Obec Kozly KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: strana 1 Závěrečný účet za rok rozpočtové hospodařeni dle třid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Kozly KEO 8.07b / Uc15f zpracováno: 16.05.2014 strana 1 Závěrečný účet za rok 2013. - rozpočtové hospodařeni dle třid"

Transkript

1 Obec Kozly KEO 8.07b / Uc5f strana - rozpočtové hospodařeni dle třid třída skutečnost schválený rozdíl - DAŘlVÉPŘÍJMr , , , , NEDAŇJVÉPŘÍJM! , , , , mitáloyépříjmr 0,00 40,00 0,00 0, PŘIJMÉOOTACE , , , ,00 CELKEM PŘÍJMY , , , ,86 třída skutečnost schválený rozdíl 5 -BĚŽNÉVÝ!lAJE , , , , mitáloyévýdaje , , , ,30 CELKEM VÝDAJE , , , ,36 třída schválený rozdíl 83 Půjčené prostředky 2.80, , ,00 0 0,00 84 Splátky půjčených prostř , , , ,00 85 Změna na bankovních účtech , , , ,22 87 Řizení likvidíty - pnjmy ,00 0,00 0, ,00 88 Řizení likvidíty - výdaje ,00 0,00 0, ,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ: , , , ,22

2 Obec Kozly REC 8.07b / UcSg strana PŘÍ J M Y - vybrané položky DAŇOVÉ PŘÍJMY Položky skutečnost schválený rozdíl sdílené daně (Pol:llxx-2xx) , , , ,66 Místní popl. (Pol:33x-34x) 4.320, , , ,00 Správní popl. {Pol:36x 560,00.000, , ,00 Daň z nemcv. {Pol:S 6.727,98 40, , ,02

3 Obec Kozly KEO8.07b / Uc5i strana V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Pan.qraf schválený Rozdíl 036 Správa v lesníiii hospodářství 'hlitřní OOcbod Ost.záležitosti ochrany puaáte Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury I ci Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájlll)vá činnost a rekr Bytové hospodářstvi Veřejné osvětleni S Pohřebnictvi 44 S ROmunálni služby a územni IOZV Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz kanunálnich odpldů Sběr a svoz ostatních odpldů ( \YUživání a zoešltodňováni komu Péče o vzhled obci a veřejnou ~ obyvatelstva Požární ochrana - dobiovolná č 500 SOOO.OO Zastupitelstva obci \blby do Parlamentu ČR \blila prezidenta republiky Činnost mstni správy 563S Cbealé přij~ a výdaje z finan Pojištění funkčně oespecifikov Ostatní finanč:li operace S Finančni vypořádáni minulých schválený Rozdíl CELKEM

4 Obec Kozly KEO8.07b / Uc5j strana V Ý O A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem \ 0 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájlll)vá čiloost l Bydlení, kcjllwlální služby a úz l Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na kruov 55 Požární ochrana a integrovaný Státni III)C, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

5 Obec Kozly KEO8.07b / Ucl5c strana Celkové PŘÍ.JMY dle paragrafů Paragraf schválený uplavený Rozdíl Podnikáni a restruktur. v země Podpola ostatních pro<hlltčnich Správa v lesnim hospodářství Ost.záležitosti ochrany p!jiiáte &ftové hospodářství PohIel:nictví Sběr a svoz kanunálních odpldů vyull vání a zneškodňování komu Činnost místní správy CbeOlé příj~ a výdaje z finan schválený uplavený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY

6 Obec Kozly KEO8.07b / Ucl5c strana 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf schválený Rozdíl 036 Správa v lesnim hospodářství 'kitřní obchod Ost.záležitosti ochrany pamite Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury I ci Ostatní tělovýchovná činnost \yuži ti volného ěasu děti a ml Ostatní zájl!l)vá čilulost a rekr Bytové hospodářstvi veřejné osvětleni Pohřebnictvi Územi plánováni Komunální služby a územni rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz kammálnich odpldů Sběr a svoz ostatních odplchi ( \yuživáni a zneškodňováni komu Péče o vzhled obci a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obci Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Cilecné příj~ a výdaje z finan Pojištěni funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Finanční vypořádáni minulých lil/ji -f.6u,j.b' S2~~ 33,,y 52:!>'- OO~O O (()'' S?H{ OOO/()O

7 (i)ec Kozly REO8. 07b / Uc4z strana Přijmy a výdaje dle účelových znaků Úče0vý znak schválený UZ 000 O Dotace z Fondu hejtmana Úst.kr 4222 Investični pnjaté transfery o 5000 schválený \ Budovy, haly a stavby \ UZ 000 O 30 - Aktivni politika zaměstnanosti schválený \ 46 Ostatní neínvestič.pnjaté tra Platy zaměstnanců v pracovním O Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd O. 00 O \ l3.o0 UZ 000 O Účelové dotace na 4 Neínvest.pnj.transfery z všeo Ostatní oscilní výdaje Nákup materiálu jínde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění výdaje spoje schválený \ O \ UZ 000 O Účelové dotace na ============== 4 Neínvest.přij.transfery z všeo Ostatni oscilní výdaje Nákup materiálu jínde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraníčn Pohoštění výdaje spoje schválený O UZ 000 O Účel.dotace na výdaje spojené schválený 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf UZ Účelové dotace na ============== 502 Ostatní oscilní výdaje 539 Nákup materiálu jínde nezařaze 56 Poštovní služby 569 Nákup ostatních služeb 573 Cestovné (tuzemské i zahraničn 575 Pohoštění výdaje spoje schválený O O O

8 Obec Kozly Přijmy a výdaje dle účelových znaků Úče0vý znak schváený KEO8.07b / Uc4z strana UZ Obnova a rozvoj kulturniho děd ============== schváený 43 Neinvestiční přijaté transfery Opravy a udržování UZ Obnova a rozvoj kuturniho děd ============== schváený 57 Opravy a udržování UZ Obnova a rozvoj vesnic - IV - ============== schváený 423 Investiční pnjaté transfery z Budovyf haly a stavby UZ Obnova a rozvoj kulturniho ============== schváený 43 Neinvestiční přijaté transfery děd UZ Obnova a rozvoj kulturniho ============== schváený 43 Neinvestiční přijaté transfery Opravy a udržováni děd UZ Obnova a rozvoj vesnic - IV - ============== schváený 423 Investiční pnjaté transfery z Budovyf haly a stavby CELKEM PŘÍJMY: skutečnost schváený rozdil CELKEM VÝDAJE:

9 Obec Kozly rč: Km 8.06c / UcOla zpracováno: strana Výpočet poměrových ukazatelů za 0-2/203 dle ustanoveni 0 odst.4 pism. b) zákona č.420/2004 Sb. I. Podil pohledávek na rozpočtu ~. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky A2. Krá tkodobé pohledávky:,/ Odběratelé D.!)VOL> 7k:,!)-'Ol>E:L/J/ CC= /il:24h/ic(;j/t= 3 Směnky k inkasu 32 Pohledávky za eskontované cenné papiry 33 Jiné ohledávky z hlavni činnosti ;---;----,-,,.-; Poskytnuté návratné finančn výpomoci krátkodobé 36 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 37 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtováni s institucemi soc. zabezpečeni a zdr.pojištěni 336 Jiné přimé daně 342 Daň z přidané hodnoty 343 Pohledávky za vybranými ústřednimi vládnimi institucemi 346 Pohledávky za vybranými mistnimi vládnimi institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z ručeni 36 Pevné terminové operace a opce 363 Pohledávky z finančniho zajištěni 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahranič 37 Ostatni krátkodobé pohledávky 377 Bl. Rozpočtové přijmy celkem po konsolidaci: B2. Zisk po zdaněni z hospodářské činnosti : A. Vymezeni pohledávek B. Vymezeni rozpočtových přijmů Výpočet I. Podil pohledávek na rozpočtu A/B*

10 Obec Kozly IČ: Km 8. 06c / UcOla zpracováno: strana 2 Výpočet poměrových ukazatelů za 0-2/203 dle ustanoveni 0 odst.4 pism. b) zákona č.420/2004 Sb. II. Podil závazků na rozpočtu C. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Závazky z dělené správy a kauci Přijaté návratné finančni výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům zúčtováni s institucemi soc. zabezpečeni a zdrav.pojištěn Jiné přimé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce Závazky k vybraným ústřednim vládnim institucim Závazky k vybraným mistnim vládnim institucim Krátkodobé závazky z ručeni Pevné terminové operace a opce Závazky z finančniho zajištěni Závazky z upsaných nesplacených cenných papirů a podilů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraniči Ostatni krátkodobé závazky 8. Rozpočtové přijmy celkem po konsolidaci: 82. Zisk po zdaněni z hospodářské činnosti: C. Vymezeni závazků B. Vymezeni rozpočtových přijmů Výpočet II. Podil závazků na rozpočtu C/B*00. 54

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více