Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, , Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední školy potravináøské a služeb, Brno, Charbulova 106, se Støední odbornou školou a Støedním odborným uèilištìm obchodním, Brno, Jánská 22. Teoretická výuka probíhá v sídle školy Charbulova 106 a v budovì Jánská 22. Jsme nejvìtší školou nejen v Èeské republice. Nabízíme bezplatné vzdìlávání v gastronomických oborech, v oborech obchodu a služeb. Mùžeme se pochlubit dvìma modernì zaøízenými budovami na ulici Charbulovì a Jánské a veøejností vyhledávanými ostatními školními provozovnami. Jsou to napøíklad Centrum praktického vyuèování za budovou školy v Èernovicích; na ulici Trnitá prodejna lahùdek a uzenin vlastní výroby, kadeønická provozovna, poskytování fotografických služeb tamtéž; dále pak provozovny poskytující kadeønické a kosmetické služby na Nových Sadech a na ulici Veslaøské! v restauraci Svratka! pak nabídka chutných obìdù pro veøejnost a zajiš ování gastronomických akcí vèetnì rautù s obsluhou. Výmìnné pobyty v zahranièí se již pøed lety staly nedílnou souèástí života školy. Hlavním cílem odborných stáží v partnerských školách v St. Pöltenu, Retzu, Zadaru, Nitøe je zejména rozvoj odborných kompetencí žákù. V rámci projektù Leonardo da Vinci nebo Comenius se studenti úèastní výmìnných pobytù v holandském Utrechtu, v Chambery ve Francii, Stuttgartu, Hannoveru, španìlském La Union a v dalších evropských mìstech. V rámci mezinárodních odborných exkurzí pravidelnì navštìvujeme prestižní hotelovou školu ve švýcarském Lausanne, oblast Champagne ve Francii, hotel Sacher a provozy Rosenberg v Rakousku, Anglii s hlavním mìstem Londýnem. Sport a kurzy cizích jazykù jsou nedílnou souèástí výuky i volného èasu žákù. Kroužek volejbalu, kondièního posilování, aerobiku, futsalu, španìlštiny a pøípravy na testy Cambridge mohou žáci navštìvovat v rámci mimoškolních aktivit. Zúèastòujeme se a jsme sami poøadateli celé øady soutìží, ze kterých èasto pøivážíme medaile a další ocenìní. Poøádáme odborné kurzy pro žáky barmanský, kurz pøípravy teplých nápojù, kurz znalcù vína sommeliér, kurzy dekorací z ovoce a zeleniny. Kulináøské speciality se uèí pøipravovat žáci naší školy v kurzech pøípravy pokrmù z ryb, tìstovin na mnoho zpùsobù, zeleninových salátù, mouèníkù aj., a to jednak v rámci evropských projektù a jednak v rámci dalšího vzdìlávání. Vyvrcholením kalendáøního roku a velkým kulturním zážitkem je každoroènì reprezentaèní ples školy poøádaný v nádherných prostorách hotelu Voronìž. Rozvíjíme spolupráci s Hospodáøskou komorou ÈR, profesními asociacemi, jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU a Mendelovy univerzity Brno, podpùrným a poradenským centrem Univerzity Karlovy v Praze a spolupracujeme s dalšími organizacemi a významnými institucemi. Kód a název oboru vzdìlání H/01 Prodavaè, ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického zboží

2 Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivòující kvalitu spolupráce Cílem tohoto oboru je vybavit žáky vìdomostmi a dovednostmi vystihující celou oblast obchodu. Pøipravit je na výkon povolání tak, aby po vykonání závìreèné zkoušky mohli samostatnì a odpovìdnì pracovat v provozních jednotkách v rámci rùzných forem vlastnictví, ale i na veletrzích a prodejních výstavách. Žáci se uèí jednomu cizímu jazyku anglickému èi nìmeckému, dle svého vlastního výbìru. Obor vzdìlání je zamìøen na získání všeobecných a odborných kompetencí pro výkon povolání prodavaèe. Výchovná a vzdìlávací strategie naší školy pøedstavuje spoleènì uplatòované postupy, metody a formy práce, aktivity a pøíležitosti, které vedou k utváøení a rozvíjení klíèových kompetencí žákù a smìøují k výrazné profilaci školy. Náš ŠVP je vymezen obdobnì jako RVP, tzn., že je zakomponován do výuky i mimoškolních aktivit, je uplatòován nenásilnì, avšak cílenì všemi pedagogickými pracovníky v rámci celého vzdìlávacího procesu. Cílem vzdìlávání je pøipravit žáky na úspìšný, smysluplný a odpovìdný osobní, obèanský i pracovní život. Absolventi oboru vzdìlání prodavaè se uplatní ve velkých, støednì velkých i malých obchodních firmách i jako živnostníci. Jsou to kvalifikovaní pracovníci, kteøí vykonávají pøíslušné prodejní èinnosti na úrovni obchodní jednotky pøi použití vhodného vybavení a systémù a jsou v pøímém kontaktu se zákazníky a dodavateli. Jsou schopni plnit pracovní úkoly spojené s vystavením, prodejem zboží pøíslušného sortimentu a se zajiš ováním služeb souvisejících s prodejem zboží (vèetnì jeho pøípravy k prodeji). Datart International, a. s., Brno Škola velmi dobøe spolupracuje se sociálními partnery jednotlivých firem. Žáci na firmì Datart International, a. s., pracují v reálném prostøedí obchodní sítì a pøímo se tak støetávají s problematikou bìžného provozu. Spolupráce s touto firmou má více než desetiletou historii, kdy jsme se dopracovali k vzájemnému propojení a plnìní osnov ŠVP, k souhøe výchovy žákù, k dosažení jejich kvalitních odborných znalostí, pracovních návykù, komunikaci a velmi kvalitní celkové pøípravì na jejich budoucí povolání. Vzdìlávání žákù spoleènì s firmou smìøuje k tomu, aby žáci byli schopni optimálnì využívat svých osobních a odborných pøedpokladù pro úspìšné uplatnìní na trhu práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potøebu celoživotního uèení. Za nejdùležitìjší klad ve spolupráci považujeme nabídku zamìstnání pro žáky, kteøí se na provozovnách dobøe osvìdèili. Nyní už nejsou. Pro dlouholetou spolupráci poèítáme oboustrannì nadále spolupracovat. A i pro firmu je praxe žákù urèitou pomocí v plnìní plánu prodejny. Kvalitní spolupráce je ovlivnìna vzájemnou vstøícností, dlouholetou tradicí a pøátelskou atmosférou. Zástupci firem jsou školou zváni na závìreèné zkoušky, reprezentaèní ples školy, soutìže žákù a pro žáky na firmách organizujeme odborné exkurze, pøednášky na téma trh práce apod.

3 Smluvní vztah Výsledky uèení Výbìr žákù pro pracovištì Kontrola Hodnocení spolupráce Prostor pro vlastní sdlení a názory Škola má s firmou uzavøenou jednoroèní smlouvu o zajištìní praktického vyuèování, která je každoroènì obnovována. Žáci mají možnost projít veškerými komoditami zboží, které probírají v teoretickém vyuèování a pak následnì v odborném výcviku. Na pracovišti jsou k dispozici ŠVP a rozpracované tematické plány uèiva s uvedenými výsledky vzdìlávání. Žáci podle pøeøazovacího plánu postupnì prochází všechny úseky pracovištì, aby se postupnì seznámili s veškerým sortimentem na prodejnì a èinnostmi pracovníkù odborný prodej, pøíjem zboží, reklamace apod. Žáci jsou rozdìlováni na individuální pracovištì podle jednotlivých specializací dle ŠVP. Žáci jsou každý školní rok na jiném individuálním pracovišti dle pøeøazovacího plánu, aby mìli možnost poznat veškerý sortiment zboží svého oboru (pozn.: žádná z firem není plnosortimentní), rùzné formy prodeje, firemní zvyklosti, a mohou tak porovnávat a získat více zkušeností. Tento zpùsob se nám velmi osvìdèil. Žáci na individuálním pracovišti mají na celý školní rok každý svùj Deník praktického vyuèování, ve kterém jsou veškeré potøebné informace a kontakty na žáka, školu, UOV, instruktory, pracovištì. Jedna z úvodních stran je vìnována BOZP a PO na pracovišti a interním pøedpisùm prodejny. Žák si každý den vyplòuje pøíchod a odchod pracovní dobu, odpracované hodiny a náplò práce daného vyuèovacího dne. Na závìr týdne pøedá deník ke kontrole svému instruktorovi a ten zhodnotí celotýdenní èinnost žáka a plnìní úkolù a zapíše mu hodnocení. Kontrola UOV minimálnì jedenkrát týdnì je také zaznamenána v deníku hodnocením a datem kontroly. Ovìøování znalostí a dovedností probíhá formou testù, ústního zkoušení, hodnocení jednotlivých pracovních èinností a dovedností. Hodnocení spolupráce je realizováno prùbìžnì pøi provádìných hospitaèních a kontrolních èinnostech. Na zaèátku školního roku je hodnocení zamìøeno na pøípravu podmínek pro spolupráci na nový školní rok. Koncem školního roku je vyhodnocena spolupráce a dohodnuta spolupráce na nový školní rok.

4 Odborný výcvik (H) Škola, název, adresa Kód a název oboru vzdìlání Místo výkonu odborného výcviku Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostøedí Popis èinností vykonávaných v reálném pracovním prostøedí Oèekávané kompetence žáka Popis realizace Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, , Brno H/01 Prodavaè, ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického zboží Odborný výcvik je realizován na smluvním pracovišti formou individuální výuky ve firmì Datart International, a. s., na dvou provozovnách: maloobchodní prodejna Datart Brno, Galerie Vaòkovka a Datart Brno, Skandinávská 2. Obor vzdìlání je zamìøen na prodej zboží specialista prodeje elektrotechnického zboží. Cílem je co nejvíce vèlenit žáky do reálného prostøedí maloobchodní jednotky, umožnit procvièování veškerých vìdomostí, dovedností a návykù získaných v teoretickém vyuèování a na odborných uèebnách OV. Vyzkoušet si a nauèit se správné komunikaci se zákazníky, spolupráci s dospìlými zamìstnanci spolupracovníky, získat informace o vnitøním øádu firmy, etický kodex prodavaèe, odborné znalosti o prodávaném sortimentu. Žáci obdobnì jako zamìstnanci jsou pravidelnì školeni, seznamováni s øídicími akty, které zabezpeèují informovanost v oblasti BOZP, PO a hygieny. Žáci jsou podrobnì instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpeènosti pøi všech èinnostech, jichž se úèastní pøi vyuèování nebo v pøímé souvislosti s ním. Cílem spolupráce s individuálními pracovišti je následné uplatnìní absolventa na trhu práce v profesi prodavaè a v dalších obchodnì provozních funkcích již s urèitými zkušenostmi a praxí v reálném prostøedí maloobchodu. Cílem je nauèit žáky: - vykonávat èinnosti spojené s prodejem zboží na úrovni prodejní jednotky objednávání, nákup, odbìr a pøejímka zboží, pøíprava a skladování zboží, vystavování, reklamace zákazníka, reklamace dodavatelskoodbìratelské; - pøedvést samostatnì zboží zákazníkovi s odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady; - uplatòovat zásady profesního jednání a vystupování v pøímém styku se zákazníky a obchodními partnery. Žáci mají možnost se zúèastòovat: - pravidelných provozních porad, kde jsou tak jako zamìstnanci seznamováni s èinností prodejny, ekonomickým výsledkem prodejny, novinkami v èinnosti prodejny a poskytováním služeb zákazníkùm; - odborných školení pro zamìstnance, které poskytují zástupci dodavatelských firem nebo výrobci; - prezentace a pøedvádìcí akce nových produktù; - inventarizace zjiš ování fyzického stavu zásob; - skuteèného pøíjmu zboží. Vést žáky k získání praktických dovedností a návykù, které uplatní v povolání prodavaèe.

5 2. roèník: - Vykonávat èinnosti spojené s manipulací a prodejem zboží na úrovni prodejní jednotky: objednávání, nákup, odbìr a pøejímka zboží, pøíprava a skladování zboží, vystavování, reklamace zákazníka; - žák se nauèí uplatòovat poradenskou službu, nabídku zboží a techniku pøedvedení elektrotechnického zboží, prodat zboží a vystavit náležité doklady; - uplatòovat zásady profesního jednání a vystupování v pøímém styku se zákazníky a obchodními partnery; - nauèit žák se nauèí chápat bezpeènost práce jako souèást péèe o zdraví své i spolupracovníkù; - nauèit žák se nauèí uplatòovat zásady psychologie prodeje, jednání s rùznými typy zákazníkù i obchodními partnery; - nauèit žák se nauèí pracovat s pokladními systémy; - nauèit žák se nauèí prakticky ovládat základní propagaèní a aranžérské èinnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží; - nauèí se podmínky a postupy reklamace zboží, pøedpisy týkající se ochrany spotøebitele. 3. roèník: Opakování a prohlubování všech kompetencí 2. roèníku a dále: - žáci se seznámí s hospodaøením podniku, - žáci se nauèí vyplòovat úèetní doklady související s pohybem penìz. Velký dùraz ve spolupráci s firmami klademe také na pøípravu žákù na pravidelný pracovní proces s návyky pravidelného dodržování pracovní doby. Organizaèní zajištìní: Žáci jsou zaøazeni na prodejnách na pozici prodavaèe pod vedením instruktorù odborníkù z praxe, kteøí žákùm zadávají i kontrolují úkoly a jejich pracovní èinnost, dle provozních možností dodržují pøeøazovací plán a po konzultacích s UOV i ŠVP. Dùslednì je dodržována také bezpeènost práce. poèet zúèastnìných žákù Odborný výcvik na každé maloobchodní jednotce vykonávají 2 žáci 2. roèníku v sudém týdnu a 2 žáci 3. roèníku v lichém èasové rozmezí, hodinová dotace materiálnì technické zabezpeèení týdnu a jsou zaøazeni na dvousmìnný provoz prodejny. Odborný výcvik probíhá 1 den v týdnu skupinovì v odborných uèebnách školy pod vedením UOV a 4 dny na smluvních pracovištích pod vedením instruktorù formou individuální výuky. Žáci se støídají v pravidelných týdenních cyklech, napø. 2. roèník liché týdny teoretické vyuèování a sudé týdny praktické vyuèování a žáci 3. roèníku opaènì, aby byla plnì využita kapacita školy i pracovištì OV. Hodinová dotace ve 2. a 3. roèníku je stanovena na 7 hodin za den, celkem 560 hodin za školní rok. Obì maloobchodní prodejny mají formu volného výbìru, jsou vybaveny standardním zaøízením pro prodej specializovaného sortimentu elektrotechnického zboží: regály, prodejní pulty vybavené PC, prosklené vitríny s bezpeènostním zaøízením, obslužný úsek zabezpeèený alarmy, stojany na zboží, zabezpeèovací zaøízení, výpoèetní

6 technika s databází prodejního a skladovacího systému. Skladovací prostory jsou rovnìž vybaveny moderní a kvalitní technikou pro manipulaci se zbožím, výpoèetní technikou pro objednávání, pøíjem zboží, samostatné inkasní oddìlení s pokladními systémy a reklamaèní oddìlení. Firma je specializována na bílou, èernou a šedou techniku. Firma Datart zabezpeèuje žákùm firemní obleèení pracovní trièka. personální zajištìní Na prodejnì jsou žáci pod vedením instruktorù odborníkù z praxe, kteøí pracují na pozici provozních vedoucích smìn. Je tedy dodržen nepøetržitý odborný dozor nad žáky. Instruktora v dobì nepøítomnosti zastupuje vedoucí prodejny. Uèitelka odborného výcviku dochází na prodejnu za každým žákem minimálnì jednou týdnì. legislativní a finanèní zajištìní Hodnocení Popis zkušeností (vè. minulých školních rokù), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daøí naplòovat pøedstavu o fungování spolupráce v dané oblasti Škola má s firmou uzavøenou jednoroèní smlouvu o zajištìní praktického vyuèování, která je každoroènì obnovována. Žáci jsou odmìòováni dle Pokynu øeditelky školy k odmìòování žákù za produktivní èinnost dle zákona MŠMT ÈR è. 561/2004 Sb., 122 Hmotné zabezpeèení a odmìny za produktivní èinnost, a naøízení vlády è. 210/2013 Sb., o minimální mzdì. Výše mìsíèní odmìny vychází z hodnocení instruktorù, kteøí hodnotí nároènost a kvalitu práce, výsledky produktivní èinnosti, samostatnost, dodržování pokynù instruktora, chování a vystupování žákù, plnìní zadaných povinností, dodržování pøedpisù BOZP a PO. Hodnocení spolupráce je realizováno prùbìžnì pøi provádìných kontrolních i hospitaèních èinnostech. Pøi každé kontrole žáka uèitelkou OV je se zástupci firmy konzultována a hodnocena pracovní náplò žáka, docházka, odborné dovednosti a znalosti, èinnost žáka v dobì kontroly a pøípadné návrhy opatøení. O této kontrole vypisuje UOV vždy Zápis o kontrole žáka na individuálním pracovišti odborného výcviku. UOV také pravidelnì kontroluje zápisy v Deníku praktického vyuèování (viz úvod). Na zaèátku školního roku je hodnocení zamìøeno na pøípravu podmínek pro spolupráci na nový školní rok. Koncem školního roku je vyhodnocena spolupráce a dohodnuta spolupráce na nový školní rok. S firmou Datart i ostatními smluvními pracovišti máme dlouholetou spolupráci (10 až 15letou) a spousta odborníkù, vedoucích a instruktorù jsou i našimi absolventy. Pravidelnými konzultacemi a hodnocením zlepšujeme vzájemnì podmínky pro pøípravu žákù na budoucí povolání a jejich zaèlenìní na trhu práce. Žáci dostávají èasto nabídky na pracovní pøíležitosti, pøípadnì brigády. Žáci oboru vzdìlání prodavaè, ŠVP Specialista prodeje elektrotechnického zboží, dosahují díky individuálnímu pøístupu vysoce kvalitních odborných znalostí, které uplatòují i u závìreèných zkoušek. Výbornì.

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 66-51-H/01 Prodavač " Spokojenost zákazníka - náš cíl" 66-51-H/01Prodavač Verze 1. z 12. 11. 2008 Platnost od 1.9.2009 Obsah

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Marketing obchodní firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3477. publikaci Odpovìdná

Více