Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno"

Transkript

1

2 Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání. Letošní motto Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno deset spoleèných cílù Týdnù vzdìlávání dospìlých: naplòovat existující strategii celoživotního uèení informovat veøejnost o možnostech dalšího vzdìlávání budovat programy na podporu gramotnosti motivovat praktickými pøíklady úèastníky vzdìlávání pustit úèastníky vzdìlávání ke slovu posilovat schopnost uèit se ukazovat postavení vzdìlávání dospìlých v životì spoleènosti dìlat uèení zábavnou formou ovlivòovat veøejné subjekty a poskytovatele vzdìlávání. V Týdnech vzdìlávání dospìlých 2008 jsou aktivity zamìøeny i na identifikaci zdrojù informací a jejich využití pro vyhledávání pracovních míst, pro zvyšování osobních kompetencí, pro hledání možností dalšího rozvoje i pro získávání informací pro zvýšení profesionality na stávající pracovní pozici. Všichni organizátoøi se tìší na Vaši návštìvu a jsou pøipraveni ukázat Vám taje vzdìlávacích programù, zodpovìdìt Vaše otázky a umožnit Vám vše si prakticky vyzkoušet. Týdny vzdìlávání dospìlých v kém kraji poøádá ve dnech Rada pro rozvoj lidských zdrojù kého kraje pod záštitou MUDr. Pøemysla Sobotky, pøedsedy Senátu Parlamentu ÈR a senátora za ko. Rada pro rozvoj lidských zdrojù kého kraje byla ustavena v roce 2004 a je v této oblasti spoleèným dobrovolným koordinaèním, iniciativním a poradním orgánem. Je tvoøena zástupci tìchto subjektù: Úøad práce v Liberci ký kraj Statutární mìsto Technická univerzita v Liberci Krajská hospodáøská komora Krajská rada podnikatelských a zamìstnavatelských svazù kého kraje Regionální rada odborových svazù Èeskomoravského odborového svazu. Rada prostøednictvím aktivit zúèastnìných subjektù podporuje rozvoj lidského potenciálu kraje jako jednoho z pilíøù pozitivního hospodáøského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovnì kraje. Jednou z osvìtových aktivit Rady je právì organizace Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Pevnì vìøím, že Vás pøipravované akce osloví a inspirují k dalšímu vzdìlávání, které je jednou s cest k Vašemu uplatnìní se na trhu práce. Tìším se na Vaši úèast. PhDr. Kateøina Sadílková pøedsedkynì Rady pro rozvoj lidských zdrojù kého kraje

3 30. øíjna 2008 / ètvrtek 12:00-16:00 Kvalifikaèní potøeby trhu práce Zahajovací konference Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Zamìøí se na aktuální otázky spojené s pøedvídáním kvalifikaèních potøeb na trhu práce. odborná veøejnost Poøadatel: Rada pro rozvoj lidských zdrojù kého kraje Místo konání: Tipsport Aréna, Jeronýmova 570/22, 7 (prostory Pizza Coloseum), 16:00-17:00 Prevence kriminality pro seniory - ukázková lekce 31. øíjna 2008 / pátek 14:00-15:00 Rozvoj venkova - environmentální obec 15:00-16:00 Statistika pro veøejnost 15:00 a 16:30 Jazykové zkoušky naneèisto Zájemci si mohou zdarma vyzkoušet úspìšnost pøi jazykových zkouškách, které poøádá škola. Anglický jazyk: Státní jazyková zkouška základní, Státní jazyková zkouška všeobecná,mezinárodní zkoušky City&Guilds. Nìmecký jazyk: Státní jazyková zkouška základní, Zkoušky Goethe-Institutu B1 a B2. Èeský jazyk pro cizince: Státní jazyková zkouška základní. Ruský jazyk: Státní jazyková zkouška základní. U všech pretestací obdržíte vyhodnocení Vašich výsledkù a dále spoustu užiteèných informací k pozdìjšímu úspìšnému zvládnutí vybrané zkoušky naèisto. Poøadatel: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Místo konání: Šamánkova 8 - budova školy,

4 3. listopadu 2008 / pondìlí Èeská Lípa 10:00-16:00 Den otevøených dveøí IPS Ukázka poèítaèových programù využívaných v Informaèním a poradenském støedisku. Poøadatel: Úøad práce v Èeské Lípì Místo konání: Paní Zdislavy IPS (pøízemí), Èeská Lípa Jablonec nad Nisou 8:00-15:00 Den otevøených dveøí - Jablonecké vzdìlávací a rekvalifikaèní centrum, partnerská organizace ISÚ, a.s. Praha Poøadatel: Soukromá obchodní akademie SOAPA, s.r.o. Místo konání: Opletalova 4 - budova školy, Jablonec nad Nisou 12:00-13:45 Dny otevøených dveøí hod. pøíchod úèastníkù hod. pøivítání, pøedstavení vzdìlávacích programù hod. ukázkové hodiny poèítaèová výuka + možnost otestovat si své PC znalosti Poøadatel: CC Systems a. s. Místo konání: Dr. M. Horákové 391/1 - vzdìlávací institut, 15:00-18:00 Odborná pøednáška "Péèe o domácí zvíøata a úskalí chovu exotických zvíøat" Pøednáška na téma Péèe o domácí zvíøata a úskalí chovu exotických zvíøat vèetnì praktických ukázek Poøadatel: ZOO Místo konání: Masarykova 1347/31 - konferenèní sál ZOO, 16:00-17:00 Interaktivní tabule 9:00-17:00 Pøijïte si vyzkoušet: e-learning: škola doma internet: zdroj informací RISA: vyberte si školu

5 Jablonec nad Nisou 4. listopadu 2008 / úterý 12:00-16:00 Den otevøených dveøí - Ukázkové psychotesty pro øidièe Ukázkové psychotesty pro øidièe, možnost zmìøení IQ, osobnostní testy, informace o kurzech akreditovaných MŠMT nebo rekvalifikacích., øidièi z povolání, zástupci vzdìlávacích organizací (dle telefonické dohody v prùbìhu celé akce Týdny vzdìlávání dospìlých) Poøadatel: PhDr. Jana Ambrožová PSYCHO SERVIS Místo konání: ká 15 - poliklinika 2, Jablonec nad Nisou 9:00-13:00 Motivace od A do Z aneb mýty a pravdy o motivaci zamìstnancù Interaktivní semináø, jehož hlavním cílem je dodat úèastníkùm nové, neotøelé inspirace k motivaci zamìstnancù. personalisté, manažeøi, vedoucí pracovníci, ale i zamìstnanci, studenti Poøadatel: Aperta, s.r.o. Místo konání: Masarykova 18 - Centrum vzdìlanosti kého kraje (naproti muzeu), 14:00 Den otevøených dveøí v Centru výchovnì vzdìlávacího poradenství Poradenství se zamìøením na rovnost profesních pøíležitostí mužù a žen. zájemci o poradenství Poøadatel: Gymnázium a Støední odborná škola pedagogická Místo konání: Jeronýmova 425/27 - budova školy, 14:00-17:00 Exkurze po prùmyslové škole Prohlídka školy s prezentací vzdìlávacích aktivit a studijních možností pro dospìlé. Poøadatel: Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Místo konání: Masarykova 3 - hlavní budova školy, 14:30-16:30 Internet a elektronická pošta pro seniory V poèítaèové uèebnì bude 2hodinové instruktážní pøedstavení využívání Internetu a elektronické pošty. Každý úèastník si prakticky vyzkouší. Omezená kapacita 16 míst. Je potøebné pøijít na zahájení. senioøi Poøadatel: Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Místo konání: Masarykova 3 - poèítaèová uèebna v hlavní budovì, 15:00 Možnosti studia v zahranièí cesta k excellenci PhDr. Petr Vyhnánek seznámí maturanty s programy Erasmus, konkrétnì možnostmi výjezdù do zahranièí v rámci studia na univerzitì. žáci posledních roèníkù støedních škol, budoucí studenti vysokých škol Poøadatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní støedisko Místo konání: Šamánkova 8 - posluchárna, 3. patro,

6 4. listopadu 2008 / úterý 16:00 Bakaláøské a magisterské studijní programy jako programy celoživotního vzdìlávání Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. pøedstaví programy bakaláøského a magisterského studia jako možnost zvyšování kvalifikace nebo zmìny kvalifikace v rámci celoživotního vzdìlávání. støedoškoláci se zájmem o studium na vysoké škole, absolventi bakaláøských studijních programù, pracovníci v oblasti veøejné správy a sociální sféry Poøadatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní støedisko Místo konání: Šamánkova 8 - posluchárna, 3. patro, 15:00-16:00 Nonverbální komunikace 15:00-17:00 Na umìní není nikdy pozdì Ovìøte si své hudební nadání pod vedením pedagogù ZUŠ. Poøadatel: Základní umìlecká škola Místo konání: Frýdlantská 1359/19 - budova školy, 17:00-18:00 Procházka svìtem hudby Koncert žákù ZUŠ. Poøadatel: Základní umìlecká škola Místo konání: Frýdlantská 1359/19 - budova školy, 16:00-17:30 W. A. Mozart Linecká Symfonie è. 36 Tematická pøednáška Mgr. Jaroslava Koutského ke dni výroèí premiéry Symfonie è. 36 Wolfganga Amadea Mozarta. Na pøednášku navazuje koncert. Poøadatel: Technická univerzita v Liberci Místo konání: 1. máje uèebna K 302, budova K TUL vedle banky ÈSOB, 3. patro, 17:30 Malý komorní koncert z dìl W. A. Mozarta, J. S. Bacha, L. van Beethovena a jiných Malý komorní koncert z dìl W. A. Mozarta, J. S. Bacha, L. van Beethovena a jinýchv podání Komorního sboru PF TUL a jeho sólistù pod vedením Mgr. Konvalinkové a Mgr. Bubeníèkové. Tematická akce ke dni výroèí premiéry Symfonie è. 36 Wolfganga Amadea Mozarta. Poøadatel: Technická univerzita v Liberci Místo konání: 1. máje respirium, budova K TUL (vedle ÈSOB, 3. patro),

7 Semily 4. listopadu 2008 / úterý 12:00-12:45 Dny otevøených dveøí hod. pøíchod úèastníkù hod. pøivítání, pøedstavení vzdìlávacích programù Poøadatel: CC Systems a. s. Místo konání: Nádražní 66 - vzdìlávací centrum, Semily Turnov 16:30-18:00 Èínština pro zaèáteèníky Jazykový kurz pro veøejnost., zájemci o studium orientálních jazykù Poøadatel: Vzdìlávací centrum Turnov, o.p.s. Místo konání: Jana Palacha uèebna U1, Turnov Jablonec nad Nisou 5. listopadu 2008 / støeda 12:00-13:45 Dny otevøených dveøí hod. pøíchod úèastníkù hod. pøivítání, pøedstavení vzdìlávacích programù hod. ukázkové hodiny poèítaèová výuka + možnost otestovat si své PC znalosti Poøadatel: CC Systems a. s. Místo konání: Jiráskova 9 - vzdìlávací centrum, Jablonec nad Nisou 14:00-18:00 Internet - cesta k poznání Otevøené poèítaèové uèebny pro veøejnost. Poøadatel: Základní škola Vrchlického Místo konání: Vrchlického 262/17 - budova školy - PC uèebna, 16:00-17:00 Interaktivní tabule

8 6. listopadu 2008 / ètvrtek Èeská Lípa 12:00-13:45 Dny otevøených dveøí hod. pøíchod úèastníkù hod. pøivítání, pøedstavení vzdìlávacích programù hod. ukázkové hodiny poèítaèová výuka + možnost otestovat si své PC znalosti Poøadatel: CC Systems a. s. Místo konání: Hrnèíøská vzdìlávací centrum, Èeská Lípa 9:00-16:00 Den otevøených dveøí Seznámení s možnostmi dalšího vzdìlávání nebo pøípadnými rekvalifikacemi. Poøadatel: Støední škola øemesel a služeb Jablonec nad Nisou Místo konání: Podhorská 54 - budova školy, Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 9:00-13:00 Balanced Scorecard nástroj pro øízenístrategie spoleènosti Semináø zamìøený na pøedstavení nástroje pro øízení strategie spoleènosti. Úèastníci získají informace o hlavních rysech Balanced Scorecard a odlišnostech od jiných nástrojù øízení. V rámci semináøe budou pøedstaveny i zpùsoby implementace s praktickými pøíklady se zavádìním nástroje do praxe a také ukázky softwaru - podpory pro vizualizaci a správu nástroje ve firmì. personalisté, manažeøi, vedoucí pracovníci, ale i zamìstnanci, studenti Poøadatel: Aperta, s.r.o. Místo konání: Masarykova 18 - Centrum vzdìlanosti kého kraje (naproti muzeu), 14:00-18:00 Internet - cesta k poznání Otevøené poèítaèové uèebny pro veøejnost. Poøadatel: Základní škola Oblaèná Místo konání: Oblaèná 101/15 - budova školy - PC uèebna, 16:00-17:00 Krizová prevence - Psychologie relaxace 9:00-17:00 Pøijïte si vyzkoušet: e-learning: škola doma internet: zdroj informací RISA: vyberte si školu

9 7. listopadu 2008 / pátek 9:30 Moderní systémy bezpeènosti vozidla Tématický semináø o moderních systémech bezpeènosti vozidla pøi pøíležitosti zahájení výroby vozù znaèky Trabant. Poøadatel: Støední odborná škola a Gymnázium Místo konání: Na Bojišti 15 - budova školy, 11:30 Omezení vlivu automobilové dopravy na životní prostøedí Tématický semináø o mechanismem omezení vlivu automobilové dopravy na životní prostøedí pøi pøíležitosti zahájení výroby vozù znaèky Trabant. Poøadatel: Støední odborná škola a Gymnázium Místo konání: Na Bojišti 15 - budova školy, 16:00-17:00 E-learning: škola doma Nový Bor 18:00-24:00 Sklenìná Noc otevøených dveøí Poøadatel: Vyšší odborná škola skláøská a Støední škola Nový Bor Místo konání: Revoluèní areál dílen a školní huti, Nový Bor 8. listopadu 2008 / sobota 13:00-18:00 Výstava prací studujících Univerzity tøetího vìku Výstava obrazù a fotografií studujících Univerzity tøetího vìku. Zahrnuje i díla seniorù z Chemnitz a Ústí n/l. Výstava trvá od 8. listopadu do 20. listopadu Poøadatel: Technická univerzita v Liberci Místo konání: Voronìžská 13 - Univerzitní knihovna, Èeská Lípa 10. listopadu 2008 / pondìlí 12:00-17:00 Den otevøených dveøí IPS Ukázka poèítaèových programù využívaných v Informaèním a poradenském støedisku. Poøadatel: Úøad práce v Èeské Lípì Místo konání: Paní Zdislavy IPS (pøízemí), Èeská Lípa

10 10. listopadu 2008 / pondìlí Jablonec nad Nisou 9:00-17:00 TECHNICKÉ VZDÌLÁVÁNÍ = VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA Ukázka výuky technických pøedmìtù v moderních odborných uèebnách, nabídka zájmového vzdìlávání pro seniory, ukázky výuky s použitím interaktivní tabule, výuky na CNC. Souèástí akce budou i exkurze do obou budov SPŠT, prohlídka odborných dílen a prezentace stávající výuky maturitních i uèebních oborù. Poøadatel: Støední prùmyslová škola technická Místo konání: Belgická budova školy A, Horní námìstí 1 - budova školy B, Jablonec nad N. 14:00-15:00 Nemotorová doprava - cykloturistika 14:00-18:00 Internet - cesta k poznání Otevøené poèítaèové uèebny pro veøejnost. Poøadatel: Základní škola Èeská Místo konání: Èeská budova školy - PC uèebna, 15:00-16:30 Prezentaèní hodina anglického jazyka Ukázková hodina výuky jazyka podpoøená interaktivní tabulí v návaznosti na ukázku examinaèního (testovacího) zaøízení. Omezená kapacita 12 osob. Je potøebné pøijít na zahájení. Poøadatel: Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Místo konání: Masarykova 3 - jazyková uèebna v hlavní budovì, 16:00-18:00 Nanovlákenné materiály" - výzkum a vývoj na Katedøe netkaných textilií Fakulty textilní - exkurze Tematická akce ke Svìtovému dni vìdy pro mír a rozvoj. Návštìva laboratoøí Katedry netkaných textilií Fakulty textilní pod vedením prof. RNDr. Davida Lukáše, CSc. a Ing. Pavla Pokorného., Ženy pozor! využití netkaných textílií v domácnosti šetøí èas. Poøadatel: Místo konání: Technická univerzita v Liberci Studentská 2 - Sraz je v 16:00 hodin ve vstupní hale Informaèního centra TUL na Studentském námìstí (nová prosklená budova rektorátu), 11. listopadu 2008 / úterý 14:00-18:00 Internet - cesta k poznání Otevøené poèítaèové uèebny pro veøejnost. Poøadatel: Základní škola Švermova Místo konání: Švermova 114/38 - budova školy - PC uèebna,

11 14:30-16:30 Internet a elektronická pošta pro seniory V poèítaèové uèebnì bude 2hodinové instruktážní pøedstavení využívání Internetu a elektronické pošty. Každý úèastník si prakticky vyzkouší. Omezená kapacita 16 míst. Je potøebné pøijít na zahájení. senioøi Poøadatel: Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Místo konání: Masarykova 3 - poèítaèová uèebna v hlavní budovì, 16:00-17:00 Alfons Mucha - všestranný mistr secese 9:00-17:00 Pøijïte si vyzkoušet: e-learning: škola doma internet: zdroj informací RISA: vyberte si školu 12. listopadu 2008 / støeda Èeská Lípa 15:00-17:00 Den otevøených dveøí Další vzdìlávání výuka cizích jazykù Ukázky výuky cizích jazykù - skupinové kurzy, 1:1, 2:1. Poøadatel: Obchodní akademie Èeská Lípa Místo konání: nám. Osvobození budova školy, Èeská Lípa 14:00-16:00 Den otevøených dveøí IPS Ukázka poèítaèových programù využívaných v Informaèním a poradenském støedisku. Poøadatel: Úøad práce v Jablonci nad Nisou Místo konání: E. Floriánové 1004/3 - IPS, Jablonec nad Nisou 14:00-16:00 Den otevøených dveøí IPS Ukázka poèítaèových programù využívaných v Informaèním a poradenském støedisku. Poøadatel: Úøad práce v Liberci Místo konání: Dr. M. Horákové 570/7 - IPS (pøízemí), Jablonec nad Nisou

12 12. listopadu 2008 / støeda 14:30-16:30 Mìøení a výuka v laboratoøích Pøedstavení školních laboratoøí a ukázka mìøených úloh. Akce probìhne formou ukázek pøipravených úloh. Poøadatel: Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Místo konání: Masarykova 3 - budova laboratoøí (budova B ve dvoøe školy), 9:00-17:00 Pøijïte si vyzkoušet: e-learning: škola doma internet: zdroj informací RISA: vyberte si školu Lomnice nad Popelkou 13:00-16:00 World Wide Web - výroèí odkazu publikovaného návrhu "celosvìtové internetové pavuèiny" pro souèasnost a budoucnost Ukázky využití internetových technologií pro vzdìlávání dospìlých a celoživotní uèení. Ukázky se zamìøí na oblast cestovního ruchu, dovedností z programu Nebojte se poèítaèù. Soubìžnì v dílnách odborného výcviku v Pivovarské ulici budou ukázky vzdìlávacích programù Èajové peèivo, Základy cukráøského modelování, Gastronomické dovednosti, Míchané nápoje a Pekaøské dovednosti. Poøadatel: Støední škola Lomnice nad Popelkou Místo konání: Antala Staška budova školy, Lomnice nad Popelkou 14:00-16:00 Den otevøených dveøí IPS Prohlídka uèeben. Poøadatel: Úøad práce v Semilech Místo konání: Boøkovská IPS, Semily Semily Turnov 13:00-18:00 Den otevøených dveøí pro celoživotní vzdìlávání Prezentacevzdìlávacích programù, ukázky hodin, informace o zápisu školy v rejstøíku škol a školských zaøízení oprávnìných poskytovat vzdìlávání a vydávat doklady o vzdìlání podle Národní soustavy kvalifikací, dle zákona è. 179/2006 Sb. (tzv. zákon o uznávání výsledkù dalšího vzdìlávání). Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR (MMR) o udìlilo škole autorizaci v oblasti gastronomie. Poøadatel: Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov Místo konání: Zborovská budova školy, Turnov

13 13. listopadu 2008 / ètvrtek 10:00-14:00 Kvalita v dalším vzdìlávání Závìreèná konference Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Pøedstaveny budou rùzné pøístupy a pohledy k hodnocení kvality dalšího vzdìlávání, souèasnì probìhne slavnostní vyhlášení výsledkù 2. roèníku soutìže O nejlepší program vzdìlávání dospìlých. odborná veøejnost Poøadatel: Rada pro rozvoj lidských zdrojù kého kraje Místo konání: ký kraj, U Jezu 642/2a kongresový sál (3. patro), 14:00-18:00 Internet - cesta k poznání Otevøené poèítaèové uèebny pro veøejnost. Poøadatel: Základní škola Sokolovská Místo konání: Sokolovská 328 budova školy - PC uèebna, 14:00 18:00 Internet - cesta k poznání Otevøené poèítaèové uèebny pro veøejnost. Poøadatel: Základní škola Aloisina Výšina Místo konání: Aloisina Výšina 642 budova školy - PC uèebna, 14:30-16:30 Umíte používat digitální fotoaparát? Pøednáška o možnostech využití digitálního fotoaparátu s prostorem pro dotazy zúèastnìných a praktickými radami. Poøadatel: Støední prùmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Místo konání: Masarykova 3 budova laboratoøí (budova B ve dvoøe školy), 15:20-17:45 Akreditovaný kvalifikaèní kurz Všeobecný sanitáø Ukázková hodina kurzu u pøíležitosti Mezinárodního dne nevidomých. zájemci o zamìstnání ve zdravotnictví Poøadatel: Støední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Místo konání: Kostelní 9 budova školy, 15:20-17:45 Peèovatelka pracovník v sociálních službách Ukázková hodina kvalifikaèního kurzu podle 37 vyhlášky è. 505/2006 Sb. péèe o handicapované spoluobèany. uchazeèi o zamìstnání v sociálních službách Poøadatel: Støední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Místo konání: Kostelní 9 budova školy, 16:00-17:00 Náboženské sekty a jejich vliv na dìti a mládež

14 13. listopadu 2008 / ètvrtek 9:00-17:00 Pøijïte si vyzkoušet: e-learning: škola doma internet: zdroj informací RISA: vyberte si školu 14. listopadu 2008 / pátek 9:00-17:00 Pøijïte si vyzkoušet: e-learning: škola doma internet: zdroj informací RISA: vyberte si školu

15

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str.

ZDARMA. Sponzorem čísla je společnost. Na univerzitu. hosté str. 5. VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8. Fakulta strojní se představuje str. Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VIII ČÍSLO 1/2004 ZDARMA Na univerzitu přijeli významní hosté str. 5 Čestný doktorát VŠB-TUO presidentu Schusterovi str. 6 8 Fakulta strojní se představuje str. 11

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu roèník XIX. duben 01 www.luhacovice.cz Dotace, penìžité dary, granty pro rok 01 LUHAÈOVICKÉ NOVINY Výsledky sèítání 011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu SoŠ hostila pedagogy z pìti

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

KARLOVY VARY SLAVNOSTNÌ ZAHÁJILY LÁZEÒSKOU SEZÓNU 2006

KARLOVY VARY SLAVNOSTNÌ ZAHÁJILY LÁZEÒSKOU SEZÓNU 2006 w.mkv.cz XI.ročník číslo6 červen206 zdarma KARLOVY VARY SLAVNOSTNÌ ZAHÁJILY LÁZEÒSKOU SEZÓNU 2006 KARLOVARSKÉ 8. 6. ètvrtek 16.00 Thermal - pódium ZLATÉ ÈASY ROCK AND ROLLU Mefisto s Viktorem Sodomou 12.

Více