OBSAH. 2.1 Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 2.1 Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště... 5"

Transkript

1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ Směrové řešení Výškové řešení Zemní práce Schodiště VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE...9 1

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 101 Komunikace 1 Identifikační údaje objektu Tento stavební objekt se zabývá stavební činností, v rámci akce: opravy chodníku Na Drážce čp a čp Jedná se o rekonstrukci komunikace pro pěší. 2 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Navržená komunikace je dle ČSN komunikace pro pěší. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce chodníků, které jsou součástí obytné zóny v přidruženém prostoru uvedené ulice mezi čp a čp Chodníky budou sloužit pro bezpečný pohyb pěší dopravy podél komunikace, budou sloužit též jako přístupová komunikace k nemovitostem residentů. Vzhledem k bezpečnosti přecházení chodců přes ulici Ve Stezkách, která kříží hlavní trasu chodníku, je navrženo místo pro přecházení, v délce 6,5 m. Chodník je navržen o šířce 2 m. Celková délka chodníku činí cca 425 m. Chodníky jsou rozděleny na dva úseky: OSA1b: Délka 164 m, začíná u chodníkového příjezdu k čp. 1564, kde navazuje na plánovanou stavbu Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp v ulici Dašická, Pardubice. V případě společné realizace dojde k plynulému napojení obou staveb. V opačném případě bude chodník napojen na stávající stav. OSA1b končí příjezdem k č. p. 1555, kde úsek končí v místě, kde navazuje na již rekonstruovaný úsek. Chodník vede podél parkoviště, ve vzdálenosti cca 1,5 m. Výškové a směrové řešení odpovídá stávajícímu stavu. Výjimku tvoří směrové vychýlení o 0,45 m směrem od stromu, zasahujícího do prostoru chodníku mezi č. p a V tomto místě je rovněž navržena výšková úprava spočívající v navýšení současné nivelety chodníku, oproti současnému stavu, o 0,17 m. Šířka navrhovaného chodníku je 2 m, příčný sklon směrem do vozovky (zeleně mezi chodníkem a vozovkou) 2%. Součástí OSY1b jsou tři chodníkové příjezdy, které umožňují příjezd vozidel IZS k nemovitostem, na těchto příjezdech je navržena zesílená konstrukce chodníku. Dostatečná rozhledová pole mezi vozidly a osobami vstupujícími do dopravního prostoru v místech chodníkových přejezdů jsou zajištěna vysazením těchto ploch vůči parkovacím stáním a pevným překážkám a vyznačením VDZ V 12c Zákaz zastavení u č. p

3 OSA2: Délka 258 m, navazuje na místo pro přecházení přes ulici Ve Stezkách a končí u č. p. 345, kde navazuje na již rekonstruovaný dlážděný povrch ze zámkové dlažby. Chodník vede podél komunikace, ve vzdálenosti cca 2 m, příčný sklon směrem do vozovky (zeleně mezi vozovkou a chodníkem) 2%. Směrové řešení odpovídá stávajícímu stavu, přičemž levá hrana chodníku, ve směru staničení, odpovídá současnému stavu. Pravá strana je definovaná šířkou chodníku 2 m. Výškové řešení vyplývá z potřeby zajistit přiměřený sklon rap směrem do vozovky a zvýšení nivelety v místech, kde je současná konstrukce narušena kořeny stromů. Součástí OSY2 je úprava 14 ramp propojujících chodník s prostorem parkoviště. 7 ramp zůstává v původní poloze, pouze s výškovou úpravou, 1 rampa je zrušena, 4 rampy jsou rozšířeny na šířku 1,5 m a 3 přesunuty. V rámci OSY2 budou upraveny vstupy do domů, spočívající v úpravě sklonů ramp, doplnění anebo opravě schodiště, viz Tabulka 1. Tabulka 1 Místo Sklon rampy na rozhraní vozovka - chodník (%) Úprava přístupu k nemovitosti č. p % Rampa 10.0 %; Palisádové schodiště 1* 0,16 m č. p % Rampa 6.7 %; Palisádové schodiště 1* 0,16 m č. p Rampa 8.6%; Palisádové schodiště 2* 0,16 m č. p % Rampa 9.5%; Palisádové schodiště 2* 0,16 m č. p % Rampa 7.8%; Palisádové schodiště 1* 0,14 m č. p % Rampa 7.8%; Palisádové schodiště 1* 0,14 m č. p Rampa 7.8%; Palisádové schodiště 1* 0,14 m č. p. 352 boční vchod - Rampa k bočnímu vchodu 7.0%; místo pro přecházení stávající stav č. p (~7.5%) - č. p. 351 stávající stav Rampa 9.5% (~9.5%) č. p. 350 stávající stav Rampa 6.0% (~10.5%) č. p % Rampa 6.0% č. p % Rampa 6.3% č. p % Rampa 1.0% č. p % Rampa 0.5% č. p % Rampa 0.5% č. p. 345 boční vchod - Rampa k bočnámu vchodu 0.9%; Dostatečná rozhledová pole mezi vozidly a osobami vstupujícími do dopravního prostoru pomocí propojek mezi chodníkem a dopravním prostorem jsou zajištěna odstraněním vybraných křovin, bránících vzájemné postřehnutelnosti těchto účastníků provozu. 3

4 OSA1b a OSA2: Od jízdních pruhů vozovky jsou všechny chodníky odděleny silničním obrubníkem, základní výška nášlapu je 0,12 m. Hrany přiléhající k zeleni budou odděleny chodníkovým obrubníkem šířky 0,08m, přičemž vždy jedna hrana bude tvořit vodicí linii, tzn. navýšení od chodníku o min 0,06 m, druhá strana bude naopak zapuštěna na úroveň chodníku tak, aby bylo zajištěno odvedení povrchové vody do zeleně. Specifikace použitých obrubníků viz kapitola Konstrukce vozovky. Začátky a konce chodníků budou sníženy na max. nášlap 0,02 m. V místech vstupů do vozovky je navržena standardní úprava povrchu pro bezbariérové užívání staveb (varovný pás, snížená hrana obrubníku). Místo pro přecházení bude vyznačeno přerušeným signálním a varovným pásem. Chodníkové přejezdy k nemovitostem budou zvýrazněny odlišným odstínem dlažby (vhodná žlutá) s tl. 80mm. Porušená plocha konstrukce vozovky při realizaci a úpravě obrub bude nahrazena dále navrženou skladbou. V úseku mezi č. p , kde je povrch tvořen betonovou dlažbou, dojde k úpravě vodicích prvků pro nevidomé a slabozraké výměnou klasické dlažby za reliéfní, respektive naopak. V úseku mezi č. p , bude betonová dlažba, v místech propadů, sejmuta, podloží předepsaným způsobem přehutněno, doplněno o chybějící materiál a dlažba znovu položena. V rámci této úpravy dojde rovněž k úpravě výškové polohy kanalizační šachty. Veškeré navazující chodníky a stezky pro pěší budou ve vzdálenosti cca 1 m od komunikace výškově upraveny tak, aby byla zajištěna plynulost výškového napojení. Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově upraveny do nově realizované úrovně nivelety povrchu. Všechny plochy jsou navrhovány dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a budou vhodné pro bezbariérový přístup. 2.1 Směrové řešení Směrové řešení kopíruje směrové řešení současného stavu. Výjimku tvoří OSA1b, která je ve staničení 109,52 až 136,98 plynule vychýlena z původní trasy až o 0,45 m od stromu ve staničení 118,34. Základní příčný sklon je navržen jednostranný 2,0% směrem k přilehlému parkovišti. Pro zajištění správného odvodu vody z povrchu komunikace jsou příchody k čp. 345 a 346 provedeny s jednostranným příčným sklonem 1,0 % a příchod k čp. 345 se střechovitým příčným sklonem 0,5 %. Minimální sklon zemní pláně je navržen 3%. 4

5 2.2 Výškové řešení Výškové řešení kopíruje stávající výškové řešení chodníku, vyjma úprav, z důvodů omezení kolize chodníku a kořenových systémů stromů: OSA1b, ve staničení 103 až 136 dochází k navýšení nivelety až o 0,17 m ve staničení 118,40 z důvodů ochrany kořenového systému stromu. OSA2, je navýšena niveleta ve staničení 60 o 0,14 m a ve staničení o 0,00-0,04 m z důvodů ochrany kořenového systému stromu. 2.3 Zemní práce V rámci stavby bude proveden odkop pro spodní stavbu komunikace dle příčných řezů. Jelikož se jedná o rekonstrukci, budou zemní práce převážně sestávat ze sejmutí ornice, odstranění drnů a zeminy v místě instalace nových obrub a základů schodiště. V celé ploše zpevněné plochy se vytvoří zemní pláň podle příčných řezů. Míra zhutnění sypanin se provede dle normy ČSN Míra zhutnění zemin v tělese silničních komunikací a jeho kontrola dle ČSN Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Násyp a výkop se provede ve shodě s výškovým a směrovým vedením trasy a vzorovými příčnými řezy. Minimální stupeň zhutnění zemního tělesa musí být dosažen i na jeho okraji. Pláň zemního tělesa musí být provedena z vhodných materiálů a musí být chráněna. V celé mocnosti aktivní zóny tj. od povrchu zemní pláně do hl. 0,5 m musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění a na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní a ve vymezených tolerancích. Odchylky od výšek zemní pláně se pro komunikace pohybují ±40 mm. 2.4 Schodiště Vzhledem k výškovým poměrům v lokalitě, budou některé vstupy k domům podél OSY2 obsahovat schodiště. Provedení schodišť bude odpovídat stávajícím schodištím u čp Na schodiště budou použity betonové palisády o rozměru cca 115x115x400 mm, uložené do betonu C25/30 XF3. Betonová opěra bude sahat minimálně do výšky 1/3 palisády. Barevně, pruhem šířky 0,1m žluté barvy, bude vyznačena horní hrana prvního a posledního schodu. Provedení schodiště viz výkresové přílohy 2.6 Detail palisádového schodiště: Čp. 357, 358: bude provedeno zaříznutí betonové desky stávajícího schodiště a bude instalováno jednostupňové schodiště s výškou schodu 0,16 m. Vzniklý prostor mezi stávající konstrukcí a palisádami bude vyplněn podkladní vrstvou ze štěrkodrti, povrch bude z monolitického betonu C 25/30 XF3, tloušťka 0,20 m, výztuž kari sítí 8/100/100. Čp. 355, 356: bude provedeno zaříznutí betonové desky stávajícího schodiště a bude instalováno dvoustupňové schodiště, výška schodu 2 x 0,16 m, šířka stupně 5

6 0,31 m. Skladba stupně bude odpovídat skladbě č. 1 konstrukce chodníku, pouze bude použita dlažba tvaru parketa žluté barvy. Vzniklý prostor mezi stávající konstrukcí a palisádami bude z monolitického betonu C 25/30 XF3, tloušťka 0,20 m, výztuž kari sítí 8/100/100. Čp : jednostupňové schodiště, výška schodu x 0,14 m, bude vloženo do chodníku cca 2,5 m od hlavního tahu chodníku Osy2. 3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů V místech, kde dochází ke kontaktu stromů se současnou konstrukcí chodníku, byla navržená výšková a směrová úprava vedení chodníku s cílem minimalizace vzájemných negativních vlivů. V těchto místech bude rovněž použitá upravená skladba konstrukce chodníku. Další průzkumy nebyly prováděny 4 Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Výstavba chodníků bude započata po provedení veškerých opatření vyplývajících ze stavebního objektu SO 001 Příprava staveniště. 5 Návrh zpevněných ploch V rámci stavby bude použito celkem sedm skladeb konstrukcí zpevněných ploch. Navržená konstrukce je následující: Skladba č. 1 konstrukce chodníku -Zámková dlažba - šedá DL 60 ČSN mm -Ložná vrstva z drobného kameniva f(4-8) L ČSN mm -Štěrkodrť f(0-63)* ŠD A ČSN min. 150 mm Celkem min. 240 mm Skladba č. 2 konstrukce zpevněných dlážděných povrchů (u přejezdů) -Zámková dlažba - žlutá DL 80 ČSN mm -Ložná vrstva z drobného kameniva f(4-8) L ČSN mm -Štěrkodrť f(0-63)* ŠD A ČSN min. 200 mm Celkem min. 320 mm f(0-8). *V místě kořenových systémů bude lokálně štěrkodrť f(0-63) nahrazena štěrkopískem 6

7 Skladba č. 3 konstrukce vozovky při obnovách Pokud dojde při stavbě chodníku k narušení vozovky stávající silnice a k doplnění vzniklé mezery na rozhraní stávající vozovky a nově instalovaných obrub, bude při opravě použita následující konstrukce vozovky: - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 ČSN EN mm - Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/ m2 PS-E ČSN EN R-materiál R-mat TP 208 min 50 mm Celkem 100 mm Skladba č. 4 konstrukce přídlažby č. p až č. p Poškozená přídlažba na rozhraní stávající vozovky a nových obrubníků bude vytvořena z původních žulových kostek osazených do betonového lože min. tl. 100 mm, beton C25/30 XF3. Přídlažba bude široká 0,2 m a v příčném řezu do ní budou osazeny dvě žulové kostky rozměru 100x100x100 mm. Skladba č. 5 konstrukce přídlažby č. p. 358 až č. p. 345 Poškozená přídlažba na rozhraní stávající vozovky a nových obrubníků bude vytvořena z betonové dlažby dle typu použitého v navazujících úsecích (250x80x500 mm), osazených do betonového lože min. tl. 100 mm, beton C25/30 XF3. Skladba č. 6 oprava navazujících chodníků asfaltových Navazující úseky chodníků s asfaltovým povrchem budou výškově vyrovnány následující konstrukcí vozovky do vzdálenosti 1m (příjezd k č.p m). - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8 ČSN EN mm - Štěrkodrť f(0-63) ŠD A ČSN ~150 mm Celkem 60 mm Skladba č. 7 oprava navazujících chodníků dlážděných Navazující úseky chodníků s dlážděným povrchem budou výškově vyrovnány následující konstrukcí vozovky. -Dlažba použitá původní DL ČSN Ložná vrstva ze štěrkodrti f(4-8) L ČSN mm - Štěrkodrť f(0-63) ŠD A ČSN Celkem min. 240 mm Dále bude při opravách postupováno dle TP 146 MDaS ČR. Použitá dlažba bude tvaru íčko (rybí kost). Na vybraných místech, prvky pro nevidomé a slabozraké, bude použitá hmatová dlažba, červeného odstínu. Na rozhraní mezi vozovkou a chodníkem bude použit silniční betonový obrubník (1000x250x150 mm) do betonové opěry osazený s nášlapem 0,12 m. V místech přechodů a na příjezdech bude osazen obrubník nájezdový (1000x150x150 mm) s nášlapem 0,02 m nad přilehlou komunikaci. 7

8 Na rozhraní chodníku a zeleně bude osazen zahradní obrubník (1000x250x80 mm), přičemž vždy alespoň jedna hrana bude tvořit vodicí linii, tzn. navýšení od chodníku o min 0,06 m. Podél navazujícího úseku mezi č.p. 352 a 351 bude použit obrubník záhonový (1000x250x50). Specifikace použití obrubníků na Ose1b: Zahradním obrubníkem v úrovni chodníku bude chodník zpevněn na rozhraní odbočujících stezek (km 0,031; 0,086; 0,138). Příjezd k čp bude z jedné strany napojen na stávající obrubník, z druhé na nový silniční ve výšce 0,06 m nad úrovní chodníku. Na rozhraní hlavního chodníku a samotného vstupu k domu bude instalován přejízdný obrubník v úrovni chodníku. Příjezd k čp bude z jedné strany napojen na nový silniční obrubník ve výšce 0,02-0,06 m nad úrovní chodníku. Od parkovacího místa bude oddělen silničním obrubníkem ve výšce 0,06 m. Na rozhraní hlavního chodníku a samotného vstupu k domu bude instalován přejízdný obrubník v úrovni chodníku. Příjezd k čp bude z obou stran lemován novým silničním obrubníkem ve výšce 0,02-0,06 m nad úrovní chodníku, přičemž alespoň jeden obrubník bude tvořit vodicí linii s výškou 0,06 m. Na rozhraní hlavního chodníku a samotného vstupu k domu bude instalován přejízdný obrubník v úrovni chodníku. Specifikace použití obrubníků na Ose2: Na vstupech k domům bude výška zahradního obrubníku nad úrovní chodníku, po obou stranách, cca 0,12 m (čp ), cca 0,10 m (čp ) pro zajištění stability okolní zeleně. Na konci úseku (km 0,258) bude navazující asfaltový chodník oddělen zahradním obrubníkem v úrovni chodníku. 6 Režim povrchových a podzemních vod zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace Odvodnění chodníku bude provedeno podélným a příčným sklonem směrem do komunikace a okolní zeleně. Zemní pláň bude odvodněna příčným sklonem do odvodňujícího zařízení stávající komunikace. 8

9 7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku V rámci SO 101 bude instalováno nové a upraveno stávající dopravní značení. Před místem pro přecházení v ulici Ve Stezkách bude vyznačena VDZ V 12c Zákaz zastavení žluté barvy v délce 5 m po obou stranách komunikace. Pomocí VDZ V 12c Zákaz zastavení žluté barvy budou vyznačeny tři chodníkové přejezdy podél OSY1b. V rámci stavby dojde k přesunutí stání pro osoby ZTP a ZTPP, které bude z tohoto důvodu nutné vyznačit pomocí V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou a SDZ IP 12 Vyhrazené parkoviště. 8 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby a případně údržbu nejsou stanoveny. 9 Vazba na případné technologické vybavení V rámci stavby nebude realizováno žádné technické vybavení. 10 Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů Při přípravě stavby nebyli provedené žádné výpočty, navržená řešení byla zvolena na základě vzorových listů staveb pozemních komunikací. 11 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Na chodníku jsou navrženy hmatové prvky ve smyslu Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob (Doporučená standard technický, ČKAIT 2002), v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Tato vyznačení budou provedena z reliéfních, barevně kontrastních materiálů schválených pro tento účel využití. Jedná se zejména o: signální pásy šířky 0,8 m vyznačující přechody pro chodce a místa pro přecházení. Dále pak o varovný pás šířky 0,40 m vyznačující místo se sníženým obrubníkem, zejména v prostoru míst pro přecházení a vstupů do dopravního prostoru, varovný pás hmatově vyznačuje hranici mezi pruhem/pásem pro chodce a jízdním/parkovacím pruhem/pásem v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší než 0,08 m. 9

10 Místo pro přecházení přes ulici Ve Stezkách bude vyznačeno signálním pásem šířky 0,8 m, minimální délka je 1,5 m. Tento signální pás bude od varovného pásu odsazen o 0,5 m. Varovný pás bude proveden v šířce 0,4 m a bude hmatově vyznačovat hranici mezi vyčkávacím prostorem pro chodce a jízdním pruhem v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší než 0,08 m. Místo pro přecházení mezi č. p. 352 a č. p. 351 není vyznačeno signálním pásem, jelikož navazující lokality, které nejsou řešeny v rámci tohoto projektu, nejsou odpovídajícím způsobem vybaveny pro prohyb osob se sníženou schopností orientace. V Praze, 4/2015 Ing. Kamil Kleňha 10

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 102 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka

Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Mírová od ul. Tyršova k parkovišti u Barevky Dubí Pozorka Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum:

Více

ZŠ PLASY VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE UČEBEN VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ

ZŠ PLASY VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE UČEBEN VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ ZŠ PLASY VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE UČEBEN VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ SO 120 KOMUNIKACE MIMOAREÁLOVÉ TECHNICKÁ

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP C1 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP C1 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŮVODNÍ PD BYLA OVĚŘENA VE SŘ DNE 17. 12. 2014 POD Č. J. 54307/2014/OD DROBNÉ ZMĚNY NEVYŽADUJÍ NOVÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ AKTUALIZOVANÁ VERZE OVĚŘENA DNE: STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání

Více

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice

Obec Opatovice, Velké dráhy 152, Opatovice Objednatel: Zhotovitel: Zodpovědný projektant: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 26245906, tel./fax.: 568 422 142, e-mail:

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava krytu komunikace ul. Sokolská v obci Nespeky. Příloha č. C.1. Vypracoval: Ing. Roman Tichovský

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava krytu komunikace ul. Sokolská v obci Nespeky. Příloha č. C.1. Vypracoval: Ing. Roman Tichovský ING. TICHOVSKÝ ROMAN projektová a inženýrská kancelář Bezručova 1271, 256 01 Benešov Adresa: Telefon: 727809952 E-mail: tichovskyr@seznam.cz IČ: 45061319 DIČ: 6706301536 TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava krytu komunikace

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany IČ 00231584 b) Projektant Ing.Pavel

Více

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracovaná dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU V OBCI TACHOV SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

D Technická zpráva

D Technická zpráva D.1.1-01 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: Stupeň dokumentace: Způsob provádění stavby: NOVÉ CHODNÍKY V OBCI OHAŘE Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 B) MÍSTO STAVBY 2 C) STAVEBNÍK 2 D) ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 2 2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 2 A) ÚČEL STAVBY 2 B) PARAMETRY NAVRŽENÉ STAVBY

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

ČÁST: C., TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: C., TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST: C., TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: OPRAVA CHODNÍKŮ UL. ČS ARMÁDY, OSTRAVA - MICHÁLKOVICE STUPEŇ: INVESTOR: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Michálkovice

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

A Průvodní zpráva OBEC STARÝ KOLÍN. Náměstí Starý Kolín. Aleš Jambor, AJ-projekt, Havelcova 70, Kolín III

A Průvodní zpráva OBEC STARÝ KOLÍN. Náměstí Starý Kolín. Aleš Jambor, AJ-projekt, Havelcova 70, Kolín III A Průvodní zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: Místo stavby: Stupeň dokumentace: CHODNÍK V UL. SPORTOVNÍ, OBEC STARÝ KOLÍN Obec Starý Kolín Náměstí 117 281

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

B - STAVEBNÍ ČÁST SO 101 CHODNÍKY B TECHNICKÁ ZPRÁVA

B - STAVEBNÍ ČÁST SO 101 CHODNÍKY B TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI 17. LISTOPADU V OSTRAVĚ PORUBĚ B - STAVEBNÍ ČÁST SO 101 CHODNÍKY B.101.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY srpen 2016 722 00 Ostrava Třebovice

Více

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V OBSAH: a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ...3 c) VYHODNOVENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI...6 d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení

Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové TECHNICKÁ ZPRÁVA. Česká Třebová. Dokumentace pro stavební povolení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Rekonstrukce ulice Slovanská v České Třebové Rekonstrukce

Více

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI

OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Název stavby: Místo stavby: Investor: Autor projektu: OPRAVA CHODNÍKU V ŠAFAŘÍKOVĚ ULICI Tábor k.ú. Tábor, parc.č. 2180, 2184, 2293 Město Tábor, Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PRO

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Petr KRÁL 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní projektant : Ivana RADOJČIĆOVÁ MěÚ : Šabina Kraj : Karlovarský Datum : 03/2015 Stavebník : Obec Šabina,

Více

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com B.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související.

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související. 1. Předmět projektu Jedná se o rekonstrukci chodníků v části Chomutova - Zadní Vinohrady. Rekonstrukcí projde chodník podél ulice Vítězslava Nezvala a chodník před panelovým domem čp.4664 až čp.4672 v

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : Situace výškopisu a polohopisu 1 : Podélný řez 1 : 500/50 6. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a polohopisu 1 : 200 5. Podélný řez 1 : 500/50 6. Vzorové příčné řezy 1 : 50 7. Charakteristické příčné řezy

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA

C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA C 01 SOUHRNNÁ ZPRÁVA Obsah: Identifikační údaje stavby a investora...1 Přehled podkladů...1 Základní údaje...2 Důvod stavby...2 Charakter stavby...2 Správci a uživatelé...2 Napojení na dopravní infrastrukturu...2

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 TECHNICKÁ ZPRÁVA Prodloužení technické infrastruktury podél silnice III/40834 Chvalovice - chodník a zpevněné plochy PDPS,SP INVESTOR: Obec Chvalovice,

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL Petr projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, 678 01 Blansko C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V lokalitě Selkov etapa IV.c ČERNÁ HORA SO 05 Komunikace DUBEN 2012 a)

Více

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci : Dokumentace pro stavební povolení a realizaci

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba A.4 Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá ve zvýšení vozovky v místě přechodu (příčný práh). b) Účel užívání stavby Jedná se o úpravu

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018

TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 CHRASTAVA SBĚRNÝ DVŮR TECHNICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : Před započetím veškerých prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby a učinit opatření zabraňující jejich

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

B.3. Chodníky Žebrák (bezpečné město Žebrák II.etapa - chodníky) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. Číslo objektu. Objednatel

B.3. Chodníky Žebrák (bezpečné město Žebrák II.etapa - chodníky) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. Číslo objektu. Objednatel Akce y Žebrák (bezpečné město Žebrák II.etapa - chodníky) Číslo objektu Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola

Více

C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

C.1.1.1. Technická zpráva

C.1.1.1. Technická zpráva PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM SO101 KOMUNIKACE C.1.1.1. Technická zpráva Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO 270211 Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy SO 100 - KOMUNIKACE 1. stránka z 6 01. Technická zpráva Všeobecně Předmětem dopravní části projektu jsou dopravní vztahy při obsluze obytného

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA pro výběr dodavatele ÚPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU K DOMU č.p.1549, k.ú. ROŽNOV P.R. Investor: Zpracovatel: Město Rožnov p.r. Ing. Roman Ulrich, Dolní 434, 744 01 Frenštát

Více

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část

Průvodní zpráva. Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Oprava místních komunikací Rakovník Zátiší 2.část Místo stavby: ul. Krinitova, ul. Heroldova Investor: Zhotovitel: Město Rakovník Husovo náměstí 27

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu

Technická zpráva. a) Identifikační údaje objektu Technická zpráva a) Identifikační údaje objektu a.1) Označení stavby Stavba : Pouzdřany Komunikace za školou Místo stavby : obec Pouzdřany Katastrální území : Pouzdřany (okres Břeclav);726729 Kraj : Jihomoravský

Více

speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou úpravou. Použitá vodicí linie

speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou úpravou. Použitá vodicí linie a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov

Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Oprava chodníku na ulici Budovatelů, Krnov Průvodní a technická zpráva SO 04 Vypracoval: EDS Trade, s.r.o. Datum: 06/2015 Aktualizace: 04/2016 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 2 A.1. Průvodní zpráva...

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

B.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Klíšská 12, Ústí nad Labem, 400 01 Č. zak.: 015/15 Název akce : I/13 Přestanov, Okružní křižovatka Objekt: SO 102 Komunikace pro pěší Stupeň: PDPS Příloha: B.2.1 B.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AZ CONSULT, spol.

Více

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu

Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Aplikační vztah mezi bezbariérovou vyhláškou a novými pravidly provozu Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová vyhláška

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva

F. DOKUMENTACE STAVBY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE F. DOKUMENTACE STAVBY Technická zpráva Obsah : a) Identifikační údaje objektu...2 b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení...2 c) Vyhodnocení průzkumů

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA V OBCI VENDRYNĚ Obsah 1. ÚVOD 1 2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 2.1. Identifikační údaje... 2 2.1.1. Stavba 2 2.1.2. Stavebník/objednatel 2 2.1.3. Zhotovitel dokumentace 2 2.2. Charakteristika

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO

OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Název stavby: OPRAVA CHODNÍKU- UL. JESENSKÉHO Místo stavby: parc.č. 4515, 4520, 4519/44, 4519/46, 4519/54, 4519/53, 4519/55, 4519/52, 4519/56, 4519/47, 4501, k.ú. Tábor Investor: Autor projektu: Město

Více

SO TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO TECHNICKÁ ZPRÁVA SO-202.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBJEKTU SO 202 REKONSTRUKCE PARKU RIEGROVY SADY NA P.P.Č.1594/10, P.P.Č.1594/19 A P.P.Č.1602/1, K.Ú. CHEB, MĚSTO CHEB Název akce : Stupeň PD : Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přestupní terminál v Novém Bydžově 3. etapa SO 100 Komunikace a zpevněné plochy strana 2/11 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ... 3 2.1

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Město Rousínov Oprava veřejného prostranství Kroužek Místo stavby : Rousínov, místní část Kroužek Katastrální území : Kroužek Pozemek, parc.č.

Více

Identifikační údaje. Průvodní zpráva

Identifikační údaje. Průvodní zpráva Identifikační údaje Stavba: Rekonstrukce chodníku na Náměstí Palackého v Sadské na západní straně od čp. 1100 (Norma) po č.p. 77 (Spořitelna) Stavebník: Město Sadská, Náměstí Palackého 1, Sadská, 289 12

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více