Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 E ět! Svět nternetu sžený z nu ednček nemá žádné ff hrnce. Díky tmu se v něm sndn ztrtí dspěý F-. čvěk ntž pk zrntené dítě pné fntstckých předsjv re.tě. T9 e. nřtm ve světě nternetu nujícísvět tk by z ně vytěž t neepší nedš úmy ve svém běžnémžvtě. Nebezpečín ně ž 1:: -

3 } Oběť které e ubžván Dět s neuvědmuí že pťrvdně nevnn vtípek ve kterém kup íkdu spužák zesměšní se m že pr běť změnt v nprsté pek. Tm kde by d íve eh zesměšnění vdě en pár zsvěcenc někde z škníjídenu dnes tkvé vde mrjže rázem kvt n ške mm n znčt dítět vzthy s vrstevníky. Dstne kv vzrušení tuzeb tvsnéprtěsem že d tt d re šknující" tvtbě h. Dět čst šknuí krmě n'ch dětí učtee. Ten se bává przrzení ztráty sttusu bíbenéh učtee p ed tdč v rámc učteskéh sbru prnásedvání n reuóru á nternetv ch fótech kscká škn nhtávná n vde zve eněná Zve eňvání ntmních ft- hstr v pčítčneb vám dmítá ukázt svje ktvty gríí(t eb b v m pítnerem C dět p rzchdu) fešn ch nzerát n prmuvte s se sv m dítětem kntktute šku nfrmujte se dění. v scáních sítíchzkuste vyhedt jmén p e- seznámení Hppy sppn9 (veseé fcku5 ' Xupr dětí se bví tím e'eást nňonu běť ( dspě ru zcrv npdnu ntáčí zdívky dítěte. Když nr- zíte n šknu neknfrntujte hned dítě s dmně m tčníkem.vyjád ení bu ttž budu sně vvněn strchem z násedk. Nejepší je kntktvt pedgg psychg np. v pedggck-psychgcké prdně eí tekce. Zesměšňvání šíení p eděávání vstní sukrmé tvrby šknvnéh (snžíse zpívt tnčt htát n nástt cvčí) Bí se že by by znčen z práskče cž by mu v kektvu ještě p tíž.všímejte s prt známek th že se dítě cítív hržení. Zeptejte se pedgg n vzthy ve t ídě. Sknvné dět se p estávkách držív bízkst kbnet zkušení pkvně zžívjív směch d spužákr mjí pnžujícíp ezdívky. Zpzrněte když dítě vyhedává smtu strní se vrstevník neb strt?ch p áte náhe dmítá pužívtmbní teeín neb pčítčmže r e-m že zvdtent m že p eít k jech ktvní kyberškn je v sučsnst by p ízen z čeem pbvesučástí dspívání témě p- ní se tk m že stát v ruku nevny česk}ch dětí. Většn príp- kntr vnéh dvu prst edd kyberškny všk nevznk se kem psychckéh terru ktezáměrem skutečně ub ížt jnému mrjže v extrémních p ípdech dítět e jk snh vtp kter5? knčt ž sebevrždu bět." p esáh hrnce změn se v pr- Mgr Km Kpechí Ph.D. Censtredek skutečnóh psychckéh trum prevence rzkvé vrtuutku. Nevnná ftgrfe která Tv ují (pde prrjzkum by t udě en229 % détí) nesvě nebíbení teenge se n psvní zábvy nd nás n m vdezáznmy kv tmu Htzí sebevržd Psíání urážv ch SMS zptáv gtvní zkušenstí rdč m zíbt sttním. Od vt ceé rky. Druhy známky fyzckéh násí. Dět se tké zprvd se svjí ne- nte netu m se kdně n druhu strnu svět. A běť se jeh exstenc čst bjí muvt v rdně. nternet nvíc nezpmíná dkud vde někd nesmže m že p sít k- Pde nedávnéh pr zkumu ečnst seznm se s nu setk 5 % dětí. áě. vup n rčet (e-m scání s í) 34 Y:s9 1!ntrnátu settt s verbáním t v noávkm 26 % by bézóvn przváněním p e_s teen. Mez dší ptevy pttt: eektrncky čst nenese Zesměšňvání učtee zchyce- né n vde * V závžněších p ípdgch se brťe n pc cr. Pr pzděšívyšet vání záhute škdvé e-my SMS. P dte tsk brzvky (pínt screen) scáních sítíneb vdeí se zá- vdn mbshemužte s ej. Utčníkby se ttž mh snžt zmé t stpy. útčníkze zbkvt. pmťržu s tím mbní perát prvzvteé scáních sítí(fcebk eznm Gge). Kde hedt mc pktd nevíte rdy s mťržete zkntktvt seczvná prcvště rťrzn ch nsttuc Hrká nk Pc ČR - pkce pce.czhne E-bezpec - Rdčvská nk B :; p B '-í ". "W tr

4 Dět se zseknú v neeánu Tráví vše dítě n nternetu ceé dny? Nem žete s s ním kv nne hrám n p ádně prmuvtn ntž vyrzt n rdn- n b t vet? Mže závsé! Pde dbrník se v znáčn t - Kup íkdu u nn hě sě ptjevue tk ž0hr se uzávsé- h stává st edbdem žvt. p em šd e setm s děje když není nne tužítmécnejd ívekeh Ep p. jt ní bětvt t dkáže kv níbětvt d ty se pčet závsych n T rnce Změny nád - Když není závs p nternetu je nesv j. Jk- pen k. _"&- me nvštívísvé bíbené stránky Kde hedt mc neb spustí hru ukdní se. - teně k u drg závs- í mugí dstávt stáe větší dávku dsh uspkjení. čs stráven by nne 5e p tupně prdužug. hry prngrícké stránky scání sítě č chtvání. Nhrzují ttž zá- Knfkty - Vznkí kv hrní her neb cttvání knfkty v rdně? s-. b pbémy ve ške budu- :. cí prác e dkn d nebez- pečn ctt čnnstík je hrní hí prng]íe neb chtvá# Recdv - Závst? má tendenc pkvt nfrmcí psní e-mů. Závsst se nejčstěj éčísvépmcí e kde nepmáhá musí n du p ít dbmá Bsych- kdní pt eby jk je zábv mezdsk} kn- tkt sex jsu k ds- pzc 24 hdn denně témě kmžtě bez námhy. Ldé k nm prt mjí tendenc tíhnut spíšnež k >nmáhvé< retě. nenčních p íznk. Závsé dtě n sm neví zd pkrčvt ve h e neb se věnvt svje chvání když s ním sám nesuh- sí. Kup íkdu s sám smže užvtesk čet ke h e neb chtu e p čse mu nutkání nedá znvu h bnví. Pr?n.dkt9ecz Rd vská nk B rkem věku je e závs ch ž 23 /.! Nejvíce prbemtcké čnnst n ntenetu jsu pde dbrníkť nne Odvykcí p íznky - C se stne když n chví vypdne nternetvá síť?vztek ne vzt č smutek jsu známky bst- zeny pseudetu. Dší veku závžnu tázku je zneužívá ní dětí/dsp ív ících v tmt tzhrní dvu světťr. MUDr Mrt Šmrjnkvá Ndce ADCTA ežež] té věc v žvtě (chdí pzdě d šky p estává vídt p áte prtže rdš nternetr v Ceské repubce phybuje k U détímez 12. s t šest znku. prbém t ká témě kždéhpátéh dítěte u nás. pde nedávné stude Msrykvy unverz- Nebezpečnée že dspívícímunhrzuje vrtuání ret tu skutečnu. Mhu se pk vyskytnut prbémy v kmunkc v běžném reáném žvtě zhršené nvzvání ntmáních mezdsk ch prtnersk ch vzth které su u závs ch nhr- dítě neb dspě gpňue všech těch- Cíem dvykání není pn vt ffne kter by zp 1{: ní k byčejnémuvyhedávání terpe někdy dpněná éky zejmén ntdefesvy. (dyž se vyskytnu deprese pruchy pzrnst spánku tk kmžtě vyhedete dbmft. * T'he ž- & {ás eduící rdy jsu určeny p edevšímpr sméčenízá- vsch n nternetu. Tkví dé cftí že jsu závsí vdíjm t chtěí t změnt. kde by d íve čs vyhrzen k hrní děejte něc jnéh. P - pjuje dítě n nte net ví. kendu? Od ted'm že jen p es tt den. ně vymezte čs n p p eník n- m žete sm teínetu kter]í se nesmí p ekrčt. deáně zděen d více e krtších čsv ch sek p- mc vám mhu rdčvské zámky (vz specání kptu). gvt jk upzrnění n dbu kte u smí t]ávt n nternetu. - nem že se dítě dtrhnut d hry Fcebku chtu neb prngrfe? Když e nedkáže mezt zkžte mu t tpně! spečně krtu n které bude nejv znmnějšch negntv která hrní neb nternet v jeh žvtě zp sbuje 5 hvních pztv. s 5 spečně zjstt jké čnnst které h d íve bvy kv hrní neyíce znedbává zku te e bnvt. Zdrj: dktge.cz Ndce Adct 1

5 nm Kždu sekundu n nternetu p es 28 tsíc dí sedue prng f kžd: ch 30 mnut vznkne nv fm pr dspěé. Dětje sedují mhu se stát ech ktéry. Wměníz kredt Prbém p edevšímn scáních sítíchv dskuzích chtech. n nterne- tu se phybuí rchyvé kte í číhjín dět Chtěí.d nch ntmítgríe vde neb je ]ákí n sch zku. Tvá í se k vrstevníc neb vystupuí tev eně dětem ptu. Ae n dět v tm nesu rpně nevnně. Běžně s mez ní Kžíškz prtáu Seznmrcz se dnes dknce smy dět stávjí největším v rb- c dsttbutry dětské prngrfe. P ede- všímděvčt jsupk chtntkuí mte á vyměňvt z dárky neb kredt d mbu sm h n nterne- tu nbízí.neuvědmují s že t kd s pdbn mterá d nch ku. sebu pdbné ít- pí pk mhu ntmg íe vde psíjí níítk vde zneuž ty tk mhu sknčt vt. T eb je umístt veve šptn ch ruku. P- de specsty n tut Mrtn ejně n nternet neb dítě pd hrzbu u dčrj ve ške Jk n t Dětem by rdče mě ; vysvětt že nkdy nkmu nemjípsít svje ttstky ntmní ftgrfe vde neb prvzvt Kždé5O. dítě ve věku mez 16 ety by n nternetu pžádán ftgrf svéh gentáu b 28% česk ch dětí mez 9 16 ety se setk n n- vdehvry pr kte- r}ch se bnžují. Dknce n svému su- te netu s prngrfck m bshem. > 21% česk ch dětí ve věku 1 ž 16 et vdě neb čsnémuprtnerv ne. Lásky jsu v jejch dst zprávu se sexuátním bshem. W 40 / dětí ne ekne rdč m že se setky s p ngrfí n nternetu. " 8 % dětí umíst svj nhu ítgrf n nteínet. W 12% tkvu ftgrf někmu p es nternet neb pčítčps 9 % se setk s tím že někd jn umíst jejch sexy ftgrf n nternet. pdbné mteráy s ctem s s ním prmuvte nebvňujte n nehdnťte. Zkntktujte hrké n- ky (www.hrknk.cz bezpecne.cz grfe zčnu kvt mez p éte neb p k Zdr: Seznmcz á*-*fu w'*.*m* někm kmunkuje psíá mu věku nestá é stává se že p rzchdu ft- :ff Í ;ff nternetu. pkud dítě s ) kde n dtzy dpv djí specsté z něk- br.

6 / ) r[ff H v čstě hedí kmrády dspívjících prtnery p nternetu. Mhu nrzt n pdvdníky. Seznmvání p nte netu je zdrm ednduché tyché nnymní deání pr ty kte í jsu stydví nžv by nkh nesv. Kde jnde by se měy seznmvt dět které žínternetem. N dru- ce které seznmvcí nzerát dějí zjímvější.vydává í 9 z prducenty ék evdó n zhrnčníchmsíeh neb vrstevníky dspívjících tjbítí s k věk. Mjí prntyš- tvá ku setkáte se zde s dm kte í s vytvá ejí íešné en p íběh kter n prvhípdentty. P cent pdvdník n seznmkách se pde rd spečnst Seznm kžd- hed vypdá k prvd. M- dá sečn neb kuk s tk mhu tevít srdce někmu kh by n uc n nep- rčně zvyšuje Obvyke tt zdrv. A v dbré ví e s ním dé uváděí tkvé ním- vyzí n sch zku. hustrnum žep néstp e- k dht 7 rku 7 Dítě by nkmu nemě sdě vt sbní dje teefn dresu. T jsu udje které przrdte ž když s budete jstí že s d- zdrvé ned vě e. Ne- nm čvěkem chce- zmtá ptvd W- r deáníje jít n první rnde ve t ech. Rzhdně ne d uzvren ch prstr nenstupvt d ut setkávt se z denníh svět- P ed seznámením je vhdné vdět se np íkd p es Skype. Ptvrdíte s že s pvídáte pvdu s tím s k m chcete. N N _ c N svět. :. prtsnírnčstsdíídb- které mhu psužt z- ré zé zve ejňují ckv e dě m devntťrm vyděr- npdne.včetněn!rmcíčm'';:..:;'...'...'.:...'..;:'. Zčnc hedí n nte netu Pde prťtzkumu spečns- chubíse drh m vybvením t Jbtrn mez vězn s dmácnst utem neb pdbn5m věcm je t pr 11 % z děj vytpvává u-. ry*ffpffmn;f {ff#fft#ff "Zí*š;?Éffď3: Pr sezn-{ mváníje vhf né zžt s jnt e-m než ve tvru jmén prí- z dv ené s rdč znmená t. že nkd nen dm. Když zárveň n Fcebku ppsuj že s žjíjk ve vtě Řešení Pučte dět že nemjí tkvé nfrm- ce n nternet umsť- vt. Dpručte m n scáních sítíchjk je Fcebk G+ neb Ldé.cz pužívt p ezdívku míst své f- tgrfe zvt kup íkdu b!íbe- nu _pstvčku. : ] ]] ') 1 r 1 ] dnu vydírt. Některé dět t- 'ed tž beze stně przrdí dre- su km kdy chdí d šk y neb n kružky. ff:j]].]1 :-] ]!]":]]']-..'].:. N scání sítě k e Fcebk by dět nkdy neměy dávt nc c by nemě vdět rpně kžd. Ttchu sukrmí s e m. [** žete. Pr regs- í x že váš prf ítgí íe smí prhížetjen vš áteé M žete s nst ut t že pu.e vš p á teé mhu vyhedt váš ntf pde teefnníh čísneb emu neb vás znčvt n ft grfích. Jk n t se m žete dčístn dre- se.www.ícebk. * pež pmcí scá ních sítí z děje jsná v b. A nejen Dět s neuvědmují že když pr ně e kupríkdu pr se chubí ftkm prím unsce kterí pk mhu r- trc s vytv te specá ní e-m kter nebshue vše mén kteú ne-pužíváte pt běžnu kmunkc. Nstvte s dkádání se- rdnnéftsp áte. Aktuání pdbu s vě í tk že s nechjí pst ftku s ceduku n které je ktuání! 9 C tkánípr znéd - Vždy vyždujte ftg fe z knk étníudást Dnešnígene ce dětí čst šptně rzšue mez etu nternetv m světem nternet se pr ně st neděte nu sučástí udět vdy nesrvnst su většnu sgnáem že něc není v p ádku. Dítě by mě svu nvu známst prustrvt n nter-

7 k uhídt díě íuž G ĚítěGm m? Když m stí rdč zzády dět n pčítčsp ádně hedí nfrmce pr dmácí tk. Jkme e dede zčnu se n brzvce dít věc. Kde dmuv nepmáhá grm kter dítétznemžní se k mrže pmc specání pr- dstt rdče nfrmujekdyž něc není v p ádku. Jk e dbrníc vrují dítě se k nternetu dstne u kmrádr neb ve ške. Zákdem brny by prt mě b t tev ená kmunkce v rdně vzájemná dxér. Jk se e ftá drvě uj pr- zkáznému bshu vě uj. A právě n t jsu specání prgrmy. Dfty nm mržete nstvt. jk duh budu mc dět trávt n pčítčn nterne- zrnt když dítě pužje nevhdny vyrz kup íkdu v nternetvé djskuz neb v rzhvru n scáních sítích. Nejepšítkvé prgrmy jsu tu neb hrním her. Prgrmy dkážu zbkvt p ístup n stránky se škdv m bshem (násí sex drgy) dkážu rdče up- ptí k nm ngcké prgrmy Net Nnny prent cnhs Kdswtch neb prpcené. grmy v češtněavg Fmy Sfety á Nrtn360 Seženete je ve verz pr mbní teefny tbety. Ae n bezptné prgrmy nejsu k zhzení zákjďn ky zvádnu n jednčku. Tkv m jsu Zbezpečenírdny ve Wndws neb Nrtn Fmy. Kkněte n tčítktrt n p íkz Ov ádcí 2. pney Pd pžku Užvteské tčty z- ; bezpečenírdnykkněte n pžku N- stvt rdčvsku kntru pr všechny užvtee Pkud vás systém vyzve k zdání neb ptvrzení hes správce zdej- te hes neb ptvrdte v}běr. 3. Vyberte čet dítěte u něj zškrtněte zpnut vynutt ktuání 4. V sekc Čsvémty nstvíte kdy dítě m že pužívt 5. V sekc Hry m žete nstvt jké ktegre her (v nchž se b1 jevuje nás í drgy sex) mťrže dítě hrát. Vyberete je p kknutí v část B- :. uu"u-;ff zhesvání wnákup pjrdt Spusťte pkc Obchd Gge Py Gge Ftr knu n pchu r 0 nv] pace Stre..r 2 K epnete n knu Obchd P y Gge Py St re > Nstvení. 3. V sekc. Užvteské vádcí prvky kepněte n Pždvt pr pech hes. náku- 4. Zv te nstvení hes. - Pr všechny nákupy - Kždtch 30 mnut - Nkdy 5. Zdejte hes. nstvení. pčítč. 3;Ť:]^ _. -" :.' vyh edá ván rt'^v.r. vh'edtt UžVATE KÉ 0V ÁDAúí PRV{Y ] "-"";'r''*..'.; ť::j:áíj í:ff } APLXA {f; f ;;; verže sestvení t/ere 49 3 TH8H N tvení Rdťvská ]9 zp kvt (neb pvt) hry pde hdncení typť bshu kknutí n d- bujqm bude užvte Osbní účetpčítčpužívt kn; Áhuán] ns.vení zpnutq vynutť k!átní f kz Nstvt tyen 'r VypnUt ".htt- íc j-y:" ""! **** nuuu n ff $/!.Ňwé ftty tnsffť dby kdy bnt jčd díf pgfr Hry &' n*mp*emngbffhunebíáďú _tff PmsíbfuáníuÉt chprcqbm &[1 pmm btmn bmn ó prcgrmr #:. s;*í;t"j; v pčíuě _ čňwé rmv hdncení hry. Neb hry mťržete zkázt pně. NútdveníJyémuWnd v! 1{ffJ;.x$::;$ Hdícfhen vypttut n enípíg m& vypn* 6. Pkud nechcete by dítě pužívknkrét- ní prgrmy (kup íkdu vše sbní neb t eb Skype) mťržete je zkázt Kkněte n pžku pvení bkvání ur- 4. Zvte ftry ď;:t* $ 1 "..:"xs:íhf?; Ftrván bshu f čt ch prgrm. V seznmu vyberte pr- vbu kepnu_ které dítě smí ; grmy pužívt. Jné se ::. mu zb kují. 13 '!-

8 ..:::]. ;: : 'S']..:... : - Nedávej nkmu dresu n teefn. Nevíš kd se skrývá z mntrem n druhé str- Nevr Nedej šn- c vrům. Ne- tevírej příhu zprávy která přš z neznámé Udržuj hes- (k e-m- uná)vtns- v t nesděuj je n bízkémuk- Nkdy nedpvídej n nesušné hrubé neb vugární my vzkzy..._:.:::j] Nepsíej n- - // r F 7 - Zákdní prvd chvání n nteřne- kmu kh neznáš svu ftgrf už vůbec ne ntmní. Svu ntmní ítku nepsíej n kmrádv 4eb kmrádce - nkdy nevs c s n muze ne- Nedm!u- vej s schůzku přes nteínet nž bys tm řek někmu nému. Svěř se d- spěému pkud tě stránky neb něčívzkzy uvedu d rzpků neb tě dknce W- Pkud nrzíšn brázek vde neb e-m který tě škue pusť webvu stránku. - :q ó:! Lenk Eckertvá urk knhy Bezpečnst dětí n nteřnetu závsstn hrách hry Pčítčvé jsu první věc kteru n pčítčpzná- vjí předškní dět Pr frmy které z her prftují je dů ežté by se k nm hráč vrce. Vy děné tktce šptně dává dspě y. ntž sndn vvntené dítě." 4 Lukáš Xřvák mnžer dvz Wndw ve spečnst Mcrsf rdčvskékntře: Řd z nás s stá e áme h vu nd tím zd dětem techn ge zpřístupnt č ne S funkcí Rdčvská kntr můžetedítět necht svbdu budete ttž vědět že prvd stejně nemůže překrčt." Mrtín Xžíšekmnžer pr nternetvu bezpečnst spečnst eznmcz seznmvánín nternetu Vždy s dávete schůzky s dm z nternetu n veřejném místě pném dí. deá níje jít n první rnde ve třech. Ptejte se n pdrbnst z jeh žvt pdvdník se d

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár

Více

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

květen 2010 1. ročník 2. číslo téma čísla Asie Čečensko Banánové děti Rozhovor: Ali Amiri ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ tn 2010 1 rčn 2 čsl Bnán dt Ččns Rzhr: Al Ar t čsl As ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Mlý čtnář s chd slunnjšh pčs cház druh dtrl čsl Vďr Stjn j psldn j tntrát nbt člán rzhr z dln tých lgů z čsých záldnch

Více

Rzjeďt Kim Rčnik XXXI B ezen 2014 ěstník 8 ddíu dních skutťr Mcá Bies DBtE P{

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Základní nápěvy I. Začátek hodinek

Základní nápěvy I. Začátek hodinek I.1 Prv modltb dne Pod: ntphon Romnum, Rome 1912, 3*. Zákld nápěvy I. Zčátek hodnek. Pne, o tev ř mé rty, má ús t tě budou chvált. I.2 Ostt hodnky I.2.1 nápěvy d ntphon Romnum (1912) Pod: ntphon Romnum,

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013

VYROCNI ZPRAVA O CINNOSTI SKOLY 20r2t2013 Zhkldni Skl, Liberec, Kplick6h 384, piispvkvd rgnizce Kplick6h 384, 463 l2libercc 23 Tel. : 485 134 626, www.zs-kplickeh.cz, skl@zs-kplickeh.cz VYROC ZPRAVA O COST SKOLY 20r2t2013 zprcvl: Mgr. Pvel Zernik

Více

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V KUTNÉ HOŘE 2012 Strá nká 1 2 Obsah Základní infrmace 5 Kalendárium 2012 7 Dva měsíce v rce, aneb BŘEZEN A ŘÍJEN _ 10 C se děje na pbčkách? 14 Univerzita vlnéh času,

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag.

70. výročí osvobození. Slavnosti svobody Plzeň. 1. 6. května 2015. www.slavnostisvobody.cz. Součást programu. Duben 2015 I www.zurnalmag. Sučst prgrmu 70. ýrč sbzen Slnsti sbdy Plzeň 1. 6. ětn 2015 www.slnstisbdy.cz Duben 2015 I www.zurnlmg.cz Sučst prgrmu Zurnl-titul.indd 1 23.3.15 14:42 SLOVO REDAKTORKY Vžen mil čtenři Žurnlu, je tdy

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny.

ipolitickou strahou katolickou a církví samou veletreny. L I T I K katlickém umení kázati. A W baže jsu snahy rzlišvati mezi katlicku stranu a katlicku církví - at se již t pkuší neb u nás na pr. Durych - jsu u nás meze ipliticku strahu katlicku a církví samu

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

VY_32_INOVACE_2A05 VÝBĚR OBCHODŮ

VY_32_INOVACE_2A05 VÝBĚR OBCHODŮ VY_32_INOVACE_2A05 VÝBĚR OBCHODŮ Cvičení 4: Výběr bchdů Vyberte sm bchdů ze svéh klí neb na internetu. Práci si rzdělte, každý z týmu vyhledejte dva bchdy. Ve vašem výběru se přitm nesmí vyskytvat dvakrát

Více

Komunikace. Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: Křivohlavý 1995

Komunikace. Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: Křivohlavý 1995 Kmunce Kmunce, umění hvř jeden s druhým, ří c cííme neb myslíme, ří jsně, nsluch mu, c říá en druhý, ujšťv se, že jsme slyšel správně, je pdle všech známe dvedns, erá je nejdůležější pr vyvření uchvání

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku ZPRAVODAJ www.mdil.cz NOVÝ E-SHOP 3/2013 2 máme nvý e-shp n náhdní díly dy 4 jsu náplně d mnuálních převdve celživtní? 4 tipy státe se l n všem utě? exluzivně návdy 6 leje mziv p zemědělsu techniu 3 KASKADÉR

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

Inner peripheries from a distance and a close

Inner peripheries from a distance and a close MPRA Munich Persnal RePEc Archive Inner peripheries frm a distance and a clse Eva Abramuszkva Pavlikva and Libr Prudky and Michaela Smidva and Eva Kucerva Charles University Prague 29 nle at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30624/

Více

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY

PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY knižn novinky 9 10/2012 37 DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY / DOPROVODNÉ PROGRAMY PORTÁL ZVE NA SVĚT KNIHY A DÁLE NA STÁNKU: pátek 18. 5. v 11 hod. KOMIKSOVÁ DÍLNA (PRAVÉ

Více

Festivalu evolution 2014 BIOSTYL ZDRAVÍ ECOWORLD ALTERNATIVA INSPIRACE 11.-13.4.2014. Výstaviště Praha Holešovice. www.festivalevolution.

Festivalu evolution 2014 BIOSTYL ZDRAVÍ ECOWORLD ALTERNATIVA INSPIRACE 11.-13.4.2014. Výstaviště Praha Holešovice. www.festivalevolution. festivl evolution Závěrečná zpráv Festivlu evolution 2014 BIOSTYL ZDRAVÍ ECOWORLD ALTERNATIVA INSPIRACE 11.-13.4.2014 Výstviště Prh Holešovice www.festivlevolution.cz 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dtum konání BIOSTYL

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

.a n o rex ]] ]l \I la \ Dět potřebují ltlavně ld"sku! Vd.žěníčtendř mdm uelkou radost že Blesk přnd.ší praktckou příručku kterd se uěnuje problémům dětí s ntstupem novélto školníhoroku. Příručka odpovídó.

Více