KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu"

Transkript

1 spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž je konjunktiv (spojovací). V rámci konjunktivu můžeme najít čtyři slovesné časy. Jedná se o čas přítomný (présent du subjonctif), minulý (passé du subjonctif), imperfektum (imparfait du subjonctif) a plusquamperfektum (plus-que-parfait du subjonctif). Využití konjunktivu: vyjádření vůle, nutnosti, pochybnosti a citu 3. osoba imperativu nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu věty jednoduché vyjadřující rozkaz, zákaz, výzvu, zvolání a přání po spojkových souslovích ve vztahu časovém-avant que, d ici à ce que, d ici que, en attendant que, jusqu à ce que po spojkových souslovích ve vztahu příčinném-ce n est pas que, non pas que, non que po spojkových souslovích ve vztahu účelovém -pour que, afin que, de crainte que, de peur que se užívá konjunktivu vždy po spojkových souslovích ve vztahu účinkovém ve významu aby-de façon que, de manière que po spojkových souslových ve vztahu podmínkovém-à moins que, en cas que, pour peu que, pourvu que, si tant est que, soit que...soit que, supposé que po spojkových souslovích ve vztahu odporovacím a přípustkovém-quoique, au lieu que, bien loin que, bien que, encore que, malgré que, que ou que po spojkovém sousloví autant que ve vztahu přirovnávacím po spojkovém sousloví sans que ve vztahu způsobovém věty vztažné vyjadřující zamýšlený cíl věty vztažné závislé na spojení podstatného jména a přídavným jménem v superlativu odlišení významu stylistická varianta

2 vyjádření vůle, nutnosti, pochybnosti a citu Je veux que tu me le dises. Chci, aby mi to řekl. J aimerais bien que tu passes. Bych bych rád, kdyby jsi se stavil. Je voudrais qu elle tombe amoureuse de moi. Chtěl bych, aby se do mne zamilovala. Il faut que tu le saches. Je třeba, abys to věděl. Il est nécessaire qu on y aille. Je nutné, abychom tam šli. Il est absolument indispensable que tu t excuses. Je nutné, aby jsi se omluvil. Je doute qu il vienne. Pochybuji, že přijde. Il n est pas probable qu il réussisse. Je nepravděpodobné, že uspěje. Je ne crois pas que cela lui plaise. Nemyslím si, že se mu to líbí. Je suis heureux que tu restes avec moi. Jsem rád, že se mnou zůstáváš. Je suis ravi que qu ils se soient reconciliés. Jsem rád, že se usmířili. C est cool qu on soit à la maison. výjimky : konjunktiv se neužívá u vyjádření pravděpodobnosti, tedy po výrazech jako il est probable, j espère, atd. konjunktiv se používá u sloves typu penser a croire pouze v záporu a v otázce pokud se podmět shoduje s předmětem, používáme infinitivní vazby (chyba-je veux que je te dise. správně-je veux te dire.) poznámky : v současné době můžeme konjunktiv mnohých případech nahradit infinitivní vazbami či kondicionálem přítomným : Il nous faut aller. Je doute qu il viendrais après ce qu il a fait. 3. osoba imperativu Ve třetí osobě je imperativ vždy nahrazen konjunktivem! Qu il vienne! Ať přijde. Qu il le fasse immédiatement! Ať to udělá ihned! Qu ils entrent! Ať vstoupí! nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu V knižním stylu se může nahradit kondicionál minulý konjunktivem plusquamperfekta! Qui l eût dit? Kdo by to byl řekl?

3 věty jednoduché vyjadřující rozkaz, zákaz, výzvu, zvolání a přání Qu ils viennent à dix heures. Ať přijdou v deset hodin. Soyez à la gare avant cinq heures. Qu ils ne le fassent plus. Ať už to neudělají. Qu il ne le touche pas. Ať na to nesahá. Que la lumière soit! Budiž světlo! Soit un rectangle ABCD. Budiž obdélník ABCD. Vive la France! Ať žije Francie! Vive la République! Ať žije republika! Pourvu qu il ne pleuve pas. Jen ať neprší. Puissiez-vous réussir! Kéž byste uspěli. po spojkových souslovích ve vztahu časovém-avant que, d ici à ce que, d ici que, en attendant que, jusqu à ce que Sortez d ici avant qu il revienne. Odejděte odsud než se vrátí. D ici à ce qu il vous le rende, il se passera du temps. To bude doba, než vám to vrátí. D ici qu on se soit rencontré, je ne pense qu à elle. Od teďka co jsme se setkali, nemyslím na nic jiného než na ni. On n a pas commencé en attendant que Jean-Pierre soit arrivé. Nezačalo se dokud Jean-Pierre neodrazil. Il faut aller tout droit jusqu à ce que voyiez le pont. Musíte jít stále rovně až uvidíte most. po spojkových souslovích ve vztahu příčinném-ce n est pas que, non pas que, non que Ce n est pas qu il ne soit pas intelligent qu il n a pas passé les examens, mais il a mal appris ses cours. Neudělal zkoušky, ne proto, že by nebyl inteligentní, ale protože se špatně naučil. Il n a pas passé ses examens, non qu il soit stupide, mais parce qu il a mail appris ses cours. Neudělal zkoušky, ne proto, že by nebyl inteligentní, ale protože se špatně naučil. po spojkových souslovích ve vztahu účelovém -pour que, afin que, de crainte que, de peur que se užívá konjunktivu vždy Je te prête ma voiture pour que tu sois plus vite. Půjčím ti své auto, abys byl rychlejší. Je t invite à la campagne afin que tu puisses te reposer. Zvu tě na venkoc, aby sis mohl odpočinout. Elle ne le lui a pas dit de crainte (de peur) qu il ne comprenne pas. Neřekla mu to z obavě, že by to nepochopil. pozor na využití vazby afin de Passez dans mon bureau afin de terminer cette affaire. Stavte se v mé kanceláři, abychom ukončili tuto záležitost. po spojkových souslovích ve vztahu účinkovém ve významu aby-de façon que, de manière que Écrivez votre dissertation de façon (de manière) qu elle convienne à votre professeur.

4 po spojkových souslových ve vztahu podmínkovém-à moins que, en cas que, pour peu que, pourvu que, si tant est que, soit que...soit que, supposé que On reste chez nous la semaine prochaine à moins qu il ne fasse vraiment beau. Příští týden zůstaneme doma, ledaže by bylo opravdu pěkně. On ira à Prague en cas qu il viennent. V případě, že přijedou, zajedeme do Prahy. Pour peu que vous le vouliez, vous réussirez. Podaří se vám to, jen když budete chtít. Pourvu que vous restiez silentieux, vous pouvez partir plutôt. Pokud budete potichu, můžete odejít dříve. Ça s étatit passé à neuf heures si tant est qu il nous dise la vérité. Stalo se to v devět hodin, pokud nám ovšem říká pravdu. Soit que tu restes, soit que tu partes, je m en vais. Ať se zdržíš nebo odejdeš, já jdu pryč. Supposé que tu passes les examens, je te donnerai un petit cadeau. Za předpokladu, že uděláš zkoušky, ti dám malý dárek. po spojkových souslovích ve vztahu odporovacím a přípustkovém-quoique, au lieu que, bien loin que, bien que, encore que, malgré que, que ou que Quoiqu elle ne soit pas d accord, je le ferai. Ačkoliv by nesouhlasila, udělám to. Bien (Encore) qu elle ne soit pas d accord, je le ferai. Přestože by nesouhlasila, udělám to. Au lieu qu il soit à l école, il buvait de la bière dans un pub. Místo toho, aby byl ve škole pil pil v hospodě pivo. Bien loin qu il soit honnête, il me semble qu il se moque de nous. Nejen že není upřímný, ale zdá se mi, že se nám vysmívá. Malgré que má stejný význam jako bien que, nicméně spojka malgré se využívá spíše ve spojení se substantivem (Malgré sa petite taille, le Japon joue un rôle important sur le marché international.) Que tu veuilles ou non, je m en vais. Odcházím, ať chceš nebo ne. po spojkovém sousloví autant que ve vztahu přirovnávacím Il n en sait rien autant qu il soit sincèrement surpris. Nic o tom neví, pokud je ovšem jeho překvape ní upřímné. po spojkovém sousloví sans que ve vztahu způsobovém Je suis parti sans que mes parents s en aperçoivent. Odešel jsem, aniž by si toho rodiče všimli. věty vztažné vyjadřující zamýšlený cíl Demandez quelqu un qui puisse nous y conduire. Najděte někoho, kdo by nás tam mohl zavést. věty vztažné závislé na spojení podstatného jména a přídavným jménem v superlativu Regardez cet unique tombeau qui ait été (était) trouvé par les archéologues français. odlišení významu Je dis qu il viens. Říkám, že přichází. Je dis qu il vienne. Říkám, aby přišel. stylistická varianta Je crois que cette soirée soit excellent. Myslím si, že by to mohl být skvělý večer. možno použít kondicionál S il l eût su, il fût venu. (S il l avait su, il serait venu). Byl by přišel, kdyby to byl býval věděl.

5 Souslednost časová v konjunktivu : Pravidla pro souslednost časovou v konjunktivu se řídí podle pravidel souslednosti časové v indikativu. 1. současnost bude vyjádřena imperfektem tedy... konjunktiv přítomný ve větě závislé se změní v konjunktiv imperfekta, jestliže se věta řídící nachází v minulosti 2. minulost bude vyjádřena plusquamperfektem tedy...konjunktiv minulý ve větě závislé se změní v konjunktiv plusquamperfekta, jestliže se věta řídící nachází v minulosti 3. budoucnost je v konjunktivu vyjádřena jako současnost tedy...konjunktiv přítomný (jelikož budoucí čas pro konjunktiv neexistuje) ve větě závislé se změní v konjunktiv imperfekta, jestliže se věta řídící nachází v minulosti ALE! Protože je konjunktiv imperfekta a pluquamperfekta užíván pouze v literatuře, dnešní francouzština souslednosti časové v konjunktivu neužívá tedy konjunktiv přítomný ve větě závislé (pokud se věta řídící nachází v minulosti) zůstane konjunktivem přítomným 2. konjunktiv munulý ve větě závislé (pokud se věta řídící nachází v minulosti) zůstane konjunktivem minulým

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA RUSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA PROBLEMATIKA VYJADŘOVÁNÍ MINULOSTI VZHLEDEM K SYSTÉMU MINULÝCH ČASŮ SOUČASNÉ FRANCOUZŠTINY VE SROVNÁNÍ S ČEŠTINOU

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová

Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl. Mgr. Martina Finsterlová Soubor cvičení k učebnici Le nouveau sans frontières, I. díl Mgr. Martina Finsterlová 1 Systém francouzských samohlásek 1. Samohlásky ústní [a] podobné našemu, zavřenější; place [plas], madame [madam]

Více

21/ Divadlo klasicismu

21/ Divadlo klasicismu 21/ Divadlo klasicismu 1 P/ Jean Racine: Faidra (uvedeno 1677) [Narodil se v roce 1639 do rodiny nižších úředníků v La Ferté-Milon v Pikardii. Ve třech letech se stal sirotkem a byl vychováván prarodiči

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z francouzského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z francouzského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z francouzského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z francouzského jazyka písemná práce Zpracoval

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

[alẹkol] Do re mi fa sol, chodím do školy La si do re mi, čtu a píšu Ale z počtů, koule, koule, koule (doslovně: bublina )

[alẹkol] Do re mi fa sol, chodím do školy La si do re mi, čtu a píšu Ale z počtů, koule, koule, koule (doslovně: bublina ) 5 [alẹkol] élève m, f [ẹle:v] žák, žačka classe f [klas] třída apprendre [aprã:dr] učit se, dovídat se tableau m [tablọ] tabule, obraz manuel m [manüel] učebnice livre m [li:vr] kniha exercice m [egzersis]

Více

Počátky počtu pravděpodobnosti

Počátky počtu pravděpodobnosti Počátky počtu pravděpodobnosti III. část: Úloha o rozdělení sázky v Pascalově Pojednání o aritmetickém trojúhelníku In: Karel Mačák (author): Počátky počtu pravděpodobnosti. (Czech). Praha: Prometheus,

Více

d na konci slova je němé jako ve slově grand, ale vyslovuje se ve slově sud. Následuje cvičení 2, 3

d na konci slova je němé jako ve slově grand, ale vyslovuje se ve slově sud. Následuje cvičení 2, 3 VITE! 2. dìl Lekce 1 Les mots (str. 17 vlevo uprostřed) Hlásky t a d Následuje cvičení 1 Ve francouzštině hláska t odpovídá písmenu t ve slově ton, tt ve slově attendre a th ve slově thé. Na konci slova

Více

Nově v Prádle. Isabelle Knor: Praha, s mou nejhlubší

Nově v Prádle. Isabelle Knor: Praha, s mou nejhlubší abel TV Prima, Kaleidoskop, 30.11., 9.00 Egyptský archeolog Zahí Hawás: Obviňují mne, že ukrývám evidenci o svých objevech... petrz Cituji z diskuse na Neviditelném Psovi: Já jsem před nedávnem četl knihu,

Více

Holan v anglickém a francouzském překladu Sémantika, syntax a symbióza

Holan v anglickém a francouzském překladu Sémantika, syntax a symbióza Holan v anglickém a francouzském překladu Sémantika, syntax a symbióza CLARICE CLOUTIER Vzpomněl jsem si tedy na svou matku Then I remembered my mother C est alors que je me suis souvenu de ma mère (Holan

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Obsah. Lukáš Novosad P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO. vodník Lukáše Novosada. Plaveme vstříc vodopádu

Obsah. Lukáš Novosad P EKLADATELSKÁ SOUT JI HO LEV HO. vodník Lukáše Novosada. Plaveme vstříc vodopádu Obsah Plaveme vstříc vodopádu vodník Lukáše Novosada Plaveme vstříc vodopádu Rozhovor s Jovankou otolovou a Stanislavem Rubášem O překladatelských soutěžích a cenách Milan Kundera Linda Asherová C D B

Více