbliţší niţší mocnina dvou a její exponent se vydělí třemi. Tím dostaneme počet bitů na jednu barvu. Pokud je zbytek po dělení jedna, je přebytečný bit pouţit pro zelenou barvu, pokud je zbytek dva, jsou přebytečné bity pouţity pro zelenou a červenou barvu. Pokud délka není mocnina dvou, je zbytek palety vyplněn stupnicí šedi. Pro 8-bitové obrázky s délkou palety 256 tak vznikne paleta, kde 3 nejvýznamnější bity indexu jsou 3 nejvýznamnější bity červené sloţky, 3 prostřední bity indexu jsou 3 nejvýznamnější bity zelené sloţky a 2 nejméně významné bity indexu jsou 2 nejvýznamnější bity modré sloţky, tzv. paleta Podobně pro 16-bitové obrázky s délkou palety vznikne paleta Stejné masky Objeví se paleta podobná paletě Masky, s tím rozdílem, ţe pro kódování všech tří základních barev je pouţit stejný počet bitů, takţe pro 8-bitové obrázky s dělkou palety 256 vznikne paleta a pro 16- bitové obrázky s délkou palety vznikne paleta Systémová

38 38 ZODOP Objeví se paleta s rovnoměrně rozdělenými černobílými a barevnými tóny. Délka implicitně odpovídá hloubce obrazu, ale je moţné v políčcích Počátek a Délka nastavit kratší. Ze zadané délky se nejprve spočte třetí odmocnina a zaokrouhlí se dolu. To je maximální počet úrovní jedné ze tří základních barev. Začátek palety je vyplněn stupnicí šedi. Pro 8-bitové obrázky s dělkou palety 256 tak vznikne paleta s rovnoměrně rozdělenými 40 černobílými a 216 barevnými tóny (6 úrovní na barvu), pro 16- bitové obrázky s délkou palety vznikne paleta s rovnoměrně rozdělenými 1536 černobílými a barevnými tóny (40 úrovní na barvu) Spektrální Objeví se paleta přiřazující snímku pseudobarvy podle spektra (několika málo indexům téţ černou a barvy blízké černé). Paleta má pevnou délku 256 barev Teplotní Objeví se paleta vhodná pro infračervené snímky. Tato paleta se čte ze souboru thermo.lut v adresáři uvedeném v inicializačním souboru. Paleta má pevnou délku 256 barev Tónová Objeví se paleta se 16 tóny v různých jasech a sytostech. Tato paleta se čte ze souboru hue.lut v adresáři uvedeném v inicializačním souboru. Pokud rozdělíte barevný obraz na YHS (viz kap. 25, Rozdělit na YHS) a přiřadíte komponentě H tuto paletu, získáte obraz, kde kaţdá barva byla změněna na barvu se stejným tónem jako původní, ale s maximálním jasem a sytostí. Paleta má pevnou délku 256 barev Pastelová Objeví se paleta s pastelovými barvami. Tato paleta se čte ze souboru pastel.lut v adresáři uvedeném v inicializačním souboru. Paleta má pevnou délku 256 barev Země Objeví se paleta vhodná pro snímky Země. Tato paleta se čte ze souboru earth.lut v adresáři uvedeném v inicializačním souboru. Paleta má pevnou délku 256 barev Náhodná Objeví se náhodná paleta. Červené, zelené a modré sloţky barev se vyplní nezávislými realizacemi náhodné (pseudonáhodné) proměnné s rovnoměrným rozdělením od 0 do 255. Vyplní se jimi část palety od indexu Počátek v délce Délka Kopírovat Část palety počínaje indexem Počátek v délce dané parametrem Délka je zkopírována do úseku počínaje parametrem Délka části / Cíl Přesunout Část palety počínaje indexem Počátek v délce dané parametrem Délka je přesunuta do úseku počínaje parametrem Délka části / Cíl. Barvy v původním úseku jsou nahrazeny černou Zaměnit Část palety počínaje indexem Počátek v délce dané parametrem Délka je vzájemně zaměněna za část palety počínaje indexem Délka části / Cíl Rozšíření Paleta je rozšířena tak, ţe počet barev daný parametrem Délka části / Cíl je roztaţen na počet daný parametrem Délka. Vzniklé mezery jsou doplněny lineární interpolací. Rozšiřování začíná indexem Počátek. Pokud tedy příslušným tlačítkem vytvoříte nějakou paletu s pevnou délkou 256 barev a zachováte implicitní hodnoty pro 16-bitový obrázek Počátek=0, Délka=65536 a Délka části / Cíl=256, vznikne po zmáčknutí tlačítka Rozšíření verze palety pro 16-bitový obrázek Opakování

39 ZODOP 39 Paleta je rozdělena na části, které jsou vyplněny barvou na začátku části. Části na sebe plynule navazují, první začíná indexem Počátek, délku jedné části udává parametr Délka části / Cíl a délku celého zpracovávaného úseku udává parametr Délka Interpolace Paleta je rozdělena na části, které jsou vyplněny barvami získanými lineární interpolací mezi barvou na začátku části a barvou na začátku následující části. Pokud úsek přesahuje paletu, uvaţuje se jako poslední interpolační barva poslední barva palety. Části na sebe plynule navazují, první začíná indexem Počátek, délku jedné části udává parametr Délka části / Cíl a délku celého zpracovávaného úseku udává parametr Délka Počátek Index na začátku úseku operace s paletou Délka Délka úseku operace s paletou Délka části / Cíl Délka části úseku operace s paletou. Při přesunovacích operacích (Kopírovat, Přesunout a Zaměnit) index na začátku cílového úseku operace počet úrovní Sníţení počtu úrovní na zvolenou hodnotu. Radiotlačítko pracuje stejně jako tlačítko Opakování při zadání parametrů Počátek = 0, Délka = 256 a Délka části / Cíl = 256/Zvolený počet úrovní. Tyto parametry jsou také tímto radiotlačítkem nastavovány. Chcete-li zkoušet podobu obrázku při různém počtu úrovní, doporučuje se před kaţdým dalším zmáčknutím radiotlačítka s počtem úrovní zmáčknout tlačítko Zpět, protoţe jinak by nebylo moţné počet úrovní zvýšit na původní hodnotu Přečíst Čtení palety ze souboru. V současné době jsou podporovány 2 formáty souborů s paletou s těmito příponami:.lut binární paleta.pal textová paleta. Binární paleta je uloţena binárně, vţdy 3 po sobě jdoucí bajty udávají hodnoty červené, zelené a modré sloţky příslušné barvy, takţe paleta délky 256 zabírá 768 bajtů. V textové paletě po hlavičce následuje délka palety hexadecimálně a dekadicky a na dalších řádcích hodnoty červené, zelené a modré sloţky příslušné barvy uloţené znakově (ASCII). Hodnoty v tomto souboru je moţné podle potřeby editovat. Je také moţné přečíst paletu z obrazu ve formátu, který paletu obsahuje. V současné době jsou k dispozici formáty s těmito příponami:.tif formát TIFF.bmp formát BMP pro bitmapy ve Windows.gif formát GIF Viz téţ Formátové zásuvné moduly. V případném hlášení o chybě při pokusu otevřít dialog pro zjištění jména souboru se můţe vyskytnout chybový kód (viz) Uloţit Zápis palety do souboru. Jsou podporovány stejné formáty palety jako při čtení, tedy v současné době 2 formáty s těmito příponami:.lut binární paleta.pal textová paleta. V případném hlášení o chybě při pokusu otevřít dialog pro zjištění jména souboru se můţe vyskytnout chybový kód (viz).

40 40 ZODOP Zpět Vrátí zpět paletu, která byla před poslední operací Seřadit Seřadí část palety od indexu Počátek v délce Délka podle kritérií uvedených v kombinovaných editačních okéncích pod tlačítkem. Pokud jsou dvě barvy stejné podle prvního kritéria, pouţije se druhé, pokud jsou stejné i podle druhého, pouţije se třetí. Paletu lze seřadit podle jasu Y, tónu H, sytosti S, obsahu červené R, zelené G nebo modré B. Hodnoty R, G a B jsou uloţeny v paletě, výpočet jasu, tónu a sytosti viz kap. Rozdělit na YHS (25) Seřadit 1) První kritérium, podle kterého se řadí barvy při zmáčknutí tlačítka Seřadit Seřadit 2) Druhé kritérium, podle kterého se řadí barvy při zmáčknutí tlačítka Seřadit Seřadit 3) Třetí kritérium, podle kterého se řadí barvy při zmáčknutí tlačítka Seřadit Invertovat Obrátit pořadí barev v části palety od indexu Počátek v délce Délka Uţít novou Na začátku dialogu se uloţí paleta zdrojového obrázku. Při volbě této funkce se pro kaţdý index najde v nové paletě index barvy, která je nejbliţší příslušné barvě v původní paletě. Vyhodnocuje se v RGB prostoru podle Euklidovské vzdálenosti. Poté se ve vybrané oblasti zdrojového obrazu vymění indexy za nově nalezené. Výsledkem je obraz s novou paletou, ale s barvami co nejpodobnějšími původním Uţít starou Na začátku dialogu se uloţí paleta zdrojového obrázku. Při volbě této funkce se pro kaţdý index najde v původní paletě index barvy, která je nejbliţší příslušné barvě v nové paletě. Vyhodnocuje se v RGB prostoru podle Euklidovské vzdálenosti. Poté se ve vybrané oblasti zdrojového obrazu vymění indexy za nově nalezené. Výsledkem je obraz se starou paletou, ale s barvami co nejpodobnějšími barvám, které měl obraz v nové paletě Jas Pro kaţdý index se najde jas Y barvy Y 0.299R 0.587G 0.114B, vytvoří se černobílá paleta a ve vybrané oblasti zdrojového obrazu se vymění indexy za nalezené hodnoty jasu. Výsledkem je černobílý obraz odpovídající jasu původního Soubory Pod tlačítky Uţít novou a Jas jsou tlačítka Soubory. Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na zvolených souborech se provede operace podle tlačítka nad nimi, tedy buď Uţít novou nebo Jas. Mezi tlačítky se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů OK Zrušit dialog o úpravě palety, přičemţ nová paleta zůstane zachována Zrušit Zrušit dialog o úpravě palety, přičemţ obrazu se vrátí původní paleta.

41 ZODOP Spojit Dialog spojí 3 černobílé obrazy v 8-bitovém formátu do jednoho ve 24-bitovém RGB formátu. Z případných obrazů v indexových barvách uvaţuje pouze indexy. Rozměry výsledku určí jako minimum rozměrů vstupů. Na začátku dialog prohledá otevřené obrazy a vyplní se prvními třemi černobílými 8-bitovými obrazy se stejnými rozměry jako vybraný, které nalezne. Pokud takové nejsou, vyplní se prvními třemi nalezenými obrazy, pokud nejsou ani ty, zůstane nevyplněn. Vstupní obrazy je moţno potom zadat dodatečně pomocí tlačítek <-Obraz. Je moţno zvolit, zda vstupní obrazy jsou povaţovány za sloţky RGB nebo YHS. Takto vypadá dialogové okno: 23.1 Č Jméno obrazu, který bude pouţit jako červený vstupní kanál. V případě volby YHS je zde jasový vstupní kanál. Vyplňuje se pomocí tlačítka <-Obraz vpravo za editačním okénkem Z Jméno obrazu, který bude pouţit jako zelený vstupní kanál. V případě volby YHS je zde vstupní kanál tónu. Vyplňuje se pomocí tlačítka <-Obraz vpravo za editačním okénkem M Jméno obrazu, který bude pouţit jako modrý vstupní kanál. V případě volby YHS je zde vstupní kanál sytosti. Vyplňuje se pomocí tlačítka <-Obraz vpravo za editačním okénkem A Pokud bude toto políčko vyplněno jménem obrazu, vytvoří se obraz s hloubkou 32 bitů. Tento obraz pak bude pouţit jako čtvrtý pomocný vstupní kanál, který se nepouţívá při zobrazení obrazu. Vyplňuje se pomocí tlačítka <-Obraz vpravo za editačním okénkem. Implicitně zůstává políčko prázdné a vytvoří se obraz s hloubkou 24 bitů Č<-obraz Vybraný obraz se pouţije jako červený vstupní kanál (jas) Z<-obraz Vybraný obraz se pouţije jako zelený vstupní kanál (tón) M<-obraz Vybraný obraz se pouţije jako modrý vstupní kanál (sytost) A<-obraz Vybraný obraz se pouţije jako čtvrtý pomocný vstupní kanál RGB Při potvrzení tohoto radiotlačítka jsou vstupní obrazy povaţovány za sloţky červená (R), zelená (G) a modrá (B) výsledku.

42 42 ZODOP YHS Při potvrzení tohoto radiotlačítka jsou vstupní obrazy povaţovány za sloţky jas (Y), tón (H) a sytost (S) výsledku. Tyto sloţky jsou napřed následujícím způsobem přepočteny do RGB a poté spojeny. Pokud je Y=0, je výsledkem černá (R=G=B=0), pokud je Y=255, je výsledkem bílá (R=G=B=255). V ostatních případech se pokračuje výpočtem směrnice v prostoru modré a červené rozdílové sloţky ( ) tan( h) ( ) 3 k ( ) tan( h) ) 3 koeficientu pro přepočet modré na zelenou a poměrného koeficientu jasu Sestaví se vektor a vektor převrácených hodnot p 1, kde h k gk y k Y yk Y 255. g k g y k H 2, k y k k k k k 1 p i, i 1, 2,..., 6, p v případě, ţe k 0, k nebo g k 0 je nutno určit vektory jinak. k 0: gk / p 0 0 gk gk yk 1 yk p gk gk yk yk k : gk / p 1 yk gk gk yk 0 0 p yk gk gk yk yk gk p yk 1 0: k k k p k yk yk i Pro další výpočet se pouţije buď maximum ze záporných prvků vektoru p nebo minimum z kladných prvků vektoru p. Rozhoduje se podle hodnoty tónu vzhledem k hranici m h arctan.... max i1,2,...,6 min i1,2,...,6 p; p 0 h i p; p 0 i i i 1 h h h h h h Výsledné řešení pak je R Y 1 s p m), G Y(1 s p m), B Y(1 s p ), kde s je sytost přepočtená do intervalu <0,1>: ( 1 3 5m..

43 ZODOP 43 s S 255. Při potvrzení tohoto radiotlačítka jsou vstupní obrazy povaţovány za sloţky jas (Y), tón (H) a sytost (S) výsledku. Tyto sloţky jsou napřed následujícím způsobem přepočteny do RGB a poté spojeny > 24 Převede 32-bitový obraz na 24-bitový. Není tedy nutno rozkládat obraz na RGB, mazat čtvrtý kanál a znovu je spojovat. Dialog se poté zruší > 32 Převede 24-bitový obraz na 32-bitový. Není tedy nutno rozkládat obraz na RGB, vytvářet čtvrtý kanál a znovu je spojovat, nicméně toto je nutné, pokud čtvrtý kanál nemá být prázdný. Dialog se poté zruší.

44 44 ZODOP OK Provést spojení obrazů a zrušit dialog o něm Zrušit Zrušit dialog o spojení obrazů. 24. Rozdělit na RGB Rozdělí barevný obraz na 3 černobílé obrazy v 8-bitovém formátu vyjadřující jednotlivé barevné sloţky červenou, zelenou a modrou neboli RGB. Pokud je vstupní obraz v indexových barvách, obsahují výsledné obrazy hodnoty z palety odpovídající příslušnému indexu. Pokud byl vstupní obraz 32-bitový, objeví se ještě čtvrtý obraz s pomocným kanálem. 25. Rozdělit na YHS Rozdělí barevný obraz na 3 černobílé obrazy v 8-bitovém formátu vyjadřující jednotlivé barevné sloţky v souřadnicích YHS, neboli jas, tón a sytost. Pokud je vstupní obraz v indexových barvách, obsahují výsledné obrazy hodnoty z palety odpovídající příslušnému indexu. Pokud byl vstupní obraz 32-bitový, objeví se ještě čtvrtý obraz s pomocným kanálem. Ve zvolených souřadnicích je sytost volena tak, aby se pro kaţdý tón pohybovala v celém intervalu <0,255>, coţ je výhodné pro práci s ní, nevýhodou je poměrně obtíţný přepočet zpět do RGB. Sloţky jas Y, tón H a sytost S se získají ze sloţek červené R, zelené G a modré B následovně: Jas: Tón: Y R G B, u 2R G B v ( G B) v h arctan u u 0 v h arctan u u 0 h je potom přepočteno do intervalu 0, 2, tzn. pokud je záporné, připočte se 2. V případě u 0 je pro v 0 h 0 jinak h. Jako výsledek se pouţije hodnota Sytost: H h 2 Y R R Y Y G G Y Y B B Y S 255max,,,,,, Y 255 Y Y 255 Y Y 255 Y pokud je Y=0 nebo Y=255, je sytost nulová. V případě potřeby je moţné dodat program s jinými koeficienty jasu červené, zelené a modré (standardně 0.299, a 0.114). Součet koeficientů jasu by však pro korektnost výpočtu měl být roven jedné.

45 ZODOP RGB->Index Dialog převede obraz ve 24-bitovém RGB formátu na 8-bitový obraz v indexových barvách Systémová paleta Pouţije se paleta s pravidelně rozmístěnými černobílými a barevnými odstíny, umoţňující rychlý převod. Při implicitním počtu 256 barev paleta obsahuje 40 černobílých a 216 barevných odstínů Adaptivní Vytvoří se paleta obsahující nejčastější barvy ve vstupním snímku. Je moţné zvolit další parametry převodu: Počet výsledných barev, Počet rozlišovaných úrovní vstupů a Dithering. Pokud je ve vstupním obrazu vybraná oblast, uvaţují se pouze barvy vyskytující se v této oblasti. Údaj o počtu barev nalezených v obrazu, který se objevuje dole v dialogu, se vztahuje k nastavenému počtu úrovní vstupu barev Počet barev ve výsledné paletě. Implicitně 256. Pokud je v obrazu nalezeno méně barev, obsahuje paleta pouze barvy nalezené v obrazu. Pokud je zadáno více barev neţ 256, vytvoří se 16-bitový obraz úrovní vstupů Počet rozlišovaných úrovní jednotlivých sloţek vstupního obrazu. Implicitně 64, coţ je hodnota, při které se v naprosté většině obrazů nalezne dostatek barev a zároveň je moţno pouţít rychlejší algoritmus převodu. Pokud je při této hodnotě nalezeno málo barev, je moţné se pokusit nastavením vyšší hodnoty (128 nebo 256) nalézt v obrazu více barev Dithering Při počtu úrovní vstupů menším nebo rovném 64 je moţno povolit dithering, tzn. pokud nelze určitý pixel převést dostatečně přesně, změní se okolní pixely tak, ţe výsledný obraz při pohledu z dálky vypadá přesněji převedený Zákaznická Při převodu se pouţije paleta nahraná ze zvoleného souboru. Je moţné pouţít soubor s binární paletou s příponou.lut nebo s textově uloţenou paletou s příponou.pal. Jméno souboru se objeví v editačním okénku vpravo. Počet barev, do kterých se převádí, závisí na délce palety v souboru Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a obrazy ve zvolených souborech se převedou do indexových barev podle parametrů zvolených v dialogu. Protoţe se ukládá ve stejném formátu ze kterého se četlo, musí pouţitý formát souborů umoţnit uloţení jak vstupních obrazů v RGB, tak výstupních v indexových barvách. Počet formátů je tím značně limitován. Mezi tlačítky se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů OK

46 46 ZODOP Provést převod obrazu a zrušit dialog o něm Zrušit Zrušit dialog o převodu obrazu. 27. Index-> RGB Převede obraz v indexových barvách na obraz ve 24-bitovém RGB formátu. 28. Soubory Index-> RGB Objeví se dialog pro volbu souborů a zvolené soubory se převedou z indexových barev do 24-bitového RGB formátu. 29. Zabalit / Rozbalit Změna počtu bitů na pixel. Nelze pouţít pro větší počet bitů na pixel neţ Počet bitů na pixel Ţádaný počet bitů na pixel můţe být 1, 2, 4, 8 nebo Určit nejvyšší pouţitý bit Nejvyšší pouţitý bit v obrazu s větším počtem bitů na pixel (bez ohledu na to, zda je vstupní nebo výstupní). Pokud se počet bitů na pixel zmenšuje, je vhodné ho určit tlačítkem Určit nejvyšší pouţitý bit. Můţe být v rozsahu 0 aţ Určit nejvyšší pouţitý bit Tímto tlačítkem lze určit, který nejvyšší bit je ve vstupním obrazu skutečně pouţit. Pokud potom tlačítkem OK převedete obraz na niţší počet bitů na pixel, odříznou se pouze méně významné bity a přitom daný rozsah hodnot bude vyuţit optimálně Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a obrazy ve zvolených souborech se převedou na jiný počet bitů na pixel podle parametrů zvolených v dialogu. Mezi tlačítky se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů OK Provést nastavenou změnu počtu bitů na pixel Zavřít

47 ZODOP 47 Zrušit dialog o změně počtu bitů na pixel. 30. Profil Tento dialog vykresluje profily a jejich gradienty (tj. diference profilů) do obrazového okna. Vykreslí se informace z horního krajního řádku a levého krajního sloupce vybraného obdélníku (viz výběr obdélníku) Jas (gradient) Pokud je potvrzeno kontrolní tlačítko Jas nebo Jas a Gradient současně, tak po zmáčknutí tlačítka Provést se objeví toto editační okénko se souřadnicí a jasem pixelu pod kurzorem ovládaným myší. Pokud je potvrzeno pouze kontrolní tlačítko Gradient, objeví se v editačním okénku souřadnice a gradient pixelu. V obou případech musí být potvrzeno právě jedno z tlačítek Horizontální a Vertikální Jas Bude se vykreslovat jas dané řádky či sloupce. Jas I : I( i) 0.299R( i) 0.587G( i) 0.114B( i), kde i je souřadnice Gradient Bude se vykreslovat gradient dané řádky či sloupce. Gradient G : G( i) I( i) I( i 1 ), kde I je jas, i je souřadnice Horizontální Bude se vykreslovat horizontální profil, tj. profil řádky. Svislý rozměr obrazového okna bude změněn na 300 pixelů klientské plochy Vertikální Bude se vykreslovat vertikální profil, tj. profil sloupce. Vodorovný rozměr obrazového okna bude změněn na 300 pixelů klientské plochy Provést Vykreslit vyznačené funkce Uzavřít Uzavřít dialog o kreslení profilů Editor

48 48 ZODOP Vyznačené funkce budou zapsány do textového souboru profil.tmp a bude zavolán textový editor umoţňující jejich prohlíţení, editaci nebo vyuţití v jiných programech. V souboru jsou po hlavičce údaje zapisovány v pořadí souřadnice, jas a gradient. Při pokusu o spuštění vnějšího procesu s textovým editorem se v případném hlášení o chybě můţe vyskytnout chybový kód. 31. Konvoluční filtrace Dialogové okno pro zadání parametrů konvoluční filtrace se vyvolá volbou Konvoluční filtrace v poloţce menu Nástroje - Filtry. Skládá se z následujících ovládacích prvků: 31.1 Načíst uţivatelský Načte se uţivatelský filtr s diskového souboru a stane se aktivním filtrem 31.2 Seznam s předdefinovanými filtry Obsahuje filtry dodávané s programem Maska Číslo masky m, která se zobrazí v levé části dialogu 31.4 Okraje Způsob chování na okrajích. Jsou k dispozici tyto moţnosti: Opakovat okraje - hodnota obrazu g( i, j) o rozměrech c r pro i 0 je g( 0, j), pro i c g( c 1, j), pro j 0 je g( i, 0 ), pro j r je g( i, r 1 ) Periodické - g( i, j) g( i mod c, j mod r) Zrcadlové - g( i, j) g( ( i c) mod( 2c) c , ( j r) mod( 2r) r ) Nulami - g( i, j) 0 pro i 0, i c, j 0, nebo j r. Úplný výsledek - okraje nulové, ale výsledek je zvětšen na rozměry c s 1 r s 1, takţe obsahuje všechny pixely dotčené konvolucí. (s je rozměr masky) je

49 ZODOP 49 Nedotčený vnitřek - výsledek je zmenšen na rozměry c s 1 r s 1, takţe obsahuje pouze pixely nedotčené okrajovým jevem Typ filtru t Způsob, jakým se vypočte výsledná hodnota pro daný obrazový element z dílčích výsledků filtrování jednotlivými maskami. Můţe být následující: 1 MAXIMUM ABS. VALUE, max hm ( i, j ) m 2 2 SQUARE ROOT OF SQUARE SUM, hm ( i, j ) m 3 SUM ABSOLUTE VALUE, hm ( i, j) m 4 MAXIMUM MASK OUTPUT, max hm ( i, j ) m max{ max ( i, j),0 5 MAXIMUM MASK OUTPUT TO 0, h m } m 6 MAX( MSK1, MSK2 )- MSK3, max{max{ h1 ( i, j), h2 ( i, j)} h3( i, j), 0} 7 PRODUCT OF MASKS TO 0, max{ h ( i, j), 0} m m 8 MSK1/(NORM OF MASKS), h1 ( i, j) / f1( i, j) i, j 9 PIXEL - NORM OUTPUT, g( i, j) h ( i, j) / f ( i, j) 10 MSK1/NORM + ABS ; h1( i, j) / n a 31.6 Přesnost výpočtu 1 1 i, j Volbou byte, či float se určuje přesnost, ve které se provádějí výpočty. Byte značí, ţe hodnota pro kaţdý obrazový element se převádí do přesnosti byte bezprostředně po jejím výpočtu a to tak, ţe hodnoty menší neţ nula se nahradí nulou a hodnoty větší neţ 255 se nahradí touto hodnotou. Float značí, ţe převod v do rozsahu se provede aţ po dokončení výpočtu na celém obraze a to takto 255( v min) / (max min), min a max značí minimální a maximální hodnotu v. Při min=max se postupuje jako při Byte Rozměr Rozměr pouţité masky s Abs Absolutní člen pouţité masky a (Formát souboru masky) 31.9 Norm Normalizační konstanta pouţité masky n (Formát souboru masky) Provést Provede se filtrace s pouţitím zvolené masky. Konvoluce snímku g s m -tou maskou f m se provede podle vzorce h h m ( m, kd ld h i, j) f ( k, l) g( i k, j l) kde d ( s 1) / 2, h s/ 2, s je velikost masky. Výsledná hodnota se určí podle typu filtru a přesnosti výpočtu.

50 50 ZODOP Ukončit Uzavře se dialog Editor Vyvolá se editor (notepad) s textovým formátem pouţité masky. Při pokusu o spuštění vnějšího procesu s textovým editorem se v případném hlášení o chybě můţe vyskytnout chybový kód Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se provede konvoluční filtrace podle parametrů zvolených v dialogu. Nad tlačítkem se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů Formát souboru masky 1. řádek: jméno filtru, max. 30 znaků 2. řádek: s p t, kde s značí velikost masky s x s, p je počet masek a t je typ filtru 3. řádek, pouze pokud t=10: n a, kde n je hodnota, kterou se dělí výsledek, a je hodnota, která se přičítá k výsledku. Pro jiné hodnoty t je tento řádek vynechán. Na dalších řádcích jsou celočíselné hodnoty jednotlivých prvků masek Pole koeficientů Zde se zobrazí koeficienty ze střední části masky. Případná editace zde má platnost pouze do nejbliţší změny filtru nebo masky Seznam filtrů Zde je seznam předdefinovaných filtrů, před názvem filtru je jeho číslo: Filtry typu první derivace Skupina filtrů typu první derivace. Při pouţití pro detekci hran tyto filtry detekují hrany pouze v jednom směru kolmém ke směru filtru a to náběţnou hranu kladnými čísly, tedy směrem k bílé, zatímco sestupnou hranu zápornými čísly, tedy směrem k černé. Podélné hrany nedetekují. Přesný tvar masek 3x3 byl odvozen ze Sobelova gradientu (typ 1) a z Prewittova kompasového gradientu (typ 2). Další verze byly odvozeny z Prewittova gradientu. 1 Derivative north 1 2 Derivative north 2 3 Derivative north east 1 4 Derivative north east 2 5 Derivative east 1 6 Derivative east 2 7 Derivative south east 1 8 Derivative south east 2 9 Derivative south 1 10 Derivative south 2 11Derivative south west 1 12Derivative south west 2 13 Derivative west 1 14 Derivative west 2 15 Derivative north west 1 16 Derivative north west 2 33 Derivative horizontal 1 34 Derivative horizontal 2 35 Derivative vertical 1 36 Derivative vertical 2 86 First differential Detektory hran typu kombinace masek první derivace Skupina sloţitějších filtrů typu první derivace, které kombinují výsledky více masek a jsou schopny detekovat hrany ve všech směrech. Ke kombinaci masek se pouţívá buď odmocnina ze součtu kvadrátů, součet absolutních hodnot nebo maximum, drobné rozdíly jsou v chování v přítomnosti šumu. Masky větší neţ 3x3 obsahují i prvek průměrování, jsou proto odolnější vůči šumu level maxabs 3 x level maxabs 5 x level maxabs 7 x level maxabs 9 x level maxabs 3 x 3 46 Prewitt mean-sq 3 x 3 47 Prewitt sumabs 3 x 3 48 Prewitt mean-sq 5 x 5 49 Prewitt sumabs 5 x 5 50 Prewitt mean-sq 7 x 7 51 Prewitt sumabs 7 x 7 52 Prewitt mean-sq 9 x 9 53 Prewitt sumabs 9 x 9 54 Roberts mean-square 55 Roberts sumabs

51 ZODOP Sobel mean-square 57 Sobel sumabs 58 Compass max 59 Kirsch max 60 Pyramid maxabs 5 x 5 61 Pyramid maxabs 7 x 7 62 Pyramid maxabs 9 x 9 63 Mean-square 70 Eberlain maxabs-sub-floor Filtry typu druhá derivace Skupina filtrů typu druhá derivace. Při pouţití pro detekci hran je výhodou, ţe vystačí s jedinou maskou pro detekci hran ve všech směrech. Ovšem v místě detekované hrany se objeví typická dvojice tmavé a světlé (černé a bílé) čáry, proto se někdy detekce dokončuje operací Průchod nulou (kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Některé z nich lze pouţít i pro detekci čar a bodů. 17 Laplacian 1 18 Laplacian 2 19 Laplacian 3 20 Laplacian 4 64 Laplacian 5 66 Laplacian 6 67 Laplacian 7 71 Extended Laplacian 72 Two channel Laplacian product 37 Vertical line detection 38 Horizontal line detection 39 1 st diagonal detection 40 2 nd diagonal detection 79 Normalizer 4 x 4 80 Normalizer 5 x 5 81 f-delsq(f) 82 Fyy simple 68 Kasvand - Laplacian ident 69 Kasvand line enhancement max-floor Zaostření součet obrazu s Laplaciánem Skupina filtrů pokoušejících se zlepšit ostrost obrazu přičtením Laplaciánu, tzn. zdůrazněním vyšších frekvencí. Bohuţel se při tom také zesiluje šum. 21 Enhancement (small) 22 Enhancement (normal) 23 Enhancement (strong) 24 Enhancement (max) 25 Enhancement type 1 26 Enhancement type 2 27 Enhancement type 3 28 Enhancement type Vyhlazení průměrováním Skupina filtrů pokoušejících se potlačit šum vyhlazením pomocí průměrování, tedy různé typy klouzavých průměrů. Bohuţel se přitom také rozmazávají hrany. 29 Smoothing 1 30 Smoothing 2 31 Smoothing 3 32 Smoothing 4 73 Smoothing 4 x 4 a 75 Smoothing 4 x 4 b 74 Smoothing 5 x 5 a 76 Smoothing 5 x 5 b 77 Smoothing 2 x 2 78 Smoothing 6 x Šablona objektu 84 Template of object Marrovy filtry kombinace druhé derivace a průměrování Filtry (autoři Marr a Hildrith) určené pro detekci hran. Byly vytvořeny vzorkováním Laplaciánu rotační Gaussovy 2-D hustoty (jde tedy o filtry typu druhá derivace kombinované s průměrováním) s různou standardní odchylkou. Ta je uvedena v názvu filtru. Filtry s větší standardní odchylkou detekují pouze významnější hrany. Hrana je tam, kde výsledek filtrace prochází nulou, proto je vhodné detekci hran dokončit operací Průchod nulou (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..), tím se získá binární výsledek typu hrana ano-ne. 87 Marr 1/sqrt2, 5 x 5 88 Marr 1, 7 x 7 89 Marr sqrt2, 9 x 9 90 Marr 2, 11 x Marr 2sqrt(2), 23 x Marr 4, 31 x Marr 4sqrt(2), 41 x Marr 8, 53 x Marr 8sqrt(2), 69 x 69 Seznam masek filtrů lze nalézt v dodatku B.

52 52 ZODOP 32. Pořádkové filtry Do funkce pořádkové filtry se přejde z menu nástroje výběrem poloţky menu pořádkové filtry. Objeví se dialogové okno které je uvedeno na následujícím obrázku Okolí čtvercové Tvar pouţitého okolí bude čtvercový Okolí kruhové Tvar pouţitého okolí bude přibliţně kruhový Velikost okolí Zadávání velikosti okolí v rozsahu 1 aţ polovina rozměru obrazu. Velikost je buď délka strany čtverce u čtvercového okolí nebo průměr kruhu u kruhového okolí. V případě sudé velikosti je okolí umístěno okolo pixelu nesymetricky Provést Spustí se nastavená filtrace na aktivní obraz Ukončit Uzavře se dialogové okno Pořádkové filtry Minimum Navolí se filtrace typu minimum. Hodnota obrazového elementu se nahradí minimální hodnotou na zvoleném okolí Maximum Navolí se filtrace typu maximum. Hodnota obrazového elementu se nahradí maximální hodnotou na zvoleném okolí Medián Navolí se filtrace typu medián. Hodnota obrazového elementu se nahradí mediánem na zvoleném okolí. V případě sudého počtu obrazových elementů v okolí je poţita větší ze dvou prostředních hodnot Min-Max Major Navolí se filtrace typu Min-Max. Hodnota obrazového elementu se nahradí hodnotou rozdílu maxima a minima na zvoleném okolí pixel max min

53 ZODOP Min < val < Max Navolí se filtrace typu Min-Max. Hodnota obrazového elementu se nahradí výrazem: pixel min pro pixel min pixel max pixel max pro pixel min pixel max Šum Navolí se filtrace typu šum. Hodnota obrazového elementu se nahradí výrazem: pixel pixel pro pixel median val pixel median pro pixel median val kde val je číselná hodnota zadaná v editačním okénku Horní Navolí se filtrace typu hornofrekvenční. Hodnota obrazového elementu se nahradí výrazem: pixel pixel pro pixel median pixel median pro pixel median kde val je číselná hodnota zadaná v editačním okénku Soubory val val Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se provede pořádková filtrace podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 33. Lokální ekvalizace histogramu Druh filtrace, kdy se nová hodnota pixelu určuje na základě vyhodnocení histogramu v okolí pixelu Okolí kruhové Pouţije se přibliţně kruhové okolí Okolí čtvercové

54 54 ZODOP Pouţije se čtvercové okolí Poloměr Poloměr pouţitého okolí r. V případě čtvercového okolí je pak délka strany 2r 1. r můţe být minimálně 1 a maximálně [( w 1) / 2 ], kde w je vodorovný rozměr obrazu. Při zadání hodnoty mimo tyto meze se objeví hlášení o chybě Optimalizace histogramu 1 Optimalizace histogramu je zde totéţ co ekvalizace, protoţe za optimální se povaţuje histogram co nejrovnoměrnější. Nová hodnota pixelu p se zde určuje jako kde p u A s1 s h i u h s ( ) ( ) i 0 h( i) je hodnota histogramu okolí pixelu pro hodnotu i s je stará hodnota pixelu, u je maximální hodnota pixelu (255), A je počet pixelů okolí. Stará hodnota se tedy nahradí hodnotou kumulativního histogramu upravenou tak, aby hodnota konstantního obrazu zůstala zachována. Tento typ filtrace se hodí pro zvýraznění detailů snímku, ovšem v plochách s přibliţně konstantním jasem zesiluje šum Optimalizace histogramu 2 Optimalizace histogramu je zde totéţ co ekvalizace, protoţe za optimální se povaţuje histogram co nejrovnoměrnější. Nová hodnota pixelu p se zde určuje jako kde p u A s 1 i0 h( i) 1 2 h( s) h( i) je hodnota histogramu okolí pixelu pro hodnotu i s je stará hodnota pixelu, u je maximální hodnota pixelu (255), A je počet pixelů okolí. Stará hodnota se tedy nahradí hodnotou kumulativního histogramu upravenou tak, aby hodnota konstantního obrazu byla polovina maximální, tedy 128. Tento typ filtrace se hodí pro zvýraznění detailů snímku, ovšem v plochách s přibliţně konstantním jasem zesiluje šum Optimalizace histogramu 3 Optimalizace histogramu je zde totéţ co ekvalizace, protoţe za optimální se povaţuje histogram co nejrovnoměrnější. Nová hodnota pixelu p se zde určuje jako kde p u A s 1 i0 h( i)

55 ZODOP 55 h( i) je hodnota histogramu okolí pixelu pro hodnotu i s je stará hodnota pixelu, u je maximální hodnota pixelu (255), A je počet pixelů okolí. Stará hodnota se tedy nahradí hodnotou kumulativního histogramu upravenou tak, aby hodnota konstantního obrazu byla nahrazena nulou. Tento typ filtrace se hodí pro zvýraznění detailů snímku, ovšem v plochách s přibliţně konstantním jasem zesiluje šum Vyrovnání střední hodnoty Zjednodušený typ filtrace, kdy se lokální histogram neroztahuje, ale pouze posouvá. Nová hodnota pixelu p se zde určuje jako kde A 1 p s s( i) u / 2 A i 1 s( i) je hodnota i - tého pixelu okolí s je stará hodnota pixelu, u je maximální hodnota pixelu (255), A je počet pixelů okolí. Ke staré hodnotě se tedy přičte takové číslo, aby střední hodnota okolí byla uprostřed rozsahu hodnot pixelu. Tento typ filtrace se hodí jako příprava před prahováním snímku s nerovnoměrným jasem pozadí Provést Provést zvolenou filtraci Ukončit Ukončit dialog o ekvalizaci histogramu Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se provede lokální ekvalizace histogramu podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 34. Fourierova transformace Dialogové okno zajišťuje několik funkcí týkajících se Fourierovy transformace. Při filtraci pomocí spektra je nejprve nutno vstupní obraz převést do plovoucí čárky, provést přímou Fourierovu transformaci, vytvořit vhodný filtr a vynásobit s ním vytvořené spektrum (filtrace s typem filtrace *). Výsledek je uloţen do stejného souboru jako spektrum, proto chcete-li filtrovat tentýţ obraz vícekrát, je vhodné uschovat spektrum před filtrací do jiného souboru (např. pomocí tlačítek spektrum <-> filtr a filtrace s typem filtrace =). Po filtraci je nutno provést zpětnou Fourierovu transformaci a převod do pevné čárky. Implicitně jsou soubory se spektrem potom smazány, protoţe Fourierova transformace (přímá i zpětná) ukládá výsledek do stejných souborů jako byl vstup.

56 56 ZODOP Pro vlastní výpočet transformace je pouţit software z Massachussets Institute of Technology, autoři Matteo Frigo a Steven G. Johnson. Zde je dialogové okno: 34.1 převod i->f Převod vstupních dat z formátu jednobajtového celého čísla bez znaménka na formát osmibajtového komplexního čísla v plovoucí čárce přímá FFT Výpočet přímé Fourierovy transformace. Výsledek odpovídá vzorci kde M N k m ln 2 i M N Akl amn e MN m0 n0 k 0,, M 1; l 0,, N 1, i 1, a jsou vstupní data A je výsledné spektrum M, N jsou rozměry vodorovně a svisle zaokrouhlené na nejbliţší vyšší mocniny dvou. Tedy v prvním pixelu souboru spectrum.sp bude uloţena hodnota odpovídající nulové frekvenci, v posledním pixelu hodnota odpovídající vzorkovací frekvenci - 1. Data v plovoucí čárce jsou ve tvaru 4 bajty reálná část následovaná 4 bajty imaginární části. Čísla jsou ve formátu, který pouţívá překladač jazyka C pro čísla typu float. Pouţívá se algoritmus pro rychlou Fourierovu transformaci podlouhlé tlačítko vlevo nahoře Podlouhlé tlačítko vlevo nahoře zajišťuje funkci tlačítek převod i->f a přímá FFT současně.

57 ZODOP spektrum<->filtr Vzájemně vymění soubor se spektrem a soubor s filtrem doplnění Způsob doplnění vstupních dat na rozměr nejbliţší vyšší mocniny dvou můţe být nulami, zrcadlením (pouţije se implicitně), periodickým prodlouţením, střední hodnotou dat, opakováním krajního řádku a sloupce, shlazením k nule - podle funkce kosinus, shlazením ke střední hodnotě - podle funkce kosinus. Pouţívá se při funkci vytvořit doplněný obrázek vytvořit doplněný obrázek Rozměry vstupních dat jsou doplněny na rozměr daný parametry rozměry doplněného obrazu, doplněná data se uloţí do nového obrazu a ten je pouţit pro následující výpočet rozměry doplněného obrázku Obraz bude doplněn na tyto rozměry. Mohou být v rozmezí od jedné do trojnásobku rozměru zdrojového obrazu. Nesmějí také přesáhnout maximální povolený rozměr obrazu. Pokud budou rozměry menší neţ rozměry zdrojového obrazu, bude ze zdrojového obrazu vyříznut střed spektrum Jméno souborů se spektrem (pokud bude spektrum, budou data uloţena v souboru spektrum.sp) výběr spektra Výběr jména existujících souborů se spektrem visualizace Visualizce spektra (převod z formátu osmibajtového komplexního čísla v plovoucí čárce na formát jednobajtového celého čísla bez znaménka). Data jsou přerovnána tak, ţe hodnota odpovídající nulové frekvenci se zobrazí doprostřed výstupního snímku (při sudých rozměrech o půl pixelu vlevo nahoru od prostředku). Upozornění: při visualizaci logaritmického spektra po filtraci pásmovým nebo směrovým filtrem či jejich kombinací obvykle nevyjde spektrum příliš názorně. Je to způsobeno tím, ţe nulové hodnoty filtru a hodnoty blízké nule velmi zvětší při filtraci dynamický rozsah spektra a to pak nelze rozumně zobrazit. Řešením můţe být omezení zobrazovaného rozsahu na původní úroveň. Postup je tento: visualisuje se logaritmické spektrum před filtrací, při tom se zobrazí rozsah spektra číselně (jeho minimum a maximum). Při visualizaci spektra po filtraci je pak třeba tyto původní hodnoty vyplnit (alespoň přibliţně) do parametrů min a max a zvolit typ hodnot vstupu úrovně vstupu visualizace spektra nebo filtru Moţno zvolit visualizaci spektra nebo filtru Typ visualizace: logaritmická - logaritmus amplitudového, amplitudová, fázová, reálné části, imaginární části min Číslo, které udává, jaká hodnota vstupu se transformuje na úroveň 0 výstupu.

58 58 ZODOP max Hodnota vstupu, která se transformuje na úroveň 255 výstupu Hodnoty vstupu se uvaţují jako % - nalezne se minimum a maximum vstupních dat a hodnoty min a max jsou v procentech rozsahu minimum - maximum, plný rozsah dostaneme, pokud bude min=0 a max=100, úrovně šedi - nalezne se minimum a maximum vstupních dat a hodnoty min a max jsou v počtu úrovní šedi rozsahu minimum - maximum, plný rozsah dostaneme, pokud bude min=0 a max=255. Jinak se bude na úroveň 0 výstupu transformovat hodnota, která by se při plném rozsahu transformovala na úroveň min, a na úroveň 255 výstupu hodnota, která by se při plném rozsahu transformovala na úroveň max, úrovně vstupu - na úroveň 0 výstupu se bude transformovat hodnota vstupu rovnající se parametru min a na úroveň 255 výstupu hodnota vstupu rovnající se parametru max filtrace Násobení spektra filtrem. Lze pouţít i ke sčítání a přiřazení podlouhlé tlačítko vlevo uprostřed Podlouhlé tlačítko vlevo uprostřed zajišťuje funkce tlačítek tvorba filtru a filtrace současně filtr Jméno souborů s filtrem (pokud bude filtr, budou data uloţena v souboru filtr.sp) výběr filtru Výběr jména existujících souborů s filtrem typ filtrace násobení, spektrum:=spektrum*filtr, sčítání, spektrum:=spektrum+filtr, = kopírování, spektrum:=filtr tvorba filtru Generování filtru typ filtru Můţe se generovat filtr: ţádný pásmový směrový Gaussův exponenciální derivační import filtru konstantní komplementární násobený -1 násobený sqrt(-1) převrácená hodnota kmplexně sdruţený pásmový filtr Vypočte se absolutní hodnota frekvence

59 ZODOP f fv u v, u, v jsou relativní frekvence vodorovně a svisle v rozmezí od -0.5 do 0.5, pro f d s d bude hodnota filtru g 0, pro d sd f d sd bude shlazení filtru podle funkce sinus tak, ţe pro f d bude g 05., pro d s f h s bude g 1, d h pro h s f h s bude shlazení filtru podle funkce sinus tak, ţe pro f h bude g 05 h pro f h s h bude g 0. Zadání je korektní, pokud d s h s parametry pásmového filtru dolní mez = d (implicitně 0), ohlazení = s d (ohlazení dolní meze - implicitně 0), h horní mez = h (implicitně 0.25), ohlazení = s h (ohlazení horní meze - implicitně 0.25), vzork.frek. = f v (vzorkovací frekvence - implicitně 1). d h., směrový filtr Vypočte se fáze 1 arctan( v / u), j u, v jsou relativní frekvence vodorovně a svisle, u v rozmezí od -0.5M do 0.5M, v v rozmezí od -0.5N do 0.5N, M,N jsou rozměry snímku, pro d s d bude hodnota filtru g 0, pro d s d s bude shlazení filtru podle funkce sinus tak, ţe pro d bude g 05 d pro d s h s bude g 1, d d h pro h s h s bude shlazení filtru podle funkce sinus tak, ţe pro h bude g 05 pro h h h s h bude g 0. Zadání je korektní, pokud h s ( d s ) / j a pokud d s h s parametry směrového filtru dolní mez = d (implicitně -45), ohlazení = s d (ohlazení dolní meze - implicitně 22.5), horní mez = h (implicitně 45), ohlazení = s h (ohlazení horní meze - implicitně 22.5), jednotka = j (jednotka úhlu), můţe být r=rad=radian=radián, j 1 p=pi=pí ( radiánů, j ) d=deg=degree=s=stupen=stupeň= ( j / 180 ), h d d h.,.,

60 60 ZODOP g=grad ( j / 200 ), číslo, udávající velikost jednotky úhlu v radiánech. Lze pouţít i velká písmena. (implicitně ) Gaussův filtr Hodnota filtru 1 f v f 2 g e parametry Gaussova filtru stand.odch.= (standardní odchylka - implicitně 0.25), vzork.frek.= v f (vzorkovací frekvence - implicitně 1) exponenciální filtr Hodnota filtru f v g e s parametry exponenciálního filtru strmost= s (implicitně 0.36) vzork.frek.= v f (vzorkovací frekvence - implicitně 1). f derivační filtr Vypočte se absolutní hodnota frekvence 2 2 f fv u v, u, v jsou frekvence vodorovně a svisle v rozmezí od -0.5 f v do 0.5 f v, f v je vzorkovací frekvence, implicitně f v 1. Hodnota filtru n g ( 2 ( cf i( au bv))) Implicitní hodnoty parametrů jsou a 1, b 0, c 0,n 1, coţ vede na první derivaci vodorovně parametry derivačního filtru 1.směr.cos= a (1. směrový kosinus - implicitně 1), 2.směr.cos=b (2. směrový kosinus - implicitně 0), 3.směr.cos= c (3. směrový kosinus - implicitně 0), stupeň der.= n (stupeň derivace - implicitně 1), vzork.frek.= v f (vzorkovací frekvence - implicitně 1) import filtru Z označeného obrázku se vytvoří filtr, 0 se konvertuje na hodnotu d, 255 na hodnotu, h, implicitně je d 0, h 1. Filtr je na rozměr nejbliţší vyšší mocniny dvou doplněn hodnotou o (implicitně 0).

61 ZODOP parametry importu filtru vst.0-> = d (hodnota, na kterou se konvertuje vstupní 0 - implicitně 0), vst.255-> = h (hodnota, na kterou se konvertuje vstupní implicitně 1), okraje= o (hodnota doplněná na okrajích - implicitně 1) konstantní filtr Vytvoří se filtr vyplněný hodnotou v (implicitně 0), parametr konstantního filtru vyplnit= v (hodnota, kterou se filtr vyplní - implicitně 0) komplementární filtr Vytvoří se komplement filtru daného editačním okénkem filtr. Hodnota filtru g: 1 g filtr násobený -1 Vytvoří se násobek filtru daného editačním okénkem filtr hodnotou -1 g: g filtr násobený sqrt(-1) Vytvoří se násobek filtru daného editačním okénkem filtr hodnotou sqrt(-1) g: 1 g převrácená hodnota filtru Vytvoří se převrácená hodnota filtru daného editačním okénkem filtr g: 1 / g zaokrouhlená do mezí m, m. Implicitně je m parametr převrácené hodnoty filtru meze= m (mezní hodnota filtru). Implicitně je m komplexně sdruţený filtr Vytvoří se komplexně sdruţená hodnota filtru daného editačním okénkem filtr imag ( g) : imag ( g), tzn. filtr se záporně vzatou imaginární částí zpětná FFT Výpočet zpětné Fourierovy transformace. Výsledek odpovídá vzorci kde M N k m ln 2 i M N Akl amn e MN m0 n0 k 0,, M 1; l 0,, N 1, i 1, a je vstupní spektrum A je výsledný obrázek, jsou rozměry vodorovně a svisle zaokrouhlené na nejbliţší vyšší mocniny dvou. M N

62 62 ZODOP Pouţívá se algoritmus pro rychlou Fourierovu transformaci převod f->i Převod výsledku z formátu osmibajtového komplexního čísla v plovoucí čárce do formátu celého čísla a visualizace výsledku podlouhlé tlačítko vlevo dole Podlouhlé tlačítko vlevo dole zajišťuje funkci tlačítek převod f->i a zpětná FFT současně po výpočtu smazat soubory v pohyblivé čárce Při potvrzení budou po převodu f->i smazány soubory se spektrem v pohyblivé řádové čárce výsledek Typ vizualizovaného výsledného snímku můţe být logaritmický - logaritmus amplitudového, amplitudový, fázový, reálná část, imaginární část min Číslo, které udává, jaká hodnota vstupu se transformuje na úroveň 0 výstupu max Hodnota vstupu, která se transformuje na úroveň 255 výstupu typ hodnot dat Hodnoty vstupu se uvaţují jako % - nalezne se minimum a maximum vstupních dat a hodnoty min a max jsou v procentech rozsahu minimum - maximum, plný rozsah dostaneme, pokud bude min=0 a max=100, úrovně šedi - nalezne se minimum a maximum vstupních dat a hodnoty min a max jsou v počtu úrovní šedi rozsahu minimum - maximum, plný rozsah dostaneme, pokud bude min=0 a max=255. Jinak se bude na úroveň 0 výstupu transformovat hodnota, která by se při plném rozsahu transformovala na úroveň min, a na úroveň 255 výstupu hodnota, která by se při plném rozsahu transformovala na úroveň max, úrovně vstupu - na úroveň 0 výstupu se bude transformovat hodnota vstupu rovnající se parametru min a na úroveň 255 výstupu hodnota vstupu rovnající se parametru max. Implicitně se uloţí reálná část v rozsahu 0-255, tzn. výsledek reálná část, min=0, max=255 úrovně vstupu vstupní obrázek Jméno souboru, ze kterého byl získán obrázek rozměry Editační okénko udávající rozměry vstupního obrázku. Pokud je provedena funkce zpracovávající označený zdrojový obrázek, jsou rozměry přečteny z něj, jinak je nutno je vyplnit Údaje o prováděné operaci Na třetí řádku odspodu se vypisují zprávy o výpočtu. Úplně dole se zobrazuje, kolik procent z činnosti uvedené ve zprávě je jiţ hotovo Převody dat různých formátů K dispozici jsou 4 druhy převodů mezi pevnou a plovoucí řádovou čárkou:

63 ZODOP 63 visualizace spektra a filtru, při které jsou data přerovnána tak, aby pixel odpovídající nulové frekvenci byl uprostřed výstupního obrázku (o půl pixelu vpravo dole), převod i->f, při kterém data nejsou přerovnávána, převod f->i, opačný převod, při kterém data nejsou přerovnávána, import filtru, převod opačný k visualizaci, při kterém jsou data přerovnána Záznam o spektru Pokud některá z funkcí vytvoří nový soubor s daty ve formátu s plovoucí čárkou, vytvoří k němu i soubor stejného jména s příponou.log obsahující funkce a parametry, které měnily data v souboru. Toto tlačítko ukáţe tento log soubor pro soubor daný editačním okénkem spektrum Záznam o filtru Pokud některá z funkcí vytvoří nový soubor s daty ve formátu s plovoucí čárkou, vytvoří k němu i soubor stejného jména s příponou.log obsahující funkce a parametry, které měnily data v souboru. Takto je moţné například zjistit parametry vygenerovaných filtrů. Toto tlačítko ukáţe log soubor pro soubor daný editačním okénkem filtr Ukončit Ukončit dialog o Fourierově transformaci Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se provede filtrace předem připraveným filtrem. Pokud nebude ţadný filtr připravený nebo nebudou souhlasit jeho rozměry, vytvoří se nový podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 35. Měřítko Změna velikosti (rozlišovací schopnosti) obrazu. Takto vypadá dialogové okno 35.1 Šířka Poţadovaná šířka obrazu. Uţivatel si můţe zvolit, jakým způsobem se budou volit nové rozměry obrazu. Volba pixelů znamená, ţe parametr udává rozměr v pixelech. Volba % znamená, ţe hodnota parametru je v procentech stávajícího rozměru. Volba Zvětšit/Zmenšit znamená, ţe parametr je ve tvaru zlomku. Např. hodnota 3/7 znamená změnit rozměr na tři sedminy původního Výška Poţadovaná výška obrazu. Uţivatel si můţe zvolit, jakým způsobem se budou volit nové rozměry obrazu. Volba pixelů znamená, ţe parametr udává rozměr v pixelech. Volba % znamená, ţe

64 64 ZODOP hodnota parametru je v procentech stávajícího rozměru. Volba Zvětšit/Zmenšit znamená, ţe parametr je ve tvaru zlomku. Např. hodnota 3/7 znamená změnit rozměr na tři sedminy původního Interpolace Zde lze vybrat typ pouţité interpolace. Při volbě Nejbliţším sousedem LeadTools, Preference černé LeadTools, Bilineární+průměrování LeadTools nebo Bikubická+průměrování LeadTools je pouţit algoritmus z knihovny LeadTools, při volbě Průměrováním, Nejbliţším sousedem, Bilineární nebo Bikubická je pouţit vlastní algoritmus programu ZODOP. Při volbě interpolace je důleţité si uvědomit jestli obrázek zvětšujeme nebo zmenšujeme. Při zmenšování je na výběr průměrování, kdy je vstupní obraz rozdělen na tolik obdélníků, kolik má výstupní obraz pixelů a z kaţdého obdélníku se pouţije aritmetický průměr hodnot a interpolace nejbliţším sousedem, kdy se z obdélníku pouţije jeden pixel jako vzorek. Bilineární a bikubická interpolace se při zmenšování chová podobně jako interpolace nejbliţším sousedem. Algoritmy pouţívající průměrování při zmenšování mají slovo průměrování v označení v komboboxu. Interpolace "Preference černé LeadTools" se chová stejně jako Nejbliţším sousedem LeadTools s výjimkou binárních obrazů s hloubkou 1 pixel, kdy pokud dílčí obdélník obsahuje černý bod, je výsledek černý, a tím se zachovají tenké černé čáry v obrazu. Při zvětšování se průměrování chová stejně jako interpolace nejbliţším sousedem, zajímavá je proto volba jen mezi interpolací nejbliţším sousedem, bilineární a bikubickou. Na přesné vzorce se podívejte do kapitoly 37.2, zde si můţete prohlédnout tzv. charakteristické funkce jednotlivých interpolací, tj. odezvy na jednotkový impulz. Můţete si je vyrobit také sami vytvořením malého tmavého obrázku (zde byl pouţit 5 5) s jedním bílým pixelem uprostřed a jeho velkým zvětšením (zde na ) s příslušnou interpolací. Následující grafy vznikly jako průřezy těchto odezev: Interpolace nejbliţším sousedem pouţitá při volbách Nejbliţším sousedem LeadTools, Preference černé LeadTools, Průměrováním a Nejbliţším sousedem : Bilineární interpolace pouţité při volbách Bilineární+průměrování LeadTools a Bilineární mají charakteristické funkce velmi podobné, odchylka je maximálně :

65 ZODOP 65 Bikubická interpolace: Charakteristická funkce pouţitá při volbě Bikubická je zobrazena plnou modrou čarou, charakteristická funkce pouţitá při volbě Bikubická+průměrování LeadTools je zobrazena

66 66 ZODOP čárkovaně. Liší se vodorovně (zelená) a svisle (červená). Na výsledný obraz se můţeme dívat jako na lineární kombinací vzájemně posunutých charakteristických funkcí. Na vodorovných osách grafů je vzdálenost v pixelech, na svislých je vliv pixelu uprostřed grafu na výsledek v dané vzdálenosti. Rozdíly mezi algoritmy z knihovny LeadTools a ZODOPu jsou poměrně malé, např. při zmenšování interpolací nejbliţším sousedem se při volbě Nejbliţším sousedem LeadTools bere z kaţdého vstupního obdélníku levý dolní roh, při volbě Nejbliţším sousedem se bere prostředek. Další drobné rozdíly jsou pokud součin změny velikosti a původního rozměru obrazu není celé číslo, např. zmenšujeme sedmkrát (volby 1/7 a Zvětšit/Zmenšit ), původní rozměry jsou 18 18, 18/7= , po zaokrouhlení jsou nové rozměry 3 3. Při volbě Nejbliţším sousedem se bere kaţdý sedmý pixel, tedy všechny kombinace souřadnic [3, 10, 17] vodorovně i svisle a při volbě Nejbliţším sousedem LeadTools se pouţijí všechny kombinace souřadnic [0, 6, 12] vodorovně a [5, 11, 17] svisle, tzn. ţe se vlastně zmenšuje jen šestkrát, protoţe se napřed vypočtou nové rozměry a z nich se teprve počítá skutečný poměr zmenšení. Podobné to je i při jiných interpolacích. Další rozdíly jsou v rychlosti. Pokud pracujeme s obrazem v indexových barvách, je třeba dát pozor na to, ţe všechny interpolace kromě interpolace nejbliţším sousedem pouţívají i jiné hodnoty indexů neţ ty ze vstupního obrazu. Program tedy při pouţití jiné interpolace neţ nejbliţším sousedem na obraz v indexových barvách převede obraz do RGB módu, provede příslušnou změnu velikosti obrazu s jinou interpolací neţ nejbliţším sousedem a převede obraz zpět do indexových barev za pouţití původní palety. Při pouţití interpolace z LeadTools na 16-ti bitový obraz v indexových barvách se toto neděje automaticky, musíte proto napřed uloţit paletu do souboru (Nástroje Bodové operace Paleta Uloţit), převést obraz do RGB módu (Nástroje Bodové operace Kanály Index->RGB), provést příslušnou změnu velikosti obrazu (Nástroje Geometrie Měřítko OK, interpolce Bilineární+průměrování LeadTools nebo Bikubická+průměrování LeadTools ) a převést obraz zpět do indexových barev (Nástroje Bodové operace Kanály RGB->Index Zákaznická OK) za pouţití předem uloţené palety Zachovat poměr stran Při potvrzení poměr stran obrazu zůstane zachován. Z parametrů šířka a výška se uvaţuje ten, který byl nastaven. Pokud byly nastaveny oba, uvaţuje se šířka Provést Provede se zvolená transformace Ukončit Ukončit dialog o měřítku Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se změní velikost obrazů podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 36. Transformace Jednoduché geometrické transformace obrazu, otočení, zrcadlení a střih. Takto vypadá dialogové okno

67 ZODOP Otočení doleva Otočení obrazu doleva o Otočení doprava Otočení obrazu doprava o Zrcadlení Překlopení obrazu podle svislé osy Překlopení Překlopení obrazu podle vodorovné osy Otočení Otočení obrazu podle středu o úhel daný parametrem úhel v editačním okénku dole. Úhel je ve stupních, nemusí být celočíselný, kladná hodnota znamená otočení po směru hodinových ručiček, záporná proti směru hodinových ručiček. Data jsou doplněna aktuální barvou. Je moţné zvolit pouţitou interpolaci a způsob, jakým se určí rozměry výsledku Střih vodorovně Transformace zvaná někdy téţ úhyb. Úhel je daný parametrem úhel střihu vodorovně v editačním okénku vpravo vedle tohoto radiotlačítka. Úhel je ve stupních, nemusí být celočíselný. Rozměry výsledku se rovnají rozměrům obdélníka opsaného transformovanému obrazu. Data jsou doplněna aktuální barvou. Pouţívá se interpolace nejbliţším sousedem Střih svisle Transformace zvaná někdy téţ úhyb. Úhel daný parametrem úhel střihu svisle v editačním okénku vpravo vedle tohoto radiotlačítka. Úhel je ve stupních, nemusí být celočíselný. Rozměry výsledku se rovnají rozměrům obdélníka opsaného otočenému obrazu. Data jsou doplněna aktuální barvou. Pouţívá se interpolace nejbliţším sousedem Interpolace Zde lze vybrat typ pouţité interpolace. Můţe být nejbliţším sousedem, bilineární nebo bikubická. Uplatní se pouze u otáčení o obecný úhel, nikoli uţ u střihu Rozměry Zde lze vybrat způsob, jakým se určí rozměry výsledku. Lze vybrat ze dvou moţností, rozměry výsledku se rovnají buď rozměrům obdélníka opsaného otočenému obrazu nebo rozměrům původního obrazu a okraje jsou oříznuty. Uplatní se pouze u otáčení o obecný úhel, nikoli uţ u střihu Provést Provede se zvolená transformace Ukončit

68 68 ZODOP Ukončit dialog o transformacích Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se provede transformace podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 37. Geometrické transformace pomocí vlícovacích bodů Obecná geometrická transformace obrazu. Vstupní snímek je transformován tak, aby lícoval s referenčním snímkem. Jako vstupní je pouţit snímek označený jako zdrojový a jako referenční snímek označený jako druhý. Jako vstupní a referenční snímek můţe být pouţit stejný obrázek. Při transformaci obrazu v indexových barvách existují jistá omezení. Je vhodné volit interpolaci nejbliţším sousedem, při spojování vstupních a referenčních dat (tlačítko Spojit vst. s ref.) je nutno předem zajistit, aby referenční obraz měl stejnou paletu jako vstupní, a nelze pouţít volbu Smíchat jako způsob určení zdroje dat v překryvu. Parametry transformace jsou určovány pomocí vlícovacích bodů. Takto vypadá dialogové okno 37.1 Metoda Je moţné pouţít tyto metody: ( ( x, y) jsou souřadnice ve vstupním snímku, ( u, v) v referenčním) Kopie

69 ZODOP 69 y v x u Posunutí y b v x a u Podobnostní transformace y b x a a u y a x b b v Afinní transformace y a x a a u y b x b b v Projektivní transformace ) )/(1 ( y c x c y a x a a u ) )/(1 ( y c x c y b x b b v Inverzní kvadratická transformace v a uv a u a v a a u a x v b uv b u b v b b u b y vyjádření pro u v, je moţné získat řešením příslušné rovnice 4. stupně Surf. spline (povrchově splajnová) transformace ln i i n i i r r f y a x a a u ln i i n i i r r g y b x b b v kde r x x y y i n i i i ( ) ( ),,,...,, n je počet vlícovacích bodů, ), ( i i y x jsou souřadnice vlícovacích bodů ve vstupním obrázku. Výpočet parametrů transformací se provádí metodou nejmenších čtverců tak, aby průměrná odchylka na vlícovacích bodech byla minimální. Pokud vstupní obraz obsahuje údaje o dodatečných

70 70 ZODOP souřadnicích, jsou tyto přepočteny do výstupního obrazu, pouze pokud je zvolena nějaká lineární metoda transformace, tzn. kopie, posunutí, podobnostní nebo afinní Interpolace Je moţné zvolit : interpolaci nejbliţším sousedem, kdy se jako hodnota mezi pixely vstupního obrázku uvaţuje f ( x, y) f ([ x 0.5],[ y 0.5]), [ x ] je celá část čísla x, bilineární interpolaci, kdy se jako mezipixelová hodnota uvaţuje f ( x, y) (1 s (1 s x ) s y x )(1 s f ([ x],[ y] 1) s s y ) f ([ x],[ y]) s x y x (1 s f ([ x] 1,[ y] 1) y ) f ([ x] 1,[ y]), kde nebo sx x [ x], sy y [ y], bikubickou interpolaci, kdy se mezipixelová hodnota určí jako kde 3 s x 2 f x y s 3 s 2 s KZK T s (, ) x y y y 1 s x 1 Zij f ([ x] j 1,[ y] i 1 ), na okrajích obrazu je zopakován krajní řádek a sloupec, K , 37.3 Bod č. Pořadí vlícovacího bodu, který je právě vybírán vst.x, vst.y, ref.x, ref.y Souřadnice právě vybíraného vlícovacího bodu ve vstupním a v referenčním obrázku. Je moţno je zadat jednak pomocí myši, jednak přímo z klávesnice. Tato druhá moţnost slouţí především pro zadávání neceločíselných souřadnic. Pomocí myši se vlícovací body zadávají kliknutím levou myší na vstupní obrázek, najetím kurzorem na poţadovaný bod ve vstupním obrázku, stisknutím klávesy Ctrl a současným kliknutím levou myší. Poté se obdobným způsobem zadá odpovídající bod v referenčním obrázku.

71 ZODOP vst.x, vst.y, ref.x, ref.y Souřadnice právě vybíraného vlícovacího bodu ve vstupním a v referenčním obrázku. Je moţno je zadat jednak pomocí myši, jednak přímo z klávesnice. Tato druhá moţnost slouţí především pro zadávání neceločíselných souřadnic. Pomocí myši se vlícovací body zadávají kliknutím levou myší na vstupní obrázek, najetím kurzorem na poţadovaný bod ve vstupním obrázku, stisknutím klávesy Ctrl a současným kliknutím levou myší. Poté se obdobným způsobem zadá odpovídající bod v referenčním obrázku Ovladač nahoru dolu vedle souřadnic bodů Posunutí zobrazovaného vlícovacího bodu o jeden nahoru nebo dolu. Poslední je nový, dosud nezapsaný vlícovací bod Tlačítko x vedle souřadnic bodů Smazat zobrazovaný vlícovací bod Tlačítko <-> vedle souřadnic bodů Zapsat opravené souřadnice zobrazovaného vlícovacího bodu do souboru Zpracování v souboru Při potvrzení se výsledek uloţí přímo do souboru, nikoli do paměti. Je vhodné pouţít při obzvlášť velkých rozměrech výsledku. Výsledek si lze prohlédnout otevřením příslušného souboru jako typ holá data s nastavením vhodného zmenšení. Proto je také vhodné pouţít typ souboru.raw. Vstupní data se berou také ze souboru jako typ holá data, jeho jméno a rozměry se přečtou ze vstupního obrazu. Pokud rozměry nesouhlasí, opravte je v editačním okénku rozměry vstupního obrazu. V případném hlášení o chybě při pokusu otevřít dialog pro zjištění jména souboru se můţe vyskytnout chybový kód Velké okno V tomto okně se objevují indexy právě vybíraného vlícovacího bodu a jeho okolí 5 x 5. Pokud je prostřední index červený, vybírá se ze vstupního obrazu, pokud je modrý, vybírá se z referenčního obrazu Rozměry obrazů Rozměry vstupního a referenčního snímku nelze měnit, jsou zde pouze pro informaci, výjimka je při potvrzení radiotlačítka Zpracování v souboru. Rozměry výstupního snímku je moţné nastavit podle potřeby Koeficient odchylky Toto editační okénko se objevuje pouze kdyţ je zvolena povrchově splajnová transformace. Koeficient odchylky (lambda) vyjadřuje povolenou odchylku na vlícovacích bodech. Pro 0 je odchylka na vlícovacích bodech nulová (pouze numerická chyba výpočtu), pro se transformace blíţí afinní Barvy značek Při potvrzení se budou ve vstupním, referenčním a výstupním obrazu kreslit značky v místě vlícovacích bodů v aktuálním souboru. Jejich barvy odpovídají barvám tlačítek za tímto potvrzovacím tlačítkem. Kliknutím na barevné tlačítko lze barvu značek změnit Počet bodů Počet vlícovacích bodů zapsaných v souboru s vlícovacími body testovacích

72 72 ZODOP Pokud do tohoto okénka zapíšeme číslo k, bude posledních k vlícovacích bodů povaţováno za testovací, tzn. nebudou pouţity pro výpočet parametrů transformace, ale pouze pro kontrolu její přesnosti Tolerance Výpočet parametrů transformace se provádí Gaussovou eliminací s úplným výběrem. Pokud je příslušná soustava rovnic špatně podmíněná, například kdyţ je zadán stejný vlícovací bod dvakrát, mohlo by to vést k nesmyslným výsledkům. Proto pokud je podmíněnost soustavy počítaná jako poměr posledního a prvního hlavního prvku menší neţ číslo v tomto okénku, transformace se neprovede. Pokud chcete transformaci provést vţdy, kdyţ výpočet dospěje k jakýmkoli výsledkům, zadejte Vybrat oblast dat ze vstupu Při potvrzení bude při výpočtu transformace ve výstupu vytvořena vybraná oblast zahrnující část obrazu, do které byla vloţena data ze vstupního obrazu. Vyjímkou je volba Smíchat v komboboxu Data v překryvu, kdy vybraná oblast zahrnuje pouze smíchaná data v překryvu Data v překryvu Zde je moţno zvolit, jak se při výpočtu transformace získají data v oblasti, kde se překrývají data ze vstupního a z referenčního obrazu v případě, ţe bylo potvrzeno tlačítko Spojit vst. s ref. Moţnosti: Ţádná Vstupní Referenční Rozdělit - oblast překryvu bude vyplněna barvou pozadí - oblast překryvu bude vyplněna daty ze vstupního obrazu - oblast překryvu bude vyplněna daty z referenčního obrazu - oblast překryvu bude rozdělena na dvě části. Část bude vyplněna daty ze vstupního obrazu a část z referenčního. Smíchat Pozvolně - oblast překryvu bude vyplněna aritmetickým průměrem dat ze vstupního a referenčního obrazu. - oblast překryvu bude vyplněna váţeným průměrem dat ze vstupního a referenčního obrazu, kde váhy závisejí na vzdálenosti bodu od dat bez překryvu. Upozornění: algoritmus je podstatně pomalejší neţ u ostatních metod Spojit vst. s ref. Při potvrzení budou při výpočtu transformace k datům ze vstupního obrazu připojena téţ data z referenčního obrazu. Toto potvrzovací tlačítko má vliv i na funkci tlačítka Rozměry výst., při jeho potvrzení budou do rozměrů výstupního obrazu zahrnuty i rozměry referenčního obrazu. Zdroj dat v oblasti, kde se překrývají data ze vstupního a referenčního obrazu je moţno zvolit v komboboxu Data v překryvu Dodatečný posun Pokud není toto tlačítko potvrzeno, jsou při výpočtu rozměrů výstupního obrazu tlačítkem Rozměry výst. stanoveny rozměry pouze od nuly k pravému a dolnímu kraji. Pokud padne část výstupního obrazu do oblasti záporných souřadnic, je při výpočtu transformace odříznuta, jinak je obraz naopak prodlouţen aţ k nule. Při potvrzení tohoto tlačítka jsou rozměry a dodatečný posun stanoveny tak, aby všechny kraje výstupního obrazu souhlasily s mezemi dat. Editační okénka s hodnotou posunu lze vyplnit také přímo bez tlačítka Rozměry výst. Dodatečný posun je přičten k souřadnicím výstupu. Nevýhodou je, ţe potom nelze kontrolovat kvalitu registrace pomocí tlačítka výst <-> ref Zápis vlícovacího bodu Pokud je vybrán nový vlícovací bod, je zapsán do souboru. Téhoţ lze dosáhnout kliknutím pravou myší Smazat vlícovací body Soubor s vlícovacími body je smazán a výběr můţe začít znovu Editace vlícovacích bodů

73 ZODOP 73 Je zavolán textový editor, pomocí kterého lze editovat soubor s vlícovacími body. Má tento formát: První řádka: i n k m i interpolace: 0 nejbliţším sousedem 1 bilineární 2 bikubická n počet vlícovacích bodů, vyjma testovacích bodů, pokud je záporné, jsou na dalším řádku rozměry a počet vlícovacích bodů je -n. k počet testovacích bodů : k > 0 : kontroluje se přesnost na vlícovacích i testovacích bodech, k = 0 : kontroluje se na vlícovacích bodech, k = -1: nekontroluje se, k < -1: kontroluje se na -1-k testovacích bodech m metoda : 1 posunutí 2 podobnostní transformace 3 afinní transformace 4 projektivní transformace 6 kvadratická transformace 11 surface spline transformace Pokud je n < 0 je na dalším řádku rx ry ox oy 0 kopie rx a ry jsou rozměry referenčního obrazu vodorovně a svisle, pokud je alespoň jeden z nich nulový, jsou ignorovány, ox a oy jsou rozměry výstupního obrazu vodorovně a svisle. Údaje z této řádky jsou pouţity pouze pro inicializaci dialogu, nejsou obnovovány podle nastavení dialogu. Na dalších n nebo n řádcích je: u v x y poznámka kde u x-ová souřadnice vlícovacího bodu ve vstupním obrázku, v y-ová souřadnice vlícovacího bodu ve vstupním obrázku, x x-ová souřadnice vlícovacího bodu v referenčním obrázku a y y-ová souřadnice vlícovacího bodu v referenčním obrázku. Na dalších k nebo -1-k řádcích jsou souřadnice testovacích bodů. Při pokusu o spuštění vnějšího procesu s textovým editorem se v případném hlášení o chybě můţe vyskytnout chybový kód vst.<->ref. Obsah okna se vstupním a referenčním snímkem je vzájemně zaměněn. Je moţné pouţít pro kontrolu odchylek mezi nimi výst<->ref.

74 74 ZODOP Obsah okna s výstupním a referenčním snímkem je vzájemně zaměněn. Je moţné pouţít pro kontrolu kvality výsledku Nový vst. Tlačítko Nový vst. (Nový vstupní obraz) způsobí, ţe obraz označený jako zdrojový se stane novým vstupním obrazem pro geometrické transformace. Pokud ţádný obraz není označen jako zdrojový, je pouze uvolněn starý vstupní obraz z vazeb ke geometrickým transformacím Nový ref. Tlačítko Nový ref. (Nový referenční obraz) způsobí, ţe obraz označený jako zdrojový se stane novým referenčním obrazem pro geometrické transformace. Pokud ţádný obraz není označen jako zdrojový, je pouze uvolněn starý referenční obraz z vazeb ke geometrickým transformacím Vlícovací body v Jméno souboru s vlícovacími body Výběr Výběr souboru s vlícovacími body ze souborů na disku. V případném hlášení o chybě se můţe vyskytnout chybový kód Provést Provést transformaci. Máte-li pochybnosti o přesnosti transformace, odpovězte na dotaz Pokračovat? Zrušit a podívejte se na záznam o transformaci, který je v tu chvíli hotov. Pokud je v pořádku, zmáčkněte tlačítko Provést znovu. Transformaci lze přerušit klávesou Pause Ukončit Ukončit dialog o geometrických transformacích Záznam o transformaci Objeví se nové okno se protokolem o transformaci. Ten je uloţen v souboru se stejným jménem jako má soubor s vlícovacími body, pouze typ souboru je.pro. Jsou v něm uvedena jména a rozměry vstupního a výstupního snímku, souřadnice těţiště vlícovacích bodů ve vstupním snímku, metoda transformace a interpolace, podmíněnost soustavy rovnic pro výpočet koeficientů transformace, koeficienty transformace a odchylky na vlícovacích bodech. Koeficienty transformace jsou uvedeny ve tvaru, který je skutečně při výpočtu pouţit. U odchylek na vlícovacích bodech je uvedeno číslo vlícovacího bodu, jeho souřadnice ve vstupním a v referenčním snímku, souřadnice ve vstupním snímku, odkud se vezme hodnota výsledku na vlícovacím bodu a odchylka na vlícovacím bodu. Na konec je uvedena průměrná odchylka na vlícovacích bodech. Pokud bylo zvoleno pouţití testovacích bodů, jsou uvedeny zvlášť. 38. Snímání V submenu Snímat jsou následující funkce: 38.1 Vybrat zařízení TWAIN Vybrat zařízení připojené k počítači pomocí rozhraní TWAIN, které se bude pouţívat v následném snímání. Typická zařízení jsou scannery a kamery Snímat pomocí TWAIN Snímat pomocí zařízení připojeného k počítači pomocí rozhraní TWAIN. Typická zařízení jsou scannery a kamery. Jedno volání této funkce umoţňuje získat jeden snímek. Funkci lze volat, pouze kdyţ je nějaké takové zařízení k počítači opravdu připojeno Snímat okno Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se z obrazovky sejme okno, které je právě aktivní a vytvoří se z něj nový obraz.

75 ZODOP Snímat klientskou plochu Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se z obrazovky sejme klientská plocha okna, které je právě aktivní a vytvoří se z ní nový obraz Snímat celou obrazovku Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se sejme obsah celé obrazovky a vytvoří se z něj nový obraz Snímat okno pod kurzorem Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se z obrazovky sejme okno, které je právě pod kurzorem a vytvoří se z něj nový obraz Snímat plochu Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se na obrazovce se objeví kříţový kurzor a malé okno, pomocí nichţ je moţno nakreslit plochu zadaného tvaru (viz Nastavit snímání plochy, implicitně obdélník), která se potom sejme a vytvoří se z ní nový obraz Snímat objekt Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se na obrazovce se objeví zvolený kurzor (viz Nastavit snímání objektu, implicitně šipka) a kliknutím myší na zvolený objekt se tento sejme a vytvoří se z něj nový obraz Snímat tvar kurzoru Po zvolení této funkce a zmáčknutí nastavené horké klávesy (viz Nastavit snímání z obrazovky, implicitně F11) se z obrazovky sejme aktuální tvar kurzoru a vytvoří se z něj nový obraz Nastavit snímání z obrazovky Zde je moţné zvolit některé parametry snímání z obrazovky, jako je pouţitá horká klávesa, zpoţdění snímání, počet nasnímaných obrazů a interval mezi nimi Nastavit snímání plochy Zde je moţné zvolit některé parametry snímání plochy z obrazovky, zejména tvar snímané plochy Nastavit snímání objektu Zde je moţné zvolit některé parametry snímání plochy z obrazovky, zejména tvar kurzoru Snímat zdroj z EXE Snímat obrazy připojené jako zdroje k souboru typu.exe. Lze snímat bitmapy, ikony a kurzory Konec snímání z obrazovky Touto funkcí je moţné předčasně ukončit nedokončené snímání. 39. Spustit makro Program umoţňuje vytvořit soubor s posloupností příkazů, které se vykonají na jedno zavolání. Tato posloupnost se nazývá makro. Po volbě Spustit makro v hlavním menu se objeví tento dialog:

76 76 ZODOP Viz také formát souboru s makrem Výběr makra Tímto tlačítkem je moţno zvolit soubor s makrem pomocí dialogu pro volbu souborů Editace makra Zavolá se textový editor, který umoţní provést změny ve zvoleném makru Spustit Spustí se zvolené makro Krokovat Zvolené makro se spustí v reţimu krokování, tzn., ţe před zpracováním kaţdého příkazu se objeví okno s dotazem, zda má být proveden. Odpověď OK znamená provést příkaz a přejít k dalšímu, odpověď Storno předčasně ukončí makro Zavřít Zavřít dialog o makrech Zpracovává se makro Jméno souboru se zvoleným makrem. Je moţno ho zde vyplnit, nejlépe včetně cesty, nebo zvolit pomocí tlačítka Výběr makra Funkce Jméno právě zpracovávané funkce Podfunkce U sloţitějších funkcí se zde objevuje hodnota nejdůleţitějšího parametru nebo jiné bliţší určení právě zpracovávané funkce Pořadí průchodu cyklem Pokud makro obsahuje funkci Seznamy, objeví se zde pořadí právě zpracovávaného prvku seznamu. Mimo platnost funkce Seznamy zůstává toto políčko prázdné Formát souboru s makrem Makro je tvořeno posloupností příkazů. Kaţdý příkaz začíná jménem funkce, po kterém můţe, ale nemusí, následovat buď jeden argument v kulatých závorkách nebo více argumentů oddělených čárkami. Některé argumenty mohou být vynechány. Pokud za příkazem nebo na začátku řádky je znak

77 ZODOP 77 lomeno /, je zbytek řádky povaţován za komentář a při zpracování makra se neuvaţuje. Rovněţ zbytek řádky za znakem konec závorky ) je povaţován za komentář. Kaţdý příkaz je na samostatné řádce, ale příliš dlouhé příkazy je moţno rozdělit na více řádek tak, ţe na konci dílčí řádky uprostřed příkazu se umístí znak lomeno /, po kterém tentokrát nesmí následovat komentář. Řádku nelze rozdělit uprostřed argumentu. Existuje limit na celkovou délku řádky po sloučení všech dílčích řádek jednoho příkazu, v současné době to je znaků. Na začátku řádky, za jménem funkce, před a za argumentem a na konci řádky můţe být libovolný počet znaků mezera nebo tabulátor, které budou ignorovány. Makro skončí, pokud bude dosaţeno konce souboru a při nalezení prázdné řádky nebo funkce KonecMakra. Rozlišují se argumenty dvou základních typů a to typ řetězec, který je uzavřen do uvozovek, a typ jiný, který není. Rozlišují se však pouze tehdy, kdyţ slouţí pro vyhledávání poloţky v komboboxu nebo listboxu, kde řetězec znamená přesné znění poloţky tak jak se objevuje v příslušném dialogu, zatímco jiný argument se chápe jako číslo vyjadřující číslo poţadované řádky. V ostatních případech se typ nerozlišuje a je moţné pouţít oba, jediný rozdíl je v tom, ţe u argumentu typu řetězec se počáteční mezery po znaku uvozovky nevynechávají. Argumenty většinou slouţí k náhradě zadávání parametrů funkce z dialogu, je proto moţné rozlišit druh argumentu podle toho jaký typ prvku dialogu nahrazuje. Kromě jiţ zmíněné volby poloţky v komboboxu nebo listboxu to mohou to být názvy různých druhů tlačítek nebo čísla či řetězce, které se normálně vyplňují do editačních okének. Pokud argument začíná znakem kancelářské znamená název seznamu, ze kterého se teprve vybírá skutečně pouţitá hodnota argumentu, viz funkci Seznamy. Funkce můţe mít neomezený počet argumentů, ale většinou je počet omezen a jeho překročení způsobí chybové hlášení a předčasné ukončení makra. Některé argumenty mohou být povinné, ty jsou zpravidla na začátku seznamu argumentů, po nich následují nepovinné argumenty. Ty lze vynechat, a to buď tak, ţe se seznam skutečných argumentů zkrátí, nebo tak, ţe v seznamu skutečných argumentů následují dvě čárky po sobě. Místo vynechaných argumentů se pouţijí implicitní hodnoty. Nelze však vynechat poslední argument před koncem závorky. Délka jednoho argumentu je omezena, v současné době to je 255 znaků. Při rozpoznávání jmen funkcí i naprosté většiny argumentů se ignoruje jak rozdíl mezi velkými a malými písmeny, tak rozdíl mezi písmeny s háčkem, čárkou či krouţkem a jejich protějšky bez znaménka. Je tedy moţné pouţít jak česká písmena v kódu Windows CP1250, tak kódování ASCII. Rozlišují se zpravidla pouze u jmen souborů. Pokud je funkce volatelná také z menu, bylo její jméno vytvořeno zpravidla vynecháním jiných znaků neţ písmen z řetězce v menu. Existují však také funkce, jejichţ pouţití má smysl pouze v makru, a jiné, která vyţadují příliš velkou interaktivní spolupráci s uţivatelem a které lze volat pouze přímo, mimo makro. Pokud je výsledkem nějaké operace nový obraz, stává se automaticky zdrojovým a je implicitně pouţit jako vstup následující operace. Pokud je někdy nutné porušit lineární zřetězení operací, kdy vstupem operace je výsledek předchozí operace, je to moţné pomocí funkcí OznačitObraz, ZdrojZnačka, VýsledekZnačka a VýsledekZdroj. Nyní následuje abecední seznam jmen funkcí v hlavním programu, které jsou k dispozici vţdy, na rozdíl od funkcí v zásuvných modulech. Je zde obsaţen pouze popis argumentů funkcí a velmi stručný popis činnosti. Podrobnější popis je nutno hledat v nápovědách k interaktivním verzím těchto funkcí. AlfaKanálObraz AritmLogOperace BarvaPozadí ČástečněObnovitZDisku ČástečněZpět Fourier Histogram InverzeVybranéOblasti Kaskáda Komentář KonecMakra KonecSeznamů

78 78 ZODOP Konvoluce KopieObrazu KopieVybranéOblasti KouzelnáHůlka LokálníEkvalizaceHistogramu Lupa Měřítko Mozaika NastaveníStrany NovýObraz Obnovit ObnovitZDisku ObrazAlfaKanál Otevřít OznačitObraz Paleta PořádkovýFiltr Seznamy Tisk Transformace Uloţit UloţitJako VlícovacíBody Vloţit VloţitDoNového VloţitVybranouOblast VybratObdélník VybratVše Vyjmout Vymazat VýsledekZdroj VýsledekZnačka ZavřítObraz ZavřítVše ZdrojZnačka Následující funkce jsou k dispozici pouze pokud je dostupný příslušný zásuvný modul. IndexRGB JasAKontrast OtevřítMapu PokusnýObraz PrůchodNulou PřidatŠum RGBIndex RozdělitNaRGB RozdělitNaYHS Spojit ZabalitRozbalit Funkce volatelné také z menu jsou dále v souboru seřazeny podle pořadí v menu Seznamy Tento příkaz umoţňuje definovat seznamy hodnot argumentů jiných příkazů. Má minimálně 1 argument, maximální počet argumentů není omezen. Argument začínající (kancelářské a neboli zavináč), znamená jméno seznamu, ostatní argumenty tvoří obsah seznamu. První argument je vţdy jméno seznamu, pak mohou následovat argumenty definující jeho obsah, po nich můţe následovat jméno dalšího seznamu atd. Prvky seznamu mohou být buď vyjmenovány jako jednotlivé argumenty, nebo mohou obsahovat definici cyklu uzavřenou mezi znaky # se dvěma nebo třemi číselnými parametry oddělenými dvojtečkou :. Dva parametry znamenají počáteční a koncový stav, přičemţ krok je vţdy 1, tři parametry znamenají

79 ZODOP 79 počáteční stav, počet opakování a krok. U prvního parametru se uvaţuje i počet číslic, který je moţno zvýšit doplněním nulami zleva. Prvek seznamu pak bude v případě potřeby téţ doplněn nulami na minimální počet znaků. Pokud potřebujete, aby se cyklus pouţil u jednoho prvku vícekrát, definije se jen poprvé, dlaší výskyty se nahradí pouze jedním znakem #. O tom, zda prvky seznamu budou typu řetězec nebo ne, rozhoduje, zda první argument definující obsah seznamu je uzavřen do uvozovek. Například příkaz v#1:100:2# ) definuje 2 seznamy, seznam vstup obsahuje celkem 100 prvků, a to C:\images\i01\s01.bmp aţ C:\images\i01\s01.bmp, dále C:\images\i10\s10.bmp aţ C:\images\i99\s99.bmp a C:\images\i100\s100.bmp. Prvky nebudou typu řetězec. Seznam vystup obsahuje také 100 prvků, a to v1.bmp, v3.bmp aţ v9.bmp, v11.bmp aţ v99.bmp a v101.bmp aţ v199.bmp (s krokem 2), prvky budou typu řetězec. Při zpracování příkazu se pro kaţdý seznam vytvoří soubor se stejným jménem jako seznam a s příponou.tmp, do kterého se uloţí prvky seznamu, vţdy na kaţdou řádku jeden. Pokud jméno seznamu obsahuje typ souboru oddělený tečkou, bude po skončení makra zachován, v opačném případě bude smazán. Pokud však takovýto soubor existuje před spuštěním makra, bude nový obsah přidán na konec, proto je nutné makro, které takto vytváří soubor se seznamem, pustit jen jednou a před dalším spuštěním soubor se seznamem smazat, jinak bude neustále přibývat prvků seznamu. Další moţností je připravit si tento soubor předem a v příkazu Seznamy definovat jen jeho jméno. Takové makro pak můţe být voláno opakovaně bez omezení. Vzniklý seznam implicitně není typu řetězec, pokud je nutné, aby byl, musí se k němu přidat jako jediný prvek prázdný řetězec, např. ). Soubory se seznamy jsou umístěny do pracovního adresáře, pokud volíte makro tlačítkem Výběr makra, je to stejný adresář, ve kterém je soubor s makrem. Proto je také nutné, aby do tohoto adresáře byl moţný zápis. Posloupnost příkazů za příkazem Seznamy aţ do příkazu KonecSeznamů je pak prováděna opakovaně pro kaţdý prvek seznamu. Argumenty těchto příkazů ve tvaru následovaný jménem seznamu (stejný tvar jako v příkazu Seznamy) jsou při kaţdém průchodu nahrazeny aktuálním prvkem seznamu. Pokud je seznamů více, rozhoduje o počtu průchodů cyklem seznam s nejmenším počtem prvků. Příkaz Seznamy nelze vnořovat, tzn. mezi dvěma příkazy Seznamy musí být v makru právě jeden příkaz Konec Seznamů, podobně po posledním příkazu Seznamy KonecSeznamů Konec posloupnosti příkazů, pro kterou platí příkaz Seznamy. Ze seznamů definovaných předchozím příkazem Seznamy se přečte další prvek. Pokud v některém seznamu uţ další prvek není, pokračuje se dalším příkazem po příkazu KonecSeznamů, jinak se pokračuje dalším příkazem po předchozím příkazu Seznamy. Bez argumentů KonecMakra Makro ukončí své provádění. Bez argumentů OznačitObraz Označit aktuální zdrojový obraz značkou. 1 argument: celé číslo od 1 do Argument je povinný. Toto číslo bude přiřazeno zdrojovému obrazu jako značka, pomocí které je moţno se na něj později odvolávat ZdrojZnačka Obraz s danou značkou bude označen jako zdrojový. 1 argument:

80 80 ZODOP celé číslo od 1 do Argument je povinný. Značka poţadovaného obrazu. Musí existovat obraz označený touto značkou DruhýZnačka Obraz s danou značkou bude označen jako druhý. 1 argument: celé číslo od 1 do Argument je povinný. Značka poţadovaného obrazu. Musí existovat obraz označený touto značkou DruhýZdroj Zdrojový obraz bude označen zároveň jako druhý. Bez argumentů ZastavovacíBod Provádění makra se přeruší a objeví se okno s dotazem, zda pokračovat krokováním. Odpověď Ano znamená přejít do reţimu krokování, odpověď Ne znamená pokračovat normálně mimo reţim krokování a odpověď Storno předčasně ukončí makro. 1 argument: nezáporné celé číslo - pořadí průchodu cyklem. Pokud je příkaz Zastavovací bod mezi příkazy Seznamy a KonecSeznamů, přeruší se makro teprve při průchodu cyklem s pořadím rovným argumentu. Implicitně se zastaví vţdy ZavřítObraz Zavřít zdrojový obraz. Bez argumentů NovýObraz Vytvoří se nový obraz vyplněný barvou pozadí. 3 argumenty: 1. řetězec s módem obrazu. Můţe být: Šedý černobílý obraz v 8-bitovém módu RGB barevný obraz ve 24-bitovém módu RGB 2. celé číslo - vodorovný rozměr (šířka) obrazu 3. celé číslo - svislý rozměr (výška) obrazu Implicitně jsou parametry stejné jako při minulém volání. Po spuštění programu (nikoli makra!) jsou Šedý,128, Otevřít Otevřít obraz z diskového souboru. 2 argumenty: 1. Jméno souboru s obrazem. Tento argument je povinný. 2. Jméno filtru formátu, který se má pouţít jako první. Implicitně se pouţije pořadí filtrů jako v seznamu filtrů v dialogu pro otevření obrazu. Pokud máte více zásuvných modulů pro čtení poţadovaného formátu, můţete zadáním řetězce z tohoto komboboxu určit modul, který se bude pokoušet otevřít obraz jako první. Obrazy ve formátu Holá data je nutno otvírat pomocí předem připraveného siz souboru, jinak makro uvízne na dotazu po rozměrech obrazu Uloţit Uloţit obraz do původního souboru.

81 ZODOP 81 Bez argumentů. Pokud byl zdrojový obraz vytvořen jako nový, uvízne makro na dotazu po novém jménu. Chcete-li ukládat nové obrazy, je proto lépe pouţít příkaz UloţitJako UloţitJako Uloţit obraz do diskového souboru pod novým jménem. 2 argumenty: 1. Nové jméno souboru. Tento argument je povinný. 2. Jméno filtru formátu, který se má pouţít jako první. Implicitně se pouţije pořadí filtrů jako v seznamu filtrů v dialogu pro uloţení obrazu. Pokud máte více zásuvných modulů pro zápis poţadovaného formátu, můţete zadáním řetězce z tohoto komboboxu určit modul, který se bude pokoušet uloţit obraz jako první ObnovitZDisku Přečíst znovu ze souboru zdrojový obraz. Bez argumentů NastaveníStrany Nastavení velikosti a umístění obrazu na stránce při následném tisku. 8 argumentů: 1. Rozlišení obrazu vodorovně nebo šířka obrazu (podle 3. argumentu). 2. Rozlišení obrazu svisle nebo výška obrazu (podle 3. argumentu). 3. Jednotka předchozích 2 argumentů. Pokud je to jednotka rozlišení (řetězcový argument dpi, 1/cm, 1/mm nebo 1/pt, číselný -1 aţ -4), jsou první 2 argumenty chápány jako rozlišení, pokud je to jednotka délky (řetězcový argument cm, mm, inch nebo pt, číselný 1 aţ 4), jsou první 2 argumenty chápány jako velikost. Implicitně, pokud je zadán alespoň jeden z prvních dvou argumentů, je rozlišení vodorovně i svisle stejné, jinak je pouţito implicitní hustoty při tisku (viz funkce O aplikaci v hlavním menu). Pokud se však obraz nevejde na aktuální stránku, je pouţito takové rozlišení, aby se právě vešel. Implicitní jednotka je dpi. 4. Počátek vodorovně. Můţe být buď jeden z řetězců Vlevo Obraz zcela vlevo Vpravo Obraz zcela vpravo Střed Obraz uprostřed nebo číslo v plovoucí čárce udávající vzdálenost. 5. Počátek svisle. Můţe být buď jeden z řetězců Nahoře Obraz zcela nahoře Dole Obraz zcela dole Střed Obraz uprostřed nebo číslo v plovoucí čárce udávající vzdálenost. 6. Jednotka předchozích dvou argumentů, pokud byly zadány číselně. Můţe být zadán buď řetězcový argument cm, mm, inch nebo pt nebo číselný 1 aţ 4. Implicitně je poloha vodorovně i svisle uprostřed, implicitní jednotka je cm. 7. Rozlišení tiskárny vodorovně 8. Rozlišení tiskárny svisle Implicitně je pouţito údajů z driveru, pokud je zadáno rozlišení vodorovně, je rozlišení svisle implicitně stejné Tisk Tisk zdrojového obrazu na aktuální tiskárně. 5 argumentů: 1. Počet kopií celé číslo, implicitně jako při minulém tisku, po spuštění programu jedna 2. Řetězec

82 82 ZODOP 3. Řetězec Dělení povoleno dělení obrazu na více stránek Nedělení dělení obrazu na více stránek není povoleno implicitně jako při minulém tisku, po spuštění programu Nedělení. Vše tisk celého obrazu Výběr tisk pouze vybrané oblasti nebo celé číslo počáteční stránka. Implicitně jako při minulém tisku, po spuštění programu Vše. 4. celé číslo koncová stránka. Bere se v úvahu pouze pokud i předchozí argument byl zadán číselně. 5. Řetězec SeřaditKopie - Seřadit kopie NeřaditKopie - Neseřadit kopie Ostatní parametry tisku, zejména formát papíru, jeho orientaci a pouţitou tiskárnu je nutno nastavit před spuštěním makra funkcí Nastavení tisku z hlavního menu ČástečněZpět V obdélníkové části obrazu vrátit zpět výsledek předchozí operace. 4 povinné celočíselné argumenty: 1. souřadnice levého kraje obdélníka 2. souřadnice horního kraje obdélníka 3. šířka obdélníka 4. výška obdélníka ČástečněObnovitZDisku V obdélníkové části obrazu obnovit obraz ze souboru. 4 povinné celočíselné argumenty: 1. souřadnice levého kraje obdélníka 2. souřadnice horního kraje obdélníka 3. šířka obdélníka 4. výška obdélníka Vyjmout Vyjmout vybranou oblast do schránky. Bez argumentů Kopírovat Kopírovat vybranou oblast do schránky. Bez argumentů Vymazat Vyplnit vybranou oblast aktuální barvou. Bez argumentů Vloţit Vloţit schránku do obrazu. Bez argumentů VloţitDoNového Vytvořit ze schránky nový obraz. Bez argumentů.

83 ZODOP KopieObrazu Vytvořit kopii obrazu. Bez argumentů AktuálníBarva Změnit aktuální barvu. 4 celočíselné argumenty, z nichţ alespoň jeden musí být pouţit: 1. Index barvy pozadí u obrazu v indexových barvách. 2. Červená sloţka barvy pozadí u obrazu ve 24-bitovém módu. 3. Zelená sloţka barvy pozadí u obrazu ve 24-bitovém módu. 4. Modrá sloţka barvy pozadí u obrazu ve 24-bitovém módu. Implicitně zůstává příslušná sloţka beze změny Komentář Změnit komentář k obrazu. 1 povinný argument nový komentář, maximálně 255 znaků Lupa Nastavit měřítko zobrazení obrazu. 3 argumenty: 1. Nové měřítko v % - celé číslo. Pokud první znak argumentu bude jeden ze znaků +, -, * nebo /, přičte, odečte, vynásobí nebo vydělí se argumentem původní měřítko. 2. Řetězec Vlevo zůstane zachována poloha levého okraje obrazu v okně, Vpravo zůstane zachována poloha pravého okraje obrazu v okně, Střed zůstane zachována poloha středu obrazu v okně, nebo celé číslo udávající x-ovou souřadnici bodu, jehoţ poloha se má zachovat. 3. Řetězec Nahoře zůstane zachována poloha horního okraje obrazu v okně, Dole zůstane zachována poloha dolního okraje obrazu v okně, Střed zůstane zachována poloha středu obrazu v okně, nebo celé číslo udávající y-ovou souřadnici bodu, jehoţ poloha se má zachovat. Implicitní hodnoty jsou 100,Střed,Střed. Pokud je však zadán pouze jeden nebo oba poslední argumenty, pouţijí se pro zbylé hodnoty z minulého volání Obnovit Překreslit znovu obraz a pokud je to vhodné, změnit rozměry okna. Bez argumentů AritmLogOperace Aritmeticko logické neboli dvouobrazové operace. 4 argumenty: 1. typ operace povinný argument. Můţe být jeden z řetězců: Součet součet Rozdíl rozdíl Součin součin Podíl podíl Smíchat lineární kombinace And logický součin Or logický součet Xor výhradní logický součet Min minimum Max maximum

84 84 ZODOP 2. Normalizační konstanta číslo v plovoucí čárce 3. Řetězec Implicitně stejné jako při posledním volání (bez ohledu na zvolený typ operace!), na začátku programu Řetězec Znaménko hodnoty v obrázku se budou povaţovat za čísla se znaménkem v kódu posunutá nula. BezZnaménka hodnoty v obrázku se budou povaţovat za čísla bez znaménka. Implicitně stejné jako při posledním volání, na začátku programu BezZnaménka Modulo při přetečení se bude uvaţovat modulo výsledku. Oříznout při přetečení bude výsledek oříznut. Implicitně stejné jako při posledním volání, na začátku programu Oříznout Histogram Úprava histogramu obrazu. 11 argumentů: 1. typ škály, povinný argument, jeden z řetězců: Lineární LinearníParam lineární mezi parametry Dolní práh a Horní práh Periodická perioda a posun dané parametry Dolní práh a Horní práh Ekvalizace Okno 2 prahy parametry Dolní práh a Horní práh Práh parametr Dolní práh Exponenciální mezi parametry Dolní práh a Horní práh Logaritmická mezi parametry Dolní práh a Horní práh Uţivatelská přečíst škálu ze souboru (5. Argument) Šedá lineární černobílá 2. Řetězec OK provést pouze změnu palety, Provést přepočítat změny do hodnot v obrazu a nechat původní paletu 3. Celé číslo parametr Dolní práh 4. Celé číslo parametr Horní práh 5. Jméno souboru se škálou 6. Sloţka se kterou se pracuje u 24-bitových obrazů. Můţe být buď řetězec, nebo číslo v závorce: RGB, (0) součet všech 3 sloţek R, (1) červená sloţka G, (2) zelená sloţka B, (3) modrá sloţka Y, (4) jas 7. Řetězec Invertovat NeInvertovat 8. Celé číslo parametr Černá 9. Celé číslo parametr Bílá 10. Číslo v plovoucí čárce nová hodnota parametru gama 11. Řetězec Vyhladit vyhladit získaný histogram Nevyhladit získaný histogram pouţít bez úprav

85 ZODOP 85 Implicitně je 2. Argument OK, 7. Argument NeInvertovat a 5. Argument je pro uţivatelskou škálu povinný. Ostatní parametry stejné jako při předchozím volání, na začátku programu (nikoli makra!) je Dolní práh 0, Horní práh 255, RGB, Černá 0, Bílá 255, gama 0.5 a Nevyhladit Paleta Změna palety. 9 argumentů: 1. Typ operace, povinný argument, jeden z řetězců: Šedá typ nové palety. Systém typ nové palety. Masky typ nové palety. Stejné typ nové palety. Spektrální typ nové palety. Teplotní typ nové palety. Tónová typ nové palety. Pastel typ nové palety. Země typ nové palety. Náhodná náhodná paleta od Počátek v délce Délka Opakování opakování hodnoty na začátku části, parametry Počátek, Délka a Délka části / Cíl Interpolace lineární interpolace uvnitř částí, parametry Počátek, Délka a Délka části / Cíl Rozšíření rozšíření části na celou paletu, parametry Počátek, Délka a Délka části / Cíl Kopírovat kopírovat část palety od Počátek v délce Délka do Délka části / Cíl Přesunout přesunout část palety od Počátek v délce Délka do Délka části / Cíl Zaměnit zaměnit části palety od Počátek a od Délka části / Cíl v délce Délka Jas změnit obraz na černobílý v 8-bitovém módu UţítNovou přepočítat indexy do nové palety. Starou paletu je nejprve nutno označit operací OznačitStarou, pak paletu změnit a zavolat tuto operaci. UţítStarou přepočítat indexy do staré palety. Starou paletu je nejprve nutno označit operací OznačitStarou, pak paletu změnit a zavolat tuto operaci. Přečíst přečíst paletu ze souboru (6. argument). Uloţit uloţit paletu do souboru (6. argument). Seřadit seřadit paletu od Počátek v délce Délka podle kriterií v 7. aţ 9. argumentu. Invertovat obrátit pořadí barev od Počátek v délce Délka. NastavitBarvu parametry Počátek, Délka a Délka části / Cíl pouţít jako sloţky RGB pro nastavení barvy v paletě na indexu Index. ZmenšitÚrovně zmenšit počet úrovní na 2^Index v části palety od Počátek v délce Délka. OznačitStarou současnou paletu označit jako starou pro operace UţítNovou a UţítStarou. 2. Celé číslo parametr Počátek 3. Celé číslo parametr Délka 4. Celé číslo parametr Délka části / Cíl 5. Celé číslo parametr Index 6. Jméno souboru s paletou, povinný argument pro operace Přečíst a Uloţit. 7. První kriterium při řazení palety 8. Druhé kriterium při řazení palety 9. Třetí kriterium při řazení palety Jako 7. aţ 9. argument lze pouţít buď jeden z následujících řetězců nebo číslo uvedené v závorce: ničeho (0) jasu (1) tónu (2)

86 86 ZODOP sytosti (3) červené (4) zelené (5) modré (6) Implicitní hodnoty jsou stejné jako při minulém volání, na začátku programu je to počínaje 2. argumentem 0, 256, 16, 0,, jasu, tónu a sytosti. Implicitní stará paleta je paleta typu Systém Konvoluce Filtrace obrazu pomocí konvoluce. 4 argumenty: 1. Typ filtru buď číslo filtru nebo řetězec s přesným názvem předdefinovaného filtru, viz poznámka Typ okrajů buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce Opakovat okraje (0) Periodické (1) Zrcadlové (2) Nulami (3) Úplný výsledek (4) Nedotčený vnitřek (5) 3. Řetězec Byte výsledek není přepočten do rozsahu minimum maximum Float výsledek je přepočten do rozsahu minimum maximum 4. Jméno souboru s uţivatelským filtrem. Při pouţití tohoto argumentu má uţivatelský filtr přednost před filtrem v 1. argumentu. Poznámka 1: Je povinné pouţít buď 1. nebo 4. argument. Implicitní hodnoty 2. a 3. argumentu jsou stejné jako při minulém volání, na začátku programu Opakovat okraje a Byte. Moţné hodnoty 1. argumentu: 1. Derivative north 1 2. Derivative north 2 3. Derivative north east 1 4. Derivative north east 2 5. Derivative east 1 6. Derivative east 2 7. Derivative south east 1 8. Derivative south east 2 9. Derivative south Derivative south Derivative south west Derivative south west Derivative west Derivative west Derivative north west Derivative north west Laplacian Laplacian Laplacian Laplacian Laplacian Laplacian Laplacian Extended Laplacian 25. Two chanel Laplacian - product 26. Enhancement (small) 27. Enhancement (normal) 28. Enhancement (strong) 29. Enhancement (maximum) 30. Enhancement type 1

87 ZODOP Enhancement type Enhancement type Enhancement type Smoothing Smoothing Smoothing Smoothing Smoothing 2 x Smoothing 4 x 4 a 40. Smoothing 4 x 4 b 41. Smoothing 5 x 5 a 42. Smoothing 5 x 5 b 43. Smoothing 6 x Derivative horizontal Derivative horizontal Derivative vertical Derivative vertical Vertical line detection 49. Horizontal line detection st diagonal detection nd diagonal detection level maxabs 3 x level maxabs 5 x level maxabs 7 x level maxabs 9 x level maxabs 3 x Prewitt mean-square 3 x Prewitt sumabs 3 x Prewitt mean-square 5 x Prewitt sumabs 5 x Prewitt mean-square 7 x Prewitt sumabs 7 x Prewitt mean-square 9 x Prewitt sumabs 9 x Roberts mean-square 66. Roberts sumabs 67. Sobel mean-square 68. Sobel sumabs 69. Compass max 70. Kirsch max 71. Pyramid maxabs 5 x Pyramid maxabs 7 x Pyramid maxabs 9 x Mean-square 75. Kasvand - Laplacian identitty 76. Kasvand line enhancement max-floor 77. Eberlain maxabs-sub-floor 78. Normalizer 4 x Normalizer 5 x f-delsq(f) 81. Fyy simple 82. Template of object 83. First differential 84. Marr 1/sqrt(2) 5 x Marr 1 7 x Marr sqrt(2) 9 x Marr 2 11 x Marr 2sqrt(2) 23 x Marr 4 31 x Marr 4sqrt(2) 41 x 41

88 88 ZODOP 91. Marr 8 53 x Marr 8sqrt(2) 69 x PořádkovýFiltr Filtrace pomocí pořádkového filtru. 4 argumenty: 1. Typ filtru řetězec Medián mediánová filtrace. Maximum filtrace typu maximum z okolí Minimum filtrace typu minimum z okolí MaxMinMajor filtrace typu maximum-minimum MaxValMin filtrace typu bliţší z maxima, minima. Šum mediánová filtrace pouze při nadprahových hodnotách, práh je 4. argument. Horní mediánová filtrace pouze při podprahových hodnotách, práh je 4. argument. 2. Velikost okolí celé číslo. 3. Typ okolí Kruh kruhové okolí. Čtverec čtvercové okolí. 4. Celé číslo parametr práh filtru Šum a Horní. Implicitní hodnoty jsou stejné jako při minulém volání, na začátku programu je to Medián, 5, Kruh, LokálníEkvalizaceHistogramu Práce s Lokálním histogramem. 3 argumenty: 1. Typ operace řetězec Histogram1 ekvalizace histogramu (zachovává konstantní plochy) Histogram2 ekvalizace histogramu (na konstantní ploše 128) Histogram3 ekvalizace histogramu (na konstantní ploše 0) StředníHodnota vyrovnání střední hodnoty. 2. Poloměr okolí celé číslo. 3. Typ okolí Kruh kruhové okolí. Čtverec čtvercové okolí. Implicitní hodnoty jsou stejné jako při minulém volání, na začátku programu je to Histogram1, 5, Kruh Fourier Fourierova transformace. 24 argumentů: 1. Typ operace, povinný argument, jeden z řetězců: if převod z pevné do plovoucí čárky. dfft přímá Fourierova transformace. Visualizace visualizace spektra nebo filtru. TvorbaFiltru vytvoření filtru. Filtrace provedení filtrace. ifft inverzní Fourierova transformace. fi převod z plovoucí do pevné čárky. ifdfft převod z pevné do plovoucí čárky a přímá Fourierova transformace. ifftfi inverzní Fourierova transformace a převod z plovoucí do pevné čárky. TvorbaFiltruFiltrace vytvoření filtru a provedení filtrace. ZaměnitSF zaměnit spektrum a filtr. Doplnění bude vytvořen obraz doplněný na rozměry dané parametry lc a lr 2. Jméno souboru se spektrem

89 ZODOP Jméno souboru s filtrem 4. Typ doplnění buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce nulami (0) zrcadlením (1) periodickým prodlouţením (2) střední hodnotou (3) opakováním krajního řádku a sloupce (4) shlazením k nule (5) shlazením ke střední hodnotě (6) 5. Typ filtru buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce ţádný (0) pásmový (1) směrový (2) Gaussův (3) exponenciální (4) derivační (5) import filtru (6) konstantní (7) komplementární (8) násobený -1 (9) násobený sqrt(-1) (10) převrácená hodn. (11) 6. Číslo v plovoucí čárce parametr lc 7. Číslo v plovoucí čárce parametr lr 8. Číslo v plovoucí čárce parametr hc 9. Číslo v plovoucí čárce parametr hr 10. Číslo v plovoucí čárce parametr vf, v případě, ţe typ filtru je směrový, můţe být téţ jeden z řetězců pí nebo p (ekvivalent ), deg, degree, d,, stupeň nebo s (ekvivalent /180), grad nebo g (ekvivalent /200), rad nebo radián, r (ekvivalent 1). Parametry lc, lr, hc, hr a vf mají různý význam podle typu filtru. 11. Typ filtrace buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce * (1): spektrum=spektrum*filtr + (2): spektrum=spektrum+filtr = (3): spektrum=filtr 12. Visualizace buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce spektra (0) filtru (1) 13. Visualizovaná sloţka buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce logaritmická (1) amplitudová (2) fázová (3) reálné části (4) imaginární části (5) 14. Číslo v plovoucí čárce Dolní mez visualizace 15. Číslo v plovoucí čárce Horní mez visualizace 16. Jednotka mezí visualizace buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce % (1) úrovně šedi (2) úrovně vstupu (3) 17. Sloţka převáděná na celá čísla buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce

90 90 ZODOP logaritmický (1) amplitudový (2) fázový (3) reálná část (4) imaginární část (5) 18. Číslo v plovoucí čárce Dolní mez převodu na celá čísla 19. Číslo v plovoucí čárce Horní mez převodu na celá čísla 20. Jednotka převodu na celá čísla buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce % (1) úrovně šedi (2) úrovně vstupu (3) 21. Řetězec Doplnění bude vytvořen obraz doplněný na nejbliţší vyšší mocninu 2 NeDoplnění nebude vytvořen obraz doplněný na nejbliţší vyšší mocninu Řetězec Smazat po výpočtu smazat soubory v plovoucí čárce NeSmazat po výpočtu nemazat soubory v plovoucí čárce 23. Celé číslo Šířka obrazu 24. Celé číslo Výška obrazu. Implicitní hodnoty stejné jako při posledním volání, po spuštění programu (nikoli makra!) jsou počínaje 2. argumentem spektrum, filtr, zrcadlením, pásmový, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 1.0, *, spektra, logaritmická, 0, 100, %, reálná část, 0, 255, úrovně vstupu, NeDoplnění a Smazat. Implicitní hodnoty 23. a 24. argumentu jsou rozměry zdrojového obrazu při poslední operaci if nebo ifdfft, tedy převodu obrazu do plovoucí čárky. Pokud je první operace jiná, je třeba tyto argumenty zadat Měřítko Změnit rozměry obrazu. 5 argumentů: 1. Nový rozměr vodorovně řetězec obsahující číslo v plovoucí čárce (pokud je jednotka rozměru vodorovně Pixelů, musí být číslo celé) nebo poměr dvou celých čísel 2. Nový rozměr svisle řetězec obsahující číslo v plovoucí čárce (pokud je jednotka rozměru svisle Pixelů, musí být číslo celé) nebo poměr dvou celých čísel 3. Řetězec PoměrStran pokud byl zadán právě jeden z předchozích dvou argumentů, dopočítá se druhý tak, aby poměr stran zůstal zachován. Pokud byly zadány oba, výška se ignoruje a dopočítá se ze šířky. NePoměrStran dopočet se neprovede, nezadané rozměry zůstanou beze změny. 4. Jednotka rozměru vodorovně buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce Pixelů (0) % (1) Zvětšit/Zmenšit (2) 5. Jednotka rozměru svisle buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce Pixelů (0) % (1) Zvětšit/Zmenšit (2). 6. Pouţitá interpolace buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce Průměrováním (0) Nejbliţším sousedem (1) Bilineární (2) Bikubická (3) Nejbliţším sousedem LeadTools (4) Preference černé LeadTools (5) Bilineární+průměrování LeadTools (6) Bikubická+průměrování LeadTools (7).

91 ZODOP 91 Implicitně jako při minulém pouţití, po spuštění programu PoměrStran, Pixelů a Průměrováním Transformace Jednoduché geometrické transformace obrazu. 1. Druh transformace, povinný argument, jeden z řetězců: Doleva otočení doleva o 90 stupňů. Doprava otočení doprava o 90 stupňů. Zrcadlení zrcadlení. Překlopení překlopení. Otočení otočení o obecný úhel. VodorovnýStřih SvislýStřih 2. Reálné číslo - úhel otočení nebo střihu. 3. Pouţitá interpolace buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce Nejbliţším sousedem (0) Bilineární (1) Bikubická (2). 4. Rozměry při otočení - buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce Opsaný obdélník (0) Zachovat (1). Implicitně jako při minulém pouţití, po spuštění programu 0, Nejbliţším sousedem a Opsaný obdélník VlícovacíBody Geometrická transformace určená vlícovacími body. 12 argumentů: 1. Jméno souboru s vlícovacími body, povinný argument. 2. Řetězec Rozměry rozměry výstupního obrazu budou zjištěny pomocí přímé transformace, nebo celé číslo šířka výstupního obrazu. 3. Řetězec DodatečnýPosun pokud bude při přímé transformaci mít část výstupního obrazu záporné souřadnice, bude i tato část zahrnuta do výsledku, řetězec BezDodatečnéhoPosunu (implicitně), nebo celé číslo výška výstupního obrazu. 4. Metoda buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce kopie (0) posunutí (1) podobnostní (2) afinní (3) projektivní (4) inverzní kvadratická (6) povrchově splajnová (11) 5. Interpolace buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce nejbliţším sousedem (0) bilineární (1) bikubická (2) 6. Číslo v plovoucí čárce parametr lambda (koeficient odchylky), pouze pokud metoda je povrchově splajnová. 7. Číslo v plovoucí čárce parametr tolerance. 8. Řetězec Spojit ve výsledku budou spojena data ze vstupního a z referenčního obrazu, řetězec Nespojit pouze ze vstupního (implicitně). Jiný řetězec bude chápán jako jméno vstupního souboru při práci v souboru a parametry 9 11 pak jako upřesnění této práce. 9. Způsob spojení dat buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce nebo při práci v souboru jméno výstupního souboru

92 92 ZODOP Ţádná (0) Vstupní (1) Referenční (2) Rozdělit (3) implicitně Smíchat (4) Pozvolně (5) 10. Celé číslo dodatečný posun vodorovně, při práci v souboru šířka vstupního obrazu. 11. Celé číslo dodatečný posun svisle, při práci v souboru výška vstupního obrazu. 12. Řetězec Výběr Ve výstupním obrazu bude vytvořena vybraná oblast zahrnující data ze vstupního obrazu, pokud 8. parametr bude Spojit a 9. Smíchat (4) nebo Pozvolně (5), pak vybraná oblast bude zahrnovat pouze data kombinovaná ze vstupního i referenčního obrazu. Řetězec BezVýběru vybraná oblast nebude vytvořena (implicitně). Pokud nejsou uvedeny argumenty 2 aţ 5, zjišťují se ze souboru s vlícovacími body. Pokud rozměry výstupu nejsou ani tam, jsou implicitně stejné jako vstupu. 6. a 7. argument jsou implicitně stejné jako při minulém volání, po spuštění programu je lambda=0 a tolerance=10^ VybratVše Vybraná oblast se zruší a následné operace se budou provádět na celém obrazu. Bez argumentů VybratObdélník Vybrat oblast pomocí souřadnic. 6 argumentů, první 4 celočíselné povinné: 1. souřadnice levého kraje obdélníka 2. souřadnice horního kraje obdélníka 3. šířka obdélníka 4. výška obdélníka 5. Řetězec začínající jedním ze znaků + nová vybraná oblast se sjednotí se stávající nová vybraná oblast se odečte od stávající x nová vybraná oblast se přidá ke stávající a překryv se odečte 0 nová vybraná oblast přepíše stávající (implicitně). 6. Řetězec určující tvar vybrané oblasti Obdélník (implicitně) OblýObdélník Elipsa KouzelnáHůlka Určit vybranou oblast metodou růstu oblasti. 4 argumenty: 1. Celé číslo x-ová souřadnice počátečního bodu. 2. Celé číslo y-ová souřadnice počátečního bodu. 3. Celé číslo citlivost kouzelné hůlky. 4. Řetězec začínající jedním ze znaků + nová vybraná oblast se sjednotí se stávající nová vybraná oblast se odečte od stávající 0 nová vybraná oblast přepíše stávající. Implicitní hodnoty jsou stejné jako při posledním volání, argumenty 1, 2 a 4 lze změnit pouze voláním této funkce z makra. Po spuštění programu jsou hodnoty nastaveny na 0, 0, 51, VloţitVybranouOblast Vloţit tvar vybrané oblasti do zdrojového obrazu.

93 ZODOP 93 Bez argumentů InverzeVybranéOblasti Invertovat vybranou oblast. Bez argumentů KopieVybranéOblasti Tvar vybrané oblasti bude překopírován ze zdrojového do výsledného obrazu. Bez argumentů AlfaKanálObraz Vytvoří se nový obraz, ve kterém vybraná oblast bude vyznačena bíle a zbytek černě. Bez argumentů ObrazAlfaKanál Ve výsledném obrazu bude tvar vybrané oblasti určen podle zdrojového obrazu prahováním. 1 celočíselný argument: práh. Pokud nebude zadán a zdrojový obraz nebude binární, uvízne makro na dotazu po tomto prahu Kaskáda Seřadit všechny otevřené obrazy do kaskády. Bez argumentů Mozaika Seřadit všechny otevřené obrazy do mozaiky. Bez argumentů ZavřítVše Zavřít všechny obrazy, přičemţ dotazy po uloţení budou potlačeny. Bez argumentů. Následující funkce jsou zajišťovány pomocí zásuvných modulů, takţe jsou k dispozici, jen pokud je k dispozici příslušný zásuvný modul JasAKontrast Změna jasu a kontrastu obrazu neboli práce s konstantou. 3 argumenty: 1. Číslo v plovoucí čárce parametr jas (implicitně 0). 2. Číslo v plovoucí čárce parametr kontrast (implicitně 1). 3. Řetězec OK provést pouze změnu palety (implicitně), Provést přepočítat změny do hodnot v obrazu a nechat původní paletu. Je třeba alespoň jeden argument skutečně zadat. Pozn. Pro barevné obrazy v RGB módu je nutno zadat 3. argument Provést, jinak příkaz nemá ţádný vliv. Pro barevné obrazy v indexových barvách je naopak lépe zvolit OK a změny přepočítat příkazem Paleta, např. takto: Paleta(OznačitStarou) JasAKontrast(-50,1.5, OK ) Paleta(UžítStarou) Volit svobodně mezi OK a Provést tedy má smysl pouze pro černobílé obrazy PokusnýObraz

94 94 ZODOP Vytvořit pokusný obraz. Bez argumentů RozdělitNaRGB Rozdělit obraz v RGB módu na 3 nové obrazy, obsahující červenou, zelenou a modrou sloţku. 3 celočíselné argumenty. Pokud jsou zadány, pouţijí se jako značky pro nově vzniklé obrazy RozdělitNaYHS Rozdělit obraz v RGB módu na 3 nové obrazy, obsahující sloţky jas, tón a sytost. 3 celočíselné argumenty. Pokud jsou zadány, pouţijí se jako značky pro nově vzniklé obrazy Spojit Spojit 3 černobílé (8-bitové) obrazy do jednoho barevného v RGB módu. 4 argumenty: První 3 jsou celočíselné značky vstupních obrazů, 4. argument je jeden z řetězců: RGB vstupní obrazy jsou povaţovány za sloţky červenou, zelenou a modrou. (implicitně) YHS vstupní obrazy jsou povaţovány za sloţky jas, tón a sytost. Pokud nebudou vstupní obrazy nalezeny, dojde k chybě, takţe první 3 argumenty jsou povinné IndexRGB Převod obrazu z 8-bitových indexových barev do 24-bitového RGB módu. Bez argumentů RGBIndex Převod obrazu ze 24-bitového RGB módu do 8-bitových indexových barev. 4 argumenty: 1. typ palety, jeden z řetězců: Systém systémová paleta (implicitně), Adaptivní paleta podle četnosti barev v obrazu, Zákaznická paleta ze souboru. 2. V případě adaptivní palety celé číslo parametr počet barev (implicitně 256), jinak jméno souboru s paletou. 3. Parametr počet úrovní vstupů buď jeden z následujících řetězců nebo číslo v závorce 8, (3) 16, (4) 32, (5) 64, (6 implicitně) 128, (7) 256, (8) 4. Řetězec Dithering pro počet úrovní vstupu menší nebo roven 64 se pouţije dithering BezDitheringu nepouţije se dithering (implicitně). V případě typu palety Systém se ostatní argumenty ignorují, při Zákaznická je argument se jménem souboru povinný a při Adaptivní se uvaţují všechny argumenty ZabalitRozbalit Změna počtu bitů na pixel. 2 argumenty: 1. Výsledný počet bitů na pixel. Můţe být 1, 2, 4 nebo 8. Implicitně Nejvyšší pouţitý bit buď číslo 0 aţ 7 nebo řetězec NejvyššíPouţitýBit, který můţe být následován znaménkem + nebo a číslicí 0 aţ 7. Implicitně 0. Pokud je ve druhém argumentu pouţit řetězec NejvyššíPouţitýBit, je určeno, který nejvyšší bit je ve vstupním obrazu skutečně pouţit a k výsledku se přičte nebo od něj odečte případná číselná

95 ZODOP 95 hodnota. Vstupní obraz nesmí mít více neţ 8 bitů na pixel, jinak je nutno napřed pouţít funkci RGBImdex PrůchodNulou Testuje průchody hodnot v obrazu nulou (v kódu posunutá nula). 1 celočíselný argument minimální strmost signálu při průchodu nulou (implicitně 1) PřidatŠum Přidat do obrazu Šum. 3 argumenty: 1. číslo v plovoucí čárce standardní odchylka šumu (implicitně 32). 2. Rozloţení šumu Gaussův Gaussovo (implicitně) Rovnoměrný Rovnoměrné 3. typ šumu Náhodný pokaţdé jiný (implicitně) Definovaný pokaţdé stejný OtevřítMapu Otevřít mapu sloţenou ze čtverců. 11 argumentů: 1. Řetězec s číslem mapy povinný argument. 2. Soubor s vlícovacími body pro otočení mapy, implicitně se nevytvoří. 3. řetězec TFW vytvoří se soubor se jménem stejným jako soubor s vlícovacími body, pouze s příponou.tfw, obsahující údaje nutné pro správné odečítání souřadnic funkcí Souřadnice. BezTFW tento soubor se nevytvoří (implicitně) 4. Tfw soubor otočené mapy obsahující údaje nutné pro správné odečítání souřadnic funkcí Souřadnice. Implicitně se nevytvoří. 5. Zmenšení celé číslo (implicitně 1). 6. Zvětšení celé číslo (implicitně 1). 7. Levý okraj výřezu celé číslo (implicitně levý okraj mapy). 8. Horní okraj výřezu celé číslo (implicitně horní okraj mapy). 9. Šířka výřezu celé číslo (implicitně přes celou mapu). 10. Výška výřezu celé číslo (implicitně přes celou mapu). 11. Adresář se čtverci (implicitně jako při minulém volání). 12. Soubor se seznamem čtverců (implicitně jako při minulém volání). 13. Soubor se seznamem vrcholů (implicitně jako při minulém volání). Poznámka: Zatímco parametry 1 aţ 10 nemají vliv na volání funkce z menu, parametry 11 aţ 13 se zapisují do inicializačního souboru a v případě chybného zadání je pak nutno zavolat funkci z menu a zadat je správně, proto buďte při jejich zadávání v makru opatrní. Příklad: otevritmapu( ,c:\mapa\mapa.vli,tfw,c:\mapa\mapao.tfw,3,2) vlicovacibody(c:\mapa\mapa.vli) ulozitjako(c:\mapa\mapao.tif)

96 96 ZODOP Předpokládá se, ţe adresář se čtverci, soubor se seznamem čtverců a soubor se seznamem vrcholů je nastaven od minulého volání funkce pomocí dialogu a je moţno tyto údaje získat z inicializačního souboru. Prvním příkazem se vytvoří obraz s neotočenou mapou dvakrát zvětšený a třikrát zmenšený, tedy v měřítku 2/3 původního, soubor s vlícovacími body a tfw soubory neotočené i otočené mapy. Druhým příkazem se mapa otočí podle údajů v souboru s vlícovacími body a třetím příkazem se otočená mapa uloţí na disk a zároveň přejmenuje. Jméno otočené mapy se musí od jména tfw souboru otočené mapy lišit pouze příponou. 40. Funkce pracující s vybranou oblastí Některé funkce umoţňují pracovat pouze s částí obrazu zvanou vybraná oblast (angl. selection). V jednoduchém rastrovém obrazu můţe můţe mít vybraná oblast jakýkoli tvar, kterýkoli pixel do ní můţe buď patřit nebo nepatřit a existuje řada způsobů, jak oblast vybrat. Naproti tomu ve vektorovém a vícevrstvém obrazu můţe být vybraná oblast pouze obdélníková a jediná operace, která s ní pracuje, je vytvoření rastrové verze vybrané oblasti Vybrat vše Vybraná oblast bude zahrnovat celý obraz (implicitní stav po vytvoření nového obrazu). Paměť pro uloţení tvaru vybrané oblasti bude uvolněna Vybrat dialogem Dialog zajišťující několik způsobů výběru oblasti. Pokud bude zmáčknuto tlačítko pevný počátek a alespoň jedno z tlačítek pevný rozměr, 1 řádek nebo 1 sloupec, provede se výběr při potvrzení tlačítkem OK, jinak se provede při zadání chybějících parametrů myší přímo v obrázku. Pokud při provedení akce byla zmáčknuta klávesa Shift, přidá se nová oblast k původní, při zmáčknutí klávesy Ctrl se nová oblast odkrojí od původní, při zmáčknutí obou kláves se nová oblast přidá k původní, ale překryv se od ní odečte, jinak se původní oblast přepíše novou. Takto vypadá dialogové okno pevný počátek Při potvrzení bude mít vybraný obdélník pevný počátek daný parametry první řádek a první sloupec první řádek Souřadnice horního okraje vybraného obdélníku první sloupec Souřadnice levého okraje vybraného obdélníku pevný rozměr

97 ZODOP 97 Při potvrzení bude mít vybraný obdélník pevný rozměr daný parametry počet sloupců a počet řádků počet sloupců Počet sloupců (šířka) vybraného obdélníku počet řádků Počet řádků (výška) vybraného obdélníku Obdélník Vybere se oblast ve tvaru obdélníka Oblý obdélník Vybere se oblast ve tvaru obdélníka s kulatými rohy. Poloosa elipsy v rohu je 1/6 rozměru obdélníka Elipsa Vybere se oblast ve tvaru elipsy řádek Vybraný obdélník bude obsahovat pouze jeden řádek sloupec Vybraný obdélník bude obsahovat pouze jeden sloupec OK Vybrat zadaný obdélník. Pokud zbývají některé parametry neurčené, je nutno je zvolit pomocí myši a jejího levého tlačítka přímo v obraze Zrušit Zrušit dialog o výběru obdélníku Vybrat obdélník Při tomto způsobu volby klikněte levou myší na obraz, najeďte kurzorem pomocí myši v obrazu na poţadovaný roh obdélníku (většinou levý horní), klikněte levým tlačítkem myši, najeďte na protilehlý roh (většinou pravý dolní) a opět klikněte levým tlačítkem myši. Pokud na konci akce byla zmáčknuta klávesa Shift, přidá se nová oblast k původní, při zmáčknutí klávesy Ctrl se nová oblast odkrojí od původní, jinak (téţ při zmáčknutí obou kláves) se původní oblast přepíše novou Vybrat oblý obdélník Při tomto způsobu volby oblého obdélníka klikněte levou myší na obraz, najeďte kurzorem pomocí myši v obrazu na poţadovaný roh opsaného obdélníku (většinou levý horní), klikněte levým tlačítkem myši, najeďte na protilehlý roh (většinou pravý dolní) a opět klikněte levým tlačítkem myši. Pokud na konci akce byla zmáčknuta klávesa Shift, přidá se nová oblast k původní, při zmáčknutí klávesy Ctrl se nová oblast odkrojí od původní, při zmáčknutí obou kláves se nová oblast přidá k původní, ale překryv se od ní odečte, jinak se původní oblast přepíše novou Vybrat elipsu Při tomto způsobu volby elipsy klikněte levou myší na obraz, najeďte kurzorem pomocí myši v obrazu na poţadovaný roh opsaného obdélníku (většinou levý horní), klikněte levým tlačítkem myši, najeďte na protilehlý roh (většinou pravý dolní) a opět klikněte levým tlačítkem myši. Pokud na konci akce byla zmáčknuta klávesa Shift, přidá se nová oblast k původní, při zmáčknutí klávesy Ctrl se nová oblast odkrojí od původní, při zmáčknutí obou kláves se nová oblast přidá k původní, ale překryv se od ní odečte, jinak se původní oblast přepíše novou Obecný tvar Kreslení oblasti obecného tvaru. Najeďte myší nad obraz, zmáčkněte levé tlačítko myši a nakreslete oblast poţadovaného tvaru. Je téţ moţné zmáčknout klávesu Alt, myš pak kreslí úsečky a kaţdé kliknutí levou myší znamená začátek nové úsečky. Pokud drţíte levou myš zmáčknutou, kreslí se jako bez Alt. Pokud na konci akce byla zmáčknuta klávesa Shift, přidá se nová oblast k původní, při

98 98 ZODOP zmáčknutí klávesy Ctrl se nová oblast odkrojí od původní, jinak (téţ při zmáčknutí obou kláves) se původní oblast přepíše novou Kouzelná hůlka Klikněte myší na vybraný pixel a do vybrané oblasti budou zahrnuty ty pixely, jejichţ hodnota indexu leţí v daném tolerančním pásmu a které sousedí hranou s některým z pixelů dříve zahrnutých do nové oblasti. V případě obrazů v RGB módu musí být hodnoty všech 3 kanálů v daném tolerančním pásmu. Pokud na konci akce byla zmáčknuta klávesa Shift, přidá se nová oblast k původní, při zmáčknutí klávesy Ctrl se nová oblast odkrojí od původní, jinak (téţ při zmáčknutí obou kláves) se původní oblast přepíše novou. Po dvojitém kliknutí je moţné nastavit toleranční pásmo (viz Nastavení citlivosti kouzelné hůlky) Nastavení citlivosti kouzelné hůlky Zde je moţné nastavit toleranční pásmo t kouzelné hůlky. Pokud bude hodnota pixelu i větší nebo rovna c t a zároveň menší nebo rovna c t, kde c je hodnota pixelu, na který bylo kliknuto, bude zkoumaný pixel zahrnut do oblasti Zobrazit / skrýt vybranou oblast Zde je moţné vybrat, zda vybraná oblast bude zobrazena ve zdrojovém obrazu pohyblivě a v ostatních nepohyblivě (animovaná vybraná oblast), ve všech obrazech bez pohybu (statická vybraná oblast) nebo se nebude zobrazovat vůbec (skrýt vybranou oblast). Překreslování velkých vybraných oblastí trvá někdy dlouho a tento čas je moţné ušetřit vypnutím překreslování hranic vybrané oblasti Vloţit vybranou oblast Vloţit tvar vybrané oblasti ze schránky do zdrojového obrazu, pokud obojí existuje Inverze vybrané oblasti Po této akci budou do vybrané oblasti patřit ty body, které do ní předtím nepatřily a nebudou do ní patřit ty body, které do ní předtím patřily. Pokud není vybrána ţádná oblast, nic se neprovede (stav, kdy všechny body obrazu patří do vybrané oblasti je povaţován za stejný se stavem, kdy ţádný bod nepatří do vybrané oblasti) Kopie vybrané oblasti Tvar vybrané oblasti je zkopírován z obrazu označeného jako zdrojový do obrazu označeného jako druhý. Při různých rozměrech obrazů se kopíruje levý horní roh opsaného obdélníka na levý horní roh a vybraná oblast je případně oříznuta na poţadovaný rozměr Alfa kanál -> obraz Pokud je v označeném obraze vybraná nějaká oblast, je vytvořen nový obraz, ve kterém body patřící do oblasti budou bílé (úroveň 255) a body nepatřící do oblasti budou černé (úroveň 0) Obraz -> alfa kanál Ze zdrojového obrazu je vytvořena vybraná oblast v obraze označeném jako druhý (dvojitý klik pravou myší). Pokud vstupní obraz obsahuje pouze hodnoty 0 a 255 (obě), je z hodnot 255 vytvořena vybraná oblast, pokud obsahuje i jiné hodnoty, je oprahován a práh je zjišťován dotazem. U barevných snímků se prahuje jas. Pokud bude stejný obraz označen jako druhý i jako zdrojový, můţeme získat touto funkcí oblast vybranou oprahováním tohoto obrazu. 41. Okna 41.1 Kaskáda Uspořádá obrazová okna do tvaru připomínajícího kaskádu (stupňovitý vodopád). Příliš velká okna přitom zmenší. Ikonizovaná okna jsou restaurována Mozaika

99 ZODOP 99 Vyplní obrazovými okny vymezenou plochu. Přitom změní jejich rozměry tak, aby se nepřekrývala, ale vyplnila plochu s co nejmenšími mezerami. Ikonizovaná okna jsou restaurována Uspořádej ikony Ikony ikonizovaných obrazových oken jsou uspořádány do řádků a sloupců Zavřít vše Zavřít všechna obrazová okna. U obrazů, na kterých byla provedena sloţitější operace, se objeví dotaz, zda mají být uloţeny do souboru Minimalizovat vše Vytvořit ze všech obrazových oken ikony Obnovit vše Obnovit původní velikost a polohu všech ikon představujících obrazy Seznam obrazů Seznam obrazových oken. Okno s potvrzovací značkou je označeno jako zdrojové. Při zvolení jiného okna bude tento zaměřen a stane se zdrojovým. 42. Nápověda 42.1 Manuál Otevře se tento manuál s nápovědou O aplikaci Objeví se některé základní informace o tomto programu. 43. Výkonné zásuvné moduly Výkonné zásuvné moduly jsou zásuvné moduly určené pro vykonávání nějaké funkce na rozdíl od formátových, určených k otvírání a ukládání souborů. Jsou volané z menu. V současné době jsou k dispozici tyto výkonné zásuvné moduly: Zásuvný modul v souboru pomocné soubory Pokusný obrázek pokusob.dll Vloţit text text.dll Vloţit čáru lines.dll Lines.txt, Linesold.txt Vloţit ikonu icons.dll Úpravy vektorových obrazů editvector.dll Vícevrstvý obraz layers.dll Souřadnice coord.dll Coord.txt Jas a kontrast const.dll Hlavní komponenty komponen.dll Přidat šum noise.dll Vyváţení bílé whitebalance.dll Průchod nulou zerocros.dll Fázová korelace phasecor.dll Detekce rohů corners.dll Animovaný gif gif89a.dll Porovnání obrazů compare.dll Kreslení grafů graphs.dll

100 100 ZODOP Nyní následují manuály jednotlivých zásuvných modulů. 44. Pokusný obrázek Je vytvořen zkušební obrázek. Má rozměry 100 x 100 a je vyplněn funkcí sin r 16 f / 2, kde r ( i 50 ) 2 ( 2 j 50 ). 100 r 45. Vloţit text Zásuvný modul pro vkládání textu do obrazu. Po zapsání textu do příslušného editačního okna se text nejprve objevuje v obrazu jako samostatná vrstva, jejíţ polohu je moţné nastavit myší. Po potvrzení tlačítkem OK se text zapíše do obrazových dat. Zde je příslušný dialog: 45.1 Vybrat font Závolá se systémový dialog pro volbu fontu. Kromě tvaru písma je zde moţno zvolit i velikost, tučnost, sklon, přeškrtnutí, podtrţení, barvu a skript (jazykovou verzi). Velikost, tučnost a barvu je moţno zvolit i v hlavním dialogu, ostatní vlastnosti pouze zde. Jméno vybraného fontu a zvolený skript jsou pro informaci zobrazeny v hlavním dialogu Barva písma a pozadí Tlačítkem Barva písma je moţno zvolit barvu textu. Pokud je aktivní obraz ve 24-bitovém RGB módu nebo ţádný obraz není otevřen, objeví se systémový dialog pro volbu barvy. Pokud je aktivní obraz v indexových barvách nebo je černobílý, objeví se dialog pro volbu barvy z palety. Obě barvy jsou uloţeny v různých proměnných a změna jedné nemá vliv na druhou. Barvu písma je moţné zvolit i v systémovém dialogu pro volbu fontu, ovšem s menší přesností. Pokud uţivatel změní barvu zde, změní se obě tyto proměnné. Aktuální barva platná pro aktivní obraz je zobrazena v obdélníku vedle tlačítka. Tlačítkem Barva pozadí je zavolán dialog pro volbu aktuální barvy, která je poté pouţita jako barva pozadí. Implicitně je však pozadí průhledné a barva pozadí se uplatní pouze kdyţ potvrzovací pole Průhledné pozadí není potvrzeno. Aktuální barva pozadí platná pro aktivní obraz je zobrazena v obdélníku vedle tlačítka. Tlačítkem Barva písma<->barva pozadí se vymění obě barvy navzájem Velikost

101 ZODOP 101 Zde je moţné nastavit velikost písma. Velikost je udávána v tiskových bodech. Při přepočtu na pixely jsou brány v úvahu údaje, které má systém o pouţitém monitoru, údaje o velikosti monitoru však nemusí vţdy odpovídat skutečnosti. Další nepřesnosti vznikají při zaokrouhlování na celé pixely, proto přesnou velikost písma v pixelech je nutné zjistit pokusem. Velikost je moţné nastavit i při výběru fontu příslušným systémovým dialogem, v tom pípadě je výhodou při výběru rastrového fontu, ţe v seznamu jsou jen velikosti, které jsou k dispozici Tučnost Zde je moţno zvolit tučnost písma, tedy tloušťku čar. Tučnost má kromě volby "Implicitní" 9 stupňů: "Čárové", "Zvlášť tenké", "Tenké", "Normální", "Střední", "Polotučné", "Tučné", "Zvlášť tučné" a "Těţké". Implicitní hodnota je "Normální". Nutno ovšem upozornit, ţe ne pro všechny fonty jsou k dispozici všechny tučnosti. Všestranné fonty mívají zpravidla 4 tučnosti, ostatní fonty ještě méně. Můţe se vám proto stát, ţe pokud změníte tučnost pouze o jeden stupeň, vzhled písma se nezmění. Pouţije se tučnost nejbliţší zvolené, která je často pro oba stupně stejná. Tučnost je moţné volit i při výběru fontu systémovým dialogem, ovšem pouze ve dvou stupních: "Normální" a "Tučné" Vkládaný text Do tohoto editačího okna se vpisuje vkládaný text. Zde se objevuje v systémovém fontu pro dialogy (zpravidla MS Sans Serif), v obrazu pak ve zvoleném fontu. Toto editační okno je moţné vyplnit také ze souboru tlačítkem Text ze souboru Text ze souboru V editačním okénku vedle tlačítka je moţné vyplnit název souboru a tlačítkem Text ze souboru pak zkopírovat text z tohoto souboru. Soubor lze zvolit také tlačítkem Výběr souboru. Dlouhé soubory není moţné zkopírovat celé, pouţije se prvních 64 kb Poloha textu V editačních okéncích počátek vodorovně a svisle se objevuje posunutí levého horního rohu textu oproti levému hornímu rohu obrazu v pixelech. Polohu je moţné změnit buď tak, ţe zde vyplníme číselné údaje, nebo kliknutím levou myší do obrazu a následným pohybem Přidat font Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souboru. Po výběru souboru s fonty program umoţní pouţívat fonty v něm obsaţené. Při úspěchu se objeví zpráva o počtu přidaných fontů následovaná jejich seznamem. Při neúspěchu se objeví jedno z následujících chybových hlášení: "Nebyl přidán ţádný font. Pravděpodobně špatná syntaxe souboru." - soubor se nepodařilo dekódovat. "Nebyl přidán ţádný font. Pravděpodobně font stejného jména uţ v systému je." - fonty stejného jména uţ v systému jsou a nebylo by moţné nově přidané fonty volit a pouţívat, ţádné fonty proto nebyly přidány Odebrat font Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog se seznam souborů s fonty, které byly dříve přidány. Z tohoto souboru vyberte myší soubory s fonty, které chcete odebrat. Pomocí kláves Ctrl a Shift je moţné vybrat i více souborů najednou. Pokud je seznam prázdný, nebyly přidány ţádné fonty, které by bylo moţno odebrat. Informace o souborech s přidanými fonty jsou uchovávány v souboru ZODOP32.ini, proto pro správnou funkci tohoto tlačítka je nutné zachovat tento soubor neporušený OK Text je zkopírován do obrazových dat a dialog o vkládání textu do obrazu je uzavřen Zavřít Zavřít dialog o vkládání textu do obrazu aniţ by text byl vloţen. 46. Vloţit čáru Dialog umoţňující vloţit do obrazu čáru. Zde je dialogové okno:

102 102 ZODOP 46.1 Typ čáry Zde je moţno zvolit typ vkládané čáry (plná, čárkovaná, tečkovaná či různým způsobem čerchovaná). Seznam typů čar je vytvořen podle údajů v souboru lines.txt dodávaném spolu se zásuvným modulem, který můţe být změněn (tlačítko Editor) Kreslit křivky nebo úsečky Zde je moţno zvolit vkládání křivky přesně sledující pohyb myši v obrazu při stisknutém levém tlačítku nebo vkládání úsečky spojující bod, kde bylo stisknuto levé tlačítko s bodem, kde bylo toto tlačítko puštěno. Pokud v okamţiku stisknutí levého tlačítka byla současně stisknuta klávesa Shift na klávesnici, bude fáze čáry navazovat tam, kde skončilo minulé kreslení, jinak se začne fáze počítat znovu od nuly. Např. zvolíte-li typ čáry čerchovaná se střídající se dlouhou a krátkou čárkou, bude kreslení bez Shiftu vţdy začínat dlouhou čárkou a se Shiftem tam, kde skončilo minulé kreslení, tedy skončilo-li mezerou mezi dlouhou a krátkou čárkou, bude se začínat krátkou čárkou Tloušťka čáry Zde je moţno zvolit tloušťku vkládané čáry v pixelech Obraz do paměti Tímto tlačítkem je moţno uloţit do paměti stávající stav obrazu a později se k němu vrátit tlačítkem Obraz z paměti. Implicitně je zdrojový obraz uloţen do paměti při volání tohoto dialogu a kdykoli je kliknutím levou myší zaměněn zdrojový obraz za jiný Obraz z paměti Tímto tlačítkem je moţno vrátit stav obrazu uloţený v paměti tlačítkem Obraz do paměti. Implicitně je zdrojový obraz uloţen do paměti při volání tohoto dialogu a kdykoli je kliknutím levou myší zaměněn zdrojový obraz za jiný Zavřít Zavřít dialog o kreslení čar do obrazu Barva Zde je moţno zavolat dialog pro volbu aktuální barvy, která určuje barvu kreslené čáry. Nezapomeňte, ţe pro 8-bitové obrazy v indexových barvách platí parametr Index, zatímco pro 24-bitové RGB obrazy platí parametry Č, Z a M Editor Umoţní editovat soubor, podle kterého je vytvořen seznam typů čar (viz Formát souboru se seznamem typů čar). Změny se projeví aţ při novém volání dialogu pro kreslení čar Formát souboru se seznamem typů čar

103 ZODOP 103 Na kaţdé řádce je vţdy na začátku seznam nezáporných celých čísel oddělených mezerami. Znamenají střídavě délku čárky a délku mezery v pixelech při tloušťce čáry 1. Při větší tloušťce je tato pouţita jako jednotka délky. Pokud je počet čísel lichý, tzn. první i poslední číslo znamená délku čárky, je tato sjednocena a kreslena jako jedna čárka. Rozdíl můţete zjistit porovnáním plné čáry se seznamem čísel 1, kdy ke sjednocení dojde, a se seznamem čísel 1 0, kdy ke sjednocení nedojde, při větší tloušťce (min. 4). Při úpravách tohoto souboru mějte na paměti, ţe čáry jsou zaokrouhlovány do rastru obrazů a není je moţno vykreslit přesně. Pokud se mezera má objevit v obrazu i v případě šikmých čar tloušťky 1, musí být vzhledem k vlastnostem pravoúhlého rastru dlouhá alespoň 2. Za posledním číslem v seznamu čísel následuje středník ; (bez mezery!) a za ním slovní (případně znakový) popis daného typu čáry, který se objeví v příslušném komboboxu pro volbu typu čáry. Popis končí s koncem řádky a má omezenou délku (v současné době na 64 znaků). 47. Vloţit ikonu Dialog Vkládání ikon do obrazu umoţňuje přečíst ikonu ze souboru a vloţit ji do obrazu. Ikona se vkládá myší najetím kurzorem na místo ve zdrojovém obrazu, kam má být ikona vloţena a kliknutím levým tlačítkem myši. Přesněji, na pixel obrazu, kam bylo kliknuto, je vloţen prostřední pixel ikony, v případě sudých rozměrů ikony pixel posunutý o 0.5 k pravému dolnímu kraji Počet ikon v souboru Počet ikon ve zvoleném souboru Ikona číslo Pořadí ikony ve zvoleném souboru. Ikony jsou číslovány podle skutečného umístění v souboru bez ohledu na rozdělení do skupin. Pokud toto pořadí vyplníte ručně, je nutné zobrazit zvolenou ikonu tlačítkem Obnovit Tlačítko < Zmenšit pořadí ikony o jednu. Nelze nastavit pořadí menší neţ Tlačítko > Zvětšit pořadí ikony o jednu. Nelze nastavit pořadí větší neţ počet ikon v souboru, pokud nějaké ikony obsahuje Vzhled Zobrazení zvolené ikony Výběr souboru výběr souboru s ikonou pomocí dialogu. Ikony je moţné získat buď z aplikačního souboru typu.exe, dynamické knihovny.dll nebo ze speciálního ikonového souboru.ico. Na začátku je automaticky zvolen tento zásuvný modul icons.dll Obnovit

104 104 ZODOP Znovu zobrazit zvolenou ikonu. To je uţitečné, např. kdyţ číslo ikony v editačním okénku vyplníte ručně Přidat barvy Pokud je obraz černobílý nebo v indexových barvách s chudou paletou neobsahující barvy podobné barvám z ikony, je moţné tímto tlačítkem přidat některé barvy z ikony do palety obrazu. Lze to však provést pouze v případě, kdy paleta obsahuje nevyuţité barvy, které se nevyskytují v obrazu, nebo pokud obsahuje více stejných barev. Počet skutečně přidaných barev se objeví v dolní části dialogu. Toto tlačítko je nutné pouţít po zvolení obrazu i vkládané ikony, ale před jejím skutečným vloţením do obrazu. Na dříve vloţené ikony nemá přidání barev vliv Zrušit Zrušit dialog o vkládání ikon do obrazu. 48. Úpravy vektorových obrazů Tento zásuvný modul zpřístupňuje některé úpravy vektorových obrazů zajišťované knihovnou Leadtools. Pouţívá tento dialog : D volby Objeví se dialog knihovny LeadTools pro zpřístupnění moţností nastavení třírozměrného promítání: Osvětlení. Zde je moţno (někdy) nastavit zobrazení vektorového obrazu, jako by byl osvětlen zvnějšku. Pouţít osvětlení. Při potvrzení bude pouţito osvětlení. Okolní barva. Barva pouţitá pro osvětlení. Mnohoúhelníkový mód. Způsob zobrazení mnohoúhelníků. Můţe být: Body - Kreslí se pouze hrany mnohoúhelníků a čáry. Čáry - Kreslí se jako drátové rámce. Vyplnit - Kreslí se vyplněné mnohoúhelníky. Vyplnit a vţdy zobrazit rastr - Kreslí se vyplněné mnohoúhelníky a vţdy se kreslí rastrové objekty. Ok - potvrdit nastavené hodnoty parametrů a zavřít dílčí dialog.

105 ZODOP 105 Zrušit - Nastavit všechny parametry na původní hodnoty a zavřít dílčí dialog. Náhled - při potvrzení se zde objevuje zmenšený náhled na nastavené změny Kamera Objeví se dialog knihovny LeadTools pro zpřístupnění moţností nastavení třírozměrného promítání: Theta - úhel otočení kolem osy Z. Fí - úhel odklonu od osy Z. Vzdálenost - vzdálenost mazi kamerou a objektem. Perspektiva - pokud je toto políčko potvrzeno, pouţívá se perspektivní promítání, jinak se pouţívá paralelní promítání. Původní - nastavit všechny parametry na původní implicitní hodnoty. Ok - potvrdit nastavené hodnoty parametrů a zavřít dílčí dialog. Zrušit - nastavit všechny parametry na původní hodnoty a zavřít dílčí dialog. Náhled - při potvrzení se zde objevuje zmenšený náhled na nastavené změny Posunutí Objeví se dialog knihovny LeadTools pro zpřístupnění moţností nastavení třírozměrného promítání: Theta - úhel otočení kolem osy Z. +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z - posunutí v jednotlivých osách. Původní - nastavit všechny parametry na původní implicitní hodnoty. Ok - potvrdit nastavené hodnoty parametrů a zavřít dílčí dialog. Zrušit - nastavit všechny parametry na původní hodnoty a zavřít dílčí dialog. Náhled - při potvrzení se zde objevuje zmenšený náhled na nastavené změny Otočení Objeví se dialog knihovny LeadTools pro zpřístupnění moţností nastavení třírozměrného promítání: +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z - otáčení kolem příslušné osy. Původní - nastavit všechny parametry na původní hodnoty. Ok - potvrdit nastavené hodnoty parametrů a zavřít dílčí dialog. Zrušit - nastavit všechny parametry na původní hodnoty a zavřít dílčí dialog. Náhled - při potvrzení se zde objevuje zmenšený náhled na nastavené změny Změna měřítka Objeví se dialog knihovny LeadTools pro zpřístupnění moţností nastavení třírozměrného promítání: +X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z - změna měřítka v příslušné ose. All - všechny. Při potvrzení se změna měřítka nastavuje ve všech osách najednou. Původní - nastavit všechny parametry na původní hodnoty. Ok - potvrdit nastavené hodnoty parametrů a zavřít dílčí dialog. Zrušit - nastavit všechny parametry na původní hodnoty a zavřít dílčí dialog. Náhled - při potvrzení se zde objevuje zmenšený náhled na nastavené změny Nastavit vybírání Objeví se dialog knihovny LeadTools pro zpřístupnění moţností úpravy objektů. Vlastnosti jsou rozděleny do několika záloţek:

106 106 ZODOP General - všeobecné. Zde je moţné nastavit: Selected - vybrán. Při potvrzení je objekt vybrán pro potřeby knihovny LeadTools. Ok - potvrdit nastavené hodnoty parametrů a zavřít dílčí dialog. Cancel - zrušit. Nastavit všechny parametry na původní hodnoty a zavřít dílčí dialog Úprava objektu Aby bylo moţno upravovat nějaký objekt, musí být napřed vybrán. To se dělá kliknutím na něj levou myší tak, aby se vybírací test vyhodnotil kladně. To je signalizováno potvrzením potvrzovacího pole "Objekt byl vybrán" pod tlačítkem. V případě, ţe je ve stejném adresáři jako obraz k dispozici databázový soubor se stejným jménem, ale typu.dbf s údaji o objektech, objeví se v dolní části dialogu jméno objektu z této databáze. Dialog je rozdělen do čtyř záloţek : Všeobecné, Pero, Štětec a zvláštní záloţka pro daný typ objektu. V záloţce všeobecné jsou všeobecné vlastnosti objektů: Výběr - vybráné. Při potvrzení je objekt vybrán pro potřeby knihovny LeadTools. Clipping - ořezávání. Při potvrzení je kombinace čar označena jako ořezávající. Pro ostatní typy objektů nelze pouţít. Rastrová operace. Způsob, jakým je kresba objektu kombinována s kresbou pozadí. Můţe být : 1 - Blackness - černost. Objekt je nakreslen celý černě. 2 - Not Merge Pen - ne přidávací pero. Barva objektu je logicky přičtena k barvě pozadí a pak je nahrazena doplňkovou barvou. 3 - Mask Not Pen - maskovací ne pero. Barva objektu je nahrazena doplňkovou barvou a pak je logicky vynásobena barvou pozadí. 4 - Not Copy Pen - ne kopírovací pero. Objekt je nakreslen doplňkovou barvou. 5 - Mask Pen Not - maskovací pero ne. Barva pozadí je nahrazena doplňkovou barvou a pak je logicky vynásobena barvou objektu. 6 - Invert - inverze. V místě objektu je barva pozadí nahrazena svou dopklňkovou barvou. 7 - Xor Pen - xor pero. Výsledná barva je výhradní logický součet barvy objektu a barvy pozadí bit po bitu. 8 - Not Mask - ne maskovací pero. Barva objektu je logicky vynásobena barvou pozadí a pak je nahrazena doplňkovou barvou. 9 - Mask Pen - maskovací pero. Barva objektu je logicky vynásobena barvou pozadí (bit po bitu) Not Xor Pen ne xor pero. Výsledná barva je doplňková k výhradnímu logickému součtu barvy objektu a barvy pozadí bit po bitu Nop - ţádná činnost. Objekt není nakreslen Merge Not Pen - přidávací ne pero. Barva objektu je nahrazena doplňkovou barvou a pak je logicky přičtena k barvě pozadí Copy Pen - kopírovací pero. Objekt zcela překryje pozadí Merge Pen Not - přidávací pero ne. Barva pozadí je nahrazena doplňkovou barvou a pak je k ní logicky přičtena barva objektu Merge Pen - přidávací pero. Barva objektu je logicky přičtena k barvě pozadí (bit po bitu) Whiteness - bělost. Objekt je nakreslen celý bíle. V záloţce Obrys je moţno nastavit vlastnosti pera, které je pouţíváno na kreslení obrysů objektů : Styl. Můţe být : 0 - Plná čára. 1 - Čárkovaná čára. 2 - Tečkovaná čára. 3 - Čerchovaná čára. 4 - Dvojitě čerchovaná čára. 5 - Průhledná čára 6 - Uvnitř rámce. Barva pera. Šířka pera v jednotkách původních souřadnic obrazu, nikoli v pixelech na obrazovce. V záloţce výplň je moţno nastavit vlastnosti štětce, který je pouţíván na vyplňování vnitřku objektů : Styl. Můţe být : 0 - Plný. 1 - Průhledný.

107 ZODOP Šrafovaný. Barva štetce. Šrafování. Můţe být : 0 - Vodorovné. 1 - Svislé. 2 - Dopředné úhlopříčné (šikmé zleva seshora doprava dolu). 3 - Zpětné úhlopříčné (šikmé zleva zdola doprava nahoru). 4 - Kříţové. 5 - Úhlopříčně kříţové. Pokud je typ obkektu kombinace čar, je moţno zde zvolit pouţití licho-sudého pravidla (Odd/Even rule) při pouţití štetce, tzn. ţe pokud se čáry kříţí, je vţdy jedna strana vyplněná a druhá nikoli. Pokud pouţití tohoto pravidla není potvrzeno, je vyplněn celý vniřek. Další vlastnosti závisejí na typu objektu. Typ objektu je nutno zvolit předem. Můţe být : 1-3D vrchol v prostoru, 2 - Úsečka, 3 - Obdélník, 4 - Lomená čára, 5 - Bezierova křivka, 6 - Mnohoúhelník, 7 - Elipsa, 8 - Kruh, 9 - Kruhový oblouk, 10 - Text Kruhová výseč, 12 - Kruhová úseč, 13 - Kombinace čar (různých typů), 14 - Rastr, 15 - Objekt z knihovny. Například vrchol je plně určen souřadnicemi své polohy, zatímco úsečka ja dána souřadnicemi počátečního a koncového bodu. Podobně obdélník je dán souřadnicemi dvou protilehlých vrcholů. Při zadávání lomené čáry je potřeba kromě počátečního a koncového bodu zadat i všechny body zlomu pomocí tlačítka Nový. Podobně při zadávání Beziérovy křivky se zadávají všechny řídící body. Mnohoúhelník je zadán souřadnicemi svých vrcholů, dále je zde moţno zvolit vyplňovací mód pro případ, ţe se budou strany mnohoúhelníku kříţit. Volba Střídat znamená, ře vyplněné části se budou pravidelně střídat s nevyplněnými, volba Zahrnout znamená, ţe všechny oblasti uvnitř mnohoúhelníka budou vyplněny. Elipsa je zadána souřadnicemi středu a délkou dvou poloos a kruh souřadnicemi středu a poloměrem. Kruhový oblouk, kruhová výseč a kruhová úseč jsou dány souřadnicemi středu kruhu, poloměrem, počátečním úhlem a úhlem mezi počátkem a koncem (rozsah). Text je dán souřadnicemi přidávacího bodu, zněním textu a údajem, zda text má být zarovnán od přidávacího bodu vodorvně vlevo, vpravo nebo na střed a svisle nahoru. dolu nebo na střed. Dále je moţno zvolit font, výšku a šířku znaku. Pokud bude výška znaku 0, pouţije se výška zvolená při výběru fontu, pokud bude šířka 0, pouţije se šířka přiměřená výšce. Při potvrzení políčka "Vybírací obdélník" stačí při vybírání textu kliknout do obdélníka opsaného textu, jinak se musí kliknout přímo dovnitř některého písmena. Při potvrzení "Force line/curve rendering" (nutit k přímkovému / křivkovému promítání) se bude text kreslit jako celek, jinak se knihovna snaţí rozdělit text na kusy a zobrazovat je jako kresby. To má význam pouze pro fonty, které nejsou True Type. Kombinace čar je podobně jako lomená čára daná souřadnicemi počátečního a koncového bodu a bodů změny. Na rozdíl od lomené čáry je však moţné pro kaţdé dva následující body zadat, zda mají být spojeny úsečkou (Kreslit k), Beziérovou křivkou (Bezier k) nebo nijak (Přesunout k). Při potvrzení políčka "Uzavřený obrazec" bude lomená čára či Beziérova křivka automaticky uzavřena. Vnořený rastr je dán souřadnicemi levého horního a pravého dolního rohu opsaného obdélníka a bitmapou, která musí být ve formátu srozumitelném pro knihovnu LeadTools (coţ nejsou všechny formáty pouţívané ZODOPem) a pouţitý vektorový formát musí připouštět vnořené rastry (takových je jen menšina). Typ objekt z knihovny není v současé době implementován Všechny výplně Zde je moţné nastavit jednotně vlastnosti všech štětců pouţitých v obrazu. na vyplňování vnitřku objektů : Styl. Můţe být :

108 108 ZODOP 0 - Plný. 1 - Průhledný. 2 - Šrafovaný. Šrafování. Můţe být : 0 - Vodorovné. 1 - Svislé. 2 - Dopředné úhlopříčné (šikmé zleva seshora doprava dolu). 3 - Zpětné úhlopříčné (šikmé zleva zdola doprava nahoru). 4 - Kříţové. 5 - Úhlopříčně kříţové. Barva štetce Všechny obrysy Zde je moţné nastavit jednotně vlastnosti všech per, která jsou pouţívána na kreslení obrysů objektů : Styl. Můţe být : 0 - Plná čára. 1 - Čárkovaná čára. 2 - Tečkovaná čára. 3 - Čerchovaná čára. 4 - Dvojitě čerchovaná čára. 5 - Průhledná čára 6 - Uvnitř rámce. Barva pera. Šířka pera. Udává se v jednotkách původních souřadnic obrazu, nikoli v pixelech na obrazovce Zrušit Zrušit dialog o úpravě vektorových obrazů. 49. Vícevrstvý obraz Zásuvný modul, který umoţňuje zobrazit více obrazů v jednom okně. Pro správné sloţení výsledku jsou důleţité souřadnice v jednotlivých obrazech. Pokud existuje tzv. tfw soubor, tj. soubor stejného jména ve stejném adresáři jako soubor s obrazem, lišící se příponou sloţenou z prvního a třetího písmena přípony obrazového souboru a písmene w (tedy tfw místo tif) nebo příponou txt, který obsahuje lineární transformaci souřadnic, bere se tato v úvahu při umisťování obrazu do okna. O jeho formátu více v kapitole Souřadnice. Při začloňování vektorového obrazu se pouţívají přímo souřadnice objektů v obrazu. Zásuvný modul pouţívá tento dialog:

109 ZODOP Seznam vrstev Pro zobrazení seznamu vrstev je pouţit zdroj typu strom, i kdyţ ve skutečnosti můţe mít pouze jeden kořen s jednoduchým seznamem větví. Důvodem je usnadnění změny pořadí vrstev. Vrstva, která je ve stromu nejníţe, se kreslí nejdříve a můţe být zakryta vyššími vrstvami. Vrstvy se do stromu přidávají pomocí tlačítek Vrsva z obrazu nebo Vrstva z disku. Vyjmout vrstvu z obrazu je moţné tak, ţe ji napřed zaměříme kliknutím levou myší nebo šipkami nahoru a dolu a pak kliknutím pravou myší a volbou Vyjmout vrstvu v objevivším se vyskakovacím menu. Vyjmutá vrstva se objeví v samostatném okně. Smazat vrstvu lze kromě vyskakovacího menu také klávesou Delete. Měnit pořadí vrstev je moţné buď šipkami nahoru a dolu mačkanými zároveň s klávesou Ctrl, táhnutím levou myší nebo vhodnou volbou ve vyskakovacím menu získaném kliknutím pravou myší. U kaţdé vrstvy je také červeně potvrzené políčko. Při zrušení tohoto potvrzení se vrstva přestane zobrazovat, ale zůstává součástí vícevrstvého obrazu a počítá se s ní při stanovení jeho rozměrů Vrstva z obrazu Zmáčknutím tohoto tlačítka se obraz označený jako zdrojový (zaměřený, se zvýrazněným titulkem) začlení do vícevrsvého obrazu. Jeho samostatné okno se přitom zavře Vrstva z disku Zmáčknutím tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů a zvolené soubory s obrazy se začlení do vícevrstvého obrazu Uvolnit vrstvy Uvolnit všechny vrstvy z vícevrstvého obrazu a zavřít ho. Kaţdá vrstva bude otevřena v samostatném okně Smazat vrstvy Smazat všechny vrstvy z vícevrstvého obrazu a zavřít ho Spojení vrstev

110 110 ZODOP Spojení vrstev do jednoho rastrového obrazu o rozměrech daných v editačních políčcích pod tlačítkem. Pokud je alespoň jedna vrstva rastrová, jsou implicitní rozměry vypočteny podle rastrové vrstvy s maximálním rozlišením. Pokud jsou všechny vrstvy vektorové, jsou implicitní rozměry takové, aby plocha obrazu byla přibliţně512 x 512 = pixelů a přitom souhlasil poměr stran. Poměr stran se zachovává, i kdyţ byla velikost změněna. Pouţije se rozměr, který byl změněn a ten druhý se dopočítá. Pokud byly změněny oba, pouţije se šířka. Hloubka výsledného obrazu je vţdy 24 bitů na pixel Mnohoúhelníkový mód Způsob zobrazení mnohoúhelníků ve vektorových vrstvách. Můţe být: Vykreslit hrany - Kreslí se pouze obrysy mnohoúhelníků. Vykreslit plochy Kreslí se celé mnohoúhelníky včetně výplní Zrušit Zrušit dialog o zobrazení vícevrstvého obrazu. Vícevrstvý obraz přitom bude zavřen a všechny vrstvy smazány. 50. Souřadnice Tento dialog zásuvného modulu je určen ke sledování uţivatelsky nadefinovaných souřadnic bodů v obrazu X Uţivatelská souřadnice X bodu v obrazu. Je počítána xm x0 kxx x k yx y, kde x, y jsou obrazové souřadnice. Ostatní konstanty viz Nastavení velikosti pixelu a počátku souřadnic. Při zmáčknutém levém tlačítku myši se zde objeví vzdálenost od bodu, v němţ bylo tlačítko zmáčknuto Y Uţivatelská souřadnice Y bodu v obrazu. Je počítána ym y0 kx y x k y y y, kde x, y jsou obrazové souřadnice. Ostatní konstanty viz Nastavení velikosti pixelu a počátku souřadnic. Při zmáčknutém levém tlačítku myši se zde objeví azimut úsečky spojující aktuální bod s bodem, v němţ bylo tlačítko zmáčknuto Nastavit kurzor Nastaví kurzor na bod obrazu s uţivatelskými souřadnicemi přečtenými z editačních okének X a Y. Pokud bod bude mimo obraz, bude kurzor nastaven na nejbliţší bod v obrazu. Tato funkce nepracuje, pokud je jakobián transformace souřadnic nulový, tzn. kxxk y y k yxkx y tfw Pokud existuje soubor se stejným jménem a ve stejném adresáři jako je soubor, ze kterého byl obraz otevřen, lišící se pouze příponou.tfw, pokusí se z něho program přečíst konstanty pro přepočet uţivatelských a obrazových souřadnic. Pokud se v okénku objeví značka x, znamená to, ţe se podařilo úspěšně přečíst tyto konstanty. V souboru musí být 6 konstant v plovoucí čárce, kaţdá na nové řádce,

111 ZODOP 111 v pořadí k, k, k, k, x, y xx yx x y y y 0 0. Pokud se nepodaří přečíst soubor s příponou.tfw, pokusí se program přečíst soubor s příponou.jgw Nastavit Objeví se dialog umoţňující nastavení konstant pro přepočet uţivatelských a obrazových souřadnic Zavřít Zavřít dialog o souřadnicích Nastavení rozlišení a počátku souřadnic Dialog umoţňující nastavení konstant pro přepočet uţivatelských a obrazových souřadnic Počátek vodorovně Uţivatelská souřadnice x 0 levého horního rohu obrazu vodorovně v aktuální jednotce Počátek svisle Uţivatelská souřadnice y 0 levého horního rohu obrazu svisle v aktuální jednotce Velikost X pixelu vodorovně Skutečný vodorovný rozměr k x x vodorovné hrany pixelu v aktuální jednotce. Pokud je záporný, rostou skutečné vodorovné souřadnice zprava doleva, jinak zleva doprava. Viz také Konstanty pro přepočet souřadnic Velikost X pixelu svisle Skutečný svislý rozměr k x y vodorovné hrany pixelu v aktuální jednotce včetně znaménka. Při nenatočeném obrazu bude nulový. Viz také Konstanty pro přepočet souřadnic Velikost Y pixelu vodorovně Skutečný vodorovný rozměr k y x svislé hrany pixelu v aktuální jednotce včetně znaménka. Při nenatočeném obrazu bude nulový. Viz také Konstanty pro přepočet souřadnic Velikost Y pixelu svisle Skutečný svislý rozměr k y y svislé hrany pixelu v aktuální jednotce. Pokud je záporný, rostou skutečné svislé souřadnice zezdola nahoru, jinak seshora dolu. Viz také Konstanty pro přepočet souřadnic Konstanty pro přepočet souřadnic

112 112 ZODOP Na následujícím obrázku je znázorněna plocha scény, jehoţ obrazem je 1 pixel snímku. Obrazec je v naprosté většině případů čtverec, obecně to však můţe být kosodélník. Vzdálenosti se počítají od vrcholu, který je obrazem levého horního rohu pixelu. Tečky místo šipek se snaţí naznačit, ţe vzdálenosti jsou orientované, tzn. ţe pokud směr šipky souhlasí se směrem, v němţ chcete aby rostla příslušná souřadnice, bude vzdálenost zadána kladně, pokud šipka směřuje proti smyslu souřadnice, bude vzdálenost záporná. Např. chcete-li v daném případě, aby souřadnice rostly zleva doprava a zdola nahoru, bude k x x kladná a ostatní 3 konstanty záporné. Tímto způsobem je moţno zadat jak anizotropní hustotu vzorkování jinou vodorovně a jinou svisle, tak otočení obrazu. Vzdálenosti v tfw souboru jsou v metrech, v dialogu pro nastavení v aktuálních jednotkách Jednotka Jednotka uţivatelských souřadnic, Můţe být kilometr (km), metr (m) nebo jiná, v tom případě je nutno zkratku jednotky (max. 10 znaků) doplnit do editačního okénka a velikost jednotky v metrech do dalšího editačního okénka pod ním Seznam předvoleb V tomto listboxu je seznam předvoleb konstant a jednotek. Kliknutím myší na příslušný řádek je moţno tyto údaje zadat. Tento seznam je vytvořen podle údajů v souboru coord.txt dodávaného spolu se zásuvným modulem, který můţe být změněn (tlačítko Editor) Zápis tfw Zapíše nastavené hodnoty konstant do souboru tfw. Aby byl tento soubor pouţit pro odečítání souřadnic, musí být uloţen ve stejném adresáři a pod stejným jménem, lišícím se pouze příponou, jako je soubor uvedený v obrazu. Jméno obrazu lze zjistit pomocí funkce Informace o obrazu. Proto cesta i jméno získané ze zdrojového obrazu jsou nastaveny jako implicitní v dialogu pro volbu souboru, který se objeví OK Zrušit dialog o nastavení rozlišení a počátku souřadnic s potvrzením nastavených hodnot pro obraz označený jako zdrojový Všechny obrazy Zrušit dialog o nastavení rozlišení a počátku souřadnic s potvrzením nastavených hodnot pro všechny právě otevřené obrazy Zrušit

113 ZODOP 113 Zrušit dialog o nastavení rozlišení a počátku souřadnic Editor Umoţní editovat soubor, podle kterého je vytvořen seznam předvoleb (viz Formát souboru se seznamem předvoleb). Změny se projeví aţ při novém volání dialogu pro nastavení rozlišení a počátku souřadnic Formát souboru se seznamem předvoleb Na první řádce je krátké shrnutí formátu. Tato řádka je ignorována. Na dalších řádkách je vţdy na začátku řetězec vyjadřující jednotku, km je chápán jako kilometr, m jako metr a ostatní řetězce jsou chápány jako zkratky jiné jednotky, v tom případě následuje velikost jednotky v metrech oddělená mezerou. Následuje jedno aţ šest čísel oddělených mezerami, vyjadřující nastavované konstanty v pořadí velikost X pixelu vodorovně, velikost Y pixelu svisle, velikost Y pixelu vodorovně, velikost X pixelu svisle, počátek vodorovně a počátek svisle, tedy kxx, k y y, k yx, kx y, x0, y0. Implicitně je velikost X pixelu vodorovně stejná jako velikost Y pixelu svisle, velikost Y pixelu vodorovně stejně jako velikost X pixelu svisle je nulová a počátek není nastavován. Následuje středník (;) a zbytek řádky je chápán jako popis předvolby, který se objeví v seznamu. 51. Jas a kontrast Tento zásuvný modul slouţí k lineární změně jasu a kontrastu obrázku, coţ znamená přičíst k obrázku konstantu nebo násobit obrázek konstantou. Proto by název dialogu mohl znít také Operace s konstantou. Změny se provádějí nejprve pouze v paletě, teprve při zmáčknutí tlačítka Pouţij se mění hodnoty pixelů. Ve 24-bitovém RGB módu se však změny palety neprojeví ve změně zobrazení, proto se výsledek objeví aţ po zmáčknutí tohoto tlačítka Jas K obrázku se přičte konstanta q. Nová hodnota 1 sloţky palety Cn k C q, kde k je hodnota parametru Kontrast, C je hodnota sloţky v původní paletě. Neceločíselné hodnoty jsou zaokrouhleny, hodnoty větší neţ maximální hodnota se nahradí maximální hodnotou a hodnoty menší neţ minimální hodnota se nahradí minimální hodnotou Kontrast Obrázek se vynásobí konstantou k. Nová hodnota 1 sloţky palety C k C q n, kde q je hodnota parametru Jas, C je hodnota sloţky v původní paletě. Neceločíselné hodnoty jsou zaokrouhleny, hodnoty větší neţ maximální hodnota se nahradí maximální hodnotou a hodnoty menší neţ minimální hodnota se nahradí minimální hodnotou.

114 114 ZODOP 51.3 Pouţij Hodnoty pixelů se přepočítají podle nastavených změn jasu a kontrastu. Nová hodnota pixelu f k f q n, kde k je hodnota parametru Kontrast, q je hodnota parametru Jas a f je uţivatelský hodnota pixelu. Neceločíselné hodnoty jsou zaokrouhleny, hodnoty větší neţ maximální hodnota se nahradí maximální hodnotou a hodnoty menší neţ minimální hodnota se nahradí minimální hodnotou. Nakonec je dialog zrušen OK Zrušit dialog o změně jasu a kontrastu, přičemţ změny palety platí a zůstanou zachovány Zrušit Zrušit dialog o změně jasu a kontrastu i změny palety Soubory Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a na obrazech ve zvolených souborech se změní jas a kontrast podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 52. Hlavní komponenty Výpočet hlavních komponent je určen pro redukci dat více obrazů téţe scény, lišících se zpravidla snímaným spektrálním pásmem. Tyto obrazy se nazývají kanály. Mohou to být také jednotlivé barevné sloţky obrazu v RGB módu. Výsledné hlavní komponenty (zkráceně komponenty) se počítají jako lineární kombinace kanálů. Jako koeficienty lineárních kombinací se pouţívají členy vlastních vektorů kovarianční matice kde f c ij t 1 mc 1m r 1 mc 1m r 1 m (, ) (, ) (, ) c m f r i x y f j x y fi x y 1 x0 y0 t( t 1) x0 y0 x0 y0 i ( x, y) je i-tý kanál v bodě (x,y), mc a m jsou rozměry kanálů, t m m. r f ( x, y) Komponenty jsou seřazeny podle velikosti odpovídajících vlastních čísel kovarianční matice. Násobící konstanta je volena tak, aby první komponenta měla rozsah hodnot 255, ostatní komponenty ji mají stejnou, přičítací konstanta je volena pro první komponentu tak, aby posunula hodnoty do rozsahu 0 aţ 255, u ostatních tak, aby střední hodnota byla 127. Protoţe se předpokládá velký rozsah dat, který se často nevejde najednou do paměti, můţe výpočet probíhat v souborech. Kanály pak musí být uloţeny ve formátu holá data a musí ke kaţdému existovat tzv. siz soubor, který lze vytvořit v dialogu Formát holá data. Ve stejném formátu jsou potom uloţeny i komponenty. Zde je dialogové okno: c j r,

115 ZODOP Seznam vstupních kanálů Okno se seznamem vstupních kanálů Smazat poloţky Poloţky vybrané v seznamu vstupních kanálů jsou z tohoto seznamu vypuštěny Výběr vstupních kanálů Zdrojový obraz je přidán do seznamu vstupních kanálů. Pokud je 24-bitový nebo 32-bitový, jsou přidány jeho barevné sloţky jako 3 kanály. Při práci v souboru jsou vybrané siz soubory přidány do seznamu vstupních kanálů Výpočet koeficientů Proběhne výpočet koeficientů lineárních kombinací kanálů. Berou se při něm v úvahu parametry Vzorkování při výpočtu koeficientů, Posun vodorovně a Posun svisle. Výsledky jsou uloţeny do souboru s koeficienty Výpočet komponent Proběhne výpočet komponent podle koeficientů ze souboru s koeficienty. Počet komponent můţe být nejvýše roven počtu vstupních kanálů. Lze ho zredukovat vyplněním parametru Počet výstupních komponent. Při práci v souboru jsou výsledné komponenty uloţeny do souborů se jmény vytvořenými podle vzoru jmen výstupních souborů přidáním pořadového čísla komponenty Zobrazit koeficienty Ve zvláštním okně se zobrazí obsah souboru s koeficienty. Má tento formát: Na prvním řádku je nejprve počet kanálů, následují vlastní čísla odpovídající jednotlivým komponentám. Jejich velikost odpovídá významu komponenty. Na dalších řádcích jsou koeficienty a to na (i+1)-tém řádku koeficienty i-té komponenty a v j-tém sloupci koeficienty j-tého kanálu. Na konci řádku je přičítací konstanta.

116 116 ZODOP 52.7 Zavřít Zavřít dialog o hlavních komponentách Vzorkování při výpočtu koeficientů Pokud bude vyplněn tento parametr číslem v, bude při výpočtu koeficientů pouţit pouze kaţdý v-tý pixel. Při práci v souboru bude toto vzorkování pouţito místo vzorkování uvedeného v siz souborech kanálů. Při výpočtu komponent se uvaţují pouze údaje ze siz souborů Posun vodorovně a svisle Pokud bude při výpočtu koeficientů pouţito vzorkování v, je moţné zde vyplnit souřadnice prvního vzorku v rozsahu 0 aţ v-1. To slouţí k určení přesného posunu vzorku při vzorkování. Porovnáním výsledků s různým posunem se dá posoudit ztráta přesnosti způsobená řidším vzorkováním. Při práci v souboru se tyto parametry se přičítají k počátku výřezu vodorovně a svisle v siz souboru kanálu Počet výstupních komponent Tímto parametrem je moţné zredukovat mnoţství počítaných komponent. Čísla menší neţ jedna nebo větší neţ počet kanálů nebudou brána v úvahu Práce v souboru Při potvrzení tohoto tlačítka probíhá výpočet v souboru, tzn. vstupní kanály musí být uloţeny ve formátu holá data včetně příslušného siz souboru a výstupní komponenty jsou opět uloţeny do souboru v tomto formátu. V opačném případě se jako vstupy pouţívají otevřené obrazy a výstupy jsou opět vytvořeny pouze jako výstupy. Při potvrzování nebo rušení potvrzení je smazán seznam kanálu, protoţe v obou případech se jedná o jiný typ dat Zobrazit vstupy Pokud lze kanály umístit do paměti, je moţné je zobrazit tímto tlačítkem Zobrazit výstupy Pokud lze komponenty umístit do paměti, je moţné je zobrazit tímto tlačítkem Obraz -> kanál Zdrojový obraz je zapsán do souboru ve formátu holá data a to pod zvoleným jménem a do zvoleného adresáře. Do stejného adresáře je uloţen i odpovídající siz soubor. Tento siz soubor je pak přidán do seznamu vstupních kanálů. V případě, ţe zdrojový obraz je barevný ve 24-bitovém formátu, jsou vytvořeny 3 siz soubory a všechny jsou přidány do seznamu vstupních kanálů. Jejich jména jsou odvozena od zvoleného jména obrazového souboru přidáním koncovek _R, _G a _B Editace siz Zavolá se textový editor na siz soubory vybrané v seznamu vstupních kanálů. Protoţe vybraných poloţek můţe být více, volá se textový editor v inicializačním souboru uvedený jako vícesouborový. Viz také formát siz souboru Soubor s koeficienty Jméno souboru, do kterého se zapíší vypočtené koeficienty lineárních kombinací Výběr Výběr souboru s koeficienty pomocí dialogu Vzor jmen výstupních souborů Pokud je vzor jmen dostatečně krátký (v současné době je limit 128 znaků), vytvoří se výstupní jména přidáním čísla komponenty, jinak se číslem komponenty přepíše konec vzoru. Pokud vzor končí číslicí, přepíše se také, takţe pokud zvolíte jednu z prvních devíti dříve vypočtených komponent jako vzor, budou tyto komponenty přepsány novým výsledkem. Doporučuje se nepouţívat vzory končící více číslicemi Výběr

117 ZODOP 117 Výběr souboru slouţícího jako vzor jmen komponent pomocí dialogu. 53. Přidat šum Umoţní přidat šum do zdrojového obrazu Gaussův Přičtený šum bude mít Gaussovo rozloţení s nulovou střední hodnotou a standardní odchylkou. Hustota bude f ( x) 1 e 2 2 x Rovnoměrný Přičtený šum bude mít rovnoměrné rozloţení s nulovou střední hodnotou a standardní odchylkou. Hustota bude v pásmu od 3 do 3 jinde bude nulová Náhodný f ( x) Při kaţdém volání se pouţije jiná realizace přičteného šumu. Toho se dosáhne inicializací generátoru pseudonáhodných čísel funkcí randomize Definovaný Při kaţdém volání se pouţije stejná realizace přičteného šumu. Toho se dosáhne inicializací generátoru pseudonáhodných čísel funkcí srand s parametrem Standardní odchylka Standardní odchylka vytvořeného šumu OK Přičíst šum k obrazu. Pokud výsledná hodnota bude menší neţ nula, bude nahrazena nulou, hodnoty větší neţ 255 budou nahrazeny touto hodnotou Zavřít Zavřít dialog o přidávání šumu do obrazu Soubory

118 118 ZODOP Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou a do obrazů ve zvolených souborech se přidá šum podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 54. Vyváţení bílé Tento modul je určen pro dodatečné vyváţení bílé ve fotografiích, kde se to nepodařilo udělat při snímání, a ve kterých převládá jeden tón barvy. Vyváţení je moţné provést dvěma způsoby, automaticky najít nejsvětlejší bod nebo ručně zadat barvu, která se má změnit na bílou Nejsvětlejší bod Nalézt v obrazu bod s nejvyšším jasem. Pokud je v obrazu takových bodů více, pouţije se ten s nejniţší sytostí, pokud má více bodů stejný jas i sytost, pouţije se ten s nejniţším tónem. Bod s nejvyšším jasem a nejniţší sytostí má nejmenší odchylku od bílé, proto se předpokládá, ţe je nejsprávnější, pravidlo o nejniţším tónu je zde čistě kvůli odstranění nejednoznačnosti. Barva nalezeného bodu se pouţije jako návrh barvy, která se přepočte na bílou Stará bílá Barva, která se tlačítkem Provést přepočte na bílou. Je moţno jí zvolit buď v dialogu vyvolaném stejnojmenným tlačítkem, vyplnit číselně její červenou, zelenou a modrou sloţku do editačních políček vlevo od tlačítka, nebo, při potvrzení Snímat myší, kliknout do obrazu levou myší a přenést sem barvu pod kurzorem. Také se zde objeví barva bodu nalezeného tlačítkem Nejsvětlejší bod. Implicitní barva je černá, ale nedoporučuje se jí zde ponechat, jinak by se celý obraz vyplnil černě Nová bílá Barva, na kterou se tlačítkem Provést přepočte Stará bílá. Je moţno jí zvolit buď v dialogu vyvolaném stejnojmenným tlačítkem nebo vyplnit číselně její červenou, zelenou a modrou sloţku do editačních políček vlevo od tlačítka. Implicitní barva je bílá, ale na rozdíl od staré bílé se nedoporučuje aţ na vyjímky jí měnit. Vyjímkou můţe být volba světle šedé, kdyţ nechceme příliš velké vybělení obrazu, nebo případ, kdy se v obrazu bílá barva nevyskytuje, ale známe přesně poţadovanou barvu nějakého předmětu v obrazu Provést Provést přepočet barev v obrazu tak, aby se Stará bílá změnila na Novou bílou. Přepočítává se lineárně bez posunu, červená, zelená a modrá sloţka zvlášť, tzn. černá zůstane černá. Pokud některá sloţka přesáhne 255, nahradí se touto hodnotou Zavřít Zavřít dialog o přidávání šumu do obrazu Soubory

119 ZODOP 119 Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro volbu souborů s moţností volby více souborů najednou na obrazech ve zvolených souborech se změní vyváţení bílé podle parametrů zvolených v dialogu. Vedle tlačítka se v okénku objevuje počet uţ zpracovaných souborů. 55. Průchod nulou Tento modul slouţí spolu s konvoluční filtrací k detekci hran. Nejprve je nutné vyfiltrovat obraz pomocí konvoluční filtrace některým z filtrů typu Marr. Tyto filtry jsou digitalizovanou verzí spojitého filtru x y x y e 2 Velikost centrální oblasti filtru o průměru 2 2 by měla zhruba odpovídat minimální velikosti detailů, jejichţ hrany chcete detekovat. Místo těchto filtrů je moţné pouţít jinou kombinaci vyhlazujícího a druhoderivačního filtru. Na výsledek se potom pouţije tento modul. Aby bylo moţné uloţit záporné hodnoty, přičítá se k obrázku 128. Modul hledá průchody signálu nulou. Má parametr s, vyjadřující minimální strmost detekované hrany v úrovních na pixel. Vstupní hodnoty se získají odečtením 128 od obrazu. Hrana je detekována, pokud je vstupní hodnota nula a v 8-okolí je alespoň jedna hodnota větší nebo rovna s a alespoň jedna hodnota menší nebo rovna s nebo pokud je vstupní hodnota různá od nuly a v jejím 4-okolí je alespoň jedna hodnota s opačným znaménkem, s větší absolutní hodnotou (v případě kladných hodnot se připouští i rovnost) a s absolutní hodnotou rozdílu větší nebo rovnou s. Na místa s detekovanou hranou je ve výsledku uloţena hodnota 255, jinde 0. Maximální strmost hrany v obrazu filtrovaném Marrovým filtrem je přibliţně rovna maximálnímu rozdílu úrovní ve vstupním obrazu dělenému 2. Hodnoty parametru s má proto smysl volit v rozmezí od nuly do této hodnoty. 56. Fázová korelace Tento zásuvný modul se pokouší registrovat snímky lišící se podobnostní transformací, tzn. posunutím, otočením a změnou měřítka. K výpočtu otočení a změny měřítka pouţívá výpočet korelace pomocí rychlé Fourierovy transformace v logaritmicko-polárních souřadnicích, někdy téţ zvané Fourierova- Mellinova transformace. Zvlášť se pak počítá posunutí pomocí normální korelace. Při volání dialogu se obraz ozačený jako druhý pouţije jako referenční a zdrojový obraz jako vstupní. Zásuvný modul se ovládá pomocí tohoto dialogu :

120 120 ZODOP 56.1 Otočení od -90 do 90 Pokud je toto tlačítko potvrzeno, pak algoritmus předpokládá, ţe otočení připojovaného obrazu vzhledem referenčnímu leţí v intervalu -90 aţ 90. Pro zjištěný úhel otočení a se pak jiţ neprovádí test výsledku fázové korelace pro otočení a+180. V opačném případě se pomocí porovnání výsledků fázových korelací pro úhly a a a+180 vybere výsledný úhel otočení. Protoţe otočení většiny registrovaných dvojic obrazů leţí v uvedeném intervalu, je toto tlačítko implicitně potvrzeno Pyramidální registrace Při potvrzení tohoto tlačítka se při výpočtu pouţije pyramidální algoritmus, tzn. ţe se výpočet provede nejprve na velmi zmenšených snímcích a teprve v případě potřeby se zpřesňuje. Hierarchická úroveň, ve které se algoritmus právě nachází, je zobrazována v dolní části dialogu. V některých případech můţe být pyramidální registrace i několikanásobně rychlejší neţ původní ne-pyramidální verze registračního algoritmu. Z důvodů moţné menší přesnosti nalezených parametrů však není tato volba implicitně zvolena Typ filtrace Pokud necháme tlačítko "Pouze zero-padding (bez Hanningova okna)" nepotvrzené, bude se periodická hladkost obrazu zajišťovat pomocí filtrace s Hanningovým oknem. V opačném případě se pouze obklopí původní obrazy okrajovými oblastmi s nulovými hodnotami, tedy provede se pouze zeropadding. V tomto případě jsou k dispozici dvě editační pole "S zero pad" respektive "T zero pad", ve kterých je moţno zvolit velikost koeficientu prodlouţení rozměrů registrovaných obrazů pro algoritmus fázové korelace, která se pouţívá pro zjištění změny měřítka (Scale) a vektoru posunutí (Translation). V případě fázové korelace, která se provádí v logaritmicko-polárních souřadnicích, bude koeficient prodlouţení osy logaritmické vzdálenosti roven součinu rozměru této osy a hodnoty editačního pole "S zero pad". V případě všech ostatních přímých Fourierových transformací prováděných registračním algoritmem bude koeficient prodlouţení rozměrů obou os registrovaných obrazů roven součinu daného rozměru a hodnoty uvedené v editačním poli "T zero pad". V tomto případě by měl být koeficient prodlouţení větší nebo roven maximálnímu počtu pixelů, o který jsou registrované obrazy v horizontálním a vertikálním směru navzájem posunuty. Ve většině případů se osvědčilo nastavení 0.3 pro pole "T zero pad" a 0.4 pro "S zero pad". Doba provádění celého algoritmu registrace je při pouţití zero-paddingu delší neţ v případě filtrace Hanningovým oknem, neboť se Fourierova transformace provádí na obrazy, jejichţ rozměry jsou zvětšeny k koeficient prodlouţení. Implicitně se proto provádí filtrace Hanningovým oknem Výsledek

121 ZODOP 121 Zde se zobrazuje výsledek, jednotlivá políčka Rot, Scale, tx a ty představují parametry, o kolik se má připojovaný obraz otočit, zvětšit, respektive zmenšit a posunout, aby se mohl připojit k referenčnímu obrazu. Kladným se zde označuje otočení proti směru hodinových ručiček. Pole "Pst %" zobrazuje míru pravděpodobnosti v rozsahu 0% aţ 100%, se kterou lze prohlásit nalezenou podobnostní transformaci za korektní. Tato hodnota se vypočítává z velikosti fázovou korelací nalezeného maxima korigovaného vzhledem k rozměrům obrazů. Z důvodů různého vzájemného posunutí obrazů se ukázalo jako obtíţné určit prahovou hodnotu, nad kterou by jiţ bylo moţno prohlásit nalezenou podobnostní transformaci za korektní. Jako přibliţnou hodnotu pro tento práh lze povaţovat hodnotu 10%. V poli Čas je zobrazena doba provádění výpočtu registrace vyjádřená v minutách a vteřinách Soubor s vlícovacími body Toto editační pole obsahuje název souboru s vlícovacími body, do kterého se uloţí výsledek registrace, tj. parametry nalezené podobnostní transformace. Při spuštění modulu je jako název souboru s vlícovacími body nastaveno jméno souboru s referenčním obrazem, k němuţ je přidána přípona ".vli" Provést Spuštění výpočtu parametrů podobnostní transformace mezi zdrojovým a druhým obrazem Zrušit Zrušit dialog o spojování obrazů Výběr Tímto tlačítkem lze zvolit soubor s vlícovacími body, do kterého se uloţí výsledná podobnostní transformace. Při spuštění je jako název souboru s vlícovacími body nastaveno jméno referenčního obrazu s příponou ".vli" Právě prováděná operace Zde se zobrazuje název právě prováděné operace. Pokud se provádí pyramidální registrace, pak je zde zobrazena také úroveň hierarchie, ve které se registrace právě provádí 57. Detekce rohů Tento zásuvný modul jednak detekuje rohy v obrazech, jednak mezi nalezenými rohy ze dvou obrazů hledá korespondenci. Rohy s nalezenou korespondencí je moţno vyuţít jako vlícovací body pro registraci obrazu. Zde je dialogové okno :

122 122 ZODOP 57.1 Parametry metody Pouţitá metoda má řadu parametrů: Počet hledaných bodů: n Poloměr okolí pro výpočet statistiky: m Poloměr okolí pro výpočet změn znaménka: r Minimální vzdálenost mezi rohem a přímkou: s Interval úhlu mezi hranami z rohu [ ]: da Maximální odchylka křivosti přímek [ ]: ds Minimální vzdálenost mezi rohy: t Poloměr okolí pro test korespondence: c Maximální odchylka na vlícovacích bodech: v Poloměr okolí pro zpřesňování: z Vzdálenosti jsou v pixelech. Většina implicitních hodnot byla nalezena jako optimální při četných pokusech a nemá smysl je měnit. Vyjímkou je počet hledaných bodů n, který je dobré u větších obrazů zvýšit a poloměr okolí pro test korespondence c, kde se někdy stává, ţe pro implicitní hodnotu 60 pixelů nedostaneme správný výsledek, zatímco pro jinou hodnotu ano. Smysluplné hodnoty leţí zhruba v intervalu 20 aţ Zápis souřadnic rohů do souboru Souřadnice nalezených rohů jsou zapsány do souboru uvedeného pod tlačítkem. Na první řádce je číslo nula a počet rohů a na dalších řádkách jsou nalezené souřadnice. Při zmáčknutí tlačítka Vlícovací body jsou do tohoto souboru zapsány souřadnice vlícovacích bodů ve formátu pro stejnojmennou funkci. Soubor je moţno zvolit téţ tlačítkem Výběr. Není-li ţádný soubor zvolen, je pouţit implicitní corners.txt nebo corners.vli pro vlícovací body Editace Soubor se souřadnicemi bodů uvedený pod tlačítkem je otevřen v textovém editoru Metoda detekce rohů

123 ZODOP 123 Metoda detekce rohů můţe být ZOI Harris Metoda ZOI vypočte střední hodnotu a rozptyl W i g 1 i, j f k, l m 2 i, j, m j f k, l gi, j 2,. i, j, m f(k,l) je hodnota obrazové funkce v bodě (k,l), i, j, m je kruhové okolí bodu (i,j) o poloměru m. Kolem kaţdého bodu je zkonstruována kruţnice o poloměru r, od hodnot obrazové funkce na této kruţnici je odečtena střední hodnota g(i,j) a je spočten počet změn znaménka rozdílu na kruţnici. Pokud jsou nalezeny 2 změny znaménka a odchylka úhlu mezi nimi od 90 je menší neţ da, je bod označen za kandidáta na roh. Během fáze hledání rohů jsou eliminováni ti kandidáti, v jejichţ okolí o poloměru s je jiný bod, kde počet změn znaménka je 2 a odchylka úhlu mezi nimi od 180 je menší neţ ds. Nakonec se vybere n kandidátů s největší absolutní hodnotou rozptylu W(i,j). Po nalezení kaţdého maxima je jeho okolí vynulováno, tím je zajištěno, ţe ţádné nalezené rohy nebudou blíţe sobě neţ t. Harrisova metoda detekuje rohy v místech lokálních minim funkce 2 2 f x f y Fx, y 2 2 f 2, x f y f x f y kde čára nad symbolem značí střední hodnotu v kruhovém okolí bodu (x,y) o poloměru m. Indexy značí derivaci v příslušném směru. Vybere se n kandidátů s nejmenší hodnotou funkce F(x,y). Po nalezení kaţdého minima je jeho okolí vynulováno, tím je zajištěno, ţe ţádné nalezené rohy nebudou blíţe sobě neţ t Zobrazit výsledek v obrazu Při potvrzení se vytvoří kopie vstupního obrazu a v něm jsou kříţky vyznačeny detekované rohy. Při zmáčknutí tlačítka Vlícovací body jsou vyznačeny pouze rohy, k nimţ se podařilo nalézt korespondenci. První dva body s nejsilnější korespondencí, které řídí další hledání jsou vyznačeny větším kříţkem. Kříţky mají aktuální barvu Invarianty pro test korespondence Pro test korespondence je moţno zvolit jednu ze sad invariantů vůči Otočení Otočení + rozmazání Sada invariantů vůči otočení obsahuje 6 podobnostních momentových invariantů 2. a 3. řádu, sada invariantů vůči otočení a rozmazání obsahuje 17 momentových invariantů vůči podobnostní transformaci a konvoluci středově symetrickou maskou, invarianty jsou 3., 5. a 7. řádu Detekce rohů Provede se detekce rohů ve zdrojovém obrazu Vlícovací body Provede se detekce rohů ve zdrojovém a druhém obrazu. Poté se mezi nimi hledá korespondence. Spočtou se hodnoty invariantů v okolí kaţdého bodu o poloměru c a najde se dvojice bodů, kaţdý z jednoho obrazu, jejichţ hodnoty invariantů se liší nejméně. Poté se hledá další dvojice s minimální odchylkou invariantů, přičemţ se preferují dvojice, jejichţ rozdíl vzdáleností od bodů první dvojice v obou obrazech je menší neţ 10%. Tyto dvě dvojice vlícovacích bodů umoţňují spočítat parametry podobnostní transformace, podle které se potom transformují ostatní body z prvního obrazu do druhého a hledají se páry nejbliţších bodů. Hledání končí, kdyţ se buď najde n párů bodů nebo nelze nalézt ţádnou další dvojici bodů bliţších neţ v.,

124 124 ZODOP Je moţné také zvolit zpřesňování, kdy při nalezení kaţdé dvojice bodů se ještě zkoumá, zda v okolí bodu z prvního obrazu o poloměru z není bod, pro který by odchylky invariantů byly menší neţ pro původní bod. Toto zpřesňování je však časově poměrně náročné a ve většině případů nejsou výsledky o mnoho lepší, proto je implicitně zpřesňování vypnuto volbou z=0. Souřadnice bodů s nalezenou korespondencí jsou zapsány do souboru uvedeném dole v dialogu a to ve formátu pro funkci Vlícovací body (viz). Soubor je moţno zvolit téţ tlačítkem Výběr. Není-li ţádný soubor zvolen, je pouţit implicitní corners.vli Barva značek Je zavolán dialog pro volbu aktuální barvy, která se potom pouţije při kreslení značek Zavřít Zavře se dialog o detekci rohů. 58. Animovaný GIF Tento zásuvný modul slouţí pro práci s jednoduchými animovanými obrázky ve formátu GIF, verze 89a. Je kombinovaný, tzn. je ho moţné volat jako výkonný z menu i pouţít jako formátový pro otevírání obrázků v příslušném formátu. Při volání z menu se objeví tento dialog: 58.1 Animovat Animovat zvolený GIF soubor (parametr Jméno souboru), tzn. číst soubor neustále opakovaně a provádět i řídící povely jako je zpoţdění. Pokud soubor neobsahuje ţádost o uţivatelský vstup, končí animace zmáčknutím libovolné klávesy či tlačítka myši (s vyjímkou NumLock, CapsLock a ScrollLock). Pokud program narazí na ţádost o uţivatelský vstup, lze animaci ukončit pouze odpovědí ano na dotaz Ukončit operaci? 58.2 Rozfázovat Zobrazit obrazovou informaci ze zvoleného GIF souboru (parametr Jméno souboru) a to kaţdý obraz do nového okna. Je-li navíc potvrzeno tlačítko Vytvořit záznam, zapíše se neobrazová informace do souboru se stejným jménem a ve stejném adresáři jako GIF soubor lišícího se pouze příponou.log. Po provedení potřebných změn, během kterých se nesmí ţádný obraz zavřít a nesmí se porušit syntaxe záznamu, lze sestavit GIF soubor znovu pomocí tlačítka GIF podle záznamu.

125 ZODOP Vytvořit záznam Je-li potvrzeno toto tlačítko, zapíše se při operacích Animovat a Rozfázovat neobrazová informace zvoleného GIF souboru do souboru se stejným jménem a ve stejném adresáři jako GIF soubor lišícího se pouze příponou.log. Po provedení potřebných změn, během kterých se nesmí ţádný obraz zavřít a nesmí se porušit syntaxe záznamu, lze sestavit GIF soubor znovu pomocí tlačítka GIF podle záznamu. Pro tento účel je nutné vytvořit záznam pomocí Rozfázovat, protoţe pak jsou k dispozici všechny obrazy i se správnými jmény. Tlačítkem Editor je pak moţno zavolat editor, který umoţní provést poţadované změny v záznamu Formát záznamu o GIF souboru Záznam do jisté míry kopíruje strukturu GIF souboru. Prázdné řádky, mezery a tabulátory na začátku řádek jsou vynechávány. V dalším výkladu obsah mezi znaky < a > je nepovinný, znak znamená, ţe jedna z alternativ musí nastat. Kurzíva znamená, ţe řetězec je nahrazen aktuálním údajem. #ni je zkratka pro celé číslo, #nf pro číslo v plovoucí čárce. První neprázdná řádka obsahuje: Verze:<GIF87a> <GIF89a> přičemţ při operaci GIF podle záznamu musí být verze GIF89a. Na dalších řádkách je: Šířka okna: #ni Výška okna: #ni Bitů na pixel: #ni <<Setříděná globální paleta o velikosti: #ni> <Globální paleta o velikosti: #ni>uloţená v obrázku: jméno souboru:#ni> Index barvy pozadí: #ni Poměr stran #nf:#nf \kb Číslo za jménem souboru je pořadí obrázku mezi obrázky se stejným jménem. \kb je zkratka pro konec bloku. Dále mohou následovat rozšiřovací a obrazové bloky, které se mohou různě střídat. Rozšiřovací blok můţe být Komentář, Řídící blok grafiky, Blok aplikace a Text v obrázku. Syntaxe: Komentář:: text komentáře \kb Řídící blok grafiky <Ţádné odstranění dat není specifikováno> <Neodstraňovat data> <Obnovit barvu pozadí> <Obnovit předchozí obsah> <Neznámá metoda odstranění dat> <Čeká se na uţivatelský vstup> Zpoţdění: #nf s <Index průhledné barvy: #ni> \kb Blok aplikace Jméno a kód aplikace data aplikace \kb Text v obrázku: Levý okraj textu: #ni Horní okraj textu: #ni Šířka textu: #ni Výška textu: #ni Šířka buňky textu: #ni Výška buňky textu: #ni Index barvy textu: #ni Index barvy pozadí: #ni text \kb Poznámky: Ze jména a kódu aplikace se pouţije prvních 11 znaků. Data aplkace jsou dvojice hexadecimálních číslic, kaţdá dvojice určuje obsah jednoho bajtu. Obrazový blok má syntaxi: Obrázek č. #ni : jméno: #ni Levý okraj: #ni Horní okraj: #ni

126 126 ZODOP Šířka: #ni Výška: #ni <Obrázek je prokládaný> <<Setříděná lokální paleta o velikosti: #ni> <Lokální paleta o velikosti: #ni>> \kb 58.5 Jméno zdrojového obrazu V tomto okénku se objevuje jméno zdrojového obrazu včetně pořadí mezi obrazy stejného jména. Podle rozměru a vybrané oblasti zdrojového obrazu se nastavují parametry Poeátek, Velikost okna/buňky a Velikost obrazu/textu Vodorovně a Svisle GIF podle záznamu Vytvoří soubor ve formátu GIF podle záznamu uloţeném ve stejném adresáři a pod stejným jménem lišícím se pouze příponou.log. Chcete-li něco změnit v existujícím souboru GIF, potvrďte tlačítko Vytvořit záznam a zmáčkněte tlačítko Rozfázovat. Obrazová informace se uloţí do obrazů a neobrazová do souboru typu.log. Proveďte potřebné změny a soubor znovu sestavte tímto tlačítkem GIF podle záznamu Zapsat hlavičku Zapsat hlavičku do vytvářeného souboru GIF. Pouţívá parametry Jméno souboru, Velikost okna/buňky, Poměr stran, Index barvy pozadí, Zapsat globální paletu a Setřídit paletu. V případě potvrzení Zapsat globální paletu zapíše do hlavičky paletu zdrojového obrazu a v případě potvrzení Setřídit paletu ji setřídí podle četnosti výskutu jednotlivých indexů ve zdrojovém obrazu. Hlavička musí být vţdy na začátku souboru, proto přemaţe případný existující obsah souboru! 58.8 Zapsat obraz Zapsat výřez ze zdrojového obrazu do vytvářeného souboru GIF. Pouţívá parametry Jméno souboru, Počátek vodorovně a svisle a Velikost obrazu/textu, podle kterých určuje výřez a dále Prokládání a Setřídit paletu Řídící blok Zapsat řídící blok do vytvářeného souboru GIF. Pouţívá parametry Jméno souboru, Index průhledné barvy, Obnovit pozadí, Vstup uţivatele a Zpoţdění Komentář Zapsat komentář do vytvářeného souboru GIF. Pouţívá parametry Jméno souboru a Text, který je pouţit jako text komentáře Blok aplikace Zapsat blok aplikace do vytvářeného souboru GIF. Pouţívá parametry Jméno souboru a Text. Z editačního okénka Text pouţije prvních 11 znaků pro identifikaci aplikace (8 znaků by měl být název a 3 identifikační kód) a v dalším textu hledá hexadecimální číslice. Vţdy ze dvou číslic vytvoří 1 bajt, pokud na konci zůstane jedna číslice lichá, doplní ji nulou Text do obrazu Zapsat blok textu do vytvářeného souboru GIF. Zadaný text by se měl při animaci objevit v obrázku. Pouţívá parametry Jméno souboru, Počátek vodorovně a svisle, Velikost okna/buňky (velikost jednoho písmene v pixelech), Velikost obrazu/textu (velikost celého textu v pixelech), Index barvy textu, Index barvy pozadí a Text. Řídící znaky (včetně znaku nová řádka) z parametru Text se zobrazují jako mezery Parametry Parametry Animovaného GIFu jsou rozděleny do několika skupin. Jméno souboru - jméno souboru ve formátu GIF nebo záznam (.log), se kterým se pracuje. Operace Animace a Rozfázovat vyţadují aby zde byl uveden soubor ve formátu GIF, tedy nikoli záznam. Existující soubor je moţné zvolit tlačítkem Výběr. Kromě operací Animace a Rozfázovat pouţívají tento parametr ještě operace GIF podle záznamu, Zapsat hlavičku, Zapsat obraz, Řídící blok, Komentář, Blok aplikace a Text do obrazu.

127 ZODOP 127 Parametry Počátek, Velikost okna/buňky a Velikost obrazu/textu Vodorovně a svisle se nastavují podle zdrojového obrazu, kromě toho je lze v příslušných editačních okéncích změnit i přímo. Pouţívají se při operacích Zapsat obraz a Text do obrazu, parametry Velikost okna/buňky i při Zapsat hlavičku. Další parametry v editačních okéncích: Poměr stran - editační okénko musí obsahovat 2 čísla v plovoucí čárce oddělená dvjtečkou, můţe být od 4:1 do 1: Tento parametr se při zobrazení ignoruje, ale je moţné ho zapsat do výsledného GIFu pomocí operace Zapsat hlavičku. Index barvy pozadí - pouţívá se při operacích Zapsat hlavičku a Text do obrazu. Index barvy písma - pouţívá se při operaci Text do obrazu. Index průhledné barvy - pouţívá se při zápisu Řídícího bloku. Pokud je zde nezáporná hodnota, tak při čtení následného obrazu se data s touto hodnotou nezapisují do obrazu, ale zachová se zde původní obsah, chovají se jako průhledná. Zpoţdění - pouţívá se při zápisu Řídícího bloku. Před dalším čtením se počká příslušný počet sekund. Přípustné hodnoty jsou od 0 do s po 0.01 s. Parametry v potvrzovacích okéncích: Zapsat globální paletu - pouţívá se při operaci Zapsat hlavičku, do souboru se zapíše globální paleta ze zdrojového obrazu. Setřídit paletu - pouţívá se při operacích Zapsat hlavičku a Zapsat obraz. V prvním případě se třídí globální paleta, ve druhém lokální, pokud je ji třeba zapsat. Prokládání - pouţívá se při operaci Zapsat obraz. Obraz se zapíše prokládaný, tzn. nejprve kaţdý osmý řádek počínaje prvním, pak mezilehlé, kaţdý osmý počínajepátým, pak kaţdý čtvrtý počínaje třetím a nakonec kaţdý druhý počínaje druhým. Obnovit pozadí - pouţívá se při zápisu Řídícího bloku. Zapíše se povel k vyplnění okna barvou pozadí. Vstup uţivatele - pouţívá se při zápisu Řídícího bloku. Při animaci program zobrazí okno s dotazem Ukončit operaci? Odpověď ano ukončí animaci, odpověď ne pokračuje v animaci. Parametr Text - obsah tohoto editačního okna se pouţívá při operacích Komentář, Blok aplikace a Text do obrazu Výběr Výběr uţ existujícího GIF souboru nebo záznamu Zavřít Zavře se dialog o práci s animovanými soubory GIF. 59. Porovnání obrazů Tento modul slouţí především k hledání obrázků, které se v nějakém adresáři vyskytují dvakrát a vícekrát. Jako doplňková sluţba je zde i moţnost porovnat shodu dvou jiţ otevřených obrazů. Porovnání dvou obrazů f a g je zaloţeno na korelaci i, j f i, j 2 f ( i, j) g( i, j) ( i, j) i, j 2 g ( i, j) Vypočítá se z obou obrazů napřed přímo a pak z jejich negativů a z obou hodnot se pouţije ta menší. Udává se v procentech. Zásuvný modul tedy umoţňuje nalézt i zmenšené a zvětšené kopie původního obrazu, ale nikoli výřezy. Zde je dialogové okno modulu.

128 128 ZODOP 59.1 Adresáře V políčcích 1. adresář a 2. adresář se uvedou cesty k adresářům s porovnávanými obrázky. Pokud jsou stejné, porovnávají se všechny obrázky v něm, jinak je vţdy jeden obrázek z 1. adresáře a druhý z 2. Tlačítka výběr usnadňují výběr adresářů Soubor s výsledky Zde je uvedeno jméno souboru s výsledky. V něm je po skončení výpočtu na kaţdém řádku procento shody a jména souborů se podobnými obrázky včetně cesty. Pokud se v prohledávaných adresářích vyskytne nějaký obrázek více neţ dvakrát, je zde uvedena kaţdá dvojice Práh podobnosti Jako podobné se vyhodnotí ty dvojice obrázků, které budou mít procento podobnosti vyšší neţ tento práh. Implicitní hodnota je 97% Počet vzorků v jednom směru Pro urychlení porovnání se nekontrolují všechny pixely zkoumaných obrázků, ale pouze vybrané vzorky. Označíme-li zde uvedené číslo k, kontroluje se k vzorků vodorovně a k vzorků svisle, celkem tedy kxk. Implicitní hodnota k je 10, v naprosté většině případů to stačí, pokud byste však měli problémy s nedostatkem paměti, je moţné toto číslo ještě sníţit, při zvýšení se zpřesní porovnání za cenu prodlouţení výpočtu. Pokud zrušíte zaškrtnutí potvrzovacího políčka, bude výpočet probíhat přímo v souborech a to přes všechny pixely, takţe bude maximálně přesný, ale velmi zdlouhavý Obrazy Porovná se vybraný obraz s obrazem označeným jako druhý. Se soubory se nepracuje, výsledek se objeví v políčku podobnost obrazů v procentech Adresáře Porovnají se všechny obrazy ve vybraných adresářích.

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

MAGic 12.0. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit MAGic

MAGic 12.0. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit MAGic MAGic 12.0 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit MAGic CTRL+ALT+M Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGicKey+U MAGic Propustit

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK.

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. MAGic 9.50 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit program MAGic Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGic Propustit následující

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Už víte jak nastavit světla, textury a materiály. Stále však existují možnosti, jak výsledný efekt vizualizace vylepšit. Nastavení pohledu Stejně důležité jako nastavení

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

První rande s Kristýnou

První rande s Kristýnou První rande s Kristýnou aneb jak na to Barbora HLADIŠOVÁ Příloha č. 2. e k diplomové práci B. Hladišové (2009): Metodika pro tvorbu bezešvého územního plánu Kristýna-GIS prohlížečka 1.3 je freeware, to

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 PRAHA 1 www.vubp.cz vubp@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 PRAHA 1 www.vubp.cz vubp@vubp-praha.cz Tento počítačový program byl vyvinut v rámci řešení projektu "Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému", který je součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. "MPS0002595001: BOZP zdroj zvyšování

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více