Obsah. Mozaika Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 2

3 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str Charakteristika organizace str Údaje o vedení organizace str Systém managementu v DS str Globální strategie str Přehled o činnosti organizace str Organizační struktura str Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků DS str Statistické výstupy str Přehled plnění koncepce rozvoje v roce 2013 str Přehled přijatých cílů na rok 2014 str Přehled o zaměstnancích str Struktura zaměstnanců str Doplňující údaje k personalistice str Vzdělávání zaměstnanců str Základní údaje o hospodaření str Rozbor nákladů str Rozbor výnosů str Investiční náklady a investiční fond str Porovnání ekonomických ukazatelů poskytovaných služeb str Plnění rozpočtu str Rozvaha k str Výsledovka k str Další údaje str Údaje o kontrolách a auditech str Projekt "Vzděláváním ke kvalitě" str Spolupráce s okolními obcemi, přijaté dary str. 55 Závěr Mozaika 2013 Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem 3

4 4

5 Motto: Člověku člověkem. 5

6 6

7 Úvodní slovo Naše motto Člověku člověkem, zvolené a zveřejněné v roce 2013 prostřednictvím webových stránek, je stručnou deklarací principů a stěžejních hodnot, které tvoří základní a zásadní rámec pro poskytování sociálních služeb a veškerou činnost zaměstnanců DS. Principy a hodnoty, ke kterým se hlásíme, jsou zdánlivě samozřejmé a v podstatě i velmi prosté: obyčejná lidská slušnost, vstřícnost, poctivost, pravdivost, čestné jednání, respekt a úcta k člověku - ke klientům i k sobě navzájem. Avšak o co je motto prostší a jednodušší, o to náročnější je jeho každodenní naplňování a ztělesňování ve službě člověku, zvláště člověku starému a nemocnému. Toto motto je vyjádřením firemní filosofie, hodnot a kultury, a to nejen směrem k veřejnosti a potenciálním i současným klientům, ale též směrem k zaměstnancům, neboť na jejich lidskosti, člověčenství, osobních hodnotách a kvalitách je postavena trvalá kvalita poskytované služby, kvalita celého domova. Skutečnost, že jsme domovem vyhledávaným, s dobrou pověstí, je dokladem nejen toho, že zaměstnanci jsou si firemních hodnot vědomi a jsou k nim přirozenou cestou vedeni, ale především toho, že jsou jimi tyto hodnoty uváděny denně v život. O tom, jaká byla naše cesta při plnění našeho poslání a s tím souvisejících závazků, cesta za trvalým a udržitelným rozvojem, cesta za dosažením stanovených cílů, se chceme podělit prostřednictvím této výroční zprávy. Jestli na tomto místě mohu vyjádřit i své přání, pak všem našim zaměstnancům i klientům přeji, aby náročnou výzvu Člověku člověkem měli stále na paměti a skutečně ji žili. V Tovačově dne Lenka Olivová 7

8 1 Základní údaje název: Domov pro seniory Tovačov sídlo: Nádražní 94, Tovačov IČ: právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc datum vzniku: zápis v OR: oddíl Pr, vložka 771 Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: číslo účtu /0100 u KB Přerov předmět činnosti: poskytování sociální služby domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení I. a II., kapacita 104 místa poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, oddělení VITAL, kapacita 46 míst registrace služby: služba DS pod č. j. KUOK/63529/2007 ze dne , poslední změna pod č. j. KUOK 93747/2012 identifikátor: služba DZR pod č. j. KUOK 54148/2011 ze dne , poslední změna pod č. j. KUOK 93747/2012 identifikátor: kontakty: datová schránka: 7fwki Charakteristika organizace Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje sociální služby domov pro seniory ( 49 zákona o sociálních službách) a domov se zvláštním režimem ( 50 ZSS). Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Statutárním orgánem je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucí organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Sídlem příspěvkové organizace je město Tovačov v okrese Přerov, Olomoucký kraj. Působnost organizace je na úrovni kraje, jsou přijímáni i žadatelé z jiných krajů. 8

9 1.2 Údaje o vedení organizace V domově jsou uplatněny tyto stupně řízení: a) ředitelka statutární orgán (4. stupeň řízení) b) vedoucí úseku sociální práce a aktivizace (2. stupeň řízení) c) vedoucí jednotlivých úseků (1. stupeň řízení) d) zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle 124, odst. 4 ZP) Statutární zástupce ředitelka Mgr. Lenka Olivová vzdělání: zdravotnický management a ošetřovatelská péče (Bc.) personální management a organizační rozvoj (Mgr.) Vedoucí zaměstnanci: Jiří Veselý vedoucí ekonomicko-provozního úseku, zástupce ředitelky vzdělání: střední s maturitní zkouškou, pomaturitní nástavbové studium obor výpočetní technika a zpracování informací Štěpánka Gaďourková Alena Zavadilová vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku, vrchní sestra vzdělání: střední s maturitní zkouškou, všeobecná sestra aktuální studium: bakalářské studium, obor ošetřovatelství vedoucí stravovacího úseku vzdělání: střední s maturitní zkouškou Bc. Petra Rozehnalová vedoucí úseku sociální práce a aktivizace vzdělání: sociální práce (DiS.) sociální práce sociologie (Bc.) Jarmila Jurdová vedoucí I. oddělení vzdělání: obor sociálně-právní činnost, střední s maturitní zkouškou (pomaturitní kvalifikační studium) aktuální studium: bakalářské studium, obor sociální práce Mgr. Kristýna Holomčíková vedoucí II. oddělení a odd. VITAL vzdělání: sociální pedagogika a volný čas (Bc.) sociální pedagogika (Mgr.) Zaměstnanci s oprávněním řídit práci jiných zaměstnanců (dle 124, odst. 4 ZP): Ing. Lenka Vránová vedoucí provozní skupiny, účetní vzdělání: manažersko-ekonomický obor (Ing.) 9

10 1.3 Systém managementu v DS Současný systém managementu organizace zahrnuje: Strategický management tvorba strategie, vize, koncepce rozvoje strategické plánování strategické řízení organizace (řízení výkonnosti organizace, motivační strategie, prosperita, konkurenceschopnost aj.) management změn (plánování a řízení změn) risk management (řízení rizik) krizové řízení (v případě krizových a havarijních situací) Management zdrojů finanční management management lidských zdrojů (plánování a rozmísťování pracovníků, vzdělávání, profesní + osobnostní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků aj.) infrastruktura organizace (podmínky a prostředí, vybavení, informační a komunikační technologie aj.) materiální a technické zdroje Management BOZP vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci poskytování osobních ochranných pracovních prostředků požární ochrana a bezpečnost (včetně periodických školení) pro stravovací provoz HACCP (včetně školení hygienického minima) pravidelné tematické či celkové prověrky PO, BOZP pravidelné školení zásad první pomoci pro všechny zaměstnance závodní preventivní péče pravidelné školení pro řidiče služebních vozů (referentské zkoušky) Management kvality standardy kvality sociálních služeb (kvalita poskytovaných služeb, inspekce kvality, audit kvality sociálních služeb, řešení stížností, zjišťování spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků aj.) standardy kvality ošetřovatelské péče soulad zajišťovaných činností s platnou legislativou, zřizovací listinou a Zásadami řízení příspěvkové organizace systém managementu kvality dle normy ISO

11 1.4 Globální strategie DS Cílem DS je být moderním a vyhledávaným pobytovým zařízením pro seniory v Olomouckém kraji. Chceme dosáhnout toho, že naši klienti budou žít v příjemném, domácím prostředí a bude jim poskytována individualizovaná, vysoce kvalitní sociální služba, která pružně reaguje na jejich aktuální potřeby. Proto je důraz kladen především na výběr a udržení kvalitního personálu, etické a mravní hodnoty zaměstnanců a jejich další rozvoj. Při výběru svých zaměstnanců tedy zohledňujeme kromě potřebné kvalifikace i přirozené předpoklady pro práci se seniory, schopnost týmové spolupráce a ochotu neustále rozvíjet svůj lidský potenciál. Naše vize, cíle a principy poskytování služby je možné chápat jako stavební kameny společně budovaného a utvářeného domu, jehož základ tvoří tradice a dobré jméno domova spolu s firemní kulturou a umem lidí, podílejících se na poskytování sociální služby. Jednotlivými pilíři a strategickými cíli pro dosažení naší vize jsou činnosti v oblasti naplňování poslání domova, rozvoj partnerství a spolupráce s rodinnými příslušníky, veřejností a dalšími subjekty, profesní a personální rozvoj, modernizace technického zázemí pro uživatele služby i pracovníky a monitorování a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Obr. Vize, cíle, principy mise Poskytovat vysoce kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby uživatelů, k jejich maximální spokojenosti. veřejný závazek a strategické cíle poslání a cíle služby partnerství a spolupráce profesní a personální rozvoj modernizace technického zázemí zvyšování kvality služby principy poskytování služby úcta k člověku, zachování jeho důstojnosti, práv a svobod * respekt k soukromí a potřebám uživatelů * individualizace služby * podpora samostatnosti, nezávislosti a integrace * respekt vlastní volby uživatele služby * vzájemná tolerance a důvěra * princip otevřeného domova * profesionalita pracovníků vycházející z profesních etických kodexů na čem stavíme tradice a dobré jméno, kultura a um lidí Jen kvalitní zaměstnanci jsou schopni poskytovat kvalitní služby. 11

12 2 Přehled o činnosti organizace Sociální služba je zaměřena na poskytnutí ubytování, stravy, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytování pomoci při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zahrnuje sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem poskytované služby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit seniorům vysokou úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči a vytvářet v domově podmínky přirozeného domácího prostředí. Součástí poskytované služby je lékařská, zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařskou péči zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. Z odborníků dochází do našeho zařízení psychiatr, stomatolog a dermatolog. Další odborná péče je zajišťována dovozem seniorů do specializovaných ambulancí. Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují klientům všeobecné sestry bez odborného dohledu. Základní metodou poskytování ošetřovatelské péče je ošetřovatelský proces, který je nástrojem individuální péče a slouží k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb klientů. Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích, pořádaných v zařízení i mimo něj, tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Dále se účastní pravidelných supervizních setkání, která mimo jiné přispívají i k lepší pohodě na pracovištích a jinému pohledu na problémy uživatelů služby. Rozsah a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem organizace, realizace pak závisí na dostupných finančních prostředcích, případně probíhá formou vlastního projektu, podpořeného z ESF. 12

13 2.1 Organizační struktura Počet a struktura pracovníků domova se odvíjí od charakteru poskytované služby, současného i předpokládaného složení uživatelů služby, jejich potřeb a zdravotního stavu, platné legislativy, finančních zdrojů a možností DS. Domov se v I. pololetí 2013 členil dle charakteru činností na 4 úseky: úsek sociální práce a aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní, ekonomicko-provozní a stravovací. 1. Ekonomicko-provozní úsek: zabezpečuje vedení účetní agendy podle zákona o účetnictví v souladu s českými účetními standardy, vedení mzdové a personální agendy a za evidenci majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů. Plní úkoly spojené s přípravou a plněním rozpočtu, vyhodnocením hospodaření a přijímáním potřebných opatření. Provozní skupina zajišťuje provoz údržby, prádelny, kotelny, vrátnice a zahrady, běžnou údržbu a opravy všech budov, strojů a zařízení domova. Zodpovídá za evidenci materiálů, hmotného majetku ve skladě, péči o pozemky, výsadbu rostlin, keřů, stromů a zeleně na pozemcích DS. 2. Ošetřovatelsko-zdravotní úsek: zabezpečuje kvalitní poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče prostřednictvím zdravotnických pracovníků a fyzioterapeuta. Odpovídá za poskytování bezpečné a odborné služby, dodržování hygienických a protiepidemiologických norem a dodržování zásad racionální výživy. Úzce spolupracuje s ošetřujícími lékaři a lékaři specialisty. 3. Úsek sociální práce a aktivizace: zabezpečuje naplňování zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Podílí se na tvorbě, zavádění a dodržování standardů kvality v sociálních službách. Zabezpečuje kvalitní poskytování sociální péče prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a poskytuje odborné a bezpečné sociální služby prostřednictvím sociálních a aktivizačních pracovníků. Vedoucí úseku a vedoucí oddělení metodicky řídí klíčové pracovníky, kteří zabezpečují individuální plánování služby jednotlivým uživatelům. 4. Stravovací úsek: zajišťuje přípravu a výdej stravy a vedení účetní a skladové agendy související s přípravou jídla. Dohlíží na správnou technologii výroby jídel a výdeje stravy. Pracuje v souladu se systémem kritických bodů HACCP. Odpovídá za řádnou evidenci podaných jídel a distribuci jídel vydávaných prostřednictvím tabletového systému. 13

14 Organizační schéma k K došlo k významné organizační změně, kdy z finančních důvodů a za účelem zvýšení efektivity práce byl snížen počet personálu v organizaci, byly zrušeny 2 pracovní pozice - zahradník a sociální účetní a byla na přechodnou dobu zrušena samostatnost stravovacíhoo úseku, který byl podřazen pod úsek ošetřovatelsko- změny. Pokud nepovede k očekávaným výsledkům, bude od ledna následujícího roku obnovena samostatnost stravovacího úseku. V II. pololetí roku 2013 se tedy Domov členil pouze na 3 úseky: úsek sociální práce a zdravotní, s tím, že v závěru roku bude vyhodnocena efektivita této organizační aktivizace, ošetřovatelsko-zdravotní a úsek ekonomicko-provozní. 14

15 Organizační schéma k Přehled o činnosti podle jednotlivých úseků a) Úsek sociální práce a aktivizace Úsek sociální práce a aktivizace zajišťuje především poskytování sociální péče, realizaci sociální práce a poskytování základního poradenství klientům i žadatelům o službu. Hlavní používanou metodou je přístup orientovaný na klienta a individuální plánování služby. Plánování průběhu služby probíhá ve spolupráci s jednotlivými uživateli tak, aby byla zajištěna individualizace služby a aby uživatelé měli aktivní účast na jejím průběhu. Průběh služby je plánován společně s uživatelem a vychází především z jeho vnitřních zdrojů a možností. Poskytování sociální služby je řízeno a kontrolováno prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb, které jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 15

16 Začátkem roku proběhl pravidelný monitoring spokojenosti uživatelů s poskytováním sociální služby, a to formou dotazníkového šetření jak u klientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Výsledky tohoto šetření, spolu s průběžnými referencemi od uživatelů i jejich blízkých, jsou pro nás zpětnou vazbou o kvalitě poskytované služby a pomáhají nám lépe reagovat na požadavky a přání uživatelů služby. Aktivizační pracovnice realizují pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb setkání kolegů z ostatních pobytových zařízení pro seniory, kteří mají na starosti aktivizaci klientů. Tématem jarního setkání bylo Trénování paměti pro seniory s odpoledním workshopem s praktickými ukázkami tréninku. Nosným tématem podzimního setkání byla Harmonizace osobního a pracovního života, na něž navazoval workshop s tématem relaxace a uvolnění s praktickými ukázkami. V souladu s platnou legislativou je zaměstnancům úseku SPA zajišťováno vzdělávání formou odborných přednášek, seminářů a stáží. Přehled o konkrétních vzdělávacích aktivitách a absolvovaných školeních je uveden v kapitole 3.3 Vzdělávání zaměstnanců. Úspěchy Od počátku roku 2013 došlo k rozšíření služby Domov se zvláštním režimem (DZR) z kapacity 22 míst na celkový počet 46 míst ve dvou odděleních VITAL I. a VITAL II. Rozšíření služby DZR probíhalo transformací jednoho z oddělení služby DS. Veškeré přípravy a změny, které se rovněž dotkly rozvržení pracovních pozic zaměstnanců, probíhaly za plného provozu bez omezení poskytovaných služeb klientům. V souvislosti s rozšířením kapacity této služby byla také vybudována letní zahrádka s posezením pro klienty nově zřízeného oddělení VITAL II. Rovněž ke zkvalitnění služby byla na chodbách oddělení VITAL II. nainstalována vzduchotechnika s klimatizací, protože je oddělení situováno v podkroví bez možnosti přirozeného větrání. Do oken oddělení VITAL II. byly instalovány folie proti slunci, které byly zvoleny pro svou jednoduchost v užití klienty oproti složitějšímu systému obsluhy žaluzií. Na tomto oddělení byla také nově zřízena sesterna pro pracovníky v přímé péči s cílem přiblížit zaměstnance klientům. Na oddělení Domova pro seniory (DS) byly vybudovány 2 jednolůžkové pokoje při zachování stávající kapacity zařízení. Na obou odděleních uvedené služby byly vybaveny jídelny pro klienty novými kuchyňskými linkami, které plně slouží uživatelům pro jejich vlastní kulinářské aktivity. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb a péče o klienty byly nově pořízeny elektrické polohovací postele, teleskopické zástěny na dvoulůžkové pokoje uživatelů pro zajištění soukromí, multifunkční noční stolky s jídelní deskou, řada pokojů a rovněž jídelny na odděleních byly vymalovány pestrými barvami. 16

17 K významným událostem roku 2013 patří uspořádání oslavy 15. let provozu Domova pro seniory Tovačov, který se po celou dobu své novodobé existence řadí k vyhledávaným a kladně hodnoceným domovům v rámci Olomouckého kraje. V druhé polovině roku byly spuštěny nové webové stránky, které odpovídají moderním trendům prezentace organizace a požadavkům laické i odborné veřejnosti na poskytované informace. V rámci budování jednotné firemní identity bylo vydáno nové prezentační DVD pro každou službu samostatně, došlo ke změně loga zařízení (silueta domova v zapadajícím slunci) a bylo zvoleno motto, které shrnuje celou organizační filosofii, etické hodnoty a kulturu do jednoduché a zapamatovatelné formy. Motto: Člověku člověkem. Logo: V průběhu druhého pololetí pracovali klienti a aktivizační pracovnice na sběru a zpracování životních vzpomínek a příběhů klientů, které byly v prosinci zkompletovány, doplněny kresbami sociální pracovnice Katky a odeslány k tisku jako podklad pro vydání vlastní knihy vzpomínek, jež nese název Ptej se svých vzpomínek. Záměry Hlavním záměrem je nadále poskytovat kvalitní službu klientům v rámci obou poskytovaných služeb (domova pro seniory, domova se zvláštním režimem) a neustále hledat možnosti, jak službu přizpůsobovat měnícím se požadavkům, potřebám a přáním klientů. V rámci zkvalitňování služby chceme v průběhu roku 2014 vybudovat velkou bezbariérovou koupelnu na I. oddělení domova pro seniory, vymalovat chodbu oddělení VITAL II. motivy ulice, postupně obnovit staré, mechanicky polohovatelné postele za elektricky ovládaná pečovatelská lůžka a zrenovovat kavárnu seniorů, která slouží pro společenské účely klientů a školení zaměstnanců (výmalba, dekorace, nový koberec, obnova nábytku aj.) a rovněž zkulturnit hlavní jídelnu domova (rovněž nově vymalovat a doplnit vhodnými dekoracemi). Dalším významným záměrem je udržet si kvalitní, motivované, lidsky i odborně zdatné zaměstnance na tomto úseku, protože především tito zaměstnanci poskytují převážnou část péče a služeb našim klientům. 17

18 Zabezpečení praxe a stáží V roce 2013 jsme zabezpečili na úseku SPA souvislé týdenní až třítýdenní praxe pro studenty vysokých a vyšších odborných škol, dále jednodenní praxe pro studenty VŠ, týdenní až třítýdenní stáže pro účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a také stáže pro zaměstnance jiných organizací poskytujících sociální služby. Přehled je uveden v přiložené tabulce. název akce škola/instituce rozsah počet osob souvislé praxe studentů jednodenní praxe studentů stáže zaměstnanců zařízení soc. služeb stáže a praxe kurz pracovník v sociálních službách Filosofická fakulta, Univerzita Palackého 40 hod 1 Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 80 hod 2 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh 120 hod 1 Vyšší odborná škola sociální Caritas, Olomouc 40 hod 22 Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 8 hod 2 Domov pro seniory Radkova Lhota 8 hod 21 Domov seniorů POHODA Chválkovice 8 hod 9 Centrum denních služeb Olomouc 8 hod 14 Domov důchodců Nerudova, Prostějov 8 hod 2 Střední zdravotnická škola Přerov 8 hod 3 Střední zdravotnická škola Kroměříž 40 hod 2 Počítačová služba Olomouc 40 hod 1 Mavo s.r.o. Vonoklasy 68 hod 1 Škola manažerského rozvoje Ostrava - Poruba 110 hod 1 Vesna o.p.s. Brno 32 hod 1 b) Ošetřovatelsko-zdravotní úsek Nepřetržitou ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotničtí pracovníci, zdravotní péče je poskytována praktickými lékaři a dále lékaři specialisty, z nichž do zařízení dochází zubařka, psychiatr a kožní lékařka. Další specializovanou zdravotnickou péči zajišťují lékaři blízkých zdravotnických zařízení, zejména pak se specializací v kardiologii, diabetologii, ortopedii a urologii. Po domluvě s ošetřujícím lékařem je zajištěn převoz méně mobilních klientů smluvní přepravní službou. O klienty pečuje tým pracovníků ošetřovatelsko-zdravotního úseku v počtu 12 všeobecných sester. V rámci poskytované ošetřovatelské péče byla aktivně prováděna bazální stimulace dvěma všeobecnými sestrami, jež k tomuto úkonu získaly certifikaci. Na odd. Vital pracovaly tři všeobecné sestry certifikované pro péči o klienty s Alzheimerovou demencí. Rehabilitační péče byla v roce 2013 zajišťována registrovanou fyzioterapeutkou. Fyzikální terapii poskytuje na základě indikace lékaře, pohybovou rehabilitaci 18

19 k udržení mobility a zlepšení mobility pohybově omezených klientů, prováděna na základě doporučení lékaře a vlastního vyhodnocení zdravotního stavu klienta. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie (ultrazvuk, elektroproudy, laser, magnetoterapie), vodoléčba, masáže (reflexní, vazivové, tlakové, klasické), mobilizace kloubů, páteře, žeber, měkká technika, mechanoterapie (rotoped, cvičení s náčiním) a léčebná tělesná výchova. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícími lékaři a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Vykazované finanční částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé podle zdravotních stavů uživatelů služby a plně závislé na předpisu péče ošetřujícími lékaři. Následné vzdělávání je aktivní součástí života všeobecných sester. Vzdělávací kurzy si vybírají samy podle svého zájmu o určitou problematiku vztahující se k ošetřovatelské péči v gerontologii. Zaměstnavatelem bylo všeobecným sestrám zajištěno školení v oblasti PO, BOZP a první pomoci, v průběhu roku měli pracovníci úseku možnost účastnit se školících akcí Proměny stáří a Dokumentace v sociálních službách (více viz kapitola 3.3 Vzdělávání zaměstnanců). Zajištění praxí DS Tovačov každoročně zajišťuje studentské praxe studentům různých oborů. V průběhu roku 2013 absolvovali praxi na úseku OZÚ tito studenti: Střední a vyšší zdravotnická škola Olomouc 1 studentka Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, bakalářský obor Ošetřovatelství 1 studentka Univerzita Palackého v Olomouci, magisterský obor Management ve zdravotnictví 1 studentka Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářský obor Pedagogika - sociální práce 2 studentky Záměry a úspěchy Stěžejním cílem je poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči, zavést monitoring pádů klientů a monitoring vzniku dekubitů jako ukazatel vhodné ošetřovatelské péče (jde ruku v ruce se správnou výživou), pokračovat v dobré spolupráci s ošetřujícími lékaři, udržovat dobrou komunikaci s rodinnými příslušníky klientů. Záměrem pro rok 2014 je rozšíření rehabilitační péče, příprava a získání Značky kvality (pro službu DS) a příprava na certifikaci Vážka (pro službu DZR). Úspěchem je vypracování informačního letáku o Alzheimerově chorobě pro rodiny klientů odd. VITAL. 19

20 c) Ekonomicko-provozní úsek Provoz celého zařízení domova zajišťují zaměstnanci ekonomicko-provozníhoo úseku tak, aby bylo zajištěno bezproblémové finančně-ekonomické řízení domova a aby klientům našeho domova byly poskytovány co nejkvalitnější služby i v oblasti provozní. Provozní činnostt je dělena na pravidelnou běžnou údržbu vnitřních i venkovních prostorr a zařízení, provádění oprav menšího rozsahu, zajišťování oprav většího rozsahu a realizace investic. Dále jsou zajišťovány kontroly běžného zařízení, kontroly a revize vyhrazených technických zařízení v budovách a ostatních prostorách. Součástí této činnosti je rovněž péče o zaměstnance v rámci bezpečnosti práce a ochrany jejich zdraví, zajišťování ochranných pracovních prostředků, materiálu a zajištění pravidelných školení na úseku požární ochrany a BOZP. V dubnu 2013 byla realizována oprava střechy budovy B, spojená s výměnou popraskaných okapů. Plánovaná investice stavebního charakteru - oprava střechy s výměnou atypických trojúhelníkových oken - bude realizována zřizovatelem po etapách, v závislosti na finančních možnostech zřizovatele, s předpokládaným termínem zahájení v roce Vybrané provozní údaje poskytují formou grafůů informace o vývoji spotřeby energií, vody a pohonných hmot, včetně jejich nákladůů a dále základní informace z oblasti odpadového hospodářství. Vývoj spotřeby energií od r Vývoj spotřeby vody a PHM od r

21 Vývoj nákladů na energie, vodu a pohonné hmoty od r Množství vyprodukovaného odpadu nejvýznamnější kategorie od r Zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce V rámci plnění povinností zaměstnavatele a zaměstnan nců uložených zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce a zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, včetně souvisejících předpisů, zabezpečil zaměstnavatel pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. Školení provedly odborně způsobilé osoby ze spolupracující externí firmy, kterou je Vzdělávací institut Prostějov. 21

22 d) Stravovací úsek Celodenní strava (snídaně, oběd, svačina, večeře) je připravována v kuchyni domova a řídí se zásadami správné výživy. Jídelní lístky sestavuje pověřený kuchař po konzultaci se stravovací komisí, ve které jsou účastni zástupci uživatelů. Strava je připravována v kuchyni domova (3 hlavní jídla, 1 vedlejší) s možností výběru ze dvou až tří variant. Zaměstnanci se při práci řídí vypracovaným systémem HACCP. Připravená strava je klientům vydávána formou tabletového systému, což znamená, že pracovníci kuchyně připravenou stravu vydávají přesně podle stanovených norem do jednotlivých tablet (speciální tácy s termonádobami na talíře, polévkové misky, nápoje) dle konkrétních specifikací dle naordinovaných diet, zvláštní úpravy stravy apod. Tento způsob výdeje stravy je vysoce hygienický, bezpečný, kontrolovatelný a komfortní jak pro klienty, tak pro obsluhující personál, nicméně je velmi časově náročný, čemuž také odpovídá počet pracovníků stravovacího úseku. Přehled o počtu připravených jídel podává níže uvedená tabulka: Počet vyrobených jídel pro klienty strava základní šetřící diabetická 9/4 MIX MIX/9 bezmléčná celkem snídaně oběd svačina večeře II. večeře Počet obědů obědy zaměstnanci cizí strávníci klienti celkem počet Abychom byli schopni poskytovat klientům kvalitní, bezpečnou a nutričně vyváženou stravu, a rovněž abychom mohli zavádět nové, moderní metody a technologické postupy přípravy stravy, účastní se vedoucí úseku, hlavní kuchař i kuchařky dalšího odborného vzdělávání. Poznatky získané na seminářích a školeních pak předávají ostatním pracovnicím úseku a aplikují v praxi. Záměry Záměrem pro nejbližší období je rozvoj nutriční péče v organizaci, zpestření podávané stravy, vhodná úprava prostředí pro stolování, využívání moderních metod přípravy a podávání stravy dle specifických požadavků našich klientů (např. Bon Apetit). 22

23 2.3 Statistické výstupy V této kapitole jsou uvedeny stručné přehledy o struktuře klientů podle poskytovaných služeb, podle věku a příspěvku na péči, o míře využití kapacity poskytované služby, tedy o celkové roční obložnosti, o struktuře příjmů od klientů, přehledy o mobilitě klientů a též přehled o nástupech a odchodech z DS Tovačov. V roce 2013 byla v domově poskytována sociální služba výhradně formou celoročního pobytu. Nových uživatelůů jsme přijali 49, z toho 22 na službu domov se zvláštním režimem a 27 na službu domov pro seniory. Domov v tomto roce opustiloo celkem 51 uživatelů, z tohoo 18 ze služby domov se zvláštním režimem (DZR) a 33 ze služby domov pro seniory (DS). Struktura uživatelů nástupy Struktura uživatelů - ukončení Využití poskytované služby bylo v průběhu celého roku vyrovnané. Stoprocentní obložnosti není v našich podmínkách možné dosáhnout, neboť k obsazení uvolněného místa je třeba čas na provedení sociálního šetření a následně též přiměřená lhůta pro nově nastupujícího uživatele k přípravě přestěhování a dořešení jeho osobních záležitostí. Dalším významným vlivem, který se projevil na obložnosti, tj. využití kapacity služby, bylo rozšiřování služby DZR k na 46 míst. K navyšování míst na DZR docházelo postupně tak, že uvolněné místo ve službě DS bylo přiřazeno službě DZR, což se samozřejmě odrazilo v obložnosti obou služeb především v prvním čtvrtletí roku

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Vzdělávací plán organizace na období

Vzdělávací plán organizace na období 2016 Vzdělávací plán organizace na období 2016-2018 Domov pro seniory Tovačov Mgr. Lenka Olivová 1.3.2016 Obsah 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Současný stav a struktura pracovníků... 4 2.1 Ekonomicko-provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 206 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 205 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Otická 2678/ 23 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 O B S A H 1. Úvod.... 3 2.

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov důchodců Police nad Metují. Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov důchodců Police nad Metují. Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova důchodců Police nad Metují Název organizace: Domov důchodců Police nad Metují Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2017 Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Úvodní seminář pracovních skupin 1. června VCVS ČR, o.p.s. Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj

Úvodní seminář pracovních skupin 1. června VCVS ČR, o.p.s. Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj Úvodní seminář pracovních skupin projektu sociálních služeb v Olomouckém kraji Olomouc 1. 6. 2009 Rostislav Honus, Stanislav Kocourek Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více