výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM"

Transkript

1 výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM

2

3 OBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION 1. Elektromagnetické pøímo ovládané ventily jsou ventily, u kterých je hlavní ku elka pøímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet pøímo otevírá prùchod ventilem bez potøeby tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují od nulových tlakových rozdílù, ale maximální tlakový rozdíl je závislý na pøíta né síle elektromagnetu (èím vìtší svìtlost ventilu, tím menší tlakový rozdíl, pøi stejné velikosti elektromagnetu). Pøíklad: EVPE 26.2 DN 6 tlak 8kPa EVPE 22.2 DN2 tlak 2kPa 1. Electromagnetic valves directly controlled are valves in which the electromagnet directly opens a passage through valve. The valves do not required a minimum operating pressure. These valves will operate at pressure from, but the maximal pressuredifference is dependent on drawing force of electromagnet (the bigger inside diameter of valve, the smaller pressuredifference at the equal size of electromagnet) Example: EVPE 26.2 DN 6 pressure 8kPa EVPE 22.2 DN2 pressure 2kPa 2. Elektromagnetické nepøímo (pilotnì) ovládané ventily jsou ventily, u kterých není hlavní ku elka pøímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet otevírá pouze pomocný pøepouštecí kanál (pomocné sedlo), tím se uvolní tlak nad hlavní ku elkou (pístem, membránou) a prùchod ventilem je otevøen pomocí minimálního tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují v dy od nìjakého minimálního tlakového rozdílu (napø. EVPE tlak. rozdíl,8,8 MPa). Pøi poklesu tlakového rozdílu pod minimální hranici zaène ku elka prùchod ventilu omezovat, ale pomocné sedlo zùstane otevøeno i bez potøeby minimálního tlak. rozdílu. Pro uzavøení elektromagnetického ventilu není potøeba minimální tlakový rozdíl, uzavøení zabezpeèí pru ina. U tìchto ventilù je mo né stejnou velikostí elektromagnetu ovládat rùzné velikosti ventilù, proto e pomocné sedlo které ovládá elektromagnet má v dy stejnou svìtlost. Pøíklad: EVPE DN15 tlak,8,8mpa EVPE 24.1 DN4 tlak,8,8mpa 2. Electromagnetic valves indirectly (pilot) controlled are valves in which the electromagnet opens only an auxiliary compensating port (auxiliary seat), herewith unblock the pressure over the main piston and the passage through valve is opened by means of a minimum pressuredifference. The valve will operate from a minimum pressuredifference (for example EVPE pressuredifference from,8 to,8 MPa). By pressure drop under a minimum level, the main core starts reducing the passage through valve, but the auxiliary seat remains open with zero pressuredifference. The valves do not required a minimum pressuredifference to close the electromagnetic valve. It is possible to control various sizes of valves at the equal size of electromagnet, because the auxiliary seat, which controls the electromagnet, has always the same inside diameter. Example: EVPE DN15 pressure,8,8mpa EVPE 24.1 DN4 pressure,8,8mpa. Elektromagnetické ventily nucenì ovládané (se zavìšenou membránou) pro tyto ventily je rovnì pou íváno oznaèení pøímo ovládaných ventilù. Tato skupina sluèuje výhody: a) ventilù pøímo ovládaných (funkènost bez potøeby minimálního tlakového rozdílu). b) ventilù nepøímo ovládaných (funkènost do vyšších tlakových rozdílù pøi stejné velikosti elektromagnetu). Tzn. e pokud je na ventilu nìjaký tlakový rozdíl (diferenèní tlak) ventil pracuje jako nepøímo ovládaný. Pokud tlakový rozdíl zaène klesat, hlavní ku elka zùstává v otevøeném stavu, proto e ja zavìšená na jádøe elektromagnetu (je nucenì otevøená) Pøíklad: MVPE 1. DN tlak 1,4MPa. Electromagnetic valves directly controlled (with hungtype diaphragm) these valves combine advantages of: a)directly controlled valves (do not required a minimum pressuredifference) b)indirectly controlled valves (higher pressuredifferences at the equal size of electromagnet) This means, if there is a pressuredifference on the valve (difference pressure), the valve operates as an indirectly controlled valve. If the pressuredifference starts dropping, the main skittle remains open, because it is hitched on the core of electromagnet. Example: MVPE 1. DN pressure 1,4MPa FUNKCE VENTILÙ: 1. E bez proudu uzavøen (NC) ventil je pod napìtím otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné splnit podmínku minimálního talkového rozdílu), bez napìtí uzavøen. 2. I bez proudu otevøen (NO) ventil je bez napìtí otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné splnit podmínku minimálního tlakového rozdílu), s napìtím uzavírá. PRÙTOKY: 1. GRAF u ventilù, kde je uvedený prùtokový diagram, se odeèítá prùtok (na vodorovné ose), tlaková ztráta (na svislé ose), nebo velikost ventilu (na køivce) 2.PRÙTOKOVÝ SOUÈINITELKv urèuje prùtoèné mno ství m /h vody 15 C pøi tlakovém rozdílu (tlakové ztrátì),1 MPa. Prùtok pøi jiných tlakových rozdílech vody se urèuje urèuje vztahem: Q=Kv. p x 1 FUNCTION OF VALVES: 1. E normally closed (NC) closed when the selenoid is deenergized and open when energized (in case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum pressuredifference). 2. I normally open (NO) open when the selenoid is deenergized and closed when energized (in case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum pressuredifference). RATE OF FLOW: 1.CHART At the valves, where is mentioned the flow diagram, there is deducted the flow (on the horizontal axis), pressure loss (on the vertical axis), or the size of valve ( on the curve). 2.FLOW COEFFICIENT Kv it determine the flow quantity m per hour of water 15 C at pressure difference (pressure loss),1 MPa. If there are other water pressure differences, the flow is determined as follows: Q=Kv. p x 1 Kde Q mno ství kapaliny ( m /h) Kv prùtokový souèinitel ( m /h) p tlakový rozdíl (bar) hustota kapaliny (kg/m ) pro vodu =1kg/m PEVEKO nepøejímá odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, bro urách a dalších tiskových materiálech. PEVEKO si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky bez pøedchozího upozornìní. To se týká také výrobkù ji objednaných za pøedpokladu, e takové zmìny nevy adují dodateèné úpravy ji dohodnutých podmínek. Q water quantity (m /h) Kv flow coefficient (m /h) p pressuredifference (bar) consistence (kg/ m) for water =1kg/ m Peveko does not undertake the responsibility for mistakes in cataloqs, booklets and other printed documents. Peveko reserves right to change its products without previous warning. It is concerned also products in order, providing that such change does not require an additional treatment in already agreed conditions. 2

4 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv For two position control of heating gas passage EVF DN 15 EVF DN 2 EVF DN P EVF DN 4 EVF DN RA EVF DN RB Jmenov. svìtlost DN 15 2 Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)* Connection size (internal thread)* 1/2 M2x1,5G11/2 G11/2G11/2 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) ,5 5 5 Jmenov. prùtok 1 Rate of flow (m.h ) p= max. Pp EVF DN 15 MORA M 2 x 1,5 5 8,5,9 8, Hmotnost Mass (kg) * DN 15 MORA 97, DN RA, RB mají pøipojovací závit vnìjší. * The types DN 15 MORA 97, DN RA, RB have outlet connection thread.,7,8 1, 1,4,8,8 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Doba zapnutí Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Prostøedí Tøída ventilu Skupina ventilu 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 2 VA 1% IP 54 plynná paliva vèetnì propanbutanu a ostatní plynná média, která nenapadají pou ité materiály tìleso mosaz, Al; vnitøní èásti dural, nerez; tìsnìní pry NBR, HNBR se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 2 ZONA 2 (94/9/EC) "C", pouze DN 4 "D" 1 Control Ambient temperature temperature Power imput Switching time Passage medium Used material Buildingin position Environment Valve class Valve group 2/2 way seat valve with elastic sealing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 2 VA 1% IP 54 heating gases including propanebutane and other gas mediums not attacking used material bodybrass, insidepartsaluminium, sealingrubber NBR, gas passage resistant vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical line is 2 ZONE 2 (94/9/EC) "C", only DN 4 "D" 1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: DN 15; DN 15 MORA 97; DN 2; DN P; DN 4: ASSEMBLING DIMENSIONS: DN RA; DN RB A B C D E F G EVF DN 15 EVF DN 15 MORA M 2 x 1,5 EVF DN 2 EVF DN P EVF DN Rp1 EVF DN RA 15 4 G 1 1/2 M2 X 1,5 58 EVF DN RB G 1 1/2 G 1 1/2 58

5 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv For two position control of heating gas passage EVPE 16.*2 EVPE 11.*2 EVPE 12.*2/A,B EVPE 1.*2 EVPE 14.*2/A,B EVPE 15.*2/A,B Ovládání Teplota okolí Teplota média Doba zapnutí Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Jmenov. svìtlost DN Pøíkon 26VA 26VA 2VA 65W 65W 65W 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 1% IP 54 plynná paliva vèetnì propanbutanu tìleso mosaz, vnitøní èásti hliník, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svisllice 9 Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thread) 1/2 Control Ambient temperature temperature Switching time Passage medium Used material Buildingin position Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min. max. tøída max. tøída class class 8 A 1 A 1 B 7 A 1 A 1 B 7 A 1 B 7 A Hmotnost Mass (kg),7,7 2, 5,5 6, 6,6 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 11V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 1% IP 54 heating gases including propanebutane bodybrass, insidepartsaluminium, sealingrubber NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) Tøída ventilu Skupina ventilu OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E /A ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPE 1***.2 viz. tabulka 1 Tøída Class a Jm. svìtlost Nominal inside diameter H F Valve class Valve group a Tøída Class table 1 EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 1 plynná paliva vèetnì propanbutanu 1 heating gases including propanebutane 65 mm, 11 mm, 22 mm, mm, 44 mm, 54 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 12V = 1 24V/5Hz 4 12V/5Hz 2 24V = 5 11V/5Hz Pro typ EVPE 12.*2 a 15.*2 platí napájecí napìtí,1,2 For type EVPE 12.*2 up to 15.*2 valid supply voltage,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve A tøída ventilu "A"; B tøída ventilu "B" A valve class "A"; B valve class "B" PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN V ZÁVISLOSTI NA TLAKOVÉ ZTRÁTÌ FLOW CHART FOR NATURAL GAS IN RELATION TO PRESSURE LOSS 1, A B C D E F G H p (kpa) EVPE 16.*2 EVPE 11.*2 EVPE 12.*2 EVPE 1.*2 EVPE 14.*2 EVPE 15.* / ,,1 EVPE 12 EVPE 1 EVPE 14 EVPE Q (m/h)

6 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv, vzduchu a neagresivních plynných médií. For two position control of heating gas passage PROVEDENÍ: 2/2 cestný sedlový ventil, odpovídá EN161, normálnì (bez napìtí) uzavøený, s pøírubovým napojením. MODIFICATION: 2/2 way seat valve, meets EN161, normally (without voltage) closed, with flanged connection. Jmenov. svìtlost Pracovní pøetlak Jmenovitý pøíkon Zátahový pøíkon Hmotnost Working overpressure (kpa) Rated input Run in input Mass DN min max (W) (VA)* (kg) EVPE 15.2/P EVPE 165.2/P EVPE 18.2/P EVPE 11.2/P ,5 9,5 24,5 27 * informativní hodnota * informative value Ovládání Teplota okolí Teplota média Doba zapnutí (ED) Krytí Spínací frekvence Jmenovitý prùtok Pou itý materiál Poloha zabudování elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 1% IP 52 max. 2/min. viz. prùtokový diagram tìleso, víko AlSi/1MgMn ÈSN 441.7; vnitøní díly dural a ocel, tìsnìní NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislé osy 9 TECHNICAL Ambient Supply Nominal Buidingin Valve Switching Control class group voltage flow temperature time frequency position DATA: max. eletric, from 2V/5Hz, 1% IP see "C" 54 the 2 2/nim. 8revolving flow C to +6 24V/5Hz, chart Ccoil 6 24V= Ambient temperature from 2 to +6 C temperature max. +8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 24V= Switching time 1% IP 52 Switching frequency max. 2/min. Nominal flow Used material Buildingin position see the flow chart body, cover AlSi1MgMn ÈSN ; internal parts hard aluminium and steel, sealing NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical is 9 Tøída ventilu Skupina ventilu Prostøedí "C" 1 ZONA 2 (94/9/EC) Valve class Valve group Valve group "C" 1 ZONE 2 (94/9/EC) ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: A B C L D1 D2 d EVPE 15.2/P EVPE 165.2/P EVPE 18.2/P EVPE 11.2/P PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN FLOW CHART FOR NATURAL GAS (15 C, 11, kpa) OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E /P ORDERING KEY a Pøipojení Connection EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 1 plynná paliva, vzduch a obdobné neagresivní plyny 1 heating gases, air and other gas mediums 55 mm, 6565 mm, 88 mm, 11 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure napájecí napìtí Pøipojení Connection a Jm. svìtlost Nominal inside diameter 2V/5Hz; 1 24V/5Hz; 2 24V= druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve P pøírubové ÈSN 1116 (DIN 1) PN 16 P flanged type ÈSN 1116 (DIN1) PN 16 5

7 HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ PALIVA s ruèním otevíráním K uzavøení nízkotlakého nebo søedotlakého potrubního rozvodu plynu. EMERGENCY STOP VALVES FOR HEATING GAS PASSAGE manual opening Designed to closure of lowpressure or medium pressure pipeline POPIS FUNKCE: Elektromagnetický ventil je konstrukènì proveden pro ruèní otevírání (vyta ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. U støedotlakého ventilu je ruèní otevøení mo né a po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je mo no uzavøít i ruènì. DESCRIPTOIN OF FUNCTION: Electromagnetic emergency stop valve is designed for a manual opening (pulling out the valve bar) and electromagnetic shutoff by means of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The manual opening of medium pressure valve is not possible until pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to close the electromagnetic valve manualy, as well. Jmenov. svìtlost Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit) Max. pracovní pøetlak Prùtoky* Flows* (m /h) Hmotnost Connection size (internal Max. working overpressure Mass p (kpa) DN thread) (kpa),1,5 1, (kg) EVH 115.*2 EVH 12.*2 EVH 1.*2 EVH 14.*2 EVH 15.*2 EVH 115,*2/L / ,45 4,4 6,2 1, ,2 1,7 15 4,6 62 5,2 9, , ,8,6,8,9 1,4 2,1,4 EVH 12.*2/L 2 5,7 9,5 14,5 EVH 1.*2/L 5 5,2 1 21,6 EVH 14.*2/L 1/ ,1 EVH 15,*2/L ,8 * zemní plyn; 15 C; 11, kpa * natural gas; 15 C; 11, kpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Prostøedí Tøída ventilu 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 ruènì, elektricky pouze zavøít, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 26 VA, nízkotlaké provedení 7 VA IP 54, nízkotlaké provedení IP plynná paliva vèetnì propanbutanu tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní pry NBR, HNBR libovolná nevýbušné; (ZONA 2 pouze pro støedotlaké provedení) A søedotlaké, C nízkotlaké ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY EVH: ASSEMBLING DIMENSIONS EVH: Støedotlaké provedení pressure modification EVH 115.*2 EVH 12.*2 EVH 1.*2 EVH 14.*2 EVH 15.*2 EVH 115.*2/L EVH 12.*2/L EVH 1.*2/L EVH 14.*2/L EVH 15.*2/L A C Nízkotlaké provedení Lowpressure modification D E F G 1/2 1/2 H Control Ambient temperature temperature Power imput Passage medium Used material Buildingin position Environment Valve class OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EVH 1. 2 / L a 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 manual, electrical shut off only, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA, lowpressure modification 7 VA IP 54, lowpressure modification IP all heating gases including propanebutane body brass; insideparts stainless steel; sealing rubber NBR, HNBR any inexplosive, ZONE 2 only for mediumpressure modification A mediumpressure, C lowpressure Nízkotlaké provedení Lowpressure modification a EVH elektromagnetický ventil havarijní EVH electromagnetic emergency stop valve 1 všechny topné plyny vèetne propanbutanu 1 all heating gases including propanebutane 1515 mm, 22 mm, mm, 44() mm, 55(4) mm, První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = 12V = 4 12V/5Hz 5 11V/5Hz druhá èíslice 2ventil pøímoovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve napájecí napìtí nízkotlakého provedení je pouze: 12V= 224V= supply voltage of the lowpressure modification is only: 12V= 224V= Pozn: rozmìry uvedené v závorce platí pro nízkotlaké provedení Notice: The sizes the shown in bracked are valid for the lowpressute modification 6

8 HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ PALIVA s ruèním otevíráním EMERGENCY STOP VALVES FOR HEATING GAS PASSAGE with manual opening K uzavøení nízkotlakého nebo søedotlakého potrubního rozvodu plynu. POPIS FUNKCE: Elektromagnetický havarijní ventil je konstrukènì proveden pro ruèní otevírání (vyta ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. Ruèní otevøení je mo né a po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je mo no uzavøít i ruènì. Designed to closure of lowpressure or medium pressure pipeline DESCRIPTOIN OF FUNCTION: Electromagnetic emergency stop valve is designed for a manual opening (pulling out the valve bar) and electromagnetic shutoff by means of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The manual opening in not possible until pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to close the electromagnetic valve manualy, as well. Ovládání Teplota okolí Teplota média Pracovní pøetlak Pøíkon Krytí Prùtokové médium Jmenovitý prùtok Pou itý materiál Poloha zabudování 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 zavírání el. impulzem nebo ruènì, otevírání pouze ruènì 2 a +6 C max. 8 C, MPa 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 2 VA IP 52 všechna plynná paliva vèetnì propanbutanu viz. prùtokový diagram tìleso, víko AlSi1MgMn ÈSN 421.7;, vnitøní èásti dural nerez, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislé osy 9. Pozor na pøístupnost otevíracího táhla! Control Ambient temperature temperature Working overpressure Power imput Pasage medium Nominal flow Used material Buidingin position 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 manual, electrical shut off only, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C, MPa 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 2 VA IP 52 all heating gases including propanebutane see the flow chart body, cover AlSi1MgMn ÈSN ; internal parts hard aluminium and stainless steel, sealing NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical is 9. Attention to facility of the opening bar! Tøída Pøipojení ventilu pøírubové PN 16 ÈSN (DIN 1) Valve class "C" Tøída ventilu "C" Connection P flange Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EV H /P ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY EVH: ASSEMBLING DIMENSIONS EVH: Elmag. ventil Electromagnetic valve Havarijní ventil Emergency stop valve Pro plynná paliva For heating gas passage Pøírubové pøipojení With flanged connection Pøímé ovládání Directly controlled symbol 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = Jmen. svìtlost PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN V ZÁVISLOSTI NA TLAKOVÉ ZTRÁTÌ FLOW CHART FOR NATURAL GAS IN RELATION TO PRESSURE LOSS (15 C; 11,kPa) DN D1 D2 d L A B Hmotnost Mass (kg) EVH 15.2/P EVH 165.2/P EVH 18.2/P EVH 11.2/P ,5 1, 1 7

9 DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL pøímo ovládaný DN 15 bez proudu uzavøen TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVE directly controlled DN 15 normally closed EVPE 41.*2 EVPE 416.*2 EVPE 411.*2 EVPE 4115.*2 * mìøeno vodou pøi p=,1mpa Jmenov. svìtlost Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) DN /8 5 /4 1 Rp /8 15 Tlakový rozsah Pressure range (MPa),8,8,1, Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h )*,2,54 1,,2 Hmotnost Mass (kg),6,7,8 1,1 * measured by water at p=,1mpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Viskozita Upevnìní Poloha zabudování Pøíkon Krytí 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, bez proudu uzavøen, cívka otoèná o 6, odpovídá EN 161 elektricky 2 a +6 C 1 a +12 C 2 max. 7mm /s (cst) resp 5 E vestavìní do pevného systému, napø. pomocí upevòovacích závitù libovolná, upøednostnìna poloha se svisle postaveným elektromagnetem nahoru 2V/5Hz,11V/5Hz, 24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA IP 54 plynná paliva a všechny plyny a kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas 1ms Spínací frekvence max. 2/min. Tøída ventilu "C" Skupina ventilu 1 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Control Ambient temperature temperature Viscosity Fixing Buildingin position Power imput Passage medium used materials Switching time 1 ms Switching frequency max. 2/min. Valve class "C" Valve group 1 Environment ZONE 2 (94/9/EC) 2/2 way, seat valve with elastic sealing, normally closed, revolving coil 6, meets EN 161 electric, from 2 to +6 C from 1 to +12 C 2 max. 7mm /s (cst) resp 5 E Instalation into the stable network system, or by means of drilled threads any, prefered vertical position, electromagnet up 2V/5Hz,11V/5Hz, 24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA IP 54 all gas and fluid medium that do not attack OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: E V P E a Jm. svìtlost Tìsnící meteriál Sealing material Tìsnící materiál Sealing material EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou ité materiály 4 all gases and liquid mediums, that do not attack 1 HNBR mm, 65 mm, 11 mm, 1515 mm 2V/5Hz 2 24V/5Hz 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz 2 ventil pøímo ovládaný 2 directly controlled valve EVPE 41.*2 EVPE 416.*2 EVPE 411.*2 EVPE 4115.*2 A B C D E F G /8 /4 Rp /8 8

10 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané inverzní TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled reversal Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv. For two position control of heating gas passage EVPI 16.*2 EVPI 11.*2 Jmenov. svìtlost DN 6 1 Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) /4 Rp /8 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min max 1 Prùtokový souèinitelkv Flow coefficientkv 1 (m.h )*,54 1, Hmotnost Mass (kg) mìøeno vodou pøi p=,1mpa determined by means of water at p=,1mpa,6,65 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Doba zapnutí 1% Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 26 VA, IP 54, plynná paliva vèetnì propanbutanu a ostatní plyny, nenapadající pou ité materiály tìleso a vnitøní èásti mosaz, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru; max. odklon od svislice 9 Control Ambient temperature temperature Power input Switching time 1% Passage medium Used material Buildingin position 2/2 way, seat valve with elastic packing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 26 VA, IP 54 heating gases inculuding propanebutane and other gas medium not attacking used materials body and inside partsbrass, sealingrubber NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Tøída ventilu "D" Skupina ventilu 1 Environment ZONE 2 (94/9/EC) Valve class "D" Valve group 1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY E V P I a Jm. svìtlost Nominal inside diameter EVPI 16.*2 EVPI 11.*2 A 48 5 B 92 9 C D E G /4 Rp /8 a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight I bez proudu otevøen I normally opened 1 plynná paliva, vzduch a obdobné neagresivní plyny 1 heating gases, air and other gas mediums 66 mm, 11 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz; 1 24V/5Hz; 2 24V= druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve 9

11 DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo a nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM ELECTROMAGNETIC VALVES directly and indirectly controlled Elektromagnetické ventily øady MV jsou urèeny k dvoupolohovému øízení prùtoku vody, vzduchu, pøípadnì jiných plynù a olejù s maximální viskozitou 2*E (11,8 c St) Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku plynných paliv. Vyrábí se pro rùzná tlaková rozpìtí, ovládací napìtí, s rùznými druhy tìsnìní a s rùznými svìtlostmi. Nepøímo ovládané ventily jsou opatøeny pry ovou servomembránou, u pøímo ovládaných ventilù je membrána zavìšena na pohyblivém jádru elektromagnetu. Electromagnetic valves of the MV type line are designed for twoposition control of water flow, air, respectively of other gases and oils, with maximum viscosity of 2 E (11,8 c deg). The valves are designed to control flow of paseous fuel. They are produced for various pressure ranges, controlling voltages, with various types of sealings and with various inside diameters. The indirectly controlled valves are furnished with a rubber servo diaphragm; the diaphragm of the directly controlled valves is hung up on maveable core of electromagnet POPIS FUNKCE: Nepøímo ovládaný ventil potøebuje pro své otevøení alespoò minimální (mezní) tlakový rozdíl. Pøímo ovládané ventily vyu ívají zavìšený diferenèní systém (membrána), který umo òuje funkci (otevírání) ventilu ji od nulového tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl je rozdíl tlaku pøed a za ventilem Dále uvedené vlastnosti a technické údaje jsou spoleèné pro všechny typové øady MV. DESCRIPTOIN OF FUNCTION: The indirectly controlled valve needs for its opening at least a minimum (marginal) pressure difference. The directly controlled valves use an extended differential system (diaphragm) which enables the valve function (opening) as from zero pressure difference. The pressure difference is a pressure difference in front of and behind the valve. The hereafter show features and specifications are common to all valves of the MV type line. MVPE MVNE MVNI Pøipojení tìlesa Pracovní poloha NC (E) bez proudu uzavøen, NO (I) bez proudu otevøen vnitøní trubkové závity na vstupu i výstupu (viz. tabulky) elektromagnetem nahoru, dovolený odklon od této osy je 9. Connection of the body Buildingin position NC (E) normally closed; NO (I) normally opened internal pipe threads on inlet and outlet (see the tabs) electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Ovládání Otevírací doba Zavírací doba Frekvence funkce Materiály elektrické, napìtím a druhem proudu dle tabulek kmitoèet stø. proudu je 5 Hz max.1,5s (rozumí se otevøení na plný prùtok) max.1,5s max. 4/min. Tìleso mosaz, vnitøní ústrojí nerez, mosaz. Pry ová tìsnìní dle tabulek: 1 NBR EPDM peroxy Zatì ovatel (ED): 1% Load factor (ED): 1% El. krytí IP 54 IP 54 El. pøipojení konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem El. connection With a conector socket with a protecting contact (je souèástí dodávky) (includer in delivery batch) Pøíkon 6 VA MVPE; 17 VA MVNE, MVNI Supply 6 VA MVPE; 17 VA MVNE, MVNI Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) Control Opening time Closing time Frequency of function Materials electrical, with voltage and current type accordingly to the tables. Frequency of alternating is 5 Hz. max.1,5s (it meeans the opening to ful flow) max.1,5s max. 4/min. Body brass, internal mechanism stainless steel, brass. Rubber sealing. Accordingly to the tables 1 NBR EPDM peroxy PRÙTOKOVÝ SOUÈINITEL K v ( m /hod) PODLE U A SVÌTLOSTI VENTILU FLOW COEFFICIENT K v(m/hr.) ACCORDINGLY TO THE AND INTERNAL DIAMETER OF VALVE VENTILU VALVE DN 1 DN 15 DN 2 DN MVPE 2,1 2,5 5,8 6,8 MVNE 2,6, 8,2 9,5 MVNI 2,6, 8,2 9,5 VÝZNAM PÍSMEN A ÈÍSLIC V OVÉM OZNAÈENÍ: MEANING OF LETTERS AND FIGURES IN THE MARKING: Membránový ventil Diaphragm valve Ppøímé, Nnepøímé ovládání Pdirect, Nindirect control Ebez proudu uzavøen Enormally closed Ibez proudu otenøen Inormally opened MV. 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = Jmen. svìtlost Materiál pry ových tìsnících souèástí Material of the rubber sealing parts ová oznaèení ventilù podle technických vlastností jsou uvedena v následujících tabulkách The type markings of valves in accordance with specifications are shown in the flowing tables 1

12 VENTILY NEPØÍMO OVLÁDANÉ INDIRECTLY CONTROLLED VALVES Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Tlakový rozdíl Napìtí Teplota média DN Connection size (internal thead) Pressure difference (MPa) Voltage temperature ( C) Rp min max (V) min max MVNE (I) /8,16 1,4 2V~ +9 MVNE (I) 1. 1 /8,16 1,4 2V~ +14 MVNE (I) /2,16 1,4 2V~ +9 MVNE (I) /2,16 1,4 2V~ +14 MVNE (I) /4,15 1,4 2V~ +9 MVNE (I) 2. 2 /4,15 1,4 2V~ +14 MVNE (I) 1. 1,15 1,4 2V~ +9 MVNE (I). 1,15 1,4 2V~ +14 Mat. tesnìní Sealing mat Hmotnost Mass (kg),7,68 1,29 1,29 HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm: MAIN VALVES DIMENSIONS IN mm: DN G A B C Rp / Pozn: U ventilù svìtlosti 1 a 15 je elektromagnet umístnìn v jejich svislé ose. Note: At valves with the internal diameter of 1 and 15, the electromagnet is placed in their vertical axis. VENTILY PØÍMO OVLÁDANÉ SE ZAVÌŠENOU MEMBRÁNOU DIRECTLY CONTROLLED VALVES WITH A HUNG UP DIAPHRAGM Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Tlakový rozdíl Napìtí Teplota média DN Connection size (internal thead) Pressure difference (MPa) Voltage temperature ( C) Rp min max (V) min max MVPE /8 1,4 2V~ +9 MVPE 1. 1 /8 1,4 2V~ +14 MVPE /2 1,4 2V~ +9 MVPE /2 1,4 2V~ +14 MVPE /4 1,4 2V~ +9 MVPE 2. 2 /4 1,4 2V~ +14 MVPE ,4 2V~ +9 Mat. tesnìní Sealing mat MVPE. 1 1,4 2V~ Hmotnost Mass (kg),7,7 1,54 1,47 HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm: MAIN VALVES DIMENSIONS IN mm: DN G A B C Rp /

13 DVOUCESTNÉ SERVOMOTORICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY SERVOMOTOR VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných a kapalných médií, které nenapadají pou ité materiály. Mo no pou ít i v otopném systému. For two position control of gas and liquid medium passage that do not attack used materials. Application in heating systems possible. SMPE (I) 21.*2 SMPE (I) 215.*2 SMPE (I) 22.*2 SMPE (I) 2.*2 SMPE (I) 24.*2 SMPE (I).*2 Jmenov. svìtlost DN Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**) Connection size (internal thead**) Rp /8 1/2 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min* max Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h )*,9 1,5 2, 5,2 1,6 1,8 Hmotnost Mass (kg),55,6,8 1,2 1,8 2,6 * mìøeno vodou pøi p=,1mpa * measured by water at p=,1mpa 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním Ovládání* elektricky, servomotor otoèný 6 Teplota okolí +2 a +7 C Teplota média max. 1 C 2V/5Hz,24V/5Hz Pøíkon 5W Zatì ovatel 1% Krytí IP 44 plynná a kapalná média nenapadající pou ité materiály Doba uzavøení 15 s pro SMPI; 5 s pro SMPE Doba otevøení Poloha zabudování cca5sprosmpi; 15 s pro SMPE se svisle postaveným servopohonem, max. odklon od svislice 9 Control* Ambient temperature temperature Power imput 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 +2 to +7 C max. 1 C 2V/5Hz, 24V/5Hz 5W Loading factor 1% IP 44 Passage medium gas and liquid mediums not attacking used materials Closing time 15 s for SMPI; 5sforSMPE Opening time app.5sforsmpi; 15 s for SMPE Buildingin position servomotor in up,max diversion from vertical line is 9 * mo nost dodání s nìkolikapolohovými servomotory OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY * There in possibility to deliver with multiposition servodrives ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: SM P E 2. 2 a Jm. svìtlost a SM servomotorický ventil SM servomotor valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen E normally closed I normally opened 2 voda a jiné kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 water and other liquids that do not attack used materials 11 mm, 1515 mm, 22 mm, mm, 4 mm, 54 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 1 24V/5Hz druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve A C D E G F SMPE (I) 21.*2 SMPE (I) 215.*2 SMPE (I) 22.*2 SMPE (I) 2.*2 SMPE (I) 24.* Rp /8 1/ SMPE (I).*

14 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a jiných neagresivních kapalných médií For two position control of water and other nonaggresive liquid media passage EVPI EVPE EVPE 215.*1 EVPE 22.*1 EVPE 2.*1 EVPE 24.*1 EVPI 215.*1 EVPI 22.*1 EVPI 2.*1 EVPI 24.*1 Jmenov. svìtlost DN * minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) 1/2 1/2 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, elektricky, cívka otoèná 6 1 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 26 VA Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas do 1 s Pou itý materiál Poloha zabudování tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní EPDM elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 Pracovní pøetlak Prùtokový souèinitel Hmotnost Working overpressure (MPa) Flow coefficient Mass min* max 1 (m.h ) (kg),8,8 1,5,9,8,8 1,,8,8 5 2,1,8,8 9,4,1,8,8 1,5,9,8,8 1,,8,8 5 2,1,8,8 9,4,1 * minimum diference pressure between inlet P and outlet A 2/2 way, seat valve with elastic sealing Control electric, revolving coil 6 Ambient temperature from 1 to +6 C temperature max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= Power imput 26 VA Switching time 1% IP 54 Pasage medium all liquid medium that do not attack used materials Opening time 1 sec. Used material bodybrass; inside partsstainless steel; sealingrubber EPDM Buildingin position electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E ORDERING KEY a Jm. svìtlost Nominal inside diameter a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* E normally closed I normaly opened* 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids 1515 mm, 22 mm, mm, 44 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz druhá èíslice 1ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 1 not directly controlled valve * Pøi splnìní p min (tlakový rozdíl na ventilu nesmí klesnout pod min. pracovní pøetlak) * To meet p min (presure diference on the valve can not be lower than minimal working overpresure) ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: A B C D E F G EVPE 215.*1 EVPE 22.*1 EVPE 2.*1 EVPE 24.*1 EVPI 215.*1 EVPI 22.*1 EVPI 2.*1 EVPI 24.* /2 1/2 1

15 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a jiných kapalin, které nenapadají pou ité materiály. For two position control of water and other liquids passage that do not attack used material. Jmenov. svìtlost DN Pøíkon Input (W) Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) Tlakový rozdíl Pressure difference (kpa) min max Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 (m.h ) EVPE 26.*2 EVPI 26.*2 EVPE 215.*2 EVPE 22.* VA 26VA 26VA 26VA 8 5 2,54,54 1,5 2,,7,9,7,9 EVPE 2.*2 26VA 1 4,1 1,1 EVPE 24.*2 65W 1/2 1 1,6 6, EVPE.*2 4 65W 1 1,8 6,6 Hmotnost Mass (kg) 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Teplota okolí a +6 C Teplota média max. 9 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas do 1 s Pou itý materiál tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní EPDM Poloha zabudování max. odklon od svislice 9 2/2 way, seat valve with elastic sealing Control electric, revolving coil 6 Ambient temperature to +6 C temperature max. 9 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= Switching time 1% IP 54 Passage medium liquids that do not attack used materials Opening time 1s Used material bodybrass, inside partsstainless; sealingepdm Buildingin position electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EV P E a Jm. svìtlost Nominal inside diameter ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* pouze 26.*2 E normally closed I normally opened* only 26.*2 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids 65 mm, 1515 mm, 22 mm, mm, 4 mm, 54mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz Pro typ 24.*2/ a.*2/ platí pouze,1,2 For type 24.*2/ and.*2/ valid only,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve EVPE 26; 215.*2 EVPI 26.*2 EVPE 22.*2 EVPE 2.*2 EVPE 24.*2 EVPE.*2 A B C D E F G ;95 99; /2 16 H

16 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY NEREZOVÉ nepøímo ovládané Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných médií v potravináøském a chemickém prùmyslu TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES STAINLESS indirectly controlled For two position control of liquid mediums passage in food and chemical industry EVPE 22.1/N EVPE.1/N Jmenov. svìtlost DN 15 5 Pracovní pøetlak Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**) Working overpressure (MPa) Connection size (internal thead**) min* max,8,8,8,8 Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 (m.h ) 1,5 11, Hmotnost Mass (kg),9,6 * minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A ** u provedení 22.*1/N je mo no dodat pøipojovací závity vnìjší G1 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Teplota okolí 1 a +4 C Teplota média max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Pøíkon 26 VA Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas 1s Pou itý materiál tìleso nerez 17 56; vnitøní èásti nerez, tìsnìní chlorbutylkauèuk ÈSN Poloha zabudování se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 * minimum difference pressure between inlet P and outlet A ** modification 22.*1/N there is possibility to equip also with G1 external connection thread Control Ambient temperature temperature Power imput 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 from 1 to +4 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA Switching time 1% IP 54 Passage medium all liquid mediums that do not attack used materials Time of switching 1s Used material bodystainless 17 56, inside partsstainless steel, sealingchlorine butyl rubber ÈSN Buildingin position vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: E V P E /N Celonerezové provedení Stainless steel a Jm. svìtlost Tìsnìní Sealing a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 voda a jiné kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 water and other liquids that do not attack used materials 215 mm, 55 mm První èíslice napájecní napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz druhá èíslice 1ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 1 not directly controlled valve EVPE 22.*1/N EVPE.*1/N A B C D E F G 15

17 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY NEREZOVÉ pøímo ovládané Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných médií v potravináøském a chemickém prùmyslu. TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES STAINLESS directly controlled For two position control of liquid mediums passage in food and chemical industry Jmenov. svìtlost Pracovní pøetlak Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Working overpressure (kpa) Connection size (internal thread) DN min* max EVPE 416.*2/N 1/4" EVPE 416.*2/N /8" EVPE 411.*2/N /4 Rp / EVPE 215.*2/N 15 5 EVPE 22.*2/N 2 EVPE.*2/N 5 7 Pozn.: 215.*2/N a 22.*2/N je mo no dodat s pøipojovacími závity vnìjšími G1 Note.: 215.*2/N and 22.*2/N there is possible to equip also with G1 external connection thread. 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Control Teplota okolí 1 a +4 C Ambient temperature Teplota média max. 8 C temperature 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Pøíkon 26 VA, typ EVPE.*2/N 65W Power imput Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h ),7,7,9,7,7 7, 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 from 1 to +4 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA, type EVPE.*2/N 65W Doba zapnutí 1% Switching time 1% Krytí Prùtokové médium Viskozita média IP 54 kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 max. mm /s Passage medium Viscosity IP 54 all liquid mediums that do not attack used materials 2 max. mm /s Spínací èas 1 a ms Time of switching 1 to ms Pou itý materiál tìleso nerez 17 56; vnitøní èásti nerez, tìsnìní chlorbutylkauèuk ÈSN Used material bodystainless 17 56, inside partsstainless steel, sealingchlorine butyl rubber ÈSN Poloha zabudování se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 Buildingin position vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY E V P E /N ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPE 215.*2/N; 22.*2/N Celonerezové provedení Stainless steel a Jm. svìtlost Tìsnìní Sealing EVPE 416.*2/N; 411.*2/N EVPE.*2/N a Tìsnìní Sealing EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 kapaliny; 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou itý materiál 2 liquids; 4 all gas and liquid mediums that do not attack used material 66 mm, 18mm, 1515 mm, 22 mm, 55mm První èíslice napájecí naúìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz Pro typ EVPE.*2/N platí pouze,1,2 For type EVPE.*2/N valid only,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve potravináøská pry ; 1 FKM (Viton) food rubber; 1 FKM (Viton) EVPE 215.*2/N; 22.*2/N EVPE 416.*2/N 1/4" EVPE 416.*2/N /8" EVPE 411.*2/N EVPE.*2/N A B C D E G /4 Rp /8 16

18 DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM ELECTROMAGNETIC VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové øízení prùtoku vody a jiných neagresivních kapalin. USE: For twoposition control of water, and other nonaggressive liquid mediums passage. MVPE 211.*1 MVPE 2115.*1 MVPE 212.*1 Jmenov. svìtlost DN Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) Pracovní pøetlak Working overpressure (MPa) min* max G /8 1 G 1/2,5 1 G /4 Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h ) 1,7 1,7 1,7 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, elektricky, cívka otoèná 18 a +5 C max. 75 C 12,24,2V/5Hz,6Hz, 12, 24V= 4W Krytí IP Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Pou itý materiál tìleso silamid, vnitøní èásti nerez, tìsnìní NBR Poloha zabudování libovolná Control Ambient temperature temperature Power imput Doba zapnutí 1% Switching time 1% Passage medium Used material Buildingin position 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 18 to +5 C max. 75 C 12,24,2V/5Hz,6Hz, 12, 24V= 4W IP all liquid mediums not attacking used materials bodysilamide; inside partsstainless; sealingnbr any OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY MVPE 2***.*1 ASSEMBLING DIMENSIONS MVPE 2***.*1 MV P E a Pøipojovací závit Connection thread Pøipojovací závit Connection thread a MV membránový ventil MV diaphragm valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids viz tabulka see the table První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2 V / 5, 6Hz 1 24 V / 5, 6Hz 2 24 V DC 12 V DC 4 12 V / 5Hz druhá èíslice 1 ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 2 indirectly controlled valve 17

19 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ MEMBRÁNOVÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové ovládání tlakového vzduchu FUNKCE: U ventilù této stavební øady je pøi spínání veden vzduch pøes vestavìný elektromagnetický øídící ventil pøímo do ovzduší. Tím dojde k tlakovému odlehèení membrány a následovnému, velmi rychlému otevøení ventilového sedla membránového ventilu. Øídící vzduch fouká po celou dobu otevøení ven. Po vypnutí øídícího ventilu dojde k vytvoøení tlaku nad membránou pøes vnitøní øídící otvory a k uzavøení sedla ventilu For two position control of pressure air. FUNCTION: At the valves of this row air goes through the integrated electromagnetic control valve directly to atmosphere. In consequence of that peat the diaphragm is pressure unloaded and the valve seat of diaphragm valve is opened, the control air is flowing out. After switch off the control valve pressure above the diaphragm rises up through the inside control holes and the valve gets closed. Jmenov. svìtlost Nominal inside diameter (DN) Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) MVRE 2.*1 MVRE.*1 MVRI 2.*1 MVRI.*1 2 2 G,4 G1 G /4 G1 Hodnoty prùtoku platí jen pro ventily, rozvody a expanzní ztráty zde nejsou vzaty v úvahu. 1) minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A 1 2) hodnota Kv udává prùtokové mno ství vm.h pøi p=,1mpa. Urèuje se pomocí vody ) prùtok vzduchu o tlaku,6mpa a teplotì +2 C pøi odpuštìní do volného 1 prostoru je vyjádøitelný v pøepoètu Qn=Kv x 92,4 (m.h ) Pracovní pøetlak Working overpressure (MPa) min. max. 1),,8,,8,,8,,8 Hodnota Value Kv 1 (m. h ) 14,5 19, 14,5 19, 2) Prùtok Flow Qn ) 1 (m. h ) 1.9, ,6 1.9, ,6 Hmotnost Mass (kg),57,62,56,61 The values of flow are valid only for valves, distributions and expansion loss are not taken into consideration. 1) minimal difference pressure between input P and output A 1 2) the Kv value showes flow quantity v (m.h ) at p=,1mpa. It is determined by means of water ) The air flow at pressure,6mpa and temperature +2 C during release into 1 free space can be expressed from this formula Qn=Kv x 92,4 (m.h ) Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Poloha zabudování 2/2 cestný, elektromagneticky nepøímo ovládaný membránový ventil elektricky, cívka otoèná 6 1 a +4 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V=,12V= 7 12 ms (zavislé na vstupním pøetlaku) 7ms vzduch tìleso AL; tìsnìní pogumovaná tkaninová membrána s ventilovým talíøkem NBR libovolná upøednostnìna zástavba s elektromagnetem svisle nahoru Control Ambient temperature temperature Power imput 2/2 electromagnetic indirectly controlled diaphragm valve electrically valve, revolving coil 6 1 to +4 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V=,12V= 8,5 VA 8,5 VA Doba sepnutí 1%, trvale Switching time 1%, permanently Krytí IP 54 IP 54 Doba otevøení Opening time 7 12 ms (depended on inlet pressure) Doba utavøení Closing time 7 ms Prùtokové médium Pou itý materiál Passage medium Used material air bodyal; sealingrubberiset fabric diaphragm with Buildingin position valve plate (NBR) any, prefered electromagnet up OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: M V R E 2. 1 a Jm. svìtlost Nominal inside diameter a MV membránový ventil MV diaphragm valve R rohový R corner E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* E normally closed I normally opened* vzduch air 22 mm, mm, První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 1 24V/5Hz 12V= druhá èíslice 1 nepøímo ovládaný øídícím ventilem 2nd figure 1 not directly controlled valve MVRE 2.*1 MVRE.*1 MVRI 2.*1 MVRI.*1 A G /4 G1 G /4 G1 B C D E

20 TØÍCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL pøímo ovládaný G 1/8 G 1/4 THREEWAY ELECTROMAGNETIC VALVE directly controlled G 1/8 G 1/4 EVPT 4218.*2 EVPT 4.*2 EVPT 4.*2/N Jmenov. svìtlost v tìlese in the body ( DN) 1,1,5,5 Jmenov. svìtlost v trubce vedení in the guiding tube ( DN) 1,5 Tlakový rozsah Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Pressure range Connection size (internal thread) (MPa) G 1/8 1 G 1/4 1 G 1/4 1 Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 Kv (m. h ),7,26,26 Hmotnost Mass (kg),,45,4 mìøeno vodou pøi p=,1mpa measured by water at p=,1mpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Viskozita média Poloha zabudování max. +12 C max. 5 E libovolná, upøednostnìna poloha se svisle postaveným elektromagnetem nahoru 24V/5Hz,2V/5Hz,24V=,12V= Pøíkon typ EVPT 4218.*2 6,5 VA; typ EVPT 4.* 22VA Doba zapnutí 1% Krytí Prùtokové médium Spínací èas Spínací frekvence /2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním elektricky, cívka otoèná o 6 C 1 a +5 C IP 54 všechna plynná a kapaliná média, které nenapadají pou ité materiály 1ms max. 2/min. Control Ambient temperature temperature /2 way, seat valve with elastic packing electric, revolving coil 6 from 1 to +5 C max. +12 C Viscosity max. 5 E Buildingin position any, prefered vertical position, electromagnet up Power imput 24V/5Hz,2V/5Hz,24V=,12V= type EVPT 4218.*2 6,5 VA; type EVPT 4.* 22VA On time 1% Passage medium IP 54 all gas and fluid mediums that do not attack used materials Switching time 1 ms Switching frequency max. 2/min. OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPT4218.*2 EV P T /N Celonerezové provedení Stainless steel a Tìsnící meteriál Sealing material Tìsnící materiál Sealing material a Doplòkové písmeno Stainlees steel EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight T tøícestný T threeway 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou ité materiály 4 all gases and liquid mediums, that do not attack used materials 2 FKM (Viton) 18 1,8 mm, 5,5 mm 2V/5Hz; 2 24V= 1 24V/5Hz 12V= 2 ventil pøímo ovládaný 2 directly controlled valve N celonerezové provedení pouze EVPT 4.2 N only the type EVPT 4.2 EVPT4.*2 19

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN

UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ KLAPKY UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES CZ / EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství

Více

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE

POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE KCA-2015-1 CONTENTS OBSAH POWER FACTOR CORRECTION KOMPENZACE JALOVÉ ENERGIE 4 INDIVIDUAL PFC CALCULATION STANOVENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO KONDENZÁTORU

Více

BUPOSPOL, ARMATURKA KOUKOL

BUPOSPOL, ARMATURKA KOUKOL 24 CATALOGUE STAINLESS STEEL PRODUCTS BUPOSPOL, ARMATURKA KOUKOL CZECH REPUBLIC rev.14. VRBENSKÁ 25/1 370 ČESKÉ BUDĚJOVICE CZECH REPUBLIC TEL.: +420 387 410 0 E-MAIL: info@bupospol.cz Our company operates

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory TIME EC 10-40 750-11 400 m³/h 2 TIME EC 10-40 TIME EC HU N o 07.02.339 DNVENT DV 10-240,

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY

KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY KATALOG UPÍNACÍ TECHNIKY Editoriál Vážené dámy a pánové, Vážení zákazníci, Jsme hrdi, že Vám můžeme představit náš nový katalog, který je plný inovací. Od svého počátku představuje firma JC-Metal s.r.o.

Více

ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY

ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) NEVÝBUŠNÁ ZAŘÍZENÍ / INTRINSIC SAFETY ATEX (Výbušné prostředí) ATEX (Explosive - Atmosphere) Výbušné prostředí / Ex designation ATEX (Výbušné - Prostředí) / ATEX (Explosive - Atmosphere) Směrnice 94/9/EC Sladí zákonné zásoby členských států

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL

MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL HM & STEAM CABIN DLS 1150 (L/P) HM & STEAM CABIN DLS 900 (L/P) MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION MANUAL MADE BY ROLTECHNIK a.s., Třebařov 160 569 33 Czech Republic tel.: +420 461 324 301/302 fax: +420 461 324

Více

English / Česky. User s Manual. He/O 2 Analyzer

English / Česky. User s Manual. He/O 2 Analyzer English / Česky User s Manual He/O 2 Analyzer 1 Copyright Divesoft 2007 English 2 Copyright Divesoft 2007 Safety warning! English This analyzer is designed for measuring the content of oxygen and helium

Více

vytápìní Swimmingpool Europe heating AISI 316-328 -TITAN tepelná èerpadla, výmìníky, elektrické topení, solární topení

vytápìní Swimmingpool Europe heating AISI 316-328 -TITAN tepelná èerpadla, výmìníky, elektrické topení, solární topení vytápìní heating AISI 316-328 -TITAN tepelná èerpadla, výmìníky, elektrické topení, solární topení heat pumps, exchangers, electrical heating, solar heating Swimmingpool Europe Tepelná èerpadla Heat pumps

Více

Silové kabely a vodiče

Silové kabely a vodiče Member of the NKT Group Silové kabely a vodiče Power cables and wires Completing the picture www.nktcables.cz Obsah Table of contents O společnosti About company Firemní profil Company Profile.............................................................

Více

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce

Produkty. Products 2011/2012 MADE IN GERMANY. Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce 2011/2012 Produkty Celý svět svorníkové svařovací techniky Vše pod jednou střechou od výrobce Products The whole world of stud welding technology Everything from one source MADE IN GERMANY Zertifizierter

Více

Přehled výrobků Programme overview

Přehled výrobků Programme overview Přehled výrobků Programme overview Kompetence v kabelovém managementu Competence in cable management PFLITSCH Kompetence v kabelovém managementu PFLITSCH Competence in cable management Kabelové kanály

Více

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

www.alu-sv.com SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY BOX TYPE BODIES 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 CZ 4.1 Skříňové nástavby ARCAL 4.2 Rolety 4.3 Přeprava šatů 4.4 Přeprava masa ve visu 4.5 Zvedací a posuvné přepážky 4.6 Nakládací systémy 4.7 Hliníkové profily skříně 4.8 Závěry skříně 4.9 Panty skříně

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other

MSV. 2.1.3.9 Ocelové plechy děrované Perforated steel sheets. 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other MSV 1.2.2.99 Zařízení oceláren jiná Steel works equipment other JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ" 462403 Orsk, RU JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která zahrnuje tavení,

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

PIERBURG Zaostřeno na produkty

PIERBURG Zaostřeno na produkty PIERBURG Zaostřeno na produkty Technika a servis s tradicí SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 TRH S AUTO SOLEX Služba pro karburátory PŘÍSLUŠENSTVÍM PIERBURG Servis Produkce

Více

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area

Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology. Úspěch v každé oblasti I Success in every area www.geze.com Úspěch v každé oblasti I Success in every area Inovační systémy dveřní a okenní techniky Innovative systems for door and window technology BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE představení společnosti

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013 12 th 14 th of June 2013, Hotel Fontana in Luhačovice, Czech Republic

21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013 12 th 14 th of June 2013, Hotel Fontana in Luhačovice, Czech Republic Proceedings of 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013 12 th 14 th of June 2013, Hotel Fontana in Luhačovice, Czech Republic Sponsors: SVS FEM s.r.o. ISBN: 978-80-905525-0-0 Content

Více

PRESSURE AND VACUUM PŘETLAK A PODTLAK

PRESSURE AND VACUUM PŘETLAK A PODTLAK PRESSURE AND VACUUM PŘETLAK A PODTLAK CATALOGUE OF P.D. BARE SHAFT BLOWERS KATALOG ROOTSOVÝCH DMYCHADEL Roots s Blowers in Standard Design Description: LUTOS Roots s blowers operate on the principle of

Více

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK

LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK LABORATORY FURNITURE LABORATORNÍ NÁBYTEK Better laboratory for better life Lepší laboratoř pro lepší život 4 Table of Contents Obsah Laboratory resolved to the smallest detail Laboratoř řešená do detailu

Více

Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ

Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ Adresa: VÁGNER POOL s. r. o. Nad Safinou 348, 252 48 Vestec, Praha-západ Telefon: +420 244 913 177 +420 244 911 330 GSM +420 603 176 226 Fax: +420 244 913 178 e-mail: vagner@vagner-cz.cz, info@vagnerpool.cz

Více

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014

NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 NOVÁ ŘADA SYSTÉMŮ VRF ÚSPORA ENERGIE, SNADNÁ INSTALACE A VYSOKÁ ÚČINNOST 2013 / 2014 FS MULTI ECOi ECO G VENTILACE NOVÉ SYSTÉMY VRF 2013 / 2014 NEW 2013 / 2014 VRF RANGE Summary PANASONIC LEADING THE WAY

Více

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36

OBSAH INDEX 01-05 06-07 11-13 18-19 20-21 25-30 33-34 35-36 OBSAH INDEX 0-05 HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FURNITURE FRONTS 06-07 SKLENĚNÉ OBKLADY A PRACOVNÍ DESKY / GLASS FACING AND WORKTOPS 08 PROFILY PRO SKLENĚNÉ POLICE / SYSTEM FOR GLASS SHELVES 09 SVĚTELNÉ

Více

Datové skříně Data Cabinets

Datové skříně Data Cabinets Datové skříně Data Cabinets D Datové skříně / Data Cabinets DATOVÉ SKŘÍNĚ / DATA CABINETS.............................................................. D1 MSS..................................................................................................

Více

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions

Datové skříně Data Cabinets. Cantata. Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets Cantata Data Harmony Solutions Datové skříně Data Cabinets MSS STOJANOVÉ SKŘÍNĚ STAND DATA CABINETS CZ Stojanové datové skříně modelové řady MSS jsou určeny k instalaci 19",

Více

XI. Úprava vody. Water treatment. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor

XI. Úprava vody. Water treatment. Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor XI. Úprava vody Water treatment Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2008 Fólie DLW Blue Mramor Bezchlorová úprava vody / Water treatment without using chlorine XI. Nature 2 Express NATURE 2 pro A se skládá

Více