ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ANALÝZA A INTERPRETACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU FIRMY KOSIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zdeněk ROKOS Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petra ZIEGELWAGNER Znojmo, duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně pod vedením Mgr. Petry Ziegelwagner a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne vlastnoruční podpis autora

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat Mgr. Petře Ziegelwagner za odborné vedení, které mi pomohlo k vypracování této bakalářské práce. Dále chci poděkovat veškerému managementu firmy Kosit a. s. za poskytnuté informace a materiály.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Zdeněk ROKOS Ekonomika a management Marketing a management Název tématu: Analýza a interpretace marketingového výzkumu firmy Kosit a. s. Zásady pro vypracování: I. Hlavní cíl: Návrh lepšího postupu pro zpracování výkumu - Dílčí cíle: ukázání chyb v původním výzkumu, určit postup pro správné zpracování II. Teoretická část - marketing, marketingový výzkum, dotazník III. Praktická část - analýza samotného marketingového výzkumu - Interpretace výsledků firmy Kosit - Návrh na vlastního řešení a ukázka rozdílů IV. Zhodnocení výzkumu firmy Kosit, porovnání s vlastním řešením

5 Rozsah práce: 40 Seznam odborné literatury: 1. FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FORET, M. Marketingový průzkum Poznáváme svoje zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 124 s. ISBN FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing: základy a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN KOTÍKOVÁ, H., ZLÁMAL, J. Základy marketingu. 1. vyd. Univezita Palackého Olomouc, s. ISBN KOTLER, P. Marketing od A do Z.: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN SOLOMON, M., R. a kol. MARKETING očima světových marketing manažerů. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN X. Datum zadání bakalářské práce: duben 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010 L. S. Zdeněk ROKOS autor Mgr. Petra ZIEGELWAGNER vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc. rektor SVŠE Znojmo

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá revizí marketingového výzkumu provedeného skutečnou firmou. Teoretická část se zabývá vysvětlením a náležitostmi marketingového výzkumu. Praktická část nejprve ukazuje již provedený výzkum. Dále se věnuje vlastnímu návrhu zpracování získaných dat, ukázání rozdílů a závěr je věnován návrhu lepšího celkového postupu. Abstract This bachelor thesis deals with a revision of the marketing research conducted by a real company. The theoretical part deals with explanation and terms of marketing research. The practical part of the thesis first shows already conducted research. Than it devotes to own proposal for processing of data, showing differences and the conclusion is dedicated to proposal to improvement the overall procedure.

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika práce Teoretická část Marketing Další pojmy v marketingu Marketingový výzkum Náležitosti marketingového výzkumu Dotazník Statistické zpracování Firma Kosit a. s Analýza výzkumu firmy Kosit Formulace otázek a odpovědí Pořadí otázek Proškolení tazatelů Zpracování výsledků Interpretace výzkumu Tříděný sběr Komunální odpad Hodnocení aktivit Informovanost Tříděné komodity Shrnutí interpretace firmy Kosit Návrh vlastního zpracování a ukázka rozdílů Tříděný sběr Další možné zpracování výsledků Komunální odpad Informovanost Hodnocení aktivit... 45

8 7.5 Tříděné komodity Ostatní otázky Shrnutí zpracování a ukázka rozdílů Závěr Použité zdroje Přílohy... 59

9 1 Úvod V současné době, kdy převládá nabídka nad poptávkou a konkurenční boj je velmi tvrdý, boj o zákazníka vyžaduje sofistikované postupy a techniky. Vším tím se zabývá marketing, který vznikl na přelomu 19. a 20. století v USA. Již samotný název v sobě nese slovo trh (market) a koncovkou ing se v angličtině označuje časový průběh. Marketing je tedy vědní disciplína, která bere v úvahu i faktor času a neustále se vyvíjí. Marketing především sleduje touhy zákazníků a hledá řešení, jak je co nejlépe uspokojit. Představit si, jak funguje marketing, není jednoduché a pokud se jedná o marketing ve firmě, která poskytuje služby, nikoliv výrobky, či jiné hmotné statky, je to ještě složitější. Jak již samotný název práce napovídá, budeme se zabývat marketingovým výzkumem, který provedla slovensko-italská firma Kosit a. s. Tato firma se zabývá odpadovým hospodářstvím, tedy poskytuje služby, které se od běžných služeb velmi liší. Při klasické službě, kterou si zákazník kupuje, získá určité uspokojení (masáž, wellness), radu (finanční poradenství), servis (úklidový servis, rozšířená záruka) atd. Další důležitou vlastností klasické služby je její zbytnost. Nemůže-li si ji zákazník dovolit nebo ji nepotřebuje, tak za ní nebude platit a nebude ji využívat. V odpadovém hospodářství, konkrétněji při sběru odpadu, je situace odlišná. Zákazník nic nedostává, dokonce je mu něco sebráno (i když se jedná o odpad), nepociťuje žádné uspokojení, neboť čistotu okolí bere většina jako samozřejmost. Další rozdílnou vlastností je nezbytnost této služby. Proč? Odpovím otázkou. Jak by vypadalo naše okolí, kdyby neexistovaly služby udržující čistotu? S tím také souvisí povinnost platit za tuto službu, přesněji za sběr (odvoz) odpadu. V takovémto případě je důležité, aby lidé byli dobře informováni o službách, za které musí platit. Firma Kosit proto zaměřila i svůj výzkum na zákazníky, respektive na obyvatele měst, kde své služby poskytuje. Zákazníkem je sice město, ale jsou to jeho občané, kdo platí poplatky. Ve svém výzkumu firma Kosit sledovala, jak moc dobře znají občané její služby, případně další aktivity, které firma pořádá. Ve vlastní práci se budeme zabývat revizi výzkumu, který firma Kosit udělala v roce Zaměříme se na jeho analýzu a interpretaci výsledků, pokusíme se navrhnout lepší řešení, 9

10 ukázat rozdíly a v závěru sestavit doporučení, kterých by se firma Kosit měla držet při dalším marketingovém výzkumu. 2 Cíl a metodika práce Hlavním problémem při výzkumu firmy Kosit a. s. je jeho statistické zpracování, ale také již předchozí kroky obsahovaly chyby. Cílem bylo zjistit, jaké mají občané měst a obcí, kde firma poskytuje své služby, povědomí o této firmě. Způsob, který firma zvolila, lze klasifikovat jako kvantitativní výzkum pomocí dotazníků (záznamových archů). Návratnost vyplněných dotazníků byla zajištěna pomocí najatých tazatelů, kteří oslovovali náhodné respondenty. Tazatelé byli rozmístěni v předem vybraných obcích, případně v částích města Košice. Výzkum proběhl na podzim roku Mým cílem bude provést revizi již hotového výzkumu, navrhnout lepší statistické zpracování a ukázat rozdíly, které tím vzniknou. Dále se pokusím o návrh lepšího celkového postupu, který by v budoucnu mohla firma využít. Při zpracování své bakalářské práce jsem si nejprve prostudoval problematiku marketingového výzkumu. Poté jsem se seznámil s marketingovým výzkumem firmy Kosit a. s., u které jsem byl na třítýdenní stáži. Po prostudování provedeného výzkumu jsem se zaměřil na identifikaci chyb, které obsahoval a příčin jejich vzniku. Během konzultací s marketingovým oddělením firmy Kosit a. s. jsem zjistil, že výzkum byl dělán narychlo s co možná nejmenšími náklady. Výsledky a samotný výzkum, které mi firma poskytla, jsem se pokusil analyzovat a interpretovat s ukázkou chyb, kterých se firma dopustila. Po identifikaci chyb jsem hned navrhnul řešení, které by danou chybu eliminovalo. Dále jsem si vyžádal záznamové archy, které byly k dispozici (na neštěstí pouze jen část z jedné obce) a navrhl ukázku vlastního zpracování, které by mělo lepší vypovídací hodnotu s téměř shodnými náklady. Než jsem začal zpracovávat samotné záznamové archy, tak bylo potřeba definovat problém a cíl výzkumu. Poté jsem rovnou přešel ke statistickému zpracování a analýze informací, neboť sestavení plánu výzkumu a shromažďování informací již udělala firma Kosit a. s. 10

11 Po zpracování a analýze informací pomocí softwaru MS Office prezentuji tyto výsledky v kapitole č. 7 a porovnávám způsob zpracování, který provedla firma Kosti a. s. Porovnávám pouze způsob zpracování, ne výsledky, neboť jsem neměl k dispozici všechny záznamové archy. Při rozdílném zpracování ukazuji možnosti a výhody správného postupu. V závěru porovnávám možnosti, které umožňuje zpracování firmou Kosit a. s. a mé zpracování. Dále navrhuji postup pro firmu Kosit a. s., jak předejít většině problémů vzniklých během marketingového výzkumu jako celku. 3 Teoretická část 3.1 Marketing Pojem marketing si většina lidí automaticky spojí s prodejem nebo reklamou. Ve skutečnosti se však marketing zabývá mnohem širší oblastí, a tudíž definovat pojem marketing není jednoduché. Při marketingových aktivitách je nezbytné brát v úvahu faktor času, neboť právě marketing rozhoduje o úspěchu každé firmy v dlouhodobém horizontu a je nedílnou součástí aktivit spojených s podnikáním. Marketing v moderní podobě se zrodil ve Spojených státech na přelomu 19. a 20. století, kdy byl vypracován první systém vzájemně propojených marketingových aktivit a definován pojem samotný. KOTÍKOVÁ se ZLÁMALEM (2006, s. 7) ve své knize uvádějí tyto definice, jako nejznámější: Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného produktu, ve správnou dobu, na správné trhy a za správnou cenu. Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání a ovlivňování a v konečné fázi upokojení potřeb a přání zákazníků efektivním a vhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Marketing je společenský a řídicí proces, ve kterém jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím vytváření a směny produktů to, co potřebují a požadují. 11

12 Podle KOTLERA (2006, s. 11) není základním problémem dnešních podniků nedostatek zboží, nýbrž nedostatek zákazníků. Většina světových výrobních odvětví dokáže vyrobit mnohem více zboží, než kolik jej světoví spotřebitelé mohou koupit. Nadvýroba je důsledkem toho, že se jednotliví konkurenti snaží rozšiřovat tržní podíly rychleji, než to umožňuje trh. Když každý podnik plánuje desetiprocentní nárůst tržeb, přičemž trh jako celek roste pouze o 3 procenta ročně, výsledkem je pak nadbytečná kapacita. KOTLEROVA (2006, s. 11) odpověď na otázku, jak konkurovat jinak než prostřednictvím ceny, je marketing. Vzhledem k nadměrné kapacitě je úloha marketingu stále důležitější. Marketing představuje oddělení vyrábějící zákazníky. To, co podniku umožňuje prosperovat, jsou jeho marketingové nápady a nabídky. Výroba, nákup materiálu, výzkum a vývoj nových výrobků, finance a další oblasti slouží jako podpůrné činnosti pro působení podniku na spotřebitelském trhu. KOTLEROVA (2006, s. 12) definice marketingu zní takto: Marketing je uměním a vědou o tom, jak vybírat cílové trhy a jak si prostřednictvím vytváření, komunikování a dodávání mimořádné hodnoty získat a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy. Jako podrobnější definici KOTLER (2006, s. 12) uvádí definici: Marketing je podnikatelskou funkcí, která rozpoznává nenaplněné potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal sloužit nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, služby a programy a vyžaduje od každého pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti zákazníka a sloužil mu. ARMSTRONG, KOTLER, HARKER a BRENNAN (2009, s. 29) říkají, že marketing je proces budování ziskových vztahů se zákazníky prostřednictvím vytváření hodnot pro zákazníky a zachycení zpětných vazeb. Marketing, jako vědní disciplína, však obsahuje i spoustu dalších pojmů, které je potřeba předem vysvětlit pro lepší pochopení. Nejzákladnějšími pojmy podle KOTÍKOVÉ a ZLÁMALA (2006, s. 8) jsou přání, poptávka a trh, které definují takto: Přání vyjadřuje konkrétní formu uspokojení potřeby. Na stejnou potřebu mohou reagovat lidé odlišnými přáními, které vedou k uspokojení potřeby. Důležité je si uvědomit, že marketing podniku může dosáhnout toho, že si lidé budou jeho produkt přát víc než jiný, ale nemůže vytvořit novou potřebu. 12

13 Poptávka představuje realizaci uspokojení potřeb prostřednictvím směny na trhu. Vytváří určitý filtr, kterým se na trhu realizují pouze ta přání, za které chceme a můžeme zaplatit požadovanou cenu na trhu. Trh je místem, na kterém se setkávají kupující a prodávající. Na trhu dochází ke konfrontaci mezi nabídkou a poptávkou. Nabídka a poptávka se navzájem ovlivňují. 3.2 Další pojmy v marketingu Marketing ovšem není pouze o přání, poptávce a trhu. Nyní si ukážeme další pojmy a jejich definice od vybraných odborníků. Segmentace trhu Segmentace trhu podle KOTÍKOVÉ a ZLÁMALA (2006, s. 12) znamená rozdělení celkového trhu na určitý počet homogenních skupin zákazníků. Trh je tvořen zákazníky, kteří jsou odlišní ve svých zájmech, zálibách, potřebách, činnostech, vkusu, životním stylu, příjmech, bydlišti, majetku, profesích atd. Tyto skupiny zákazníků jsou: homogenní, úkolem segmentace je tedy rozdělit celkový rozsáhlý trh na určitý počet menších homogenních celků, heterogenní, v rámci skupiny daného segmentu jsou jeho příslušníci navzájem mezi sebou rozdílní a ve své struktuře se dále mezi sebou odlišují. Segmentace tak znamená nalezení a definování skupin zákazníků, kteří mají své specifické požadavky na určitou skupinu výrobků, mají v podstatě stejné potřeby a na určité marketingové akce reagují podobně. Marketingový mix FORET, PROCHÁZKA a URBÁNEK (2005, str. 89) říkají, že marketingový mix představuje souhrn základních marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými vedení podniku může pracovat a které může poměrně snadno měnit. Marketingový mix tedy v sobě zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat. 13

14 Obrázek č. 1: Schéma marketingového mixu Marketingový mix produkt propagace cena místo druh reklama konečná prodejní kanály cena kvalita propagace slevy rozsah provedení osobní prodej příjmy výběr umístění vzhled publicita platební období seznam jméno výrobku úvěrové podmínky přeprava balení služby záruka Cílový trh Zdroj: KOTLER, ARMSTRONG, SAUNDERS, WONG (1996, str. 97) Marketingový informační systém Marketingový informační systém je podle SOLOMON a kol. (2006, s. 101) proces, jenž nejdříve určí, jaké informace marketingoví manažeři potřebují, a poté sbírá, třídí, analyzuje, ukládá a distribuuje relevantní a aktuální marketingové informace uživatelům systému. Marketingová komunikace TOMAN (2003) uvádí, že marketingová komunikace je základem a nejdůležitějším faktorem fungování marketingu. Je-li totiž marketing poznáním toho, co vyrábět, nelze si dost dobře představit, že bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez komunikace se zákazníkem a že bychom toto poznání mohli přeměnit v produkt bez komunikace uvnitř firmy. Úspěšná marketingová komunikace ale musí dodržovat některé zásady, jinak by se sice o komunikaci jednalo, ale s marketingem by toho neměla mnoho společného. Je proto nutné, aby: Marketingová komunikace byla oboustranná Marketingová komunikace byla vyvážená Marketingová komunikace byla etická 14

15 Public relations Asociace Public Realations Agentur (1995) uvádí tyto definice: PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. PR v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti. PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje a udržuje vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch nebo neúspěch. PR jsou funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala. 3.3 Marketingový výzkum Pokud je marketingový výzkum udělán správně, lze ho označit jako silný nástroj marketingu, který nám dává důležité informace o zkoumaném objektu. KOTLER (2006, s. 72) ve své knize uvádí, že marketingový výzkum se původně zaměřoval spíše na nalezení technik vedoucích ke zvýšení tržeb než na porozumění zákazníkům. Dnes je základním pravidlem každého pracovníka marketingu, aby porozuměl kupujícím buď v rámci segmentu, nebo na úrovni jednotlivce. Jak praví staré španělské přísloví: Když chcete zápasit s býky, musíte se nejdřív naučit, jaké to je být býkem. Podle FORETA (2006, s. 93) je hlavním cílem marketingového výzkumu poskytnout podstatné a objektivní informace o situacích na trhu. Především se jedná o informace o zákazníkovi. Vedle těchto základních, kdo to je (jeho osobní socioekonomické charakteristiky jako jsou vzdělání, místo bydliště, věk, ekonomická aktivita), kde a co nakupuje nebo nenakupuje, také to, jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co 15

16 by chtěl nebo potřeboval. Právě se znalostí těchto informací bychom měli dosáhnout lépe připravené nabídky a komunikace se zákazníkem. MERCER (1996, s. 83) říká, že hlavní dovednost marketingového výzkumu je klást správné otázky, spíše něž mít správné odpovědi, které mohou vést ke špatným návrhům. Proč je potřeba znát všechny výše zmíněné informace? V dnešní době, kdy převládá nabídka nad poptávkou, chování zákazníků se může změnit kdykoliv, konkurence je čím dál tvrdší, je nutné minimalizovat riziko neúspěchu na trhu. Znalost zákazníka nepřímou úměrou snižuje toto riziko. Známe-li dobře svého zákazníka, tím nám vzniká menší riziko neúspěchu Náležitosti marketingového výzkumu Zajistit, co možná nejlepší, vypovídací hodnotu z výsledků není jednoduché, a aby se předešlo zbytečným chybám, je dobré celý proces marketingového výzkumu rozdělit podle FORETA (2005, s. 94) na sedm kroků: 1. vymezení zkoumaného problému (předmětu), který nás zajímá a který máme sledovat 2. vymezení zkoumaného souboru (objektu) a jeho vybraných jednotek (jednotlivců, domácností, organizací) 3. operacionalizace (rozložení) problému a vymezení vlastností, které chceme na jednotkách souboru zjišťovat, zkoumat 4. vytvoření a testování měřících nástrojů (otázek), jimiž zjistíme hodnoty každé sledované vlastnosti u každé z jednotek 5. vlastní empirické zjištění (měření) u vybraných jednotek 6. statistické zpracování, shrnutí (agregace) zjištěných hodnot každé jednotky do souhrnných charakteristik celého souboru (objektu) 7. syntetizující interpretace výsledků a praktická realizační doporučení. FORET (2005, s. 95) dále uvádí, že vypracovaný výzkumný projekt by měl potom zahrnovat následujících pět oblastí: 1. definování výzkumného problému 2. odhad hodnoty informací 16

17 3. volbu způsobu získávání dat a. sekundární analýza interních či externích dat získaných pro jiné účely b. dotazování, ať už osobní, písemné, telefonem, poštou či prostřednictvím internetu c. pozorování, ať už osobní nebo mechanické d. experiment v laboratořích či reálných podmínkách 4. volbu základního souboru a výběrového vzorku, kdy vycházíme a. z definování celé populace (objektu) b. uvědomíme si, kdo a co jsou jednotky c. zvážíme, zda budeme zkoumat celý základní soubor nebo pouze vybereme vzorek d. určíme velikost vzorku e. zvolíme konkrétní postup realizace výběrového plánu 5. určení časových a finančních nákladů Podle SOLOMONA a kolektivu (2006, s. 108) proces marketingového průzkumu zahrnuje sérii kroků od definice problému či potřebných informací až po závěrečnou zprávu pro manažery. 17

18 Obrázek č. 2: Jednotlivé kroky v procesu marketingového průzkumu Definujte zkoumaný problém Specifikujte cíle průzkumu Identifikujte populaci zákazníků, jež vás zajímá Vložte problém do kontextu daného prostředí Určete plán průzkumu Rozhodněte, zda jsou k dispozici sekundární data Rozhodněte, zda jsou potřebná primární data o Předběžný průzkum o Popisný průzkum o Kauzální průzkum Zvolte metodu pro sběr primárních dat Rozhodněte, které metody zkoumání jsou nejvhodnější o Dotazníky zasílané poštou o Pohovory po telefonu o Osobní pohovory o Dotazníky na internetu Rozhodněte, které metody pozorování jsou nejvhodnější o Osobní pozorování o Nenápadná měřítka o Mechanické pozorování Vytvořte vzorek Vyberte si mezi pravděpodobnostním a nepravděpodobnostním vzorkem Sesbírejte data V případě potřeby přeložte dotazníky a odpovědi Zkombinujte data z různých zdrojů (jsou-li k dispozici) Analyzujte a interpretujte data Sestavte data do tabulek Interpretujte výsledky a odvoďte z nich závěry Připravte zprávu o průzkumu Zpráva obecně zahrnuje: o Shrnutí o Popis metodologie průzkumu o Diskusi o výsledcích studie o Omezení daného provedení studie o Závěry a doporučení Zdroj: SOLOMON a kol. (2006, s. 108) Dotazník Nejčastěji používanou metodou pro získávání dat do marketingového výzkumu je dotazování pomocí různých nástrojů. FORET (2006, s. 26) říká, že dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s nositeli informací dotazovaným 18

19 (respondentem). Tento kontakt může být přímý, bezprostřední jako je tomu v případě písemného zodpovídání našich otázek (viz obr. č. 3 ) nebo naopak zprostředkovaný tazatelem, vstupujícího mezi výzkumníka a respondenta jako je tomu při osobním (ústním) dotazování nebo třeba telefonickém (viz obr. č.4). Obrázek č. 3: Př ímé písemné dotazování - dotazník Zdroj: FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ (2006, s. 25) Obrázek č. 4: Zprostř edkované dotazování - rozhovor Zdroj: FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ (2006, s. 26) Při tvorbě dotazníku je třeba podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 26) dávat si pozor na jeho správné složení. Špatné sestavení dotazníku může negativně ovlivnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat potřebám a cílům výzkumu. Dobrý dotazník by měl vyhovovat podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 26) dvěma hlavním požadavkům: Účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá. Psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co nejvíce pomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný, žádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. 19

20 FORET, STÁVKOVÁ a VAŇOVÁ (2006, s. 27) tyto požadavky ještě doplňují následujícími čtyřmi stránkami: a) Celkový dojem Dotazník musí na první pohled upoutat svojí grafickou úpravou, což významně ovlivní to, jak bude na respondenta působit. Jde o celkový vjem, jako je formát dotazníku, úprava první stránky, barva a kvalita papíru. Vše musí doslova lákat respondenta k tomu, aby se dal do vyplňování a věnoval nám svůj čas, námahu a měl chuť se zabývat i dalšími našimi dotazy. Důležitou věcí je také sled (pořadí) otázek v dotazníku. Na začátku by měly být zařazeny otázky zajímavé, uprostřed otázky, na jejichž vyplnění záleží a které vyžadují soustředění a nakonec otázky méně závažné. Nejvhodnějším způsobem vyplňování dotazníku je systém kroužkování nebo křížkování zvolených odpovídajících variant odpovědí, případně jejich jiného označení, zejména v případě jejich elektronické podoby, například na internetu, kde číselné kódy odpovědí již přímo vstupují do následného počítačového zpracování. Obecné zásady sestavování dotazníku můžeme formulovat takto: zásada úspornosti dotazníku, snadnosti orientace a vyplnění dotazníku, zásada promyšlenosti koncepce dotazníku, zásada vzbuzení zájmu a příjemného působení dotazníku jako celku. b) Formulace otázek Hlavním požadavkem je podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 27) jednoznačnost a srozumitelnost otázky. Je vhodné používat jen velmi vzácně formulace, které dotazovaného nutí, aby dlouze vzpomínal, počítal či odhadoval. Například se jedná o otázky typu: Kdy naposledy...", Kolik průměrně...", Jak často...", Kolikrát jste v poslední době..." atd. Platí totiž zásada, že čím konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější a jasnější dostaneme odpověď. Podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 27) je snahou formulovat dotazy tak, aby byly co nejvíce validní. Validní je taková otázka, kterou se skutečně ptáme na to, na co se chceme a potřebujeme zjistit. Naproti tomu reliabilita (spolehlivost) vyjadřuje míru 20

21 stálosti výzkumných nástrojů. Konkrétně v případě kladení otázky jde o to, nakolik zůstává otázka spolehlivou a stále platnou při dalších opakováních, zda přináší stejné výsledky. FORET, STÁVKOVÁ a VAŇOVÁ (2006, s. 28) doporučují užívat eufemismů, tj. takových opisných vyjádření, která zeslabují negativní hodnocení spojená s některými formulacemi jako například Dnešní hektická doba je psychicky velice náročná. Člověk se cítí zejména po těžkém pracovním dnu naprosto vyčerpán a potřebuje se napít něčeho povzbuzujícího. Jak často konzumujete lihoviny?" Podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 28) je nevhodné také používání sugestivních otázek, tj. takových, které již tím, jak jsou položeny, formulovány, předem napovídají očekávanou, vhodnou odpověď. Příkladem může být: Určitě si čistíte zuby. Jak často? Vedle sugestivnosti formulace existuje též sugestivní pořadí otázek, kterému se říká haló efekt. Vzniká tehdy, je-li kladena řada příbuzných otázek za sebou a první z nich jsou spojeny s negativními (pozitivními) odpověďmi. Tento citový postoj se automaticky přenáší na ostatní otázky příbuzného tématu. Lze tomu zabránit tak, že se mezi takovéto otázky vkládají otázky neutrální nebo vztahující se k jinému tématu. V dotazníku lze použít i tzv. projektivní otázky, tj. takové, které jsou založeny na předpokladu, že dotazovaný nezná pravý důvod, na který se ptáme. Otázka bývá položena tak, že se zdá, že nevyžaduje jeho postoj či názor, ale výpověď o něčem nebo někom jakoby jiném, a očekává se, že dotazovaný se s touto osobou nebo situací podvědomě ztotožní. Tyto otázky jsou vhodné především v případech, kdy očekáváme, že by nám dotazovaný na přímo položenou otázku podal vyhýbavou či nepravdivou odpověď. c) Typologie otázek FORET, STÁVKOVÁ a VAŇOVÁ (2006, s. 28) uvádějí dva základní typy otázek: tzv. otevřené (volné, nestandardizované) a tzv. uzavřené (standardizované, řízené), případně jejich kombinace v podobě kompromisních otázek polootevřených (polouzavřených). Otevřené otázky lze podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 29) rozdělit na různé typy: volné respondentovi je ponechána při formulaci názoru absolutní volnost asociační respondent má uvést slovo, které si uvědomí jako první reakci na pojem uvedený v dotazníku 21

22 volné dokončení věty dotazovaná osoba má podle svého úsudku dokončit předloženou větu dokončení povídky je předložena nedokončená povídka a úkolem respondenta je ji dokončit dokončení obrázku je předložen obrázek dvou postav, jedna něco říká a respondent má doplnit reakci druhé osoby dokončení tematického námětu je předložen obrázek a respondent má za úkol vymyslet příběh o tom, co se na obrázku stalo nebo se může stát K uzavřeným otázkám FORET (2008, s. 52) píše, že se jedná o otázky, které předem uvádějí (nabízejí) několik možných variant odpovědí, ze kterých je dotazovaný nucen si jednu nebo několik vybrat. Výhodou je zejména rychlé a snadné vyplnění otázky a také nasměrování respondenta na to, co nás zajímá. Nevýhodou je nutnost vyjadřovat se v daných variantách, které respondent nemusí považovat za náležitě vhodné, přesné a výstižné. Předkládané varianty dále mohou působit sugestivně a mohou vést ke konformním odpovědím. Umožňují respondentovi nahodilé vyplnění, maskující jeho neznalosti v dané problematice. Proto se také odpovědi na uzavřené otázky někdy považují ve srovnání s odpověďmi na otevřené otázky za méně silné, závazné. Aby se předešlo lživým nebo náhodným odpovědím, je dobré uzavřenou otázku doplnit o variantu jiné a nechat respondenta odpovědět podle svého názoru. Tím nám vznikne otázka polootevřená (polouzavřená). FORET, STÁVKOVÁ a VAŇOVÁ (2006, s. 31) píší, že uzavřené otázky je vhodné doplnit o indiferentní varianty nevím", nejsem si jist", ani tak, ani tak". Tím umožníme dotazovanému projevit neznalost či nerozhodnost. Uzavřené otázky FORET, STÁVKOVÁ a VAŇOVÁ (2006, s. 32) dělí na: Dichotomické, které připouští dvě možnosti (ano ne). Výběrové (polytomické, s možností výběru jen jedné varianty). Výčtové (polytomické, s možností výběru několika variant). Polytomické, s uvedením pořadí variant. 22

23 Ještě zbývá zmínit filtrační otázku. Filtrační otázka nám umožňuje rozdělit respondenty na různé skupiny, které odpovídají na odlišné otázky. Jako příklad FORET, STÁVKOVÁ a VAŇOVÁ (2006, s. 36) uvádějí výzkum o automobilismu, kde může být takovou filtrační otázkou, zda respondent vlastní osobní automobil. Pokud ano, budou mu položeny jiné otázky (jaké má auto, jak dlouho ho má, kolik ujede km za rok, jak často a k čemu ho používá atd.) než tomu, kdo odpověděl záporně. Ve druhém případě se budeme ptát na něco jiného, například z jakých důvodů nemá auto, zda by chtěl auto, zda někdy měl auto atd. d) Manipulace s dotazníkem Nejběžnější způsob rozdání dotazníku je podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 37) rozeslání poštou, včetně elektronické ( , internet) nebo osobní předání. Distribuce poštou, zejména elektronickou je lacinější, osobní kontakt však může podtrhnout naléhavost výzkumu. Také vracení vyplněných dotazníků může být poštou nebo osobní. V prvním případě má respondent větší pocit anonymity, ve druhém docílíme vyšší návratnosti. Návratnost dotazníku často závisí především na tom, jak dotazník dokáže respondenty svým obsahem zaujmout, zejména tématem (předmětem). Jestliže se marketingový problém respondentů bezprostředně dotýká (výstavba nového hypermarketu v místě jejich bydliště), bude návratnost větší než v případě nezávazného problému, jako jsou názory na škodlivost kouření. Důležité je vyzkoušet způsob distribuce již v předvýzkumu. Nákladnější a náročnější na organizaci je rozdávání a sběr dotazníků za pomoci spolupracovníků. Je zde vysoká návratnost dotazníků, ale je omezen potřebný pocit svobody a anonymity respondenta. Výhodou může také být, že spolupracovníci mohou podat osobně úvodní vysvětlení a zodpovědět různé dotazy Statistické zpracování Po návratu dotazníků přichází na řadu statistické zpracování zaznamenaných údajů. Zvolit správný postup nemusí být vždy jednouché, jak se může na první pohled zdát. Podle FORETA, STÁVKOVÉ a VAŇOVÉ (2006, s. 54) statistické postupy zpracování údajů získaných v marketingovém výzkumu se liší nejen podle účelu šetření, ale také podle charakteru získaných dat. Hodnoty sledovaných vlastností zjišťujeme pomocí znaků (proměnných). Znak je měřícím nástrojem vlastnosti jednotky souboru. Na znaky lze 23

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_92 Dotazník Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 11/2012 Ročník:

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově

Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Metody a techniky využitelné pro sociální zjišťování na venkově Sociologický empirický výzkum (SEV) nástroj pro zjišťování odpovědí na otázky o existenci, rozsahu a vývoji společenských jevů a procesů

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Sociologický výzkum v praxi

Sociologický výzkum v praxi Sociologický výzkum v praxi Školení NSZM ČR Hodonín 6. 11. 2008 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze Výběr vzorku Informace, které jsme se dověděli o lidech

Více

Metodologie sociologického výzkumu Jiří HODNÝ, Ph.D.

Metodologie sociologického výzkumu Jiří HODNÝ, Ph.D. Metodologie sociologického výzkumu Jiří HODNÝ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Výzkum trhu. Tomáš Kravka

Výzkum trhu. Tomáš Kravka Výzkum trhu Tomáš Kravka 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚVOD CO JE VÝZKUM TRHU? PROČ JE VÝZKUM TRHU NEZBYTNOSTÍ? JAKÝ JE VÝZNAM VÝZKUMU TRHU? ODKUD JSOU INFORMACE ZÍSKÁVÁNY? JAK PROVÁDĚT VÝBĚR VZORKU? JAK

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky vojenského a leadershipu

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Základní pojmy a cíle statistiky Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Statistika Pojmy a cíle

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM. Příprava výzkumného projektu

Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM. Příprava výzkumného projektu UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (LS 2007) Kvantitativní metody výzkumu v praxi PRAKTIKUM část 1 Příprava výzkumného projektu Jiří Šafr jiri.safr@seznam.cz vytvořeno

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL

MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL Matematika a stejně i matematická statistika a biometrie s námi hovoří řečí čísel. Musíme tedy vlastnosti nebo intenzitu vlastností jedinců změřit kvantifikovat. Měřením

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Ing. Milena Smeliková Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Marketingový výzkum 2

Marketingový výzkum 2 Marketingový výzkum Mgr. Eliška Kubíčková 8. března 011 ÚMK/MAVY Zadání seminární práce 1. Výběr tématu předmětu výzkumu. Definování problému co konkrétně budeme zkoumat 3. Cíle výzkumu co bude objasněno,

Více

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 8 Dotazník

Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 8 Dotazník Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 8 Dotazník pedagogického výzkumu 1 Co je dotazník? Způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Nejfrekventovanější metoda, hromadné získávání

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Retenční program jako klíč ke spokojenému a loajálnímu zákazníkovi ve věkové skupině 25 35 let Červen/2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Trutnov (dle TPP) První vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy

Metodická instrukce. Možnosti využití inspekčních nástrojů ke gramotnostem v práci školy Praha, říjen 2015 Obsah 1 Cíl a určení dokumentu... 3 2 Inspekční nástroje ke gramotnostem... 3 3 ke sledování podpory gramotností... 3 4 Obecný postup pro sledování podpory rozvoje gramotností... 4 5

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Interní komunikace v návaznosti na odběratelsko-dodavatelské vztahy ve firmě RosenPharma a.s. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. MARKETINGOVÝ VÝZKUM (studijní materiál) Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. Předmluva Milé studenky/ti, dostává se vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový výzkum,který

Více