ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce"

Transkript

1 ƒeské Vysoké U ení Technické v Praze Fakulta Elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Ontologie v E-Commerce Praha 2004 Pavel Jisl

2 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ 60 Zákona.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne Pavel Jisl

3 Pod kování Cht l bych pod kovat v²em lidem, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. V prvé ad vedoucímu diplomové práce, panu Vladimíru Ma íkovi, a za podn tné konzultace panu Markovi Obitkovi. Mé pod kování dále sm uje v²em osobám blízkým, a to hlavn za morální podporu p i studiu a tvorb této práce.

4 Abstrakt Práce se v nuje seznámením s pouºívanými datovými formáty v oblasti e-commerce. Jsou popsány d leºité formáty, vyuºívané p i tvorb jednotlivých datových formát, zde se jedná hlavn o jazyky XML, RDF(S) a OWL. Podrobný popis byl zam en na podmnoºinu, která specikuje tvorbu a pouºívání produktových katalog. P i porovnání formát cxml a xcbl byl kladen d raz na porovnání zápisu shodných informací v jednotlivých datových elementech. Po získání znalostí o vyjád ení informací byla diskutována moºnost p evodu shodných dat a popis moºných problém, které tento p evod v jednoduché form znemoº ují. Z diskuse byly vyvozeny záv ry, jak lze shodná data mezi formáty p evád t a výsledkem byla implementace prototypu p evad e identických informací. Abstract The importance of e-commerce is in growing importance of bussiness marketplaces. We discuss diculties with integrating dierent XML formats used for representing product catalogs. The rst part is about technologies, used for writing product catalogs. There is short description of XML-based languages - XML, RDF(S) and OWL. Next part describes two widely used standards of bussiness formats - cxml and xcbl, and special format OCF, used only for product catalogs. In the description it was taken care of interpreting the same information dierently described in dierent languages. After this there is discussion about posible chances of integrating and transforming the same information in dierent catalog formats. Using all previous knowledge the prototype of transformation tool of the same information was implemented.

5 Zadání diplomové práce Seznamte se s problematikou ontologií, zejména pro oblast E- Commerce. Prove te pr zkum pouºívaných nebo navrhovaných ontologií, vybrané ontologie porovnejte z hlediska vyjád ení stejné informace. Vyhodno te moºnosti p ekladu dat mezi r znými ontologiemi. Implementujte prototyp p eklada e identické informace, vyjád ené ve vybraných ontologiích. 4

6 Obsah 1 Úvod Motivace Cíl práce Seznámení s problematikou Ontologie Pojem ontologie Základní stavební kameny ontologií Datové formáty v E-Commerce Popis pouºitých jazyk Jazyk XML Historie Vlastnosti Standardní formát pro vým nu dat Jazyková podpora Konverze do dal²ích formát Kontrola struktury dokumentu Základy jazyka XML Jazyk XML Denice typu dokumentu XML-Schema XPath

7 OBSAH Jazyky RDF a RDFS RDF RDFS Jazyk OWL Popis jazyka OWL Pouºití jmenných prostor Informa ní hlavi ka Denice t íd Objektové a datové vlastnosti Individua Omezení Axiomy OWL Lite, OWL DL, OWL Full Popis vybraných formát Úvod cxml PunchOut Procurement PunchOut PunchOut Chaining Provider PunchOut cxml katalog Popis d leºitých element ItemID ItemDetail IndexItemDetail Záv r xcbl Popis d leºitých element ProductCatalog CatalogHeader CatalogData

8 OBSAH Pricing Product Záv r Open Catalog Format Open Catalog Protocol Formát OCF Element catalog Element param Element product Element category Element attr Element value Záv r Porovnání Práce s poloºkami katalogu Porovnání d leºitých element Kategorizace zboºí Kategorizace v cxml Kategorizace v xcbl Kategorizace v OCF Zápis m ny a ceny P evody mezi ontologiemi Úvod Problémy Dvouvrstvá integrace Specikace pouºité procedury Na tení dokumentu Tvorba OWL modelu Vyjád ení identické informace Implementace

9 OBSAH Dal²í vývoj Záv r A Výstup aplikace: cxml v jazyku OWL 65 B Výstup aplikace: xcbl v jazyku OWL 68 C Výstup aplikace: soubor s mapováním 71 D Obsah p iloºeného CD 73 Literatura 74 Seznam tabulek 77 Seznam obrázk 78

10 Kapitola 1 Úvod Tato diplomová práce se zabývá ontologiemi, jejich pouºití v oblasti elektronického obchodování (E-Commerce) a moºnostmi p evodu shodných informací, vyjád ených v r zných ontologiích. V první ásti je seznámení s problematikou elektronického obchodování a s pouºívanými datovými formáty. Dále se práce zabývá popisem jazyka XML, jeho p ínosu ke strukturovanému zápisu dat, publikovaných v síti Internet, a jeho moºnostem. Jsou popsány jazyky na n m zaloºené, pouºívané pro tvorbu produktových katalog. Po seznámení se s pouºitými technologiemi jsou popsány dva nejd leºit j²í datové formáty v oblasti e-commerce a speciální jazyk pro zápis produktových katalog. Popis je zam en hlavn na zápis informací, které jsou v jednotlivých formátech shodné, ale jinak zapsané. Po seznámení s t mito formáty následuje diskuse o moºnostech p evodu identických informací. Jsou zde popsány problémy, které mohou nastat p i p evodu shodných informací. Na základ t chto poznak je popsána metoda p evodu, podle které byl naimplementován prototyp p evad e t chto informací v jazyku Java. 1

11 1.1. Motivace Motivace S rozvojem moderních informa ních technologií je moºné v posledních letech vypozorovat po ínající orientaci výrobc a obchodník na tyto technologie. V t²ina rem zjistila, ºe nabídka sluºeb p es Internet je pro n jednodu²²í, ve své podstat i levn j²í, a snáze najdou svou cílovou skupinu. Bez své domovské stránky a zaregistrování v internetovém katalogu jsou rmy mén konkurenceschopné a mají na globálním trhu mén ²ancí své zboºí prodat. To v²e je umoºn no pomocí internetových obchod, které se dostávají aº k cílové skupin zákazník. Jiº je moºné si zboºí se v²emi informacemi jednodu²e prohlíºet, vybírat a nakoupit. Banky si tohoto sm ru v²imly a za velmi nízké poplatky umoº ují klient m platit bezhotovostn pomocí internetového bankovnictví. Výhody prodeje p es Internet jsou z ejmé. Zboºí je dostupné komukoli, kdo je k Internetu p ipojen, není zde omezení regionální (jako t eba u kamenných obchod ), a tak si nabídku m ºe p e íst kdokoli kdekoli na sv t. Výhodou je jednoduchá aktualizace katalog, kdy uºivatel vidí, kolik kus je na sklad, kolik aktuáln stojí nebo jaká je dostupnost. Výhodou je také operativní zm na prost edí podle pot eb uºivatel (p ístupnost webových stránek, ergonomie ovládání, rychlá zm na p i nalezení chyby v programu). V²echny tyto p edchozí my²lenky v²ak mají také své problémy. Je tedy nutné, aby se prodejci shodli na standardech, jak své výrobky budou nabízet. Prvním standardem, který vznikl na p d Organizace Spojených národ, je EDI/FACT 1 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Vznikl v 60. letech 20. století mezinárodní organizace OSN 2, ISO 3 a v ƒeské republice ƒsni 4. Ov²em vzhledem ke sloºitosti a náro nosti implementace tohoto standardu se za ínají pouºívat otev ené standardy zaloºené na formátu XML 1UN/EDIFACT: 2UN/ECE - CE/FACT: 3ISO: 4ƒSNI:

12 1.2. Cíl práce 3 (extensible Markup Language), které denují podmnoºinu pot ebných dat a jejich implementace do remního softwaru není natolik sloºitá. To je umoºn no hlavn existencí voln ²i itelných a jednodu²e dostupných knihoven pro práci s nimi. Tyto formáty v²ak za alo na sob nezávisle vyvíjet více rem a vzniklo n kolik nekompatibilních standard. V²echny k zápisu vyuºívají XML, coº je výhodou, ov²em data v nich jsou zapsána r zným zp sobem. To p iná²í dal²í nekompatibilitu v internetovém obchodování, protoºe prodejce m ºe zvolit jakýkoli ze standard, ale je moºné, ºe dal²í prodejce zvolí jiný a pak uº nemohou mezi sebou jednodu²e komunikovat. 1.2 Cíl práce Cílem této práce je prozkoumat n kolik voln dostupných datových formát, které se pouºívají - nebo v blízké dob pouºívat budou - v internetovém obchodování, porovnat zápis shodných informací a navrhnout moºnost p evodu.

13 Kapitola 2 Seznámení s problematikou Tato ást obsahuje seznámení s pouºívanými datovými formáty, s jejich historií a moºnostmi nasazení v prost edí elektronického obchodu. 2.1 Ontologie Pojem ontologie Ontologie je pojem, který pochází z losoe. V té se chápe jako nauka nebo soubor nauk o bytí nebo jsoucnu. Lze je také brát jako univerzální soustavu znalostí, popisující objekty, jevy a zákonitosti sv ta tak jak je. V oblasti informa ních technologií ji bereme jako popis toho, co existuje. Vychází ze z denice T. Grubera: ontologie je explicitní specikace konceptualizace [4] a jejího roz²í ení od W. Borsta:... formální specikace sdílené konceptualizace [1]. V první denici je konceptualizace (tj. pojmy modelující ást sv ta) specikována explicitn, tedy je n kde zapsána a je dostupná nejen autorovi. V druhé denici je jiº kladen d raz na formalizaci, tedy pouºití jazyka s p esn denovanou syntaxí, a také na sdílení. Ontologie jiº není pouze záleºitost autora, ale vznikají spole nou aktivitou a diskusí autor, kte í mají o vznik nebo roz²í ení ur ité ontologie zájem. Zjednodu²en lze íci, ºe ontologie ve znalostním inºenýrství jsou znalostní 4

14 2.1. Ontologie 5 modely, které popisují ásti znalostního systému (modely). P iná²ejí totiº slovník termín a vztah mezi nimi, kterými lze tyto modely denovat. V praxi se setkáváme s n kolika r znými druhy ontologií. Doménové ontologie pokrývají znalost ur ité ásti sv ta Generické ontologie pokrývají hlavní znalosti sv ta, p iná²ejí jednoduché pojmy a koncepty pro v ci, jako jsou as, stav nebo úloha. Úlohové ontologie p iná²ejí termíny specické pro ur ité úlohy (nap. ºe hypotéza náleºí do úlohové ontologie diagnózy) Základní stavební kameny ontologií Základem ontologií jsou t ídy (n kdy se také nazývá koncept, kategorie, pop. rámec, coº je výraz pouºívaný spí²e v objektov -orientovaných jazycích), které ozna ují mnoºiny konkrétních objekt. T ídy v pojetí ontologií jsou unární relace denované na domén objekt. Pokud jsou pro t ídu ur- eny podmínky nutnosti a posta itelnosti, pak se nazývají denované, jinak jako primitivní. Na mnoºin t íd je denována hierarchie (taxonomie). Individuum odpovídá konkrétnímu objektu reálného sv ta. Instance je termín ekvivalentní k individuu, ale ur uje asociaci k ur ité t íd. Individua (na rozdíl od instancí) mohou být do ontologie vloºena i bez vazby na t ídy. Vzhledem k zam ení ontologií na popis koncept (t íd) n které jazyky nepodporují individua a pokud je pot eba, pracuje se s ním jako se samostatnou t ídou. Dal²í d leºitou sloºkou ontologií jsou relace, tedy vztahy n-tic objekt. Tyto relace jsou bu libovolné logické podmínky, nebo p eddenovaná omezení. Binární relace se nazývají slot nebo vlastnost (property). Zvlá²tním typem relace jsou funkce, kdy jde o relace, u nichº je hodnota n-tého argumentu jednozna n ur ena p edchozími n 1 argumenty. Funk ní slot se také nazývá atribut, pokud je denován pro v²echny instance t ídy[9]. V ontologiích je moºné slot m p i azovat vlastnosti. Pak je nazýváme jako meta-sloty. Nej ast ji to je hierarchie, tedy vztah mezi nad azeným a

15 2.2. Datové formáty v E-Commerce 6 pod azeným slotem. Dal²ími meta-sloty jsou inverze, symetrie, tranzitivita, funk nost nebo inverzní funk nost. D leºité vlastnosti jsou také deni ní obor (domain) a obor hodnot (range). 2.2 Datové formáty v E-Commerce Zde bych se rád v noval letmému seznámení s n kolika formáty, zaloºenými na XML v oblasti elektronického obchodu. Prvním z nich je cxml 1 (commerce extensible Markup Language), vytvo ený a udrºovaný rmou Ariba Inc. Jedná se o otev ený, univerzální jazyk, jehoº hlavním cílem je tvorba katalog, tzv. PunchOut protokolu (viz. kapitola 4.2.1) a platebních p íkaz. Zajímavým projektem je XML Common Business Library, ve zkratce xcbl 2. Stejn jako i cxml i xcbl je otev ený a voln pouºitelný formát. O tento formát vytvo ila a o jeho rozvoj se stará rma CommerceOne 3, na jejíº stránce je mnoho zajímavých informací o e-bussinesu a e-commerci. xcbl jako jazyk je postaven na standardu EDI/FACT, ale pro zápis je vyu- ºíván jazyk XML. Zápis je podobný jako v EDI/FACT a proto i p evod mezi t mito dv ma formáty je snadný. Modulární systém pro tvorbu obchodních aplikací také nabízí konsorcium ebxml 4 (Electronic Business using extensible Markup Language). Toto konsorcium nabízí ucelený standard, umoº ující rmám komunikovat a spolupracovat pomocí jednotného systému zpráv. Standard roz²i uje standard EC/EDI o výhody komunikace ve formátu XML. ebxml je vyvíjeno konsorciem OASIS 5 (Organisation for the Advancement of Structured Information Standards), coº je nezisková organizace, starající se o rozvoj e-bussines standard. 1cXML - 2xCBL - 3CommerceOne - 4ebXML: 5OASIS:

16 2.2. Datové formáty v E-Commerce 7 Konsorcium W3 6 se v poslední dob zam uje také na sémantický web a ontologie pro práci s ním a vyvinulo standardní jazyk pro zápis ontologií. Tímto standardem je OWL 7, který vychází z jazyka DAML+OIL. OWL slouºí pro denici ontologií a s nimi souvisejícími bázemi znalostí. Tyto jazyky jsou zaloºeny na RDF (Resource Description Framework), jsou ale jsou spí²e my²leny pro pouºití v budoucnosti. Dal²í rmou, zabývající se vývojem formát a zázemím pro elektronické obchodování, je RosettaNet 8. Tato rma navrhla celý komplex formát a komunika ních protokol, které shrnula pod názem PIP - Partner Interface Processes. Celý postup návrhu, vlastní tvorby a zprovozn ní e-commerce nebo e-bussines serveru je na stránce RosettaNet velmi podrobn popsáno. Samoz ejmostí je podpora XML a otev enost projektu. Vývojem formát pro elektronické obchodování se jiº od roku 1979 zabývá konsorcium ASC X12 9 (Accredited Standards Committee), které bylo akreditováno ANSI institutem (American National Standards Institute). Toto konsorcium vyvíjí, udrºuje a publikuje standardy pro elektronickou vým nu dat (EDI) a to jak pro pouºití v USA (American National), tak pro OSN (UN/EDIFACT). Zajímavým po inem je OCF - Open Catalog Format rmy MartSoft 10, který denuje jednoduché DTD pro práci s katalogy. Pomocí tohoto DTD lze reprezentovat, ukládat a p ená²et obsah katalogu, který m ºe obsahovat bu jeden produkt, kategorii nebo podkategorii produkt nebo celý produkt. Vzhledem k tomu, ºe se jedná o obecnou denici formátu, nedenuje kategorizaci produkt. To z stává na uºivateli. Na svých stránkách ale rma MartSoft nabízí p evod z tohoto formátu do r zných formát katalog jiných rem, nap íklad do cxml, xcbl nebo do formátu pouºívaného rmou 6W3 Consorcium - 7Web Ontology: 8RosettaNet - 9ASC X12: 10MartSoft -

17 2.2. Datové formáty v E-Commerce 8 RosettaNet. Tato sluºba je nabízena na stránkách rmy MartSoft (viz. 11 a 12 ), ale je z ejm placená

18 Kapitola 3 Popis pouºitých jazyk 3.1 Jazyk XML Historie Jazyk XML [11] (extensible Markup Language) je takzvaný zna kovací jazyk, který slouºí pro obecnou denici formátu souboru. Dal²ími p íklady t chto jazyk je nap. jazyk HTML, SGML nebo t eba i jazyk, který se pouºívá pro tvorbu dokument v programových balících TEXa LATEX. Jedním z prvních zna kovacích jazyk byl jiº zmín ný jazyk SGML (Standard Generalized Markup Language), který je denován v norm ISO 8879 z roku Jeho moºnosti jsou velmi silné, lze samoz ejm denovat vlastní zna ky (tagy) pomocí DTD (Document Type Denition, tedy denice typu dokumentu). Jeho komplexnost a velká roz²i itelnost ov²em m la problém s jeho implementací a jednoduchostí pouºití, proto se p íli² neroz²í il. Tento jazyk byl vyuºit p i tvorb jazyka HTML (HyperText Markup Language), jehoº nejv t²í roz²í ení umoºnil rozvoj Internetu a hlavn jeho jednoduchost. V druhé polovin 90. let bylo z ejmé, ºe jazyk SGML je velmi dob e navr- ºen, ale v praxi se vyuºívají jen jeho ásti a proto jeho nejd leºit j²í podmno- ºina byla vybrána pro nový jazyk. Tento jazyk dostal název XML a o jeho standard se stará konsorcium W3 [16]. Je samoz ejm roz²i itelný o nové 9

19 3.1. Jazyk XML 10 prvky pomocí DTD, ale jeho syntaxe je oproti SGML striktn j²í a mnoho parametr nelze m nit. Tyto vlastnosti zap í inily ²iroké roz²í ení jazyku XML do v²ech sfér Internetu, kde je t eba uchovávat a zpracovávat mnoºství informacích. Jazyk XML se hodí stejn k publikování dat na Internetu (jazyk XHTML, nový standard pro publikaci na WWW, který nahrazuje p edchozí standardy HTML) jako pro uchovávání dat v databázích. Jeho výhodou je totiº zachycení d leºitých informací o struktu e uloºených dat Vlastnosti Standardní formát pro vým nu dat Jazyk XML je otev ený formát, jehoº specikace je k dispozici zdarma pro kaºdého na stránce konsorcia W3. Tím je umoºn na jeho snadn j²í implementace oproti proprietárním datovým formát m, jejichº specikace jsou obvykle pro vývojá e nedostupné. Dal²í výhodou je, ºe celý jazyk XML je zapsán jako oby ejný text a proto na jeho tvorbu a úpravu sta í b ºný textový editor. Je samoz ejmé, ºe plnohodnotné vyuºití v²ech vlastností umoºní pouze aplikace, která ho vytvo ila, ale pro jednoduché úpravy je to výhoda Jazyková podpora Jazyk XML byl od po átku tvo en jako multilinguální, o emº sv d í pouºitá jazyková sada ISO Tato jazyková sada je 32bitová, lze tedy do ní uloºit v²echny sv tové jazyky a ná e í. Lze tedy v dokumentu psát nejen esky a n mecky, ale t eba i japonsky a hebrejsky. Je samoz ejmé, ºe 32bitová znaková sada je plýtváním místa, proto lze samoz ejm pouºít i standardní národní sady jako ISO nebo 16bitovou sadu UTF-8.

20 3.1. Jazyk XML Konverze do dal²ích formát Dal²í výhodou jazyka XML je velmi jednoduchá konverze do jiných formát. K této konverzi se pouºívá aplikace ²ablon. Nejjednodu²²í a asi nejznám j²í jsou ²ablony CSS, tedy kaskádové styly známé z HTML a XHTML. Ty lze ov²em pouºít jen pro formátování. Pro úplnou transformaci do jiného formátu se pouºívají speciáln navr- ºené styly XSL (extensible Stylesheet Language). S tímto jazykem lze nap. vypou²t t n které informace z dokumentu nebo generovat obsahy Kontrola struktury dokumentu Vzhledem k moºnosti denice vlastních zna ek je d leºité, zda v na²em dokumentu pouºíváme zna ky tak, jak jsme je nadenovali. To umoº uje soubor s DTD, kde je zapsané, jaké zna ky pouºíváme, jaké mohou mít parametry a obsah. K tomu slouºí tzv. validity parser, který otestuje správnost XML souboru oproti zadanému DTD Základy jazyka XML Jazyk XML Jazyk XML je, jak jiº bylo zmi ováno, zna kovacím jazykem (markup language) a tyto zna ky se nazývají elementy. Pomocí element se pak ozna- ují d leºité ásti dokumentu. Elementy lze do sebe vno ovat a tím zachytit strukturu dokumentu. V tabulce 3.1 je ukázka XML dokumentu s popisem Denice typu dokumentu K vytvo enému dokumentu je t eba pro správnou innost doplnit p íslu²nou denicí typu dokumentu (DTD), pak lze totiº automatizovat jeho validaci. P i azení DTD k dokumentu se provede vloºením ádku (viz. 3.1) <!DOCTYPE katalog SYSTEM "katalog.dtd">

21 3.1. Jazyk XML 12 XML dokument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE katalog SYSTEM "katalog.dtd"> <katalog> <firma id=" " typ="s.r.o."> <název>moje firma</název> </firma> <platnost do=" " />. </katalog> popis XML deklarace a specikace jazyka p ipojení DTD k dokumentu ko enový element otevírací ást párového elementu a atributy text Moje rma je obsah elementu název uzavírací ást párového elementu nepárový nebo prázdný element. uzav ení ko enového elementu Tabulka 3.1: P íklad XML dokumentu kde katalog je název ko enového elementu SYSTEM je klí ové slovo, ur ující, ºe následující atribut je URL souboru s DTD a ºe se jedná o denici privátní. Lze pouºít klí ové slovo PUB- LIC, které ukazuje, ºe se jedná o standardizované DTD a prohlíºe (nebo jiný nástroj) ji pak nemusí stahovat z Internetu. Po této denici následují dva atributy, první s ve ejným identikátorem, druhý s URL pouºitého DTD. Denici lze samoz ejm také vloºit do XML souboru a tím nap. upravit vloºená externí DTD. Ale vzhledem ke speciálnímu pouºití se zde touto moºností nebudu zabývat. V tabulce 3.2 je zobrazen ukázkový p íklad souboru DTD, který popisuje elementy, které lze pouºít v p íkladu 3.1. V této denici jsou pouºity symboly?, * a +, ur ující, kolikrát lze pod- ízený element v elementu pouºít. Zde je popis t chto element :

22 3.1. Jazyk XML 13 <!ELEMENT katalog (firma+, platnost)> denice ko enového elementu <!ELEMENT firma (#PCDATA, název)*> element rma, lze pouºít element název a obecná data <!ATTLIST firma def. atribut, pat ících k elem. rma id CDATA #REQUIED id rmy, vyºadované typ (S.R.O. A.S. V.O.S.) 'S.R.O'> vý tový typ, standardn pouºito S.R.O. <!ELEMENT název (#PCDATA)> <!ELEMENT platnost (#PCDATA)> <!ATTLIST platnost do CDATA #REQUIRED> Tabulka 3.2: Ukázka denice DTD? - element nemusí být pouºit nebo m ºe být pouºit jednou * - element nemusí být pouºit nebo m ºe být pouºit n-krát + - element musí být pouºit alespo jednou a b - moºnost pouºití elementu a nebo elementu b XML-Schema Vzhledem k tomu, ºe jednotlivé datové formáty jsou v r zných aplikacích jazyka XML, musím se zde zmínit i o formátu XML-Schema[15], nebo v n m je zapsána denice formátu xcbl. XML-schémata byla vytvo ena jako univerzální jazyk, který by m l nahradit v²echny existující jazyky pro popis struktury XML. Jeho denice je v²ak podle vývojá tak sloºitá, ºe se zatím moc neroz²i uje. Moºnosti denice datových typ jsou totiº tak veliké, ºe by si vyºádaly samostatnou denici. Lze nap íklad ur it typ také u element a k dispozici jsou v²echny moºné datové typu, od numerických hodnot, p es hodnoty logické, aº po r zné typy

23 3.1. Jazyk XML 14 et zc, ale je samoz ejm moºné si denovat i odvodit své vlastní typy. Lze si tak nap íklad nadenovat element, u kterého bude ur ená minimální a maximální délka et zce nebo po et desetinných míst u ísel. V tabulce 3.3 je tedy vid t, jak v tomto jazyku nadenovat DTD pro p íklad uvedený v tabulce 3.1. Jedná se samoz ejm o velmi jednoduchý ná rt moºností jazyka XML-Schema, ale pro sloºit j²í denice je z mého pohledu jeho pouºití výhodn j²í neº pouºití DTD. To hlavn z d vodu, ºe denice v XML-Schema vypadá podobn jako zápis v dokumentu, který ho pouºívá. Také dal²í moºnosti jsou robustn j²í, mohu zde zmínit nap íklad moºnost nadenovat p esné po adí, v jakém mají být elementy pouºity (nap. lze vyºadovat, ºe v elementu <adresa> bude prvním elementem <jmeno> a druhým <prijmeni> a ne naopak), moºnost denice vý tových (enumerate) typ, union typ a mnoho dal²ích vlastností, které usnadní autor m práci s výslednými XML dokumenty XPath XPath je standard konsorcia W3, který slouºí pro adresování ástí XML dokumentu. Jeho pouºití vypadá podobn jako odkazování v souborovém systému opera ních systém. Dále umoº uje r zné manipulace s et zci, ísly a logickými hodnotami. XPath modeluje XML dokument jako strom uzl. Za uzel se pak berou elementy, atributy a texty v elementech a atributech. Zde je zjednodu²ený popis (pro ná² p ípad dosta ující) nejd leºit j²ích vlastností (pro podrobn j²í popis doporu uji [14] a tutoriál [10]). /AAA vybírá ko enový element (absolutní cesta) /AAA/BBB vybírá v²echny elementy BBB, které jsou p ímými potomky ko enového elementu AAA //BBB vybírá v²echny elementy BBB, které jsou kdekoli ve stromu /AAA/BBB/* vybírá v²echny elementy, které jsou p ímými potomky /AAA/BBB

24 3.1. Jazyk XML 15 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xsd:element name="katalog" type="katalogtype" /> <xsd:complextype name="katalogtype"> <xsd:sequence> <xsd:element name="firma" type="firmatype" minoccurs="1" /> <xsd:element name="platnost" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="firmatype"> <xsd:sequence> <xsd:element name="název" type="xsd:string" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" minoccurs="1" maxoccurs="1" /> <xsd:attribute name="typ" type="typfirmy" fixed="s.r.o" /> </xsd:complextype> <xsd:simpletype name="typfirmy"> <xsd:restricted base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="s.r.o." /> <xsd:enumeration value="a.s." /> <xsd:enumeration value="v.o.s." /> </xsd:restricted> </xsd:simpletype> </xsd:schema> Tabulka 3.3: P íklad denice XML-Schématu k p íkladu v tabulce 3.1.

25 3.2. Jazyky RDF a RDFS 16 /*/*/CCC vybírá elementy CCC, které mají práv 2 p edky //* vybírá v²echny elementy ve stromu /AAA/BBB[1] vybírá prvního p ímého potomka BBB elementu AAA /AAA/BBB[last()] vybírá posledního p ímého potomka BBB elementu AAA vybere v²echny atributy id vybere v²echny elementy CCC, které mají atributy id vybere v²echny elementy CCC, které mají jakýkoli atribut vybere v²echny elementy CCC, které mají atribut id rovný Jazyky RDF a RDFS RDF RDF[12] (Resource Description Framework) je jazyk, zaloºený na XML, který slouºí pro zápis metadat. P i návrhu RDF byl kladen d raz na moºnost automatizovaného zpracování informací obsaºených na Webu. Lze ho pouºít pro spoustu aplikací od vyhledávacích agent, p es hodnocení obsahu (content rating) aº po popis ucelených WWW stránek. Datový model RDF je zaloºen na trojicích: subjektu, predikátu a objektu, které spole n utvá ejí tvrzení (statement). Prvkem, který univerzáln ukazuje na n jaký zdroj (kterým m ºe být cokoli, na co se lze odkázat identikátorem), je zdroj (resource), který je jednozna ne identikován pomocí URI 1. Zdroj m ºe vystupovat jak v roli subjektu, tak v roli objektu. Tímto objektem m ºe být krom zdroje také literál primitivní datová hodnota. 1Universal Resource Identicator, zobecn ní b ºn pouºívaných URL - Universal Resource Locator

26 3.2. Jazyky RDF a RDFS 17 subject Creator predicate Name object Ora Lassila Obrázek 3.1: Ukázka grafové representace RDF Vlastní RDF umoº uje zapisovat data v r zných reprezentacích. První moºností je znázorn ní pomocí grafu (obrázek 3.1). V této form jsou subjekty a objekty znázorn ny jako uzly a predikáty jako orientované hrany. Dal²í moºností je zapsat data pomocí trojic v notaci N3 2. V této notaci se data zapisují jako trojice na jedné ádce, jak je ukázáno v obrázku 3.2. Poslední moºností je zapsat data pomocí XML. Pak se hovo í o serializaci v XML, kdy jednotlivé prvky jsou azeny za sebe do element a atribut XML. Pak získáme zápis, který je zobrazen v obrázku 3.3. Hlavní vlastnosti formátu RDF jsou: moºnost zachycení sloºitých vztah mezi zdroji syntaxe zaloºená na XML podpora slovník metadat (nap íklad Dublin Core 3,...) 2 3Dublin Core:

27 3.2. Jazyky RDF a RDFS 18 # rdf: s: : v: <http://www.example.com/v/>. <http://www.w3.org/staffid/85740> v: ; v:name "Ora Lassila". <http://www.w3.org/home/lassila> s:creator <http://www.w3.org/staffid/85740>. Obrázek 3.2: Graf 3.1 v zápisu N3 <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:s="http://www.example.com/s/" xmlns:v="http://www.example.com/v/"> <rdf:description about="http://www.w3.org/home/lassila"> <s:creator rdf:resource="http://www.w3.org/staffid/85740"/> </rdf:description> <rdf:description about="http://www.w3.org/staffid/85740"> <v:name>ora Lassila</v:Name> </rdf:description> </rdf:rdf> Obrázek 3.3: Graf 3.1 zapsaný jako serializované XML

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská ƒeské vysoké u ení technické v Praze 2.6.2010 Osnova 1 Úvod 2 Seznámení s Qt4 3 Prost edí QtCreator 4 Vyuºití v praxi Problém Aplikace pro ovládání realtime PCR za

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalá ská práce Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod Robert korpil Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

Ergodické Markovské et zce

Ergodické Markovské et zce 1. b ezen 2013 Denice 1.1 Markovský et zec nazveme ergodickým, jestliºe z libovolného stavu m ºeme p ejít do jakéhokoliv libovolného stavu (ne nutn v jednom kroku). Denice 1.2 Markovský et zec nazveme

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Semestrální projekt Finalizace model ve Virtuální Staré Praze Vojt ch šoha Vedoucí práce: prof. Ing. Ji í šára, CSc. Studijní

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní Petr Mach Vedoucí práce: Ing. Tomá² Novotný Studijní program:

Více

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

E-chef server a desktopový klient. Ladislav Záruba. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce E-chef server a desktopový klient Ladislav Záruba Vedoucí práce: Ing. Tomá² Kadlec Studijní program: Softwarové

Více

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger ii ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Web SIGCHI komunity Bc. Tomá² Höger Vedoucí práce: Ing. Míkovec Zden k, Ph.D. Studijní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

IPCorder Uºivatelský manuál

IPCorder Uºivatelský manuál IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Popis systému....................................... 5 1.2 Systémové poºadavky.................................. 6 2 Kongurace 7 2.1 Nastavení

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Software pro skupinovou spolupráci v programátorském týmu Ji í Nápravník Vedoucí práce: Mgr. Jan Stoklasa Studijní

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech.

Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 167 Barvy v (X)HTML Standardy: Barvy v (X)HTML jsou sou ástí W3C standard HTML jazyka ve tvaru technické specifikace implementovaného modelu barev ve WWW dokumentech. 168 Barvy v (X)HTML dokumentu BARVY

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

Online softwarová burza. Jan Strádal

Online softwarová burza. Jan Strádal ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Sémantický web principy, prostředky, aplikace. Ondřej Černoš UISK cernoso@gmail.com 602372810

Sémantický web principy, prostředky, aplikace. Ondřej Černoš UISK cernoso@gmail.com 602372810 Sémantický web principy, prostředky, aplikace Ondřej Černoš UISK cernoso@gmail.com 602372810 Kdo jsem Ondřej Černoš, absolvent FEL ČVUT (kybernetika) doktorand UISK, téma blízké sémantickému webu 04/29/09

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Kucha ka - sociální sí. Tomá² P asli ák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Kucha ka - sociální sí. Tomá² P asli ák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Kucha ka - sociální sí Tomá² P asli ák Vedoucí práce: Ing. Ond ej Macek Studijní program: Softwarové technologie

Více

Úvod do XML Technologie

Úvod do XML Technologie 4 TVEZEWXYHMNR LSTVSKVEQY-RJSVQEXMOENITSHTSVSZ RETVSNIOXIQRERGSZER Q ^)ZVSTWO LSWSGM PR LSJSRHYEVS^TS XYLPEZR LSQ WXE4VEL] 4VELE)9-RZIWXYNIQIHSZE% FYHSYGRSWXM Úvod do XML Technologie BI-TWA Peter Vojtáš

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Integrace BI open source nástroj. Bc. Ivo La²ek. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Integrace BI open source nástroj. Bc. Ivo La²ek. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Diplomová práce Integrace BI open source nástroj Bc. Ivo La²ek Vedoucí práce: Ing. Pavel Kordík, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

C/C++ projekt v programu NetBeans

C/C++ projekt v programu NetBeans C/C++ projekt v programu NetBeans Tento manuál vznikl za pomocí sebraných lánk na internetu, zabývajících se problematikou nastavení programu NetBeans. Jako vzor poslouºila verze NetBeans 6.8, prakticky

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce k, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál z stává po

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) WinCC V7.3 SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Co je SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)? Správa

Více

WinCC Change Control & WinCC/Audit

WinCC Change Control & WinCC/Audit WinCC V7.3 WinCC Change Control & WinCC/Audit Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sledování operátorských zásah do výrobního procesu Sledování zm n WinCC projektu Strana2 2015-05 Ladislav Plachý

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Vyuºití prediktivního trhu v podniku

Vyuºití prediktivního trhu v podniku Vyuºití prediktivního trhu v podniku Úvod Mikulá² Gangur Elektronické virtuální trhy se pouºívají jiº více neº dv desetiletí ke sb ru informací, které jsou rozprost eny mezi více experty v dané oblasti.

Více

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco. Stanislav ehák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Simulátor virtuální po íta ové sít Cisco Stanislav ehák Vedoucí práce: Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. Studijní program:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY. P edpov kurz akcií na krátké období. Bakalá ská práce

ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY. P edpov kurz akcií na krátké období. Bakalá ská práce ZÁPADOƒESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH V D KATEDRA MATEMATIKY P edpov kurz akcií na krátké období Bakalá ská práce Plze, 213 Pavel Brom Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem bakalá skou práci vypracoval

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více