2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok říjen 2013 až září 2014 ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Společnost je součástí koncernu ENERGIE AG Oberösterreich, který patří mezi největší provozovatele infrastruktury v Rakousku. V současné době je i jedním z nejvýznamnějších provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v České republice. Pro společnost je důležité zajistit vytváření finančních prostředků pro financování plánu obnovy vodohospodářského majetku. Tato problematika je pro společnost strategicky a dlouhodobě důležitá a v konečném důsledku výrazně ovlivňuje cenu vodného a stočného. Za uplynulý hospodářský rok bylo celkem proinvestováno 68,4 mil. Kč do rekonstrukcí a modernizací vodohospodářského majetku. V rámci skupiny Voda se společnosti dostává významné podpory v oblasti technicko provozní a využití synergických efektů. Zavedený cashpooling využívá volné disponibilní zdroje ve skupině a přispívá k zajištění finanční stability provozního a investičního financování. Rok 2014 byl pro společnost významný tím, že uplynulo dvacet let od založení akciové společnosti. Akcionáři společnosti se staly především obce a města v bývalém okrese Beroun, které vložily do společnosti svůj vodohospodářský majetek. Dále se pak držiteli akcií stali drobní 4

5 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY akcionáři, kteří je získali v kuponové privatizaci. Dohodou akcionářských měst a obcí získala majoritní podíl 59 % společnost ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Všem našim akcionářům, zástupcům municipalit v regionu a zaměstnancům bych chtěla poděkovat za vynikající spolupráci a vzájemnou podporu. Vzájemná dlouhodobě dobrá spolupráce mezi majoritním akcionářem a největšími akcionářskými městy vyústila k uzavření Akcionářské dohody na další desetileté období. Tato dohoda umožňuje hlavním akcionářským městům aktivně se podílet na cenové politice společnosti. V Berouně dne Závěrem mi dovolte, abych Vás ujistila, že je naší prioritou patřit i v budoucnu mezi profesionálně zdatné a spolehlivé partnery a pomáhat městům a obcím při přípravě nových vodohospodářských investic a následně při jejich provozování. Ing. Eva Krocová Předsedkyně představenstva 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Sídlo společnosti: Beroun, Mostníkovská 255, PSČ Datum vzniku: Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Hlavní předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací Základní kapitál: tis. Kč 6

7 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Založení společnosti: Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 3. prosince Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze 1, v oddíle B, vložce 2378, ke dni 1. ledna Struktura akcií v nominální hodnotě Kč akcie na jméno akcie na majitele ks ks Přehled hlavních akcionářů ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Město Beroun Město Hořovice Město Králův Dvůr Město Zdice Město Žebrák 59,17 % 10,48 % 10,19 % 3,28 % 2,26 % 0,58 % Jmenovaní uzavřeli dohodu o jednání ve shodě a jejich podíl na hlasovacích právech je 85,96 %. Práva spojená s vlastnictvím akcií vyplývají především z příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Ve stanovách společnosti jsou uvedena konkrétní práva akcionářů. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel společnosti Strategie Manager pro ISŘ Technický ředitel Provozní ředitel Zákaznické služby Ekonomický úsek KAM Klíčoví zákazníci Vodovody Beroun Zákaznická centra Sekretariát ŘDT Technický úsek Kanalizace a ČOV Beroun Odečty Personální oddělení Technolog/ vodohospodář Středisko Hořovice Nákup a správa majetku VS Beroun Dispečink Informační technologie Středisko Mníšecko Bezpečnostní technik Středisko Březnicko 8

9 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Představenstvo Složení představenstva k Ing. Eva Krocová, předseda představenstva Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, místopředseda představenstva Patrik Brodan, BBA, místopředseda představenstva Ing. Ladislav Kazda, člen představenstva Petr Vychodil, člen představenstva Ing. Vladimír Dillinger, člen představenstva Ing. Ivan Kafka, MBA, člen představenstva Dozorčí rada Složení dozorčí rady k Ing. Martin Kalač, předseda dozorčí rady Naděžda Fritschová, místopředseda dozorčí rady Mgr. Daniel Havlík, člen dozorčí rady Ivana Rabochová, člen dozorčí rady Petr Frei, člen dozorčí rady Ing. Roman Badin, člen dozorčí rady 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROZVAHA (v tis. Kč) 2013/ / /12 AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C. IV Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy tvořené ze zisku A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření za účetní období B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

11 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Tržby za vodné Tržby za stočné Ostatní provozní tržby a výnosy Finanční výnosy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Výkonová spotřeba Personální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013/ / /12 (v tis. Kč)

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU PITNÁ VODA (stav k) Délka vodovodní sítě (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vody Kapacita úpraven vod (l/s) Počet vodovodních čerpacích stanic Počet vodojemů Celkový objem vodojemů (m³)

13 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ODPADNÍ VODA (stav k) Délka kanalizační sítě (km) Počet kanalizačních přípojek Počet kanalizačních čerpacích stanic Počet čistíren odpadních vod Kapacita ČOV (m³/den) Kapacita ČOV (EO)

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY Společnost zásobovala na konci uplynulého hospodářského roku téměř 90 tis. obyvatel. Došlo k rozšíření provozované oblasti o vodovodní systém obce Velké Přílepy. V oblasti výroby, resp. nákupu vody se projevilo dokončení výstavby vodovodního přivaděče z Prahy do Rudné. Město Rudná bylo zásobované ze skupinového vodovodu BKDZH formou vody předané. Po dokončení vlastního paralelního potrubí byl odběr vody ze skupinového vodovodu ukončen. Vzhledem k tomu, že téměř 62 % vody k realizaci je voda nakupovaná od PVK, a. s. a dopravovaná na Berounsko skupinovým vodovodem BKDZH, je nutné věnovat tomuto páteřnímu řadu náležitou pozornost. Byla připravena projektová dokumentace na rekonstrukci další stanice katodové ochrany. Jedná se o stanici v Kotopekách. Katodová ochrana je důležitým prvkem ochrany ocelového potrubí, která zabraňuje korozi potrubí vlivem bludných elektrických proudů v okolní zemině. Společnost se s velkým důrazem věnuje snižování objemu nefakturované vody a snižování ztrát vody z potrubí. Procento ztrát vody v síti se tak podařilo i přes rozšiřující se provozovanou infrastrukturu udržet na hodnotě 18,61 %, což je pod republikovým průměrem. Zásobování pitnou vodou bylo zajišťováno plynule bez větších a zásadních omezení dodávek vody spotřebitelům. Odstraňování poruch a havárií bylo řešeno tak, aby dopady odstávek vody byly pro odběratele minimalizovány. V rámci snižování ztrát vody v trubní síti společnost pokračovala v soustavném doplňování sítě o úsekové měření včetně přenosů dat na dispečink. Příkladem jsou vodovody v Berouně, Hořovicích, Králově Dvoře či ve Zdicích, kde je spotřebiště rozdělováno na měrné oblasti. Informace z měřených míst usnadňují a zrychlují lokalizaci a dohledání poruch na základě vyhodnocování nátoků do jednotlivých měřených zón. 14

15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s pitnou vodou (v tis. m³) Voda vyrobená Voda převzatá Voda předaná Voda určená k realizaci Voda fakturovaná Voda nefakturovaná Ztráty vody v trubní síti (%) 18,61 18,45 22,71 Voda fakturovaná pitná celkem (v tis. m ³ ) / / / / /14 Počet zásobovaných obyvatel / / / / /14 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Společnost zajišťuje odvádění a likvidaci splaškových a dešťových vod pro více než 64 tis. obyvatel. Všechny kanalizační sítě jsou ukončeny čistírnami odpadních vod. V současné době společnost provozuje 40 ČOV. Na kanalizaci bylo nově připojeno odběratelů. Nárůst byl způsoben uzavřením koncesní smlouvy na provozování kanalizace a ČOV v obci Velké Přílepy a obci Broumy. Množství čištěné odpadní vody nebylo ovlivněno žádnou mimořádnou událostí, jakou byly povodňové události z června To vedlo i k poklesu objemu nefakturované odpadní vody. V rámci provozu kanalizací došlo k rozšíření speciální čistící techniky o recyklační čistící vůz Elefant na podvozku Tatra. Tato technika umožní efektivnější údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Další technika je tvořena tlakovým čisticím vozem a třemi fekálními vozy, které zajišťují údržbu kanalizačních sítí a svoz kalů z malých ČOV k centrálnímu odvodnění na ČOV Beroun, Hořovice a Březnice. Fekální vozy jsou využívány i externími zákazníky k vývozu domovních jímek. Vozový park doplňuje na Berounsku pohotovostní vozidlo IVECO Daily vybavené kamerou pro základní diagnostiku potrubí, elektrickou bubnovou čističkou a soupravou pro tlakové proplachy menších profilů potrubí. Na středisku Hořovice působí podobné vozidlo na podvozku WV Crafter. Společnost k provozuje 56 přečerpávacích stanic odpadních vod na stokových sítích. Z důvodu neustálého navyšování jejich počtu je nutné provoz automatizovat. Postupně jsou čerpací stanice doplňovány moduly GPRS s přenosem dat na dispečink. Důležitým úkolem společnosti je zajistit řádné provozování vlastních ČOV. Zejména splňovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s vydanými rozhodnutími. To lze u některých lokalit zajistit jen rekonstrukcemi či modernizacemi technologií čistíren. Společnost zajišťuje pro obce a města zkušební provoz nových nebo rekonstruovaných ČOV a jejich přechod do trvalého provozu. V uplynulém období se jednalo o ČOV Broumy a ČOV Tmaň. 16

17 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s odpadní vodou (v tis. m³) Odpadní voda čištěná Odpadní voda odkanalizovaná (fakturovaná) z toho fakturovaná odpadní voda srážková Kaly produkované z ČOV v sušině (t) Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m ³ ) / / / / /14 Počet zásobovaných obyvatel / / / / /14 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ PROVOZY BŘEZNICKO, MNÍŠECKO A VS BEROUN Společnost od roku 2005 působí i mimo regionální území okresu Beroun. Provozní střediska Březnice a Mníšecko tvoří samostatný provoz Vodárenská společnost Beroun, s. r. o. V těchto lokalitách působí společnost jako provozovatel vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví měst a obcí. Středisko Březnice provozuje majetek města Březnice a obcí Bubovice, Dolní Hbity, Tochovice, Kotenčice a Hvožďany. Středisko Mníšecko provozuje majetek Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a obcí Nová Ves pod Pleší, Čisovice, Zahořany, Kytín, Řitka a Jíloviště. vlastní zákaznické centrum pro zjednodušení komunikace se zákazníky. Společnost se aktivně zapojuje do plánování investic obcí. V rámci této aktivity se podařilo prosadit několik důležitých změn, které do budoucna přinesou snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu. Společně se Svazkem obcí VOK Mníšek se společnost aktivně podílí na zajištění přívodu vody do této lokality. V současné době probíhá výstavba nového přivaděče vody ze Zbraslavi do Mníšku pod Brdy. Stavba by měla být dokončena nejpozději do září Na provozovatele přivaděče bude vypsáno výběrové řízení. V těchto lokalitách společnost provozuje celkem 8 úpraven vody a 11 čistíren odpadních vod. Obě střediska mají Uskutečnění záměru vyřeší pro celou lokalitu Mníšecka problém s nedostatkem vody a s její kvalitou. 18

19 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.5. KVALITA VODY Pitná voda Ve sledovaném období byla dodávka pitné vody kvalitativně velmi stabilní, v souladu s limity danými platnou legislativou. Pro lepší orientaci zákazníků byla upravena grafická podoba informace o kvalitě a tvrdosti vody na webových stánkách společnosti a tyto informace jsou pravidelně aktualizovány. Drobné lokální výkyvy související s kvalitou vody jsou řešeny individuálně provozními zásahy. Do provozování byla zařazena nově provozovaná lokalita Velké Přílepy. Zde je pitná voda dopravovaná přivaděčem z hlavního města Prahy. V lokalitě Mníšecko, obec Řitka jsou stále mírně zvýšeny koncentrace niklu. Obec počítá do budoucna s napojením na nový přivaděč ze Zbraslavi. Pitná voda 2013/ / /12 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00 % 100,00 % 99,77 % % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00 99,75 99,50 99,25 99, / / / / /14 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Odpadní voda Kvalita vypouštěných odpadních vod je stále více sledována orgány státní správy. Z tohoto důvodu jsme se v hodnoceném období soustředili na stabilizaci provozů čistíren odpadních vod. Především zimní výkyvy teplot ovlivňují celý biologický proces čištění a tím i kvalitu vypouštěných odpadních vod. Důležité je optimalizovat chod čistíren tak, aby automaticky na tyto změny pružně reagoval. Velmi se osvědčil nový systém řízení na ČOV Hořovice, kdy hlavní dodávka kyslíku je řízena od aktuálních koncentrací forem dusíků v biologickém tanku. Stejný princip řízení byl také zaveden na ČOV Beroun. V obci Tmaň byla úspěšně dokončena rekonstrukce ČOV. Rekonstrukcí došlo k výrazné úspoře provozních nákladů. V obci Broumy byla čistírna uvedena to trvalého provozu. V lokalitě Řitka, kde je čistírna trvale na horní hranici svých provozních možností, bylo investováno do rekonstrukce kalojemu a úpravy hlavní pracovní linky. V dalším období je však nutné připravit kompletní intenzifikace. Velmi podobná situace je na ČOV Nučice. Pro obec Hostomice byla schválena dotace na výstavbu nové ČOV Radouš. Současný stav ČOV Hostomice je již na hranici provozuschopnosti. Ve spolupráci s projektanty z Vodohospo dářského podniku v Plzni intenzivně probíhá příprava na kompletní rekonstrukci objektu hrubého předčištění, česlí a dešťové zdrže na ČOV Beroun. Nově bylo zahájeno provozování ČOV Velké Přílepy, kde nyní probíhá rozsáhlá intenzifikace. Čistírna bude mít na jejím konci kapacitu EO. Odpadní voda 2013/ / /12 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů 100,00 % 100,00 % 99,37 % % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 100,00 99,75 99,50 99,25 99, / / / / /14 20

21 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.6. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost se řídí Politikou integrovaného systému managementu QMS, EMS a BOZP. Od roku 2008 je držitelem certifikátů pro níže uvedené systémy: Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 Společnost vyvíjí činnost vedoucí ke zmírnění dopadů na životní prostředí. Pro každý hospodářský rok jsou stanovovány programy a cíle. Hodnocena je kvalita pitné a odpadní vody, ztráty vody v trubní síti, nárůst počtu napojených obyvatel a kvalita dodavatelských služeb. Pro společnost je pozitivní, že bylo dosaženo výrazného zlepšení v rychlosti vyřizování stížností a reklamací. Všechny tři systémy jsou certifikovány pro následující oblasti činnosti: Provozování vodárenských a kanalizačních systémů Činnosti související s výrobou a dodávkou pitné vody Činnosti související s odváděním a čištěním odpadních vod Zákaznický servis související s provozováním vodovodů a kanalizací Každoročně je prováděn dozorový audit a jednou za tři roky audit recertifikační. V průběhu hospodářského roku provádějí interní auditoři interní audity na všech provozovaných lokalitách. Zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Společnost začleňuje do systému i nově provozované lokality, aby byly dosaženy odpovídající technické standardy. 21

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ INVESTICE V období 10/2013 až 09/2014 probíhala investiční činnost v souladu se střednědobým plánem a plánem financování obnovy. Celkem bylo proinvestováno 68,4 mil. Kč. V oblasti pitných vod byly realizovány akce sledující zlepšení kvality a dodávek pitné vody a obnovu stávajícího majetku společnosti. Mezi hlavní investiční akce v oblasti pitných vod patří dokončení rekonstrukce vodojemů ve Zdicích a Vráži. Byla zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci vodojemu Loděnice. Rekonstrukce vodovodních řadů byly částečně provedeny v Kublově, Hvozdci a v Berouně v Preislerově ulici. Celková rekonstrukce vodovodní sítě byla zahájena v obci Lhotka u Hořovic, kde je stavba koordinována s výstavbou kanalizace. V Broumech byl položen vodovodní přivaděč od nového zdroje. V Hořovicích v lokalitě Pod Nádražím byl rozšířen vodovod pro nový bytový komplex. V rámci péče o skupinový vodovod BKDZH byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci další stanice katodové ochrany. V oblasti odvádění a čištěni odpadních vod byla věnována největší pozornost technologickým objektům. Byla dokončena rekonstrukce ČOV Tmaň, kde byly kompletně rekonstruovány všechny technologické stupně. Na ČOV Beroun bylo kalové hospodářství doplněno zahuštěním přebytečného kalu. Tím bylo o polovinu redukováno zatížení amoniakálním dusíkem obsaženým v odsazené kalové vodě. Byla dokončena výstavba a rekonstrukce stoky H v Hořovicích, která je první investiční akcí směřující k omezení nátoku balastních vod na ČOV Hořovice. Prostředky ve výši 6,5 mil. Kč byly vynaloženy na obnovu a rozšíření vozového parku a strojního vybavení společnosti. Pro středisko kanalizací Beroun byl pořízen recyklační čistící vůz. Tato technika umožní efektivnější údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Pro zajištění plynulého provozu kanalizačních přečerpávacích stanic v době odstávek el. proudu byl pořízen dieselový záložní agregát. Důležitým prvkem v provozování vodárenské infrastruktury je vzdálený dohled a řídící systém. Jeho cílem je 22

23 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY zajistit okamžité informace o provozních stavech na jednotlivých objektech a sítích. Do centrálního dispečinku jsou postupně připojovány další vodárenské objekty - vodojemy, čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Nejvýznamnější investiční akce tis. Kč Hořovice - Stoka H Zdice - VDJ - rekonstrukce Tmaň - rekonstrukce ČOV Beroun - ČOV - intenzifikace 1. etapa - Kalové hospodářství Lhotka - rekonstrukce vodovodu Vráž - rekonstrukce VDJ Nižbor - VDJ + ATS - rekonstrukce vystrojení Vráž - VDJ - sanace stropů Kublov - Chaloupky - rekonstrukce vodovodu 710 Nižbor kanalizační ČS - doplnění ASŘ 706 Dieselový záložní agregát 590 Broumy - obnovení vodních zdrojů 575 Beroun - ČOV - náhrada za vypořádání podílového spoluvlastnictví * 573 Beroun, ul. Mostníkovská - rekonstr. garáže provozu kanalizací a přístřeškového skladu 571 Hořovice - Pod nádražím - vodovod 544 Komárov - Záskalská - rekonstrukce armaturních uzlů

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ PERSONÁLNÍ OBLAST, BOZP Cíle stanovené představenstvem společnosti v souladu se schváleným plánem se staly základem pro další rozvoj v personální oblasti. Docházelo průběžně k personální obměně a změnám v profesní struktuře. Tyto změny znamenaly i vyšší sociální náklady. Získávání nových lokalit do provozování znamenalo i operativní řešení personálního obsazení. Nastupovali zaměstnanci s vyšší odbornou erudicí nutnou k výkonu odborných činností, které společnost zajišťuje. V rámci Evropského sociálního fondu v ČR se v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizačně zajišťovaného garantem SOVAK uskutečnila závěrečná etapa vzdělávání. V souladu s novou legislativou bylo zajišťováno vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních tématech. Současně probíhalo i zvyšování kvalifikace ve formě, MBA studia. Společnost poskytovala za podmínek stanovených kolektivní smlouvou penzijní připojištění, na které bylo za období 10/ /2014 vyplaceno tis. Kč. Mezi významné a uskutečněné cíle společnosti patří i zajištění sociálního smíru. Průběžná celoroční jednání s cílem vzájemné informovanosti vedená mezi odborovou organizací a vedením společnosti vyústila v měsíci září k uzavření kolektivní smlouvy na další hospodářský rok. Výsledky práce lidských zdrojů společnosti dokladují samotné hospodářské výsledky společnosti. Počet zaměstnanců Hospodářský rok 2013/ / /2012 Počet zaměstnanců - pitná voda Počet zaměstnanců - odpadní voda Počet zaměstnanců - ostatní CELKEM

25 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Průměrný počet zaměstnanců / / / / /14 V hospodářském roce 2013/2014 byly plynule zabezpečovány všechny činnosti spojené se systémem BOZP a PO. Jednalo se zejména o pravidelné kontroly a revize vyhrazených technických zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů, vstupní, opakovaná i odborná školení zaměstnanců, zdravotní prohlídky zaměstnanců, namátkové kontroly pracovišť a zaměstnanců. Proběhly pravidelné roční prověrky bezpečnosti ochrany zdraví při práci a byla zavedena nová legislativa do systému řízení BOZP. Aplikací integrovaného systému řízení dle standardů ISO se neustále zlepšuje kontrola a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i přístup vedoucích zaměstnanců k této problematice. Bezpečnosti práce je u společnosti věnovaná trvalá pozornost. V tomto období se ve společnosti nestal žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. 25

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, představenstvo vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý hospodářský rok. Společnost splnila rozhodující ukazatele plánu, jako jsou zisk před zdaněním, kvalita dodávané pitné vody a vypouštění odpadních vod v souladu se zákonem. Důraz byl kladen na dodržení výše investic, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a optimalizaci personálních nákladů. provozování v obci Velké Přílepy, které nahradilo ukončení dodávek vody předané pro město Rudná. Společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na Berounsku, Hořovicku, v oblasti Praha Západ a na Příbramsku. Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou je z 82 obcí. Odvádění odpadních vod je zajištěno pro obyvatel ze 46 obcí. I v tomto hospodářském roce se příznivě rozvíjela podnikatelská aktivita společnosti při přípravě a realizaci vodohospodářských projektů obcí a měst. Díky tomu se podařilo uzavřít nové smluvní vztahy a získat do provozování další lokality. Pro společnost bylo důležité získání Základní jmění společnosti k 30. září 2014 činí tis. Kč. Celkový stav vlastního kapitálu k témuž datu dosáhl výše tis. Kč. Celkový objem aktiv společnosti k datu ukončení účetního období činí tis. Kč. Tržby a výnosy za účetní období jsou ve výši tis. Kč. 26

27 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Výsledek hospodaření - zisk před zdaněním za účetní období je tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění, k rozdělení činí tis. Kč. V průběhu hospodářského roku bylo zajištěno optimální nakládání s finančními zdroji. K zajištění finanční stability přispělo zavedení cashpoolingu, který využívá volné disponibilní zdroje ve skupině Voda. K 30. září 2014 činily krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů tis. Kč. Z těchto pak tis. Kč tvoří pohledávky po lhůtě splatnosti. K méně bonitním pohledávkám byly vytvořeny v souladu se stanoviskem auditora opravné položky ve výši tis. Kč. Problematice pohledávek věnovalo představenstvo, dozorčí rada i výkonné vedení trvalou a soustavnou pozornost. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21. ledna 2014 bylo provedeno vyplacení dividendy ve výši Kč, tj. 29 Kč před zdaněním na 1 akcii. Společnost vlastní vodohospodářský majetek ve výši tis Kč v zůstatkové hodnotě (hodnota dle IFRS tis. Kč). Na investice společnost v uplynulém roce vynaložila částku tis. Kč. Na opravy a udržování hmotného a nehmotného majetku společnost vynaložila celkem tis. Kč, z toho pak na dodavatelské opravy tis. Kč. Rozhodující část finančních prostředků směřovala v souladu s plánem obnovy do vodohospodářského majetku společnosti. 27

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Společnost vlastní nebo provozuje celkem 13 úpraven pitné vody, z toho 1 vlastní a 79 vodojemů, z toho 42 vlastních. Provozováno je 40 čistíren odpadních vod, z toho 9 vlastních. nejen z odpisů hmotného majetku, které jsou nedostačující, ale i ze zisku a pomocí úvěrů. Velká pozornost byla věnována ztrátám vody v trubní síti a opatřením vedoucím k jejich snižování. Rozhodující podíl pitné vody určené pro dodávku našim zákazníkům nakoupila společnost od Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. Z celkového množství vody k realizaci tis. m³ jsme nakoupili tis. m³. Dodávka vody předané od PVK, a. s. je zajišťována na základě dlouhodobé smlouvy, která upravuje způsob stanovení a projednání cen a kvalitu dodávané vody do skupinového vodovodu. Zbývající objem nakupované pitné vody (257 tis. m³) byl převzat od jiných dodavatelů. Celkový podíl nakoupené vody je 67,8%. Ve vlastních a ve smluvně provozovaných zdrojích bylo vyrobeno tis. m³. Zásobování pitnou vodou i odkanalizování probíhalo po celé období bez vážnějších problémů. Představenstvo se zaměřovalo na plnění plánovaných hospodářských ukazatelů. Průběžně se zabývalo problematikou obnovy vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví společnosti. Získávání potřebných finančních zdrojů pro obnovu majetku tvoří významnou položku v cenové politice společnosti. Zdroje musí být tvořeny Považujeme za velmi důležitou dobrou dlouhodobou spolupráci vedení společnosti s městy a obcemi, která vychází z uzavřené akcionářské dohody hlavních akcionářů. Od té se odvíjí i další spolupráce s municipalitami v celé oblasti působnosti. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Návrh předpokládá vyplacení dividendy. Zbývající část zisku, včetně rezervního fondu, bude převedena na nerozdělený zisk minulých let, který pomůže zajistit finanční stabilitu společnosti. Dosažené provozní a finanční výsledky uplynulého hospodářského roku prokázaly, že společnost je dobře a odborně řízena a udržuje si svoji stabilní pozici na vodohospodářském trhu. Představenstvo vyslovuje akcionářům, výkonnému vedení i zaměstnancům společnosti poděkování za splnění stanovených hospodářských cílů. V Berouně dne Představenstvo společnosti 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 15 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 17 6. ZPRÁVY ŘÍDICÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 18 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13. Obsah výroční zprávy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 Obsah výroční zprávy 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 9 4. INVESTICE 14 5. PERSONÁLNÍ OBLAST 16 6. ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 17 7. ZPRÁVA AUDITORA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Obsah. Profil společnosti 3

Obsah. Profil společnosti 3 2014 Výroční zpáva Obsah 01. Profil společnosti 02. Ohlédnutí za rokem 2014 03. Zpráva představenstva 04. Zpráva dozorčí rady 05. Zpráva nezávislého auditora 06. Účetní závěrka rok 2014 07. Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více