Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Cenu určujete vy Price is up to you

2 02 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 03 Obsah Contents Za své desetileté působení se W.A.G. vypracovala mezi nejuznávanější hráče na trhu. During the ten years of its existence, W.A.G. has established itself as one of the most respected players on the market. 1. Profil společnosti 1.1. Základní údaje 1.2. Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada 1.3. Předmět činnosti 1.4. Mise a hodnoty společnosti 2. Externality 3. Historický vývoj 4. Zpráva o činnosti 4.1. Obchodní činnost v roce Úvod Velkoobchod a distribuce PHM EUROWAG diesel credit tank system Projekt bezobslužných čerpacích stanic Tank&Go Aktivity v oblasti zpracování odpadů 4.2. Výhled pro rok 2007 a následující období 4.3. Charitativní činnost a aktivity v oblasti kultury a sportu. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 6.1. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 6.2. Odpovědnost auditora 6.3. Výrok auditora 6.4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Company profile 1.1. Basic details 1.2. Composition of statutory bodies Board of Directors Supervisory Board 1.3. Sphere of business 1.4. Company s mission and values 2. Externalities 3. Historical development 4. Report on activities 4.1. Business activities in Introduction Wholesale and distribution of fuel EUROWAG - diesel credit fuel system Project for Tank&Go unattended petrol stations Activities in waste processing 4.2. Outlook for 2007 and the following periods 4.3. Charity and activities in culture and sport. Report on relationships with associated entities 6. Auditor s report on verifying the financial statements 6.1. Responsibility of the statutory body of the unit of account for the Financial Statements 6.2. The auditor s responsibility 6.3. The auditor s statement 6.4. Auditor s report on verifying the Annual Repor

3 04 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 0 Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet určených profesionálním dopravcům. Our efforts are aimed at becoming the leader among issuers of fleet credit cards intended for professional forwarders in Central and Eastern Europe. 1. Profil společnosti 1.1. Základní údaje Název W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo Na Pankráci 168/ Praha 4 Česká Republika IČO Základní kapitál 100 mil. Kč Akcionáři Martin Vohánka (60 %) ENDORSED INVESTMENT Ltd., Bristol England (40 %) 1. Company profile 1.1. Basic details Name W.A.G. minerální paliva, a.s. Registered office Na Pankráci 168/ Prague 4 Czech Republic Company ID no Registered capital CZK 100 million Shareholders Martin Vohánka (60 %) ENDORSED INVESTMENT Ltd., Bristol England (40 %) 1.2. Složení vrcholových orgánů Představenstvo Martin Vohánka předseda Petr Husák místopředseda David Holý člen 1.2. Managing bodies Board of Directors Martin Vohánka Chairman Petr Husák Deputy Chairman David Holý Member Dozorčí rada Tim Cox předseda Hana Hradská člen Alena Dekiská člen Supervisory Board Tim Cox Chairman Hana Hradská Member Alena Dekiská Member

4 06 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 07 V roce 2006 W.A.G. vytvořila dlouhodobou strategii alokace finančních zdrojů v oblasti charity a podpory sportovně kulturních činností. In 2006, W.A.G. developed a long-term strategy for allocating financial resources in charity and support for sporting and cultural activities Předmět činnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. (dále jen W.A.G.) je přední velkoobchodní a distribuční organizací na trhu motorových minerálních paliv v České republice a vydavatelem kreditních flotilových karet EUROWAG určených profesionálním dopravcům ze střední a východní Evropy. W.A.G. je jedním z nejdynamičtějších hráčů na trhu minerálních paliv a technologickým a inovačním leaderem v odvětví, jež je hodnoceno jako jedno z nejkonkurenčnějších v zemích EU. Mezi hlavní obchodní komodity patří motorová nafta a automobilové benzíny. W.A.G. nemá žádnou organizační složku v zahraničí Mise a hodnoty společnosti Mise: Naše úsilí směřujeme k získání pozice leadera v regionu střední a východní Evropy mezi vydavateli flotilových kreditních karet určených profesionálním dopravcům Sphere of business W.A.G. minerální paliva, a.s. (hereinafter only as W.A.G.) is a leading wholesaler and distributor on the market with motor mineral fuels in the Czech Republic and the issuer of the EUROWAG credit fleet cards intended for professional forwarders from Central and Eastern Europe. W.A.G. ranks among the most dynamic players on the mineral fuel market and is a technological and innovative leader in an industry which is considered one of the most competitive in EU countries. The company s main commodities include diesel fuel and petrol. W.A.G. has no organisational units abroad Company s mission and values Mission Our efforts are aimed at becoming the leader among issuers of fleet credit cards intended for professional forwarders in Central and Eastern Europe. Naše společnost dosahuje úspěchu, a to díky vášni pro naplnění našich vizí a plnému respektu k vytyčeným hodnotám, úspěchu, který představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního partnera a zajímavá příležitost pro zhodnocení investic. Our company achieves success owing to our passion for fulfilling our visions and full respect to the specified values and the success that makes wag an attractive employer, reliable business partner and an interesting opportunity for increasing the value of investment.

5 08 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 09 jsou v souladu se zákonnými normami i stále rostoucími ekologickými nároky společnosti the needs of the social public and makes decisions in line with legal regulations, as well as the continuously increasing ecological requirements of our society Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlá implementace inovací představují naši mimořádnou sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní hodnoty. Flexibility flexible response to development on the market and prompt implementation of innovations are the basis of our exceptional ability to turn threats into opportunities and ideas into real values. Hodnoty společnosti: Inovace tvořivost a chuť učit se novému nám umožňuje nalézat nové cesty rozvoje vedoucí k zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti Důvěra upřímnost a spolehlivost jsou prostředky na kterých budujeme důvěru a loajalitu Integrita - etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování a napomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem lidské společnosti Týmová práce podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní Dokonalost vždy usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás Samostatnost svoboda v rozhodování je naším závazkem využít vložené pravomoci a dostupné informace kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení Flexibilita pružné reakce na vývoj trhu a rychlá implementace inovací představují naši mimořádnou sílu měnit hrozby v příležitosti a myšlenky v konkrétní hodnoty Radost dobrá nálada a skvělé vztahy jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky Ohleduplnost a vstřícnost svými konáními naše společnost neustále dokazuje, že není lhostejná k potřebám sociální veřejnosti, dělá taková rozhodnutí, která Corporate values: Innovation creativity and desire to keep learning help us find new courses of development leading to increasing the value of our work and competitiveness Confidence honesty and reliability are pillars on which we build trust and loyalty Integrity ethical values are natural guidelines in our everyday decision making and help us act as not only a significant, but also positive factor in our society Teamwork we support each other, because we can only be successful as a well functioning team Perfection we always strive for results that reflect the best in us Independence freedom in decision making is our commitment to use the conferred powers and available information whenever an opportunity for improvement arises Flexibility flexible response to development on the market and prompt implementation of innovations are the basis of our exceptional ability to turn threats into opportunities and ideas into real values Joy good atmosphere and excellent relationships are among the basic prerequisites for outstanding work performance Consideration and helpfulness our company consistently proves in its actions that it is not indifferent to 2. Externality V roce 2006 docházelo k poměrně intenzivním pohybům ceny ropy na světových trzích, neboť oscilovala mezi 0 až 80 USD za barel. Tento vývoj však neměl vliv na kontinuitu dodávek ropných produktů na český trh. Činiteli v tomto smyslu byly pouze krátkodobé výpadky ruských dodavatelů a především v třetím kvartále roku souběžná neplánovaná odstávka tří rafinerií (Česká Rafinérská Kralupy n./vl., Slovnaft Bratislava, PKN Plock). Tento výpadek znamenal v oboru dosud nezaznamenané omezení dodávek motorové nafty a v menší míře i automobilových benzínů na trhy zejména v ČR a Polsku, jež se podařilo plně saturovat až na závěr roku. Zásadními stabilizujícími prvky bylo využití státních hmotných rezerv a dovozů pohonných látek ze vzdálenějších zdrojů. Cenová hladina se tak vůbec poprvé od začátku používání kotací Platts Rotterdam v ČR (nástroj pro stanovení ceny ropných produktů) výrazně odchýlila od těchto ukazatelů a to ve velkoobchodních cenách až o 3, Kč na 1 litr bez DPH. V roce 2006 rovněž vyvrcholily snahy o vytvoření zákonné normy upravující některé parametry trhu minerálních paliv. Schválením zákona o PHM č. 311/2006 Sb., tak došlo k zavedení evidence čerpacích stanic a navazujících statistik a dále k stanovení podmínek provozu veřejných čerpacích stanic pohonných látek. V praxi tak mimo jiné dojde od účinnosti příslušných ustanovení k zastavení činnosti mobilních čerpacích stanic, jež představovaly pro životní prostředí a bezpečnost obyvatel významnou hrozbu. Pokračujícím fenoménem českého trhu je nelegální obchod a distribuce pohonných látek, jež se i v roce 2006 významnou měrou podílel na deformaci odvětí a pro státní pokladnu znamenal miliardové úniky na spotřebních daních a zejména DPH. 3. Historický vývoj W.A.G. group spol. s r.o. byla založena v roce 199. První roky existence společnosti se nesly ve znamení sběru zkušeností, hledání identity, ale i mnoha úspěchů a velmi dynamického 2. Externality Oil prices on markets worldwide experienced relatively intensive fluctuations in 2006 as the price oscillated between USD 0 and 80 per barrel. However, this development had no impact on the continuity of oil supply for the Czech market. The factors in this respect were limited to short-term outages of the Russian suppliers and in particular the unplanned coinciding shutdown of three refineries in the third quarter (Česká Rafinérská Kralupy n./vl., Slovnaft Bratislava, PKN Plock). This outage brought unprecedented limitation of motor oil supply in the industry and more moderate limitation of petrol supply to markets especially in the Czech Republic and Poland, which were not saturated until the end of the year. The utilisation of state material reserves and import of fuels from more remote sources acted as the main stabilising factors. The price level thus significantly departed from the Platts Rotterdam quotations (an instrument for determining prices of oil products) for the first time since their introduction in the Czech Republic, deviating from these indicators by up to CZK 3. per litre, excluding VAT in wholesale prices. Furthermore, the efforts to create a legal standard regulating certain parameters of the market with mineral fuels culminated in The approval of the Act on Fuels, No. 311/2006 Coll. led to introduction of registering petrol stations and keeping the related statistics, as well as determining conditions for operation of public petrol stations. The effects in practice will include terminating the operation of mobile petrol stations as of the effective date of the relevant provisions as these stations posed a significant risk for the environment and safety of the general public. Illegal trading in and distribution of fuels persists on the Czech market and this phenomenon played a major role in deformation of the industry and resulted in evasion of consumer tax, in particular VAT, worth billions of crowns in Historical development W.A.G. group spol. s r.o. was established in 199. The first few years of the company s existence were characterised by gathering experience and searching for identity, as well

6 10 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 11 růstu. V roce 1999 W.A.G. v rámci programu zvyšování kvality as numerous successes and very dynamic growth. In 1999, a důvěryhodnosti získala jako první nestátní organizace W.A.G. obtained the ISO 9002 certificate as the first pri- v oboru certifikát ISO V roce 2000 bylo rozhodnuto vately owned organisation in the industry as a part of their o přechodu na vyšší právní formu a následném navýšení program for improving quality and credibility. A decision to základního kapitálu s cílem dále posílit důvěryhodnost change the company s legal form and subsequently increase společnosti vůči obchodním partnerům. K 1. lednu 2001 tak its registered capital in order to further strengthen the nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a.s. převzala veškeré company s credibility with its business partners was made závazky a pohledávky. Na přelomu let 2004 a 200 došlo ke in W.A.G. minerální paliva, a.s., a newly established změně vlastnické struktury a do společnosti přistoupil zahra- company thus assumed all obligations and receivables of the niční finanční investor ENDORSED INVESTMENT z Britských original company as at the 1st January The company s ostrovů, který zajistil podstatné navýšení základního kapitálu ownership structure changed between 2004 and 200 as the společnosti, jako důležitý předpoklad dalšího úspěšného roz- foreign financial investor ENDORSED INVESTMENT from voje společnosti. V stejné době W.A.G. zahájila své marketin- Great Britain became one of the shareholders and ensured gové aktivity v zahraničí a to na Slovensku a v Maďarsku. a significant increase in the company s registered capital as an important prerequisite for the company s further successful development. During the same time W.A.G. commenced its marketing activities abroad, specifically in Slovakia and Hungary. 4. Zpráva o činnosti společnosti 4. Report on the company s activities 4.1. Business activities in Introduction 2006 was characterised by further growth and extending the range of services, in particular in connection with the company s core product EUROWAG. W.A.G. once again achieved growth exceeding the industry average trade volume grew by 24 % and added value grew by 29 %. As at the end of the year, the company s estimated share on the market with fleet card issuers in the utility vehicle segment was 30 %, earning W.A.G. the 2nd place in the segment of fleet cards for utility vehicles, and 3% in mineral fuels wholesale. The company responded to the extensive development by making further investments in order to take advantage of identified opportunities and strengthen customer retention and loyalty. However, the development in 2006 also confirmed the urgent need for improving internal processes from planning to management of human resources. The management has initiated a range of activities in this respect and plans to allocate significant amount of finance to these over the following few years Wholesale and distribution of fuels Acquisitions of new suppliers in wholesale have not 4.1. Obchodní činnost v roce Úvod Rok 2006 byl rokem dalšího růstu a prohlubování nabídky služeb, zejména v souvislosti s nosným produktem společnosti EUROWAG. W.A.G. opět zaznamenala v oboru nadprůměrný růst obchodního obratu o 24 % a přidané hodnoty o 29 %. Odhadovaný podíl na trhu karetních flotilových vydavatelů v segmentu užitkových vozidel činil na konci roku 30 %, což staví W.A.G. na pozici č. 2 v segmentu flotilových karet pro užitková vozidla, a na poli velkoobchodu minerálních paliv 3 %. Extenzivní vývoj společnost reflektovala v podobě dalších investic za účelem zachytit identifikované příležitosti a posílit retenci a loajalitu zákazníků. Vývoj v roce 2006 však také potvrdil nezbytnou potřebu zdokonalování vnitřních procesů od plánování až po řízení lidských zdrojů. V tomto smyslu management inicioval řadu aktivit, do kterých budou v příštích letech alokovány nemalé finanční prostředky Velkoobchod a distribuce PHM Vzhledem k vytyčené politice rozvoje obchodů s vyšší přidanou hodnotou, nebyly podporovány akvizice nových odběratelů v oblasti velkoobchodu a to i přes velmi intenzivní poptávku na trhu v druhé polovině roku 2006, jež byla iniciována souběžným neplánovaným výpadkem tří dominantních dodavatelů motorových paliv v regionu. W.A.G. toto období úspěšně překonala díky stabilnímu, dlouhodobě rozvíjenému portfoliu dodavatelů a dobře formulovanými kontrakty. V průběhu celého roku tak docházelo pouze k dílčím optimalizacím zákaznického portfolia z pohledu platební kázně. Nové obchodní velkoobchodní případy společnost realizuje pouze pokud souběžně dochází k financování skladovacích kapacit pohonných hmot odběratele, či v jinak specifických případech EUROWAG Tento stěžejní produkt společnosti byl rozvíjen intenzivně v těchto oblastech: Výstavba značkových truckparků (truckcenter) EUROWAG. Akvizice nových odběratelů Nová webová aplikace Spoluúčast na projektu Mýto CZ První ze jmenovaných oblastí je důležitou součástí strategie produktu EUROWAG. Truckparky jsou donedávna v tuzemsku neznámá zařízení, výhradně určená řidičům užitkových vozidel, nabízející svým klientům na been supported owing to the company s policy focused on developing trade with a higher added value despite very intensive demand on the market in the second half of 2006 initiated by the unplanned simultaneous outage of three major suppliers of motor fuel in the region. W.A.G. successfully overcame this period owing to its stable portfolio of suppliers developed over an extended period of time and well formulated contracts. Therefore, the company limited its activities in this respect throughout the year to optimisation of the customer portfolio in terms of payment discipline. The company only implements new wholesale cases if they are combined with financing customer s fuel storage capacity or in otherwise specific cases EUROWAG The company s core product was intensively developed in the following areas: Construction of brand-name EUROWAG truck centres Acquisition of new customers New web application Participation in the Mýto CZ project The first of the areas listed above is a central part of

7 12 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 13 jednom místě čerpací stanici (speciálně uzpůsobenou pro TIR) na Diesel a AdBlue, střežené parkoviště, bistro, prodejnu potravin a doplňkového zboží, toalety, sprchy, odpočinkovou místnost řidičů a případně myčku nákladních vozidel. W.A.G. se jako první společnost v ČR jala systémové výstavby truckparků a pracuje tak souběžně na 4 projektech, jejichž předlohou byly nejlepší obdobné projekty realizované v západní Evropě. Truckparky EUROWAG tak nabízejí nejen něco v ČR zcela nebývalého, ale činí tak v mimořádné kvalitě. Všechny projekty mají společné umístění a to při dálničních tazích, přičemž tři z nich jsou u hranic se SRN a jeden projekt je realizován u Prahy. Ojedinělost projektů truckparků společnosti W.A.G. dále potvrzuje fakt, že v některých lokalitách jsou díky místním omezením neopakovatelná. Pro W.A.G. jsou truckparky EUROWAG výjimečnou příležitostí k budování značky, zvýšení loajality odběratelů a žádoucím zdrojem růstu příjmů ze služeb. Na konci roku 2006 byla spuštěna do provozu II. etapa truckparku EUROWAG na dálnici D1 - exit 11, v podobě Mycího centra s kapacitou 100 vozidel denně a střeženou odstavnou plochou pro 30 vozidel včetně zázemí pro řidiče. Dále v téže době truckpark EURO- WAG Cheb, kde v etapě I. vyrostla čerpací stanice a došlo k revitalizaci a dovybavení střežené odstavné plochy pro vozidel TIR. Akvizice nových odběratelů jsou kontinuální činností jež je rozvíjena zejména prostřednictvím sítě obchodních representantů. V roce 2006 W.A.G. s úspěchem operovala na třech národních trzích a to v ČR, Maďarsku a na Slovensku. Webové portály a byly již dlouhodobě velmi důležitou součástí komunikace mezi W.A.G. a jejími klienty. Díky technologické pokročilosti a uživatelské přátelskosti, byla vždy cenným zdrojem informací pro odběratele a důležitou součástí firemní identity. Další generace interaktivních portálů W.A.G. zprovozněná v srpnu 2006 reagovala na rozšiřování nabídky služeb a potřebu většího rozsahu poskytovaných dat. Díky tomu tento up-grade umocnil význam tohoto druhu vnější komunikace a utvrdil W.A.G. v pozici technologického a inovačního leadera v oboru. Rozhodnutím vlády ČR byly zahájeny práce na výstavbě mýtného systému, jež od zpoplatnil vybrané pozemní komunikace. W.A.G. jako přední the EUROWAG product strategy. Until recently, truck centres as facilities intended exclusively for drivers of utility vehicles offering a filling station (especially designed for trucks) for Diesel and AdBlue, a security car park, a bistro, a store with groceries and assorted goods, toilets, showers, a restroom for drivers and a truck wash in one location have been unknown in the Czech Republic. W.A.G. was the first company in the Czech Republic to begin systematic construction of truck centres and currently works on 4 projects based on the best projects of this kind implemented in Western Europe. Not only do EUROWAG truck centres offer something previously unheard of in the Czech Republic but they do so with an exceptionally high quality. All projects are similarly located along freeways three near the German border and one near Prague. The uniqueness of the truck centre projects implemented by W.A.G. is further highlighted by the fact that these projects cannot be repeated in certain locations due to local limitations. W.A.G. sees the EUROWAG truck centres as an exceptional opportunity for brand building, increasing customer loyalty and a desirable source of increasing revenue from services. The second stage of the EUROWAG truck centre along the D1 freeway exit 11, comprising a Washing Centre with the capacity of 100 vehicles per day and a security parking area for 30 vehicles, including facilities for drivers, was put into operation at the end of During the same time a security parking area for trucks was revitalised and additional facilities were constructed in the EUROWAG truck centre in Cheb, where a filling station was opened in the first stage of the project. Acquisition of new customers is a continuous activity carried out in particular through a network of sales representatives. In 2006, W.A.G. successfully operated on three national markets in the Czech Republic, Hungary and Slovakia. The company s web portals and www. eurowag.com have been an important element in the communication between W.A.G. and its clients over an extended period of time. These portals have always been a valuable source of information for customers and an important part of the corporate identity owing to their technical sophistication and user friendliness. The next generation of W.A.G. interactive portals was put into operation in August 2006 in response flotilový karetní vydavatel, byl přizván do projektu v pozici zúčtovatele mýtných plateb. Naším počátečním úkolem byla registrace uživatelů a jejich vozidel do mýtného systému a inkaso mýtných plateb od uživatelů systému s následnou agregovanou platbou státu. Veškeré přípravy byly soustředěny zejména do druhé poloviny roku a i přes dílčí problémy byl elektronický sytém výměny dat mezi ŘSD, firmou KAPSH a W.A.G. včas úspěšně spuštěn do provozu. Management společnosti si byl vědom významné příležitosti skýtající tento projekt a podřídil maximální retenci odběratelů veškeré obchodní kapacity. Výsledkem bylo, že W.A.G. před spuštěním systému do aktivního provozu zaregistrovala nejvíce SPZ ze všech flotilových karetních společností v post-pay režimu a potvrdila tak svou pozici nejdynamičtěji rostoucího subjektu na trhu za posledních let Tank&Go Tank&Go je projekt bezobslužných čerpacích stanic pro osobní vozidla, jež W.A.G. vyvíjí několik posledních let. Tank&Go je cíleným doplňkem do portfolia produktů W.A.G. neboť pokrývá segment, kde W.A.G. dosud nebyla aktivní a činí tak mimořádným způsobem. Za prvé jde ve střední a východní Evropě o zcela nový produkt (bezobslužné stanice jsou dosud známy pouze to the extended range of services and the need for a greater volume of the provided data. This upgrade has increased the importance of this type of external communication and confirmed W.A.G. s position of the technological and innovative leader in the industry. Construction of the toll system commenced according to a decision of the government of the Czech Republic and the use of selected roads have been subject to toll since W.A.G. was invited to participate in the project as an organisation processing toll payments owing to its position of a leading fleet card issuer. The company s initial task involved registration of users and their vehicles in the toll system and collection of toll payments from system users with the subsequent aggregate payment to the state. All preparation was carried out mainly during the second half of the year and the electronic system for data exchange between the Road and Motorway Directorate, KAPSH and W.A.G. was put into operation successfully and within the specified deadlines, despite certain problems. The company management was aware of the exceptional opportunity presented by this project and dedicated all of its sales capacity to maximum customer retention. As a result, W.A.G. registered the highest number of licence numbers of all fleet card issuers in the post-pay regime prior to the active operation of the system and confirmed its

8 14 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 1 v zemích západní Evropy), za druhé tento obchodní model přináší zcela nové ekonomické parametry do provozu čerpacích stanic a v neposlední řadě je žádoucím distribučním kanálem automobilových benzínů. Stanice Tank&Go se budou na trhu profilovat jako tvrdé diskontní stanice konkurující hypermarketovým stanicím, přičemž nabídnou moderní a neotřelý design. Otevření prvních stanic očekáváme shodně v ČR a SR v létě roku Aktivity v oblasti zpracování odpadů pokračovaly prověřováním jednotlivých lokalit a dekontaminačních projektů vhodných pro umístění technologie Stabilizace a Solidifikace. Vzhledem ke specifičnosti úkolu očekáváme pokračování těchto aktivit i v roce Výhled na rok 2007 a následující období Pro následující rok management vytyčil nad rámec běžné agendy tyto priority: Spuštění systematizovaných PR aktivit s cílem zvýšení spontánní znalosti W.A.G. a jejích produktů mezi odbornou i laickou veřejností, podpora specifických projektů a stimulace legislativního prostředí s přímým vlivem na aktivity W.A.G. Zahájení produkce čtvrtletníku EW kurýr Přebudování HW infrastruktury a dokončení implementace nového informačního systému za účelem zvýšení dostupnosti, kapacity, spolehlivosti a funkčnosti IS a tím vytvoření zázemí pro další expanzi společnosti a zvýšení efektivity pracovních procesů. Mezinárodní expanze prostřednictvím aliancí s vhodnými lokálními subjekty s konečným cílem celoevropské akceptace karet EUROWAG pro platby motorové nafty a souvisejících služeb (mýto, tunely, atp.). Dostavba truckparku EUROWAG Rozvadov Pokračování v přípravě projektu truckparku EURO- WAG Ustí n./l. Identifikace a rozvoj možných aktivit s vyšší přidanou hodnotou podporující stávající nosné produkty společnosti. Spuštění prvních dvou čerpacích stanic Tank&Go v lokalitách Praha a Bratislava. Rozvoj lidských zdrojů, především pak doplnění managementu společnosti o pozici Sales Manager a Senior Controller, dále pak vybraných míst na centrále společnosti a obsazení pozic národních representantů pro Polsko a Rumunsko. position of an entity with the greatest dynamic growth on the market over the last years Tank&Go Tank&Go is a project introducing unattended petrol stations for passenger cars and W.A.G. has been working on this project over the last few years. Tank&Go is a systematically selected addition to the product portfolio of W.A.G. as it addresses a segment where W.A.G. has not been active until recently and represents a unique initiative. Firstly, this is a brand new product in the Central and Eastern Europe (unattended petrol stations have so far been a common concept exclusively in Western European countries). Secondly, this sales model introduces completely new economic parameters in the operation of petrol stations. Last but not least, it represents a desirable distribution channel for petrol. Tank&Go stations will be profiled on the market as hard discount stations competing with hypermarket petrol stations and offering modern and unusual design. Opening of the first stations is expected simultaneously in the Czech Republic and Slovakia in summer The company s activities in waste processing involved checking individual locations and decontamination projects suitable for application of the Stabilization and Solidification technology. These activities are expected to continue in 2008 owing to the specific character of this task Outlook for 2007 and the following periods The company management determined the following priorities for the following year beyond the scope of the regular activities: Commencement of systematic PR activities in order to increase spontaneous awareness of W.A.G. and its products among experts, as well as the general public, support for specific projects and stimulation of the legislative environment with direct impact on activities of W.A.G. Launching the quarterly publication EW kurýr. Reconstruction of the HW infrastructure and finalising the implementation of a new information system in order to increase the availability, capacity, reliability and functionality of the IS and thus create conditions for expanding the company s business Docílit obratu 4,8 mld. Zisk před zdaněním 2 mil. Kč 4.3. Charitativní činnost a aktivity v oblasti kultury a sportu V roce 2006 W.A.G. vytvořila dlouhodobou strategii alokace finančních zdrojů v oblasti charity a podpory sportovně kulturních činností. První vybranou oblastí jsou dlouhodobé stipendijní programy pro nadané děti z dětských domovů. Cílem projektu je vyjít vstříc těm žákům, kteří prokazují již na základních školách nadprůměrné výsledky a mají zájem o následná studia na soukromých středních školách, gymnáziích či odborných učilištích, případně chtějí dále pokračovat na vysoké školy, nebo jiná nástavbová výuková zařízení formou denního studia. Systém bude nastaven tak, aby vyzdvihl a ocenil úsilí jednotlivce v rámci osobního vzdělávacího procesu a následně podpořil jeho hladké začlenění do samostatného života. Finanční prostředky jsou určeny nejen na platbu školného, ale i na úhradu výukových pomůcek a kapesné. W.A.G. v roce 2006 spustila pilotní projekt ve spolupráci s DD v Ostrově nad Ohří. V případě kladné odezvy ze strany vedení Domova a přiměřených výsledků konzumentů stipendií, bude tento program v následujících letech nabízen dalším ústavům v různých regionech ČR. Druhým cílem finančních prostředků je podpora perspektivních nezávislých týmů závodních silničních motocyklů. Cílem těchto aktivit je představit W.A.G. spolu s úspěšnými projekty v rámci motoristického sportu. Konkrétním počinem pak v roce 2006 byla spolupráce s týmem Šrámek-motor-racing-team, jež přinesla plody v podobě vítězství titulu mistra republiky do 20 ccm a titul více-mistra Evropy v téže kategorii. further and increasing effectiveness of working processes. International expansion through alliances with suitable local entities with the ultimate aim to ensure that EUROWAG cards are accepted throughout Europe as a form of payment for motor oil and associated services (toll, tunnels, etc.). Completion of the EUROWAG truck centre in Rozvadov. Further preparation for the EUROWAG truck centre project in Ustí n./l. Identification and development of potential activities with a higher added value supporting the company s existing core products. Putting the first two Tank&Go petrol stations in Prague and Bratislava into operation. Development of human resources and in particular including the posts of a Sales Manager and Senior Controller in the company management, creating selected positions in the company headquarters and filling posts of national representatives for Poland and Romania. Achieving the turnover of 4.8 billion. Profit before tax CZK 2 million Charity and activities in culture and sport In 2006, W.A.G. developed a long-term strategy for allocating financial resources in charity and support for sporting and cultural activities. Long-term scholarship programs for talented children from children s homes are the first selected area. The aim of this project is to help those pupils who achieve outstanding results in basic education and are interested in continuing their studies at private secondary schools, grammar schools or apprentice centres or aspire to study at universities or other tertiary institutions as full-time students. The system will be designed to highlight and reward efforts of individuals in their education and provide support for their progress towards independent way of living. The allocated finance is intended not only for school fees, but also for covering the cost of teaching aids and providing pocket money. In 2006, W.A.G. launched a pilot project in cooperation with the children s home in Ostrov nad Ohří. If the program receives a positive response from the management of the children s home and the children receiving scholarship achieve adequate results, this program will

9 16 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 17. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami be offered to other institutions in various regions in the Czech Republic during the following years. V souladu s ust. 66, odst. 9 obchodního zákoníku předkládá- Support for promising independent road motorcycling me tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami: teams is the second selected purpose. The aim of these activities is to introduce W.A.G. in connection with Ovládající osoba Martin Vohánka; akcionář se 60% podílem na základním kapitálu společnosti, má se společností uzavřeny následující smlouvy: Smlouva o převodu akcií společnosti 1. Česká olejářská a.s., uzavřená dne (dále jen Smlouva ). Na základě uzavřené Smlouvy společnost k eviduje vůči ovládající osobě dlouhodobý závazek ve výši 18 mil. Kč a krátkodobý závazek ve výši mil. Kč. K nemá společnost vůči ovládající osobě jiné závazky nebo pohledávky. Ovládající osoba ENDORSED INVESTMENT; akcionář se 40% podílem na základním kapitálu společnosti, nemá se společností uzavřeny žádné smlouvy a k nemá vůči společnosti žádné závazky ani pohledávky. successful projects in motoring sport. In 2006, these activities involved specifically cooperation with the Šrámek-motor-racing-team and resulted in winning the national championships in motorcycles up to 20ccm and the second place in the European championships for the same category.. Report on relationships with associated entities This report on relationships between associated entities is presented in accordance with the provision of Section 66, Paragraph 9 of the Commercial Code: Společnosti jako osobě ovládané nevznikla žádná újma z titulu smluv nebo opatření ve vztahu k ovládajícím osobám Martina Vohánky a ENDORSED INVESTMENT. The controlling entity - Mr. Martin Vohánka, a shareholder with a 60% share in the company s registered capital has concluded the following contracts with the company: Contract on transferring shares of 1. Česká olejářská a.s. concluded on (hereinafter only as the Contract ). Based 6. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 6. Auditor s report on verifying the financial statements on the concluded Contract the company records a long-term liability of CZK 18 million and a short-term liability of CZK million as at The company has no other liabilities or receivables with regard to the controlling entity as at Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s., tj. Rozvahu k , Výkaz zisku a ztráty za období od do a Přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. We have verified the attached Financial Statements of W.A.G. minerální paliva, a.s., i.e. the Balance Sheet as at , Income and Loss Account for the period and the Attachment to these Financial Statements, including the description of the used major accounting The controlling entity ENDORSED INVESTMENT, a shareholder with a 40% share in the company s registered capital has not concluded any contracts with the company and has no liabilities or receivables with regard to the company as at Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace v této účetní závěrce v souladu s českými účetními předpisy odpovídá sta- methods Responsibility of the statutory body of the unit of account for the Financial Statements The statutory body of W.A.G. minerální paliva, a.s. is responsible for completing the Financial Statements and The company as a controlled entity suffered no damage arising from contracts or measures with regard to the controlling entities Mr. Martin Vohánka and ENDORSED INVESTMENT. tutární orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením předmětu účetnictví a finanční accurate illustration of the subject of accounting and the financial situation in these Financial Statements in accordance with the Czech accounting regulations. This obligation of the company s statutory body includes pro- situace v této účetní závěrce tak, aby neobsahovala posing, implementing and ensuring internal supervision významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo of completing the Financial Statements and illustrating chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody the subject of accounting and the financial situation a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. accurately in these Financial Statements to ensure that 6.2. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v soula- these statements do not contain any major discrepancies caused by a fraud or error, selecting and applying suitable accounting methods and making accounting estimates appropriate for the relevant situation.

10 18 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 19 du se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace v této účetní závěrce. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Ověřili jsme též soulad Výroční zprávy společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s.. Naším úkolem je 6.2. The auditor s responsibility The auditor s task is to issue an opinion on these Financial Statements based on the carried out audit. The audit has been carried out in accordance with the act on auditors and the International Standards on Auditing and the related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. According to these standards we are required to observe ethical standards and plan and carry out the audit in a manner allowing us to determine with reasonable confidence that the Financial Statements do not contain any major discrepancies. The audit involves carrying out auditing procedures in order to obtain information as evidence of the amounts and facts recorded in the Financial Statements. Selection of particular auditing procedures and assessment of the risks that the Financial Statements contain major discrepancies caused by a fraud or error are at the discretion of the auditor. When assessing these risks, the auditor takes into account the internal supervision relevant to the completion of the Financial Statements and accurate illustration of the subject of accounting and the financial situation in these Financial Statements. The purpose of assessing the internal supervision is to propose suitable auditing procedures rather than make a statement on the effectiveness of the internal supervision. Furthermore, the audit includes assessment of suitability of the applied accounting methods and appropriateness of accounting estimates made by the management, and evaluation of the overall presentation of the Financial Statements. We believe that the information obtained as evidence provides a sufficient and suitable basis for issuing this statement The auditor s statement We are of the opinion that the Financial Statements provide a truthful and accurate record of the assets, zení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v přiložené Výroční zprávě společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami obsažené v této Výroční zprávě. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti W.A.G. minerální paliva, a.s. k BVM Audit s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Legal & Accounting Network Worldwide Všebořická 82/2, Ústí nad Labem osvědčení KAČR č. 277 Ing. Vlasta Vagnerová osvědčení KAČR 1712 V Ústí nad Labem, dne cial Statements referred to above. The statutory body of W.A.G. minerální paliva, a.s. is responsible for the accuracy of the Annual Report. Our task is to issue a statement on consistency of the Annual Report with the Financial Statements based on the carried out verification. The verification has been carried out in accordance with the International Standards on Auditing and the related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. These standards require that the auditor plans and carries out the verification in a manner allowing the auditor to determine with reasonable confidence that the information included in the Annual Report describing the facts subject to representation in the Financial Statements is consistent with the relevant Financial Statements in all major aspects. We are confident that the carried out verification provides a reasonable basis for issuing the auditor s statement. We are of the opinion that the information stated in the attached Annual Report of W.A.G. minerální paliva, a.s. as at is consistent with the Financial Statements referred to above in all major aspects. BVM Audit s.r.o. Member of the international association of independent professional companies MSI Legal & Accounting Network Worldwide Všebořická 82/2, Ústí nad Labem KAČR certificate no. 277 vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou. liabilities and financial situation of W.A.G. minerální paliva, a.s. as at , as well as the expenses, revenues and profit or loss for 2006, in accordance with Ing. Vlasta Vagnerová (Signature illegible) KAČR certificate no (Round seal of BVM Audit s.r.o.) Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobra- the Czech accounting regulations Auditor s report on verifying the Annual Report We have also verified the consistency of the Annual Report of W.A.G. minerální paliva, a.s. with the Finan- Ústí nad Labem,

11 20 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 21 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 00/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 00/2002 Coll. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: PROFIT AND LOSS ACCOUNT classified by type as of units: CZK thousands Year: 2006 Month: 12 ID No.: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 168/17, Praha/Prague Modřany, Přílohy 1 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni Rozvaha v druhovém členění ke dni Přehled o finančních tocích v druhovém členění ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu v druhovém členění ke dni Příloha k účetní závěrce za rok 2006 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 00/2002 Sb. 4 bod 10) 6 Dlouhodobý hmotný majetek 7 Aktuální výpis z obchodního rejstříku Attachments 1 Profit and loss account classified by type as of Balance sheet classified by type as of Cash flow classified by type as of Statement on changes in equity classified by type as of Notes on the 2006 financial statements (statement in full extent pursuant to Decree No. 00/2002 Coll., Section 4, Subsection 10) 6 Long term assets 7 - Current excerpt from the Commercial Register Označ. Item VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT PROFIT AND LOSS ACCOUNT číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Accounting period sledovaném referenced minulém past a b 1 2 I Tržby za prodej zboží Revenues from the sale of goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží Costs of goods sold Obchodní marže Sale margin II. Výkony Production II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Revenues from the sale of own products and services II. 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti Change of status of stock from own activities 06 II. 3 Aktivace Capitalization 07 II. 4 07a B. Výkonová spotřeba Production consumption B. 1 Spotřeba materiálu a energie Consumed material and utility expenses B. 2 Služby Services B. 3 10a + Přidaná hodnota Added value C. Osobní náklady součet Total staff costs C. 1 Mzdové náklady Wage expenses C. 2 Odměny členům orgánů splečnosti a družstva Remuneration of board members 14 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Costs of social security and health insurance C. 4 Sociální náklady Social security expenses C. 16a D. Daně a poplatky Taxes and fees E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Depreciation of intangible and tangible fixed assets III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Revenues from disposals of fixed assets and materials III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Revenues from disposals of fixed assets III. 2 Tržby z prodeje materiálu Revenues from disposals of materials 21 III. 3 21a F. Zůstataková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu Net book value of fixed assets and materials sold F. 1 Zůstataková cena prod. dlouhodobého majetku Net book value of fixed assets sold F. 2 Prodaný materiál Material sold 24 F. 3 24a G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Changes in operating reserves and provisions and in comprehensive deferred expenses IV. Ostatní provozní výnosy Other operating revenues H. Ostatní provozní náklady Other operating expenses V. Převod provozních výnosů Transfer of operating revenues 28 I. Převod provozních nákladů Transfer of operating expenses 29 * Provozní výsledek hospodaření Operating profit/loss

12 22 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 23 Označ. Item Výkaz zisku a ztrát Profit and loss account číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období Accounting period sledovaném referenced minulém past a b 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Revenues from sales of securities and ownership interests J. Prodané cenné papíry a podíly Securities and ownership interests sold VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Revenues from long term financial assets 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Revenues from interests in regulated and controlled entities and accounting units under substantial influence 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Revenues from other investment securities and ownership interests 3 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Revenues from other long term financial assets 36 VII. 4 36a VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku Revenues from short term financial assets 37 K. Náklady z finančního majetku Financial asset expenses 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Revenues from revaluation of securities and derivatives 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Costs of revaluation of securities and derivatives 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční účasti Changes in financial reserves and provisions 41 X. Výnosové úroky Interest received N. Nákladové úroky Interest paid XI. Ostatní finanční výnosy Other financial revenues O. Ostatní finanční náklady Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů Transfer of financial revenues 46 P. Převod finančních nákladů Transfer of financial expenses 47 * Finanční výsledek hospodaření Profit/Loss from financial operations Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Income tax on ordinary income Q. 1 splatná due Q. 2 odložená deferred Q. 3 1a ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost Ordinary income XIII. Mimořádné výnosy Extraordinary revenues 3 R. Mimořádné náklady Extraordinary expenses 4 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Income tax on extraordinary income S. 1 splatná due 6 S. 2 odložená deferred 7 S. 3 7a * Mimořádný výsledek hospodaření Extraordinary income 8 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) Transfer of share in profit or loss to partners (+/ ) 9 *** Výsledek hospodaření za účetní období Profit/Loss of current accounting period (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Trading income before tax Sestaveno dne Executed on Právní forma účetní jednotky Legal form of the accounting unit akciová společnost stock company Předmět podnikání Purpose of business nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Martin Vohánka Poznámka Note Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 00/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 00/2002 Coll. ROZVAHA v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: BALANCE SHEET classified by type as of units: CZK thousands Year: 2006 Month: 12 ID No.: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 168/17, Praha/Prague Modřany, Označ. Item AKTIVA ASSETS číslo Běžné účetní období Current accounting period Minulé období Netto a b řádku Brutto Gross Korekce Correction Netto Net Past period Net AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS A. 1 Pohledávky za upsaný základní kapitál Receivables for capital subscriptions 002 A a B. Dlouhdobý majetek Fixed assets B. I Dlouhdobý nehmotný majetek Intangible fixed assets B. I. 1. Zřizovací výdaje Organization costs 00 B. I. 2. Nehmotné výsledky vývoje a výzkumu Intangible results of research and development 006 B. I. 3. Software Software B. I. 4. Ocenitelná práva Assessable rights 008 B. I.. Goodwil (+/ ) Goodwil (+/ ) 009 B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Other intangible fixed assets 010 B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Advance payments for intangible fixed assets B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek TOTAL ASSETS 012 B. I a B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets B. II. 1. Pozemky Land B. II. 2. Stavby Structures B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů Perennial crops 017 B. II.. Základní stádo a tažná zvířata Breeding and draught animals 018 B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Other tangible fixed assets 019 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets in progress B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Advance payments for tangible fixed assets 021 B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/ ) Gains or losses from acquired assets (+/ ) B. II a B. III. Dlouhodobý finanční majetek Long term financial assets 023 B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. Podíly v ovládaných a řízených osobách Interests in regulated and controlled entities Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Interests in accounting units under substantial influence Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Other securities and ownership interests B. III. 4. Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Loans and credits regulating and controlling entity, substantial influence 027 B. III.. Jiný dlouhodobý finanční majetek Other long term financial assets 028 B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Acquired long term financial assets B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Advance payments for long term financial assets 030 B. III

13 24 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 2 Označ. Item AKTIVA ASSETS číslo Běžné účetní období Current accounting period Minulé období Netto a b řádku Brutto Gross Korekce Correction Netto Net Past period Net C. Oběžná aktiva Current assets C. I Zásoby Inventory C. I. 1. Materiál Material 033 C. I. 2. Nedokončený výroba a polotovary Work in progress and semi finished products 034 C. I. 3. Výrobky Products 03 C. I. 4. Zvířata Animals 036 C. I.. Zboží Goods C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby Advance payments for inventory 038 C. I a C. II. Dlouhodobé pohledávky Long term receivables 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade receivables 040 C. II. 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba Receivables regulating and controlling entity 041 C. II. 3. Pohledávky podstatný vliv Receivables substantial influence 042 C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants 043 C. II.. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Long term advance payments 044 C. II. 6. Dohadné účty aktivní Contingent accrued revenues 04 C. II. 7. Jiné pohledávky Other receivables 046 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka Deferred tax receivable 047 C. II a C. III. Krátkodobé pohledávky Short term receivables C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade receivables C. III. 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba Receivables regulating and controlling entity 00 C. III. 3. Pohledávky podstatný vliv Receivables substantial influence 01 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Receivables from partners, cooperative members and syndicate participants 02 C. III.. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social security and health insurance 03 C. III. 6. Stát daňové pohledávky Due from state tax receivables C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy Short term advance payments 0 C. III. 8. Dohadné účty aktivní Contingent accrued revenues C. III. 9. Jiné pohledávky Other receivables C. III a C. IV. Krátkodobý finanční majetek Short term financial assets C. IV. 1. Peníze Cash C. IV. 2. Účty v bankách Bank accounts C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly Short term securities and ownership interests 061 C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Acquired short term financial assets 062 C. IV.. 062a D. I. Časové rozlišení Accruals and deferrals D. I. 1. Náklady příštích období Deferred expenses D. I. 2. Komplexní náklady příštích období Comprehensive deferred expenses 06 D. I. 3. Příjmy příštích období Accrued revenues 066 D. I a Označ. Item a PASIVA LIABILITIES b číslo řádku Běžné účetní období Current accounting period Minulé období Netto Past period Net 6 PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES A. Vlastní kapitál Equity capital A. I. Základní kapitál Registered capital A. I. 1. Základní kapitál Registered capital A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Own shares and own business shares 071 A. I. 3. Změny základního kapitálu(+/ ) Changes in registered capital (+/ ) 072 A. I a A. II. Kapitálové fondy Capital funds A. II. 1. Emisní ažio Share premium 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy Other capital funds 07 +,600 +,600 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/ ) Gains or losses from revaluation of assets and liabilities A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/ ) Gains or losses from revaluation in case of transformation 077 A. II.. 077a A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Reserve funds, indivisible fund and other funds from profit A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutory reserve fund / Indivisible fund A. III. 2. Statutární a ostatní fondy Statutory and other funds 080 A. III a A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Profit/Loss from previous years A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Retained earnings from previous years A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let ( ) Accumulated losses from previous years ( ) 083 A. IV a A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) Profit/Loss of the current accounting period (+/ ) A. V a B. Cizí zdroje External sources B. I. Rezervy Reserves 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Provisions under special legal regulations 087 B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky Provision for pension and similar liabilities 088 B. I. 3. Rezerva na daň z příjmu Provision for income tax 089 B. I. 4. Ostatní rezervy Other reserves 090 B. I.. 090a B. II. Dlouhodobé závazky Fixed liabilities B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Trade liabilities 092 B. II. 2. Závazky ovládající a řídící osoba Liabilities regulating and controlling entity 093 B. II. 3. Závazky podstatný vliv Liabilities substantial influence 094 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Liabilities to partners, cooperative members and syndicate participants B. II.. Dlouhodobě přijaté zálohy Long term advances received 096 B. II. 6. Vydané dluhopisy Bonds issued 097 B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě Long term notes payable 098 B. II. 8. Dohadné účty pasivní Contingent accrued expenses 099 B. II. 9. Jiné závazky Other liabilities B. II. 10. Odložený daňový závazek Deferred tax payable B. II a

14 26 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 27 Označ. Item a PASIVA LIABILITIES b číslo řádku Běžné účetní období Current accounting period Minulé období Netto Past period Net 6 B. III. Krátkodobé závazky Current liabilities B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Trade liabilities B. III. 2. Závazky ovládající a řídící osoba Liabilities regulating and controlling entity 104 B. III. 3. Závazky podstatný vliv Liabilities substantial influence 10 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Liabilities to partners, cooperative members and syndicate participants B. III.. Závazky k zaměstnancům Liabilities to employees B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění Liabilities to social security and health insurance B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace Due to state taxes payable and subsidies B. III. 8. Krátkodobě přijaté zálohy Short term advances received 110 B. III. 9. Vydané dluhopisy Bonds issued 111 B. III. 10. Dohadné účty pasivní Contingent accrued expenses B. III. 11. Jiné závazky) Other liabilities B. III a B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bank credits and assistance B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Long term bank loans B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry Short term bank loans B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci Short term financial aids 117 B. IV a C. I. Časové rozlišení Accruals and deferrals C. I. 1. Výdaje příštích období Deferred expenses C. I. 2. Výnosy příštích období Accrued revenues C. I a Sestaveno dne Executed on Právní forma účetní jednotky Legal form of the accounting unit akciová společnost stock company Předmět podnikání Purpose of business nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Martin Vohánka Poznámka Note Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 00/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 00/2002 Coll. Označ. Item PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: CASH FLOW classified by type as of units: CZK thousands Year: 2006 Month: 12 ID No.: TEXT TEXT Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období P Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Cash flow from the main business activity (operating activities) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 168/17, Praha/Prague Modřany, Skutečnost v běžném účetním období Accounting period sledovaném referenced minulém past Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 91 až 96) Accounting profit or loss from ordinary activity before tax (accounts nos are not included) A.1. Úpravy o nepeněžní operace Adjusted by non-cash transactions A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) Depreciation of fixed assets (+), excluding net book value of fixed assets sold, and depreciation of adjustments to acquired assets (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv Change in adjustments, reserves A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů -, do nákladů + ) Profit (loss) from the sale of fixed assets (+/-) (recorded to revenues -, expenses + ) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku Dividends and profit shares received A.1.. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) Recorded interest expense (+), excluding capitalised interests and recorded interest revenue (-) A.1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace Adjusted by other non-cash transactions A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Net cash flow from operating activities before tax, changes in working capital and excluding extraordinary items A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Change in non-cash items in working capital A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Change in operating receivables (+/-), accrued asset accounts and estimated asset accounts A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Change in short-term liabilities from operating activities (+/-), liability accounts and estimated liability accounts A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) Total staff costs A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů Change in short-term financial assets not included in cash and cash equivalents A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Net cash flow from operating activities before tax and extraordinary items A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-) Interest paid excluding capitalised interest (-) A.4. Přijaté úroky (+) Interest received (+) A.. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) ncome tax paid from ordinary activities and supplementary taxation for previous periods (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Revenues and expenses connected with extraordinary accounting transactions, creating extraordinary profit or loss, including income tax due sand settled from extraordinary activity A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) Dividends and profit shares received (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net cash flow from operating activities Peněžní toky z investiční činnosti Cash flow from investment activity B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Acquisition costs of fixed assets B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv Revenues from sales of fixed assets B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám Loans and credits to related parties B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net cash flow from investment activities Peněžní toky z finančních činností Cash flow from financial activity C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty Impact of changes in long-term or short-term liabilities included in financial activities on cash and cash equivalents

15 28 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 29 C.2. C.2.1. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Impact of changes in equity on cash and cash equivalents Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) Increase in cash and cash equivalents relating to an increase in the registered capital or the reserve funds, including advance payments made thereof (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Payment of equity shares to members/partners (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Other monetary investment contributions made by partners and shareholders (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) Repayment of loss by partners (+) C.2.. Přímé platby na vrub fondů (-) Direct payments to funds (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) Dividends or profit shares paid, including withholding tax paid, and financial settlement with partners in general commercial partnerships and general partners of limited partnerships (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net cash flow from financial activities F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Net increase or decrease of cash R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Cash and cash equivalents, end of period Příloha k účetní závěrce za rok 2006 (výkaz v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 00/2002 Sb. 4 bod 10) Notes on the 2006 financial statements (statement in full extent pursuant to Decree No. 00/2002 Coll., Section 4, Subsection 10) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 00/2002 Sb. Minimum binding list of information pursuant to Decree No. 00/2002 Coll. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok: 2006 Měsíc: 12 IČ: STATEMENT ON CHANGES IN EQUITY classified by type as of units: CZK thousands Year: 2006 Month: 12 ID No.: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: Business name or other name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště: Registered office or residence of the accounting unit and place of business if different from the residence: Na Pankráci 168/17, Praha/Prague Modřany, I. Obecné údaje o účetní jednotce I. General information TEXT TEXT Počáteční zůstatek Balance, beginning of period Zvýšení Increase Snížení Decrease Konečný zůstatek Balance, end of period A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) Registered capital recorded in the Commercial Register (411) B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) Registered capital not recorded in the Commercial Register (419) 0 0 C.1. Základní kapitál (411+/- 419) Equity (411+/- 419) XXX XXX XXX C.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 22) Own shares and own ownership interests (-22) C. Základní kapitál (C.1 + C.2) Registered capital (C.1 + C.2) XXX XXX XXX D. Emisní ážio (412) Share premium (412) E. Rezervní fondy (421) Reserve funds (421) F. Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) Other funds created from profit (422, 423, 427) G. Kapitálové fondy (413) Capital funds (413) H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku Differences from revaluation outside profit/loss I. Zisk účetních období (428 + D 431) Profit for accounting periods (428 + D 431) J. Ztráta účetních období (429 + MD 431) Loss for accounting periods (429 + MD 431) K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Profit/loss for accounting period after tax XXX XXX XXX Vlastní kapitál celkem (součet C až K) Equity total (sum of items C to K) Sestaveno dne Executed on Právní forma účetní jednotky Legal form of the accounting unit akciová společnost stock company Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Signature of the accounting unit s statutory body or signature of the person who is the accounting unit Martin Vohánka Předmět podnikání Purpose of business nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu purchase, sale and storage of fuels and lubricants, including import thereof Poznámka Note I.1. Základní údaje Název účetní jednotky: W.A.G. minerální paliva, a.s. Právní forma podnikání: akciová společnost Sídlo: Na Pankráci 168/17, Praha 4, PSČ IČO: Datum vzniku: 4. prosince 2000 Předmět činnosti: - velkoobchod s pohonnými látkami, - provozování flotilového karetního systému, - provozování čerpacích stanic I.2. Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky Společník podíl v % Martin Vohánka 60 % ENDORSED INVESTMENT Ltd. 40 % I.3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku V roce 2006 nebyly žádné změny ani dodatky v obchodním rejstříku. I.1. Basic data Name of the accounting unit: W.A.G. minerální paliva, a.s. Legal form: joint stock company Registered office: Na Pankráci 168/17, Praha 4, PSČ Identification No.: The date of creation of the accounting unit: 4. prosince 2000 Business activities: - wholesale and distribution of mimeral fuels - issuer of the credit fleet cards - construction and managing of petrol stations I.2. Entities holding more than 20% of the registered capital of the accounting unit Partner Share in % Martin Vohánka 60 % ENDORSED INVESTMENT Ltd. 40 % I.3. Changes in and amendments to the Commercial Register There were no changes in and amendments to the Commercial Register in 2006.

16 30 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 31 I.4. Organizační struktura podniku a její změny Společnost je řízena centrálně ředitelem společnosti. Řediteli společnosti jsou přímo podřízeni zaměstnanci správy, obchodní representanti a vedoucí jednotlivých středisek. Vedoucím středisek podléhají zaměstnanci středisek (čerpací stanice, myčka kamionů). Během roku 2006 nedošlo v této organizační struktuře k žádné změně. I.. funkce Statutární orgány účetní jednotky ke konci účetního období předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva I.6. funkce stav ke Martin Vohánka Petr Husák David Holý stav ke Martin Vohánka Petr Husák David Holý Dozorčí orgány účetní jednotky ke konci účetního období stav ke stav ke předseda dozorčí rady Tim Cox Tim Cox člen dozorčí rady Hana Hradská Hana Hradská člen doorčí rady Alena Dekiská Alena Dekiská II. II.1. Podíly v obchodních společnostech nebo družstvech Obchodní společnosti a družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu název NETTO spol. s r.o. IČ sídlo Na Pankráci 168/17, Praha 4 podíl na ZK (%) 100 % vlastní kapitál k tis. Kč VH k tis. Kč Údaje společnosti NETTO spol. s r.o. nebyly v době sestavení závěrky známy, proto jsou uvedeny údaje roku 200. II.2. Ovládací smlouvy, smlouvy o převodech zisku Ovládací smlouva a ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena. I.4. Company s organizational structure and changes therein The company is managed centrally by the company Director. Administration employees, traveling salesmen and the heads of individual operations report directly to the company Director. Employees of individual operations (gas stations, truck wash) report directly to the heads of individual operations. There were no changes in the organizational structure in I.. Position Statutory bodies of the accounting unit as at the end of the accounting period Chairman of the Board Vice-Chairman of the Board Member of the Board I.6. Position as at December 31, 2006 Martin Vohánka Petr Husák David Holý as at December 31, 200 Martin Vohánka Petr Husák David Holý Supervisory bodies of the accounting unit as at the end of the accounting period Chairman of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board II. II.1. as at December 31, 2006 Tim Cox Hana Hradská as at December 31, 200 Tim Cox Hana Hradská Alena Dekiská Alena Dekiská Shares in commercial companies or cooperatives Commercial companies and cooperatives where the accounting unit holds more than 20% of their registered capital Name NETTO spol. s r.o. IČ Registered office Na Pankráci 168/17, Praha 4 Share (%) 100 % Equity as at December 31, 200 VH as at December 31, 200 CZK,067 thousand CZK -3,734 thousand As at the preparation of these Financial Statements, the data for NETTO spol. s r.o. were not known, therefore, the 200 data were included. II.2. Controlling contracts, contracts for profit transfer Neither the controlling contract nor the contract for profit III. III.1. Osobní náklady Průměrný počet zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců v roce průměrný počet zaměstnanců v roce z toho členů řídících orgánů průměrný počet řídících pracovníků v roce Průměrný počet řídících pracovníků v roce III.2. Průměrný počet zaměstnanců osobní náklady na zaměstnance 2006 osobní náklady na řídící zaměstnance 2006 osobní náklady na zaměstnance 200 osobní náklady na řídící zaměstnance 200 III tis. Kč 322 tis. Kč tis. Kč 323 tis. Kč Další odměny členů statutárních orgánů Společnost v roce 2006 nevyplácela žádné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů. IV. Plnění poskytnutá statutárním orgánům, členům statutárních orgánů nebo jiných řídících a dozorčích orgánů Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní tak nepeněžní podobě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů nebyly v roce 2006 poskytnuty. V. Informace o aplikaci obecných účetních zásad V.1. Zásoby Nakupované zásoby složka zásob způsob ocenění vedlejší pořizovací náklady Zboží na skladě pořizovacími cenami; při vyskladnění používána metoda FIFO Doprava, poštovné, balné Zásoby vlastní výroby. Účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby. Změny způsobů oceňování zásob v průběhu účetního období. V roce 2006 nebyly žádné změny ve způsobu oceňování zásob. III. III.1. Staff costs The average number of employees Average number of employees in Average number of employees in of which were managers Average number of managers in Average number of managers in III.2. Staff costs per employee, including managers Staff costs per employee 2006 Staff costs - managers Staff costs per employee 200 Staff costs - managers tis. Kč 322 tis. Kč tis. Kč 323 tis. Kč III.3. Other remuneration paid to the statutory and supervisory bodies The company did not pay any remuneration to the members of the statutory and supervisory bodies in 2006 IV. Deliveries provided to the statutory bodies, their members or to the members of other managing and supervising bodies In 2006, no loans, credits, securing or other deliveries in either financial or non-financial form were provided to any persons who are the statutory body, or its members, or to the members of other managing and supervising bodies, including any former members of these bodies. V. Information on applying the general accounting principles V.1. Inventories Purchased inventory Inventory type Valuation method Additional acquisition costs Stock inventory valued at the acquisition price; the FIFO method used for handling purposes (stock-out) transport, shipping, handling Inventory of own production. The accounting unit produces no inventory as its own production. Changes in the valuation method during the accounting period. There were no changes in the inventory valuation method in transfer were entered into.

17 32 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 33 V.2. Dlouhodobý majetek V.2.1 Obsahová náplň vlastních nákladů, kterými se oceňuje dlouhodobý majetek vyrobený ve vlastní režii. V.2. Fixed assets V.2.1 Type of own costs used for valuating fixed assets produced at the company s own costs. The accounting V. 4. Změny účetních metod a způsob uvádění srovnatelných údajů ve výkazech V roce 2006 nedošlo ke změnám účetních metod. V. 4. Changes in the accounting methods and comparability of the provided data There were no changes in the accounting methods in V roce 2006 účetní jednotka nevytvářela žádný dlouhodobý majetek ve vlastní režii. V.2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny. V roce 2006 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena. V.2.3. Hodnoty pro tvorbu opravných položek k dlouhodobému majetku. V roce 2006 nebyla vytvářena opravná položka k dlouhodobému majetku. V.2.4. Způsob odpisování dlouhodobého majetku. třída majetku Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Odpisové plány: třída majetku Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek způsob odepisování lineární lineární lineární lineární lineární doba odepisování let 3-10 let 3-4 roky 3-8 let 2 roky Výše daňových odpisů se řídí zákonem č. 86/92 Sb., o daních z příjmů (ve znění platných předpisů). V.2.. Významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému účetnímu období. V roce 2006 nebyly žádné významné změny v metodice odpisování dlouhodobého majetku a metod odpisování oproti minulému období. V.3. Kurzové přepočty - způsob přepočtu Pro přepočet vystavených faktur je používán denní kurz ČNB platný ke dni zdanitelného plnění; u převodu deviz v cizí měně na českou měnu vnitřní kurz převádějící banky; u pohledávek a závazků skupiny mýto kurz devizy-nákup KB,a.s., v ostatních případech kurz ČNB platný k 1. dni měsíce. unit did not produce any fixed assets at its own costs in V.2.2. Method of assessing replacement costs. No replacement costs were assessed in V.2.3. Values for recording provisions for fixed assets. No provisions for fixed assets were recorded in V.2.4. Depreciation method for fixed assets. Asset type Buildings, halls, constructions Machinery, apparatuses and equipment Transportation vehicles Furniture and fixtures Low-value tangible and intangible fixed assets Depreciation plans: třída majetku Buildings, halls, constructions Machinery, apparatuses and equipment Transportation vehicles Furniture and fixtures Low-value tangible and intangible fixed assets Depreciation method Linear Linear Linear Linear Linear doba odepisování years 3-10 years 3-4 years 3-8 years 2 years The value of tax-deductible items follows Act No. 86/92 on Income Taxes, as amended. V.2.. Important changes in the method of depreciating fixed assets and in the depreciation method as compared to the previous accounting period. In 2006, there were no important changes in the method of depreciating fixed assets and the depreciation method compared to the previous accounting period. V.3. Exchange rate translation translation method In order to translate the issued invoices, the daily exchange rate published by the Czech National Bank valid on the date of the taxable delivery is used; for translating foreign exchanges in Czech currency, the internal exchange rate of the translating bank is used; for receivables and liabilities of the toll group, the exchange purchase rate of KB, a.s. is V.. Způsob stanovení reprodukčních pořizovací ceny V roce 2006 nebyla stanovena reprodukční pořizovací cena. V.6. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předchozímu účetnímu období V roce 2006 nedošlo k žádným podstatným změnám ve způsobu odpisování a postupu účtování oproti předchozímu účetnímu období. V.7. Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. zákona V roce 2006 nebyly použity žádné odchylky od metod podle 7 odst. zákona. V.8. V.8.1. Způsob stanovení opravných položek k majetku Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám doba po splatnosti výše OP v % 180 dní dní 33 V.8.2. Způsob stanovování opravných položek k účtům zásob V roce 2006 nebyly uplatněny žádné opravné položky k zásobám. V.8.3. Způsob stanovení opravných položek k dlouhodobému majetku V roce 2006 nebyly uplatněny opravné položky k dlouhodobému majetku. V.9. Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků podle zákona V souladu s ustanovením 27 odst. zákona o účetnictví ocenila účetní jednotka podíl ve společnosti NETTO spol. s r.o. metodou ekvivalence na hodnotu 0. Finanční investice byla pořízena za tis. Kč. V.10. Deriváty V roce 2006 společnost neuzavřela žádné derivátové obchody. V.. Method of assessing reproduction costs No reproduction costs were assessed in V.6. Important changes in the valuation method and in depreciation and recording processes as compared to the previous accounting period In 2006, there were no important changes in the valuation method and in depreciation and recording processes as compared to the previous accounting period. V.7. Information on deviations from the method pursuant to Section 7, Article of the Act No deviations from the method pursuant to Section 7, Article of the Act were recorded in V.8. V.8.1. Method of setting provisions for assets Method of setting provisions for receivables doba po splatnosti výše OP v % 180 dní dní 33 V.8.2. Method of setting provisions for inventories No provisions for inventories were made in V.8.3. Method of setting provisions for fixed assets No provisions for fixed assets were made in V.9. Method of setting the fair value of assets and liabilities according to law In accordance with Section 27, Article of the Accounting Act, the accounting unit used the equity method to value the share in NETTO spol. s r.o. at 0. The financial investment amounted to CZK 12,183 thousand. V.10. Derivatives The company did not close any deals involving derivatives. V.11. Changes in fair value of accounts of group 41 Item Reevaluation of the share in NETTO spol. s r.o. Change period 2006 Amount of diminution in CZK 000 s used, and, for all other transactions, the exchange rate of the Czech National Bank valid on the first day of the applicable month is used.

18 34 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 3 V.11. Změny reálné hodnoty na účtu skupiny 41 položka přecenění podílu na společnosti NETTO spol. s r.o. období změna 2006 částka snížení v tis. Kč V.12. Provision Item Provision amount Reason for provision Provision for receivables CZK 81 thousand inclusion of risks, following the precautionary principle položka závazek / pohledávka částka v tis. Kč Rozdíl daňových a účetních odpisů Pohledávka 2 Neuhrazené úroky z prodlení Závazek Item Liability/receivable in CZK 000 Differences in tax and accounting Receivable 2 write-offs Unpaid overdue interests Liability V.12. položka Opravné položky výše opravné položky opravná položka k pohledávkám 81 tis. Kč VI.2.3. Rezervy V roce 2006 nebyly vytvářeny žádné rezervy. VI.2.4. Dlouhodobé bankovní úvěry (v tis. Kč) VI.2.3. Provisions for liabilities No provisions for liabilities were created in VI.2.4. Long-term bank loans (in CZK 000) důvod opravné položky zohlednění rizik a uplatnění zásady opatrnosti V. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty V. Additional information on the balance sheet and income statement bankovní ústav účel úrok. sazba v % p.a. ČS, a.s. Koupě pozemku Průhonice KB, a.s. 6,4 4,70 Pořízení parkoviště a myčky Modletice Celkem Bank ČS, a.s. KB, a.s. Purpose Interest rate % p.a. Purchase of a plot of land in Průhonice 6,4 4,70 Purchase of a parking lot at the Modletice car wash Total VI.1. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto údaje nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty položka z rozvahy částka v tis. Kč Přecenění podílu na společnosti NETTO, spol s r.o. metodou ekvivalence -viz bod V.9 přírůstky a úbytky v tis. Kč položka aktiv přírůstek úbytek přírůstek úbytek stavby pozemky ostatní dlouhodobý majetek VI.1. Významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány Všechny významné údaje jsou vykázány v rozvaze a výkazu VI.1. Balance sheet and income statement items that are necessary for the assessment of the company s standing in terms of the financial situation, property and income and for the analysis of the statements, yet they are not explicitly included in the balance sheet or the income statement Balance sheet item Amount in CZK 000 Revaluation of the share in NETTO, spol. s r.o using equity method see V.9 Increases and decreases in CZK 000 Asset item increase decrease increase decrease Buildings Plots of land Other fixed assets VI.1. Important data not individually reported in the balance sheet or the income statement All important data are reported in the balance sheet or the jištění pozemek Průhonice parkoviště a myčka Modletice poč. stav přírůstek úbytek konečný stav VI.2.. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Stav k v tis. Kč Stav k v tis. Kč V lednu 2006 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši. VI.2.6. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Stav k v tis. Kč Stav k v tis. Kč V lednu 2006 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši. VI.2.7. Daňové nedoplatky u místně příslušných Collateral Plot of land in Průhonice Parking lot and car wash in Modletice Original reading Increase Decrease Total VI.2.. Current liabilities for social security insurance and contributions to the state employment policy as at December 31, 2006 in CZK as at December 31, 200 in CZK 000 These liabilities were fully paid in January VI.2.6. Current liabilities for public health insurance as at December 31, 2006 in CZK as at December 31, 200 in CZK 000 V lednu 2006 byly tyto závazky uhrazeny v plné výši zisků a ztrát. VI.2.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období income statement. VI.2.1. Retrospective assessment of income tax for previous accounting periods finančních úřadů Účetní jednotka nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušných finančních úřadů. VI.2.7. Delinquent tax payable to the applicable revenue office The accounting unit does not have any delinquent tax pay- V roce 2006 nebyly žádné doměrky daně z příjmů za minulá There was no retrospective assessment of income tax for the VI.2.8. Pohledávky určené k obchodování, oceňované able to the applicable revenue office. účetní období. VI.2.2. Odložený daňový závazek/pohledávka previous accounting periods. VI.2.2. Deferred tax liabilities/receivables reálnou hodnotou V roce 2006 nevlastní účetní jednotka žádné pohledávky určené k obchodování. VI.2.8. Receivables for trading, at their fair value The accounting unit did not own any receivables for trading in 2006.

19 36 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 37 VI.2.9. Dotace V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná dotace. VI Výzkum a vývoj V roce 2006 nebyl prováděn žádný výzkum ani vývoj. VII. Majetek a závazky Rozpis dlouhodobého majetku je obsažen v samostatné příloze č. 1. VII.1. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (v tis. Kč): třída majetku Splátky nájemného za celou dobu předpokládaného nájmu Skutečně uhrazené splátky nájemného k Budoucí platby splatné do jednoho roku Budoucí platby splatné po jednom roce VII.2. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný majetek do výše 20 tis. Kč vstupní ceny není evidován. Jeho výše v roce 2006 je 409 tis. Kč. VII.3. dlouhodobý hmotný majetek Pozemek Průhonice Parkoviště a myčka Modletice Nemovitost Cheb Dlouhodobý hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem, věcným břemenem zástavní právo, věcné břemeno Zástavní právo ČS, a.s. Zástavní právo KB, a.s. Zástavní právo TEGO2000 s.r.o. hodnota dl. majetku (tis. Kč) výše závazku (tis. Kč) VII.4. Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví V majetku společnosti jsou 2 odkoupené osobní vozy po ukončení leasingových smluv, jejichž tržní ocení je výrazně vyšší než v účetnictví. Tržní hodnota těchto vozů je cca 1.30 tis. Kč, v účetnictví jsou evidovány v hodnotě 2 tis. Kč. VI.2.9. Subsidies No subsidies were provided in VI Research and development No research and development were carried out in 2006 VII. Assets and liabilities The breakdown of fixed assets is included in Appendix No. 1. VII.1. Leased fixed tangible assets Installments for the entire lease period Lease installments paid at December 31 Future payments payable within one year Future payments payable after one year VII.2. Aggregated total for assets not included in the balance sheet Low-value assets up to the value of CZK 20 thousand in acquisition cost are not recorded. These assets totaled CZK 409 thousand in VII.3. Fixed tangible assets Plot of land in Průhonice Parking lot and car wash in Modletice A real estate in Cheb Fixed tangible assets under lien or a right of use lien, right of user Lien of ČS, a.s. Lien of KB, a.s Lien of TEGO2000 s.r.o. Asset value (CZK 000) Liability amount (CZK 000) VII.4. Overview of property with the market value significantly higher than the book value The company owns 2 passenger cars purchased after the termination of lease agreements their market value is significantly higher than the book value. Their market value is approximately CZK 1,30 thousand, whereas their book value is CZK 2 thousand. VII.. Cizí majetek V rozvaze není žádný cizí majetek. VII.6. Pohledávky (v tis. Kč) Souhrnná výše pohledávek 180 dnů po lhůtě splatnosti Pohledávky za účetními jednotkami v konsolidačním celku Pohledávky kryté podle zástavního práva 0 0 Pohledávky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let 0 0 VII.10. Závazky (v tis. Kč) Souhrnná výše závazků 180 dnů po lhůtě splatnosti Závazky k účetním jednotkám v konsolidačním celku Závazky kryté podle zástavního práva 0 0 Závazky s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než pět let 0 0 Závazky nevykázané v rozvaze 0 0 Penzijní závazky 0 0 VII.11. Významné události, které se staly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k předání mimo účetní jednotku NETTO spol. s r.o., se stala v průběhu účetního období 2006 součástí podniků tvořící skupinu. Statutární orgán společnosti W.A.G. minerální paliva a.s. rozhodl, že z důvodů rozdílných účetních metod při zohlednění neadekvátních nákladů na jejich sjednocení a časového posunu účetní závěrky u dceřiné společnosti nebude sestavena konsolidovaná účetní závěrka za účetní období VIII. Výkaz zisku a ztráty Společnost sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhovém členění. IX. Cenné papíry a vlastní kapitál IX.1. Podíly vzniklé během účetního období V roce 2006 byl pořízen 100 % obchodní podíl ve společnosti NETTO spol. s r.o. VII.. Property of other parties included in the balance sheet The balance sheet contains no property of other parties. VII.6. Receivables (in CZK 000) Aggregate of receivables 180 days overdue Receivables from accounting units within the consolidating group Receivables covered by lien 0 0 Receivables due in more than years from the balance sheet date 0 0 VII.10. Payables (in CZK 000) Aggregate of payables 180 days overdue Payables to accounting units within the consolidating group Payables covered by lien 0 0 Payables due in more than years from the balance sheet date 0 0 Payables not reported in the balance sheet 0 0 Pension payables 0 0 VII.11. Important events that happened between the date of the financial statements and the date at which the balance sheet and income statement were approved for presentation outside of the accounting unit. During the 2006 accounting period, NETTO spol. s r.o., became a part of a group of companies. The statutory body of W.A.G. minerální paliva a.s. decided that due to different accounting methods and inadequate costs of their unification, as well as due to a different accounting period in the subsidiary, the 2006 consolidated financial statements will not be drawn. VIII. Income statement The company prepares an itemized income statement. IX. Securities and shareholder s equity IX.1. Property shares created during the accounting period In 2006, 100% share in NETTO spol. s r.o. was procured.

20 38 Výroční zpráva 2006 společnosti WAG minerální paliva, a.s Annual report WAG minerální paliva, a.s. 39 IX.2. Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva Společnost nevlastní žádné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva. IX.3. Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatném Přehledu o změnách vlastního kapitálu, který je nedílnou součástí účetní závěrky. Významné položky zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Složka vlastního kapitálu Přecenění finanční investice na společnosti NETTO spol. s r.o. částka (-) snížení tis. Kč komentář viz bod V. 9 IX.4. Návrh na rozdělení zisku za předcházející účetní období V roce 2007 bude vyplacen podíl na zisku zhruba ve výši 3.00 tis. Kč, zbývající část zisku roku 2006 bude převedena do rezervního fondu a na účet nerozdělených zisků minulých let. IX.. Základní kapitál počet akcií druh akcie jmenovitá hodnota ks akcie na majitele ,- Kč 8 ks akcie na majitele ,- Kč 1 ks akcie na majitele ,- Kč X. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb X. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb (v tis. Kč) druh činnosti Tržba za prodej služeb Tržba celkem za prodej zboží Celkem Veškeré tržby jsou realizovány v tuzemsku. XI. Přehled o peněžních tocích XI.1. Položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Účetní jednotka zahrnuje do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů výši peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. IX.2. Exchangeable bonds or similar securities or rights The company does not own any exchangeable bonds or similar securities or rights. IX.3. Equity Changes in equity are included in a separate Overview of Changes in Equity that forms an integral part of these Financial Statements. Important increases or decrease in equity Equity item Reevaluation of financial investment in NETTO spol. s r.o. Amount (-)decrease CZK -12,183 thousand Comments see V. 9 IX.4. Proposal for the distribution of profits from the previous periods In 2007, profits of approximately CZK 3,00 thousand will be distributed, with the remaining part of the 2006 profits being transferred to a reserve fund and to the account of undistributed profit from previous periods. IX.. Registered capital Number of shares Type of share Nominal value pieces Bearer shares ,- CZK 8 pieces Bearer shares ,- CZK 1 pieces Bearer share ,- CZK X. Revenue from sale of goods, products and services X. Revenue from sale of goods, products and services (in CZK 000)) Activity type Revenue from services Revenue from goods Total All revenue was generated within the country (locally). XI. Cash flow statement XI.1. Items included in cash flow and cash equivalents The accounting unit includes available cash and cash in bank accounts within cash and cash equivalents. XI.2. Metoda vykazování peněžních toků z provozní činnosti Přehled o peněžních tocích je sestavován nepřímou metodou. XI.3. Změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo ke změnám v sestavování přehledu o peněžních tocích. V Praze dne Martin Vohánka, předseda představenstva Dlouhodobý hmotný majetek Long term assets Nehmotný dlouhodobý majetek Intangible fixed assets XI.2. Method of reporting operating cash flow The cash flow statement is prepared using the indirect method. XI.3. Changes in the model, construction and contents of indicators as compared to the previous accounting periods, including the expected effects thereof There were no changes in the cash flow reporting as compared to the previous accounting period. Prague, May 20, 2007 Martin Vohánka, Chairman of the Board Nemovitosti Real estates Pozemky Land Budovy, stavby Buildings and structures Stroje a zařízení Machinery and equipment Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets Dopravní prostředky Means of transport Inventář Inventory Opravná pol. Adjusting entry Nedokončený HM Tangible assets under construction Dlouhodobý majetek Fixed assets A. Hrubá (brutto) hodnota dlouhodobého majetku Gross value of fixed assets A.1. Brutto hodnota k Gross value as at A.2. Pořízení dlouhodobého majetku Acquisition of fixed assets a) nákupem a) purchase b) výstavbou vlastní b) construction by the unit of account 0 c) ostatní c) other 0 A.3. Vyřazení dlouhodobého majetku Disposal of fixed assets a) prodejem a) sale 0 b) likvidací b) liquidation 0 c) ostatní c) other 0 A.4. Převody mezi položkami Transfers between items 0 Brutto hodnota k Gross value as at B. Nové ocenění New valuation 0 C. Snížení hodnoty dlouhod. majetku Decrease in the value of fixed assets 0 C.1. Oprávky k Adjustments as at C.2. Opravná položka k Adjusting entry as at C.3. Odpisy běžného roku Current year depreciations C.4. Tvorba a čerpání opr. pol. během roku Creation and drawing on adjusting entries during the year C.. Oprávky, event. odpisy vyřazeného dlouhodobého majetku Adjusting entries or depreciations for disposed off fixed assets 0 C.6. Převody mezi položkami Transfers between items 0 Úbytek hodnoty k Loss in value as at D. E. Čistá (netto) hodnota dlouhod. majetku k Net value of fixed assets as at Čistá (netto) hodnota dlouhod. majetku k Net value of fixed assets as at

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Cenu určujete vy Price is up to you 01 Výroční zpráva 2005 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2005 Annual report WAG minerální paliva, a.s. 02 Obsah Table of

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 W.A.G. minerální paliva, a. s. Cenu určujete vy Price is up to you 2 Výroční zpráva 2008 společnosti WAG minerální paliva, a. s. 2008 Annual report WAG minerální

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více