VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s ANNUAL REPORT

2 OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ CIRKUS PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ PROGRAMY PRO ŠKOLY KONCERTY PROGRAMY PRO SENIORY VÝSTAVY VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY REZIDENCE, SPOLKY, KOMUNITNÍ AKTIVITY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY Z TISKU EKONOMICKÁ ČÁST

3 ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI 1. Na zev a si dlo u c etni jednotky: KD Mlejn, o. p. s., Kova r ova 1615/4, Praha 5 Stodu lky, IC Pra vni forma u c etni jednotky: obecne prospe s na spolec nost zapsana dnem v Rejstr i ku obecne prospe s ny ch spolec nosti u Me stske ho soudu v Praze pod c. j. F 45193/2006/O 421/1 3. Vymezeni u c elu, pro ktery byla u c etni jednotka zr i zena: hlavni c innost: kulturni sluz by - organizace a por a da ni kulturni ch a spolec ensky ch akci na u zemi Prahy 13 a v jiny ch oblastech C R - por a da ni soute z i pro mla dez a hleda ni novy ch talentu v oblasti kultury a ume ni podpora ume lecky ch souboru - por a da ni, organizova ni a zajis t ova ni regiona lni ch, celorepublikovy ch a mezina rodni ch tvu rc i ch setka ni, s koleni, kurzu a jiny ch vzde la vaci ch akci, festivalu, pr ehli dek, fo r, vy stav a dals i ch kulturni ch aktivit a soute z i, urc eny ch pro de ti, mlade tvu rce, odbornou i laickou ver ejnost, vc etne spolupor a da ni takovy ch akci c i zajis t ova ni u c asti na nich - propagace a podpora s i r eni c eske a mezina rodni ume lecke tvorby v oblasti me dii, hudby, divadla, filmu, televize 4. Ostatni c innosti u c etni jednotky: - dopln kova c innost - hostinska c innost aktua lne pozastavena - prona jmy, reklama 5. Statuta rni orga ny a změny provedené v u c etni m obdobi Spra vni rada: Marie Navra tilova pr edseda Petr Zeman c len Ales Marec ek c len Dozorc i rada: Bc. Ša rka Kuz elova pr edseda Kristina Slana c len Frantis ek Blaz ek c len Ředitelka a statuta rni za stupce: MgA. Dagmar Roubalova V pru be hu u c etni ho obdobi se sloz eni orga nu nezme nilo. 6. Informace o zakladateli ch Spolec nost byla zaloz ena jediny m zakladatelem, ktery m je Me stska c a st Praha 13, Slunec ni na me sti 13, Praha 13, IC

4 Z HISTORIE V kve tnu 1988 byl slavnostne zaha jen provoz kulturni ho domu jako souc a sti OKD Praha 5 a postupne byl osamostatne n a ne kolikra t pr ejmenova n. V roce 1989 pr ipravil Ctibor Turba svoji inscenaci Archa bla znu. K jeji mu uvedeni bylo jes te v listopadu 1989 potr eba povoleni Odboru kultury Obvodni ho na rodni ho vy boru Prahy 5, jehoz zi ska ni bylo trochu problematicke. Prvni m du vodem bylo, z e se inscenace me la hra t seria love, a to nebyl zpu sob u na s zna my a obvykly. Dals i m du vodem byl specia lni zpu sob propagace, dnes bychom r ekli marketingovy pla n. Vstupenky na pr edstaveni se me ly proda vat (a take nakonec proda valy) ve specia lne upravene maringotce umi ste ne v centru Prahy. Inscenace nakonec povoleni k uvedeni dostala, ale hned po premie r e byl osud tohoto vy znamne ho projektu pr erus en uda lostmi sametove revoluce. V budove kulturni ho domu bylo zaloz eno mi stni Obc anske fo rum a odehra lo se zde mnoho revoluc ni ch schu zi a besed. Vy znamny m obdobi m v historii kulturni ho centra Stodu lky bylo zaloz eni a provozova ni rockove hudebni s koly Come To Jam, di ky rockove s kole dosta vali prostor i tehdejs i zac a tec ni ci, dnes ni slavni rocker i, vc etne protagonistu kapel Žluty pes, MIG 21, Vypsana fixa, Visaci za mek a dals i. Éra slavne ho rockove ho klubu je uz zr ejme nena vratne ztracena kvu li enormni mu na ru stu rockovy ch klubu v centru me sta. Vysoka na vs te vnost se ale trvale drz i v pr i pade koncertu country a folku. Podstatny vliv ma v tomto pr i pade pr i jemna atmosfe ra pro u c inkuji ci i diva ky, ktera se stala tradici a kterou zac ala budovat Marie Navra tilova od poc a tku fungova ni kulturni ho centra. V divadelni ch aktivita ch setrva valo od zac a tku zame r eni na alternativni ume lecke aktivity, sve prvni slavne kusy zde hra lo Divadlo bratr i Formanu, kanadska skupina papi rove ho divadla s performerem a sve telny m designe rem Janem Koma rkem, ru zna seskupeni ume lcu kolem Ctibora Turby a dals i. V oblasti divadla zaznamenal kulturni du m ve Stodu lka ch vy raznou e ru take v dobe, kdy byl domovskou sce nou divadla Buchty a loutky. Jako dramaturg programu se na rozvoji nejvi ce podi lela Marke ta Hoskovcova, ktera zde pu sobila do roku Po 16 sezona ch provozu dos lo v roce 2005 k rozhodnuti MC o transformaci pr i spe vkove organizace Kulturni du m Mlejn na obecne prospe s nou spolec nost. Nova spolec nost byla 3

5 zapsa na do rejstr i ku o. p. s. v dubnu 2006 a Me stska c a st Praha 13 jako jediny zakladatel splnila svu j pla n a podpor ila c innost nove spolec nosti dlouhodoby m provozni m grantem. Co se vedouci ch manaz eru ty ka, vystr i dalo se jich ve funkci r editele (at jiz r a dne ho, c i zastupuji ci ho) do dnes ni ho dne celkem 8. Byli to Marie Sojkova ( ), Zdene k Kacetl ( ), Eva Krbcova (1993), Ladislav Mate jc ek ( ), Roman Zima ( ), Petr Zeman ( ), Marie Navra tilova ( ) a sta vaji ci Dagmar Roubalova (od r dosud). Vy znamnou u lohu v historii kulturni ho centra sehra li pr edevs i m Petr Zeman se svou ve hlasnou rockovou s kolou Come To Jam a Marie Navra tilova trvaly m budova ni m kvalitni folk-countryove sce ny. V roce 2009 se zac i na prosazovat zame r eni na pohybove divadlo, novy cirkus a zejme na vzdus nou akrobacii. Du vodu je hned ne kolik. Rockova sce na na okraji me sta zaznamena va vy razny u tlum. V centru me sta vznika velke mnoz stvi klubu s kaz dodenni m provozem a pestrou nabi dkou kapel, generace skalni ch na vs te vni ku Klubu Mlejn odrostla a navi c docha zi k tota lni rekonstrukci stare budovy a ta nova jiz logicky nenese pu vodni patinu. Byl tedy nalezen novy sme r, ktery mu z e Klub Mlejn ope t zatraktivnit. V Klubu Mlejn vznika novy ume lecky soubor s na zvem Cirkus Mlejn. Zakla daji ho studentky katedry pantomimy AMU v Praze Elis ka Brtnicka a Jana Klimova. Tvor i sva vlastni pr edstaveni a ve nuji se de tem v kurzech pohybove ho divadla a cirkusovy ch dovednosti. Za dosavadni ch 6 let existence souboru vytvor ili c lenove a externi spolupracovni ci 6 inscenaci a zrealizovali ne kolik site specific projektu. 4

6 O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE Posla ni : KD Mlejn je regiona lni kulturni centrum s dlouhou tradici. V na vaznosti na tuto tradici v oblasti hudby a divadla bude klub nabi zet nezame nitelny program pod znac kou Klub Mlejn. Strategie: znac ka Mlejn = centrum alternativni kultury = novy cirkus, folk and rock music = kvalitni divadlo a kvalitni hudba mimo str edni proud = tradic ni program pro celou rodinu Hlavni c innosti je zajis te ni kulturni nabi dky na u zemi Prahy 13 a ume lecka profilace Klubu Mlejn jako poskytovatele kulturni ch a vzde la vaci ch sluz eb v ra mci hlavni ho me sta Prahy a okoli, a jako tvu rc i ho centra v oblasti ru zny ch ume lecky ch forem. V ra mci tvu rc i ho centra vzniknou vlastni ume lecke projekty a bude poskytova no za zemi formou ru zny ch typu rezidenci externi m skupina m ume lcu. V ra mci spolupra ce s komunitou bude poskytova no za zemi pro c innost spolku a sdruz eni s kulturni m zame r eni m se zvla s tni m pr ihle dnuti m k aktivita m na rodnostni ch mens in. Poskytova ni kulturni ch sluz eb 1) podle ci lovy ch skupin - pro dospe le - pro de ti a mla dez - pro rodiny - pro seniory - pro skupiny obyvatel se zvla s tni mi potr ebami - pro specificky zame r ene ci love skupiny ume lcu, tvu rcu - pro za jmove skupiny, spolky, mi stni komunitu 2) podle nabi zeny ch produktů - divadlo, novy cirkus - hudba - vy stavy - volnoc asove aktivity a vzde la va ni 5

7 MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI budovy a sa ly: Klub Mlejn, Kova r ova 1615/4, Praha 13 Spolkovy dům, K Vidouli 727, Praha 13 Reprezentace MC Praha 13 take v jiny ch c a stech Prahy a C R (u c ast na festivalech). KD Mlejn, o. p. s., zajis t uje v te chto objektech komplexni nabi dku kulturni ch sluz eb v oblasti me stske c a sti Praha 13, tedy nabi zi programy pro vs echny skupiny obyvatel, a to jak v pasivni m, tak v aktivni m rez imu (tj. nabi zi kulturni programy k na vs te ve a volnoc asove c innosti pro aktivni zapojeni obyvatel). Nabi zeny ch sluz eb vyuz i vaji obc ane MC Praha 13 i ostatni ch c a sti Prahy a cele C R. Mlejn zasta va vy znamne mi sto ve sve m oboru c innosti, je sta le zna my svou rockovou s kolou, koncertni c innosti v souc asne dobe pr edevs i m v oblasti folku a country hudby, a take v oblasti rozvi jeji ci ho se staronove ho zame r eni na pohybove divadlo, ktere navazuje na tradici z doby vzniku Mlejna pr ed vi ce nez 20 lety / Restaurace Mlejn 2/ budova Klubu Mlejn 4/ foyer Klubu Mlejn 3 6

8 LIDSKÉ ZDROJE Soupis profesi a c innosti zastoupeny ch ve spolec nosti k zajištěni jeji ho chodu a provozu uz i vany ch budov: Ředitelka (ekonomika, HR, marketing, dramaturgie a produkce divadla) Volnoc asove aktivity (kurzy, koordinace, finance, lektor i) Dramaturgie a produkce de tsky ch programù Dramaturgie programu pro s koly a seniory Dramaturgie a produkce koncertu Produkce pro vlastni tvorbu a vy stavy Propagace (grafika, printy, webove servery, dokumentace) Public Relation Asistent provozu (provoz, vedeni recepce) Asistent produkce (mezina rodni aktivity, dobrovolna sluz ba) Úc etni (u c etnictvi, pokladna) Vedouci technik (technologie, sve tla) Technik (technologie) Technik (zvuk) Lektor i kurzu (hudebni, pohybove kurzy a keramika) Ume lci (vlastni tvorba) Recepc ni (informace, pokladna vstupenek) Pomocny persona l (technicka vy pomoc, uvade c i) IT sluz by Údrz ba budovy SD Sluz by BOZP V pracovne -pra vni m vztahu bylo ke dni celkem 8 osob v plne m pracovni m u vazku, jedna pracovnice nastoupila na mater skou dovolenou, da le dva poz ivatele starobni ho du chodu pracovali v ra mci dohody o pracovni c innosti a 14 pracovni ku, pr edevs i m lektoru v kurzech a uvade c u, kter i pracovali v ra mci dohody o provedeni pra ce. Sta ly mi spolupracovni ky jsou OSVC v technicky ch oborech a da le ume lci ve svobodne m povola ni, kter i jsou zva ni ke spolupra ci v ra mci projektu vlastni ume lecke tvorby skupiny Cirkus Mlejn. Mimo strukturu provozu spolec nosti je spra va budovy (technologie, u klid, u drz ba vc. u drz by venkovni ch ploch) zajis t ovana dodavatelsky, smluvni m vztahem mezi dodavatelem sluz eb a majitelem objektu. 7

9 V Klubu Mlejn klademe du raz na bezpec nost na vs te vni ku nas ich programu a u c astni ku kurzu. Be hem roku 2014 si dals i lektor i a zame stnanci v ra mci rozvoje lidsky ch zdroju doplnili kurz prvni pomoci por a dany organizaci ZDrSEM. Kurz se zame r uje pr edevs i m na prakticke dovednosti a simulaci nebezpec ny ch situaci. Zame stnanci maji take moz nost dals i ho vzde la va ni v oblasti, ve ktere pracuji nebo mu z e by t prospe s na pro chod spolec nosti. Mimo zdravotnicke kurzy se v roce 2014 za jem pracovni ku soustr edil pr edevs i m na semina r e v oborech PR, managementu, mezina rodni spolupra ce kulturni ch center, spolupra ce v oblasti divadla pro de ti a mla dez a nove ho cirkusu. Prostor byl ve nova n i prohloubeni ve domosti v pr i prave projektu programu Erasmus+. Nedi lnou souc a sti jsou pravidelne workshopy zame r ene na dals i vzde la va ni lektoru, ktere KD Mlejn por a da. 8

10 MARKETING PROPAGACE PR V roce 2014 jsme se zame r ili pr edevs i m na prohlubova ni a zkvalitn ova ni jiz vytvor ene ho syste mu propagace. Vs echny propagac ne vy razne a na roc ne poc iny (festivaly, programove r ady atd.) se staly pevnou souc a sti prezentace KD Mlejn a pr ispe ly k jeho nezame nitelne mu vizua lni mu profilu. Samozr ejme, z e nada le usilujeme o dals i zdokonalova ni a snaz i me se vyuz i vat novy ch technologii a moz nosti, ktere nabi zeji (napr. s irs i vyuz iti mobilni ch aplikaci viz da le). A/ Jednotny vizua lni styl se uplatn uje bez proble mu nejen v ra mci mlejnske propagace, ale soubory a interpreti jej rovne z pouz i vaji na svy ch propagac ni ch materia lech (jiste k tomu pr ispi va i fakt, z e logo, graficky manua l a za sady propagace jsou snadno ke staz eni na webovy ch stra nka ch. B/ Vlastni webova propagace funguje v souc asnosti na ne kolika platforma ch a) vlastni webove stra nky s programem, podrobny mi informacemi o por adech, obrazovy m materia lem, informacemi o kurzech a workshopech, sekci s kolni ch por adu a v neposledni r ade moz nosti rezervovat c i zakoupit vstupenky. b) facebookovy profil s nejaktua lne js i mi informacemi a rozsa hlou fotogalerii c) stra nky Cirkusu Mlejn s podrobny mi informacemi + FB profil d) webove stra nky festivalu Fun Fatale, Stodu lecky Pi sec ek atd C/ Tradic ne spolupracujeme i s jiny mi webovy mi porta ly GoOut, aj. Úspe s ne pokrac ovala rovne z spolupra ce s projektem Qool webovou a mobilni aplikaci, pr ibliz uji ci mlejnske aktivity i prostr ednictvi m mobilni ch telefonu. Vzhledem k tomu, z e mobilni aplikace se staly snadnou a plnohodnotnou moz nosti propagace byla vytvor ena i aplikace Mlejn, ktera informuje snadno a rychle o aktua lni m de ni ve Mlejne. D/ Pokrac uje take spolupra ce s mi stni kabelovou televizi TV13, ktera vysi la reporta z e z vybrany ch programu i na E/ I pr esto, z e vy razne posi lila propagace prostr ednictvi m nejmoderne js i ch technologii, zachovali jsme i spolupra ci s ne ktery mi tradic ni mi klasicky mi me dii. Je to pr edevs i m c asopis MČ Praha 13 STOP, kde c tena r i najdou nejen program, ale i c la nky o nas ich por adech, informace o kurzech, pr i me stsky ch ta borech a workshopech. Nada le pokrac uje i spolupra ce s rozhlasovy mi stanicemi nama tkou Česky rozhlas, Country Radio a c asopisy Folk & Country a Porty r. 9

11 F/ Vlastni tiskoviny Pro potr eby propagace rovne z tiskneme vlastni propagac ni materia ly. Patr i mezi ne pr edevs i m programove plaka ty a leta ky (vy lep plaka tu zajjis t ovala v roce 2014 firma Rengl, plaka ty a leta ky lze naji t take v KD Mlejn, Spolkove m dome a i v informac ni m str edisku ÚMC Praha 13. Zvla s tni leta ky a plaka ty ve nujeme i por adu m pro de ti. Na za klade popta vky na vs te vni ku jsme zdokonalili i syste m tis te ne propagace zame r ene na jednotlive ci love skupiny v ra mci programovy ch r ad. Obli beny mi se staly pr edevs i m programove plaka ty ve novane divadelni m pr edstaveni m, pr i padne por adu m pro seniory. Pr ipravujeme nejen plaka ty a leta ky na dels i c asove obdobi, ale i na jednotliva pr edstaveni. Rovne z leta ky a plaka ty ve novane s kolni m pr edstaveni m se setka vaji s kladnou odezvou. Ope t vytva r i me materia ly v dels i m c asove m horizontu, v pr i pade vy jimec ny ch akci i plaka ty a leta ky na jednotliva pr edstaveni (napr. Amadeus izraelske ume lkyne Gadit Cohen). Propagaci jednotlivy ch pr edstaveni c i koncertu zajis t ujeme na za klade vlastni graficke pra ce nebo s vyuz iti m materia lu interpretu a souboru (plaka ty, pr i padne leta ky). Tis te ne propagac ni materia ly vyuz i va me stejne jako v minuly ch letech i pro propagaci kurzu, workshopu a vystoupeni z a ku. Graficke plaka ty uver ejn ujeme i na webovy ch stra nka ch i na facebooku zvy razn uji informace o jednotlivy ch akci ch nebo projektech a pr itahuji pozornost le pe nez prosty text. Pestrost stra nek a FB profilu rovne z vy razne umocn uji fotografie Vojte cha Brtnicke ho, ktere svoji vysokou kvalitou vy razne pr ispi vaji nejen k informovanosti na vs te vni ku, ale hlavne k prezentaci atmosfe ry Klubu Mlejn. Fotografie jsou vystaveny i ve foyer a v Restauraci Mlejn a dotva r eji podobu Mlejna jako moderni ho kulturni ho centra. 1 1/ Poha dky na prosinec programovy plaka t 2/ Programy pro s koly leta k 3/ titulni strana me si c ni ho programove ho leta ku 4/ me si c ni plaka t

12 Vzhledem k tomu, z e KD Mlejn je multiz a nrove kulturni zar i zeni urc ene s iroke mu okruhu diva ku od de ti az po seniory, je tr eba, aby propagace zohledn ovala jak vs echny z a nry ve Mlejne zastoupene (vc etne moz nosti aktivni ho vyz iti napr. v kurzech), tak vs echny ci love skupiny. Snahu o adresnou, z a nrove specifikovanou propagaci napr. prostr ednictvi m programovy ch r ad se be hem posledni ho roku dar ilo napln ovat a tak vs echny ci love skupiny maji s anci snadno naji t ten svu j por ad at uz prostr ednictvi m moderni ch technologii nebo klasicky ch plaka tu. Divadlo Klub Mlejn nabi zi velmi pestrou divadelni nabi dku vedle tradic ni ho divadla (pr eva z ne hostuji ci soubory) i divadelni alternativu a souc asny cirkus, jehoz tva r i je pr edevs i m vlastni divadelni soubor Cirkus Mlejn. Tato pestrost se projevuje i v pr i stupu k prezentaci jednotlivy ch typu divadla. Tradic ne js i divadlo (vc etne pr edstaveni pro seniory) pr edstavujme prostr ednici m pr ehledne ho dlouhodobe ho plaka tu a leta ku jako ucelenou programovou r adu. Leta k je pak distribuova n nejen pr i mo ve Mlejne, ale i v zar i zeni ch a klubech pro seniory. Kvu li charakteristice jednotlivy ch hostuji ci ch souboru vyuz i va me samozr ejme i jejich vlastni propagac ni materia ly. Vlastni divadelni soubor Cirkus Mlejn se prezentuje na webovy ch stra nka ch souboru, na facebooku a webovy ch stra nka ch Mlejna a rovne z pomoci tis te ne propagace vlastni plaka ty a leta ky k jednotlivy m pr edstaveni m, elektronicke pozva nky atd. Tis te ne materia ly jsou vyuz i va ny i k prezentaci souboru i v ra mci festivalu a mezina rodni ch projektu (Letni Letna, Noc divadel atd.). Samozr ejmosti je i vyuz iti dynamicky ch technologii - videa z pr edstaveni a netradic ni formy prezentace ve ver ejne m prostoru (napr. flashmob). Koncerty Propagace hudebni ch programu je tradic ne kombinaci nas ich vlastni ch propagac ni ch materia lu a materia lu dodany ch interprety. Dobrou informovanost o koncertech rovne z zajis t uji specializovane hudebni porta ly (Muzikus, Folktime atd.). Tradic ne kvalitni je spolupra ce s Country radiem. Prostr ednictvi m hudebni ch soute z i s celopraz sky m i celosta tni m vy znamem Porta, nove i Skutec na liga (multiz a nrova hudebni soute z ) se Mlejn dosta va i do pove domi nejmlads i hudebni generace. Dětské programy Propagace de tsky ch programu se odehra va ve dvou rovina ch jednak v te tradic ni volnoc asove (propagujeme pomoci plaka tu a leta c ku tradic ni nede lni de tske poha dky), jednak v rovine propagace s kolni ch pr edstaveni, ktera tvor i rovne z programovou r adu leta ky a plaka ty na cele pololeti + pr i lez itostne leta ky k vy jimec ny m projektu m (viz. vy s e) Kurzy, workshopy, letni pr i městské ta bory prezentujeme na webovy ch stra nka ch, a facebooku. Informace jsou pr ehledne uspor a da ny i v leta ku, ktery je moz ne zi skat ve Mlejne a Spolkove m dome. 11

13 Folklorni soubor Luc inka Propagace souboru je zame r ena na s irokou ver ejnost (zahrnuje jak s koly, tak rodiny s de tmi i seniory). Soubor ma jednak vlastni webove stra nky s rozsa hlou galerii, jednak propagujeme jednotlive akce na webu Mlejna. Krome toho se na m v roce 2014 podar ilo sjednotit a rozvinout i tis te nou propagaci, a tak prezentujeme jednotliva pr edstaveni a akce souboru i pomoci plaka tu a leta c ku, ktere je moz ne zi skat ve Mlejne, ale take je doda va me do s kol a zar i zeni pro seniory podle urc eni jednotlivy ch akci / programovy divadelni plaka t 2/ Vzpomi nka na Folkovou Ohr i plaka t 3/ plaka t folklorni ho souboru Luc inka Festivaly a pr ehli dky Stejne jako v pr edchozi ch letech probe hla v roce 2014 ve Mlejne r ada festivalu a pr ehli dek, jejichz prezentace zi skala jiz ucelenou komplexni podobu. Z hlediska marketingu a propagace je potr eba zmi nit pr edevs i m mezina rodni festival souc asne ho cirkusu Fun Fatale z eny na prknech, ktery se v uplynuly ch letech stal nedi lnou souc a sti tva r e Mlejna jako jednoho z center nove ho cirkusu u na s. V roce 2014 festival pr esa hl hranice republiky nejen u c asti zahranic ni ch ume lcu, ale i mi stem kona ni festival probi hal nejen v Praze a v Jihlave, ale festivalova pr edstaveni mohli shle dnout i diva ci na Slovensku v Bratislave a v Nitr e. Propagace festivalu, vzhledem k jeho rozsahu a vy jimec nosti (jde o jediny festival z enske ho souc asne ho cirkusu u na s), byla s iroka a fungovala na vs ech dostupny ch platforma ch. Krome vlastni ho festivalove ho webu (www.funfatale.cz) a webovy ch stra nek Mlejna o festivalu informovala r ada webovy ch porta lu, zaby vaji ci ch se souc asnou kulturou a z ivotni m stylem (Tanec ni aktuality, No Limits, GoOut, Generace 21, Expats) i deni ky (Lidovky, Ty den.cz, Jihlavsky deni k aj.). 12

14 Prezentace festivalu probi hala i prostr ednictvi m dals i ch me dii (Radio 1, C eska televize / C T Art aj. a socia lni ch si ti (FB profil). Tis te na propagace zahrnovala plaka ty A1 (vy lep v Praze zajis t ovala MF reklama, v Jihlave firma Rengl, rovne z byly pouz ity v Bratislave a Jihlave ). V Praze byla u c inne vyuz ita MHD polep tramvaji + leta ky uvnitr a c tvercove plaka ty v metru. K informovanosti o festivalu da le pr ispe l i inzera t v kulturni m dia r i Papelote. Co se ty c e vizua lu navazoval i 3. roc ni k na grafickou podobu te ch pr edchozi ch snaz i me se zacho-vat kontinuitu a hlavne vtisknout festivalu nezame nitelnou a zapamatovatelnou podobu. Kombinaci ru zny ch me dii te ch nejmoderne js i ch i klasicky ch jsme se snaz ili oslovit nejen ty diva ky, kter i festival znaji a pravidelne navs te vuji, ale i ty, kter i k souc asne mu cirkusu teprve hledaji cestu propagace festivalu Fun Fatale / plaka t MHD metro 2/ samolepka 3/ plaka t v exterie ru 4/ banner na web 5/ fo lie polep tramvaje Festival sólové tvorby pro děti ma jiz usta leny syste m propagace s jednoznac ny m vizua lni m charakterem a je rovne z propagova n jak prostr ednictvi m moderni ch technologii i klasicky ch me dii (webove porta ly, mobilni aplikace, facebook i tis te na me dia (STOP). K tis te ne propagaci patr i plaka t graficky i programovy a leta c ek. Charakteristicka a plne funkc ni je i propagace dals i ch festivalu respektive soute z ni ch pr ehli dek, ktere se ve Mlejne konaji. Jedna se pr edevs i m o soute z ni hudebni festival Porta, ktery ma specifickou a jiz usta lenou podobu propagace, kontinua lne navazuji ci 13

15 (plaka t na semifina le a zvla s tni plaka t na fina le), za zmi nku stoji i vstupenky, ktere maji tradic ne vy tvarnou podobu a mohou slouz it diva ku m i jako pe kna vzpomi nka. Dals i soute z ni pr ehli dkou je pr ehli dka studentske ho a experimentuji ci ho divadla Stodůlecky Pi sec ek, ktera ma rovne z kontinua lni vizua lni charakter a stejne jako u jiny ch festivalu je propagova na jak tis te nou, tak virtua lni formou (ope t vc etne propagace na socia lni ch si ti ch). Samozr ejme nelze nepr ipomenout i dals i pr ehli dky a festivaly, ktere prima rne KD Mlejn neorganizuje, ale aktivne se jich u c astni. Jde zejme na o Noc divadel Mlejn organizuje jeji specifickou podobu Noc cirkusovy ch divadel, kde diva ci maji moz nost vide t to nejleps i ze souc asne ho cirkusu a ktera ma rovne z svu j vlastni programovy plaka t a leta k. Stejne tak se Mlejn podi li i na Pr ehli dce ke Světovému dni divadla pro děti a mla dez. Participace na te chto akci ch sama o sobe propaguje Mlejn v ra mci cele Prahy a rovne z vytva r i pove domi o s i r i programu a aktivit, ktere Mlejn mu z e ver ejnosti nabi dnout / Noc cirkusovy ch divadel plaka t 2/ Festival so love tvorby pro de ti programovy plaka t 3/ Porta 2014 plaka t 14

16 DIVADLO A NOVÝ CIRKUS V roce 2014 pokrac ovala c innost vlastni ume lecke skupiny Cirkus Mlejn, ktera plne vyuz i va specificke souc a sti vybaveni sa lu Klubu Mlejn, pr edevs i m unika tni za ve sne body pro vzdus nou akrobacii. Ume leckou vedouci skupiny je MgA.Elis ka Brtnicka, ktera se sama ve nuje pr edevs i m pozemni a vzdus ne akrobacii, choreografii a dramaturgii nove ho cirkusu. V roce 2014 uvedla skupina Cirkus Mlejn s podporou Magistra tu Hlavni ho me sta Prahy a Ministerstva kultury C R novou inscenaci s na zvem Fer Play a work in progress s na zvem Fejka. Pr edpremie ra fer Play se odehra la v ra mci vy znamne ho festivalu Letni Letna, v divadle Alfa Plzen a take v divadle Diod Jihlava. Premie ra v Klubu Mlejn byla bohuz el odloz ena na zac a tek u nora 2015 z du vodu zrane ni pra ve ume lecke vedouci. Di ky specia lni m podmi nka m, ktere poskytuje sa l Klubu Mlejn, zde krome vlastni ho souboru hraji i dals i podobna pohybova divadla. K nim v roce 2014 patr ily pr edevs i m Cirkus Tety, studenti pantomimy HAMU, soubor Cink Cink Cirk a dals i skupiny sdruz ene pro jednotlive projekty. Mezina rodni festival Fun Fatale 2014 probe hl na pr elomu br ezna a dubna. Uvedl ope t velmi zaji mava pohybova pr edstaveni s akrobacii, z onglova ni m a dals i mi cirkusovy mi prvky a performerkami samozr ejme byly ope t pouze z eny a di vky. Festival se sta va rovnocenny m partnerem dals i ch vy znamny ch a vy razne specifikovany ch festivalu nejen v Praze, ale v cele C R. Jako projekt zame r eny na cirkusove divadlo v poda ni z en a di vek je jediny sve ho druhu, v Evrope existuji podle nas ich informaci pouze dals i dva podobne dlouhodobe funguji ci projekty (jeden ve Francii a jeden v Anglii). Úc inkuji ci byly ope t z cele ho sve ta. Akrobatky jsou absolventkami cirkusovy ch s kol v ru zny ch zemi ch a pr ina s eji do C R nove inspirace a moz nosti. Festival nabi zi c esky m akrobatu m take workshopy, tedy zi ska va ni novy ch dovednosti. To je velmi du lez ite, protoz e v C R sta le z a dna specializovana akreditovana s kola v tomto oboru neexistuje. Prvni m pokusem je zar azeni vzdus ne akrobacie do vy uky na katedr e pantomiy a nonverba lni ho divadla praz ske AMU, vy uka probi ha pra ve v prostora ch Klubu Mlejn a vyuc uji ci je pra ve ume lecka vedouci souboru Cirkus Mlejn Elis ka Brtnicka, ktera se tak stala prvni m profesiona lni m pedagogem v tomto oboru u na s. Festival pr ina s i sta le ve ts i popularitu jak Klubu Mlejn, tak Praze 13, ktera celou aktivitu za sadni m podi lem podporuje. Noc cirkusovy ch divadel se v C R konala poprve v polovine listopadu. Klub Mlejn uspor a dal specia lni program nazvany Noc cirkusovy ch divadel, ktery byl sloz en z jednotlivy ch vy stupu sestaveny ch do bloku po 45 minuta ch. Kaz dou hodinu zac i nal novy blok a konec cele ho programu nastal az po jedne hodine ranni. Projekt se setkal s obrovsky m za jmem diva ku. Z hostuji ci ch c inoherni ch pr edstaveni byla uvedena napr i klad komedie Lha r i (Agentura Familie, spolec nost Jany Šulcove ), Gogolu v Revizor v poda ni Tyja tru nebo Dezerte r z Vols an v nastudova ni Divadelni spolec nosti Julie Juris tove. 15

17 / Cirkus Mlejn: Fejka leta k 2/ Cirkus Mlejn: Fejka 3/ Cirkus Mlejn: FeR PLAY 4/ Fun Fatale 2014 Nadine Bommer Animato Theatre Dance: InvisiBALL 5/ FeR PLAY plaka t 6/ Agentura Familie: Lháři 7/ Fun Fatale 2014 zaha jeni 8/ Cink Cink Cirk: CINK 9/ Fun Fatale 2014 Collectif and then... La preuve par 3 10/ z Noci divadel 11/ pozva nka na festival Letni Letna

18 PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Divadelni pr edstaveni pro de ti jsme ope t uva de li te me r kaz dou nede li od r i jna do kve tna. Snaz i me se udrz et s iroke spektrum formy uva de ny ch inscenaci. V dramaturgicke m pla nu byly zastoupeny poha dky klasicke i moderni, c inoherni i loutkove a take pohybove divadlo a klaunia da. Tr eti m rokem probe hla ve spolupra ci s obc asnky m sdruz eni m KlubKO Pr ehli dka sólové tvorby pro děti, celkove to byl jiz dvana cty roc ni k. Be hem dvou nede li se odehra lo 6 pr edstaveni, 3 workshopy a ve vstupni m prostoru Klubu Mlejn vy stava loutek Karla Vosta rka. V ra mci programu u c inkuje obvykle vy znamny zahranic ni host, tentokra t to byla izraelska loutka r ka Gadit Cohen s pr edstaveni m Maly Amadeus uva de ny m v anglic tine. Toto pr edstaveni shle dly mimo festival take dve s kolni skupiny. Ve spolupra ci s Institutem uměni Divadelni m u stavem se uskutec nila v Klubu Mlejn take c a st programu v ra mci festivalu ke Světovému dni divadla pro děti a mla dez. KD Mlejn je aktivni m c lenem c eske ho vy boru sdruz eni Assitej, sve tove organizace pro podporu divadla pro de ti a mla dez. Za stupce spolec nosti se u c astni take setka ni pracovni ku te to organizace na sve tove u rovni. V roce 2014 to byl sve tovy kongres ve Vars ave. 1/ Gadit Cohen: Maly Amadeus 2/ divadlo De Facto Mimo: Ka ja v cirkuse PROGRAMY PRO ŠKOLY Programy pro s koly byly nedi lnou souc a sti programu Klubu Mlejn, mimo z a ku mi stni ch s kol je zac aly je navs te vovat i z a ci z okolni ch me stsky ch c a sti. Mimo standardni nabi dku, jako jsou poha dky, hudebni por ady, vy chovne programy atd., jsme ope t zar adili do programu projekty jako Hodina te locviku jinak, kde se de ti jenora zove zapoji do vy uky cirkusovy ch discipli n nebo nove Hodina hudebni vy chovy jinak, kdy se ve nuji spolec ne hr e na rytmicke na stroje. Oz iveni m byla take cizojazyc na pr edstaveni - izraelske pr edstaveni Little Amadeus v anglic ine a Sa vitri divadla Li s en v ne mc ine. Velmi pr i nosny a kladne hodnoceny byl i projekt divadla Li s en Konec ne r es eni a souc asna Evropa s na zvem Hygiena krve, ktery se zaby va te matem holocaustu a konfrontuje jej s projevy rasismu a totalitni ch tendenci v souc asne spolec nosti. Celkem za rok 2014 se uskutec nilo 54 pr edstaveni pro 7379 z a ku mater sky ch a za kladni ch s kol. 17

19 / s kolni pr edstaveni programovy plaka t, 2/ Divadlo Karrosa: O Smoli c kovi 3/ Gadit Cohen: Maly Amadeus, 4/ Bilbo Compagnie: Tuc n a k Pingu, 5/ mikula s ska nadi lka v ra mci pr edstaveni pro MŠ, 6/ programovy plaka t, 7/ workshop Vyrob si loutku v ra mci Pr ehli dky so love tvorby pro de ti, 8/ programovy plaka t, 9/ Tokhi el Ritmo: Hodina HV jinak 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT 2 0 1 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT O B S A H ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT

Mlejn. VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT Mlejn VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. 2012 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MARKETING A PROPAGACE ČINNOSTI

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více