Obsah. Mozaika Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 2

3 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str Charakteristika organizace str Údaje o vedení organizace str Systém managementu v DS str Globální strategie str Přehled o činnosti organizace str Organizační struktura str Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků DS str Statistické výstupy str Přehled plnění koncepce rozvoje v roce 2013 str Přehled přijatých cílů na rok 2014 str Přehled o zaměstnancích str Struktura zaměstnanců str Doplňující údaje k personalistice str Vzdělávání zaměstnanců str Základní údaje o hospodaření str Rozbor nákladů str Rozbor výnosů str Investiční náklady a investiční fond str Porovnání ekonomických ukazatelů poskytovaných služeb str Plnění rozpočtu str Rozvaha k str Výsledovka k str Další údaje str Údaje o kontrolách a auditech str Projekt "Vzděláváním ke kvalitě" str Spolupráce s okolními obcemi, přijaté dary str. 55 Závěr Mozaika 2013 Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem 3

4 4

5 Motto: Člověku člověkem. 5

6 6

7 Úvodní slovo Naše motto Člověku člověkem, zvolené a zveřejněné v roce 2013 prostřednictvím webových stránek, je stručnou deklarací principů a stěžejních hodnot, které tvoří základní a zásadní rámec pro poskytování sociálních služeb a veškerou činnost zaměstnanců DS. Principy a hodnoty, ke kterým se hlásíme, jsou zdánlivě samozřejmé a v podstatě i velmi prosté: obyčejná lidská slušnost, vstřícnost, poctivost, pravdivost, čestné jednání, respekt a úcta k člověku - ke klientům i k sobě navzájem. Avšak o co je motto prostší a jednodušší, o to náročnější je jeho každodenní naplňování a ztělesňování ve službě člověku, zvláště člověku starému a nemocnému. Toto motto je vyjádřením firemní filosofie, hodnot a kultury, a to nejen směrem k veřejnosti a potenciálním i současným klientům, ale též směrem k zaměstnancům, neboť na jejich lidskosti, člověčenství, osobních hodnotách a kvalitách je postavena trvalá kvalita poskytované služby, kvalita celého domova. Skutečnost, že jsme domovem vyhledávaným, s dobrou pověstí, je dokladem nejen toho, že zaměstnanci jsou si firemních hodnot vědomi a jsou k nim přirozenou cestou vedeni, ale především toho, že jsou jimi tyto hodnoty uváděny denně v život. O tom, jaká byla naše cesta při plnění našeho poslání a s tím souvisejících závazků, cesta za trvalým a udržitelným rozvojem, cesta za dosažením stanovených cílů, se chceme podělit prostřednictvím této výroční zprávy. Jestli na tomto místě mohu vyjádřit i své přání, pak všem našim zaměstnancům i klientům přeji, aby náročnou výzvu Člověku člověkem měli stále na paměti a skutečně ji žili. V Tovačově dne Lenka Olivová 7

8 1 Základní údaje název: Domov pro seniory Tovačov sídlo: Nádražní 94, Tovačov IČ: právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc datum vzniku: zápis v OR: oddíl Pr, vložka 771 Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: číslo účtu /0100 u KB Přerov předmět činnosti: poskytování sociální služby domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení I. a II., kapacita 104 místa poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení VITAL, kapacita 46 míst registrace služby: služba DS pod č. j. KUOK/63529/2007 ze dne , poslední změna pod č. j. KUOK 93747/2012 identifikátor: služba DZR pod č. j. KUOK 54148/2011 ze dne , poslední změna pod č. j. KUOK 93747/2012 identifikátor: kontakty: datová schránka: 7fwki Charakteristika organizace Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje sociální služby domov pro seniory ( 49 zákona o sociálních službách) a domov se zvláštním režimem ( 50 ZSS). Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Sídlem příspěvkové organizace je město Tovačov v okrese Přerov, Olomoucký kraj. Působnost organizace je na úrovni kraje, jsou přijímáni i žadatelé z jiných krajů. 8

9 1.2 Údaje o vedení organizace V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení: a) ředitelka statutární orgán (4. stupeň řízení) b) vedoucí úseku sociální práce a aktivizace (2. stupeň řízení) c) vedoucí jednotlivých úseků (1. stupeň řízení) d) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle 124, odst. 4 ZP) Statutární zástupce ředitelka Mgr. Lenka Olivová vzdělání: zdravotnický management a ošetřovatelská péče (Bc.) personální management a organizační rozvoj (Mgr.) Vedoucí zaměstnanci: Jiří Veselý vedoucí ekonomicko-provozního úseku, zástupce ředitelky vzdělání: střední s maturitní zkouškou, pomaturitní nástavbové studium obor výpočetní technika a zpracování informací Štěpánka Gaďourková Alena Zavadilová vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku, vrchní sestra vzdělání: střední s maturitní zkouškou, všeobecná sestra aktuální studium: bakalářské studium, obor ošetřovatelství vedoucí stravovacího úseku vzdělání: střední s maturitní zkouškou Bc. Petra Rozehnalová vedoucí úseku sociální práce a aktivizace vzdělání: sociální práce (DiS.) sociální práce sociologie (Bc.) Jarmila Jurdová vedoucí I. oddělení vzdělání: obor sociálně-právní činnost, střední s maturitní zkouškou (pomaturitní kvalifikační studium) aktuální studium: bakalářské studium, obor sociální práce Mgr. Kristýna Holomčíková vedoucí II. oddělení a odd. VITAL vzdělání: sociální pedagogika a volný čas (Bc.) sociální pedagogika (Mgr.) Zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle 124, odst. 4 ZP): Ing. Lenka Vránová vedoucí provozní skupiny, účetní vzdělání: manažersko-ekonomický obor (Ing.) 9

10 1.3 Systém managementu v DS Současný systém managementu organizace zahrnuje: Strategický management tvorba strategie, vize, koncepce rozvoje strategické plánování strategické řízení organizace (řízení výkonnosti organizace, motivační strategie, prosperita, konkurenceschopnost aj.) management změn (plánování a řízení změn) risk management (řízení rizik) krizové řízení (v případě krizových a havarijních situací) Management zdrojů finanční management management lidských zdrojů (plánování a rozmísťování pracovníků, vzdělávání, profesní + osobnostní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků aj.) infrastruktura organizace (podmínky a prostředí, vybavení, informační a komunikační technologie aj.) materiální a technické zdroje Management BOZP vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci poskytování osobních ochranných pracovních prostředků požární ochrana a bezpečnost (včetně periodických školení) pro stravovací provoz HACCP (včetně školení hygienického minima) pravidelné tematické či celkové prověrky PO, BOZP pravidelné školení zásad první pomoci pro všechny zaměstnance závodní preventivní péče pravidelné školení pro řidiče služebních vozů (referentské zkoušky) Management kvality standardy kvality sociálních služeb (kvalita poskytovaných služeb, inspekce kvality, audit kvality sociálních služeb, řešení stížností, zjišťování spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků aj.) standardy kvality ošetřovatelské péče soulad zajišťovaných činností s platnou legislativou, zřizovací listinou a Zásadami řízení příspěvkové organizace systém managementu kvality dle normy ISO

11 1.4 Globální strategie DS Cílem DS je být moderním a vyhledávaným pobytovým zařízením pro seniory v Olomouckém kraji. Chceme dosáhnout toho, že naši klienti budou žít v příjemném, domácím prostředí a bude jim poskytována individualizovaná, vysoce kvalitní sociální služba, která pružně reaguje na jejich aktuální potřeby. Proto je důraz kladen především na výběr a udržení kvalitního personálu, etické a mravní hodnoty zaměstnanců a jejich další rozvoj. Při výběru svých zaměstnanců tedy zohledňujeme kromě potřebné kvalifikace i přirozené předpoklady pro práci se seniory, schopnost týmové spolupráce a ochotu neustále rozvíjet svůj lidský potenciál. Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební kameny společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří tradice a dobré jméno domova spolu s firemní kulturou a umem lidí, podílejících se na poskytování sociální služby. Jednotlivými pilíři a strategickými cíli pro dosažení naší vize jsou činnosti v oblasti naplňování poslání domova, rozvoj partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejností a dalšími subjekty, profesní a personální rozvoj, modernizace technického zázemí pro uživatele služby i pracovníky a monitorování a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Obr. Vize, cíle, principy mise Poskytovat vysoce kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti. veřejný závazek a strategické cíle poslání a cíle služby partnerství a spolupráce profesní a personální rozvoj modernizace technického zázemí zvyšování kvality služby principy poskytování služby úcta k člověku, zachování jeho důstojnosti, práv a svobod * respekt k soukromí a potřebám uživatelů * individualizace služby * podpora samostatnosti, nezávislosti a integrace * respekt vlastní volby uživatele služby * vzájemná tolerance a důvěra * princip otevřeného domova * profesionalita pracovníků vycházející z profesních etických kodexů na čem stavíme tradice a dobré jméno, kultura a um lidí Jen kvalitní zaměstnanci jsou schopni poskytovat kvalitní služby. 11

12 2 Přehled o činnosti organizace Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit seniorům vysokou úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči a vytvářet v domově podmínky přirozeného domácího prostředí. Součástí poskytované služby je lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařskou péči zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. Z odborníků dochází do našeho zařízení psychiatr, stomatolog a dermatolog. Další odborná péče je zajišťována dovozem seniorů do specializovaných ambulancí. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují klientům všeobecné sestry bez odborného dohledu. Základní metodou poskytování ošetřovatelské péče je ošetřovatelský proces, který je nástrojem individuální péče a slouží k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb klientů. Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích, pořádaných v zařízení i mimo něj, tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Dále se účastní pravidelných supervizních setkání, která mimo jiné přispívají i k lepší pohodě na pracovištích a jinému pohledu na problémy uživatelů služby. Rozsah a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem organizace, realizace pak závisí na dostupných finančních prostředcích, případně probíhá formou vlastního projektu, podpořeného z ESF. 12

13 2.1 Organizační struktura Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu, platné legislativy, finančních zdrojů a možností DS. Domov se v I. pololetí 2013 členil dle charakteru činností na 4 úseky: úsek sociální práce a aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní, ekonomicko-provozní a stravovací. 1. Ekonomicko-provozní úsek: zabezpečuje vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů. Plní úkoly spojené s přípravou a plněním rozpočtu, vyhodnocením hospodaření a přijímáním potřebných opatření. Provozní skupina zajišťuje provoz údržby, prádelny, kotelny, vrátnice a zahrady, běžnou údržbu a opravy všech budov, strojů a zařízení domova. Zodpovídá za evidenci materiálů, hmotného majetku ve skladě, péči o pozemky, výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích DS. 2. Ošetřovatelsko-zdravotní úsek: zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídá za poskytování bezpečné a odborné služby, dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a dodržování zásad racionální výživy. Úzce spolupracuje s ošetřujícími lékaři a lékaři specialisty. 3. Úsek sociální práce a aktivizace: zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality v sociálních službách. Zabezpečuje kvalitní poskytování sociální péče prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a poskytuje odborné a bezpečné sociální služby prostřednictvím sociálních a aktivizačních pracovníků. Vedoucí úseku a vedoucí oddělení metodicky řídí klíčové pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým uživatelům. 4. Stravovací úsek: zajišťuje přípravu a výdej stravy a vedení účetní a skladové agendy související s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a výdeje stravy. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel vydávaných prostřednictvím tabletového systému. 13

14 Organizační schéma k K došlo k významné organizační změně, kdy z finančních důvodů a za účelem zvýšení efektivity práce byl snížen počet personálu v organizaci, byly zrušeny 2 pracovní pozice - zahradník a sociální účetní a byla na přechodnou dobu zrušena samostatnost stravovacíhoo úseku, který byl podřazen pod úsek ošetřovatelsko- změny. Pokud nepovede k očekávaným výsledkům, bude od ledna následujícího roku obnovena samostatnost stravovacího úseku. V II. pololetí roku 2013 se tedy Domov členil pouze na 3 úseky: úsek sociální práce a zdravotní, s tím, že v závěru roku bude vyhodnocena efektivita této organizační aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní a úsek ekonomicko-provozní. 14

15 Organizační schéma k Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků a) Úsek sociální práce a aktivizace Úsek sociální práce a aktivizace zajišťuje především poskytování sociální péče, realizaci sociální práce a poskytování základního poradenství klientům i žadatelům o službu. Hlavní používanou metodou je přístup orientovaný na klienta a individuální plánování služby. Plánování průběhu služby probíhá ve spolupráci s jednotlivými uživateli tak, aby byla zajištěna individualizace služby a aby uživatelé měli aktivní účast na jejím průběhu. Průběh služby je plánován společně s uživatelem a vychází především z jeho vnitřních zdrojů a možností. Poskytování sociální služby je řízeno a kontrolováno prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 15

16 Začátkem roku proběhl pravidelný monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním sociální služby, a to formou dotazníkového šetření jak u klientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Výsledky tohoto šetření, spolu s průběžnými referencemi od uživatelů i jejich blízkých, jsou pro nás zpětnou vazbou o kvalitě poskytované služby a pomáhají nám lépe reagovat na požadavky a přání uživatelů služby. Aktivizační pracovnice realizují pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb setkání kolegů z ostatních pobytových zařízení pro seniory, kteří mají na starosti aktivizaci klientů. Tématem jarního setkání bylo Trénování paměti pro seniory s odpoledním workshopem s praktickými ukázkami tréninku. Nosným tématem podzimního setkání byla Harmonizace osobního a pracovního života, na něž navazoval workshop s tématem relaxace a uvolnění s praktickými ukázkami. V souladu s platnou legislativou je zaměstnancům úseku SPA zajišťováno vzdělávání formou odborných přednášek, seminářů a stáží. Přehled o konkrétních vzdělávacích aktivitách a absolvovaných školeních je uveden v kapitole 3.3 Vzdělávání zaměstnanců. Úspěchy Od počátku roku 2013 došlo k rozšíření služby Domov se zvláštním režimem (DZR) z kapacity 22 míst na celkový počet 46 míst ve dvou odděleních VITAL I. a VITAL II. Rozšíření služby DZR probíhalo transformací jednoho z oddělení služby DS. Veškeré přípravy a změny, které se rovněž dotkly rozvržení pracovních pozic zaměstnanců, probíhaly za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb klientům. V souvislosti s rozšířením kapacity této služby byla také vybudována letní zahrádka s posezením pro klienty nově zřízeného oddělení VITAL II. Rovněž ke zkvalitnění služby byla na chodbách oddělení VITAL II. nainstalována vzduchotechnika s klimatizací, protože je oddělení situováno v podkroví bez možnosti přirozeného větrání. Do oken oddělení VITAL II. byly instalovány folie proti slunci, které byly zvoleny pro svou jednoduchost v užití klienty oproti složitějšímu systému obsluhy žaluzií. Na tomto oddělení byla také nově zřízena sesterna pro pracovníky v přímé péči s cílem přiblížit zaměstnance klientům. Na oddělení Domova pro seniory (DS) byly vybudovány 2 jednolůžkové pokoje při zachování stávající kapacity zařízení. Na obou odděleních uvedené služby byly vybaveny jídelny pro klienty novými kuchyňskými linkami, které plně slouží uživatelům pro jejich vlastní kulinářské aktivity. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb a péče o klienty byly nově pořízeny elektrické polohovací postele, teleskopické zástěny na dvoulůžkové pokoje uživatelů pro zajištění soukromí, multifunkční noční stolky s jídelní deskou, řada pokojů a rovněž jídelny na odděleních byly vymalovány pestrými barvami. 16

17 K významným událostem roku 2013 patří uspořádání oslavy 15. let provozu Domova pro seniory Tovačov, který se po celou dobu své novodobé existence řadí k vyhledávaným a kladně hodnoceným domovům v rámci Olomouckého kraje. V druhé polovině roku byly spuštěny nové webové stránky, které odpovídají moderním trendům prezentace organizace a požadavkům laické i odborné veřejnosti na poskytované informace. V rámci budování jednotné firemní identity bylo vydáno nové prezentační DVD pro každou službu samostatně, došlo ke změně loga zařízení (silueta domova v zapadajícím slunci) a bylo zvoleno motto, které shrnuje celou organizační filosofii, etické hodnoty a kulturu do jednoduché a zapamatovatelné formy. Motto: Člověku člověkem. Logo: V průběhu druhého pololetí pracovali klienti a aktivizační pracovnice na sběru a zpracování životních vzpomínek a příběhů klientů, které byly v prosinci zkompletovány, doplněny kresbami sociální pracovnice Katky a odeslány k tisku jako podklad pro vydání vlastní knihy vzpomínek, jež nese název Ptej se svých vzpomínek. Záměry Hlavním záměrem je nadále poskytovat kvalitní službu klientům v rámci obou poskytovaných služeb (domova pro seniory, domova se zvláštním režimem) a neustále hledat možnosti, jak službu přizpůsobovat měnícím se požadavkům, potřebám a přáním klientů. V rámci zkvalitňování služby chceme v průběhu roku 2014 vybudovat velkou bezbariérovou koupelnu na I. oddělení domova pro seniory, vymalovat chodbu oddělení VITAL II. motivy ulice, postupně obnovit staré, mechanicky polohovatelné postele za elektricky ovládaná pečovatelská lůžka a zrenovovat kavárnu seniorů, která slouží pro společenské účely klientů a školení zaměstnanců (výmalba, dekorace, nový koberec, obnova nábytku aj.) a rovněž zkulturnit hlavní jídelnu domova (rovněž nově vymalovat a doplnit vhodnými dekoracemi). Dalším významným záměrem je udržet si kvalitní, motivované, lidsky i odborně zdatné zaměstnance na tomto úseku, protože především tito zaměstnanci poskytují převážnou část péče a služeb našim klientům. 17

18 Zabezpečení praxe a stáží V roce 2013 jsme zabezpečili na úseku SPA souvislé týdenní až třítýdenní praxe pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, dále jednodenní praxe pro studenty VŠ, týdenní až třítýdenní stáže pro účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a také stáže pro zaměstnance jiných organizací poskytujících sociální služby. Přehled je uveden v přiložené tabulce. název akce škola/instituce rozsah počet osob souvislé praxe studentů jednodenní praxe studentů stáže zaměstnanců zařízení soc. služeb stáže a praxe kurz pracovník v sociálních službách Filosofická fakulta, Univerzita Palackého 40 hod 1 Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 80 hod 2 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh 120 hod 1 Vyšší odborná škola sociální Caritas, Olomouc 40 hod 22 Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 8 hod 2 Domov pro seniory Radkova Lhota 8 hod 21 Domov seniorů POHODA Chválkovice 8 hod 9 Centrum denních služeb Olomouc 8 hod 14 Domov důchodců Nerudova, Prostějov 8 hod 2 Střední zdravotnická škola Přerov 8 hod 3 Střední zdravotnická škola Kroměříž 40 hod 2 Počítačová služba Olomouc 40 hod 1 Mavo s.r.o. Vonoklasy 68 hod 1 Škola manažerského rozvoje Ostrava - Poruba 110 hod 1 Vesna o.p.s. Brno 32 hod 1 b) Ošetřovatelsko-zdravotní úsek Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotničtí pracovníci, zdravotní péče je poskytována praktickými lékaři a dále lékaři specialisty, z nichž do zařízení dochází zubařka, psychiatr a kožní lékařka. Další specializovanou zdravotnickou péči zajišťují lékaři blízkých zdravotnických zařízení, zejména pak se specializací v kardiologii, diabetologii, ortopedii a urologii. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je zajištěn převoz méně mobilních klientů smluvní přepravní službou. O klienty pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v počtu 12 všeobecných sester. V rámci poskytované ošetřovatelské péče byla aktivně prováděna bazální stimulace dvěma všeobecnými sestrami, jež k tomuto úkonu získaly certifikaci. Na odd. Vital pracovaly tři všeobecné sestry certifikované pro péči o klienty s Alzheimerovou demencí. Rehabilitační péče byla v roce 2013 zajišťována registrovanou fyzioterapeutkou. Fyzikální terapii poskytuje na základě indikace lékaře, pohybovou rehabilitaci 18

19 k udržení mobility a zlepšení mobility pohybově omezených klientů, prováděna na základě doporučení lékaře a vlastního vyhodnocení zdravotního stavu klienta. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, magnetoterapie), vodoléčba, masáže (reflexní, vazivové, tlakové, klasické), mobilizace kloubů, páteře, žeber, měkká technika, mechanoterapie (rotoped, cvičení s náčiním) a léčebná tělesná výchova. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícími lékaři a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Vykazované finanční částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé podle zdravotních stavů uživatelů služby a plně závislé na předpisu péče ošetřujícími lékaři. Následné vzdělávání je aktivní součástí života všeobecných sester. Vzdělávací kurzy si vybírají samy podle svého zájmu o určitou problematiku vztahující se k ošetřovatelské péči v gerontologii. Zaměstnavatelem bylo všeobecným sestrám zajištěno školení v oblasti PO, BOZP a první pomoci, v průběhu roku měli pracovníci úseku možnost účastnit se školících akcí Proměny stáří a Dokumentace v sociálních službách (více viz kapitola 3.3 Vzdělávání zaměstnanců). Zajištění praxí DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů. V průběhu roku 2013 absolvovali praxi na úseku OZÚ tito studenti: Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc 1 studentka Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, bakalářský obor Ošetřovatelství 1 studentka Univerzita Palackého v Olomouci, magisterský obor Management ve zdravotnictví 1 studentka Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský obor Pedagogika - sociální práce 2 studentky Záměry a úspěchy Stěžejním cílem je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči, zavést monitoring pádů klientů a monitoring vzniku dekubitů jako ukazatel vhodné ošetřovatelské péče (jde ruku v ruce se správnou výživou), pokračovat v dobré spolupráci s ošetřujícími lékaři, udržovat dobrou komunikaci s rodinnými příslušníky klientů. Záměrem pro rok 2014 je rozšíření rehabilitační péče, příprava a získání Značky kvality (pro službu DS) a příprava na certifikaci Vážka (pro službu DZR). Úspěchem je vypracování informačního letáku o Alzheimerově chorobě pro rodiny klientů odd. VITAL. 19

20 c) Ekonomicko-provozní úsek Provoz celého zařízení domova zajišťují zaměstnanci ekonomicko-provozníhoo úseku tak, aby bylo zajištěno bezproblémové finančně-ekonomické řízení domova a aby klientům našeho domova byly poskytovány co nejkvalitnější služby i v oblasti provozní. Provozní činnostt je dělena na pravidelnou běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostorr a zařízení, provádění oprav menšího rozsahu, zajišťování oprav většího rozsahu a realizace investic. Dále jsou zajišťovány kontroly běžného zařízení, kontroly a revize vyhrazených technických zařízení v budovách a ostatních prostorách. Součástí této činnosti je rovněž péče o zaměstnance v rámci bezpečnosti práce a ochrany jejich zdraví, zajišťování ochranných pracovních prostředků, materiálu a zajištění pravidelných školení na úseku požární ochrany a BOZP. V dubnu 2013 byla realizována oprava střechy budovy B, spojená s výměnou popraskaných okapů. Plánovaná investice stavebního charakteru - oprava střechy s výměnou atypických trojúhelníkových oken - bude realizována zřizovatelem po etapách, v závislosti na finančních možnostech zřizovatele, s předpokládaným termínem zahájení v roce Vybrané provozní údaje poskytují formou grafůů informace o vývoji spotřeby energií, vody a pohonných hmot, včetně jejich nákladůů a dále základní informace z oblasti odpadového hospodářství. Vývoj spotřeby energií od r Vývoj spotřeby vody a PHM od r

21 Vývoj nákladů na energie, vodu a pohonné hmoty od r Množství vyprodukovaného odpadu nejvýznamnější kategorie od r Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce V rámci plnění povinností zaměstnavatele a zaměstnan nců uložených zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce a zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, včetně souvisejících předpisů, zabezpečil zaměstnavatel pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. Školení provedly odborně způsobilé osoby ze spolupracující externí firmy, kterou je Vzdělávací institut Prostějov. 21

22 d) Stravovací úsek Celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) je připravována v kuchyni domova a řídí se zásadami správné výživy. Jídelní lístky sestavuje pověřený kuchař po konzultaci se stravovací komisí, ve které jsou účastni zástupci uživatelů. Strava je připravována v kuchyni domova (3 hlavní jídla, 1 vedlejší) s možností výběru ze dvou až tří variant. Zaměstnanci se při práci řídí vypracovaným systémem HACCP. Připravená strava je klientům vydávána formou tabletového systému, což znamená, že pracovníci kuchyně připravenou stravu vydávají přesně podle stanovených norem do jednotlivých tablet (speciální tácy s termonádobami na talíře, polévkové misky, nápoje) dle konkrétních specifikací dle naordinovaných diet, zvláštní úpravy stravy apod. Tento způsob výdeje stravy je vysoce hygienický, bezpečný, kontrolovatelný a komfortní jak pro klienty, tak pro obsluhující personál, nicméně je velmi časově náročný, čemuž také odpovídá počet pracovníků stravovacího úseku. Přehled o počtu připravených jídel podává níže uvedená tabulka: Počet vyrobených jídel pro klienty strava základní šetřící diabetická 9/4 MIX MIX/9 bezmléčná celkem snídaně oběd svačina večeře II. večeře Počet obědů obědy zaměstnanci cizí strávníci klienti celkem počet Abychom byli schopni poskytovat klientům kvalitní, bezpečnou a nutričně vyváženou stravu, a rovněž abychom mohli zavádět nové, moderní metody a technologické postupy přípravy stravy, účastní se vedoucí úseku, hlavní kuchař i kuchařky dalšího odborného vzdělávání. Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávají ostatním pracovnicím úseku a aplikují v praxi. Záměry Záměrem pro nejbližší období je rozvoj nutriční péče v organizaci, zpestření podávané stravy, vhodná úprava prostředí pro stolování, využívání moderních metod přípravy a podávání stravy dle specifických požadavků našich klientů (např. Bon Apetit). 22

23 2.3 Statistické výstupy V této kapitole jsou uvedeny stručné přehledy o struktuře klientů podle poskytovaných služeb, podle věku a příspěvku na péči, o míře využití kapacity poskytované služby, tedy o celkové roční obložnosti, o struktuře příjmů od klientů, přehledy o mobilitě klientů a též přehled o nástupech a odchodech z DS Tovačov. V roce 2013 byla v domově poskytována sociální služba výhradně formou celoročního pobytu. Nových uživatelůů jsme přijali 49, z toho 22 na službu domov se zvláštním režimem a 27 na službu domov pro seniory. Domov v tomto roce opustiloo celkem 51 uživatelů, z tohoo 18 ze služby domov se zvláštním režimem (DZR) a 33 ze služby domov pro seniory (DS). Struktura uživatelů nástupy Struktura uživatelů - ukončení Využití poskytované služby bylo v průběhu celého roku vyrovnané. Stoprocentní obložnosti není v našich podmínkách možné dosáhnout, neboť k obsazení uvolněného místa je třeba čas na provedení sociálního šetření a následně též přiměřená lhůta pro nově nastupujícího uživatele k přípravě přestěhování a dořešení jeho osobních záležitostí. Dalším významným vlivem, který se projevil na obložnosti, tj. využití kapacity služby, bylo rozšiřování služby DZR k na 46 míst. K navyšování míst na DZR docházelo postupně tak, že uvolněné místo ve službě DS bylo přiřazeno službě DZR, což se samozřejmě odrazilo v obložnosti obou služeb především v prvním čtvrtletí roku

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více