4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích"

Transkript

1 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika Zpá va o činnosti TJ Olbamovice - oddíl kopa né

2 Infomace staosty Jak jis tě už u či tě všich ni víte, bu deme stavět splaškovou kana - li za ci. U či tě tuto in fo ma ci řada z vás áda uslyšela a přivítala. V pře de šlých zpa vo da jích Ol bamovického zpavodaje jsem vás pů běžně in fo mo val, v jaké fázi se pávě tento pojekt nachází a jak po stu pu jí pří pav né pá ce. Ještě mně zbývá vás infomovat o tom, jak po běh lo zá vě eč né kolo výběového řízení na dodava - te le sta veb ních pa cí. Du hé ho kola výb ěového řízení se zú čast ni lo sedm sta veb ních fi em nebo sdužení stavebních fiem, kte é vy pa co va ly ce no vou na bídku a splnily podmínky pvního kola, což bylo spl ně ní kva li fi kačních předpokladů. Při otevíání obá lek s vy pa co va nou ce no vou nabídkou byli přítomni zástupci ucha ze čů (fi em) a vý bě o vá komise složená ze staostů obcí Bo - hu ti ce, Ol ba mo vi ce, Ba ni šo vice, zástupců investoa, což je Dob o vol ný sva zek obcí Vo dovody a kanalizace Znojemsko. Všich ni jsme na pja tě oče ká va li, kteá nabídka bude po nás nejvý - hod něj ší. Mezi ce no vý mi na bíd kami byl veliký ozdíl. Nicméně nej vý hod něj ší ce no vou na bíd ku vypacovalo sdužení fi em OHL ŽS Bno a IMOS Bno. Jak jsem vás již dříve in fomoval, městys Ol ba mo vi ce je na tuto stav bu finančně připaven. Také jsme využili možnos tí vzít si půjč ku ze Státního fondu život ního po - stře dí ČR ve výši 2, 9 mil. Kč na jednopocentní úok se splatností de set let po ko lau da ci. Od Vo dovodů a kanalizací 1 mil. koun bez ú oč ně se splat nos tí sedm let po kolaudaci. Zpovoznění kana - li za ce by mělo být kon cem léta. Teď k vlastní ealizaci stavby, jak jsou pá ce na plá no vá ny. Fi ma OHL ŽS bude stavět páteřní kana - li za ci v Bo hu ti cích a vý tlak do Olbamovic. U nás bude sta vět fi ma IMOS Bno a pře če pávací stanici na konci Ol ba mo vic u po to ka a cen t ál ní čis tič ku odpadních vod s ka pa ci tou osob v Ba nišovicích za státní sil - ni cí Bno - Zno jmo. OHL ŽS bude stavět výtlak z Ol ba mo vic a pá teř ní ka na li za ci v Banišovicích. Jak už také víte, celá stav ba bude hodně spěchat, kvůli přís - ným ča so vým te mí nům a lhů tám. Fima IMOS už má při pa ve ny jed not li vé eta py vý stavby. Vlastní výkopo - vé pá ce za čnou v pv ní po lo vi ně ledna a to: po hlavní sil ni ci od Ba ni šo vic k poš tě a na křižovatku ke spodní po dej ně Jed no ty. Dále od křižovatky u školky směem k po to ku a po dél po to ka s po tla kem pod silnicí u tans - fomá to u k Li to mě řic ké mu ybníčku, včetně uličky po dél kou pa liš tě. Du há eta pa: od Želovického tans - fomá to u k pa lí ně po hlav ní silnici přes plac a smě Šumi ce za kap lič ku. Tře tí eta pa: Lidměřice od koupa - liš tě na Šu mi ce, od křižovat ky Mo. Kumlov - Kubšice u úřa du až ke škol ce s při leh lými uličkami. Poslední čtv tá eta pa: od Kub šic a sou čas ně i od Mo. Kumlova po křižovat ku za úřa dem. S půběhem pací budete vždy se zná me ni a na víc chys tá me ve řejní setkání s ob - ča ny a zá stup ci in ves to a, po vozovatele a ealizační fimy IMOS. Se tká ní se usku teční v půběhu ledna příští ho oku. S te mí nem se tká ní budete včas seznáme - ni jak pí sem nou po zván kou, tak i místním ozhlasem. V pů bě hu vý stav by obdžíte na úřadě městyse vaše ob - jed na né sta veb ní po jek ty do movních přípojek včetně sta veb ní ho po vo le ní. K vlast ní stavbě přípojky od ne - mo vi tos tí k pá teř ní mu ve de ní kanalizace budete včas vy zvá ni. Za tím ne zá vaz ný te mín je někdy v letních mě sí cích. Chtěl bych vás všech ny velice požádat o vaší sho ví va vost, to le an ci a u či té omezení, kteé vyplývá z e a li za ce této stav by. Příští ok u nás bude u čitě nej - vět ší sta veb ní čin nost co do ozsahu a objemu za po sled ní oky. V po sin ci se bude také na řádném zase - dá ní za stu pi tel stva schva lo vat návh ozpočtu na příští ok Na sta ně vý da jů jsme zapojili naše příjmy a úspo y z mi nu lých let do za po čatých stavebních zá - mě ů a sta veb tak, že ne bu de me omezovat naše finanční pří spěv ky o ga ni za cím a spol kům, aby nebyla omezena je jich činnost. Sta veb ní mi a in vestičními akcemi nebude omezen ani kul tuní a spo le čen ský život v městysi, na kteém se úřad podílí. V po lovin ě po sin ce jsme ukon čili ekonstuk ci kotelny a top ného zdoje na zá klad ní škole. Na tento zámě jsme dostali dotaci z Ministe stva pů mys lu a obchodu ČR ve výši 40% uzna - tel ných náklad ů. Do těch to náklad ů se zapo čítává třeba i po jektová doku men ta ce, ene getický audit a náklady na výběo vé řízení. Po jek to vá do kumentace vy číslila náklady na e kon stukci ve výši 1,6 mil. ko un. Vypsali jsme výběové říze - ní na zhotovite le e kon stuk ce kotelny, a to vyhála fima ESL Bno a. s., kte á po da la nej nižší cenovou nabídku 1,118mil. Kč bez DPH. V sou čas né době je celá kotelna už zekonstuová - na. V kotelně jsou nové omít ky, nová okna, potipožání dve ře, oz dě lovač vody, nové kou řo vo dy, nová teplotní egulace a hlav - ně dva nové kon den zač ní kot le každý o výkonu 65kW. Naše oče ká vání od této e kon stuk ce je výazné zvýšení úspoy spo - tře by zemního ply nu a snížení náklad ů za teplo. Při této e kon stukci jsme vy mě ni li i část vodovodního potubí ve sklep - ních postoách a také do pl ní me adiátoy v učebnách školy o temohlavice. Posto tě lo cvič ny se šatnou a umývánou má svou vlast ní nezávislou tep lot ní e gu laci. V říj nu se konaly vol by do obecních zastupitelstvech v celé ČR. V našem městy si byli do za stupitelstva zvoleni tito zastupite - lé: Roman Hyble, Pa vel Dou bek, Josef Tesař, Mg. Ladislav Ru i ba, Mg. Olga Či háč ko vá, Mg. Ivana Suchánková, Lukáš Ja - Kotelna ZŠ před a po ekonstukcí 2 Olbamovický zpavodaj 4/2014

3 oš, Pet Pe šík, Pet Sche ie. Na ustavu jícím zasedání byl sta os tou městy se po vo leb ní období zvolen Roman Hyble a mís tosta os tou pan Pa vel Doubek. Předseda kontolního vý bo u pan Sche ie a fi nanč ního výbou pan Tesař. V našem městy si se vo leb zú čast ni lo zhu ba 50% voli čů. Dovolte mi, abych vám jmé nem nově zvo le né ho za stupitelstva poděkoval za vaši dů - vě u k ří ze ní a cho du městy se Olbamovice. Jmé nem za stu pi tel stva vám všem přeji příjemné požití vá - noč ních svát k ů, pev né zda ví vám a vaším blízkým. R. H. Vánoce - svátky klidu a míu Vá no ce čas to na zý vá me svát ky klidu a míu. Člov ěka by moh lo na pad nout - poč? Je to snad jen poto, že se jedná o dny pa cov ní ho vol na a my si chce me tochu od po či nout od všed - ních sta os tí a po být v o din ném kuhu? Nebo je v tom skyt hlub ší smy sl, do tý ka jí cí se podstaty naší existence? Po hléd ne me - li na Vá no ce du chovně, jako na svátky Naoze - ní Ježíše Kis ta, za čne nám to být jasné. Ježíš Kistus je Boží Syn, jed na z osob sva té To ji ce, kte ou tvo ří Otec, Syn a Duch svatý. To ji ce Jed no byt ná a Ne oz díl ná, jak to učí křesťanská cíkev. Po to tedy osla va Na o ze ní božího Syna, lépe ře čeno oslava Jeho vtě le ní a při je tí lid ské ho těla (Syn Boží se totiž ve skutečnosti na - o dil před vě ky - dří ve než byl stvo řen svět) není nic jiného, než osla vou Boží To ji ce. A v Bohu je vše jednotné, jed noduché, klad né a ne kon flikt ní, las ka vé a milé, sjednocující, jedné vůle a jed né lás ky. Je zde To ji ce a přitom jednota. Napoti tomu vše, co způ so bu je oz pad, ne sou lad, dobení, ozchody, oztříštěnost, kon flik ty, stach a oba vy, to ne pochybně pochází od Božího po - tiv ní ka - pad lé ho an dě la a vládce podsvětí. Toto je veliký du chov ní zá kon, zá kon, jehož platnost mnohonásobně převyšuje plat nost tře ba těch zá ko n ů, o kte ých jsme se učili ve škole - fyzi - kál ních, ge o me t ic kých, ma te matických, a pod. Zkoumáme-li totiž svět oko lo nás po mo cí to ho to duchovního zákona, můžeme snad no od li šit, co je dob é a co zlé. A to je jistě více, než poznávat svět pou ze na bázi pří od ních jevů. Jednou z věcí, kteou pomocí to ho to du chov ní ho zá ko na můžeme vidět, je poznání, odkud se be ou všech ny ty oz vo dy a oz pady, všechna ta ůzná štěpení ať již v o di nách, v za měst ná ní, v politice, poč se ozpadají stá - ty, hod no ty, mo ál ka, od kud pamení ty ůzné konflikty, hůzy, stach, vál ky, e vo lu ce, ki ze, postě vše, co tápí, mučí a sužuje náš osob ní, o din ný i spo le čen ský život. Také již teď víme, poč se v Bib li píše, že svět - ve zle leží. Nenasto - lí me - li totiž mezi se bou a hlav ně v sobě, ve svém sd ci, jed no tu po vzo u svaté Tojice, nemůžeme unik nout žád né mu zlu. A naopak, veš ke é mu zlu lze unik nout po st řednictvím jed no ty s Bo hem. Tato jed no ta byla lidstvu da o vá na pá vě vtě le ním Ježíše Kista, tedy jeho Na o ze ním v Bet lémě. Na ozením, kte - é sla ví me o Vá no cích. Od té chvíle má ta část lid stva, kte á pří j me Ježíše Kista, k dis - po zi ci po stře dek na za jiš tě ní klidu a míu, jed no ty, a sou la du. Sta čí se po této cestě vy - dat a unik ne me té všu dypří tom né destukci nejen oko lo nás, ale tře ba i de stukci v nás, kte á způ so bu je všech ny ty oz ličné psychic - ké ne mo ci, stej ně jako i ne moci tělesné. Hlav ně však unik ne me de stuk ci naší duše v okamžiku, kdy jed nou opus tí tento pozem - ský svět. Pře ji vám z ce lé ho sd ce, aby letošní Vá no ce byly po vás svát ky klidu a míu, této Bo hem da o va né jed no ty. pot. Kael Podacký Milí přátelé, Zpávy z fanosti před vánoční čas se ká tí a spě je k Vánoc ů m. Poto bych ád při ne sl pá info ma cí. Po ma lu poka čuje opava fay. Z Jiho - mo av ského ka je jsme do sta li dotaci 80 tisíc Kč na obnovu to pe ní, kteé se po in ves to va ly v listopadu. Vyměni lo se vede - ní, ně kteé adi á to y a ko tel se přesunul z obytné do technické míst nosti. V říj nu jsme za ča li s ku zem Alfa, o kteém jsem psal mi - nu le. Máme za se bou už po lovinu, tedy 5 setká ní, a je to mno hem lepší, než jsem před pokládal. Schází se nás asi 25. Nejen že se do zví me spous tu zajímavých a nových věcí v přednáškách, ale i ná sled né diskuse jsou velmi zajímavé a pod n ě tné po všech ny. To všechno v příjemném postředí fa ní ho sálu a s vý bo ným ob čestvením. Předpoklá dám, že se na jdou další zájem ci a po ukon čení tohoto běhu za čneme s dal - ším. Máte tedy ješ t ě pá mě sí c ů č as pop ř emýšlet, zda byste se chtě li zú častnit. Sto jí to za to J. Co se týká estitu cí, po řád to vázne. Dosud u nás ani v okol - ních fanostech ne byl vy dán ani met pozemku. Z naší stany to ne lze uychlit, na tahu je stát Vše, o co bylo zažádáno, mělo být na váceno do Doufejme, že po novém oce se po da ří tyto věci do ře šit. A nyní už ke svá teč ním bo hoslužbám. V ned ěli v 16 hodin bude svá tost smí ře ní. Štědý ve če bude ve středu a "půl noční" bo ho služba bude tadičn ě ve 22 hodin. Na Boží hod vánoční bude mše sva tá v 10 hodin, stejn ě tak i v ned ěli a na Nový ok, kte ý je záoveň svátkem matky Boží Pan ny Maie. V ne d ě li budeme při bohoslužbě žehnat tříká lovou vodu, ka didlo, kří du a zlato. Samoz ř ejmě že ani le - tos ne bude chy b ě t žehná ní vína. I to bude tadičn ě o svátku sv. Jana, tedy v 18 ho din. Samotné žehnání bude v kostele, po tom se přesu ne me do sálu. A ješt ě předb ě žná nabídka po ty, kdo byste se chtě li po dí vat do nově opaveného kostela v Na - šimě ři cích. Tam bude bo ho služba na sv. Štěpána, Ho di nu ještě upřes ním poz d ě ji. Všichni jste sdečn ě zváni, tě - ším se na setká ní. Na zá v ě bych chtěl moc po d ě kovat všem, kdo se jakkoliv za po ju jete do živo ta fa nos ti, za každou pomoc, příspěvek, ak - ti vi tu. Přeji vám kás né, požehnané Vánoce, plné pokoje a vlast n ě totéž i do ce lé ho dal šího oku Váš faář Jan Fiala Olbamovický 2 zpavodaj 4/2014 3

4 Ze života školy Je tu opět čas hod no ce ní uply nu lého oku. Je čas klidu a míu, a po to se za mě ř ím pře vážně na hezké věci. Nej v ě t ší akce po ško lu v minulosti jako výměna oken, ob no va so ci ál ní ho za ří zení, půdní vestavba, vybu - do vá ní ví ce ú če lo vé ho hřiš tě, zbudování multimediální učeb ny, za tep le ní bu do vy, to byly nejv ě tší adosti. V sou - čas né době mám vel kou a dost z ozší ření kapacity školní dužiny na 60 dětí, zbu do vá ní pěkné třídy po další dužiná ře. Ješ t ě vět ší a dost mám z ekonstukce kotel ny. Jak se ko tel na pů b ěžně mě ni la, si můžete pohlédnout na fo to ga fi ích na webo vých stánkách obce. Podle názou děl ní k ů a e viz ních tech ni k ů, kte ří povád ějí obno vu, staá kotelna byla tikající bomba. Bylo otázkou blízké budoucnosti, kdyby kotle dosloužily. Chtěl bych této pří ležitos ti využít k tomu, abych po - d ě ko val panu sta os to vi, že na obnovu sehnal dotace. Dě ku ji též za dobou pá ci uči te lů m i všem dalším za - měst nan c ů m ško ly. Požadav ky na páci jsou opavdu mimo řád né a naše ne vy do stá vají často zabat. Přibývá in te go va ných žáků, po kte é učitelé připavují indivi - du ál ní vzdě lá va cí plá ny do každého předmětu. Rodi če i uči te lé ví ta jí po moc psy cho ložky, kteá k nám pavidel - ně zajíždí. Sou čas ná doba mi do vo lí od mě nit zamě stnance za ve - de ní koužků, pří pa vu pla veckého výcviku, přípavu před tan če ní na ples, pří pa vu za čínajících učitelů, stu - den t ů na pa xi, ve de ní a tvobu webových stánek. Vel mi mě po tě ši ly hol ky z 2. stupn ě, kteé vyhály tu naj v ko pa né ve Vel kých Něm čicích a postupují do ja - ních bojů. Klu ci v této sou tě ži se ctí vypadli. Musím po chvá lit klu ky za účast na sou t ě žích, zú častnili se tuna - je ve flo ba lu ve Zno jmě, kde byla znát ha ve velké hale, kte á nám schá zí. Přes to skon čili třetí. Mladší žáci poje - dou těs n ě před Vá no ce mi, staší děv čata přemluvím a po je dou v led nu. Sou čas ní staší žáci mají zájem o atletiku, takže v janích soutěžích se učitě objeví. Žáci naší ško ly se za po ji li do sběu kaštanů, papí u, uči te lé po žáky při pa vi li ná vštěvu knihovny v M. Kum - lo vě, cvi če ní v pří o dě, ex ku zi do Pahy, přednášku úřadu pá ce, ná vště vu Lyy, di va del, přednášku pávního vědo - mí, řadu koužků, zpí vá ní u stomečku, zpívání v kostele, zpí vá ní v okol ních ob cích a jiné činnosti. Požádal jsem uči te le ško ly i škol ky, aby do zpavodaje poslali pří - spěvky. V po sin co vém vy dá ní si pře čtu příspěvky k jed - not li vým ak cím. V sou čas né době hýbe škol stvím obezita dětí, pře - mýš lí se o za ve de ní dal ší hodiny tělesné výchovy. V po čí ta čo vé ga mot nos ti jsou naše děti na pvním místě. Dále se uvažuje o za ve de ní pří pavných tříd a za člen ění děti z pak tic kých a spe ci ál ních škol do běžných škol, tzn., že i naše ško la by mu se la mít ve tříd ě asistenty peda - go ga, jak už je to ve tří dách školky. O novinky ve sta vo vá ní jsem požádal vedoucí školní jídelny paní Jitku Doubkovou. V tom to škol ním oce bu deme po řádat ples Ples po řá dá me spo lečn ě s úřadem městyse Ol - bamo vi ce. Cí lem je zís kat pe níze do sdužení, poto vás žádám o co nej hoj n ě j ší účast. Na plese předtan čí žáci 9.. pod ve de ním pí uči tel ky Bogneové. Vě říme, že se nám po da ří získat hodnotné ceny do tomboly. Přeji vám vše dob é, pev né zdaví, mnoho osobních a pa cov ních úspě chů v no vém oce. Všem zam ěstnan - cům, žákům ško ly i je jich odi čům příjemné požití vá noč ních svát k ů a do no vé ho oku pevné zdaví a hod - ně úspě chů. Mg. Ladislav Ruiba - ředitel školy Technické koužky V le tošním škol ním oce při šla SŠDOS v Moavském Kumlov ě s na bídkou tech nic kých koužků po žáky naší školy. Tyto koužky jsou hazeny z kaj ské ho po jektu "Podpoa příodově dného a tech - nic ké ho vzdělá vá ní na střed ních školách". Koužky jsou bezplatné, veš ke é náklady spo je né s vý u kou v koužku, dopava do dílen OV v Po lánce i sva či na jsou ha ze ny z pojektu. Cel kem navště vu je tyto koužky 1x týdn ě ve čtvtek odpoledne 14 žáků z oč ní ku, jako pedagogický dozo jezdí buď Ivana Su - chán ková, nebo Iva na Va cu lí ková. Žáci si mohli vybat z nabídky koužků AUTO ME CHA NIK - AUTOTRONIK, ZÁMEČNÍK - OB - RÁBĚČ, KOVÁŘ, TRUH LÁŘ, KRESLENÍ TURBOCAD. Nejvíc žáků mělo zájem o koužek AUTOMECHANIK, žáci sta ví v tomto koužku funkční mo to ká u, dále KOVÁŘ, zde žáci naposledy za čali ko vat ůži a TRUH LÁ ŘI vy ře závali dřev ěné vánoční ozdoby. Mys lím, že se žákům pá ce v těchto koužcích líbí. Záoveň mají možnost pozná vat věci, se kte ými se běžně nesetkají. Mg. Ivana Vaculíková Koužek keamiky I v le tošním oce mo hou žáci místní ZŠ navštěvovat koužky kea - mi ky. Celkem na vště vu je 4 koužky keamiky přibližně 40 dětí. Tři koužky po nejmlad ší žáky vede Vladimía Holečková, pomáhá jí An - to nie Radilová. Děti se schá zí 3x do měsíce, poplatek 300 Kč za pololetí za h nu je náklady na ma te i ál a pomůcky, náklady na povoz elektické pece. Staší žáky vede Iva na Vaculíková, se kteými tvo ří 2x za měsíc za po platek 200 Kč. Ani ostat ní žáci nepřijdou zkátka. V ámci hodin pa cov ních činnos tí si mo hou také vyobit něco hezkého. Tou to cestou bych chtě la po d ěkovat paní V. Holečkové i paní A. Ra dilové za ve de ní koužků keamiky. Mg. Ivana Vaculíková 4 Olbamovický zpavodaj 4/2014

5 Stov ě žatá matička PRAHA Dne 16. říj na jsme se (žáci 9. a 8. třídy) vydali na návštěvu Pahy za účelem po - hléd nout si naše hlav ní měs to a dozvěd ě t se o něm zajímavosti. Vyjížděli jsme už v 6 ho din áno, v tuto dobu bych za nomálních okolností vstáva - la do ško ly. Je li kož ces ta je dlouhá, bylo pot ř eba vy jet bzy. Na cest ě nás bohužel po tka la ko lo na, takže stří dá ní stáží jsme nestihli. Jinak cesta pobíhala v pohod ě a v au to bu se ne by la nuda. Po 4 a půl ho di nách jsme se ko nečn ě dostali do Pa hy. Jupííí!!! Vy stoupi li jsme na Lo e tán ském ná mě s tí, kde jsme si řekli něco o Loet ě a pak vzhůu na had (samozř ej - mě Pažský). Ne moh li jsme zapomenout na společ né foto, tudíž jsme se blýskli u so chy T. G. Ma sa y ka v po za dí s Pažským hadem. Za čali se tu homadit lidé, poto jsme se mu se li pře su nout dál ke katedále sv. Víta. Uvnitř byla ka tedá la překásná, moc se mi lí bi la mo zai ko vá okna. Další zastávkou byla Zlatá ulička, ve kteé bydleli zlat ní ci, podle nichž je také po jmenovaná. Po Staých zámeckých schodech jsme ko - lem Vald štejn ské ho pa lá ce, mi nistestva financí, smě řovali na Kal ů v most, kde jsme měli asi půl ho di ny oz chod. Pocházku po most ě zpest řovali umělci jako nap ř íklad ma lí ři ka i ka tu. Nás hol ky nej více zaujaly zámky zamilovaných páů, kteé zdobi ly zá bad lí na kon ci Ka lo va mos tu. Chtěli jsme stihnout odbíjet Oloj na Staomě stské ad ni ci, bohužel, sly še li jsme už jen konec. Pobavil nás ale "stříbný chlápek", málem jsme z něj be če li smí chy. Na Sta omě stském ná mě s tí nám paní uči tel ka pov ěd ě la za jí ma vost o pomníku mis ta Jana Husa, Pažském poledníku a o Týnském chá mu. Po Ce letné ulici jsme pošli k Paš né bá n ě, odtud naše pu to vání poka čo va lo ke Sta vovskému di va dlu, Kaoli nu až na Vác lavské ná - měs tí. Tady se vý let de fi ni tiv n ě chýlil ke kon ci. Poslední za má vá ní sv. Václavovi a vzhů u na hlav ní ná d aží, kde na nás če - kal au tobus a huá domů. Na ces t ě zpět na všech ny padla úna - va. Ale i tak to byl su pe výlet plný skvě lých zážitků. Anna Mikolášová Kásné Vánoce (foto MŠ) Za poznáním o lidském těle Je pon d ělí dopo led ne a v každém nás koluje touha s kapičkou nadšení při myš lence, že už za pá chvil uvidíme lidské tělo tak, jako už nikdy. Vyážíme totiž na vý sta vu těl "Bo dies Re ve al ved" v Bně. Při je li jsme před ga le ii Vl n ě na napoti nám známé Galeii Vaňkovka, vyskákali z au to busu a pod ve de ním na šeho učitelského dopovodu se hnali dovnitř. Pacovni - cím v šatn ě jsme pře da li své bundy a kabáty, do kteých jsme museli dát své mobily, foťáky a další věci, kte ý mi by chom mohli fotogafovat, potože to bylo zakázané, se - známi li jsme se s naší mi lou mladou slečnou medičkou - původkyní a vydali se vstříc za jíma vostem vědy o lid ském těle. Jako pvní byli ko lem nás ve skleněných vitínách kosti. Zpvu to byly kosti lebky, poté následovala pá teř až k dol ním kon četinám. Už tady bylo vid ě t, že tyto kosti pat ři - ly zřejmě lidem z jiné asy než my, potože byly značn ě menší. Poté následovaly svaly vy sta vené v ůz ných po lo hách, např. při spotu, sezení na židli atd. Jakmile jsme se přemís tili do ná sle du jí cí míst nosti, obklopilo nás bludiště lidských cév v mnoho ba - vách, jasn ě jších než v ja ké ko liv knížce. Ve skutečnosti takovou bavičku naše cévy nema jí, zde je do nich na puš t ě no bavivo. Minuli jsme záodky nenaozených mimi - nek, umístěných ve skle n ě ných válcích, a dostali se k pohlavním ogán ů m a složení tá ví cí soustavy. Ta už ne mě la takovou bavu jako cévy, byla spíš v tmavých bavách, pos tě tak, jak zřej mě vy pa dá doopavdy. Když se blížila posled ní místnost, naše hla - vy byly přepln ě né za jí ma vost mi a fakty, kteé bychom si ani v těch nejpodivn ě jších snech nedokáza li před sta vit. Na záv ě se s námi slečna původkyn ě ozlou čila. Minuli jsme poslední skle n ě nou ka bi ci s kompletn ě celým vystaveným tělem ozd ěleným na čás ti a opět se ocit li před šat nou s naším oble čením. Bno jsme opouš t ě li s ob ov ským nadšením a s velikým díkem našim pa ním učitel - kám, že nám tenhle zážitek umožnily. Gábina Vaculíková, Kistýna Lipovská Olbamovický zpavodaj 4/2014 5

6 Výlet do planetáia Stej n ě jako mi nu lý ok jsme se s dětmi ze třídy Sluní ček a Bouč k ů vy da li do pla ne táia, kteé se nachází v malebném pa ku Ka ví hoy v Bně. Bu dí ček nás v ten to den vzbudil o něco dří ve než ob vyk le, po to jsme mohli vyazit bzy áno. V pla ne táiu nás paní pů vod kyn ě usadila do pohodlných se da ček a všich ni jsme se tě ši li na přichystaný pogam. Děti byly nad še né z hvězd né ob lo hy, kde jsme mohli vid ě t ůzná sou hvězdí a pla ne ty. Po tom už na nás čekala pohádka s názvem "Zula hlíd ka: Dob o dužství v čase", kteá nás pou čila o tom, že nemá me zne čišťovat naši pla ne tu Zemi, potože tak ubližujeme nejen jí, ale také sami sobě. B n ě n ské pla netái um po řádá pes - tou šká lu po ga mů po všechny věkové kategoie. Více in foma cí můžete najít na stánkách A my už se také těšíme na další pogamy planetáia. Iovská Jana Zpávy ze školní jídelny S na stá va jí cím kon cem oku pobíhají změny v legislativ ě. Ve sbí ce zá ko n ů vy šla no ve la zákona o potavinách, kteá bude plat ná od 1.led na Společn ě s evopským na řízením č. 1169/2011 před sta vu je zá klad po zna čení potavin a po in - fomo vá ní o ale ge nech. Po vozovny společného stavování mají po vin nost od 13. po sin ce 2014 ozna čit alegeny v pok - mech. Vel mi pod stat né je to po osoby postižené alegií na po ta vi ny nebo po ta vi no vou intoleanci. Od 8. po sin ce jsou stáv ní ci školní jídelny Olbamovice in - fomo vá ni o vý sky tu ale ge n ů v jednotlivých pokmech. Ro di če mo hou sle do vat jí del ní lístek s alegeny na stánkách ško ly. Při chá ze jí nej kás n ě j ší svát ky v oce nejen po děti, ale i po do spě lé. Pa cov ní ci jí del ny přejí všem kásné požití svát - ků vá noč ních a mno ho štěs tí a zdaví v novém oce. Naposledy vám uva ří me a v no vém oce se opět pustíme do va ře ní 5. led na Po zpes t ře ní va še ho jí del níč ku přikládám ecept na těstovi - ny se šun ko vou omáč kou: 300 g va ječ ných těs to vin 0,2 l sme ta ny ke šle há ní 200 g sýu na stou há ní 150 g du še né šun ky 50 g más la sůl, ze le ná petželka, ze le ni na na oz do bu Na más le osmah ne me na dob no nakájenou šunku, zalijeme sme ta nou a při ve de me k vau, přidáme polovinu nastouhaného sýa. Těs to vi ny uva ří me podle ná vodu na sáčku, scedíme a smíchá - me se šun ko vou omáč kou. Těs toviny posypeme zbytkem sýa, oz do bí me petžel kou a ze le ni nou nakájenou na nudličky. Dobou chuť! Za minulostí Země Ve čtv tek 9. říj na 2014 jsme se zú častnili přednášky Liboa Ba lá ka - Tajem ný svět pa vě ku v knize a médiích "Za minulostí Země". I když název pře náš ky na po ví dal, že se bude vše to čit jen ko lem histoie, ne by lo tomu tak. Výklad byl veden velice pou - ta v ě a nenásilnou fo mou připomněl žákům vznik a vývoj Země, o kteém se žáci do zví da jí v hodinách zem ěpi su, pozd ěji v ho di nách přío do pi su, ale také fyziky. Na kásných obazo - vých ilustacích jsme moh li vi d ě t, jak by vypadal Měsíc, kdyby byl Zemi blíž. Země a Mě síc se k sobě přitahují jako magnety, přesto se ale Měsíc tochu vzdaluje. Žáky zaujaly ob áz ky a fo to ga fie sopečné činnosti, zejmé - na so pečných pum. Pan Ba lák také popisoval, jak honiny ůz nými vlivy zvě t á va jí a usa zováním pak vznikají nové vst - vy. Při vásn ění se pak mo hou staší vstvy dostat nad mladší a mást tak nezku še né a che o lo gy. Vid ěli jsme obázky takové - ho vásnění i to, co se na šlo v ůzných vstvách honin, jací živo či chové obý va li naši pla ne tu. Ně ko ho zaujali di no sau ři, ně koho padávní obyvatelé oce - ná n ů. U čitě se všem lí bi ly obázky žalok ů, či fotogafie ža lo čího zubu. Chovatelé teaijních zvířat se mohli dozvědět něco víc o původu svých miláčků. Dále se pan Balák vě no val evo lučnímu vývoji člov ěka. Člo - věk má jinak sta v ě nou uku než je tlapa u zví řat. Palec má vel kou pohybli vost, což umožňuje uchopit jiné předměty. Mno hé z poslucha čů pan Ba lák překvapil vypáv ěním o pav ě- kém člov ěku, o jeho živo t ě i tím, že ve své době znal uhlí. Pa v ě cí lidé neby li tak pi mi tiv ní, jak si většinou myslíme. Na - pří klad lovci ma mu t ů z Věs to nic u Pavlovských vchů zdobili své oděvy koálky vyobenými ze schánek uhynulých živočichů. Před náška se nám moc lí bi la, ale příště bychom uvítali, kdy by přednáše jí cí stál na pó diu a mluvil do mikofonu. Vyučující a žáci ZŠ a MŠ Olbamovice Lya 2014 Lya je staý dn ka cí hu deb ní nástoj, ale taky je to pěvecká sou tě ž po odvážné ško lá ky zpěváky. Každým okem se konala ve Vémyslicích, kde má své ko řeny a svou ředitelku - paní uči - tel ku Mg. Dag ma Če pe o vou. Sout ě ž má několik kategoií podle věku. Každý za zpí vá svou píseň a odboná pěti členná po - o ta výkony ohod no tí. Jed ním z pootc ů je známá populání osob nost, na kte ou se vždy všichni těší. Le tos pobíhal již XVI. oč ník a tímto vzácným hostem byl zpě vák Pavel Call ta. Vše po bí há na vysoké úovni a s výheci každé kategoie je v dal ším oce uspo řádán koncet za dopovo - du živé hudby ka pe ly De ams. Přijet podpo řit své spolužáky na je viš ti kinosálu v Mo av ském Kumlově mohou tak základní ško ly i ve řejnost. Ten to ok Lya změ ni la mís to i den konání. Pob ě hla ve spo - lu pá ci s MěKS Mo av ský Kumlov, konala se v sobotu místo ob vyk lého pacov ní ho dne a z vémyslické tělocvičny se přenes - la do sálu v Rak ši cích. Takže odi če i spolužáci své zpěváčky moh li dopovo dit a fan dit. Ol bamovická ško la vy sla la do boje Adélku Pešíkovou, Vik to ku Bene šo vou, Ven du Košíkovou a Pepíka Páška. Všich ni zpívali úžasně a taky sklidili velký úspěch. Adélka si při vez la ve své ka te go ii z 21 sout ě žících čtvté místo a Pepík ob sa dil z šestnác ti dětí mís to duhé. Gatulujeme jim ke kásné - mu umístění a dě ku je me za výbonou epezentaci školy. Po vás ješ t ě jednou vy stou pí a za zpívají na květnových oslavách v tě lo cvičn ě ZŠ. 6 Olbamovický zpavodaj 4/2014

7 Kaňka o.s. infomuje Jak jsem s Kaňkou chytal pstuhy V ne d ě li 16. lis to pa du jsem se já a dal ších asi šede sát dětí vydal na pstuhy. To totiž není jen tak. Při pa vit udi ce hned, jakmile je najdu, dob ře pomyslet návnadu, takže za jít do ob cho du po chle ba, po kuku řici, a třeba taky na pole po čevy a po žížaly. Při pa vit tep lé ob le če ní a po řádné boty, co kdybych lovil i ukama!? Pak najít vhod - nou ná do bu, ve kte é si ty gi gan tické úlovky ponesu domů. Nakonec nesmím zapome - nout na ko ře ní, sůl a by lin ky, aby z toho pstuzi na pánvi taky něco měli Děv čata z Kaň ky uva ři la čaj, sva řák a ozdávaly se i páky k opékání. Komu byla zima, mohl se u ohýn ku za h ř át i baš tit. Do kon ce ně kteé děti ulovily i zlatou ybku! Nemluvila, přání ne spl ni la, ale nadše ní, údiv a ob ovskou adost přinesla. Malé překvapení bylo připa - ve no na zá v ě, kdy jsme spo leč n ě ozsvítili několik lampion ů štěstí a poslali je po vět - u k Ježíš ko vi. Rádi by chom po d ě ko va li všem za účast a za příspěvky, kteé najdou využití při dal ších ak cích. Za číná advent 2014 Celý po sled ní lis to pa do vý tý den mnozí posloucháme otázky: Kdy už konečn ě bu - dou lam pi o ny? Ko li kát se ješ t ě vyspím a budou lam piony? Tak už je to tady. V ne d ě li 30. listopadu popadneme lampiony, ozsvítíme a vyážíme do ulic. Le tos jsme se sešli na place u ob cho du. Možná jste nás vid ěli. Spous ta světý lek do po vá ze la za dopo - vo du mu zi ky z oz hla su pů vod dětí a o - di čů po celé ves ni ci. U ško ly se děti mohly ob če stvit ča jem a pe níč ky a na dospělá - ky če ka lo něco os tř ej ší ho. Děti z pěvecké - ho sbo u za zpí va ly ně ko lik oblíbených vá noč ních pís ní, kte é měly přiblížit at - mo sfé u blížících se nej kás něj ších svát - ků v oce. Mno zí se o pv ní adventní ne dě li ádi po tka li, po po ví da li, zasmáli nebo za vzpo mí na li a z toho máme velkou a dost. Žáci naší ško ly si po vás při pavili řadu vý ob k ů, kte é jste moh li zhlédnout po ce lou dobu v postoách školy na podejní výstavce a za symbolickou cenu si někteý odnést na památku domů. Vážení a milí, pře je me vám všem kás né svát ky plné po ho dy a štěstí a do dal ší ho oku hod n ě zda ví a úspěchů. o. s. Kaňka Společenská konika Život ní ju bi lea (le den - bře zen 2015) Novotný Matě j 82 let Judexová Dahomía 83 let Doubek Pavel 70 let Bník Mioslav 75 let Kameníková Mata 75 let Holasová Viktoie 88 let Štefaniková Banka 80 let Hejda Lubomí 83 let Ianová Miluše 80 let Slámová Maie 82 let Žáková Maie 85 let Svatušková Antonie 84 let Zemřelí Štauch Lubomí Matika Pod matiční úřad Ol ba mo vi ce spa - dá 5 obcí. Za ok 2014 bylo za evidováno 11 úm tí a 14 sva teb. Akce v ob řadní síni - vítání dětí V le tošním oce bylo uví tá no celkem 10 dětí. V so bo tu 7. čev na 2014 se do stavilo do ob řadní síně spo lu s o di či 8 dětí, a to: Ema Votavová, Ve o ni ka Pleva čová, Samu el Kato chví la, Na tá lie Kato - chví lo vá, Vojt ě ch Do mis, Jan Bláha, Kyš tof Čepea a Ba bo a Mikulcová. V so bo tu 1. listo pa du byly slavnost - ně uvítány 4 děti, a to: Štěpán Rozmahel, Mi chal O lí ček, Samuel Ka to lický a Ště pán Gau can. Radmila Hybleová, matika a ev i dence osob Olbamovický zpavodaj 4/2014 7

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau Stej ně kla ma vý pří stup za uja la ko man da tu ra v Osvě ti mi po vy vraž dě ní věz ňů v te re zín ském ro din ném tá bo ře v Osvě ti mi-birke nau me zi 10. a 12. 7. 1944. Po je jich smr ti moh li 13.

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU Ja kub FIS CHER, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod Hru bý do má cí pro dukt (HDP) je mak ro ag re gá tem vy jad

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let evi den cí (V 710), poš tov ní cen zu rou (V 711) a poš tov ní do náškou (V 712), V 72 - ba lí ko vou poš tu s ná - draž ní služ bou (V 720), ba lí ko vou admi nis tra ti vou/pře bírkou (V 721), vý dejnou

Více

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi)

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) Jiří HA VEL, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních věd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Od pri vatiza

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

3/2013 červenec - říjen Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

3/2013 červenec - říjen Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 3/2013 červenec - říjen Vydává Úřad městyse v Olbramovicích Z OBSAHU r In for ma ce sta rosty r Za čá tek škol ní ho roku 2013/2014 r In for ma ce ma teř ské školy r Páťáci sou tě ží r Vé mys lic ká Lyra

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Josef Martínek První mše koledová

Josef Martínek První mše koledová Josef Martínek První mše koledová Pro smíšený sbor s průvodem orchestru ložil prof. Jos. Martínek op.32 V Brně 1935 Josef Martínek (18. února 1888, Prace 29. větna 1962, tamtéž) byl český hudební pedagog

Více

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín tím to úče lem mě lo být za jiš tě no ihned 40 000 pří sluš ných for mu lá řů. Vy sta ve né poš tov ní pl né mo ci se mě ly shro máž dit u ve li tel ství ghet ta, even tuel ně v jím ur če né slu žeb ně

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do Švéd ska ze zá ří 1944, s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a cen zur - ním ra zít kem hlav ní me zi ná rod ní zku šeb ny lis tov ní poš ty v Ber lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Poš tov ní styk me zi ghet tem a pra cov ní mi sku pi na mi věz ňů

Poš tov ní styk me zi ghet tem a pra cov ní mi sku pi na mi věz ňů ad re su, ře kl nám, že smí od po vě dět, zda je do tyč ná oso ba v ghet tu. Pře da li jsme mu do vlast ních ru kou se znam, kte rý nám dal MVČK, P. Eppstein po tvr dil, že od po vě by nám mě la při jít

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE UŽITKU Jří HLA VÁ ČEK, M chal HLA VÁ ČEK, Fa kul ta so cál ních věd Un ver z ty Kar lo vy, Praha 1. Úvod Da n e l Ber noul l mu 1) (1700 1782) se př čí

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: Č.j.: Spisový znak: A 10 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. Údaje o zařízení 1) Adresa, typ,

Více

4/2013 listopad - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2013 listopad - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2013 listopad - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OBSAHU In fo ma ce sta osty Za jí ma vos ti z pvní třídy Z čin nos ti ško ly Ze škol ní jí del ny Vý pa va za ne tadičním zážit kem Zpá vy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ Text: Emil Synek* S. A. T. B. Intro q = 80 2 4 t 9 17 A1 *tehdejší sedonym Zdeňka Svěráka t - t - - t t - t - t - t - t - t - t - Zí-vám tá - kům a zvlášť ho-l- bům stá - val v ú - do-lí mém sta-rý Holbí

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole).

Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole). Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole). /ŽM/ 104 Hro mad né zá sil ky me zi ná rod ních or ga ni za cí do

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence.

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence. Poštovní plná moc. /PT/ Část formuláře oddělení ústřední evidence židovské samosprávy pro avizovanou zásilku. /Soukromá sbírka, Dánsko/ 96 Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) školní rok 2015/2016 Enviromentální výchova je uplatňována v jednotlivých vyučovacích předmětech 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročník) Prvouka, Přírodověda,

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 12. februára 2004,

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 12. februára 2004, Strana 1126 Zbierka zákonov č. 94/2004 Čiastka 45 94 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky z 12. februára 2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnos

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií:

Slackline. Dnes slackline dělíme do čtyř základních kategorií: Slackline Slackline je poměrně nová sportovní disciplína, pro některé i životní styl. Jeho vznik se datuje někdy na konec 70. let 20. století. V Yosemitském údolí si lezci krátili nudu za deštivých dnů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 Obec Kelčany 69649 Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 K 31. 12. 2013 měla obec Kelčany celkové příjmy: 2.873.461,85 Kč. Z toho: daňové příjmy 2.394.347,34 Kč nedaňové příjmy 353.927,51

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více