OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 3"

Transkript

1 RENTERA akciová společnost výroční zpráva

2 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s Profil Společnosti Základní údaje 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři Základní kapitál Majetkové účasti Organizační struktura Společnosti Ocenění majetku Společnosti Významné změny v roce 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy 8 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ Dozorčí rada Společnosti Zpráva dozorčí rady Představenstvo Společnosti Odměňování statutárních orgánů Společnosti Personální unie 12 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ Vývoj společností ve skupině RENTERA v uplynulém období RENTERA, a.s BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o R & R Investment Group, a.s WESTREAL Invest, s.r.o JILEMNICE HOTEL, s.r.o KAMENNÁ VILA, s.r.o Trisat, s.r.o HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s Záměry do budoucna 18 5 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vybrané finanční ukazatele Společnosti Vybrané ukazatele dceřiných Společností 19 6 OSTATNÍ Výzkum a vývoj Ochrana ţivotního prostředí Řízení rizik Auditor Společnosti 20 7 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Organizační struktura Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami koncernu Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou 22 8 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 23 9 PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY Roční účetní závěrka Společnosti Příloha účetní závěrky Zpráva auditora 38 1

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Váţení akcionáři, dovolujeme si Vám předloţit výroční zprávu a zprávu představenstva společnosti RENTERA, a.s. za rok Výroční zpráva mimo jiné obsahuje veškeré údaje o výsledcích hospodaření Společnosti za účetní období roku 2009, dále pak zprávu představenstva o vývoji společností ve skupině RENTERA, zprávu o vztazích společností ve skupině a zprávu auditora. Rok 2009 bude v mnoha ohledech napříč odvětvími v České republice hodnocen jako jeden z nejhorších vůbec. V uplynulém roce se naplno a konkrétně projevil dopad globální krize na české hospodářství. Rád bych na tomto místě zmínil fakta, která měla podstatný vliv na podnikání skupiny RENTERA. Navzdory negativnímu vývoji českého a resp. světového hospodářství v uplynulém roce byla situace skupiny RENTERA stabilizovaná. Dceřiné společnosti řádně splácely bankovní úvěry a hradily své závazky. Vzhledem k nezměněné neutěšené situaci na trhu bankovního financování se nám zatím nepodařilo zrealizovat plánované refinancování úvěrů dceřiných společností. Co se naopak podařilo zrealizovat, bylo navýšení základního kapitálu Společnosti. Získaný kapitál posílil cashflow dceřiných společností a stabilizoval finanční situaci společností ve skupině RENTERA. Realitní sektor pokračoval v trendu, který započal jiţ v prvním pololetí. Banky téměř zastavily financování nových developerských a realitních projektů a zatím jsme neviděli trvalejší signály, které by potvrdily změnu tohoto postoje. V uplynulém roce se mnoho administrativních center napříč Českou republikou potýkalo s velkým mnoţstvím volných ploch, které nebylo moţné pronajmout za standardních podmínek. Jak jsme jiţ několikrát zmínili, naše divize nájemních budov profituje především z dlouhodobých nájemních smluv uzavřených s bankovními a pojišťovacími subjekty. Ačkoliv jsme v uplynulých měsících zaznamenali mírný pokles obsazenosti, jako důsledek sníţené poptávky po nebytových prostorech v důsledku krize či úsporných opatření firem, tak hlavní sloţka nájmů zůstala téměř beze změny. Oproti tomu sektor hotelnictví naplno pociťuje pokles cestovního ruchu v České republice - největší od roku Následky ekonomické krize se plně promítly do spotřeby domácností, coţ způsobilo omezení výdajů na cestovní ruch především v zemích západní Evropy a Spojených států amerických. Výpadek této klientely nedokázala nahradit ani zvýšená poptávka ze zemí Dálného východu vzhledem k niţším dosahovaným cenám za ubytování. Ekonomická krize se projevila naplno i v sektoru firemní klientely, kde došlo k výraznému poklesu mnoţství poptávek. Výsledky Hotelu Bellevue potvrdily, ţe ani my jsme se nevyhnuli poklesu obsazenosti resp. trţeb. Vzhledem k situaci kolem finanční krize Řecka a nestabilitě s tímto spojené se nedá očekávat, ţe by se situace v cestovním ruchu v brzké době dramaticky změnila. Věřím, ţe výroční zpráva Vám zprostředkuje dostatečný náhled na podnikání společnosti RENTERA, a.s. včetně informací o vývoji Společnosti v uplynulém roce a výhled do období budoucích. Milan Růţička, předseda představenstva 2

4 2. RENTERA, a.s. 2.1 Profil Společnosti Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost Společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Zajímají nás taková aktiva, u kterých je jiţ dnes jasné jejich vyuţití a tedy i budoucí výnos. Za klíčové prvky povaţujeme především důraz na kvalitu v kaţdé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosaţení poţadovaných výnosů. Formu akciové společnosti povaţujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. Rozhodující součástí poslání společnosti RENTERA, a.s. a jejich dceřiných společností je maximalizovat návratnost investovaných finančních prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty společnosti RENTERA, a.s. pro její akcionáře. 2.2 Základní údaje OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Nad Santoškou 1420/8, , Praha 5 KONTAKTNÍ ADRESA: Na Pankráci 17,19/1685, , Praha 4 PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost PŘEDMĚT ČINNOSTI: Správa a údrţba nemovitostí DATUM ZALOŢENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: ,- Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vloţka Akcionáři, akcie, majetkové účasti Akcionáři RENTERA, a.s. disponuje akcionářskou strukturou čítající 71 akcionářů vlastnících celkově 407 kusů akcií na jméno z nichţ 238 kusů (58,48%) akcií je v drţení fyzických osob a 169 kusů (41,52%) akcií je v drţení právnických osob. Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5%: Akcionáři s podílem > 5% Podíl společnost RENTERA CENTRAL EUROPE S.A. 35,14% pan Pavel Vágner 9,83% Mezi ţádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší neţ 5% akcií na základním kapitálu Společnosti Základní kapitál Stav k Výše upsaného základního kapitálu Společnosti činí ,- Kč. Základní kapitál je splacen ve výši ,- Kč. Společnost nevlastní ţádné vlastní akcie. 3

5 Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami Společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY Aktuální stav CENNÝ PAPÍR: AKCIE DRUH : kmenová FORMA: na jméno PODOBA: listinná POČET KUSŮ: 407 ks JMENOVITÁ HODNOTA: ,- Kč CELKOVÝ OBJEM EMISE: 407 ks PŘEVODITELNOST: jen se souhlasem valné hromady s výjimkou převodu akcií na akcionáře Společnosti Vydané cenné papíry od zaloţení Společnosti CENNÝ PAPÍR * akcie akcie akcie akcie DRUH kmenová kmenová kmenová kmenová FORMA na jméno na jméno na jméno na jméno PODOBA listinná listinná listinná listinná POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA PŘEVODITELNOST ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč jen se souhlasem valné hromady s výjimkou převodu akcií na akcionáře Společnosti jen se souhlasem valné hromady s výjimkou převodu akcií na akcionáře Společnosti jen se souhlasem valné hromady s výjimkou převodu akcií na akcionáře Společnosti jen se souhlasem valné hromady s výjimkou převodu akcií na akcionáře Společnosti *společnost se zakládala s ,- Kč základním kapitálem - akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti. - převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady Společnosti, kterého není zapotřebí jedná-li se o převod akcií na akcionáře Společnosti. - práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. - nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na Společnost Majetkové účasti Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: ,- Kč 4

6 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: ,- Kč Trisat, s.r.o. IČ Hlavní předmět činnosti: sluţby spojené se správou a údrţbou nemovitostí Základní kapitál společnosti: ,- Kč R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: ,- Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: ,- Kč JILEMNICE HOTEL, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál: ,- Kč KAMENNÁ VILA, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál: ,- Kč 5

7 2.3.4 Organizační struktura Společnosti Organizační struktura Společnosti RENTERA, a.s. včetně majetkových účastí stav k

8 2.4 Ocenění majetku Společnosti Trţní hodnota majetku Společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitosti v majetku společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku Společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitostí v majetku společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku Společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitostí v majetku společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku Společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitostí v majetku společnosti R & R Investment Group, a.s. činila celkem ,- Kč (bez nemovitostí Chrast a Nový Bor). Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku Společnosti na základě indikativního trţního ocenění nemovitosti v majetku společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. činila celkem ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Trţní hodnota majetku společnosti KAMENNÁ VILA, s.r.o. nebyla oceňována vhledem ke skutečnosti, ţe k datu ocenění nevlastnila společnost RENTERA, a.s. podíl ve společnosti KAMENNÁ VILA, s.r.o.. Trţní hodnota majetku společnosti Trisat, s.r.o. při zohlednění aktiv a pasiv není pro ocenění významná a lze předpokládat, ţe se pohybuje okolo hodnoty základního kapitálu. Komentář k ocenění majetku Společnosti Vzhledem k faktu, ţe v minulém období (2009) Společnost oceňovala majetek Společnosti nepřímo, tj. diskontací znaleckých posudků z roku 2008 (viz. Výroční zpráva společnosti RENTERA, a.s. za rok 2008), nechalo představenstvo za účelem stanovení aktuální hodnoty majetku Společnosti zpracovat k indikativní znalecké posudky nemovitostí ve vlastnictví dceřiných společností společnosti RENTERA, a.s.. Na základě srovnání provedených ocenění z roku 2008 a 2010 lze konstatovat, ţe hodnota nemovitostí do ,- Kč spíše stoupala, kdeţto u nemovitostí s vyšším oceněním (nad ,- Kč) nepatrně klesla. Významný pokles hodnoty byl zaznamenán (v souvislosti se situací v hotelnictví) u nemovitostí vlastněných společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s.. 7

9 2.5 Významné změny v roce 2009 a 2010 do uzávěrky výroční zprávy MATEŘSKÁ SPOLEČNOST RENTERA, a.s. Rok 2009 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2009: - vznik členství místopředsedkyně představenstva JUDr. Martiny Vaškové ode dne , - zánik členství místopředsedkyně představenstva JUDr. Stanislavy Formáčkové ke dni , - vznik členství člena představenstva pana Tibora Horvátha ode dne , - zánik členství člena představenstva pana Pavla Vágnera ke dni Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2009: - vznik členství člena dozorčí rady pana Pavla Vágnera ode dne , - zánik členství člena dozorčí rady Mgr. Stanislava Šrámka ke dni Změny ve výši základního kapitálu Společnosti: - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to o ,- Kč na ,- Kč. Rok 2010 Stav splacení základního kapitálu: - k datu uzávěrky výroční zprávy byl základní kapitál splacen ve výši ,- Kč. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Rok 2009 Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2009: - vznik členství místopředsedkyně představenstva JUDr. Martiny Vaškové ode dne , - zánik členství místopředsedkyně představenstva Mgr. Heleny Vitovské ke dni , - vznik členství člena představenstva Jana Vondráčka ode dne , - zánik členství člena představenstva pana Pavla Vágnera ke dni Změny v dozorčí radě provedené v průběhu roku 2009: - vznik členství člena představenstva pana Pavla Vágnera ode dne , - zánik členství člena dozorčí rady Mgr. Stanislava Šrámka ke dni Změny ve výši základního kapitálu společnosti: - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti, a to o ,- Kč na ,- Kč. Rok 2010 Splacení základního kapitálu společnosti: - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno 100 % splacení základního kapitálu. Předmět podnikání: - k datu došlo ke změně předmětu podnikání na výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona a hostinská činnost. 8

10 R & R Investment Group, a.s. Rok s rozhodným dnem došlo k rozdělení společnosti R & R Investment Group, a.s. odštěpením se vznikem dvou nových samostatných společností, a to společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. a společnosti KAMENNÁ VILA, s.r.o.. Rok 2010 Předmět podnikání: - k datu došlo ke změně předmětu podnikání na výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Prodej budov - dne byla podepsána kupní smlouva na prodej nemovitosti v Chrasti, - dne byla podepsána kupní smlouva na prodej nemovitosti v Novém Boru. KAMENNÁ VILA, s.r.o. Rok 2009 Vznik společnosti: - společnost KAMENNÁ VILA, s.r.o. vznikla rozdělením právnické osoby R & R Investment Group, a.s. odštěpením, část jmění rozdělované právnické osoby R & R Investment Group, a.s. přešlo na nástupnickou osobu KAMENNÁ VILA, s.r.o. s rozhodným dnem Rok 2010 Převod obchodního podílu - k datu byl do obchodního rejstříku zapsán převod obchodního podílu ze společnosti RENTERA, a.s. na Pelion International Inc.. JILEMNICE HOTEL, s.r.o. Rok 2009 Vznik společnosti: - společnost JILEMNICE HOTEL, s.r.o. vznikla rozdělením právnické osoby R & R Investment Group, a.s. odštěpením, část jmění rozdělované právnické osoby R & R Investment Group, a.s. přešlo na nástupnickou osobu JILEMNICE HOTEL, s.r.o. s rozhodným dnem Trisat, s.r.o. Rok 2010 Změny ve výši základního kapitálu - k datu bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu, a to o ,- Kč na ,- Kč. 9

11 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ VEDENÍ 3.1 Dozorčí rada Společnosti Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. V souladu se stanovami Společnosti zasedá dozorčí rada alespoň jednou ročně. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda představenstva a dle obsahu a závaţnosti projednávané problematiky také členové představenstva či přizvané třetí osoby (experti). Dne byl valnou hromadou Společnosti za člena dozorčí rady po předchozím členství v představenstvu zvolen Pavel Vágner. Sloţení dozorčí rady k : Bc. Jan Číţek předseda dozorčí rady Ing. Andrea Homolová členka dozorčí rady Pavel Vágner člen dozorčí rady, vznik členství ode dne

12 3.1.1 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2009 průběţně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic Společnosti, zároveň kontrolovala činnost představenstva a plnění jeho usnesení. Dozorčí rada během uplynulého roku 2009 sledovala průběh a vývoj podnikatelských aktivit, plnění strategických cílů představenstva Společnosti, způsob a výsledky hospodaření Společnosti. Představenstvo Společnosti poskytovalo dozorčí radě pravidelně veškeré zápisy ze svých jednání a všechny další informace nezbytné pro výkon kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady byli pravidelně zváni na zasedání představenstva. Jednotliví členové dozorčí rady vykonávali dohled nad jim svěřenými úseky. Závěry z jejich dohledu přenášelo představenstvo do svých opatření a do fungování společnosti RENTERA, a.s. jakoţ i dceřiných společností. V souladu s ustanoveními vyplývajícími ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku Společnosti za rok 2009 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti roční účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběţně prováděné hodnocení a předloţené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, ţe účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněţ v souladu se stanovami Společnosti. Roční účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. na základě vlastního přezkoumání roční účetní závěrky souhlasí s výrokem auditora a doporučuje akcionářům schválení roční účetní závěrky za rok Jan Číţek, předseda dozorčí rady 11

13 3.2 Představenstvo Společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenţ řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Ze svých řad volí a odvolává předsedu, který řídí činnost představenstva. Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo Společnosti v průběhu roku 2009 uskutečnilo devět řádných zasedání, na kterých se převáţně zabývalo průběţnou pravidelnou správou záleţitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Představenstvo řídilo chod Společnosti v součinnosti s managementem dceřiných společností. Ode dne byl dozorčí radou zvolen za nového člena představenstva Tibor Horváth. Tibor Horváth je taktéţ jednatel společnosti Trisat, s.r.o. zabývající se facility managementem. Ode dne byla dozorčí radou zvolena za novou členku představenstva JUDr. Martina Vašková a následně zvolena za místopředsedkyni představenstva. JUDr. Martina Vašková vystudovala právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, disponuje rozsáhlými zkušenostmi korporátního práva, fúzí a akvizic. Sloţení představenstva k : Milan Růţička předseda představenstva JUDr. Martina Vašková místopředsedkyně představenstva, vznik členství ode dne Tibor Horváth člen představenstva, vznik členství ode dne Odměňování statutárních orgánů Společnosti Společnost nemá stanoveny ţádné principy odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada Společnosti a o odměňování dozorčí rady rozhoduje valná hromada Společnosti. 3.4 Personální unie Milan Růţička - předseda představenstva společnosti RENTERA, a.s. - předseda představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen představenstva společnosti R & R Investment Group, a.s. JUDr. Martina Vašková - místopředsedkyně představenstva společnosti RENTERA, a.s. - místopředsedkyně představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Tibor Horváth Jan Číţek - člen představenstva společnosti RENTERA, a.s. - jednatel společnosti Trisat, s.r.o. - předseda dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - předseda dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - předseda dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. - jednatel společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. - jednatel společnosti KAMENNÁ VILA, s.r.o. 12

14 Pavel Vágner - člen dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - člen dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - člen dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Ing. Andrea Homolová - členka dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. - členka dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. - členka dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Mezi Společností a členy představenstva nebo zaměstnanci nejsou uzavřeny ţádné smlouvy zavazující Společnost k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání. Prohlášení - u členů představenstva a členů dozorčí rady neexistují ţádné střety zájmu. 13

15 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝVOJI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4.1. Vývoj společností ve skupině RENTERA v uplynulém období RENTERA, a.s. Nejvýznamnější událostí uplynulého roku bylo zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva valnou hromadou o ,- Kč. Základní kapitál činí po navýšení částku ve výši ,- Kč. Skupina RENTERA tímto získá nové peněţní zdroje, které postupně umoţní splatit veškeré dlouhodobé závazky Společnosti a posílí finanční stabilitu dceřiných společností. Z korporátních změn zmiňme jmenování JUDr. Martiny Vaškové místopředsedkyní představenstva Společnosti. V uplynulém roce představenstvo registrovalo několik jednotlivých i hromadných nabídek na prodej akcií Společnosti reprezentujících v souhrnu odhadem 30% základního kapitálu, nicméně k datu zpracování této výroční zprávy nejsou představenstvu společnosti RENTERA, a.s. známy ţádné změny v akcionářské struktuře Společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. (BRE) Vzhledem k faktu, ţe v divizi nájemních budov dlouhodobě profitujeme ze smluv uzavřených s bankovními a pojišťovacími subjekty, v případě společnosti BRE je dominantním nájemcem Československá obchodní banka, a.s., zůstává hlavní část trţeb z vybraného nájemného stabilní, coţ v současné situaci povaţujeme za klíčové. Obsazenost, respektive vybrané nájemné z ostatních prostor stagnovalo, resp. se mírně sníţilo v důsledku menší neţ očekávané poptávky po kancelářských prostorách a úsporných opatření firem jako reakce na probíhající krizi. Při našem posledním setkání na řádné valné hromadě jsme jako náš hlavní cíl pro 2009 v divizi nájemních budov prezentovali sníţení nákladů na správu budov, které nejsou plně přeúčtovatelné na nájemníky. V případě společnosti BRE se nám toto předsevzetí dařilo naplňovat, coţ se odrazilo v růstu marţe. Ve spolupráci s facility manaţerem společností Trisat, s.r.o., se správa budov zúţila na sluţby, které lze přeúčtovávat na nájemníky při zachování stávající kvality. Společnost v uplynulém roce pokračovala v investicích do oprav, rekonstrukcí a revitalizací budov s cílem udrţet velmi dobrý technický stav budov. Při vymáhání pohledávek z vyúčtování sluţeb jsme zaznamenali pouze částečné úspěchy a řešení tohoto problému bude opět klíčovým úkolem i pro příští období tak, abychom postupně dokázali vyrovnat cashflow společnosti. S tímto problémem se potýkají všechny naše společnosti vlastnící nájemní budovy. Tento rok se mimo dopronájmu volných ploch a zrychlení vymáhání pohledávek z vyúčtovaných sluţeb soustředíme na vyřešení právní situace okolo vlastnického podílu v Brně umoţňující jeho následný prodej a na zlepšení technického stavu budov dalšími investicemi včetně rekonstrukcí bytů tak, aby mohlo dojít k jejich pronajmutí, resp. prodeji (vyčleněním na bytové jednotky). Po úspěšném sníţení nákladů na správu v průběhu let si klademe za cíl udrţet tuto optimální nákladovou úroveň na správu a údrţbu budov, a to mimo jiné prováděním důsledné kontroly účtovaných sluţeb a to jak z pohledu jejich kvality, tak z pohledu jejich rozsahu a skutečného provedení. Dále pak chceme provést analýzu vhodnosti jednotlivých objektů k vyčlenění na samostatné bytové a nebytové jednotky, jak z hlediska nezbytných stavebně - technických úprav a jejich nákladů, tak z hlediska prodejnosti vymezených jednotek třetím osobám 14

16 a u vybraných budov zrealizovat vymezení, tj. zpracování formou prohlášení vlastníka. Dva posledně zmíněné záměry budou realizovány i ve společnostech R & R Investment Group, a.s. a WESTREAL Invest, s.r.o R & R Investment Group, a.s. (R & R) Hlavním cílem společnosti R & R v uplynulém roce 2009 bylo sníţit nepronajatou plochu budov pronájmem volných prostor (zejména nemovitosti ve Varnsdorfu), dále sníţit úvěrové zatíţení jejich prodejem a odštěpit nemovitost v Jilemnici do samostatné obchodní společnosti s ručením omezeným. Dominantním nájemcem celého portfolia nemovitostí zůstává i nadále Česká spořitelna, a.s.. Ve výrazném poklesu trţeb společnosti se projevil konec pronájmu budovy ve Varnsdorfu a odštěpení budovy v Jilemnici a částečně taktéţ prodej budovy v Bohuňovicích, který ovlivňoval trţby v první polovině roku I přes veškerou snahu se nám v minulém roku nepodařilo pronajmout volné prostory určené k pronájmu (zejména nemovitost ve Varnsdorfu). Jako jednu z příčin shledáváme stagnující aţ klesající zájem o pronájem nebytových prostor v důsledku ekonomické krize. Původně zajímavě vyhlíţející investiční příleţitost, představující koupi bankovní budovy v Lomnici nad Popelkou, nebyla zrealizována z důvodu nepříznivých finančních a obchodních podmínek kladených ze strany finančních institucí. V uplynulém roce bylo dokončeno rozdělení obchodní společnosti R & R odštěpením se vznikem dvou nových samostatných společností, a to společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (vlastnící nemovitost v Jilemnici) a společnosti KAMENNÁ VILA, s.r.o. (vlastnící nemovitost v Pardubicích). Rozhodným dnem odštěpení se stal Rozdělením odštěpením se rozdělovaná společnost nezrušila ani nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění přešla na nově vzniklé nástupnické obchodní společnosti, a akcionář (RENTERA, a.s.) rozdělené obchodní společnosti (R & R) se stal společníkem nových nástupnických obchodních společností. Po provozní stránce byl kladen důraz na sníţení a optimalizaci nákladové stránky, spojené se správou a údrţbou nemovitostí zajišťovanou společností Trisat, s.r.o., spolu s kontrolou kvality a rozsahu skutečného provedení hrazených sluţeb. Z pohledu investiční stránky nebyla v roce 2009 v rámci nemovitostního portfolia realizována ţádná rozsáhlá investice a to především z důvodu dobrého technického stavu nemovitostí. V letošním roce bychom chtěli prodejem dalších méně efektivních nemovitostí sníţit úvěrové zatíţení společnosti (k datu uzávěrky výroční zprávy se uskutečnil prodej nemovitosti v Chrasti a nemovitosti v Novém Boru). Pokud by se podařilo získat prodejem nemovitostí dostatek volných finančních prostředků, bude představenstvo společnosti zvaţovat i nové akviziční příleţitosti. Pokračujeme v aktivní snaze dopronajmout volné prostory a chceme udrţet optimální úroveň nákladů na správu a údrţbu nemovitostí a tak jako u BRE vyčlenit byty na samostatné jednotky a nabídnout je k případnému prodeji. Další klíčovou prioritou je zaměření se na aktivní vymáhání pohledávek z titulu vyúčtování poskytovaných sluţeb za nájemníky spočívající v systému zasílání upomínek, osobních schůzek s dluţníky a v případě neshody konče podáním ţalob k příslušnému soudu. Největší pohledávku z titulu vyúčtování poskytovaných sluţeb evidujeme za nájemcem Česká spořitelna, a.s.. V tomto ohledu byla vedena intenzivní jednání, která v současné době směřují k uzavření Dohody o narovnání z titulu jiţ existujících pohledávek a taktéţ k přijetí vzájemných smluvních dohod, které by do budoucna vznik obdobného sporu vyloučily. 15

17 4.1.4 WESTREAL Invest, s.r.o. (WRI) Rok 2009 byl prvním rokem fungování kompletní společnosti. Jak jsme Vás jiţ informovali, obsazenost vzrostla při stagnujících trţbách o cca 10%. V prvním kvartále 2010 se nám podařilo doobsadit odhadem 50% volných ploch nemovitosti v Sušici. Z hlediska výše vybraného nájemného zůstávají dominantními nájemci Česká pojišťovna a.s. a Česká spořitelna, a.s.. I ve společnosti WRI byl při sniţování nákladů uplatněn postup zmíněný u předchozích společností, tj. zúţení rozsahu sluţeb facility managementu při správě a údrţbě budov. Pokračovali jsme v investicích do rekonstrukcí a oprav. Na podzim roku 2009 bylo nájemníkům rozesláno první vyúčtování záloh na sluţby. Nicméně i zde vymáháme významné částky na nedoplatcích z tohoto vyúčtování. V tomto roce se budeme soustředit na pronajmutí volných ploch nemovitostí v Odrách, Sušici, resp. Staňkově. V souvislosti s prodejem neefektivního majetku budou taktéţ vyčleněny byty do samostatných bytových jednotek a případně nabídnuty k prodeji JILEMNICE HOTEL, s.r.o. (JH) Společnost JH vznikla rozdělením společnosti R&R odštěpením, přičemţ z majetku a závazků společnosti R & R přešla na společnost JH i nemovitost v Jilemnici. Jejím 100% společníkem se stala společnost RENTERA, a.s.. V souladu se záměry prezentovanými na řádné valné hromadě v roce 2009 jsme se nemovitost snaţili prodat případně pronajmout, nicméně jsme doposud nenašli vhodného kupce. Nemovitost v tuto chvíli nemá ţádný významný nájemní vztah. Tento rok se budeme opět snaţit nemovitost popř. obchodní podíl prodat, resp. získat nájemní vztah. Zvaţujeme taktéţ i další varianty jako např. developing a následný prodej nemovitosti KAMENNÁ VILA, s.r.o. (KV) K datu vypracování výroční zprávy společnost RENTERA, a.s. nevlastnila obchodní podíl ve společnosti KV. Podíl ve společnosti KV byl převeden Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne Trisat, s.r.o. Společnost Trisat, s.r.o. v uplynulém roce pokračovala v započaté restrukturalizaci, která byla zaměřena zejména na sníţení provozních nákladů a posílení obchodní činnosti. Portfolio spravovaných nemovitostí se vyvíjelo dle změn jednotlivých klientů. Ke konci roku 2009 společnost spravovala 41 nemovitostí o celkové rozloze cca 47 tisíc m 2. V návaznosti na provedená úsporná opatření jsme dokázali sníţit provozní náklady. Vzhledem ke sníţení rozsahu nepřeúčtovatelných poloţek došlo bohuţel i k poklesu trţeb. V únoru 2010 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti na ,- Kč započtením pohledávek mateřské společnosti. V tomto roce bychom chtěli pokračovat ve zvyšování trţeb společnosti novými akvizicemi spravovaných budov mimo skupinu RENTERA. Pakliţe by došlo k prodeji většího mnoţství spravovaných budov a společnost by se ocitla na hranicí rentability, budeme zvaţovat její případný prodej a kompletní outsourcing facility sluţeb pro společnosti ve skupině. 16

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Příloha k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Příloha k účetní závěrce za účetní od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Obecné údaje: Obchodní firma: Sídlo: RENTERA, a.s. Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 274 45 992 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4

OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2. 2 RENTERA, a.s. 4 RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2010 0 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 4 2.1 Profil společnosti 4 2.2 Základní údaje 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 4 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost Výroční zpráva 2012 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti... 4 2.3.1 Akcionáři...

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RENTERA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVOD. 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.. 04 O SPOLEČNOSTI. 05 ZÁMĚRY DO BUDOUCNA. 08 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 10 VEDENÍ SPOLEČNOSTI. 11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. 13 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY. 15 ZPRÁVA

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

RENTERA. akciová společnost

RENTERA. akciová společnost RENTERA akciová společnost výroční zpráva 2011 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 2 RENTERA, a.s. 3 2.1 Profil společnosti 3 2.2 Základní údaje 3 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové účasti 3 2.3.1 Akcionáři 4 2.3.2

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více