4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích"

Transkript

1 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika Zpá va o činnosti TJ Olbamovice - oddíl kopa né

2 Infomace staosty Jak jis tě už u či tě všich ni víte, bu deme stavět splaškovou kana - li za ci. U či tě tuto in fo ma ci řada z vás áda uslyšela a přivítala. V pře de šlých zpa vo da jích Ol bamovického zpavodaje jsem vás pů běžně in fo mo val, v jaké fázi se pávě tento pojekt nachází a jak po stu pu jí pří pav né pá ce. Ještě mně zbývá vás infomovat o tom, jak po běh lo zá vě eč né kolo výběového řízení na dodava - te le sta veb ních pa cí. Du hé ho kola výb ěového řízení se zú čast ni lo sedm sta veb ních fi em nebo sdužení stavebních fiem, kte é vy pa co va ly ce no vou na bídku a splnily podmínky pvního kola, což bylo spl ně ní kva li fi kačních předpokladů. Při otevíání obá lek s vy pa co va nou ce no vou nabídkou byli přítomni zástupci ucha ze čů (fi em) a vý bě o vá komise složená ze staostů obcí Bo - hu ti ce, Ol ba mo vi ce, Ba ni šo vice, zástupců investoa, což je Dob o vol ný sva zek obcí Vo dovody a kanalizace Znojemsko. Všich ni jsme na pja tě oče ká va li, kteá nabídka bude po nás nejvý - hod něj ší. Mezi ce no vý mi na bíd kami byl veliký ozdíl. Nicméně nej vý hod něj ší ce no vou na bíd ku vypacovalo sdužení fi em OHL ŽS Bno a IMOS Bno. Jak jsem vás již dříve in fomoval, městys Ol ba mo vi ce je na tuto stav bu finančně připaven. Také jsme využili možnos tí vzít si půjč ku ze Státního fondu život ního po - stře dí ČR ve výši 2, 9 mil. Kč na jednopocentní úok se splatností de set let po ko lau da ci. Od Vo dovodů a kanalizací 1 mil. koun bez ú oč ně se splat nos tí sedm let po kolaudaci. Zpovoznění kana - li za ce by mělo být kon cem léta. Teď k vlastní ealizaci stavby, jak jsou pá ce na plá no vá ny. Fi ma OHL ŽS bude stavět páteřní kana - li za ci v Bo hu ti cích a vý tlak do Olbamovic. U nás bude sta vět fi ma IMOS Bno a pře če pávací stanici na konci Ol ba mo vic u po to ka a cen t ál ní čis tič ku odpadních vod s ka pa ci tou osob v Ba nišovicích za státní sil - ni cí Bno - Zno jmo. OHL ŽS bude stavět výtlak z Ol ba mo vic a pá teř ní ka na li za ci v Banišovicích. Jak už také víte, celá stav ba bude hodně spěchat, kvůli přís - ným ča so vým te mí nům a lhů tám. Fima IMOS už má při pa ve ny jed not li vé eta py vý stavby. Vlastní výkopo - vé pá ce za čnou v pv ní po lo vi ně ledna a to: po hlavní sil ni ci od Ba ni šo vic k poš tě a na křižovatku ke spodní po dej ně Jed no ty. Dále od křižovatky u školky směem k po to ku a po dél po to ka s po tla kem pod silnicí u tans - fomá to u k Li to mě řic ké mu ybníčku, včetně uličky po dél kou pa liš tě. Du há eta pa: od Želovického tans - fomá to u k pa lí ně po hlav ní silnici přes plac a smě Šumi ce za kap lič ku. Tře tí eta pa: Lidměřice od koupa - liš tě na Šu mi ce, od křižovat ky Mo. Kumlov - Kubšice u úřa du až ke škol ce s při leh lými uličkami. Poslední čtv tá eta pa: od Kub šic a sou čas ně i od Mo. Kumlova po křižovat ku za úřa dem. S půběhem pací budete vždy se zná me ni a na víc chys tá me ve řejní setkání s ob - ča ny a zá stup ci in ves to a, po vozovatele a ealizační fimy IMOS. Se tká ní se usku teční v půběhu ledna příští ho oku. S te mí nem se tká ní budete včas seznáme - ni jak pí sem nou po zván kou, tak i místním ozhlasem. V pů bě hu vý stav by obdžíte na úřadě městyse vaše ob - jed na né sta veb ní po jek ty do movních přípojek včetně sta veb ní ho po vo le ní. K vlast ní stavbě přípojky od ne - mo vi tos tí k pá teř ní mu ve de ní kanalizace budete včas vy zvá ni. Za tím ne zá vaz ný te mín je někdy v letních mě sí cích. Chtěl bych vás všech ny velice požádat o vaší sho ví va vost, to le an ci a u či té omezení, kteé vyplývá z e a li za ce této stav by. Příští ok u nás bude u čitě nej - vět ší sta veb ní čin nost co do ozsahu a objemu za po sled ní oky. V po sin ci se bude také na řádném zase - dá ní za stu pi tel stva schva lo vat návh ozpočtu na příští ok Na sta ně vý da jů jsme zapojili naše příjmy a úspo y z mi nu lých let do za po čatých stavebních zá - mě ů a sta veb tak, že ne bu de me omezovat naše finanční pří spěv ky o ga ni za cím a spol kům, aby nebyla omezena je jich činnost. Sta veb ní mi a in vestičními akcemi nebude omezen ani kul tuní a spo le čen ský život v městysi, na kteém se úřad podílí. V po lovin ě po sin ce jsme ukon čili ekonstuk ci kotelny a top ného zdoje na zá klad ní škole. Na tento zámě jsme dostali dotaci z Ministe stva pů mys lu a obchodu ČR ve výši 40% uzna - tel ných náklad ů. Do těch to náklad ů se zapo čítává třeba i po jektová doku men ta ce, ene getický audit a náklady na výběo vé řízení. Po jek to vá do kumentace vy číslila náklady na e kon stukci ve výši 1,6 mil. ko un. Vypsali jsme výběové říze - ní na zhotovite le e kon stuk ce kotelny, a to vyhála fima ESL Bno a. s., kte á po da la nej nižší cenovou nabídku 1,118mil. Kč bez DPH. V sou čas né době je celá kotelna už zekonstuová - na. V kotelně jsou nové omít ky, nová okna, potipožání dve ře, oz dě lovač vody, nové kou řo vo dy, nová teplotní egulace a hlav - ně dva nové kon den zač ní kot le každý o výkonu 65kW. Naše oče ká vání od této e kon stuk ce je výazné zvýšení úspoy spo - tře by zemního ply nu a snížení náklad ů za teplo. Při této e kon stukci jsme vy mě ni li i část vodovodního potubí ve sklep - ních postoách a také do pl ní me adiátoy v učebnách školy o temohlavice. Posto tě lo cvič ny se šatnou a umývánou má svou vlast ní nezávislou tep lot ní e gu laci. V říj nu se konaly vol by do obecních zastupitelstvech v celé ČR. V našem městy si byli do za stupitelstva zvoleni tito zastupite - lé: Roman Hyble, Pa vel Dou bek, Josef Tesař, Mg. Ladislav Ru i ba, Mg. Olga Či háč ko vá, Mg. Ivana Suchánková, Lukáš Ja - Kotelna ZŠ před a po ekonstukcí 2 Olbamovický zpavodaj 4/2014

3 oš, Pet Pe šík, Pet Sche ie. Na ustavu jícím zasedání byl sta os tou městy se po vo leb ní období zvolen Roman Hyble a mís tosta os tou pan Pa vel Doubek. Předseda kontolního vý bo u pan Sche ie a fi nanč ního výbou pan Tesař. V našem městy si se vo leb zú čast ni lo zhu ba 50% voli čů. Dovolte mi, abych vám jmé nem nově zvo le né ho za stupitelstva poděkoval za vaši dů - vě u k ří ze ní a cho du městy se Olbamovice. Jmé nem za stu pi tel stva vám všem přeji příjemné požití vá - noč ních svát k ů, pev né zda ví vám a vaším blízkým. R. H. Vánoce - svátky klidu a míu Vá no ce čas to na zý vá me svát ky klidu a míu. Člov ěka by moh lo na pad nout - poč? Je to snad jen poto, že se jedná o dny pa cov ní ho vol na a my si chce me tochu od po či nout od všed - ních sta os tí a po být v o din ném kuhu? Nebo je v tom skyt hlub ší smy sl, do tý ka jí cí se podstaty naší existence? Po hléd ne me - li na Vá no ce du chovně, jako na svátky Naoze - ní Ježíše Kis ta, za čne nám to být jasné. Ježíš Kistus je Boží Syn, jed na z osob sva té To ji ce, kte ou tvo ří Otec, Syn a Duch svatý. To ji ce Jed no byt ná a Ne oz díl ná, jak to učí křesťanská cíkev. Po to tedy osla va Na o ze ní božího Syna, lépe ře čeno oslava Jeho vtě le ní a při je tí lid ské ho těla (Syn Boží se totiž ve skutečnosti na - o dil před vě ky - dří ve než byl stvo řen svět) není nic jiného, než osla vou Boží To ji ce. A v Bohu je vše jednotné, jed noduché, klad né a ne kon flikt ní, las ka vé a milé, sjednocující, jedné vůle a jed né lás ky. Je zde To ji ce a přitom jednota. Napoti tomu vše, co způ so bu je oz pad, ne sou lad, dobení, ozchody, oztříštěnost, kon flik ty, stach a oba vy, to ne pochybně pochází od Božího po - tiv ní ka - pad lé ho an dě la a vládce podsvětí. Toto je veliký du chov ní zá kon, zá kon, jehož platnost mnohonásobně převyšuje plat nost tře ba těch zá ko n ů, o kte ých jsme se učili ve škole - fyzi - kál ních, ge o me t ic kých, ma te matických, a pod. Zkoumáme-li totiž svět oko lo nás po mo cí to ho to duchovního zákona, můžeme snad no od li šit, co je dob é a co zlé. A to je jistě více, než poznávat svět pou ze na bázi pří od ních jevů. Jednou z věcí, kteou pomocí to ho to du chov ní ho zá ko na můžeme vidět, je poznání, odkud se be ou všech ny ty oz vo dy a oz pady, všechna ta ůzná štěpení ať již v o di nách, v za měst ná ní, v politice, poč se ozpadají stá - ty, hod no ty, mo ál ka, od kud pamení ty ůzné konflikty, hůzy, stach, vál ky, e vo lu ce, ki ze, postě vše, co tápí, mučí a sužuje náš osob ní, o din ný i spo le čen ský život. Také již teď víme, poč se v Bib li píše, že svět - ve zle leží. Nenasto - lí me - li totiž mezi se bou a hlav ně v sobě, ve svém sd ci, jed no tu po vzo u svaté Tojice, nemůžeme unik nout žád né mu zlu. A naopak, veš ke é mu zlu lze unik nout po st řednictvím jed no ty s Bo hem. Tato jed no ta byla lidstvu da o vá na pá vě vtě le ním Ježíše Kista, tedy jeho Na o ze ním v Bet lémě. Na ozením, kte - é sla ví me o Vá no cích. Od té chvíle má ta část lid stva, kte á pří j me Ježíše Kista, k dis - po zi ci po stře dek na za jiš tě ní klidu a míu, jed no ty, a sou la du. Sta čí se po této cestě vy - dat a unik ne me té všu dypří tom né destukci nejen oko lo nás, ale tře ba i de stukci v nás, kte á způ so bu je všech ny ty oz ličné psychic - ké ne mo ci, stej ně jako i ne moci tělesné. Hlav ně však unik ne me de stuk ci naší duše v okamžiku, kdy jed nou opus tí tento pozem - ský svět. Pře ji vám z ce lé ho sd ce, aby letošní Vá no ce byly po vás svát ky klidu a míu, této Bo hem da o va né jed no ty. pot. Kael Podacký Milí přátelé, Zpávy z fanosti před vánoční čas se ká tí a spě je k Vánoc ů m. Poto bych ád při ne sl pá info ma cí. Po ma lu poka čuje opava fay. Z Jiho - mo av ského ka je jsme do sta li dotaci 80 tisíc Kč na obnovu to pe ní, kteé se po in ves to va ly v listopadu. Vyměni lo se vede - ní, ně kteé adi á to y a ko tel se přesunul z obytné do technické míst nosti. V říj nu jsme za ča li s ku zem Alfa, o kteém jsem psal mi - nu le. Máme za se bou už po lovinu, tedy 5 setká ní, a je to mno hem lepší, než jsem před pokládal. Schází se nás asi 25. Nejen že se do zví me spous tu zajímavých a nových věcí v přednáškách, ale i ná sled né diskuse jsou velmi zajímavé a pod n ě tné po všech ny. To všechno v příjemném postředí fa ní ho sálu a s vý bo ným ob čestvením. Předpoklá dám, že se na jdou další zájem ci a po ukon čení tohoto běhu za čneme s dal - ším. Máte tedy ješ t ě pá mě sí c ů č as pop ř emýšlet, zda byste se chtě li zú častnit. Sto jí to za to J. Co se týká estitu cí, po řád to vázne. Dosud u nás ani v okol - ních fanostech ne byl vy dán ani met pozemku. Z naší stany to ne lze uychlit, na tahu je stát Vše, o co bylo zažádáno, mělo být na váceno do Doufejme, že po novém oce se po da ří tyto věci do ře šit. A nyní už ke svá teč ním bo hoslužbám. V ned ěli v 16 hodin bude svá tost smí ře ní. Štědý ve če bude ve středu a "půl noční" bo ho služba bude tadičn ě ve 22 hodin. Na Boží hod vánoční bude mše sva tá v 10 hodin, stejn ě tak i v ned ěli a na Nový ok, kte ý je záoveň svátkem matky Boží Pan ny Maie. V ne d ě li budeme při bohoslužbě žehnat tříká lovou vodu, ka didlo, kří du a zlato. Samoz ř ejmě že ani le - tos ne bude chy b ě t žehná ní vína. I to bude tadičn ě o svátku sv. Jana, tedy v 18 ho din. Samotné žehnání bude v kostele, po tom se přesu ne me do sálu. A ješt ě předb ě žná nabídka po ty, kdo byste se chtě li po dí vat do nově opaveného kostela v Na - šimě ři cích. Tam bude bo ho služba na sv. Štěpána, Ho di nu ještě upřes ním poz d ě ji. Všichni jste sdečn ě zváni, tě - ším se na setká ní. Na zá v ě bych chtěl moc po d ě kovat všem, kdo se jakkoliv za po ju jete do živo ta fa nos ti, za každou pomoc, příspěvek, ak - ti vi tu. Přeji vám kás né, požehnané Vánoce, plné pokoje a vlast n ě totéž i do ce lé ho dal šího oku Váš faář Jan Fiala Olbamovický 2 zpavodaj 4/2014 3

4 Ze života školy Je tu opět čas hod no ce ní uply nu lého oku. Je čas klidu a míu, a po to se za mě ř ím pře vážně na hezké věci. Nej v ě t ší akce po ško lu v minulosti jako výměna oken, ob no va so ci ál ní ho za ří zení, půdní vestavba, vybu - do vá ní ví ce ú če lo vé ho hřiš tě, zbudování multimediální učeb ny, za tep le ní bu do vy, to byly nejv ě tší adosti. V sou - čas né době mám vel kou a dost z ozší ření kapacity školní dužiny na 60 dětí, zbu do vá ní pěkné třídy po další dužiná ře. Ješ t ě vět ší a dost mám z ekonstukce kotel ny. Jak se ko tel na pů b ěžně mě ni la, si můžete pohlédnout na fo to ga fi ích na webo vých stánkách obce. Podle názou děl ní k ů a e viz ních tech ni k ů, kte ří povád ějí obno vu, staá kotelna byla tikající bomba. Bylo otázkou blízké budoucnosti, kdyby kotle dosloužily. Chtěl bych této pří ležitos ti využít k tomu, abych po - d ě ko val panu sta os to vi, že na obnovu sehnal dotace. Dě ku ji též za dobou pá ci uči te lů m i všem dalším za - měst nan c ů m ško ly. Požadav ky na páci jsou opavdu mimo řád né a naše ne vy do stá vají často zabat. Přibývá in te go va ných žáků, po kte é učitelé připavují indivi - du ál ní vzdě lá va cí plá ny do každého předmětu. Rodi če i uči te lé ví ta jí po moc psy cho ložky, kteá k nám pavidel - ně zajíždí. Sou čas ná doba mi do vo lí od mě nit zamě stnance za ve - de ní koužků, pří pa vu pla veckého výcviku, přípavu před tan če ní na ples, pří pa vu za čínajících učitelů, stu - den t ů na pa xi, ve de ní a tvobu webových stánek. Vel mi mě po tě ši ly hol ky z 2. stupn ě, kteé vyhály tu naj v ko pa né ve Vel kých Něm čicích a postupují do ja - ních bojů. Klu ci v této sou tě ži se ctí vypadli. Musím po chvá lit klu ky za účast na sou t ě žích, zú častnili se tuna - je ve flo ba lu ve Zno jmě, kde byla znát ha ve velké hale, kte á nám schá zí. Přes to skon čili třetí. Mladší žáci poje - dou těs n ě před Vá no ce mi, staší děv čata přemluvím a po je dou v led nu. Sou čas ní staší žáci mají zájem o atletiku, takže v janích soutěžích se učitě objeví. Žáci naší ško ly se za po ji li do sběu kaštanů, papí u, uči te lé po žáky při pa vi li ná vštěvu knihovny v M. Kum - lo vě, cvi če ní v pří o dě, ex ku zi do Pahy, přednášku úřadu pá ce, ná vště vu Lyy, di va del, přednášku pávního vědo - mí, řadu koužků, zpí vá ní u stomečku, zpívání v kostele, zpí vá ní v okol ních ob cích a jiné činnosti. Požádal jsem uči te le ško ly i škol ky, aby do zpavodaje poslali pří - spěvky. V po sin co vém vy dá ní si pře čtu příspěvky k jed - not li vým ak cím. V sou čas né době hýbe škol stvím obezita dětí, pře - mýš lí se o za ve de ní dal ší hodiny tělesné výchovy. V po čí ta čo vé ga mot nos ti jsou naše děti na pvním místě. Dále se uvažuje o za ve de ní pří pavných tříd a za člen ění děti z pak tic kých a spe ci ál ních škol do běžných škol, tzn., že i naše ško la by mu se la mít ve tříd ě asistenty peda - go ga, jak už je to ve tří dách školky. O novinky ve sta vo vá ní jsem požádal vedoucí školní jídelny paní Jitku Doubkovou. V tom to škol ním oce bu deme po řádat ples Ples po řá dá me spo lečn ě s úřadem městyse Ol - bamo vi ce. Cí lem je zís kat pe níze do sdužení, poto vás žádám o co nej hoj n ě j ší účast. Na plese předtan čí žáci 9.. pod ve de ním pí uči tel ky Bogneové. Vě říme, že se nám po da ří získat hodnotné ceny do tomboly. Přeji vám vše dob é, pev né zdaví, mnoho osobních a pa cov ních úspě chů v no vém oce. Všem zam ěstnan - cům, žákům ško ly i je jich odi čům příjemné požití vá noč ních svát k ů a do no vé ho oku pevné zdaví a hod - ně úspě chů. Mg. Ladislav Ruiba - ředitel školy Technické koužky V le tošním škol ním oce při šla SŠDOS v Moavském Kumlov ě s na bídkou tech nic kých koužků po žáky naší školy. Tyto koužky jsou hazeny z kaj ské ho po jektu "Podpoa příodově dného a tech - nic ké ho vzdělá vá ní na střed ních školách". Koužky jsou bezplatné, veš ke é náklady spo je né s vý u kou v koužku, dopava do dílen OV v Po lánce i sva či na jsou ha ze ny z pojektu. Cel kem navště vu je tyto koužky 1x týdn ě ve čtvtek odpoledne 14 žáků z oč ní ku, jako pedagogický dozo jezdí buď Ivana Su - chán ková, nebo Iva na Va cu lí ková. Žáci si mohli vybat z nabídky koužků AUTO ME CHA NIK - AUTOTRONIK, ZÁMEČNÍK - OB - RÁBĚČ, KOVÁŘ, TRUH LÁŘ, KRESLENÍ TURBOCAD. Nejvíc žáků mělo zájem o koužek AUTOMECHANIK, žáci sta ví v tomto koužku funkční mo to ká u, dále KOVÁŘ, zde žáci naposledy za čali ko vat ůži a TRUH LÁ ŘI vy ře závali dřev ěné vánoční ozdoby. Mys lím, že se žákům pá ce v těchto koužcích líbí. Záoveň mají možnost pozná vat věci, se kte ými se běžně nesetkají. Mg. Ivana Vaculíková Koužek keamiky I v le tošním oce mo hou žáci místní ZŠ navštěvovat koužky kea - mi ky. Celkem na vště vu je 4 koužky keamiky přibližně 40 dětí. Tři koužky po nejmlad ší žáky vede Vladimía Holečková, pomáhá jí An - to nie Radilová. Děti se schá zí 3x do měsíce, poplatek 300 Kč za pololetí za h nu je náklady na ma te i ál a pomůcky, náklady na povoz elektické pece. Staší žáky vede Iva na Vaculíková, se kteými tvo ří 2x za měsíc za po platek 200 Kč. Ani ostat ní žáci nepřijdou zkátka. V ámci hodin pa cov ních činnos tí si mo hou také vyobit něco hezkého. Tou to cestou bych chtě la po d ěkovat paní V. Holečkové i paní A. Ra dilové za ve de ní koužků keamiky. Mg. Ivana Vaculíková 4 Olbamovický zpavodaj 4/2014

5 Stov ě žatá matička PRAHA Dne 16. říj na jsme se (žáci 9. a 8. třídy) vydali na návštěvu Pahy za účelem po - hléd nout si naše hlav ní měs to a dozvěd ě t se o něm zajímavosti. Vyjížděli jsme už v 6 ho din áno, v tuto dobu bych za nomálních okolností vstáva - la do ško ly. Je li kož ces ta je dlouhá, bylo pot ř eba vy jet bzy. Na cest ě nás bohužel po tka la ko lo na, takže stří dá ní stáží jsme nestihli. Jinak cesta pobíhala v pohod ě a v au to bu se ne by la nuda. Po 4 a půl ho di nách jsme se ko nečn ě dostali do Pa hy. Jupííí!!! Vy stoupi li jsme na Lo e tán ském ná mě s tí, kde jsme si řekli něco o Loet ě a pak vzhůu na had (samozř ej - mě Pažský). Ne moh li jsme zapomenout na společ né foto, tudíž jsme se blýskli u so chy T. G. Ma sa y ka v po za dí s Pažským hadem. Za čali se tu homadit lidé, poto jsme se mu se li pře su nout dál ke katedále sv. Víta. Uvnitř byla ka tedá la překásná, moc se mi lí bi la mo zai ko vá okna. Další zastávkou byla Zlatá ulička, ve kteé bydleli zlat ní ci, podle nichž je také po jmenovaná. Po Staých zámeckých schodech jsme ko - lem Vald štejn ské ho pa lá ce, mi nistestva financí, smě řovali na Kal ů v most, kde jsme měli asi půl ho di ny oz chod. Pocházku po most ě zpest řovali umělci jako nap ř íklad ma lí ři ka i ka tu. Nás hol ky nej více zaujaly zámky zamilovaných páů, kteé zdobi ly zá bad lí na kon ci Ka lo va mos tu. Chtěli jsme stihnout odbíjet Oloj na Staomě stské ad ni ci, bohužel, sly še li jsme už jen konec. Pobavil nás ale "stříbný chlápek", málem jsme z něj be če li smí chy. Na Sta omě stském ná mě s tí nám paní uči tel ka pov ěd ě la za jí ma vost o pomníku mis ta Jana Husa, Pažském poledníku a o Týnském chá mu. Po Ce letné ulici jsme pošli k Paš né bá n ě, odtud naše pu to vání poka čo va lo ke Sta vovskému di va dlu, Kaoli nu až na Vác lavské ná - měs tí. Tady se vý let de fi ni tiv n ě chýlil ke kon ci. Poslední za má vá ní sv. Václavovi a vzhů u na hlav ní ná d aží, kde na nás če - kal au tobus a huá domů. Na ces t ě zpět na všech ny padla úna - va. Ale i tak to byl su pe výlet plný skvě lých zážitků. Anna Mikolášová Kásné Vánoce (foto MŠ) Za poznáním o lidském těle Je pon d ělí dopo led ne a v každém nás koluje touha s kapičkou nadšení při myš lence, že už za pá chvil uvidíme lidské tělo tak, jako už nikdy. Vyážíme totiž na vý sta vu těl "Bo dies Re ve al ved" v Bně. Při je li jsme před ga le ii Vl n ě na napoti nám známé Galeii Vaňkovka, vyskákali z au to busu a pod ve de ním na šeho učitelského dopovodu se hnali dovnitř. Pacovni - cím v šatn ě jsme pře da li své bundy a kabáty, do kteých jsme museli dát své mobily, foťáky a další věci, kte ý mi by chom mohli fotogafovat, potože to bylo zakázané, se - známi li jsme se s naší mi lou mladou slečnou medičkou - původkyní a vydali se vstříc za jíma vostem vědy o lid ském těle. Jako pvní byli ko lem nás ve skleněných vitínách kosti. Zpvu to byly kosti lebky, poté následovala pá teř až k dol ním kon četinám. Už tady bylo vid ě t, že tyto kosti pat ři - ly zřejmě lidem z jiné asy než my, potože byly značn ě menší. Poté následovaly svaly vy sta vené v ůz ných po lo hách, např. při spotu, sezení na židli atd. Jakmile jsme se přemís tili do ná sle du jí cí míst nosti, obklopilo nás bludiště lidských cév v mnoho ba - vách, jasn ě jších než v ja ké ko liv knížce. Ve skutečnosti takovou bavičku naše cévy nema jí, zde je do nich na puš t ě no bavivo. Minuli jsme záodky nenaozených mimi - nek, umístěných ve skle n ě ných válcích, a dostali se k pohlavním ogán ů m a složení tá ví cí soustavy. Ta už ne mě la takovou bavu jako cévy, byla spíš v tmavých bavách, pos tě tak, jak zřej mě vy pa dá doopavdy. Když se blížila posled ní místnost, naše hla - vy byly přepln ě né za jí ma vost mi a fakty, kteé bychom si ani v těch nejpodivn ě jších snech nedokáza li před sta vit. Na záv ě se s námi slečna původkyn ě ozlou čila. Minuli jsme poslední skle n ě nou ka bi ci s kompletn ě celým vystaveným tělem ozd ěleným na čás ti a opět se ocit li před šat nou s naším oble čením. Bno jsme opouš t ě li s ob ov ským nadšením a s velikým díkem našim pa ním učitel - kám, že nám tenhle zážitek umožnily. Gábina Vaculíková, Kistýna Lipovská Olbamovický zpavodaj 4/2014 5

6 Výlet do planetáia Stej n ě jako mi nu lý ok jsme se s dětmi ze třídy Sluní ček a Bouč k ů vy da li do pla ne táia, kteé se nachází v malebném pa ku Ka ví hoy v Bně. Bu dí ček nás v ten to den vzbudil o něco dří ve než ob vyk le, po to jsme mohli vyazit bzy áno. V pla ne táiu nás paní pů vod kyn ě usadila do pohodlných se da ček a všich ni jsme se tě ši li na přichystaný pogam. Děti byly nad še né z hvězd né ob lo hy, kde jsme mohli vid ě t ůzná sou hvězdí a pla ne ty. Po tom už na nás čekala pohádka s názvem "Zula hlíd ka: Dob o dužství v čase", kteá nás pou čila o tom, že nemá me zne čišťovat naši pla ne tu Zemi, potože tak ubližujeme nejen jí, ale také sami sobě. B n ě n ské pla netái um po řádá pes - tou šká lu po ga mů po všechny věkové kategoie. Více in foma cí můžete najít na stánkách A my už se také těšíme na další pogamy planetáia. Iovská Jana Zpávy ze školní jídelny S na stá va jí cím kon cem oku pobíhají změny v legislativ ě. Ve sbí ce zá ko n ů vy šla no ve la zákona o potavinách, kteá bude plat ná od 1.led na Společn ě s evopským na řízením č. 1169/2011 před sta vu je zá klad po zna čení potavin a po in - fomo vá ní o ale ge nech. Po vozovny společného stavování mají po vin nost od 13. po sin ce 2014 ozna čit alegeny v pok - mech. Vel mi pod stat né je to po osoby postižené alegií na po ta vi ny nebo po ta vi no vou intoleanci. Od 8. po sin ce jsou stáv ní ci školní jídelny Olbamovice in - fomo vá ni o vý sky tu ale ge n ů v jednotlivých pokmech. Ro di če mo hou sle do vat jí del ní lístek s alegeny na stánkách ško ly. Při chá ze jí nej kás n ě j ší svát ky v oce nejen po děti, ale i po do spě lé. Pa cov ní ci jí del ny přejí všem kásné požití svát - ků vá noč ních a mno ho štěs tí a zdaví v novém oce. Naposledy vám uva ří me a v no vém oce se opět pustíme do va ře ní 5. led na Po zpes t ře ní va še ho jí del níč ku přikládám ecept na těstovi - ny se šun ko vou omáč kou: 300 g va ječ ných těs to vin 0,2 l sme ta ny ke šle há ní 200 g sýu na stou há ní 150 g du še né šun ky 50 g más la sůl, ze le ná petželka, ze le ni na na oz do bu Na más le osmah ne me na dob no nakájenou šunku, zalijeme sme ta nou a při ve de me k vau, přidáme polovinu nastouhaného sýa. Těs to vi ny uva ří me podle ná vodu na sáčku, scedíme a smíchá - me se šun ko vou omáč kou. Těs toviny posypeme zbytkem sýa, oz do bí me petžel kou a ze le ni nou nakájenou na nudličky. Dobou chuť! Za minulostí Země Ve čtv tek 9. říj na 2014 jsme se zú častnili přednášky Liboa Ba lá ka - Tajem ný svět pa vě ku v knize a médiích "Za minulostí Země". I když název pře náš ky na po ví dal, že se bude vše to čit jen ko lem histoie, ne by lo tomu tak. Výklad byl veden velice pou - ta v ě a nenásilnou fo mou připomněl žákům vznik a vývoj Země, o kteém se žáci do zví da jí v hodinách zem ěpi su, pozd ěji v ho di nách přío do pi su, ale také fyziky. Na kásných obazo - vých ilustacích jsme moh li vi d ě t, jak by vypadal Měsíc, kdyby byl Zemi blíž. Země a Mě síc se k sobě přitahují jako magnety, přesto se ale Měsíc tochu vzdaluje. Žáky zaujaly ob áz ky a fo to ga fie sopečné činnosti, zejmé - na so pečných pum. Pan Ba lák také popisoval, jak honiny ůz nými vlivy zvě t á va jí a usa zováním pak vznikají nové vst - vy. Při vásn ění se pak mo hou staší vstvy dostat nad mladší a mást tak nezku še né a che o lo gy. Vid ěli jsme obázky takové - ho vásnění i to, co se na šlo v ůzných vstvách honin, jací živo či chové obý va li naši pla ne tu. Ně ko ho zaujali di no sau ři, ně koho padávní obyvatelé oce - ná n ů. U čitě se všem lí bi ly obázky žalok ů, či fotogafie ža lo čího zubu. Chovatelé teaijních zvířat se mohli dozvědět něco víc o původu svých miláčků. Dále se pan Balák vě no val evo lučnímu vývoji člov ěka. Člo - věk má jinak sta v ě nou uku než je tlapa u zví řat. Palec má vel kou pohybli vost, což umožňuje uchopit jiné předměty. Mno hé z poslucha čů pan Ba lák překvapil vypáv ěním o pav ě- kém člov ěku, o jeho živo t ě i tím, že ve své době znal uhlí. Pa v ě cí lidé neby li tak pi mi tiv ní, jak si většinou myslíme. Na - pří klad lovci ma mu t ů z Věs to nic u Pavlovských vchů zdobili své oděvy koálky vyobenými ze schánek uhynulých živočichů. Před náška se nám moc lí bi la, ale příště bychom uvítali, kdy by přednáše jí cí stál na pó diu a mluvil do mikofonu. Vyučující a žáci ZŠ a MŠ Olbamovice Lya 2014 Lya je staý dn ka cí hu deb ní nástoj, ale taky je to pěvecká sou tě ž po odvážné ško lá ky zpěváky. Každým okem se konala ve Vémyslicích, kde má své ko řeny a svou ředitelku - paní uči - tel ku Mg. Dag ma Če pe o vou. Sout ě ž má několik kategoií podle věku. Každý za zpí vá svou píseň a odboná pěti členná po - o ta výkony ohod no tí. Jed ním z pootc ů je známá populání osob nost, na kte ou se vždy všichni těší. Le tos pobíhal již XVI. oč ník a tímto vzácným hostem byl zpě vák Pavel Call ta. Vše po bí há na vysoké úovni a s výheci každé kategoie je v dal ším oce uspo řádán koncet za dopovo - du živé hudby ka pe ly De ams. Přijet podpo řit své spolužáky na je viš ti kinosálu v Mo av ském Kumlově mohou tak základní ško ly i ve řejnost. Ten to ok Lya změ ni la mís to i den konání. Pob ě hla ve spo - lu pá ci s MěKS Mo av ský Kumlov, konala se v sobotu místo ob vyk lého pacov ní ho dne a z vémyslické tělocvičny se přenes - la do sálu v Rak ši cích. Takže odi če i spolužáci své zpěváčky moh li dopovo dit a fan dit. Ol bamovická ško la vy sla la do boje Adélku Pešíkovou, Vik to ku Bene šo vou, Ven du Košíkovou a Pepíka Páška. Všich ni zpívali úžasně a taky sklidili velký úspěch. Adélka si při vez la ve své ka te go ii z 21 sout ě žících čtvté místo a Pepík ob sa dil z šestnác ti dětí mís to duhé. Gatulujeme jim ke kásné - mu umístění a dě ku je me za výbonou epezentaci školy. Po vás ješ t ě jednou vy stou pí a za zpívají na květnových oslavách v tě lo cvičn ě ZŠ. 6 Olbamovický zpavodaj 4/2014

7 Kaňka o.s. infomuje Jak jsem s Kaňkou chytal pstuhy V ne d ě li 16. lis to pa du jsem se já a dal ších asi šede sát dětí vydal na pstuhy. To totiž není jen tak. Při pa vit udi ce hned, jakmile je najdu, dob ře pomyslet návnadu, takže za jít do ob cho du po chle ba, po kuku řici, a třeba taky na pole po čevy a po žížaly. Při pa vit tep lé ob le če ní a po řádné boty, co kdybych lovil i ukama!? Pak najít vhod - nou ná do bu, ve kte é si ty gi gan tické úlovky ponesu domů. Nakonec nesmím zapome - nout na ko ře ní, sůl a by lin ky, aby z toho pstuzi na pánvi taky něco měli Děv čata z Kaň ky uva ři la čaj, sva řák a ozdávaly se i páky k opékání. Komu byla zima, mohl se u ohýn ku za h ř át i baš tit. Do kon ce ně kteé děti ulovily i zlatou ybku! Nemluvila, přání ne spl ni la, ale nadše ní, údiv a ob ovskou adost přinesla. Malé překvapení bylo připa - ve no na zá v ě, kdy jsme spo leč n ě ozsvítili několik lampion ů štěstí a poslali je po vět - u k Ježíš ko vi. Rádi by chom po d ě ko va li všem za účast a za příspěvky, kteé najdou využití při dal ších ak cích. Za číná advent 2014 Celý po sled ní lis to pa do vý tý den mnozí posloucháme otázky: Kdy už konečn ě bu - dou lam pi o ny? Ko li kát se ješ t ě vyspím a budou lam piony? Tak už je to tady. V ne d ě li 30. listopadu popadneme lampiony, ozsvítíme a vyážíme do ulic. Le tos jsme se sešli na place u ob cho du. Možná jste nás vid ěli. Spous ta světý lek do po vá ze la za dopo - vo du mu zi ky z oz hla su pů vod dětí a o - di čů po celé ves ni ci. U ško ly se děti mohly ob če stvit ča jem a pe níč ky a na dospělá - ky če ka lo něco os tř ej ší ho. Děti z pěvecké - ho sbo u za zpí va ly ně ko lik oblíbených vá noč ních pís ní, kte é měly přiblížit at - mo sfé u blížících se nej kás něj ších svát - ků v oce. Mno zí se o pv ní adventní ne dě li ádi po tka li, po po ví da li, zasmáli nebo za vzpo mí na li a z toho máme velkou a dost. Žáci naší ško ly si po vás při pavili řadu vý ob k ů, kte é jste moh li zhlédnout po ce lou dobu v postoách školy na podejní výstavce a za symbolickou cenu si někteý odnést na památku domů. Vážení a milí, pře je me vám všem kás né svát ky plné po ho dy a štěstí a do dal ší ho oku hod n ě zda ví a úspěchů. o. s. Kaňka Společenská konika Život ní ju bi lea (le den - bře zen 2015) Novotný Matě j 82 let Judexová Dahomía 83 let Doubek Pavel 70 let Bník Mioslav 75 let Kameníková Mata 75 let Holasová Viktoie 88 let Štefaniková Banka 80 let Hejda Lubomí 83 let Ianová Miluše 80 let Slámová Maie 82 let Žáková Maie 85 let Svatušková Antonie 84 let Zemřelí Štauch Lubomí Matika Pod matiční úřad Ol ba mo vi ce spa - dá 5 obcí. Za ok 2014 bylo za evidováno 11 úm tí a 14 sva teb. Akce v ob řadní síni - vítání dětí V le tošním oce bylo uví tá no celkem 10 dětí. V so bo tu 7. čev na 2014 se do stavilo do ob řadní síně spo lu s o di či 8 dětí, a to: Ema Votavová, Ve o ni ka Pleva čová, Samu el Kato chví la, Na tá lie Kato - chví lo vá, Vojt ě ch Do mis, Jan Bláha, Kyš tof Čepea a Ba bo a Mikulcová. V so bo tu 1. listo pa du byly slavnost - ně uvítány 4 děti, a to: Štěpán Rozmahel, Mi chal O lí ček, Samuel Ka to lický a Ště pán Gau can. Radmila Hybleová, matika a ev i dence osob Olbamovický zpavodaj 4/2014 7

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech

Otrá ve ná ko řist. Zá klad ní fak ta o ha dech Otrá ve ná ko řist Ha di. Brr. Ti jsou dost straš li ví. Ale kro mě nich bě há po světě celá armáda dalších děsivých lovců, kteří také používa jí jed. Proč to však dě la jí? Aby nás vy dě si li? To ne,

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma.

Nejste závislí na prodejní době a zákazník může např. pohodlně nakupovat doma. Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví v. 2,60 Manuál distributora se smluvními podmínkami Co je to Multi Level Marketing Způsob, jak zamezit plýtvání a ušet ře né peníze rozdělit mezi nás (zá kaz níky,

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zá kla dn í š k ola a Ma teřs ká š kola n á měs tí In terbrigá dy, Pra h a 6, An ton ín a Čerm á ka 6 An tonín a Čerm áka 6/ 1022, 160 00 Prah a 6 - Bu ben eč Iden tifiká tor: 600 039

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Moderní pedagogika. Jan Průcha. 4., aktualizované a doplněné vydání

Moderní pedagogika. Jan Průcha. 4., aktualizované a doplněné vydání Moderní pedagogika Jan Průcha 4., aktualizované a doplněné vydání KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Moderní pedagogika / Jan Průcha. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Portál, 2009.

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Systém CI skleněný prvek FEenergysave. Aktivní energetický management pro pasivní domy. Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program

Systém CI skleněný prvek FEenergysave. Aktivní energetický management pro pasivní domy. Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program Systém CI skleněný prvek FEenergysave Aktivní energetický management pro pasivní domy Customized Intelligence Slouží zákazníkům jako program Systém LAMILUX CI skleněný prvek FE energysave Nejpozději v

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Příloha č. 32 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 32 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Příloha č. 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Úvodní a Žák respektuje pravidla bezpečné práce a hardware a software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Bezpečnost práce Účet uživatele Základní

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více