5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou"

Transkript

1 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií podle hodnocení drogové scény mezi nejohroïenûj í místa v âeské republice spolu s Prahou, Brnem a Ostravou. Nejvût ím ohroïením je heroin, pervitin a intravenózní uïívání drog. U narkomanû se mnoïí pfiípady infekce hepatitidy a zvy uje se riziko pfienosu chorob, vãetnû infekce HIV, na bûïnou populaci. NejzasaÏenûj í skupinou je mládeï ve vûku let. Vûková hranice braní drog se v ak neustále sniïuje. Drogová scéna je otevfiená, v bezprostfiedním okolí centra Ústí nad Labem pfievaïuje intravenózní aplikace heroinu a pervitinu. Lze sledovat pfiesun ãi roz ifiování otevfiené drogové scény i do dal ích center v okolí mûsta Ústí nad Labem (Trmice, Pfiedlice, Povrly). drogy Incidence : počet problémových Vûk 1. užití drogy Q uživatelû (1. kontakt) hlavní droga zpûsob aplikace muïi Ïeny celkem > < heroin pervitin i. v. p. o. koufiení Àup. IV.Q I.Q II.Q III.Q IV.Q Zdroj: Incidence problémových uïivatelû drog KHS Ústí nad Labem Z uvedeného pfiehledu incidence problémových uïivatelû drog nelze vysledovat nárûst ani markantní pokles incidence s porovnáním oproti poslednímu ãtvrtletí roku Znamená to tedy, Ïe viditelnû neklesá poãet nových uïivatelû, zaãínajících s uïíváním drog. ZaráÏející je analýza prvního kontaktu s drogou, kdy více jak polovina uvádí první kontakt s drogou pfied dovr ením 20 let a vïdy více neï 20 % prvnû okusilo drogu do 15 let vãetnû. Rizikovým faktorem se téï jeví intravenózní aplikace prvokonzumentû, která ãiní vïdy více jak 80 %. Prevalence problémových uïivatelû drog nebyla v roce 1998 ani v roce 1999 v okrese Ústí nad Labem sledována. Kontaktní centrum v Ústí nad Labem eviduje více jak 650 stálých klientû, pfievaïují intravenózní uïivatelé heroinu a pervitinu v pomûru cca 1 : 2 (Ïeny : muïi). Ve výmûnném programu bylo vymûnûno ve sledovaném roce ks injekãních stfiíkaãek (z tohoto stfiíkaãek 11,5 % v terénu na kontaktû). V porovnání oproti roku 1998 je to cca o ks více (v terénu o cca ks), oproti roku 1997 o cca ks více (v terénu o cca ks). Pomûr vymûnûného injekãního materiálu v terénu a v kontaktním centru se oproti roku 1997 a 1998 sníïil ( ,7 %; ,3 %; ,7 %). Bylo vy etfieno 175 klientû v rámci monitoringu virových hepatitid a zji tûna 17krát pozitivita VHA, 6krát pozitivita VHB a 49krát pozitivita VHC. Zdravotnickými zafiízeními bylo evidováno do konce 3. ãtvrtletí 1999 celkem 47 narkomanû s pozitivitou virové hepatitidy (1krát pozitivita VHB a 37krát pozitivita VHC, 9krát pozitivita VHjiné ), pfiiãemï v roce 1998 jich bylo takto evidováno pouze 10. Stfiedisko územní záchranné sluïby vyjíïdûlo do terénu k 77 pfiípadûm akutní intoxikace u uïivatelû drog s ohroïením základních Ïivotních funkcí. Více jak dvû desítky osob byly poranûny o narkomany pouïitou injekãní jehlu. 76

2 V roce 1999 bylo v okrese zaznamenáno 22 úmrtí spojených s uïíváním drog (10 spojených s alkoholem; 5 spojených s toxikomanií; 7 spojených s uïitím tlumících lékû). Na úseku represe, ze strany ãinnosti Policie âeské republiky bylo ve smyslu trestních ustanovení dle 187 trestního zákona a následujících realizováno pro trestnou ãinnost celkem 25 osob (23 skutkû dle 187, 3 skutky dle 188, ve dvou pfiípadech aplikace novely trestního zákona 187a). Podle ustanovení 30 odstavce 1 písmene j) pfiestupkového zákona bylo realizováno 25 pfiestupkû (pokuty uloïeny v úhrnné vý i Kã). V této oblasti se jedná se o osoby drogou ohroïené, které s nimi nemají dosud problémy a osoby drogy uïívající mající s drogami sociálnû zdravotní problémy. a) osoby drogou ohroïené w dûti v pfied kolním vûku w Ïáci a studenti základních a stfiedních kol w pedagogové w rodiãe a vefiejnost b) osoby drogy uïívající w experimentátofii w obãasní pravidelní uïivatelé w uïivatelé s návykem, nepocièující problémy s drogami w uïivatelé na drogách závislí Cílová skupina zahrnuje obãany ve vûkovém pásmu 5 let a vý e (neomezenû). Potfieby cílové skupiny (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem data za rok 1999, zpracováno Odboru sociální práce Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) Z potfieb uïivatelû sociálních sluïeb vyplývá, Ïe nejdûleïitûj í potfiebou pro klienty uvedené cílové skupiny jsou: potfieba náplnû volného času, informovanost a potfieba emoční podpory Pfiehled zafiízení poskytujících služby Mûsto Ústí nad Labem kolský úfiad Ústí nad Labem, od roku referát kolství OkÚ Ústí nad Labem Pedagogicko-psychologická poradna Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem Okresní hygienická stanice Ústí nad Labem Okresní fieditelství Policie âeské republiky Úfiad práce Ústí nad Labem Okresní úfiad Ústí nad Labem Centrum komunitní práce, o. s. Drak, sdruïení pro primární prevenci HIV/AIDS a drogových závislostí, o. s. Drug out club, o. s. Kontaktní centrum pro drogovû závislé, Terénní program kolská zafiízení Univerzita J. E. Purkynû terapeutická komunita White Light I. Mukafiov (Vernefiice) Sokrates, o.s. Mûstská policie 77

3 5.3.3 Základní data o jednotlivých zafiízeních (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem za rok 1999) zafiízení / organizace o.s. o.s. Drak terapeutická oblasti pomoci Drug out club komunita K-centrum White Light I kapacita max. poãet klientû 50 nedef. 15 v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb let let let Ïeny dívky 25 % 50 % 30 % muïi chlapci 75 % 50 % 70 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet (v tisících) z toho státní dotace investice Členové koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené drogou manaïer koordinaãní skupiny CKP Michal Polesný Okresní fieditelství Policie âr Ústí nad Labem Mgr. Jifií âerný kolský úfiad Ústí nad Labem Gabriela Dudková Pedagogicko-psychologická poradna Mgr. Olga Ferdová Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkynû katedra psychologie Mgr. Otakar Fleischmann Drug out club, o.s. kontaktní centrum pro drogovû závislé Ústí nad Labem Mgr. Radka KobliÏková Krajská hygienická stanice Hana Krpálková terapeutická komunita White Light I. Mgr. Ivana Radimecká Okresní úfiad Ústí nad Labem Mgr. Petr Severa Masarykova nemocnice psychiatr. odd. MUDr. Judita Jansová Drak, o.s. Jana umpíková Drak, o.s. PaedDr. Ludmila Verhunová Okresní hygienická stanice Ivanka Urbanová Magistrát mûsta Ústí nad Labem Odbor sociální práce Hana Bardounová Sokrates, o.s. Petr Biskup Čeho chceme dosáhnout v období pokrytém 1. Komunitním plánem péče rozvoj a útlum jednotlivých typû péče Stfiednûdobé cíle a opatfiení 1. Komunitního plánu péče ve mûstû a okrese Ústí nad Labem na období let Cíl 1. Rozvíjet a zkvalitnit primární prevenci a informovanost na všech úrovních v celé komunitû Opatfiení 1.1 Vytvofiení a realizování programu vzdûlávání pro protidrogové koordinátory na kolách a kolských zafiízeních 78

4 Opatfiení 1.2 Pomoc pfii tvorbû a naplàování kvalitních Minimálních preventivních programû na v ech kolách a kolských zafiízeních Opatfiení 1.3 Rozvíjet a podporovat programy Zdravý Ïivotní styl pro dûti pfied kolního vûku Opatfiení 1.4 Nabízet pravidelné vzdûlávání a informace pro rodiãe a osoby pracující s dûtmi a mládeïí (trenéfii, vedoucí krouïkû atd.) Opatfiení 1.5 PÛsobit v rámci prevence na co nej ir í vefiejnost, omezovat vliv reklam na dûti a mládeï, dbát na dûsledné dodrïování stanovených zákonû a norem Opatfiení 1.6 Vytváfiet podmínky a moïnosti pro aktivní vyuïívání volného ãasu dûtí a mládeïe Cíl 2. Rozvíjet a zkvalitnit práci terénních týmû Opatfiení 2.1 Roz ífiit terénní práci na celé území mûsta a okresu Ústí nad Labem dle potfieby, mapování drogové scény Opatfiení 2.2 Pro kolení a vzdûlávání pracovníkû v terénním programu vãetnû finanãního zabezpeãení terénního programu Opatfiení 2.3 Propojení terénního programu do celkového systému protidrogové politiky regionu Cíl 3. Zajistit vznik a rozvoj sociálních programû pro zamûstnávání klientû Opatfiení 3.1. Zpracování systému a moïností pro vytvofiení sociálních programû pro zamûstnávání Opatfiení 3.2 V rámci systému vytipovat subjekty a realizovat vznik JOB klubû, burzy práce, rekvalifikaãní kurzy, v rámci vzniklých programû pracovat s dlouhodobû nezamûstnanými v oblasti dobrovolnictví atd. Cíl 4. Posilovat sociální programy zamûfiené na rodinu, pfiátele klienta Opatfiení 4.1 Roz ífiit dle poïadavkû svépomocné skupiny rodiãû, partnerû pfii K-centru Cíl 5. Podporovat činnost a vznik abstinujících svépomocných skupin Opatfiení 5.1 Zajistit ãinnost abstinující svépomocné skupiny pfii K-centru a podporovat pfiípadný vznik dal ích skupin Cíl 6. Podporovat nezávislé bydlení pro abstinující klienty se sociálním programem Opatfiení 6.1 Zfiízení nové sluïby sociální bydlení pro abstinující klienty Cíl 7. Podporovat vznik nové služby azylové zafiízení pro dûti do 15 let, které mají problémy s drogou a azylové zafiízení pro matky s dûtmi, které mají problémy s drogou Opatfiení 7.1 Na základû zpracování dat z hlediska zájmu a potfiebnosti prosazovat vznik sluïby pro osoby mlad í 15 let a drogovû závislé matky s dûtmi v roce spfiesahem na dal í okresy 79

5 Cíl 8. Podporovat v Masarykovû nemocnici vybudování a zvýšení počtu lûžek pro krátkodobou hospitalizaci, propojení ambulantního zafiízení s tûmito lûžky, podporovat pracovištû detoxikační jednotky a metadonového programu Opatfiení 8.1 Podpora ambulantního zafiízení pro drogovû závislé osoby v Masarykovû nemocnici Opatfiení 8.2 LÛÏka pro krátkodobou hospitalizaci osob závislých na návykových látkách v Masarykovû nemocnici Opatfiení 8.3 Podpora pracovi tû Metadonový program Opatfiení 8.4 Podpora pracovi tû Detoxikaãní jednotka Cíl 9. Zajištûní stávajících služeb a rozvoj jejich kvality a efektivity Opatfiení 9.1 Podpora Kontaktního centra a terénního programu v Ústí nad Labem Opatfiení 9.2 Podpora specifické primární prevence obãanské sdruïení DRAK Opatfiení 9.3 Podpora Peer programû Pedagogicko-psychologické poradny Opatfiení 9.4 Podpora programû specifické primární prevence v neziskových organizacích a kolských zafiízeních Opatfiení 9.5 Podpora terapeutické komunity White Light I. v Mukafiovû Cíl 10. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o osoby ohrožené drogou Opatfiení 10.1 Zaji tûní plánování péãe prostfiednictvím Komunitních plánû v dal ích obdobích v oblasti du evního zdraví osob ohroïených drogou; psaní rozvojových projektû Opatfiení 10.2 Zaji tûní koordinace poskytovatelû v oblasti du evního zdraví osob ohroïených drogou, implementaci prvního komunitního plánu péãe a rozvoj oblasti Opatfiení 10.3 Zaji tûní vyhodnocování efektivity sluïeb a kvality péãe v oblasti du evního zdraví osob ohroïených drogou Opatfiení 10.4 Zaji tûní sociální analýzy a zpracování dat v oblasti du evního zdraví osob ohroïených drogou 80

6 Cíl 1. Rozvíjet a zkvalitnit primární prevenci a informovanost na všech úrovních v celé komunitû SluÏby v této oblasti jsou zamûfieny na vzdûlávání pedagogû, rodiãû, ÏákÛ a vzdûlávání lidí pohybujících se v rizikovém prostfiedí (Night kluby atd.) dále pak na práci peer aktivistû jejich vzdûlávání a ãinnost. Opatfiení 1.1 Vytvofiení a realizování programu vzdûlávání pro protidrogové koordinátory na školách a školských zafiízeních w realizace vzdûlávacího jednotného programu pro protidrogové preventisty kolských zafiízení a kol s výstupním certifikátem w sjednocení pfiístupû k primární prevenci na kolách a kolních zafiízeních w vyjasnûní postavení preventistû a ohodnocení jejich práce w zastavení trendu klesající vûk uïivatelû drog w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w pro kolených preventistû s výstupním certifikátem Opatfiení 1.2 Pomoc pfii tvorbû a naplàování kvalitních Minimálních preventivních programû na všech školách a školských zafiízeních w zapracovat tuto problematiku do projektû vzdûlávání pedagogû w pravidelnû sledovat a vyhodnocovat Minimálnû preventivní programy w zkvalitnûní prevence na kolách a kolských zafiízeních w minimalizace patologických vlivû na dûti a mládeï w Kã na 1 rok w po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 1.3 Rozvíjet a podporovat programy Zdravý životní styl pro dûti pfiedškolního vûku w podporovat programy Zdravý Ïivotní styl jako soutûï a hra, v matefiských kolách w zapracovat program Zdravý Ïivotní styl do dokumentû matefiských kol w zapracovat program Zdravý Ïivotní styl do vzdûlávání pedagogû v matefiských kolách 81

7 w minimalizace negativních vlivû spoleãnosti na dûti pfied kolního vûku w zvý ení vlastní seberealizace a poznání pfied kolních dûtí v oblasti negativních jevû w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w dûtí pfied kolního vûku po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 1.4 Nabízet pravidelné vzdûlávání a informace pro rodiče a osoby pracující s dûtmi a mládeží (trenéfii, vedoucí kroužkû atd.) w zpracovat systém vzdûlávání tûchto skupin w vyuïít rûzných akcí pofiádaných pro dûti a mládeï k informování a vzdûlávání w posílení celého systému prevence na území mûsta a okresu Ústí nad Labem w sniïování poãtu experimentátorû s drogou (alkoholem, tabákem atd.) w Kã na 1 rok w 60 pracovníkû a 500 rodiãû za 1 rok Opatfiení 1.5 PÛsobit v rámci prevence na co nejširší vefiejnost, omezovat vliv reklam na dûti a mládež, dbát na dûsledné dodržování stanovených zákonû a norem w pofiádání informaãních besed pro vefiejnost w preventivní pûsobení na rizikových místech: Nigt kluby atd. w pravidelnû informovat vefiejnost prostfiednictvím tisku, rozhlasu w vytvofiit ochranné zóny reklamní, kolem kol, hfii È, prostorû kde se pohybují dûti a mládeï (reklamy na alkohol a tabákové výrobky) w spolupracovat s represivními orgány pfii dodrïování zákonných norem v prodeji alkoholu a tabákových výrobkû w sniïování dostupnosti a ochrana zdraví obãanû (dûtí a mládeïe) w zvý ení informovanosti obãanû w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w obãanû po dobu 1. Komunitního plánu péãe 82

8 Opatfiení 1.6 Vytváfiet podmínky a možnosti pro aktivní využívání volného času dûtí a mládeže Opatfiení je rozpracováno v sociální oblasti péãe o dûti a mládeï pod cílem ã. 1 Cíl 2. Rozvíjet a zkvalitnit práci terénních týmû w vãasná intervence, terénní programy jsou sluïby prvního kontaktu s cílem ovlivnit motivaci klienta, která povede ke zmûnû rizikového chování a pfiípadnému léãení nebo kontaktu s pfiíslu nými odbornými zafiízeními w programy terénní péãe jsou vedeny jako souãást komplexního systému péãe w cílovou populací jsou uïivatelé drog, ktefií nejsou v kontaktu se zdravotními a sociálními institucemi, uïivatelé drog s rizikem získání infekce HIV, hepatitid, nezletilí a mladiství uïivatelé drog, prostitutky uïívající drogy, bezdomovci a dal í populace se zvý eným rizikem w terénní programy se podílejí na aktuálním mapování drogové scény v obci Opatfiení 2.1 Rozšífiit terénní práci na celé území mûsta a okresu Ústí nad Labem podle potfieby klientû, mapovat drogovou scénu w zmapovat drogovou scénu, zpracovat materiál k terénní práci v okrese Ústí nad Labem s návrhem na poãet pracovníkû terénních týmû w pravidelnû informovat o pûsobení a kontaktech na terénní týmy w zvý ení ochrany a informovanosti obyvatel mûsta a okresu Ústí nad Labem w monitorování situace drogovû závislých obãanû w pomoc klientûm uïívajícím drogy podchycení v jejich pfiirozeném prostfiedí w viz opatfiení ã. 2.2 w viz opatfiení ã. 2.2 Opatfiení 2.2 Proškolení a vzdûlávání pracovníkû v terénním programu včetnû finančního zabezpečení terénního programu w zpracování systému vzdûlávání nových pracovníkû terénních týmû w vytvofiení systému hodnocení efektivity terénních týmû w zaji tûní dostateãného poãtu kvalitních terénních pracovníkû w zaji tûní financování terénních týmû w prezentovat vefiejnosti kvalitu a smysl odvedené práce w Kã (opatfiení ã. 2.1, 2.2 a 2.3) po dobu 1. Komunitního plánu péãe w kontaktovaných osob po dobu 1. Komunitního plánu péãe 83

9 Opatfiení 2.3 Propojení terénního programu do celkového systému protidrogové politiky regionu w terénní program jako souãást systému sociálních sluïeb na území mûsta a okresu Ústí nad Labem w propojení terénních týmû s dal ími týmy a nízkoprahovými centry, sociálními pracovnicemi, azylovým bydlením, Stfiedisko âeského ãerveného kfiíïe w kvalitní informace z terénu w zvý ení úãinnosti terénní práce w omezení rizik souvisejících s uïíváním návykových látek w viz opatfiení ã. 2.2 w viz opatfiení ã. 2.2 Cíl 3. Zajistit vznik a rozvoj sociálních programû pro zamûstnávání klientû w ztráta zamûstnání a hlavnû nemoïnost získat zamûstnání del í dobu je jedním ze základních problémû, které mohou ovlivàovat sklony k patologickým jevûm v Ïivotû klientû w stálé zvy ování poãtu nezamûstnaných hlavnû ve vûkové skupinû let vede ke zvy ování rizika drogového Ïivotního scénáfie w situace na trhu práce vyïaduje rozvíjet nové sociální sluïby a programy reagující na tuto skuteãnost Opatfiení 3.1 Zpracování systému a možností pro vytvofiení sociálních programû pro zamûstnávání w na základû informací a spolupráce s Úfiadem práce, kolským úfiadem a dal- ími subjekty (Domov dûtí a mládeïe, Centrum komunitní práce, rûzné agentury, vznikající nízkoprahová centra MojÏífi) vypracovat systém a vyjasnit, jak mohou jednotlivé subjekty fie it problémy v oblasti zamûstnávání klientû w zpracovat ve keré informace stávajících moïností v oblasti zamûstnávání klientû w stanovit a najít finanãní zdroje potfiebné k ãinnosti programû w vypracování nabídky sociálních programû pro zamûstnávání w vytvofiení ir ího podílu subjektû na fie ení problémû komunity w sniïování rizikového Ïivotního scénáfie klientû w sniïování kriminality u nezamûstnaných mladých lidí w integrace obãanû do spoleãnosti w nebyly urãeny v procesu konzultací 84

10 w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 3.2 V rámci systému vytipovat subjekty a realizovat vznik JOB klubû, burzy práce, rekvalifikační kurzy, v rámci vzniklých programû pracovat s dlouhodobû nezamûstnanými v oblasti dobrovolnictví atd. Poznámky w na základû spoleãných jednání iniciovat vznik JOB klubû (jako souãást JOB klubu pro v echny oblasti sociální pomoci), burz práce atd. u jednotlivých subjektû w zajistit informovanost nezamûstnaným obãanûm abstinujícím klientûm w vyuïívat nezamûstnané v dobrovolnických programech w realizovat rekvalifikaãní kurzy w zpracovat moïnosti a pfiehled krátkodobých zamûstnávání w fie ení problému se zamûstnáváním mladistvích w nebyly urãeny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 4. Posilovat sociální programy zamûfiené na rodinu, pfiátele klienta w sociální programy pomáhají rodiãûm, pfiíbuzným a partnerûm pfii vyrovnání se s problémem drog u jejich dûtí, partnerû, známých w rodiãovské popfi. partnerské svépomocné skupiny se s pomocí odborníkû vyrovnávají se svými problémy, získávají nezbytné informace potfiebné k fie ení sloïité Ïivotní situace, potfiebné dovednosti pro efektivní pomoc svým blízkým, dûtem Opatfiení 4.1 Rozšífiit dle požadavkû svépomocné skupiny rodičû, partnerû pfii K-centru Poznámky w svépomocné aktivity jsou jedním z efektivních pilífiû pfii rozvoji komunitních systémû sociální pomoci; rodiãe, pfiíbuzní, sourozenci, pfiátelé, spolupracovníci, spoluïáci, uãitelé, lékafii a dal í jsou zapojováni do lidské pomoci svým blízkým, ktefií se dostali do sloïité Ïivotní situace; pro umoïnûní práce svépomocných skupin je vytvofiena minimální podpora ze strany odborníkû a sociálních institucí prostor, zázemí, odborné dovednosti a znalosti w pomoc rodiãûm, partnerûm osob závislých na drogách vyrovnat se s tímto problémem w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w 2 3 skupiny pro klientû 85

11 Cíl 5. Podporovat činnost a vznik abstinujících svépomocných skupin w ãinnost abstinujících svépomocných skupin je dûleïitým prvkem pfii vyrovnávání se klientû s návratem do spoleãnosti w skupina na pravidelných setkáních fie í problémy jednotlivcû a plánuje spoleãné programy, výjezdy, které vedou k naplàování volného ãasu jednotlivcû a pomáhají pfii fie ení problému napfi. fie ení bytové otázky, zamûstnávání, partnerské vztahy, mezigeneraãní vztahy aj. Opatfiení 5.1 Zajistit činnost abstinující svépomocné skupiny pfii K-centru a podporovat pfiípadný vznik dalších skupin Poznámky w zpracování a podpora projektû svépomocných skupin w svépomocná skupina se schází pravidelnû, spoleãnû fie í problémy a navzájem si pomáhá pfii opûtovném zafiazení do spoleãnosti w svépomocná skupina spoleãnými akcemi vytváfií prostor pro vyuïívání volného ãasu svých abstinujících klientû w zafiazování osob, které mûli problémy s drogou zpût do spoleãnosti w odborná a lidská pomoc abstinujícím klientûm w umoïnit v em zájemcûm práci ve svépomocné skupinû w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w 1 2 skupiny po klientech Cíl 6. Podporovat nezávislé bydlení pro abstinující klienty se sociálním programem w abstinující klienti, ktefií pro li dlouhou a finanãnû nároãnou cestou potfiebují pfii svých návratech zpût do spoleãnosti podporu v fie ení problémû s bydlením w v regionu Ústí nad Labem pro tuto klientelu sluïba není w pokud nezajistíme klientovi podporu pfii návratu do spoleãnosti, budou vynaloïené finanãní prostfiedky na léãbu ménû efektivní Opatfiení 6.1 Zfiízení nové služby sociální bydlení pro abstinující klienty Poznámky w dlouhodobý chronický problém ve mûstû je nedostatek bytových jednotek, které by byly pfiidûlovány klientûm v tíïivé sociální situaci w pfiípady, kdy klient bûhem svého léãení nebo hospitalizace pfiijde o své bydlení nejsou výjimkou, neexistují podpûrné programy, které by nastalou situaci úãinnû a rychle fie ily w pro naplnûní opatfiení je nezbytné uãinit kroky k vytvofiení sítû levných sociálních bytû (urãených i na opravu) 86

12 w kapacita jedné sociální bytové jednotky mûïe tvofiit 1 2 místa, z finanãních dûvodû (placení nájemného) jsou preferovány malé byty s moïným odkupem do osobního vlastnictví w pro naplnûní uvedeného opatfiení je nezbytné spolupracovat s jednotlivými mûstskými úfiady mûsta Ústí nad Labem a odbory Magistrátu mûsta Ústí nad Labem w jako garant pfii naplàování uvedeného opatfiení by mûl vystupovat subjekt, který má s danou problematikou zku enosti w vytvofiení sítû 4 5 sociálních bytových jednotek v ãasovém horizontu tfií let w realizace preventivních opatfiení, která zabrání návratu klienta na ulici zpût k drogám w dûstojné fie ení a pfiedcházení problémûm, které mohou zpûsobit návrat klienta k drogám w v koneãném dûsledku toto fie ení mûïe znamenat úspory finanãních prostfiedkû, které by mûsto muselo vynakládat na jiné oblasti sociální pomoci (napfi. oblast sociální pomoci o nepfiizpûsobivé obãany) w nebyly urãeny v procesu konzultací w 8 10 míst Cíl 7. Podporovat vznik nové služby azylové zafiízení pro dûti do 15 let, které mají problémy s drogou a azylové zafiízení pro matky s dûtmi, které mají problémy s drogou w v rámci fie ení problémû s drogami ve mûstû nejsou poskytovány odpovídající sluïby pro uvedenou klientelu w klientela sice není poãetná, ale péãe o ní je, vzhledem k vûku klientû, dûleïitá w podle informací pracovníkû K-centra je ze strany klientû po této sluïbû poptávka w dal ím dûvodem je stále se sniïující vûk experimentátorû s drogou Opatfiení 7.1 Na základû zpracování dat z hlediska zájmu a potfiebnosti prosazovat vznik služby pro osoby mladší 15 let a drogovû závislé matky s dûtmi v roce s pfiesahem na další okresy w zfiízení azylové zafiízení, které by poskytovalo sluïby jak pro dûti do 15 let 10 míst, tak sluïby pro matku s dûtmi 5 míst (+ dûti) w zfiízení ambulantní péãe pro klientelu w zafiízení by téï podchycovala nové klienty z fiad dûtí a matek s dûtmi w vytvofiení sluïby, která reaguje na prázdná místa v oblasti péãe o osoby ohro- Ïené drogou w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe 87

13 w klientû, ambulantní péãe: klientû po dobu 1. Komunitního plánu péãe Cíl 8. Podporovat v Masarykovû nemocnici vybudování a zvýšení počtu lûžek pro krátkodobou hospitalizaci, propojení ambulantního zafiízení s tûmito lûžky, podporovat pracovištû detoxikační jednotky a metadonového programu w zvy uje se poãet klientû se zájmem o léãbu a s neschopností abstinence v ambulantních podmínkách pro nástup závaïných abstinenãních projevû w problémy spojené se zneuïíváním tvrdých drog v posledních letech narûstají do rozmûrû, které za souãasného stavu psychiatrické péãe v regionu lze zvládnout jen s obtíïemi w poãet osob o etfiených v ambulantním zafiízení v souvislosti s uïíváním návykových látek je alarmující w jako efektivní se jeví propojení ambulantního zafiízení s lûïky pro krátkodobou hospitalizaci osob závislých na návykových látkách s detoxikaãní jednotkou a v neposlední fiadû i se standardním psychiatrickým lûïkovým oddûlením w zvy uje se poãet klientû, ktefií nejsou schopni odejít ze závislosti prostfiednictvím terapeutických komunit Opatfiení 8.1 Podpora ambulantního zafiízení pro drogovû závislé osoby v Masarykovû nemocnici w podpora psychiatrické ambulance zabývající se zdravotní péãí o osoby závislé na drogách w zlep ení zdravotního stavu a kvality Ïivota pacientû w souãást komplexní péãe o osoby závislé v Masarykovû nemocnici w nebyly urãeny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 8.2 LÛžka pro krátkodobou hospitalizaci osob závislých na návykových látkách v Masarykovû nemocnici w moïnost krátkodobé hospitalizace s léãbou odeznívajícího abstinenãního syndromu u pacientû pfieloïených z detoxikaãní jednotky w provádûní intenzivní psychoterapie se zamûfiením na motivaci k dal í odvykací terapii w zlep ení zdravotního stavu osob 88

14 w komplexní terapie ve spolupráci s dal ími institucemi w nebyly urãeny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 8.3 Podpora pracovištû Metadonový program w substituãní (udrïovací) terapie osob závislých na heroinu s denní náv tûvností w zaji tûní sociální pomoci a poradenství w sníïení kriminality w sníïení zdravotních po kození pacientû w zlep ení sociální situace a adaptace osob závislých na heroinu w sníïení ífiení infekãních nemocí w nebyly urãeny v procesu konzultací w klientû za 1 rok Opatfiení 8.4 Podpora pracovištû Detoxikační jednotka w detoxikace osob závislých na drogách pfied nástupem k dlouhodobé odvykací terapii w léãba akutních odvykacích stavû, akutních intoxikací a toxických psychóz w sníïení morbility a mortality w nedílná souãást komplexní péãe o osoby ohroïené drogou w nebyly urãeny v procesu konzultací w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 9. Zajištûní stávajících služeb a rozvoj jejich kvality a efektivity w dûleïitým prvkem v protidrogové strategii mûsta a okresu Ústí nad Labem je zaji tûní stávajících sluïeb, jejich kvalitní spolupráce a vzájemná informovanost w jedná se o ãinnost subjektû, které zaji Èují sluïby v primární, sekundární i terciální prevenci a to jak del í ãi krat í dobu w mezi hlavní patfií: Drugs out club, o.s., Drak, o.s., Peer programy Pedago- 89

15 gicko-psychologická poradna, Krajská hygienická stanice, Okresní hygienická stanice, dílãí aktivity kolských zafiízení, primární prevence v jednotlivých neziskových organizacích a ãásteãnû terapeutická komunita White Light I. v Mukafiovû w v následném období je nutné sluïby nejenom udrïet, ale také zkvalitàovat a zefektivnit, aby vynaloïené finanãní prostfiedky byly zhodnocovány co nejlépe Opatfiení 9.1 Podpora Kontaktního centra a terénního programu v Ústí nad Labem w podpora K-centra jako nízkoprahového zafiízení, jehoï hlavní náplní je sekundární a terciální prevence zneuïívání nealkoholových drog, poskytování psychosociální a zdravotní pomoci uïivatelûm drog a jejich rodinám w podpora terénního programu, který provádí pfiímý aktivní kontakt s uïivateli drog v prostfiedí pro nû pfiirozeném w minimalizace zdravotních a sociálních rizik, zpûsobených uïíváním drog w poskytování kvalitní a efektivní sluïby w pravidelné monitorování drogové scény w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 9.2 Podpora specifické primární prevence občanské sdružení Drak w zaji tûní výukových a výcvikových semináfiû pro protidrogové preventisty a ostatní zájemce z fiad pedagogických pracovníkû v ech typû kolských zafiízení w zaji tûní systému vzdûlávání pro dûti a mládeï v rámci tfiídních kolektivû s vyuïitím interaktivních metod práce w zaji tûní konzultací pro pedagogy w zaji tûní preventivních aktivit v terénu zamûfiené na zamûstnankynû a majitele noãních klubû w zlep ení efektivity primárnû preventivních programû na kolách w prohloubení informovanosti protidrogových preventistû w minimalizace zdravotního po kození u skupin ve zvý eném riziku, omezení ífiení infekãní hepatidy, infekce HIV/AIDS a STD w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací 90

16 Opatfiení 9.3 Podpora Peer programû Pedagogicko-psychologické poradny w zaji tûní výcviku a práce peer aktivistû, jejich aktivní zapojení do primární prevence w pûsobení pfiedem pfiipravených vrstevníkû na Ïáky druhého stupnû Z w posilování zdravého vývoje dûtí w posilování ochoty pomoci kamarádovi, kamarádce v tûïké situaci w vytvofiení pocitû sounáleïitosti a vzájemné dûvûry mezi vrstevníky, která poskytuje oporu a jistotu v krizových situacích w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû po dobu 1. Komunitního plánu péãe Opatfiení 9.4 Podpora programû specifické primární prevence v neziskových organizacích a školských zafiízeních w zpracování nabídky vzdûlávání pro vedoucí krouïkû a trenéry sportovních klubû w zaji tûní informací pro tyto skupiny w zaji tûní vzdûlávání pro tyto skupiny, zpracování nabídky vzdûlávacích programû w zlep ení efektivity primárnû preventivních programû, zapojení do jejich vytváfiení a realizace co nejvût ího poãtu osob w sníïení poãtu osob závislých na drogách w Kã na 1 rok w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 9.5 Podpora terapeutické komunity White Light I. v Mukafiovû w zaji tûní spolupráce s terapeutickou komunitou pro drogovû závislé White Light I., která je zafiízením pro dlouhodobou-resocializaãní péãi drogovû závislých osob ve vûku let w trvalá abstinence od drog a postupný návrat do normálního zpûsobu Ïivota w obnovení fyzických a psychických sil w zmûna postoje klientû k drogám 91

17 w pro okres Ústí nad Labem nebyly v procesu konzultací samostatnû definovány w 5 8 klientû z okresu Ústí nad Labem Cíl 10. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o osoby ohrožené drogou w Mûsto Ústí nad Labem ve spolupráci se Stálým výborem pro rozvoj sociální sféry si je vûdomo toho, Ïe pokud poskytovatelé mají odbornû zaji Èovat fiadu sociálních sluïeb a programû, které budou uspokojovat potfieby obãanû mûsta Ústí nad Labem v jednotlivých oblastech sociální pomoci, musejí mít vytvofieno zázemí pro svou práci; Rada mûsta Ústí nad Labem a Zastupitelstvo mûsta Ústí nad Labem pfiijaly proto fiadu usnesení, která se vztahují k vytvofiení infrastruktury pro sociální sluïby a programy; priority Mûsta Ústí nad Labem jsou spatfiovány v zaji tûní základních manaïerských procesû: v koordinaci jednotlivých oblastí sociální pomoci v systematickém plánování rozvoje sociálních sluïeb a programû ve stanovení kvality péãe a vyhodnocování efektivity sociálních sluïeb ve zpracovávání sociálních analýz mûsta Ústí nad Labem Opatfiení 10.1 Zajištûní plánování péče prostfiednictvím komunitních plánû v dalších obdobích v oblasti duševního zdraví osob ohrožených drogou; psaní rozvojových projektû w zpracování realizaãního plánu 1. Komunitního plánu péãe w zpracování projektû a pfiedkládání na finanãní zdroje w zpracování návrhu 2. Komunitního plánu péãe w dosaïení cílû a priorit spoleãnû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w spoleãný postup komunity pfii rozvoji sociálních sluïeb v oblasti péãe o osoby ohroïené drogou w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w komunitní plán je vytvofien pro obãany mûsta a okresu Ústí nad Labem; v roce 1999 ãerpalo nûkterou ze sociálních sluïeb v této oblasti klientû Opatfiení 10.2 Zajištûní koordinace poskytovatelû v oblasti duševního zdraví osob ohrožených drogou, implementace 1. Komunitního plánu péče a rozvoj oblasti Poznámky w zaji tûní profesionálního vedení oblasti osob ohroïených drogou w plnûní dohodnutých cílû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe 92

18 w systematická práce s poskytovateli a uïivateli sluïeb w zaji Èování alternativních finanãních zdrojû pro poskytovatele sluïeb w fie ení krizových situací v oblasti sociální pomoci o osoby ohroïené drogou w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w poskytovatelé sluïeb v dané oblasti Opatfiení 10.3 Zajištûní vyhodnocování efektivity služeb a kvality péče v oblasti duševního zdraví osob ohrožených drogou Poznámky w na základû spolupráce se sloïkami státní a vefiejné správy vytvofiit týmy pro posuzování kvality a efektivity w naplàovat standardy kvality péãe w vypracovat materiály (dotazníky, obsahy strukturovaných rozhovorû) pro pravidelné vyhodnocování spokojenosti klientû w zlep ení kvality sluïeb, zlep ení kvality Ïivota klientû w získání pfiehledu, jak úãelnû vyuïívat finanãní prostfiedky w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w klientû, ktefií ãerpali sluïby v roce 1999 Opatfiení 10.4 Zajištûní sociální analýzy a zpracování dat v oblasti duševního zdraví osob ohrožených drogou Poznámky w zaji tûní ãinnosti týmu pro práci s informacemi w definování pracovní náplnû a sloïení týmu w vyjasnûní spolupráce týmu s institucemi w pfiesnûj í data pro zpracovávání realizaãních plánû 1. Komunitního plánu péãe w validní data pro dal í plánování v sociálních sféfie mûsta Ústí nad Labem w Kã práce týmu na 1 rok pro v echny oblasti w Kã zpracování informací a Katalogu sociálních sluïeb pro v echny cílové skupiny w klienti, ktefií ãerpali sluïby ve v ech oblastech v roce

19

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Popis současného stavu. Cíl projektu

Popis současného stavu. Cíl projektu Občanské sdružení SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 Brno Zpráva o činnosti za rok 25 Popis současného stavu OS SVP HELP ME je nestátní nezisková organizace, jediná tohoto druhu v ČR. Je zařazena do sítě škol

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb.

Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Financování protidrogové politiky v krajích navrhované změny zákona 379/2005 Sb. Adiktologická konference Jihočeského kraje 18.10.2012 Červená nad Vltavou Financování protidrogové politiky na regionální

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více