PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI"

Transkript

1 PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

2 OBSAH Obsah Ú vodní slovo autora 1 Realizace pru zkumu 2 Profilace respondentu pru zkumu 3 Hodnocení realita vs. pr edstavy 4 Pr íjmy respondentu 9 Zodpove dnost 10 Ty my, kvalita a spolupra ce 13 Prodej a marketing 16 Vyuz íva ní sluz eb externistu 19 Vyuz íva ní technologií pro marketing a podporu prodeje 20 Získa va ní profesních informací 21 Innovative Business s.r.o. 22

3 ÚVODNÍ SLOVO AUTORA Ú vodní slovo autora Va z ení kolegove, kdyz jsem v lon ske m roce poprve pr ipravoval tento pru zkum, mou nejve ts í obavou bylo, zda se zu c astní dostatec ne mnoz ství respondentu. Nakonec jsem získal odpove di od 234 osob. A s radostí konstatuji, z e letos to bylo ope t více, pr esne 276. Pokla da m to za pome rne reprezentativní vzorek a vs em zu c astne ny m touto cestou de kuji za jejich c as pr i vyplne ní dotazníku. Dals ím du lez ity m vy sledkem lon ske ho pru zkumu byla r ada pr ipomí nek ke struktur e dotazníku a ne ktery m konkre tním ota zka m. Ve ts inu z nich jsem letos zapracoval, takz e bylo vyplne ní jednodus s í a rychlejs í. A c ím se vy sledky letos ního pru zkumu vyznac ují? Velky m optimismem do budoucna, vys s í spokojeností s prací, ale i její mi obchodními vy sledky. Z tohoto pohledu je letos ní vy sledna zpra va vskutku pr í jemne c tení. Te s í m se zase za rok nebo pr i ne ktere z nas ich akcí. Toma s Sy kora Innovative Business s.r.o. Stra nka 1

4 REALIZACE PRŮZKUMU Realizace pru zkumu POUŽITÉ TECHNOLOGIE Pr i realizaci pru zkumu jsme pouz ili: Databa ze kontaktu (krome vlastních zdroju ): Hromadny ing pozva nky: Sbe r dat byl realizova n sluz bou s na sledujícím nastavením: DŮVĚRYHODNOST PRŮZKUMU Kaz dy respondent, ktery zodpovídal anonymní pru zkum, me l k dispozici dve cesty, jak poz a dat o zasla ní vy sledku ( em, pr ihla s ení m do skupiny na LinkedIn). Tyto dve cesty slouz ily take jako ove r ení, z e respondent odpovída cílove skupine pru zkumu. Samozr ejme pros el kaz dy dotazní k i dals ím ruc ním zpracova ním, kde by byly nalezeny pr ípadne nekonzistence. Z pohledu du ve ryhodnosti respondentu ma me za to, z e je pru zkum zcela validní. ZAOKROUHLOVÁNÍ A PREZENTACE VÝSLEDNÝCH HODNOT Ves kera data jsou vz dy pr epoc íta na percentua lne se zaokrouhlením maxima lne na cela c ísla, typicky na dve desetinna místa. Vy sledky ne ktery ch ota zek nemusí vz dy da vat dohromady cely ch 100 % respondentu, protoz e ne ktera skupina odpove dí byla minoritní a její vy sledna hodnota by neme la vypovídací hodnotu v grafu. INDEX SPOKOJENOSTI V hodnoceních s ka lou 1-9 pouz íva me hodnocení 7-9 jako tzv.. Je oznac en na sledovne : 78,4 % 66,7 % +11,7 % Popis: Letos ní sko re, lon ske sko re a meziroc ní na ru st c i pokles. Stra nka 2

5 PROFILACE RESPONDENTŮ PRŮZKUMU Profilace respondentu pru zkumu Hodnocení vychází z přijatých 276 dotazníků, ve ktery ch odpove de lo 212 muz u a 64 z en. Muz i byli ve ve kove m rozmezí 25 az 72 let s pru me rny m ve kem 45 let. Z eny byly ve ve ku od 26 do 53 let s pru me rny m ve kem 39 let. Sta le tedy platí zhruba poměr ženy/muži 1:3. Pracovním zar azením se rozde lili u c astníci pru zkumu te me r idea lne na tr etiny, jak ukazuje na sledující graf: Co se ty ka forma lního statusu, tak naprosta ve ts ina 79,7 % ze všech respondentů je zaměstnanců, da le se jedna o majitele c i spolec níky (13 %). Zbytek pracuje na IC nebo neodpove de li. Status jednatele uvedli krome majitelu firem pouze 2 zame stnanci. Průměrná praxe v oboru je u u c astníku pru zkumu 15,8 roku (nejdels í uvedena je 37 let). Hobby jsou nejc aste ji sport (37 %) a literatura (7 %). Na sleduje cestova ní, hudba a rodina. Ze sportu pak podle c etnosti v por adí tenis, cyklistika, golf (bylo-li to upr esne no). Pouze c tvrtina respondentu pracuje v zahranic ních spolec nostech. Pome rne rovnome rne jsou zastoupeny firmy ru zny ch velikostí, jak podle obratu, tak poc tu zame stnancu : Stra nka 3

6 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY Hodnocení realita vs. pr edstavy Hodnocení bylo prova de no ota zkou Jak moc odpoví da aktua lne vas im pr edstava m s vy sledky na ose s hodnotami 1-9, pr ic emz 9 pr edstavuje maxima lní spokojenost. JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE NÁPLŇ PRÁCE? 78,4 % +11,7 % 66,7 % JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE POSTAVENÍ UVNITŘ FIRMY? 73,6 % +1,8 % 71,8 % Stra nka 4

7 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE POSTAVENÍ MIMO FIRMU? 76,2 % +5,7 % 70,5 % JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM UMOŽNĚNÁ SAMOSTATNOST ROZHODOVÁNÍ? 80,8 % +6,4 % 74,4 % Stra nka 5

8 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDÁ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM DOSTATEK ČASU PRO KVALITNÍ PRÁCI? 37,9 % +4,6 % 33,3 % JAK MOC ODPOVÍDÁ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE FINANČNÍ OHODNOCENÍ? 60,2 % +8,9 % 51,3 % O Stra nka 6

9 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK MOC ODPOVÍDAJÍ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE FIREMNÍMI BENEFITY? 58,4 % +16,1 % 42,3 % JAK MOC ODPOVÍDAJÍ AKTUÁLNĚ VAŠIM PŘEDSTAVÁM VAŠE MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ? 61,5 % +19,2 % 42,3 % Stra nka 7

10 HODNOCENÍ REALITA VS. PŘEDSTAVY JAK VÁS VAŠE PRÁCE BAVÍ? Na za klade Vas ich ohlasu jsme zar adili nove take jednoduchou ota zku, zda Va s Vas e pra ce baví. Vy sledkem je jednoznac ne pozitivní nalade ní obchodních a marketingovy ch manaz eru, kter í odpovídali v ra mci nas eho pru zkumu. 80,8 % Stra nka 8

11 PŘÍJMY RESPONDENTŮ Pr íjmy respondentu TATO ČÁST PRŮZKUMU JE K DISPOZICI VÝHRADNĚ RESPONDENTŮM PRŮZKUMU. Stra nka 9

12 ZODPOVĚDNOST Zodpove dnost Hodnocení bylo prova de no ota zkou Jakou ma te míru zodpove dnosti za s vy sledky na ose s hodnotami 1-9, pr ic emz 9 pr edstavuje maxima lní, tedy 100% zodpove dnost v dane oblasti. Ú te chto ota zek byl pr edpoklad, z e ne ktere jsou na mí ru pro obchodní, resp. marketingove r editele: JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA PLÁNOVANÉ PŘÍJMY? 66,5% + 12,7% 53,8% JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA PLÁNOVANÉ VÝDAJE? 56,6 % +10,5 % 46,1% Stra nka 10

13 ZODPOVĚDNOST JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TÝMU? 65 % +0,9 % 64,1% JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA OBCHODNÍ STRATEGII? 67,2 % +12,1 % 55,1% Stra nka 11

14 ZODPOVĚDNOST JAKOU MÁTE MÍRU ZODPOVĚDNOSTI ZA MARKETINGOVOU STRATEGII? 66,2 % -0,1 % 60,3% Stra nka 12

15 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE Ty my, kvalita a spolupra ce Respondenti v ra mci pru zkumu uva de li poc et svy ch podr ízeny ch v obchodních a marketingovy ch ty mech: zaměstnanců do 2 46,3 % do 5 14,9 % do 10 17,9 % nad 10 20,9 % Vyjadr ovali se take k tomu, zda je poc et lidí v jejich ty mu spra vny, poddimenzovany c i pr edimenzovany. Zatímco v roce pokla daly te me r dve tr etiny obchodních manaz eru (63 %) sve ty my za poddimenzovane, v roce letos ním je to jen ne co pr es c tvrtinu (27,3 %). Obchodní týmy letos pokládá za správně nadimenzované téměř tři čtvrtiny jejich manažerů (72,7 %), tedy o celých 35,7 % více než v roce. Naprosto opac na situace nastala v ty mech marketingu. Z lon ske spokojenosti (71,4 %) uz si dnes myslí, z e jsou dostatec ne persona lne obsazeny jen c tyr i z deseti jejich s e fu (42,1 %). Ani letos nikdo z účastníků průzkumu neuvedl, že by se mu jeho tým zdál personálně předimenzovaný. Stra nka 13

16 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE JAK JSTE SPOKOJEN S ODBORNÝMI ZNALOSTMI SVÝCH PODŘÍZENÝCH? 70,3 % +12,6 % 57,7 % JAK JSTE SPOKOJEN S PRACOVNÍM NASAZENÍM SVÝCH PODŘÍZENÝCH? 68,8 % + 8,5 % 60,3% Stra nka 14

17 TÝMY, KVALITA A SPOLUPRÁCE JAK JSTE SPOKOJEN SE SPOLEHLIVOSTÍ SVÝCH PODŘÍZENÝCH? 74,3 % +2,51 % 71,8 % JAK JSTE SPOKOJEN S LIDSKÝMI KVALITAMI SVÝCH PODŘÍZENÝCH? 80,6 % +11,4 % 69,2 % Stra nka 15

18 PRODEJ A MARKETING Prodej a marketing Lov vs. farmaření, resp. jejich aktua lní pome r u jednotlivy ch respondentu : Úvedena data znamenají mí rny na ru st v kategorii lov a u bytek ve farmar ení o 4 % oproti lon ske mu roku. Jaký typ obchodu provozuje Vaše firma? Stra nka 16

19 PRODEJ A MARKETING HODNOCENÍ ROKU Zeptali jsme se letos, jak hodnotí respondenti ukonc eny rok z pohledu obchodu proti jejich pu vodní mu oc eka va ní? OČEKÁVANÍ ROKU Jaky oc eka vají manaz er i letos ní rok z pohledu obchodu oproti roku? Stra nka 17

20 PRODEJ A MARKETING SYSTÉM CRM CRM používá 55 % respondentů. Ti me li uve st take, o jaky konkre tní syste m se jedna, coz pr ineslo nepr eberne mnoz ství ru zny ch r es ení, s pr evahou produktu Salesforce a Microsoft (stejne jako v lon ske m roce). Pokud CRM používáte, jste s jeho používáním spokojeni? Pokud CRM nepoužíváte, uveďte proč? Stra nka 18

21 VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB EXTERNISTŮ Vyuz íva ní sluz eb externistu Z vy sledku jsme sestavili hitpara du sluz eb, ktere si obchodní a marketingove ty my nejc aste ji nají mají u externích firem. Úva díme ope t i zme nu proti roku. změna grafické a designové služby 77% -1% překladatelské služby 58% -13% webhosting 53% -5% tiskové služby 44% -3% reklamní služby vč. Webových 39% +6% mediální a PR služby 35% -1% pořádání eventů 26% -8% konzultační služby obchod a marketing 24% +6% kreativní služby 24% +6% copywriting 18% +4% direct mailové služby 17% +4% telemarketingové služby 15% +7% konzultační služby strategické 11% -3% full service agentura 6% -5% Stra nka 19

22 VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ PRO MARKETING A PODPORU PRODEJE Vyuz íva ní technologií pro marketing a podporu prodeje Níz e jsme pr ipravili pr ehlednou tabulku technologií a stavu jejich pouz íva ní ve spolec nostech respondentu. Nejve ts í rezervy a prostor pro zleps ova ní je podle pru zkumu v oblasti webu a socia lních sítí. Nejvíce nepouz ívanou, ale pla novanou sluz bou je identifikace na vs te vníku webu. Stra nka 20

23 ZÍSKÁVÁNÍ PROFESNÍCH INFORMACÍ Získa va ní profesních informací KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH CEST K INFORMACÍM JSOU NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ? změna Weby odborné 93% Ad hoc vyhledávání Google 75% -7% Odborná tištěná média 68% Newslettery 55% -7% Weby dodavatelů 54% -18% LinkedIn 46% -21% Ad hoc vyhledávání Seznam 35% -2% Facebook 23% -10% Twitter 7% -8% RSS 6% 0% Oproti lon ske mu roku nastal vy razny pokles vyuz íva ní Linkedinu a dodavatelsky ch webu. Velmi vysoko se umístily nove kategorie odborny ch webu a tis te ny ch odborny ch me dií. Stra nka 21

24 INNOVATIVE BUSINESS S.R.O. Innovative Business s.r.o. Pokud patříte mezi firemní vizionáře, bezpochyby máte o svém podnikání jasnou představu. Stejně tak máte jasný střednědobý a dlouhodobý cíl, kam směřujete svou společnost. My jsme připraveni k této představě přidat naše zkušenosti a kreativitu. Do výsledného mixu přidáme reálné zkušenosti, empirická fakta a rozšíříme vize o další konkrétní příležitosti a pohledy z oblasti psychologie či využití nových technologií. WEBOVÉ ZDROJE > Firemní web s pr ehledem sluz eb spolec nosti. > Kreativní ty m zame r eny na metodicke inovace. > Cloudove sluz by pro firmy a podnikatele na jednom míste. > Sledujeme vs echny novinky ty kající si cloudu. SOCIÁLNÍ SÍTĚ > LinkedIn stra nka spolec nosti Innovative Business > LinkedIn skupina u c astníku tohoto pru zkumu > Facebook stra nka spolec nosti Innovative Business > Facebook stra nka ve novana cloudu m pro podnika ní Betonline.cz > Google+ stra nka spolec nosti Innovative Business AUTORSKÁ PRÁVA Autor díla ma vy luc na pra va na nedotknutelnost díla a na jeho zver ejne ní a take rozhoduje o jeho uz ití. Jina osoba ma pra vo na uz ití díla pouze se svolením autora (kontakt: Mgr. Toma s Sy kora, tel ). Stra nka 22

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

KOMPAS pro otevr enou radnici

KOMPAS pro otevr enou radnici MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více