Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 E ět! Svět nternetu sžený z nu ednček nemá žádné ff hrnce. Díky tmu se v něm sndn ztrtí dspěý F-. čvěk ntž pk zrntené dítě pné fntstckých předsjv re.tě. T9 e. nřtm ve světě nternetu nujícísvět tk by z ně vytěž t neepší nedš úmy ve svém běžnémžvtě. Nebezpečín ně ž 1:: -

3 } Oběť které e ubžván Dět s neuvědmuí že pťrvdně nevnn vtípek ve kterém kup íkdu spužák zesměšní se m že pr běť změnt v nprsté pek. Tm kde by d íve eh zesměšnění vdě en pár zsvěcenc někde z škníjídenu dnes tkvé vde mrjže rázem kvt n ške mm n znčt dítět vzthy s vrstevníky. Dstne kv vzrušení tuzeb tvsnéprtěsem že d tt d re šknující" tvtbě h. Dět čst šknuí krmě n'ch dětí učtee. Ten se bává przrzení ztráty sttusu bíbenéh učtee p ed tdč v rámc učteskéh sbru prnásedvání n reuóru á nternetv ch fótech kscká škn nhtávná n vde zve eněná Zve eňvání ntmních ft- hstr v pčítčneb vám dmítá ukázt svje ktvty gríí(t eb b v m pítnerem C dět p rzchdu) fešn ch nzerát n prmuvte s se sv m dítětem kntktute šku nfrmujte se dění. v scáních sítíchzkuste vyhedt jmén p e- seznámení Hppy sppn9 (veseé fcku5 ' Xupr dětí se bví tím e'eást nňonu běť ( dspě ru zcrv npdnu ntáčí zdívky dítěte. Když nr- zíte n šknu neknfrntujte hned dítě s dmně m tčníkem.vyjád ení bu ttž budu sně vvněn strchem z násedk. Nejepší je kntktvt pedgg psychg np. v pedggck-psychgcké prdně eí tekce. Zesměšňvání šíení p eděávání vstní sukrmé tvrby šknvnéh (snžíse zpívt tnčt htát n nástt cvčí) Bí se že by by znčen z práskče cž by mu v kektvu ještě p tíž.všímejte s prt známek th že se dítě cítív hržení. Zeptejte se pedgg n vzthy ve t ídě. Sknvné dět se p estávkách držív bízkst kbnet zkušení pkvně zžívjív směch d spužákr mjí pnžujícíp ezdívky. Zpzrněte když dítě vyhedává smtu strní se vrstevník neb strt?ch p áte náhe dmítá pužívtmbní teeín neb pčítčmže r e-m že zvdtent m že p eít k jech ktvní kyberškn je v sučsnst by p ízen z čeem pbvesučástí dspívání témě p- ní se tk m že stát v ruku nevny česk}ch dětí. Většn príp- kntr vnéh dvu prst edd kyberškny všk nevznk se kem psychckéh terru ktezáměrem skutečně ub ížt jnému mrjže v extrémních p ípdech dítět e jk snh vtp kter5? knčt ž sebevrždu bět." p esáh hrnce změn se v pr- Mgr Km Kpechí Ph.D. Censtredek skutečnóh psychckéh trum prevence rzkvé vrtuutku. Nevnná ftgrfe která Tv ují (pde prrjzkum by t udě en229 % détí) nesvě nebíbení teenge se n psvní zábvy nd nás n m vdezáznmy kv tmu Htzí sebevržd Psíání urážv ch SMS zptáv gtvní zkušenstí rdč m zíbt sttním. Od vt ceé rky. Druhy známky fyzckéh násí. Dět se tké zprvd se svjí ne- nte netu m se kdně n druhu strnu svět. A běť se jeh exstenc čst bjí muvt v rdně. nternet nvíc nezpmíná dkud vde někd nesmže m že p sít k- Pde nedávnéh pr zkumu ečnst seznm se s nu setk 5 % dětí. áě. vup n rčet (e-m scání s í) 34 Y:s9 1!ntrnátu settt s verbáním t v noávkm 26 % by bézóvn przváněním p e_s teen. Mez dší ptevy pttt: eektrncky čst nenese Zesměšňvání učtee zchyce- né n vde * V závžněších p ípdgch se brťe n pc cr. Pr pzděšívyšet vání záhute škdvé e-my SMS. P dte tsk brzvky (pínt screen) scáních sítíneb vdeí se zá- vdn mbshemužte s ej. Utčníkby se ttž mh snžt zmé t stpy. útčníkze zbkvt. pmťržu s tím mbní perát prvzvteé scáních sítí(fcebk eznm Gge). Kde hedt mc pktd nevíte rdy s mťržete zkntktvt seczvná prcvště rťrzn ch nsttuc Hrká nk Pc ČR - pkce pce.czhne E-bezpec - Rdčvská nk B :; p B '-í ". "W tr

4 Dět se zseknú v neeánu Tráví vše dítě n nternetu ceé dny? Nem žete s s ním kv nne hrám n p ádně prmuvtn ntž vyrzt n rdn- n b t vet? Mže závsé! Pde dbrník se v znáčn t - Kup íkdu u nn hě sě ptjevue tk ž0hr se uzávsé- h stává st edbdem žvt. p em šd e setm s děje když není nne tužítmécnejd ívekeh Ep p. jt ní bětvt t dkáže kv níbětvt d ty se pčet závsych n T rnce Změny nád - Když není závs p nternetu je nesv j. Jk- pen k. _"&- me nvštívísvé bíbené stránky Kde hedt mc neb spustí hru ukdní se. - teně k u drg závs- í mugí dstávt stáe větší dávku dsh uspkjení. čs stráven by nne 5e p tupně prdužug. hry prngrícké stránky scání sítě č chtvání. Nhrzují ttž zá- Knfkty - Vznkí kv hrní her neb cttvání knfkty v rdně? s-. b pbémy ve ške budu- :. cí prác e dkn d nebez- pečn ctt čnnstík je hrní hí prng]íe neb chtvá# Recdv - Závst? má tendenc pkvt nfrmcí psní e-mů. Závsst se nejčstěj éčísvépmcí e kde nepmáhá musí n du p ít dbmá Bsych- kdní pt eby jk je zábv mezdsk} kn- tkt sex jsu k ds- pzc 24 hdn denně témě kmžtě bez námhy. Ldé k nm prt mjí tendenc tíhnut spíšnež k >nmáhvé< retě. nenčních p íznk. Závsé dtě n sm neví zd pkrčvt ve h e neb se věnvt svje chvání když s ním sám nesuh- sí. Kup íkdu s sám smže užvtesk čet ke h e neb chtu e p čse mu nutkání nedá znvu h bnví. Pr?n.dkt9ecz Rd vská nk B rkem věku je e závs ch ž 23 /.! Nejvíce prbemtcké čnnst n ntenetu jsu pde dbrníkť nne Odvykcí p íznky - C se stne když n chví vypdne nternetvá síť?vztek ne vzt č smutek jsu známky bst- zeny pseudetu. Dší veku závžnu tázku je zneužívá ní dětí/dsp ív ících v tmt tzhrní dvu světťr. MUDr Mrt Šmrjnkvá Ndce ADCTA ežež] té věc v žvtě (chdí pzdě d šky p estává vídt p áte prtže rdš nternetr v Ceské repubce phybuje k U détímez 12. s t šest znku. prbém t ká témě kždéhpátéh dítěte u nás. pde nedávné stude Msrykvy unverz- Nebezpečnée že dspívícímunhrzuje vrtuání ret tu skutečnu. Mhu se pk vyskytnut prbémy v kmunkc v běžném reáném žvtě zhršené nvzvání ntmáních mezdsk ch prtnersk ch vzth které su u závs ch nhr- dítě neb dspě gpňue všech těch- Cíem dvykání není pn vt ffne kter by zp 1{: ní k byčejnémuvyhedávání terpe někdy dpněná éky zejmén ntdefesvy. (dyž se vyskytnu deprese pruchy pzrnst spánku tk kmžtě vyhedete dbmft. * T'he ž- & {ás eduící rdy jsu určeny p edevšímpr sméčenízá- vsch n nternetu. Tkví dé cftí že jsu závsí vdíjm t chtěí t změnt. kde by d íve čs vyhrzen k hrní děejte něc jnéh. P - pjuje dítě n nte net ví. kendu? Od ted'm že jen p es tt den. ně vymezte čs n p p eník n- m žete sm teínetu kter]í se nesmí p ekrčt. deáně zděen d více e krtších čsv ch sek p- mc vám mhu rdčvské zámky (vz specání kptu). gvt jk upzrnění n dbu kte u smí t]ávt n nternetu. - nem že se dítě dtrhnut d hry Fcebku chtu neb prngrfe? Když e nedkáže mezt zkžte mu t tpně! spečně krtu n které bude nejv znmnějšch negntv která hrní neb nternet v jeh žvtě zp sbuje 5 hvních pztv. s 5 spečně zjstt jké čnnst které h d íve bvy kv hrní neyíce znedbává zku te e bnvt. Zdrj: dktge.cz Ndce Adct 1

5 nm Kždu sekundu n nternetu p es 28 tsíc dí sedue prng f kžd: ch 30 mnut vznkne nv fm pr dspěé. Dětje sedují mhu se stát ech ktéry. Wměníz kredt Prbém p edevšímn scáních sítíchv dskuzích chtech. n nterne- tu se phybuí rchyvé kte í číhjín dět Chtěí.d nch ntmítgríe vde neb je ]ákí n sch zku. Tvá í se k vrstevníc neb vystupuí tev eně dětem ptu. Ae n dět v tm nesu rpně nevnně. Běžně s mez ní Kžíškz prtáu Seznmrcz se dnes dknce smy dět stávjí největším v rb- c dsttbutry dětské prngrfe. P ede- všímděvčt jsupk chtntkuí mte á vyměňvt z dárky neb kredt d mbu sm h n nterne- tu nbízí.neuvědmují s že t kd s pdbn mterá d nch ku. sebu pdbné ít- pí pk mhu ntmg íe vde psíjí níítk vde zneuž ty tk mhu sknčt vt. T eb je umístt veve šptn ch ruku. P- de specsty n tut Mrtn ejně n nternet neb dítě pd hrzbu u dčrj ve ške Jk n t Dětem by rdče mě ; vysvětt že nkdy nkmu nemjípsít svje ttstky ntmní ftgrfe vde neb prvzvt Kždé5O. dítě ve věku mez 16 ety by n nternetu pžádán ftgrf svéh gentáu b 28% česk ch dětí mez 9 16 ety se setk n n- vdehvry pr kte- r}ch se bnžují. Dknce n svému su- te netu s prngrfck m bshem. > 21% česk ch dětí ve věku 1 ž 16 et vdě neb čsnémuprtnerv ne. Lásky jsu v jejch dst zprávu se sexuátním bshem. W 40 / dětí ne ekne rdč m že se setky s p ngrfí n nternetu. " 8 % dětí umíst svj nhu ítgrf n nteínet. W 12% tkvu ftgrf někmu p es nternet neb pčítčps 9 % se setk s tím že někd jn umíst jejch sexy ftgrf n nternet. pdbné mteráy s ctem s s ním prmuvte nebvňujte n nehdnťte. Zkntktujte hrké n- ky ( bezpecne.cz grfe zčnu kvt mez p éte neb p k Zdr: Seznmcz á*-*fu w'*.*m* někm kmunkuje psíá mu věku nestá é stává se že p rzchdu ft- :ff Í ;ff nternetu. pkud dítě s ) kde n dtzy dpv djí specsté z něk- br.

6 / ) r[ff H v čstě hedí kmrády dspívjících prtnery p nternetu. Mhu nrzt n pdvdníky. Seznmvání p nte netu je zdrm ednduché tyché nnymní deání pr ty kte í jsu stydví nžv by nkh nesv. Kde jnde by se měy seznmvt dět které žínternetem. N dru- ce které seznmvcí nzerát dějí zjímvější.vydává í 9 z prducenty ék evdó n zhrnčníchmsíeh neb vrstevníky dspívjících tjbítí s k věk. Mjí prntyš- tvá ku setkáte se zde s dm kte í s vytvá ejí íešné en p íběh kter n prvhípdentty. P cent pdvdník n seznmkách se pde rd spečnst Seznm kžd- hed vypdá k prvd. M- dá sečn neb kuk s tk mhu tevít srdce někmu kh by n uc n nep- rčně zvyšuje Obvyke tt zdrv. A v dbré ví e s ním dé uváděí tkvé ním- vyzí n sch zku. hustrnum žep néstp e- k dht 7 rku 7 Dítě by nkmu nemě sdě vt sbní dje teefn dresu. T jsu udje které przrdte ž když s budete jstí že s d- zdrvé ned vě e. Ne- nm čvěkem chce- zmtá ptvd W- r deáníje jít n první rnde ve t ech. Rzhdně ne d uzvren ch prstr nenstupvt d ut setkávt se z denníh svět- P ed seznámením je vhdné vdět se np íkd p es Skype. Ptvrdíte s že s pvídáte pvdu s tím s k m chcete. N N _ c N svět. :. prtsnírnčstsdíídb- které mhu psužt z- ré zé zve ejňují ckv e dě m devntťrm vyděr- npdne.včetněn!rmcíčm'';:..:;'...'...'.:...'..;:'. Zčnc hedí n nte netu Pde prťtzkumu spečns- chubíse drh m vybvením t Jbtrn mez vězn s dmácnst utem neb pdbn5m věcm je t pr 11 % z děj vytpvává u-. ry*ffpffmn;f {ff#fft#ff "Zí*š;?Éffď3: Pr sezn-{ mváníje vhf né zžt s jnt e-m než ve tvru jmén prí- z dv ené s rdč znmená t. že nkd nen dm. Když zárveň n Fcebku ppsuj že s žjíjk ve vtě Řešení Pučte dět že nemjí tkvé nfrm- ce n nternet umsť- vt. Dpručte m n scáních sítíchjk je Fcebk G+ neb Ldé.cz pužívt p ezdívku míst své f- tgrfe zvt kup íkdu b!íbe- nu _pstvčku. : ] ]] ') 1 r 1 ] dnu vydírt. Některé dět t- 'ed tž beze stně przrdí dre- su km kdy chdí d šk y neb n kružky. ff:j]].]1 :-] ]!]":]]']-..'].:. N scání sítě k e Fcebk by dět nkdy neměy dávt nc c by nemě vdět rpně kžd. Ttchu sukrmí s e m. [** žete. Pr regs- í x že váš prf ítgí íe smí prhížetjen vš áteé M žete s nst ut t že pu.e vš p á teé mhu vyhedt váš ntf pde teefnníh čísneb emu neb vás znčvt n ft grfích. Jk n t se m žete dčístn dre- se. * pež pmcí scá ních sítí z děje jsná v b. A nejen Dět s neuvědmují že když pr ně e kupríkdu pr se chubí ftkm prím unsce kterí pk mhu r- trc s vytv te specá ní e-m kter nebshue vše mén kteú ne-pužíváte pt běžnu kmunkc. Nstvte s dkádání se- rdnnéftsp áte. Aktuání pdbu s vě í tk že s nechjí pst ftku s ceduku n které je ktuání! 9 C tkánípr znéd - Vždy vyždujte ftg fe z knk étníudást Dnešnígene ce dětí čst šptně rzšue mez etu nternetv m světem nternet se pr ně st neděte nu sučástí udět vdy nesrvnst su většnu sgnáem že něc není v p ádku. Dítě by mě svu nvu známst prustrvt n nter-

7 k uhídt díě íuž G ĚítěGm m? Když m stí rdč zzády dět n pčítčsp ádně hedí nfrmce pr dmácí tk. Jkme e dede zčnu se n brzvce dít věc. Kde dmuv nepmáhá grm kter dítétznemžní se k mrže pmc specání pr- dstt rdče nfrmujekdyž něc není v p ádku. Jk e dbrníc vrují dítě se k nternetu dstne u kmrádr neb ve ške. Zákdem brny by prt mě b t tev ená kmunkce v rdně vzájemná dxér. Jk se e ftá drvě uj pr- zkáznému bshu vě uj. A právě n t jsu specání prgrmy. Dfty nm mržete nstvt. jk duh budu mc dět trávt n pčítčn nterne- zrnt když dítě pužje nevhdny vyrz kup íkdu v nternetvé djskuz neb v rzhvru n scáních sítích. Nejepšítkvé prgrmy jsu tu neb hrním her. Prgrmy dkážu zbkvt p ístup n stránky se škdv m bshem (násí sex drgy) dkážu rdče up- ptí k nm ngcké prgrmy Net Nnny prent cnhs Kdswtch neb prpcené. grmy v češtněavg Fmy Sfety á Nrtn360 Seženete je ve verz pr mbní teefny tbety. Ae n bezptné prgrmy nejsu k zhzení zákjďn ky zvádnu n jednčku. Tkv m jsu Zbezpečenírdny ve Wndws neb Nrtn Fmy. Kkněte n tčítktrt n p íkz Ov ádcí 2. pney Pd pžku Užvteské tčty z- ; bezpečenírdnykkněte n pžku N- stvt rdčvsku kntru pr všechny užvtee Pkud vás systém vyzve k zdání neb ptvrzení hes správce zdej- te hes neb ptvrdte v}běr. 3. Vyberte čet dítěte u něj zškrtněte zpnut vynutt ktuání 4. V sekc Čsvémty nstvíte kdy dítě m že pužívt 5. V sekc Hry m žete nstvt jké ktegre her (v nchž se b1 jevuje nás í drgy sex) mťrže dítě hrát. Vyberete je p kknutí v část B- :. uu"u-;ff zhesvání wnákup pjrdt Spusťte pkc Obchd Gge Py Gge Ftr knu n pchu r 0 nv] pace Stre..r 2 K epnete n knu Obchd P y Gge Py St re > Nstvení. 3. V sekc. Užvteské vádcí prvky kepněte n Pždvt pr pech hes. náku- 4. Zv te nstvení hes. - Pr všechny nákupy - Kždtch 30 mnut - Nkdy 5. Zdejte hes. nstvení. pčítč. 3;Ť:]^ _. -" :.' vyh edá ván rt'^v.r. vh'edtt UžVATE KÉ 0V ÁDAúí PRV{Y ] "-"";'r''*..'.; ť::j:áíj í:ff } APLXA {f; f ;;; verže sestvení t/ere 49 3 TH8H N tvení Rdťvská ]9 zp kvt (neb pvt) hry pde hdncení typť bshu kknutí n d- bujqm bude užvte Osbní účetpčítčpužívt kn; Áhuán] ns.vení zpnutq vynutť k!átní f kz Nstvt tyen 'r VypnUt ".htt- íc j-y:" ""! **** nuuu n ff $/!.Ňwé ftty tnsffť dby kdy bnt jčd díf pgfr Hry &' n*mp*emngbffhunebíáďú _tff PmsíbfuáníuÉt chprcqbm &[1 pmm btmn bmn ó prcgrmr #:. s;*í;t"j; v pčíuě _ čňwé rmv hdncení hry. Neb hry mťržete zkázt pně. NútdveníJyémuWnd v! 1{ffJ;.x$::;$ Hdícfhen vypttut n enípíg m& vypn* 6. Pkud nechcete by dítě pužívknkrét- ní prgrmy (kup íkdu vše sbní neb t eb Skype) mťržete je zkázt Kkněte n pžku pvení bkvání ur- 4. Zvte ftry ď;:t* $ 1 "..:"xs:íhf?; Ftrván bshu f čt ch prgrm. V seznmu vyberte pr- vbu kepnu_ které dítě smí ; grmy pužívt. Jné se ::. mu zb kují. 13 '!-

8 ..:::]. ;: : 'S']..:... : - Nedávej nkmu dresu n teefn. Nevíš kd se skrývá z mntrem n druhé str- Nevr Nedej šn- c vrům. Ne- tevírej příhu zprávy která přš z neznámé Udržuj hes- (k e-m- uná)vtns- v t nesděuj je n bízkémuk- Nkdy nedpvídej n nesušné hrubé neb vugární my vzkzy..._:.:::j] Nepsíej n- - // r F 7 - Zákdní prvd chvání n nteřne- kmu kh neznáš svu ftgrf už vůbec ne ntmní. Svu ntmní ítku nepsíej n kmrádv 4eb kmrádce - nkdy nevs c s n muze ne- Nedm!u- vej s schůzku přes nteínet nž bys tm řek někmu nému. Svěř se d- spěému pkud tě stránky neb něčívzkzy uvedu d rzpků neb tě dknce W- Pkud nrzíšn brázek vde neb e-m který tě škue pusť webvu stránku. - :q ó:! Lenk Eckertvá urk knhy Bezpečnst dětí n nteřnetu závsstn hrách hry Pčítčvé jsu první věc kteru n pčítčpzná- vjí předškní dět Pr frmy které z her prftují je dů ežté by se k nm hráč vrce. Vy děné tktce šptně dává dspě y. ntž sndn vvntené dítě." 4 Lukáš Xřvák mnžer dvz Wndw ve spečnst Mcrsf rdčvskékntře: Řd z nás s stá e áme h vu nd tím zd dětem techn ge zpřístupnt č ne S funkcí Rdčvská kntr můžetedítět necht svbdu budete ttž vědět že prvd stejně nemůže překrčt." Mrtín Xžíšekmnžer pr nternetvu bezpečnst spečnst eznmcz seznmvánín nternetu Vždy s dávete schůzky s dm z nternetu n veřejném místě pném dí. deá níje jít n první rnde ve třech. Ptejte se n pdrbnst z jeh žvt pdvdník se d

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

č ý ž ř č č š č ž č úč úř š č úč Č ř č š ň ů č ř š ý ř Ž č Ž Ž č Ž úř ř č č Ž ď ř ý č ý č š ř ý ř š ó č ý ř č ý Ž Ž ď č ř č Ž Ž č ý č ř č Ž ř č ů ž š ů ř Ž š ý ň ů ů ř š ž š ý ř ý ř ž č č Ž ř ýš ř č č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ý ě ě ř ý ř é ř é ý ě ů ě ř ý ýš é é š é Í ř ě ř é ř ě ř é ř é ý ě Ů ř ě ý ř ě ě Í žš ě ě ú é Ů ě ý ě ě ŠÍ ř é ý ě ř Ž Ý ú é ů ě ý ě ě š Ž ý ě š Č ř é é ý ě ř ž é ú š Ů ř ě ř ý ň é ň ý š ý Č ý Í Č ý Č

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Á Ě č Ý Úč Ř ů ů č č č č ú ů Ž é ž ž ú ů ů ů č š č š ť č é č č č š č ž Úč é é úč é úč č ů č č ů é ú Ž é ůč ň š úč ž úč ž é úč č č ž Č ů č úč č š Í ú č é Č č ť Ř Í Í Č č č ú ů ů é Í č Ú ú ů ů é é Í č Ž

Více

ň č Ž č č č Ž č ý Ž ý Ž č č Ž ÍÍ ň č ň č č ý ů Ž š č č č ý ů Ž Ž č ý ů Ž Ž č ů š ů Í ó ůž č ú č č č ý č č š č ú Ž č ý č č č ýš Ž č čň č ď ý ý Í ýš č č ý ž š č ůž Žď ý č Ž ůž Ž č ý ú Ž č č š ů Ť ď ý Ž Š

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

á ý é č č á ž á á ý é á Í á á ř á á ý é ř é á á á č ř á á ý á ř á á ý á č ý á č ý á č á č žá á č ý á é č é ř ýš ý ů ž ž ž ý č á Ž á ý ř ů úč čá č Š á Ýš č Ť ř á ý ů ž ů ř ž ř ž é á Ž žá ů č ř ů ý ý úč

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

č č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č Č ř ý ř é č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý é č ř ý ř é č é é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý ř é č ř ý ř é č é é ýš č é č ě č č ě ř č

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ě ě é éč ř ě č Č úč ě ě é éč é Č Č ř č č ř é č ý úč é ý č ů ř ě ř č č Č ř ě č ř ě č ě ě ý ě úč š č Č ů č Č ů ř ě ě Š ú Č č ů Ú é ě éč ě Č č Č ř ř č ě š ý ě é ř š č č é ř š č č ř Ž é š ě č č ř č č é č č

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ž ú Ď ň ň ú Á É ž Ý Ě É ň Ě É É ž Ť Ť Ť ú Ň ŤŤ Ť ó Á ú ú Ť ň ú ň ž É Š Š ž ó ó Ť É Ť Ě Ť ň Ťň Ť ž ňž Ť Ó Ť ú ž Ť ú ž Ť ó ž ž Ť Ť ž Ě Š ú ž ž ň Č ž ž ž ž Ť Ť Ť Č Ň Á Ť Ý ú Ť ž ň ž Ť Ý Ť Ť ž ň Ťň Š ž ú ž

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

óš ř Ř Í É ŘÍ Í Á Í Á Á Ý Á Í Č Á Ž Í Ř Í ŠÍÚ Ý Í Í Č Í Ú ÁŠ Í Č Á Í ĚŘ ú é ú ěš é ř š ě č ř š ř š č ě š ě é é č ř č č é é ž ř ě ěš ž óě Í ř ě ř ě ě š ě ě ř ě é ž é šť ě ř ě ě č č č šé ě ř ě é é Č é š

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

é ů Č ů ť ť Í é ů Í Í é ů ťí é š Í ý ů š ý ý Í ý ů é ů ť ý é š ý ý ý ů š é ý ý ď ů š é š Č é ý ý ů Í é Č ť ó ý ý ý ý ů ť ť ť ď ť Í Í š é ý ů š ů é ť é ý ý é ů ů ý ý é š ů Ť š š ý ý ý ů š é ý ů ý ů ů š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

č Č ó Č ě ó č ý ý č ř é č č é Ž é ř é ý č č ý ý Ž ř ě ň ú č Ž č č ř é č č ý Úč ě é úč ěř úč ě ý č ď č č Ú Č Č č č Ž ý ě Ž ž č č Ž ý č Č é é ě ý ř š ý ý ú ý ř é ř ě Ž š ý ř č ř ý Ž é ř ž Ž é ý ý ů ř ů ý

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ú ú ó Č ř Á ř ž ú ó ř Ú ř ř ř ř ř ř ř ó É ú É É Ž É ř ř ť ď Á š ř ů ú Ž ř ú ř ř ď ž ň ď ž Ž ř ř Ú ž ř ů Ž ř Ú ž ř ď ž š ř ů ú ď ú ž ď ž Ý ž ř ř ř ž ř Ť ř ů Č ů Č ř Ú š Č Ú ř Ť ř ů ř ž š šš ů ř ú ř ř ó

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

ř ý ř ř É Í ý ř úř ř š ý ú Ť š ř ž š ř ú Ť ř Ž ž ž ú ř šú ú ř ř ř ú ř ž š Ž ý š ú ř ř š ú š ú ř ýš ř ř ú ň ý ý ý Í ž ý š ú ď ú ý ú ř š š ý Ž ř ý š š ý ž ý ř ý ý š ř ý š ř š Ž š ř ř ř ž š š ú ř ř Ť ý ř

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

Č š ř ř š ř šš ě Š ě š ř ů ě ě š ř ů ě ř ě ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š ó ř ř ř ě Š ř š ř ň ř ď š ř ě ř ě Ů ř ů ř Š ú ě ú ú ř ř Č š ě ě ě ř ů ř ě š ú Č š š š ě ř ž š ě ž š ř š ě š ú ř ů Í Č ř ů ú Š š ě ž Ž ÚČ

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz ó š ó Ň Ť ú š ú š š š ř Ú ó ú ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ú ň ů ů š ň ú š řš ú ř ó š Ý Á ů ú úř š ň š ú š š š š ťť ř ň ů ř ř ř š ů ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ú ří š š ř ů ú Ú ř ú ÚČ ú ú ú š ů

Více