Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 E ět! Svět nternetu sžený z nu ednček nemá žádné ff hrnce. Díky tmu se v něm sndn ztrtí dspěý F-. čvěk ntž pk zrntené dítě pné fntstckých předsjv re.tě. T9 e. nřtm ve světě nternetu nujícísvět tk by z ně vytěž t neepší nedš úmy ve svém běžnémžvtě. Nebezpečín ně ž 1:: -

3 } Oběť které e ubžván Dět s neuvědmuí že pťrvdně nevnn vtípek ve kterém kup íkdu spužák zesměšní se m že pr běť změnt v nprsté pek. Tm kde by d íve eh zesměšnění vdě en pár zsvěcenc někde z škníjídenu dnes tkvé vde mrjže rázem kvt n ške mm n znčt dítět vzthy s vrstevníky. Dstne kv vzrušení tuzeb tvsnéprtěsem že d tt d re šknující" tvtbě h. Dět čst šknuí krmě n'ch dětí učtee. Ten se bává przrzení ztráty sttusu bíbenéh učtee p ed tdč v rámc učteskéh sbru prnásedvání n reuóru á nternetv ch fótech kscká škn nhtávná n vde zve eněná Zve eňvání ntmních ft- hstr v pčítčneb vám dmítá ukázt svje ktvty gríí(t eb b v m pítnerem C dět p rzchdu) fešn ch nzerát n prmuvte s se sv m dítětem kntktute šku nfrmujte se dění. v scáních sítíchzkuste vyhedt jmén p e- seznámení Hppy sppn9 (veseé fcku5 ' Xupr dětí se bví tím e'eást nňonu běť ( dspě ru zcrv npdnu ntáčí zdívky dítěte. Když nr- zíte n šknu neknfrntujte hned dítě s dmně m tčníkem.vyjád ení bu ttž budu sně vvněn strchem z násedk. Nejepší je kntktvt pedgg psychg np. v pedggck-psychgcké prdně eí tekce. Zesměšňvání šíení p eděávání vstní sukrmé tvrby šknvnéh (snžíse zpívt tnčt htát n nástt cvčí) Bí se že by by znčen z práskče cž by mu v kektvu ještě p tíž.všímejte s prt známek th že se dítě cítív hržení. Zeptejte se pedgg n vzthy ve t ídě. Sknvné dět se p estávkách držív bízkst kbnet zkušení pkvně zžívjív směch d spužákr mjí pnžujícíp ezdívky. Zpzrněte když dítě vyhedává smtu strní se vrstevník neb strt?ch p áte náhe dmítá pužívtmbní teeín neb pčítčmže r e-m že zvdtent m že p eít k jech ktvní kyberškn je v sučsnst by p ízen z čeem pbvesučástí dspívání témě p- ní se tk m že stát v ruku nevny česk}ch dětí. Většn príp- kntr vnéh dvu prst edd kyberškny všk nevznk se kem psychckéh terru ktezáměrem skutečně ub ížt jnému mrjže v extrémních p ípdech dítět e jk snh vtp kter5? knčt ž sebevrždu bět." p esáh hrnce změn se v pr- Mgr Km Kpechí Ph.D. Censtredek skutečnóh psychckéh trum prevence rzkvé vrtuutku. Nevnná ftgrfe která Tv ují (pde prrjzkum by t udě en229 % détí) nesvě nebíbení teenge se n psvní zábvy nd nás n m vdezáznmy kv tmu Htzí sebevržd Psíání urážv ch SMS zptáv gtvní zkušenstí rdč m zíbt sttním. Od vt ceé rky. Druhy známky fyzckéh násí. Dět se tké zprvd se svjí ne- nte netu m se kdně n druhu strnu svět. A běť se jeh exstenc čst bjí muvt v rdně. nternet nvíc nezpmíná dkud vde někd nesmže m že p sít k- Pde nedávnéh pr zkumu ečnst seznm se s nu setk 5 % dětí. áě. vup n rčet (e-m scání s í) 34 Y:s9 1!ntrnátu settt s verbáním t v noávkm 26 % by bézóvn przváněním p e_s teen. Mez dší ptevy pttt: eektrncky čst nenese Zesměšňvání učtee zchyce- né n vde * V závžněších p ípdgch se brťe n pc cr. Pr pzděšívyšet vání záhute škdvé e-my SMS. P dte tsk brzvky (pínt screen) scáních sítíneb vdeí se zá- vdn mbshemužte s ej. Utčníkby se ttž mh snžt zmé t stpy. útčníkze zbkvt. pmťržu s tím mbní perát prvzvteé scáních sítí(fcebk eznm Gge). Kde hedt mc pktd nevíte rdy s mťržete zkntktvt seczvná prcvště rťrzn ch nsttuc Hrká nk Pc ČR - pkce pce.czhne E-bezpec - Rdčvská nk B :; p B '-í ". "W tr

4 Dět se zseknú v neeánu Tráví vše dítě n nternetu ceé dny? Nem žete s s ním kv nne hrám n p ádně prmuvtn ntž vyrzt n rdn- n b t vet? Mže závsé! Pde dbrník se v znáčn t - Kup íkdu u nn hě sě ptjevue tk ž0hr se uzávsé- h stává st edbdem žvt. p em šd e setm s děje když není nne tužítmécnejd ívekeh Ep p. jt ní bětvt t dkáže kv níbětvt d ty se pčet závsych n T rnce Změny nád - Když není závs p nternetu je nesv j. Jk- pen k. _"&- me nvštívísvé bíbené stránky Kde hedt mc neb spustí hru ukdní se. - teně k u drg závs- í mugí dstávt stáe větší dávku dsh uspkjení. čs stráven by nne 5e p tupně prdužug. hry prngrícké stránky scání sítě č chtvání. Nhrzují ttž zá- Knfkty - Vznkí kv hrní her neb cttvání knfkty v rdně? s-. b pbémy ve ške budu- :. cí prác e dkn d nebez- pečn ctt čnnstík je hrní hí prng]íe neb chtvá# Recdv - Závst? má tendenc pkvt nfrmcí psní e-mů. Závsst se nejčstěj éčísvépmcí e kde nepmáhá musí n du p ít dbmá Bsych- kdní pt eby jk je zábv mezdsk} kn- tkt sex jsu k ds- pzc 24 hdn denně témě kmžtě bez námhy. Ldé k nm prt mjí tendenc tíhnut spíšnež k >nmáhvé< retě. nenčních p íznk. Závsé dtě n sm neví zd pkrčvt ve h e neb se věnvt svje chvání když s ním sám nesuh- sí. Kup íkdu s sám smže užvtesk čet ke h e neb chtu e p čse mu nutkání nedá znvu h bnví. Pr?n.dkt9ecz Rd vská nk B rkem věku je e závs ch ž 23 /.! Nejvíce prbemtcké čnnst n ntenetu jsu pde dbrníkť nne Odvykcí p íznky - C se stne když n chví vypdne nternetvá síť?vztek ne vzt č smutek jsu známky bst- zeny pseudetu. Dší veku závžnu tázku je zneužívá ní dětí/dsp ív ících v tmt tzhrní dvu světťr. MUDr Mrt Šmrjnkvá Ndce ADCTA ežež] té věc v žvtě (chdí pzdě d šky p estává vídt p áte prtže rdš nternetr v Ceské repubce phybuje k U détímez 12. s t šest znku. prbém t ká témě kždéhpátéh dítěte u nás. pde nedávné stude Msrykvy unverz- Nebezpečnée že dspívícímunhrzuje vrtuání ret tu skutečnu. Mhu se pk vyskytnut prbémy v kmunkc v běžném reáném žvtě zhršené nvzvání ntmáních mezdsk ch prtnersk ch vzth které su u závs ch nhr- dítě neb dspě gpňue všech těch- Cíem dvykání není pn vt ffne kter by zp 1{: ní k byčejnémuvyhedávání terpe někdy dpněná éky zejmén ntdefesvy. (dyž se vyskytnu deprese pruchy pzrnst spánku tk kmžtě vyhedete dbmft. * T'he ž- & {ás eduící rdy jsu určeny p edevšímpr sméčenízá- vsch n nternetu. Tkví dé cftí že jsu závsí vdíjm t chtěí t změnt. kde by d íve čs vyhrzen k hrní děejte něc jnéh. P - pjuje dítě n nte net ví. kendu? Od ted'm že jen p es tt den. ně vymezte čs n p p eník n- m žete sm teínetu kter]í se nesmí p ekrčt. deáně zděen d více e krtších čsv ch sek p- mc vám mhu rdčvské zámky (vz specání kptu). gvt jk upzrnění n dbu kte u smí t]ávt n nternetu. - nem že se dítě dtrhnut d hry Fcebku chtu neb prngrfe? Když e nedkáže mezt zkžte mu t tpně! spečně krtu n které bude nejv znmnějšch negntv která hrní neb nternet v jeh žvtě zp sbuje 5 hvních pztv. s 5 spečně zjstt jké čnnst které h d íve bvy kv hrní neyíce znedbává zku te e bnvt. Zdrj: dktge.cz Ndce Adct 1

5 nm Kždu sekundu n nternetu p es 28 tsíc dí sedue prng f kžd: ch 30 mnut vznkne nv fm pr dspěé. Dětje sedují mhu se stát ech ktéry. Wměníz kredt Prbém p edevšímn scáních sítíchv dskuzích chtech. n nterne- tu se phybuí rchyvé kte í číhjín dět Chtěí.d nch ntmítgríe vde neb je ]ákí n sch zku. Tvá í se k vrstevníc neb vystupuí tev eně dětem ptu. Ae n dět v tm nesu rpně nevnně. Běžně s mez ní Kžíškz prtáu Seznmrcz se dnes dknce smy dět stávjí největším v rb- c dsttbutry dětské prngrfe. P ede- všímděvčt jsupk chtntkuí mte á vyměňvt z dárky neb kredt d mbu sm h n nterne- tu nbízí.neuvědmují s že t kd s pdbn mterá d nch ku. sebu pdbné ít- pí pk mhu ntmg íe vde psíjí níítk vde zneuž ty tk mhu sknčt vt. T eb je umístt veve šptn ch ruku. P- de specsty n tut Mrtn ejně n nternet neb dítě pd hrzbu u dčrj ve ške Jk n t Dětem by rdče mě ; vysvětt že nkdy nkmu nemjípsít svje ttstky ntmní ftgrfe vde neb prvzvt Kždé5O. dítě ve věku mez 16 ety by n nternetu pžádán ftgrf svéh gentáu b 28% česk ch dětí mez 9 16 ety se setk n n- vdehvry pr kte- r}ch se bnžují. Dknce n svému su- te netu s prngrfck m bshem. > 21% česk ch dětí ve věku 1 ž 16 et vdě neb čsnémuprtnerv ne. Lásky jsu v jejch dst zprávu se sexuátním bshem. W 40 / dětí ne ekne rdč m že se setky s p ngrfí n nternetu. " 8 % dětí umíst svj nhu ítgrf n nteínet. W 12% tkvu ftgrf někmu p es nternet neb pčítčps 9 % se setk s tím že někd jn umíst jejch sexy ftgrf n nternet. pdbné mteráy s ctem s s ním prmuvte nebvňujte n nehdnťte. Zkntktujte hrké n- ky (www.hrknk.cz bezpecne.cz grfe zčnu kvt mez p éte neb p k Zdr: Seznmcz á*-*fu w'*.*m* někm kmunkuje psíá mu věku nestá é stává se že p rzchdu ft- :ff Í ;ff nternetu. pkud dítě s ) kde n dtzy dpv djí specsté z něk- br.

6 / ) r[ff H v čstě hedí kmrády dspívjících prtnery p nternetu. Mhu nrzt n pdvdníky. Seznmvání p nte netu je zdrm ednduché tyché nnymní deání pr ty kte í jsu stydví nžv by nkh nesv. Kde jnde by se měy seznmvt dět které žínternetem. N dru- ce které seznmvcí nzerát dějí zjímvější.vydává í 9 z prducenty ék evdó n zhrnčníchmsíeh neb vrstevníky dspívjících tjbítí s k věk. Mjí prntyš- tvá ku setkáte se zde s dm kte í s vytvá ejí íešné en p íběh kter n prvhípdentty. P cent pdvdník n seznmkách se pde rd spečnst Seznm kžd- hed vypdá k prvd. M- dá sečn neb kuk s tk mhu tevít srdce někmu kh by n uc n nep- rčně zvyšuje Obvyke tt zdrv. A v dbré ví e s ním dé uváděí tkvé ním- vyzí n sch zku. hustrnum žep néstp e- k dht 7 rku 7 Dítě by nkmu nemě sdě vt sbní dje teefn dresu. T jsu udje které przrdte ž když s budete jstí že s d- zdrvé ned vě e. Ne- nm čvěkem chce- zmtá ptvd W- r deáníje jít n první rnde ve t ech. Rzhdně ne d uzvren ch prstr nenstupvt d ut setkávt se z denníh svět- P ed seznámením je vhdné vdět se np íkd p es Skype. Ptvrdíte s že s pvídáte pvdu s tím s k m chcete. N N _ c N svět. :. prtsnírnčstsdíídb- které mhu psužt z- ré zé zve ejňují ckv e dě m devntťrm vyděr- npdne.včetněn!rmcíčm'';:..:;'...'...'.:...'..;:'. Zčnc hedí n nte netu Pde prťtzkumu spečns- chubíse drh m vybvením t Jbtrn mez vězn s dmácnst utem neb pdbn5m věcm je t pr 11 % z děj vytpvává u-. ry*ffpffmn;f {ff#fft#ff "Zí*š;?Éffď3: Pr sezn-{ mváníje vhf né zžt s jnt e-m než ve tvru jmén prí- z dv ené s rdč znmená t. že nkd nen dm. Když zárveň n Fcebku ppsuj že s žjíjk ve vtě Řešení Pučte dět že nemjí tkvé nfrm- ce n nternet umsť- vt. Dpručte m n scáních sítíchjk je Fcebk G+ neb Ldé.cz pužívt p ezdívku míst své f- tgrfe zvt kup íkdu b!íbe- nu _pstvčku. : ] ]] ') 1 r 1 ] dnu vydírt. Některé dět t- 'ed tž beze stně przrdí dre- su km kdy chdí d šk y neb n kružky. ff:j]].]1 :-] ]!]":]]']-..'].:. N scání sítě k e Fcebk by dět nkdy neměy dávt nc c by nemě vdět rpně kžd. Ttchu sukrmí s e m. [** žete. Pr regs- í x že váš prf ítgí íe smí prhížetjen vš áteé M žete s nst ut t že pu.e vš p á teé mhu vyhedt váš ntf pde teefnníh čísneb emu neb vás znčvt n ft grfích. Jk n t se m žete dčístn dre- se.www.ícebk. * pež pmcí scá ních sítí z děje jsná v b. A nejen Dět s neuvědmují že když pr ně e kupríkdu pr se chubí ftkm prím unsce kterí pk mhu r- trc s vytv te specá ní e-m kter nebshue vše mén kteú ne-pužíváte pt běžnu kmunkc. Nstvte s dkádání se- rdnnéftsp áte. Aktuání pdbu s vě í tk že s nechjí pst ftku s ceduku n které je ktuání! 9 C tkánípr znéd - Vždy vyždujte ftg fe z knk étníudást Dnešnígene ce dětí čst šptně rzšue mez etu nternetv m světem nternet se pr ně st neděte nu sučástí udět vdy nesrvnst su většnu sgnáem že něc není v p ádku. Dítě by mě svu nvu známst prustrvt n nter-

7 k uhídt díě íuž G ĚítěGm m? Když m stí rdč zzády dět n pčítčsp ádně hedí nfrmce pr dmácí tk. Jkme e dede zčnu se n brzvce dít věc. Kde dmuv nepmáhá grm kter dítétznemžní se k mrže pmc specání pr- dstt rdče nfrmujekdyž něc není v p ádku. Jk e dbrníc vrují dítě se k nternetu dstne u kmrádr neb ve ške. Zákdem brny by prt mě b t tev ená kmunkce v rdně vzájemná dxér. Jk se e ftá drvě uj pr- zkáznému bshu vě uj. A právě n t jsu specání prgrmy. Dfty nm mržete nstvt. jk duh budu mc dět trávt n pčítčn nterne- zrnt když dítě pužje nevhdny vyrz kup íkdu v nternetvé djskuz neb v rzhvru n scáních sítích. Nejepšítkvé prgrmy jsu tu neb hrním her. Prgrmy dkážu zbkvt p ístup n stránky se škdv m bshem (násí sex drgy) dkážu rdče up- ptí k nm ngcké prgrmy Net Nnny prent cnhs Kdswtch neb prpcené. grmy v češtněavg Fmy Sfety á Nrtn360 Seženete je ve verz pr mbní teefny tbety. Ae n bezptné prgrmy nejsu k zhzení zákjďn ky zvádnu n jednčku. Tkv m jsu Zbezpečenírdny ve Wndws neb Nrtn Fmy. Kkněte n tčítktrt n p íkz Ov ádcí 2. pney Pd pžku Užvteské tčty z- ; bezpečenírdnykkněte n pžku N- stvt rdčvsku kntru pr všechny užvtee Pkud vás systém vyzve k zdání neb ptvrzení hes správce zdej- te hes neb ptvrdte v}běr. 3. Vyberte čet dítěte u něj zškrtněte zpnut vynutt ktuání 4. V sekc Čsvémty nstvíte kdy dítě m že pužívt 5. V sekc Hry m žete nstvt jké ktegre her (v nchž se b1 jevuje nás í drgy sex) mťrže dítě hrát. Vyberete je p kknutí v část B- :. uu"u-;ff zhesvání wnákup pjrdt Spusťte pkc Obchd Gge Py Gge Ftr knu n pchu r 0 nv] pace Stre..r 2 K epnete n knu Obchd P y Gge Py St re > Nstvení. 3. V sekc. Užvteské vádcí prvky kepněte n Pždvt pr pech hes. náku- 4. Zv te nstvení hes. - Pr všechny nákupy - Kždtch 30 mnut - Nkdy 5. Zdejte hes. nstvení. pčítč. 3;Ť:]^ _. -" :.' vyh edá ván rt'^v.r. vh'edtt UžVATE KÉ 0V ÁDAúí PRV{Y ] "-"";'r''*..'.; ť::j:áíj í:ff } APLXA {f; f ;;; verže sestvení t/ere 49 3 TH8H N tvení Rdťvská ]9 zp kvt (neb pvt) hry pde hdncení typť bshu kknutí n d- bujqm bude užvte Osbní účetpčítčpužívt kn; Áhuán] ns.vení zpnutq vynutť k!átní f kz Nstvt tyen 'r VypnUt ".htt- íc j-y:" ""! **** nuuu n ff $/!.Ňwé ftty tnsffť dby kdy bnt jčd díf pgfr Hry &' n*mp*emngbffhunebíáďú _tff PmsíbfuáníuÉt chprcqbm &[1 pmm btmn bmn ó prcgrmr #:. s;*í;t"j; v pčíuě _ čňwé rmv hdncení hry. Neb hry mťržete zkázt pně. NútdveníJyémuWnd v! 1{ffJ;.x$::;$ Hdícfhen vypttut n enípíg m& vypn* 6. Pkud nechcete by dítě pužívknkrét- ní prgrmy (kup íkdu vše sbní neb t eb Skype) mťržete je zkázt Kkněte n pžku pvení bkvání ur- 4. Zvte ftry ď;:t* $ 1 "..:"xs:íhf?; Ftrván bshu f čt ch prgrm. V seznmu vyberte pr- vbu kepnu_ které dítě smí ; grmy pužívt. Jné se ::. mu zb kují. 13 '!-

8 ..:::]. ;: : 'S']..:... : - Nedávej nkmu dresu n teefn. Nevíš kd se skrývá z mntrem n druhé str- Nevr Nedej šn- c vrům. Ne- tevírej příhu zprávy která přš z neznámé Udržuj hes- (k e-m- uná)vtns- v t nesděuj je n bízkémuk- Nkdy nedpvídej n nesušné hrubé neb vugární my vzkzy..._:.:::j] Nepsíej n- - // r F 7 - Zákdní prvd chvání n nteřne- kmu kh neznáš svu ftgrf už vůbec ne ntmní. Svu ntmní ítku nepsíej n kmrádv 4eb kmrádce - nkdy nevs c s n muze ne- Nedm!u- vej s schůzku přes nteínet nž bys tm řek někmu nému. Svěř se d- spěému pkud tě stránky neb něčívzkzy uvedu d rzpků neb tě dknce W- Pkud nrzíšn brázek vde neb e-m který tě škue pusť webvu stránku. - :q ó:! Lenk Eckertvá urk knhy Bezpečnst dětí n nteřnetu závsstn hrách hry Pčítčvé jsu první věc kteru n pčítčpzná- vjí předškní dět Pr frmy které z her prftují je dů ežté by se k nm hráč vrce. Vy děné tktce šptně dává dspě y. ntž sndn vvntené dítě." 4 Lukáš Xřvák mnžer dvz Wndw ve spečnst Mcrsf rdčvskékntře: Řd z nás s stá e áme h vu nd tím zd dětem techn ge zpřístupnt č ne S funkcí Rdčvská kntr můžetedítět necht svbdu budete ttž vědět že prvd stejně nemůže překrčt." Mrtín Xžíšekmnžer pr nternetvu bezpečnst spečnst eznmcz seznmvánín nternetu Vždy s dávete schůzky s dm z nternetu n veřejném místě pném dí. deá níje jít n první rnde ve třech. Ptejte se n pdrbnst z jeh žvt pdvdník se d

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013

MS a MV oznámení na sbory v sobotu 2. března 2013 MS a MV známení na sbry v sbtu 2. března 2013 Milí manželé bratři a setry. Psílám hezký pzdrav z Úpice. Pravidelně dstáváte infrmace akcích křesťanskéh dmva v časpisu Advent i prstřednictvím známení na

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

č ň ň Ž Í č Í Ů Ó č Š Č č ň Š Ť Ó ň ň Ó Ť ť ň ď ň ň Ť Ť Ú č č č č ň Ť ň ň č ň ň č č ň č č č ň Ý ť ň č č ň ť Ž Č č ň ň ť Č ň ť č Ž č ň ň ň Ž Ť ň Š č č č Í č Ž ň ň ď ň ť č ť č č ň Ž Č ť Ó č ň ň ň Í č Ť č

Více

Albrechticko 7. střední škola

Albrechticko 7. střední škola Albrechtick 7. střední škla Pčet dtazníků: 222 1. Jaký je tvůj věk? 11 let - 3 12 let - 29 13 let 51 14 let 58 15 let 47 16 let 8 17 let 10 18 let 1 19 let - 2 20 let - 3 21 let - 2 22 let - 2 23 let -

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Magnesia RED"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Magnesia RED ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Magnesia RED" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Magnesia RED" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel a rganizátr

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

Elektrické přístroje - cvičení

Elektrické přístroje - cvičení Ú č4 Eektrické přístre - cvičení Výpčet sivýc účinků eektrické prudu Zdání: Mecnicky dienzute přípnice pr trfázvu sustvu: envité npětí U N = envitý zkrtvý prud I kn = envitý prud I N = Mteriáe přípnic

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ strue. Rzevřeí 7. Dé fxčíh výstupu. Šíř fxčíh výstupu 8. Tušť xáíh žs. Vzdáest fxčíh výstupu 9. Kuzá ph rd. žs. Fxčí výstupe 0. Kuzá ph x. žs 5. Šíř žs. Mzí dráž 6. Výběh mzí drážy.

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Příloha č.1. Pravidla Akce

Příloha č.1. Pravidla Akce Přílha č.1 Pravidla Akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz Tat pravidla bsahují úplnu úpravu sptřebitelské akce LISTERINE - Záruka vrácení peněz ( Akce ) ke dni zahájení Akce. Tat pravidla jsu jediným dkumentem

Více

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015

Námětové cvičení Česká Čermná 23. 5. 2015 Námětvé cvičení Česká Čermná 3. 5. 015 Námět cvičení Pžár více bytvéh dmu Cíle cvičení Prvěřit Sučinnst, zúčastněných jedntek Prcvičit Mžnsti dpravy vdy na míst zásahu Způsby evakuace bjektu Mžnsti likvidace

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice:

Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkovice: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Cetkvice, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Náves 91, 679 38 Cetkvice Platnst d 31. 8. 2007 Obsah ŠVP ŠD při ZŠ Cetkvice: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ

Více

Úť ž č Ť ň š Ý č ž Ť š ž ť Ť ň Í ž č Ť Ť ň ž š č Ť š ž ť ť Í ť Ť š ž Ž š ň Ž ň š Í ž ň š Ž ž Í š Ť Ž Ť š š ť ž č ď Í Ť šž ž Ž š Ť Ť š Ť Ť č č ž ž ž Ť Ť šš ň š Ť ž Ď ž ú Ó č Ó š ž š č č ž č Ť č š č ň ň

Více

č č ť š č Š č ý Í Ž ý Ďš Ž č ň ŇŇ ý č ý Ž č č Í š ý Č Ž ý Í č š Š Í š č š Í Í Č č ý ů Ž č Í Ž š Í Ž č Š Ž Ž ÍŽ Í Ž Ž Í č ý ý Š ý ů Ž Í Č Ó Č Ž Ž Ú ž Č ň Ž ý Í Úč Ú Ž ýš ý č Č Ž Ž Č ú Í š š Ž Ž č Ž ý Š

Více

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32%

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32% Nb dk d d nbd dn z b % NEJCENA P n k u d bu V H k TXPM % N k b n TEXAPORE d n ků ž D k k b I gu d V ě ud n n z ň hk f é dk n k n uk ů NEJCENA k D k z k D k u k z uk k D : k u zk : Kč Kč č K dd n S ndd

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE

ZÁKLADY MATEMATIKY 2. 1. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE ZÁKLADY MATEMATIKY 2. SÉRIE: URƒITÝ INTEGRÁL, APLIKACE I. P íprvní úlohy. V této sérii pot ebujete znlost výpo t následujících úloh - otestujte si ji:. Vypo ítejte neur ité integrály: ) (x 2 x + ) 2 dx

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC) f " -~_. ::-,...::,_... ČÍSL SMVY (IX>DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117,

Více

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE . RVNVÁŽNÉ LKTRDVÉ DĚJ (lektchemcké články - temdynamcké aspekty) lektchemcký článek = sustava dvu plčlánků neb-l elektd. lektda = elektchemcký systém alespň dvu fází, z nchž jedna je vdč I. třídy - tedy

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

É ž ž ž ž é é ž ž šť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ú Ř ůž ž ž é ž é šš é ň é é ň é ž ž š ž š é é é é ž š š š ť ž é ť Č ČÍ Č Ý Ý Ť é ŠÍ Í Ž é Š ž ž ž š é š š Š ŠÍ Č ó ž ž é ť Č Ž Ž é ť š é Ó Ž ť é ó š ž é ď ž Í é š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ď Í č Í ť Í Í ÍŤ č Í č Í ÍÍ Ť Í č Í ď Í č ď č Í Í Í ď Í ť ď Í č Í č č Í ď ď Í Í ť Í ď č Í ň č Ť Ž ť Ť č č Ť Ť č č Ť č Í č Ť Í Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ž č ň č čť Ť Ž č Ž Ť č Ť Ž Ť Ť č č Ť Ť ř č č č č č Ž Ž

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

ČÍ Í Č ČÍ Č Í Ř Ť Ř Ú Í Í ě Í ň š Á Ť ě ě š Ť ú Í ž žá ě Í ě Č ř Í é Ť Ž ě š ě š ě Í ň ň ě Ť Š ě é Š ť é ě Ť Ť Ť ž Š Ť Š Ť Ť Š ž Š é Ť š Č Ř É Í Š ť Š éň Ť Š Š ě Ť Ť Š ž Š šť ě Š Š Ú é é Š Í Š ž Ť Š ě

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

NÁŘADÍ - NÁSTROJE. nástroje s diamantovými - pkd řeznými DeStIčkamI. novinka! Vyrobeno V čr. g n. l i r. g i

NÁŘADÍ - NÁSTROJE. nástroje s diamantovými - pkd řeznými DeStIčkamI. novinka! Vyrobeno V čr. g n. l i r. g i ÁstJe s dmtvým - pkd řezými DeStIčkmI 2014 VK! Vybe V č Vybe v č bsh NOVINKA! Systém MAARD mteáy vhdé p báběí 3 Svávcí fézy DIA systém MAARD 4 Stpkvé fézy DIA Z2 systém MAARD 5 Fcvcí fézy DIA systém MAARD

Více

2.2. Klasifikace reverzibilních elektrod

2.2. Klasifikace reverzibilních elektrod .. Klsifikce evezibilních elektd Revezibilní elektd je elektd, n níž se ustvuje vnváh říslušnéh zvtnéh cesu (ř. Cu e Cu) dsttečně ychle. Díky tmu elektd nbude v kátké dbě svéh definvnéh vnvážnéh tenciálu,

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ž Á Ů Í Í č ž š ě š š ě Í ť ž š č š š ž ž č Í š č ě ě č Í č š č ě ž ž č Í ě š ě ěž š ě š č š ž ě š ěž Í ě ě ž ě ž ž Í č ě Š ž Í ě š ě ž ž ě ě ě ě ť ě Ť ž ž Ť č ě Ť š ž č ž ž ě ž Ť ž ž č Ť š ě ž ě ž ž ě

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40%

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40% Sduj n n Nbdk p d 8 d 8 nb d pdn zb % 7 Děk pk up YA GX Mkn ppn jčk bčn kp nh guu dn kj % p / % Děký bh Nnk k přdn kp pnn kp Obj: 8 Děk pn bu In Sp CF K Sšk z nk zpdš EVA nb pdš pkký uhý zp % % Chpk /

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OKo V Brně dne: 4.11.2010 *uhsx002xtbp* UOHSX002XTBP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S340/2010/VZ-13419/2010/510/OK V Brně dne: 4.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

č č Ž č ÁŠ č č é č ď č Š Í ě ě š Ť é č ž ě ě ě š Ť ž ě č ž é ž ě ě č ž ě š Ž ÍŘÁ Ú Ž Ť ě č žž Í č Ď Ž ě é Ť č č ěí č ž ž č Ť ží ž Ť š ě č ď Ž č Ž ě é ě š Ť ť ž ě ž Ť ě Ž é é é ž ť ě é Ť é Ž ě ě ž é č Ž

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE

O JEDNOTCE INTEGRACE MINIATURIZACE O JEDNOTCE V odvětví pneumtiky, které povžuje z plně vyvinuté, zřídk tkáte s úplně novými odlišnými produkty. ONE je jednotk pro úprvu stlčeného vzduchu s vysokým stupněm integrce, která zhrnuje četné

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00FJF -. -:;.. A ; :\! ' SMLUVA J: pkytntí dte z rzpčt Mvklezkéh kje I. SMLUVÍ STRAY. Mvklezký kj e ídlem:. říjn 7, 70 tv ztpen: Iftf RSDR Svtmírem Remnem Báfflte I(x. 709069 * ffl t m m DIČ: Z709069

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S u d n í e x e k u t r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t j a n v n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H r y T e l. / fax : + 4 2 0 5 9 6 6

Více

Kofax TotalAgility 7 v kostce

Kofax TotalAgility 7 v kostce y r d í l r p e d v rů du p ý l h h b y R sti l b v x f 7 K ility g A l t E C T T S O K V ů t e m u k d e z i l t i g t d Di í á v ž ě t y ů s e v r p í e z í ř í v i t p e Ad á r p u l p s í s e r P í

Více

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení Místní akční skupina Hornolidečska o.s. Článek 1 - Základní ustanovení STANOVY bčanskéh sdružení Místní akční skupina Hrnlidečska.s. Článek 1 - Základní ustanvení 1.1 Místní akční skupina Hrnlidečska (dále jen MASH) byla zalžena ve smyslu zákna č. 83/90 Sb. a v návaznsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výběr nájemce restaurace a obchodu v obecní budově obce Račín 1/3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr nájemce restaurace a bchdu v becní budvě bce Račín 1/3 Pdmínky výběrvéh řízení: 1. Identifikační údaje OBEC RAČÍN Račín 18 592 11 Velká Lsenice IČO 00842311 Zastupená ve věci

Více

^ DODATEK č. 1.. ^AA±_ y Š

^ DODATEK č. 1.. ^AA±_ y Š KUMSP08Kh7TF M^J^/f/l..^?Jfy l ^ DDATEK č. 1.. ^AA±_ y Š ke smluvě pskytutí dte z rzpčtu Mrvskslezskéh krje (evidečí č. 00846/2015/SC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říj 117, 702

Více

Í ř š ř ú ř ř š ř ú ú ř ř Č Č ž Č ú š š ž š ů ř ž ž ř ž Ů ž ř ů Ó š ž š ů ř ž ž ř ž ů ž ř š ž ř š ž ů ř ž š ň ř ř Č ÍÚ Ť Ť ř ň Ú ú Š ř řř ž ř Ů ř š ů ř ů ř š ř ů š š Á ÁŠ Í Í ž ň š š Ů š š ú ů š ň š š

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o.

Radiodiagnostické oddělení NsP Havířov, p. o. Nemcnice s plikliniku Havířv, p.. Dělnická 1132/24, 73601, Havířv - Měst PŘÍRUČKA Radidiagnstické ddělení NsP Havířv, p.. Účinnst: 1.12.2010 Dkument je duševním vlastnictvím NsP Havířv, p.. a je určen

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

É É Ě Í ť Č Ř ú Á Ý Ě ú Č ř ý ě Č é ě é ý š é ě ě ů řů ůč ý ů é Č ý ú ů ů é ř Ú Č ý Ů Ů ř é ý ř š é ř Ů ů ž ú ř ů ž ý š ř é ú ů é ě ť ř ě ú ť Š ú ě ť ř ž ň Ú Č ř š ť ř ťň ů ř ů é é é š ř é ž Č ř é ě ž

Více

Provozní řád "Útulku na hájovně" provozovaného Dogpoint o.p.s.

Provozní řád Útulku na hájovně provozovaného Dogpoint o.p.s. Prvzní řád "Útulku na hájvně" prvzvanéh Dgpint.p.s. OBSAH: Část I. Základní ustanvení Článek 1) Název a sídl Článek 2) Pslání útulku Článek 3) Majetkprávní vztahy a dpvědné sby Článek 4) Závaznst prvzníh

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.4.2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 12.4.2006 v Praze Přítmni: Jančálek, Dbeš, Matyášvá, Slavík, Vaňura, Kblížek, Jakubek, Kupvá, Palánvá, Pluhařvá Omluveni: Jhn 1. Zahájení Zasedání zahájil

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

ž ř ý ř Í ř š ř ů Š ý ú ň ř ž Č ř ž ř ý ř ň ř ž Č ř ř ž ř ý ý ř š ř ý ř ř ř ů ř ž ř š ř ř ř ž ý ř ž ř ř ř ř ř ý ý ř ř ž ř ú ž ř ú ů ú ž ž ý ů ů ý ý ů ý ř ž ř ý ř ř š ř ý ý ř ř ř ř ř ř ř ř š ř ý ř ř ř ř

Více