Znění platné a účinné ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znění platné a účinné ke dni 15. 10. 2010 14.4.2014"

Transkript

1 Stanovy

2 Znění platné a účinné ke dni Úplné znění stanov Podnikatelské družstevní záložny, (dále v textu již také jen PDZ, družstevní záložna nebo záložna ), spořitelního a úvěrního družstva založeného s účinností ke dni , ve znění odpovídajícím zněníustanovení zákona č. 87/199589/2012 Sb.., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen Zákon ) platného a účinného ke dni účinnosti těchto stanov.obchodních korporacích ODDÍL A - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a, sídlo PDZ, právní forma a postavení PDZ 1.1. Obchodní firma zní: Podnikatelská družstevní záložna, družstvo Sídlem PDZ je Praha PDZ je družstvem, tedy společenstvím neuzavřeného počtu osob ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), založeným za účelem podnikání, které je v rozsahu povolení a v souladu s platnými právními předpisy oprávněno působit jako družstevní záložna a vykonávat tyto hlavní finanční činnosti: přijímání vkladů od svých členů a poskytování úvěrů svým členům. Činnost a postavení PDZ je vedle zákona o obchodních korporacích upravena též zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Článek II. Předmět podnikání 2.1. Družstevní záložna je v rámci svého podnikání oprávněna k vykonávání těchto činností v rozsahu daném povolením České národní banky: a) přijímání vkladů od členů; b) poskytování úvěrů členům; c) finanční leasing pro členy; d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy; e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy; f) otvírání akreditivů pro členy; g) obstarání inkasa pro členy; h) nákup a prodej cizí měny pro členy; i) pronájem bezpečnostních schránek členům Výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 2.1 je družstevní záložna oprávněna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank; b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank; c) nabývat majetek a disponovat s ním; d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle odstavce 2.1; e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li Zákon jinak.; f) PDZ je oprávněna vykonávat pouze činnosti uvedené v odstavcíchobchodovat na vlastní účet s dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, dluhopisy, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a dluhopisy vydanými Evropskou 2

3 investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, které je Česká republika členem, g) provádět obchody s Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky Činnosti uvedené v odstavcích 1.3, 2.1 a 2.2 tohoto článku, a toje PDZ oprávněna vykonávat pouze v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna podle 2a Zákona PDZ není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické osoby, či jiným způsobem nabývat vliv na řízení právnické osoby. ODDÍL B - VZTAH PDZ A JEJÍCH ČLENŮ Článek III. Podmínky členství a jeho vznik 3.1. Členy PDZ mohou být právnické i fyzické osoby, za níže uvedených předpokladů Fyzická osoba se může stát členem, jestliže k okamžiku přijetí za člena: a) je plně způsobilá k právním úkonůmsvéprávná; b) není na její majetek prohlášen konkurs; c) splňuje další podmínky pro vznik a trvání členství vyplývající z těchto stanov a vnitřních předpisů PDZ Právnická osoba se může stát členem, jestliže k okamžiku přijetí za člena: a) není v likvidaci; b)a) c)b) není na její majetek prohlášen konkurs; splňuje další podmínky pro vznik a trvání členství vyplývající z těchto stanov a vnitřních předpisů PDZ; Členství vzniká po splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, těchto stanov a vnitřních předpisů PDZ jedním z následujících způsobů: a) přijetím za člena za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínkysplněním následujících podmínek: přijetí písemné a uchazečem podepsané členské přihlášky za člena PDZ příslušným orgánem nebo oprávněným pracovníkem PDZ; úhrada zápisného ve výši stanovené v odst těchto stanov, je-li vybíráno; úhrada základního členského vkladu ve výši stanovené v odst těchto stanov; schválení přijetí za člena představenstvem PDZ nebo jím pověřeným zástupcem; zápis uchazeče o členství obchodní společnosti do obchodního rejstříku v případě člena, jenž je nově zakládanou obchodní společností, jejíž základní kapitál nebo jeho příslušná část má být splacena vklady na zvláštní účet otevřený správcem vkladu na jméno této společnosti u PDZ; b) převodem členských právdružstevního podílu za podmínek vyplývajících z ustanovení odst. 4.1 až 4.4 těchto stanov; c) přechodem členských práv a povinností (dále jen členská práva )družstevního podílu na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl, a to za podmínek uvedených v odst. 5.1 až 5.3 těchto stanov Členství v záložně vzniká dnem splnění poslední z podmínek stanovených pro vznik členství Členská práva a povinnosti přecházejídružstevní podíl přechází na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl. Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství v záložně, členství právního nástupce přechodem členských právdružstevního podílu nevzniká. 3

4 3.7. Rozdělení členských právdružstevního podílu člena, který zemřel nebo zanikl, při jejichjeho přechodu na právního nástupce není přípustné Členská přihláška musí obsahovat alespoň: a) žádost uchazeče o členství v záložně; b) identifikační údaje uchazeče o členství: u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (je-li přiděleno), adresu trvalého bydliště; u právnické osoby firmu (název), identifikační číslo (u právnické osoby se sídlem v České republice), údaj o zápise do obchodního rejstříku nebo obdobné evidence (u zahraniční právnické osoby), adresu sídla, identifikační údaje statutárního orgánu nebo jeho člena/členů, oprávněných jednat za nebo jménem člena; c) prohlášení uchazeče, že souhlasí s převzetím členských práv a povinností vyplývajících ze stanov, příslušných právních předpisů, že je mu obsah stanov PDZ znám a souhlasí s ním; d) souhlas uchazeče s tím, že PDZ může zpracovávat jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v rozsahu nezbytném pro potřeby výkon práv a plnění povinností záložny daných právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy PDZ; e) podpis uchazeče o členství fyzické osoby, podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče o členství právnickou osobu; f) v případě uchazeče o členství - nově založené obchodní společnosti, jejíž základní kapitál nebo příslušná část mají být splaceny na zvláštní účet u PDZ otevřený na jméno této společnosti správcem vkladů, souhlas s odkládací podmínkou vzniku členství vázanou na zápis společnosti do obchodního rejstříku Na přijetí za člena PDZ není ani za splnění výše uvedených podmínek právní nárok. V případě, že žádosti uchazeče o členství není vyhověno, je mu bez zbytečného prodlení vyplacena celá výše peněžité částky složené na členský vklad i zápisné O přijetí za člena PDZ rozhoduje představenstvo nebo jím pověřený zástupce. O žádosti o členství v PDZ je představenstvo povinno nebo jím zmocněný zástupce je povinen rozhodnout do 15 dnů od jejího obdržení. Článek IV. Převod členství v PDZdružstevního podílu 4.1. Člen je oprávněn převést svá členská právasvůj družstevní podíl na jinou osobu. JsouJe-li předmětem převodu pouze členská právadružstevní podíl z dalšího členského vkladu, lze tato právajej převést pouze na jiného člena PDZ. Dohoda o převodu členských práv a povinnostídružstevního podílu musí mít písemnou formu. Dohoda o převodu členských právpřevod družstevního podílu na nabyvatele podléhá souhlasu představenstva družstevní záložny Pokud v dohodě o převodu členských právdružstevního podílu není uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel převáděná členská právapřeváděný družstevní podíl rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu členských právdružstevního podílu Je-li převod členských právdružstevního podílu podmíněn udělením předchozího souhlasu České národní banky podle ustanovení 4 odst. 5 Zákona, může nabyvatel nabýt převáděná členská právapřeváděný družstevní podíl nejdříve dnem udělení souhlasu České národní banky Jestliže převod členských právdružstevního podílu by měl za následek, že by převodem členských právdružstevního podílu nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na záložně nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast tak, že dosáhne limitů stanovených v 2a odst. 3 Zákona, je převod členských právdružstevního podílu podmíněn předchozím souhlasem členské schůze záložny a udělením předchozího souhlasu České národní banky.. Žádost o udělení souhlasu musí být podána záložnou do 30 dnů ode dne schválení dohody o převodu členských právdružstevního podílu členskou schůzí. Přílohu žádosti tvoří členskou schůzí schválená dohoda o převodu členských právdružstevního podílu, zápis členské schůze, která schválila 4

5 dohodu o převodu členských právdružstevního podílu, a doklady nezbytné pro posouzení splnění kritérií uvedených v 2a odst. 9 Zákona a ostatních platných právních ustanoveních. Článek V. Přechod členství v PDZdružstevního podílu 5.1. V případě úmrtí člena fyzické osoby, nebo zániku člena - právnické osoby přecházejí členská právapřechází družstevní podíl na právního nástupce takového člena Členství právního nástupce přechodem členských právdružstevního podílu nevzniká, jestliže: a) je právním nástupcem osoba nezpůsobilá ke členství v PDZ; b) pokud budeby měl mít členskýdružstevní podíl více právních nástupcůnabyvatelů, protože rozdělení členských právdružstevního podílu člena, který zemřel nebo zanikl, při jejich přechodu na právního nástupce není přípustné; c) odmítne-li právní nástupce členskéhodružstevního podílu členství v PDZ. ČlenstvíDružstevní podílu musí právní nástupce odmítnout písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne právní moci usnesení, jímž dojde k potvrzení dědictví či schválení dohody dědiců o vypořádání dědictví V případech uvedených v odstavci 5.2 vzniká právnímu nástupci právo na vypořádací podíl, jehož výše se vypočte ke dni úmrtí nebo zániku právního předchůdce Členství v PDZ zaniká: Článek VI. Zánik členství v PDZ a) písemnou dohodou PDZ a člena, a to ke dni uzavření dohody o zániku členství nebo k jinému dni uvedenému výslovně v dohodě jako den sjednaného zániku členství; b) vystoupením člena; c) vyloučením člena; d) vstupem člena právnické osoby do likvidace ke dni vstupu do likvidace, nebo prohlášením konkursu na majetek člena dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu; d) převodem družstevního podílu; e) přechodem družstevního podílu; f) smrtí člena; g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, bez právního nástupce; e)h) f)i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena dnem právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku; pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinnostídružstevního podílu; j) vydáním po právní moci exekučního příkazu k postižení členských právdružstevního podílu uplynutím lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu, a povinností po právní moci usnesení o nařízeníbyl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce nebo právní mocí rozhodnutí o tomto návrhu; g)k) h)l) i)m) j)n) zánikem PDZ bez právního nástupce; členství fyzické osoby dále zaniká její smrtí, pokud členská práva nepřešla na právního nástupce, nebo zbavením či omezením způsobilostisvéprávnosti člena k právním úkonům, a to k právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonůmsvéprávnosti; z jiných důvodů stanovených právními předpisy; z dalších důvodů stanovených vnitřními předpisy PDZ, zejména vnitřními předpisy k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod Členství v PDZ zaniká písemnou dohodou dle bodu odst. 6.1 písm. a) výše při splnění následujících podmínek: 5

6 a) člen uzavřel s PDZ dohodu o ukončení členství, která musí být podepsána členem PDZ nebo jím zmocněným zástupcem a představenstvem PDZ nebo jím zmocněným zástupcem; b) členství v PDZ končí dnem uvedeným v dohodě o ukončení členství Členství v PDZ zaniká vystoupením dle odst. 6.1 písm. b) výše za následujících podmínek: a) člen písemně oznámí své vystoupení předsedovi představenstva PDZ nebo představenstvem zmocněnému zástupci; b) členství v PDZ končí uplynutím doby dvou měsíců, (odst stanov), která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemného oznámení o vystoupení Členství v PDZ zaniká vyloučením dle odst. 6.1 písm. c) výše na základě rozhodnutí představenstva PDZ o vyloučení člena ke dni uvedenému v tomto rozhodnutí Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena v kterémkoliv z následujících případů: a) člen PDZ přes výstrahu porušuje členské povinnosti vyplývající z právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů PDZ nebo smluvních ujednání mezi členem a PDZ; b) člen je v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči PDZ a jeho celkový dluh po splatnosti převyšuje součet jeho členského vkladu a zůstatku peněžních vkladů na účtech u PDZ; c) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin proti PDZ nebo jinému členovi PDZ; d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný majetkový trestný čin nebo trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti; e) dopustil se protiprávního jednání proti zájmům PDZ, jejím obchodním partnerům, orgánům, členům nebo zaměstnancům PDZ, nebo f) poskytl PDZ o sobě, o spoludlužnících, o osobě či osobách zajišťujících jeho závazky vůči PDZ nebo o osobách jinak smluvně, personálně či majetkově propojených nepravdivé údaje; g) poškodil dobré jméno PDZ, ohrozil, vyvolal či se podílel na vzniku či trvání situace, kdy mohlo dojít k ohrožení oprávněných zájmů PDZ, nebo jinak způsobil PDZ majetkovou či nemajetkovou újmu O vyloučení člena rozhoduje představenstvo PDZ. Vyloučení musí být členu písemně oznámeno a člen má proti němu právo podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o svém vyloučení, toto právo zaniká. Členská práva člena PDZ, kterému bylo oznámeno rozhodnutí o vyloučení, jsou pozastavena a zanikají marným uplynutím lhůty k odvolání k členské schůzi, nebo rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Pozastavením členských práv se rozumí, že člen tato práva nesmí vykonávat Při zániku členství za trvání PDZ vzniká členu nárok na vypořádací podíl, který se určí podle příslušných ustanovení těchto stanov a platných právních předpisů Ukončením členství v PDZ zaniká též členství v orgánech PDZ Každý člen PDZ má zejména: Článek VII. Základní členská práva a povinnosti a) právo účastnit se osobně, příp. prostřednictvím zástupce na základě plné moci, členských schůzí PDZ a vznášet své připomínky, požadavky a stížnosti k představenstvu záložnyazáložny a, členské schůzi nebo dalším orgánům PDZ; b) právo vykonávat své hlasovací právo způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami; c) právo volit a být volen do orgánů záložny při splnění podmínek stanovených zákonem; d) právo na poskytnutí informací o hospodaření družstevní záložny a rozhodnutí jejich orgánů a oprávněných osob, a to způsobem a v rozsahu upraveném těmito stanovami a platnými právními předpisy; 6

7 e) právo na bezplatné zřízení a vedení jednoho běžného účtu; f) právo ukládat vklady u PDZ za podmínek daných stanovami a vnitřními předpisy PDZ; g) právo na poskytnutí úvěru nebo záruky na základě rozhodnutí orgánů záložny v případě, že splňuje veškeré podmínky dané právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy PDZ, a dále pokud podle posouzení těchto orgánů dává postavení člena a účel čerpání úvěru nebo poskytnutí záruky dostatečné záruky pro navrácení poskytnutých prostředků; h) právo na ochranu osobních a majetkových údajů o své osobě a svých obchodech s PDZ, a to v rozsahu povinnosti mlčenlivosti dle Zákona a v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění; i) nárok na náhradu za pojištěný vklad z Fondu pojištění vkladů podle části třinácté zákona o bankách č. 21/1992 Sb. v platném znění; j) v případě zániku jeho členství právo na vypořádací podíl a vyplacení uložených vkladů po odečtení nesplacených závazků vůči PDZ. Přednostní práva PDZ podle právních předpisů tím nejsou dotčena; k) právo podat odvolání proti vyloučení k členské schůzi; l) právo požádat o zasílání oznámení o konání členské schůze, m) ostatní práva dané právními předpisy Každý člen PDZ má za těmito stanovami určených podmínek zejména tyto povinnosti: a) povinnost splatit řádně a včas základní členský vklad a zápisné, případně i další členský vklad; b) povinnost plnit řádně a včas všechny své závazky vůči PDZ; c) povinnost dodržovat a plnit povinnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami, vnitřními předpisy PDZ, usneseními a rozhodnutími orgánů PDZ nebo jejích pracovníků. Tím není dotčeno právo člena se domáhat v souladu s platnými právními předpisy a stanovami změny nebo zrušení těchto rozhodnutí, pokud jsou v rozporu platnými právními předpisy; d) povinnost dbát prospěchu PDZ, respektovat práva ostatních členů a poskytovat orgánům PDZ součinnost; e) povinnost zřídit si u PDZ běžnýalespoň jeden účet a uzavřít s PDZ smlouvu o vedení běžného účtu, a mít alespoň jeden účet po celou dobu členství v PDZ; f) poskytovat PDZ nebo jejím orgánům na vyžádání veškeré doklady, dokumenty a informace, které je PDZ v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy PDZ oprávněna požadovat; g) povinnost neprodleně informovat představenstvo PDZ o změně jakýchkoliv rozhodných skutečností týkajících se vzniku nebo podmínek členství a změně identifikačních či kontaktních údajů; h) v případě, že člen požaduje, aby mu oznámení o konání členské schůze bylo vedle jeho vyvěšení v sídle PDZ rovněž zasíláno, je povinen o to písemně v dostatečném předstihu požádat a sdělit adresu, na niž mu takové oznámení má být doručováno. Článek VIII. Základní práva PDZ vůči členům 8.1. PDZ má vůči svým členům zejména následující práva: a) právo požadovat po členech plnění jejich povinností stanovených platnými právními předpisy, stanovami, vnitřními předpisy PDZ, usneseními či rozhodnutími orgánů, či zaměstnanců PDZ, nebo smluvními ujednáními mezi PDZ a členem; b) právo odmítnout svému členovi poskytnutí peněžní nebo další služby obvykle členům poskytované, pokud člen nesplní příslušné podmínky pro její poskytnutí dané těmito stanovami a vnitřními předpisy nebo příslušnými rozhodnutími orgánů PDZ; c) právo odmítnout členovi, jenž je v prodlení s úhradou svých platebních povinností vůči PDZ, výplatu finančních nároků člena, zejména úroků z vkladů, vkladů samotných nebo 7

8 vypořádacího podílu v odpovídající výši a svou splatnou pohledávku vůči členovi uspokojit započtením na tyto splatné pohledávky člena vůči PDZ. Neurčí-li představenstvo PDZ jinak, je PDZ oprávněna započíst k úhradě své splatné pohledávky členovy pohledávky vůči PDZ a další zajišťovací instrumenty, které se k předmětné pohledávce vztahují v tomto pořadí: úroky z vkladů; vklady samotné; majetková zajištění dle úvěrové nebo jiné smlouvy, pokud se jedná o závazek vyplývající z takto zajištěné úvěrové nebo jiné smlouvy; vypořádací podíl; d) záložna je oprávněna své splatné pohledávky za dlužníkem započíst oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu, a to i v době vydaného rozhodnutí o zákazu nakládání vkladatelů s jejich vklady. Záložna je dále oprávněna odmítnout výplatu úroků, vkladů nebo vypořádacího podílu dlužníku, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné dluhy vůči družstevní záložně. d)e) e)f) vyloučit člena za podmínek vyplývajících z těchto stanov; ostatní práva vyplývající z těchto stanov a platných právních předpisů Postupování pohledávek členů za družstevní záložnou, vyplývajících z vkladů členů u družstevní záložny, je možné pouze mezi členy družstevní záložny PDZ je vůči svým členům povinna: Článek IX. Základní povinnosti PDZ k členům a) vykonávat svou činnost v souladu s platnými právními předpisy; b) při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména podnikat způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu; c) seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami poskytování úvěrů a dalšími činnostmi PDZ, které vykonává na základě uděleného povolení, a změnami těchto skutečností; d) plnit další povinnosti vyplývající z platných právních přepisů. Článek X. Zápisné Výše zápisného je pro všechny členy stejná a činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) Zápisné je určené na úhradu nákladů spojených se vznikem členství, popř. zániku členství. Zápisné je nevratné a nevypořádává se. Článek XI. Základní členský vklad Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná, a to ,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) Základní členský vklad je splatný výlučně v penězích Základní členský vklad je splatný jednorázově a to buď v hotovosti do pokladny záložny nebo převodem na účet PDZ. Článek XII. Další členský vklad Vedle základního členského vkladu může člen vložit do základního kapitálu PDZ i další členský vklad, a to i opakovaně, za splnění následujících podmínek: a) částka dalšího členského vkladu musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu; 8

9 b) s dalším členským vkladem musí vyslovit souhlas členská schůze; c) další členský vklad musí být splacen jednorázově do 90 dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí, s výjimkou dalšího členského vkladu dle odst tohoto článku V případě, že by vložením dalšího členského vkladu došlo k nabytí kvalifikované účasti na PDZ nebo k jejímu navýšení na hranice uvedené v 2b odst. 3 Zákona, je člen povinen vyžádat si souhlas České národní banky. Další členský vklad je v takovém případě splatný do 90 dnů od udělení souhlasu České národní banky nebo ode dne, k němuž se má dle Zákona za to, že byl souhlas udělen. Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na PDZ nebo její ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na PDZ došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu Kvalifikovanou účastí na PDZ se rozumí přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech záložny nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na jeho řízení. Nepřímým podílem se rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě. Pro účely výpočtu kvalifikované účasti na PDZ se započítají i podíly na základním kapitálu nebo hlasovacích právech, která jsou vykonávána zástupcem výše uvedené osoby na obecné nebo generální plné moci, pokud taková plná moc opravňuje zástupce nakládat s hlasovacími právy zcela na základě jeho volné úvahy Členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší jeden hlas za každý celý násobek základního členského vkladu Další členské vklady mohou být splaceny výlučně v penězích a to v hotovosti do pokladny PDZ nebo převodem na příslušný účet PDZ Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 měsíců ode dne jeho splacení za podmínky, že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu. Ke snížení výše dalšího členského vkladu dochází dnem doručení písemného oznámení člena o této skutečnosti záložně Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje. Článek XIII. Členský vklad Členským vkladem konkrétního člena PDZ se rozumí součet základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů vložených tímto členem. ODDÍL C - ORGÁNY PDZ Orgány PDZ jsou: a) členská schůze; b) představenstvo; c) kontrolní komise; d) úvěrová komise. Článek XIV. Orgány PDZ Při hlasování na zasedání orgánu má každý člen voleného orgánu PDZ jeden hlas Do volených orgánů PDZ může být zvolena jen fyzická osoba starší 18 let, jež je důvěryhodná a odborně způsobilá, podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti stanoví Zákon. a prováděcí předpisy. Členové PDZ, jež jsou právnickými osobami, mohou na funkce členů volených orgánů PDZ nominovat své zástupce. 9

10 14.4. Z jednání a rozhodování voleného orgánu PDZ je vždy vyloučen ten člen orgánu, o jehož zájmu se rozhoduje Každý orgán PDZ jedná podle Jednacího řádu, který schvaluje členská schůze Člen voleného orgánu, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož byl členem. Orgán musí projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Marným uplynutím této lhůty se odstoupení pokládá za projednané Členové volených orgánů družstevní záložny jsou povinni vykonávat svoji činnost s odbornou péčí. Jsou povinni vykonávat své funkce tak, aby neohrozili návratnost vkladů členů družstevní záložny a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k hospodaření PDZ je povinna do 10 pracovních dnů ode dne zvolení člena orgánu PDZ nebo jmenování řídící osoby doručit České národní bance žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce předepsaných Zákonem včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud Česká národní banka rozhodne, že zvolený člen orgánu PDZ nebo jmenovaná řídící osoba nesplňují podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí PDZ. Česká národní banka ve věci posouzení podmínek pro výkon funkce člena orgánu PDZ nebo řídící osoby rozhodne do 60 dnů ode dne doručení žádosti, jinak se má za to, že člen orgánu PDZ nebo řídící osoba podmínky splňují Členská schůze je nejvyšším orgánem PDZ. Článek XV. Členská schůze Do působnosti členskéčlenská schůze patří: a) změna stanov; a) volitmění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volí a odvolávatodvolává členy představenstva, a kontrolní komise a úvěrové, b)c) c)d) schvaluje výši odměny představenstva, kontrolní komise; a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, schvalovat ročníschvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku;, popřípadě mezitímní účetní závěrku, e) rozhodovatschvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření záložny, f) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle 59 zákona o obchodních korporacích, g) schvaluje poskytnutí finanční asistence, h) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, d)i) rozhoduje o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady nebo úhradě ztráty;, j) rozhodovatrozhoduje o uhrazovací povinnosti, e)k) rozhoduje o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu; f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje PDZ; g)l) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení záložny, přičemž splynutí a sloučenírozhoduje o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu; rozhodnutí o snížení základního členského vkladu je možné jenpouze s jinou družstevní záložnou, k rozdělení nebo fúzi je třeba předchozího souhlasupředchozím souhlasem České národní banky. ; h) rozhodovat o uzavření smluv podle 67a Obch.Z. a jiných významných majetkových dispozicích; m) rozhodovat o jinýchrozhoduje o použití rezervního fondu, n) rozhoduje o vydání dluhopisů s výjimkou podřízených dluhopisů, o) schvaluje převod nebo pacht závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 10

11 podnikání nebo činnosti družstva, pokud Česká národní banka udělila předchozí souhlas s uzavřením smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici se závodem záložny nebo jeho části; p) rozhoduje o změně právní formy družstva na akciovou společnost, pokud Česká národní banka udělila souhlas k takové přeměně a současně rozhodla o udělení bankovní licence, q) rozhoduje o fúzi, rozdělení a zrušení PDZ, pokud k tomu byl udělen předchozí souhlas Českou národní bankou, r) uděluje souhlas s vložením dalšího členského vkladu, s) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, t) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, u) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti, i) rozhoduje o dalších otázkách, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy, tyto stanovy, případně pokud jestliže si členská schůze rozhodování o některé věci vyhradila; j) schvalovat narovnání mezi PDZ a členy orgánů PDZ v případě nároků PDZ z odpovědnosti za škodu; k) rozhodovat o tom, zda nároky z odpovědnosti za škodu PDZ vůči členům orgánů PDZ mohou být uplatněny u soudu; l) schvalovat jednací řády orgánů PDZ; m) rozhodovat o přijetí za člena PDZ, pokud žádost podaná uchazečem o členství v PDZ za trvání PDZ, byla rozhodnutím představenstva zamítnuta; n)v) rozhodovat o odvolání člena proti rozhodnutí nich do své působnosti vyhradí, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva o jeho vyloučení., kontrolní komise nebo jiného orgánu záložny Členská schůze si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů PDZ Členskou schůzi svolává představenstvo Členskou schůzi svolává představenstvo, a to nejméně jednou za účetní období, přičemž členskou schůzi, která má projednat řádnou účetní závěrku musí svolat tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena. Ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví, kdy může svolat členskou schůzi jeden nebo někteří členové představenstva Představenstvo musí svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina10% členů, kteří mají alespoň pětinu všech členů PDZhlasů, nebo kontrolní komise. Představenstvo je přitom povinno zařadit na program jednání členské schůze ty body, které navrhli ti, kteří o její svolání požádali Členská schůze je svolávána oznámením o jejím konání ( oznámení ). Oznámenípozvánkou. Pozvánka musí obsahovat: a) datum, místo a čas konánídobu zahájení členské schůze; b) program členské schůze; c) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu, pokud nejsou přiloženy k pozvánce; c)d) je-li zároveň svolávána i náhradní členská schůze, oznámení musí pozvánka v tomto případě obsahovat rovněž informaci o svolání náhradní členské schůze a musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů Oznámení o konání členské schůze musí být vyvěšeno v sídle PDZ nejméně 20 dnů přede dnem, na který je členská schůze svolávána, v případě členské schůze schvalující výroční zprávu pak 30 dní předem, a v téže lhůtě zasláno členům PDZ, kteří o to požádali. Návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření PDZ musí být zpřístupněn v sídle PDZ jejím členům nejméně 30 dnů před konáním členské schůze schvalující výroční zprávu. 11

12 15.7. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Adresou se rozumí též ová adresa, připouští-li právní předpisy zaslání pozvánky elektronickou formou. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze Není-li členská schůze schopna se usnášet a nebyla-li zároveň se svoláním členské schůze svolána náhradní členská schůze, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejdříve 30 minut a nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze se svolává alespoň 10 dnů předem.samostatnou pozvánkou bez zbytečného odkladu a to stejným způsobem, jako původně svolaná členská schůze, nebyla-li již pro tento případ svolána spolu s původní členskou schůzí. Záležitosti, které nebyly zařazeny na program řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou - li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové Členská schůze může platně jednat a rozhodovat, pokud jsou splněny následující podmínky: a) členská schůze byla řádně a v souladu se stanovami svolána; na řádně svolané členské schůzije usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů PDZ, kteří jsou členy PDZ ke dni konání členské schůze., nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů; nana členské schůzi má každý člen PDZ jeden hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek základního členského vkladu Do výlučné působnosti členské schůze náleží: a) na návrh představenstva PDZ projednávat a schvalovat jednací řády představenstva, kontrolní a úvěrové komise PDZ. Dokud členská schůze neschválí tyto jednací řády, plní jejich funkci stanovy PDZ; b) rozhodovat v dalších věcech, pokud tak stanoví příslušný právní předpis, stanovy PDZ nebo pokud si to členská schůze vyhradí Člen PDZ může zmocnit jiného člena PDZ, aby ho na členské schůzi zastupoval. Plná moc musí být písemná a podepsaná zmocnitelem a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Pokud to neplyne z příslušného právního předpisu nebo z rozhodnutí představenstva, jímž byla členská schůze svolána, nemusí být podpis zmocnitele úředně ověřen O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo do 15 dnů ode dne konání schůze; b) přijatá usnesení; c) výsledky hlasování; d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu o členské schůze. Zápis pořizuje ten, kdo členskou schůzi tvoří seznam účastníků schůze, oznámení o členské schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům svolal. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.na vydání kopie zápisu, a to za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona Není-li dálezákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak, rozhoduje členská schůze ve všech záležitostech nadpoloviční většinou hlasů, jež mají přítomní členové PDZ K přijetí rozhodnutí o: a) fúzi, nebo b) rozdělení PDZ, je třeba souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů. 12

13 K rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, o změně stanov, o volbě a odvolání člena kontrolní komise, o prodeji nebo nájmu podnikupachtu obchodního závodu nebo jeho části, o jiných významných majetkových dispozicích, o změně právní formy družstevní záložny ( 13 odst. 5 Zákona), o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení družstevní záložny se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů, tedy každému členu náleží jeden hlas K rozhodnutí členské schůze se vyžaduje přítomnost alespoň dvou třetin všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů, při rozhodování o: a) schválení poskytnutí finanční asistence, b) uhrazovací povinnosti, c) zrušení družstva s likvidací; d) přeměně družstva, e) vydání dluhopisů O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy, musí být pořízen pořízena veřejná listina (notářský zápis,), který musí obsahovat schválený text změny stanov Členská schůze může rovněž rozhodovat mimo své zasedání ve formě tzv. per rollam. Podrobnosti týkající se rozhodování členské schůze formou per rollam jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. O způsobu rozhodování a konání členské schůze rozhoduje představenstvo Jednání členské schůze blíže upravuje jednací řád členské schůze PDZ. Článek XVI. Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem PDZ Jménem PDZ jednají za představenstvo navenek předseda nebo místopředseda PDZ. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce, nestanoví-li zákon, prováděcí nebo vnitřní předpisy kratší lhůtu Představenstvo PDZ je tříčlenné. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí z řad členů na funkční období 5 let. Funkční období se počítá podle dnů, a to ode dne konání členské schůze, na níž byli členové představenstva zvoleni. Opakovaná volba členů představenstva je možná Představenstvo PDZ je schopno jednat a rozhodovat, pokud bylo řádně svoláno a je na jeho jednáníje přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů platí hlas předsedy představenstva. Zasedání se může ve smyslu ust. 158 občanského zákoníku konat v písemné formě nebo s využitím technických prostředků Představenstvo přísluší obchodní vedení záložny, řídí činnost záložny a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny nebo svěřeny jinému orgánu záložny, zejména o: a) zásadních otázkách hospodaření záložny; b) na návrh úvěrové komise o úročení vkladů, úvěrů a záruk, o poskytnutí úvěru jiné družstevní záložně a o přijetí úvěru od jiné družstevní záložny nebo banky a o přijetí vkladu od jiné družstevní záložny. O úrokových sazbách z vkladů, úvěrů a záruk ve výjimečných případech o poskytnutí úvěru a záruky rozhoduje představenstvo i bez předchozího návrhu úvěrové komise na základě dosahovaných výsledků hospodaření, a to v mezích vymezených stanovami, finančním řádem a vnitřními předpisy PDZ; c) obchodování na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle článku 2 odst. 2.2 těchto stanov; 13

14 d) obchodování na vlastní účet s registrovanými cennými papíry; e) cenách a poplatcích za produkty, služby a další činnosti poskytované členům; f) vyloučení člena; g) uděluje úvěrové komisi souhlas k poskytnutí úvěru členům kontrolní komise, členům, kteří mají pracovní poměr v záložně a osobám jim blízkým; h) zabezpečení a dodržování ekonomických pravidel a ukazatelů, vyhlašovaných pro družstevní záložny právním předpisem; i) použití rizikového a rezervního fondu; popř. vyrovnávacího fondu; j) výjimkách z ustanovení vnitřních předpisů záložny; k) pořadu jednání řádné a mimořádné členské schůze; l) jmenování a odvolání ředitele PDZ, je-li jeho funkce zřízena; m) projednává odstoupení člena záložny ze zvolené funkce, nebo zánik volené funkce člena záložny v případě jeho úmrtí Představenstvo dále: a) svolává členskou schůzi a náhradní členskou schůzi; b) plní usnesení členské schůze; c) předkládá členské schůzi ke schválení roční účetní závěrku; návrh na rozdělení zisku; zprávy o podnikatelské činnosti, stavu majetku a finančně obchodní situaci PDZ; d) předkládá členské schůzi k rozhodnutí návrhy změn ve stanovách; návrhy změn v jednacích řádech orgánů PDZ; návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu PDZ; e) vypracovává a předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o hospodaření PDZ, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání; f) uplatňuje nároky PDZ z odpovědnosti členů orgánů PDZ za škodu; g) rozhoduje o všech dalších záležitostech PDZ, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu; h) vykonává opatření k nápravě nedostatků uložených PDZ Českou národní bankou; i) je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud; schvaluje dohodu o převodu členských práv; j) zajišťuje vedení účetnictví, zpracování a poskytování výkazů a informací příslušným státním orgánům a to v rozsahu a způsobem vyplývajícím z příslušných právních předpisů.; k) rozhoduje o rozsahu, způsobu a době, od níž bude informační deska záložny zpřístupněna členů prostřednictvím internetových stránek Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává předseda představenstva, nebyl-li rozhodnutím představenstva pověřen jejich výkonem jiný člen představenstva Představenstvo není povinno úvěr nebo záruku, o nichž kladně rozhodla úvěrová komise, poskytnout. V případě, že tak představenstvo rozhodne, úvěr ani záruka nemohou být poskytnuty Představenstvo může svým rozhodnutím převést výkon svých rozhodovacích či jiných pravomocí a dalších práv ve své působnosti na jiné osoby nebo k jejich výkonu tyto osoby zmocnit, a to dlouhodobě nebo jednorázově. Odpovědnost představenstva za výkon svých pravomocí a práv v jeho působnosti tím není dotčena. Odpovědnost osob, na které byl výkon pravomocí a práv převeden je dána příslušnými právními předpisy, jakož i jednotlivými smluvními ujednáními uzavřenými mezi PDZ a těmito osobami. 14

15 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho žádost představenstvo projednalo nebo mělo projednat na prvním zasedání představenstva poté, kdy se o odstoupení dovědělo, nejdéle však do třech měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané Jednání představenstva blíže upravuje jednací řád představenstva Podnikatelské družstevní záložny. Článek XVII. Kontrolní komise Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost PDZ a jejích orgánů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech PDZ. Kontrolní komise projednává stížnosti členů PDZ Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání se může ve smyslu ust. 158 občanského zákoníku konat v písemné formě nebo s využitím technických prostředků Kontrolní komise PDZ je tříčlenná. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí z řad členů na funkční období 5 let. Funkční období se počítá podle dnů, a to ode dne konání členské schůze, na níž byli členové kontrolní komise zvoleni. Opakovaná volba členů kontrolní komise je možná Kontrolní komise PDZ je schopna jednat a rozhodovat, pokud bylo její jednání řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů platí hlas předsedy kontrolní komise Kontrolní komise dále: a) vyjadřuje se k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty PDZ; b) upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání nápravy; c) je oprávněna vyžadovat si u představenstva PDZ jakékoliv informace o hospodaření a činnosti PDZ; d) uděluje úvěrové komisi souhlas k poskytnutí úvěru členům představenstva, úvěrové komise a osobám jim blízkým Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení PDZ a jejích členů Kontrolní komise může k jednotlivým úkonům pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise Kontrolní komise jedná a rozhoduje v dalších věcech stanovených příslušnými právními předpisy Členové kontrolní komise jsou oprávněni se účastnit všech zasedání představenstva či úvěrové komise a vznášet na nich návrhy, podněty či připomínky Jednání kontrolní komise blíže upravuje jednací řád kontrolní komise PDZ Úvěrová komise se schází podle potřeby. Článek XVIII. Úvěrová komise Úvěrová komise PDZ je tříčlenná. Úvěrová komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Členové úvěrové komise jsou voleni členskou schůzí z řad členů na funkční období 5 let. Funkční období se počítá podle dnů, a to ode dne konání členské schůze, na níž byli členové úvěrové komise zvoleni. Opakovaná volba členů úvěrové komise je možná. 15

16 18.4. Úvěrová komise PDZ je schopna jednat a rozhodovat, pokud bylo její jednání řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů. Zasedání se může ve smyslu ust. 158 občanského zákoníku konat v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Úvěrová komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů platí hlas předsedy úvěrová komise Úvěrová komise rozhoduje o: a) poskytování úvěrů členům PDZ; b) zajištění poskytovaných úvěrů; c) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy Úvěrová komise může převést své pravomoci na jiné osoby., které jsou členy záložny. Děje se tak na základě pověření, které musí obsahovat tyto náležitosti: a) datum vydání; b) přesné označení osoby, na níž se pravomoci převádějí, přitom musí jít vždy o fyzickou osobu starší 18 let plně způsobilou k právním úkonůmsvéprávnou; c) přesné vymezení převáděných pravomocí; d) přesné určení doby, na kterou dochází k přenesení pravomocí. Tato doba nesmí být delší než doba, která zbývá od vydání pověření do konce funkčního období členů úvěrové komise, případně toho z nich, jehož funkční období končí nejdříve Převod pravomocí může být kdykoliv úvěrovou komisí zrušen. Zrušení je platné od okamžiku, kdy se o něm osoba, na kterou byly pravomoci přeneseny, dozví Úvěrová komise předkládá představenstvu svá doporučení ve věcech úročení vkladů, úvěrů a záruk poskytnutí úvěru jiné družstevní záložně, přijetí vkladu nebo získání úvěru od jiné družstevní záložny Úvěrová komise projednává a rozhoduje další věci stanovené závaznými předpisy Členem úvěrové komise nemůže být člen představenstva nebo kontrolní komise Jednání úvěrové komise blíže upravuje jednací řád úvěrové komise Podnikatelské družstevní záložny. Článek XIX. Právní úkonyjednání PDZ a jednání za záložnu Za představenstvo jednázáložnu zastupuje navenek předseda představenstva nebo místopředseda PDZ. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.představenstva. Za záložnu podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to tak, že k firmě záložny připojí svůj podpis a údaj o své funkci Zisk může být použit k těmto účelům: a) přidělení do fondů zřízených PDZ; Článek XX. Použití zisku a úhrada ztráty b) roční příspěvek do Fondu pojištění vkladů; c) převedení na nerozdělený zisk minulých let; d) rozdělení mezi členy formou podílů na zisku nebo vypořádacích podílů Vznikne-li PDZ ztráta, je představenstvo povinno navrhnout způsob její úhrady Vykáže-li PDZ ztrátu, je členská schůze povinna k návrhu představenstva rozhodnout při schvalování řádné účetní závěrky, ve které je tato ztráta vyčíslena, o úhradě této ztráty z rizikového fondu a rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let Rozdělení zisku nebo krytí ztráty Podnikatelské družstevní záložny podle předchozích odstavců provede představenstvo do 30 dnů od dne konání členské schůze, která schválila řádnou účetní závěrku, z níž zisk nebo ztráta vyplývá. 16

17 Článek XXI. Zapisovaný základní kapitál Výše zapisovaného základního kapitálu PDZ je ,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). Článek XXII. Doba pro zánik členství při vystoupení člena Doba pro zánik členství při vystoupení člena je dva měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemného oznámení o vystoupení. Článek XXIII. Podmínky poskytování informací; informační deska Záložna má zřízenu ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek, a to v rozsahu, způsobem a od doby, o nichž rozhodne představenstvo Každý člen má právo vyžádat si zápisy z konání členské schůze a dalších orgánů PDZ a jejich přílohy k nahlédnutí. Kopie zápisu se členům PDZ vyhotovuje na požádání, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením a doručením kopie Každý člen má právo nahlížet do seznamu členů PDZ a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, za úhradu nákladů s tím spojených Jednotlivé orgány PDZ jsou členům povinny poskytovat informace o své činnosti, přitom jsou povinny respektovat práva a právem chráněné zájmy členů PDZ. Informace jsou poskytovány na základě písemné žádosti, a to zpravidla do 30, slovy: třiceti dnů od doručení žádosti Je-li PDZ povinna podle stanov nebo právních předpisů informovat všechny členy, považuje se informování, nestanoví-li stanovy nebo právní předpis jinak, za řádně splněné vyvěšením informace v sídle PDZ. ODDÍL D - FINANČNÍ ŘÁD 1.1. PDZ zřizuje tyto fondy: Článek I. Fondy a) rizikový fond slouží ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk. Do rizikového fondu PDZ přiděluje nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše fondu dosáhne 20 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých PDZ; b) rezervní fond slouží ke krytí ztrát a výkyvů v hospodaření PDZ. Do rezervního fondu PDZ přiděluje nejméně 10 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše fondu dosáhne 20 % základního kapitálu PDZ O výši přídělu do rizikového a rezervního fondu rozhoduje členská schůze na návrh představenstva PDZ O případném zřízení dalších fondů PDZ rozhodne na návrh představenstva členská schůze O čerpání prostředků z fondů rozhoduje představenstvo, přitom je povinno dodržovat ustanovení platných právních předpisů, stanov a rozhodnutí členské schůze. Článek II. Podmínky poskytování peněžních služeb 2.1. Podmínky poskytování peněžních služeb (dle 3 Zákona) jsou obsaženy ve Všeobecných obchodních podmínkách, které schvaluje představenstvo PDZ. Úvěry a záruky jsou poskytovány členům v souladu s kritérii stanovenými ve vnitřních předpisech PDZ. Podmínkou 17

18 pro vedení účtů, realizaci platebního styku, poskytování úvěrů a bankovních záruk, ručení za členy, je efektivnost a hospodárnost těchto činností a minimalizace rizik. Článek III. Zásady zajištění úvěrů 3.1. U každého úvěru je požadováno zajištění. Formu a výši zajištění navrhuje úvěrová komise a řídí se vnitřními předpisy PDZ. Úvěr lze zajistit zejména: zástavním právem k nemovitým a movitým věcem, k peněžním prostředkům, k cenným papírům nebo k pohledávkám, ručením jednoho nebo více ručitelů a dalšími způsoby v souladu s platnými právními předpisy. O konkrétním způsobu zajištění konkrétního úvěru rozhoduje představenstvo nebo jím pověřený pracovník, nevyplývá-li z kogentních ustanovení právních předpisů jinak. Zásady zajištění úvěrů se obdobně použijí i na zajištění jiných pohledávek záložny. Článek IV. Základní druhy vkladů a úvěrů a meze úročení 4.1. PDZ poskytuje zejména tyto druhy úvěrů (dle splatnosti): a) překlenovací se splatností do tří měsíců; b) krátkodobé se splatností do jednoho roku; c) střednědobé se splatností do tří let; d) dlouhodobé se splatností delší než tři roky Úvěry jsou úročeny v závislosti na době splatnosti, míře zajištění, míře využívání služeb záložny, druhu úvěru, vývoji hospodaření záložny a úrokových sazeb v bankách působících na trhu záložny, případně na vývoji podstatných ukazatelů majících vliv na stabilitu, rozvoj a konkurenceschopnost záložny, a dalších kritériích stanovených interními předpisy. Výše úrokové sazby nesmí přesáhnout šedesátinásobek diskontní sazby vyhlašované ČNB, nikoliv však více než 30 % p.a. V případě souhlasného vyjádření úvěrové komise a představenstva je možné tyto meze úročení ve výjimečných případech přesáhnout. O zásadách úročení úvěrů a záruk rozhoduje představenstvo PDZ na základě návrhu úvěrové komise PDZ vede zejména tyto základní druhy účtů: a) účet členského vkladu, na němž jsou evidovány základní a další členské vklady; b) běžný účet v české měně; c) běžný účet v cizí měně; d) účet pro advokátní / notářské úschovy; e) zvláštní účet pro účely splacení základního kapitálu / emisního kursu; f) vkladový účet v české měně, g) vkladový účet v cizí měně Vklady a zůstatky na účtech dle písm. a) až e) výše nejsou úročeny, není-li výslovně sjednáno jinak Prostředky složené na vkladových účtech dle písm. f) a g) jsou úročeny do výše dvacetinásobkuf) a g) jsou úročeny jsou úročeny v závislosti na době splatnosti, míře zajištění, míře využívání služeb záložny, druhu a měně vkladu, vývoji hospodaření záložny a úrokových sazeb v bankách působících na trhu záložny, případně na vývoji podstatných ukazatelů majících vliv na stabilitu, rozvoj a konkurenceschopnost záložny, a dalších kritériích stanovených interními předpisy, a to sazbou max. do výše stonásobku diskontní sazby vyhlašované ČNB, nikoliv však více než 6 % p.a. O výši úročení těchto vkladů rozhoduje představenstvo PDZ na návrh úvěrové komise. Podrobnější podmínky stanoví Všeobecné obchodní podmínky PDZ PDZ vede zejména tyto základní druhy vkladových účtů: a) termínovaný vklad b) revolvingový termínovaný vklad. Termínovaný vklad lze sjednat i jako termínovaný vklad s možností předčasného ukončení. 18

19 ODDÍL E ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek V. Závěrečná ustanovení 5.1. Dokumenty, informace, jiná sdělení a ostatní věci (dále též jen věci ), které jsou určeny ke zveřejnění, se zveřejňují v sídle PDZ, nestanovínevyplývá-li stanovyz těchto stanov nebo Zákonplatných právních předpisů jinak Věci, které mají být na základě příslušných právních předpisů, stanov či rozhodnutí orgánů PDZ zaslány či doručeny (obojí dále též jen zaslány ) členům, jsou členům zaslány prostřednictvím elektronické pošty na jimi PDZ sdělenou adresu elektronické pošty. Pokud člen nesdělil PDZ adresu elektronické pošty dle předchozí věty, jsou příslušné věci zaslány jejich uložením v sídle PDZ a vyvěšením oznámení o tomto uložení rovněž v sídle PDZ. Toto ustanovení se nepoužije v těch jednotlivých případech, kdy ze smluvních vztahů mezi PDZ a členem, případně z kogentních ustanovení příslušných právních předpisů nebo stanov PDZ vyplývá něco jiného Věci, které musí být podle kogentních ustanovení příslušných právních předpisů, stanov nebo rozhodnutí orgánů PDZ doručeny do vlastních rukou člena, musí být doručeny osobním předáním nebo poštovní či kurýrní službou na adresu uvedenou v seznamu členů PDZ. Pokud člen Podnikatelské družstevní záložny nenahlásí PDZ písemně změnu své adresy, považují se doručované písemnosti za správně doručené, pokud jsou zaslány na adresu uvedenou v seznamu členů, a to i v případě, že písemnost je jako nedoručitelná vrácena Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi Podnikatelské družstevní záložny konané dne Jejich přijetím se v plném rozsahu ruší a nahrazuje předchozí znění stanov... Mgr. Tereza Bisová předsedkyně představenstva 19

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 25. 6. 2014

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 25. 6. 2014 úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 25. 6. 2014 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní: Citfin, spořitelní

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH

STANOVY ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ÚČINNÉ OD 24. ČERVNA 2015 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice pojmů 01 ČÁST

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s.

STANOVY. občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. STANOVY občanského sdružení Za férové ústřední topení, o.s. V Praze, dne 29. srpna 2011 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Za férové ústřední topení, o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení:

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014

úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 úplné znění STANOV Citfin, spořitelní družstvo se sídlem Praha ve znění platném ke dni 17. prosince 200825. 6. 2014 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY Spolku YFU CZ

STANOVY Spolku YFU CZ STANOVY Spolku YFU CZ Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem fyzických osob, založeným k naplňování společného zájmu svých členů, jímž je účel Spolku podle těchto Stanov. Je nezávislým na jakékoli

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více