výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM"

Transkript

1 výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM

2

3 OBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION 1. Elektromagnetické pøímo ovládané ventily jsou ventily, u kterých je hlavní ku elka pøímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet pøímo otevírá prùchod ventilem bez potøeby tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují od nulových tlakových rozdílù, ale maximální tlakový rozdíl je závislý na pøíta né síle elektromagnetu (èím vìtší svìtlost ventilu, tím menší tlakový rozdíl, pøi stejné velikosti elektromagnetu). Pøíklad: EVPE 26.2 DN 6 tlak 8kPa EVPE 22.2 DN2 tlak 2kPa 1. Electromagnetic valves directly controlled are valves in which the electromagnet directly opens a passage through valve. The valves do not required a minimum operating pressure. These valves will operate at pressure from, but the maximal pressuredifference is dependent on drawing force of electromagnet (the bigger inside diameter of valve, the smaller pressuredifference at the equal size of electromagnet) Example: EVPE 26.2 DN 6 pressure 8kPa EVPE 22.2 DN2 pressure 2kPa 2. Elektromagnetické nepøímo (pilotnì) ovládané ventily jsou ventily, u kterých není hlavní ku elka pøímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet otevírá pouze pomocný pøepouštecí kanál (pomocné sedlo), tím se uvolní tlak nad hlavní ku elkou (pístem, membránou) a prùchod ventilem je otevøen pomocí minimálního tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují v dy od nìjakého minimálního tlakového rozdílu (napø. EVPE tlak. rozdíl,8,8 MPa). Pøi poklesu tlakového rozdílu pod minimální hranici zaène ku elka prùchod ventilu omezovat, ale pomocné sedlo zùstane otevøeno i bez potøeby minimálního tlak. rozdílu. Pro uzavøení elektromagnetického ventilu není potøeba minimální tlakový rozdíl, uzavøení zabezpeèí pru ina. U tìchto ventilù je mo né stejnou velikostí elektromagnetu ovládat rùzné velikosti ventilù, proto e pomocné sedlo které ovládá elektromagnet má v dy stejnou svìtlost. Pøíklad: EVPE DN15 tlak,8,8mpa EVPE 24.1 DN4 tlak,8,8mpa 2. Electromagnetic valves indirectly (pilot) controlled are valves in which the electromagnet opens only an auxiliary compensating port (auxiliary seat), herewith unblock the pressure over the main piston and the passage through valve is opened by means of a minimum pressuredifference. The valve will operate from a minimum pressuredifference (for example EVPE pressuredifference from,8 to,8 MPa). By pressure drop under a minimum level, the main core starts reducing the passage through valve, but the auxiliary seat remains open with zero pressuredifference. The valves do not required a minimum pressuredifference to close the electromagnetic valve. It is possible to control various sizes of valves at the equal size of electromagnet, because the auxiliary seat, which controls the electromagnet, has always the same inside diameter. Example: EVPE DN15 pressure,8,8mpa EVPE 24.1 DN4 pressure,8,8mpa. Elektromagnetické ventily nucenì ovládané (se zavìšenou membránou) pro tyto ventily je rovnì pou íváno oznaèení pøímo ovládaných ventilù. Tato skupina sluèuje výhody: a) ventilù pøímo ovládaných (funkènost bez potøeby minimálního tlakového rozdílu). b) ventilù nepøímo ovládaných (funkènost do vyšších tlakových rozdílù pøi stejné velikosti elektromagnetu). Tzn. e pokud je na ventilu nìjaký tlakový rozdíl (diferenèní tlak) ventil pracuje jako nepøímo ovládaný. Pokud tlakový rozdíl zaène klesat, hlavní ku elka zùstává v otevøeném stavu, proto e ja zavìšená na jádøe elektromagnetu (je nucenì otevøená) Pøíklad: MVPE 1. DN tlak 1,4MPa. Electromagnetic valves directly controlled (with hungtype diaphragm) these valves combine advantages of: a)directly controlled valves (do not required a minimum pressuredifference) b)indirectly controlled valves (higher pressuredifferences at the equal size of electromagnet) This means, if there is a pressuredifference on the valve (difference pressure), the valve operates as an indirectly controlled valve. If the pressuredifference starts dropping, the main skittle remains open, because it is hitched on the core of electromagnet. Example: MVPE 1. DN pressure 1,4MPa FUNKCE VENTILÙ: 1. E bez proudu uzavøen (NC) ventil je pod napìtím otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné splnit podmínku minimálního talkového rozdílu), bez napìtí uzavøen. 2. I bez proudu otevøen (NO) ventil je bez napìtí otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné splnit podmínku minimálního tlakového rozdílu), s napìtím uzavírá. PRÙTOKY: 1. GRAF u ventilù, kde je uvedený prùtokový diagram, se odeèítá prùtok (na vodorovné ose), tlaková ztráta (na svislé ose), nebo velikost ventilu (na køivce) 2.PRÙTOKOVÝ SOUÈINITELKv urèuje prùtoèné mno ství m /h vody 15 C pøi tlakovém rozdílu (tlakové ztrátì),1 MPa. Prùtok pøi jiných tlakových rozdílech vody se urèuje urèuje vztahem: Q=Kv. p x 1 FUNCTION OF VALVES: 1. E normally closed (NC) closed when the selenoid is deenergized and open when energized (in case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum pressuredifference). 2. I normally open (NO) open when the selenoid is deenergized and closed when energized (in case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum pressuredifference). RATE OF FLOW: 1.CHART At the valves, where is mentioned the flow diagram, there is deducted the flow (on the horizontal axis), pressure loss (on the vertical axis), or the size of valve ( on the curve). 2.FLOW COEFFICIENT Kv it determine the flow quantity m per hour of water 15 C at pressure difference (pressure loss),1 MPa. If there are other water pressure differences, the flow is determined as follows: Q=Kv. p x 1 Kde Q mno ství kapaliny ( m /h) Kv prùtokový souèinitel ( m /h) p tlakový rozdíl (bar) hustota kapaliny (kg/m ) pro vodu =1kg/m PEVEKO nepøejímá odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, bro urách a dalších tiskových materiálech. PEVEKO si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky bez pøedchozího upozornìní. To se týká také výrobkù ji objednaných za pøedpokladu, e takové zmìny nevy adují dodateèné úpravy ji dohodnutých podmínek. Q water quantity (m /h) Kv flow coefficient (m /h) p pressuredifference (bar) consistence (kg/ m) for water =1kg/ m Peveko does not undertake the responsibility for mistakes in cataloqs, booklets and other printed documents. Peveko reserves right to change its products without previous warning. It is concerned also products in order, providing that such change does not require an additional treatment in already agreed conditions. 2

4 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv For two position control of heating gas passage EVF DN 15 EVF DN 2 EVF DN P EVF DN 4 EVF DN RA EVF DN RB Jmenov. svìtlost DN 15 2 Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)* Connection size (internal thread)* 1/2 M2x1,5G11/2 G11/2G11/2 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) ,5 5 5 Jmenov. prùtok 1 Rate of flow (m.h ) p= max. Pp EVF DN 15 MORA M 2 x 1,5 5 8,5,9 8, Hmotnost Mass (kg) * DN 15 MORA 97, DN RA, RB mají pøipojovací závit vnìjší. * The types DN 15 MORA 97, DN RA, RB have outlet connection thread.,7,8 1, 1,4,8,8 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Doba zapnutí Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Prostøedí Tøída ventilu Skupina ventilu 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 2 VA 1% IP 54 plynná paliva vèetnì propanbutanu a ostatní plynná média, která nenapadají pou ité materiály tìleso mosaz, Al; vnitøní èásti dural, nerez; tìsnìní pry NBR, HNBR se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 2 ZONA 2 (94/9/EC) "C", pouze DN 4 "D" 1 Control Ambient temperature temperature Power imput Switching time Passage medium Used material Buildingin position Environment Valve class Valve group 2/2 way seat valve with elastic sealing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 2 VA 1% IP 54 heating gases including propanebutane and other gas mediums not attacking used material bodybrass, insidepartsaluminium, sealingrubber NBR, gas passage resistant vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical line is 2 ZONE 2 (94/9/EC) "C", only DN 4 "D" 1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: DN 15; DN 15 MORA 97; DN 2; DN P; DN 4: ASSEMBLING DIMENSIONS: DN RA; DN RB A B C D E F G EVF DN 15 EVF DN 15 MORA M 2 x 1,5 EVF DN 2 EVF DN P EVF DN Rp1 EVF DN RA 15 4 G 1 1/2 M2 X 1,5 58 EVF DN RB G 1 1/2 G 1 1/2 58

5 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv For two position control of heating gas passage EVPE 16.*2 EVPE 11.*2 EVPE 12.*2/A,B EVPE 1.*2 EVPE 14.*2/A,B EVPE 15.*2/A,B Ovládání Teplota okolí Teplota média Doba zapnutí Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Jmenov. svìtlost DN Pøíkon 26VA 26VA 2VA 65W 65W 65W 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 1% IP 54 plynná paliva vèetnì propanbutanu tìleso mosaz, vnitøní èásti hliník, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svisllice 9 Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thread) 1/2 Control Ambient temperature temperature Switching time Passage medium Used material Buildingin position Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min. max. tøída max. tøída class class 8 A 1 A 1 B 7 A 1 A 1 B 7 A 1 B 7 A Hmotnost Mass (kg),7,7 2, 5,5 6, 6,6 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 11V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 1% IP 54 heating gases including propanebutane bodybrass, insidepartsaluminium, sealingrubber NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) Tøída ventilu Skupina ventilu OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E /A ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPE 1***.2 viz. tabulka 1 Tøída Class a Jm. svìtlost Nominal inside diameter H F Valve class Valve group a Tøída Class table 1 EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 1 plynná paliva vèetnì propanbutanu 1 heating gases including propanebutane 65 mm, 11 mm, 22 mm, mm, 44 mm, 54 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 12V = 1 24V/5Hz 4 12V/5Hz 2 24V = 5 11V/5Hz Pro typ EVPE 12.*2 a 15.*2 platí napájecí napìtí,1,2 For type EVPE 12.*2 up to 15.*2 valid supply voltage,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve A tøída ventilu "A"; B tøída ventilu "B" A valve class "A"; B valve class "B" PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN V ZÁVISLOSTI NA TLAKOVÉ ZTRÁTÌ FLOW CHART FOR NATURAL GAS IN RELATION TO PRESSURE LOSS 1, A B C D E F G H p (kpa) EVPE 16.*2 EVPE 11.*2 EVPE 12.*2 EVPE 1.*2 EVPE 14.*2 EVPE 15.* / ,,1 EVPE 12 EVPE 1 EVPE 14 EVPE Q (m/h)

6 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv, vzduchu a neagresivních plynných médií. For two position control of heating gas passage PROVEDENÍ: 2/2 cestný sedlový ventil, odpovídá EN161, normálnì (bez napìtí) uzavøený, s pøírubovým napojením. MODIFICATION: 2/2 way seat valve, meets EN161, normally (without voltage) closed, with flanged connection. Jmenov. svìtlost Pracovní pøetlak Jmenovitý pøíkon Zátahový pøíkon Hmotnost Working overpressure (kpa) Rated input Run in input Mass DN min max (W) (VA)* (kg) EVPE 15.2/P EVPE 165.2/P EVPE 18.2/P EVPE 11.2/P ,5 9,5 24,5 27 * informativní hodnota * informative value Ovládání Teplota okolí Teplota média Doba zapnutí (ED) Krytí Spínací frekvence Jmenovitý prùtok Pou itý materiál Poloha zabudování elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 1% IP 52 max. 2/min. viz. prùtokový diagram tìleso, víko AlSi/1MgMn ÈSN 441.7; vnitøní díly dural a ocel, tìsnìní NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislé osy 9 TECHNICAL Ambient Supply Nominal Buidingin Valve Switching Control class group voltage flow temperature time frequency position DATA: max. eletric, from 2V/5Hz, 1% IP see "C" 54 the 2 2/nim. 8revolving flow C to +6 24V/5Hz, chart Ccoil 6 24V= Ambient temperature from 2 to +6 C temperature max. +8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 24V= Switching time 1% IP 52 Switching frequency max. 2/min. Nominal flow Used material Buildingin position see the flow chart body, cover AlSi1MgMn ÈSN ; internal parts hard aluminium and steel, sealing NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical is 9 Tøída ventilu Skupina ventilu Prostøedí "C" 1 ZONA 2 (94/9/EC) Valve class Valve group Valve group "C" 1 ZONE 2 (94/9/EC) ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: A B C L D1 D2 d EVPE 15.2/P EVPE 165.2/P EVPE 18.2/P EVPE 11.2/P PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN FLOW CHART FOR NATURAL GAS (15 C, 11, kpa) OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E /P ORDERING KEY a Pøipojení Connection EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 1 plynná paliva, vzduch a obdobné neagresivní plyny 1 heating gases, air and other gas mediums 55 mm, 6565 mm, 88 mm, 11 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure napájecí napìtí Pøipojení Connection a Jm. svìtlost Nominal inside diameter 2V/5Hz; 1 24V/5Hz; 2 24V= druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve P pøírubové ÈSN 1116 (DIN 1) PN 16 P flanged type ÈSN 1116 (DIN1) PN 16 5

7 HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ PALIVA s ruèním otevíráním K uzavøení nízkotlakého nebo søedotlakého potrubního rozvodu plynu. EMERGENCY STOP VALVES FOR HEATING GAS PASSAGE manual opening Designed to closure of lowpressure or medium pressure pipeline POPIS FUNKCE: Elektromagnetický ventil je konstrukènì proveden pro ruèní otevírání (vyta ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. U støedotlakého ventilu je ruèní otevøení mo né a po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je mo no uzavøít i ruènì. DESCRIPTOIN OF FUNCTION: Electromagnetic emergency stop valve is designed for a manual opening (pulling out the valve bar) and electromagnetic shutoff by means of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The manual opening of medium pressure valve is not possible until pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to close the electromagnetic valve manualy, as well. Jmenov. svìtlost Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit) Max. pracovní pøetlak Prùtoky* Flows* (m /h) Hmotnost Connection size (internal Max. working overpressure Mass p (kpa) DN thread) (kpa),1,5 1, (kg) EVH 115.*2 EVH 12.*2 EVH 1.*2 EVH 14.*2 EVH 15.*2 EVH 115,*2/L / ,45 4,4 6,2 1, ,2 1,7 15 4,6 62 5,2 9, , ,8,6,8,9 1,4 2,1,4 EVH 12.*2/L 2 5,7 9,5 14,5 EVH 1.*2/L 5 5,2 1 21,6 EVH 14.*2/L 1/ ,1 EVH 15,*2/L ,8 * zemní plyn; 15 C; 11, kpa * natural gas; 15 C; 11, kpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Prostøedí Tøída ventilu 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 ruènì, elektricky pouze zavøít, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 26 VA, nízkotlaké provedení 7 VA IP 54, nízkotlaké provedení IP plynná paliva vèetnì propanbutanu tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní pry NBR, HNBR libovolná nevýbušné; (ZONA 2 pouze pro støedotlaké provedení) A søedotlaké, C nízkotlaké ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY EVH: ASSEMBLING DIMENSIONS EVH: Støedotlaké provedení pressure modification EVH 115.*2 EVH 12.*2 EVH 1.*2 EVH 14.*2 EVH 15.*2 EVH 115.*2/L EVH 12.*2/L EVH 1.*2/L EVH 14.*2/L EVH 15.*2/L A C Nízkotlaké provedení Lowpressure modification D E F G 1/2 1/2 H Control Ambient temperature temperature Power imput Passage medium Used material Buildingin position Environment Valve class OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EVH 1. 2 / L a 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 manual, electrical shut off only, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA, lowpressure modification 7 VA IP 54, lowpressure modification IP all heating gases including propanebutane body brass; insideparts stainless steel; sealing rubber NBR, HNBR any inexplosive, ZONE 2 only for mediumpressure modification A mediumpressure, C lowpressure Nízkotlaké provedení Lowpressure modification a EVH elektromagnetický ventil havarijní EVH electromagnetic emergency stop valve 1 všechny topné plyny vèetne propanbutanu 1 all heating gases including propanebutane 1515 mm, 22 mm, mm, 44() mm, 55(4) mm, První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = 12V = 4 12V/5Hz 5 11V/5Hz druhá èíslice 2ventil pøímoovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve napájecí napìtí nízkotlakého provedení je pouze: 12V= 224V= supply voltage of the lowpressure modification is only: 12V= 224V= Pozn: rozmìry uvedené v závorce platí pro nízkotlaké provedení Notice: The sizes the shown in bracked are valid for the lowpressute modification 6

8 HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ PALIVA s ruèním otevíráním EMERGENCY STOP VALVES FOR HEATING GAS PASSAGE with manual opening K uzavøení nízkotlakého nebo søedotlakého potrubního rozvodu plynu. POPIS FUNKCE: Elektromagnetický havarijní ventil je konstrukènì proveden pro ruèní otevírání (vyta ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. Ruèní otevøení je mo né a po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je mo no uzavøít i ruènì. Designed to closure of lowpressure or medium pressure pipeline DESCRIPTOIN OF FUNCTION: Electromagnetic emergency stop valve is designed for a manual opening (pulling out the valve bar) and electromagnetic shutoff by means of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The manual opening in not possible until pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to close the electromagnetic valve manualy, as well. Ovládání Teplota okolí Teplota média Pracovní pøetlak Pøíkon Krytí Prùtokové médium Jmenovitý prùtok Pou itý materiál Poloha zabudování 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 zavírání el. impulzem nebo ruènì, otevírání pouze ruènì 2 a +6 C max. 8 C, MPa 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 2 VA IP 52 všechna plynná paliva vèetnì propanbutanu viz. prùtokový diagram tìleso, víko AlSi1MgMn ÈSN 421.7;, vnitøní èásti dural nerez, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislé osy 9. Pozor na pøístupnost otevíracího táhla! Control Ambient temperature temperature Working overpressure Power imput Pasage medium Nominal flow Used material Buidingin position 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 manual, electrical shut off only, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C, MPa 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 2 VA IP 52 all heating gases including propanebutane see the flow chart body, cover AlSi1MgMn ÈSN ; internal parts hard aluminium and stainless steel, sealing NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical is 9. Attention to facility of the opening bar! Tøída Pøipojení ventilu pøírubové PN 16 ÈSN (DIN 1) Valve class "C" Tøída ventilu "C" Connection P flange Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EV H /P ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY EVH: ASSEMBLING DIMENSIONS EVH: Elmag. ventil Electromagnetic valve Havarijní ventil Emergency stop valve Pro plynná paliva For heating gas passage Pøírubové pøipojení With flanged connection Pøímé ovládání Directly controlled symbol 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = Jmen. svìtlost PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN V ZÁVISLOSTI NA TLAKOVÉ ZTRÁTÌ FLOW CHART FOR NATURAL GAS IN RELATION TO PRESSURE LOSS (15 C; 11,kPa) DN D1 D2 d L A B Hmotnost Mass (kg) EVH 15.2/P EVH 165.2/P EVH 18.2/P EVH 11.2/P ,5 1, 1 7

9 DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL pøímo ovládaný DN 15 bez proudu uzavøen TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVE directly controlled DN 15 normally closed EVPE 41.*2 EVPE 416.*2 EVPE 411.*2 EVPE 4115.*2 * mìøeno vodou pøi p=,1mpa Jmenov. svìtlost Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) DN /8 5 /4 1 Rp /8 15 Tlakový rozsah Pressure range (MPa),8,8,1, Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h )*,2,54 1,,2 Hmotnost Mass (kg),6,7,8 1,1 * measured by water at p=,1mpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Viskozita Upevnìní Poloha zabudování Pøíkon Krytí 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, bez proudu uzavøen, cívka otoèná o 6, odpovídá EN 161 elektricky 2 a +6 C 1 a +12 C 2 max. 7mm /s (cst) resp 5 E vestavìní do pevného systému, napø. pomocí upevòovacích závitù libovolná, upøednostnìna poloha se svisle postaveným elektromagnetem nahoru 2V/5Hz,11V/5Hz, 24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA IP 54 plynná paliva a všechny plyny a kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas 1ms Spínací frekvence max. 2/min. Tøída ventilu "C" Skupina ventilu 1 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Control Ambient temperature temperature Viscosity Fixing Buildingin position Power imput Passage medium used materials Switching time 1 ms Switching frequency max. 2/min. Valve class "C" Valve group 1 Environment ZONE 2 (94/9/EC) 2/2 way, seat valve with elastic sealing, normally closed, revolving coil 6, meets EN 161 electric, from 2 to +6 C from 1 to +12 C 2 max. 7mm /s (cst) resp 5 E Instalation into the stable network system, or by means of drilled threads any, prefered vertical position, electromagnet up 2V/5Hz,11V/5Hz, 24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA IP 54 all gas and fluid medium that do not attack OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: E V P E a Jm. svìtlost Tìsnící meteriál Sealing material Tìsnící materiál Sealing material EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou ité materiály 4 all gases and liquid mediums, that do not attack 1 HNBR mm, 65 mm, 11 mm, 1515 mm 2V/5Hz 2 24V/5Hz 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz 2 ventil pøímo ovládaný 2 directly controlled valve EVPE 41.*2 EVPE 416.*2 EVPE 411.*2 EVPE 4115.*2 A B C D E F G /8 /4 Rp /8 8

10 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané inverzní TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled reversal Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv. For two position control of heating gas passage EVPI 16.*2 EVPI 11.*2 Jmenov. svìtlost DN 6 1 Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) /4 Rp /8 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min max 1 Prùtokový souèinitelkv Flow coefficientkv 1 (m.h )*,54 1, Hmotnost Mass (kg) mìøeno vodou pøi p=,1mpa determined by means of water at p=,1mpa,6,65 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Doba zapnutí 1% Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 26 VA, IP 54, plynná paliva vèetnì propanbutanu a ostatní plyny, nenapadající pou ité materiály tìleso a vnitøní èásti mosaz, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru; max. odklon od svislice 9 Control Ambient temperature temperature Power input Switching time 1% Passage medium Used material Buildingin position 2/2 way, seat valve with elastic packing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 26 VA, IP 54 heating gases inculuding propanebutane and other gas medium not attacking used materials body and inside partsbrass, sealingrubber NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Tøída ventilu "D" Skupina ventilu 1 Environment ZONE 2 (94/9/EC) Valve class "D" Valve group 1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY E V P I a Jm. svìtlost Nominal inside diameter EVPI 16.*2 EVPI 11.*2 A 48 5 B 92 9 C D E G /4 Rp /8 a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight I bez proudu otevøen I normally opened 1 plynná paliva, vzduch a obdobné neagresivní plyny 1 heating gases, air and other gas mediums 66 mm, 11 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz; 1 24V/5Hz; 2 24V= druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve 9

11 DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo a nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM ELECTROMAGNETIC VALVES directly and indirectly controlled Elektromagnetické ventily øady MV jsou urèeny k dvoupolohovému øízení prùtoku vody, vzduchu, pøípadnì jiných plynù a olejù s maximální viskozitou 2*E (11,8 c St) Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku plynných paliv. Vyrábí se pro rùzná tlaková rozpìtí, ovládací napìtí, s rùznými druhy tìsnìní a s rùznými svìtlostmi. Nepøímo ovládané ventily jsou opatøeny pry ovou servomembránou, u pøímo ovládaných ventilù je membrána zavìšena na pohyblivém jádru elektromagnetu. Electromagnetic valves of the MV type line are designed for twoposition control of water flow, air, respectively of other gases and oils, with maximum viscosity of 2 E (11,8 c deg). The valves are designed to control flow of paseous fuel. They are produced for various pressure ranges, controlling voltages, with various types of sealings and with various inside diameters. The indirectly controlled valves are furnished with a rubber servo diaphragm; the diaphragm of the directly controlled valves is hung up on maveable core of electromagnet POPIS FUNKCE: Nepøímo ovládaný ventil potøebuje pro své otevøení alespoò minimální (mezní) tlakový rozdíl. Pøímo ovládané ventily vyu ívají zavìšený diferenèní systém (membrána), který umo òuje funkci (otevírání) ventilu ji od nulového tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl je rozdíl tlaku pøed a za ventilem Dále uvedené vlastnosti a technické údaje jsou spoleèné pro všechny typové øady MV. DESCRIPTOIN OF FUNCTION: The indirectly controlled valve needs for its opening at least a minimum (marginal) pressure difference. The directly controlled valves use an extended differential system (diaphragm) which enables the valve function (opening) as from zero pressure difference. The pressure difference is a pressure difference in front of and behind the valve. The hereafter show features and specifications are common to all valves of the MV type line. MVPE MVNE MVNI Pøipojení tìlesa Pracovní poloha NC (E) bez proudu uzavøen, NO (I) bez proudu otevøen vnitøní trubkové závity na vstupu i výstupu (viz. tabulky) elektromagnetem nahoru, dovolený odklon od této osy je 9. Connection of the body Buildingin position NC (E) normally closed; NO (I) normally opened internal pipe threads on inlet and outlet (see the tabs) electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Ovládání Otevírací doba Zavírací doba Frekvence funkce Materiály elektrické, napìtím a druhem proudu dle tabulek kmitoèet stø. proudu je 5 Hz max.1,5s (rozumí se otevøení na plný prùtok) max.1,5s max. 4/min. Tìleso mosaz, vnitøní ústrojí nerez, mosaz. Pry ová tìsnìní dle tabulek: 1 NBR EPDM peroxy Zatì ovatel (ED): 1% Load factor (ED): 1% El. krytí IP 54 IP 54 El. pøipojení konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem El. connection With a conector socket with a protecting contact (je souèástí dodávky) (includer in delivery batch) Pøíkon 6 VA MVPE; 17 VA MVNE, MVNI Supply 6 VA MVPE; 17 VA MVNE, MVNI Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) Control Opening time Closing time Frequency of function Materials electrical, with voltage and current type accordingly to the tables. Frequency of alternating is 5 Hz. max.1,5s (it meeans the opening to ful flow) max.1,5s max. 4/min. Body brass, internal mechanism stainless steel, brass. Rubber sealing. Accordingly to the tables 1 NBR EPDM peroxy PRÙTOKOVÝ SOUÈINITEL K v ( m /hod) PODLE U A SVÌTLOSTI VENTILU FLOW COEFFICIENT K v(m/hr.) ACCORDINGLY TO THE AND INTERNAL DIAMETER OF VALVE VENTILU VALVE DN 1 DN 15 DN 2 DN MVPE 2,1 2,5 5,8 6,8 MVNE 2,6, 8,2 9,5 MVNI 2,6, 8,2 9,5 VÝZNAM PÍSMEN A ÈÍSLIC V OVÉM OZNAÈENÍ: MEANING OF LETTERS AND FIGURES IN THE MARKING: Membránový ventil Diaphragm valve Ppøímé, Nnepøímé ovládání Pdirect, Nindirect control Ebez proudu uzavøen Enormally closed Ibez proudu otenøen Inormally opened MV. 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = Jmen. svìtlost Materiál pry ových tìsnících souèástí Material of the rubber sealing parts ová oznaèení ventilù podle technických vlastností jsou uvedena v následujících tabulkách The type markings of valves in accordance with specifications are shown in the flowing tables 1

12 VENTILY NEPØÍMO OVLÁDANÉ INDIRECTLY CONTROLLED VALVES Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Tlakový rozdíl Napìtí Teplota média DN Connection size (internal thead) Pressure difference (MPa) Voltage temperature ( C) Rp min max (V) min max MVNE (I) /8,16 1,4 2V~ +9 MVNE (I) 1. 1 /8,16 1,4 2V~ +14 MVNE (I) /2,16 1,4 2V~ +9 MVNE (I) /2,16 1,4 2V~ +14 MVNE (I) /4,15 1,4 2V~ +9 MVNE (I) 2. 2 /4,15 1,4 2V~ +14 MVNE (I) 1. 1,15 1,4 2V~ +9 MVNE (I). 1,15 1,4 2V~ +14 Mat. tesnìní Sealing mat Hmotnost Mass (kg),7,68 1,29 1,29 HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm: MAIN VALVES DIMENSIONS IN mm: DN G A B C Rp / Pozn: U ventilù svìtlosti 1 a 15 je elektromagnet umístnìn v jejich svislé ose. Note: At valves with the internal diameter of 1 and 15, the electromagnet is placed in their vertical axis. VENTILY PØÍMO OVLÁDANÉ SE ZAVÌŠENOU MEMBRÁNOU DIRECTLY CONTROLLED VALVES WITH A HUNG UP DIAPHRAGM Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Tlakový rozdíl Napìtí Teplota média DN Connection size (internal thead) Pressure difference (MPa) Voltage temperature ( C) Rp min max (V) min max MVPE /8 1,4 2V~ +9 MVPE 1. 1 /8 1,4 2V~ +14 MVPE /2 1,4 2V~ +9 MVPE /2 1,4 2V~ +14 MVPE /4 1,4 2V~ +9 MVPE 2. 2 /4 1,4 2V~ +14 MVPE ,4 2V~ +9 Mat. tesnìní Sealing mat MVPE. 1 1,4 2V~ Hmotnost Mass (kg),7,7 1,54 1,47 HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm: MAIN VALVES DIMENSIONS IN mm: DN G A B C Rp /

13 DVOUCESTNÉ SERVOMOTORICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY SERVOMOTOR VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných a kapalných médií, které nenapadají pou ité materiály. Mo no pou ít i v otopném systému. For two position control of gas and liquid medium passage that do not attack used materials. Application in heating systems possible. SMPE (I) 21.*2 SMPE (I) 215.*2 SMPE (I) 22.*2 SMPE (I) 2.*2 SMPE (I) 24.*2 SMPE (I).*2 Jmenov. svìtlost DN Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**) Connection size (internal thead**) Rp /8 1/2 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min* max Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h )*,9 1,5 2, 5,2 1,6 1,8 Hmotnost Mass (kg),55,6,8 1,2 1,8 2,6 * mìøeno vodou pøi p=,1mpa * measured by water at p=,1mpa 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním Ovládání* elektricky, servomotor otoèný 6 Teplota okolí +2 a +7 C Teplota média max. 1 C 2V/5Hz,24V/5Hz Pøíkon 5W Zatì ovatel 1% Krytí IP 44 plynná a kapalná média nenapadající pou ité materiály Doba uzavøení 15 s pro SMPI; 5 s pro SMPE Doba otevøení Poloha zabudování cca5sprosmpi; 15 s pro SMPE se svisle postaveným servopohonem, max. odklon od svislice 9 Control* Ambient temperature temperature Power imput 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 +2 to +7 C max. 1 C 2V/5Hz, 24V/5Hz 5W Loading factor 1% IP 44 Passage medium gas and liquid mediums not attacking used materials Closing time 15 s for SMPI; 5sforSMPE Opening time app.5sforsmpi; 15 s for SMPE Buildingin position servomotor in up,max diversion from vertical line is 9 * mo nost dodání s nìkolikapolohovými servomotory OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY * There in possibility to deliver with multiposition servodrives ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: SM P E 2. 2 a Jm. svìtlost a SM servomotorický ventil SM servomotor valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen E normally closed I normally opened 2 voda a jiné kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 water and other liquids that do not attack used materials 11 mm, 1515 mm, 22 mm, mm, 4 mm, 54 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 1 24V/5Hz druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve A C D E G F SMPE (I) 21.*2 SMPE (I) 215.*2 SMPE (I) 22.*2 SMPE (I) 2.*2 SMPE (I) 24.* Rp /8 1/ SMPE (I).*

14 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a jiných neagresivních kapalných médií For two position control of water and other nonaggresive liquid media passage EVPI EVPE EVPE 215.*1 EVPE 22.*1 EVPE 2.*1 EVPE 24.*1 EVPI 215.*1 EVPI 22.*1 EVPI 2.*1 EVPI 24.*1 Jmenov. svìtlost DN * minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) 1/2 1/2 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, elektricky, cívka otoèná 6 1 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 26 VA Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas do 1 s Pou itý materiál Poloha zabudování tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní EPDM elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 Pracovní pøetlak Prùtokový souèinitel Hmotnost Working overpressure (MPa) Flow coefficient Mass min* max 1 (m.h ) (kg),8,8 1,5,9,8,8 1,,8,8 5 2,1,8,8 9,4,1,8,8 1,5,9,8,8 1,,8,8 5 2,1,8,8 9,4,1 * minimum diference pressure between inlet P and outlet A 2/2 way, seat valve with elastic sealing Control electric, revolving coil 6 Ambient temperature from 1 to +6 C temperature max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= Power imput 26 VA Switching time 1% IP 54 Pasage medium all liquid medium that do not attack used materials Opening time 1 sec. Used material bodybrass; inside partsstainless steel; sealingrubber EPDM Buildingin position electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E ORDERING KEY a Jm. svìtlost Nominal inside diameter a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* E normally closed I normaly opened* 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids 1515 mm, 22 mm, mm, 44 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz druhá èíslice 1ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 1 not directly controlled valve * Pøi splnìní p min (tlakový rozdíl na ventilu nesmí klesnout pod min. pracovní pøetlak) * To meet p min (presure diference on the valve can not be lower than minimal working overpresure) ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: A B C D E F G EVPE 215.*1 EVPE 22.*1 EVPE 2.*1 EVPE 24.*1 EVPI 215.*1 EVPI 22.*1 EVPI 2.*1 EVPI 24.* /2 1/2 1

15 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a jiných kapalin, které nenapadají pou ité materiály. For two position control of water and other liquids passage that do not attack used material. Jmenov. svìtlost DN Pøíkon Input (W) Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) Tlakový rozdíl Pressure difference (kpa) min max Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 (m.h ) EVPE 26.*2 EVPI 26.*2 EVPE 215.*2 EVPE 22.* VA 26VA 26VA 26VA 8 5 2,54,54 1,5 2,,7,9,7,9 EVPE 2.*2 26VA 1 4,1 1,1 EVPE 24.*2 65W 1/2 1 1,6 6, EVPE.*2 4 65W 1 1,8 6,6 Hmotnost Mass (kg) 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Teplota okolí a +6 C Teplota média max. 9 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas do 1 s Pou itý materiál tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní EPDM Poloha zabudování max. odklon od svislice 9 2/2 way, seat valve with elastic sealing Control electric, revolving coil 6 Ambient temperature to +6 C temperature max. 9 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= Switching time 1% IP 54 Passage medium liquids that do not attack used materials Opening time 1s Used material bodybrass, inside partsstainless; sealingepdm Buildingin position electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EV P E a Jm. svìtlost Nominal inside diameter ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* pouze 26.*2 E normally closed I normally opened* only 26.*2 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids 65 mm, 1515 mm, 22 mm, mm, 4 mm, 54mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz Pro typ 24.*2/ a.*2/ platí pouze,1,2 For type 24.*2/ and.*2/ valid only,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve EVPE 26; 215.*2 EVPI 26.*2 EVPE 22.*2 EVPE 2.*2 EVPE 24.*2 EVPE.*2 A B C D E F G ;95 99; /2 16 H

16 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY NEREZOVÉ nepøímo ovládané Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných médií v potravináøském a chemickém prùmyslu TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES STAINLESS indirectly controlled For two position control of liquid mediums passage in food and chemical industry EVPE 22.1/N EVPE.1/N Jmenov. svìtlost DN 15 5 Pracovní pøetlak Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**) Working overpressure (MPa) Connection size (internal thead**) min* max,8,8,8,8 Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 (m.h ) 1,5 11, Hmotnost Mass (kg),9,6 * minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A ** u provedení 22.*1/N je mo no dodat pøipojovací závity vnìjší G1 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Teplota okolí 1 a +4 C Teplota média max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Pøíkon 26 VA Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas 1s Pou itý materiál tìleso nerez 17 56; vnitøní èásti nerez, tìsnìní chlorbutylkauèuk ÈSN Poloha zabudování se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 * minimum difference pressure between inlet P and outlet A ** modification 22.*1/N there is possibility to equip also with G1 external connection thread Control Ambient temperature temperature Power imput 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 from 1 to +4 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA Switching time 1% IP 54 Passage medium all liquid mediums that do not attack used materials Time of switching 1s Used material bodystainless 17 56, inside partsstainless steel, sealingchlorine butyl rubber ÈSN Buildingin position vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: E V P E /N Celonerezové provedení Stainless steel a Jm. svìtlost Tìsnìní Sealing a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 voda a jiné kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 water and other liquids that do not attack used materials 215 mm, 55 mm První èíslice napájecní napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz druhá èíslice 1ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 1 not directly controlled valve EVPE 22.*1/N EVPE.*1/N A B C D E F G 15

17 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY NEREZOVÉ pøímo ovládané Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných médií v potravináøském a chemickém prùmyslu. TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES STAINLESS directly controlled For two position control of liquid mediums passage in food and chemical industry Jmenov. svìtlost Pracovní pøetlak Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Working overpressure (kpa) Connection size (internal thread) DN min* max EVPE 416.*2/N 1/4" EVPE 416.*2/N /8" EVPE 411.*2/N /4 Rp / EVPE 215.*2/N 15 5 EVPE 22.*2/N 2 EVPE.*2/N 5 7 Pozn.: 215.*2/N a 22.*2/N je mo no dodat s pøipojovacími závity vnìjšími G1 Note.: 215.*2/N and 22.*2/N there is possible to equip also with G1 external connection thread. 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Control Teplota okolí 1 a +4 C Ambient temperature Teplota média max. 8 C temperature 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Pøíkon 26 VA, typ EVPE.*2/N 65W Power imput Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h ),7,7,9,7,7 7, 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 from 1 to +4 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA, type EVPE.*2/N 65W Doba zapnutí 1% Switching time 1% Krytí Prùtokové médium Viskozita média IP 54 kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 max. mm /s Passage medium Viscosity IP 54 all liquid mediums that do not attack used materials 2 max. mm /s Spínací èas 1 a ms Time of switching 1 to ms Pou itý materiál tìleso nerez 17 56; vnitøní èásti nerez, tìsnìní chlorbutylkauèuk ÈSN Used material bodystainless 17 56, inside partsstainless steel, sealingchlorine butyl rubber ÈSN Poloha zabudování se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 Buildingin position vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY E V P E /N ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPE 215.*2/N; 22.*2/N Celonerezové provedení Stainless steel a Jm. svìtlost Tìsnìní Sealing EVPE 416.*2/N; 411.*2/N EVPE.*2/N a Tìsnìní Sealing EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 kapaliny; 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou itý materiál 2 liquids; 4 all gas and liquid mediums that do not attack used material 66 mm, 18mm, 1515 mm, 22 mm, 55mm První èíslice napájecí naúìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz Pro typ EVPE.*2/N platí pouze,1,2 For type EVPE.*2/N valid only,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve potravináøská pry ; 1 FKM (Viton) food rubber; 1 FKM (Viton) EVPE 215.*2/N; 22.*2/N EVPE 416.*2/N 1/4" EVPE 416.*2/N /8" EVPE 411.*2/N EVPE.*2/N A B C D E G /4 Rp /8 16

18 DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM ELECTROMAGNETIC VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové øízení prùtoku vody a jiných neagresivních kapalin. USE: For twoposition control of water, and other nonaggressive liquid mediums passage. MVPE 211.*1 MVPE 2115.*1 MVPE 212.*1 Jmenov. svìtlost DN Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) Pracovní pøetlak Working overpressure (MPa) min* max G /8 1 G 1/2,5 1 G /4 Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h ) 1,7 1,7 1,7 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, elektricky, cívka otoèná 18 a +5 C max. 75 C 12,24,2V/5Hz,6Hz, 12, 24V= 4W Krytí IP Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Pou itý materiál tìleso silamid, vnitøní èásti nerez, tìsnìní NBR Poloha zabudování libovolná Control Ambient temperature temperature Power imput Doba zapnutí 1% Switching time 1% Passage medium Used material Buildingin position 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 18 to +5 C max. 75 C 12,24,2V/5Hz,6Hz, 12, 24V= 4W IP all liquid mediums not attacking used materials bodysilamide; inside partsstainless; sealingnbr any OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY MVPE 2***.*1 ASSEMBLING DIMENSIONS MVPE 2***.*1 MV P E a Pøipojovací závit Connection thread Pøipojovací závit Connection thread a MV membránový ventil MV diaphragm valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids viz tabulka see the table První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2 V / 5, 6Hz 1 24 V / 5, 6Hz 2 24 V DC 12 V DC 4 12 V / 5Hz druhá èíslice 1 ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 2 indirectly controlled valve 17

19 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ MEMBRÁNOVÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové ovládání tlakového vzduchu FUNKCE: U ventilù této stavební øady je pøi spínání veden vzduch pøes vestavìný elektromagnetický øídící ventil pøímo do ovzduší. Tím dojde k tlakovému odlehèení membrány a následovnému, velmi rychlému otevøení ventilového sedla membránového ventilu. Øídící vzduch fouká po celou dobu otevøení ven. Po vypnutí øídícího ventilu dojde k vytvoøení tlaku nad membránou pøes vnitøní øídící otvory a k uzavøení sedla ventilu For two position control of pressure air. FUNCTION: At the valves of this row air goes through the integrated electromagnetic control valve directly to atmosphere. In consequence of that peat the diaphragm is pressure unloaded and the valve seat of diaphragm valve is opened, the control air is flowing out. After switch off the control valve pressure above the diaphragm rises up through the inside control holes and the valve gets closed. Jmenov. svìtlost Nominal inside diameter (DN) Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) MVRE 2.*1 MVRE.*1 MVRI 2.*1 MVRI.*1 2 2 G,4 G1 G /4 G1 Hodnoty prùtoku platí jen pro ventily, rozvody a expanzní ztráty zde nejsou vzaty v úvahu. 1) minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A 1 2) hodnota Kv udává prùtokové mno ství vm.h pøi p=,1mpa. Urèuje se pomocí vody ) prùtok vzduchu o tlaku,6mpa a teplotì +2 C pøi odpuštìní do volného 1 prostoru je vyjádøitelný v pøepoètu Qn=Kv x 92,4 (m.h ) Pracovní pøetlak Working overpressure (MPa) min. max. 1),,8,,8,,8,,8 Hodnota Value Kv 1 (m. h ) 14,5 19, 14,5 19, 2) Prùtok Flow Qn ) 1 (m. h ) 1.9, ,6 1.9, ,6 Hmotnost Mass (kg),57,62,56,61 The values of flow are valid only for valves, distributions and expansion loss are not taken into consideration. 1) minimal difference pressure between input P and output A 1 2) the Kv value showes flow quantity v (m.h ) at p=,1mpa. It is determined by means of water ) The air flow at pressure,6mpa and temperature +2 C during release into 1 free space can be expressed from this formula Qn=Kv x 92,4 (m.h ) Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Poloha zabudování 2/2 cestný, elektromagneticky nepøímo ovládaný membránový ventil elektricky, cívka otoèná 6 1 a +4 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V=,12V= 7 12 ms (zavislé na vstupním pøetlaku) 7ms vzduch tìleso AL; tìsnìní pogumovaná tkaninová membrána s ventilovým talíøkem NBR libovolná upøednostnìna zástavba s elektromagnetem svisle nahoru Control Ambient temperature temperature Power imput 2/2 electromagnetic indirectly controlled diaphragm valve electrically valve, revolving coil 6 1 to +4 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V=,12V= 8,5 VA 8,5 VA Doba sepnutí 1%, trvale Switching time 1%, permanently Krytí IP 54 IP 54 Doba otevøení Opening time 7 12 ms (depended on inlet pressure) Doba utavøení Closing time 7 ms Prùtokové médium Pou itý materiál Passage medium Used material air bodyal; sealingrubberiset fabric diaphragm with Buildingin position valve plate (NBR) any, prefered electromagnet up OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: M V R E 2. 1 a Jm. svìtlost Nominal inside diameter a MV membránový ventil MV diaphragm valve R rohový R corner E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* E normally closed I normally opened* vzduch air 22 mm, mm, První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 1 24V/5Hz 12V= druhá èíslice 1 nepøímo ovládaný øídícím ventilem 2nd figure 1 not directly controlled valve MVRE 2.*1 MVRE.*1 MVRI 2.*1 MVRI.*1 A G /4 G1 G /4 G1 B C D E

20 TØÍCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL pøímo ovládaný G 1/8 G 1/4 THREEWAY ELECTROMAGNETIC VALVE directly controlled G 1/8 G 1/4 EVPT 4218.*2 EVPT 4.*2 EVPT 4.*2/N Jmenov. svìtlost v tìlese in the body ( DN) 1,1,5,5 Jmenov. svìtlost v trubce vedení in the guiding tube ( DN) 1,5 Tlakový rozsah Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Pressure range Connection size (internal thread) (MPa) G 1/8 1 G 1/4 1 G 1/4 1 Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 Kv (m. h ),7,26,26 Hmotnost Mass (kg),,45,4 mìøeno vodou pøi p=,1mpa measured by water at p=,1mpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Viskozita média Poloha zabudování max. +12 C max. 5 E libovolná, upøednostnìna poloha se svisle postaveným elektromagnetem nahoru 24V/5Hz,2V/5Hz,24V=,12V= Pøíkon typ EVPT 4218.*2 6,5 VA; typ EVPT 4.* 22VA Doba zapnutí 1% Krytí Prùtokové médium Spínací èas Spínací frekvence /2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním elektricky, cívka otoèná o 6 C 1 a +5 C IP 54 všechna plynná a kapaliná média, které nenapadají pou ité materiály 1ms max. 2/min. Control Ambient temperature temperature /2 way, seat valve with elastic packing electric, revolving coil 6 from 1 to +5 C max. +12 C Viscosity max. 5 E Buildingin position any, prefered vertical position, electromagnet up Power imput 24V/5Hz,2V/5Hz,24V=,12V= type EVPT 4218.*2 6,5 VA; type EVPT 4.* 22VA On time 1% Passage medium IP 54 all gas and fluid mediums that do not attack used materials Switching time 1 ms Switching frequency max. 2/min. OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPT4218.*2 EV P T /N Celonerezové provedení Stainless steel a Tìsnící meteriál Sealing material Tìsnící materiál Sealing material a Doplòkové písmeno Stainlees steel EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight T tøícestný T threeway 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou ité materiály 4 all gases and liquid mediums, that do not attack used materials 2 FKM (Viton) 18 1,8 mm, 5,5 mm 2V/5Hz; 2 24V= 1 24V/5Hz 12V= 2 ventil pøímo ovládaný 2 directly controlled valve N celonerezové provedení pouze EVPT 4.2 N only the type EVPT 4.2 EVPT4.*2 19

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ: 62243136 / CZ62243136, plátce DPH DODATEČNÁ INFORMACE č. 5

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 <

Compact power switches K 16 and K 32 J. Kompaktní výkonové spínače K 16 a K 32 J. Použití. Use > 96 < Použití K 16 J a K 32 J jsou 2-modulové třípólové vypínače jmenovitého proudu 16A a 32A se spínacím úhlem 90. Spínače mohou být upevněny na DIN lištu, nebo pomocí šroubů M4 na základovou desku. Rovněž

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10-AXEKVCEz Medium Voltage Cables with XLPE Insulation Standard PN 05/96 (dop.6 a dop.7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukce Design Hliníkové jádro Aluminium

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

INTEGRATED UNIT CONTROLLED OVER IP

INTEGRATED UNIT CONTROLLED OVER IP INTEGRATED UNIT CONTROLLED OVER IP MAIN FEATURES comprehensive of video server integrated in the base for IP control of PTZ functions Continuous rotation Variable speed: 0.1-100 /s Pan and 0.1-40 /s Tilt

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Axiální cirkulační chladiče. Axial drycoolers GFH/GFV. s třídami energetické účinnosti. with Energy Efficiency Classes. Solný nosič tepla / Brine

Axiální cirkulační chladiče. Axial drycoolers GFH/GFV. s třídami energetické účinnosti. with Energy Efficiency Classes. Solný nosič tepla / Brine Axiální cirkulační chladiče s třídami energetické účinnosti Axial drycoolers with Energy Efficiency Classes 5 Nosné profily Güntner Güntner floating coil principle Princip konstrukce z nosných trubek Güntner

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla

Obsah : contents. O firmě New Times. Domácí tepelná čerpadla. Domácí dělená tepelná čerpadla. Domácí jednodílná tepelná čerpadla Obsah : contents O firmě New Times Domácí tepelná čerpadla 3 Domácí dělená tepelná čerpadla 5 Domácí jednodílná tepelná čerpadla 7 Obchodní oběhová tepelná čerpadla 9 Obchodní přímotopná tepelná čerpadla

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153. 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU BASIC DOCUMENTATION FOR MODULE SX-7153 1. vydání - srpen 2003 1 st edition - August 2003 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Vysokozdvižné vozíky, pohon: nafta / plyn Forklift trucks, diesel / gas MI 20-25 MI 30-35 Ostatní Misc. Motor Engine Výkony Performances Rozměry Dimensions

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

Konzistentní hydronické vyvážení Trvalé energetické úspory

Konzistentní hydronické vyvážení Trvalé energetické úspory Konzistentní hydronické vyvážení Trvalé energetické úspory Automatický vyvažovací ventil AB-PM pro spolehlivou a úspornou topnou soustavu ventil 1místo obvyklých 3 pro tlakovou, průtokovou a zónovou regulaci

Více

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: chrom chrome plated sly Uvedené ceny jsou doporučené MOC bez DPH. Změna cen vyhrazena. s l y SY 010

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices

Manipulační technika, kladkostroje / Hoisting devices Ráčnový řetězový zvedák / Lever chain hoist specifikace: řetěz a háky z leg. oceli tř.7 / chain, hooks forged and tempered steel použití / appl.: do lehkých provozů, 360 o rotace / for light duty, 360

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů PLANAR Multifunkční měřící přístroj a monitoring zpětných směrů Jiří Göllner, PROFiber Networking CZ s.r.o. info@profiber.eu www.profiber.eu PLANAR - měřící servisní technika a monitoring zpětných směrů

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

EMO TM. Vysoce výkonný proporcionální pohon ENGINEERING ADVANTAGE

EMO TM. Vysoce výkonný proporcionální pohon ENGINEERING ADVANTAGE Elektrické pohony EMO TM Vysoce výkonný proporcionální pohon Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & egulace Termostatická regulace ENGINEEING ADVANTAGE Proporcionální termický pohon pro ventily TBV-CM

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Pfiímé krticí ventily / Direct Choking Valves Typ RFU, RFB / RFU, RFB Type

Pfiímé krticí ventily / Direct Choking Valves Typ RFU, RFB / RFU, RFB Type Pfiímé krticí ventily / Direct Choking Valves Typ RFU, RF / RFU, RF Type Konstrukce ventilû Construction of valves slouïí pro fiízení rychlosti pohybu pneumatick ch válcû krcením prûtoku vzduchu Serve

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Přehled výrobků společnosti Danfoss

Přehled výrobků společnosti Danfoss JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti Danfoss www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více