V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok"

Transkript

1 kck_rep_ob :11 Stránka 1 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 V roãní zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2009 Redakce Olga Lomová a Markéta Nová. Grafická úprava a sazba Lída Nováková. Vydalo Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1 v roce 2010.

2 kck_rep_ob :11 Stránka 3 Milí rodiãe, náv tûvníci a pfiíznivci Komunitního a matefiského centra Kampa, uplynul tfietí rok pûsobení KCK v domeãku na Kampû a k na í velké radosti právû v tomto roce se ledy pohnuly. Magistrát hlavního mûsta Prahy pfievedl budovu do vlastnictví Mûstské ãásti Praha 1 vãetnû doporuãení, aby zûstala zachována dosavadní ãinnost KCK, které jiï od roku 2006 má budovu v pronájmu. Starosta i zastupitelstvo tento návrh pfiijali a na e snaïení dostalo koneãnû stabilní právní základy. Kromû tûchto pozitivních událostí a samozfiejmû vãetnû pravidelného a jiï zaïitého programu se na e sdruïení pustilo do organizování vût ích kulturních akcí v parku Kampa urãen ch pro irokou sousedskou pospolitost a zároveà ífiení slávy Kampy. Byla to jarní kulturní událost Kampa stfied svûta a podzimní Malostranské vinobraní a dozvuky horàáck ch slavností v Praze. Organizaci tûchto akcí bychom samozfiejmû sami nezvládli a podílela se na nich celá fiada malostransk ch organizací a konaly se pod zá titou v znamn ch politick ch ãinitelû. Vûfiíme, Ïe KCK bude stále plné energie a i v dal ím roce bude tû it v echny své pfiíznivce i ãleny. V konn t m

3 kck_rep :17 Stránka 1 Poslání a cíle Komunitní centrum Kampa (KCK) je nezisková organizace zaloïená v r s cílem zachovat a rozvíjet sousedskou pospolitost v Praze 1 a podílet se na vytváfiení prostfiedí pfiíznivého pro Ïivot obãanû, vãetnû ochrany Ïivotního prostfiedí. Hlavní ãinnost KCK se odvíjí ve dvou smûrech v Matefiském centru, kde jsou cílovou skupinou dûti v pfied kolním vûku a jejich rodiãe, a v Klubovnû, kde KCK pfiipravuje program pro mládeï a pro dospûlé. KCK se také zapojuje do projektû pofiádan ch dal ími organizacemi podobného zamûfiení a spolupracuje s Mâ Praha 1, která nad nûkter mi projekty KCK pfievzala zá titu. Matefiské centrum je ãlenem celostátní sítû Matefisk ch center. Sídlo KCK a organizace ãinnosti KCK pûsobí v budovû b valé kolky na Kampû (Praha 1, U Sovov ch ml nû 3). Budova, dfiíve v majetku Magistrátu hl. mûsta Prahy, je nyní majetkem Mûstské ãásti Praha 1 a KCK je zde v nájmu. âinnost Komunitního centra Kampa podle stanov (viz fiídí tfiíãlenn v konn t m, volen valnou hromadou, v roce 2009 ve sloïení: Alena Kopecká Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Mgr. Markéta Nová A dozorãí rada: Mgr. Barbara Kopecká, Kamila VodráÏková, Barbora Zárubová Od podzimu 2009 zaji Èuje provoz koordinátor, se kter m spolupracuje t m dobrovolníkû, jimï obzvlá È patfií velk dík a bez nichï by cel projekt tûïko dosáhl úspûchu. âinnost v roce 2009 Matefiské centrum Matefiské centrum pracuje na principu dobrovolnictví a v souladu se zásadami celostátní Sítû matefisk ch center (viz Pût dní v t dnu nabízí za poplatek 30 Kã moïnost pobytu v hernû pro rodiãe s mal mi dûtmi. Poplatek slouïí k úhradû nezbytn ch potfieb souvisejících s provozem herny. Zvlá tû v období zimních mûsícû a za patného poãasí je herna hojnû nav tûvována a slouïí jako hfii tû pod stfiechou. Náv tûvnost dosáhla prûmûrného poãtu 96 osob t dnû (období prázdnin, kdy je herna zavfiená, není do prûmûru zapoãteno).

4 kck_rep :17 Stránka 2 Herna je otevfiena: Pondûlí 9:30 11:30 15:00 18:00 Úter 9:30 11:30 15:00 18:00 Stfieda 9:30 11:30 15:00 18:00 âtvrtek 9:30 11:30 15:00 18:00 Pátek 9:30 11:30 Náv tûvnost herny Matefiského centra Kampa v roce 2009 mûsíc poãet rodiãû poãet dûtí (= rodin) leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen prázdniny záfií fiíjen listopad prosinec celkem Kurzy Matefiské centrum organizuje pravideln program kurzû zamûfien ch na v tvarnou, hudební a pohybovou v chovu pro dûti od 3 mûsícû do 5 let. Cílem je jednak, aby kurzy bylo rûznorodû zamûfiené a zároveà finanãnû pfiístupné. Kurzy probíhají ve dvou pololetích fiíjen leden a únor kvûten/ãerven a jsou vedeny zku en mi lektory. Nov kolní rok pfiinesl na podzim roku 2009 nové lektorky a kurzy se nepatrnû pozmûnily. SnaÏili jsme se ov em vyhovût zájmu uïivatelû. Kurzy pro dûti, 2. pololetí 2008/2009 Pondûlí 16:00 16:45 Kids Company / 3 4 years / Kristin Úter 9:30 10:30 Puleãci / 6 9 mûsícû / Iveta 10:30 11:30 Rosniãky / mûsícû / Iveta 14:00 14:45 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 15:00 15:45 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 16:00 16:45 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hud. kola YAMAHA 17:00 17:45 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hud. kola YAMAHA

5 kck_rep :17 Stránka 3 Stfieda 9:30 10:30 Îabáci I / mûsícû / Iveta 10:30 11:30 Îabáci II / mûsícû / Iveta 17:00 17:45 Háìata / 3 5 let / Iva âtvrtek 9:30 10:30 Je tûrky I / 2 3 roky / tûpánka 10:30 11:30 Je tûrky II / 2 3 roky / tûpánka 15:00 16:00 Duhové odpoledne (1 5 let) Pátek 9:30 10:15 První krûãky k hudbû / 18 mûsícû 4 roky / hudební kola YAMAHA 10:30 11:15 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA Sobota od 16:00 odpolední program pro dûti divadlo, promítání pohádek Popis kurzû: Puleãci, Rosniãky, Îabáci rytmické cviãení pro rodiãe a dûti s fiíkankami a písniãkami, cviãení na gymnastick ch balonech, pfiekáïkové dráhy, jednoduché v tvarné hrátky, povídání o zajímav ch tématech souvisejících s v vojem dûtí. Kontakt: Iveta Wollerová Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji, zamûfiení na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Kontakt: tûpánka Pûnkavová Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let.cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Kontakt: Iva Zárybnická Duhové odpoledne v tvarka pro dûti kreslení a malování rûzn mi v tvarn mi technikami pro dûti od jednoho roku s rodiãi. Kontakt: Kids Company (3 6 year) Kids Co. is an after school program aimed to help bilingual preschoolers improve their ability to play and learn in English. The goal of the course is to create a fun and easygoing atmosphere where kids have fun while learning. We will practice simple preschool level topics such as learning our ABCs, the days of the week, the seasons of the year, etc... In addition, we will explore more complex concepts like acceptance, kindness, sharing, safety and being responsible (just to name a few). The course is intended for 3 6 year olds already fluent in English. Kontakt: Kristin Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola (www.yamahaskola-praha.cz), První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch

6 kck_rep :17 Stránka 4 a pracovních ãinností). Ve skupinû je ve skupinû 8 12 dûtí a doprovodu rodiãe. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola (www.yamahaskola-praha.cz), Ceny kurzû: Puleãci, Rosniãky, Îabáci, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70,- Kã/ hod. Pro dûti jsme také pokraãovali v organizaci sobotních divadelních pfiedstavení. Kurzy pro dûti, 1. pololetí 2009/2010 Pondûlí 16:00 16:45 Háìata / 3 5 let / Iva Úter 9:30 10:30 Robátka / 4 18 mûsícû / hudební kola YAMAHA 10:30 11:30 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA 16:00 17:00 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA 17:00 18:00 První krûãky k hudbû / 18mûsícÛ 4 roky / hud. kola YAMAHA Stfieda 9:30 10:30 Je tûrky I / 2 3 roky / tûpánka 10:30 11:30 Je tûrky II / 2 3 roky / tûpánka 15:00 16:00 Barevn svût (v tvarné odpoledne) / 3 4 let / Iveta 16:00 17:00 Barevn svût (v tvarné odpoledne) / 4 6 let / Iveta âtvrtek 9:30 10:15 Svût lka / 3 8 mûsícû / Klára 10:30 11:15 Svût lka / 9 15 mûsícû / Klára 15:00 16:00 Andûlíãci / 2 3 roky / Arno tka 16:00 17:00 Andûlíãci / 2 3 roky / Arno tka Pátek 9:30 11:30 Klub kavárensk ch matek / Ráchel Sobota 10:30 14:00 Saturday Kids Club / Kristin and Class Acts od 16:00 odpolední program pro dûti divadlo, promítání pohádek Popis kurzû: âervíãci/svût lka Hraní s dûtmi formou básniãek, fiíkadel a písniãek a cviãení na balonech v souladu s jejich psychomotorick m v vojem. Inspirace pro rodiãe, jak si s dûtmi dennû hrát, cviãit a v estrannû je rozvíjet. V rámci kaïdé hodiny je náplà informace pro rodiãe (aktuálnû podle vûku a problémû k fie ení), hra na hudební nástroje, tvofiení (v souladu s roãním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslû a fieãi. Kontakt: Klára Opli tilová pfiihlá ky SMS na tel.: Svût lka/andûlíãci Lidové fiíkanky a zpívánky posilující kontakt, pozornost a rytmus, v doprovodu hudebních nástrojû a taneãkû. Na závûr chvíle pro maminky... Kontakt: Arno tka

7 kck_rep :17 Stránka 5 Je tûrky pohybové a rytmické hry pro dûti 2 3 roky s rodiãi. íkadla, taneãky, písniãky, hry s drobn mi orffov mi nástroji a spoleãné vyrábûní. Program je zamûfien na psychomotorick v voj dítûte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítû. Kontakt: tûpánka Pûnkavová Háìata pohybov krouïek pro dûti od 3 do 5 let.cviãení provázené písniãkami, fiíkankami a hrami. Cílem krouïku je rozvíjet dûtskou psychomotoriku a hudební vnímání, nenucen m zpûsobem ve formû her. KrouÏek probíhá bez pfiímé úãasti rodiãû. Kontakt: Iva Zárybnická Barevn svût svût pro dûti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkou íme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a tfieba se projdeme i pohádkov m krajem. KrouÏek pro dûti od 3 do 6 let, ve kterém si vyzkou ejí rûzné v tvarné techniky, a co dokáïou nás moïná pfiekvapí... Kontakt: Iveta Saturday Kids Club programy pro dûti mluvící anglicky, ale letos také pro ãeské dûti uãící se anglicky. KaÏd t den bude vûnován jednomu níïe popsanému tématu. Aktuální program naleznete na Mr. Snooze s Storytime (for children fluent in English) Mr. Snooze is back with stories aimed at kids aged 3 6. The show includes puppets, songs, books, and a craft at the end. Mr. Snooze s Storytime (for non-english speaking children) same old Sleepy Mr. Snooze, but this will be a special program for Czech kids who are learning English (aimed at kids aged 5 7) Kid s Co kids aged 5 12 are invited to travel around the world, going on an adventure to a different part of the world once a month. Dance, food, music, stories, acceptance of differences, respect of other cultures... all will be part of this exciting new course, led by Kristin Parpel. Children should be fluent in English. Weekend with Cookie Meet Cookie, an English speaking puppet, who will teach English to Czech children through song, stories, play. This new course is for kids aged 3 5 who are just starting to learn English. Forest Drama Days Kids aged 5 8 will create fairy tale adventures in the beautiful Sarka Forest under the guidance of drama leaders creating a story together, making costumes, and finally having a show for younger kids and parents! In the afternoon, younger kids will be able to come on the magical excursion performed by their older friends. Kontakt: Kristin Robátka (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 4 (!!!) do 18 mûsícû. Dûti v krouïku získávají první elementární povûdomí o hudbû, prostfiednictvím spoleãného zpûvu, poslechu hudby a hudebnû-pohybov ch her. Doporuãen vûk je od 4 do 18 mûsícû, ve skupinû je 8 12 dûtí v doprovodu jednoho z rodiãû. Kontakt: Ivana Váchová, Yamaha hudební kola (www.yamahaskola-praha.cz), První krûãky k hudbû (Hudební kola YAMAHA) pro dûti od 18 mûsícû do 4 let. Obsahem krouïku jsou jednoduché tematické písnû, vyprávûní, hudebnû pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (vãetnû doplàujících v tvarn ch a pracovních ãinností). Ve skupinû je ve skupinû 8 12 dûtí a doprovodu rodiãe. Klub kavárensk ch matek otevfiená pfiátelská setkání matek se spoleãn mi zájmy, v tvarné dílniãky pro dûti.

8 kck_rep :17 Stránka 6 Ceny kurzû: Andûlíãci, âervíãci, Svût lka, Je tûrky, Háìata, Kids Company: 70 Kã/hod. Robátka, První krûãky k hudbû: 95 Kã/hod. Barevn svût: 100 Kã/v uková hod. Saturday Kids Club: Storytelling: 100 Kc per child/200 Kc per family (adults and children under 2 do not need to pay) Kid s Co: 300 Kc per child/500 Kc for two children in same family PLUS materials Forest Days: 350 Kc per child plus 100 Kc materials fee Weekend with Cookie: 100 Kc per child/200 Kc per family (adults and children under 2 do not need to pay) Mimo pravideln program Matefiské centrum pfiipravilo nûkolik úspû n ch kulturních akcí (Mikulá ká nadílka, Plavení svûtel jako oslava svátku svaté Lucie) a pfiipojilo se k dal ím akcím pofiádan m jin mi subjekty (United Islands of Prague, Dialog kultur, Refufest). Jako kaïd rok i v roce 2009 se konal Den otevfien ch dvefií. Klubovna Ve veãerních hodinách probíhají v klubovnû KCK veãerní kurzy pro mládeï a dospûlé (jóga, orientální tanec, hudební kurzy). Dále organizujeme pravideln filmov klub, pfiedná ky s promítáním, v tvarné dílny, v stavy a Rodiãovsk klub s pfiedná kami zamûfien mi na problémy v chovy dûtí. Vedle vlastních akcí jsme poskytli prostory také pro akce pofiádané ve spolupráci s dal ími organizacemi s cílem obohatit program pravideln ch besed pro mládeï a dospûlé. Dále jsme poskytli prostor pro pofiádání akcí zamûfien ch na multikulturní v chovu (Dialog kultur pofiad pro dûti ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha) a na podporu osob s mentálním postiïením (V stava prací klientû organizace Oáza). Kampa stfied svûta V pátek a v sobotu se na Kampû uskuteãnil první roãník dvoudenního happeningu Kampa stfied svûta. Celá akce mûla za cíl poukázat na jedineãnost Kampy, pfiipomenout genius loci tohoto místa a také oslavit pfiicházející jaro. Akci pofiádalo Komunitní centrum Kampa ve spolupráci s kavárnou Ml nská, Sokolem-âOS, Muzikanty s Kampy, TURAS a SOPMSH. V pátek probûhla v prostorách Michnova paláce konference na téma Kampa a její okolí. Své pfiíspûvky zde prezentovali vûdci, badatelé, amani, publicisté a umûlci. Konferenci uvádûl Eugen Brikcius. Po konferenci následoval hudební program Kapela Palety Vlasti, Hadí Blues s Janou teflíãkovou a na závûr Mário Bihari a pfiátelé. Konferenci pfiedcházela vernisáï obrazû a kreseb z Malé Strany v galerii Felix Figura.

9 kck_rep :17 Stránka 7 Sobotní program byl zahájen dvûma procházkami po Malé Stranû. Brána na Kampu stfied svûta byla otevfiena ve za znûní bubnû a sboru gymnázia Jana Nerudy. Poté se prûvod odebral do samotného parku, kde byl celé odpoledne velmi pestr program. Mlad í úãastníci happeningu si mohli zahrát lacrosse, kuliãky, hru kubb, skládat origami, vytvofiit si nûco z keramiky ãi malovat. Dospûlí si mohli poslechnout Pohfiební kapelu, Jifiího Dûdeãka a úter, OOZ, Asfaltov ráj a kapelu Ahmed má hlad ãi z doprovodného programu indonésk orchestr gamelan a kramáfiské písnû. Dále probûhla divadelní pfiedstavení pro dûti i dospûlé (divadlo Julie a spol., loutkové divadlo âeskoslovensko, Bohnická divadelní spoleãnosti, divadlo Tondy Novotného a divadla e eto). V parku byla také ke shlédnutí v stava fotografií staré Kampy a okolí, která byla na Kampû vystavena do 7. dubna 2009, ãi v stava kresleného humoru. Sobotního programu se zúãastnilo pfies 3000 náv tûvníkû. Cel happening se velmi vydafiil a to i díky krásnému poãasí, které nám pfiálo, a první jarní den byl tak opravdu pln slunce, veselí a tance. Vstup na v echny uvedené akce byl zdarma. Nad celou akcí prevzali zá titu primátor mûsta Prahy Pavel Bém a starosta Prahy 1 Petr Hejma. První malostranské vinobraní Dozvuky horàáck ch slavností V sobotu 19. záfií 2009 uspofiádalo Komunitní centrum Kampa První malostranské vinobraní dozvuky horàáck ch slavností. Na pfiípravû se podíleli dále Biograf Letní poloha, kavárna Ml nská, TURAS, Muzikanti z Kampy a agentura Antonína Vrby z HorÀácka. Vinobraní se konalo v samotném parku Kampa a ve veãerních hodinách na Baráãnické rychtû. Vystoupily zde nejlep í cimbálové muziky, sbory a taneãníci z HorÀácka spolu se Slováck m krúïkem. Cel program zaãal sklizní malostranského vína a následoval bohat hudební a taneãní program aï do veãerních hodin. Byl to jedineãn záïitek, neboè hráli nejlep í muzikanti z HorÀáck ch slavností, vãetnû Martina Hrbáãe, KubíkÛ a mnoha dal ích. Souãástí vinobraní byla i v stava velkoformátov ch fotografií z oblasti HorÀácka, která byla vystavena pfiímo v parku. Zde také mohli náv tûvníci degustovat vína, burãák ãi ochutnat klobásky a dal í speciality. Díky krásnému poãasí, otevfienosti HorÀákÛ a také PraÏanÛ se celé vinobraní velmi povedlo a plánujeme ho v roce 2010 zopakovat. Nad Prvním malostransk m vinobraním pfievzala zá titu senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzenberg a starosta Mâ Praha 1 Petr Hejma. Kurzy pro dospûlé, 2. pololetí 2008/2009 Pondûlí 20:30 21:30 Orientální tanec / pokroãilé Úter 18:00 20:00 Zpívání sbor Kampáni 20:00 KC Kino Stfieda 20: Aerobic s Terkou 19:30 besedy / v tvarné dílny âtvrtek 18:00 19:30 Africké bubny / pokroãilí (Jakub Severin) 19:30 21:00 Africké bubny / zaãáteãníci (Jakub Severin) Nedûle 19:00 21:00 Bubnování dïembé (PaeDr. Lubomír Holzer)

10 kck_rep :17 Stránka 8 Kurzy pro dospûlé, 1. pololetí 2009/2010 Pondûlí 19:00 20:00 Orientální tanec / zaãáteãnice 20:30 21:30 Orientální tanec / pokroãilé Úter 18:00 20:00 Zpívání sbor Kampáni 20:00 KC Kino Stfieda 20:00 21:00 Aerobic s Terkou 19:00 21:00 Gamelan 19:30 besedy / v tvarné dílny âtvrtek 18:00 19:30 Africké bubny / pokroãilí (Jakub Severin) 19:30 21:00 Africké bubny / zaãáteãníci (Jakub Severin) Nedûle 18:00 20:00 Bubnování dïembé (PaeDr. Lubomír Holzer) Program Komunitního centra Kampa v roce 2009 Úter 6. ledna 18:30 Sobota 10. ledna 16:00 Úter 13. ledna 20:00 âtvrtek 15. ledna 19:30 Nedûle 18. ledna 19:00 Pondûlí 19. ledna 18:30 Úter 20. ledna 20:00 Stfieda 21. ledna 19:00 Sobota 24. ledna 9:30 11:30 Sobota 24. ledna 16:00 Nedûle 25. ledna 19:00 Úter 27. ledna 20:00 Chtûla jsem b t cikánkou... beseda s Pavlou Jazairi Divadélko Romaneto: O dvanácti mûsíãkách Filmové projekce Komunitního centra: Kurz negativního my lení (reïie Bard Breien) Rodiãovsk klub: Snacha a tch nû Veãerem provází: Mgr. Martina Tichá Bubenická dílna s Lubomírem Holzerem Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem Filmové projekce Komunitního centra: Nikde v Africe (reïie Caroline Link) ZA SLUNÍâKEM DO TANZÁNIE... Aneb má první cesta do Afriky s Lucií Raku anovou Cviãení s Vûrou Powerjoga a cviãení s míãi Divadélko Anima Candida: Kde pfiespávají pohádky Bubenická dílna s Lubomírem Holzerem Filmové projekce Komunitního centra: Prolomit vlny (reïie Lars von Trier)

11 kck_rep :17 Stránka 9 Úter 3. února 20:00 Úter 10. února 20:00 Sobota 14. února 16:00 Pondûlí 16. února 18:30 Úter 17. února 20:00 âtvrtek 19. února 19:30 Úter 24. února 20:00 Sobota 28. února 16:00 Úter 3. bfiezna 20:00 âtvrtek 5. bfiezna 18:00 Sobota 7. bfiezna 16:00 Nedûle 8. bfiezna 19:00 Úter 10. bfiezna 20:00 Pátek 13. bfiezna 16:00 Sobota 14. bfiezna 16:00 Úter 17. bfiezna 20:00 Havana blues (reïie Benito Zambrano) Nadine (reïie Erik de Bruyn) Divadélko Pi koti: O princeznû a popletovi Muzikoterapie s PaedDr. Lubomírem Holzerem Ukrutnû Èastni (reïie Henrik Ruben Genz) Rodiãovsk klub: Jak jsem se stala mace kou Veãerem provází: Mgr. Lenka Zajícová Control (reïie Anton Corbijn) Divadélko se tûpánkou Glogarovou a s v tvarnou dílniãkou Poustevna (reïie O. Provazník, M. Du ek) Beseda Ireny Koutské s poslankyní EP Janou Hybá kovou Divadélko Anima Candida: O malém rytífii Jurá kovi Zahájení nového kurzu Bubenické dílny s Lubomírem Holzerem Grbavica (reïie Jasmila ÎbaniÊ) Rodiãovsk klub: Dûtská v Ïiva Pfiedná í: Barbora Pachtová, nutriãní poradkynû, studio Promûna Divadélko Romaneto: Velikonoãní pohádka Kachní sezona (reïie Fernardo Eimbcke)

12 kck_rep :17 Stránka 10 Pátek a sobota bfiezna Kampa stfied svûta Slavnost, konferenci, pouè a happening na oslavu jedineãnosti KAMPY Nedûle 22. bfiezna Semináfi CHCETE PRO SVÉ DÍTù TO NEJLEP Í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter 24. bfiezna 20:00 Shortbus (reïie John C. Mitchell) Nedûle 29. bfiezna SEMINÁ : Antistresov 10:00 17:00 pfiedná í Mgr. J. Dvofiáková, J. Pi torová Úter 31. bfiezna 20:00 Pátek 3. dubna 16:00 Sobota 4. dubna 9:00 16:00 Nedûle 5. dubna 15:00 Úter 7. dubna 20:00 Úter 14. dubna 20:00 Stfieda 15. dubna 10:00 René (reïie Helena Tfie tíková) Rodiãovsk klub: Síla zelen ch potravin Pfiedná í: Dita Ebrová, poradkynû v oblasti Ïivotního stylu SEMINÁ : Kde brát, abych mohl dávat, Stfiedisko náhradní rodinné péãe VernisáÏ v stavy Li âching-ãao a kfiest CD knihy vystavují: Petr Hejtman, Milo Kim Houdek, Jitka Houdková, Radka Kulhánková, Miroslav Schmidt, Katefiina VodÀanská, Karel VodÀansk Ivetka a hora (reïie Vít Janeãek) Interview podle van Gogha (reïie Theo Van Gogh) Rodiãovsk klub: Dûtská v Ïiva Pfiedná í: Barbora Pachtová, nutriãní poradkynû, studio Promûna Stfieda 15. dubna Aerobic s Terkou 20:00 21:00 ukázková hodina zdarma Sobota 18. dubna 16:00 Úter 21. dubna 20:00 Divadlo Marky Míkové: Táta s mámou, máma s tátou Sluneãní stát (reïie Martin ulík)

13 kck_rep :17 Stránka 11 Nedûle 26. dubna SEMINÁ Jarky Dvofiákové a Ireny Librové 10:00 17:00 Sebepoznání, rozvoj profesního a soukromého Ïivota Úter 28. dubna 20:00 Úter 5. kvûtna 14:30 Úter 5. kvûtna 20:00 Stfieda 6. kvûtna 10:00 Distrikt! (reïie Áron Gauder) Svátek matek zpívaly a tanãily dûti ze Z Malostranská pod vedením paní vychovatelky Terezie Omesové. ZároveÀ byla zahájena v stava obrázkû. Obãan Havel (reïie Pavel Kouteck, Miroslav Janek) Rodiãovsk klub: Aromatoterapie Pfiedná í: Veronika âíïková Úter 12. kvûtna Velká s rová nakládaãka 18:30 22:30 Ochutnávky, hodnotné (nejen) s rové ceny, DJ David tûrbáãek âtvrtek 14. kvûtna 14:00 18:00 Pátek 15. kvûtna 18:30 Úter 19. kvûtna 20:00 Úter 26. kvûtna 16:00 Sobota 30. kvûtna 16:00 Úter 2. ãervna 20:00 Sobota 6. ãervna 16:00 Nedûle 7. ãervna 10:00 17:00 Úter 9. ãervna 20:00 Den otevfien ch dvefií KC Kampa VernisáÏ v stavy Trochu jin ma oãima Grbavica (reïie Jasmila Zbanic) VernisáÏ v stavy studia Oáza Asociace DAMM: Îabí pfiíbûhy Vítejte v KLDR (reïie Linda Jablonská) Anima Candida: Pohádky z kouzelného kabátu SEMINÁ Jarky Dvofiákové a Jany Pi torové Mezilidská komunikace: jak lépe vycházet s lidmi Persepolis (reïie Vincent Paronnaud)

14 kck_rep :17 Stránka 12 Nedûle 14. ãervna Poznávejme âínu 14:00 17:00 Zábavn i pouãn program pro malé i vût í dûti (pofiádá âesko-ãínská spoleãnost) Úter 16. ãervna 20:00 Dítû (reïie Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne) Sobota 20. ãervna United Islands of Prague 11:00 19:00 V tvarná, keramická a hudební dílna, jarmark a dal í aktivity pro dûti i dospûlé Nedûle 21. ãervna 14:00 22:00 âtvrtek a pátek 11. a 12. záfií Pondûlí 14. záfií 19:00 Sobota 19. záfií TataFest RefuFest obãanské sdruïení Berkat pofiádá jiï 4. roãník kulturnû spoleãenského happeningu Ukázková hodina zdarma orientální tanec pro záãáteãnice kurz pak kaïdé pondûlí PRVNÍ MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ (odpoledne v parku Kampa) a DOZVUKY HOR ÁCK CH SLAVNOSTÍ (veãer v Baráãnické rychtû) :15 FILMOV KLUB NA NÁPLAVCE U HERGETOVY CIHELNY promítání filmû kaïd den (BIOGRAF LETNÍ POLOHA Petr PO VIC, kavárna Ml nská a KCKampa) Úter 6. fiíjna 20:00 Úter 13. fiíjna 20:00 Sobota 17. fiíjna 16:00 Úter 20. fiíjna 20:00 Stfieda 28. fiíjna 14:00 17:00 MuÏ na lanû (reïie James Marsh) âeská RAPublika (reïie Pavel Abrahám) divadelní spolek KRASOHLED : LOUPEÎNICKÁ POHÁDKA Romance a cigarety (reïie John Turturro) Multikulturní odpoledne pro dûti: Africká dílna, âínská dílna, Libanonská dílna, Rumunská dílna, Ruská dílna, Vietnamská dílna

15 kck_rep :17 Stránka 13 Stfieda 28. fiíjna 14:00... Dialog kultur 2009 KC Kampa a Kavárna Ml nská: Festival vûnovan stfietávání a prolínání rozliãn ch kultur, jazykû a náboïenství v âeské republice. Nedûle 1. listopadu Semináfi CHCETE PRO SVÉ DÍTù TO NEJLEP Í? 9:00 12:00 Jak se s dûtmi (ne)uãit 13:00 15:30 Jak vést dûti k pozitivnímu pfiístupu k Ïivotu Úter 3. listopadu 20:00 Stfieda 11. listopadu 18:00 Úter 10. listopadu 20:00 Pátek 20. listopadu 16:00 Úter 24. listopadu 20:00 Úter 1. prosinec 20:00 Sobota 5. prosince 16:30 Úter 8. prosince 20:00 Nedûle 13. prosince 14:00 Úter 15. prosince 18:00 MILO FORMAN: CO Tù NEZABIJE... (reïie Miloslav MÍDMAJER) Beseda s ekonomem Tomá em Sedláãkem Babiãka (reïie Zuza PIUSSI) VernisáÏ v stavy v hernû KC Tisk linorytû na textil Karamazovi (reïie Petr ZELENKA) AfoÀka uï nechce pást soby (reïie Martin Ry av ) Tradiãní Mikulá ská pro dûti v KC Kampa Domov (reïie Margareta Hruza) Plavení svûtel se Sv. Lucií v KC Kampa Pfiedvánoãní dûtsk filmov klub KCK: Na pûdû aneb Kdo má dneska narozeniny? (reïie Jifií Bárta)

16 kck_rep :17 Stránka 14 Finanãní zpráva Komunitní centrum v roce 2009 získalo granty a podporu od tûchto institucí: MPSV Dotace ze státního rozpoãtu nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2009 Mûstská ãást Praha 1 Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2009 spolková ãinnost Grant Mûstské ãásti Praha 1 na rok 2009 kultura Pfiehled zdrojû financování projektu za rok 2009 Zdroj Poskytnuté finanãní Podíl zdroje na financování prostfiedky (v Kã) projektu (v %) MPSV Kã 17 Obec Kã 43 Sponzorské dary Kã 9 Pfiíjmy od uïivatelû Kã 31 Poãáteãní zûstatek: Kã Pfiíjmy: dotace MPSV Kã granty Mûstská ãást Praha Kã sponzorské dary Kã pfiíjmy z vlastní ãinnosti pobytné Kã kurzy Klubovna Kã kurzy MC Kã vstupné (divadla, filmov klub apod.) Kã pronájem Kã ostatní pfiíjmy nefinanãní podpora v hodnotû Kã celkem Kã

17 kck_rep :17 Stránka 15 V daje: osobní náklady, honoráfie Kã materiálové náklady potraviny Kã kanceláfiské potfieby Kã vybavení DDHM Kã jiné materiálové náklady (drogerie apod.) Kã nemateriálové náklady energie Kã opravy Kã cestovné 156 Kã spoje Kã nájemné Kã kolení, kurzy Kã ostatní sluïby Kã ostatní náklady (propagace, tisk, apod.) Kã celkem Kã Podûkování Centrum by nemohlo vzniknout a fungovat bez pomoci a finanãní podpory mnoha jednotlivcû i organizací. Tûm v em patfií na e velké díky. Velké díky patfií pfiedev ím v em dobrovolníkûm, ktefií nezi tnû Komunitnímu a matefiskému centru vûnují svûj ãas a energii. Centrum, to je práce mnoha lidí, ktefií vûnují svou energii a voln ãas ve prospûch spoleãného zájmu. Dûkujeme také Mûstské ãásti Praha 1 za vstfiícn postoj k na im potfiebám a poïadavkûm. Za bezplatné poskytnutí práv k uvedení filmû dûkujeme autorûm Margaretû HrÛza, Gabriele Kontra, Danovi Krame ovi, Karlu âtveráãkovi a filmovému festivalu Jeden svût. Spolupracovníci a dobrovolnick t m: Tereza âechová a Pfiemysl âech, Blanka Fialová, Irena Ha ková, Andrea HÛlová, Katka Jaro ová, Sylva Kollerová, Barbara Kopecká, Ivona Kotulová, Kamila KoÏichová, Edita Kytková, Jura Lom, Jitka Michalãíková, Daniela NároÏníková, Ráchel Paslerová, tûpánka Pûnkavová, Pavla Petrová, Ivana Pokorná, Alena Pfiíhodová, Linda Psohlavcová, Kristin La Ronca, Markéta Schubertová, Gábina imková, Martina Tichá, Arno tka. TÛmová, Kamila VodráÏková, Vojtûch Vot pka, Iveta Wollerová, Barbora Zárubová, Iva Zárybnická, Lucie Zuda.

18 kck_rep :17 Stránka 16 Sponzofii Projekt Komunitního a matefiského centra v roce 2009 dále podpofiili: Waldorfská kola Mûstská ãást Praha 1 Vojanovy sady pan Jindfiich Pavli paní Eva JÛzová paní Katefiina Kavková Catalpa uïitá fiemeslná tvorba Venture Investors Corporate Finance s.r.o. Exekutorsk úfiad Praha 2 JUDr. Ale Bayer Unilever âr, s.r.o. pan âestmír Horák Kavárna Ml nská Na e spfiátelené organizace: SíÈ matefisk ch center âlovûk v tísni Nová trojka Jabok Spiralis Oáza Multikulturní centrum Kontaktní a identifikaãní data název organizace: Komunitní centrum Kampa ãíslo a datum registrace: sídlo organizace: Hroznová 5, Praha 1 adresa kanceláfie: U Sovov ch ml nû 3, Praha 1 statutární zástupce: Olga Lomová, Alena Kopecká, Markéta Nová telefon: IâO: bankovní spojení: âeská spofiitelna, Mostecká, Praha 1 ãíslo úãtu: /0800 webové stránky:

Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011

Výroční zpráva. Komunitního centra. Kampa. za rok 2011 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 1 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2011 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, v roce 2011 uplynulo

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec

Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava. První kamarádství. Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000. Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Jaké to je z kurzu pro rodiny - Morava První kamarádství Dali hlavy dohromady kurz pro rodiny - âeladná 2000 Setkání rodin ve Stfiedisku Liberec Semináfi pro rodiãe Jak vidí na e dítû T m praïského Stfiediska

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013

Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Výroční zpráva Komunitního centra Kampa za rok 2013 Milí rodiče, návštěvníci a příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, KC Kampa funguje již osmým rokem a je nám potěšením konstatovat, že úspěšně.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14 Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová www.tisnov.cz Radnice informuje Rada mûsta Ti nova vyhla uje následující zámûry mûsta Ti nova 1. Prodej

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

KARLA BOROMEJSKÉHO. âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU. SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ. SVùT EHOLNÍCH SESTER. SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ

KARLA BOROMEJSKÉHO. âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU. SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ. SVùT EHOLNÍCH SESTER. SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ S V. KARLA BOROMEJSKÉHO âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT ODSOUZEN CH ÎEN Z P R Á V A U O HOSPODA ENÍ M É R E Ò T H â M

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda.

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda. 255 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 20. ãervna 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 4. ãervence Práce na novém domû pokroãily DÛm s peãovatelskou sluïbou II uï se zaãíná oblékat i z vnûj í strany do své

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více