4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích"

Transkript

1 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika Zpá va o činnosti TJ Olbamovice - oddíl kopa né

2 Infomace staosty Jak jis tě už u či tě všich ni víte, bu deme stavět splaškovou kana - li za ci. U či tě tuto in fo ma ci řada z vás áda uslyšela a přivítala. V pře de šlých zpa vo da jích Ol bamovického zpavodaje jsem vás pů běžně in fo mo val, v jaké fázi se pávě tento pojekt nachází a jak po stu pu jí pří pav né pá ce. Ještě mně zbývá vás infomovat o tom, jak po běh lo zá vě eč né kolo výběového řízení na dodava - te le sta veb ních pa cí. Du hé ho kola výb ěového řízení se zú čast ni lo sedm sta veb ních fi em nebo sdužení stavebních fiem, kte é vy pa co va ly ce no vou na bídku a splnily podmínky pvního kola, což bylo spl ně ní kva li fi kačních předpokladů. Při otevíání obá lek s vy pa co va nou ce no vou nabídkou byli přítomni zástupci ucha ze čů (fi em) a vý bě o vá komise složená ze staostů obcí Bo - hu ti ce, Ol ba mo vi ce, Ba ni šo vice, zástupců investoa, což je Dob o vol ný sva zek obcí Vo dovody a kanalizace Znojemsko. Všich ni jsme na pja tě oče ká va li, kteá nabídka bude po nás nejvý - hod něj ší. Mezi ce no vý mi na bíd kami byl veliký ozdíl. Nicméně nej vý hod něj ší ce no vou na bíd ku vypacovalo sdužení fi em OHL ŽS Bno a IMOS Bno. Jak jsem vás již dříve in fomoval, městys Ol ba mo vi ce je na tuto stav bu finančně připaven. Také jsme využili možnos tí vzít si půjč ku ze Státního fondu život ního po - stře dí ČR ve výši 2, 9 mil. Kč na jednopocentní úok se splatností de set let po ko lau da ci. Od Vo dovodů a kanalizací 1 mil. koun bez ú oč ně se splat nos tí sedm let po kolaudaci. Zpovoznění kana - li za ce by mělo být kon cem léta. Teď k vlastní ealizaci stavby, jak jsou pá ce na plá no vá ny. Fi ma OHL ŽS bude stavět páteřní kana - li za ci v Bo hu ti cích a vý tlak do Olbamovic. U nás bude sta vět fi ma IMOS Bno a pře če pávací stanici na konci Ol ba mo vic u po to ka a cen t ál ní čis tič ku odpadních vod s ka pa ci tou osob v Ba nišovicích za státní sil - ni cí Bno - Zno jmo. OHL ŽS bude stavět výtlak z Ol ba mo vic a pá teř ní ka na li za ci v Banišovicích. Jak už také víte, celá stav ba bude hodně spěchat, kvůli přís - ným ča so vým te mí nům a lhů tám. Fima IMOS už má při pa ve ny jed not li vé eta py vý stavby. Vlastní výkopo - vé pá ce za čnou v pv ní po lo vi ně ledna a to: po hlavní sil ni ci od Ba ni šo vic k poš tě a na křižovatku ke spodní po dej ně Jed no ty. Dále od křižovatky u školky směem k po to ku a po dél po to ka s po tla kem pod silnicí u tans - fomá to u k Li to mě řic ké mu ybníčku, včetně uličky po dél kou pa liš tě. Du há eta pa: od Želovického tans - fomá to u k pa lí ně po hlav ní silnici přes plac a smě Šumi ce za kap lič ku. Tře tí eta pa: Lidměřice od koupa - liš tě na Šu mi ce, od křižovat ky Mo. Kumlov - Kubšice u úřa du až ke škol ce s při leh lými uličkami. Poslední čtv tá eta pa: od Kub šic a sou čas ně i od Mo. Kumlova po křižovat ku za úřa dem. S půběhem pací budete vždy se zná me ni a na víc chys tá me ve řejní setkání s ob - ča ny a zá stup ci in ves to a, po vozovatele a ealizační fimy IMOS. Se tká ní se usku teční v půběhu ledna příští ho oku. S te mí nem se tká ní budete včas seznáme - ni jak pí sem nou po zván kou, tak i místním ozhlasem. V pů bě hu vý stav by obdžíte na úřadě městyse vaše ob - jed na né sta veb ní po jek ty do movních přípojek včetně sta veb ní ho po vo le ní. K vlast ní stavbě přípojky od ne - mo vi tos tí k pá teř ní mu ve de ní kanalizace budete včas vy zvá ni. Za tím ne zá vaz ný te mín je někdy v letních mě sí cích. Chtěl bych vás všech ny velice požádat o vaší sho ví va vost, to le an ci a u či té omezení, kteé vyplývá z e a li za ce této stav by. Příští ok u nás bude u čitě nej - vět ší sta veb ní čin nost co do ozsahu a objemu za po sled ní oky. V po sin ci se bude také na řádném zase - dá ní za stu pi tel stva schva lo vat návh ozpočtu na příští ok Na sta ně vý da jů jsme zapojili naše příjmy a úspo y z mi nu lých let do za po čatých stavebních zá - mě ů a sta veb tak, že ne bu de me omezovat naše finanční pří spěv ky o ga ni za cím a spol kům, aby nebyla omezena je jich činnost. Sta veb ní mi a in vestičními akcemi nebude omezen ani kul tuní a spo le čen ský život v městysi, na kteém se úřad podílí. V po lovin ě po sin ce jsme ukon čili ekonstuk ci kotelny a top ného zdoje na zá klad ní škole. Na tento zámě jsme dostali dotaci z Ministe stva pů mys lu a obchodu ČR ve výši 40% uzna - tel ných náklad ů. Do těch to náklad ů se zapo čítává třeba i po jektová doku men ta ce, ene getický audit a náklady na výběo vé řízení. Po jek to vá do kumentace vy číslila náklady na e kon stukci ve výši 1,6 mil. ko un. Vypsali jsme výběové říze - ní na zhotovite le e kon stuk ce kotelny, a to vyhála fima ESL Bno a. s., kte á po da la nej nižší cenovou nabídku 1,118mil. Kč bez DPH. V sou čas né době je celá kotelna už zekonstuová - na. V kotelně jsou nové omít ky, nová okna, potipožání dve ře, oz dě lovač vody, nové kou řo vo dy, nová teplotní egulace a hlav - ně dva nové kon den zač ní kot le každý o výkonu 65kW. Naše oče ká vání od této e kon stuk ce je výazné zvýšení úspoy spo - tře by zemního ply nu a snížení náklad ů za teplo. Při této e kon stukci jsme vy mě ni li i část vodovodního potubí ve sklep - ních postoách a také do pl ní me adiátoy v učebnách školy o temohlavice. Posto tě lo cvič ny se šatnou a umývánou má svou vlast ní nezávislou tep lot ní e gu laci. V říj nu se konaly vol by do obecních zastupitelstvech v celé ČR. V našem městy si byli do za stupitelstva zvoleni tito zastupite - lé: Roman Hyble, Pa vel Dou bek, Josef Tesař, Mg. Ladislav Ru i ba, Mg. Olga Či háč ko vá, Mg. Ivana Suchánková, Lukáš Ja - Kotelna ZŠ před a po ekonstukcí 2 Olbamovický zpavodaj 4/2014

3 oš, Pet Pe šík, Pet Sche ie. Na ustavu jícím zasedání byl sta os tou městy se po vo leb ní období zvolen Roman Hyble a mís tosta os tou pan Pa vel Doubek. Předseda kontolního vý bo u pan Sche ie a fi nanč ního výbou pan Tesař. V našem městy si se vo leb zú čast ni lo zhu ba 50% voli čů. Dovolte mi, abych vám jmé nem nově zvo le né ho za stupitelstva poděkoval za vaši dů - vě u k ří ze ní a cho du městy se Olbamovice. Jmé nem za stu pi tel stva vám všem přeji příjemné požití vá - noč ních svát k ů, pev né zda ví vám a vaším blízkým. R. H. Vánoce - svátky klidu a míu Vá no ce čas to na zý vá me svát ky klidu a míu. Člov ěka by moh lo na pad nout - poč? Je to snad jen poto, že se jedná o dny pa cov ní ho vol na a my si chce me tochu od po či nout od všed - ních sta os tí a po být v o din ném kuhu? Nebo je v tom skyt hlub ší smy sl, do tý ka jí cí se podstaty naší existence? Po hléd ne me - li na Vá no ce du chovně, jako na svátky Naoze - ní Ježíše Kis ta, za čne nám to být jasné. Ježíš Kistus je Boží Syn, jed na z osob sva té To ji ce, kte ou tvo ří Otec, Syn a Duch svatý. To ji ce Jed no byt ná a Ne oz díl ná, jak to učí křesťanská cíkev. Po to tedy osla va Na o ze ní božího Syna, lépe ře čeno oslava Jeho vtě le ní a při je tí lid ské ho těla (Syn Boží se totiž ve skutečnosti na - o dil před vě ky - dří ve než byl stvo řen svět) není nic jiného, než osla vou Boží To ji ce. A v Bohu je vše jednotné, jed noduché, klad né a ne kon flikt ní, las ka vé a milé, sjednocující, jedné vůle a jed né lás ky. Je zde To ji ce a přitom jednota. Napoti tomu vše, co způ so bu je oz pad, ne sou lad, dobení, ozchody, oztříštěnost, kon flik ty, stach a oba vy, to ne pochybně pochází od Božího po - tiv ní ka - pad lé ho an dě la a vládce podsvětí. Toto je veliký du chov ní zá kon, zá kon, jehož platnost mnohonásobně převyšuje plat nost tře ba těch zá ko n ů, o kte ých jsme se učili ve škole - fyzi - kál ních, ge o me t ic kých, ma te matických, a pod. Zkoumáme-li totiž svět oko lo nás po mo cí to ho to duchovního zákona, můžeme snad no od li šit, co je dob é a co zlé. A to je jistě více, než poznávat svět pou ze na bázi pří od ních jevů. Jednou z věcí, kteou pomocí to ho to du chov ní ho zá ko na můžeme vidět, je poznání, odkud se be ou všech ny ty oz vo dy a oz pady, všechna ta ůzná štěpení ať již v o di nách, v za měst ná ní, v politice, poč se ozpadají stá - ty, hod no ty, mo ál ka, od kud pamení ty ůzné konflikty, hůzy, stach, vál ky, e vo lu ce, ki ze, postě vše, co tápí, mučí a sužuje náš osob ní, o din ný i spo le čen ský život. Také již teď víme, poč se v Bib li píše, že svět - ve zle leží. Nenasto - lí me - li totiž mezi se bou a hlav ně v sobě, ve svém sd ci, jed no tu po vzo u svaté Tojice, nemůžeme unik nout žád né mu zlu. A naopak, veš ke é mu zlu lze unik nout po st řednictvím jed no ty s Bo hem. Tato jed no ta byla lidstvu da o vá na pá vě vtě le ním Ježíše Kista, tedy jeho Na o ze ním v Bet lémě. Na ozením, kte - é sla ví me o Vá no cích. Od té chvíle má ta část lid stva, kte á pří j me Ježíše Kista, k dis - po zi ci po stře dek na za jiš tě ní klidu a míu, jed no ty, a sou la du. Sta čí se po této cestě vy - dat a unik ne me té všu dypří tom né destukci nejen oko lo nás, ale tře ba i de stukci v nás, kte á způ so bu je všech ny ty oz ličné psychic - ké ne mo ci, stej ně jako i ne moci tělesné. Hlav ně však unik ne me de stuk ci naší duše v okamžiku, kdy jed nou opus tí tento pozem - ský svět. Pře ji vám z ce lé ho sd ce, aby letošní Vá no ce byly po vás svát ky klidu a míu, této Bo hem da o va né jed no ty. pot. Kael Podacký Milí přátelé, Zpávy z fanosti před vánoční čas se ká tí a spě je k Vánoc ů m. Poto bych ád při ne sl pá info ma cí. Po ma lu poka čuje opava fay. Z Jiho - mo av ského ka je jsme do sta li dotaci 80 tisíc Kč na obnovu to pe ní, kteé se po in ves to va ly v listopadu. Vyměni lo se vede - ní, ně kteé adi á to y a ko tel se přesunul z obytné do technické míst nosti. V říj nu jsme za ča li s ku zem Alfa, o kteém jsem psal mi - nu le. Máme za se bou už po lovinu, tedy 5 setká ní, a je to mno hem lepší, než jsem před pokládal. Schází se nás asi 25. Nejen že se do zví me spous tu zajímavých a nových věcí v přednáškách, ale i ná sled né diskuse jsou velmi zajímavé a pod n ě tné po všech ny. To všechno v příjemném postředí fa ní ho sálu a s vý bo ným ob čestvením. Předpoklá dám, že se na jdou další zájem ci a po ukon čení tohoto běhu za čneme s dal - ším. Máte tedy ješ t ě pá mě sí c ů č as pop ř emýšlet, zda byste se chtě li zú častnit. Sto jí to za to J. Co se týká estitu cí, po řád to vázne. Dosud u nás ani v okol - ních fanostech ne byl vy dán ani met pozemku. Z naší stany to ne lze uychlit, na tahu je stát Vše, o co bylo zažádáno, mělo být na váceno do Doufejme, že po novém oce se po da ří tyto věci do ře šit. A nyní už ke svá teč ním bo hoslužbám. V ned ěli v 16 hodin bude svá tost smí ře ní. Štědý ve če bude ve středu a "půl noční" bo ho služba bude tadičn ě ve 22 hodin. Na Boží hod vánoční bude mše sva tá v 10 hodin, stejn ě tak i v ned ěli a na Nový ok, kte ý je záoveň svátkem matky Boží Pan ny Maie. V ne d ě li budeme při bohoslužbě žehnat tříká lovou vodu, ka didlo, kří du a zlato. Samoz ř ejmě že ani le - tos ne bude chy b ě t žehná ní vína. I to bude tadičn ě o svátku sv. Jana, tedy v 18 ho din. Samotné žehnání bude v kostele, po tom se přesu ne me do sálu. A ješt ě předb ě žná nabídka po ty, kdo byste se chtě li po dí vat do nově opaveného kostela v Na - šimě ři cích. Tam bude bo ho služba na sv. Štěpána, Ho di nu ještě upřes ním poz d ě ji. Všichni jste sdečn ě zváni, tě - ším se na setká ní. Na zá v ě bych chtěl moc po d ě kovat všem, kdo se jakkoliv za po ju jete do živo ta fa nos ti, za každou pomoc, příspěvek, ak - ti vi tu. Přeji vám kás né, požehnané Vánoce, plné pokoje a vlast n ě totéž i do ce lé ho dal šího oku Váš faář Jan Fiala Olbamovický 2 zpavodaj 4/2014 3

4 Ze života školy Je tu opět čas hod no ce ní uply nu lého oku. Je čas klidu a míu, a po to se za mě ř ím pře vážně na hezké věci. Nej v ě t ší akce po ško lu v minulosti jako výměna oken, ob no va so ci ál ní ho za ří zení, půdní vestavba, vybu - do vá ní ví ce ú če lo vé ho hřiš tě, zbudování multimediální učeb ny, za tep le ní bu do vy, to byly nejv ě tší adosti. V sou - čas né době mám vel kou a dost z ozší ření kapacity školní dužiny na 60 dětí, zbu do vá ní pěkné třídy po další dužiná ře. Ješ t ě vět ší a dost mám z ekonstukce kotel ny. Jak se ko tel na pů b ěžně mě ni la, si můžete pohlédnout na fo to ga fi ích na webo vých stánkách obce. Podle názou děl ní k ů a e viz ních tech ni k ů, kte ří povád ějí obno vu, staá kotelna byla tikající bomba. Bylo otázkou blízké budoucnosti, kdyby kotle dosloužily. Chtěl bych této pří ležitos ti využít k tomu, abych po - d ě ko val panu sta os to vi, že na obnovu sehnal dotace. Dě ku ji též za dobou pá ci uči te lů m i všem dalším za - měst nan c ů m ško ly. Požadav ky na páci jsou opavdu mimo řád né a naše ne vy do stá vají často zabat. Přibývá in te go va ných žáků, po kte é učitelé připavují indivi - du ál ní vzdě lá va cí plá ny do každého předmětu. Rodi če i uči te lé ví ta jí po moc psy cho ložky, kteá k nám pavidel - ně zajíždí. Sou čas ná doba mi do vo lí od mě nit zamě stnance za ve - de ní koužků, pří pa vu pla veckého výcviku, přípavu před tan če ní na ples, pří pa vu za čínajících učitelů, stu - den t ů na pa xi, ve de ní a tvobu webových stánek. Vel mi mě po tě ši ly hol ky z 2. stupn ě, kteé vyhály tu naj v ko pa né ve Vel kých Něm čicích a postupují do ja - ních bojů. Klu ci v této sou tě ži se ctí vypadli. Musím po chvá lit klu ky za účast na sou t ě žích, zú častnili se tuna - je ve flo ba lu ve Zno jmě, kde byla znát ha ve velké hale, kte á nám schá zí. Přes to skon čili třetí. Mladší žáci poje - dou těs n ě před Vá no ce mi, staší děv čata přemluvím a po je dou v led nu. Sou čas ní staší žáci mají zájem o atletiku, takže v janích soutěžích se učitě objeví. Žáci naší ško ly se za po ji li do sběu kaštanů, papí u, uči te lé po žáky při pa vi li ná vštěvu knihovny v M. Kum - lo vě, cvi če ní v pří o dě, ex ku zi do Pahy, přednášku úřadu pá ce, ná vště vu Lyy, di va del, přednášku pávního vědo - mí, řadu koužků, zpí vá ní u stomečku, zpívání v kostele, zpí vá ní v okol ních ob cích a jiné činnosti. Požádal jsem uči te le ško ly i škol ky, aby do zpavodaje poslali pří - spěvky. V po sin co vém vy dá ní si pře čtu příspěvky k jed - not li vým ak cím. V sou čas né době hýbe škol stvím obezita dětí, pře - mýš lí se o za ve de ní dal ší hodiny tělesné výchovy. V po čí ta čo vé ga mot nos ti jsou naše děti na pvním místě. Dále se uvažuje o za ve de ní pří pavných tříd a za člen ění děti z pak tic kých a spe ci ál ních škol do běžných škol, tzn., že i naše ško la by mu se la mít ve tříd ě asistenty peda - go ga, jak už je to ve tří dách školky. O novinky ve sta vo vá ní jsem požádal vedoucí školní jídelny paní Jitku Doubkovou. V tom to škol ním oce bu deme po řádat ples Ples po řá dá me spo lečn ě s úřadem městyse Ol - bamo vi ce. Cí lem je zís kat pe níze do sdužení, poto vás žádám o co nej hoj n ě j ší účast. Na plese předtan čí žáci 9.. pod ve de ním pí uči tel ky Bogneové. Vě říme, že se nám po da ří získat hodnotné ceny do tomboly. Přeji vám vše dob é, pev né zdaví, mnoho osobních a pa cov ních úspě chů v no vém oce. Všem zam ěstnan - cům, žákům ško ly i je jich odi čům příjemné požití vá noč ních svát k ů a do no vé ho oku pevné zdaví a hod - ně úspě chů. Mg. Ladislav Ruiba - ředitel školy Technické koužky V le tošním škol ním oce při šla SŠDOS v Moavském Kumlov ě s na bídkou tech nic kých koužků po žáky naší školy. Tyto koužky jsou hazeny z kaj ské ho po jektu "Podpoa příodově dného a tech - nic ké ho vzdělá vá ní na střed ních školách". Koužky jsou bezplatné, veš ke é náklady spo je né s vý u kou v koužku, dopava do dílen OV v Po lánce i sva či na jsou ha ze ny z pojektu. Cel kem navště vu je tyto koužky 1x týdn ě ve čtvtek odpoledne 14 žáků z oč ní ku, jako pedagogický dozo jezdí buď Ivana Su - chán ková, nebo Iva na Va cu lí ková. Žáci si mohli vybat z nabídky koužků AUTO ME CHA NIK - AUTOTRONIK, ZÁMEČNÍK - OB - RÁBĚČ, KOVÁŘ, TRUH LÁŘ, KRESLENÍ TURBOCAD. Nejvíc žáků mělo zájem o koužek AUTOMECHANIK, žáci sta ví v tomto koužku funkční mo to ká u, dále KOVÁŘ, zde žáci naposledy za čali ko vat ůži a TRUH LÁ ŘI vy ře závali dřev ěné vánoční ozdoby. Mys lím, že se žákům pá ce v těchto koužcích líbí. Záoveň mají možnost pozná vat věci, se kte ými se běžně nesetkají. Mg. Ivana Vaculíková Koužek keamiky I v le tošním oce mo hou žáci místní ZŠ navštěvovat koužky kea - mi ky. Celkem na vště vu je 4 koužky keamiky přibližně 40 dětí. Tři koužky po nejmlad ší žáky vede Vladimía Holečková, pomáhá jí An - to nie Radilová. Děti se schá zí 3x do měsíce, poplatek 300 Kč za pololetí za h nu je náklady na ma te i ál a pomůcky, náklady na povoz elektické pece. Staší žáky vede Iva na Vaculíková, se kteými tvo ří 2x za měsíc za po platek 200 Kč. Ani ostat ní žáci nepřijdou zkátka. V ámci hodin pa cov ních činnos tí si mo hou také vyobit něco hezkého. Tou to cestou bych chtě la po d ěkovat paní V. Holečkové i paní A. Ra dilové za ve de ní koužků keamiky. Mg. Ivana Vaculíková 4 Olbamovický zpavodaj 4/2014

5 Stov ě žatá matička PRAHA Dne 16. říj na jsme se (žáci 9. a 8. třídy) vydali na návštěvu Pahy za účelem po - hléd nout si naše hlav ní měs to a dozvěd ě t se o něm zajímavosti. Vyjížděli jsme už v 6 ho din áno, v tuto dobu bych za nomálních okolností vstáva - la do ško ly. Je li kož ces ta je dlouhá, bylo pot ř eba vy jet bzy. Na cest ě nás bohužel po tka la ko lo na, takže stří dá ní stáží jsme nestihli. Jinak cesta pobíhala v pohod ě a v au to bu se ne by la nuda. Po 4 a půl ho di nách jsme se ko nečn ě dostali do Pa hy. Jupííí!!! Vy stoupi li jsme na Lo e tán ském ná mě s tí, kde jsme si řekli něco o Loet ě a pak vzhůu na had (samozř ej - mě Pažský). Ne moh li jsme zapomenout na společ né foto, tudíž jsme se blýskli u so chy T. G. Ma sa y ka v po za dí s Pažským hadem. Za čali se tu homadit lidé, poto jsme se mu se li pře su nout dál ke katedále sv. Víta. Uvnitř byla ka tedá la překásná, moc se mi lí bi la mo zai ko vá okna. Další zastávkou byla Zlatá ulička, ve kteé bydleli zlat ní ci, podle nichž je také po jmenovaná. Po Staých zámeckých schodech jsme ko - lem Vald štejn ské ho pa lá ce, mi nistestva financí, smě řovali na Kal ů v most, kde jsme měli asi půl ho di ny oz chod. Pocházku po most ě zpest řovali umělci jako nap ř íklad ma lí ři ka i ka tu. Nás hol ky nej více zaujaly zámky zamilovaných páů, kteé zdobi ly zá bad lí na kon ci Ka lo va mos tu. Chtěli jsme stihnout odbíjet Oloj na Staomě stské ad ni ci, bohužel, sly še li jsme už jen konec. Pobavil nás ale "stříbný chlápek", málem jsme z něj be če li smí chy. Na Sta omě stském ná mě s tí nám paní uči tel ka pov ěd ě la za jí ma vost o pomníku mis ta Jana Husa, Pažském poledníku a o Týnském chá mu. Po Ce letné ulici jsme pošli k Paš né bá n ě, odtud naše pu to vání poka čo va lo ke Sta vovskému di va dlu, Kaoli nu až na Vác lavské ná - měs tí. Tady se vý let de fi ni tiv n ě chýlil ke kon ci. Poslední za má vá ní sv. Václavovi a vzhů u na hlav ní ná d aží, kde na nás če - kal au tobus a huá domů. Na ces t ě zpět na všech ny padla úna - va. Ale i tak to byl su pe výlet plný skvě lých zážitků. Anna Mikolášová Kásné Vánoce (foto MŠ) Za poznáním o lidském těle Je pon d ělí dopo led ne a v každém nás koluje touha s kapičkou nadšení při myš lence, že už za pá chvil uvidíme lidské tělo tak, jako už nikdy. Vyážíme totiž na vý sta vu těl "Bo dies Re ve al ved" v Bně. Při je li jsme před ga le ii Vl n ě na napoti nám známé Galeii Vaňkovka, vyskákali z au to busu a pod ve de ním na šeho učitelského dopovodu se hnali dovnitř. Pacovni - cím v šatn ě jsme pře da li své bundy a kabáty, do kteých jsme museli dát své mobily, foťáky a další věci, kte ý mi by chom mohli fotogafovat, potože to bylo zakázané, se - známi li jsme se s naší mi lou mladou slečnou medičkou - původkyní a vydali se vstříc za jíma vostem vědy o lid ském těle. Jako pvní byli ko lem nás ve skleněných vitínách kosti. Zpvu to byly kosti lebky, poté následovala pá teř až k dol ním kon četinám. Už tady bylo vid ě t, že tyto kosti pat ři - ly zřejmě lidem z jiné asy než my, potože byly značn ě menší. Poté následovaly svaly vy sta vené v ůz ných po lo hách, např. při spotu, sezení na židli atd. Jakmile jsme se přemís tili do ná sle du jí cí míst nosti, obklopilo nás bludiště lidských cév v mnoho ba - vách, jasn ě jších než v ja ké ko liv knížce. Ve skutečnosti takovou bavičku naše cévy nema jí, zde je do nich na puš t ě no bavivo. Minuli jsme záodky nenaozených mimi - nek, umístěných ve skle n ě ných válcích, a dostali se k pohlavním ogán ů m a složení tá ví cí soustavy. Ta už ne mě la takovou bavu jako cévy, byla spíš v tmavých bavách, pos tě tak, jak zřej mě vy pa dá doopavdy. Když se blížila posled ní místnost, naše hla - vy byly přepln ě né za jí ma vost mi a fakty, kteé bychom si ani v těch nejpodivn ě jších snech nedokáza li před sta vit. Na záv ě se s námi slečna původkyn ě ozlou čila. Minuli jsme poslední skle n ě nou ka bi ci s kompletn ě celým vystaveným tělem ozd ěleným na čás ti a opět se ocit li před šat nou s naším oble čením. Bno jsme opouš t ě li s ob ov ským nadšením a s velikým díkem našim pa ním učitel - kám, že nám tenhle zážitek umožnily. Gábina Vaculíková, Kistýna Lipovská Olbamovický zpavodaj 4/2014 5

6 Výlet do planetáia Stej n ě jako mi nu lý ok jsme se s dětmi ze třídy Sluní ček a Bouč k ů vy da li do pla ne táia, kteé se nachází v malebném pa ku Ka ví hoy v Bně. Bu dí ček nás v ten to den vzbudil o něco dří ve než ob vyk le, po to jsme mohli vyazit bzy áno. V pla ne táiu nás paní pů vod kyn ě usadila do pohodlných se da ček a všich ni jsme se tě ši li na přichystaný pogam. Děti byly nad še né z hvězd né ob lo hy, kde jsme mohli vid ě t ůzná sou hvězdí a pla ne ty. Po tom už na nás čekala pohádka s názvem "Zula hlíd ka: Dob o dužství v čase", kteá nás pou čila o tom, že nemá me zne čišťovat naši pla ne tu Zemi, potože tak ubližujeme nejen jí, ale také sami sobě. B n ě n ské pla netái um po řádá pes - tou šká lu po ga mů po všechny věkové kategoie. Více in foma cí můžete najít na stánkách A my už se také těšíme na další pogamy planetáia. Iovská Jana Zpávy ze školní jídelny S na stá va jí cím kon cem oku pobíhají změny v legislativ ě. Ve sbí ce zá ko n ů vy šla no ve la zákona o potavinách, kteá bude plat ná od 1.led na Společn ě s evopským na řízením č. 1169/2011 před sta vu je zá klad po zna čení potavin a po in - fomo vá ní o ale ge nech. Po vozovny společného stavování mají po vin nost od 13. po sin ce 2014 ozna čit alegeny v pok - mech. Vel mi pod stat né je to po osoby postižené alegií na po ta vi ny nebo po ta vi no vou intoleanci. Od 8. po sin ce jsou stáv ní ci školní jídelny Olbamovice in - fomo vá ni o vý sky tu ale ge n ů v jednotlivých pokmech. Ro di če mo hou sle do vat jí del ní lístek s alegeny na stánkách ško ly. Při chá ze jí nej kás n ě j ší svát ky v oce nejen po děti, ale i po do spě lé. Pa cov ní ci jí del ny přejí všem kásné požití svát - ků vá noč ních a mno ho štěs tí a zdaví v novém oce. Naposledy vám uva ří me a v no vém oce se opět pustíme do va ře ní 5. led na Po zpes t ře ní va še ho jí del níč ku přikládám ecept na těstovi - ny se šun ko vou omáč kou: 300 g va ječ ných těs to vin 0,2 l sme ta ny ke šle há ní 200 g sýu na stou há ní 150 g du še né šun ky 50 g más la sůl, ze le ná petželka, ze le ni na na oz do bu Na más le osmah ne me na dob no nakájenou šunku, zalijeme sme ta nou a při ve de me k vau, přidáme polovinu nastouhaného sýa. Těs to vi ny uva ří me podle ná vodu na sáčku, scedíme a smíchá - me se šun ko vou omáč kou. Těs toviny posypeme zbytkem sýa, oz do bí me petžel kou a ze le ni nou nakájenou na nudličky. Dobou chuť! Za minulostí Země Ve čtv tek 9. říj na 2014 jsme se zú častnili přednášky Liboa Ba lá ka - Tajem ný svět pa vě ku v knize a médiích "Za minulostí Země". I když název pře náš ky na po ví dal, že se bude vše to čit jen ko lem histoie, ne by lo tomu tak. Výklad byl veden velice pou - ta v ě a nenásilnou fo mou připomněl žákům vznik a vývoj Země, o kteém se žáci do zví da jí v hodinách zem ěpi su, pozd ěji v ho di nách přío do pi su, ale také fyziky. Na kásných obazo - vých ilustacích jsme moh li vi d ě t, jak by vypadal Měsíc, kdyby byl Zemi blíž. Země a Mě síc se k sobě přitahují jako magnety, přesto se ale Měsíc tochu vzdaluje. Žáky zaujaly ob áz ky a fo to ga fie sopečné činnosti, zejmé - na so pečných pum. Pan Ba lák také popisoval, jak honiny ůz nými vlivy zvě t á va jí a usa zováním pak vznikají nové vst - vy. Při vásn ění se pak mo hou staší vstvy dostat nad mladší a mást tak nezku še né a che o lo gy. Vid ěli jsme obázky takové - ho vásnění i to, co se na šlo v ůzných vstvách honin, jací živo či chové obý va li naši pla ne tu. Ně ko ho zaujali di no sau ři, ně koho padávní obyvatelé oce - ná n ů. U čitě se všem lí bi ly obázky žalok ů, či fotogafie ža lo čího zubu. Chovatelé teaijních zvířat se mohli dozvědět něco víc o původu svých miláčků. Dále se pan Balák vě no val evo lučnímu vývoji člov ěka. Člo - věk má jinak sta v ě nou uku než je tlapa u zví řat. Palec má vel kou pohybli vost, což umožňuje uchopit jiné předměty. Mno hé z poslucha čů pan Ba lák překvapil vypáv ěním o pav ě- kém člov ěku, o jeho živo t ě i tím, že ve své době znal uhlí. Pa v ě cí lidé neby li tak pi mi tiv ní, jak si většinou myslíme. Na - pří klad lovci ma mu t ů z Věs to nic u Pavlovských vchů zdobili své oděvy koálky vyobenými ze schánek uhynulých živočichů. Před náška se nám moc lí bi la, ale příště bychom uvítali, kdy by přednáše jí cí stál na pó diu a mluvil do mikofonu. Vyučující a žáci ZŠ a MŠ Olbamovice Lya 2014 Lya je staý dn ka cí hu deb ní nástoj, ale taky je to pěvecká sou tě ž po odvážné ško lá ky zpěváky. Každým okem se konala ve Vémyslicích, kde má své ko řeny a svou ředitelku - paní uči - tel ku Mg. Dag ma Če pe o vou. Sout ě ž má několik kategoií podle věku. Každý za zpí vá svou píseň a odboná pěti členná po - o ta výkony ohod no tí. Jed ním z pootc ů je známá populání osob nost, na kte ou se vždy všichni těší. Le tos pobíhal již XVI. oč ník a tímto vzácným hostem byl zpě vák Pavel Call ta. Vše po bí há na vysoké úovni a s výheci každé kategoie je v dal ším oce uspo řádán koncet za dopovo - du živé hudby ka pe ly De ams. Přijet podpo řit své spolužáky na je viš ti kinosálu v Mo av ském Kumlově mohou tak základní ško ly i ve řejnost. Ten to ok Lya změ ni la mís to i den konání. Pob ě hla ve spo - lu pá ci s MěKS Mo av ský Kumlov, konala se v sobotu místo ob vyk lého pacov ní ho dne a z vémyslické tělocvičny se přenes - la do sálu v Rak ši cích. Takže odi če i spolužáci své zpěváčky moh li dopovo dit a fan dit. Ol bamovická ško la vy sla la do boje Adélku Pešíkovou, Vik to ku Bene šo vou, Ven du Košíkovou a Pepíka Páška. Všich ni zpívali úžasně a taky sklidili velký úspěch. Adélka si při vez la ve své ka te go ii z 21 sout ě žících čtvté místo a Pepík ob sa dil z šestnác ti dětí mís to duhé. Gatulujeme jim ke kásné - mu umístění a dě ku je me za výbonou epezentaci školy. Po vás ješ t ě jednou vy stou pí a za zpívají na květnových oslavách v tě lo cvičn ě ZŠ. 6 Olbamovický zpavodaj 4/2014

7 Kaňka o.s. infomuje Jak jsem s Kaňkou chytal pstuhy V ne d ě li 16. lis to pa du jsem se já a dal ších asi šede sát dětí vydal na pstuhy. To totiž není jen tak. Při pa vit udi ce hned, jakmile je najdu, dob ře pomyslet návnadu, takže za jít do ob cho du po chle ba, po kuku řici, a třeba taky na pole po čevy a po žížaly. Při pa vit tep lé ob le če ní a po řádné boty, co kdybych lovil i ukama!? Pak najít vhod - nou ná do bu, ve kte é si ty gi gan tické úlovky ponesu domů. Nakonec nesmím zapome - nout na ko ře ní, sůl a by lin ky, aby z toho pstuzi na pánvi taky něco měli Děv čata z Kaň ky uva ři la čaj, sva řák a ozdávaly se i páky k opékání. Komu byla zima, mohl se u ohýn ku za h ř át i baš tit. Do kon ce ně kteé děti ulovily i zlatou ybku! Nemluvila, přání ne spl ni la, ale nadše ní, údiv a ob ovskou adost přinesla. Malé překvapení bylo připa - ve no na zá v ě, kdy jsme spo leč n ě ozsvítili několik lampion ů štěstí a poslali je po vět - u k Ježíš ko vi. Rádi by chom po d ě ko va li všem za účast a za příspěvky, kteé najdou využití při dal ších ak cích. Za číná advent 2014 Celý po sled ní lis to pa do vý tý den mnozí posloucháme otázky: Kdy už konečn ě bu - dou lam pi o ny? Ko li kát se ješ t ě vyspím a budou lam piony? Tak už je to tady. V ne d ě li 30. listopadu popadneme lampiony, ozsvítíme a vyážíme do ulic. Le tos jsme se sešli na place u ob cho du. Možná jste nás vid ěli. Spous ta světý lek do po vá ze la za dopo - vo du mu zi ky z oz hla su pů vod dětí a o - di čů po celé ves ni ci. U ško ly se děti mohly ob če stvit ča jem a pe níč ky a na dospělá - ky če ka lo něco os tř ej ší ho. Děti z pěvecké - ho sbo u za zpí va ly ně ko lik oblíbených vá noč ních pís ní, kte é měly přiblížit at - mo sfé u blížících se nej kás něj ších svát - ků v oce. Mno zí se o pv ní adventní ne dě li ádi po tka li, po po ví da li, zasmáli nebo za vzpo mí na li a z toho máme velkou a dost. Žáci naší ško ly si po vás při pavili řadu vý ob k ů, kte é jste moh li zhlédnout po ce lou dobu v postoách školy na podejní výstavce a za symbolickou cenu si někteý odnést na památku domů. Vážení a milí, pře je me vám všem kás né svát ky plné po ho dy a štěstí a do dal ší ho oku hod n ě zda ví a úspěchů. o. s. Kaňka Společenská konika Život ní ju bi lea (le den - bře zen 2015) Novotný Matě j 82 let Judexová Dahomía 83 let Doubek Pavel 70 let Bník Mioslav 75 let Kameníková Mata 75 let Holasová Viktoie 88 let Štefaniková Banka 80 let Hejda Lubomí 83 let Ianová Miluše 80 let Slámová Maie 82 let Žáková Maie 85 let Svatušková Antonie 84 let Zemřelí Štauch Lubomí Matika Pod matiční úřad Ol ba mo vi ce spa - dá 5 obcí. Za ok 2014 bylo za evidováno 11 úm tí a 14 sva teb. Akce v ob řadní síni - vítání dětí V le tošním oce bylo uví tá no celkem 10 dětí. V so bo tu 7. čev na 2014 se do stavilo do ob řadní síně spo lu s o di či 8 dětí, a to: Ema Votavová, Ve o ni ka Pleva čová, Samu el Kato chví la, Na tá lie Kato - chví lo vá, Vojt ě ch Do mis, Jan Bláha, Kyš tof Čepea a Ba bo a Mikulcová. V so bo tu 1. listo pa du byly slavnost - ně uvítány 4 děti, a to: Štěpán Rozmahel, Mi chal O lí ček, Samuel Ka to lický a Ště pán Gau can. Radmila Hybleová, matika a ev i dence osob Olbamovický zpavodaj 4/2014 7

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic

zpravodaj 10/2013 strana 4 strana 8 strana 12 S rodinou na kole cesta vedla krásnou podzimní krajinou Noviny Zastupitelstva města Ždánic Ždánický zpravodaj 10/2013 Vzácná návštěva Motýlí ráj S rodinou na kole strana 4 strana 8 strana 12 Úvodem Podzimní inspirace školáků Žáci 3. třídy skládali básničky s předem zadanými slovy: veverka ještěrka,

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ

SEVER MĚŘÍ VŠEM STEJNĚ KIENEOVA HOUPAČKA V ČECHÁCH PORTRÉTY OSOBNOSTÍ EXSTRÉMNÍHO OUTDOORU SVĚTOVÝ POHÁR V LEZENÍ NA LEDU STRANA 2 STRANY 4 a 5 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník III. Číslo 2 / 99 Cena

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty

texty texty texty texty texty texty texty tex xty texty texty texty texty číslo texty texty 20texty texty texty texty texty texty texty texty tex texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty ty texty texty

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň

OBSAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž Stezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň OBAH: * úvaha * schůzka ODV * soutěž tezka písmáků * příběhy * informace * knihovnička * píseň Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Lepší je zakončení věci než její počátek. Nikdy

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč LISTOPAD - PROSINEC 2009 UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC UVNITŘ: PODROBNÝ PŘEHLED AKCÍ AŽ DO VÁNOC VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

srpen 2012 6/2012 Radosti léta Obsah:

srpen 2012 6/2012 Radosti léta Obsah: srpen 2012 6/2012 Radosti léta Léto je v plném proudu, za týden jej budeme mít polovinu za sebou a celý rok 2012 už nějaký ten čas tahá za kratší konec. Nedá se ale říci, že by v našem království nastala,

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Uvnitř čtěte: Čí jméno ponese?

Uvnitř čtěte: Čí jméno ponese? týdeník lounska, postoloprtska, žatecka a podbořanska 19. října 2011 ročník 20 cena 9 kč číslo 42 fotbal házená hokejbal, hokej cyklistika národní házená basketbal Nejobsáhlejší sportovní zpravodajství

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více