V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok"

Transkript

1 kck_rep_ob :11 Stránka 1 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 Redakce Olga Lomová a Markéta Nová. Grafická úprava a sazba Lída Nováková. Vydalo Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1 v roce 2010.

2 kck_rep_ob :11 Stránka 3 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, uplynul tfietí rok pûsobení KCK v domeãku na Kampû a k na í velké radosti právû v tomto roce se ledy pohnuly. Magistrát hlavního mûsta Prahy pfievedl budovu do vlastnictví Mûstské ãásti Praha 1 vãetnû doporuãení, aby zûstala zachována dosavadní ãinnost KCK, které jiï od roku 2006 má budovu v pronájmu. Starosta i zastupitelstvo tento návrh pfiijali a na e snaïení dostalo koneãnû stabilní právní základy. Kromû tûchto pozitivních událostí a samozfiejmû vãetnû pravidelného a jiï zaïitého programu se na e sdruïení pustilo do organizování vût ích kulturních akcí v parku Kampa urãen ch pro irokou sousedskou pospolitost a zároveà ífiení slávy Kampy. Byla to jarní kulturní událost Kampa stfied svûta a podzimní Malostranské vinobraní a dozvuky horàáck ch slavností v Praze. Organizaci tûchto akcí bychom samozfiejmû sami nezvládli a podílela se na nich celá fiada malostransk ch organizací a konaly se pod zá titou v znamn ch politick ch ãinitelû. Vûfiíme, Ïe KCK bude stále plné energie a i v dal ím roce bude tû it v echny své pfiíznivce i ãleny. V konn t m

3 kck_rep :17 Stránka 1 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace zaloïená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváfiení prostfiedí pfiíznivého pro Ïivot obãanû, vãetnû ochrany Ïivotního prostfiedí. Hlavní ãinnost KCK se odvíjí ve dvou smûrech v Matefiském centru, kde jsou cílovou skupinou dûti v pfied kolním vûku a jejich rodiãe, a v Klubovnû, kde KCK pfiipravuje program pro mládeï a pro dospûlé. KCK se také zapojuje do projektû pofiádan ch dal ími organizacemi podobného zamûfiení a spolupracuje s Mâ Praha 1, která nad nûkter mi projekty KCK pfievzala zá titu. Matefiské centrum je ãlenem celostátní sítû Matefisk ch center. Sídlo KCK a organizace ãinnosti KCK pûsobí v budovû b valé kolky na Kampû (Praha 1, U Sovov ch ml nû 3). Budova, dfiíve v majetku Magistrátu hl. mûsta Prahy, je nyní majetkem Mûstské ãásti Praha 1 a KCK je zde v nájmu. âinnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz fiídí tfiíãlenn v konn t m, volen valnou hromadou, v roce 2009 ve sloïení: Alena Kopecká Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Mgr. Markéta Nová A dozorãí rada: Mgr. Barbara Kopecká, Kamila VodráÏková, Barbora Zárubová Od podzimu 2009 zaji Èuje provoz koordinátor, se kter m spolupracuje t m dobrovolníkû, jimï obzvlá È patfií velk dík a bez nichï by cel projekt tûïko dosáhl úspûchu. âinnost v roce 2009 Matefiské centrum Matefiské centrum pracuje na principu dobrovolnictví a v souladu se zásadami celostátní Sítû matefisk ch center (viz Pût dní v t dnu nabízí za poplatek 30 Kã moïnost pobytu v hernû pro rodiãe s mal mi dûtmi. Poplatek slouïí k úhradû nezbytn ch potfieb souvisejících s provozem herny. Zvlá tû v období zimních mûsícû a za patného poãasí je herna hojnû nav tûvována a slouïí jako hfii tû pod stfiechou. Náv tûvnost dosáhla prûmûrného poãtu 96 osob t dnû (období prázdnin, kdy je herna zavfiená, není do prûmûru zapoãteno).

4 kck_rep :17 Stránka 2 Herna je otevfiena: Pondûlí 9:30 11:30 15:00 18:00 Úter 9:30 11:30 15:00 18:00 Stfieda 9:30 11:30 15:00 18:00 âtvrtek 9:30 11:30 15:00 18:00 Pátek 9:30 11:30 Náv tûvnost herny Matefiského centra Kampa v roce 2009 mûsíc poãet rodiãû poãet dûtí (= rodin) leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen prázdniny záfií fiíjen listopad prosinec celkem Kurzy Matefiské centrum organizuje pravideln program kurzû zamûfien ch na v tvarnou, hudební a pohybovou v chovu pro dûti od 3 mûsícû do 5 let. Cílem je jednak, aby kurzy bylo rûznorodû zamûfiené a zároveà finanãnû pfiístupné. Kurzy probíhají ve dvou pololetích fiíjen leden a únor kvûten/ãerven a jsou vedeny zku en mi lektory. Nov kolní rok pfiinesl na podzim roku 2009 nové lektorky a kurzy se nepatrnû pozmûnily. SnaÏili jsme se ov em vyhovût zájmu uïivatelû. Kurzy pro dûti, 2. pololetí 2008/2009 Pondûlí 16:00 16:45 Kids Company / 3 4 years / Kristin Úter 9:30 10:30 Puleãci / 6 9 mûsícû / Iveta 10:30 11:30 Rosniãky / mûsícû / Iveta 14:00 14:45 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 15:00 15:45 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 16:00 16:45 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hud. kola YAMAHA 17:00 17:45 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hud. kola YAMAHA

5 kck_rep :17 Stránka 3 Stfieda 9:30 10:30 Îabáci I / mûsícû / Iveta 10:30 11:30 Îabáci II / mûsícû / Iveta 17:00 17:45 Háìata / 3 5 let / Iva âtvrtek 9:30 10:30 Je tûrky I / 2 3 roky / tûpánka 10:30 11:30 Je tûrky II / 2 3 roky / tûpánka 15:00 16:00 Duhové odpoledne (1 5 let) Pátek 9:30 10:15 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hudební kola YAMAHA 10:30 11:15 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA Sobota od 16:00 odpolední program pro dûti divadlo, promítání pohádek Popis kurzû: Puleãci, Rosniãky, Îabáci rytmické cviãení pro rodiãe a dûti s fiíkankami a písniãkami, cviãení na gymnastick ch balonech, pfiekáïkové dráhy, jednoduché v tvarné hrátky, povídání o zajímav ch tématech souvisejících s v vojem dûtí. Kontakt: Iveta Wollerová Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji, zamûfiení na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Kontakt: tûpánka Pûnkavová Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let.cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Kontakt: Iva Zárybnická Duhové odpoledne v tvarka pro dûti kreslení a malování rûzn mi v tvarn mi technikami pro dûti od jednoho roku s rodiãi. Kontakt: Kids Company (3 6 year) Kids Co. is an after school program aimed to help bilingual preschoolers improve their ability to play and learn in English. The goal of the course is to create a fun and easygoing atmosphere where kids have fun while learning. We will practice simple preschool level topics such as learning our ABCs, the days of the week, the seasons of the year, etc... In addition, we will explore more complex concepts like acceptance, kindness, sharing, safety and being responsible (just to name a few). The course is intended for 3 6 year olds already fluent in English. Kontakt: Kristin Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola (www.yamahaskola-praha.cz), První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch

6 kck_rep :17 Stránka 4 a pracovních ãinností). Ve skupinû je ve skupinû 8 12 dûtí a doprovodu rodiãe. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola (www.yamahaskola-praha.cz), Ceny kurzû: Puleãci, Rosniãky, Îabáci, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70,- Kã/ hod. Pro dûti jsme také pokraãovali v organizaci sobotních divadelních pfiedstavení. Kurzy pro dûti, 1. pololetí 2009/2010 Pondûlí 16:00 16:45 Háìata / 3 5 let / Iva Úter 9:30 10:30 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 10:30 11:30 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA 16:00 17:00 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA 17:00 18:00 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA Stfieda 9:30 10:30 Je tûrky I / 2 3 roky / tûpánka 10:30 11:30 Je tûrky II / 2 3 roky / tûpánka 15:00 16:00 Barevn svût (v tvarné odpoledne) / 3 4 let / Iveta 16:00 17:00 Barevn svût (v tvarné odpoledne) / 4 6 let / Iveta âtvrtek 9:30 10:15 Svût lka / 3 8 mûsícû / Klára 10:30 11:15 Svût lka / 9 15 mûsícû / Klára 15:00 16:00 Andûlíãci / 2 3 roky / Arno tka 16:00 17:00 Andûlíãci / 2 3 roky / Arno tka Pátek 9:30 11:30 Klub kavárensk ch matek / Ráchel Sobota 10:30 14:00 Saturday Kids Club / Kristin and Class Acts od 16:00 odpolední program pro dûti divadlo, promítání pohádek Popis kurzû: âervíãci/svût lka Hraní s dûtmi formou básniãek, fiíkadel a písniãek a cviãení na balonech v souladu s jejich psychomotorick m v vojem. Inspirace pro rodiãe, jak si s dûtmi dennû hrát, cviãit a v estrannû je rozvíjet. V rámci kaïdé hodiny je náplà informace pro rodiãe (aktuálnû podle vûku a problémû k fie ení), hra na hudební nástroje, tvofiení (v souladu s roãním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslû a fieãi. Kontakt: Klára Opli tilová pfiihlá ky SMS na tel.: Svût lka/andûlíãci Lidové fiíkanky a zpívánky posilující kontakt, pozornost a rytmus, v doprovodu hudebních nástrojû a taneãkû. Na závûr chvíle pro maminky... Kontakt: Arno tka

7 kck_rep :17 Stránka 5 Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji a spoleãné vyrábûní. Program je zamûfien na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Kontakt: tûpánka Pûnkavová Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let.cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Kontakt: Iva Zárybnická Barevn svût svût pro dûti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkou íme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a tfieba se projdeme i pohádkov m krajem. KrouÏek pro dûti od 3 do 6 let, ve kterém si vyzkou ejí rûzné v tvarné techniky, a co dokáïou nás moïná pfiekvapí... Kontakt: Iveta Saturday Kids Club programy pro dûti mluvící anglicky, ale letos také pro ãeské dûti uãící se anglicky. KaÏd t den bude vûnován jednomu níïe popsanému tématu. Aktuální program naleznete na Mr. Snooze s Storytime (for children fluent in English) Mr. Snooze is back with stories aimed at kids aged 3 6. The show includes puppets, songs, books, and a craft at the end. Mr. Snooze s Storytime (for non-english speaking children) same old Sleepy Mr. Snooze, but this will be a special program for Czech kids who are learning English (aimed at kids aged 5 7) Kid s Co kids aged 5 12 are invited to travel around the world, going on an adventure to a different part of the world once a month. Dance, food, music, stories, acceptance of differences, respect of other cultures... all will be part of this exciting new course, led by Kristin Parpel. Children should be fluent in English. Weekend with Cookie Meet Cookie, an English speaking puppet, who will teach English to Czech children through song, stories, play. This new course is for kids aged 3 5 who are just starting to learn English. Forest Drama Days Kids aged 5 8 will create fairy tale adventures in the beautiful Sarka Forest under the guidance of drama leaders creating a story together, making costumes, and finally having a show for younger kids and parents! In the afternoon, younger kids will be able to come on the magical excursion performed by their older friends. Kontakt: Kristin Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola (www.yamahaskola-praha.cz), První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch a pracovních ãinností). Ve skupinû je ve skupinû 8 12 dûtí a doprovodu rodiãe. Klub kavárensk ch matek otevfiená pfiátelská setkání matek se spoleãn mi zájmy, v tvarné dílniãky pro dûti.

8 kck_rep :17 Stránka 6 Ceny kurzû: Andûlíãci, âervíãci, Svût lka, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70 Kã/hod. Robátka, První krûãky k hudbû: 95 Kã/hod. Barevn svût: 100 Kã/v uková hod. Saturday Kids Club: Storytelling: 100 Kc per child/200 Kc per family (adults and children under 2 do not need to pay) Kid s Co: 300 Kc per child/500 Kc for two children in same family PLUS materials Forest Days: 350 Kc per child plus 100 Kc materials fee Weekend with Cookie: 100 Kc per child/200 Kc per family (adults and children under 2 do not need to pay) Mimo pravideln program Matefiské centrum pfiipravilo nûkolik úspû n ch kulturních akcí (Mikulá ká nadílka, Plavení svûtel jako oslava svátku svaté Lucie) a pfiipojilo se k dal ím akcím pofiádan m jin mi subjekty (United Islands of Prague, Dialog kultur, Refufest). Jako kaïd rok i v roce 2009 se konal Den otevfien ch dvefií. Klubovna Ve veãerních hodinách probíhají v klubovnû KCK veãerní kurzy pro mládeï a dospûlé (jóga, orientální tanec, hudební kurzy). Dále organizujeme pravideln filmov klub, pfiedná ky s promítáním, v tvarné dílny, v stavy a Rodiãovsk klub s pfiedná kami zamûfien mi na problémy v chovy dûtí. Vedle vlastních akcí jsme poskytli prostory také pro akce pofiádané ve spolupráci s dal ími organizacemi s cílem obohatit program pravideln ch besed pro mládeï a dospûlé. Dále jsme poskytli prostor pro pofiádání akcí zamûfien ch na multikulturní v chovu (Dialog kultur pofiad pro dûti ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha) a na podporu osob s mentálním postiïením (V stava prací klientû organizace Oáza). Kampa stfied svûta V pátek a v sobotu se na Kampû uskuteãnil první roãník dvoudenního happeningu Kampa stfied svûta. Celá akce mûla za cíl poukázat na jedineãnost Kampy, pfiipomenout genius loci tohoto místa a také oslavit pfiicházející jaro. Akci pofiádalo Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Ml nská, Sokolem-âOS, Muzikanty s Kampy, TURAS a SOPMSH. V pátek probûhla v prostorách Michnova paláce konference na téma Kampa a její okolí. Své pfiíspûvky zde prezentovali vûdci, badatelé, amani, publicisté a umûlci. Konferenci uvádûl Eugen Brikcius. Po konferenci následoval hudební program Kapela Palety Vlasti, Hadí Blues s Janou teflíãkovou a na závûr Mário Bihari a pfiátelé. Konferenci pfiedcházela vernisáï obrazû a kreseb z Malé Strany v galerii Felix Figura.

9 kck_rep :17 Stránka 7 Sobotní program byl zahájen dvûma procházkami po Malé Stranû. Brána na Kampu stfied svûta byla otevfiena ve za znûní bubnû a sboru gymnázia Jana Nerudy. Poté se prûvod odebral do samotného parku, kde byl celé odpoledne velmi pestr program. Mlad í úãastníci happeningu si mohli zahrát lacrosse, kuliãky, hru kubb, skládat origami, vytvofiit si nûco z keramiky ãi malovat. Dospûlí si mohli poslechnout Pohfiební kapelu, Jifiího Dûdeãka a úter, OOZ, Asfaltov ráj a kapelu Ahmed má hlad ãi z doprovodného programu indonésk orchestr gamelan a kramáfiské písnû. Dále probûhla divadelní pfiedstavení pro dûti i dospûlé (divadlo Julie a spol., loutkové divadlo âeskoslovensko, Bohnická divadelní spoleãnosti, divadlo Tondy Novotného a divadla e eto). V parku byla také ke shlédnutí v stava fotografií staré Kampy a okolí, která byla na Kampû vystavena do 7. dubna 2009, ãi v stava kresleného humoru. Sobotního programu se zúãastnilo pfies 3000 náv tûvníkû. Cel happening se velmi vydafiil a to i díky krásnému poãasí, které nám pfiálo, a první jarní den byl tak opravdu pln slunce, veselí a tance. Vstup na v echny uvedené akce byl zdarma. Nad celou akcí prevzali zá titu primátor mûsta Prahy Pavel Bém a starosta Prahy 1 Petr Hejma. První malostranské vinobraní Dozvuky horàáck ch slavností V sobotu 19. záfií 2009 uspofiádalo Komunitní centrum Kampa První malostranské vinobraní dozvuky horàáck ch slavností. Na pfiípravû se podíleli dále Biograf Letní poloha, kavárna Ml nská, TURAS, Muzikanti z Kampy a agentura Antonína Vrby z HorÀácka. Vinobraní se konalo v samotném parku Kampa a ve veãerních hodinách na Baráãnické rychtû. Vystoupily zde nejlep í cimbálové muziky, sbory a taneãníci z HorÀácka spolu se Slováck m krúïkem. Cel program zaãal sklizní malostranského vína a následoval bohat hudební a taneãní program aï do veãerních hodin. Byl to jedineãn záïitek, neboè hráli nejlep í muzikanti z HorÀáck ch slavností, vãetnû Martina Hrbáãe, KubíkÛ a mnoha dal ích. Souãástí vinobraní byla i v stava velkoformátov ch fotografií z oblasti HorÀácka, která byla vystavena pfiímo v parku. Zde také mohli náv tûvníci degustovat vína, burãák ãi ochutnat klobásky a dal í speciality. Díky krásnému poãasí, otevfienosti HorÀákÛ a také PraÏanÛ se celé vinobraní velmi povedlo a plánujeme ho v roce 2010 zopakovat. Nad Prvním malostransk m vinobraním pfievzala zá titu senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzenberg a starosta Mâ Praha 1 Petr Hejma. Kurzy pro dospûlé, 2. pololetí 2008/2009 Pondûlí 20:30 21:30 Orientální tanec / pokroãilé Úter 18:00 20:00 Zpívání sbor Kampáni 20:00 KC Kino Stfieda 20: Aerobic s Terkou 19:30 besedy / v tvarné dílny âtvrtek 18:00 19:30 Africké bubny / pokroãilí (Jakub Severin) 19:30 21:00 Africké bubny / zaãáteãníci (Jakub Severin) Nedûle 19:00 21:00 Bubnování dïembé (PaeDr. Lubomír Holzer)

10 kck_rep :17 Stránka 8 Kurzy pro dospûlé, 1. pololetí 2009/2010 Pondûlí 19:00 20:00 Orientální tanec / zaãáteãnice 20:30 21:30 Orientální tanec / pokroãilé Úter 18:00 20:00 Zpívání sbor Kampáni 20:00 KC Kino Stfieda 20:00 21:00 Aerobic s Terkou 19:00 21:00 Gamelan 19:30 besedy / v tvarné dílny âtvrtek 18:00 19:30 Africké bubny / pokroãilí (Jakub Severin) 19:30 21:00 Africké bubny / zaãáteãníci (Jakub Severin) Nedûle 18:00 20:00 Bubnování dïembé (PaeDr. Lubomír Holzer) Program Komunitního centra Kampa v roce 2009 Úter 6. ledna 18:30 Sobota 10. ledna 16:00 Úter 13. ledna 20:00 âtvrtek 15. ledna 19:30 Nedûle 18. ledna 19:00 Pondûlí 19. ledna 18:30 Úter 20. ledna 20:00 Stfieda 21. ledna 19:00 Sobota 24. ledna 9:30 11:30 Sobota 24. ledna 16:00 Nedûle 25. ledna 19:00 Úter 27. ledna 20:00 Chtûla jsem b t cikánkou... beseda s Pavlou Jazairi Divadélko Romaneto: O dvanácti mûsíãkách Filmové projekce Komunitního centra: Kurz negativního my lení (reïie Bard Breien) Rodiãovsk klub: Snacha a tch nû Veãerem provází: Mgr. Martina Tichá Bubenická dílna s Lubomírem Holzerem Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem Filmové projekce Komunitního centra: Nikde v Africe (reïie Caroline Link) ZA SLUNÍâKEM DO TANZÁNIE... Aneb má první cesta do Afriky s Lucií Raku anovou Cviãení s Vûrou Powerjoga a cviãení s míãi Divadélko Anima Candida: Kde pfiespávají pohádky Bubenická dílna s Lubomírem Holzerem Filmové projekce Komunitního centra: Prolomit vlny (reïie Lars von Trier)

11 kck_rep :17 Stránka 9 Úter 3. února 20:00 Úter 10. února 20:00 Sobota 14. února 16:00 Pondûlí 16. února 18:30 Úter 17. února 20:00 âtvrtek 19. února 19:30 Úter 24. února 20:00 Sobota 28. února 16:00 Úter 3. bfiezna 20:00 âtvrtek 5. bfiezna 18:00 Sobota 7. bfiezna 16:00 Nedûle 8. bfiezna 19:00 Úter 10. bfiezna 20:00 Pátek 13. bfiezna 16:00 Sobota 14. bfiezna 16:00 Úter 17. bfiezna 20:00 Havana blues (reïie Benito Zambrano) Nadine (reïie Erik de Bruyn) Divadélko Pi koti: O princeznû a popletovi Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem Ukrutnû Èastni (reïie Henrik Ruben Genz) Rodiãovsk klub: Jak jsem se stala mace kou Veãerem provází: Mgr. Lenka Zajícová Control (reïie Anton Corbijn) Divadélko se tûpánkou Glogarovou a s v tvarnou dílniãkou Poustevna (reïie O. Provazník, M. Du ek) Beseda Ireny Koutské s poslankyní EP Janou Hybá kovou Divadélko Anima Candida: O malém rytífii Jurá kovi Zahájení nového kurzu Bubenické dílny s Lubomírem Holzerem Grbavica (reïie Jasmila ÎbaniÊ) Rodiãovsk klub: Dûtská v Ïiva Pfiedná í: Barbora Pachtová, nutriãní poradkynû, studio Promûna Divadélko Romaneto: Velikonoãní pohádka Kachní sezona (reïie Fernardo Eimbcke)

12 kck_rep :17 Stránka 10 Pátek a sobota bfiezna Kampa stfied svûta Slavnost, konferenci, pouè a happening na oslavu jedineãnosti KAMPY Nedûle 22. bfiezna Semináfi CHCETE PRO SVÉ DÍTù TO NEJLEP Í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter 24. bfiezna 20:00 Shortbus (reïie John C. Mitchell) Nedûle 29. bfiezna SEMINÁ : Antistresov 10:00 17:00 pfiedná í Mgr. J. Dvofiáková, J. Pi torová Úter 31. bfiezna 20:00 Pátek 3. dubna 16:00 Sobota 4. dubna 9:00 16:00 Nedûle 5. dubna 15:00 Úter 7. dubna 20:00 Úter 14. dubna 20:00 Stfieda 15. dubna 10:00 René (reïie Helena Tfie tíková) Rodiãovsk klub: Síla zelen ch potravin Pfiedná í: Dita Ebrová, poradkynû v oblasti Ïivotního stylu SEMINÁ : Kde brát, abych mohl dávat, Stfiedisko náhradní rodinné péãe VernisáÏ v stavy Li âching-ãao a kfiest CD knihy vystavují: Petr Hejtman, Milo Kim Houdek, Jitka Houdková, Radka Kulhánková, Miroslav Schmidt, Katefiina VodÀanská, Karel VodÀansk Ivetka a hora (reïie Vít Janeãek) Interview podle van Gogha (reïie Theo Van Gogh) Rodiãovsk klub: Dûtská v Ïiva Pfiedná í: Barbora Pachtová, nutriãní poradkynû, studio Promûna Stfieda 15. dubna Aerobic s Terkou 20:00 21:00 ukázková hodina zdarma Sobota 18. dubna 16:00 Úter 21. dubna 20:00 Divadlo Marky Míkové: Táta s mámou, máma s tátou Sluneãní stát (reïie Martin ulík)

13 kck_rep :17 Stránka 11 Nedûle 26. dubna SEMINÁ Jarky Dvofiákové a Ireny Librové 10:00 17:00 Sebepoznání, rozvoj profesního a soukromého Ïivota Úter 28. dubna 20:00 Úter 5. kvûtna 14:30 Úter 5. kvûtna 20:00 Stfieda 6. kvûtna 10:00 Distrikt! (reïie Áron Gauder) Svátek matek zpívaly a tanãily dûti ze Z Malostranská pod vedením paní vychovatelky Terezie Omesové. ZároveÀ byla zahájena v stava obrázkû. Obãan Havel (reïie Pavel Kouteck, Miroslav Janek) Rodiãovsk klub: Aromatoterapie Pfiedná í: Veronika âíïková Úter 12. kvûtna Velká s rová nakládaãka 18:30 22:30 Ochutnávky, hodnotné (nejen) s rové ceny, DJ David tûrbáãek âtvrtek 14. kvûtna 14:00 18:00 Pátek 15. kvûtna 18:30 Úter 19. kvûtna 20:00 Úter 26. kvûtna 16:00 Sobota 30. kvûtna 16:00 Úter 2. ãervna 20:00 Sobota 6. ãervna 16:00 Nedûle 7. ãervna 10:00 17:00 Úter 9. ãervna 20:00 Den otevfien ch dvefií KC Kampa VernisáÏ v stavy Trochu jin ma oãima Grbavica (reïie Jasmila Zbanic) VernisáÏ v stavy studia Oáza Asociace DAMM: Îabí pfiíbûhy Vítejte v KLDR (reïie Linda Jablonská) Anima Candida: Pohádky z kouzelného kabátu SEMINÁ Jarky Dvofiákové a Jany Pi torové Mezilidská komunikace: jak lépe vycházet s lidmi Persepolis (reïie Vincent Paronnaud)

14 kck_rep :17 Stránka 12 Nedûle 14. ãervna Poznávejme âínu 14:00 17:00 Zábavn i pouãn program pro malé i vût í dûti (pofiádá âesko-ãínská spoleãnost) Úter 16. ãervna 20:00 Dítû (reïie Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne) Sobota 20. ãervna United Islands of Prague 11:00 19:00 V tvarná, keramická a hudební dílna, jarmark a dal í aktivity pro dûti i dospûlé Nedûle 21. ãervna 14:00 22:00 âtvrtek a pátek 11. a 12. záfií Pondûlí 14. záfií 19:00 Sobota 19. záfií TataFest RefuFest obãanské sdruïení Berkat pofiádá jiï 4. roãník kulturnû spoleãenského happeningu Ukázková hodina zdarma orientální tanec pro záãáteãnice kurz pak kaïdé pondûlí PRVNÍ MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ (odpoledne v parku Kampa) a DOZVUKY HOR ÁCK CH SLAVNOSTÍ (veãer v Baráãnické rychtû) :15 FILMOV KLUB NA NÁPLAVCE U HERGETOVY CIHELNY promítání filmû kaïd den (BIOGRAF LETNÍ POLOHA Petr PO VIC, kavárna Ml nská a KCKampa) Úter 6. fiíjna 20:00 Úter 13. fiíjna 20:00 Sobota 17. fiíjna 16:00 Úter 20. fiíjna 20:00 Stfieda 28. fiíjna 14:00 17:00 MuÏ na lanû (reïie James Marsh) âeská RAPublika (reïie Pavel Abrahám) divadelní spolek KRASOHLED : LOUPEÎNICKÁ POHÁDKA Romance a cigarety (reïie John Turturro) Multikulturní odpoledne pro dûti: Africká dílna, âínská dílna, Libanonská dílna, Rumunská dílna, Ruská dílna, Vietnamská dílna

15 kck_rep :17 Stránka 13 Stfieda 28. fiíjna 14:00... Dialog kultur 2009 KC Kampa a Kavárna Ml nská: Festival vûnovan stfietávání a prolínání rozliãn ch kultur, jazykû a náboïenství v âeské republice. Nedûle 1. listopadu Semináfi CHCETE PRO SVÉ DÍTù TO NEJLEP Í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter 3. listopadu 20:00 Stfieda 11. listopadu 18:00 Úter 10. listopadu 20:00 Pátek 20. listopadu 16:00 Úter 24. listopadu 20:00 Úter 1. prosinec 20:00 Sobota 5. prosince 16:30 Úter 8. prosince 20:00 Nedûle 13. prosince 14:00 Úter 15. prosince 18:00 MILO FORMAN: CO Tù NEZABIJE... (reïie Miloslav MÍDMAJER) Beseda s ekonomem Tomá em Sedláãkem Babiãka (reïie Zuza PIUSSI) VernisáÏ v stavy v hernû KC Tisk linorytû na textil Karamazovi (reïie Petr ZELENKA) AfoÀka uï nechce pást soby (reïie Martin Ry av ) Tradiãní Mikulá ská pro dûti v KC Kampa Domov (reïie Margareta Hruza) Plavení svûtel se Sv. Lucií v KC Kampa Pfiedvánoãní dûtsk filmov klub KCK: Na pûdû aneb Kdo má dneska narozeniny? (reïie Jifií Bárta)

16 kck_rep :17 Stránka 14 Finanãní zpráva Komunitní centrum v roce 2009 získalo granty a podporu od tûchto institucí: MPSV Dotace ze státního rozpoãtu nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2009 Mûstská ãást Praha 1 Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2009 spolková ãinnost Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2009 kultura Pfiehled zdrojû financování projektu za rok 2009 Zdroj Poskytnuté finanãní Podíl zdroje na financování prostfiedky (v Kã) projektu (v %) MPSV Kã 17 Obec Kã 43 Sponzorské dary Kã 9 Pfiíjmy od uïivatelû Kã 31 Poãáteãní zûstatek: Kã Pfiíjmy: dotace MPSV Kã granty Mûstská ãást Praha Kã sponzorské dary Kã pfiíjmy z vlastní ãinnosti pobytné Kã kurzy Klubovna Kã kurzy MC Kã vstupné (divadla, filmov klub apod.) Kã pronájem Kã ostatní pfiíjmy nefinanãní podpora v hodnotû Kã celkem Kã

17 kck_rep :17 Stránka 15 V daje: osobní náklady, honoráfie Kã materiálové náklady potraviny Kã kanceláfiské potfieby Kã vybavení DDHM Kã jiné materiálové náklady (drogerie apod.) Kã nemateriálové náklady energie Kã opravy Kã cestovné 156 Kã spoje Kã nájemné Kã kolení, kurzy Kã ostatní sluïby Kã ostatní náklady (propagace, tisk, apod.) Kã celkem Kã Podûkování Centrum by nemohlo vzniknout a fungovat bez pomoci a finanãní podpory mnoha jednotlivcû i organizací. Tûm v em patfií na e velké díky. Velké díky patfií pfiedev ím v em dobrovolníkûm, ktefií nezi tnû Komunitnímu a matefiskému centru vûnují svûj ãas a energii. Centrum, to je práce mnoha lidí, ktefií vûnují svou energii a voln ãas ve prospûch spoleãného zájmu. Dûkujeme také Mûstské ãásti Praha 1 za vstfiícn postoj k na im potfiebám a poïadavkûm. Za bezplatné poskytnutí práv k uvedení filmû dûkujeme autorûm Margaretû HrÛza, Gabriele Kontra, Danovi Krame ovi, Karlu âtveráãkovi a filmovému festivalu Jeden svût. Spolupracovníci a dobrovolnick t m: Tereza âechová a Pfiemysl âech, Blanka Fialová, Irena Ha ková, Andrea HÛlová, Katka Jaro ová, Sylva Kollerová, Barbara Kopecká, Ivona Kotulová, Kamila KoÏichová, Edita Kytková, Jura Lom, Jitka Michalãíková, Daniela NároÏníková, Ráchel Paslerová, tûpánka Pûnkavová, Pavla Petrová, Ivana Pokorná, Alena Pfiíhodová, Linda Psohlavcová, Kristin La Ronca, Markéta Schubertová, Gábina imková, Martina Tichá, Arno tka. TÛmová, Kamila VodráÏková, Vojtûch Vot pka, Iveta Wollerová, Barbora Zárubová, Iva Zárybnická, Lucie Zuda.

18 kck_rep :17 Stránka 16 Sponzofii Projekt Komunitního a matefiského centra v roce 2009 dále podpofiili: Waldorfská kola Mûstská ãást Praha 1 Vojanovy sady pan Jindfiich Pavli paní Eva JÛzová paní Katefiina Kavková Catalpa uïitá fiemeslná tvorba Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Exekutorsk úfiad Praha 2 JUDr. Ale Bayer Unilever âr, s.r.o. pan âestmír Horák Kavárna Ml nská Na e spfiátelené organizace: SíÈ matefisk ch center âlovûk v tísni Nová trojka Jabok Spiralis Oáza Multikulturní centrum Kontaktní a identifikaãní data název organizace: Komunitní centrum Kampa ãíslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláfie: U Sovov ch ml nû 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: IâO: bankovní spojení: âeská spofiitelna, Mostecká, Praha 1 ãíslo úãtu: /0800 webové stránky:

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, po dal ím roce pûsobení v budovû koliãky pfiichází na e obãanské sdruïení s dal ím shrnutím své ãinnosti. V roce 2008 jsme

Více

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa,

Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, zpráva.o 17.11.2008 17:18 Stránka 1 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, Jsou tomu jiï témûfi dva roky, kdy jsme poprvé otevfieli dvefie na eho Centra a zahájili

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Adresa: Albrechtická 414, 434 01 Most Telefon: 603 707 310 e-mail: program@svc-most.cz

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Informace: telefon 380 711 601 mobil 605 970 170, 734 228 025 reditel@ddmck.cz www.ddmck.cz Najdete nás také na facebooku!

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1. V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE

VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1. V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 2 VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 3 1 PROXIMA SOCIALE Jaké je na

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava První kamarádství Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000 Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Semináfi pro rodiãe Jak vidí na e dítû T m praïského Stfiediska

Více

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) www.tisnov.cz Vy lo 12. 10. 2011

roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) www.tisnov.cz Vy lo 12. 10. 2011 roãník XXI. fiíjen 2011 ãíslo 17 Nastupující generace ti novsk ch stárkû. (Foto L. Beranová) Vy lo 12. 10. 2011 www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Babí léto bylo tentokrát opravdu vydafiené. A to nejen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-29-011-14 Přehled finančních příspěvků poskytnutých jednotlivým žadatelům o grant v oblasti kultury na rok 2014 Poř. č. 1. 2. Předkladatel Sdružení

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-006-15 Poskytnutí dotací - kultura 2015 Poř. č. 1. Předkladatel Název projektu Požadováno na Sdružení hasičů Kulturní aktivity Čech,Moravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

L I S T Y. fiíjen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. fiíjen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.9.2009 9:51 Stránka 1 L I S T Y 10 2009 fiíjen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Michal Urban ze Svazu letcû âr spoleãnû s redaktory ListÛ Prahy 14 si prohlíïejí signální

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 Odbor školství a kultury V Písku dne: 04.12.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o specifikaci kulturních činností objednaných dle Přílohy č. 1 Smlouvy

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Hudební dění v Polné a okolí 243

Hudební dění v Polné a okolí 243 Hudební dění v Polné a okolí 243 XIV. Dětský sborový zpěv Historie dětského sborového zpěvu se začíná v Polné psát v roce 1935. U jeho začátků stál Bohuslav Fišer, který v té době shromáždil dětský sbor

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

OBSAH. Úvod 15. Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21

OBSAH. Úvod 15. Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21 OBSAH Úvod 15 PÁR SLOV O HISTORII MUZIKOTERAPIE 17 Pravek 17 Starověk 18 Středověk 19 Renesance a novověk 20 17. a 18. století 20 19. a 20. století 20 Současnost 21 TEORETICKÁ ČÁST - PŘÍPRAVA A VEDENÍ

Více

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu

Výše požadované dotace. Celkové náklady akce. v Kč v Kč v Kč. září - říjen 2007 31 500 22 500 15 000 září - říjen 2007 honoráře, autorská práva filmu Žádosti o poskytnutí dotace z kulturního fondu - 3. kolo roku na akce zahájené v období od 1. října do 31. března (příjem žádostí do 31. srpna do 14:00 hodin) Č. Žadatel Název akce Termín akce 1 2 3 4

Více

Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška Místnost: 21 - Učebna č. 21 ve 3. posch. Třída: 2PA - Podnikání (rok nástupu 2012) ZIKMUND LADISLAV VÝDUCHOVÁ PETRA VILÍMKOVÁ TEREZA VARGOVÁ NIKOLA TOMANOVÁ MICHAELA TODÁKOVÁ OLGA ŠTĚDRONSKÝ ROBIN ŠÍSTKOVÁ

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Dûtské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 414 80 511 Linka dûvûry: 2 41 48 41 49 e-mail: dkc@ditekrize.

Dûtské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 414 80 511 Linka dûvûry: 2 41 48 41 49 e-mail: dkc@ditekrize. Dûtské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 414 80 511 Linka dûvûry: 2 41 48 41 49 e-mail: dkc@ditekrize.cz www.ditekrize.cz ã.ú.: 9990099900/0600 1 VáÏení, v roãní

Více

Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015

Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015 Česká kuţelkářská asociace ZPRAVODAJ 2.KLZ skupina A Ročník 2014/15 Číslo : 16 Trutnov 22.03.2015 Druţstvu SKK Rokycany stačí k vítězství ve skupině a postupu do 1. KLZ v posledních dvou zápasech získat

Více

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

2OO4 VODNÍ TOKY. ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 23. - 24. LISTOPADU 2004 HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚâASTÍ 1. CIRKULÁ A V ZVA K P ÍSPùVKÒM A PRESENTACÍM FIREM VODNÍ TOKY 2OO4 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD A TECHNICKÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH 23. - 24. LISTOPADU 2004

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

LISTY. 2006 únor. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. foto: Jana Kanûrová a archiv. Kyjsk rybník z v ky.

LISTY. 2006 únor. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. foto: Jana Kanûrová a archiv. Kyjsk rybník z v ky. Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 1 2 LISTY 2006 únor MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Kyjsk rybník z v ky. foto: Jana Kanûrová a archiv Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 2 LEDNOVÝ KALEIDOSKOP

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16

Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Roãník XX. Záfií 2010 ãíslo 16 Slavnostní otevfiení a zpfiístupnûní zrekonstruovaného parku u Z Smí kova. Park bude otevfien ve v ední dny od 8 do 17 hodin. Foto: L. Vlasáková www.tisnov.cz Radnice informuje

Více

LISTY. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Miminko v náruãí je ãtyfiicetitisící obãánek Prahy 14.

LISTY. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. Miminko v náruãí je ãtyfiicetitisící obãánek Prahy 14. 01-05_P14 28.5.2007 13:28 Stránka 1 6 LISTY 2007 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Miminko v náruãí je ãtyfiicetitisící obãánek Prahy 14. BlíÏe na str. 2. foto: vok 01-05_P14

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: úterý 20. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:30 Denní vyhlášení výsledků: 11:45 Daniel Bárta (4.A) sp. - Český jazyk a 7:40 8:00 Mgr. Iva Urbanová / Mgr. Eliška Bartoňová / sp. - Anglický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 7 Noc s Andersenem v knihovnû www.tisnov.cz Vy lo 13. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 7 Noc s Andersenem v knihovnû www.tisnov.cz Vy lo 13. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 7 Noc s Andersenem v knihovnû Vy lo 13. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo starosty Jaro je v Ti novû jiï v plném proudu. Krásn je pohled na kvetoucí stromy i zelenající se

Více

âíslo 2 ROâNÍK 11 ÚNOR 2005 âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Zimní pohledy na na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková

âíslo 2 ROâNÍK 11 ÚNOR 2005 âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Zimní pohledy na na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková âíslo 2 ROâNÍK 11 ÚNOR 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 Zimní pohledy na na i mûstskou ãást Foto: Marie ZdeÀková 2 ÚNOR 2005 Zajímavá v stava na radnici JiÏ po esté se ná radniãní ãasopis Hlasatel

Více

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz

U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz U V stavi tû 1429 370 05 âeské Budûjovice telefon/fax: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz KROUÎKY ZÁJMOVÉ 2013-2014 kola LyÏafiská tábory Pfiímûstské Aktuální nabídku krouïkû

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více