ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce"

Transkript

1 ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce Praha 2004 Pavel Jisl

2 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ 60 Zákona.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne Pavel Jisl

3 Pod kování Cht l bych pod kovat v²em lidem, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. V prvé ad vedoucímu diplomové práce, panu Vladimíru Ma íkovi, a za podn tné konzultace panu Markovi Obitkovi. Mé pod kování dále sm uje v²em osobám blízkým, a to hlavn za morální podporu p i studiu a tvorb této práce.

4 Abstrakt Práce se v nuje seznámením s pouºívanými datovými formáty v oblasti e-commerce. Jsou popsány d leºité formáty, vyuºívané p i tvorb jednotlivých datových formát, zde se jedná hlavn o jazyky XML, RDF(S) a OWL. Podrobný popis byl zam en na podmnoºinu, která specikuje tvorbu a pouºívání produktových katalog. P i porovnání formát cxml a xcbl byl kladen d raz na porovnání zápisu shodných informací v jednotlivých datových elementech. Po získání znalostí o vyjád ení informací byla diskutována moºnost p evodu shodných dat a popis moºných problém, které tento p evod v jednoduché form znemoº ují. Z diskuse byly vyvozeny záv ry, jak lze shodná data mezi formáty p evád t a výsledkem byla implementace prototypu p evad e identických informací. Abstract The importance of e-commerce is in growing importance of bussiness marketplaces. We discuss diculties with integrating dierent XML formats used for representing product catalogs. The rst part is about technologies, used for writing product catalogs. There is short description of XML-based languages - XML, RDF(S) and OWL. Next part describes two widely used standards of bussiness formats - cxml and xcbl, and special format OCF, used only for product catalogs. In the description it was taken care of interpreting the same information dierently described in dierent languages. After this there is discussion about posible chances of integrating and transforming the same information in dierent catalog formats. Using all previous knowledge the prototype of transformation tool of the same information was implemented.

5 Zadání diplomové práce Seznamte se s problematikou ontologií, zejména pro oblast E- Commerce. Prove te pr zkum pouºívaných nebo navrhovaných ontologií, vybrané ontologie porovnejte z hlediska vyjád ení stejné informace. Vyhodno te moºnosti p ekladu dat mezi r znými ontologiemi. Implementujte prototyp p eklada e identické informace, vyjád ené ve vybraných ontologiích. 4

6 Obsah 1 Úvod Motivace Cíl práce Seznámení s problematikou Ontologie Pojem ontologie Základní stavební kameny ontologií Datové formáty v E-Commerce Popis pouºitých jazyk Jazyk XML Historie Vlastnosti Standardní formát pro vým nu dat Jazyková podpora Konverze do dal²ích formát Kontrola struktury dokumentu Základy jazyka XML Jazyk XML Denice typu dokumentu XML-Schema XPath

7 OBSAH Jazyky RDF a RDFS RDF RDFS Jazyk OWL Popis jazyka OWL Pouºití jmenných prostor Informa ní hlavi ka Denice t íd Objektové a datové vlastnosti Individua Omezení Axiomy OWL Lite, OWL DL, OWL Full Popis vybraných formát Úvod cxml PunchOut Procurement PunchOut PunchOut Chaining Provider PunchOut cxml katalog Popis d leºitých element ItemID ItemDetail IndexItemDetail Záv r xcbl Popis d leºitých element ProductCatalog CatalogHeader CatalogData

8 OBSAH Pricing Product Záv r Open Catalog Format Open Catalog Protocol Formát OCF Element catalog Element param Element product Element category Element attr Element value Záv r Porovnání Práce s poloºkami katalogu Porovnání d leºitých element Kategorizace zboºí Kategorizace v cxml Kategorizace v xcbl Kategorizace v OCF Zápis m ny a ceny P evody mezi ontologiemi Úvod Problémy Dvouvrstvá integrace Specikace pouºité procedury Na tení dokumentu Tvorba OWL modelu Vyjád ení identické informace Implementace

9 OBSAH Dal²í vývoj Záv r A Výstup aplikace: cxml v jazyku OWL 65 B Výstup aplikace: xcbl v jazyku OWL 68 C Výstup aplikace: soubor s mapováním 71 D Obsah p iloºeného CD 73 Literatura 74 Seznam tabulek 77 Seznam obrázk 78

10 Kapitola 1 Úvod Tato diplomová práce se zabývá ontologiemi, jejich pouºití v oblasti elektronického obchodování (E-Commerce) a moºnostmi p evodu shodných informací, vyjád ených v r zných ontologiích. V první ásti je seznámení s problematikou elektronického obchodování a s pouºívanými datovými formáty. Dále se práce zabývá popisem jazyka XML, jeho p ínosu ke strukturovanému zápisu dat, publikovaných v síti Internet, a jeho moºnostem. Jsou popsány jazyky na n m zaloºené, pouºívané pro tvorbu produktových katalog. Po seznámení se s pouºitými technologiemi jsou popsány dva nejd leºit j²í datové formáty v oblasti e-commerce a speciální jazyk pro zápis produktových katalog. Popis je zam en hlavn na zápis informací, které jsou v jednotlivých formátech shodné, ale jinak zapsané. Po seznámení s t mito formáty následuje diskuse o moºnostech p evodu identických informací. Jsou zde popsány problémy, které mohou nastat p i p evodu shodných informací. Na základ t chto poznak je popsána metoda p evodu, podle které byl naimplementován prototyp p evad e t chto informací v jazyku Java. 1

11 1.1. Motivace Motivace S rozvojem moderních informa ních technologií je moºné v posledních letech vypozorovat po ínající orientaci výrobc a obchodník na tyto technologie. V t²ina rem zjistila, ºe nabídka sluºeb p es Internet je pro n jednodu²²í, ve své podstat i levn j²í, a snáze najdou svou cílovou skupinu. Bez své domovské stránky a zaregistrování v internetovém katalogu jsou rmy mén konkurenceschopné a mají na globálním trhu mén ²ancí své zboºí prodat. To v²e je umoºn no pomocí internetových obchod, které se dostávají aº k cílové skupin zákazník. Jiº je moºné si zboºí se v²emi informacemi jednodu²e prohlíºet, vybírat a nakoupit. Banky si tohoto sm ru v²imly a za velmi nízké poplatky umoº ují klient m platit bezhotovostn pomocí internetového bankovnictví. Výhody prodeje p es Internet jsou z ejmé. Zboºí je dostupné komukoli, kdo je k Internetu p ipojen, není zde omezení regionální (jako t eba u kamenných obchod ), a tak si nabídku m ºe p e íst kdokoli kdekoli na sv t. Výhodou je jednoduchá aktualizace katalog, kdy uºivatel vidí, kolik kus je na sklad, kolik aktuáln stojí nebo jaká je dostupnost. Výhodou je také operativní zm na prost edí podle pot eb uºivatel (p ístupnost webových stránek, ergonomie ovládání, rychlá zm na p i nalezení chyby v programu). V²echny tyto p edchozí my²lenky v²ak mají také své problémy. Je tedy nutné, aby se prodejci shodli na standardech, jak své výrobky budou nabízet. Prvním standardem, který vznikl na p d Organizace Spojených národ, je EDI/FACT 1 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Vznikl v 60. letech 20. století mezinárodní organizace OSN 2, ISO 3 a v ƒeské republice ƒsni 4. Ov²em vzhledem ke sloºitosti a náro nosti implementace tohoto standardu se za ínají pouºívat otev ené standardy zaloºené na formátu XML 1UN/EDIFACT: 2UN/ECE - CE/FACT: 3ISO: 4ƒSNI:

12 1.2. Cíl práce 3 (extensible Markup Language), které denují podmnoºinu pot ebných dat a jejich implementace do remního softwaru není natolik sloºitá. To je umoºn no hlavn existencí voln ²i itelných a jednodu²e dostupných knihoven pro práci s nimi. Tyto formáty v²ak za alo na sob nezávisle vyvíjet více rem a vzniklo n kolik nekompatibilních standard. V²echny k zápisu vyuºívají XML, coº je výhodou, ov²em data v nich jsou zapsána r zným zp sobem. To p iná²í dal²í nekompatibilitu v internetovém obchodování, protoºe prodejce m ºe zvolit jakýkoli ze standard, ale je moºné, ºe dal²í prodejce zvolí jiný a pak uº nemohou mezi sebou jednodu²e komunikovat. 1.2 Cíl práce Cílem této práce je prozkoumat n kolik voln dostupných datových formát, které se pouºívají - nebo v blízké dob pouºívat budou - v internetovém obchodování, porovnat zápis shodných informací a navrhnout moºnost p evodu.

13 Kapitola 2 Seznámení s problematikou Tato ást obsahuje seznámení s pouºívanými datovými formáty, s jejich historií a moºnostmi nasazení v prost edí elektronického obchodu. 2.1 Ontologie Pojem ontologie Ontologie je pojem, který pochází z losoe. V té se chápe jako nauka nebo soubor nauk o bytí nebo jsoucnu. Lze je také brát jako univerzální soustavu znalostí, popisující objekty, jevy a zákonitosti sv ta tak jak je. V oblasti informa ních technologií ji bereme jako popis toho, co existuje. Vychází ze z denice T. Grubera: ontologie je explicitní specikace konceptualizace [4] a jejího roz²í ení od W. Borsta:... formální specikace sdílené konceptualizace [1]. V první denici je konceptualizace (tj. pojmy modelující ást sv ta) specikována explicitn, tedy je n kde zapsána a je dostupná nejen autorovi. V druhé denici je jiº kladen d raz na formalizaci, tedy pouºití jazyka s p esn denovanou syntaxí, a také na sdílení. Ontologie jiº není pouze záleºitost autora, ale vznikají spole nou aktivitou a diskusí autor, kte í mají o vznik nebo roz²í ení ur ité ontologie zájem. Zjednodu²en lze íci, ºe ontologie ve znalostním inºenýrství jsou znalostní 4

14 2.1. Ontologie 5 modely, které popisují ásti znalostního systému (modely). P iná²ejí totiº slovník termín a vztah mezi nimi, kterými lze tyto modely denovat. V praxi se setkáváme s n kolika r znými druhy ontologií. Doménové ontologie pokrývají znalost ur ité ásti sv ta Generické ontologie pokrývají hlavní znalosti sv ta, p iná²ejí jednoduché pojmy a koncepty pro v ci, jako jsou as, stav nebo úloha. Úlohové ontologie p iná²ejí termíny specické pro ur ité úlohy (nap. ºe hypotéza náleºí do úlohové ontologie diagnózy) Základní stavební kameny ontologií Základem ontologií jsou t ídy (n kdy se také nazývá koncept, kategorie, pop. rámec, coº je výraz pouºívaný spí²e v objektov -orientovaných jazycích), které ozna ují mnoºiny konkrétních objekt. T ídy v pojetí ontologií jsou unární relace denované na domén objekt. Pokud jsou pro t ídu ur- eny podmínky nutnosti a posta itelnosti, pak se nazývají denované, jinak jako primitivní. Na mnoºin t íd je denována hierarchie (taxonomie). Individuum odpovídá konkrétnímu objektu reálného sv ta. Instance je termín ekvivalentní k individuu, ale ur uje asociaci k ur ité t íd. Individua (na rozdíl od instancí) mohou být do ontologie vloºena i bez vazby na t ídy. Vzhledem k zam ení ontologií na popis koncept (t íd) n které jazyky nepodporují individua a pokud je pot eba, pracuje se s ním jako se samostatnou t ídou. Dal²í d leºitou sloºkou ontologií jsou relace, tedy vztahy n-tic objekt. Tyto relace jsou bu libovolné logické podmínky, nebo p eddenovaná omezení. Binární relace se nazývají slot nebo vlastnost (property). Zvlá²tním typem relace jsou funkce, kdy jde o relace, u nichº je hodnota n-tého argumentu jednozna n ur ena p edchozími n 1 argumenty. Funk ní slot se také nazývá atribut, pokud je denován pro v²echny instance t ídy[9]. V ontologiích je moºné slot m p i azovat vlastnosti. Pak je nazýváme jako meta-sloty. Nej ast ji to je hierarchie, tedy vztah mezi nad azeným a

15 2.2. Datové formáty v E-Commerce 6 pod azeným slotem. Dal²ími meta-sloty jsou inverze, symetrie, tranzitivita, funk nost nebo inverzní funk nost. D leºité vlastnosti jsou také deni ní obor (domain) a obor hodnot (range). 2.2 Datové formáty v E-Commerce Zde bych se rád v noval letmému seznámení s n kolika formáty, zaloºenými na XML v oblasti elektronického obchodu. Prvním z nich je cxml 1 (commerce extensible Markup Language), vytvo ený a udrºovaný rmou Ariba Inc. Jedná se o otev ený, univerzální jazyk, jehoº hlavním cílem je tvorba katalog, tzv. PunchOut protokolu (viz. kapitola 4.2.1) a platebních p íkaz. Zajímavým projektem je XML Common Business Library, ve zkratce xcbl 2. Stejn jako i cxml i xcbl je otev ený a voln pouºitelný formát. O tento formát vytvo ila a o jeho rozvoj se stará rma CommerceOne 3, na jejíº stránce je mnoho zajímavých informací o e-bussinesu a e-commerci. xcbl jako jazyk je postaven na standardu EDI/FACT, ale pro zápis je vyu- ºíván jazyk XML. Zápis je podobný jako v EDI/FACT a proto i p evod mezi t mito dv ma formáty je snadný. Modulární systém pro tvorbu obchodních aplikací také nabízí konsorcium ebxml 4 (Electronic Business using extensible Markup Language). Toto konsorcium nabízí ucelený standard, umoº ující rmám komunikovat a spolupracovat pomocí jednotného systému zpráv. Standard roz²i uje standard EC/EDI o výhody komunikace ve formátu XML. ebxml je vyvíjeno konsorciem OASIS 5 (Organisation for the Advancement of Structured Information Standards), coº je nezisková organizace, starající se o rozvoj e-bussines standard. 1cXML - 2xCBL - 3CommerceOne - 4ebXML: 5OASIS:

16 2.2. Datové formáty v E-Commerce 7 Konsorcium W3 6 se v poslední dob zam uje také na sémantický web a ontologie pro práci s ním a vyvinulo standardní jazyk pro zápis ontologií. Tímto standardem je OWL 7, který vychází z jazyka DAML+OIL. OWL slouºí pro denici ontologií a s nimi souvisejícími bázemi znalostí. Tyto jazyky jsou zaloºeny na RDF (Resource Description Framework), jsou ale jsou spí²e my²leny pro pouºití v budoucnosti. Dal²í rmou, zabývající se vývojem formát a zázemím pro elektronické obchodování, je RosettaNet 8. Tato rma navrhla celý komplex formát a komunika ních protokol, které shrnula pod názem PIP - Partner Interface Processes. Celý postup návrhu, vlastní tvorby a zprovozn ní e-commerce nebo e-bussines serveru je na stránce RosettaNet velmi podrobn popsáno. Samoz ejmostí je podpora XML a otev enost projektu. Vývojem formát pro elektronické obchodování se jiº od roku 1979 zabývá konsorcium ASC X12 9 (Accredited Standards Committee), které bylo akreditováno ANSI institutem (American National Standards Institute). Toto konsorcium vyvíjí, udrºuje a publikuje standardy pro elektronickou vým nu dat (EDI) a to jak pro pouºití v USA (American National), tak pro OSN (UN/EDIFACT). Zajímavým po inem je OCF - Open Catalog Format rmy MartSoft 10, který denuje jednoduché DTD pro práci s katalogy. Pomocí tohoto DTD lze reprezentovat, ukládat a p ená²et obsah katalogu, který m ºe obsahovat bu jeden produkt, kategorii nebo podkategorii produkt nebo celý produkt. Vzhledem k tomu, ºe se jedná o obecnou denici formátu, nedenuje kategorizaci produkt. To z stává na uºivateli. Na svých stránkách ale rma MartSoft nabízí p evod z tohoto formátu do r zných formát katalog jiných rem, nap íklad do cxml, xcbl nebo do formátu pouºívaného rmou 6W3 Consorcium - 7Web Ontology: 8RosettaNet - 9ASC X12: 10MartSoft -

17 2.2. Datové formáty v E-Commerce 8 RosettaNet. Tato sluºba je nabízena na stránkách rmy MartSoft (viz. 11 a 12 ), ale je z ejm placená

18 Kapitola 3 Popis pouºitých jazyk 3.1 Jazyk XML Historie Jazyk XML [11] (extensible Markup Language) je takzvaný zna kovací jazyk, který slouºí pro obecnou denici formátu souboru. Dal²ími p íklady t chto jazyk je nap. jazyk HTML, SGML nebo t eba i jazyk, který se pouºívá pro tvorbu dokument v programových balících TEXa LATEX. Jedním z prvních zna kovacích jazyk byl jiº zmín ný jazyk SGML (Standard Generalized Markup Language), který je denován v norm ISO 8879 z roku Jeho moºnosti jsou velmi silné, lze samoz ejm denovat vlastní zna ky (tagy) pomocí DTD (Document Type Denition, tedy denice typu dokumentu). Jeho komplexnost a velká roz²i itelnost ov²em m la problém s jeho implementací a jednoduchostí pouºití, proto se p íli² neroz²í il. Tento jazyk byl vyuºit p i tvorb jazyka HTML (HyperText Markup Language), jehoº nejv t²í roz²í ení umoºnil rozvoj Internetu a hlavn jeho jednoduchost. V druhé polovin 90. let bylo z ejmé, ºe jazyk SGML je velmi dob e navr- ºen, ale v praxi se vyuºívají jen jeho ásti a proto jeho nejd leºit j²í podmno- ºina byla vybrána pro nový jazyk. Tento jazyk dostal název XML a o jeho standard se stará konsorcium W3 [16]. Je samoz ejm roz²i itelný o nové 9

19 3.1. Jazyk XML 10 prvky pomocí DTD, ale jeho syntaxe je oproti SGML striktn j²í a mnoho parametr nelze m nit. Tyto vlastnosti zap í inily ²iroké roz²í ení jazyku XML do v²ech sfér Internetu, kde je t eba uchovávat a zpracovávat mnoºství informacích. Jazyk XML se hodí stejn k publikování dat na Internetu (jazyk XHTML, nový standard pro publikaci na WWW, který nahrazuje p edchozí standardy HTML) jako pro uchovávání dat v databázích. Jeho výhodou je totiº zachycení d leºitých informací o struktu e uloºených dat Vlastnosti Standardní formát pro vým nu dat Jazyk XML je otev ený formát, jehoº specikace je k dispozici zdarma pro kaºdého na stránce konsorcia W3. Tím je umoºn na jeho snadn j²í implementace oproti proprietárním datovým formát m, jejichº specikace jsou obvykle pro vývojá e nedostupné. Dal²í výhodou je, ºe celý jazyk XML je zapsán jako oby ejný text a proto na jeho tvorbu a úpravu sta í b ºný textový editor. Je samoz ejmé, ºe plnohodnotné vyuºití v²ech vlastností umoºní pouze aplikace, která ho vytvo ila, ale pro jednoduché úpravy je to výhoda Jazyková podpora Jazyk XML byl od po átku tvo en jako multilinguální, o emº sv d í pouºitá jazyková sada ISO Tato jazyková sada je 32bitová, lze tedy do ní uloºit v²echny sv tové jazyky a ná e í. Lze tedy v dokumentu psát nejen esky a n mecky, ale t eba i japonsky a hebrejsky. Je samoz ejmé, ºe 32bitová znaková sada je plýtváním místa, proto lze samoz ejm pouºít i standardní národní sady jako ISO nebo 16bitovou sadu UTF-8.

20 3.1. Jazyk XML Konverze do dal²ích formát Dal²í výhodou jazyka XML je velmi jednoduchá konverze do jiných formát. K této konverzi se pouºívá aplikace ²ablon. Nejjednodu²²í a asi nejznám j²í jsou ²ablony CSS, tedy kaskádové styly známé z HTML a XHTML. Ty lze ov²em pouºít jen pro formátování. Pro úplnou transformaci do jiného formátu se pouºívají speciáln navr- ºené styly XSL (extensible Stylesheet Language). S tímto jazykem lze nap. vypou²t t n které informace z dokumentu nebo generovat obsahy Kontrola struktury dokumentu Vzhledem k moºnosti denice vlastních zna ek je d leºité, zda v na²em dokumentu pouºíváme zna ky tak, jak jsme je nadenovali. To umoº uje soubor s DTD, kde je zapsané, jaké zna ky pouºíváme, jaké mohou mít parametry a obsah. K tomu slouºí tzv. validity parser, který otestuje správnost XML souboru oproti zadanému DTD Základy jazyka XML Jazyk XML Jazyk XML je, jak jiº bylo zmi ováno, zna kovacím jazykem (markup language) a tyto zna ky se nazývají elementy. Pomocí element se pak ozna- ují d leºité ásti dokumentu. Elementy lze do sebe vno ovat a tím zachytit strukturu dokumentu. V tabulce 3.1 je ukázka XML dokumentu s popisem Denice typu dokumentu K vytvo enému dokumentu je t eba pro správnou innost doplnit p íslu²nou denicí typu dokumentu (DTD), pak lze totiº automatizovat jeho validaci. P i azení DTD k dokumentu se provede vloºením ádku (viz. 3.1) <!DOCTYPE katalog SYSTEM "katalog.dtd">

21 3.1. Jazyk XML 12 XML dokument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE katalog SYSTEM "katalog.dtd"> <katalog> <firma id=" " typ="s.r.o."> <název>moje firma</název> </firma> <platnost do=" " />. </katalog> popis XML deklarace a specikace jazyka p ipojení DTD k dokumentu ko enový element otevírací ást párového elementu a atributy text Moje rma je obsah elementu název uzavírací ást párového elementu nepárový nebo prázdný element. uzav ení ko enového elementu Tabulka 3.1: P íklad XML dokumentu kde katalog je název ko enového elementu SYSTEM je klí ové slovo, ur ující, ºe následující atribut je URL souboru s DTD a ºe se jedná o denici privátní. Lze pouºít klí ové slovo PUB- LIC, které ukazuje, ºe se jedná o standardizované DTD a prohlíºe (nebo jiný nástroj) ji pak nemusí stahovat z Internetu. Po této denici následují dva atributy, první s ve ejným identikátorem, druhý s URL pouºitého DTD. Denici lze samoz ejm také vloºit do XML souboru a tím nap. upravit vloºená externí DTD. Ale vzhledem ke speciálnímu pouºití se zde touto moºností nebudu zabývat. V tabulce 3.2 je zobrazen ukázkový p íklad souboru DTD, který popisuje elementy, které lze pouºít v p íkladu 3.1. V této denici jsou pouºity symboly?, * a +, ur ující, kolikrát lze pod- ízený element v elementu pouºít. Zde je popis t chto element :

22 3.1. Jazyk XML 13 <!ELEMENT katalog (firma+, platnost)> denice ko enového elementu <!ELEMENT firma (#PCDATA, název)*> element rma, lze pouºít element název a obecná data <!ATTLIST firma def. atribut, pat ících k elem. rma id CDATA #REQUIED id rmy, vyºadované typ (S.R.O. A.S. V.O.S.) 'S.R.O'> vý tový typ, standardn pouºito S.R.O. <!ELEMENT název (#PCDATA)> <!ELEMENT platnost (#PCDATA)> <!ATTLIST platnost do CDATA #REQUIRED> Tabulka 3.2: Ukázka denice DTD? - element nemusí být pouºit nebo m ºe být pouºit jednou * - element nemusí být pouºit nebo m ºe být pouºit n-krát + - element musí být pouºit alespo jednou a b - moºnost pouºití elementu a nebo elementu b XML-Schema Vzhledem k tomu, ºe jednotlivé datové formáty jsou v r zných aplikacích jazyka XML, musím se zde zmínit i o formátu XML-Schema[15], nebo v n m je zapsána denice formátu xcbl. XML-schémata byla vytvo ena jako univerzální jazyk, který by m l nahradit v²echny existující jazyky pro popis struktury XML. Jeho denice je v²ak podle vývojá tak sloºitá, ºe se zatím moc neroz²i uje. Moºnosti denice datových typ jsou totiº tak veliké, ºe by si vyºádaly samostatnou denici. Lze nap íklad ur it typ také u element a k dispozici jsou v²echny moºné datové typu, od numerických hodnot, p es hodnoty logické, aº po r zné typy

23 3.1. Jazyk XML 14 et zc, ale je samoz ejm moºné si denovat i odvodit své vlastní typy. Lze si tak nap íklad nadenovat element, u kterého bude ur ená minimální a maximální délka et zce nebo po et desetinných míst u ísel. V tabulce 3.3 je tedy vid t, jak v tomto jazyku nadenovat DTD pro p íklad uvedený v tabulce 3.1. Jedná se samoz ejm o velmi jednoduchý ná rt moºností jazyka XML-Schema, ale pro sloºit j²í denice je z mého pohledu jeho pouºití výhodn j²í neº pouºití DTD. To hlavn z d vodu, ºe denice v XML-Schema vypadá podobn jako zápis v dokumentu, který ho pouºívá. Také dal²í moºnosti jsou robustn j²í, mohu zde zmínit nap íklad moºnost nadenovat p esné po adí, v jakém mají být elementy pouºity (nap. lze vyºadovat, ºe v elementu <adresa> bude prvním elementem <jmeno> a druhým <prijmeni> a ne naopak), moºnost denice vý tových (enumerate) typ, union typ a mnoho dal²ích vlastností, které usnadní autor m práci s výslednými XML dokumenty XPath XPath je standard konsorcia W3, který slouºí pro adresování ástí XML dokumentu. Jeho pouºití vypadá podobn jako odkazování v souborovém systému opera ních systém. Dále umoº uje r zné manipulace s et zci, ísly a logickými hodnotami. XPath modeluje XML dokument jako strom uzl. Za uzel se pak berou elementy, atributy a texty v elementech a atributech. Zde je zjednodu²ený popis (pro ná² p ípad dosta ující) nejd leºit j²ích vlastností (pro podrobn j²í popis doporu uji [14] a tutoriál [10]). /AAA vybírá ko enový element (absolutní cesta) /AAA/BBB vybírá v²echny elementy BBB, které jsou p ímými potomky ko enového elementu AAA //BBB vybírá v²echny elementy BBB, které jsou kdekoli ve stromu /AAA/BBB/* vybírá v²echny elementy, které jsou p ímými potomky /AAA/BBB

24 3.1. Jazyk XML 15 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xsd:element name="katalog" type="katalogtype" /> <xsd:complextype name="katalogtype"> <xsd:sequence> <xsd:element name="firma" type="firmatype" minoccurs="1" /> <xsd:element name="platnost" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="firmatype"> <xsd:sequence> <xsd:element name="název" type="xsd:string" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xsd:attribute name="typ" type="typfirmy" fixed="s.r.o" /> </xsd:complextype> <xsd:simpletype name="typfirmy"> <xsd:restricted base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="s.r.o." /> <xsd:enumeration value="a.s." /> <xsd:enumeration value="v.o.s." /> </xsd:restricted> </xsd:simpletype> </xsd:schema> Tabulka 3.3: P íklad denice XML-Schématu k p íkladu v tabulce 3.1.

25 3.2. Jazyky RDF a RDFS 16 /*/*/CCC vybírá elementy CCC, které mají práv 2 p edky //* vybírá v²echny elementy ve stromu /AAA/BBB[1] vybírá prvního p ímého potomka BBB elementu AAA /AAA/BBB[last()] vybírá posledního p ímého potomka BBB elementu AAA vybere v²echny atributy id vybere v²echny elementy CCC, které mají atributy id vybere v²echny elementy CCC, které mají jakýkoli atribut vybere v²echny elementy CCC, které mají atribut id rovný Jazyky RDF a RDFS RDF RDF[12] (Resource Description Framework) je jazyk, zaloºený na XML, který slouºí pro zápis metadat. P i návrhu RDF byl kladen d raz na moºnost automatizovaného zpracování informací obsaºených na Webu. Lze ho pouºít pro spoustu aplikací od vyhledávacích agent, p es hodnocení obsahu (content rating) aº po popis ucelených WWW stránek. Datový model RDF je zaloºen na trojicích: subjektu, predikátu a objektu, které spole n utvá ejí tvrzení (statement). Prvkem, který univerzáln ukazuje na n jaký zdroj (kterým m ºe být cokoli, na co se lze odkázat identikátorem), je zdroj (resource), který je jednozna ne identikován pomocí URI 1. Zdroj m ºe vystupovat jak v roli subjektu, tak v roli objektu. Tímto objektem m ºe být krom zdroje také literál primitivní datová hodnota. 1Universal Resource Identicator, zobecn ní b ºn pouºívaných URL - Universal Resource Locator

26 3.2. Jazyky RDF a RDFS 17 subject Creator predicate Name object Ora Lassila Obrázek 3.1: Ukázka grafové representace RDF Vlastní RDF umoº uje zapisovat data v r zných reprezentacích. První moºností je znázorn ní pomocí grafu (obrázek 3.1). V této form jsou subjekty a objekty znázorn ny jako uzly a predikáty jako orientované hrany. Dal²í moºností je zapsat data pomocí trojic v notaci N3 2. V této notaci se data zapisují jako trojice na jedné ádce, jak je ukázáno v obrázku 3.2. Poslední moºností je zapsat data pomocí XML. Pak se hovo í o serializaci v XML, kdy jednotlivé prvky jsou azeny za sebe do element a atribut XML. Pak získáme zápis, který je zobrazen v obrázku 3.3. Hlavní vlastnosti formátu RDF jsou: moºnost zachycení sloºitých vztah mezi zdroji syntaxe zaloºená na XML podpora slovník metadat (nap íklad Dublin Core 3,...) 2 3Dublin Core:

27 3.2. Jazyky RDF a RDFS 18 # rdf: s: : v: <http://www.example.com/v/>. <http://www.w3.org/staffid/85740> v: ; v:name "Ora Lassila". <http://www.w3.org/home/lassila> s:creator <http://www.w3.org/staffid/85740>. Obrázek 3.2: Graf 3.1 v zápisu N3 <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:s="http://www.example.com/s/" xmlns:v="http://www.example.com/v/"> <rdf:description about="http://www.w3.org/home/lassila"> <s:creator rdf:resource="http://www.w3.org/staffid/85740"/> </rdf:description> <rdf:description about="http://www.w3.org/staffid/85740"> <v:name>ora Lassila</v:Name> </rdf:description> </rdf:rdf> Obrázek 3.3: Graf 3.1 zapsaný jako serializované XML

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

DeepBurner (testování UI)

DeepBurner (testování UI) ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce DeepBurner (testování UI) Blaºej, Friebel, Olexová, Volf P edm t: Testování uºivatelských rozhraní Obor: Softwarové inºenýrství

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

Dotazování nad stromem abstraktní syntaxe

Dotazování nad stromem abstraktní syntaxe Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská ƒeské vysoké u ení technické v Praze 3.6.2010 Osnova while 1 Reprezentace programu 2 AST a Java 3 Vyhledávání v AST 4 Aplikace body if expr Jak reprezentovat program

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS DIFFERENCES BETWEEN RDF MODEL AND TOPIC MAPS. Martin Žáček

ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS DIFFERENCES BETWEEN RDF MODEL AND TOPIC MAPS. Martin Žáček ROZDÍLY MEZI RDF MODELEM A TOPIC MAPS DIFFERENCES BETWEEN RDF MODEL AND TOPIC MAPS Martin Žáček Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. Dubna 22, Ostrava,

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Prohlá²ení. V Praze dne 18. dubna 2010...

Prohlá²ení. V Praze dne 18. dubna 2010... ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Studentova Berli ka III - Jádro aplikace Jaromír Van k Vedoucí práce: Ing. Ji í Chludil Studijní program: Softwarové

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

XML a nové trendy v publikování na Webu

XML a nové trendy v publikování na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/05/13 17:56:13 $ Obsah Úvod... 3 Nové požadavky na web... 4 XML a podpora různých koncových zařízení... 5 Problém...

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská ƒeské vysoké u ení technické v Praze 2.6.2010 Osnova 1 Úvod 2 Seznámení s Qt4 3 Prost edí QtCreator 4 Vyuºití v praxi Problém Aplikace pro ovládání realtime PCR za

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet

Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Memoria Mundi Series Bohemica z trezoru na Internet Ing. Stanislav Psohlavec AiP Beroun s.r.o. Pilíře projektu MMSB... 1 Digitalizace, digitální dokumenty, digitální knihovna... 1 MASTER... 1 Využívání

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 1. Teorie normálních forem Pojem normálních forem se používá ve spojitosti s dobře navrženými tabulkami. Správně vytvořené tabulky splňují 4 základní normální formy, které

Více

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2014 Fakulty strojní VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky. Václav Trpák

Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky. Václav Trpák ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Testování p ístupnosti stránek státní správy ƒeské republiky Václav Trpák Vedoucí práce:

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Obsah. I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky v etn montáºe, zapojení a pro²kolení 1. II Technická specikace zakázky 2. III Kontaktní osoba 7

Obsah. I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky v etn montáºe, zapojení a pro²kolení 1. II Technická specikace zakázky 2. III Kontaktní osoba 7 ZÁKLADNÍ KOLA LITOM ICE, BOšENY N MCOVÉ 2 Boºeny N mcové 2, 412 01 Litom ice e-mail: skolabn@skolabn.cz, telefon: 416 735 797 IƒO 46773312 web: www.skolabn.cz Obsah I Zakázka na dodávku audiovizuální techniky

Více

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 22. ervna 2005 2 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol,

Více

Marketing. Modul 7 Internetový marketing

Marketing. Modul 7 Internetový marketing Marketing Modul 7 Internetový marketing Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 2 Databázové systémy Rozvoj IS je spjatý s rozvojem výpočetní techniky, především počítačů. V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači,

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

SNMP/XML brána. Bc. Tomá² Hroch

SNMP/XML brána. Bc. Tomá² Hroch ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Diplomová práce SNMP/XML brána Bc. Tomá² Hroch Vedoucí práce: Ing. Peter Macejko Studijní program: Elektrotechnika a informatika,

Více

Absolventské práce žák devátého ro níku

Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce žák devátého ro níku Absolventské práce jsou pro žáky p íležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatk a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou p íležitostí plánovat a zažít osobní

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci

POKYNY Č. 45. Část I Zápis nové stavby jako samostatné věci Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 45 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK 25639/2013-22 pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis

Více

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21 Ing. Markéta Bolková, Ing. Karel Hoder, Ing. Karel Spá il MEgA M ící Energetické Aparáty, a.s. V uplynulém období bylo vyvinuto komplexní ešení pro sb r a analýzu dat protikorozní

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2012 o přijímacím řízení ve znění Dodatku č. 1 z 3. října 2012 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B PŘIJÍMACÍ TEST Z INFORMATIKY A MATEMATIKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V OBORU APLIKOVANÁ INFORMATIKA FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ČÁST A Oborové číslo Hodnocení - část

Více

Ergodické Markovské et zce

Ergodické Markovské et zce 1. b ezen 2013 Denice 1.1 Markovský et zec nazveme ergodickým, jestliºe z libovolného stavu m ºeme p ejít do jakéhokoliv libovolného stavu (ne nutn v jednom kroku). Denice 1.2 Markovský et zec nazveme

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Příloha č. 7 Technická specifikace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na realizaci inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech

Daňová partie. Aktuality z oblasti řešení daňových sporů. 5. května 2011. 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech www.pwc.cz/danovespory Aktuality z oblasti řešení daňových sporů 5. května 2011 Témata tohoto vydání: 1. Finanční úřady nově jen v krajských městech 2. Příjmy z absolutně neplatných smluv v daňovém přiznání

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

Abeceda elektronického podpisu

Abeceda elektronického podpisu Abeceda elektronického podpisu A. Alena se rozhodla, že bude elektronicky podepisovat datové zprávy, které předává Petrovi. B. Petr může být její kolega, přítel, ale může být i osobou, která provozuje

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více