Obsah. Mozaika Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 2

3 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str Charakteristika organizace str Údaje o vedení organizace str Systém managementu v DS str Globální strategie str Přehled o činnosti organizace str Organizační struktura str Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků DS str Statistické výstupy str Přehled plnění koncepce rozvoje v roce 2013 str Přehled přijatých cílů na rok 2014 str Přehled o zaměstnancích str Struktura zaměstnanců str Doplňující údaje k personalistice str Vzdělávání zaměstnanců str Základní údaje o hospodaření str Rozbor nákladů str Rozbor výnosů str Investiční náklady a investiční fond str Porovnání ekonomických ukazatelů poskytovaných služeb str Plnění rozpočtu str Rozvaha k str Výsledovka k str Další údaje str Údaje o kontrolách a auditech str Projekt "Vzděláváním ke kvalitě" str Spolupráce s okolními obcemi, přijaté dary str. 55 Závěr Mozaika 2013 Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem 3

4 4

5 Motto: Člověku člověkem. 5

6 6

7 Úvodní slovo Naše motto Člověku člověkem, zvolené a zveřejněné v roce 2013 prostřednictvím webových stránek, je stručnou deklarací principů a stěžejních hodnot, které tvoří základní a zásadní rámec pro poskytování sociálních služeb a veškerou činnost zaměstnanců DS. Principy a hodnoty, ke kterým se hlásíme, jsou zdánlivě samozřejmé a v podstatě i velmi prosté: obyčejná lidská slušnost, vstřícnost, poctivost, pravdivost, čestné jednání, respekt a úcta k člověku - ke klientům i k sobě navzájem. Avšak o co je motto prostší a jednodušší, o to náročnější je jeho každodenní naplňování a ztělesňování ve službě člověku, zvláště člověku starému a nemocnému. Toto motto je vyjádřením firemní filosofie, hodnot a kultury, a to nejen směrem k veřejnosti a potenciálním i současným klientům, ale též směrem k zaměstnancům, neboť na jejich lidskosti, člověčenství, osobních hodnotách a kvalitách je postavena trvalá kvalita poskytované služby, kvalita celého domova. Skutečnost, že jsme domovem vyhledávaným, s dobrou pověstí, je dokladem nejen toho, že zaměstnanci jsou si firemních hodnot vědomi a jsou k nim přirozenou cestou vedeni, ale především toho, že jsou jimi tyto hodnoty uváděny denně v život. O tom, jaká byla naše cesta při plnění našeho poslání a s tím souvisejících závazků, cesta za trvalým a udržitelným rozvojem, cesta za dosažením stanovených cílů, se chceme podělit prostřednictvím této výroční zprávy. Jestli na tomto místě mohu vyjádřit i své přání, pak všem našim zaměstnancům i klientům přeji, aby náročnou výzvu Člověku člověkem měli stále na paměti a skutečně ji žili. V Tovačově dne Lenka Olivová 7

8 1 Základní údaje název: Domov pro seniory Tovačov sídlo: Nádražní 94, Tovačov IČ: právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc datum vzniku: zápis v OR: oddíl Pr, vložka 771 Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: číslo účtu /0100 u KB Přerov předmět činnosti: poskytování sociální služby domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení I. a II., kapacita 104 místa poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení VITAL, kapacita 46 míst registrace služby: služba DS pod č. j. KUOK/63529/2007 ze dne , poslední změna pod č. j. KUOK 93747/2012 identifikátor: služba DZR pod č. j. KUOK 54148/2011 ze dne , poslední změna pod č. j. KUOK 93747/2012 identifikátor: kontakty: datová schránka: 7fwki Charakteristika organizace Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje sociální služby domov pro seniory ( 49 zákona o sociálních službách) a domov se zvláštním režimem ( 50 ZSS). Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Sídlem příspěvkové organizace je město Tovačov v okrese Přerov, Olomoucký kraj. Působnost organizace je na úrovni kraje, jsou přijímáni i žadatelé z jiných krajů. 8

9 1.2 Údaje o vedení organizace V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení: a) ředitelka statutární orgán (4. stupeň řízení) b) vedoucí úseku sociální práce a aktivizace (2. stupeň řízení) c) vedoucí jednotlivých úseků (1. stupeň řízení) d) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle 124, odst. 4 ZP) Statutární zástupce ředitelka Mgr. Lenka Olivová vzdělání: zdravotnický management a ošetřovatelská péče (Bc.) personální management a organizační rozvoj (Mgr.) Vedoucí zaměstnanci: Jiří Veselý vedoucí ekonomicko-provozního úseku, zástupce ředitelky vzdělání: střední s maturitní zkouškou, pomaturitní nástavbové studium obor výpočetní technika a zpracování informací Štěpánka Gaďourková Alena Zavadilová vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku, vrchní sestra vzdělání: střední s maturitní zkouškou, všeobecná sestra aktuální studium: bakalářské studium, obor ošetřovatelství vedoucí stravovacího úseku vzdělání: střední s maturitní zkouškou Bc. Petra Rozehnalová vedoucí úseku sociální práce a aktivizace vzdělání: sociální práce (DiS.) sociální práce sociologie (Bc.) Jarmila Jurdová vedoucí I. oddělení vzdělání: obor sociálně-právní činnost, střední s maturitní zkouškou (pomaturitní kvalifikační studium) aktuální studium: bakalářské studium, obor sociální práce Mgr. Kristýna Holomčíková vedoucí II. oddělení a odd. VITAL vzdělání: sociální pedagogika a volný čas (Bc.) sociální pedagogika (Mgr.) Zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle 124, odst. 4 ZP): Ing. Lenka Vránová vedoucí provozní skupiny, účetní vzdělání: manažersko-ekonomický obor (Ing.) 9

10 1.3 Systém managementu v DS Současný systém managementu organizace zahrnuje: Strategický management tvorba strategie, vize, koncepce rozvoje strategické plánování strategické řízení organizace (řízení výkonnosti organizace, motivační strategie, prosperita, konkurenceschopnost aj.) management změn (plánování a řízení změn) risk management (řízení rizik) krizové řízení (v případě krizových a havarijních situací) Management zdrojů finanční management management lidských zdrojů (plánování a rozmísťování pracovníků, vzdělávání, profesní + osobnostní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků aj.) infrastruktura organizace (podmínky a prostředí, vybavení, informační a komunikační technologie aj.) materiální a technické zdroje Management BOZP vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci poskytování osobních ochranných pracovních prostředků požární ochrana a bezpečnost (včetně periodických školení) pro stravovací provoz HACCP (včetně školení hygienického minima) pravidelné tematické či celkové prověrky PO, BOZP pravidelné školení zásad první pomoci pro všechny zaměstnance závodní preventivní péče pravidelné školení pro řidiče služebních vozů (referentské zkoušky) Management kvality standardy kvality sociálních služeb (kvalita poskytovaných služeb, inspekce kvality, audit kvality sociálních služeb, řešení stížností, zjišťování spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků aj.) standardy kvality ošetřovatelské péče soulad zajišťovaných činností s platnou legislativou, zřizovací listinou a Zásadami řízení příspěvkové organizace systém managementu kvality dle normy ISO

11 1.4 Globální strategie DS Cílem DS je být moderním a vyhledávaným pobytovým zařízením pro seniory v Olomouckém kraji. Chceme dosáhnout toho, že naši klienti budou žít v příjemném, domácím prostředí a bude jim poskytována individualizovaná, vysoce kvalitní sociální služba, která pružně reaguje na jejich aktuální potřeby. Proto je důraz kladen především na výběr a udržení kvalitního personálu, etické a mravní hodnoty zaměstnanců a jejich další rozvoj. Při výběru svých zaměstnanců tedy zohledňujeme kromě potřebné kvalifikace i přirozené předpoklady pro práci se seniory, schopnost týmové spolupráce a ochotu neustále rozvíjet svůj lidský potenciál. Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební kameny společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří tradice a dobré jméno domova spolu s firemní kulturou a umem lidí, podílejících se na poskytování sociální služby. Jednotlivými pilíři a strategickými cíli pro dosažení naší vize jsou činnosti v oblasti naplňování poslání domova, rozvoj partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejností a dalšími subjekty, profesní a personální rozvoj, modernizace technického zázemí pro uživatele služby i pracovníky a monitorování a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Obr. Vize, cíle, principy mise Poskytovat vysoce kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti. veřejný závazek a strategické cíle poslání a cíle služby partnerství a spolupráce profesní a personální rozvoj modernizace technického zázemí zvyšování kvality služby principy poskytování služby úcta k člověku, zachování jeho důstojnosti, práv a svobod * respekt k soukromí a potřebám uživatelů * individualizace služby * podpora samostatnosti, nezávislosti a integrace * respekt vlastní volby uživatele služby * vzájemná tolerance a důvěra * princip otevřeného domova * profesionalita pracovníků vycházející z profesních etických kodexů na čem stavíme tradice a dobré jméno, kultura a um lidí Jen kvalitní zaměstnanci jsou schopni poskytovat kvalitní služby. 11

12 2 Přehled o činnosti organizace Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit seniorům vysokou úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči a vytvářet v domově podmínky přirozeného domácího prostředí. Součástí poskytované služby je lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařskou péči zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. Z odborníků dochází do našeho zařízení psychiatr, stomatolog a dermatolog. Další odborná péče je zajišťována dovozem seniorů do specializovaných ambulancí. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují klientům všeobecné sestry bez odborného dohledu. Základní metodou poskytování ošetřovatelské péče je ošetřovatelský proces, který je nástrojem individuální péče a slouží k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb klientů. Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích, pořádaných v zařízení i mimo něj, tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Dále se účastní pravidelných supervizních setkání, která mimo jiné přispívají i k lepší pohodě na pracovištích a jinému pohledu na problémy uživatelů služby. Rozsah a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem organizace, realizace pak závisí na dostupných finančních prostředcích, případně probíhá formou vlastního projektu, podpořeného z ESF. 12

13 2.1 Organizační struktura Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu, platné legislativy, finančních zdrojů a možností DS. Domov se v I. pololetí 2013 členil dle charakteru činností na 4 úseky: úsek sociální práce a aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní, ekonomicko-provozní a stravovací. 1. Ekonomicko-provozní úsek: zabezpečuje vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů. Plní úkoly spojené s přípravou a plněním rozpočtu, vyhodnocením hospodaření a přijímáním potřebných opatření. Provozní skupina zajišťuje provoz údržby, prádelny, kotelny, vrátnice a zahrady, běžnou údržbu a opravy všech budov, strojů a zařízení domova. Zodpovídá za evidenci materiálů, hmotného majetku ve skladě, péči o pozemky, výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích DS. 2. Ošetřovatelsko-zdravotní úsek: zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídá za poskytování bezpečné a odborné služby, dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a dodržování zásad racionální výživy. Úzce spolupracuje s ošetřujícími lékaři a lékaři specialisty. 3. Úsek sociální práce a aktivizace: zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality v sociálních službách. Zabezpečuje kvalitní poskytování sociální péče prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a poskytuje odborné a bezpečné sociální služby prostřednictvím sociálních a aktivizačních pracovníků. Vedoucí úseku a vedoucí oddělení metodicky řídí klíčové pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým uživatelům. 4. Stravovací úsek: zajišťuje přípravu a výdej stravy a vedení účetní a skladové agendy související s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a výdeje stravy. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel vydávaných prostřednictvím tabletového systému. 13

14 Organizační schéma k K došlo k významné organizační změně, kdy z finančních důvodů a za účelem zvýšení efektivity práce byl snížen počet personálu v organizaci, byly zrušeny 2 pracovní pozice - zahradník a sociální účetní a byla na přechodnou dobu zrušena samostatnost stravovacíhoo úseku, který byl podřazen pod úsek ošetřovatelsko- změny. Pokud nepovede k očekávaným výsledkům, bude od ledna následujícího roku obnovena samostatnost stravovacího úseku. V II. pololetí roku 2013 se tedy Domov členil pouze na 3 úseky: úsek sociální práce a zdravotní, s tím, že v závěru roku bude vyhodnocena efektivita této organizační aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní a úsek ekonomicko-provozní. 14

15 Organizační schéma k Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků a) Úsek sociální práce a aktivizace Úsek sociální práce a aktivizace zajišťuje především poskytování sociální péče, realizaci sociální práce a poskytování základního poradenství klientům i žadatelům o službu. Hlavní používanou metodou je přístup orientovaný na klienta a individuální plánování služby. Plánování průběhu služby probíhá ve spolupráci s jednotlivými uživateli tak, aby byla zajištěna individualizace služby a aby uživatelé měli aktivní účast na jejím průběhu. Průběh služby je plánován společně s uživatelem a vychází především z jeho vnitřních zdrojů a možností. Poskytování sociální služby je řízeno a kontrolováno prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 15

16 Začátkem roku proběhl pravidelný monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním sociální služby, a to formou dotazníkového šetření jak u klientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Výsledky tohoto šetření, spolu s průběžnými referencemi od uživatelů i jejich blízkých, jsou pro nás zpětnou vazbou o kvalitě poskytované služby a pomáhají nám lépe reagovat na požadavky a přání uživatelů služby. Aktivizační pracovnice realizují pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb setkání kolegů z ostatních pobytových zařízení pro seniory, kteří mají na starosti aktivizaci klientů. Tématem jarního setkání bylo Trénování paměti pro seniory s odpoledním workshopem s praktickými ukázkami tréninku. Nosným tématem podzimního setkání byla Harmonizace osobního a pracovního života, na něž navazoval workshop s tématem relaxace a uvolnění s praktickými ukázkami. V souladu s platnou legislativou je zaměstnancům úseku SPA zajišťováno vzdělávání formou odborných přednášek, seminářů a stáží. Přehled o konkrétních vzdělávacích aktivitách a absolvovaných školeních je uveden v kapitole 3.3 Vzdělávání zaměstnanců. Úspěchy Od počátku roku 2013 došlo k rozšíření služby Domov se zvláštním režimem (DZR) z kapacity 22 míst na celkový počet 46 míst ve dvou odděleních VITAL I. a VITAL II. Rozšíření služby DZR probíhalo transformací jednoho z oddělení služby DS. Veškeré přípravy a změny, které se rovněž dotkly rozvržení pracovních pozic zaměstnanců, probíhaly za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb klientům. V souvislosti s rozšířením kapacity této služby byla také vybudována letní zahrádka s posezením pro klienty nově zřízeného oddělení VITAL II. Rovněž ke zkvalitnění služby byla na chodbách oddělení VITAL II. nainstalována vzduchotechnika s klimatizací, protože je oddělení situováno v podkroví bez možnosti přirozeného větrání. Do oken oddělení VITAL II. byly instalovány folie proti slunci, které byly zvoleny pro svou jednoduchost v užití klienty oproti složitějšímu systému obsluhy žaluzií. Na tomto oddělení byla také nově zřízena sesterna pro pracovníky v přímé péči s cílem přiblížit zaměstnance klientům. Na oddělení Domova pro seniory (DS) byly vybudovány 2 jednolůžkové pokoje při zachování stávající kapacity zařízení. Na obou odděleních uvedené služby byly vybaveny jídelny pro klienty novými kuchyňskými linkami, které plně slouží uživatelům pro jejich vlastní kulinářské aktivity. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb a péče o klienty byly nově pořízeny elektrické polohovací postele, teleskopické zástěny na dvoulůžkové pokoje uživatelů pro zajištění soukromí, multifunkční noční stolky s jídelní deskou, řada pokojů a rovněž jídelny na odděleních byly vymalovány pestrými barvami. 16

17 K významným událostem roku 2013 patří uspořádání oslavy 15. let provozu Domova pro seniory Tovačov, který se po celou dobu své novodobé existence řadí k vyhledávaným a kladně hodnoceným domovům v rámci Olomouckého kraje. V druhé polovině roku byly spuštěny nové webové stránky, které odpovídají moderním trendům prezentace organizace a požadavkům laické i odborné veřejnosti na poskytované informace. V rámci budování jednotné firemní identity bylo vydáno nové prezentační DVD pro každou službu samostatně, došlo ke změně loga zařízení (silueta domova v zapadajícím slunci) a bylo zvoleno motto, které shrnuje celou organizační filosofii, etické hodnoty a kulturu do jednoduché a zapamatovatelné formy. Motto: Člověku člověkem. Logo: V průběhu druhého pololetí pracovali klienti a aktivizační pracovnice na sběru a zpracování životních vzpomínek a příběhů klientů, které byly v prosinci zkompletovány, doplněny kresbami sociální pracovnice Katky a odeslány k tisku jako podklad pro vydání vlastní knihy vzpomínek, jež nese název Ptej se svých vzpomínek. Záměry Hlavním záměrem je nadále poskytovat kvalitní službu klientům v rámci obou poskytovaných služeb (domova pro seniory, domova se zvláštním režimem) a neustále hledat možnosti, jak službu přizpůsobovat měnícím se požadavkům, potřebám a přáním klientů. V rámci zkvalitňování služby chceme v průběhu roku 2014 vybudovat velkou bezbariérovou koupelnu na I. oddělení domova pro seniory, vymalovat chodbu oddělení VITAL II. motivy ulice, postupně obnovit staré, mechanicky polohovatelné postele za elektricky ovládaná pečovatelská lůžka a zrenovovat kavárnu seniorů, která slouží pro společenské účely klientů a školení zaměstnanců (výmalba, dekorace, nový koberec, obnova nábytku aj.) a rovněž zkulturnit hlavní jídelnu domova (rovněž nově vymalovat a doplnit vhodnými dekoracemi). Dalším významným záměrem je udržet si kvalitní, motivované, lidsky i odborně zdatné zaměstnance na tomto úseku, protože především tito zaměstnanci poskytují převážnou část péče a služeb našim klientům. 17

18 Zabezpečení praxe a stáží V roce 2013 jsme zabezpečili na úseku SPA souvislé týdenní až třítýdenní praxe pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, dále jednodenní praxe pro studenty VŠ, týdenní až třítýdenní stáže pro účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a také stáže pro zaměstnance jiných organizací poskytujících sociální služby. Přehled je uveden v přiložené tabulce. název akce škola/instituce rozsah počet osob souvislé praxe studentů jednodenní praxe studentů stáže zaměstnanců zařízení soc. služeb stáže a praxe kurz pracovník v sociálních službách Filosofická fakulta, Univerzita Palackého 40 hod 1 Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 80 hod 2 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh 120 hod 1 Vyšší odborná škola sociální Caritas, Olomouc 40 hod 22 Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 8 hod 2 Domov pro seniory Radkova Lhota 8 hod 21 Domov seniorů POHODA Chválkovice 8 hod 9 Centrum denních služeb Olomouc 8 hod 14 Domov důchodců Nerudova, Prostějov 8 hod 2 Střední zdravotnická škola Přerov 8 hod 3 Střední zdravotnická škola Kroměříž 40 hod 2 Počítačová služba Olomouc 40 hod 1 Mavo s.r.o. Vonoklasy 68 hod 1 Škola manažerského rozvoje Ostrava - Poruba 110 hod 1 Vesna o.p.s. Brno 32 hod 1 b) Ošetřovatelsko-zdravotní úsek Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotničtí pracovníci, zdravotní péče je poskytována praktickými lékaři a dále lékaři specialisty, z nichž do zařízení dochází zubařka, psychiatr a kožní lékařka. Další specializovanou zdravotnickou péči zajišťují lékaři blízkých zdravotnických zařízení, zejména pak se specializací v kardiologii, diabetologii, ortopedii a urologii. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je zajištěn převoz méně mobilních klientů smluvní přepravní službou. O klienty pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v počtu 12 všeobecných sester. V rámci poskytované ošetřovatelské péče byla aktivně prováděna bazální stimulace dvěma všeobecnými sestrami, jež k tomuto úkonu získaly certifikaci. Na odd. Vital pracovaly tři všeobecné sestry certifikované pro péči o klienty s Alzheimerovou demencí. Rehabilitační péče byla v roce 2013 zajišťována registrovanou fyzioterapeutkou. Fyzikální terapii poskytuje na základě indikace lékaře, pohybovou rehabilitaci 18

19 k udržení mobility a zlepšení mobility pohybově omezených klientů, prováděna na základě doporučení lékaře a vlastního vyhodnocení zdravotního stavu klienta. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, magnetoterapie), vodoléčba, masáže (reflexní, vazivové, tlakové, klasické), mobilizace kloubů, páteře, žeber, měkká technika, mechanoterapie (rotoped, cvičení s náčiním) a léčebná tělesná výchova. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícími lékaři a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Vykazované finanční částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé podle zdravotních stavů uživatelů služby a plně závislé na předpisu péče ošetřujícími lékaři. Následné vzdělávání je aktivní součástí života všeobecných sester. Vzdělávací kurzy si vybírají samy podle svého zájmu o určitou problematiku vztahující se k ošetřovatelské péči v gerontologii. Zaměstnavatelem bylo všeobecným sestrám zajištěno školení v oblasti PO, BOZP a první pomoci, v průběhu roku měli pracovníci úseku možnost účastnit se školících akcí Proměny stáří a Dokumentace v sociálních službách (více viz kapitola 3.3 Vzdělávání zaměstnanců). Zajištění praxí DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů. V průběhu roku 2013 absolvovali praxi na úseku OZÚ tito studenti: Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc 1 studentka Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, bakalářský obor Ošetřovatelství 1 studentka Univerzita Palackého v Olomouci, magisterský obor Management ve zdravotnictví 1 studentka Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský obor Pedagogika - sociální práce 2 studentky Záměry a úspěchy Stěžejním cílem je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči, zavést monitoring pádů klientů a monitoring vzniku dekubitů jako ukazatel vhodné ošetřovatelské péče (jde ruku v ruce se správnou výživou), pokračovat v dobré spolupráci s ošetřujícími lékaři, udržovat dobrou komunikaci s rodinnými příslušníky klientů. Záměrem pro rok 2014 je rozšíření rehabilitační péče, příprava a získání Značky kvality (pro službu DS) a příprava na certifikaci Vážka (pro službu DZR). Úspěchem je vypracování informačního letáku o Alzheimerově chorobě pro rodiny klientů odd. VITAL. 19

20 c) Ekonomicko-provozní úsek Provoz celého zařízení domova zajišťují zaměstnanci ekonomicko-provozníhoo úseku tak, aby bylo zajištěno bezproblémové finančně-ekonomické řízení domova a aby klientům našeho domova byly poskytovány co nejkvalitnější služby i v oblasti provozní. Provozní činnostt je dělena na pravidelnou běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostorr a zařízení, provádění oprav menšího rozsahu, zajišťování oprav většího rozsahu a realizace investic. Dále jsou zajišťovány kontroly běžného zařízení, kontroly a revize vyhrazených technických zařízení v budovách a ostatních prostorách. Součástí této činnosti je rovněž péče o zaměstnance v rámci bezpečnosti práce a ochrany jejich zdraví, zajišťování ochranných pracovních prostředků, materiálu a zajištění pravidelných školení na úseku požární ochrany a BOZP. V dubnu 2013 byla realizována oprava střechy budovy B, spojená s výměnou popraskaných okapů. Plánovaná investice stavebního charakteru - oprava střechy s výměnou atypických trojúhelníkových oken - bude realizována zřizovatelem po etapách, v závislosti na finančních možnostech zřizovatele, s předpokládaným termínem zahájení v roce Vybrané provozní údaje poskytují formou grafůů informace o vývoji spotřeby energií, vody a pohonných hmot, včetně jejich nákladůů a dále základní informace z oblasti odpadového hospodářství. Vývoj spotřeby energií od r Vývoj spotřeby vody a PHM od r

21 Vývoj nákladů na energie, vodu a pohonné hmoty od r Množství vyprodukovaného odpadu nejvýznamnější kategorie od r Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce V rámci plnění povinností zaměstnavatele a zaměstnan nců uložených zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce a zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, včetně souvisejících předpisů, zabezpečil zaměstnavatel pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. Školení provedly odborně způsobilé osoby ze spolupracující externí firmy, kterou je Vzdělávací institut Prostějov. 21

22 d) Stravovací úsek Celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) je připravována v kuchyni domova a řídí se zásadami správné výživy. Jídelní lístky sestavuje pověřený kuchař po konzultaci se stravovací komisí, ve které jsou účastni zástupci uživatelů. Strava je připravována v kuchyni domova (3 hlavní jídla, 1 vedlejší) s možností výběru ze dvou až tří variant. Zaměstnanci se při práci řídí vypracovaným systémem HACCP. Připravená strava je klientům vydávána formou tabletového systému, což znamená, že pracovníci kuchyně připravenou stravu vydávají přesně podle stanovených norem do jednotlivých tablet (speciální tácy s termonádobami na talíře, polévkové misky, nápoje) dle konkrétních specifikací dle naordinovaných diet, zvláštní úpravy stravy apod. Tento způsob výdeje stravy je vysoce hygienický, bezpečný, kontrolovatelný a komfortní jak pro klienty, tak pro obsluhující personál, nicméně je velmi časově náročný, čemuž také odpovídá počet pracovníků stravovacího úseku. Přehled o počtu připravených jídel podává níže uvedená tabulka: Počet vyrobených jídel pro klienty strava základní šetřící diabetická 9/4 MIX MIX/9 bezmléčná celkem snídaně oběd svačina večeře II. večeře Počet obědů obědy zaměstnanci cizí strávníci klienti celkem počet Abychom byli schopni poskytovat klientům kvalitní, bezpečnou a nutričně vyváženou stravu, a rovněž abychom mohli zavádět nové, moderní metody a technologické postupy přípravy stravy, účastní se vedoucí úseku, hlavní kuchař i kuchařky dalšího odborného vzdělávání. Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávají ostatním pracovnicím úseku a aplikují v praxi. Záměry Záměrem pro nejbližší období je rozvoj nutriční péče v organizaci, zpestření podávané stravy, vhodná úprava prostředí pro stolování, využívání moderních metod přípravy a podávání stravy dle specifických požadavků našich klientů (např. Bon Apetit). 22

23 2.3 Statistické výstupy V této kapitole jsou uvedeny stručné přehledy o struktuře klientů podle poskytovaných služeb, podle věku a příspěvku na péči, o míře využití kapacity poskytované služby, tedy o celkové roční obložnosti, o struktuře příjmů od klientů, přehledy o mobilitě klientů a též přehled o nástupech a odchodech z DS Tovačov. V roce 2013 byla v domově poskytována sociální služba výhradně formou celoročního pobytu. Nových uživatelůů jsme přijali 49, z toho 22 na službu domov se zvláštním režimem a 27 na službu domov pro seniory. Domov v tomto roce opustiloo celkem 51 uživatelů, z tohoo 18 ze služby domov se zvláštním režimem (DZR) a 33 ze služby domov pro seniory (DS). Struktura uživatelů nástupy Struktura uživatelů - ukončení Využití poskytované služby bylo v průběhu celého roku vyrovnané. Stoprocentní obložnosti není v našich podmínkách možné dosáhnout, neboť k obsazení uvolněného místa je třeba čas na provedení sociálního šetření a následně též přiměřená lhůta pro nově nastupujícího uživatele k přípravě přestěhování a dořešení jeho osobních záležitostí. Dalším významným vlivem, který se projevil na obložnosti, tj. využití kapacity služby, bylo rozšiřování služby DZR k na 46 míst. K navyšování míst na DZR docházelo postupně tak, že uvolněné místo ve službě DS bylo přiřazeno službě DZR, což se samozřejmě odrazilo v obložnosti obou služeb především v prvním čtvrtletí roku

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Základní údaje o

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více