STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU"

Transkript

1 STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU Ja kub FIS CHER, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod Hru bý do má cí pro dukt (HDP) je mak ro ag re gá tem vy jad řu jí cím hod no tu vy tvo - ře nou v ná rod ním hos po dář ství za ur či té ob do bí. Mů že me jej in ter pre to vat jako hod no tu zbo ží a slu žeb do má cí ho pů vo du ur če ných ke ko neč né mu uži tí. Čes ký sta tis tic ký úřad (ČSÚ) pub li ku je in for ma ce o HDP za roč ní ob do bí (v rám ci roč ních ná rod ních účtů) a o HDP za čtvrt le tí (v rám ci čtvrt let ních ná rod ních účtů). Z dů vo - du ná roč nos ti sta tis tic ké ho zpra co vá ní jsou tyto úda je pub li ko vá ny s ur či tým od - stu pem a na víc pod lé ha jí poz dějším re vi zím. V čes ké sta tis tic ké pra xi je v sou čas - né době prv ní od had čtvrt let ní ho HDP pub li ko ván 70. ka len dář ní den po skon če ní re fe renč ní ho ob do bí; drob ně re vi do ván ně kdy bývá při zve řej ně ní úda jů za ná sle - du jí cí čtvrt le tí. Dal ší re vi ze jsou pak pro vá dě ny po stup ně v ná vaz nos ti na pro ces se sta vo vá ní roč ních ná rod ních účtů. Ty jsou pub li ko vá ny s ješ tě del ším od stu - pem; v sou čas né době je k dis po zi ci de fi ni tiv ní se sta va roč ních ná rod ních účtů za rok 2000, tzv. semi-definitivní se sta va za rok 2001 a před běž né úda je za rok Cí lem pří spěv ku je po uká zat na vý voj čtvrt let ních úda jů o HDP a jed not li vých slož kách jeho uži tí od 1. od ha du až po údaj ko neč ný. Po zor nost je vě no vá na ab so - lut ním hod no tám v běž ných i stá lých ce nách, pře po čtu úda jů z běž ných cen do stá lých (po mo cí tzv. de flá to rů) i úda jům o me zi roč ním vý vo ji jed not li vých slo žek HDP a o je jich pří spěv ku k růs tu HDP. Zá mě rem je pod chy tit pří pad né sys te ma tic - ké vy chý le ní prv ních od ha dů HDP opro ti ko neč né mu úda ji a dále po sou dit vy po ví - da cí schop nost prv ní ho od ha du HDP. Část pří spěv ku je vě no vá na i prob lé mu ře še - ní bi lanč ní ne rov no vá hy mezi tvor bou a uži tím HDP, v pos led ní čás ti je pro při blí že ní si tu a ce na hléd nu to do jed né kon krét ní re vi ze čtvrt let ních od ha dů HDP. 2. Vý cho di ska Čtvrt let ní od ha dy HDP vzni ka jí s cí lem co nej rych le ji po dat spo leh li vý od had vý vo je hod not HDP a dal ších ag re gá tů na zá kla dě mak ro eko no mic ké ho mo de lu, opí ra jí cí ho se o růz né me to dy a tech ni ky zjiš o vá ní a zpra co vá ní. Na roz díl od pro - ce su se sta vo vá ní roč ních účtů, za lo že né ho do znač né míry na vy čer pá va jí cích šet ře ních, tech ni ky po uži té při se sta vo vá ní čtvrt let ních od ha dů s ohle dem na po - tře bu včas né in for ma ce jsou za lo že né na šet ře ních vý bě ro vých. Při se sta vo vá ní čtvrt let ních od ha dů se po uží va jí dvě me to dy: me to da vý rob ní (od vět vo vá) a spo - třeb ní (vý da jo vá). Je zřej mé, že po kud vy uží vá me dvou růz ných me tod, opí ra jí - cích se o vý bě ro vá zjiš o vá ní a ná vaz ně tedy o od ha dy a do po čty, ne mů že me do jít ke stej né mu vý sled ku. Data pro to pro chá ze jí pro ce sem bi lan co vá ní mezi stra nou zdro jů (se sta ve nou vý rob ní me to dou) a stra nou uži tí (se sta ve nou vý da jo vou me - *) Sta vznik la za pod po ry gran tu GA ČR č. 402/03/1339 In teg ro vá ní kva li ta tiv ních an ti ci pa cí s kvan ti ta tiv ní mi in di ká to ry krát ko do bé ho vý vo je pro duk ce čes ké eko no mi ky. 344 POLITICKÁ EKONOMIE, 3, 2004

2 to dou). Ově řo vá ním tzv. sig nál ních od ha dů HDP, kte ré by byly k dis po zi ci ješ tě dří - ve než po 70 dnech po skon če ní čtvrt le tí, se v sou čas né době za bý va jí J. Jí lek a M. Voj ta (2003). Z jed not li vých čtvrt let ně vy dá va ných pub li ka cí o HDP je k dis po zi ci his to rie in - for ma cí o HDP v kaž dém čtvrt le tí, a to od prv ní ho od ha du 1) (pub li ko va né ho 70 dní po skon če ní čtvrt le tí 2) až po údaj na pos le dy zná mý. 3) Při tom jsou v úva hu vza ty pou ze úda je za 1. čtvrt le tí roku 1998 a poz dější, ne bo čtvrt let ní ča so vé řady za rok 1997 a léta před chá ze jí cí ne by ly při re vi zi zve řej ně né v červ nu 2002 opra ve ny. Z toho dů vo du do chá zí k pře tr že ní řady, kdy není mož né zís kat srov na tel nou řadu úda jů a na víc ani re le vant ní in for ma ce o me zi roč ním vý vo ji uka za te lů v jed - not li vých čtvrt le tích roku Dále ne jsou uva žo vá na data za jed not li vá čtvrt le tí roku 2002, v němž do sud ne pro běh la žád ná re vi ze na va zu jí cí na roč ní ná rod ní účty. 4) Po zís ká ní před mět ných dat se před po klá dá roz ší ře ní da to vé báze pro před - sta ve nou ana lý zu a pre zen to va né zá vě ry je tedy tře ba chá pat jako díl čí; ak tu ál ním cí lem je pro zkou mat vzta hy a re le van ci po uži tých me tod ales poň na ome ze ném roz sa hu dat. Je tře ba při po me nout, že pro ce du ra re vi do vá ní hod not uka za te le HDP pat ří mezi běž nou sou část sta tis tic ké pra xe a je plně v sou la du se zvyk lost mi vy spě lé sta tis ti ky. Re vi ze by při tom měly být v sou la du s ur či tý mi zá klad ní mi prin - ci py; je jich mož né vy me ze ní pře hled ně shr nují např. Car son, Kha wa ja a Mor ri son (2003). 3. Zkou ma né uka za te le Zkou má ny jsou řady jed not li vých slo žek HDP, kte ré vstu pu jí do vý poč tu HDP tzv. vý da jo vou me to dou: HDP=KSD+KSVI+KSNI+HTFK+ZSZ+CPC+VZ+VS-DZ-DS, (1) kde KSD je ko neč ná spot ře ba do mác nos tí, KSVI je ko neč ná spot ře ba vlád ních in - sti tu cí, KSNI je ko neč ná spot ře ba ne zis ko vých in sti tu cí, HTFK je hru bá tvor ba fix - ní ho ka pi tá lu, ZSZ je změ na sta vu zá sob, CPC je čis té po ří ze ní cen nos tí, VZ je vý - voz zbo ží, VS je vý voz slu žeb, DZ je do voz zbo ží a DS je do voz slu žeb. Pro úče ly ana lý zy a z dů vo du za ne dba tel né ve li kos ti 5) po lo žek KSNI a CPC byla rov ni ce (1) trans for mo vá na do po do by HDP=KSD+KSVN+HTFK+ZSZC+VZ+VS-DZ-DS, (2) kde KSVN = KSVI + KSNI a ZSZC = ZSZ + CPC. Tyto řady jsou k dis po zi ci v běž ných ce nách i ve stá lých ce nách roku 1995 (úda - je za rok 1998, pub li ko va né do kon ce prv ní ho čtvrt le tí 1999, jsou k dis po zi ci v ce - 1) Prv ním od ha dem se v ce lém tex tu ro zu mí od had pub li ko va ný 70 dní po skon če ní čtvrt le tí; pří spě - vek se ne za bý vá pro gnó za mi ani bles ko vý mi (flash) od ha dy. 2) Údaj o čtvrt let ním vý vo ji HDP je po va žo ván za tzv. cit li vou in for ma ci; ter mín zve řej ně ní je znám dlou ho do pře du, pub li ko va né úda je jsou k dis po zi ci vždy v 9,00 ho din pří sluš né ho dne. 3) Není mož né ho vo řit o úda ji de fi ni tiv ním, ne bo čtvrt let ní řady jsou zpět ně re vi do vá ny i s vel kým ča so vým od stu pem a ne lze tedy žád ný pub li ko va ný údaj po va žo vat za pos led ní; bylo by žá dou cí, aby ČSÚ v ná vaz nos ti na roč ní ná rod ní účty v sou la du se za hra nič ní pra xí pub li ko val de fi ni tiv ní data nej poz - dě ji do tří let po skon če ní roku, za je hož čtvrt le tí se od ha dy se sta vu jí. 4) To ne brá ní za hr nout do vý poč tu úda je pub li ko va né v jed not li vých čtvrt le tích roku 2002 (úda je za star ší ob do bí). 5) Ko neč ná spot ře ba ne zis ko vých in sti tu cí se po hy bu je při bliž ně na úrov ni 1 % HDP; čis té po ří ze ní cen nos tí na úrov ni 0,03 % HDP a do roku 2000 ne by lo sa mos tat ně pub li ko vá no (bylo za řa ze no do změ ny sta vu zá sob). PO LI TIC KÁ EKO NO MIE, 3,

3 nách roku 1994). Z řad běž ných a stá lých cen byla pro kaž dý z výše zmí ně ných uka za te lů a pro kaž dé čtvrt le tí, za něž byl uka za tel pub li ko ván, pro poč te na: řada im pli cit ních de flá to rů (po díl uka za te le v běž ných a ve stá lých ce nách), řada me zi roč ních in de xů v běž ných ce nách, řada me zi roč ních in de xů ve stá lých ce nách, řada me zi roč ní ho vý vo je ce no vé hla di ny mě ře né ho de flá to rem HDP, řada pří spěv ků jed not li vých slo žek ke změ ně HDP ve stá lých ce nách. Cel kem tedy máme pro kaž dý z de ví ti uka za te lů (HDP a jeho slož ky) k dis po zi ci sedm dru hů řad; je li kož uva žu je me 16 čtvrt le tí, za něž jsou k dis po zi ci úda je, mů - že me zís kat až 1008 jed not li vých řad. 6) Dél ka kaž dé řady je ovliv ně na poč tem čtvrt le tí, ve kte rých byl údaj za dané ob - do bí pub li ko ván. Tak např. řada me zi roč ních in de xů HDP ve stá lých ce nách za 1. čtvrt le tí 1999 má dél ku 15, ne bo údaj byl pub li ko ván po pr vé v červ nu 1999 a na - pos le dy v pro sin ci Cha rak te ris ti ka jed not li vých řad Kaž dá řada je cha rak te ri zo vá na a) va ri ač ním roz pě tím, tedy roz dí lem mezi nej vyš ší a nej niž ší pub li ko va nou hod no tou pro to též čtvrt le tí, b) smě ro dat nou od chyl kou, c) va ri ač ním ko efi ci en tem, d) od chyl kou 1. od ha du, tedy roz dí lem mezi hod no tou 1. od ha du, pub li ko va - ným 70 dní po skon če ní čtvrt le tí, a hod no tou pos led ní ho zná mé ho úda je, e) po zi cí 1. od ha du, tedy v jaké čás ti roz pě tí jed not li vých od ha dů se po hy bu je 1. od had; vy jad řu je se v % pod le vzta hu P Q D , (3) H D kde Q 1 je prv ní od had uka za te le, H je ma xi mál ní hod no ta pub li ko va né ho uka za te le a D je mi ni mál ní hod no ta pub li ko va né ho uka za te le. Za tím co hod no ty ad a) až c) vy jad řu jí vo la ti li tu od ha du uka za te le (tedy jak pev - ný je od had hod no ty za to též čtvrt le tí v růz né době), hod no ty ad d) a e) na zna ču jí vy chý le ní prv ní ho od ha du ve srov ná ní s od ha dem na pos le dy zná mým.tyto cha - rak te ris ti ky pak pro kaž dý uka za tel ag re gu je me přes jed not li vá čtvrt le tí, za něž se hod no ta uka za te le pub li ku je. Tím zís ká me a) prů měr né va ri ač ní roz pě tí, b) prů měr nou smě ro dat nou od chyl ku, c) prů měr ný va ri ač ní ko efi ci ent, d) prů měr nou od chyl ku 1. od ha du (O 1 ), e) prů měr nou po zi ci 1. od ha du. 7) Dále vy poč te me: f) po čet klad ných a zá por ných vy chý le ní prv ní ho od ha du od od ha du na pos le - dy pub li ko va né ho, 6) Pro řady me zi roč ních in de xů a řady pří spěv ků k růs tu máme k dis po zi ci pou ze 12 po zo ro vá ní. Stej ně tak, z dů vo du jiné báze pro pře po čet do stá lých cen v roce 1998 a v le tech ná sle du jí cích, mů že me pro srov ná ní re ál ně vy užít de flá to ry a úda je ve stá lých ce nách až od roku 1999; pro to je cel ko vý po čet řad pou ze ) Tato pod nět ná cha rak te ris ti ka, vy jad řu jí cí pos ta ve ní prv ní ho od ha du ni ko li pou ze k od ha du ko - neč né mu, ale k ce lé mu roz pě tí ná sled ných od ha dů, se na ko nec uká za la jako sil ně ko re lo va ná s poč tem klad ných a zá por ných od chy lek a pro to není v ta bul kách uve de na. 346 POLITICKÁ EKONOMIE, 3, 2004

4 g) prů měr ný po díl od chyl ky 1. od ha du na prů měr né ve li kos ti od ha du dané slož ky, h) prů měr ný po díl od chyl ky 1. od ha du na prů měr né výši HDP. Pro ně kte ré řady pak vy poč te me dal ší cha rak te ris ti ky, kte ré bu dou uve de ny zvláš Stá lé ceny Za měř me se nej pr ve na vý sled ky ve stá lých ce nách. Ná sle du jí cí ta bul ka vy jad - řu je cha rak te ris ti ky jed not li vých slo žek v ab so lut ních hod no tách. Ta bul ka 1 Od ha dy HDP ve stá lých ce nách roku 1995 za ob do bí 1998:I až 2002:III Va ri ač ní roz pě tí Smě rod. od chyl ka Va ri ač ní koef. (%) Prů měr ná od chyl ka 1. od ha du O 1 v % mld. Kč klad ná zá por ná slož ky O 1 v % HDP HDP 11,72 4,63 1,28-6, ,83-1,83 KSD 7,89 3,02 1,59-5, ,17-1,63 KSVN 4,33 1,86 2,67 2, ,82 0,82 HTFK 12,17 5,29 4,84-7, ,67-2,09 ZSZC 18,08 7,26 29,61 5, ,66 1,58 VZ 3,06 1,24 0,56 2, ,11 0,71 VS 3,67 1,42 2,54-0, ,29-0,11 DZ 4,07 1,66 0,67 4, ,58 1,17 DS 2,58 0,96 1,96-0, ,01-0,07 V prů mě ru je od had výše HDP pod hod no cen o 6,29 mld. Kč, což činí zhru ba 1,83 % pů vod ní ho od ha du. K pod hod no ce ní do chá zí ve dvou tře ti nách pří pa dů (viz sloup ce klad ná, resp. zá por ná) a nej ví ce se na něm po dí lí hru bá tvor ba fix ní ho ka pi tá lu a ko neč ná spot ře ba do mác nos tí. Na opak nad hod no cen je prv ní od had změ ny sta vu zá sob. Ten to em pi ric ký poz na tek je po měr ně dob ře vy svět li tel ný: při prv ním šet ře ní (prv ním od ha du) může s ohle dem na cha rak ter pří sluš né ho šet ře ní do chá zet k ne úpl né mu pod chy ce ní ko neč né spot ře by do mác nos tí, resp. hru bé tvor by fix ní ho ka pi tá lu. S ohle dem na kon struk ci bi lanč ní rov no vá hy mezi tvor bou a uži tím je při ne do sta teč ném za chy ce ní stra ny uži tí zjiš těn pře vis od ha du tvor - by, kte rý je čás teč ně alo ko ván do po lož ky změ ny sta vu zá sob (dle vy jád ře ní ČSÚ čás teč ně za hr nu je sta tis tic kou dis kre pan ci), zčás ti vede k pod hod no ce ní ce lé ho HDP. Ur či té ša chy s bi lanč ní po lož kou změ na sta vu zá sob lze po zo ro vat i na zá - kla dě sle do vá ní va ria bi li ty po lož ky (ab so lut ně i re la tiv ně vzhle dem k její výši). Po - zo ru hod né je, že prv ní od had o do vo zu zbo ží byl nad hod no cen ve všech sle do va - ných čtvrt le tích (to sa mo zřej mě pů so bí též na pod hod no ce ní HDP s ohle dem na ne ga tiv ní cha rak ter do vo zu ve vý poč tu HDP vý da jo vou me to dou) a bez za jí ma - vos ti není ani vý znam né nad hod no ce ní ko neč né spot ře by vlád ních a ne zis ko vých in sti tu cí (při tom s ohle dem na po va hu pod kla dů vy chá ze jí cích z pl ně ní ve řej ných rozpočtů by tyto úda je moh ly být přes něj ší). Všim ně me si též nad hod no co vá ní ob ra tu zbo ží ve srov ná ní s pod hod no co vá ním ob ra tu slu žeb. Pro to že pr vo řa dým cí lem (kon junk tu rál ních) čtvrt let ních úda jů o HDP není od - had ve li kos ti pro duk ce, ale je jí ho vý vo je, po dí vej me se v ná sle du jí cí ta bul ce na PO LI TIC KÁ EKO NO MIE, 3,

5 cha rak te ris ti ky čtvrt let ních me zi roč ních in de xů ce lé ho HDP i jeho jed not li vých slo žek. Ta bul ka 2 Od ha dy vý vo je HDP ve stá lých ce nách 1995 (SOPR 1) = 100) za ob do bí 1999:I 2002:III Va ri ač ní roz pě tí Směrod. od chyl ka Va ri ač ní ko efi ci ent (%) Prů měr ná od chyl ka 1. od ha du (p.b.) klad ná zá por ná Hru bý do má cí pro dukt 0,96 0,36 0,36-0, Ko neč ná spot ře ba do mác nos tí 1,21 0,43 0,42-0, Ko neč ná spot ře ba vlá dy 2) 2,19 0,89 0,89-0, Hru bá tvor ba fix ní ho ka pi tá lu 12,17 5,29 4,84-7, Změ na sta vu zá sob a cen nos tí x x x 32, Vý voz zbo ží 1,26 0,44 0,39 0, Vý voz slu žeb 7,68 3,06 2,94 1, Do voz zbo ží 1,30 0,44 0,41 0, Do voz slu žeb 6,54 2,66 2,53-0, ) SOPR = stej né ob do bí před cho zí ho roku. 2) Zahr nu je i ko neč nou spot ře bu ne zis ko vých in sti tu cí. Z ta bul ky je pa tr né, že prv ní od had me zi roč ní ho in de xu HDP je v prů mě ru pod - hod no cen o 0,3 pro cent ní ho bodu (při stej ném poč tu klad ných a zá por ných od - chy lek). Pod hod no ce ny jsou při tom obě slož ky ko neč né spot ře by i hru bá tvor ba fix ní ho ka pi tá lu (v prů mě ru o 7,4 bodu!), nad hod no cen je na opak růst změ ny sta - vu zá sob. Pod hod no co vá ní me zi roč ní změ ny do vo zu zbo ží (té měř ve všech pří pa - dech), ja kož i me zi roč ní změ ny ko neč né spot ře by do mác nos tí a hru bé tvor by fix - ní ho ka pi tá lu vede k hy po té ze, že ČSÚ při od ha do vá ní těch to slo žek (včet ně do po čí tá vá ní na úpl nost s ohle dem na vý bě ro vý cha rak ter šet ře ní) ne po uží vá žád - ný ko rekč ní či ni tel za hr nu jí cí po uče ní z chyb v před cho zích čtvrt le tích. Je li kož pub li ku je hru bou tvor bu fix ní ho ka pi tá lu i ve čtvrt le tích v po drob něj ším čle ně ní (jak z hle di ska od vět ví, tak z hle di ska sek to rů), je po drob něj ší ana lý za této slož ky ná mě tem pro dal ší zkou má ní. Aby chom zjis ti li, na ko lik jed not li vé slož ky HDP při spě ly k jeho pod hod no ce ní, po dí vej me se na ana lý zu pří spěv ků jed not li vých fak to rů k růs tu HDP; pří spěv ky jed not li vých slo žek k růs tu HDP jsou pro po čí tá ny pod le vzta hu S1 S0 pří spě vek slož ky S ke změ ně HDP 100, (4) P kde S 1 je hod no ta slož ky v běž ném ob do bí, S 0 je hod no ta slož ky v zá klad ním ob do - bí a P 0 je hod no ta HDP v zá klad ním ob do bí. Vzhle dem k tomu, že zvý še ní do vo zu za ji nak stej ných pod mí nek sni žu je hru bý do má cí pro dukt (což je mimo jiné vi dět ze vzta hů (1) a (2)), je při me zi roč ním růs tu do vo zu hod no ta pří spěv ku do vo zu ke změ ně HDP uva žo vá na se zá por ným zna - mén kem a na opak. Pak pla tí, že sou čet pří spěv ků všech slo žek je ro ven tem pu růs - tu HDP v % POLITICKÁ EKONOMIE, 3, 2004

6 Ta bul ka 3 Od ha dy pří spěv ků slo žek uži tí k růs tu HDP ve stá lých ce nách roku 1995 za ob do bí 1999:I 2002:III Va ri ač ní roz pě tí Smě rod. od chyl ka Prů měr ná od chyl ka 1. od ha du (p.b.) klad ná zá por ná Hru bý do má cí pro dukt 0,96 0,36-0, Ko neč ná spot ře ba do mác nos tí 0,66 0,23-0, Ko neč ná spot ře ba vlá dy 2) 0,42 0,17-0, Hru bá tvor ba fix ní ho ka pi tá lu 0,82 0,34-0, Změ na sta vu zá sob a cen nos tí 1,68 0,65 0, Vý voz zbo ží 0,93 0,33 0, Vý voz slu žeb 1,16 0,46 0, Do voz zbo ží 1) 1,10 0,37-0, Do voz slu žeb 1) 0,84 0,34 0, ) Do vozy zbo ží a slu žeb jsou zde uvá dě ny s ob rá ce ným zna mén kem (nad hod no ce ní do vo zu při spí vá k pod hod no ce ní HDP). 2) Zahr nu je i ko neč nou spot ře bu ne zis ko vých in sti tu cí. Na pod hod no ce ní HDP o 0,3 pro cent ní ho bodu se po dí lí zej mé na pod hod no - ce ní ko neč né spot ře by do mác nos tí, hru bé tvor by ka pi tá lu a nej ví ce nad hod no ce - ní do vo zu zbo ží (pří spě vek nad hod no ce ní do vo zu k pod hod no ce ní cel ko vé ho HDP je 0,7 bodu). Na opak, o 0,68 bodu v prů mě ru nad hod no cu je vý voj HDP změ - na sta vu zá sob (při prů měr ném růs tu HDP v da ném ob do bí o 2 %). Ta bul ka 3 je vý - znam ná z hle di ska po su zo vá ní re le van ce ana lý zy pří spěv ku jed not li vých fak to rů ke změ ně HDP, pro vá dě ná na prv ních od ha dech. Ve li kost va ri ač ní ho roz pě tí na - zna ču je, že pří spěv ky jed not li vých fak to rů ke změ ně HDP se při pro ce su re vi zí mění i o celý je den bod Pře po čet ag re gá tů do stá lých cen (sta tis tic ká de fla ce) Analyzujeme-li vý voj jed not li vých ag re gá tů ve stá lých ce nách, je tře ba si uvě - do mit, že k pře po čtu kaž dé ho uka za te le do stá lých cen je za po tře bí dvou vstu pů: uka za te le v ce nách běž ných a dále tzv. de flá to ru (kte rý mů že me for mál ně vy jád řit jako po díl uka za te le ur či té ho ob do bí v běž ných ce nách a té hož uka za te le v tom též ob do bí v ce nách stá lých). 8) Sle duj me pro to, zda re vi ze HDP a jeho slo žek ve stá - lých ce nách byly způ so be ny spí še re vi zí úda jů v běž ných ce nách nebo re vi zí de flá - to rů. Z dů vo du záj mu zej mé na o me zi roč ní vý voj jed not li vých uka za te lů se po dí vej - me po stup ně na po rov ná ní od chy lek prv ní ho a ko neč né ho od ha du v ro vi ně ab so - lut ních hod not i v ro vi ně me zi roč ních in de xů. Po rov ná vej me pro HDP i pro jed not - li vé slož ky prů měr né vy chý le ní uka za te le v běž ných ce nách, pří sluš né ho de flá to ru a ko neč ně uka za te le ve stá lých ce nách (pos led ně jme no va né jsou již ob - sa že ny v před cho zích ta bul kách). 8) Při po uži tí vý da jo vé me to dy vý poč tu HDP se při pře po čtu do stá lých cen pře po čtou nej pr ve jed - not li vé slož ky a ty se (v hod no tách stá lých cen) se čtou. De flá tor HDP se pro to a prio ri ne uži je a vzni ká až ex post jako po díl HDP v běž ných ce nách a ve stá lých ce nách. PO LI TIC KÁ EKO NO MIE, 3,

7 Ta bul ka 4 Od chyl ky prv ních od ha dů HDP od pos led ní ho zná mé ho úda je (v mld. Kč) za ob do bí 1998:I 2002:III Od chyl ka v b.c. 1) Od chyl ka v % slož ky v % HDP de flá to ru Od chyl ka v s.c. v % slož ky v % HDP 1) Hru bý dom. pro dukt -12,41-2,69-2,69-1,12-6,29-1,83-1,83 Kon. spot ře ba dom. -8,05-3,33-2,30-0,19-5,71-3,17-1,63 Kon. spot ře ba V+N I -2,38-2,28-0,65-8,47 2,82 3,82 0,82 Hru bá tvor ba FK -8,05-8,41-2,28 0,27-7,35-8,67-2,09 Změ na stavu zá sob a cenností 6,88 25,47 1,89 6,97 5,75 23,66 1,58 Vý voz zbo ží 2,85 1,14 0,83 0,04 2,44 1,11 0,71 Vý voz slu žeb 0,56 0,31 0,15 1,86-0,40-1,29-0,11 Do voz zbo ží 4,39 1,59 1,27 0,01 4,05 1,58 1,17 Do voz slu žeb -0,16-0,92-0,06 0,09-0,20-1,01-0,07 1) Hod no ty ve sloup cích v % HDP jsou vy poč te ny jako prů měr po dí lů od chy lek na cel ko vé výši HDP. Je jich sou čet tedy ne mu sí být ro ven cel ko vé od chyl ce od ha dů HDP. U cel ko vé ho HDP je pod hod no cen jak údaj v běž ných ce nách, tak údaj o im pli - cit ním de flá to ru (v roz sa hu při bliž ně jed no ho pro cent ní ho bodu, což s ohle dem na pře po čet do stá lých cen roku 1995 není pří liš mno ho). Zce la jis tě však za ujme pod - hod no ce ní de flá to ru u ko neč né spot ře by vlád ních a ne zis ko vých in sti tu cí o té měř 8,5 bodu; do chá zí zde k tomu, že prv ní od had ko neč né spot ře by těch to in sti tu cí je v běž ných ce nách pod hod no co ván, za tím co ve stá lých ce nách nad hod no co ván. Podí vej me se na ob dob né cha rak te ris ti ky me zi roč ní ho vý vo je. Ta bul ka 5 Od chyl ky prv ních od ha dů vý vo je HDP od pos led ní ho zná mé ho úda je Uka za tel Od chyl ka vý vo je uka za te le v b.c. (body) Od chyl ka de flá to ru (body) 1) Od chyl ka vý vo je uka za te le v s.c. (body) Hru bý do má cí pro dukt -0,42-0,11-0,31 Ko neč ná spot ře ba do mác nos tí -0,80-0,19-0,59 Ko neč ná spot ře ba vlá dy -1,79-1,42-0,57 Hru bá tvor ba fix ní ho ka pi tá lu -1,13 6,97-7,35 Změ na sta vu zá sob a cen nos tí 32,90 x 32,83 Vý voz zbo ží 0,28 0,00 0,27 Vý voz slu žeb 1,22 0,18 1,01 Do voz zbo ží 0,66-0,04 0,70 Do voz slu žeb -0,54 0,02-0,62 1) Nad hod no ce ní (klad ná od chyl ka) de flá to ru způ so bu je (s ohle dem na vztah mezi uka za te lem v běž - ných ce nách, uka za te lem ve stá lých ce nách a pří sluš ným de flá to rem), ce te ris pa ri bus, pod hod no ce ní uka - za te le v ce nách stá lých. 350 POLITICKÁ EKONOMIE, 3, 2004

8 Prů měr né pod hod no ce ní me zi roč ní ho tem pa růs tu HDP o 0,3 pro cent ní ho bodu je způ so be no prů měr ným pod hod no ce ním me zi roč ní ho tem pa růs tu HDP v běž ných ce nách o 0,4 bodu a prů měr ným pod hod no ce ním me zi roč ní ho vý vo je de flá to ru o 0,1 bodu. Stej ně tak si všim ně me zdro jů pod hod no ce ní u obou slo - žek ko neč né spot ře by. Vy chý le ní do voz ních i vý voz ních cen jsou u zbo ží i slu žeb za ne dba tel ná. Za hlub ší ana lý zu však ur či tě sto jí slož ka hru bé tvor by fix ní ho ka pi - tá lu, kde je od had vý vo je v běž ných ce nách po měr ně přes ný, zato znač né pod - hod no ce ní růs tu ve stá lých ce nách lze té měř zce la při psat nad hod no ce ní vý vo je de flá to ru o té měř 7 pro cent ních bodů. Je vhod né na tom to mís tě po zna me nat, že sta tis ti ka in ves tic je vel mi kom pli ko va ná, a to i s ohle dem na prob le ma ti ku opo ry vý bě ru. 5. Ukáz ka do pa dů vy bra né re vi ze Pro při blí že ní si mů že me uká zat, jak jed na re vi ze čtvrt let ních od ha dů HDP může vy pa dat; po dí vej me se na re vi zi, kte rou ČSÚ pub li ko val 20. červ na 2002 (při sou čas ném zve řej ně ní čtvrt let ních od ha dů HDP za 1. čtvrt le tí 2002). Zač ně me v ro vi ně ab so lut ních hod not ve stá lých ce nách roku 1995.Ta bul ka 6 uvá dí, jak se změ ni ly od ha dy uži tí HDP za jed not li vá čtvrt le tí po čí na je 1. čtvrt le tím Je zde za zna me ná na pů vod ní hod no ta, nová hod no ta, změ ny v mld. Kč i v pro cen tech pů vod ní ho od ha du. Ta bul ka 6 Po rov ná ní pů vod ních 1) a re vi do va ných od ha dů HDP při re vi zi v červ nu 2002 Ob do bí Pů vod ní od had mld. Kč Nový od had mld. Kč Ve li kost re vi ze mld. Kč % 1998:I 333,5 340,8 7,3 2,2 1998:II 358,5 366,6 8,2 2,3 1998:III 364,5 356,0-8,5-2,3 1998:IV 355,8 351,0-4,8-1,4 1999:I 326,7 336,9 10,2 3,1 1999:II 354,4 366,3 11,9 3,4 1999:III 366,1 360,6-5,5-1,5 1999:IV 359,5 357,3-2,2-0,6 2000:I 336,4 348,1 11,6 3,5 2000:II 363,2 377,6 14,3 3,9 2000:III 374,9 370,5-4,3-1,2 2000:IV 372,9 371,1-1,8-0,5 2001:I 349,3 360,5 11,3 3,2 2001:II 377,2 390,7 13,5 3,6 2001:III 388,0 382,7-5,3-1,4 2001:IV 384,7 381,1-3,6-0,9 1) Pů vod ním od ha dem se ro zu mí od had na pos le dy zná mý před pro ve de ním ana ly zo va né re vi ze. V ně kte rých čtvrt le tích do šlo ke změ nám od ha du až o ne ce lá čty ři pro cen ta pů - PO LI TIC KÁ EKO NO MIE, 3,

9 vod ní ho od ha du. Ke zvý še ní při tom do šlo v prv ním po lo le tí, ke sní že ní na opak v po lo le tí dru hém. Je li kož k na zna če né změ ně do šlo ve všech čtvrt le tích až do 1. čtvrt le tí 1998 zpět ně, k vý raz něj ším změ nám me zi roč ních temp růs tu HDP ne do - šlo. Za jí ma vé je sle do vat, ve kte rých slož kách uži tí HDP do šlo ke změ nám. Ta bul ka 7 uka zu je roz dí ly mezi no vý mi a pů vod ní mi od ha dy jed not li vých slo žek uži tí HDP. Ta bul ka 7 Roz dí ly mezi no vý mi a pů vod ní mi od ha dy slo žek uži tí HDP (mld. Kč, stá lé ceny 1995) při re vi zi v červ nu 2002 Ob do bí HDP KSD KSVN HTFK ZSZC VZ VS DZ DS 1998:I 7,3 4,4-1,4 0,9 1,7 0,0 1,9 0,0-0,2 1998:II 8,2 1,7-0,9 0,2 5,4 0,0 1,9 0,0-0,2 1998:III -8,5 1,5-2,7 0,7-9,6 0,0 1,9 0,0-0,2 1998:IV -4,8-4,1-1,2 0,8-2,0 0,0 1,8 0,0-0,2 1999:I 10,2 3,8 0,3 0,8 3,9 0,0 1,6 0,0-0,2 1999:II 11,9 0,8 0,7-0,4 9,3 0,0 1,6 0,0-0,2 1999:III -5,5 0,8 0,1-0,2-7,7 0,0 1,6 0,0-0,2 1999:IV -2,2-4,9 0,5 0,5 0,2 0,0 1,5 0,0-0,2 2000:I 11,6 5,0 0,8 1,5 3,0 0,0 1,5 0,0-0,2 2000:II 14,3 1,9 1,3 1,6 8,1 0,0 1,6 0,0-0,2 2000:III -4,3 2,0 0,4 2,0-10,1 0,0 1,6 0,0-0,2 2000:IV -1,8-3,8 0,2 0,9-0,5 0,0 1,7 0,0-0,2 2001:I 11,3 5,0 1,7 1,6 1,5 0,0 1,6 0,1-0,2 2001:II 13,5 2,0 1,1 1,6 6,3 0,0 2,6 0,1-0,2 2001:III -5,3 2,8 0,8 2,2-13,8-0,1 2,6 0,3-0,2 2001:IV -3,6-3,4 2,7 2,3-9,4 1,6 2,6 0,2-0,2 Poznámka: Roz dí ly no vých a pů vod ních hod not u obou slo žek do vo zu jsou v ta bul ce s ohle dem na je jich vý znam při se sta ve ní od ha du HDP vý da jo vou me to dou za psá ny s opač ným zna mén kem. Ne ma lý po díl na změ nách cel ko vé hod no ty HDP mají změ ny od ha du změ ny sta vu zá sob, při čemž ab so lut ní ve li kost této po lož ky se po hy bu je v jed not kách až de sít kách mld. Kč. Např. v úda jích za 3. čtvrt le tí byla zmí ně ná po lož ka re vi do vá na o 13,8 mld. Kč smě rem dolů, (z 18,5 na 4,7 mld. Kč cen roku 1995). Sní že ní od ha du této ve li či ny, o níž ČSÚ při pouš tí, že se do ní pro mí tá sta tis tic ká dis kre pan ce, tak činí 3,6 % čtvrt let ní ho HDP. Prob le ma ti ce změ ny sta vu zá sob, je jich po dí lu na HDP a je jím roz sáh lým re vi zím jsem se vě no val již dří ve (2002). Re vi ze jed not li vých po - lo žek tvor by HDP je ná mě tem na sa mos tat ný, v sou čas né době roz pra co va ný člá - nek. Ur či té úva hy jsem již uve řej nil (2003). Po dí vej me se ješ tě, jak vy pa da la si tu a ce z hle di ska re vi ze úda jů v běž ných ce - nách a re vi ze pře po čtu do cen stá lých. V ta bul ce 8 je uve den roz klad změn vý vo je HDP na změ ny způ so be né změ nou od ha du vý vo je v běž ných ce nách a změ nou vý vo je od ha du im pli cit ní ho ce no vé ho de flá to ru. Roz klad je uva žo ván v ro vi ně změn čtvrt let ních me zi roč ních in de xů. 352 POLITICKÁ EKONOMIE, 3, 2004

10 Ta bul ka 8 Roz klad re vi ze čtvrt let ní ho od ha du HDP (změ ny od ha du me zi roč ní ho vý vo je v pro cent - ních bo dech) v červ nu 2002 Ob do bí Roz díl no vé ho a pů vod ní ho od ha du me zi roč ní ho vý vo je HDP v běž ných ce nách Roz díl no vé ho a pů vod ní ho od ha du me zi roč ní ho vý vo je HDP, způ so be ný změ nou od ha du vý vo je ce no vé ho de flá to ru Roz díl no vé ho a pů vod ní ho úda je od ha du me zi roč ní ho vý vo je HDP ve stá lých ce nách roku :I 0,7-0,2 0,9 1999:II 0,5-0,6 1,0 1999:III 1,3 0,4 0,8 1999:IV 0,2-0,5 0,8 2000:I 0,3 0,0 0,3 2000:II 1,1 0,5 0,6 2000:III 0,1-0,3 0,4 2000:IV 0,6 0,4 0,1 2001:I -0,8-0,5-0,2 2001:II -1,3-0,9-0,4 2001:III -0,5-0,3-0,2 2001:IV -0,5 0,0-0,5 Poznámka: Nad hod no ce ní vý vo je de flá to ru im pli ku je, ce te ris pa ri bus, pod hod no ce ní vý vo je ve stá - lých ce nách. Změ ny od ha du vý vo je HDP se li ši ly v jed not li vých le tech. V le tech 1999 a 2000 byl od had me zi roč ních změn HDP ve stá lých ce nách upra vo ván smě rem na ho ru, v jed not li vých čtvrt le tích roku 2001 na opak smě rem dolů. Změ ny od ha dů ce no - vých změn ne pře sáh ly je den pro cent ní bod, stej ně tak změ ny vý vo je ve stá lých ce nách. Bez ta bul ko vé ho vy jád ře ní sle duj me, jak se re vi zí změ ni ly ce no vé de flá to ry jed not li vých slo žek uži tí. K po kle su de flá to ru do šlo ve všech sle do va ných čtvrt le - tích u vý vo zu, os tat ní sle do va né slož ky za hra nič ní ho ob cho du zůs ta ly beze změ - ny. De flá tor hru bé tvor by fix ní ho ka pi tá lu se mě nil pou ze ne pa tr ně (v roz sa hu do 0,2 pro cent ní ho bodu), re vi ze de flá to rů ko neč né spot ře by do mác nos tí ne vy ka zu - je sys te ma tic ké cho vá ní. V ne za ne dba tel né výši byly v té měř všech čtvrt le tích re - vi do vá ny im pli cit ní de flá to ry změ ny sta vu zá sob, což in di ku je vel mi sla bou a ne - sta bil ní sou vis lost mezi úda ji o této ve li či ně v běž ných a ve stá lých ce nách a po tvr zu je tak hy po té zu o dis kre panč ním cha rak te ru ve li či ny bu v no mi nál ním nebo v re ál ném vy jád ře ní. 6. Zá věr Po ku sil jsem se na hléd nout do vzta hů mezi prv ní mi od ha dy čtvrt let ní ho hru bé - ho do má cí ho pro duk tu, pro du ko va ný mi Čes kým sta tis tic kým úřa dem se zhru ba de se ti tý den ním od stu pem po re fe renč ním ob do bí, a dal ší mi zpřes ně ní mi těch to od ha dů až k od ha dům na pos le dy zná mým. Na ome ze ném roz sa hu dat byly vy sto - po vá ny ur či té sou vis los ti, z nichž byly vy vo ze ny díl čí zá vě ry pod hod no co vá ní ko neč né spot ře by do mác nos tí a hru bé tvor by fix ní ho ka pi tá lu i je jich me zi roč ní ho vý vo je, nad hod no co vá ní do vo zu zbo ží i jeho me zi roč ní ho vý vo je a nad hod no co - PO LI TIC KÁ EKO NO MIE, 3,

11 vá ní po lož ky změ ny sta vu zá sob, v níž se v ne za ne dba tel né míře zřej mě skrý vá dis - kre pan ce mezi tvor bou a uži tím HDP. Z toho ply ne díl čí zá věr, že po lož ka změ ny sta vu zá sob je (s ohle dem na ku mu la ci s mě ní cí mi se bi lanč ní mi roz dí ly) ve vzta hu ke své mu po slá ní v ana lý ze kon junk tur ní ho cyk lu po ně kud dis kva li fi ko vá na. Na ko lí sá ní po lož ky změ ny sta vu zá sob má po cho pi tel ně vliv i sa mot ná výše (stav) zá - sob, po hy bu jí cí se v řádu bi liónu ko run. Sle do vá na byla i prob le ma ti ka de flo vá ní, tj. pře po čtu běž ných cen do stá lých. Z pro ve de né ana lý zy vy ply nu ly i ná mě ty na dal ší čin nost, a už jde o po drob - něj ší zkou má ní struk tu ry hru bé tvor by fix ní ho ka pi tá lu a zdro je vy chy lo vá ní je jich prv ních od ha dů nebo o zobec ně ní spo leh li vos ti a vě ro hod nos ti pr vot ních od ha dů HDP. Kom pli ko va nou úlo hou je pro ve de ní roz kla du re vi zí z hle di ska je jich jed not li - vých typů. Není při tom mož né po mi nout ani stra nu tvor by HDP, kte rá tvo ří ne díl - nou sou část čtvrt let ních od ha dů, a jíž za tím ne by la vě no vá na pří sluš ná po zor nost. ČSÚ před po klá dá zve řej ně ní pře po čte ných uka za te lů o tvor bě a uži tí HDP za léta 1994 až 1997, čímž do jde k pod stat né mu zvět še ní roz sa hu da to vé báze a tím i k vět ší spo leh li vos ti do sa že ných vý sled ků. Stej ně tak lze vel mi uví tat ini cia ti vu ČSÚ ve dou cí k při je tí zá klad ních a dlou ho do bě ji plat ných prin ci pů re viz ní po li ti ky, kte rou v díl čí po do bě pre zen to va li Pe kár ko vá a Vop ra vil (2003). Li te ra tu ra Blo em, A. M., Dip pel sman, R. J., Ma eh le, N. O.: Qu ar ter ly Na ti o nal Ac counts Ma nu al. Wash ing ton, IMF Car son, C., Kha wa ja, S., Mor ri son, T. K.: Re vi si ons Po li cy for Of fi ci al Sta tis tics: A Mat ter of Go ver nan ce. Wash ing ton, IMF ČSÚ: Zdro je, me to dy a vý poč ty hru bé ho do má cí ho pro duk tu za rok Pra ha, Čes ký sta tis - tic ký úřad ČSÚ: Čtvrt let ní ná rod ní účty za jed not li vá čtvrt le tí Pra ha, ČSÚ Fis cher, J.: Řek ni, kde jsou. EURO eko no mic ký tý de ník, 2002, č. 14. Fis cher, J.: Ti ché změ ny. EURO eko no mic ký tý de ník, 2002, č. 24. Fis cher, J.: Zase ji nak. EURO eko no mic ký tý de ník, 2003, č. 3. Fis cher, J., Ko ci á no vá, S.: Tvor ba a uži tí HDP: Do ku men ta ce ce no vých pře po čtů a re vi zí. Pod - kla do vá stu die k me to dic ké mu au di tu ná rod ních účtů. Pra ha, ČSÚ 2003 (in ter ní ma te riál). EC: Han dbo ok on Qu ar ter ly Na ti o nal Ac counts. Lu xem bourg, Hro no vá, S., Hin dls, R.: Ná rod ní účet nic tví. Kon cept a ana lý zy. Pra ha, C. H. Beck Jí lek, J. a kol.: Ná stin so ciál ně hos po dář ské sta tis ti ky. Pra ha, VŠE Jí lek, J., Voj ta, M: Zdo ko na le né uži va tel ské sig nál ní od ha dy čtvrt let ních změn hru bé ho do - má cí ho pro duk tu Čes ké re pub li ky. Po li tic ká eko no mie, 2003, č. 5, s Pe kár ko vá, J., Vop ra vil, J.:. Po li ti ka re vi zí. Pra ha, ČSÚ POLITICKÁ EKONOMIE, 3, 2004

12 QUARTERLY ES TI MATES OF EX PEN DI TURES ON GROSS DO MES TIC PRODUCT AND THEIR STA BIL ITY Ja kub FIS CHER, Uni ver si ty of Eco no mics, 4, W. Chur chill Sq., CZ Pra - gue 3 ( fis Ab stract: The ar tic le is en ga ged in the im pro ve ment of qu ar ter ly in for ma ti on on the gross do mes tic pro duct by type of ex pen di tu res from the first ex pec ta ti ons to fi nal data. It con clu des that the first es ti ma te of GDP is under-estimated. This un de res ti ma ti on is cau sed by un de res ti ma ti on of the fi nal hou se holds con sum pti on ex pen di tu res and of the gross fi xed ca pi tal for ma ti on. At the ba lan cing pro cess, when the above-mentioned items of ex pen di tu res are under-estimated, the sur plus of re sour ces side could be al lo ca ted to the chan ge in stock of in ven to ri es item. Thus this item con ta ins the dis cre pan cy bet we en the re sour ces side and ex pen di tu res side of GDP and is dis qu a li fi ed from its role in business-cycle ana ly sis. Dif fe ren ces of bi a ses in con stant pri ces data and in cur rent pri ces data are also sta ted. Ke y words: gross do mes tic pro duct, sta tis ti cal de fla ting, GDP es ti ma tes re vi si ons, sta tis ti cal dis cre pan cy JEL Clas si fi ca ti on: C82, E30 PO LI TIC KÁ EKO NO MIE, 3,

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi)

PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) PRI VA TI ZA CE BANK (kritický pohled na tuzemskou privatizační pra xi) Jiří HA VEL, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních věd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Od pri vatiza

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE

PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE PET ROH RAD SKÝ PA RA DOX A KAR DI NÁL NÍ FUNK CE UŽITKU Jří HLA VÁ ČEK, M chal HLA VÁ ČEK, Fa kul ta so cál ních věd Un ver z ty Kar lo vy, Praha 1. Úvod Da n e l Ber noul l mu 1) (1700 1782) se př čí

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

ZA HRA NIČ NÍ IN VES TI CE A NÁ CHYL NOST K MĚ NO VÝM KRI ZÍM: ZKU ŠE NOS TI TRAN ZI TIV NÍCH EKO NO MIK *

ZA HRA NIČ NÍ IN VES TI CE A NÁ CHYL NOST K MĚ NO VÝM KRI ZÍM: ZKU ŠE NOS TI TRAN ZI TIV NÍCH EKO NO MIK * ZA HRA NIČ NÍ IN VES TI CE A NÁ CHYL NOST K MĚ NO VÝM KRI ZÍM: ZKU ŠE NOS TI TRAN ZI TIV NÍCH EKO NO MIK * Jo sef C. BRA DA, Ari zo na Sta te Uni ver si ty, Tem pe; Vla di mír TOM šík, NE W- TON College,

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau

Vy hla zo va cí tá bor v Osvě ti mi a te re zínský ro din ný tá bor v Osvě ti mi-birke nau Stej ně kla ma vý pří stup za uja la ko man da tu ra v Osvě ti mi po vy vraž dě ní věz ňů v te re zín ském ro din ném tá bo ře v Osvě ti mi-birke nau me zi 10. a 12. 7. 1944. Po je jich smr ti moh li 13.

Více

IN VES TI CE ČES KÝCH FI REM V ZA HRA NI ČÍ

IN VES TI CE ČES KÝCH FI REM V ZA HRA NI ČÍ IN VES TI CE ČES KÝCH FI REM V ZA HRA NI ČÍ Ma rie BO HA TÁ, CMC Gra du a te Scho ol of Bu si ness, Čelá ko vi ce; Ale na ZE MPLI - NE RO VÁ, Ná ro do hos po dář ský ústav AV ČR, Pra ha 1. Úvod Za hra

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 12. februára 2004,

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 12. februára 2004, Strana 1126 Zbierka zákonov č. 94/2004 Čiastka 45 94 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky z 12. februára 2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnos

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA

ZNALECK 0 3 HL 0 9DKA 1 3P 0 4e tisky dru hu B jsou v r єm ci emi se P 0 3 1919 sv 0 1m roz m 0 3 rem nej men 0 2 0 0 a je jich prv n 0 0 dv 0 3 sku pi - ny 0 9 Ba a Bb 0 9 jsou si (ze jm 0 6 na v I. ty pu, s cha rak te ris

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

ZDROJE RÙSTU, SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORÙ A STRUK TU RA V ÈES KÉ REPUBLICE

ZDROJE RÙSTU, SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORÙ A STRUK TU RA V ÈES KÉ REPUBLICE ZDROJE RÙSTU, SOUHRNNÁ PRODUKTIVITA FAKTORÙ A STRUK TU RA V ÈES KÉ REPUBLICE Mojmír Há jek, Cen t rum eko no mic kých stu dií, Vy so ká ško la eko no mie a ma nage men tu, Praha 1. Úvod Cí lem této sta

Více

MEZ NÍ EFEK TIV NÍ DA ÒO VÉ SAZ BY ZA MÌST NAN CÙ NA ÈES KÉM A SLO VEN SKÉM PRA COV NÍM TRHU V OB DO BÍ TRANS FOR MA CE

MEZ NÍ EFEK TIV NÍ DA ÒO VÉ SAZ BY ZA MÌST NAN CÙ NA ÈES KÉM A SLO VEN SKÉM PRA COV NÍM TRHU V OB DO BÍ TRANS FOR MA CE MEZ NÍ EFEK TIV NÍ DA ÒO VÉ SAZ BY ZA MÌST NAN CÙ NA ÈES KÉM A SLO VEN SKÉM PRA COV NÍM TRHU V OB DO BÍ TRANS FOR MA CE Jan PA VEL, Leoš VÍ TEK, Vy so ká ško la eko no mic ká a Mi nis ter stvo fi nan cí

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

NE ZÁ VIS LOST VER SUS OD PO VÌD NOST EV ROP SKÉ CEN TRÁL NÍ BAN KY EXIS TU JE ØE ŠE NÍ?

NE ZÁ VIS LOST VER SUS OD PO VÌD NOST EV ROP SKÉ CEN TRÁL NÍ BAN KY EXIS TU JE ØE ŠE NÍ? NE ZÁ VIS LOST VER SUS OD PO VÌD NOST EV ROP SKÉ CEN TRÁL NÍ BAN KY EXIS TU JE ØE ŠE NÍ? Mar tin KVIZ DA, Ekonomicko-správní fakulta Masa ry kovy uni ver zity v Brnì 1. Úvod Ne zá vis lost cen trál ní

Více

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín

Ži dé ze Slo ven ské ho stá tu v ghet tu Te re zín tím to úče lem mě lo být za jiš tě no ihned 40 000 pří sluš ných for mu lá řů. Vy sta ve né poš tov ní pl né mo ci se mě ly shro máž dit u ve li tel ství ghet ta, even tuel ně v jím ur če né slu žeb ně

Více

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 10. decembra 2004

Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky. z 10. decembra 2004 Strana 6806 Zbierka zákonov č. 699/2004 Čiastka 291 699 VY HLÁŠKA Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky z 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov Mi nis ter stvo vnút

Více

EV ROP SKÁ MÌ NO VÁ UNIE Z POST-KEYNESOVSKÉ PER SPEK TI VY

EV ROP SKÁ MÌ NO VÁ UNIE Z POST-KEYNESOVSKÉ PER SPEK TI VY EV ROP SKÁ MÌ NO VÁ UNIE Z POST-KEYNESOVSKÉ PER SPEK TI VY Jan ZÁ PAL, Fa kul ta so ciál ních vìd Uni ver zi ty Kar lo vy, Pra ha 1. Úvod Svìt je dos ta teè nì kom pli ko va ný na to, aby ne by lo možno

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004,

ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004, Strana 6142 Zbierka zákonov č. 606/2004 Čiastka 261 606 ZÁ KON z 26. ok tób ra 2004, kto rým sa do pĺ ňa zá kon č. 416/2004 Z. z. o Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie Ná rod ná rada Slo ven skej re pub

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let

Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem na pře lo mu let evi den cí (V 710), poš tov ní cen zu rou (V 711) a poš tov ní do náškou (V 712), V 72 - ba lí ko vou poš tu s ná - draž ní služ bou (V 720), ba lí ko vou admi nis tra ti vou/pře bírkou (V 721), vý dejnou

Více

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/

Dopisnice ze Švédska do ghetta podaná v Malmö , s rukopisnou poznámkou příjemce o datu dodání /Soukromá sbírka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do Švéd ska ze zá ří 1944, s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze a cen zur - ním ra zít kem hlav ní me zi ná rod ní zku šeb ny lis tov ní poš ty v Ber lí ně. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Více

ÈESKÁ EKONOMIKA: ROK PO VSTUPU DO EU. Ka mil JA NÁ ÈEK, Eva ZA MRA ZI LO VÁ, Ko merè ní ban ka, a.s., Pra ha

ÈESKÁ EKONOMIKA: ROK PO VSTUPU DO EU. Ka mil JA NÁ ÈEK, Eva ZA MRA ZI LO VÁ, Ko merè ní ban ka, a.s., Pra ha Sta ti ÈESKÁ EKONOMIKA: ROK PO VSTUPU DO EU Ka mil JA NÁ ÈEK, Eva ZA MRA ZI LO VÁ, Ko merè ní ban ka, a.s., Pra ha 1. Shr nu tí V roce 2004 èes ká eko no mi ka dále zrych li la: hru bý do má cí pro dukt

Více

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence.

Poštovní plná moc. /PT/ Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením o převzetí poštovní plné moci do evidence. Poštovní plná moc. /PT/ Část formuláře oddělení ústřední evidence židovské samosprávy pro avizovanou zásilku. /Soukromá sbírka, Dánsko/ 96 Formulář oddělení Pošty a dopravy židovské samosprávy se stvrzením

Více

CENY V OBCHODÌ ÈESKÉ REPUBLIKY SE ZEMÌMI EVROPSKÉ UNIE 1)

CENY V OBCHODÌ ÈESKÉ REPUBLIKY SE ZEMÌMI EVROPSKÉ UNIE 1) CENY V OBCHODÌ ÈESKÉ REPUBLIKY SE ZEMÌMI EVROPSKÉ UNIE 1) Vác lav Ne šve ra, Fa kul ta me zi ná rod ních vzta hù, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze Vý zvou pro vý zkum cen v èes kém za hra niè ním

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0 Petr Frey MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NOVÉ TRENDY3.0 3. rozšířené vydání M A N A G E M E N T P R E S S, P R A H A 2 0 1 1 Marketingova komunikace 2011 na web.indd 3 14.10.2011 16:38:50 Petr Frey, 2005, 2008,

Více

Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole).

Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole). Adresní nálepky zásilek sardinek z Lisabonu pro příjemce v ghettu, adresované radě starších do Terezína (nahoře) a ŽNO v Praze (dole). /ŽM/ 104 Hro mad né zá sil ky me zi ná rod ních or ga ni za cí do

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚROKOVÝ TRANSMISNÍ MECHANISMUS A ØÍZENÍ ÚROKOVÉ MARŽE BANK V KONTEXTU DEZINFLAÈNÍ POLITIKY ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY Ka rel Brù na, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze*. Úvod V pøí pa dì úro ko vé ho transmis

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 0 7 8 6 4 Poruchy osobnosti Ján

Více

Ondřej Koutek PROKOP DRTINA. Osud československého demokrata

Ondřej Koutek PROKOP DRTINA. Osud československého demokrata Ondřej Koutek PROKOP DRTINA Osud československého demokrata Ondřej Koutek PROKOP DRTINA Osud československého demokrata Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů V Y Š E H R A D

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky Strana 3102 Zbierka zákonov č. 333/2004 Čiastka 139 333 ZÁKON z 13. mája 2004 o vo bách do Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko

Více

Josef Martínek První mše koledová

Josef Martínek První mše koledová Josef Martínek První mše koledová Pro smíšený sbor s průvodem orchestru ložil prof. Jos. Martínek op.32 V Brně 1935 Josef Martínek (18. února 1888, Prace 29. větna 1962, tamtéž) byl český hudební pedagog

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál

DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál 203 Přistup, duše, v zkroušenosti (mešní) g moll, 5 slok

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Lis tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem v období

Lis tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem v období Změ na ná zvu ŽNO se od ra zi la i v le gen dě je jích po moc ných ra zí tek, kte rá exis tu jí v ně ko li ka va rian tách: 1. do úno ra 1943 byla po uží vána pů vod ní ra zít ka s le gen dou: Antwort

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ Text: Emil Synek* S. A. T. B. Intro q = 80 2 4 t 9 17 A1 *tehdejší sedonym Zdeňka Svěráka t - t - - t t - t - t - t - t - t - t - Zí-vám tá - kům a zvlášť ho-l- bům stá - val v ú - do-lí mém sta-rý Holbí

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Poš tov ní styk me zi ghet tem a pra cov ní mi sku pi na mi věz ňů

Poš tov ní styk me zi ghet tem a pra cov ní mi sku pi na mi věz ňů ad re su, ře kl nám, že smí od po vě dět, zda je do tyč ná oso ba v ghet tu. Pře da li jsme mu do vlast ních ru kou se znam, kte rý nám dal MVČK, P. Eppstein po tvr dil, že od po vě by nám mě la při jít

Více

Obsah. Per so nál ní plá no vá ní L 1 Personální plánování. Díl 1

Obsah. Per so nál ní plá no vá ní L 1 Personální plánování. Díl 1 Obsah Díl 1 Per so nál ní plá no vá ní L 1 Personální plánování KAPITOLA 1 Plánování v organizaci.............................. 100 KAPITOLA 2 Tvorba a specifikace pracovních míst................. 130

Více

BU DOUC NOST EKO NO MIC KÉ HO HOD NO CE NÍ IN VES TIC

BU DOUC NOST EKO NO MIC KÉ HO HOD NO CE NÍ IN VES TIC BU DOUC NOST EKO NO MIC KÉ HO HOD NO CE NÍ IN VES TIC An o nín STEH LÍK, Ekonomicko-správní fa kul a Ma sa ry ko vy uni ver zi y, Brno 1. Úvod Pod ni ko vé in ves i ce lze cha rak e ri zo va jako jed no

Více

Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1. Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS

Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1. Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS Řada 3730 Elek tro-pneumatický převodník Typ 3730-1 O b 1 T r y p 3. 7 3 0-1 Návod k montáži a p o u ž i t í EB 8384-1 CS Uživatelský pro gram verze 2.11 Vydání ze srpna 2007 Obsah Obsah S t r a n a 1

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Poš ta v ghet tu Te re zín

Poš ta v ghet tu Te re zín Poš ta v ghet tu Te re zín Úvod do his to rie te re zínské ho ghet ta Pro ti ži dov ská opa tře ní, za ve de ná ve všech ze mích oku po va ných ně mec ký mi voj sky, ale i tam, kde vlast ní pro ti ži dov

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Lis tov ní zá sil ky z ghet ta pro pří jem ce v pro tek to rá tu v úno ru - květ nu 1942

Lis tov ní zá sil ky z ghet ta pro pří jem ce v pro tek to rá tu v úno ru - květ nu 1942 Poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem v úno ru - květ nu 1942 8. 2. 1942 byl na po kyn A. Eichmanna čás teč ně ob no ven poš tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem a zve řej ně na

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Sta ti O EKO NO MIC KÉ OD PO VÌD NOS TI. Vác lav KLU SOÒ, Pra ha. 1. Úvod

Sta ti O EKO NO MIC KÉ OD PO VÌD NOS TI. Vác lav KLU SOÒ, Pra ha. 1. Úvod Sta ti O EKO NO MIC KÉ OD PO VÌD NOS TI Vác lav KLU SOÒ, Pra ha 1. Úvod Lid ské svo bo dy a prá va jsou do mi nant ní mi hod no ta mi, vy tvá øe jí cí mi pod mín ky pro roz voj a pro uplat nì ní schop

Více

RI ZI KA A VÝ ZVY MÌ NO VÉ STRA TE GIE K PØE VZE TÍ EURA

RI ZI KA A VÝ ZVY MÌ NO VÉ STRA TE GIE K PØE VZE TÍ EURA Sta ti RI ZI KA A VÝ ZVY MÌ NO VÉ STRA TE GIE K PØE VZE TÍ EURA Ol døich DÌ DEK, In sti tut eko no mic kých stu dií Fa kul ty so ciál ních vìd Uni ve rzi ty Kar lo vy 1. Úvod Usta no ve ní ma as trich

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

název_oddílu Číslo 35 Podzim 2003 Fort Ticonderoga 19. 21. září 2003, Nymburk

název_oddílu Číslo 35 Podzim 2003 Fort Ticonderoga 19. 21. září 2003, Nymburk Číslo 35 Podzim 2003 Fort Ticonderoga 19. 21. září 2003, Nymburk Prerie Express 35 podzim 2003 1 z rady wi cz Slo vo pre si den ta A hoj westerners,v tom to čís le na jde te ná vrh změn Sta nov WI CZ,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe 2. aktualizované vydání Management Press, Praha 2010 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

V o zidla Me rc e de s -B e n z N G T (N AT U R A L G A S T E C HN O L O G Y )

V o zidla Me rc e de s -B e n z N G T (N AT U R A L G A S T E C HN O L O G Y ) V o zidla Me rc e de s -B e n z N G T (N AT U R A L G A S T E C HN O L O G Y ) Mario Zetík, Benz/Sales engineering Srpen 2009 B 1 7 0 N G T B lu e E F F IC IE N C Y : h o s po dá rn o s t a e k o lo g

Více

STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA NABÍDKOVÉ STRANY ÈESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA NABÍDKOVÉ STRANY ÈESKÉ EKONOMIKY Sta ti STRUKTURÁLNÍ CHARAKTERISTIKA NABÍDKOVÉ STRANY ÈESKÉ EKONOMIKY Ma rek Ro jí èek, Cen t rum eko no mic kých stu dií, Vy so ká ško la eko no mie a ma nage men tu, Pra ha; Èes ký sta tis tic ký úøad,

Více

SUB RE GI O NA LIS MUS V EU A APEC

SUB RE GI O NA LIS MUS V EU A APEC SUB RE GI O NA LIS MUS V EU A APEC E va CI HEL KO VÁ, Pa vel HNÁT, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze 1. Úvod S ná stu pem tøe tí vlny re gi o na lis mu, to zna me ná tzv. no vé ho re gi o na lis mu,

Více

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ONKOLOGICKEJ CHOROBY VPP POCH/0217 V š é é m y Č R B Ť KV Á MD G N S T K UJ Ú NK L G C K ÚC H R B U? V y y ň m P ( P U ) é www š m m m ý m P U @ š : U N N ť ň é B 2 9 / 8 1 36 0B y m ď š y š m: 0 8 5 01 1 12 1 1 Č R B Ť KS C HC E T E V

Více

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96

2.5.2 N ěm ecko 95 Z áv ěr k ap ito ly 96 Obsah Seznam zkratek 13 Ú vod 15 1. T e o re tic k á a m e to d o lo g ic k á v ý c h o d is k a 19 1.1 Pojm y válka a m ír a je jic h v z á je m n ý d y a d ic k ý v z ta h 19 1.1.1 C o je d y a d ic

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

Sta ti PÙLSTOLETÍ VÝVOJE SVÌTOVÝCH PENÌZ

Sta ti PÙLSTOLETÍ VÝVOJE SVÌTOVÝCH PENÌZ Sta ti PÙLSTOLETÍ VÝVOJE SVÌTOVÝCH PENÌZ Jan Frait, Lu boš Ko má rek, Èes ká ná rod ní ban ka, Pra ha Úvod Ob do bí po II. svì to vé vál ce je pro mno ho eko no mù, kte øí se za bý va jí pe nì zi, zla

Více

Convivium 2014 Michna &spol

Convivium 2014 Michna &spol Cnvvm 2014 Mch &sl 1 hrmz J. S. Bch MtthäsPssn BWV 244 Čl ř st S A T B Čl Vše b má s ř k smrt hej sp j ř sl m l s zy, c,, s, t, ú b pl ř k, s š pří s š č ž k st,,,,, b Vše Čl b má s ř k smrt hej sp j ř

Více