C Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.1.1.1. Technická zpráva"

Transkript

1 PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM SO101 KOMUNIKACE C Technická zpráva Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim, IČO Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní číslo: 09/2011 Datum: Leden / 2012 Projektant: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o., Kameničky 41, Kameničky IČO: DIČ: CZ Hlavní projektant: Vypracoval: Autorizovaný inženýr: Ing. Patrik Boguaj, tel: , Ing. Vladimír Dulík, tel: , Ing. Patrik Boguaj, tel: ,

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Objekt: Místo stavby: Kraj: Katastrální území: Druh stavby: Investor: Stupeň dokumentace: PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM Chrudim Pardubický Chrudim Zpevněné plochy Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim Projektová dokumentace k žádosti o stavební řízení 2. OBECNĚ Řešené území se nachází ve veřejném prostoru ulic Rooseveltova a Revoluční v Chrudimi. V této lokalitě dochází k úpravě zpevněných a nezpevněných veřejných ploch (zeleň, chodník, parkoviště a komunikace) včetně vybavení např. veřejného osvětlení, mobiliářem, míst pro ukládání komunálního a tříděného odpadu. Úprava veřejných ploch vychází ze studie Chrudim IPRM lokalita Revoluční ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 2H s.r.o., Ing. Arch. Jan Hořejší a DELTAPLAN s.r.o., Ing. Pavel Štěpán. 3. PODKLADY Studie Chrudim IPRM lokalita Revoluční ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 2H s.r.o. ČSN Zemní práce včetně doplňků ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 4. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU - REKONSTRUKCE Komunikace o Vozovka živičné plochy 1696,7 m 2 o Vozovka dlážděné ploch tl. 80mm 466,1 m 2 o Vozovka žulová plocha 27,6 m 2 o Parkoviště dlážděné plochy tl. 80mm 571,3 m 2 o Chodníky dlážděné plochy tl. 60mm 2069,0 m 2 o Trávník 508,2 m 2 o Trvalky 59,8 m 2 o Okapový chodník 14,2 m 2 o Dodatečně dlážděný chodník systém LEGO 46,8 m 2 Odvodnění uliční vpuť 21 ks 5. VŠEOBECNÝ POPIS Tento objekt SO.101 komunikace je napojen na ulici místní ulici ČS Armády, Palackého, Přemysla Otakara. Strana 2 (celkem 8)

3 5.1. Související objekty Objekty související s navrženým objektem jsou především: SO.401 Veřejné osvětlení; SO.701 Kontejnerové stání; SO.702 Opěrná zeď; SO.801 Zahradní úpravy. Závěrečné ustanovení o postupu prací je přímo závislé na možnostech dodavatele a délce prováděných prací Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu) Na staveništi nebo v blízkosti se nacházejí tyto inženýrské sítě - sítě elektronických komunikací sdělovací kabely podzemní - vedení veřejné komunikační sítě - silové kabelové vedení a přípojky - plynovod a plynovodní přípojky - vodovod a vodovodní přípojky - kanalizace a kanalizační přípojky - silové kabely veřejného osvětlení - horkovod a přípojky - internetové kabely 5.3. Rozsah výkonů Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony: - provizorní dopravní úpravy, vytyčení inženýrských sítí - sejmutí ornice, odtěžení stávajících ploch a podkladů - zemní práce - zřízení podkladních vrstev, osazení obrubníků - zřízení obrusných ploch - rozprostření ornice - dopravní značení, mobiliář - vegetační úpravy 6. POPIS PRACÍ Výstavba komunikace bude probíhat při částečné uzavírce, avšak musí být zachován průjezdu vozidla integrovaného záchranného systému. Příjezdy do jednotlivých vjezdů budou omezeny na nezbytně nutnou dobu. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby požádat Odbor dopravy o zvláštní užívání silnic MK, provizorní značení po dobu výstavby s přiložením vyjádření Policie ČR, DI Chrudim k návrhu značení. Před zahájením zemních prací je třeba požádat o vytyčení inženýrských sítí, dále zpracovatel PR upozorňuje na nové pokládky sítí v době zpracování PD. Správci inženýrských sítí upozorňují, že může dojít ke snížení krytí jednotlivých inženýrských sítí. Při snížení krytí jednotlivých inženýrských sítí musí dojít k provizorní úpravě, aby se sítě nepoškodili. Před zakrytím (vyhotovení konstrukčních vrstev) musí dojít v místě snížení krytí o odkrytí inženýrských sítí a následné prohlídce správcem inženýrských sítí. Opětovné zakrytí sítí dle požadavku správci sítí a následně může dojít ke konstrukčních vrstvám. Tento postup musí být zapsán do stavebního deníku Uvolnění staveniště Uvolnění není závislé na okolní výstavbě. Před zahájením stavby je počítáno s dobudováním horkovodu a následné rekonstrukce vnitrobloku Revoluční ulice. Strana 3 (celkem 8)

4 6.2. Zemní práce, výkopové práce Přebytečná zemina a staveništní suť i stavební hmoty budou odváženy na skládku pro tyto účely. Určení skladky provede zhotovitel po dohodě s investorem. 7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technické řešení vychází z architektonické studie s úpravami vyvolanými požadavky obyvatel v dané lokalitě, vlastníků přilehlých nemovitostí, správců sítí a dotčených orgánů. Předmětem jsou komplexní úprava povrchů s jejich odvodněním, ošetření a doplnění zeleně, mobiliář, kontejnerové stání, opěrná zeď a veřejné osvětlení. Druhy povrchů ploch jsou rozděleny dle účelu využití. Návrh je zpracován s ohledem na přístupy pro osoby s omezením schopností pohybu a orientaci a jednotky záchranného systému. Pozemní komunikace živičné jsou navržený jako MK. V ulici Revoluční jako jednopruhová oboustranná a v ulici Rooseveltova jako trojpruhová (dvojpruhová) obousměrná. Niveleta komunikace je navržená s ohledem na stávající stav komunikací. Komunikace je navržena s živičnou obrusnou vrstvou ze středně zrnného asfaltobetonu tř. II ACO 11 tl. 60mm. Příčný sklo je 2,5%. Odvodnění zemní pláně je navrženo do drénů DN 100, zaústěných do uličních vpustí. Komunikace je ohraničena stojatou betonovou obrubou uloženou do betonu C 16/20 s boční opěrou a vodícím proužkem uložený do betonu téže značky. V místě parkovacích stání je osazen pouze vodící proužek. Pozemní komunikace žulová dlažba je navržena jenom v místě do vjezdu do obytné zóny a zvýšení komunikace ve středu v ulici Revoluční jako práh s podélným skolen 10% a délky 1,2m ohraničen žulovými krajníky. Detail na výkrese C Vzor prahu do obytné zóny. Pozemní komunikace betonová dlažba je navržena v ulici Revoluční jako zvýšení komunikace MK ve středu ulice Revoluční a v ulici Rooseveltova jako účelová komunikace - příjezd k domu č.p. 595, 540. Obě části komunikace jsou navrženy jako jednopruhové oboustranná. Niveleta komunikace je navržená s ohledem na stávající stav komunikací. Komunikace je navržena s betonovou dlažbou tl. 80mm. Příčný sklo je 2,0 % - 2,5%. Odvodnění zemní pláně je navrženo do drénů DN 100, zaústěných do uličních vpustí. Komunikace je ohraničena stojatou betonovou obrubou uloženou do betonu C 16/20 s boční opěrou nebo BD č.p. 959, 540, 594. Parkovací místa jsou navrženy v maximální možné míře při současném respektování požadavku investora dle současných norem. je navrženo v ulici Revoluční a Rooseveltova = 44 ks parkovacích stání, z toho 4ks pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, Stání jsou navržena kolmá v ulici Revoluční a Rooseveltova šířky 2,5 a délky 5,0 s přesahem na chodník 0,5m a podélné stání v ulici Rooseveltova šířky 2,0m a délky 6,75m pro osobní vozidla. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou navržena parkovací stání kolmá šířky 3,5m. Niveleta parkoviště je navržená s ohledem na stávající stav komunikací. Parkovací místa jsou navržena z betonové dlažby tl. 80mm. Příčný sklo je 2,0% - 2,5%. Parkovací stání budou vyznačena proužky z dlažby odlišné barvy. Parkovací místa jsou ohraničena stojatou betonovou obrubou uloženou do betonu C 16/20 s boční opěrou. Chodníky dlážděné jsou navrženy z betonové dlažby tloušťky 60mm v barevném provedené šedé barvy. Příčný sklon činí maximálně 2%, podélný sklon kopíruje stávající niveletu terénu a nově navrženou komunikaci. Hranice s nezpevněnými plochami tvoří zahradní obrubník uložená do betonu C16/C20 s boční opěrou. Tento zahradní obrubník zajišťuje vodící linii. V části s dopravním režimem obytné zóny jsou chodníky odděleny sníženým obrubníkem 20mm. Okapový chodník je navržen z plošné dlažby s uložením do ŠD bez obrubníku okolo domu č.p. 539, 540. Rekultivace bude provedena v celé ploše. Bude provedeno zasypání v místech po odtěžených konstrukcích zpevněných ploch přebytečným výkopkem. Výšková úprava a prokypření v místech dopravního zatížení ploch stavební mechanizací s následným ohumusování pro přípravu osetí travním semenem. Bude provedena kontrola osazení případně výšková úprava vnějších znaků stávajících podzemních sítí. Osetí bude provedeno v rámci SO Směrové řešení, výškové řešení a příčné uspořádání Směrové vedené osy je patrno ze situace. Výškové řešení vychází ze stávající nivelety, požadavku odvodnění zpevněných ploch, napojení stávajících vjezdů a vchodů a minimalizaci zemních prací. Vzhledem k plošnému charakteru stavby je výškové řešení zakresleno do situace a při vlastní realizaci musí být upraveno dle stávajícího stavu vchodů jednotlivých BD. V křižovatce ČS. Armády a Rooseveltova ulice bude vytvořeno zaoblení, aby podélný sklon Rooseveltovi ulice 7,77% a příčný sklon ČS. Armády cca. 2,5-3,5%, bylo plynulé. Strana 4 (celkem 8)

5 Příčné uspořádaní je proměnlivé dle způsobu využití komunikací s ohledem na stávající zástavby. Příčné uspořádání dle výkresové části Konstrukce Zemní pláň je nutno zhutnit na min 45 MPa (komunikace, parkoviště, vjezdy v chodníku) nebo 30MPa (chodník), jestli po vyhotovení hutnících zkoušek nebude dosaženo 45MPa musí být použita konstrukční vrstva v závorce dle požadavku a zkušenosti investora Pozemní komunikace živičné dle. TP170 katalogový list D1-N-2V-PIII Asfaltový beton střednězrnný II ABS II (ACO 11) 60mm ČSN Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2 kg/m 2 ČSN Obalované kamenivo střednězrnné II OKS II 70mm ČSN E def min 100Mpa (ACP16+) Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m 2 ČSN Štěrkodrť ŠD 150mm ČSN (580)mm Pozemní komunikace dlažba betonová dle. TP170 katalogový list D1-D Zámková dlažba betonová 80mm ČSN Lože z drti 2-5mm 40mm ČSN E def min 90Mpa Kamenivo zpevněné cementem KSC II 160mm ČSN E def min 70Mpa 430 (580)mm Pozemní komunikace dlažba žulová Dlažba žulová 80mm ČSN Lože z drti 2-5mm 40mm ČSN E def min 90Mpa Kamenivo zpevněné cementem KSC II 160mm ČSN E def min 70Mpa 430 (580)mm Parkovací místa Zámková dlažba betonová 80mm ČSN Lože z drti 2-5mm 40mm ČSN Kamenivo zpevněné cementem KSC II 120mm ČSN E def min 70Mpa 490 (540)mm Dlážděný chodník Zámková dlažba betonová 60mm ČSN Lože z drti 2-5mm 40mm ČSN E def min 90Mpa Štěrkodrť ŠD 200mm ČSN E def min 45Mpa 300 (450)mm Okapový chodník Plošná dlažba 50x50cm 50mm ČSN Lože z drti 2-5mm 40mm ČSN E def min 90Mpa 240mm Strana 5 (celkem 8)

6 Dodatečný chodník v rozhledovém trojúhelníku ČS.Armády - Rooseveltova Zámková dlažba betonová 60mm ČSN Lože z drti 2-5mm 40mm ČSN Štěrkodrť ŠD 20mm ČSN mm 7.3. Odvodnění Odvodnění je navrženo do bodových uličních vpustí bližší specifikace ve výkresu č. C Napojení uličních vpustí a střešních svodu do kanalizačního řádu Dopravní značení V projektové dokumentaci jsou navrženy svislé značky v základní velikosti ocelové pozinkované s reflexní úpravou třídy 2 (ČSN EN ), sloupky ocelové s povrchovou úpravou a vodorovné dopravní značení přechody, čáry. Návrh dopravního značení je graficky znázorněn v samostatné příloze výkresové části č. výkresu C Dopravní značení. Návrh dopravního značení je odsouhlasen Policií ČR Křižovatky V projektové dokumentaci jsou upraveny čtyři křižovatky (Palackého-Rooseveltova, Rooseveltova-ČS Armády, Revoluční-Přemysla Otakara, Revoluční-Rooseveltova). V křižovatce jsou navrhnut největší podélný sklon 5,25%, maximální podélný sklon dle ČSN je 6% Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vjezdy mají sníženou obrubu na 20mm lemovanou varovným pásem (š. 400mm) v celé délce snížení s přetažením na 80mm rampového náběhu. Varovné pásy jsou provedeny ze slepecké dlažby v kontrastní barvě. Průchozí prostory jsou v celé šíři řešeny s příčným spádem 2%. Chodníky jsou navržený v š. 2000mm s příčným spádem 2%, vyrovnání podélných výškových rozdílů je řešeno šikmými pochozími plochami ve spádu 10%. Zvýšený záhonový obrubník na 60mm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké a je přerušen pouze v místech vjezdů. Obytné zóny vjezdy a výjezdy z obytných zón na vozovku jsou vyznačeny varovným pásem a vstup a výstup ze zóny na chodník signálním pásem. Signální pás má šířky 800mm a varovný pás šířky 400mm, jsou provedeny ze slepecké dlažby v kontrastní barvě. Vodící linie pro nevidomé a slabozraké v zónách je tvořena okolními budovami, ploty s podezdívkou, plné ploty. Po dobu výstavby bude zajištěn bezbariérový přístup a pohyb po staveništi k stávajícím nemovitostem v koridorech podle průběhu výstavby. Materiálové provedení chodníků s bezbariérovými úpravami musí být provedeno v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v aktuálním znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 8.1. Vytyčení V projektové dokumentaci je použit výškový systém BpV, a souřadný systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění objektu i výškové osazení objektu v prostoru. Podrobné vytyčení jednotlivých bodů bude provedeno v realizační dokumentaci. 9. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 9.1. Poloha staveniště Staveniště se nachází ve městě Chrudim v zastavěné části s bytovou výstavbou a průmyslovou výstavbou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží Příjezdy a přístupy Přístup na staveniště je navržen z ulice Přemysla Otakara, Palackého nebo z ČS Armády Skladovací a pracovní plochy Skladovací a pracovní plochy bude nutné na staveništi omezit na minimum. Skládky materiálu a ornice nebudou prováděny na stávajících inženýrských sítích a pod plochami půdorysných obrysů dřevin. Skládky materiálu nesmí bránit zásahu integrovaného záchranného systému. Strana 6 (celkem 8)

7 9.4. Připojení na napájecí a odpadní vedení a sítě Připojení na tyto potřebné sítě si zajistí dodavatelská firma dle svých 9.5. Objížďky Provádění stavby je navrženo za omezeného provozu a uzavírek na nezbytně nutnou dobu. Průchod chodců a příjezd pro jednotky integrovaného záchranného systému bude zajištěn k jednotlivým nemovitostem v upravovaném území po celou dobu výstavby, dále po dohodě se zástupcem dodavatele bude zajištěn příjezd pro technické služby a individuální potřeby obyvatel (např. stěhování apod.). Bude-li nutné, budou na stavbě dočasně zřízena místa pro umístění kontejnerů pro komunální a tříděný sběr odpadu po dohodě s investorem. 10. POVRCHOVÉ VODY Odvodnění staveniště Po dobu výstavby bude povrchová voda odváděna stávajícím způsobem a vsakem. 11. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Vegetační úpravy Vegetační úpravy jsou samostatně řešeny v části projektové dokumentace SO.801 Zahradní úpravy. V rámci SO Komunikace bude provedeno ohumusování nezpevněných ploch v tl. 100mm. Zemní práce budou prováděny v blízkosti stávajících ponechaných stromů v rozsahu kořenového systému ručně. Bude povedena ochrana stávajících odkrytých kořenových systémů ze zásypem štěrkopískem. 12. MATERIÁL PRO STAVBU Materiál pro zásypy a obsypy Pro zásypy a obsypy bude použit nesoudržný snadno hutnitelný materiál, nebo zemina s mírou zhutnění ID = 0, Beton Jako ložní bude použit beton C 16/ Zpevněné plochy Viz Obrubníky a vodící proužky Obrubníky jsou navrženy betonové chodníkové 250/150/1000 osazené 120mm nad přilehlou konstrukci vozovky na stojato do betonu C 16/20 s boční opěrou, snížené obrubníky budou 150/150/1000 osazené 20mm nad komunikaci, přechody (obrub) budou z přechodových obrub. Vodící proužky jsou navrženy betonové 500x250x100mm. Parkové obruby Obrubníky i vodící proužky musí být vyrobeny z betonu pevnostní třídy C35/45 a vyšší s dvojnásobnou odolností vůči stupni agresivity XF4 ve smyslu ČSN EN OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Ochranná lešení, průchody Po dobu výstavby bude zajištěn průchod chodců. Veřejně přístupné lávky musí odpovídat podmínkám pro kočárky a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Rovněž je nutné zajistit průjezd vozům záchranky, hasičům a policie. 14. ZÁVĚREM Plán organizace výstavby V této dokumentaci pro stavební povolení je navržen postup výstavby v hlavních bodech. Podrobný harmonogram, včetně provizorního dopravního značení vypracuje dodavatel stavby. Bližší popis je uveden v samostatné příloze Zásady organizace výstavby. Zahájení stavby: duben 2013 Stavba bude prováděna etapově: I. etapa: SO.702 Opěrná zeď II. etapa: ulice Rooseveltova III. etapa: ulice Revoluční Strana 7 (celkem 8)

8 III. etapa bude možné začít až po dokončení oprav BD č.p v Revoluční ulici v majetku města Chrudim. Zahájení bude možné až po dokončení těchto BD dne Stavba nebude uváděna postupně do provozu, je možné dílčí uvedené do provozu jednotlivé ulice. Přístup pro pěší včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a IZS bude zajištěn po celou dobu výstavby. Dopravně inženýrské opatření je zpracované v části E. Zásady organizace výstavby. DIO je zpracované předběžně. Před vlastní realizací zhotovitel zhotoví DIO, které dá na schválení dotčeným úřadům (Police, Městská Policie města Chrudim, Dopravní úřad atd.) Dokončení stavby: listopad PODKLADY PRO ZHOTOVITEL Zhotovení objektu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací. Podkladem pro zhotovení objektu je tato projektová dokumentace ve stupni DSP - DZS, která bude sloužit jako dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby. Případné změny oproti projektové dokumentaci je nutné konzultovat s projektantem. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce podzemních vedení o jejich vytyčení. V Chrudimi, červen 2012 Ing. Vladimír Dulík Strana 8 (celkem 8)

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK.Č.13/012, MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY Stavební objekt: Místo stavby: Katastrální

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 -

Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce - 1 - NÁZEV VÝKRESU: Č.V. TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101-1 INVESTOR: Obec Březolupy AUTORIZACE: Č.PARÉ: KRAJ: ZLÍNSKÝ MÍSTO: k.ú. Březolupy, silnice II/497 STAVBA: Silnice II/497: Březolupy, přechody pro chodce STAVEBNÍ

Více

REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM. SO.701 Kontejnerové stání

REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM. SO.701 Kontejnerové stání PD REKONSTRUKCE ULICE REVOLUČNÍ A ROOSEVELTOVA, CHRUDIM C.3.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČO 270211 Zakázkové číslo: 1605/2011 Archivní číslo: 09/2011

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava

Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Oprava komunikace, parkoviště a chodníků v ulici Střelecký vrch, Chrastava Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Stavební objekt: SO 101 Komunikace + chodník podél komunikace SO 102 Parkoviště SO 103

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA

OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA OPRAVA UL. ŠKOLNÍ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení Seznam příloh: A. Průvodní a technická zpráva B. Souhrnné řešení stavby: B.1. Přehledná situace B.2. Zákres stavby do katastrální mapy M 1:200

Více

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení součastného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum a u stavby,

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

Technická zpráva. k dopravnímu řešení

Technická zpráva. k dopravnímu řešení Technická zpráva k dopravnímu řešení a) Identifikační údaje objektu Název akce : Obytná zóna - II. etapa Obytná skupina Na Bábě / I. etapa / Stavební část A2 Dopravní řešení Město : Domažlice Městský úřad

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8)

C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) C.1.1-01) Technická zpráva (dle vyhl. č. 146/2008 Sb. příloha č.8) a) identifikační údaje objektu Název: Chodníkové těleso vč. odvodnění Kateřinice Stavební objekty: SO 01 Chodníkové těleso - délka 102,80

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64.

C1 Technická zpráva NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT: 110 23 64. C1 Technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: VÝSTAVBA PARKOVACÍCH STÁNÍ NA POZEMKU PARC. Č. 2515/9, UL. MASARYKOVA, KOLÍN Město Kolín Karlovo náměstí 78

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK

Ing. Martin Kohout-IMK projekt; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov; tel. 353821435 e-mail: imk.projekt @ volny.cz NEJDEK C. výkresová a přílohová část technická zpráva-dopravní řešení archivní číslo: 1203036b stupeň: DUR datum: březen 2012 objednal: MěÚ Nejdek zpracoval: ing. Martin Kohout Alena Kuželová NEJDEK CHODNÍK SMĚR

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015)

Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015) Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015) 1. Identifikační údaje a/ označení stavby: Železný Brod Jiráskovo

Více

ᛧ則VODNÍ Z ÁVA 1. Identifikační údaje 2. Výsledky provedených průzkumů a měření 3. Charakteristika staveniště 4. Navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 5. Nároky na

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SILNICI III/11112 PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU VE MĚSTĚ BYSTŘICE OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část: Katastrální situace Situace stávající M 1:500

Více

101.01 Technická zpráva.

101.01 Technická zpráva. 1 101.01 Technická zpráva. a. Všeobecně. Předmětem zpracování dokumentace tohoto objektu je úprava stávající místní komunikace v ulici Spáčilova v rámci výše uvedené stavby vč. napojení navazujících ploch.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba

A.4 Údaje o stavbě. a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. b) Účel užívání stavby. c) Trvalá nebo dočasná stavba A.4 Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o změnu dokončené stavby. Změna spočívá ve zvýšení vozovky v místě přechodu (příčný práh). b) Účel užívání stavby Jedná se o úpravu

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.) VŠEOBECNĚ

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.) VŠEOBECNĚ Stavba: Objednatel: Stupeň PD: Přechody pro chodce v obci Jablunkov Město Jablunkov DSP + RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1.) Všeobecně 2.) Přehled výchozích podkladů a průzkumů 3.) Technické řešení 3.1) Přechod

Více

E) Technická zpráva. a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, Chodníkové těleso bude realizováno na k.ú. Kateřinice.

E) Technická zpráva. a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, Chodníkové těleso bude realizováno na k.ú. Kateřinice. E) Technická zpráva a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, Chodníkové těleso bude realizováno na k.ú. Kateřinice. b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy SO 100 - KOMUNIKACE 1. stránka z 6 01. Technická zpráva Všeobecně Předmětem dopravní části projektu jsou dopravní vztahy při obsluze obytného

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice II k hasičské zbrojnici kat.území : Lipoltice Pardubický

Více

speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou úpravou. Použitá vodicí linie

speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou úpravou. Použitá vodicí linie a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVBA: DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘÍLOHA ČÍSLO: DSP E 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ OBNOVA NAVAZUJÍCÍCH KOMUNIKACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava Navrhl Objednatel Město Chrastava Vypracoval kolektiv Zak. číslo 12-LI31-020 Zodp. projektant Datum 11/2012

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST

MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST strana 2 MOST EV.Č. 379-036 LAŽÁNKY-PRŮTAH RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 202 ZATÍMNÍ MOST Zpracováno podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a TKP-D staveb pozemních komunikací OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související.

- požadavky investora - zaměření staveniště - pochůzka - ČSN 73 6056, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6101/Z1, ČSN 73 6102, TP 170, ČSN a TP související. 1. Předmět projektu Jedná se o rekonstrukci chodníků v části Chomutova - Zadní Vinohrady. Rekonstrukcí projde chodník podél ulice Vítězslava Nezvala a chodník před panelovým domem čp.4664 až čp.4672 v

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací OBEC RADIMOVICE vydává na základě usnesení Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 21.2.2011, č. usnesení 7/2011 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací 1 1. ÚVOD Technické

Více

Oprava Školní ulice - Chrastava

Oprava Školní ulice - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava Školní ulice - Chrastava A - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 9 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 12. dubna 2011 Telefon: 488 880 930 E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz Výzva k podání cenové nabídky

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více