výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM"

Transkript

1 výrobce elektromagnetických ventilù a regulaèní techniky VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAM

2

3 OBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION 1. Elektromagnetické pøímo ovládané ventily jsou ventily, u kterých je hlavní ku elka pøímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet pøímo otevírá prùchod ventilem bez potøeby tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují od nulových tlakových rozdílù, ale maximální tlakový rozdíl je závislý na pøíta né síle elektromagnetu (èím vìtší svìtlost ventilu, tím menší tlakový rozdíl, pøi stejné velikosti elektromagnetu). Pøíklad: EVPE 26.2 DN 6 tlak 8kPa EVPE 22.2 DN2 tlak 2kPa 1. Electromagnetic valves directly controlled are valves in which the electromagnet directly opens a passage through valve. The valves do not required a minimum operating pressure. These valves will operate at pressure from, but the maximal pressuredifference is dependent on drawing force of electromagnet (the bigger inside diameter of valve, the smaller pressuredifference at the equal size of electromagnet) Example: EVPE 26.2 DN 6 pressure 8kPa EVPE 22.2 DN2 pressure 2kPa 2. Elektromagnetické nepøímo (pilotnì) ovládané ventily jsou ventily, u kterých není hlavní ku elka pøímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet otevírá pouze pomocný pøepouštecí kanál (pomocné sedlo), tím se uvolní tlak nad hlavní ku elkou (pístem, membránou) a prùchod ventilem je otevøen pomocí minimálního tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují v dy od nìjakého minimálního tlakového rozdílu (napø. EVPE tlak. rozdíl,8,8 MPa). Pøi poklesu tlakového rozdílu pod minimální hranici zaène ku elka prùchod ventilu omezovat, ale pomocné sedlo zùstane otevøeno i bez potøeby minimálního tlak. rozdílu. Pro uzavøení elektromagnetického ventilu není potøeba minimální tlakový rozdíl, uzavøení zabezpeèí pru ina. U tìchto ventilù je mo né stejnou velikostí elektromagnetu ovládat rùzné velikosti ventilù, proto e pomocné sedlo které ovládá elektromagnet má v dy stejnou svìtlost. Pøíklad: EVPE DN15 tlak,8,8mpa EVPE 24.1 DN4 tlak,8,8mpa 2. Electromagnetic valves indirectly (pilot) controlled are valves in which the electromagnet opens only an auxiliary compensating port (auxiliary seat), herewith unblock the pressure over the main piston and the passage through valve is opened by means of a minimum pressuredifference. The valve will operate from a minimum pressuredifference (for example EVPE pressuredifference from,8 to,8 MPa). By pressure drop under a minimum level, the main core starts reducing the passage through valve, but the auxiliary seat remains open with zero pressuredifference. The valves do not required a minimum pressuredifference to close the electromagnetic valve. It is possible to control various sizes of valves at the equal size of electromagnet, because the auxiliary seat, which controls the electromagnet, has always the same inside diameter. Example: EVPE DN15 pressure,8,8mpa EVPE 24.1 DN4 pressure,8,8mpa. Elektromagnetické ventily nucenì ovládané (se zavìšenou membránou) pro tyto ventily je rovnì pou íváno oznaèení pøímo ovládaných ventilù. Tato skupina sluèuje výhody: a) ventilù pøímo ovládaných (funkènost bez potøeby minimálního tlakového rozdílu). b) ventilù nepøímo ovládaných (funkènost do vyšších tlakových rozdílù pøi stejné velikosti elektromagnetu). Tzn. e pokud je na ventilu nìjaký tlakový rozdíl (diferenèní tlak) ventil pracuje jako nepøímo ovládaný. Pokud tlakový rozdíl zaène klesat, hlavní ku elka zùstává v otevøeném stavu, proto e ja zavìšená na jádøe elektromagnetu (je nucenì otevøená) Pøíklad: MVPE 1. DN tlak 1,4MPa. Electromagnetic valves directly controlled (with hungtype diaphragm) these valves combine advantages of: a)directly controlled valves (do not required a minimum pressuredifference) b)indirectly controlled valves (higher pressuredifferences at the equal size of electromagnet) This means, if there is a pressuredifference on the valve (difference pressure), the valve operates as an indirectly controlled valve. If the pressuredifference starts dropping, the main skittle remains open, because it is hitched on the core of electromagnet. Example: MVPE 1. DN pressure 1,4MPa FUNKCE VENTILÙ: 1. E bez proudu uzavøen (NC) ventil je pod napìtím otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné splnit podmínku minimálního talkového rozdílu), bez napìtí uzavøen. 2. I bez proudu otevøen (NO) ventil je bez napìtí otevøen (u ventilù nepøímo ovládaných je nutné splnit podmínku minimálního tlakového rozdílu), s napìtím uzavírá. PRÙTOKY: 1. GRAF u ventilù, kde je uvedený prùtokový diagram, se odeèítá prùtok (na vodorovné ose), tlaková ztráta (na svislé ose), nebo velikost ventilu (na køivce) 2.PRÙTOKOVÝ SOUÈINITELKv urèuje prùtoèné mno ství m /h vody 15 C pøi tlakovém rozdílu (tlakové ztrátì),1 MPa. Prùtok pøi jiných tlakových rozdílech vody se urèuje urèuje vztahem: Q=Kv. p x 1 FUNCTION OF VALVES: 1. E normally closed (NC) closed when the selenoid is deenergized and open when energized (in case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum pressuredifference). 2. I normally open (NO) open when the selenoid is deenergized and closed when energized (in case of indirectly controlled valves is necessary to follow the minimum pressuredifference). RATE OF FLOW: 1.CHART At the valves, where is mentioned the flow diagram, there is deducted the flow (on the horizontal axis), pressure loss (on the vertical axis), or the size of valve ( on the curve). 2.FLOW COEFFICIENT Kv it determine the flow quantity m per hour of water 15 C at pressure difference (pressure loss),1 MPa. If there are other water pressure differences, the flow is determined as follows: Q=Kv. p x 1 Kde Q mno ství kapaliny ( m /h) Kv prùtokový souèinitel ( m /h) p tlakový rozdíl (bar) hustota kapaliny (kg/m ) pro vodu =1kg/m PEVEKO nepøejímá odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, bro urách a dalších tiskových materiálech. PEVEKO si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky bez pøedchozího upozornìní. To se týká také výrobkù ji objednaných za pøedpokladu, e takové zmìny nevy adují dodateèné úpravy ji dohodnutých podmínek. Q water quantity (m /h) Kv flow coefficient (m /h) p pressuredifference (bar) consistence (kg/ m) for water =1kg/ m Peveko does not undertake the responsibility for mistakes in cataloqs, booklets and other printed documents. Peveko reserves right to change its products without previous warning. It is concerned also products in order, providing that such change does not require an additional treatment in already agreed conditions. 2

4 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv For two position control of heating gas passage EVF DN 15 EVF DN 2 EVF DN P EVF DN 4 EVF DN RA EVF DN RB Jmenov. svìtlost DN 15 2 Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)* Connection size (internal thread)* 1/2 M2x1,5G11/2 G11/2G11/2 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) ,5 5 5 Jmenov. prùtok 1 Rate of flow (m.h ) p= max. Pp EVF DN 15 MORA M 2 x 1,5 5 8,5,9 8, Hmotnost Mass (kg) * DN 15 MORA 97, DN RA, RB mají pøipojovací závit vnìjší. * The types DN 15 MORA 97, DN RA, RB have outlet connection thread.,7,8 1, 1,4,8,8 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Doba zapnutí Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Prostøedí Tøída ventilu Skupina ventilu 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 2 VA 1% IP 54 plynná paliva vèetnì propanbutanu a ostatní plynná média, která nenapadají pou ité materiály tìleso mosaz, Al; vnitøní èásti dural, nerez; tìsnìní pry NBR, HNBR se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 2 ZONA 2 (94/9/EC) "C", pouze DN 4 "D" 1 Control Ambient temperature temperature Power imput Switching time Passage medium Used material Buildingin position Environment Valve class Valve group 2/2 way seat valve with elastic sealing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 2 VA 1% IP 54 heating gases including propanebutane and other gas mediums not attacking used material bodybrass, insidepartsaluminium, sealingrubber NBR, gas passage resistant vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical line is 2 ZONE 2 (94/9/EC) "C", only DN 4 "D" 1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: DN 15; DN 15 MORA 97; DN 2; DN P; DN 4: ASSEMBLING DIMENSIONS: DN RA; DN RB A B C D E F G EVF DN 15 EVF DN 15 MORA M 2 x 1,5 EVF DN 2 EVF DN P EVF DN Rp1 EVF DN RA 15 4 G 1 1/2 M2 X 1,5 58 EVF DN RB G 1 1/2 G 1 1/2 58

5 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv For two position control of heating gas passage EVPE 16.*2 EVPE 11.*2 EVPE 12.*2/A,B EVPE 1.*2 EVPE 14.*2/A,B EVPE 15.*2/A,B Ovládání Teplota okolí Teplota média Doba zapnutí Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Jmenov. svìtlost DN Pøíkon 26VA 26VA 2VA 65W 65W 65W 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 1% IP 54 plynná paliva vèetnì propanbutanu tìleso mosaz, vnitøní èásti hliník, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svisllice 9 Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thread) 1/2 Control Ambient temperature temperature Switching time Passage medium Used material Buildingin position Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min. max. tøída max. tøída class class 8 A 1 A 1 B 7 A 1 A 1 B 7 A 1 B 7 A Hmotnost Mass (kg),7,7 2, 5,5 6, 6,6 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 11V/5Hz, 24V/5Hz, 12V/5Hz, 24V=, 12V= 1% IP 54 heating gases including propanebutane bodybrass, insidepartsaluminium, sealingrubber NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) Tøída ventilu Skupina ventilu OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E /A ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPE 1***.2 viz. tabulka 1 Tøída Class a Jm. svìtlost Nominal inside diameter H F Valve class Valve group a Tøída Class table 1 EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 1 plynná paliva vèetnì propanbutanu 1 heating gases including propanebutane 65 mm, 11 mm, 22 mm, mm, 44 mm, 54 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 12V = 1 24V/5Hz 4 12V/5Hz 2 24V = 5 11V/5Hz Pro typ EVPE 12.*2 a 15.*2 platí napájecí napìtí,1,2 For type EVPE 12.*2 up to 15.*2 valid supply voltage,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve A tøída ventilu "A"; B tøída ventilu "B" A valve class "A"; B valve class "B" PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN V ZÁVISLOSTI NA TLAKOVÉ ZTRÁTÌ FLOW CHART FOR NATURAL GAS IN RELATION TO PRESSURE LOSS 1, A B C D E F G H p (kpa) EVPE 16.*2 EVPE 11.*2 EVPE 12.*2 EVPE 1.*2 EVPE 14.*2 EVPE 15.* / ,,1 EVPE 12 EVPE 1 EVPE 14 EVPE Q (m/h)

6 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv, vzduchu a neagresivních plynných médií. For two position control of heating gas passage PROVEDENÍ: 2/2 cestný sedlový ventil, odpovídá EN161, normálnì (bez napìtí) uzavøený, s pøírubovým napojením. MODIFICATION: 2/2 way seat valve, meets EN161, normally (without voltage) closed, with flanged connection. Jmenov. svìtlost Pracovní pøetlak Jmenovitý pøíkon Zátahový pøíkon Hmotnost Working overpressure (kpa) Rated input Run in input Mass DN min max (W) (VA)* (kg) EVPE 15.2/P EVPE 165.2/P EVPE 18.2/P EVPE 11.2/P ,5 9,5 24,5 27 * informativní hodnota * informative value Ovládání Teplota okolí Teplota média Doba zapnutí (ED) Krytí Spínací frekvence Jmenovitý prùtok Pou itý materiál Poloha zabudování elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 1% IP 52 max. 2/min. viz. prùtokový diagram tìleso, víko AlSi/1MgMn ÈSN 441.7; vnitøní díly dural a ocel, tìsnìní NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislé osy 9 TECHNICAL Ambient Supply Nominal Buidingin Valve Switching Control class group voltage flow temperature time frequency position DATA: max. eletric, from 2V/5Hz, 1% IP see "C" 54 the 2 2/nim. 8revolving flow C to +6 24V/5Hz, chart Ccoil 6 24V= Ambient temperature from 2 to +6 C temperature max. +8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz, 24V= Switching time 1% IP 52 Switching frequency max. 2/min. Nominal flow Used material Buildingin position see the flow chart body, cover AlSi1MgMn ÈSN ; internal parts hard aluminium and steel, sealing NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical is 9 Tøída ventilu Skupina ventilu Prostøedí "C" 1 ZONA 2 (94/9/EC) Valve class Valve group Valve group "C" 1 ZONE 2 (94/9/EC) ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: A B C L D1 D2 d EVPE 15.2/P EVPE 165.2/P EVPE 18.2/P EVPE 11.2/P PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN FLOW CHART FOR NATURAL GAS (15 C, 11, kpa) OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E /P ORDERING KEY a Pøipojení Connection EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 1 plynná paliva, vzduch a obdobné neagresivní plyny 1 heating gases, air and other gas mediums 55 mm, 6565 mm, 88 mm, 11 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure napájecí napìtí Pøipojení Connection a Jm. svìtlost Nominal inside diameter 2V/5Hz; 1 24V/5Hz; 2 24V= druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve P pøírubové ÈSN 1116 (DIN 1) PN 16 P flanged type ÈSN 1116 (DIN1) PN 16 5

7 HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ PALIVA s ruèním otevíráním K uzavøení nízkotlakého nebo søedotlakého potrubního rozvodu plynu. EMERGENCY STOP VALVES FOR HEATING GAS PASSAGE manual opening Designed to closure of lowpressure or medium pressure pipeline POPIS FUNKCE: Elektromagnetický ventil je konstrukènì proveden pro ruèní otevírání (vyta ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. U støedotlakého ventilu je ruèní otevøení mo né a po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je mo no uzavøít i ruènì. DESCRIPTOIN OF FUNCTION: Electromagnetic emergency stop valve is designed for a manual opening (pulling out the valve bar) and electromagnetic shutoff by means of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The manual opening of medium pressure valve is not possible until pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to close the electromagnetic valve manualy, as well. Jmenov. svìtlost Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit) Max. pracovní pøetlak Prùtoky* Flows* (m /h) Hmotnost Connection size (internal Max. working overpressure Mass p (kpa) DN thread) (kpa),1,5 1, (kg) EVH 115.*2 EVH 12.*2 EVH 1.*2 EVH 14.*2 EVH 15.*2 EVH 115,*2/L / ,45 4,4 6,2 1, ,2 1,7 15 4,6 62 5,2 9, , ,8,6,8,9 1,4 2,1,4 EVH 12.*2/L 2 5,7 9,5 14,5 EVH 1.*2/L 5 5,2 1 21,6 EVH 14.*2/L 1/ ,1 EVH 15,*2/L ,8 * zemní plyn; 15 C; 11, kpa * natural gas; 15 C; 11, kpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování Prostøedí Tøída ventilu 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 ruènì, elektricky pouze zavøít, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 26 VA, nízkotlaké provedení 7 VA IP 54, nízkotlaké provedení IP plynná paliva vèetnì propanbutanu tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní pry NBR, HNBR libovolná nevýbušné; (ZONA 2 pouze pro støedotlaké provedení) A søedotlaké, C nízkotlaké ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY EVH: ASSEMBLING DIMENSIONS EVH: Støedotlaké provedení pressure modification EVH 115.*2 EVH 12.*2 EVH 1.*2 EVH 14.*2 EVH 15.*2 EVH 115.*2/L EVH 12.*2/L EVH 1.*2/L EVH 14.*2/L EVH 15.*2/L A C Nízkotlaké provedení Lowpressure modification D E F G 1/2 1/2 H Control Ambient temperature temperature Power imput Passage medium Used material Buildingin position Environment Valve class OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EVH 1. 2 / L a 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 manual, electrical shut off only, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA, lowpressure modification 7 VA IP 54, lowpressure modification IP all heating gases including propanebutane body brass; insideparts stainless steel; sealing rubber NBR, HNBR any inexplosive, ZONE 2 only for mediumpressure modification A mediumpressure, C lowpressure Nízkotlaké provedení Lowpressure modification a EVH elektromagnetický ventil havarijní EVH electromagnetic emergency stop valve 1 všechny topné plyny vèetne propanbutanu 1 all heating gases including propanebutane 1515 mm, 22 mm, mm, 44() mm, 55(4) mm, První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = 12V = 4 12V/5Hz 5 11V/5Hz druhá èíslice 2ventil pøímoovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve napájecí napìtí nízkotlakého provedení je pouze: 12V= 224V= supply voltage of the lowpressure modification is only: 12V= 224V= Pozn: rozmìry uvedené v závorce platí pro nízkotlaké provedení Notice: The sizes the shown in bracked are valid for the lowpressute modification 6

8 HAVARIJNÍ VENTILY PRO PLYNNÁ PALIVA s ruèním otevíráním EMERGENCY STOP VALVES FOR HEATING GAS PASSAGE with manual opening K uzavøení nízkotlakého nebo søedotlakého potrubního rozvodu plynu. POPIS FUNKCE: Elektromagnetický havarijní ventil je konstrukènì proveden pro ruèní otevírání (vyta ení táhla ventilu) a elektromagnetické uzavírání el. impulzem. V provozním stavu je cívka ventilu bez napìtí. Ruèní otevøení je mo né a po zrušení tlakového rozdílu na ventilu. Elektromagnetický havarijní ventil je mo no uzavøít i ruènì. Designed to closure of lowpressure or medium pressure pipeline DESCRIPTOIN OF FUNCTION: Electromagnetic emergency stop valve is designed for a manual opening (pulling out the valve bar) and electromagnetic shutoff by means of electrical impulse. In operating mode, the valve coil is free of voltage. The manual opening in not possible until pressure difference on the valve has been aborted. It is possible to close the electromagnetic valve manualy, as well. Ovládání Teplota okolí Teplota média Pracovní pøetlak Pøíkon Krytí Prùtokové médium Jmenovitý prùtok Pou itý materiál Poloha zabudování 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 zavírání el. impulzem nebo ruènì, otevírání pouze ruènì 2 a +6 C max. 8 C, MPa 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 2 VA IP 52 všechna plynná paliva vèetnì propanbutanu viz. prùtokový diagram tìleso, víko AlSi1MgMn ÈSN 421.7;, vnitøní èásti dural nerez, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislé osy 9. Pozor na pøístupnost otevíracího táhla! Control Ambient temperature temperature Working overpressure Power imput Pasage medium Nominal flow Used material Buidingin position 2/2 way, seat valve with elastic sealing, meets EN 161 manual, electrical shut off only, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C, MPa 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 2 VA IP 52 all heating gases including propanebutane see the flow chart body, cover AlSi1MgMn ÈSN ; internal parts hard aluminium and stainless steel, sealing NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical is 9. Attention to facility of the opening bar! Tøída Pøipojení ventilu pøírubové PN 16 ÈSN (DIN 1) Valve class "C" Tøída ventilu "C" Connection P flange Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EV H /P ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY EVH: ASSEMBLING DIMENSIONS EVH: Elmag. ventil Electromagnetic valve Havarijní ventil Emergency stop valve Pro plynná paliva For heating gas passage Pøírubové pøipojení With flanged connection Pøímé ovládání Directly controlled symbol 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = Jmen. svìtlost PRÙTOKOVÝ DIAGRAM PRO ZEMNÍ PLYN V ZÁVISLOSTI NA TLAKOVÉ ZTRÁTÌ FLOW CHART FOR NATURAL GAS IN RELATION TO PRESSURE LOSS (15 C; 11,kPa) DN D1 D2 d L A B Hmotnost Mass (kg) EVH 15.2/P EVH 165.2/P EVH 18.2/P EVH 11.2/P ,5 1, 1 7

9 DVOUCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL pøímo ovládaný DN 15 bez proudu uzavøen TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVE directly controlled DN 15 normally closed EVPE 41.*2 EVPE 416.*2 EVPE 411.*2 EVPE 4115.*2 * mìøeno vodou pøi p=,1mpa Jmenov. svìtlost Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) DN /8 5 /4 1 Rp /8 15 Tlakový rozsah Pressure range (MPa),8,8,1, Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h )*,2,54 1,,2 Hmotnost Mass (kg),6,7,8 1,1 * measured by water at p=,1mpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Viskozita Upevnìní Poloha zabudování Pøíkon Krytí 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, bez proudu uzavøen, cívka otoèná o 6, odpovídá EN 161 elektricky 2 a +6 C 1 a +12 C 2 max. 7mm /s (cst) resp 5 E vestavìní do pevného systému, napø. pomocí upevòovacích závitù libovolná, upøednostnìna poloha se svisle postaveným elektromagnetem nahoru 2V/5Hz,11V/5Hz, 24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA IP 54 plynná paliva a všechny plyny a kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas 1ms Spínací frekvence max. 2/min. Tøída ventilu "C" Skupina ventilu 1 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Control Ambient temperature temperature Viscosity Fixing Buildingin position Power imput Passage medium used materials Switching time 1 ms Switching frequency max. 2/min. Valve class "C" Valve group 1 Environment ZONE 2 (94/9/EC) 2/2 way, seat valve with elastic sealing, normally closed, revolving coil 6, meets EN 161 electric, from 2 to +6 C from 1 to +12 C 2 max. 7mm /s (cst) resp 5 E Instalation into the stable network system, or by means of drilled threads any, prefered vertical position, electromagnet up 2V/5Hz,11V/5Hz, 24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA IP 54 all gas and fluid medium that do not attack OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: E V P E a Jm. svìtlost Tìsnící meteriál Sealing material Tìsnící materiál Sealing material EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou ité materiály 4 all gases and liquid mediums, that do not attack 1 HNBR mm, 65 mm, 11 mm, 1515 mm 2V/5Hz 2 24V/5Hz 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz 2 ventil pøímo ovládaný 2 directly controlled valve EVPE 41.*2 EVPE 416.*2 EVPE 411.*2 EVPE 4115.*2 A B C D E F G /8 /4 Rp /8 8

10 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané inverzní TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled reversal Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných paliv. For two position control of heating gas passage EVPI 16.*2 EVPI 11.*2 Jmenov. svìtlost DN 6 1 Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) /4 Rp /8 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min max 1 Prùtokový souèinitelkv Flow coefficientkv 1 (m.h )*,54 1, Hmotnost Mass (kg) mìøeno vodou pøi p=,1mpa determined by means of water at p=,1mpa,6,65 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Doba zapnutí 1% Krytí Prùtokové médium Pou itý materiál Poloha zabudování 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, odpovídá EN 161 elektricky, cívka otoèná 6 2 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 26 VA, IP 54, plynná paliva vèetnì propanbutanu a ostatní plyny, nenapadající pou ité materiály tìleso a vnitøní èásti mosaz, tìsnìní pry NBR, HNBR elektromagnetem nahoru; max. odklon od svislice 9 Control Ambient temperature temperature Power input Switching time 1% Passage medium Used material Buildingin position 2/2 way, seat valve with elastic packing, meets EN 161 electric, revolving coil 6 from 2 to +6 C max. 8 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V= 26 VA, IP 54 heating gases inculuding propanebutane and other gas medium not attacking used materials body and inside partsbrass, sealingrubber NBR, HNBR electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Tøída ventilu "D" Skupina ventilu 1 Environment ZONE 2 (94/9/EC) Valve class "D" Valve group 1 ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY E V P I a Jm. svìtlost Nominal inside diameter EVPI 16.*2 EVPI 11.*2 A 48 5 B 92 9 C D E G /4 Rp /8 a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight I bez proudu otevøen I normally opened 1 plynná paliva, vzduch a obdobné neagresivní plyny 1 heating gases, air and other gas mediums 66 mm, 11 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz; 1 24V/5Hz; 2 24V= druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve 9

11 DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo a nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM ELECTROMAGNETIC VALVES directly and indirectly controlled Elektromagnetické ventily øady MV jsou urèeny k dvoupolohovému øízení prùtoku vody, vzduchu, pøípadnì jiných plynù a olejù s maximální viskozitou 2*E (11,8 c St) Ventily nejsou urèeny k ovládání prùtoku plynných paliv. Vyrábí se pro rùzná tlaková rozpìtí, ovládací napìtí, s rùznými druhy tìsnìní a s rùznými svìtlostmi. Nepøímo ovládané ventily jsou opatøeny pry ovou servomembránou, u pøímo ovládaných ventilù je membrána zavìšena na pohyblivém jádru elektromagnetu. Electromagnetic valves of the MV type line are designed for twoposition control of water flow, air, respectively of other gases and oils, with maximum viscosity of 2 E (11,8 c deg). The valves are designed to control flow of paseous fuel. They are produced for various pressure ranges, controlling voltages, with various types of sealings and with various inside diameters. The indirectly controlled valves are furnished with a rubber servo diaphragm; the diaphragm of the directly controlled valves is hung up on maveable core of electromagnet POPIS FUNKCE: Nepøímo ovládaný ventil potøebuje pro své otevøení alespoò minimální (mezní) tlakový rozdíl. Pøímo ovládané ventily vyu ívají zavìšený diferenèní systém (membrána), který umo òuje funkci (otevírání) ventilu ji od nulového tlakového rozdílu. Tlakový rozdíl je rozdíl tlaku pøed a za ventilem Dále uvedené vlastnosti a technické údaje jsou spoleèné pro všechny typové øady MV. DESCRIPTOIN OF FUNCTION: The indirectly controlled valve needs for its opening at least a minimum (marginal) pressure difference. The directly controlled valves use an extended differential system (diaphragm) which enables the valve function (opening) as from zero pressure difference. The pressure difference is a pressure difference in front of and behind the valve. The hereafter show features and specifications are common to all valves of the MV type line. MVPE MVNE MVNI Pøipojení tìlesa Pracovní poloha NC (E) bez proudu uzavøen, NO (I) bez proudu otevøen vnitøní trubkové závity na vstupu i výstupu (viz. tabulky) elektromagnetem nahoru, dovolený odklon od této osy je 9. Connection of the body Buildingin position NC (E) normally closed; NO (I) normally opened internal pipe threads on inlet and outlet (see the tabs) electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Ovládání Otevírací doba Zavírací doba Frekvence funkce Materiály elektrické, napìtím a druhem proudu dle tabulek kmitoèet stø. proudu je 5 Hz max.1,5s (rozumí se otevøení na plný prùtok) max.1,5s max. 4/min. Tìleso mosaz, vnitøní ústrojí nerez, mosaz. Pry ová tìsnìní dle tabulek: 1 NBR EPDM peroxy Zatì ovatel (ED): 1% Load factor (ED): 1% El. krytí IP 54 IP 54 El. pøipojení konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem El. connection With a conector socket with a protecting contact (je souèástí dodávky) (includer in delivery batch) Pøíkon 6 VA MVPE; 17 VA MVNE, MVNI Supply 6 VA MVPE; 17 VA MVNE, MVNI Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) Control Opening time Closing time Frequency of function Materials electrical, with voltage and current type accordingly to the tables. Frequency of alternating is 5 Hz. max.1,5s (it meeans the opening to ful flow) max.1,5s max. 4/min. Body brass, internal mechanism stainless steel, brass. Rubber sealing. Accordingly to the tables 1 NBR EPDM peroxy PRÙTOKOVÝ SOUÈINITEL K v ( m /hod) PODLE U A SVÌTLOSTI VENTILU FLOW COEFFICIENT K v(m/hr.) ACCORDINGLY TO THE AND INTERNAL DIAMETER OF VALVE VENTILU VALVE DN 1 DN 15 DN 2 DN MVPE 2,1 2,5 5,8 6,8 MVNE 2,6, 8,2 9,5 MVNI 2,6, 8,2 9,5 VÝZNAM PÍSMEN A ÈÍSLIC V OVÉM OZNAÈENÍ: MEANING OF LETTERS AND FIGURES IN THE MARKING: Membránový ventil Diaphragm valve Ppøímé, Nnepøímé ovládání Pdirect, Nindirect control Ebez proudu uzavøen Enormally closed Ibez proudu otenøen Inormally opened MV. 2V/5Hz 1 24V/5Hz 2 24V = Jmen. svìtlost Materiál pry ových tìsnících souèástí Material of the rubber sealing parts ová oznaèení ventilù podle technických vlastností jsou uvedena v následujících tabulkách The type markings of valves in accordance with specifications are shown in the flowing tables 1

12 VENTILY NEPØÍMO OVLÁDANÉ INDIRECTLY CONTROLLED VALVES Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Tlakový rozdíl Napìtí Teplota média DN Connection size (internal thead) Pressure difference (MPa) Voltage temperature ( C) Rp min max (V) min max MVNE (I) /8,16 1,4 2V~ +9 MVNE (I) 1. 1 /8,16 1,4 2V~ +14 MVNE (I) /2,16 1,4 2V~ +9 MVNE (I) /2,16 1,4 2V~ +14 MVNE (I) /4,15 1,4 2V~ +9 MVNE (I) 2. 2 /4,15 1,4 2V~ +14 MVNE (I) 1. 1,15 1,4 2V~ +9 MVNE (I). 1,15 1,4 2V~ +14 Mat. tesnìní Sealing mat Hmotnost Mass (kg),7,68 1,29 1,29 HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm: MAIN VALVES DIMENSIONS IN mm: DN G A B C Rp / Pozn: U ventilù svìtlosti 1 a 15 je elektromagnet umístnìn v jejich svislé ose. Note: At valves with the internal diameter of 1 and 15, the electromagnet is placed in their vertical axis. VENTILY PØÍMO OVLÁDANÉ SE ZAVÌŠENOU MEMBRÁNOU DIRECTLY CONTROLLED VALVES WITH A HUNG UP DIAPHRAGM Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Tlakový rozdíl Napìtí Teplota média DN Connection size (internal thead) Pressure difference (MPa) Voltage temperature ( C) Rp min max (V) min max MVPE /8 1,4 2V~ +9 MVPE 1. 1 /8 1,4 2V~ +14 MVPE /2 1,4 2V~ +9 MVPE /2 1,4 2V~ +14 MVPE /4 1,4 2V~ +9 MVPE 2. 2 /4 1,4 2V~ +14 MVPE ,4 2V~ +9 Mat. tesnìní Sealing mat MVPE. 1 1,4 2V~ Hmotnost Mass (kg),7,7 1,54 1,47 HLAVNÍ ROZMÌRY VENTILÙ V mm: MAIN VALVES DIMENSIONS IN mm: DN G A B C Rp /

13 DVOUCESTNÉ SERVOMOTORICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY SERVOMOTOR VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných a kapalných médií, které nenapadají pou ité materiály. Mo no pou ít i v otopném systému. For two position control of gas and liquid medium passage that do not attack used materials. Application in heating systems possible. SMPE (I) 21.*2 SMPE (I) 215.*2 SMPE (I) 22.*2 SMPE (I) 2.*2 SMPE (I) 24.*2 SMPE (I).*2 Jmenov. svìtlost DN Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**) Connection size (internal thead**) Rp /8 1/2 Pracovní pøetlak Working overpressure (kpa) min* max Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h )*,9 1,5 2, 5,2 1,6 1,8 Hmotnost Mass (kg),55,6,8 1,2 1,8 2,6 * mìøeno vodou pøi p=,1mpa * measured by water at p=,1mpa 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním Ovládání* elektricky, servomotor otoèný 6 Teplota okolí +2 a +7 C Teplota média max. 1 C 2V/5Hz,24V/5Hz Pøíkon 5W Zatì ovatel 1% Krytí IP 44 plynná a kapalná média nenapadající pou ité materiály Doba uzavøení 15 s pro SMPI; 5 s pro SMPE Doba otevøení Poloha zabudování cca5sprosmpi; 15 s pro SMPE se svisle postaveným servopohonem, max. odklon od svislice 9 Control* Ambient temperature temperature Power imput 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 +2 to +7 C max. 1 C 2V/5Hz, 24V/5Hz 5W Loading factor 1% IP 44 Passage medium gas and liquid mediums not attacking used materials Closing time 15 s for SMPI; 5sforSMPE Opening time app.5sforsmpi; 15 s for SMPE Buildingin position servomotor in up,max diversion from vertical line is 9 * mo nost dodání s nìkolikapolohovými servomotory OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY * There in possibility to deliver with multiposition servodrives ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: SM P E 2. 2 a Jm. svìtlost a SM servomotorický ventil SM servomotor valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen E normally closed I normally opened 2 voda a jiné kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 water and other liquids that do not attack used materials 11 mm, 1515 mm, 22 mm, mm, 4 mm, 54 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 1 24V/5Hz druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve A C D E G F SMPE (I) 21.*2 SMPE (I) 215.*2 SMPE (I) 22.*2 SMPE (I) 2.*2 SMPE (I) 24.* Rp /8 1/ SMPE (I).*

14 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a jiných neagresivních kapalných médií For two position control of water and other nonaggresive liquid media passage EVPI EVPE EVPE 215.*1 EVPE 22.*1 EVPE 2.*1 EVPE 24.*1 EVPI 215.*1 EVPI 22.*1 EVPI 2.*1 EVPI 24.*1 Jmenov. svìtlost DN * minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) 1/2 1/2 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, elektricky, cívka otoèná 6 1 a +6 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= 26 VA Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas do 1 s Pou itý materiál Poloha zabudování tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní EPDM elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 Pracovní pøetlak Prùtokový souèinitel Hmotnost Working overpressure (MPa) Flow coefficient Mass min* max 1 (m.h ) (kg),8,8 1,5,9,8,8 1,,8,8 5 2,1,8,8 9,4,1,8,8 1,5,9,8,8 1,,8,8 5 2,1,8,8 9,4,1 * minimum diference pressure between inlet P and outlet A 2/2 way, seat valve with elastic sealing Control electric, revolving coil 6 Ambient temperature from 1 to +6 C temperature max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= Power imput 26 VA Switching time 1% IP 54 Pasage medium all liquid medium that do not attack used materials Opening time 1 sec. Used material bodybrass; inside partsstainless steel; sealingrubber EPDM Buildingin position electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ EV P E ORDERING KEY a Jm. svìtlost Nominal inside diameter a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* E normally closed I normaly opened* 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids 1515 mm, 22 mm, mm, 44 mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz druhá èíslice 1ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 1 not directly controlled valve * Pøi splnìní p min (tlakový rozdíl na ventilu nesmí klesnout pod min. pracovní pøetlak) * To meet p min (presure diference on the valve can not be lower than minimal working overpresure) ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: A B C D E F G EVPE 215.*1 EVPE 22.*1 EVPE 2.*1 EVPE 24.*1 EVPI 215.*1 EVPI 22.*1 EVPI 2.*1 EVPI 24.* /2 1/2 1

15 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY pøímo ovládané TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES directly controlled Pro dvoupolohové ovládání prùtoku vody, a jiných kapalin, které nenapadají pou ité materiály. For two position control of water and other liquids passage that do not attack used material. Jmenov. svìtlost DN Pøíkon Input (W) Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) Tlakový rozdíl Pressure difference (kpa) min max Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 (m.h ) EVPE 26.*2 EVPI 26.*2 EVPE 215.*2 EVPE 22.* VA 26VA 26VA 26VA 8 5 2,54,54 1,5 2,,7,9,7,9 EVPE 2.*2 26VA 1 4,1 1,1 EVPE 24.*2 65W 1/2 1 1,6 6, EVPE.*2 4 65W 1 1,8 6,6 Hmotnost Mass (kg) 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Teplota okolí a +6 C Teplota média max. 9 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas do 1 s Pou itý materiál tìleso mosaz, vnitøní èásti nerez, tìsnìní EPDM Poloha zabudování max. odklon od svislice 9 2/2 way, seat valve with elastic sealing Control electric, revolving coil 6 Ambient temperature to +6 C temperature max. 9 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= Switching time 1% IP 54 Passage medium liquids that do not attack used materials Opening time 1s Used material bodybrass, inside partsstainless; sealingepdm Buildingin position electromagnet up, max. diversion from vertical line is 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY EV P E a Jm. svìtlost Nominal inside diameter ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* pouze 26.*2 E normally closed I normally opened* only 26.*2 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids 65 mm, 1515 mm, 22 mm, mm, 4 mm, 54mm První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz Pro typ 24.*2/ a.*2/ platí pouze,1,2 For type 24.*2/ and.*2/ valid only,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve EVPE 26; 215.*2 EVPI 26.*2 EVPE 22.*2 EVPE 2.*2 EVPE 24.*2 EVPE.*2 A B C D E F G ;95 99; /2 16 H

16 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY NEREZOVÉ nepøímo ovládané Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných médií v potravináøském a chemickém prùmyslu TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES STAINLESS indirectly controlled For two position control of liquid mediums passage in food and chemical industry EVPE 22.1/N EVPE.1/N Jmenov. svìtlost DN 15 5 Pracovní pøetlak Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit**) Working overpressure (MPa) Connection size (internal thead**) min* max,8,8,8,8 Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 (m.h ) 1,5 11, Hmotnost Mass (kg),9,6 * minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A ** u provedení 22.*1/N je mo no dodat pøipojovací závity vnìjší G1 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Teplota okolí 1 a +4 C Teplota média max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Pøíkon 26 VA Doba zapnutí 1% Krytí IP 54 Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Spínací èas 1s Pou itý materiál tìleso nerez 17 56; vnitøní èásti nerez, tìsnìní chlorbutylkauèuk ÈSN Poloha zabudování se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 * minimum difference pressure between inlet P and outlet A ** modification 22.*1/N there is possibility to equip also with G1 external connection thread Control Ambient temperature temperature Power imput 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 from 1 to +4 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA Switching time 1% IP 54 Passage medium all liquid mediums that do not attack used materials Time of switching 1s Used material bodystainless 17 56, inside partsstainless steel, sealingchlorine butyl rubber ÈSN Buildingin position vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: E V P E /N Celonerezové provedení Stainless steel a Jm. svìtlost Tìsnìní Sealing a EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 voda a jiné kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 water and other liquids that do not attack used materials 215 mm, 55 mm První èíslice napájecní napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz druhá èíslice 1ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 1 not directly controlled valve EVPE 22.*1/N EVPE.*1/N A B C D E F G 15

17 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY NEREZOVÉ pøímo ovládané Pro dvoupolohové ovládání prùtoku kapalných médií v potravináøském a chemickém prùmyslu. TWOWAY ELECTROMAGNETIC VALVES STAINLESS directly controlled For two position control of liquid mediums passage in food and chemical industry Jmenov. svìtlost Pracovní pøetlak Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Working overpressure (kpa) Connection size (internal thread) DN min* max EVPE 416.*2/N 1/4" EVPE 416.*2/N /8" EVPE 411.*2/N /4 Rp / EVPE 215.*2/N 15 5 EVPE 22.*2/N 2 EVPE.*2/N 5 7 Pozn.: 215.*2/N a 22.*2/N je mo no dodat s pøipojovacími závity vnìjšími G1 Note.: 215.*2/N and 22.*2/N there is possible to equip also with G1 external connection thread. 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, Ovládání elektricky, cívka otoèná 6 Control Teplota okolí 1 a +4 C Ambient temperature Teplota média max. 8 C temperature 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz, 24V=,12V= Pøíkon 26 VA, typ EVPE.*2/N 65W Power imput Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h ),7,7,9,7,7 7, 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 6 from 1 to +4 C max. 8 C 2V/5Hz,11V/5Hz,24V/5Hz,12V/5Hz,24V=,12V= 26 VA, type EVPE.*2/N 65W Doba zapnutí 1% Switching time 1% Krytí Prùtokové médium Viskozita média IP 54 kapaliny, které nenapadají pou ité materiály 2 max. mm /s Passage medium Viscosity IP 54 all liquid mediums that do not attack used materials 2 max. mm /s Spínací èas 1 a ms Time of switching 1 to ms Pou itý materiál tìleso nerez 17 56; vnitøní èásti nerez, tìsnìní chlorbutylkauèuk ÈSN Used material bodystainless 17 56, inside partsstainless steel, sealingchlorine butyl rubber ÈSN Poloha zabudování se svisle postaveným elektromagnetem nahoru, max. odklon od svislice 9 Buildingin position vertical, electromagnet up, max. diversion from vertical 9 Prostøedí ZONA 2 (94/9/EC) Environment ZONE 2 (94/9/EC) OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY E V P E /N ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPE 215.*2/N; 22.*2/N Celonerezové provedení Stainless steel a Jm. svìtlost Tìsnìní Sealing EVPE 416.*2/N; 411.*2/N EVPE.*2/N a Tìsnìní Sealing EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 kapaliny; 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou itý materiál 2 liquids; 4 all gas and liquid mediums that do not attack used material 66 mm, 18mm, 1515 mm, 22 mm, 55mm První èíslice napájecí naúìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 4 12V/5Hz 1 24V/5Hz 12V= 5 11V/5Hz Pro typ EVPE.*2/N platí pouze,1,2 For type EVPE.*2/N valid only,1,2 druhá èíslice 2ventil pøímo ovládaný 2nd figure 2 directly controlled valve potravináøská pry ; 1 FKM (Viton) food rubber; 1 FKM (Viton) EVPE 215.*2/N; 22.*2/N EVPE 416.*2/N 1/4" EVPE 416.*2/N /8" EVPE 411.*2/N EVPE.*2/N A B C D E G /4 Rp /8 16

18 DVOUCESTNÉ MEMBRÁNOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM ELECTROMAGNETIC VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové øízení prùtoku vody a jiných neagresivních kapalin. USE: For twoposition control of water, and other nonaggressive liquid mediums passage. MVPE 211.*1 MVPE 2115.*1 MVPE 212.*1 Jmenov. svìtlost DN Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) Pracovní pøetlak Working overpressure (MPa) min* max G /8 1 G 1/2,5 1 G /4 Prùtokový souèinitel Flow coefficient Kv 1 (m.h ) 1,7 1,7 1,7 Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon 2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním, elektricky, cívka otoèná 18 a +5 C max. 75 C 12,24,2V/5Hz,6Hz, 12, 24V= 4W Krytí IP Prùtokové médium kapaliny, které nenapadají pou ité materiály Pou itý materiál tìleso silamid, vnitøní èásti nerez, tìsnìní NBR Poloha zabudování libovolná Control Ambient temperature temperature Power imput Doba zapnutí 1% Switching time 1% Passage medium Used material Buildingin position 2/2 way, seat valve with elastic sealing electric, revolving coil 18 to +5 C max. 75 C 12,24,2V/5Hz,6Hz, 12, 24V= 4W IP all liquid mediums not attacking used materials bodysilamide; inside partsstainless; sealingnbr any OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY MVPE 2***.*1 ASSEMBLING DIMENSIONS MVPE 2***.*1 MV P E a Pøipojovací závit Connection thread Pøipojovací závit Connection thread a MV membránový ventil MV diaphragm valve P pøímý P straight E bez proudu uzavøen E normally closed 2 voda a jiné kapaliny 2 water and other liquids viz tabulka see the table První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2 V / 5, 6Hz 1 24 V / 5, 6Hz 2 24 V DC 12 V DC 4 12 V / 5Hz druhá èíslice 1 ventil nepøímo ovládaný 2nd figure 2 indirectly controlled valve 17

19 DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ MEMBRÁNOVÉ VENTILY nepøímo ovládané TWOWAY DIAPHRAGM VALVES indirectly controlled Pro dvoupolohové ovládání tlakového vzduchu FUNKCE: U ventilù této stavební øady je pøi spínání veden vzduch pøes vestavìný elektromagnetický øídící ventil pøímo do ovzduší. Tím dojde k tlakovému odlehèení membrány a následovnému, velmi rychlému otevøení ventilového sedla membránového ventilu. Øídící vzduch fouká po celou dobu otevøení ven. Po vypnutí øídícího ventilu dojde k vytvoøení tlaku nad membránou pøes vnitøní øídící otvory a k uzavøení sedla ventilu For two position control of pressure air. FUNCTION: At the valves of this row air goes through the integrated electromagnetic control valve directly to atmosphere. In consequence of that peat the diaphragm is pressure unloaded and the valve seat of diaphragm valve is opened, the control air is flowing out. After switch off the control valve pressure above the diaphragm rises up through the inside control holes and the valve gets closed. Jmenov. svìtlost Nominal inside diameter (DN) Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Connection size (internal thead) MVRE 2.*1 MVRE.*1 MVRI 2.*1 MVRI.*1 2 2 G,4 G1 G /4 G1 Hodnoty prùtoku platí jen pro ventily, rozvody a expanzní ztráty zde nejsou vzaty v úvahu. 1) minimální diferenèní tlak mezi vstupem P a výstupem A 1 2) hodnota Kv udává prùtokové mno ství vm.h pøi p=,1mpa. Urèuje se pomocí vody ) prùtok vzduchu o tlaku,6mpa a teplotì +2 C pøi odpuštìní do volného 1 prostoru je vyjádøitelný v pøepoètu Qn=Kv x 92,4 (m.h ) Pracovní pøetlak Working overpressure (MPa) min. max. 1),,8,,8,,8,,8 Hodnota Value Kv 1 (m. h ) 14,5 19, 14,5 19, 2) Prùtok Flow Qn ) 1 (m. h ) 1.9, ,6 1.9, ,6 Hmotnost Mass (kg),57,62,56,61 The values of flow are valid only for valves, distributions and expansion loss are not taken into consideration. 1) minimal difference pressure between input P and output A 1 2) the Kv value showes flow quantity v (m.h ) at p=,1mpa. It is determined by means of water ) The air flow at pressure,6mpa and temperature +2 C during release into 1 free space can be expressed from this formula Qn=Kv x 92,4 (m.h ) Ovládání Teplota okolí Teplota média Pøíkon Poloha zabudování 2/2 cestný, elektromagneticky nepøímo ovládaný membránový ventil elektricky, cívka otoèná 6 1 a +4 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V=,12V= 7 12 ms (zavislé na vstupním pøetlaku) 7ms vzduch tìleso AL; tìsnìní pogumovaná tkaninová membrána s ventilovým talíøkem NBR libovolná upøednostnìna zástavba s elektromagnetem svisle nahoru Control Ambient temperature temperature Power imput 2/2 electromagnetic indirectly controlled diaphragm valve electrically valve, revolving coil 6 1 to +4 C max. 6 C 2V/5Hz, 24V/5Hz,24V=,12V= 8,5 VA 8,5 VA Doba sepnutí 1%, trvale Switching time 1%, permanently Krytí IP 54 IP 54 Doba otevøení Opening time 7 12 ms (depended on inlet pressure) Doba utavøení Closing time 7 ms Prùtokové médium Pou itý materiál Passage medium Used material air bodyal; sealingrubberiset fabric diaphragm with Buildingin position valve plate (NBR) any, prefered electromagnet up OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: M V R E 2. 1 a Jm. svìtlost Nominal inside diameter a MV membránový ventil MV diaphragm valve R rohový R corner E bez proudu uzavøen I bez proudu otevøen* E normally closed I normally opened* vzduch air 22 mm, mm, První èíslice napájecí napìtí 1 st figure supply voltage 2V/5Hz 2 24V= 1 24V/5Hz 12V= druhá èíslice 1 nepøímo ovládaný øídícím ventilem 2nd figure 1 not directly controlled valve MVRE 2.*1 MVRE.*1 MVRI 2.*1 MVRI.*1 A G /4 G1 G /4 G1 B C D E

20 TØÍCESTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL pøímo ovládaný G 1/8 G 1/4 THREEWAY ELECTROMAGNETIC VALVE directly controlled G 1/8 G 1/4 EVPT 4218.*2 EVPT 4.*2 EVPT 4.*2/N Jmenov. svìtlost v tìlese in the body ( DN) 1,1,5,5 Jmenov. svìtlost v trubce vedení in the guiding tube ( DN) 1,5 Tlakový rozsah Pøipojovací rozmìr (vnitøní závit) Pressure range Connection size (internal thread) (MPa) G 1/8 1 G 1/4 1 G 1/4 1 Prùtokový souèinitel Flow coefficient 1 Kv (m. h ),7,26,26 Hmotnost Mass (kg),,45,4 mìøeno vodou pøi p=,1mpa measured by water at p=,1mpa Ovládání Teplota okolí Teplota média Viskozita média Poloha zabudování max. +12 C max. 5 E libovolná, upøednostnìna poloha se svisle postaveným elektromagnetem nahoru 24V/5Hz,2V/5Hz,24V=,12V= Pøíkon typ EVPT 4218.*2 6,5 VA; typ EVPT 4.* 22VA Doba zapnutí 1% Krytí Prùtokové médium Spínací èas Spínací frekvence /2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním elektricky, cívka otoèná o 6 C 1 a +5 C IP 54 všechna plynná a kapaliná média, které nenapadají pou ité materiály 1ms max. 2/min. Control Ambient temperature temperature /2 way, seat valve with elastic packing electric, revolving coil 6 from 1 to +5 C max. +12 C Viscosity max. 5 E Buildingin position any, prefered vertical position, electromagnet up Power imput 24V/5Hz,2V/5Hz,24V=,12V= type EVPT 4218.*2 6,5 VA; type EVPT 4.* 22VA On time 1% Passage medium IP 54 all gas and fluid mediums that do not attack used materials Switching time 1 ms Switching frequency max. 2/min. OBJEDNACÍ KLÍÈ ORDERING KEY ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY: ASSEMBLING DIMENSIONS: EVPT4218.*2 EV P T /N Celonerezové provedení Stainless steel a Tìsnící meteriál Sealing material Tìsnící materiál Sealing material a Doplòkové písmeno Stainlees steel EV elektromagnetický ventil EV electromagnetic valve P pøímý P straight T tøícestný T threeway 4 všechna plynná a kapalná média, která nenapadají pou ité materiály 4 all gases and liquid mediums, that do not attack used materials 2 FKM (Viton) 18 1,8 mm, 5,5 mm 2V/5Hz; 2 24V= 1 24V/5Hz 12V= 2 ventil pøímo ovládaný 2 directly controlled valve N celonerezové provedení pouze EVPT 4.2 N only the type EVPT 4.2 EVPT4.*2 19

Solenoid valves for gas, EVF 12.11, direct acting. Solenoid valves for gas, EVPE, direct acting. direct acting. direct acting.

Solenoid valves for gas, EVF 12.11, direct acting. Solenoid valves for gas, EVPE, direct acting. direct acting. direct acting. OBSH ONTENTS Obecné informace General information Elektromag. ventily na plyn, EVF 2., pøímo ovládané Elektromag. ventily na plyn, EVPE, pøímo ovládané Elektromag. ventily na plyn, EVPE/P, pøírubové, pøímo

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Elektromagnetické ventily pro různá média, havarijní ventily s detekčními systémy úniku plynu,

Elektromagnetické ventily pro různá média, havarijní ventily s detekčními systémy úniku plynu, Vážení zákazníci, při vyslovení názvu Boršice u Buchlovic se většině z vás jistě vybaví blízký světoznámý hrad Buchlov, zámek Buchlovice, znalcům vína vinné sklepy Sovín a Vám, kteří podnikáte v oblastech

Více

VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY

VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY PLYNOVÉ FILTRY pøírubové do 100kPa Pro filtrování plynných paliv plynovodù do pøetlaku 100kPa. TECHNICKÉ ÚDAJE: Závitové pøipojení Max. vstupní

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9

DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU A PRÙTOKU ZSG9 ZSG 9 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8

Více

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 PouÏití pfiístroj na ãi tûní, regulaci tlaku vzduchu a oddûlení vody (více neï 90%) Use device for air cleaning, air controlling and water separation (more than

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace...

ZSG 8. Obsah. Popis, použití a charakteristika...3. Technické informace...4. Zásady návrhu regulátoru...7. Znaèení regulátoru a jeho specifikace... ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR PRÙTOKU ZSG8 ZSG 8 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR DIFERENÈNÍHO TLAKU ZSG5 ZSG 5 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis,

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3

ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZÁVITOVÝ SAMOÈINNÝ REGULÁTOR TLAKU ZSG3 ZSG 3 Obsah Popis, použití a charakteristika...3 Technické informace...4 Zásady návrhu regulátoru...7 Znaèení regulátoru a jeho specifikace...8 2 Popis, použití

Více

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4

Size / Světlost : DN 1/4 to 4 / DN 1/4 až 4 Size / Světlost : 1/4 to 4 / 1/4 až 4 Ends / Konce : Threaded BSP / Závitové BSP Min. Temperature / Minimální teplota : -20 C Max. Temperature / Maximální teplota : +180 C Max. Pressure / Maximální tlak

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43

Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 Pneumatické válce dvojãinné 32 aï 250 Pneumatic Cylinders Double-acting 32 up to 250 ada / Series PS 5, ISO 6431, VDMA 24562, CETOP PR 43 PouÏití / Use Konstrukce Construction Konstrukãní materiály Construction

Více

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001

ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 Návod na instalaci a použití ZÓNOVÉ VENTILY S VRATNOU PRUŽINOU dvoucestné VZP 2XX 230 1P 001 třícestné VZP 3XX 230 1P 001 CZ verze 1.2 Popis: Zónové ventily s vratnou pružinou jsou určeny do hydraulických

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6

UZAVÍRACÍ KLAPKY S JEDNOU EXCENTRICITOU SINGLE-ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES TYP / TYPE L32.6 Použití Uzavírací klapky s jednou excentricitou jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Při dlouhodobém používání v regulačním režimu

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa Použití Rychločinná uzavírací armatura, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a všechny další provozní tekutiny, zejména primárních okruhů jaderných

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation

spa díly spa components jedineèná relaxace Swimmingpool Technology unique relaxation spa díly spa components jedineèná relaxace unique relaxation Swimmingpool Technology Masážní èerpadlo "Sta-Rite" -"Sta-Rite" massage pump 0,7 0,55 Výkon m/h Capacity m/h 2 6 2-250 -25-252 0,75,0 27-25

Více

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X

POJISTNÉ VENTILY. P26 217 616 VP pružinový normální plynotìsný X X X X X X POJISTNÉ VENTILY SEVEROÈESKÁ ARMATURKA, a. s. POJISTNÉ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 10 15 5 40 50 65 80 100 15 150 00 P1 17 040 VP pružinový nízkozdvižný nerezový X X X X P1 17 040C

Více

BD250NE305 BD250SE305

BD250NE305 BD250SE305 ENGLISH ÈESKY INSTRUCTIONS OR USE, NÁVOD K POU ITÍ SWITCHING UNIT SPÍNACÍ BLOK BD5NE35 BD5SE35 BD5NE35 BD5SE35 OD-BHD-KS x CS-BD-A OD-BD-MS Installation, service and maintenance of the electrical equipment

Více

CENÍK - ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY, PLYNOVÉ FILTRY, OVLADAČE, Platný od 2.1.2013

CENÍK - ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY, PLYNOVÉ FILTRY, OVLADAČE, Platný od 2.1.2013 WWW.PEVEKO.CZ CENÍK - ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY, PLYNOVÉ FILTRY, OVLADAČE, Platný od 2.1.2013 MANOMETROVÉ KOHOUTY, KONDENZAČNÍ SMYČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Název Ventily v provedení EX za příplatek + 10% Typové

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

CENÍK ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ (platný od 1.1.2010)

CENÍK ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ (platný od 1.1.2010) CENÍK ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ (platný od 1.1.2010) Vážení zákazníci, seznamujete se s ceníkem základních typů výrobků, dodávaných firmou PEVEKO, spol. s r.o., uznávaným výrobcem

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT REGULAÈNÍ VENTILY REGULAÈNÍ VENTILY evidenèní èíslo název jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V41 111 540 ventil regulaèní X X X X X X X X X X X V41 111 616 ventil regulaèní X X

Více

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality

filtrace filtration filtraèní komlety filtraèní jednotky kvalita Swimmingpool Technology filtration sets filtration units quality filtrace filtration filtraèní komlety filtration sets filtraèní jednotky filtration units kvalita quality Swimmingpool Technology Filtraèní komplety Filtration sets Kompletní písková filtraèní jednotka

Více

CENÍK VÝROBNÍHO SORTIMENTU FIRMY PEVEKO s r.o. platný od 1.1

CENÍK VÝROBNÍHO SORTIMENTU FIRMY PEVEKO s r.o. platný od 1.1 CENÍK VÝROBNÍHO SORTIMENTU FIRMY PEVEKO s r.o. platný od. Název Typové označení Připojovací rozměr bez DPH Nízkotlaké ventily pro topné plyny s funkcí NC - přímo ovládané Ventil pro ovládání topných plynů

Více

Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4

Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4 Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4 pfiístroj na udrïení konstantního tlaku na v stupu nezávisle na vy ím tlaku vstupu s pojistn m ventilem za pfiívodní otvory, montáï na panel

Více

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022

Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 (1/15) Bezpeènostní rychlouzávìry typ SL, SID / RSL a 022 II - 111 (2/15) BU SID BU 022 II - 112 (3/15) BU p emax Konstrukce SL-IZN.1 SL-IZM.1 SL-IZH.1 BU 022 SID-NN SID-MNS* SID-MM SID-HMS* SID-HH 100

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY

UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY UZAVÍRACÍ A ZPÌTNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název UZAVÍRACÍ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 V25 111 025 ventil uzavírací vlnovcový nerezový X V25 111 040 ventil uzavírací

Více

Control valves Butterfly valves Actuator Acessories steam

Control valves Butterfly valves Actuator Acessories steam Safety valves Gate valves Pressure regulating valves Steam trapping Pressure reducing valves Ball valves Check valves Strainers Plug valves Globe valves Flow regulating Temperature controller Control valves

Více

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C

Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie. PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 250 do 220 C Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku bez pomocné energie PN 16 do PN 40 DN 15 do DN 50 do 0 C výtisk èerven 1996 Pøehledový list T 000 CZ Regulátory diferenèního tlaku a prùtoku Regulaèní ventil Pou

Více

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161

NOVINKY STRANA 251-285. Vakuová logika. Obsah. Všeobecné informace...161 Vakuová logika Obsah Všeobecné informace...161 Vakuové spínaèe Pøehled typù...162 163 Technická data Indukèní - univerzální...164 165 Indukèní...166 167 Elektromechanický...168 169 Pneumatický...170 171

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418

Regul tory tlaku bez pomocné energie. Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Regul tory tlaku bez pomocné energie Redukèní ventil tlaku typ 41-23 a typ 2114/2415 Pøepouštìcí ventily typ 41-73 a typ 2114/2418 Pou ití Regulátory tlaku pro po adované hodnoty od 0,05 bar do 28 bar

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA-2015-1

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA-2015-1 INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA-2015-1 Contents Obsah 3 Company profile description of induction heating capacitors Profil společnosti Typové značení kondenzátorů pro indukční

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické...

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9. Ovládací èleny ventilu - elektrické... BR 11 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace...4 Ovládací èleny ventilu - pneumatické...9 Ovládací èleny ventilu - elektrické... 12 Konstrukèní rozmìry ventilu... 14 Znaèení ventilu

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run TECHNICKÝ MANUÁL 2. 1. ELEKTRICKÉ POPIS OVLÁDACÍCH ZAPOJENÍ PRVKŮ 1.1. AirKIT mod.2012 ovládací prvky 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run 7 6 AirKIT ovládací

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizace

Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizace Produkt č.11 Obrazový česko-anglický slovník pojmů z oblasti automatizace Kolektiv autorů 2014 Obsah Pístový kompresor... 1 Přímočarý hydromotor... 2 Rozvaděč... 3 Filtr... 4 Pneumatické válce... 5 Hydraulický

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500

Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 Přivařovací šrouby Zdvihový zážeh - DIN 32 500 SIMAF CZ s.r.o. V Aleji 113/20 Brno 620 00 Tel./fax: 547 211 044 SIMAF CZ s.r.o.; V Aleji 113/20; Brno 620 00; Tel./fax: 547 211 044 Přivařovací šrouby DIN

Více

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením

Elektromagnetické ventily VZWF, s nuceným řízením parametry a přehled dodávek Funkce Elektromagnetický ventil s membránou, nuceným zdvihem a uzavřením v klidové poloze. Je-li elektromagnet pod proudem, snižuje se tlak ne sekundární straně membrány prostřednictvím

Více

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction

nkt instal CYKY 450/750 V Instalační kabely Standard PN-KV-061-00 Konstrukce Použití Vlastnosti Installation cables Construction Instalační kabely Installation cables Standard PN-KV-061-00 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Měděná plná holá jádra Solid plain copper conductors 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal 4 Plášť PVC PVC insulation

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

rozvodnice jednoduchá instalace spolehlivost reliability Swimmingpool Technology distribution boards simple installation

rozvodnice jednoduchá instalace spolehlivost reliability Swimmingpool Technology distribution boards simple installation rozvodnice distribution boards jednoduchá instalace simple installation spolehlivost reliability Swimmingpool Technology Transformátory Transformers Transformátor 100W - 100W transformer Trafo 100W v plastovém

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Propaline. Propaline

Propaline. Propaline Propaline Propaline 78 OBSAH CONTENT Výrobky řady UNIVERSAL Products UNIVERSAL Výrobky řady LOMEN Products LOMEN Výrobky řady LOMAT Products LOMAT Výrobky řady EUROMAT Products EUROMAT Redukční ventily

Více

Zařízení pro rozvody technických plynů

Zařízení pro rozvody technických plynů Zařízení pro rozvody technických plynů Equipment for supply of industrial gases - redukční stanice (ruční nebo poloautomatické přepínání pracovních stran) - rozvodové redukční ventily - koncové redukční

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

RD 3 020-050. Pneumatické válce jednoãinné 12 aï 25 Pneumatic Cylinders, Single-acting - 12 up to 25 ada / Series RD 3, RD 7 ISO 6432

RD 3 020-050. Pneumatické válce jednoãinné 12 aï 25 Pneumatic Cylinders, Single-acting - 12 up to 25 ada / Series RD 3, RD 7 ISO 6432 Pneumatické válce jednoãinné 12 aï 25 Pneumatic ylinders, Single-acting - 12 up to 25 ada / Series R 3, R 7 ISO 6432 PouÏití / Use Konstrukce onstruction Konstrukãní materiály onstruction material zdroj

Více

52 65 87 66 77 7 14 vzduchotechnika -akustický výkon do výtlaku L WAI (černé číslice) -akustický tlak do okolí (1m) L AIV (červené číslice) Podrobnější výkonové a hlukové údaje lze získat v návrhovém programu

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Ovládací ventily / Control Valves 3/2 ada BP elektricky ovládané, velikost G 1/8 BP Series Electrically Controlled, G 1/8 Size

Ovládací ventily / Control Valves 3/2 ada BP elektricky ovládané, velikost G 1/8 BP Series Electrically Controlled, G 1/8 Size Ovládací ventily / Control Valves / ada BP elektricky ovládané, velikost G /8 BP Series Electrically Controlled, G /8 Size ZpÛsob pfiipevnûní / Fixation method Pfiipojení média / Medium connection Pracovní

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE

KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE KATALOG KOL A BRZD WHEEL AND BRAKE CATALOGUE ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice, 2014 V tomto katalogu Vám je uveden přehled současně vyráběných kol a brzd vyráběných ZLIN AIRCRAFT a.s., Otrokovice pro letouny

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF

PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF VYPÍNAČE S PLYNEM SF 6 PRO VNITŘNÍ MONTÁŽ TYP VF SULPHUR HEXAFLUORIDE CIRCUIT BREAKERS FOR INDOOR INSTALLATION TYPE VF 7-38 kv, 800-2500 A, 16-40 ka ABB Power Distribution VŠEOBECNĚ Vypínaãe typové fiady

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG

REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG REGULÁTORY PRO DOMÁCTNOSTI TYP B NG Process Management TM Regulátory B NG Popis Pružiny Přizpůsobení různým médiím (Přírodní plyn, GPL atd.) TĚLESO REZISTENTNÍ VŮČI VYSOKÝM TLAKŮM 1. Stupeň regulace Přesný

Více

VYROVNÁVACÍ-STABILIZAČNÍ REGULÁTORY 300-310

VYROVNÁVACÍ-STABILIZAČNÍ REGULÁTORY 300-310 1 2 BILIZ ZAT OBT URA ND DOUB E SAFET VYROVNÁVACÍ-STABILIZAČNÍ REGULÁTORY 300-310 VYROVNÁVACÍ REGULÁTOR TLAKU PLYNU ŘÍZENÝ PRUŽINOU S DVOJITOU POJISTNOU MEMBRÁNOU A VYVÁŽENOU KUŽELKOU GOVERNORS ARE SELF-

Více

Tento modul by bez problémů měl vyhovovat Vašemu zadání.

Tento modul by bez problémů měl vyhovovat Vašemu zadání. Čítač kvalitní německé výroby IVO. Tento čítač je určen pro zabudování do panelu (držáku, popř. elektroinstalační krabice). Zástavbové rozměry x x mm (hloubka. mm vč. reset tlačítka). Tento čítač je vybaven

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

TKGA6. Pružiny a výkres součásti. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA6. Pružiny a výkres součásti. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pružiny a výkres součásti TKGA6 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 1 Pružiny Pružiny jsou strojní součásti

Více

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy "A" KATALOGOVÝ LIST

VE4000 Série. Solenoidové ventily VE4000A1 třídy A KATALOGOVÝ LIST Vlastnosti normálně zavřený ventil (uzavře se při přerušení napájení) ON / OFF bez regulace otevírací / uzavírací čas < 1s maximum pracovních cyklů: 20 cyklů / min. nálitek pro klíč na těle na vstupní

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Kompenzátory Expansion joints

Kompenzátory Expansion joints Kompenzátory Expansion joints 1 2 OBSAH - KOVOVÉ KOMPENZÁTORY TAE OF CONTENS - STEEL EXPANSION JOINTS PN 2,5 ANS PN 2,5 přivařovací nátrubky, DN 200-1200, PN 2,5 weld ends, NB " - 4", PSI 36 PN 6 ANS PN

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Ventily z kované mosazi řady VG6000

Ventily z kované mosazi řady VG6000 Ventily z kované mosazi řady VG6000 Sekce katalogu Ventily Informace o výrobku VG6000 Datum vydání 0607/0807CZ Ventily z kované mosazi řady VG6000 jsou především určeny pro regulaci průtoku vody v závislosti

Více

Lahvové a rozvodové uzavírací ventily. Cylinder valves and shut off valves

Lahvové a rozvodové uzavírací ventily. Cylinder valves and shut off valves Lahvové a rozvodové uzavírací ventily Cylinder valves and shut off valves OBSAH CONTENT Lahvové uzavírací ventily Cylinder valves Rozvodové uzavírací ventily Shut off valves strana page strana page Lahvový

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH. Průmyslové armatury Industrial valves

ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH. Průmyslové armatury Industrial valves ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH Průmyslové armatury Industrial valves ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH Průmyslové armatury Industrial valves ARIS Antriebe und Steuerungen GmbH Rotter Viehtrift 9

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

Lahvové redukční ventily

Lahvové redukční ventily Lahvové redukční ventily Pressure Regulators for Cylinders - jednostupňové a dvoustupňové redukční ventily pro snižování tlaku neagresivních technických plynů - vstupní tlaky až do 300 bar, výstupní tlaky

Více