VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s ANNUAL REPORT

2 OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ CIRKUS PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ PROGRAMY PRO ŠKOLY KONCERTY PROGRAMY PRO SENIORY VÝSTAVY VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY REZIDENCE, SPOLKY, KOMUNITNÍ AKTIVITY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY Z TISKU EKONOMICKÁ ČÁST

3 ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI 1. Na zev a si dlo u c etni jednotky: KD Mlejn, o. p. s., Kova r ova 1615/4, Praha 5 Stodu lky, IC Pra vni forma u c etni jednotky: obecne prospe s na spolec nost zapsana dnem v Rejstr i ku obecne prospe s ny ch spolec nosti u Me stske ho soudu v Praze pod c. j. F 45193/2006/O 421/1 3. Vymezeni u c elu, pro ktery byla u c etni jednotka zr i zena: hlavni c innost: kulturni sluz by - organizace a por a da ni kulturni ch a spolec ensky ch akci na u zemi Prahy 13 a v jiny ch oblastech C R - por a da ni soute z i pro mla dez a hleda ni novy ch talentu v oblasti kultury a ume ni podpora ume lecky ch souboru - por a da ni, organizova ni a zajis t ova ni regiona lni ch, celorepublikovy ch a mezina rodni ch tvu rc i ch setka ni, s koleni, kurzu a jiny ch vzde la vaci ch akci, festivalu, pr ehli dek, fo r, vy stav a dals i ch kulturni ch aktivit a soute z i, urc eny ch pro de ti, mlade tvu rce, odbornou i laickou ver ejnost, vc etne spolupor a da ni takovy ch akci c i zajis t ova ni u c asti na nich - propagace a podpora s i r eni c eske a mezina rodni ume lecke tvorby v oblasti me dii, hudby, divadla, filmu, televize 4. Ostatni c innosti u c etni jednotky: - dopln kova c innost - hostinska c innost aktua lne pozastavena - prona jmy, reklama 5. Statuta rni orga ny a změny provedené v u c etni m obdobi Spra vni rada: Marie Navra tilova pr edseda Petr Zeman c len Ales Marec ek c len Dozorc i rada: Bc. Ša rka Kuz elova pr edseda Kristina Slana c len Frantis ek Blaz ek c len Ředitelka a statuta rni za stupce: MgA. Dagmar Roubalova V pru be hu u c etni ho obdobi se sloz eni orga nu nezme nilo. 6. Informace o zakladateli ch Spolec nost byla zaloz ena jediny m zakladatelem, ktery m je Me stska c a st Praha 13, Slunec ni na me sti 13, Praha 13, IC

4 Z HISTORIE V kve tnu 1988 byl slavnostne zaha jen provoz kulturni ho domu jako souc a sti OKD Praha 5 a postupne byl osamostatne n a ne kolikra t pr ejmenova n. V roce 1989 pr ipravil Ctibor Turba svoji inscenaci Archa bla znu. K jeji mu uvedeni bylo jes te v listopadu 1989 potr eba povoleni Odboru kultury Obvodni ho na rodni ho vy boru Prahy 5, jehoz zi ska ni bylo trochu problematicke. Prvni m du vodem bylo, z e se inscenace me la hra t seria love, a to nebyl zpu sob u na s zna my a obvykly. Dals i m du vodem byl specia lni zpu sob propagace, dnes bychom r ekli marketingovy pla n. Vstupenky na pr edstaveni se me ly proda vat (a take nakonec proda valy) ve specia lne upravene maringotce umi ste ne v centru Prahy. Inscenace nakonec povoleni k uvedeni dostala, ale hned po premie r e byl osud tohoto vy znamne ho projektu pr erus en uda lostmi sametove revoluce. V budove kulturni ho domu bylo zaloz eno mi stni Obc anske fo rum a odehra lo se zde mnoho revoluc ni ch schu zi a besed. Vy znamny m obdobi m v historii kulturni ho centra Stodu lky bylo zaloz eni a provozova ni rockove hudebni s koly Come To Jam, di ky rockove s kole dosta vali prostor i tehdejs i zac a tec ni ci, dnes ni slavni rocker i, vc etne protagonistu kapel Žluty pes, MIG 21, Vypsana fixa, Visaci za mek a dals i. Éra slavne ho rockove ho klubu je uz zr ejme nena vratne ztracena kvu li enormni mu na ru stu rockovy ch klubu v centru me sta. Vysoka na vs te vnost se ale trvale drz i v pr i pade koncertu country a folku. Podstatny vliv ma v tomto pr i pade pr i jemna atmosfe ra pro u c inkuji ci i diva ky, ktera se stala tradici a kterou zac ala budovat Marie Navra tilova od poc a tku fungova ni kulturni ho centra. V divadelni ch aktivita ch setrva valo od zac a tku zame r eni na alternativni ume lecke aktivity, sve prvni slavne kusy zde hra lo Divadlo bratr i Formanu, kanadska skupina papi rove ho divadla s performerem a sve telny m designe rem Janem Koma rkem, ru zna seskupeni ume lcu kolem Ctibora Turby a dals i. V oblasti divadla zaznamenal kulturni du m ve Stodu lka ch vy raznou e ru take v dobe, kdy byl domovskou sce nou divadla Buchty a loutky. Jako dramaturg programu se na rozvoji nejvi ce podi lela Marke ta Hoskovcova, ktera zde pu sobila do roku Po 16 sezona ch provozu dos lo v roce 2005 k rozhodnuti MC o transformaci pr i spe vkove organizace Kulturni du m Mlejn na obecne prospe s nou spolec nost. Nova spolec nost byla 3

5 zapsa na do rejstr i ku o. p. s. v dubnu 2006 a Me stska c a st Praha 13 jako jediny zakladatel splnila svu j pla n a podpor ila c innost nove spolec nosti dlouhodoby m provozni m grantem. Co se vedouci ch manaz eru ty ka, vystr i dalo se jich ve funkci r editele (at jiz r a dne ho, c i zastupuji ci ho) do dnes ni ho dne celkem 8. Byli to Marie Sojkova ( ), Zdene k Kacetl ( ), Eva Krbcova (1993), Ladislav Mate jc ek ( ), Roman Zima ( ), Petr Zeman ( ), Marie Navra tilova ( ) a sta vaji ci Dagmar Roubalova (od r dosud). Vy znamnou u lohu v historii kulturni ho centra sehra li pr edevs i m Petr Zeman se svou ve hlasnou rockovou s kolou Come To Jam a Marie Navra tilova trvaly m budova ni m kvalitni folk-countryove sce ny. V roce 2009 se zac i na prosazovat zame r eni na pohybove divadlo, novy cirkus a zejme na vzdus nou akrobacii. Du vodu je hned ne kolik. Rockova sce na na okraji me sta zaznamena va vy razny u tlum. V centru me sta vznika velke mnoz stvi klubu s kaz dodenni m provozem a pestrou nabi dkou kapel, generace skalni ch na vs te vni ku Klubu Mlejn odrostla a navi c docha zi k tota lni rekonstrukci stare budovy a ta nova jiz logicky nenese pu vodni patinu. Byl tedy nalezen novy sme r, ktery mu z e Klub Mlejn ope t zatraktivnit. V Klubu Mlejn vznika novy ume lecky soubor s na zvem Cirkus Mlejn. Zakla daji ho studentky katedry pantomimy AMU v Praze Elis ka Brtnicka a Jana Klimova. Tvor i sva vlastni pr edstaveni a ve nuji se de tem v kurzech pohybove ho divadla a cirkusovy ch dovednosti. Za dosavadni ch 6 let existence souboru vytvor ili c lenove a externi spolupracovni ci 6 inscenaci a zrealizovali ne kolik site specific projektu. 4

6 O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE Posla ni : KD Mlejn je regiona lni kulturni centrum s dlouhou tradici. V na vaznosti na tuto tradici v oblasti hudby a divadla bude klub nabi zet nezame nitelny program pod znac kou Klub Mlejn. Strategie: znac ka Mlejn = centrum alternativni kultury = novy cirkus, folk and rock music = kvalitni divadlo a kvalitni hudba mimo str edni proud = tradic ni program pro celou rodinu Hlavni c innosti je zajis te ni kulturni nabi dky na u zemi Prahy 13 a ume lecka profilace Klubu Mlejn jako poskytovatele kulturni ch a vzde la vaci ch sluz eb v ra mci hlavni ho me sta Prahy a okoli, a jako tvu rc i ho centra v oblasti ru zny ch ume lecky ch forem. V ra mci tvu rc i ho centra vzniknou vlastni ume lecke projekty a bude poskytova no za zemi formou ru zny ch typu rezidenci externi m skupina m ume lcu. V ra mci spolupra ce s komunitou bude poskytova no za zemi pro c innost spolku a sdruz eni s kulturni m zame r eni m se zvla s tni m pr ihle dnuti m k aktivita m na rodnostni ch mens in. Poskytova ni kulturni ch sluz eb 1) podle ci lovy ch skupin - pro dospe le - pro de ti a mla dez - pro rodiny - pro seniory - pro skupiny obyvatel se zvla s tni mi potr ebami - pro specificky zame r ene ci love skupiny ume lcu, tvu rcu - pro za jmove skupiny, spolky, mi stni komunitu 2) podle nabi zeny ch produktů - divadlo, novy cirkus - hudba - vy stavy - volnoc asove aktivity a vzde la va ni 5

7 MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI budovy a sa ly: Klub Mlejn, Kova r ova 1615/4, Praha 13 Spolkovy dům, K Vidouli 727, Praha 13 Reprezentace MC Praha 13 take v jiny ch c a stech Prahy a C R (u c ast na festivalech). KD Mlejn, o. p. s., zajis t uje v te chto objektech komplexni nabi dku kulturni ch sluz eb v oblasti me stske c a sti Praha 13, tedy nabi zi programy pro vs echny skupiny obyvatel, a to jak v pasivni m, tak v aktivni m rez imu (tj. nabi zi kulturni programy k na vs te ve a volnoc asove c innosti pro aktivni zapojeni obyvatel). Nabi zeny ch sluz eb vyuz i vaji obc ane MC Praha 13 i ostatni ch c a sti Prahy a cele C R. Mlejn zasta va vy znamne mi sto ve sve m oboru c innosti, je sta le zna my svou rockovou s kolou, koncertni c innosti v souc asne dobe pr edevs i m v oblasti folku a country hudby, a take v oblasti rozvi jeji ci ho se staronove ho zame r eni na pohybove divadlo, ktere navazuje na tradici z doby vzniku Mlejna pr ed vi ce nez 20 lety / Restaurace Mlejn 2/ budova Klubu Mlejn 4/ foyer Klubu Mlejn 3 6

8 LIDSKÉ ZDROJE Soupis profesi a c innosti zastoupeny ch ve spolec nosti k zajištěni jeji ho chodu a provozu uz i vany ch budov: Ředitelka (ekonomika, HR, marketing, dramaturgie a produkce divadla) Volnoc asove aktivity (kurzy, koordinace, finance, lektor i) Dramaturgie a produkce de tsky ch programù Dramaturgie programu pro s koly a seniory Dramaturgie a produkce koncertu Produkce pro vlastni tvorbu a vy stavy Propagace (grafika, printy, webove servery, dokumentace) Public Relation Asistent provozu (provoz, vedeni recepce) Asistent produkce (mezina rodni aktivity, dobrovolna sluz ba) Úc etni (u c etnictvi, pokladna) Vedouci technik (technologie, sve tla) Technik (technologie) Technik (zvuk) Lektor i kurzu (hudebni, pohybove kurzy a keramika) Ume lci (vlastni tvorba) Recepc ni (informace, pokladna vstupenek) Pomocny persona l (technicka vy pomoc, uvade c i) IT sluz by Údrz ba budovy SD Sluz by BOZP V pracovne -pra vni m vztahu bylo ke dni celkem 8 osob v plne m pracovni m u vazku, jedna pracovnice nastoupila na mater skou dovolenou, da le dva poz ivatele starobni ho du chodu pracovali v ra mci dohody o pracovni c innosti a 14 pracovni ku, pr edevs i m lektoru v kurzech a uvade c u, kter i pracovali v ra mci dohody o provedeni pra ce. Sta ly mi spolupracovni ky jsou OSVC v technicky ch oborech a da le ume lci ve svobodne m povola ni, kter i jsou zva ni ke spolupra ci v ra mci projektu vlastni ume lecke tvorby skupiny Cirkus Mlejn. Mimo strukturu provozu spolec nosti je spra va budovy (technologie, u klid, u drz ba vc. u drz by venkovni ch ploch) zajis t ovana dodavatelsky, smluvni m vztahem mezi dodavatelem sluz eb a majitelem objektu. 7

9 V Klubu Mlejn klademe du raz na bezpec nost na vs te vni ku nas ich programu a u c astni ku kurzu. Be hem roku 2014 si dals i lektor i a zame stnanci v ra mci rozvoje lidsky ch zdroju doplnili kurz prvni pomoci por a dany organizaci ZDrSEM. Kurz se zame r uje pr edevs i m na prakticke dovednosti a simulaci nebezpec ny ch situaci. Zame stnanci maji take moz nost dals i ho vzde la va ni v oblasti, ve ktere pracuji nebo mu z e by t prospe s na pro chod spolec nosti. Mimo zdravotnicke kurzy se v roce 2014 za jem pracovni ku soustr edil pr edevs i m na semina r e v oborech PR, managementu, mezina rodni spolupra ce kulturni ch center, spolupra ce v oblasti divadla pro de ti a mla dez a nove ho cirkusu. Prostor byl ve nova n i prohloubeni ve domosti v pr i prave projektu programu Erasmus+. Nedi lnou souc a sti jsou pravidelne workshopy zame r ene na dals i vzde la va ni lektoru, ktere KD Mlejn por a da. 8

10 MARKETING PROPAGACE PR V roce 2014 jsme se zame r ili pr edevs i m na prohlubova ni a zkvalitn ova ni jiz vytvor ene ho syste mu propagace. Vs echny propagac ne vy razne a na roc ne poc iny (festivaly, programove r ady atd.) se staly pevnou souc a sti prezentace KD Mlejn a pr ispe ly k jeho nezame nitelne mu vizua lni mu profilu. Samozr ejme, z e nada le usilujeme o dals i zdokonalova ni a snaz i me se vyuz i vat novy ch technologii a moz nosti, ktere nabi zeji (napr. s irs i vyuz iti mobilni ch aplikaci viz da le). A/ Jednotny vizua lni styl se uplatn uje bez proble mu nejen v ra mci mlejnske propagace, ale soubory a interpreti jej rovne z pouz i vaji na svy ch propagac ni ch materia lech (jiste k tomu pr ispi va i fakt, z e logo, graficky manua l a za sady propagace jsou snadno ke staz eni na webovy ch stra nka ch. B/ Vlastni webova propagace funguje v souc asnosti na ne kolika platforma ch a) vlastni webove stra nky s programem, podrobny mi informacemi o por adech, obrazovy m materia lem, informacemi o kurzech a workshopech, sekci s kolni ch por adu a v neposledni r ade moz nosti rezervovat c i zakoupit vstupenky. b) facebookovy profil s nejaktua lne js i mi informacemi a rozsa hlou fotogalerii c) stra nky Cirkusu Mlejn s podrobny mi informacemi + FB profil d) webove stra nky festivalu Fun Fatale, Stodu lecky Pi sec ek atd C/ Tradic ne spolupracujeme i s jiny mi webovy mi porta ly GoOut, aj. Úspe s ne pokrac ovala rovne z spolupra ce s projektem Qool webovou a mobilni aplikaci, pr ibliz uji ci mlejnske aktivity i prostr ednictvi m mobilni ch telefonu. Vzhledem k tomu, z e mobilni aplikace se staly snadnou a plnohodnotnou moz nosti propagace byla vytvor ena i aplikace Mlejn, ktera informuje snadno a rychle o aktua lni m de ni ve Mlejne. D/ Pokrac uje take spolupra ce s mi stni kabelovou televizi TV13, ktera vysi la reporta z e z vybrany ch programu i na E/ I pr esto, z e vy razne posi lila propagace prostr ednictvi m nejmoderne js i ch technologii, zachovali jsme i spolupra ci s ne ktery mi tradic ni mi klasicky mi me dii. Je to pr edevs i m c asopis MČ Praha 13 STOP, kde c tena r i najdou nejen program, ale i c la nky o nas ich por adech, informace o kurzech, pr i me stsky ch ta borech a workshopech. Nada le pokrac uje i spolupra ce s rozhlasovy mi stanicemi nama tkou Česky rozhlas, Country Radio a c asopisy Folk & Country a Porty r. 9

11 F/ Vlastni tiskoviny Pro potr eby propagace rovne z tiskneme vlastni propagac ni materia ly. Patr i mezi ne pr edevs i m programove plaka ty a leta ky (vy lep plaka tu zajjis t ovala v roce 2014 firma Rengl, plaka ty a leta ky lze naji t take v KD Mlejn, Spolkove m dome a i v informac ni m str edisku ÚMC Praha 13. Zvla s tni leta ky a plaka ty ve nujeme i por adu m pro de ti. Na za klade popta vky na vs te vni ku jsme zdokonalili i syste m tis te ne propagace zame r ene na jednotlive ci love skupiny v ra mci programovy ch r ad. Obli beny mi se staly pr edevs i m programove plaka ty ve novane divadelni m pr edstaveni m, pr i padne por adu m pro seniory. Pr ipravujeme nejen plaka ty a leta ky na dels i c asove obdobi, ale i na jednotliva pr edstaveni. Rovne z leta ky a plaka ty ve novane s kolni m pr edstaveni m se setka vaji s kladnou odezvou. Ope t vytva r i me materia ly v dels i m c asove m horizontu, v pr i pade vy jimec ny ch akci i plaka ty a leta ky na jednotliva pr edstaveni (napr. Amadeus izraelske ume lkyne Gadit Cohen). Propagaci jednotlivy ch pr edstaveni c i koncertu zajis t ujeme na za klade vlastni graficke pra ce nebo s vyuz iti m materia lu interpretu a souboru (plaka ty, pr i padne leta ky). Tis te ne propagac ni materia ly vyuz i va me stejne jako v minuly ch letech i pro propagaci kurzu, workshopu a vystoupeni z a ku. Graficke plaka ty uver ejn ujeme i na webovy ch stra nka ch i na facebooku zvy razn uji informace o jednotlivy ch akci ch nebo projektech a pr itahuji pozornost le pe nez prosty text. Pestrost stra nek a FB profilu rovne z vy razne umocn uji fotografie Vojte cha Brtnicke ho, ktere svoji vysokou kvalitou vy razne pr ispi vaji nejen k informovanosti na vs te vni ku, ale hlavne k prezentaci atmosfe ry Klubu Mlejn. Fotografie jsou vystaveny i ve foyer a v Restauraci Mlejn a dotva r eji podobu Mlejna jako moderni ho kulturni ho centra. 1 1/ Poha dky na prosinec programovy plaka t 2/ Programy pro s koly leta k 3/ titulni strana me si c ni ho programove ho leta ku 4/ me si c ni plaka t

12 Vzhledem k tomu, z e KD Mlejn je multiz a nrove kulturni zar i zeni urc ene s iroke mu okruhu diva ku od de ti az po seniory, je tr eba, aby propagace zohledn ovala jak vs echny z a nry ve Mlejne zastoupene (vc etne moz nosti aktivni ho vyz iti napr. v kurzech), tak vs echny ci love skupiny. Snahu o adresnou, z a nrove specifikovanou propagaci napr. prostr ednictvi m programovy ch r ad se be hem posledni ho roku dar ilo napln ovat a tak vs echny ci love skupiny maji s anci snadno naji t ten svu j por ad at uz prostr ednictvi m moderni ch technologii nebo klasicky ch plaka tu. Divadlo Klub Mlejn nabi zi velmi pestrou divadelni nabi dku vedle tradic ni ho divadla (pr eva z ne hostuji ci soubory) i divadelni alternativu a souc asny cirkus, jehoz tva r i je pr edevs i m vlastni divadelni soubor Cirkus Mlejn. Tato pestrost se projevuje i v pr i stupu k prezentaci jednotlivy ch typu divadla. Tradic ne js i divadlo (vc etne pr edstaveni pro seniory) pr edstavujme prostr ednici m pr ehledne ho dlouhodobe ho plaka tu a leta ku jako ucelenou programovou r adu. Leta k je pak distribuova n nejen pr i mo ve Mlejne, ale i v zar i zeni ch a klubech pro seniory. Kvu li charakteristice jednotlivy ch hostuji ci ch souboru vyuz i va me samozr ejme i jejich vlastni propagac ni materia ly. Vlastni divadelni soubor Cirkus Mlejn se prezentuje na webovy ch stra nka ch souboru, na facebooku a webovy ch stra nka ch Mlejna a rovne z pomoci tis te ne propagace vlastni plaka ty a leta ky k jednotlivy m pr edstaveni m, elektronicke pozva nky atd. Tis te ne materia ly jsou vyuz i va ny i k prezentaci souboru i v ra mci festivalu a mezina rodni ch projektu (Letni Letna, Noc divadel atd.). Samozr ejmosti je i vyuz iti dynamicky ch technologii - videa z pr edstaveni a netradic ni formy prezentace ve ver ejne m prostoru (napr. flashmob). Koncerty Propagace hudebni ch programu je tradic ne kombinaci nas ich vlastni ch propagac ni ch materia lu a materia lu dodany ch interprety. Dobrou informovanost o koncertech rovne z zajis t uji specializovane hudebni porta ly (Muzikus, Folktime atd.). Tradic ne kvalitni je spolupra ce s Country radiem. Prostr ednictvi m hudebni ch soute z i s celopraz sky m i celosta tni m vy znamem Porta, nove i Skutec na liga (multiz a nrova hudebni soute z ) se Mlejn dosta va i do pove domi nejmlads i hudebni generace. Dětské programy Propagace de tsky ch programu se odehra va ve dvou rovina ch jednak v te tradic ni volnoc asove (propagujeme pomoci plaka tu a leta c ku tradic ni nede lni de tske poha dky), jednak v rovine propagace s kolni ch pr edstaveni, ktera tvor i rovne z programovou r adu leta ky a plaka ty na cele pololeti + pr i lez itostne leta ky k vy jimec ny m projektu m (viz. vy s e) Kurzy, workshopy, letni pr i městské ta bory prezentujeme na webovy ch stra nka ch, a facebooku. Informace jsou pr ehledne uspor a da ny i v leta ku, ktery je moz ne zi skat ve Mlejne a Spolkove m dome. 11

13 Folklorni soubor Luc inka Propagace souboru je zame r ena na s irokou ver ejnost (zahrnuje jak s koly, tak rodiny s de tmi i seniory). Soubor ma jednak vlastni webove stra nky s rozsa hlou galerii, jednak propagujeme jednotlive akce na webu Mlejna. Krome toho se na m v roce 2014 podar ilo sjednotit a rozvinout i tis te nou propagaci, a tak prezentujeme jednotliva pr edstaveni a akce souboru i pomoci plaka tu a leta c ku, ktere je moz ne zi skat ve Mlejne, ale take je doda va me do s kol a zar i zeni pro seniory podle urc eni jednotlivy ch akci / programovy divadelni plaka t 2/ Vzpomi nka na Folkovou Ohr i plaka t 3/ plaka t folklorni ho souboru Luc inka Festivaly a pr ehli dky Stejne jako v pr edchozi ch letech probe hla v roce 2014 ve Mlejne r ada festivalu a pr ehli dek, jejichz prezentace zi skala jiz ucelenou komplexni podobu. Z hlediska marketingu a propagace je potr eba zmi nit pr edevs i m mezina rodni festival souc asne ho cirkusu Fun Fatale z eny na prknech, ktery se v uplynuly ch letech stal nedi lnou souc a sti tva r e Mlejna jako jednoho z center nove ho cirkusu u na s. V roce 2014 festival pr esa hl hranice republiky nejen u c asti zahranic ni ch ume lcu, ale i mi stem kona ni festival probi hal nejen v Praze a v Jihlave, ale festivalova pr edstaveni mohli shle dnout i diva ci na Slovensku v Bratislave a v Nitr e. Propagace festivalu, vzhledem k jeho rozsahu a vy jimec nosti (jde o jediny festival z enske ho souc asne ho cirkusu u na s), byla s iroka a fungovala na vs ech dostupny ch platforma ch. Krome vlastni ho festivalove ho webu (www.funfatale.cz) a webovy ch stra nek Mlejna o festivalu informovala r ada webovy ch porta lu, zaby vaji ci ch se souc asnou kulturou a z ivotni m stylem (Tanec ni aktuality, No Limits, GoOut, Generace 21, Expats) i deni ky (Lidovky, Ty den.cz, Jihlavsky deni k aj.). 12

14 Prezentace festivalu probi hala i prostr ednictvi m dals i ch me dii (Radio 1, C eska televize / C T Art aj. a socia lni ch si ti (FB profil). Tis te na propagace zahrnovala plaka ty A1 (vy lep v Praze zajis t ovala MF reklama, v Jihlave firma Rengl, rovne z byly pouz ity v Bratislave a Jihlave ). V Praze byla u c inne vyuz ita MHD polep tramvaji + leta ky uvnitr a c tvercove plaka ty v metru. K informovanosti o festivalu da le pr ispe l i inzera t v kulturni m dia r i Papelote. Co se ty c e vizua lu navazoval i 3. roc ni k na grafickou podobu te ch pr edchozi ch snaz i me se zacho-vat kontinuitu a hlavne vtisknout festivalu nezame nitelnou a zapamatovatelnou podobu. Kombinaci ru zny ch me dii te ch nejmoderne js i ch i klasicky ch jsme se snaz ili oslovit nejen ty diva ky, kter i festival znaji a pravidelne navs te vuji, ale i ty, kter i k souc asne mu cirkusu teprve hledaji cestu propagace festivalu Fun Fatale / plaka t MHD metro 2/ samolepka 3/ plaka t v exterie ru 4/ banner na web 5/ fo lie polep tramvaje Festival sólové tvorby pro děti ma jiz usta leny syste m propagace s jednoznac ny m vizua lni m charakterem a je rovne z propagova n jak prostr ednictvi m moderni ch technologii i klasicky ch me dii (webove porta ly, mobilni aplikace, facebook i tis te na me dia (STOP). K tis te ne propagaci patr i plaka t graficky i programovy a leta c ek. Charakteristicka a plne funkc ni je i propagace dals i ch festivalu respektive soute z ni ch pr ehli dek, ktere se ve Mlejne konaji. Jedna se pr edevs i m o soute z ni hudebni festival Porta, ktery ma specifickou a jiz usta lenou podobu propagace, kontinua lne navazuji ci 13

15 (plaka t na semifina le a zvla s tni plaka t na fina le), za zmi nku stoji i vstupenky, ktere maji tradic ne vy tvarnou podobu a mohou slouz it diva ku m i jako pe kna vzpomi nka. Dals i soute z ni pr ehli dkou je pr ehli dka studentske ho a experimentuji ci ho divadla Stodůlecky Pi sec ek, ktera ma rovne z kontinua lni vizua lni charakter a stejne jako u jiny ch festivalu je propagova na jak tis te nou, tak virtua lni formou (ope t vc etne propagace na socia lni ch si ti ch). Samozr ejme nelze nepr ipomenout i dals i pr ehli dky a festivaly, ktere prima rne KD Mlejn neorganizuje, ale aktivne se jich u c astni. Jde zejme na o Noc divadel Mlejn organizuje jeji specifickou podobu Noc cirkusovy ch divadel, kde diva ci maji moz nost vide t to nejleps i ze souc asne ho cirkusu a ktera ma rovne z svu j vlastni programovy plaka t a leta k. Stejne tak se Mlejn podi li i na Pr ehli dce ke Světovému dni divadla pro děti a mla dez. Participace na te chto akci ch sama o sobe propaguje Mlejn v ra mci cele Prahy a rovne z vytva r i pove domi o s i r i programu a aktivit, ktere Mlejn mu z e ver ejnosti nabi dnout / Noc cirkusovy ch divadel plaka t 2/ Festival so love tvorby pro de ti programovy plaka t 3/ Porta 2014 plaka t 14

16 DIVADLO A NOVÝ CIRKUS V roce 2014 pokrac ovala c innost vlastni ume lecke skupiny Cirkus Mlejn, ktera plne vyuz i va specificke souc a sti vybaveni sa lu Klubu Mlejn, pr edevs i m unika tni za ve sne body pro vzdus nou akrobacii. Ume leckou vedouci skupiny je MgA.Elis ka Brtnicka, ktera se sama ve nuje pr edevs i m pozemni a vzdus ne akrobacii, choreografii a dramaturgii nove ho cirkusu. V roce 2014 uvedla skupina Cirkus Mlejn s podporou Magistra tu Hlavni ho me sta Prahy a Ministerstva kultury C R novou inscenaci s na zvem Fer Play a work in progress s na zvem Fejka. Pr edpremie ra fer Play se odehra la v ra mci vy znamne ho festivalu Letni Letna, v divadle Alfa Plzen a take v divadle Diod Jihlava. Premie ra v Klubu Mlejn byla bohuz el odloz ena na zac a tek u nora 2015 z du vodu zrane ni pra ve ume lecke vedouci. Di ky specia lni m podmi nka m, ktere poskytuje sa l Klubu Mlejn, zde krome vlastni ho souboru hraji i dals i podobna pohybova divadla. K nim v roce 2014 patr ily pr edevs i m Cirkus Tety, studenti pantomimy HAMU, soubor Cink Cink Cirk a dals i skupiny sdruz ene pro jednotlive projekty. Mezina rodni festival Fun Fatale 2014 probe hl na pr elomu br ezna a dubna. Uvedl ope t velmi zaji mava pohybova pr edstaveni s akrobacii, z onglova ni m a dals i mi cirkusovy mi prvky a performerkami samozr ejme byly ope t pouze z eny a di vky. Festival se sta va rovnocenny m partnerem dals i ch vy znamny ch a vy razne specifikovany ch festivalu nejen v Praze, ale v cele C R. Jako projekt zame r eny na cirkusove divadlo v poda ni z en a di vek je jediny sve ho druhu, v Evrope existuji podle nas ich informaci pouze dals i dva podobne dlouhodobe funguji ci projekty (jeden ve Francii a jeden v Anglii). Úc inkuji ci byly ope t z cele ho sve ta. Akrobatky jsou absolventkami cirkusovy ch s kol v ru zny ch zemi ch a pr ina s eji do C R nove inspirace a moz nosti. Festival nabi zi c esky m akrobatu m take workshopy, tedy zi ska va ni novy ch dovednosti. To je velmi du lez ite, protoz e v C R sta le z a dna specializovana akreditovana s kola v tomto oboru neexistuje. Prvni m pokusem je zar azeni vzdus ne akrobacie do vy uky na katedr e pantomiy a nonverba lni ho divadla praz ske AMU, vy uka probi ha pra ve v prostora ch Klubu Mlejn a vyuc uji ci je pra ve ume lecka vedouci souboru Cirkus Mlejn Elis ka Brtnicka, ktera se tak stala prvni m profesiona lni m pedagogem v tomto oboru u na s. Festival pr ina s i sta le ve ts i popularitu jak Klubu Mlejn, tak Praze 13, ktera celou aktivitu za sadni m podi lem podporuje. Noc cirkusovy ch divadel se v C R konala poprve v polovine listopadu. Klub Mlejn uspor a dal specia lni program nazvany Noc cirkusovy ch divadel, ktery byl sloz en z jednotlivy ch vy stupu sestaveny ch do bloku po 45 minuta ch. Kaz dou hodinu zac i nal novy blok a konec cele ho programu nastal az po jedne hodine ranni. Projekt se setkal s obrovsky m za jmem diva ku. Z hostuji ci ch c inoherni ch pr edstaveni byla uvedena napr i klad komedie Lha r i (Agentura Familie, spolec nost Jany Šulcove ), Gogolu v Revizor v poda ni Tyja tru nebo Dezerte r z Vols an v nastudova ni Divadelni spolec nosti Julie Juris tove. 15

17 / Cirkus Mlejn: Fejka leta k 2/ Cirkus Mlejn: Fejka 3/ Cirkus Mlejn: FeR PLAY 4/ Fun Fatale 2014 Nadine Bommer Animato Theatre Dance: InvisiBALL 5/ FeR PLAY plaka t 6/ Agentura Familie: Lháři 7/ Fun Fatale 2014 zaha jeni 8/ Cink Cink Cirk: CINK 9/ Fun Fatale 2014 Collectif and then... La preuve par 3 10/ z Noci divadel 11/ pozva nka na festival Letni Letna

18 PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Divadelni pr edstaveni pro de ti jsme ope t uva de li te me r kaz dou nede li od r i jna do kve tna. Snaz i me se udrz et s iroke spektrum formy uva de ny ch inscenaci. V dramaturgicke m pla nu byly zastoupeny poha dky klasicke i moderni, c inoherni i loutkove a take pohybove divadlo a klaunia da. Tr eti m rokem probe hla ve spolupra ci s obc asnky m sdruz eni m KlubKO Pr ehli dka sólové tvorby pro děti, celkove to byl jiz dvana cty roc ni k. Be hem dvou nede li se odehra lo 6 pr edstaveni, 3 workshopy a ve vstupni m prostoru Klubu Mlejn vy stava loutek Karla Vosta rka. V ra mci programu u c inkuje obvykle vy znamny zahranic ni host, tentokra t to byla izraelska loutka r ka Gadit Cohen s pr edstaveni m Maly Amadeus uva de ny m v anglic tine. Toto pr edstaveni shle dly mimo festival take dve s kolni skupiny. Ve spolupra ci s Institutem uměni Divadelni m u stavem se uskutec nila v Klubu Mlejn take c a st programu v ra mci festivalu ke Světovému dni divadla pro děti a mla dez. KD Mlejn je aktivni m c lenem c eske ho vy boru sdruz eni Assitej, sve tove organizace pro podporu divadla pro de ti a mla dez. Za stupce spolec nosti se u c astni take setka ni pracovni ku te to organizace na sve tove u rovni. V roce 2014 to byl sve tovy kongres ve Vars ave. 1/ Gadit Cohen: Maly Amadeus 2/ divadlo De Facto Mimo: Ka ja v cirkuse PROGRAMY PRO ŠKOLY Programy pro s koly byly nedi lnou souc a sti programu Klubu Mlejn, mimo z a ku mi stni ch s kol je zac aly je navs te vovat i z a ci z okolni ch me stsky ch c a sti. Mimo standardni nabi dku, jako jsou poha dky, hudebni por ady, vy chovne programy atd., jsme ope t zar adili do programu projekty jako Hodina te locviku jinak, kde se de ti jenora zove zapoji do vy uky cirkusovy ch discipli n nebo nove Hodina hudebni vy chovy jinak, kdy se ve nuji spolec ne hr e na rytmicke na stroje. Oz iveni m byla take cizojazyc na pr edstaveni - izraelske pr edstaveni Little Amadeus v anglic ine a Sa vitri divadla Li s en v ne mc ine. Velmi pr i nosny a kladne hodnoceny byl i projekt divadla Li s en Konec ne r es eni a souc asna Evropa s na zvem Hygiena krve, ktery se zaby va te matem holocaustu a konfrontuje jej s projevy rasismu a totalitni ch tendenci v souc asne spolec nosti. Celkem za rok 2014 se uskutec nilo 54 pr edstaveni pro 7379 z a ku mater sky ch a za kladni ch s kol. 17

19 / s kolni pr edstaveni programovy plaka t, 2/ Divadlo Karrosa: O Smoli c kovi 3/ Gadit Cohen: Maly Amadeus, 4/ Bilbo Compagnie: Tuc n a k Pingu, 5/ mikula s ska nadi lka v ra mci pr edstaveni pro MŠ, 6/ programovy plaka t, 7/ workshop Vyrob si loutku v ra mci Pr ehli dky so love tvorby pro de ti, 8/ programovy plaka t, 9/ Tokhi el Ritmo: Hodina HV jinak 18

20 KONCERTY V dramaturgii folk a country se Klub Mlejn r adi na pr edni mi sto v C eske republice. Nabi dka koncertu je velmi pestra, aby si kaz dy mohl vybrat dle sve ho za jmu. C etnost por adu v te to oblasti je pr ibliz ne 1 ty dne, zame r ujeme se na pr edni profesiona lni interprety doma ci i zahranic ni hudebni sce ny. Opakovane jsou u spe s ne pravidelne koncerty Spiritua l kvintetu, Hop-Tropu, Hradis t anu, Roberta Kr est ana, Karla Pli hala a dals i ch vy znamny ch osobnosti a skupin. V roce 2014 jsme take spolec ne s Agenturou N. S. E. F. Production nastartovali soute z mlady ch rockovy ch kapel Skutec na liga, kde mladi hudebni ci uva de ji svou vlastni tvorbu a zi ska vaji cenne rady od zkus eny ch lektoru. Od c ervence do prosince 2014 probe hlo 24 za kladni ch kol, 2 semifina le a slavnostni fina le. Soute z zaznamenala velky u spe ch nejen u rovni soute z i ci ch, ale take u rovni technicke ho zajis te ni. Dals i roc ni k zac ne ope t v c ervenci 2015, kdy ope t zasedne odborna porota. K tradic ni m akci m patr i pravidelny va noc ni koncert skupiny Wanastovi Vjecy, ktery ma opakovane velmi vysokou na vs te vnost diva ku vs ech generaci. Spolupracujeme take s jiny mi por adateli, dlouhodobe napr i klad s agenturou Torna do spolec ne por a da me koncert Vzpomi nka na Queen doplne na vy stavou historicky ch fotografii ma velky diva cky ohlas. Nedi lnou souc a sti programu KD Mlejn je hudebne soute z ni festival Porta. KD Mlejn spolu se sdruz eni m Klub Porta Praha por a da pr edkola i praz ske fina le soute z e Porta, kde zac i naji ci muzikanti - so liste, dua i kapely se snaz i uspe t a zaujmout odbornou porotu, ktera hodnoti jejich vy kony. A ti co se svy m vy konem probojuji do praz ske ho fina le a uspe ji, zajisti si u c ast na celosta tni m fina le Porty v Lesni m divadle v Řevnici ch. Navazuji ci m por adem pro zac i naji ci muzikanty jsou i Ozve ny Porty, kde si zahraji nejen vi te zove, ale i dals i kapely a so liste a maji tak moz nost uka zat svu j muzikantsky um v klidu, bez nervozity ze soute z ni ho kla ni. Velky m pomocni kem je i media lni partnet Country radio, ktery svy mi pr enosy poma ha dostat do podve domi s iroke ver ejnosti nove zaji mave soubory i jednotlivce / Fleret 2/ Cop va noc ni koncert 19

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT 2 0 1 3 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o.p.s. ANNUAL REPORT O B S A H ZÁKLADNÍ DATA SPOLEÈNOSTI Z HISTORIE O SPOLEÈNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ÈINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE ÈINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DIPLOMATICKÝ INSTITUT, z. ú. OBSAH Ú vodní slovo 2 Ú č etní za ve rka 3 Rozpoč et za rok 2014 6 Stipendia 7 Kontaktní informače 8 Strana 1 ÚVODNÍ SLOVO Ú vodní slovo Praha, 27. č ervna

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت

Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004. ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Cد aآstka 190 Sb آrka zaآkonuت cد. 563 / 2004 Strana 10333 563 ZAآ KON ze dne 24. zaآrد آ 2004 o pedagogickyآch pracovn آc آch a o zmeدneد neدkteryآch zaآkonuت Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES. CZECH PHOTO o.p.s.

FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES. CZECH PHOTO o.p.s. FOTO ROKU 2015 JAN ZÁTORSKÝ, MF DNES CZECH PHOTO o.p.s. Výroční zpráva 2015 1 OBSAH Úvod a shrnutí roku 2015 statutárním ředitelem 3 CZECH PHOTO, o.p.s. (poslání, základní údaje, historie, organizační

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL POPIS místního/regionálního systému realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Organizační zázemí zodpovědné osoby a pracovníci PZM a MA21;

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Č. j.: KaRek/123/2013 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

Zápis z jednání Kulturního fóra 6.5.2008 17:00-20:15 platforma pro všechny, kdo mají co říci ke kultuře v Písku Svolavatel: člen kulturní komise Ing. arch. Martin Zborník Místo: Divadelní kavárna DFŠ Písek

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ZÁPIS Č. 1/213/1 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH 12. 3. 213 Přítomni: Burda Michal, Duník Vladimír, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Kodera

Více

Zápis z jednání Komise pro kreativní Zlín

Zápis z jednání Komise pro kreativní Zlín Zápis z jednání Komise pro kreativní Zlín 28. 11. 2014 Terminologie, zkratky KKZ Komise pro kreativní Zlín, dále jen "KKZ" nebo "Komise" Výbor KKZ výbor komise ve složení J. Blažek, Z. Kujová, M. Daňková,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798. Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor: 600 038 076 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798 Chlupova /1798 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor: 600 038 076 Termín konání inspekce: 25.

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Právní forma: Spolek Název spolku: SFinga, o.s., od 16.11. Spolek SFinga Sídlo: Pod Harfou 943/36, 190 00, Praha 9 Vánková 808/2, 181 00 Praha

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY

CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY RocоnУбk 199 0 SbУбrka zaбkonuй CоESKEб A SLOVENSKEб FEDERATIVNIб REPUBLIKY Cо ESKEб REPUBLIKY / SLOVENSKEб REPUBLIKY Cо aбstka 21 Vydaбna dne 23. dubna 1990 Cena Kcоs 3,60 OBSAH: 100. Uб stavnуб zaб kon,

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady

M ě s t s k ý f o t b a l o v ý k l u b D o b ř í š. Cestovní náhrady Metodický pokyn výboru MFK č. 1/2008 - rev. 2 Cestovní náhrady 1. ÚVOD Občanské sdružení MFK Dobříš je neziskovovou organizací, která vyvíjí svoji činnost v oblasti sportu, sportovního vyžití mládeže i

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem

Hobby závod Jízda Čertovým břemenem Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE vytrvalostního závodu Název: Hobby závod Jízda Čertovým břemenem & ní ukázka dětí na pony a pony zápřeže & ní ukázka jízdy v zápřeži Místo: Borotín u Tábora

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více