2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok říjen 2013 až září 2014 ve společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Společnost je součástí koncernu ENERGIE AG Oberösterreich, který patří mezi největší provozovatele infrastruktury v Rakousku. V současné době je i jedním z nejvýznamnějších provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v České republice. Pro společnost je důležité zajistit vytváření finančních prostředků pro financování plánu obnovy vodohospodářského majetku. Tato problematika je pro společnost strategicky a dlouhodobě důležitá a v konečném důsledku výrazně ovlivňuje cenu vodného a stočného. Za uplynulý hospodářský rok bylo celkem proinvestováno 68,4 mil. Kč do rekonstrukcí a modernizací vodohospodářského majetku. V rámci skupiny Voda se společnosti dostává významné podpory v oblasti technicko provozní a využití synergických efektů. Zavedený cashpooling využívá volné disponibilní zdroje ve skupině a přispívá k zajištění finanční stability provozního a investičního financování. Rok 2014 byl pro společnost významný tím, že uplynulo dvacet let od založení akciové společnosti. Akcionáři společnosti se staly především obce a města v bývalém okrese Beroun, které vložily do společnosti svůj vodohospodářský majetek. Dále se pak držiteli akcií stali drobní 4

5 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY akcionáři, kteří je získali v kuponové privatizaci. Dohodou akcionářských měst a obcí získala majoritní podíl 59 % společnost ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Všem našim akcionářům, zástupcům municipalit v regionu a zaměstnancům bych chtěla poděkovat za vynikající spolupráci a vzájemnou podporu. Vzájemná dlouhodobě dobrá spolupráce mezi majoritním akcionářem a největšími akcionářskými městy vyústila k uzavření Akcionářské dohody na další desetileté období. Tato dohoda umožňuje hlavním akcionářským městům aktivně se podílet na cenové politice společnosti. V Berouně dne Závěrem mi dovolte, abych Vás ujistila, že je naší prioritou patřit i v budoucnu mezi profesionálně zdatné a spolehlivé partnery a pomáhat městům a obcím při přípravě nových vodohospodářských investic a následně při jejich provozování. Ing. Eva Krocová Předsedkyně představenstva 5

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Sídlo společnosti: Beroun, Mostníkovská 255, PSČ Datum vzniku: Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Hlavní předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací Základní kapitál: tis. Kč 6

7 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Založení společnosti: Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 3. prosince Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze 1, v oddíle B, vložce 2378, ke dni 1. ledna Struktura akcií v nominální hodnotě Kč akcie na jméno akcie na majitele ks ks Přehled hlavních akcionářů ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. Město Beroun Město Hořovice Město Králův Dvůr Město Zdice Město Žebrák 59,17 % 10,48 % 10,19 % 3,28 % 2,26 % 0,58 % Jmenovaní uzavřeli dohodu o jednání ve shodě a jejich podíl na hlasovacích právech je 85,96 %. Práva spojená s vlastnictvím akcií vyplývají především z příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Ve stanovách společnosti jsou uvedena konkrétní práva akcionářů. 7

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel společnosti Strategie Manager pro ISŘ Technický ředitel Provozní ředitel Zákaznické služby Ekonomický úsek KAM Klíčoví zákazníci Vodovody Beroun Zákaznická centra Sekretariát ŘDT Technický úsek Kanalizace a ČOV Beroun Odečty Personální oddělení Technolog/ vodohospodář Středisko Hořovice Nákup a správa majetku VS Beroun Dispečink Informační technologie Středisko Mníšecko Bezpečnostní technik Středisko Březnicko 8

9 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Představenstvo Složení představenstva k Ing. Eva Krocová, předseda představenstva Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, místopředseda představenstva Patrik Brodan, BBA, místopředseda představenstva Ing. Ladislav Kazda, člen představenstva Petr Vychodil, člen představenstva Ing. Vladimír Dillinger, člen představenstva Ing. Ivan Kafka, MBA, člen představenstva Dozorčí rada Složení dozorčí rady k Ing. Martin Kalač, předseda dozorčí rady Naděžda Fritschová, místopředseda dozorčí rady Mgr. Daniel Havlík, člen dozorčí rady Ivana Rabochová, člen dozorčí rady Petr Frei, člen dozorčí rady Ing. Roman Badin, člen dozorčí rady 9

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROZVAHA (v tis. Kč) 2013/ / /12 AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.III Dlouhodobý finanční majetek C.I Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C. IV Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení PASIVA A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy tvořené ze zisku A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.V Výsledek hospodaření za účetní období B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení

11 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Tržby za vodné Tržby za stočné Ostatní provozní tržby a výnosy Finanční výnosy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč) 2013/ / /12 Výkonová spotřeba Personální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmů NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2013/ / /12 (v tis. Kč)

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZPRÁVA O ČINNOSTI 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU PITNÁ VODA (stav k) Délka vodovodní sítě (km) Počet vodovodních přípojek Počet úpraven vody Kapacita úpraven vod (l/s) Počet vodovodních čerpacích stanic Počet vodojemů Celkový objem vodojemů (m³)

13 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY ODPADNÍ VODA (stav k) Délka kanalizační sítě (km) Počet kanalizačních přípojek Počet kanalizačních čerpacích stanic Počet čistíren odpadních vod Kapacita ČOV (m³/den) Kapacita ČOV (EO)

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY Společnost zásobovala na konci uplynulého hospodářského roku téměř 90 tis. obyvatel. Došlo k rozšíření provozované oblasti o vodovodní systém obce Velké Přílepy. V oblasti výroby, resp. nákupu vody se projevilo dokončení výstavby vodovodního přivaděče z Prahy do Rudné. Město Rudná bylo zásobované ze skupinového vodovodu BKDZH formou vody předané. Po dokončení vlastního paralelního potrubí byl odběr vody ze skupinového vodovodu ukončen. Vzhledem k tomu, že téměř 62 % vody k realizaci je voda nakupovaná od PVK, a. s. a dopravovaná na Berounsko skupinovým vodovodem BKDZH, je nutné věnovat tomuto páteřnímu řadu náležitou pozornost. Byla připravena projektová dokumentace na rekonstrukci další stanice katodové ochrany. Jedná se o stanici v Kotopekách. Katodová ochrana je důležitým prvkem ochrany ocelového potrubí, která zabraňuje korozi potrubí vlivem bludných elektrických proudů v okolní zemině. Společnost se s velkým důrazem věnuje snižování objemu nefakturované vody a snižování ztrát vody z potrubí. Procento ztrát vody v síti se tak podařilo i přes rozšiřující se provozovanou infrastrukturu udržet na hodnotě 18,61 %, což je pod republikovým průměrem. Zásobování pitnou vodou bylo zajišťováno plynule bez větších a zásadních omezení dodávek vody spotřebitelům. Odstraňování poruch a havárií bylo řešeno tak, aby dopady odstávek vody byly pro odběratele minimalizovány. V rámci snižování ztrát vody v trubní síti společnost pokračovala v soustavném doplňování sítě o úsekové měření včetně přenosů dat na dispečink. Příkladem jsou vodovody v Berouně, Hořovicích, Králově Dvoře či ve Zdicích, kde je spotřebiště rozdělováno na měrné oblasti. Informace z měřených míst usnadňují a zrychlují lokalizaci a dohledání poruch na základě vyhodnocování nátoků do jednotlivých měřených zón. 14

15 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s pitnou vodou (v tis. m³) Voda vyrobená Voda převzatá Voda předaná Voda určená k realizaci Voda fakturovaná Voda nefakturovaná Ztráty vody v trubní síti (%) 18,61 18,45 22,71 Voda fakturovaná pitná celkem (v tis. m ³ ) / / / / /14 Počet zásobovaných obyvatel / / / / /14 15

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Společnost zajišťuje odvádění a likvidaci splaškových a dešťových vod pro více než 64 tis. obyvatel. Všechny kanalizační sítě jsou ukončeny čistírnami odpadních vod. V současné době společnost provozuje 40 ČOV. Na kanalizaci bylo nově připojeno odběratelů. Nárůst byl způsoben uzavřením koncesní smlouvy na provozování kanalizace a ČOV v obci Velké Přílepy a obci Broumy. Množství čištěné odpadní vody nebylo ovlivněno žádnou mimořádnou událostí, jakou byly povodňové události z června To vedlo i k poklesu objemu nefakturované odpadní vody. V rámci provozu kanalizací došlo k rozšíření speciální čistící techniky o recyklační čistící vůz Elefant na podvozku Tatra. Tato technika umožní efektivnější údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Další technika je tvořena tlakovým čisticím vozem a třemi fekálními vozy, které zajišťují údržbu kanalizačních sítí a svoz kalů z malých ČOV k centrálnímu odvodnění na ČOV Beroun, Hořovice a Březnice. Fekální vozy jsou využívány i externími zákazníky k vývozu domovních jímek. Vozový park doplňuje na Berounsku pohotovostní vozidlo IVECO Daily vybavené kamerou pro základní diagnostiku potrubí, elektrickou bubnovou čističkou a soupravou pro tlakové proplachy menších profilů potrubí. Na středisku Hořovice působí podobné vozidlo na podvozku WV Crafter. Společnost k provozuje 56 přečerpávacích stanic odpadních vod na stokových sítích. Z důvodu neustálého navyšování jejich počtu je nutné provoz automatizovat. Postupně jsou čerpací stanice doplňovány moduly GPRS s přenosem dat na dispečink. Důležitým úkolem společnosti je zajistit řádné provozování vlastních ČOV. Zejména splňovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s vydanými rozhodnutími. To lze u některých lokalit zajistit jen rekonstrukcemi či modernizacemi technologií čistíren. Společnost zajišťuje pro obce a města zkušební provoz nových nebo rekonstruovaných ČOV a jejich přechod do trvalého provozu. V uplynulém období se jednalo o ČOV Broumy a ČOV Tmaň. 16

17 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s odpadní vodou (v tis. m³) Odpadní voda čištěná Odpadní voda odkanalizovaná (fakturovaná) z toho fakturovaná odpadní voda srážková Kaly produkované z ČOV v sušině (t) Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m ³ ) / / / / /14 Počet zásobovaných obyvatel / / / / /14 17

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ PROVOZY BŘEZNICKO, MNÍŠECKO A VS BEROUN Společnost od roku 2005 působí i mimo regionální území okresu Beroun. Provozní střediska Březnice a Mníšecko tvoří samostatný provoz Vodárenská společnost Beroun, s. r. o. V těchto lokalitách působí společnost jako provozovatel vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví měst a obcí. Středisko Březnice provozuje majetek města Březnice a obcí Bubovice, Dolní Hbity, Tochovice, Kotenčice a Hvožďany. Středisko Mníšecko provozuje majetek Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a obcí Nová Ves pod Pleší, Čisovice, Zahořany, Kytín, Řitka a Jíloviště. vlastní zákaznické centrum pro zjednodušení komunikace se zákazníky. Společnost se aktivně zapojuje do plánování investic obcí. V rámci této aktivity se podařilo prosadit několik důležitých změn, které do budoucna přinesou snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu. Společně se Svazkem obcí VOK Mníšek se společnost aktivně podílí na zajištění přívodu vody do této lokality. V současné době probíhá výstavba nového přivaděče vody ze Zbraslavi do Mníšku pod Brdy. Stavba by měla být dokončena nejpozději do září Na provozovatele přivaděče bude vypsáno výběrové řízení. V těchto lokalitách společnost provozuje celkem 8 úpraven vody a 11 čistíren odpadních vod. Obě střediska mají Uskutečnění záměru vyřeší pro celou lokalitu Mníšecka problém s nedostatkem vody a s její kvalitou. 18

19 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.5. KVALITA VODY Pitná voda Ve sledovaném období byla dodávka pitné vody kvalitativně velmi stabilní, v souladu s limity danými platnou legislativou. Pro lepší orientaci zákazníků byla upravena grafická podoba informace o kvalitě a tvrdosti vody na webových stánkách společnosti a tyto informace jsou pravidelně aktualizovány. Drobné lokální výkyvy související s kvalitou vody jsou řešeny individuálně provozními zásahy. Do provozování byla zařazena nově provozovaná lokalita Velké Přílepy. Zde je pitná voda dopravovaná přivaděčem z hlavního města Prahy. V lokalitě Mníšecko, obec Řitka jsou stále mírně zvýšeny koncentrace niklu. Obec počítá do budoucna s napojením na nový přivaděč ze Zbraslavi. Pitná voda 2013/ / /12 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00 % 100,00 % 99,77 % % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00 99,75 99,50 99,25 99, / / / / /14 19

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Odpadní voda Kvalita vypouštěných odpadních vod je stále více sledována orgány státní správy. Z tohoto důvodu jsme se v hodnoceném období soustředili na stabilizaci provozů čistíren odpadních vod. Především zimní výkyvy teplot ovlivňují celý biologický proces čištění a tím i kvalitu vypouštěných odpadních vod. Důležité je optimalizovat chod čistíren tak, aby automaticky na tyto změny pružně reagoval. Velmi se osvědčil nový systém řízení na ČOV Hořovice, kdy hlavní dodávka kyslíku je řízena od aktuálních koncentrací forem dusíků v biologickém tanku. Stejný princip řízení byl také zaveden na ČOV Beroun. V obci Tmaň byla úspěšně dokončena rekonstrukce ČOV. Rekonstrukcí došlo k výrazné úspoře provozních nákladů. V obci Broumy byla čistírna uvedena to trvalého provozu. V lokalitě Řitka, kde je čistírna trvale na horní hranici svých provozních možností, bylo investováno do rekonstrukce kalojemu a úpravy hlavní pracovní linky. V dalším období je však nutné připravit kompletní intenzifikace. Velmi podobná situace je na ČOV Nučice. Pro obec Hostomice byla schválena dotace na výstavbu nové ČOV Radouš. Současný stav ČOV Hostomice je již na hranici provozuschopnosti. Ve spolupráci s projektanty z Vodohospo dářského podniku v Plzni intenzivně probíhá příprava na kompletní rekonstrukci objektu hrubého předčištění, česlí a dešťové zdrže na ČOV Beroun. Nově bylo zahájeno provozování ČOV Velké Přílepy, kde nyní probíhá rozsáhlá intenzifikace. Čistírna bude mít na jejím konci kapacitu EO. Odpadní voda 2013/ / /12 Celkový počet vzorků Počet nevyhovujících vzorků % vyhovujících rozborů 100,00 % 100,00 % 99,37 % % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 100,00 99,75 99,50 99,25 99, / / / / /14 20

21 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.6. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost se řídí Politikou integrovaného systému managementu QMS, EMS a BOZP. Od roku 2008 je držitelem certifikátů pro níže uvedené systémy: Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 Společnost vyvíjí činnost vedoucí ke zmírnění dopadů na životní prostředí. Pro každý hospodářský rok jsou stanovovány programy a cíle. Hodnocena je kvalita pitné a odpadní vody, ztráty vody v trubní síti, nárůst počtu napojených obyvatel a kvalita dodavatelských služeb. Pro společnost je pozitivní, že bylo dosaženo výrazného zlepšení v rychlosti vyřizování stížností a reklamací. Všechny tři systémy jsou certifikovány pro následující oblasti činnosti: Provozování vodárenských a kanalizačních systémů Činnosti související s výrobou a dodávkou pitné vody Činnosti související s odváděním a čištěním odpadních vod Zákaznický servis související s provozováním vodovodů a kanalizací Každoročně je prováděn dozorový audit a jednou za tři roky audit recertifikační. V průběhu hospodářského roku provádějí interní auditoři interní audity na všech provozovaných lokalitách. Zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Společnost začleňuje do systému i nově provozované lokality, aby byly dosaženy odpovídající technické standardy. 21

22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ INVESTICE V období 10/2013 až 09/2014 probíhala investiční činnost v souladu se střednědobým plánem a plánem financování obnovy. Celkem bylo proinvestováno 68,4 mil. Kč. V oblasti pitných vod byly realizovány akce sledující zlepšení kvality a dodávek pitné vody a obnovu stávajícího majetku společnosti. Mezi hlavní investiční akce v oblasti pitných vod patří dokončení rekonstrukce vodojemů ve Zdicích a Vráži. Byla zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci vodojemu Loděnice. Rekonstrukce vodovodních řadů byly částečně provedeny v Kublově, Hvozdci a v Berouně v Preislerově ulici. Celková rekonstrukce vodovodní sítě byla zahájena v obci Lhotka u Hořovic, kde je stavba koordinována s výstavbou kanalizace. V Broumech byl položen vodovodní přivaděč od nového zdroje. V Hořovicích v lokalitě Pod Nádražím byl rozšířen vodovod pro nový bytový komplex. V rámci péče o skupinový vodovod BKDZH byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci další stanice katodové ochrany. V oblasti odvádění a čištěni odpadních vod byla věnována největší pozornost technologickým objektům. Byla dokončena rekonstrukce ČOV Tmaň, kde byly kompletně rekonstruovány všechny technologické stupně. Na ČOV Beroun bylo kalové hospodářství doplněno zahuštěním přebytečného kalu. Tím bylo o polovinu redukováno zatížení amoniakálním dusíkem obsaženým v odsazené kalové vodě. Byla dokončena výstavba a rekonstrukce stoky H v Hořovicích, která je první investiční akcí směřující k omezení nátoku balastních vod na ČOV Hořovice. Prostředky ve výši 6,5 mil. Kč byly vynaloženy na obnovu a rozšíření vozového parku a strojního vybavení společnosti. Pro středisko kanalizací Beroun byl pořízen recyklační čistící vůz. Tato technika umožní efektivnější údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Pro zajištění plynulého provozu kanalizačních přečerpávacích stanic v době odstávek el. proudu byl pořízen dieselový záložní agregát. Důležitým prvkem v provozování vodárenské infrastruktury je vzdálený dohled a řídící systém. Jeho cílem je 22

23 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY zajistit okamžité informace o provozních stavech na jednotlivých objektech a sítích. Do centrálního dispečinku jsou postupně připojovány další vodárenské objekty - vodojemy, čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Nejvýznamnější investiční akce tis. Kč Hořovice - Stoka H Zdice - VDJ - rekonstrukce Tmaň - rekonstrukce ČOV Beroun - ČOV - intenzifikace 1. etapa - Kalové hospodářství Lhotka - rekonstrukce vodovodu Vráž - rekonstrukce VDJ Nižbor - VDJ + ATS - rekonstrukce vystrojení Vráž - VDJ - sanace stropů Kublov - Chaloupky - rekonstrukce vodovodu 710 Nižbor kanalizační ČS - doplnění ASŘ 706 Dieselový záložní agregát 590 Broumy - obnovení vodních zdrojů 575 Beroun - ČOV - náhrada za vypořádání podílového spoluvlastnictví * 573 Beroun, ul. Mostníkovská - rekonstr. garáže provozu kanalizací a přístřeškového skladu 571 Hořovice - Pod nádražím - vodovod 544 Komárov - Záskalská - rekonstrukce armaturních uzlů

24 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ PERSONÁLNÍ OBLAST, BOZP Cíle stanovené představenstvem společnosti v souladu se schváleným plánem se staly základem pro další rozvoj v personální oblasti. Docházelo průběžně k personální obměně a změnám v profesní struktuře. Tyto změny znamenaly i vyšší sociální náklady. Získávání nových lokalit do provozování znamenalo i operativní řešení personálního obsazení. Nastupovali zaměstnanci s vyšší odbornou erudicí nutnou k výkonu odborných činností, které společnost zajišťuje. V rámci Evropského sociálního fondu v ČR se v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost organizačně zajišťovaného garantem SOVAK uskutečnila závěrečná etapa vzdělávání. V souladu s novou legislativou bylo zajišťováno vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních tématech. Současně probíhalo i zvyšování kvalifikace ve formě, MBA studia. Společnost poskytovala za podmínek stanovených kolektivní smlouvou penzijní připojištění, na které bylo za období 10/ /2014 vyplaceno tis. Kč. Mezi významné a uskutečněné cíle společnosti patří i zajištění sociálního smíru. Průběžná celoroční jednání s cílem vzájemné informovanosti vedená mezi odborovou organizací a vedením společnosti vyústila v měsíci září k uzavření kolektivní smlouvy na další hospodářský rok. Výsledky práce lidských zdrojů společnosti dokladují samotné hospodářské výsledky společnosti. Počet zaměstnanců Hospodářský rok 2013/ / /2012 Počet zaměstnanců - pitná voda Počet zaměstnanců - odpadní voda Počet zaměstnanců - ostatní CELKEM

25 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Průměrný počet zaměstnanců / / / / /14 V hospodářském roce 2013/2014 byly plynule zabezpečovány všechny činnosti spojené se systémem BOZP a PO. Jednalo se zejména o pravidelné kontroly a revize vyhrazených technických zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů, vstupní, opakovaná i odborná školení zaměstnanců, zdravotní prohlídky zaměstnanců, namátkové kontroly pracovišť a zaměstnanců. Proběhly pravidelné roční prověrky bezpečnosti ochrany zdraví při práci a byla zavedena nová legislativa do systému řízení BOZP. Aplikací integrovaného systému řízení dle standardů ISO se neustále zlepšuje kontrola a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i přístup vedoucích zaměstnanců k této problematice. Bezpečnosti práce je u společnosti věnovaná trvalá pozornost. V tomto období se ve společnosti nestal žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. 25

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, představenstvo vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za uplynulý hospodářský rok. Společnost splnila rozhodující ukazatele plánu, jako jsou zisk před zdaněním, kvalita dodávané pitné vody a vypouštění odpadních vod v souladu se zákonem. Důraz byl kladen na dodržení výše investic, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a optimalizaci personálních nákladů. provozování v obci Velké Přílepy, které nahradilo ukončení dodávek vody předané pro město Rudná. Společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na Berounsku, Hořovicku, v oblasti Praha Západ a na Příbramsku. Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou je z 82 obcí. Odvádění odpadních vod je zajištěno pro obyvatel ze 46 obcí. I v tomto hospodářském roce se příznivě rozvíjela podnikatelská aktivita společnosti při přípravě a realizaci vodohospodářských projektů obcí a měst. Díky tomu se podařilo uzavřít nové smluvní vztahy a získat do provozování další lokality. Pro společnost bylo důležité získání Základní jmění společnosti k 30. září 2014 činí tis. Kč. Celkový stav vlastního kapitálu k témuž datu dosáhl výše tis. Kč. Celkový objem aktiv společnosti k datu ukončení účetního období činí tis. Kč. Tržby a výnosy za účetní období jsou ve výši tis. Kč. 26

27 ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Výsledek hospodaření - zisk před zdaněním za účetní období je tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění, k rozdělení činí tis. Kč. V průběhu hospodářského roku bylo zajištěno optimální nakládání s finančními zdroji. K zajištění finanční stability přispělo zavedení cashpoolingu, který využívá volné disponibilní zdroje ve skupině Voda. K 30. září 2014 činily krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů tis. Kč. Z těchto pak tis. Kč tvoří pohledávky po lhůtě splatnosti. K méně bonitním pohledávkám byly vytvořeny v souladu se stanoviskem auditora opravné položky ve výši tis. Kč. Problematice pohledávek věnovalo představenstvo, dozorčí rada i výkonné vedení trvalou a soustavnou pozornost. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21. ledna 2014 bylo provedeno vyplacení dividendy ve výši Kč, tj. 29 Kč před zdaněním na 1 akcii. Společnost vlastní vodohospodářský majetek ve výši tis Kč v zůstatkové hodnotě (hodnota dle IFRS tis. Kč). Na investice společnost v uplynulém roce vynaložila částku tis. Kč. Na opravy a udržování hmotného a nehmotného majetku společnost vynaložila celkem tis. Kč, z toho pak na dodavatelské opravy tis. Kč. Rozhodující část finančních prostředků směřovala v souladu s plánem obnovy do vodohospodářského majetku společnosti. 27

28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Společnost vlastní nebo provozuje celkem 13 úpraven pitné vody, z toho 1 vlastní a 79 vodojemů, z toho 42 vlastních. Provozováno je 40 čistíren odpadních vod, z toho 9 vlastních. nejen z odpisů hmotného majetku, které jsou nedostačující, ale i ze zisku a pomocí úvěrů. Velká pozornost byla věnována ztrátám vody v trubní síti a opatřením vedoucím k jejich snižování. Rozhodující podíl pitné vody určené pro dodávku našim zákazníkům nakoupila společnost od Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. Z celkového množství vody k realizaci tis. m³ jsme nakoupili tis. m³. Dodávka vody předané od PVK, a. s. je zajišťována na základě dlouhodobé smlouvy, která upravuje způsob stanovení a projednání cen a kvalitu dodávané vody do skupinového vodovodu. Zbývající objem nakupované pitné vody (257 tis. m³) byl převzat od jiných dodavatelů. Celkový podíl nakoupené vody je 67,8%. Ve vlastních a ve smluvně provozovaných zdrojích bylo vyrobeno tis. m³. Zásobování pitnou vodou i odkanalizování probíhalo po celé období bez vážnějších problémů. Představenstvo se zaměřovalo na plnění plánovaných hospodářských ukazatelů. Průběžně se zabývalo problematikou obnovy vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví společnosti. Získávání potřebných finančních zdrojů pro obnovu majetku tvoří významnou položku v cenové politice společnosti. Zdroje musí být tvořeny Považujeme za velmi důležitou dobrou dlouhodobou spolupráci vedení společnosti s městy a obcemi, která vychází z uzavřené akcionářské dohody hlavních akcionářů. Od té se odvíjí i další spolupráce s municipalitami v celé oblasti působnosti. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. Návrh předpokládá vyplacení dividendy. Zbývající část zisku, včetně rezervního fondu, bude převedena na nerozdělený zisk minulých let, který pomůže zajistit finanční stabilitu společnosti. Dosažené provozní a finanční výsledky uplynulého hospodářského roku prokázaly, že společnost je dobře a odborně řízena a udržuje si svoji stabilní pozici na vodohospodářském trhu. Představenstvo vyslovuje akcionářům, výkonnému vedení i zaměstnancům společnosti poděkování za splnění stanovených hospodářských cílů. V Berouně dne Představenstvo společnosti 28

2 0 1 4 / 1 5 VÝROČNÍ. www.vakberoun.cz

2 0 1 4 / 1 5 VÝROČNÍ. www.vakberoun.cz 2 0 1 4 / 1 5 VÝROČNÍ Z P R Á V A www.vakberoun.cz OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zprávy řídících a dozorčích orgánů 07 Zpráva auditora 08 Přílohy 4

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více