EMC PRODUCT CATALOGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMC PRODUCT CATALOGUE"

Transkript

1 EMC EMC PRODUCT CATALOGUE SEALING SOLUTIONS FOR EMC APICATIONS EN PT EMC Product catalogue Katalog produktů EMC Katalog produktów EMC Catálogo de produto EMC We Seal Your World

2

3 Roxtec product catalogues EN This product catalogue contains our range of standard EMC solutions for protection against electromagnetic interference and for electrical safety. There are two other Roxtec catalogues available, one presenting our standard products, except for our standard Ex and EMC solutions, and another highlighting our Ex certified products. If you need help finding a cable or pipe sealing solution that fits into your design or structure, please contact your local Roxtec supplier or send an to for guidance. PT Este catálogo de produto contém nossas soluções EMC padrão para proteção contra interferência eletromagnética e para segurança elétrica. Há outros dois catálogos Roxtec disponíveis, um apresentando nossos produtos padrão, exceto soluções Ex e EMC, e o outro destacando nossos produtos certificados Ex. Se você precisar de ajuda para encontrar uma solução de vedação de cabos ou tubos que se encaixem em seu projeto ou estrutura, por favor contate seu fornecedor local Roxtec ou envie um para para orientações. Tento produktový katalog obsahuje naši nabídku standardních řešení EMC pro ochranu proti elektromagnetickému rušení a zajištění bezpečnosti elektrických zařízení. K dispozici jsou další dva katalogy produktů Roxtec. Jeden představuje naše standardní produkty kromě standardních řešení Ex a EMC, a druhý obsahuje naše produkty s certifikací Ex. Potřebujete-li pomoci s nalezením těsnicího řešení pro kabely nebo trubky, kteréje vhodné pro vaši konstrukci či projekt, kontaktujte svého místního dodavatele produktů Roxtec nebo pošlete na adresu Niniejszy katalog produktów zawiera zbiór naszych standardowych rozwiązań EMC w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego. Dostępne są również dwa inne katalogi Roxtec, jeden przedstawiający nasze standardowe produkty bez rozwiązań Ex i EMC oraz drugi prezentujący nasze certyfikowane produkty w wersji Ex. Jeżeli potrzebna będzie pomoc w znalezieniu rozwiązań uszczelniających przejścia kablowe lub rurowe odpowiednie do konkretnego projektu lub konstrukcji, wówczas prosimy o kontakt z miejscowym dostawcą produktów Roxtec lub w celu uzyskania dalszych informacji przesłać na adres

4

5 ROXTEC EMC SEALING SOLUTIONS EN Roxtec EMC sealing solutions 10 Roxtec frames and seals Definitions 12 EMC frame selection guide 35 Certified protection 16 Frames for EMC applications 36 Roxtec EMC sealing systems Roxtec EMC sealing solutions performance Roxtec rectangular frames Selection of EMC sealing system 21 S frame 37 EMC sealing system selection guide 22 SF frame 43 G frame 47 Roxtec modules GH BG frame 51 RM BG B module 23 GH BG FL 100 frame 54 RM BG module 24 B frame 59 RM BG B solid compensation module 25 CF 8 EMC frame 63 RM BG solid compensation module 25 CF 32 EMC frame 63 RM ES B module 26 CF 16 EMC frame 67 RM ES module 27 ComSeal EMC 70 RM ES B solid compensation module 28 RM ES solid compensation module 28 Roxtec round frames and seals RM PE B module 29 R EMC frame 74 RM PE module 30 RS EMC seal 78 RM PE B solid compensation module 31 Sleeves with/without flange 82 RM PE solid compensation module 31 Roxtec assembly parts CM BG B module 32 Wedge 85 CM BG B solid compensation module 32 Stayplate 88 CM ES module 33 Lubricant 90 CM ES solid compensation module 33 Assembly Gel 90 CM PE module 34 EMC Marking Tool 91 CM PE solid compensation module 34 Installation/disassembly tools 92 Gaskets 94 Roxtec Transit Designer 95 Installation guidelines 97 5

6 TĚSNÍCÍ SYSTEM ROXTEC EMC Těsnicí řešení EMC Roxtec 10 Rámy a těsnění Roxtec Definice 12 Průvodce výběrem rámu EMC 35 Certifikovaná ochrana 16 Rámy pro použití EMC 36 Těsnicí systémy Roxtec EMC Výkon těsnicích řešení Roxtec EMC Obdélníkové rámy Roxtec Výběr těsnicího systému EMC 21 Rám S 37 Průvodce výběrem těsnicího systému EMC 22 Rám SF 43 Rám G 47 Moduly Roxtec Rám GH BG 51 Modul RM BG B 23 Rám GH BG Modul RM BG 24 Rám B 59 Kompenzační modul RM BG B 25 Rám CF 8 EMC 63 Kompenzační modul RM BG 25 Rám CF 32 EMC 63 Modul RM ES B 26 Rám CF 16 EMC 67 Modul RM ES 27 ComSeal EMC 70 Kompenzační modul RM ES B 28 Kompenzační modul RM ES 28 Kruhové rámy a těsnění Roxtec Modul RM PE B 29 Rám R EMC 74 Modul RM PE 30 Těsnění RS EMC 78 Kompenzační modul RM PE B 31 Objímky s přírubou/bez příruby 82 Kompenzační modul RM PE 31 Součásti sestavy Roxtec Modul CM BG B 32 Klín 85 Kompenzační moduly CM BG B 32 Vymezovací destička 88 Modul CM ES 33 Lubrikant 90 Kompenzační moduly CM ES 33 Montážní gel 90 Modul CM PE 34 Značkovač EMC 91 Kompenzační moduly CM PE 34 Nástroje pro montáž/demontáž 92 Těsnění 94 Roxtec Transit Designer 95 Pokyny pro instalaci 97 6

7 ROZWIĄZANIA ROXTEC EMC Uszczelnienia Roxtec EMC 10 Ramy i uszczelnienia Roxtec Definicje 12 Przewodnik doboru ram w wykonaniu EMC 35 Certyfikowana ochrona 16 Ramy do zastosowań EMC 36 Uszczelnienia Roxtec w wersji EMC Charakterystyka uszczelnień Roxtec EMC Ramy prostokątne Roxtec Dobór systemu uszczelniającego EMC 21 Rama typu S 37 Przewodnik doboru systemu uszczelniającego EMC 22 Rama typu SF 43 Rama typu G 47 Moduły Roxtec Rama typu GH BG 51 Moduł RM BG B 23 Rama typu GH BG Moduł RM BG 24 Rama typu B 59 Pełny moduł kompensujący RM BG B 25 Rama typu CF 8 EMC 63 Pełny moduł kompensujący RM BG 25 Rama typu CF 32 EMC 63 Moduł RM ES B 26 Rama typu CF 16 EMC 67 Moduł RM ES 27 ComSeal EMC 70 Pełny moduł kompensujący RM ES B 28 Pełny moduł kompensujący RM ES 28 Okrągłe ramy i uszczelnienia Roxtec Moduł RM PE B 29 Rama typu R EMC 74 Moduł RM PE 30 Uszczelnienie typu RS EMC 78 Pełny moduł kompensujący RM PE B 31 Tuleje z kołnierzem/bez kołnierza 82 Pełny moduł kompensujący RM PE 31 Elementy montażowe Roxtec Moduł CM BG B 32 Klin 85 Pełny moduł kompensujący CM BG B 32 Przekładka 88 Moduł CM ES 33 Środek smarny 90 Pełny moduł kompensujący CM ES 33 Żel montażowy 90 Moduł CM PE 34 Narzędzie do znakowania kabli EMC 91 Pełny moduł kompensujący CM PE 34 Narzędzia instalacyjne/demontażowe 92 Uszczelki 94 Roxtec Transit Designer 95 Instrukcja instalacji 97 7

8 SOLUÇÕES DE VEDAÇÃO EMC DA ROXTEC PT Soluções de vedação EMC da Roxtec 10 Molduras e vedações Roxtec Definições 12 Guia de seleção de moldura EMC 35 Proteção certificada 16 Molduras para aplicações EMC 36 Sistemas de vedação EMC da Roxtec Desempenho das soluções de vedação EMC da Roxtec Molduras retangulares Roxtec Seleção do sistema de vedação EMC 21 Moldura S 37 Guia de seleção do sistema de vedação EMC 22 Moldura SF 43 Moldura G 47 Módulos Roxtec Moldura GH BG 51 Módulo RM BG B 23 Moldura GH BG FL Módulo RM BG 24 Moldura B 59 Módulo sólido de compensação RM BG B 25 Moldura CF 8 EMC 63 Módulo sólido de compensação RM BG 25 Moldura CF 32 EMC 63 Módulo RM ES B 26 Moldura CF 16 EMC 67 Módulo RM ES 27 ComSeal EMC 70 Módulo sólido de compensação RM ES B 28 Módulo sólido de compensação RM ES 28 Molduras e vedações redondas Roxtec Módulo RM PE B 29 Moldura R EMC 74 Módulo RM PE 30 Selo RS EMC 78 Módulo sólido de compensação RM PE B 31 Luvas com/sem flange 82 Módulo sólido de compensação RM PE 31 Peças para montagem Roxtec Módulo CM BG B 32 Cunha 85 Módulo sólido de compensação CM BG B 32 Placa de fixação 88 Módulo CM ES 33 Lubrificante 90 Módulo sólido de compensação CM ES 33 Gel de montagem 90 Módulo CM PE 34 Ferramenta de marcação EMC 91 Módulo sólido de compensação CM PE 34 Ferramentas de instalação/desmontagem 92 Gaxeta 94 Roxtec Transit Designer 95 Orientações de instalação 97 8

9

10 Roxtec EMC sealing solutions Těsnicí řešení Roxtec EMC Uszczelnienia Roxtec EMC Soluções de vedação EMC da Roxtec Roxtec S frame with ES modules for electromagnetic shielding. Rám Roxtec S s moduly ES pro elektromagnetické stínění Rama Roxtec S z modułami ES do ekranowania przed polami elektromagnetycznymi. Moldura Roxtec S com módulos ES para blindagem eletromagnética. Roxtec CF 32 BG B for bonding and grounding. Roxtec CF 32 BG B pro uzemění. Roxtec CF 32 BG B do łączenia i uziemiania Roxtec CF 32 BG B para ligação e aterramento. EN Roxtec cable and pipe seals ensure safety, efficiency and operational reliability. Our system protects life and assets against risks caused by, for example, fire, gas, water, dust, and pests and the EMC product family adds electrical safety and protection against electromagnetic interference and lightning strikes. The system is approved by all major classification societies and used in many industries and applications. Flexible and easy to use Our invention for adaptability, Multidiameter, is a solution based on sealing modules with removable layers. It allows for a perfect sealing, every time, regardless of the outside dimension of the cable or pipe. We also offer design services and installation training onsite, and we keep our solutions easily available wherever you operate. Two main product groups Frames, round seals and modules in product Group are mainly based on 60 mm (2.362") standard depth. They are used for sealing of cables and pipes in walls, floors, bulkheads and decks. Frames, seals and modules in product Group CM EMC are based on the depth of 30 or 40 mm (1.181"/1.575") and are used for cables in cabinets and enclosures. We can also provide customized sealing solutions for applications where the standard system does not fit directly. Kabelová a potrubní těsnění Roxtec zajišťují bezpečnost, efektivitu a spolehlivost provozu. Náš systém chrání život i majetek před riziky způsobenými například požárem, plynem, vodou, prachem a škůdci a rodina produktů EMC podporuje elektrickou bezpečnost zařízení a ochranu proti elektromagnetickému rušení a úderům blesků. Systém je schválen všemi významnými certifikačním společnostmi a používá se v mnoha odvětvích a oborech užití. Flexibilní a snadno použitelný Náš vynález zajišťující přizpůsobivost, Multidiameter je řešení založené na těsnicích modulech s odnímatelnými vrstvami. Umožňuje dokonalé utěsnění, a to kdykoli, bez ohledu na vnější rozměr kabelu nebo trubky. Nabízíme také projekční služby a školení zaměřené na instalaci přímo na pracovišti. Naše řešení jsou navíc snadno dostupná kdekoli působíte. Dvě hlavní skupiny produktů Rámy, kruhová těsnění a moduly ve skupině produktů většinou vycházejí ze standardní hloubky 60 mm. Používají se k těsnění kabelů a trubek ve zdech, podlahách, přepážkách a mezi patry. Rámy, těsnění a moduly ve skupině produktů CM EMC vycházejí z hloubky 30 nebo 40 mm a používají se k utěsnění kabelů ve skříních a rozvaděčích. Nabízíme také těsnicí řešení na míru pro použití v situacích, kde standardní systém.nevyhovuje. 10

11 Uszczelnienia przejść kablowych i rurowych Roxtec zapew - niają bezpieczeństwo, skuteczność oraz niezawodność eksploat acyjną. Nasz system chroni życie i mienie przed zagrożeniami, jak np. pożary, gaz, woda, pył oraz szkodniki a produkty w wykonaniu EMC dodatkowo gwarantują bezpieczeństwo elektryczne i ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz uderzeniami piorunów zatwierdzone przez wszystkie główne towarzystwa klasyfikacyjne. Elastyczny i łatwy w użytkowaniu Nasz produkt z technologią wielośrednicową Multidiameter jest rozwiązaniem opartym na modułach uszczelniających wyposażonych w zrywalne warstwy, zapewniając perfekcyjne uszczelnienie za każdym razem, bez względu na zewnętrzne wymiary kabla. Oferujemy również usługi projektowe i instalacyjne oraz szkolenia montażowe. Nasze rozwiązania są łatwo dostępne niezależnie od tego, gdzie mają być zainstalowane Dwie główne grupy produktów Ramy i uszczelnienia okrągłe oraz moduły z grupy oparte są na standardowej głębokości montażu wynoszącej 60 mm (2,362 ). Są one wykorzystywane do uszczelniania przejść rurowych i kablowych w ścianach, podłogach, grodziach i pokładach. Ramy, uszczelnienia i moduły w grupie CM EMC są oparte na głębokości montażu wynoszącej 30 lub 40 mm (1,181 /1,575 ) i są one wykorzystywane do uszczelniania przejść kablowych w szafach i obudowach. Dostarczamy również zindywidualizowane rozwiązania uszczelniające, nadające się do zastosowań w których bezpośrednio nie sprawdzają się rozwiązania standardowe. PT Vedações de cabos e tubos da Roxtec garantem segurança, eficiência e confiabilidade operacional. Nosso sistema protege vidas e ativos contra riscos causados, por exemplo, por fogo, gás, água, poeira e pragas - e a família de produtos EMC adiciona segurança elétrica e proteção contra interferência eletromagnética e quedas de raios. O sistema é aprovado por todas as principais sociedades classificadoras, e usado em muitas indústrias e aplicações. Flexível e fácil de usar Nossa invenção para adaptabilidade, Multidiâmetro, é uma solução baseada em módulos de vedação com camadas removíveis. Permite uma vedação perfeita, sempre, independentemente da dimensão externa do cabo ou tubo. Também oferecemos serviços de projetos e treinamento de instalação no local, e mantemos nossas soluções disponíveis - onde quer que você opere. Dois principais grupos de produtos Molduras, selos redondas e módulos no Grupo de produtos são principalmente baseados no padrão de 60 mm (2,362 pol) de profundidade. Eles são usados para a vedação de cabos e tubos em paredes, pisos, anteparas e convés. Molduras, selos e módulos no Grupo CM EMC de produtos, são baseados na profundidade de 30 ou 40 mm (1,181 pol/1,575 pol) e são usados para cabos em gabinetes e invólucros. Podemos também fornecer soluções personalizadas de vedações para aplicações onde o sistema padrão não se encaixa diretamente. 11

12 Definitions Definice Definicje Definições EN + Combination frames Kombinace rámů Ramy kombinowane Molduras combinadas Example S 6 frames Příklad rámů S 6 Przykład ramy S 6 Exemplo Moldura S 6 (S Z+Z+ZxN) S 6+6+6x1 (S ZxN) S 6x3 (S Z+Z+ZxN) S 6+6+6x3 x Specific definitions and acronyms valid to Roxtec solutions. Attenuation Shielding effectiveness. Bonding/equipotential bonding Electrical connections between conductive parts equalizing voltage levels. Conductive Ability to conduct electric current. D Depth. Dimensions and weight All values and dimensions in sketches and charts are nominal. EMC Electromagnetic compatibility. EMD Electromagnetic disturbance. EMI Electromagnetic interference. EMP Electromagnetic pulse. F Fire. Ground/earth A stable voltage reference, referred to as mother earth for landbased or the hull for marine/offshore installations. Grounding Method to create current paths for protective earthing, equipotential bonding or functional earthing (EMI protection and potential equalization). Group CM Components with mm depth. Group RM Components with 60 mm depth. H External height. Internal frame dimensions Total area inside the frame opening Packing space + Compression unit. IP Ingress protection acc. to IEC Kit Full set of components, to make a complete transit or entry seal. N Number of horizontal openings. NEMA National Electrical Manufacturers Association. Packing space Area per opening to fill with modules. RFI Radio frequency interference. Shield/screen/armor Conductive layers in cable for mechanical, EMI or electrical protection. UL Underwriters Laboratory. W External width. Z Frame size. 2, 4, 6 and 8 refer to the size of one opening of a rectangular frame. 12

13 Definitions Definice Definicje Definições Specifické definice a akronymy platné pro řešení Roxtec. Tlumení Efektivita stínění. Spojování/ekvipotenciální spojování proti blesku Elektrická spojení mezi vodivými částmi vyrovnávající úrovně napětí Vodivý Schopnost vést elektrický proud. D Hloubka Rozměry a hmotnost Veškeré hodnoty a rozměry na nákresech a v tabulkách jsou jmenovité. EMC Elektromagnetická kompatibilita. EMD Elektromagnetické rušení. EMI Elektromagnetické interference. EMP Elektromagnetický pulz. F Požár Země Stabilní referenční napětí, které se označuje jako země v případě pozemních instalací a jako trup v případě námořních instalací či instalací na lodích. Uzemnění Způsob vytvoření tras proudu pro ochranné uzemnění, ekvipotenciální pospojování nebo funkční uzemnění (ochrana EMI a vyrovnávání potenciálu). Skupina CM Součásti s hloubkou mm. Skupina RM Součásti s hloubkou 60 mm. H Vnější výška. Vnitřní rozměry rámu Celkový prostor uvnitř rámu Prostor uvnitř rámu + Kompresní jednotka. IP Stupeň krytí podle IEC Sada Kompletní sestava součástí k sestavení celého průchodového nebo vstupního těsnění. N Počet horizontálních otvorů. NEMA National Electrical Manufacturers Association (Národní asociace výrobců elektrických zařízení). Prostor uvnitř rámu Prostor v jednotlivém rámu, který lze zaplnit moduly. RFI Vysokofrekvenční interference Stínění/ochrana/pancíř Vodivé vrstvy v kabelu pro mechanickou, EMI nebo elektrickou ochranu. UL UnderwritersLaboratory. W Vnější šířka Z Velikost rámu. 2, 4, 6 a 8 odkazují na velikost jednoho otvoru obdélníkového rámu. 13

14 Definitions Definice Definicje Definições Specyficzne definicje i akronimy obowiązujące w odniesieniu do rozwiązań Roxtec Tłumienie Skuteczność ekranowania Łączenie/wyrównanie potencjałów Połączenia elektryczne pomiędzy elementami przewodzącymi wyrównujące poziomy napięciowe Przewodzenie Zdolność przewodzenia prądu elektrycznego. D Głębokość Wymiary i waga Wszystkie wartości i wymiary znajdujące się na szkicach i wykresach są nominalne. EMC Kompatybilność elektromagnetyczna. EMD Zaburzenia elektromagnetyczne EMI Zakłócenia elektromagnetyczne EMP Impuls elektromagnetyczny F Ogień Uziemienie/ziemia Utrzymanie stabilnego napięcia, nazywane ziemią dla instalacji lądowych lub kadłubów statków morskich/instalacji offshore. Uziemienie Metoda wytworzenia ścieżek prądowych do uziemienia ochronnego, wyrównania potencjałów lub uziemiania funkcjonalnego (ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznym (EMI) oraz wyrównanie potencjałów). Grupa CM Elementy o głębokości instalacyjnej mm. Grupa RM Elementy o głębokości instalacyjnej 60 mm. H Wysokość zewnętrzna. Wewnętrzne wymiary ramy Pole całkowite powierzchni wewnątrz otworu ramy. Przestrzeń pakunkowa + element rozporowy. IP Stopień ochrony wg IEC Zestaw Pełny zestaw elementów umożliwiający wykonanie kompletnego uszczelnienia wejścia lub przejścia. N Liczba otworów w poziomie NEMA National Electrical Manufacturers Association (Narodowe Stowarzyszenie Producentów Aparatury Elektrycznej). Przestrzeń pakunkowa Pole powierzchni otworu, przeznaczone do wypełnienia modułami uszczelniającymi. RFI Zakłócenia radiowe Osłona/ekran/pancerz Warstwy przewodzące w kablu w celu zapewnienia osłony mechanicznej, ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) lub elektrycznej. UL Underwriters Laboratory. W Szerokość zewnętrzna. Z Rozmiar ramy. 2, 4, 6 lub 8 odnosi się do rozmiaru jednego okna ramy prostokątnej. PT Definições e acrônimos específicos válidos para as soluções Roxtec. Atenuação Eficiência da blindagem. Ligação/ligação equipotencial Conexões elétricas entre peças condutoras que equalizam níveis de voltagem. Condutor(a) Habilidade em conduzir correntes elétricas. D Profundidade. Dimensões e peso Todos os valores e dimensões nos croquis e gráficos são nominais. EMC Compatibilidade eletromagnética. EMD Perturbação eletromagnética. EMI Interferência eletromagnética. EMP Pulso eletromagnético. F Fogo (incêndio). Aterramento/terra Uma referência de voltagem estável, referida como terra para bases em terra ou o casco para instalações na vais/offshore. Aterramento Método para criar trajetórias de corrente para aterramento protetor, ligação equipotencial ou aterramento funcional (proteção contra EMI e equalização potencial). 14

15 Definitions Definice Definicje Definições Grupo CM Componentes com profundidade de mm. Grupo RM Componentes com profundidade de 60 mm. H Altura externa. Dimensões internas da Moldura. Área total dentro da abertura da moldura Espaço de montagem + unidade de compressão. IP Proteção de ingresso de acordo com IEC Kit Conjunto completo de componentes, para fazer uma passagem completa ou vedação de entrada. N Número de aberturas horizontais. NEMA National Electrical Manufacturers Association (Associação Nacional dos Fabricantes de Componentes Elétricos). Espaço de Montagem Área por abertura para encher com módulos. RFI Interferência de radiofrequência. Escudo/anteparo/blindagem Camadas condutoras no cabo para proteção mecânica, EMI ou elétrica. UL Underwriters Laboratory. W Largura externa. Z Tamanho da moldura. 2, 4, 6 e 8 se referem ao tamanho de uma abertura de uma moldura retangular. National Electrical Manufacturers Association. 15

16 Certified protection Certifikovaná ochrana Certyfikowana ochrona Proteção certificada Certifying authorities Test labs EN Our solutions are third party tested or certified by all major classi fication societies. The seals have undergone numerous registered tests and approvals and received hundreds of certificates showing their excellent performance and ability to prevent hazards. Naše řešení jsou testována a certifikována všemi výzanamnými certifikačními společnostmi. Těsnění byla podrobena mnoha registrovaným testům a schvalováním a získala stovky certifikátů, jež dokazují jejich vynikající výkonnost a schopnost předcházet rizikům. Nasze rozwiązania zostały przetestowane przez niezależne instytucje i uzyskały certyfikaty wszystkich głównych towarzystw klasyfikacyjnych. Uszczelnienia naszej produkcji pomyślnie przeszły liczne odpowiednie testy oraz próby i uzyskały setki certyfikatów potwierdzających ich znakomite właściwości i zdolność zapobiegania zagrożeniom. PT Nossas soluções são testadas por terceiros e certificadas por todas as principais sociedades classificadoras. As vedações passaram por inúmeros testes e aprovações registrados, e receberam centenas de certificações mostrando seu excelente desempenho e capacidade de evitar riscos. 16

17 Roxtec EMC sealing systems Těsnicí systémy Roxtec EMC Systemy uszczelniające Roxtec EMC Sistemas de vedação EMC da Roxtec RM BG B RM BG EN The Roxtec EMC sealing system has three product lines that provide different types of protection. The BG system provides electrical safety by handling high currents, the ES system provides electromagnetic shielding, and the PE system provides protection against disturbances carried by the cable screens or metal pipes. All three are certified to protect against fire, water and gas. Těsnicí systém Roxtec EMC má tři produktové řady, které poskytují různé typy ochrany. Systém BG zajišťuje bezpečnost elektrických zařízení díky zvládání vysokých úrovní proudu, systém ES poskytuje elektromagnetické stínění a systém PE poskytuje ochranu proti rušení od stínění kabelů nebo kovových trubek. Všechny tři řady jsou certifikovány z hlediska ochrany proti ohni, vodě a plynu. RM 40 ES B RM 40 PE B RM 40 ES RM 40 PE B (back) are versions for terminations and transits with single-sided ingress protection, IP, while versions with centered braid/tape provide double-sided environmental protection. Funkce EMCje na zadní straně (B)modulu nebo v jeho středu, poskytuje-li ochranu před prostředím z obou stran. Die EMV-Funktionalität ist an der Rückseite (B) des Moduls plaziert oder mittig gelegen für doppelseitigen Umgebungssch. A funcionalidade EMC está atrás (B) do módulo ou no centro, para proteção ambiental dos dois lados. Roxtec BG (bonding and grounding) system uses a heavy-duty braid to efficiently bond and ground armored or shielded cables. High current withstand capability for short-circuit and surge currents Roxtec ES system combines a wide conductive tape with an RF shield to efficiently block and divert radiated and conducted electromagnetic disturbances. The tape covers 360 of the cable shield or the metallic pipe providing excellent performance for EMI and EMP applications. Protects against high frequency radiated and conducted EMI/EMP in shielded environments. Roxtec PE system uses a wide conductive tape to cover 360 of the cable shield providing excellent performance for EMI applications. Protects against conducted EMI. Systém Roxtec BG (spojování a zemnění) používá odolný kovový pás, umožňující efektivní spojování a zemnění pancéřovaných nebo stíněných kabelů aschopnost odolávat vysoké úrovni proudu v případě krátkého spojení či přepětí Systém Roxtec ES je kombinací široké vodivé pásky se stíněním RF, aby dokázal efektivně blokovat a odklánět narušení v důsledku elektromagnetického vyzařování a vedení. Páska pokrývá 360 stínění kabelu nebo kovové trubky a poskytuje vynikající výkon pro aplikace EMI a EMP. Chrání proti vysokofrekvenčnímu vyzařovanému a vedenému rušení EMI/EMP ve stíněných prostředích. Systém Roxtec PE používá širokou vodivou pásku, aby pokryl 360 stínění kabelu a poskytoval vynikající výkon pro aplikace EMI. Chrání proti vedené EMI. 17

18 W skład systemu uszczelniającego Roxtec wchodzą trzy linie produktów, zapewniające różne stopnie ochrony. System BG zapewnia bezpieczeństwo elektryczne przy przesyłaniu prądów o wysokich natężeniach, system ES zapewnia ekranowanie elektromagnetyczne, a system PE zapewnia ochronę przed zaburzeniami przenoszonymi przez ekrany kabli lub rury metalowe. Wszystkie trzy systemy uzyskały certyfikaty potwierdzające zdolność ochrony przed ogniem, wodą oraz gazem. System Roxtec BG (łączenie i uziemianie) wykorzystuje oplot przystosowany na warunki ciężkie w celu skutecznego łączenia i uziemiania kabli opancerzonych lub ekranowanych. Uziemienia te wykazują odporność na prądy zwarciowe i udarowe o wysokim natężeniu. System Roxtec ES łączy szeroką taśmę przewodzącą z ekranem RF w celu skutecznego blokowania oraz odchylania promieniowanych i przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych. Taśma pokrywa kąt 360 wokół ekranu kabla lub rury metalowej zapewniając doskonałe charakterystyki dla zastosowań wymagających ochrony EMI oraz EMP. Taśma ta chroni przed przewodzonymi oraz promieniowanymi zakłóceniami/impulsami elektromagnetycznymi (EMI/EMP) w środowiskach ekranowanych. System Roxtec PE wykorzystuje szeroką taśmę przewodzącą w celu pokrycia 360 ekranu wokół kabla, zapewniając doskonałą charakterystykę dla zastosowań wymagających ochrony EMI. System ten zabezpiecza przez przewodzonymi zakłóceniami elektromagnetycznymi EMI. PT O sistema de vedação Roxtec EMC tem três linhas de produtos que fornecem tipos diferentes de proteção. O sistema BG fornece segurança elétrica ao manipular altas correntes, o sistema ES fornece blinda gem eletromagnética, e o sistema PE fornece proteção contra perturbações carregadas pela blindagem dos cabos ou tubos de metal. Todas as três são certificadas para proteção contra fogo, água e gás. O sistema Roxtec BG (ligação e aterramento) usa um fio trançado de serviço pesado para ligar e aterrar eficientemente cabos armados ou blindados. Capacidade de suportar altas correntes de curtos-circuitos e sobretensão de correntes. O sistema Roxtec ES combina uma larga fita condutora com um escudo de RF para bloquear e desviar eficientemente perturbações eletromagnéticas irradiadas e conduzidas. A fita cobre 360º do blindagem do cabo ou tubo metálico, proporcionando excelente desempenho para aplicações EMI e EMP. Protege Contra a alta frequência EMI/EMP irradiada e conduzida em ambientes blindados. O sistema Roxtec PE usa uma larga fita condutora para cobrir 360º da blindagem do cabo, proporcionando excelente desempenho para aplicações EMI. Protege contra EMI conduzida. 18

19 Roxtec EMC sealing solutions performance Výkon těsnicích řešení Roxtec EMC Charakterystyki rozwiązań uszczelniających Roxtec EMC Desempenho das soluções de vedação Section of a BG B module Section of an ES B module Section of a PE B module EN The Roxtec EMC sealing solutions provide a circumferential contact area around the armor/ screen to efficiently create a low impedance path to earth. The width and mass of the ground path are optimized for the application. The shielded version also includes a high frequency barrier that captures and diverts signals transmitted through air. Těsnicí řešení Roxtec EMC poskytují obvodovou kontaktní plochu okolo stínění, aby efektivně vytvořila cestu k uzemnění s nízkým odporem. Šířka a kapacita cesty k uzemnění je optimalizována pro danou aplikaci. Stíněná verze navíc obsahuje vysokofrekvenční barieru, která zachytává a odklání signály přenášené vzduchem. 19

20 Uszczelnienia Roxtec w wersji EMC zapewniają obwodowy styk wokół pancerza/ekranu w celu skutecznego wytworzenia niskoimpedancyjnej ścieżki uziemiającej. Szerokość oraz masa ścieżki uziemiającej są zoptymalizowane ze względu na zastosowanie. Wersja ekranowana zawiera również barierę wysokoczęstotliwościową, która wychwytuje i odchyla sygnały transmitowane w powietrzu. PT As soluções de vedação Roxtec EMC fornecem uma área circunferente de contato em torno da malha/blindagem, para criar eficientemente uma trajetória de baixa impedância para a terra. A largura e a massa da trajetória do terra são otimizadas para a aplicação. A versão blindada também inclui uma barreira de alta frequência que captura e desvia sinais transmitidos através do ar. Typical electrical characteristics, S and G series Typické elektrické charakteristiky, řady S a G Typowe charakterystyki elektryczne, seria S i G Características elétricas típicas das séries S e G All Roxtec EMC products are intended for armored, shielded, or screened cables and depending on purpose, cable designs differs. For efficient electromagnetic shielding, the armor/shields/screens must have high tightness or being based on metallic foils. For electrical safety the armor must be designed for high mechanical and electrical strength. Attenuation (db) Shielding effectiveness (ES systems) Current withstand capability vs. time (BG systems) Ampere khz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz 100 GHz Frequency S 6x Seconds RM 60,90, 120 RM/CM 30 RM/CM 20w Attenuation of conducted interference (BG, ES and PE systems) Transfer impedance (BG, ES and PE systems) Attenuation (db) Impedance (mohm) khz 10 khz 100 khz 1 MHz 10 MHz 10 MH Frequency khz 10 khz 100 khz 1 MHz 10 MHz Frequency 20

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m

Novinky 2013. LED systémy & přístřešky. w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Novinky 2013 ED systémy & přístřešky w w w. i n d u s t r o p r o f i l. e u w w w. i a m d e s i g n. c o m Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete tomuto katalogu a rádi bychom Vám připomenuli, že

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I ES SI HU Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB)

Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB. (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB) Grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice podle databáze IEC 60617DB (Výběr grafických značek z databáze IEC 60617DB) 1 Úvod Tato příručka s názvem Grafické značky používané

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps TŘÍPÁSMOVÉ ZÁŘIVKOVÉ TRUICE Tri-Phosphor Fluorescent Lamps Zářivkové trubice Ø 12 mm Série LT-T4 MINI LT-T4 MINI Zářivkové trubice COLOURLUX plus série T4 MINI jsou

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10-AXEKVCEz Medium Voltage Cables with XLPE Insulation Standard PN 05/96 (dop.6 a dop.7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukce Design Hliníkové jádro Aluminium

Více

AirPort Extreme Instalační příručka

AirPort Extreme Instalační příručka AirPort Extreme Instalační příručka Obsah 5 Začínáme 7 Porty na vaší základně AirPort Extreme 8 Zapojení základny AirPort Extreme 9 Stavová kontrolka zařízení AirPort Extreme 11 Nastavení základny AirPort

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH

CL Line. Classic. Tables ČESKY ENGLISH CL Line Classic Tables ČESKY ENGLISH ZNB Důležitá rozhodnutí ZNB Critical decisions 4 CWB Bezvadná komunikace CWB Excellent communication 6 CTB Kancelářská práce CTB Office work 8 CLB & CLA Do obyčejných

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

strukturovaný kabelážní systém

strukturovaný kabelážní systém strukturovaný kabelážní systém Obsah Úvodní část 1 > 5 Metalická kabeláž Kategorie 6A 10Giga KOMPAKT 6 > 8 Kategorie 6A 10Giga MODULAR 9 > 12 Kategorie 6 UTP 13 > 16 Kategorie 5E UTP-STP 17 > 21 KELine

Více

HSI 90. Kabelová průchodka se systémem.

HSI 90. Kabelová průchodka se systémem. Kabelové průchodky Napětí V-Body / V-Insert / V-Guard HSI 90. Kabelová průchodka se systémem. Dlouhá životnost. Mnoho aplikací. Od vynálezce kabelové průchodky Through-the-wall intelligence. Cable and

Více

VÝTVARNÉ POTŘEBY ART SUPPLIES. Výroba, velkoobchod a maloobchod. Manufacture, wholesale and retail

VÝTVARNÉ POTŘEBY ART SUPPLIES. Výroba, velkoobchod a maloobchod. Manufacture, wholesale and retail VÝTVARNÉ POTŘEBY ART SUPPLIES Výroba, velkoobchod a maloobchod Manufacture, wholesale and retail OBSAH TABLE OF CONTENTS 02-07 MALÍŘSKÉ STOJANY Dekorativní stojany Stolní stojany Polní stojany Ateliérové

Více

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps

1.1. zářivkové. trubice fluorescent lamps 1.1 zářivkové trubice fluorescent lamps ZÁŘIVKOVÉ TRUICE lineární zářivky v atypických délkách Zářivkové trubice LT- Tyto zářivkové trubice dosahují při používání s elektronickými předřadníky s teplým

Více

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63

Installations- und Betriebsanleitung deutsch BEKOMAT 12 BEKOMAT 12 CO BEKOMAT 12 CO PN63 Lieferprogramm / Výrobní program / Program dostaw / product range Installations- und Betriebsanleitung Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obs³ugi Instructions for installation and operation

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

DIGITRACE NGC-20-C-E a NGC-20-CL-E Montáž v místě instalace Elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění

DIGITRACE NGC-20-C-E a NGC-20-CL-E Montáž v místě instalace Elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění DIGITACE NGC-20-C-E a NGC-20-CL-E Montáž v místě instalace Elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění Přehled výrobku DigiTrace NGC-20 je elektronická řídicí jednotka doprovodného otápění, která

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více