INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 1. Effects of Teachers on Minority and Disadvantaged Students Achievement in the Early Grades / [Vliv učitelů na prvním stupni na výkon sociálně znevýhodněných žáků a žáků pocházejících z národnostních menšin] / Spyros Konstantopoulos -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 34 In: Elementary School Journal [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 110, č. 1 (2009/2010), s. [92]-113. Pedagogický longitudinální výzkum USA (stát Tennessee) nazvaný projekt STAR, který se v letech uskutečnil mezi dětmi v mateřských školách a žáky ročníků základních škol (celkový počet škol 79, celkový počet žáků ) zjišťoval vliv učitelů na školní výkon žáků. U žáků přihlížel autor k hledisku příslušnosti k národnostní menšině, hledisku nízkého sociálně ekonomického statusu a k pohlaví žáka. Ve výzkumu byly užity víceúrovňové modely interakce mezi žákem a učitelem, prospěch žáků (ve čtení a matematice) byl hodnocen pomocí výkonových testů. pedagogický výzkum ; longitudinální výzkum ; mateřská škola ; základní škola ; první stupeň ; role učitele ; učitel ; působení ; prospěch ; předškolní dítě ; žák ; pohlavní rozdíl ; národnostní menšina ; sociálně znevýhodněný ; USA ; ročník 1-3 ;

2 2. The Synergy of Class Size Reduction and Classroom Quality / [Příznivé důsledky kvality učebny a snížení počtu žáků ve třídě] / Elizabeth Graue, Erica Rauscher, Melissa Sherfinski -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 44 In: Elementary School Journal [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 110, č. 2 (2009/2010), s. [178]-201. Snížení počtu žáků ve třídě poskytuje učitelům větší prostor pro intenzivnější a efektivnější vzdělávací práci a výchovné působení. Výzkumná longitudinální studie USA (stát Wisconsin) se zaměřuje na možnosti vytváření situací příznivých pro aktivní učení v podnětném učebním prostředí na prvním stupni základních škol. Analýza práce učitele se sníženým počtem žáků ve třídě ukazuje zvýšení kvality zpětné vazby, emoční podpory žáků, stoupající zájem žáků o výuku a kulturní vyjadřování. počet žáků na učitele ; působení ; efektivnost vzdělávání ; pedagogický výzkum ; longitudinální výzkum ; učební prostředí ; klima třídy ; první stupeň ; základní škola ; zpětná vazba ; USA ; práce učitele 3. Perceived Socio-Economic Status and Social Inclusion in School : [Vnímaný socioekonomický status a sociální inkluze ve škole: interakce znevýhodněných] / Interactions of Disadvantages / Jarmund Veland, Unni Vere Midthassel, Thormod Idsoe -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 77 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 53, č. 6 (2009), s. [515]-531. Norský výzkum zjišťující míru inkluze sociálně znevýhodněných dětí na základní škole (ročník , věk žáků let). Výzkumný vzorek žáků (celkový počet 7 372) byl rozdělen na dvě skupiny: 1) žáky s uspokojivým rodinným zázemím, 2) žáky sociálně znevýhodněné (z dětských domovů, děti alkoholiků a drogově závislých, děti pocházející z etnických skupin). Indikátory sociální indikace byly pozitivní interakce s učiteli a spolužáky a absence šikany. Význam sociálního zázemí pro motivaci k učení. pedagogický výzkum ; sociální integrace ; sociálně znevýhodněný ; základní škola ; rodinné prostředí ; působení ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; sociální prostředí ; motivace učení ; Norsko ; ročník

3 4. Students with Special Educational Needs - Social Inclusion or Marginalisation? : [Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami - sociální inkluze nebo marginalizace?: faktory rizika a odolnosti v přechodu ze školy do života v rané dospělosti] / Factors of Risk and Resilience in the Transition Between School and Early Adult Life / Rune Kvalsund, Irene Velsvik Bele -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 62 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 54, č. 1 (2010), s. [15]-35. Norská longitudinální výzkumná zpráva o účincích reformy ve středním školství (1994) opírající se o data dvou národních výzkumných projektů z let Podle této reformy mohli být studenti se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláváni ve speciální třídě na střední škole až do věku 22 let. Na výzkumném souboru dat 500 studentů analyzují autoři vytváření sociálních sítí pro tyto studenty, rizikové faktory (užívání drog), osobní odolnost a způsob další životní dráhy. Typologie sociální marginalizace založená na dimenzích velikosti a hustoty sociální sítě. Možnosti využití sociální sítě a vliv psychicky zatěžujícího rodinného prostředí na výběr speciální třídy nebo zařazení do běžné třídy. výzkumná zpráva ; školská reforma ; střední škola ; speciální vzdělávací potřeby ; délka školní docházky ; sociální prostředí ; pomoc ; riziková skupina ; marginální skupina ; působení ; rodinné prostředí ; speciální třída ; integrace žáka ; Norsko ; století 20/21 5. Equivalence of Translations in International Reading Literacy Studies / [Rovnocennost překladů v mezinárodních studiích čtenářské gramotnosti] / Inga Arffman -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 95 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 54, č. 1 (2010), s. [37]-59. V posledních letech stoupá zájem o mezinárodní hodnocení žáků a studentů. V hodnocení čtenářské gramotnosti se objevují problémy související s obtížností textů při překládání do různých jazyků. Finská studie porovnává metodou komparativní jazykové analýzy tři anglické a tři finské texty, jichž bylo užito v textech čtenářské gramotnosti v mezinárodním výzkumu PISA v roce hodnocení žáka ; hodnocení studenta ; mezinárodní spolupráce ; porozumění textu ; překlad ; práce s textem ; pedagogický výzkum ; jazykový rozbor ; angličtina ; finština ; komparace ; PISA ;

4 6. Politics of Externalization in ReflexiveTimes : [Politika externalizace v časech reflexe: přezkoumání diskurzu k japonské vzdělávací reformě ve světle finského úspěchu v rámci PISA] / Reinventing Japanese Education Reform Discourses through Finnish PISA Success / Keita Takayama -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Comparative Education Review [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 54, č. 1 (2010), s Zatímco Finsko se stalo začátkem 21. století díky výsledkům testování PISA vzorem vysoce kvalitního vzdělávacího systému, Japonsko se ve stejné době potýkalo s krizí vzdělávání. Příspěvek zkoumá, zda, do jaké míry a v čem ovlivnil finský příklad diskusi k reformě japonského vzdělávání. hodnocení vzdělávacího systému ; kvalita vzdělání ; systém výchovy a vzdělávání ; školství ; kvalita ; komparace ; krize výchovy a vzdělání ; školská reforma ; Finsko ; Japonsko 7. The myths about e-learning in higher education / [Mýty o e-learningu ve vysokoškolském vzdělávání] / James Kariuki Njenga, Louis Cyril Henry Fourie -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: British Journal of Educational Technology [Tištěný text] -- ISSN , - - Roč. 41, č. 2 (2010), s. [199]-212. Charakteristika technopozitivistů jako zanícených propagátorů e-learningu ve vysokoškolském vzdělávání. Vysokoškolští pedagogové jsou jimi tlačeni k zavádění e-learningu, aniž by jim byl poskytnut čas a prostor ověřit si úskalí a přednosti e- learningu ve výuce a učení. Deset mýtů o e-learningu, které propagují technopozitivisté. e-learning ; vysoká škola ; vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysokoškolský pedagog ; postoj ; propaganda 8. Systematisch benachteiligt? : [Systematicky znevýhodněni?: výsledky švýcarské studie k systému vzdělávání a účasti na vzdělávání] / Ergebnisse einer Schweizer Studie zu Bildungssystem und -beteiligung / Markus P. Neuenschwander -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9 In: Pädagogische Führung -- ISSN Roč. 20, č. 3 (2009), s

5 Pohlaví a přistěhovalectví ovlivňuje účast žáků na určité úrovni vzdělávání. Jak ukazuje výzkumná studie ze Švýcarska, výběr žáků na druhém stupni základní školy nerovné předpoklady pro vzdělávání ještě zvyšuje. Povolení studia na určité úrovni vzdělávání je regulováno kvótami. Vzdělávací dráha je určena již při přechodu žáka na druhý stupeň ZŠ; vytvářejí se skupiny žáků homogenní podle prospěchu. V hodnotících kritériích pro výběr žáků jsou velké kantonální rozdíly. Čím dříve je proveden výběr pro nižší vzdělávací úroveň, tím silněji působí na žáka sociální prostředí jeho rodiny. Možnosti dalšího studia po ukončení povinné školní docházky. pohlavní rozdíl ; přistěhovalec ; pedagogický výzkum ; stupeň vzdělání ; selekce ; žák ; druhý stupeň ; základní škola ; prospěch ; hodnotící kritérium ; regionální rozdíly ; rodinné prostředí ; působení ; přechod ze základní na střední školu ; výběrové kritérium ; Švýcarsko 9. Eine amerikanische Erfolgsstory? : [Americký příběh úspěchu?: vzdělávací standardy v mezinárodním porovnání] / Bildungsstandards im internationalen Vergleich / Richard Bessoth -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Pädagogische Führung -- ISSN Roč. 20, č. 4 (2009), s Vzdělávací standardy jako nový prvek řízení škol nemusejí nutně znamenat zvyšování vzdělávací výkonnosti škol. Výsledky SRN v mezinárodním hodnocení žáků a studentů TIMSS a PISA zpochybňují smysluplnost samostatných vzdělávacích standardů v jednotlivých spolkových zemích. Porovnání s vývojem nejednotných vzdělávacích standardů v USA v letech Školská legislativa k povinnému hodnocení žáků základních škol v USA. Organizace NAEP (National Assessments of Education Progress; Národní hodnocení pokroku ve vzdělávání) a její činnost při vytváření banky dat o vzdělávání v USA. Nebezpečí byrokratizace při hodnocení výkonnosti škol. vzdělávací standard ; hodnocení žáka ; mezinárodní spolupráce ; komparace ; školská legislativa ; vzdělávání ; databáze ; hodnocení školy ; NAEP ; TIMSS PISA ; SRN ; USA 10. Schultests: Chance oder Belastung? : [Znamenají školní testy šanci nebo zátěž?: jak mohou ředitelé využít srovnávacích prací pro svou školu?] / wie können Schulleiter Vergleichsarbeiten für ihre Schule nutzen? / Edmund Rieger -- němčina In: Pädagogische Führung -- ISSN Roč. 20, č. 4 (2009), s

6 Postoje učitelů v SRN k oficiálnímu hodnocení žáků pomocí standardizovaného testování školních výkonů a kompetencí. Učitelé mají výhrady k přílišné rozsáhlosti testů, jejich časově nevyhovujícímu zařazení do výuky, dlouhému trvání (blokuje práci ve škole), často se v pokynech k opravám vyskytují chyby. Testy školního výkonu žáků VERA-3 a VERA-8 umožňují porovnat dosažení vzdělávacích standardů na jedné i více školách a navíc také zjištění potenciálu vývoje každého žáka; vytvářejí tak podklad pro individuální přístup ke každému žáku. Výzkum byl proveden v základních školách okresu Eichstätt (Bavorsko). postoj učitele ; hodnocení žáka ; výkonový test ; vzdělávací standard ; schopnost učení ; individuální přístup ; pedagogický výzkum ; základní škola ; standardizovaný test ; Bavorsko ; SRN 11. Perceptions of social support and experience of bullying among pupils with autistic spectrum disorders in mainstream secondary schools / [Vnímání sociální podpory a zkušenost se šikanou u žáků s autismem na druhém stupni škol] / Neil Humphrey, Wendy Symes -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: European Journal of Special Needs Education -- ISSN , -- Roč. 25, č. 1 (february 2010) (2010), s. [77]-91. Studie na vzorku 40 žáků s autismem, 40 žáků s dyslexií a 40 žáků s jinými speciálně-vzdělávacími potřebami, která zkoumala, do jaké míry jsou tito žáci při své inkluzi do běžné školy vystaveni šikaně. Nejčastějšími oběťmi šikany, ale i nejnižšího stupně sociální podpory spolužáků i rodičů jsou autistické děti. V postoji učitelů ke všem třem skupinám nebyly zaznamenány rozdíly, na stejné úrovni byla i jejich sociální podpora všech handicapovaných žáků. postižený ; handicap ; autismus ; autistický jedinec ; žák ; dyslexie ; speciální vzdělávací potřeby ; šikanování ; integrace žáka ; druhý stupeň ; sociální diskriminace ; postoj učitele ; vztahy mezi vrstevníky ; průzkum ; nižší střední škola ; Velká Británie ; inkluze 12. Positioning the Values of Early Career Teachers in Norway, Germany and England / [Vytváření hodnot u začínajících učitelů v Norsku, Německu a Anglii] / Gerry Czerniawski -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 55 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 44, č. 3 (september 2009) (2009), s. [421]

7 S rozvojem globalizace ubývá lidské interakce mezi učitelem a žákem (studentem). Začíná se mluvit o postmodernistickém reformovaném učiteli, který se primárně zaměřuje na ukazatele výkonu, soutěživosti a zodpovědnosti. Výzkumná studie z roku 2007 ozřejmuje stanoviska 32 začínajících učitelů k sociálním a vzdělávacím hodnotám jejich profese, pracovním podmínkám, řízení třídy a spolupráce s rodiči. Formování profesní identity v začátcích praxe. Výzkumná data byla sbírána (metodou analýzy rozhovorů s učiteli) v Norsku, SRN a Velké Británii. komunikace ; vztah učitel-žák ; vztah učitel-student ; pedagogický výzkum ; postoj učitele ; začínající učitel ; hodnota ; pracovní podmínky učitelů ; rodičovská účast ; role učitele ; Norsko ; SRN ; Velká Británie ; práce učitele 13. Networking School Teachers to Promote Better Practice in the Teaching of Science across Europe / [Vytváření sítí napříč Evropou pro podporu lepší praxe učitelů ve škole při výuce přírodovědných předmětů] / Suzanne Gatt, Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 44, č. 4 (december 2009) (2009), s. [493]-506. Informační sítě v oblasti školství a vzdělávání jsou jednou z možností pro učitele základních a středních škol, jak se dále profesně vzdělávat při zaměstnání a vyměňovat si zkušenosti s kolegy. Sítě umožňují výměnu výukových programů mezi školami a podporu inovací ze strany výzkumných pracovišť. Charakteristika evropského vzdělávacího programu SOKRATES a jeho částí Comenius; jejich význam pro inovaci školních vzdělávacích programů. Konkrétní formy komunikace a spolupráce v rámci těchto programů: sdružení, tematické semináře, výroční mezinárodní konference pro učitele, zveřejňování zkušeností učitelů v elektronických publikacích ke stažení, distanční kurzy, společné výzkumné experimenty se zapojením žáků a studentů. informační síť ; základní školství ; střední školství ; učitel ; další vzdělávání učitelů ; pedagogická zkušenost ; studium při zaměstnání ; vzdělávací program ; vztahy mezi školami ; mezinárodní spolupráce ; síť škol ; SOCRATES COMENIUS ; Evropa 14. Revisiting School Knowledge : [Nové zkoumání školní znalosti: několik sociologických perspektiv v novém školním kurikulu] / some sociological perspectives on new school curricula / Geoff Whitty -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 64 7

8 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 45, č. 1 (march 2010) (2010), s. [28]-45. Britská studie se zaměřuje na otázku nízkých školních výkonů žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a původem z etnických menšin. Tradice sociologie vzdělávání v britské pedagogice (od 50. let 20. stol. do současnosti). Možnosti tvorby alternativního nebo redukovaného kurikula pro znevýhodněné žáky na druhém stupni základní školy. Reforma národního kurikula (od září 2008) dává učitelům větší prostor pro projektovou výuku a individuální podporu žáků. Projekt Opening Minds umožňující školám výměnu kurikulárních modulů a pedagogických zkušeností využívá v současné době 200 britských škol. Polemika s názory Basila Bernsteina, sociologa vzdělávání, na pojetí spolupráce rodiny a školy. prospěch ; sociálně znevýhodněný ; etnický původ ; pedagogická sociologie ; kurikulum ; základní škola ; druhý stupeň ; projektová metoda ; vztahy mezi školami ; historické hledisko ; individuální přístup ; Bernstein, Basil ; Bernstein, Basil ; Velká Británie ; redukce učiva 15. Setting Things Right? : [Uspořádat věci správně?: reforma švédského sekundárního školství v perspektivě 40 let] / Swedish Upper Secondary School Reform in a 40 - Year Perspective / Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ulf Lundström, Linda Rönnberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 45, č. 1 (march 2010) (2010), s. [46]-59. Kvalita vyššího sekundárního vzdělávání ve Švédsku poskytovala mladým lidem málo příležitostí k získání práce. Reformy z počátku 90. let 20. století znamenaly větší flexibilitu v přizpůsobení profesního vzdělávání potřebám trhu; do kurikula bylo zavedeno 16 nových profesních programů. Hodnocení reforem z hlediska potřeby dalšího vzdělávání učitelů, přípravy studentů pro celoživotní profesní vzdělávání a možnosti jejich přechodu na vysoké školy. Vývoj středoškolského profesního vzdělávání ve Švédsku od roku 1940 do současnosti a školská politika v této oblasti. kvalita vzdělání ; střední škola ; uplatnění ; absolvent ; trh práce ; školská reforma ; hodnocení vzdělávacího systému ; profesní příprava ; kurikulum ; vzdělávací program ; dějiny školství ; školská politika ; vztah škola-výroba ; Švédsko Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 7/2011 1. Eine Erziehung für JEDEN in einer Klasse für ALLE : [Výchova pro každého ve třídě pro všechny :: příspěvek z Řecka] / ein Beitrag aus Griechenland / Spiridon-

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 11/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 11/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 11/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny

Inkluzivní vzdělávání v Rakousku. Na cestě vstříc škole pro všechny Inkluzivní vzdělávání v Rakousku Na cestě vstříc škole pro všechny Lucie Bauer ŠKOLA PRO VŠECHNY Praha, 16.11. 2011 Co znamená inkluzivní vzdělávání v různých zemích? Zásadní otázka máme všichni na mysli

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU ŽÁDOST O ZAVEDENÍ NOVÉHO KURZU Poznámka: Tato žádost nemusí znamenat nový samostatný kurz. Spíše je součástí osnov (pět modulů), které se mohou stát součástí specializace. Moduly/osnovy na jedné straně

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU)

Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně. Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) Informační gramotnost a celoživotní učení 23. 11. 2011 Moravská zemská knihovna v Brně Marcela Petrová Kafková (FSS MU) Jiří Zounek (FF MU) 1. Kořeny implementace ICT do škol 2. ICT v základních školách

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU Marie Vítková Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443)

Více

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Legislativa v oblasti specifických poruch učení Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Euroface Consulting 2013 Obsah Dyslexie & Rozdíly v Evropě Úvod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Základní údaje o projektu

Základní údaje o projektu OPRLZ 3.1 1. výzva Základní údaje o projektu Název projektu Změna koncepce školy vytvoření moderního vzdělávacího systému a komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 3/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 3/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 3/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Kritéria kvalitní školy: jejich východiska a uvádění v život. Aneb jak dál? David Greger, ÚVRV Pedagogická fakulta UK

Kritéria kvalitní školy: jejich východiska a uvádění v život. Aneb jak dál? David Greger, ÚVRV Pedagogická fakulta UK Kritéria kvalitní školy: jejich východiska a uvádění v život. Aneb jak dál? David Greger, ÚVRV Pedagogická fakulta UK david.greger@pedf.cuni.cz Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby

Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby CO UŽ VÍME O ČTENÁŘSTVÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM NĚMEC, Zbyněk Nová škola, o. p. s. Žáci z chudých rodin, často ohrožení různými sociálně patologickými jevy, žáci z rozvedených rodin nebo v péči

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2011 1. What's the use of webnotes? : [Jak se užívají poznámky na webu? :: postoj studentů a vyučujícího personálu] / Student and staff perceptions / Sally Sambrook,

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Projekt OPVK Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Na grantový projekt byla poskytnuta dotace v rámci následujícího programu a

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více