2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok říjen 2013 až září 2014 ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Společnost je součástí koncernu ENERGIE AG Oberösterreich, který patří mezi největší provozovatele infrastruktury v Rakousku. V současné době je i jedním z nejvýznamnějších provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v České republice. Pro společnost je důležité zajistit vytváření finančních prostředků pro financování plánu obnovy vodohospodářského majetku. Tato problematika je pro společnost strategicky a dlouhodobě důležitá a v konečném důsledku výrazně ovlivňuje cenu vodného a stočného. Za uplynulý hospodářský rok bylo celkem proinvestováno 68,4 mil. Kč do rekonstrukcí a modernizací vodohospodářského majetku. V rámci skupiny Voda se společnosti dostává významné podpory v oblasti technicko provozní a využití synergických efektů. Zavedený cashpooling využívá volné disponibilní zdroje ve skupině a přispívá k zajištění finanční stability provozního a investičního financování. Rok 2014 byl pro společnost významný tím, že uplynulo dvacet let od založení akciové společnosti. Akcionáři společnosti se staly především obce a města v bývalém okrese Beroun, které vložily do společnosti svůj vodohospodářský majetek. Dále se pak držiteli akcií stali drobní 4

5 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY akcionáři, kteří je získali v kuponové privatizaci. Dohodou akcionářských měst a obcí získala majoritní podíl 59 % společnost ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Všem našim akcionářům, zástupcům municipalit v regionu a zaměstnancům bych chtěla poděkovat za vynikající spolupráci a vzájemnou podporu. Vzájemná dlouhodobě dobrá spolupráce mezi majoritním akcionářem a největšími akcionářskými městy vyústila k uzavření Akcionářské dohody na další desetileté období. Tato dohoda umožňuje hlavním akcionářským městům aktivně se podílet na cenové politice společnosti. V Berouně dne Závěrem mi dovolte, abych Vás ujistila, že je naší prioritou patřit i v budoucnu mezi profesionálně zdatné a spolehlivé partnery a pomáhat městům a obcím při přípravě nových vodohospodářských investic a následně při jejich provozování. Ing. Eva Krocová Předsedkyně představenstva 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Sídlo společnosti: Beroun, Mostníkovská 255, PSČ Datum vzniku: Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Hlavní předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací Základní kapitál: tis. Kč 6

7 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Založení společnosti: Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 3. prosince Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze 1, v oddíle B, vložce 2378, ke dni 1. ledna Struktura akcií v nominální hodnotě Kč akcie na jméno akcie na majitele ks ks Přehled hlavních akcionářů ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Město Beroun Město Hořovice Město Králův Dvůr Město Zdice Město Žebrák 59,17 % 10,48 % 10,19 % 3,28 % 2,26 % 0,58 % Jmenovaní uzavřeli dohodu o jednání ve shodě a jejich podíl na hlasovacích právech je 85,96 %. Práva spojená s vlastnictvím akcií vyplývají především z příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Ve stanovách společnosti jsou uvedena konkrétní práva akcionářů. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel společnosti Strategie Manager pro ISŘ Technický ředitel Provozní ředitel Zákaznické služby Ekonomický úsek KAM Klíčoví zákazníci Vodovody Beroun Zákaznická centra Sekretariát ŘDT Technický úsek Kanalizace a ČOV Beroun Odečty Personální oddělení Technolog/ vodohospodář Středisko Hořovice Nákup a správa majetku VS Beroun Dispečink Informační technologie Středisko Mníšecko Bezpečnostní technik Středisko Březnicko 8

9 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Představenstvo Složení představenstva k Ing. Eva Krocová, předseda představenstva Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, místopředseda představenstva Patrik Brodan, BBA, místopředseda představenstva Ing. Ladislav Kazda, člen představenstva Petr Vychodil, člen představenstva Ing. Vladimír Dillinger, člen představenstva Ing. Ivan Kafka, MBA, člen představenstva Dozorčí rada Složení dozorčí rady k Ing. Martin Kalač, předseda dozorčí rady Naděžda Fritschová, místopředseda dozorčí rady Mgr. Daniel Havlík, člen dozorčí rady Ivana Rabochová, člen dozorčí rady Petr Frei, člen dozorčí rady Ing. Roman Badin, člen dozorčí rady 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROZVAHA (v tis. Kč) 2013/ / /12 AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C. IV Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy tvořené ze zisku A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření za účetní období B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

11 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Tržby za vodné Tržby za stočné Ostatní provozní tržby a výnosy Finanční výnosy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Výkonová spotřeba Personální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013/ / /12 (v tis. Kč)

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU PITNÁ VODA (stav k) Délka vodovodní sítě (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vody Kapacita úpraven vod (l/s) Počet vodovodních čerpacích stanic Počet vodojemů Celkový objem vodojemů (m³)

13 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ODPADNÍ VODA (stav k) Délka kanalizační sítě (km) Počet kanalizačních přípojek Počet kanalizačních čerpacích stanic Počet čistíren odpadních vod Kapacita ČOV (m³/den) Kapacita ČOV (EO)

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY Společnost zásobovala na konci uplynulého hospodářského roku téměř 90 tis. obyvatel. Došlo k rozšíření provozované oblasti o vodovodní systém obce Velké Přílepy. V oblasti výroby, resp. nákupu vody se projevilo dokončení výstavby vodovodního přivaděče z Prahy do Rudné. Město Rudná bylo zásobované ze skupinového vodovodu BKDZH formou vody předané. Po dokončení vlastního paralelního potrubí byl odběr vody ze skupinového vodovodu ukončen. Vzhledem k tomu, že téměř 62 % vody k realizaci je voda nakupovaná od PVK, a. s. a dopravovaná na Berounsko skupinovým vodovodem BKDZH, je nutné věnovat tomuto páteřnímu řadu náležitou pozornost. Byla připravena projektová dokumentace na rekonstrukci další stanice katodové ochrany. Jedná se o stanici v Kotopekách. Katodová ochrana je důležitým prvkem ochrany ocelového potrubí, která zabraňuje korozi potrubí vlivem bludných elektrických proudů v okolní zemině. Společnost se s velkým důrazem věnuje snižování objemu nefakturované vody a snižování ztrát vody z potrubí. Procento ztrát vody v síti se tak podařilo i přes rozšiřující se provozovanou infrastrukturu udržet na hodnotě 18,61 %, což je pod republikovým průměrem. Zásobování pitnou vodou bylo zajišťováno plynule bez větších a zásadních omezení dodávek vody spotřebitelům. Odstraňování poruch a havárií bylo řešeno tak, aby dopady odstávek vody byly pro odběratele minimalizovány. V rámci snižování ztrát vody v trubní síti společnost pokračovala v soustavném doplňování sítě o úsekové měření včetně přenosů dat na dispečink. Příkladem jsou vodovody v Berouně, Hořovicích, Králově Dvoře či ve Zdicích, kde je spotřebiště rozdělováno na měrné oblasti. Informace z měřených míst usnadňují a zrychlují lokalizaci a dohledání poruch na základě vyhodnocování nátoků do jednotlivých měřených zón. 14

15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s pitnou vodou (v tis. m³) Voda vyrobená Voda převzatá Voda předaná Voda určená k realizaci Voda fakturovaná Voda nefakturovaná Ztráty vody v trubní síti (%) 18,61 18,45 22,71 Voda fakturovaná pitná celkem (v tis. m ³ ) / / / / /14 Počet zásobovaných obyvatel / / / / /14 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Společnost zajišťuje odvádění a likvidaci splaškových a dešťových vod pro více než 64 tis. obyvatel. Všechny kanalizační sítě jsou ukončeny čistírnami odpadních vod. V současné době společnost provozuje 40 ČOV. Na kanalizaci bylo nově připojeno odběratelů. Nárůst byl způsoben uzavřením koncesní smlouvy na provozování kanalizace a ČOV v obci Velké Přílepy a obci Broumy. Množství čištěné odpadní vody nebylo ovlivněno žádnou mimořádnou událostí, jakou byly povodňové události z června To vedlo i k poklesu objemu nefakturované odpadní vody. V rámci provozu kanalizací došlo k rozšíření speciální čistící techniky o recyklační čistící vůz Elefant na podvozku Tatra. Tato technika umožní efektivnější údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Další technika je tvořena tlakovým čisticím vozem a třemi fekálními vozy, které zajišťují údržbu kanalizačních sítí a svoz kalů z malých ČOV k centrálnímu odvodnění na ČOV Beroun, Hořovice a Březnice. Fekální vozy jsou využívány i externími zákazníky k vývozu domovních jímek. Vozový park doplňuje na Berounsku pohotovostní vozidlo IVECO Daily vybavené kamerou pro základní diagnostiku potrubí, elektrickou bubnovou čističkou a soupravou pro tlakové proplachy menších profilů potrubí. Na středisku Hořovice působí podobné vozidlo na podvozku WV Crafter. Společnost k provozuje 56 přečerpávacích stanic odpadních vod na stokových sítích. Z důvodu neustálého navyšování jejich počtu je nutné provoz automatizovat. Postupně jsou čerpací stanice doplňovány moduly GPRS s přenosem dat na dispečink. Důležitým úkolem společnosti je zajistit řádné provozování vlastních ČOV. Zejména splňovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s vydanými rozhodnutími. To lze u některých lokalit zajistit jen rekonstrukcemi či modernizacemi technologií čistíren. Společnost zajišťuje pro obce a města zkušební provoz nových nebo rekonstruovaných ČOV a jejich přechod do trvalého provozu. V uplynulém období se jednalo o ČOV Broumy a ČOV Tmaň. 16

17 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s odpadní vodou (v tis. m³) Odpadní voda čištěná Odpadní voda odkanalizovaná (fakturovaná) z toho fakturovaná odpadní voda srážková Kaly produkované z ČOV v sušině (t) Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m ³ ) / / / / /14 Počet zásobovaných obyvatel / / / / /14 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ PROVOZY BŘEZNICKO, MNÍŠECKO A VS BEROUN Společnost od roku 2005 působí i mimo regionální území okresu Beroun. Provozní střediska Březnice a Mníšecko tvoří samostatný provoz Vodárenská společnost Beroun, s. r. o. V těchto lokalitách působí společnost jako provozovatel vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví měst a obcí. Středisko Březnice provozuje majetek města Březnice a obcí Bubovice, Dolní Hbity, Tochovice, Kotenčice a Hvožďany. Středisko Mníšecko provozuje majetek Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a obcí Nová Ves pod Pleší, Čisovice, Zahořany, Kytín, Řitka a Jíloviště. vlastní zákaznické centrum pro zjednodušení komunikace se zákazníky. Společnost se aktivně zapojuje do plánování investic obcí. V rámci této aktivity se podařilo prosadit několik důležitých změn, které do budoucna přinesou snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu. Společně se Svazkem obcí VOK Mníšek se společnost aktivně podílí na zajištění přívodu vody do této lokality. V současné době probíhá výstavba nového přivaděče vody ze Zbraslavi do Mníšku pod Brdy. Stavba by měla být dokončena nejpozději do září Na provozovatele přivaděče bude vypsáno výběrové řízení. V těchto lokalitách společnost provozuje celkem 8 úpraven vody a 11 čistíren odpadních vod. Obě střediska mají Uskutečnění záměru vyřeší pro celou lokalitu Mníšecka problém s nedostatkem vody a s její kvalitou. 18

19 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.5. KVALITA VODY Pitná voda Ve sledovaném období byla dodávka pitné vody kvalitativně velmi stabilní, v souladu s limity danými platnou legislativou. Pro lepší orientaci zákazníků byla upravena grafická podoba informace o kvalitě a tvrdosti vody na webových stánkách společnosti a tyto informace jsou pravidelně aktualizovány. Drobné lokální výkyvy související s kvalitou vody jsou řešeny individuálně provozními zásahy. Do provozování byla zařazena nově provozovaná lokalita Velké Přílepy. Zde je pitná voda dopravovaná přivaděčem z hlavního města Prahy. V lokalitě Mníšecko, obec Řitka jsou stále mírně zvýšeny koncentrace niklu. Obec počítá do budoucna s napojením na nový přivaděč ze Zbraslavi. Pitná voda 2013/ / /12 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00 % 100,00 % 99,77 % % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00 99,75 99,50 99,25 99, / / / / /14 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Odpadní voda Kvalita vypouštěných odpadních vod je stále více sledována orgány státní správy. Z tohoto důvodu jsme se v hodnoceném období soustředili na stabilizaci provozů čistíren odpadních vod. Především zimní výkyvy teplot ovlivňují celý biologický proces čištění a tím i kvalitu vypouštěných odpadních vod. Důležité je optimalizovat chod čistíren tak, aby automaticky na tyto změny pružně reagoval. Velmi se osvědčil nový systém řízení na ČOV Hořovice, kdy hlavní dodávka kyslíku je řízena od aktuálních koncentrací forem dusíků v biologickém tanku. Stejný princip řízení byl také zaveden na ČOV Beroun. V obci Tmaň byla úspěšně dokončena rekonstrukce ČOV. Rekonstrukcí došlo k výrazné úspoře provozních nákladů. V obci Broumy byla čistírna uvedena to trvalého provozu. V lokalitě Řitka, kde je čistírna trvale na horní hranici svých provozních možností, bylo investováno do rekonstrukce kalojemu a úpravy hlavní pracovní linky. V dalším období je však nutné připravit kompletní intenzifikace. Velmi podobná situace je na ČOV Nučice. Pro obec Hostomice byla schválena dotace na výstavbu nové ČOV Radouš. Současný stav ČOV Hostomice je již na hranici provozuschopnosti. Ve spolupráci s projektanty z Vodohospo dářského podniku v Plzni intenzivně probíhá příprava na kompletní rekonstrukci objektu hrubého předčištění, česlí a dešťové zdrže na ČOV Beroun. Nově bylo zahájeno provozování ČOV Velké Přílepy, kde nyní probíhá rozsáhlá intenzifikace. Čistírna bude mít na jejím konci kapacitu EO. Odpadní voda 2013/ / /12 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů 100,00 % 100,00 % 99,37 % % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 100,00 99,75 99,50 99,25 99, / / / / /14 20

21 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.6. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost se řídí Politikou integrovaného systému managementu QMS, EMS a BOZP. Od roku 2008 je držitelem certifikátů pro níže uvedené systémy: Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 Společnost vyvíjí činnost vedoucí ke zmírnění dopadů na životní prostředí. Pro každý hospodářský rok jsou stanovovány programy a cíle. Hodnocena je kvalita pitné a odpadní vody, ztráty vody v trubní síti, nárůst počtu napojených obyvatel a kvalita dodavatelských služeb. Pro společnost je pozitivní, že bylo dosaženo výrazného zlepšení v rychlosti vyřizování stížností a reklamací. Všechny tři systémy jsou certifikovány pro následující oblasti činnosti: Provozování vodárenských a kanalizačních systémů Činnosti související s výrobou a dodávkou pitné vody Činnosti související s odváděním a čištěním odpadních vod Zákaznický servis související s provozováním vodovodů a kanalizací Každoročně je prováděn dozorový audit a jednou za tři roky audit recertifikační. V průběhu hospodářského roku provádějí interní auditoři interní audity na všech provozovaných lokalitách. Zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Společnost začleňuje do systému i nově provozované lokality, aby byly dosaženy odpovídající technické standardy. 21

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ INVESTICE V období 10/2013 až 09/2014 probíhala investiční činnost v souladu se střednědobým plánem a plánem financování obnovy. Celkem bylo proinvestováno 68,4 mil. Kč. V oblasti pitných vod byly realizovány akce sledující zlepšení kvality a dodávek pitné vody a obnovu stávajícího majetku společnosti. Mezi hlavní investiční akce v oblasti pitných vod patří dokončení rekonstrukce vodojemů ve Zdicích a Vráži. Byla zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci vodojemu Loděnice. Rekonstrukce vodovodních řadů byly částečně provedeny v Kublově, Hvozdci a v Berouně v Preislerově ulici. Celková rekonstrukce vodovodní sítě byla zahájena v obci Lhotka u Hořovic, kde je stavba koordinována s výstavbou kanalizace. V Broumech byl položen vodovodní přivaděč od nového zdroje. V Hořovicích v lokalitě Pod Nádražím byl rozšířen vodovod pro nový bytový komplex. V rámci péče o skupinový vodovod BKDZH byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci další stanice katodové ochrany. V oblasti odvádění a čištěni odpadních vod byla věnována největší pozornost technologickým objektům. Byla dokončena rekonstrukce ČOV Tmaň, kde byly kompletně rekonstruovány všechny technologické stupně. Na ČOV Beroun bylo kalové hospodářství doplněno zahuštěním přebytečného kalu. Tím bylo o polovinu redukováno zatížení amoniakálním dusíkem obsaženým v odsazené kalové vodě. Byla dokončena výstavba a rekonstrukce stoky H v Hořovicích, která je první investiční akcí směřující k omezení nátoku balastních vod na ČOV Hořovice. Prostředky ve výši 6,5 mil. Kč byly vynaloženy na obnovu a rozšíření vozového parku a strojního vybavení společnosti. Pro středisko kanalizací Beroun byl pořízen recyklační čistící vůz. Tato technika umožní efektivnější údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Pro zajištění plynulého provozu kanalizačních přečerpávacích stanic v době odstávek el. proudu byl pořízen dieselový záložní agregát. Důležitým prvkem v provozování vodárenské infrastruktury je vzdálený dohled a řídící systém. Jeho cílem je 22

23 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY zajistit okamžité informace o provozních stavech na jednotlivých objektech a sítích. Do centrálního dispečinku jsou postupně připojovány další vodárenské objekty - vodojemy, čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Nejvýznamnější investiční akce tis. Kč Hořovice - Stoka H Zdice - VDJ - rekonstrukce Tmaň - rekonstrukce ČOV Beroun - ČOV - intenzifikace 1. etapa - Kalové hospodářství Lhotka - rekonstrukce vodovodu Vráž - rekonstrukce VDJ Nižbor - VDJ + ATS - rekonstrukce vystrojení Vráž - VDJ - sanace stropů Kublov - Chaloupky - rekonstrukce vodovodu 710 Nižbor kanalizační ČS - doplnění ASŘ 706 Dieselový záložní agregát 590 Broumy - obnovení vodních zdrojů 575 Beroun - ČOV - náhrada za vypořádání podílového spoluvlastnictví * 573 Beroun, ul. Mostníkovská - rekonstr. garáže provozu kanalizací a přístřeškového skladu 571 Hořovice - Pod nádražím - vodovod 544 Komárov - Záskalská - rekonstrukce armaturních uzlů

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ PERSONÁLNÍ OBLAST, BOZP Cíle stanovené představenstvem společnosti v souladu se schváleným plánem se staly základem pro další rozvoj v personální oblasti. Docházelo průběžně k personální obměně a změnám v profesní struktuře. Tyto změny znamenaly i vyšší sociální náklady. Získávání nových lokalit do provozování znamenalo i operativní řešení personálního obsazení. Nastupovali zaměstnanci s vyšší odbornou erudicí nutnou k výkonu odborných činností, které společnost zajišťuje. V rámci Evropského sociálního fondu v ČR se v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizačně zajišťovaného garantem SOVAK uskutečnila závěrečná etapa vzdělávání. V souladu s novou legislativou bylo zajišťováno vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních tématech. Současně probíhalo i zvyšování kvalifikace ve formě, MBA studia. Společnost poskytovala za podmínek stanovených kolektivní smlouvou penzijní připojištění, na které bylo za období 10/ /2014 vyplaceno tis. Kč. Mezi významné a uskutečněné cíle společnosti patří i zajištění sociálního smíru. Průběžná celoroční jednání s cílem vzájemné informovanosti vedená mezi odborovou organizací a vedením společnosti vyústila v měsíci září k uzavření kolektivní smlouvy na další hospodářský rok. Výsledky práce lidských zdrojů společnosti dokladují samotné hospodářské výsledky společnosti. Počet zaměstnanců Hospodářský rok 2013/ / /2012 Počet zaměstnanců - pitná voda Počet zaměstnanců - odpadní voda Počet zaměstnanců - ostatní CELKEM

25 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Průměrný počet zaměstnanců / / / / /14 V hospodářském roce 2013/2014 byly plynule zabezpečovány všechny činnosti spojené se systémem BOZP a PO. Jednalo se zejména o pravidelné kontroly a revize vyhrazených technických zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů, vstupní, opakovaná i odborná školení zaměstnanců, zdravotní prohlídky zaměstnanců, namátkové kontroly pracovišť a zaměstnanců. Proběhly pravidelné roční prověrky bezpečnosti ochrany zdraví při práci a byla zavedena nová legislativa do systému řízení BOZP. Aplikací integrovaného systému řízení dle standardů ISO se neustále zlepšuje kontrola a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i přístup vedoucích zaměstnanců k této problematice. Bezpečnosti práce je u společnosti věnovaná trvalá pozornost. V tomto období se ve společnosti nestal žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. 25

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, představenstvo vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý hospodářský rok. Společnost splnila rozhodující ukazatele plánu, jako jsou zisk před zdaněním, kvalita dodávané pitné vody a vypouštění odpadních vod v souladu se zákonem. Důraz byl kladen na dodržení výše investic, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a optimalizaci personálních nákladů. provozování v obci Velké Přílepy, které nahradilo ukončení dodávek vody předané pro město Rudná. Společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na Berounsku, Hořovicku, v oblasti Praha Západ a na Příbramsku. Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou je z 82 obcí. Odvádění odpadních vod je zajištěno pro obyvatel ze 46 obcí. I v tomto hospodářském roce se příznivě rozvíjela podnikatelská aktivita společnosti při přípravě a realizaci vodohospodářských projektů obcí a měst. Díky tomu se podařilo uzavřít nové smluvní vztahy a získat do provozování další lokality. Pro společnost bylo důležité získání Základní jmění společnosti k 30. září 2014 činí tis. Kč. Celkový stav vlastního kapitálu k témuž datu dosáhl výše tis. Kč. Celkový objem aktiv společnosti k datu ukončení účetního období činí tis. Kč. Tržby a výnosy za účetní období jsou ve výši tis. Kč. 26

27 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Výsledek hospodaření - zisk před zdaněním za účetní období je tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění, k rozdělení činí tis. Kč. V průběhu hospodářského roku bylo zajištěno optimální nakládání s finančními zdroji. K zajištění finanční stability přispělo zavedení cashpoolingu, který využívá volné disponibilní zdroje ve skupině Voda. K 30. září 2014 činily krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů tis. Kč. Z těchto pak tis. Kč tvoří pohledávky po lhůtě splatnosti. K méně bonitním pohledávkám byly vytvořeny v souladu se stanoviskem auditora opravné položky ve výši tis. Kč. Problematice pohledávek věnovalo představenstvo, dozorčí rada i výkonné vedení trvalou a soustavnou pozornost. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21. ledna 2014 bylo provedeno vyplacení dividendy ve výši Kč, tj. 29 Kč před zdaněním na 1 akcii. Společnost vlastní vodohospodářský majetek ve výši tis Kč v zůstatkové hodnotě (hodnota dle IFRS tis. Kč). Na investice společnost v uplynulém roce vynaložila částku tis. Kč. Na opravy a udržování hmotného a nehmotného majetku společnost vynaložila celkem tis. Kč, z toho pak na dodavatelské opravy tis. Kč. Rozhodující část finančních prostředků směřovala v souladu s plánem obnovy do vodohospodářského majetku společnosti. 27

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Společnost vlastní nebo provozuje celkem 13 úpraven pitné vody, z toho 1 vlastní a 79 vodojemů, z toho 42 vlastních. Provozováno je 40 čistíren odpadních vod, z toho 9 vlastních. nejen z odpisů hmotného majetku, které jsou nedostačující, ale i ze zisku a pomocí úvěrů. Velká pozornost byla věnována ztrátám vody v trubní síti a opatřením vedoucím k jejich snižování. Rozhodující podíl pitné vody určené pro dodávku našim zákazníkům nakoupila společnost od Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. Z celkového množství vody k realizaci tis. m³ jsme nakoupili tis. m³. Dodávka vody předané od PVK, a. s. je zajišťována na základě dlouhodobé smlouvy, která upravuje způsob stanovení a projednání cen a kvalitu dodávané vody do skupinového vodovodu. Zbývající objem nakupované pitné vody (257 tis. m³) byl převzat od jiných dodavatelů. Celkový podíl nakoupené vody je 67,8%. Ve vlastních a ve smluvně provozovaných zdrojích bylo vyrobeno tis. m³. Zásobování pitnou vodou i odkanalizování probíhalo po celé období bez vážnějších problémů. Představenstvo se zaměřovalo na plnění plánovaných hospodářských ukazatelů. Průběžně se zabývalo problematikou obnovy vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví společnosti. Získávání potřebných finančních zdrojů pro obnovu majetku tvoří významnou položku v cenové politice společnosti. Zdroje musí být tvořeny Považujeme za velmi důležitou dobrou dlouhodobou spolupráci vedení společnosti s městy a obcemi, která vychází z uzavřené akcionářské dohody hlavních akcionářů. Od té se odvíjí i další spolupráce s municipalitami v celé oblasti působnosti. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Návrh předpokládá vyplacení dividendy. Zbývající část zisku, včetně rezervního fondu, bude převedena na nerozdělený zisk minulých let, který pomůže zajistit finanční stabilitu společnosti. Dosažené provozní a finanční výsledky uplynulého hospodářského roku prokázaly, že společnost je dobře a odborně řízena a udržuje si svoji stabilní pozici na vodohospodářském trhu. Představenstvo vyslovuje akcionářům, výkonnému vedení i zaměstnancům společnosti poděkování za splnění stanovených hospodářských cílů. V Berouně dne Představenstvo společnosti 28

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 7 4. INVESTICE 14 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 14 6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 15 7.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 15 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 16 6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více