INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010"

Transkript

1 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 4/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (whttp://www.npkk.cz/) nebo em na adrese 1. Effects of Teachers on Minority and Disadvantaged Students Achievement in the Early Grades / [Vliv učitelů na prvním stupni na výkon sociálně znevýhodněných žáků a žáků pocházejících z národnostních menšin] / Spyros Konstantopoulos -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 34 In: Elementary School Journal [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 110, č. 1 (2009/2010), s. [92]-113. Pedagogický longitudinální výzkum USA (stát Tennessee) nazvaný projekt STAR, který se v letech uskutečnil mezi dětmi v mateřských školách a žáky ročníků základních škol (celkový počet škol 79, celkový počet žáků ) zjišťoval vliv učitelů na školní výkon žáků. U žáků přihlížel autor k hledisku příslušnosti k národnostní menšině, hledisku nízkého sociálně ekonomického statusu a k pohlaví žáka. Ve výzkumu byly užity víceúrovňové modely interakce mezi žákem a učitelem, prospěch žáků (ve čtení a matematice) byl hodnocen pomocí výkonových testů. pedagogický výzkum ; longitudinální výzkum ; mateřská škola ; základní škola ; první stupeň ; role učitele ; učitel ; působení ; prospěch ; předškolní dítě ; žák ; pohlavní rozdíl ; národnostní menšina ; sociálně znevýhodněný ; USA ; ročník 1-3 ;

2 2. The Synergy of Class Size Reduction and Classroom Quality / [Příznivé důsledky kvality učebny a snížení počtu žáků ve třídě] / Elizabeth Graue, Erica Rauscher, Melissa Sherfinski -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 44 In: Elementary School Journal [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 110, č. 2 (2009/2010), s. [178]-201. Snížení počtu žáků ve třídě poskytuje učitelům větší prostor pro intenzivnější a efektivnější vzdělávací práci a výchovné působení. Výzkumná longitudinální studie USA (stát Wisconsin) se zaměřuje na možnosti vytváření situací příznivých pro aktivní učení v podnětném učebním prostředí na prvním stupni základních škol. Analýza práce učitele se sníženým počtem žáků ve třídě ukazuje zvýšení kvality zpětné vazby, emoční podpory žáků, stoupající zájem žáků o výuku a kulturní vyjadřování. počet žáků na učitele ; působení ; efektivnost vzdělávání ; pedagogický výzkum ; longitudinální výzkum ; učební prostředí ; klima třídy ; první stupeň ; základní škola ; zpětná vazba ; USA ; práce učitele 3. Perceived Socio-Economic Status and Social Inclusion in School : [Vnímaný socioekonomický status a sociální inkluze ve škole: interakce znevýhodněných] / Interactions of Disadvantages / Jarmund Veland, Unni Vere Midthassel, Thormod Idsoe -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 77 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 53, č. 6 (2009), s. [515]-531. Norský výzkum zjišťující míru inkluze sociálně znevýhodněných dětí na základní škole (ročník , věk žáků let). Výzkumný vzorek žáků (celkový počet 7 372) byl rozdělen na dvě skupiny: 1) žáky s uspokojivým rodinným zázemím, 2) žáky sociálně znevýhodněné (z dětských domovů, děti alkoholiků a drogově závislých, děti pocházející z etnických skupin). Indikátory sociální indikace byly pozitivní interakce s učiteli a spolužáky a absence šikany. Význam sociálního zázemí pro motivaci k učení. pedagogický výzkum ; sociální integrace ; sociálně znevýhodněný ; základní škola ; rodinné prostředí ; působení ; vztah učitel-žák ; vztahy mezi vrstevníky ; sociální prostředí ; motivace učení ; Norsko ; ročník

3 4. Students with Special Educational Needs - Social Inclusion or Marginalisation? : [Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami - sociální inkluze nebo marginalizace?: faktory rizika a odolnosti v přechodu ze školy do života v rané dospělosti] / Factors of Risk and Resilience in the Transition Between School and Early Adult Life / Rune Kvalsund, Irene Velsvik Bele -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 62 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 54, č. 1 (2010), s. [15]-35. Norská longitudinální výzkumná zpráva o účincích reformy ve středním školství (1994) opírající se o data dvou národních výzkumných projektů z let Podle této reformy mohli být studenti se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláváni ve speciální třídě na střední škole až do věku 22 let. Na výzkumném souboru dat 500 studentů analyzují autoři vytváření sociálních sítí pro tyto studenty, rizikové faktory (užívání drog), osobní odolnost a způsob další životní dráhy. Typologie sociální marginalizace založená na dimenzích velikosti a hustoty sociální sítě. Možnosti využití sociální sítě a vliv psychicky zatěžujícího rodinného prostředí na výběr speciální třídy nebo zařazení do běžné třídy. výzkumná zpráva ; školská reforma ; střední škola ; speciální vzdělávací potřeby ; délka školní docházky ; sociální prostředí ; pomoc ; riziková skupina ; marginální skupina ; působení ; rodinné prostředí ; speciální třída ; integrace žáka ; Norsko ; století 20/21 5. Equivalence of Translations in International Reading Literacy Studies / [Rovnocennost překladů v mezinárodních studiích čtenářské gramotnosti] / Inga Arffman -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 95 In: Scandinavian Journal of Educational Research [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 54, č. 1 (2010), s. [37]-59. V posledních letech stoupá zájem o mezinárodní hodnocení žáků a studentů. V hodnocení čtenářské gramotnosti se objevují problémy související s obtížností textů při překládání do různých jazyků. Finská studie porovnává metodou komparativní jazykové analýzy tři anglické a tři finské texty, jichž bylo užito v textech čtenářské gramotnosti v mezinárodním výzkumu PISA v roce hodnocení žáka ; hodnocení studenta ; mezinárodní spolupráce ; porozumění textu ; překlad ; práce s textem ; pedagogický výzkum ; jazykový rozbor ; angličtina ; finština ; komparace ; PISA ;

4 6. Politics of Externalization in ReflexiveTimes : [Politika externalizace v časech reflexe: přezkoumání diskurzu k japonské vzdělávací reformě ve světle finského úspěchu v rámci PISA] / Reinventing Japanese Education Reform Discourses through Finnish PISA Success / Keita Takayama -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Comparative Education Review [Tištěný text] -- ISSN , -- Roč. 54, č. 1 (2010), s Zatímco Finsko se stalo začátkem 21. století díky výsledkům testování PISA vzorem vysoce kvalitního vzdělávacího systému, Japonsko se ve stejné době potýkalo s krizí vzdělávání. Příspěvek zkoumá, zda, do jaké míry a v čem ovlivnil finský příklad diskusi k reformě japonského vzdělávání. hodnocení vzdělávacího systému ; kvalita vzdělání ; systém výchovy a vzdělávání ; školství ; kvalita ; komparace ; krize výchovy a vzdělání ; školská reforma ; Finsko ; Japonsko 7. The myths about e-learning in higher education / [Mýty o e-learningu ve vysokoškolském vzdělávání] / James Kariuki Njenga, Louis Cyril Henry Fourie -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: British Journal of Educational Technology [Tištěný text] -- ISSN , - - Roč. 41, č. 2 (2010), s. [199]-212. Charakteristika technopozitivistů jako zanícených propagátorů e-learningu ve vysokoškolském vzdělávání. Vysokoškolští pedagogové jsou jimi tlačeni k zavádění e-learningu, aniž by jim byl poskytnut čas a prostor ověřit si úskalí a přednosti e- learningu ve výuce a učení. Deset mýtů o e-learningu, které propagují technopozitivisté. e-learning ; vysoká škola ; vysoké školství ; vysokoškolské studium ; vysokoškolský pedagog ; postoj ; propaganda 8. Systematisch benachteiligt? : [Systematicky znevýhodněni?: výsledky švýcarské studie k systému vzdělávání a účasti na vzdělávání] / Ergebnisse einer Schweizer Studie zu Bildungssystem und -beteiligung / Markus P. Neuenschwander -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 9 In: Pädagogische Führung -- ISSN Roč. 20, č. 3 (2009), s

5 Pohlaví a přistěhovalectví ovlivňuje účast žáků na určité úrovni vzdělávání. Jak ukazuje výzkumná studie ze Švýcarska, výběr žáků na druhém stupni základní školy nerovné předpoklady pro vzdělávání ještě zvyšuje. Povolení studia na určité úrovni vzdělávání je regulováno kvótami. Vzdělávací dráha je určena již při přechodu žáka na druhý stupeň ZŠ; vytvářejí se skupiny žáků homogenní podle prospěchu. V hodnotících kritériích pro výběr žáků jsou velké kantonální rozdíly. Čím dříve je proveden výběr pro nižší vzdělávací úroveň, tím silněji působí na žáka sociální prostředí jeho rodiny. Možnosti dalšího studia po ukončení povinné školní docházky. pohlavní rozdíl ; přistěhovalec ; pedagogický výzkum ; stupeň vzdělání ; selekce ; žák ; druhý stupeň ; základní škola ; prospěch ; hodnotící kritérium ; regionální rozdíly ; rodinné prostředí ; působení ; přechod ze základní na střední školu ; výběrové kritérium ; Švýcarsko 9. Eine amerikanische Erfolgsstory? : [Americký příběh úspěchu?: vzdělávací standardy v mezinárodním porovnání] / Bildungsstandards im internationalen Vergleich / Richard Bessoth -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 10 In: Pädagogische Führung -- ISSN Roč. 20, č. 4 (2009), s Vzdělávací standardy jako nový prvek řízení škol nemusejí nutně znamenat zvyšování vzdělávací výkonnosti škol. Výsledky SRN v mezinárodním hodnocení žáků a studentů TIMSS a PISA zpochybňují smysluplnost samostatných vzdělávacích standardů v jednotlivých spolkových zemích. Porovnání s vývojem nejednotných vzdělávacích standardů v USA v letech Školská legislativa k povinnému hodnocení žáků základních škol v USA. Organizace NAEP (National Assessments of Education Progress; Národní hodnocení pokroku ve vzdělávání) a její činnost při vytváření banky dat o vzdělávání v USA. Nebezpečí byrokratizace při hodnocení výkonnosti škol. vzdělávací standard ; hodnocení žáka ; mezinárodní spolupráce ; komparace ; školská legislativa ; vzdělávání ; databáze ; hodnocení školy ; NAEP ; TIMSS PISA ; SRN ; USA 10. Schultests: Chance oder Belastung? : [Znamenají školní testy šanci nebo zátěž?: jak mohou ředitelé využít srovnávacích prací pro svou školu?] / wie können Schulleiter Vergleichsarbeiten für ihre Schule nutzen? / Edmund Rieger -- němčina In: Pädagogische Führung -- ISSN Roč. 20, č. 4 (2009), s

6 Postoje učitelů v SRN k oficiálnímu hodnocení žáků pomocí standardizovaného testování školních výkonů a kompetencí. Učitelé mají výhrady k přílišné rozsáhlosti testů, jejich časově nevyhovujícímu zařazení do výuky, dlouhému trvání (blokuje práci ve škole), často se v pokynech k opravám vyskytují chyby. Testy školního výkonu žáků VERA-3 a VERA-8 umožňují porovnat dosažení vzdělávacích standardů na jedné i více školách a navíc také zjištění potenciálu vývoje každého žáka; vytvářejí tak podklad pro individuální přístup ke každému žáku. Výzkum byl proveden v základních školách okresu Eichstätt (Bavorsko). postoj učitele ; hodnocení žáka ; výkonový test ; vzdělávací standard ; schopnost učení ; individuální přístup ; pedagogický výzkum ; základní škola ; standardizovaný test ; Bavorsko ; SRN 11. Perceptions of social support and experience of bullying among pupils with autistic spectrum disorders in mainstream secondary schools / [Vnímání sociální podpory a zkušenost se šikanou u žáků s autismem na druhém stupni škol] / Neil Humphrey, Wendy Symes -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: European Journal of Special Needs Education -- ISSN , -- Roč. 25, č. 1 (february 2010) (2010), s. [77]-91. Studie na vzorku 40 žáků s autismem, 40 žáků s dyslexií a 40 žáků s jinými speciálně-vzdělávacími potřebami, která zkoumala, do jaké míry jsou tito žáci při své inkluzi do běžné školy vystaveni šikaně. Nejčastějšími oběťmi šikany, ale i nejnižšího stupně sociální podpory spolužáků i rodičů jsou autistické děti. V postoji učitelů ke všem třem skupinám nebyly zaznamenány rozdíly, na stejné úrovni byla i jejich sociální podpora všech handicapovaných žáků. postižený ; handicap ; autismus ; autistický jedinec ; žák ; dyslexie ; speciální vzdělávací potřeby ; šikanování ; integrace žáka ; druhý stupeň ; sociální diskriminace ; postoj učitele ; vztahy mezi vrstevníky ; průzkum ; nižší střední škola ; Velká Británie ; inkluze 12. Positioning the Values of Early Career Teachers in Norway, Germany and England / [Vytváření hodnot u začínajících učitelů v Norsku, Německu a Anglii] / Gerry Czerniawski -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 55 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 44, č. 3 (september 2009) (2009), s. [421]

7 S rozvojem globalizace ubývá lidské interakce mezi učitelem a žákem (studentem). Začíná se mluvit o postmodernistickém reformovaném učiteli, který se primárně zaměřuje na ukazatele výkonu, soutěživosti a zodpovědnosti. Výzkumná studie z roku 2007 ozřejmuje stanoviska 32 začínajících učitelů k sociálním a vzdělávacím hodnotám jejich profese, pracovním podmínkám, řízení třídy a spolupráce s rodiči. Formování profesní identity v začátcích praxe. Výzkumná data byla sbírána (metodou analýzy rozhovorů s učiteli) v Norsku, SRN a Velké Británii. komunikace ; vztah učitel-žák ; vztah učitel-student ; pedagogický výzkum ; postoj učitele ; začínající učitel ; hodnota ; pracovní podmínky učitelů ; rodičovská účast ; role učitele ; Norsko ; SRN ; Velká Británie ; práce učitele 13. Networking School Teachers to Promote Better Practice in the Teaching of Science across Europe / [Vytváření sítí napříč Evropou pro podporu lepší praxe učitelů ve škole při výuce přírodovědných předmětů] / Suzanne Gatt, Manuel Filipe Pereira Cunha Martins Costa -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 44, č. 4 (december 2009) (2009), s. [493]-506. Informační sítě v oblasti školství a vzdělávání jsou jednou z možností pro učitele základních a středních škol, jak se dále profesně vzdělávat při zaměstnání a vyměňovat si zkušenosti s kolegy. Sítě umožňují výměnu výukových programů mezi školami a podporu inovací ze strany výzkumných pracovišť. Charakteristika evropského vzdělávacího programu SOKRATES a jeho částí Comenius; jejich význam pro inovaci školních vzdělávacích programů. Konkrétní formy komunikace a spolupráce v rámci těchto programů: sdružení, tematické semináře, výroční mezinárodní konference pro učitele, zveřejňování zkušeností učitelů v elektronických publikacích ke stažení, distanční kurzy, společné výzkumné experimenty se zapojením žáků a studentů. informační síť ; základní školství ; střední školství ; učitel ; další vzdělávání učitelů ; pedagogická zkušenost ; studium při zaměstnání ; vzdělávací program ; vztahy mezi školami ; mezinárodní spolupráce ; síť škol ; SOCRATES COMENIUS ; Evropa 14. Revisiting School Knowledge : [Nové zkoumání školní znalosti: několik sociologických perspektiv v novém školním kurikulu] / some sociological perspectives on new school curricula / Geoff Whitty -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 64 7

8 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 45, č. 1 (march 2010) (2010), s. [28]-45. Britská studie se zaměřuje na otázku nízkých školních výkonů žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a původem z etnických menšin. Tradice sociologie vzdělávání v britské pedagogice (od 50. let 20. stol. do současnosti). Možnosti tvorby alternativního nebo redukovaného kurikula pro znevýhodněné žáky na druhém stupni základní školy. Reforma národního kurikula (od září 2008) dává učitelům větší prostor pro projektovou výuku a individuální podporu žáků. Projekt Opening Minds umožňující školám výměnu kurikulárních modulů a pedagogických zkušeností využívá v současné době 200 britských škol. Polemika s názory Basila Bernsteina, sociologa vzdělávání, na pojetí spolupráce rodiny a školy. prospěch ; sociálně znevýhodněný ; etnický původ ; pedagogická sociologie ; kurikulum ; základní škola ; druhý stupeň ; projektová metoda ; vztahy mezi školami ; historické hledisko ; individuální přístup ; Bernstein, Basil ; Bernstein, Basil ; Velká Británie ; redukce učiva 15. Setting Things Right? : [Uspořádat věci správně?: reforma švédského sekundárního školství v perspektivě 40 let] / Swedish Upper Secondary School Reform in a 40 - Year Perspective / Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ulf Lundström, Linda Rönnberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: European Journal of Education [Tištěný text] -- ISSN Roč. 45, č. 1 (march 2010) (2010), s. [46]-59. Kvalita vyššího sekundárního vzdělávání ve Švédsku poskytovala mladým lidem málo příležitostí k získání práce. Reformy z počátku 90. let 20. století znamenaly větší flexibilitu v přizpůsobení profesního vzdělávání potřebám trhu; do kurikula bylo zavedeno 16 nových profesních programů. Hodnocení reforem z hlediska potřeby dalšího vzdělávání učitelů, přípravy studentů pro celoživotní profesní vzdělávání a možnosti jejich přechodu na vysoké školy. Vývoj středoškolského profesního vzdělávání ve Švédsku od roku 1940 do současnosti a školská politika v této oblasti. kvalita vzdělání ; střední škola ; uplatnění ; absolvent ; trh práce ; školská reforma ; hodnocení vzdělávacího systému ; profesní příprava ; kurikulum ; vzdělávací program ; dějiny školství ; školská politika ; vztah škola-výroba ; Švédsko Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2010 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti

Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti Sociolingvistický faktor v explanaci čtenářské gramotnosti Jan Průcha Katedra andragogiky, Filozofická fakulta UK, Praha Anotace: Text obsahuje stručný přehled výsledků ze zkoumání čtenářské gramotnosti

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA Kamil Janiš ml., Karel Rýdl Úvod Níže uvedená stať se zabývá tématem (auto)evaluace ve školství v Norském království

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ŠVÉDSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ŠVÉDSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ŠVÉDSKA Daniela Vrabcová, Karel Rýdl Úvod Oblast (auto)evaluace ve švédském vzdělávacím systému zaujímá zcela zásadní

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání v 2012_06_04 1. Úvod Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání, v dalším textu zkráceně označována

Více

zpravodaj 3 Střednědobé priority Cedefopu (2012 2014) Modernizace odborného vzdělávání, profesní dráhy a přechody, analýzy potřeb kvalifikací.

zpravodaj 3 Střednědobé priority Cedefopu (2012 2014) Modernizace odborného vzdělávání, profesní dráhy a přechody, analýzy potřeb kvalifikací. zpravodaj 9 2011 XXII. ročník 2 Editorial Z historie Varšavy, hlavního města země předsedající EU; soutěž a konkurence ve francouzštině; vědomosti a znalosti v češtině; Hardwaros a Softwaros v maďarštině;

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 Sekundární analýzy výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 Praha, září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol a tříd na 1. stupni ZŠ a sociální podmíněnost dosažených výsledků

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě EURYDICE Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě Evropská komise EURYDICE Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě Eurydice Informační síť o vzdělávání

Více

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více