Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o."

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února

2 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příjemce dotace: Aqua Industrial, s.r.o. Celkové náklady projektu: Kč Období realizace projektu: 15. února 2011 až 14. února

3 Obsah Str. 1. Popis projektu 4 2. Cíl projektu 4 3. Přehled uskutečněných kurzů 4 I. Kurzy Soft skills 4-8 II. PC dovednosti 8-10 III. Odborné cizojazyčné vzdělávání 10 IV. Odborná profesní školení Publicita Přínos projektu pro společnost Aqua Industrial, s.r.o Závěr

4 1. Popis projektu Projekt společnosti Aqua Industrial, s.r.o. byl zaměřen na vzdělávání všech zaměstnanců a to na základě potřeb společnosti. Dle hodnocení zaměstnanců a provedených analýz byly vybrány oblasti vzdělávání, které byly následně zařazeny do projektu. Vzdělávací kurzy byly určeny k rozvoji kvalifikační úrovně zaměstnanců a tím k rozvoji celé společnosti. Především odborná profesní školení přispěla ke zvýšení kvalifikace pracovníků a tak i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení hodnoty jednotlivých pracovníků na trhu práce. Školení byla zajištěna externím dodavatelem na základě výběrového řízení. Jednotlivé kurzy byly průběžně vyhodnocovány a výsledky byly konzultovány s dodavateli. 2. Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšení důležité odborné znalosti a kompetence pracovníků - zvýšit kompetenci v oblasti práce s lidmi, zefektivnit týmovou spolupráci, zvýšit znalosti v oblasti měkkých (tzv.soft skills) dovedností pracovníků (především komunikace), zdokonalit obchodní dovednosti, práci na PC a jazykové dovednosti, odborná profesní školení a oživit si zákonná školení. Tímto projektem se také zvýšila nejen konkurenceschopnost společnosti ale i možnost úspěšné expanze jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V tomto projektu jsme se snažili aplikovat moderní formy a metody vzdělávání a využívat k realizaci školení vlastních prostor (velká úspora času a nákladů). 3. Přehled uskutečněných kurzů I. Kurzy soft skills U těchto kurzů bylo cílem proškolit celkem 21 zaměstnanců. Nám se však podařilo celkem proškolit 24 zaměstnanců. Všichni absolventi školení obdrželi osvědčení a ze všech školení jsou vyhotoveny prezenční listiny. Školení probíhala na tato témata : Komunikace - Interfiremní komunikace pracovníka Obsahem tohoto školení bylo zefektivnění komunikace ve firmě, eliminace komunikačních šumů, analýza, intenzivní trénink, řešení případových studií, chyby v komunikaci a další. Všechna tato témata byla probírána jak teoreticky tak prakticky na různých příkladech z praxe. Jednotliví účastníci školení se aktivně zapojovali do diskusí a přispívali svými zkušenostmi z praxe. 4

5 V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. Komunikace Zvládání konfliktních situací Velkým přínosem tohoto školení bylo propojení teorie s praktickými ukázkami a simulacemi různých situací, které bylo nutno konkrétně řešit. Účastníci si tak mohli vyzkoušet teoretické znalosti získané během školení. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, se kterým se v obchodním světě můžeme dosti často setkat (a nejen v něm), budou v něm zaměstnanci proškolováni i po skončení tohoto projektu. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Komunikace Řečnické dovednosti Při realizaci tohoto školení se účastníci naučili jak správně postupovat při přípravě svého vystoupení. Byli seznámeni s rétorickým desaterem, které si vyzkoušeli na praktických ukázkách. Účastníci si vyměnili rady a zkušenosti z jejich praxe. Analyzovali příčiny neúspěchu při jednáních a při veřejných vystoupeních a každý účastník si připravil a předvedl své vystoupení na zvolené téma. Velkým přínosem byla kombinace teoretického výkladu s praktickými ukázkami, kdy byly simulovány nejčastější chyby, které řečníci dělají. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Firemní kultura Budování firemní kultury Na tomto školení se účastníci dozvěděli, co je to firemní kultura a její důležitost pro firmu. Zacházení s firemní kulturou se může stát velmi mocným nástrojem pracovní motivace, který může mít vliv i na úspěch či neúspěch společnosti. Správným uplatňováním firemní kultury lze snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu. Firemní kultura dává firmě identitu. Její žádoucí aspekty pak můžeme prezentovat pomocí marketingové komunikace. Zároveň však komunikační aktivity firmy směrující k veřejnosti působí i na zaměstnance a jejich vnímání. Tak může marketingová komunikace posílit třeba hrdost zaměstnanců na příslušnost k firmě, což eventuálně povede i k posunu u firemní kultury. Po vyložení teoretické části byl dán prostor jednotlivým účastníkům, aby se k tomuto tématu vyjádřili a aby přednesli své poznatky z praxe. Byl dán prostor k diskusi, co by bylo potřeba změnit ve vnitrofiremních vztazích, jak firma působí navenek a podobně. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. 5

6 Týmová spolupráce Efektivní týmová spolupráce Zaměstnanci se zde naučili, jak podporovat žádoucí projevy určující efektivní spolupráci a jak předcházet jevům, které naopak dobrou spolupráci ničí. Na základě simulací určitých situací si jednotlivé týmy mohly vyzkoušet vše v praxi a poučit se z chyb ostatních. Vzhledem k praktickým ukázkám bylo toto školení lépe srozumitelné a zaměstnanci je mohou lépe uplatnit ve své praxi. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. Další osobní kompetence Time management Cílem kurzu bylo naučit se lépe plánovat svůj čas a efektivně jej využívat, správně nastavit své cíle a umět je analyzovat. Také na tomto školení byla zařazena jak teoretická, tak praktická část. Každý účastník vypracoval harmonogram některého svého předchozího dne, se kterým pak seznámil ostatní účastníky. Následně probíhala diskuse. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci, což bylo splněno. Vedení týmu Zvyšování produktivity pracovního týmu Toto školení bylo velkým přínosem pro vedoucí pracovníky společnosti. Na tomto školení byli seznámeni s různými motivačními prvky, které mohou využít v praxi. Součástí školení byla také analýza osobnosti jako manažera, která hraje velkou roli ve vedení týmu. Byla zde spojena teoretická část s praktickou. Byl dán také prostor pro diskusi či dotazy. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Příprava na obchodní jednání Na tomto školení se účastníci podrobně seznámili se vším, co je třeba zařadit do přípravy na obchodní jednání. Nejednalo se pouze o přípravu znalostní, dokumentační apod., ale i o přípravu pro komunikaci, zvolení vhodného oděvu atd. Vzhledem k tomu, že společnost Aqua Industrial je i obchodní firmou, která jedná často i se zahraničními zákazníky, bylo toto školení velmi prospěšné a účastníci postupně aplikují v praxi znalosti získané na tomto školení. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. 6

7 Obchodní dovednosti Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Na tomto kurzu se účastníci zdokonalovali ve schopnosti rozpoznat nákupní signály zákazníků a využívat je. Naučili se zde také efektivně argumentovat při obchodních jednáních, úspěšně je dovést do konce a získat další reference. Během školení se probíraly konkrétní případy z praxe účastníků a probíhala diskuse na dané téma. Účastníci se tak mohli podělit o své zkušenosti s ostatními. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Účastníci školení se zde seznámili s tipy pro úspěšný prodej, zdokonalili se v obchodních činnostech, v komunikaci s klientem, v zjišťování toho, co klient potřebuje. Účastníci se naučili jak vyhledat a oslovit klienty a osvojili si techniky jak úspěšně obchod ukončit. Na tomto školení také proběhla jak teoretická tak praktická část, kde se simulovala různá obchodní jednání s rozdílnými klienty. V praktické části si účastníci procvičili jednání s různě problematickými klienty a podělili se mezi sebou o své zkušenosti z praxe. Spojením teoretické a praktické části bylo dosaženo větší efektivnosti a přínosu tohoto školení. Všechny poznatky získané během tohoto školení jsou nadále uplatňovány v praxi a jsou přínosem při jednání se zákazníky. To vše má vliv na úspěšnost obchodních jednání a tím na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi Při této klíčové aktivitě se vycházelo jak z teorie, tak z praktických situací, které byly simulovány jednotlivými účastníky kurzu. Všichni si tak mohli vyzkoušet reagovat na různé konkrétní situace z obchodní praxe. Byl dán prostor diskusi a jednotlivým připomínkám a postřehům všech zúčastněných. Praktické ukázky jsou velkým přínosem pro běžnou praxi v obchodní sféře. Velkým přínosem tohoto školení bylo také rozdělení na obchodní a psychologickou strategii, kterou si účastníci vyzkoušeli na konkrétních případech. Procvičili se také ve vyjednávání s problematickými typy osob, posílili si sebedůvěru jak se vyjadřovat kvalitně a s jistotou. Všechny tyto simulace obchodních jednání, strategií vyjednávání a psychologický odhad partnera /zákazníka jsou velkým přínosem pro konkrétní jednání se zákazníky a dodavateli a mají vliv na úspěšnost jednání a tím na získávání zakázek pro celou společnost a zvyšování její produktivity. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. 7

8 Tato školení probíhala jako jednodenní nebo dvoudenní školení. Témata těchto školení byla zvolena tak, aby se jich mohli účastnit zaměstnanci všech oborů a pracovních pozic a přispívala k jejich rozvoji a tím k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Na všech školeních se simulovaly konkrétní situace z praxe a tím bylo možno vyzkoušet teorii, získanou během školení, v praxi. Výstupem z těchto školení jsou osvědčení, která obdržel každý zúčastněný zaměstnanec. Všechny získané zkušenosti a poznatky z těchto školení jsou uplatňovány v praxi. Vzhledem k tomu, že se nám tato školení velmi osvědčila a jsou přínosem pro naši společnost, hodláme pokračovat v proškolování zaměstnanců v oblasti soft skills i po ukončení projektu. II. PC dovednosti Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti a byly k němu využívány notebooky, zakoupené v rámci tohoto projektu. Výstupem každého kurzu byla prezenční listina a každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování kurzu. Cílem těchto kurzů bylo zdokonalení a prohloubení práce na PC a ovládání výše uvedených programů. Tento cíl byl splněn. Vzhledem k tomu, že dochází v této oblasti k progresivnímu vývoji, budeme ve školení počítačové gramotnosti pokračovat i po skončení projektu. Témata budou volena dle potřeb zaměstnanců. MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint) Přínosem tohoto způsobu výuky je jeho flexibilita. Jednotlivý zaměstnanci se kromě konkrétní výuky dle připravených podkladů mohli dále individuálně v těchto programech vzdělávat. Díky své pracovní vytíženosti si mohou individuální výuku zvolit dle vlastních potřeb a požadavků. Práce s těmito programy je pro všechny zúčastněné pracovníky důležitá a vzhledem k rychlému vývoji je nutno se v těchto programech neustále vzdělávat a zdokonalovat. Neustálým zdokonalováním zaměstnanců v oblasti PC dovedností se zvyšuje jejich hodnota na trhu práce. Práce v těchto programech je důležitá pro celý chod společnosti. Zpracovávají se v nich všechna data, vytváří se různé grafy, tabulky, analýzy a statistiky, které jsou důležité pro tvorbu další strategie prodeje, výhledy prodeje, ale i porovnání s předchozími lety. Porovnáváním dat se společnost může vyvarovat věcí, které měly 8

9 negativní vliv na její rozvoj a naopak využít všeho, co mělo pozitivní dopad. Tím se stává progresivnější. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Adobe Professional Cílem kurzu bylo naučit se vytvářet interaktivní webové aplikace s využitím textu, animací, grafiky, videa, zvuku a externích datových souborů. Program Adobe Professional umožňuje obchodním, technickým a kreativním profesionálům převádět široké množství různých dokumentů do Adobe PDF pouhým stisknutím tlačítka a uložením do jednoho komplexního souboru Adobe PDF pro snadné a bezpečné sdílení. Vyšší výkonnost, četná vylepšení a nové funkce jim pomůžou ke snadnějšímu, rychlejšímu a bezpečnějšímu sdílení dokumentů. Proškolení zaměstnanci si díky tomuto školení zvýšili svoji odbornost a na základě toho jsou schopni vytvářet interaktivní webové aplikace s využitím textu, animací, grafiky aj. Jsou tak schopni se podílet na jednoduchých úpravách web stránek a tím se snižuje potřeba spolupráce s externími firmami v této oblasti. Společnost se tak stává samostatnější a operativnější v řešení změn v této oblasti než při spolupráci s externí firmou. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Corel Draw Cílem kurzu bylo naučit se pracovat s grafickým programem CorelDraw a umět vytvářet kvalitní výstupy pro další možná zpracování. Corel Draw je aplikace, která slouží pro práci s počítačovou grafikou. Nabízí nepřeberné možností pro tvorbu, změny, úpravy obrazů následný tisk či možnosti publikování na internetu. Proškolení zaměstnanci si tímto zvýšili svoji kvalifikaci a odbornost a tím i svoje uplatnění na trhu práce. Získané znalosti práce v tomto programu využívají pro grafické úpravy svých prezentací, které jsou důležité při styku se zákazníkem. Prezentace jsou jednou z nejdůležitějších součástí představení společnosti a jejich kvalita je zároveň prezentací úrovně společnosti. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Solid Works SolidWorks je v současné době nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém trhu. Program SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické 9

10 generování výrobních výkresů. Znalostí používání tohoto programu se zvyšuje efektivnost práce jednotlivých zaměstnanců a také větší konkurenceschopnost společnosti. Proškolení zaměstnanci jsou schopni pracovat samostatně na výkresech, které jsou důležité pro jednotlivé projekty společnosti. Jsou schopni dělat všechny úpravy, ke kterým dochází v průběhu projektu a společnost tak nemusí využívat externích dodavatelů, čímž se stává více soběstačnou. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. III. Odborné cizojazyčné vzdělávání Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti. Cílem bylo proškolit 4 osoby a nám se podařilo proškolit 5 osob. Odborné cizojazyčné vzdělávání probíhalo v těchto jazycích: Angličtina Ruština Cílem kurzů bylo připravit účastníky na komunikaci a obchodní jednání s partnery a zákazníky, pocházející ze zemí Evropské unie i mimo ni. Cílem bylo také zvýšit jazykovou gramotnost v oboru, který vykonávají. Tento cíl byl splněn a společnost je díky dobré znalosti cizích jazyků soběstačnější, co se týče překladů, tlumočení a zejména jednání se zahraničními partnery. Výuka angličtiny probíhala 2x týdně a výuka ruštiny probíhala 1x týdně. Díky těmto kurzům jsou zaměstnanci schopni plynule komunikovat se zahraničními zákazníky a partnery, což je přínosem při uzavírání zahraničních obchodů. Tím, že výuka probíhala pravidelně, byl zaručen neustálý kontakt s cizím jazykem. Účastníci těchto kurzů se zdokonalili jak v ústním tak i v písemném projevu. Do kurzů byly zařazeny také testy, které prověřovali dosažené znalosti jednotlivých účastníků. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci v anglickém jazyce a nám se podařilo proškolit 4 zaměstnance. V ruském jazyce měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Tyto kurzy budou probíhat i po skončení projektu, protože je důležité neustále udržovat a oživovat kontakt s cizím jazykem. 10

11 IV. Odborná profesní školení Některá školení probíhala v sídle společnosti a některá mimo sídlo společnosti. Jednalo se odborná školení, která jsou nutná pro rozšíření znalostí jednotlivých zaměstnanců. Jednalo se o tato školení: Svářečský kurz pro EU Původně se tohoto školení mělo zúčastnit pět zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že požadavkem lektora pro absolvování tohoto kurzu byla státní svářečská zkouška, mohl se tohoto školení zúčastnit pouze jeden zaměstnanec, který tuto podmínku splňoval. Proškolením tohoto zaměstnance se zvýšila jeho odbornost a kvalifikace a tím se zvýšila i jeho hodnota na trhu práce. Díky tomuto školení je společnost, v případě potřeby, schopna vykonávat svářečské práce podle EU pomocí vlastních zaměstnanců a nemusí se obracet na dodavatele této služby. Tím se také snižují náklady na výrobu a zvyšuje se konkurenceschopnost celé společnosti. Proškoleno mělo být 5 zaměstnanců. Při realizaci školení však vznikl požadavek ze strany školitele, že tohoto školení se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci, kteří jsou držiteli státní zkoušky (svářečské). Tuto podmínku splnil pouze jeden zaměstnanec. Na základě těchto informací jsme podali žádost o změnu počtu účastníků kurzu. Tato změna nám byla schválena. Proto považujeme toto za splněné. Kurz jeřábníka Zhodnocení ralizace Cílem tohoto kurzu bylo zvýšit kvalifikaci pro funkci jeřábníka, což tento kurz splnil. Všichni účastníci školení obdrželi osvědčení. V tomto kurzu se účastníci znovu seznamovali s částmi strojů a zařízení jeřábů, s technikou mazání a s elektrickým zařízením jeřábů. Připomněli si také bezpečnost práce v jeřábní dopravě včetně rizik, která jsou s manipulací s jeřábem spojena. Na konci školení byl dán prostor pro diskusi a dotazy týkající se řízení jeřábů. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 12 zaměstnanců, což bylo splněno. 11

12 Základní svářečský kurz Tento kurz proběhl dle očekávaných požadavků a umožnil účastníkovi tohoto kurzu si zvýšit kvalifikaci v oblasti sváření. Pod vedením zkušeného lektora si zaměstnanec společnosti Aqua Industrial rozšířil odbornost v oblasti sváření. Vzhledem k tomu, že společnost Aqua Industrial je výrobní firmou je nutné, aby její zaměstnanci byli neustále proškolování a tím se zvyšovala konkurenceschopnost společnosti. V této klíčové aktivitě měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Školení řidičů motorových vozíků Obsahem tohoto školení bylo zopakovat základní funkce vozíku, jeho ovládání a pracovní nasazení na příslušných pracovištích (včetně použití event. přídavných zařízení) a to též ve vazbě na možná rizika apod. Dále byly zopakovány zásady předpisů BOZP a pravidla pro vozíky, včetně souvisejících předpisů a pravidel podnikových (firemních). V tomto kurzu si účastníci zopakovali základy techniky provozu manipulačních vozíků, manipulaci s materiálem a byly zde probrány bezpečnostní předpisy, týkající se práce s motorovými vozíky. Byla zde probrána prevence rizik, zdroje a příčiny a opatření pro prevenci. Byly zde diskutovány konkrétní případy z praxe. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Školení řidičů referenčních vozidel Cílem kurzu bylo oživení znalostí v oblasti řízení referenčních vozidel. Tento cíl byl splněn a všichni účastníci obdrželi osvědčení. Jednalo se o rozšíření již získaných znalostí o nové poznatky z oblasti silničního provozu. Účastníci byli seznámení s novými vyhláškami a pravidly silničního provozu. Probíraly se zde také konkrétní dopravní situace, které mohou nastat. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 15 zaměstnanců, což bylo splněno. Rozšíření vyhlášky č.50 par.8 o možnost revizního technika elektro Toto školení mělo dvě části. První část byla teoretická příprava seznámení s jednotlivými okruhy teoretických znalostí norem a nutné legislativy pro úspěšné složení zkoušky. Na začátku byl předložen kompletní test, který obsahoval různé otázky, které jsou v testu u zkoušky. Při chybné odpovědi byly probrány a vysvětleny všechny souvislosti a případné nejasnosti. 12

13 Druhá část bylo praktické měření. Školitel přímo ukazoval použití měřících přístrojů v praxi a vysvětloval, která měření jsou nutná pro vystavení revizní zprávy. Byla ukázána revize běžné instalace, revize ručního nářadí a spotřebičů. Účastník školení si mohl vše vyzkoušet. Díky tomuto kurzu bude proškolený zaměstnanec schopen provádět veškeré interní revize, které doposud prováděla externí firma a tím dojde ke značné úspoře. Proškolený pracovník bude také schopen provádět revize u jiných firem, čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti Aqua Industrial. Zvýší se také hodnota pracovníka na trhu práce. V této klíčové aktivitě měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Norma EN12266 Účelem této Normy EN bylo stanovení spolehlivých základních požadavků na výrobní tlakové zkoušky průmyslových armatur, aby bylo zajištěno přijetí jednotných zkoušek a zkušebních postupů. Popsané zkoušky a postupy mohou být rovněž použity, pokud je to požadováno, pro typové zkoušky a přejímací zkoušky. Všechny tyto informace jsou důležité pro jednotlivé pracovníky, kteří se tohoto školení zúčastnili. Jednalo se o rozšíření znalostí v této oblasti. Proškolením zaměstnanců v této normě se zvýšila jejich odbornost a kvalifikace a tím se rozšířily jejich možnosti na trhu práce. Rozšíření znalostí zaměstnanců v této oblasti přispívá k podpoře konkurenceschopnosti společnosti a k jejímu rozvoji. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci, což bylo splněno. 4. Publicita V tomto projektu byl kladen velký důraz na publicitu. Všechny školicí místnosti byly označny logy povinné publicity. Také veškeré pomůcky (zařízení a vybavení pro projekt notebooky, tabule, židle, stoly aj.) a tištěný materiál, jako manuály, učebnice, objednávky, prezenční listiny a podobně, byly označeny logy povinné publicity dle Manuálu pro publicitu. Projekt byl také zveřejněn na stránkách a na našich webových stránkách 13

14 Publicita tohoto projektu byla také umístěna na výstavách, kterých se naše společnost účastnila a v neposlední řadě byla publicita umístěna na našich prospektech. 5. Přínos projektu pro společnost Aqua Industrial, s.r.o. Díky tomuto projektu bylo možné proškolit v různých oblastech vzdělávání velkou část zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jsme obchodní a zároveň výrobní firma je potřeba vzdělávání dvojnásobná. Za prvé je třeba neustále proškolovat obchodníky a techniky prodeje (jak stávající, tak nové) v různých oblastech soft skills, a za druhé je třeba vzdělávat všechny zaměstnance v odborných dovednostech. Naše společnost pracuje také s řadou zahraničních zákazníků a dodavatelů a proto vzdělávání v oblasti jazyků je neméně důležité. Díky tomuto projektu byla rozšířena výuka jazyků, ve které hodláme pokračovat i po skončení projektu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a to jak vzdělávání v oblasti základních programů MS Office (MS Word, Excel a Powerpoint), tak i vzdělávání ve specifických programech SolidWorks, Corel Draw a Adobe Professional. Vzhledem k důležitosti rozšiřování těchto znalostí hodláme v tomto vzdělávání pokračovat i po skončení projektu. 6. Závěr Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný. Podařilo se nám proškolit více zaměstnanců, než bylo původně plánováno. Díky tomuto projektu se zvýšila konkurenceschopnost společnosti a zvýšila se také odborná úroveň jednotlivých zaměstnanců a tím získali vyšší hodnotu na trhu práce. Udržitelnost aktivit projektu po jeho skončení Po ukončení realizace projektu se bude společnost nadále věnovat rozvoji svých zaměstnanců. Vzdělávání bude plynule navazovat na aktivity realizované v tomto projektu a směřovat k vyšším stupňům a úrovním vzdělávání. Naším cílem je upevňování nově nabytých znalostí v praxi, sledování novinek a trendů v předmětných oblastech analyzování potřeb naší společnosti a na tomto základě organizace dalších vzdělávacích aktivit. Velkou část zaměstnanců společnosti tvoří pracovníci dělnických profesí, kteří uplatňují získané znalosti na školeních ihned ve své pracovní činnosti, a jelikož se náročnost výroby stále zvyšuje, výrobky se inovují a sortiment rozšiřuje, je potřeba tyto pracovníky průběžně vzdělávat v profesních oblastech a nových trendech výroby. Tato skutečnost je zároveň zárukou udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zaručena rovněž díky rostoucímu počtu zaměstnanců, zvyšující se náročnosti a variabilitě výroby a připravované expanzi na zahraniční trhy, což si vyžádá průběžné investice do rozvoje nových pracovníků a upevňování znalostí pracovníků stávajících. V oblasti PC dovedností budeme nadále využívat moderních forem výuky nově přijatých pracovníků především THP a dle potřeb rovněž pracovníků stávajících. K výuce veškerých uzavřených školení vč. jazykových dovedností bude i do budoucna využívána multifunkční interní školicí místnost. 14

15 V tomto projektu bylo původně plánováno proškolit 21 osob. Nám se podařilo proškolit celkem 26 osob, které úspěšně ukončili jednotlivé kurzy. Bylo podpořeno celkem 9 osob starší pracovníci let. Dále bylo proškoleno 24 osob se středním vzděláním a 2 osoby s vysokoškolským vzděláním. Počet úspěšných absolventů bez ohledu na to, kolika kurzů se zúčastnili bylo celkem 167. Byly vytvořeny dva inovované produkty, které jsou popsány v databázi produktů. Tato zpráva byla vyhotovena ve třech tištěných kopiích a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Autor závěrečné zprávy: Jiří Stavinoha, manažer projektu... Ing. Miroslav Študent jednatel 15

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji Strana 1 z 41 Obsah evaluační zprávy I. Identifikace projektu... s. 3 II. Úvod... s. 4 III. Popis projektu... s. 5 IV. Klíčové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Instalatér 36-52-H/01Instalatér Verze první z 07. 09. 2009 Platnost od 1.9.2010 Obsah

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více