V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok"

Transkript

1 kck_rep_ob :11 Stránka 1 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 Redakce Olga Lomová a Markéta Nová. Grafická úprava a sazba Lída Nováková. Vydalo Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1 v roce 2010.

2 kck_rep_ob :11 Stránka 3 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, uplynul tfietí rok pûsobení KCK v domeãku na Kampû a k na í velké radosti právû v tomto roce se ledy pohnuly. Magistrát hlavního mûsta Prahy pfievedl budovu do vlastnictví Mûstské ãásti Praha 1 vãetnû doporuãení, aby zûstala zachována dosavadní ãinnost KCK, které jiï od roku 2006 má budovu v pronájmu. Starosta i zastupitelstvo tento návrh pfiijali a na e snaïení dostalo koneãnû stabilní právní základy. Kromû tûchto pozitivních událostí a samozfiejmû vãetnû pravidelného a jiï zaïitého programu se na e sdruïení pustilo do organizování vût ích kulturních akcí v parku Kampa urãen ch pro irokou sousedskou pospolitost a zároveà ífiení slávy Kampy. Byla to jarní kulturní událost Kampa stfied svûta a podzimní Malostranské vinobraní a dozvuky horàáck ch slavností v Praze. Organizaci tûchto akcí bychom samozfiejmû sami nezvládli a podílela se na nich celá fiada malostransk ch organizací a konaly se pod zá titou v znamn ch politick ch ãinitelû. Vûfiíme, Ïe KCK bude stále plné energie a i v dal ím roce bude tû it v echny své pfiíznivce i ãleny. V konn t m

3 kck_rep :17 Stránka 1 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace zaloïená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváfiení prostfiedí pfiíznivého pro Ïivot obãanû, vãetnû ochrany Ïivotního prostfiedí. Hlavní ãinnost KCK se odvíjí ve dvou smûrech v Matefiském centru, kde jsou cílovou skupinou dûti v pfied kolním vûku a jejich rodiãe, a v Klubovnû, kde KCK pfiipravuje program pro mládeï a pro dospûlé. KCK se také zapojuje do projektû pofiádan ch dal ími organizacemi podobného zamûfiení a spolupracuje s Mâ Praha 1, která nad nûkter mi projekty KCK pfievzala zá titu. Matefiské centrum je ãlenem celostátní sítû Matefisk ch center. Sídlo KCK a organizace ãinnosti KCK pûsobí v budovû b valé kolky na Kampû (Praha 1, U Sovov ch ml nû 3). Budova, dfiíve v majetku Magistrátu hl. mûsta Prahy, je nyní majetkem Mûstské ãásti Praha 1 a KCK je zde v nájmu. âinnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz fiídí tfiíãlenn v konn t m, volen valnou hromadou, v roce 2009 ve sloïení: Alena Kopecká Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Mgr. Markéta Nová A dozorãí rada: Mgr. Barbara Kopecká, Kamila VodráÏková, Barbora Zárubová Od podzimu 2009 zaji Èuje provoz koordinátor, se kter m spolupracuje t m dobrovolníkû, jimï obzvlá È patfií velk dík a bez nichï by cel projekt tûïko dosáhl úspûchu. âinnost v roce 2009 Matefiské centrum Matefiské centrum pracuje na principu dobrovolnictví a v souladu se zásadami celostátní Sítû matefisk ch center (viz Pût dní v t dnu nabízí za poplatek 30 Kã moïnost pobytu v hernû pro rodiãe s mal mi dûtmi. Poplatek slouïí k úhradû nezbytn ch potfieb souvisejících s provozem herny. Zvlá tû v období zimních mûsícû a za patného poãasí je herna hojnû nav tûvována a slouïí jako hfii tû pod stfiechou. Náv tûvnost dosáhla prûmûrného poãtu 96 osob t dnû (období prázdnin, kdy je herna zavfiená, není do prûmûru zapoãteno).

4 kck_rep :17 Stránka 2 Herna je otevfiena: Pondûlí 9:30 11:30 15:00 18:00 Úter 9:30 11:30 15:00 18:00 Stfieda 9:30 11:30 15:00 18:00 âtvrtek 9:30 11:30 15:00 18:00 Pátek 9:30 11:30 Náv tûvnost herny Matefiského centra Kampa v roce 2009 mûsíc poãet rodiãû poãet dûtí (= rodin) leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen prázdniny záfií fiíjen listopad prosinec celkem Kurzy Matefiské centrum organizuje pravideln program kurzû zamûfien ch na v tvarnou, hudební a pohybovou v chovu pro dûti od 3 mûsícû do 5 let. Cílem je jednak, aby kurzy bylo rûznorodû zamûfiené a zároveà finanãnû pfiístupné. Kurzy probíhají ve dvou pololetích fiíjen leden a únor kvûten/ãerven a jsou vedeny zku en mi lektory. Nov kolní rok pfiinesl na podzim roku 2009 nové lektorky a kurzy se nepatrnû pozmûnily. SnaÏili jsme se ov em vyhovût zájmu uïivatelû. Kurzy pro dûti, 2. pololetí 2008/2009 Pondûlí 16:00 16:45 Kids Company / 3 4 years / Kristin Úter 9:30 10:30 Puleãci / 6 9 mûsícû / Iveta 10:30 11:30 Rosniãky / mûsícû / Iveta 14:00 14:45 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 15:00 15:45 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 16:00 16:45 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hud. kola YAMAHA 17:00 17:45 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hud. kola YAMAHA

5 kck_rep :17 Stránka 3 Stfieda 9:30 10:30 Îabáci I / mûsícû / Iveta 10:30 11:30 Îabáci II / mûsícû / Iveta 17:00 17:45 Háìata / 3 5 let / Iva âtvrtek 9:30 10:30 Je tûrky I / 2 3 roky / tûpánka 10:30 11:30 Je tûrky II / 2 3 roky / tûpánka 15:00 16:00 Duhové odpoledne (1 5 let) Pátek 9:30 10:15 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hudební kola YAMAHA 10:30 11:15 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA Sobota od 16:00 odpolední program pro dûti divadlo, promítání pohádek Popis kurzû: Puleãci, Rosniãky, Îabáci rytmické cviãení pro rodiãe a dûti s fiíkankami a písniãkami, cviãení na gymnastick ch balonech, pfiekáïkové dráhy, jednoduché v tvarné hrátky, povídání o zajímav ch tématech souvisejících s v vojem dûtí. Kontakt: Iveta Wollerová Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji, zamûfiení na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Kontakt: tûpánka Pûnkavová Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let.cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Kontakt: Iva Zárybnická Duhové odpoledne v tvarka pro dûti kreslení a malování rûzn mi v tvarn mi technikami pro dûti od jednoho roku s rodiãi. Kontakt: Kids Company (3 6 year) Kids Co. is an after school program aimed to help bilingual preschoolers improve their ability to play and learn in English. The goal of the course is to create a fun and easygoing atmosphere where kids have fun while learning. We will practice simple preschool level topics such as learning our ABCs, the days of the week, the seasons of the year, etc... In addition, we will explore more complex concepts like acceptance, kindness, sharing, safety and being responsible (just to name a few). The course is intended for 3 6 year olds already fluent in English. Kontakt: Kristin Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola ( První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch

6 kck_rep :17 Stránka 4 a pracovních ãinností). Ve skupinû je ve skupinû 8 12 dûtí a doprovodu rodiãe. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola ( Ceny kurzû: Puleãci, Rosniãky, Îabáci, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70,- Kã/ hod. Pro dûti jsme také pokraãovali v organizaci sobotních divadelních pfiedstavení. Kurzy pro dûti, 1. pololetí 2009/2010 Pondûlí 16:00 16:45 Háìata / 3 5 let / Iva Úter 9:30 10:30 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 10:30 11:30 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA 16:00 17:00 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA 17:00 18:00 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA Stfieda 9:30 10:30 Je tûrky I / 2 3 roky / tûpánka 10:30 11:30 Je tûrky II / 2 3 roky / tûpánka 15:00 16:00 Barevn svût (v tvarné odpoledne) / 3 4 let / Iveta 16:00 17:00 Barevn svût (v tvarné odpoledne) / 4 6 let / Iveta âtvrtek 9:30 10:15 Svût lka / 3 8 mûsícû / Klára 10:30 11:15 Svût lka / 9 15 mûsícû / Klára 15:00 16:00 Andûlíãci / 2 3 roky / Arno tka 16:00 17:00 Andûlíãci / 2 3 roky / Arno tka Pátek 9:30 11:30 Klub kavárensk ch matek / Ráchel Sobota 10:30 14:00 Saturday Kids Club / Kristin and Class Acts od 16:00 odpolední program pro dûti divadlo, promítání pohádek Popis kurzû: âervíãci/svût lka Hraní s dûtmi formou básniãek, fiíkadel a písniãek a cviãení na balonech v souladu s jejich psychomotorick m v vojem. Inspirace pro rodiãe, jak si s dûtmi dennû hrát, cviãit a v estrannû je rozvíjet. V rámci kaïdé hodiny je náplà informace pro rodiãe (aktuálnû podle vûku a problémû k fie ení), hra na hudební nástroje, tvofiení (v souladu s roãním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslû a fieãi. Kontakt: Klára Opli tilová pfiihlá ky SMS na tel.: Svût lka/andûlíãci Lidové fiíkanky a zpívánky posilující kontakt, pozornost a rytmus, v doprovodu hudebních nástrojû a taneãkû. Na závûr chvíle pro maminky... Kontakt: Arno tka

7 kck_rep :17 Stránka 5 Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji a spoleãné vyrábûní. Program je zamûfien na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Kontakt: tûpánka Pûnkavová Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let.cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Kontakt: Iva Zárybnická Barevn svût svût pro dûti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkou íme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a tfieba se projdeme i pohádkov m krajem. KrouÏek pro dûti od 3 do 6 let, ve kterém si vyzkou ejí rûzné v tvarné techniky, a co dokáïou nás moïná pfiekvapí... Kontakt: Iveta Saturday Kids Club programy pro dûti mluvící anglicky, ale letos také pro ãeské dûti uãící se anglicky. KaÏd t den bude vûnován jednomu níïe popsanému tématu. Aktuální program naleznete na Mr. Snooze s Storytime (for children fluent in English) Mr. Snooze is back with stories aimed at kids aged 3 6. The show includes puppets, songs, books, and a craft at the end. Mr. Snooze s Storytime (for non-english speaking children) same old Sleepy Mr. Snooze, but this will be a special program for Czech kids who are learning English (aimed at kids aged 5 7) Kid s Co kids aged 5 12 are invited to travel around the world, going on an adventure to a different part of the world once a month. Dance, food, music, stories, acceptance of differences, respect of other cultures... all will be part of this exciting new course, led by Kristin Parpel. Children should be fluent in English. Weekend with Cookie Meet Cookie, an English speaking puppet, who will teach English to Czech children through song, stories, play. This new course is for kids aged 3 5 who are just starting to learn English. Forest Drama Days Kids aged 5 8 will create fairy tale adventures in the beautiful Sarka Forest under the guidance of drama leaders creating a story together, making costumes, and finally having a show for younger kids and parents! In the afternoon, younger kids will be able to come on the magical excursion performed by their older friends. Kontakt: Kristin Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola ( První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch a pracovních ãinností). Ve skupinû je ve skupinû 8 12 dûtí a doprovodu rodiãe. Klub kavárensk ch matek otevfiená pfiátelská setkání matek se spoleãn mi zájmy, v tvarné dílniãky pro dûti.

8 kck_rep :17 Stránka 6 Ceny kurzû: Andûlíãci, âervíãci, Svût lka, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70 Kã/hod. Robátka, První krûãky k hudbû: 95 Kã/hod. Barevn svût: 100 Kã/v uková hod. Saturday Kids Club: Storytelling: 100 Kc per child/200 Kc per family (adults and children under 2 do not need to pay) Kid s Co: 300 Kc per child/500 Kc for two children in same family PLUS materials Forest Days: 350 Kc per child plus 100 Kc materials fee Weekend with Cookie: 100 Kc per child/200 Kc per family (adults and children under 2 do not need to pay) Mimo pravideln program Matefiské centrum pfiipravilo nûkolik úspû n ch kulturních akcí (Mikulá ká nadílka, Plavení svûtel jako oslava svátku svaté Lucie) a pfiipojilo se k dal ím akcím pofiádan m jin mi subjekty (United Islands of Prague, Dialog kultur, Refufest). Jako kaïd rok i v roce 2009 se konal Den otevfien ch dvefií. Klubovna Ve veãerních hodinách probíhají v klubovnû KCK veãerní kurzy pro mládeï a dospûlé (jóga, orientální tanec, hudební kurzy). Dále organizujeme pravideln filmov klub, pfiedná ky s promítáním, v tvarné dílny, v stavy a Rodiãovsk klub s pfiedná kami zamûfien mi na problémy v chovy dûtí. Vedle vlastních akcí jsme poskytli prostory také pro akce pofiádané ve spolupráci s dal ími organizacemi s cílem obohatit program pravideln ch besed pro mládeï a dospûlé. Dále jsme poskytli prostor pro pofiádání akcí zamûfien ch na multikulturní v chovu (Dialog kultur pofiad pro dûti ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha) a na podporu osob s mentálním postiïením (V stava prací klientû organizace Oáza). Kampa stfied svûta V pátek a v sobotu se na Kampû uskuteãnil první roãník dvoudenního happeningu Kampa stfied svûta. Celá akce mûla za cíl poukázat na jedineãnost Kampy, pfiipomenout genius loci tohoto místa a také oslavit pfiicházející jaro. Akci pofiádalo Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Ml nská, Sokolem-âOS, Muzikanty s Kampy, TURAS a SOPMSH. V pátek probûhla v prostorách Michnova paláce konference na téma Kampa a její okolí. Své pfiíspûvky zde prezentovali vûdci, badatelé, amani, publicisté a umûlci. Konferenci uvádûl Eugen Brikcius. Po konferenci následoval hudební program Kapela Palety Vlasti, Hadí Blues s Janou teflíãkovou a na závûr Mário Bihari a pfiátelé. Konferenci pfiedcházela vernisáï obrazû a kreseb z Malé Strany v galerii Felix Figura.

9 kck_rep :17 Stránka 7 Sobotní program byl zahájen dvûma procházkami po Malé Stranû. Brána na Kampu stfied svûta byla otevfiena ve za znûní bubnû a sboru gymnázia Jana Nerudy. Poté se prûvod odebral do samotného parku, kde byl celé odpoledne velmi pestr program. Mlad í úãastníci happeningu si mohli zahrát lacrosse, kuliãky, hru kubb, skládat origami, vytvofiit si nûco z keramiky ãi malovat. Dospûlí si mohli poslechnout Pohfiební kapelu, Jifiího Dûdeãka a úter, OOZ, Asfaltov ráj a kapelu Ahmed má hlad ãi z doprovodného programu indonésk orchestr gamelan a kramáfiské písnû. Dále probûhla divadelní pfiedstavení pro dûti i dospûlé (divadlo Julie a spol., loutkové divadlo âeskoslovensko, Bohnická divadelní spoleãnosti, divadlo Tondy Novotného a divadla e eto). V parku byla také ke shlédnutí v stava fotografií staré Kampy a okolí, která byla na Kampû vystavena do 7. dubna 2009, ãi v stava kresleného humoru. Sobotního programu se zúãastnilo pfies 3000 náv tûvníkû. Cel happening se velmi vydafiil a to i díky krásnému poãasí, které nám pfiálo, a první jarní den byl tak opravdu pln slunce, veselí a tance. Vstup na v echny uvedené akce byl zdarma. Nad celou akcí prevzali zá titu primátor mûsta Prahy Pavel Bém a starosta Prahy 1 Petr Hejma. První malostranské vinobraní Dozvuky horàáck ch slavností V sobotu 19. záfií 2009 uspofiádalo Komunitní centrum Kampa První malostranské vinobraní dozvuky horàáck ch slavností. Na pfiípravû se podíleli dále Biograf Letní poloha, kavárna Ml nská, TURAS, Muzikanti z Kampy a agentura Antonína Vrby z HorÀácka. Vinobraní se konalo v samotném parku Kampa a ve veãerních hodinách na Baráãnické rychtû. Vystoupily zde nejlep í cimbálové muziky, sbory a taneãníci z HorÀácka spolu se Slováck m krúïkem. Cel program zaãal sklizní malostranského vína a následoval bohat hudební a taneãní program aï do veãerních hodin. Byl to jedineãn záïitek, neboè hráli nejlep í muzikanti z HorÀáck ch slavností, vãetnû Martina Hrbáãe, KubíkÛ a mnoha dal ích. Souãástí vinobraní byla i v stava velkoformátov ch fotografií z oblasti HorÀácka, která byla vystavena pfiímo v parku. Zde také mohli náv tûvníci degustovat vína, burãák ãi ochutnat klobásky a dal í speciality. Díky krásnému poãasí, otevfienosti HorÀákÛ a také PraÏanÛ se celé vinobraní velmi povedlo a plánujeme ho v roce 2010 zopakovat. Nad Prvním malostransk m vinobraním pfievzala zá titu senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzenberg a starosta Mâ Praha 1 Petr Hejma. Kurzy pro dospûlé, 2. pololetí 2008/2009 Pondûlí 20:30 21:30 Orientální tanec / pokroãilé Úter 18:00 20:00 Zpívání sbor Kampáni 20:00 KC Kino Stfieda 20: Aerobic s Terkou 19:30 besedy / v tvarné dílny âtvrtek 18:00 19:30 Africké bubny / pokroãilí (Jakub Severin) 19:30 21:00 Africké bubny / zaãáteãníci (Jakub Severin) Nedûle 19:00 21:00 Bubnování dïembé (PaeDr. Lubomír Holzer)

10 kck_rep :17 Stránka 8 Kurzy pro dospûlé, 1. pololetí 2009/2010 Pondûlí 19:00 20:00 Orientální tanec / zaãáteãnice 20:30 21:30 Orientální tanec / pokroãilé Úter 18:00 20:00 Zpívání sbor Kampáni 20:00 KC Kino Stfieda 20:00 21:00 Aerobic s Terkou 19:00 21:00 Gamelan 19:30 besedy / v tvarné dílny âtvrtek 18:00 19:30 Africké bubny / pokroãilí (Jakub Severin) 19:30 21:00 Africké bubny / zaãáteãníci (Jakub Severin) Nedûle 18:00 20:00 Bubnování dïembé (PaeDr. Lubomír Holzer) Program Komunitního centra Kampa v roce 2009 Úter 6. ledna 18:30 Sobota 10. ledna 16:00 Úter 13. ledna 20:00 âtvrtek 15. ledna 19:30 Nedûle 18. ledna 19:00 Pondûlí 19. ledna 18:30 Úter 20. ledna 20:00 Stfieda 21. ledna 19:00 Sobota 24. ledna 9:30 11:30 Sobota 24. ledna 16:00 Nedûle 25. ledna 19:00 Úter 27. ledna 20:00 Chtûla jsem b t cikánkou... beseda s Pavlou Jazairi Divadélko Romaneto: O dvanácti mûsíãkách Filmové projekce Komunitního centra: Kurz negativního my lení (reïie Bard Breien) Rodiãovsk klub: Snacha a tch nû Veãerem provází: Mgr. Martina Tichá Bubenická dílna s Lubomírem Holzerem Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem Filmové projekce Komunitního centra: Nikde v Africe (reïie Caroline Link) ZA SLUNÍâKEM DO TANZÁNIE... Aneb má první cesta do Afriky s Lucií Raku anovou Cviãení s Vûrou Powerjoga a cviãení s míãi Divadélko Anima Candida: Kde pfiespávají pohádky Bubenická dílna s Lubomírem Holzerem Filmové projekce Komunitního centra: Prolomit vlny (reïie Lars von Trier)

11 kck_rep :17 Stránka 9 Úter 3. února 20:00 Úter 10. února 20:00 Sobota 14. února 16:00 Pondûlí 16. února 18:30 Úter 17. února 20:00 âtvrtek 19. února 19:30 Úter 24. února 20:00 Sobota 28. února 16:00 Úter 3. bfiezna 20:00 âtvrtek 5. bfiezna 18:00 Sobota 7. bfiezna 16:00 Nedûle 8. bfiezna 19:00 Úter 10. bfiezna 20:00 Pátek 13. bfiezna 16:00 Sobota 14. bfiezna 16:00 Úter 17. bfiezna 20:00 Havana blues (reïie Benito Zambrano) Nadine (reïie Erik de Bruyn) Divadélko Pi koti: O princeznû a popletovi Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem Ukrutnû Èastni (reïie Henrik Ruben Genz) Rodiãovsk klub: Jak jsem se stala mace kou Veãerem provází: Mgr. Lenka Zajícová Control (reïie Anton Corbijn) Divadélko se tûpánkou Glogarovou a s v tvarnou dílniãkou Poustevna (reïie O. Provazník, M. Du ek) Beseda Ireny Koutské s poslankyní EP Janou Hybá kovou Divadélko Anima Candida: O malém rytífii Jurá kovi Zahájení nového kurzu Bubenické dílny s Lubomírem Holzerem Grbavica (reïie Jasmila ÎbaniÊ) Rodiãovsk klub: Dûtská v Ïiva Pfiedná í: Barbora Pachtová, nutriãní poradkynû, studio Promûna Divadélko Romaneto: Velikonoãní pohádka Kachní sezona (reïie Fernardo Eimbcke)

12 kck_rep :17 Stránka 10 Pátek a sobota bfiezna Kampa stfied svûta Slavnost, konferenci, pouè a happening na oslavu jedineãnosti KAMPY Nedûle 22. bfiezna Semináfi CHCETE PRO SVÉ DÍTù TO NEJLEP Í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter 24. bfiezna 20:00 Shortbus (reïie John C. Mitchell) Nedûle 29. bfiezna SEMINÁ : Antistresov 10:00 17:00 pfiedná í Mgr. J. Dvofiáková, J. Pi torová Úter 31. bfiezna 20:00 Pátek 3. dubna 16:00 Sobota 4. dubna 9:00 16:00 Nedûle 5. dubna 15:00 Úter 7. dubna 20:00 Úter 14. dubna 20:00 Stfieda 15. dubna 10:00 René (reïie Helena Tfie tíková) Rodiãovsk klub: Síla zelen ch potravin Pfiedná í: Dita Ebrová, poradkynû v oblasti Ïivotního stylu SEMINÁ : Kde brát, abych mohl dávat, Stfiedisko náhradní rodinné péãe VernisáÏ v stavy Li âching-ãao a kfiest CD knihy vystavují: Petr Hejtman, Milo Kim Houdek, Jitka Houdková, Radka Kulhánková, Miroslav Schmidt, Katefiina VodÀanská, Karel VodÀansk Ivetka a hora (reïie Vít Janeãek) Interview podle van Gogha (reïie Theo Van Gogh) Rodiãovsk klub: Dûtská v Ïiva Pfiedná í: Barbora Pachtová, nutriãní poradkynû, studio Promûna Stfieda 15. dubna Aerobic s Terkou 20:00 21:00 ukázková hodina zdarma Sobota 18. dubna 16:00 Úter 21. dubna 20:00 Divadlo Marky Míkové: Táta s mámou, máma s tátou Sluneãní stát (reïie Martin ulík)

13 kck_rep :17 Stránka 11 Nedûle 26. dubna SEMINÁ Jarky Dvofiákové a Ireny Librové 10:00 17:00 Sebepoznání, rozvoj profesního a soukromého Ïivota Úter 28. dubna 20:00 Úter 5. kvûtna 14:30 Úter 5. kvûtna 20:00 Stfieda 6. kvûtna 10:00 Distrikt! (reïie Áron Gauder) Svátek matek zpívaly a tanãily dûti ze Z Malostranská pod vedením paní vychovatelky Terezie Omesové. ZároveÀ byla zahájena v stava obrázkû. Obãan Havel (reïie Pavel Kouteck, Miroslav Janek) Rodiãovsk klub: Aromatoterapie Pfiedná í: Veronika âíïková Úter 12. kvûtna Velká s rová nakládaãka 18:30 22:30 Ochutnávky, hodnotné (nejen) s rové ceny, DJ David tûrbáãek âtvrtek 14. kvûtna 14:00 18:00 Pátek 15. kvûtna 18:30 Úter 19. kvûtna 20:00 Úter 26. kvûtna 16:00 Sobota 30. kvûtna 16:00 Úter 2. ãervna 20:00 Sobota 6. ãervna 16:00 Nedûle 7. ãervna 10:00 17:00 Úter 9. ãervna 20:00 Den otevfien ch dvefií KC Kampa VernisáÏ v stavy Trochu jin ma oãima Grbavica (reïie Jasmila Zbanic) VernisáÏ v stavy studia Oáza Asociace DAMM: Îabí pfiíbûhy Vítejte v KLDR (reïie Linda Jablonská) Anima Candida: Pohádky z kouzelného kabátu SEMINÁ Jarky Dvofiákové a Jany Pi torové Mezilidská komunikace: jak lépe vycházet s lidmi Persepolis (reïie Vincent Paronnaud)

14 kck_rep :17 Stránka 12 Nedûle 14. ãervna Poznávejme âínu 14:00 17:00 Zábavn i pouãn program pro malé i vût í dûti (pofiádá âesko-ãínská spoleãnost) Úter 16. ãervna 20:00 Dítû (reïie Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne) Sobota 20. ãervna United Islands of Prague 11:00 19:00 V tvarná, keramická a hudební dílna, jarmark a dal í aktivity pro dûti i dospûlé Nedûle 21. ãervna 14:00 22:00 âtvrtek a pátek 11. a 12. záfií Pondûlí 14. záfií 19:00 Sobota 19. záfií TataFest RefuFest obãanské sdruïení Berkat pofiádá jiï 4. roãník kulturnû spoleãenského happeningu Ukázková hodina zdarma orientální tanec pro záãáteãnice kurz pak kaïdé pondûlí PRVNÍ MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ (odpoledne v parku Kampa) a DOZVUKY HOR ÁCK CH SLAVNOSTÍ (veãer v Baráãnické rychtû) :15 FILMOV KLUB NA NÁPLAVCE U HERGETOVY CIHELNY promítání filmû kaïd den (BIOGRAF LETNÍ POLOHA Petr PO VIC, kavárna Ml nská a KCKampa) Úter 6. fiíjna 20:00 Úter 13. fiíjna 20:00 Sobota 17. fiíjna 16:00 Úter 20. fiíjna 20:00 Stfieda 28. fiíjna 14:00 17:00 MuÏ na lanû (reïie James Marsh) âeská RAPublika (reïie Pavel Abrahám) divadelní spolek KRASOHLED : LOUPEÎNICKÁ POHÁDKA Romance a cigarety (reïie John Turturro) Multikulturní odpoledne pro dûti: Africká dílna, âínská dílna, Libanonská dílna, Rumunská dílna, Ruská dílna, Vietnamská dílna

15 kck_rep :17 Stránka 13 Stfieda 28. fiíjna 14:00... Dialog kultur 2009 KC Kampa a Kavárna Ml nská: Festival vûnovan stfietávání a prolínání rozliãn ch kultur, jazykû a náboïenství v âeské republice. Nedûle 1. listopadu Semináfi CHCETE PRO SVÉ DÍTù TO NEJLEP Í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter 3. listopadu 20:00 Stfieda 11. listopadu 18:00 Úter 10. listopadu 20:00 Pátek 20. listopadu 16:00 Úter 24. listopadu 20:00 Úter 1. prosinec 20:00 Sobota 5. prosince 16:30 Úter 8. prosince 20:00 Nedûle 13. prosince 14:00 Úter 15. prosince 18:00 MILO FORMAN: CO Tù NEZABIJE... (reïie Miloslav MÍDMAJER) Beseda s ekonomem Tomá em Sedláãkem Babiãka (reïie Zuza PIUSSI) VernisáÏ v stavy v hernû KC Tisk linorytû na textil Karamazovi (reïie Petr ZELENKA) AfoÀka uï nechce pást soby (reïie Martin Ry av ) Tradiãní Mikulá ská pro dûti v KC Kampa Domov (reïie Margareta Hruza) Plavení svûtel se Sv. Lucií v KC Kampa Pfiedvánoãní dûtsk filmov klub KCK: Na pûdû aneb Kdo má dneska narozeniny? (reïie Jifií Bárta)

16 kck_rep :17 Stránka 14 Finanãní zpráva Komunitní centrum v roce 2009 získalo granty a podporu od tûchto institucí: MPSV Dotace ze státního rozpoãtu nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2009 Mûstská ãást Praha 1 Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2009 spolková ãinnost Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2009 kultura Pfiehled zdrojû financování projektu za rok 2009 Zdroj Poskytnuté finanãní Podíl zdroje na financování prostfiedky (v Kã) projektu (v %) MPSV Kã 17 Obec Kã 43 Sponzorské dary Kã 9 Pfiíjmy od uïivatelû Kã 31 Poãáteãní zûstatek: Kã Pfiíjmy: dotace MPSV Kã granty Mûstská ãást Praha Kã sponzorské dary Kã pfiíjmy z vlastní ãinnosti pobytné Kã kurzy Klubovna Kã kurzy MC Kã vstupné (divadla, filmov klub apod.) Kã pronájem Kã ostatní pfiíjmy nefinanãní podpora v hodnotû Kã celkem Kã

17 kck_rep :17 Stránka 15 V daje: osobní náklady, honoráfie Kã materiálové náklady potraviny Kã kanceláfiské potfieby Kã vybavení DDHM Kã jiné materiálové náklady (drogerie apod.) Kã nemateriálové náklady energie Kã opravy Kã cestovné 156 Kã spoje Kã nájemné Kã kolení, kurzy Kã ostatní sluïby Kã ostatní náklady (propagace, tisk, apod.) Kã celkem Kã Podûkování Centrum by nemohlo vzniknout a fungovat bez pomoci a finanãní podpory mnoha jednotlivcû i organizací. Tûm v em patfií na e velké díky. Velké díky patfií pfiedev ím v em dobrovolníkûm, ktefií nezi tnû Komunitnímu a matefiskému centru vûnují svûj ãas a energii. Centrum, to je práce mnoha lidí, ktefií vûnují svou energii a voln ãas ve prospûch spoleãného zájmu. Dûkujeme také Mûstské ãásti Praha 1 za vstfiícn postoj k na im potfiebám a poïadavkûm. Za bezplatné poskytnutí práv k uvedení filmû dûkujeme autorûm Margaretû HrÛza, Gabriele Kontra, Danovi Krame ovi, Karlu âtveráãkovi a filmovému festivalu Jeden svût. Spolupracovníci a dobrovolnick t m: Tereza âechová a Pfiemysl âech, Blanka Fialová, Irena Ha ková, Andrea HÛlová, Katka Jaro ová, Sylva Kollerová, Barbara Kopecká, Ivona Kotulová, Kamila KoÏichová, Edita Kytková, Jura Lom, Jitka Michalãíková, Daniela NároÏníková, Ráchel Paslerová, tûpánka Pûnkavová, Pavla Petrová, Ivana Pokorná, Alena Pfiíhodová, Linda Psohlavcová, Kristin La Ronca, Markéta Schubertová, Gábina imková, Martina Tichá, Arno tka. TÛmová, Kamila VodráÏková, Vojtûch Vot pka, Iveta Wollerová, Barbora Zárubová, Iva Zárybnická, Lucie Zuda.

18 kck_rep :17 Stránka 16 Sponzofii Projekt Komunitního a matefiského centra v roce 2009 dále podpofiili: Waldorfská kola Mûstská ãást Praha 1 Vojanovy sady pan Jindfiich Pavli paní Eva JÛzová paní Katefiina Kavková Catalpa uïitá fiemeslná tvorba Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Exekutorsk úfiad Praha 2 JUDr. Ale Bayer Unilever âr, s.r.o. pan âestmír Horák Kavárna Ml nská Na e spfiátelené organizace: SíÈ matefisk ch center âlovûk v tísni Nová trojka Jabok Spiralis Oáza Multikulturní centrum Kontaktní a identifikaãní data název organizace: Komunitní centrum Kampa ãíslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláfie: U Sovov ch ml nû 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: IâO: bankovní spojení: âeská spofiitelna, Mostecká, Praha 1 ãíslo úãtu: /0800 webové stránky:

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, zpráva.o 17.11.2008 17:18 Stránka 1 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, Jsou tomu jiï témûfi dva roky, kdy jsme poprvé otevfieli dvefie na eho Centra a zahájili

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava První kamarádství Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000 Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Semináfi pro rodiãe Jak vidí na e dítû T m praïského Stfiediska

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Slavnostní otevfiení a zpfiístupnûní zrekonstruovaného parku u Z Smí kova. Park bude otevfien ve v ední dny od 8 do 17 hodin. Foto: L. Vlasáková www.tisnov.cz Radnice informuje

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011

Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, v roce 2011 uplynulo

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

LISTY. 2007 duben. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27.

LISTY. 2007 duben. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27. 01-06_P14 26.3.2007 14:56 Stránka 1 4 LISTY 2007 duben MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Festival tance a stepu v Z Chvaletická, blíïe na stranû 27. foto: j 01-06_P14 26.3.2007

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, KC Kampa funguje již osmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně.

Více

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3

Listy. Prahy. bfiezen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Listy mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 3 Prahy 14 bfiezen / 2010 aktuality Únor v KD Kyje Kulturní dûm v imanovské má za sebou druh mûsíc provozu. Bylo by je tû pfiedãasné se

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

LISTY. 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.11.2006 15:08 Stránka 1 12 LISTY 2006 prosinec MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC foto: A.Veselá a J. Kanûrová Panorama Hradãan symbol hl. m. Prahy, kostel sv. Bartolomûje

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.3.2009 16:41 Stránka 1 4 L I S T Y duben 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC SnûÏenky první poslové jara rozzáfiily v bfieznu mnoho zahrádek v na í mûstské ãásti,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.

Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20. Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov. Roãník XX. Listopad 2010 ãíslo 20 Dne 11. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Ti nova. (foto I. D.) www.tisnov.cz Radnice informuje MùSTO TI NOV nám. Míru 111, 666 19 TI NOV VYHLA

Více

Slavnostní koncert v Rytífiském sále

Slavnostní koncert v Rytífiském sále H_01_8_15 12.1.2004 15:43 Str nka 8 LEDEN 2004 8 Slavnostní koncert v Rytífiském sále Koncertovat mezi zdmi, z nichï d chají dûjiny, je pfiíleïitost, jaká se nenaskytne kaïdému Hudebníci i dirigent Petr

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme!

Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 28/ãerven 2005 Zbrojím, zbrojí, zbrojíme! Dívka podávající informace o vystaven ch

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 29.4.2008 10:18 Stránka 1 5 LISTY 2008 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Vstoupili jsme do nejkrásnûj ího mûsíce roku, jehoï symbolem jsou rozkvetlé stromy a kefie.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa,

POSLÁNÍ A CÍLE SÍDLO KCK A ORGANIZACE ČINNOSTI. Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2012 POSLÁNÍ A CÍLE Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, Komunitní centrum Kampa (kck) je nezisková organizace založená

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãalo léto, ãas dovolen ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7 Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 8. března 2008 Žofín (Strana 28) MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII ÚNOR 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více