( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)"

Transkript

1 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis. Kč) poř. číslo orj druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1. Daňové ,76 2. Nedaňové ,82 3. Kapitálové ,75 4. Dotace celkem ,63 5. Financování ,00 poř. číslo Příjmy celkem bez financování ,03 Příjmy celkem ,25 orj odpovědnostní třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Ochrana přírody , Lesní hospodářství , Komunikace a doprava , Školství , Kultura , Vnitřní správa , Osadní výbory , Městský integrovaný záchranný systém , Údržba města , Práce a sociální věci , Místní hospodářství , Bytové a nebytové hospodářství , Investice , Pokladní správa , Příspěvkové organizace , Projekty z prostředků EU , Financování ,36 Výdaje bez financování celkem ,68 Výdaje celkem ,25 V Hrádku nad Nisou dne: Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí FO... Bc. Josef Horinka starosta města

2 Město hospodařilo v roce 2012 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. 11/386/ZM/11. V průběhu roku 2012 byly provedeny změny rozpočtu podle 1. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 2/64/ZM/12, podle 2. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 6/219/ZM/12, podle 3. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 8/266/ZM/12, podle 4. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 10/453/ZM/12 a podle 5. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. 11/490/ZM/12. V rozpočtovém opatření č. 6 byly provedeny změny týkající se přesunů mezi položkami a zapojení účelově přijatých finančních prostředků. Tyto změny byly provedeny v období od Zastupitelstvo města delegovalo pravomoc vedoucí finančního odboru dne usnesením č. 11/491/ZM/12. V červnu 2012 vzalo zastupitelstvo města tuto změnu na vědomí. Město v roce 2012 hospodařilo s příjmy ve výši tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily tis. Kč. Výsledkem hospodaření pak byl přebytek ve výši tis. Kč. Tento byl použit na úhradu revolvingových úvěrů na předfinancování projektů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v účetní závěrce a jsou k nahlédnutí finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). K nenaplnění daňových příjmů o 0,24% došlo z důvodu nižšího příjmu u poplatku za komunální odpad (o 171. tis. Kč), u poplatku ze psů (o 17 tis. Kč), u poplatku za užívání veřejného prostranství (o 41 tis. Kč) a u odvodů za odnětí ze ZPF (o 20 tis. Kč). Důvodem nižšího rozsahu nedaňových příjmů o cca 5,18 % oproti plánovaným je neuhrazená pohledávka společnosti ČSAD a.s. za pronájem autobusů (258 tis. Kč) a předpokládané příjmy za bytovým a nebytovým fondem města (845 tis. Kč). Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků schválené Zastupitelstvem města nebyly naplněny o 647 tis. Kč. Dotace - v oddílu 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně jsou podrobně rozepsané přijaté a vyúčtované dotace roku Většina přijatých dotací byla nákladem předchozího rozpočtového roku a po řádném doložení a vyúčtování byla připsána na účet města. Z přijatých dotací byl hrazen i revolvingový úvěr na předfinancování projektu FSEU, Náměstí a projektu spolupráce hasičů Hrádek Žitava (33,8 mil. Kč). U Limitů na odstranění povodňových škod město proplácelo své náklady (53,6 mil. Kč) přímo ze státního rozpočtu v rozpočtovém roce V jednotlivých kapitolách běžných výdajů došlo k výkyvům proti rozpočtované výši. Jako celek však byly běžné výdaje vyčerpány dle plánovaného rozpočtu. Běžnými výdaji jsou výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Jedná se o výdaje na zabezpečení samosprávní činnosti města a na činnosti v přenesené působnosti jako jsou platy, odvody z platů, výdaje na pořízení materiálu, drobného majetku a energií, výdaje na potřebné služby včetně nájmů a výdaje na opravy majetku města.tyto výdaje jsou pro potřeby řízení v evidenci města rozděleny na dílčí celky kapitoly a v rámci nich na jednotlivé organizace. 38- ochrana přírody V této kapitole byl rozpočet čerpán na 98,14%. Objemově dominující výdaje této kapitoly jsou komunální odpady. 38 Lesní hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 99,26%. Těžební činnost roku 2012 se projeví v roce Komunikace a doprava V této kapitole byl rozpočet čerpán na 98,77%. Jednotlivé organizace této kapitoly se na plnění rozpočtu podílely následujícím způsobem: Náklady na zimní údržbu činily 705 tis. Kč, náklady na opravy komunikací, chodníků a dešťových vpustí 2,27 mil. Kč a 850 tis. Kč pak byl příspěvek na dopravní obslužnost. 2

3 14 Školství V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 311 tis.kč. Výdaje byly využity na drobné opravy v jednotlivých objektech školských zařízení. MŠ Liberecká spoluúčast zateplení (148tis. Kč), MŠ Václavice oprava školní hřiště a oprava kotle (18 tis. Kč), ZPŠ MŠ Loučná (48 tis. Kč) oprava sociálního zařízení pro školku, ZŠ Donín (83 tis. Kč) oprava plyn. kotle a dalších závad spojených s povodní 2010) Kultura V této kapitole byl rozpočet čerpán na 94,63%. Výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu a v případě jejich překročení byly kompenzovány dary a dotacemi na straně příjmů rozpočtu Vnitřní správa V této kapitole došlo k celkovému čerpání rozpočtu na 97,34%. Došlo tak k úspoře 472 tis. Kč oproti rozpočtované úrovni. Rozpočet organizace 210 Správa městského úřadu byl čerpán s úsporami i překročením rozpočtovaných úrovní jednotlivých položek. Tyto odchylky se pak vzájemně kompenzovaly v rámci celého rozpočtu této organizace. Nejvýraznější položkou rozpočtu této organizace byla, s výjimkou výdajů na platy zaměstnanců a z nich plynoucích odvodů na pojistné, položka - Nákup ostatních služeb. Tato položka obsahuje velmi rozličné výdaje charakteru služeb, které jsou při tvorbě rozpočtu velmi těžko odhadnutelné a při jejich rozpočtování se do značné míry vychází ze statistiky let minulých se současných zohledněním známých skutečností. Konkrétně se v těchto službách kumulují výdaje na správu počítačové sítě, výdaje na každoroční servis programového vybavení městského úřadu, poradenské služby, výdaje na inzerci, příspěvky na obědy, monitoring zpráv o aktivitách města z elektronického archívu médií a další drobné služby. V rámci rozpočtu na rok 2012 byly tyto služby rozpočtovány, z důvodu jejich rozlišení, do více položek než jak byla v rámci plnění rozpočtu zachycena jejich skutečnost. Pro velkou rozličnost, velké množství a mnohdy i nejednoznačnost těchto výdajů však dochází při jejich evidenci k zaúčtování na nejednoznačnou položku Nákup ostatních služeb. Vývoj některých významných výdajů organizace 210 ukazuje následující tabulka (v tis. Kč) 2011 (v tis. Kč) 2010 (v tis. Kč) Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu Školení a vzdělávání Ostatní služby Služby telekomunikací Cestovné Pohonné hmoty Pojištění Opravy a udržování Poradenské služby Služby pošt Pohoštění Leasing Věcné dary Osadní výbory V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 291 tis. Kč. Nedočerpané výdaje jednotlivých osadních výborů byly převedeny do rozpočtu města pro rok

4 21 Městský integrovaný záchranný systém V této kapitole byl rozpočet čerpán na 92,25%. Kapitola se dělí na organizaci Městské policie s rozpočtem 3 mil. Kč, z čehož více než polovinu tvoří položka platů MP. Organizace Protipovodňová opatření byla čerpána ve výši 288 tis. Kč. V rozpočtu hasičů je velká část výdajů je směřována na obnovu hasičských oděvů, pohonných hmot a oprav hasičských zbrojnic. 38 Údržba města V této kapitole byl rozpočet čerpán na 87,20%. Rozpočet je čerpán na platy VPP, na nákup pohonných hmot a prostředky na úklid města. 28 Práce a sociální věci V této kapitole byl rozpočet čerpán na 97,89%. Hlavní položkou je příspěvek na SPOZ Místní hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 97,97%. Čerpání v této kapitole je rozděleno na zeleň (2,65 mil. Kč), veřejné osvětlení včetně energie (3,24 mil. Kč), (911 tis. Kč) výdaj na údržbu hřbitovů, dětských hřišť a výdaj na daň z převodu nemovitostí včetně správních poplatků a výdajů na geometrické plány (1231 tis. Kč). 39 Bytové a nebytové hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši mil. Kč tj. 86,16%. V této kapitole jsou pod jednotlivými organizacemi sledovány provozní výdaje na sledované objekty. Všeobecně se jedná o nedočerpané výdaje na energie a výdaje na opravy. V rozpočtu se zobrazí při vyúčtování zaplacených záloh nájemníky. Výdaje na opravy jsou rozpočtované položky z hlediska plánovaných oprav Pokladní správa Z této kapitoly hradí město neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím, příspěvky na provoz zařízení se spoluúčastí města (Orel). Dále město z této kapitoly hradí daně a poplatky jako DPH, daň z příjmu za město Hrádek nad Nisou. Součástí této kapitoly jsou výdaje na úroky z úvěrů, kterými město řeší nedostatek finančních prostředků potřebných ke svému rozvoji. Celkově byly rozpočtované výdaje této kapitoly plněny na 77,58% Příspěvkové organizace Výdaje v této kapitole jsou příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím poskytované z rozpočtu města a dotace poskytnuté libereckým krajem na vybrané projekty příspěvkových organizací. Tyto dotace jsou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány přes rozpočet zřizovatele. 40 Investice (Investice z vlastních zdrojů města) Výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Jedná se o výdaje vynaložené na rozvoj města ve smyslu rozšiřování nebo zhodnocování majetku města. V této kapitole byly čerpány na 98,50% rozpočtované úrovně. Tato částka neodpovídá zcela skutečnosti, protože část investičních výdajů nebyla čerpána a přechází do roku Stěžejními investicemi, které byly v průběhu roku 2012 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací, byly: - Kamerový systém města v celkové výši 312 tis. Kč. - Vybavení zubní ordinace ve výši 620 tis. Kč. - Splašková kanalizace v ul. Slepá ve výši 470 tis. Kč. - Nákup knihovny přístavba č.p. 471 ve výši 500 tis. Kč. - Komunikace a inženýrské sítě Sousedská ul. v celkové výši 673 tis. Kč. 4

5 43 Projekty (Investice pořízené z dotací) Jde o převážnou část této kapitoly, kde jsou zahrnuty kromě investičních výdajů i některé výdaje neinvestičního charakteru z toho důvodu, že v kapitole jsou uvedeny všechny akce pořízené z dotací. Stěžejními projekty, které byly v průběhu roku 2012 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací, byly: - Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) výdaje ve výši 22 mil. Kč. - Zateplení MŠ Liberecká výdaje ve výši tis. Kč. - Protipovodňová ochrana IZS výdaje ve výši 281 tis. Kč. - Vybavení muzea Vzpomínka na společnou budoucnost - výdaje ve výši tis. Kč. - Neinvestiční výdaje na obnovu po povodni (z rozpočtového limitu) výdaje ve výši tis. Kč. - Investiční výdaje na obnovu po povodni (z rozpočtového limitu) výdaje ve výši tis. Kč. Výdaje na tyto projekty dosahovaly rozpočtované výše nebo nebyly naplňovány z důvodu časového posunu jejich realizace. U některých projektů došlo i k mírnému překročení rozpočtované úrovně, které bylo vzhledem k rozpočtu projektu zanedbatelné. 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Fond rozvoje bydlení fond již nemá účel a neužívá se. V roce 2013 bude zrušen. Původně byl zřízen za účelem rozvoje bydlení ve městě Hrádek nad Nisou. Stav k ,00 Kč. Zdroje fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech. Nové půjčky z tohoto fondu se již neposkytují Fond rozvoje města fond byl zřízen za účelem podpory rozvoje města, dále se z něj poskytují dotace na čistírny vod odpadních vod. Stav k ,09Kč. Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a 100% příjmů z prodeje nemovitého majetku. Fond nebyl naplněn k naplněn v plné výši z důvodu zapůjčení volných finančních prostředků městu. Zapůjčení bylo schváleno na jednání zastupitelstva města dne usnesením 11/490/ZM/12 s tím, že stav bude narovnán v rozpočtové roce 2013 z přijaté dotace Sociální fond fond upravuje pracovně-právní nároky zaměstnanců úřadu. Stav k ,21Kč. Zdroje fondu a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle interního předpisu Pracovně právní nároky zaměstnanců Městského úřadu Fond rozvoje Václavic a Uhelné - fond byl zřízen z titulu provozu větrných elektráren na Uhelné a za účelem podpory rozvoje městské části Václavic a Uhelné. Poskytují se z něj dotace na čistírny odpadních vod. Stav k ,67Kč. Zdrojem fondu jsou dle stanov příjmy z provozu větrných elektráren a další příjmy dle schváleného usnesení Zastupitelstva města. Fond nebyl naplněn k naplněn v plné výši z důvodu zapůjčení volných finančních prostředků městu. Zapůjčení bylo schváleno na jednání zastupitelstva města dne usnesením 11/490/ZM/12 s tím, že stav bude narovnán v rozpočtové roce 2013 z přijaté dotace. 5

6 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hrádek nad Nisou Rada města dne schválila příděly do rezervních fondů a fondů odměn ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků současného roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Neuhrazené ztráty z minulých let Rezervní fond Fond odměn Příděl na úhradu ztráty minulých let z RF nebo HV Výsledek hospodaření 2012 ZŠ TGM , ,97 ZŠ Lidická , ,57 ZŠ Donín , , ,62 ZPŠ MŠ Praktická , , ,82 MŠ Donín 6 358, ,11 MŠ Oldřichovská 1 928, ,72 MŠ Liberecká ,32 320, , ,00 DDM DRAK , , ,18 Pečovatelská služba , ,00 V roce 2012 byla provedena veřejnoprávní kontrola dvou zřízených organizací - ZPŠ MŠ Loučné, MŠ Liberecké. Z kontroly vyplynula nutnost upravit metodiku účtování položek, které nejsou nákladem organizace, zlepšit formální stránku fyzických a dokladových inventur, dopracovat směrnice a zavést systém vnitřních kontrol ve smyslu zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny finančním odboru Městského úřadu. V průběhu měsíce července 2013 budou účetní závěrky všech příspěvkových organizací předloženy Radě města ke schválení. 4) Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky založených organizací včetně předepsaných výkazů jsou založeny v Kanceláři úřadu Městského úřadu v Hrádku nad Nisou. Společnost TS Hrádek, s.r.o. předložila výkaz o hospodaření Radě města ve funkci Valné hromady, Družstvo Nové Bydlení a Kristýna a.s. Zastupitelstvu města. Zápisy z Valné hromady nejsou určeny ke zveřejnění. Město od roku 2007 ručí společnosti Kristýna, a.s svým pozemkem p.p.č. 1556/27 za úvěr poskytnutý společnosti Kristýna, a.s. v celkové hodnotě 3,2mil. Kč. Společnost pravidelně dokládá plnění smluvní podmínek. Zajištění bylo ukončeno uhrazením úvěru k V červenci 2010 byl z titulu ručení uhrazen závazek za Družstvo Nové Bydlení Komerční bance, a.s na základě rozhodnutí členské schůze Nové Bydlení nastal právní důvod zrušení družstva družstvo vstoupilo do likvidace. Celková pohledávka města za Družstvem Nové Bydlení činí ,31Kč k datu Pohledávka by měla být dořešena v roce

7 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 104,6 mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce v příloze č. 1 a 2 k Závěrečnému účtu města za rok Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby byly vráceny do státního rozpočtu. 6)Pohledávky Pohledávky za občany, kteří si neplní své poplatkové a sankční povinnosti jsou velkým problémem města. Dále se nepříznivě vyvíjejí pohledávky z nájmu bytových a nebytových prostor. V obou těchto případech se jedná o pohledávky, kde je jejich výše umocněna velice špatnou vymahatelností. V roce 2012 byla na Městském úřadu zřízena pozice referenta, který má na starosti veškeré vymáhání pohledávek města ve spolupráci s právním zástupcem města a s exekutorskou společností JUDr. Soni Karasové. Návratnost těchto pohledávek se očekává během 2-3 let. Stav k Stav k Stav k Komunální odpad Kč Kč Kč Poplatek za psy Kč Kč Kč Hřbitovní poplatky Kč Kč Kč Pachtovné nájem pozemku Kč Kč Kč Bloková pokuta Městská policie Kč Kč Kč Přestupky Správní odbor Kč Kč Kč Přestupky Stavební odbor 9 700Kč 3 000Kč Kč Komunální odpad rekreanti Kč Kč Kč Pohledávky smlouvy Kč Kč Kč Dlužné nájemné včetně služeb Kč Kč Kč Celkem: Kč Kč Kč 7) Závazky Město Hrádek nad Nisou svým rozpočtovaným hospodařením předchází vzniku závazků po splatnosti. Vzhledem k nerovnoměrnosti plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu však občas dochází k nedostatku finančních prostředků k úhradám splatných závazků města. Tuto situaci město může řešit pomocí kontokorentního úvěru, na který má otevřen limit 6 mil. Kč. Dále město využívá financování investiční výstavby pomocí úvěrů. Přehled je přiložen v tabulce. V roce 2012 byla vypsána veřejná zakázka na sloučení všech úvěrů města do jednoho s termínem plnění leden Účel úvěru Výše úvěru Stav k Čerpání v roce Splátky v roce Stav k Splátky v roce 2012 Pozemky po průmyslovou zónu , , , , ,00 Revitalizace historického centra , , ,09 0, , Terminál ,00 9,50 9,50 0,00 9, Budova občanské vybavenosti , , , , , Výstavba BJ Žitavská , , , , , Revitalizace Horní náměstí , , , , , Nákup nemovitosti-sokolovna , , , , , Výstavba 36 BJ ul. 1.máje , , , , , Rekonstrukce hasičského auta , , ,00 0, , Nákup hasičského auta CAS , , ,00 0, ,00 celkem , ,52 0, , , ,49 7

8 Účel úvěru Výše úvěru Stav k Stav k Splátky v roce Čerpání v roce Splátky v roce Kontokorent , ,78 0, , , ,78 Předfinancování projektu FSEU ,00 0,00 0, , , ,09 celkem , ,78 0, , , ,87 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.J.AUDIT s.r.o. (IČ ) oprávněná k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 442, na základě smlouvy, schválené na jednání zastupitelstva města dne usnesením 6/200/ZM/11, mezi objednatelem Město Hrádek nad Nisou a zhotovitelem CJ Audit s.r.o. zastoupené ing. Jitkou Černou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky. Zjištěné nedostatky nejsou, dle názoru auditora z hlediska principu významnosti závažné a proto je lze považovat za nedostatky dle 10 odst. 3, písm. b) zákona 420/2004Sb. Město nepostupuje při vyúčtování služeb spojených s užíváním nájemních bytů v souladu s Výměrem MF č. 01/2010 zveřejněným v Cenovém věstníku č. 13/2009 ze dne Nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly územním celkem napraveny. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2012 je přiloženo k Závěrečnému účtu města za rok V Hrádku nad Nisou Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí odboru FO 8

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Komentář příjmové strany hospodaření města

Komentář příjmové strany hospodaření města KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA VEJPRTY ZA ROK 2012 Komentář příjmové strany hospodaření města Hospodaření města Vejprty za rok 2012 (po konsolidaci) bylo v souladu s plánovaným

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více