Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o."

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února

2 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příjemce dotace: Aqua Industrial, s.r.o. Celkové náklady projektu: Kč Období realizace projektu: 15. února 2011 až 14. února

3 Obsah Str. 1. Popis projektu 4 2. Cíl projektu 4 3. Přehled uskutečněných kurzů 4 I. Kurzy Soft skills 4-8 II. PC dovednosti 8-10 III. Odborné cizojazyčné vzdělávání 10 IV. Odborná profesní školení Publicita Přínos projektu pro společnost Aqua Industrial, s.r.o Závěr

4 1. Popis projektu Projekt společnosti Aqua Industrial, s.r.o. byl zaměřen na vzdělávání všech zaměstnanců a to na základě potřeb společnosti. Dle hodnocení zaměstnanců a provedených analýz byly vybrány oblasti vzdělávání, které byly následně zařazeny do projektu. Vzdělávací kurzy byly určeny k rozvoji kvalifikační úrovně zaměstnanců a tím k rozvoji celé společnosti. Především odborná profesní školení přispěla ke zvýšení kvalifikace pracovníků a tak i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení hodnoty jednotlivých pracovníků na trhu práce. Školení byla zajištěna externím dodavatelem na základě výběrového řízení. Jednotlivé kurzy byly průběžně vyhodnocovány a výsledky byly konzultovány s dodavateli. 2. Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšení důležité odborné znalosti a kompetence pracovníků - zvýšit kompetenci v oblasti práce s lidmi, zefektivnit týmovou spolupráci, zvýšit znalosti v oblasti měkkých (tzv.soft skills) dovedností pracovníků (především komunikace), zdokonalit obchodní dovednosti, práci na PC a jazykové dovednosti, odborná profesní školení a oživit si zákonná školení. Tímto projektem se také zvýšila nejen konkurenceschopnost společnosti ale i možnost úspěšné expanze jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V tomto projektu jsme se snažili aplikovat moderní formy a metody vzdělávání a využívat k realizaci školení vlastních prostor (velká úspora času a nákladů). 3. Přehled uskutečněných kurzů I. Kurzy soft skills U těchto kurzů bylo cílem proškolit celkem 21 zaměstnanců. Nám se však podařilo celkem proškolit 24 zaměstnanců. Všichni absolventi školení obdrželi osvědčení a ze všech školení jsou vyhotoveny prezenční listiny. Školení probíhala na tato témata : Komunikace - Interfiremní komunikace pracovníka Obsahem tohoto školení bylo zefektivnění komunikace ve firmě, eliminace komunikačních šumů, analýza, intenzivní trénink, řešení případových studií, chyby v komunikaci a další. Všechna tato témata byla probírána jak teoreticky tak prakticky na různých příkladech z praxe. Jednotliví účastníci školení se aktivně zapojovali do diskusí a přispívali svými zkušenostmi z praxe. 4

5 V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. Komunikace Zvládání konfliktních situací Velkým přínosem tohoto školení bylo propojení teorie s praktickými ukázkami a simulacemi různých situací, které bylo nutno konkrétně řešit. Účastníci si tak mohli vyzkoušet teoretické znalosti získané během školení. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, se kterým se v obchodním světě můžeme dosti často setkat (a nejen v něm), budou v něm zaměstnanci proškolováni i po skončení tohoto projektu. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Komunikace Řečnické dovednosti Při realizaci tohoto školení se účastníci naučili jak správně postupovat při přípravě svého vystoupení. Byli seznámeni s rétorickým desaterem, které si vyzkoušeli na praktických ukázkách. Účastníci si vyměnili rady a zkušenosti z jejich praxe. Analyzovali příčiny neúspěchu při jednáních a při veřejných vystoupeních a každý účastník si připravil a předvedl své vystoupení na zvolené téma. Velkým přínosem byla kombinace teoretického výkladu s praktickými ukázkami, kdy byly simulovány nejčastější chyby, které řečníci dělají. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Firemní kultura Budování firemní kultury Na tomto školení se účastníci dozvěděli, co je to firemní kultura a její důležitost pro firmu. Zacházení s firemní kulturou se může stát velmi mocným nástrojem pracovní motivace, který může mít vliv i na úspěch či neúspěch společnosti. Správným uplatňováním firemní kultury lze snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu. Firemní kultura dává firmě identitu. Její žádoucí aspekty pak můžeme prezentovat pomocí marketingové komunikace. Zároveň však komunikační aktivity firmy směrující k veřejnosti působí i na zaměstnance a jejich vnímání. Tak může marketingová komunikace posílit třeba hrdost zaměstnanců na příslušnost k firmě, což eventuálně povede i k posunu u firemní kultury. Po vyložení teoretické části byl dán prostor jednotlivým účastníkům, aby se k tomuto tématu vyjádřili a aby přednesli své poznatky z praxe. Byl dán prostor k diskusi, co by bylo potřeba změnit ve vnitrofiremních vztazích, jak firma působí navenek a podobně. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. 5

6 Týmová spolupráce Efektivní týmová spolupráce Zaměstnanci se zde naučili, jak podporovat žádoucí projevy určující efektivní spolupráci a jak předcházet jevům, které naopak dobrou spolupráci ničí. Na základě simulací určitých situací si jednotlivé týmy mohly vyzkoušet vše v praxi a poučit se z chyb ostatních. Vzhledem k praktickým ukázkám bylo toto školení lépe srozumitelné a zaměstnanci je mohou lépe uplatnit ve své praxi. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. Další osobní kompetence Time management Cílem kurzu bylo naučit se lépe plánovat svůj čas a efektivně jej využívat, správně nastavit své cíle a umět je analyzovat. Také na tomto školení byla zařazena jak teoretická, tak praktická část. Každý účastník vypracoval harmonogram některého svého předchozího dne, se kterým pak seznámil ostatní účastníky. Následně probíhala diskuse. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci, což bylo splněno. Vedení týmu Zvyšování produktivity pracovního týmu Toto školení bylo velkým přínosem pro vedoucí pracovníky společnosti. Na tomto školení byli seznámeni s různými motivačními prvky, které mohou využít v praxi. Součástí školení byla také analýza osobnosti jako manažera, která hraje velkou roli ve vedení týmu. Byla zde spojena teoretická část s praktickou. Byl dán také prostor pro diskusi či dotazy. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Příprava na obchodní jednání Na tomto školení se účastníci podrobně seznámili se vším, co je třeba zařadit do přípravy na obchodní jednání. Nejednalo se pouze o přípravu znalostní, dokumentační apod., ale i o přípravu pro komunikaci, zvolení vhodného oděvu atd. Vzhledem k tomu, že společnost Aqua Industrial je i obchodní firmou, která jedná často i se zahraničními zákazníky, bylo toto školení velmi prospěšné a účastníci postupně aplikují v praxi znalosti získané na tomto školení. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. 6

7 Obchodní dovednosti Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Na tomto kurzu se účastníci zdokonalovali ve schopnosti rozpoznat nákupní signály zákazníků a využívat je. Naučili se zde také efektivně argumentovat při obchodních jednáních, úspěšně je dovést do konce a získat další reference. Během školení se probíraly konkrétní případy z praxe účastníků a probíhala diskuse na dané téma. Účastníci se tak mohli podělit o své zkušenosti s ostatními. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Účastníci školení se zde seznámili s tipy pro úspěšný prodej, zdokonalili se v obchodních činnostech, v komunikaci s klientem, v zjišťování toho, co klient potřebuje. Účastníci se naučili jak vyhledat a oslovit klienty a osvojili si techniky jak úspěšně obchod ukončit. Na tomto školení také proběhla jak teoretická tak praktická část, kde se simulovala různá obchodní jednání s rozdílnými klienty. V praktické části si účastníci procvičili jednání s různě problematickými klienty a podělili se mezi sebou o své zkušenosti z praxe. Spojením teoretické a praktické části bylo dosaženo větší efektivnosti a přínosu tohoto školení. Všechny poznatky získané během tohoto školení jsou nadále uplatňovány v praxi a jsou přínosem při jednání se zákazníky. To vše má vliv na úspěšnost obchodních jednání a tím na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi Při této klíčové aktivitě se vycházelo jak z teorie, tak z praktických situací, které byly simulovány jednotlivými účastníky kurzu. Všichni si tak mohli vyzkoušet reagovat na různé konkrétní situace z obchodní praxe. Byl dán prostor diskusi a jednotlivým připomínkám a postřehům všech zúčastněných. Praktické ukázky jsou velkým přínosem pro běžnou praxi v obchodní sféře. Velkým přínosem tohoto školení bylo také rozdělení na obchodní a psychologickou strategii, kterou si účastníci vyzkoušeli na konkrétních případech. Procvičili se také ve vyjednávání s problematickými typy osob, posílili si sebedůvěru jak se vyjadřovat kvalitně a s jistotou. Všechny tyto simulace obchodních jednání, strategií vyjednávání a psychologický odhad partnera /zákazníka jsou velkým přínosem pro konkrétní jednání se zákazníky a dodavateli a mají vliv na úspěšnost jednání a tím na získávání zakázek pro celou společnost a zvyšování její produktivity. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. 7

8 Tato školení probíhala jako jednodenní nebo dvoudenní školení. Témata těchto školení byla zvolena tak, aby se jich mohli účastnit zaměstnanci všech oborů a pracovních pozic a přispívala k jejich rozvoji a tím k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Na všech školeních se simulovaly konkrétní situace z praxe a tím bylo možno vyzkoušet teorii, získanou během školení, v praxi. Výstupem z těchto školení jsou osvědčení, která obdržel každý zúčastněný zaměstnanec. Všechny získané zkušenosti a poznatky z těchto školení jsou uplatňovány v praxi. Vzhledem k tomu, že se nám tato školení velmi osvědčila a jsou přínosem pro naši společnost, hodláme pokračovat v proškolování zaměstnanců v oblasti soft skills i po ukončení projektu. II. PC dovednosti Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti a byly k němu využívány notebooky, zakoupené v rámci tohoto projektu. Výstupem každého kurzu byla prezenční listina a každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování kurzu. Cílem těchto kurzů bylo zdokonalení a prohloubení práce na PC a ovládání výše uvedených programů. Tento cíl byl splněn. Vzhledem k tomu, že dochází v této oblasti k progresivnímu vývoji, budeme ve školení počítačové gramotnosti pokračovat i po skončení projektu. Témata budou volena dle potřeb zaměstnanců. MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint) Přínosem tohoto způsobu výuky je jeho flexibilita. Jednotlivý zaměstnanci se kromě konkrétní výuky dle připravených podkladů mohli dále individuálně v těchto programech vzdělávat. Díky své pracovní vytíženosti si mohou individuální výuku zvolit dle vlastních potřeb a požadavků. Práce s těmito programy je pro všechny zúčastněné pracovníky důležitá a vzhledem k rychlému vývoji je nutno se v těchto programech neustále vzdělávat a zdokonalovat. Neustálým zdokonalováním zaměstnanců v oblasti PC dovedností se zvyšuje jejich hodnota na trhu práce. Práce v těchto programech je důležitá pro celý chod společnosti. Zpracovávají se v nich všechna data, vytváří se různé grafy, tabulky, analýzy a statistiky, které jsou důležité pro tvorbu další strategie prodeje, výhledy prodeje, ale i porovnání s předchozími lety. Porovnáváním dat se společnost může vyvarovat věcí, které měly 8

9 negativní vliv na její rozvoj a naopak využít všeho, co mělo pozitivní dopad. Tím se stává progresivnější. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Adobe Professional Cílem kurzu bylo naučit se vytvářet interaktivní webové aplikace s využitím textu, animací, grafiky, videa, zvuku a externích datových souborů. Program Adobe Professional umožňuje obchodním, technickým a kreativním profesionálům převádět široké množství různých dokumentů do Adobe PDF pouhým stisknutím tlačítka a uložením do jednoho komplexního souboru Adobe PDF pro snadné a bezpečné sdílení. Vyšší výkonnost, četná vylepšení a nové funkce jim pomůžou ke snadnějšímu, rychlejšímu a bezpečnějšímu sdílení dokumentů. Proškolení zaměstnanci si díky tomuto školení zvýšili svoji odbornost a na základě toho jsou schopni vytvářet interaktivní webové aplikace s využitím textu, animací, grafiky aj. Jsou tak schopni se podílet na jednoduchých úpravách web stránek a tím se snižuje potřeba spolupráce s externími firmami v této oblasti. Společnost se tak stává samostatnější a operativnější v řešení změn v této oblasti než při spolupráci s externí firmou. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Corel Draw Cílem kurzu bylo naučit se pracovat s grafickým programem CorelDraw a umět vytvářet kvalitní výstupy pro další možná zpracování. Corel Draw je aplikace, která slouží pro práci s počítačovou grafikou. Nabízí nepřeberné možností pro tvorbu, změny, úpravy obrazů následný tisk či možnosti publikování na internetu. Proškolení zaměstnanci si tímto zvýšili svoji kvalifikaci a odbornost a tím i svoje uplatnění na trhu práce. Získané znalosti práce v tomto programu využívají pro grafické úpravy svých prezentací, které jsou důležité při styku se zákazníkem. Prezentace jsou jednou z nejdůležitějších součástí představení společnosti a jejich kvalita je zároveň prezentací úrovně společnosti. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Solid Works SolidWorks je v současné době nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém trhu. Program SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické 9

10 generování výrobních výkresů. Znalostí používání tohoto programu se zvyšuje efektivnost práce jednotlivých zaměstnanců a také větší konkurenceschopnost společnosti. Proškolení zaměstnanci jsou schopni pracovat samostatně na výkresech, které jsou důležité pro jednotlivé projekty společnosti. Jsou schopni dělat všechny úpravy, ke kterým dochází v průběhu projektu a společnost tak nemusí využívat externích dodavatelů, čímž se stává více soběstačnou. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. III. Odborné cizojazyčné vzdělávání Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti. Cílem bylo proškolit 4 osoby a nám se podařilo proškolit 5 osob. Odborné cizojazyčné vzdělávání probíhalo v těchto jazycích: Angličtina Ruština Cílem kurzů bylo připravit účastníky na komunikaci a obchodní jednání s partnery a zákazníky, pocházející ze zemí Evropské unie i mimo ni. Cílem bylo také zvýšit jazykovou gramotnost v oboru, který vykonávají. Tento cíl byl splněn a společnost je díky dobré znalosti cizích jazyků soběstačnější, co se týče překladů, tlumočení a zejména jednání se zahraničními partnery. Výuka angličtiny probíhala 2x týdně a výuka ruštiny probíhala 1x týdně. Díky těmto kurzům jsou zaměstnanci schopni plynule komunikovat se zahraničními zákazníky a partnery, což je přínosem při uzavírání zahraničních obchodů. Tím, že výuka probíhala pravidelně, byl zaručen neustálý kontakt s cizím jazykem. Účastníci těchto kurzů se zdokonalili jak v ústním tak i v písemném projevu. Do kurzů byly zařazeny také testy, které prověřovali dosažené znalosti jednotlivých účastníků. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci v anglickém jazyce a nám se podařilo proškolit 4 zaměstnance. V ruském jazyce měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Tyto kurzy budou probíhat i po skončení projektu, protože je důležité neustále udržovat a oživovat kontakt s cizím jazykem. 10

11 IV. Odborná profesní školení Některá školení probíhala v sídle společnosti a některá mimo sídlo společnosti. Jednalo se odborná školení, která jsou nutná pro rozšíření znalostí jednotlivých zaměstnanců. Jednalo se o tato školení: Svářečský kurz pro EU Původně se tohoto školení mělo zúčastnit pět zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že požadavkem lektora pro absolvování tohoto kurzu byla státní svářečská zkouška, mohl se tohoto školení zúčastnit pouze jeden zaměstnanec, který tuto podmínku splňoval. Proškolením tohoto zaměstnance se zvýšila jeho odbornost a kvalifikace a tím se zvýšila i jeho hodnota na trhu práce. Díky tomuto školení je společnost, v případě potřeby, schopna vykonávat svářečské práce podle EU pomocí vlastních zaměstnanců a nemusí se obracet na dodavatele této služby. Tím se také snižují náklady na výrobu a zvyšuje se konkurenceschopnost celé společnosti. Proškoleno mělo být 5 zaměstnanců. Při realizaci školení však vznikl požadavek ze strany školitele, že tohoto školení se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci, kteří jsou držiteli státní zkoušky (svářečské). Tuto podmínku splnil pouze jeden zaměstnanec. Na základě těchto informací jsme podali žádost o změnu počtu účastníků kurzu. Tato změna nám byla schválena. Proto považujeme toto za splněné. Kurz jeřábníka Zhodnocení ralizace Cílem tohoto kurzu bylo zvýšit kvalifikaci pro funkci jeřábníka, což tento kurz splnil. Všichni účastníci školení obdrželi osvědčení. V tomto kurzu se účastníci znovu seznamovali s částmi strojů a zařízení jeřábů, s technikou mazání a s elektrickým zařízením jeřábů. Připomněli si také bezpečnost práce v jeřábní dopravě včetně rizik, která jsou s manipulací s jeřábem spojena. Na konci školení byl dán prostor pro diskusi a dotazy týkající se řízení jeřábů. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 12 zaměstnanců, což bylo splněno. 11

12 Základní svářečský kurz Tento kurz proběhl dle očekávaných požadavků a umožnil účastníkovi tohoto kurzu si zvýšit kvalifikaci v oblasti sváření. Pod vedením zkušeného lektora si zaměstnanec společnosti Aqua Industrial rozšířil odbornost v oblasti sváření. Vzhledem k tomu, že společnost Aqua Industrial je výrobní firmou je nutné, aby její zaměstnanci byli neustále proškolování a tím se zvyšovala konkurenceschopnost společnosti. V této klíčové aktivitě měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Školení řidičů motorových vozíků Obsahem tohoto školení bylo zopakovat základní funkce vozíku, jeho ovládání a pracovní nasazení na příslušných pracovištích (včetně použití event. přídavných zařízení) a to též ve vazbě na možná rizika apod. Dále byly zopakovány zásady předpisů BOZP a pravidla pro vozíky, včetně souvisejících předpisů a pravidel podnikových (firemních). V tomto kurzu si účastníci zopakovali základy techniky provozu manipulačních vozíků, manipulaci s materiálem a byly zde probrány bezpečnostní předpisy, týkající se práce s motorovými vozíky. Byla zde probrána prevence rizik, zdroje a příčiny a opatření pro prevenci. Byly zde diskutovány konkrétní případy z praxe. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Školení řidičů referenčních vozidel Cílem kurzu bylo oživení znalostí v oblasti řízení referenčních vozidel. Tento cíl byl splněn a všichni účastníci obdrželi osvědčení. Jednalo se o rozšíření již získaných znalostí o nové poznatky z oblasti silničního provozu. Účastníci byli seznámení s novými vyhláškami a pravidly silničního provozu. Probíraly se zde také konkrétní dopravní situace, které mohou nastat. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 15 zaměstnanců, což bylo splněno. Rozšíření vyhlášky č.50 par.8 o možnost revizního technika elektro Toto školení mělo dvě části. První část byla teoretická příprava seznámení s jednotlivými okruhy teoretických znalostí norem a nutné legislativy pro úspěšné složení zkoušky. Na začátku byl předložen kompletní test, který obsahoval různé otázky, které jsou v testu u zkoušky. Při chybné odpovědi byly probrány a vysvětleny všechny souvislosti a případné nejasnosti. 12

13 Druhá část bylo praktické měření. Školitel přímo ukazoval použití měřících přístrojů v praxi a vysvětloval, která měření jsou nutná pro vystavení revizní zprávy. Byla ukázána revize běžné instalace, revize ručního nářadí a spotřebičů. Účastník školení si mohl vše vyzkoušet. Díky tomuto kurzu bude proškolený zaměstnanec schopen provádět veškeré interní revize, které doposud prováděla externí firma a tím dojde ke značné úspoře. Proškolený pracovník bude také schopen provádět revize u jiných firem, čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti Aqua Industrial. Zvýší se také hodnota pracovníka na trhu práce. V této klíčové aktivitě měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Norma EN12266 Účelem této Normy EN bylo stanovení spolehlivých základních požadavků na výrobní tlakové zkoušky průmyslových armatur, aby bylo zajištěno přijetí jednotných zkoušek a zkušebních postupů. Popsané zkoušky a postupy mohou být rovněž použity, pokud je to požadováno, pro typové zkoušky a přejímací zkoušky. Všechny tyto informace jsou důležité pro jednotlivé pracovníky, kteří se tohoto školení zúčastnili. Jednalo se o rozšíření znalostí v této oblasti. Proškolením zaměstnanců v této normě se zvýšila jejich odbornost a kvalifikace a tím se rozšířily jejich možnosti na trhu práce. Rozšíření znalostí zaměstnanců v této oblasti přispívá k podpoře konkurenceschopnosti společnosti a k jejímu rozvoji. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci, což bylo splněno. 4. Publicita V tomto projektu byl kladen velký důraz na publicitu. Všechny školicí místnosti byly označny logy povinné publicity. Také veškeré pomůcky (zařízení a vybavení pro projekt notebooky, tabule, židle, stoly aj.) a tištěný materiál, jako manuály, učebnice, objednávky, prezenční listiny a podobně, byly označeny logy povinné publicity dle Manuálu pro publicitu. Projekt byl také zveřejněn na stránkách a na našich webových stránkách 13

14 Publicita tohoto projektu byla také umístěna na výstavách, kterých se naše společnost účastnila a v neposlední řadě byla publicita umístěna na našich prospektech. 5. Přínos projektu pro společnost Aqua Industrial, s.r.o. Díky tomuto projektu bylo možné proškolit v různých oblastech vzdělávání velkou část zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jsme obchodní a zároveň výrobní firma je potřeba vzdělávání dvojnásobná. Za prvé je třeba neustále proškolovat obchodníky a techniky prodeje (jak stávající, tak nové) v různých oblastech soft skills, a za druhé je třeba vzdělávat všechny zaměstnance v odborných dovednostech. Naše společnost pracuje také s řadou zahraničních zákazníků a dodavatelů a proto vzdělávání v oblasti jazyků je neméně důležité. Díky tomuto projektu byla rozšířena výuka jazyků, ve které hodláme pokračovat i po skončení projektu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a to jak vzdělávání v oblasti základních programů MS Office (MS Word, Excel a Powerpoint), tak i vzdělávání ve specifických programech SolidWorks, Corel Draw a Adobe Professional. Vzhledem k důležitosti rozšiřování těchto znalostí hodláme v tomto vzdělávání pokračovat i po skončení projektu. 6. Závěr Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný. Podařilo se nám proškolit více zaměstnanců, než bylo původně plánováno. Díky tomuto projektu se zvýšila konkurenceschopnost společnosti a zvýšila se také odborná úroveň jednotlivých zaměstnanců a tím získali vyšší hodnotu na trhu práce. Udržitelnost aktivit projektu po jeho skončení Po ukončení realizace projektu se bude společnost nadále věnovat rozvoji svých zaměstnanců. Vzdělávání bude plynule navazovat na aktivity realizované v tomto projektu a směřovat k vyšším stupňům a úrovním vzdělávání. Naším cílem je upevňování nově nabytých znalostí v praxi, sledování novinek a trendů v předmětných oblastech analyzování potřeb naší společnosti a na tomto základě organizace dalších vzdělávacích aktivit. Velkou část zaměstnanců společnosti tvoří pracovníci dělnických profesí, kteří uplatňují získané znalosti na školeních ihned ve své pracovní činnosti, a jelikož se náročnost výroby stále zvyšuje, výrobky se inovují a sortiment rozšiřuje, je potřeba tyto pracovníky průběžně vzdělávat v profesních oblastech a nových trendech výroby. Tato skutečnost je zároveň zárukou udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zaručena rovněž díky rostoucímu počtu zaměstnanců, zvyšující se náročnosti a variabilitě výroby a připravované expanzi na zahraniční trhy, což si vyžádá průběžné investice do rozvoje nových pracovníků a upevňování znalostí pracovníků stávajících. V oblasti PC dovedností budeme nadále využívat moderních forem výuky nově přijatých pracovníků především THP a dle potřeb rovněž pracovníků stávajících. K výuce veškerých uzavřených školení vč. jazykových dovedností bude i do budoucna využívána multifunkční interní školicí místnost. 14

15 V tomto projektu bylo původně plánováno proškolit 21 osob. Nám se podařilo proškolit celkem 26 osob, které úspěšně ukončili jednotlivé kurzy. Bylo podpořeno celkem 9 osob starší pracovníci let. Dále bylo proškoleno 24 osob se středním vzděláním a 2 osoby s vysokoškolským vzděláním. Počet úspěšných absolventů bez ohledu na to, kolika kurzů se zúčastnili bylo celkem 167. Byly vytvořeny dva inovované produkty, které jsou popsány v databázi produktů. Tato zpráva byla vyhotovena ve třech tištěných kopiích a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Autor závěrečné zprávy: Jiří Stavinoha, manažer projektu... Ing. Miroslav Študent jednatel 15

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro vzdělávací aktivity uvedené níže platí, že 1 školicí den má 8 hodin a 1 školicí hodina má 45 minut. Časový harmonogram jednotlivých

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Identifikace projektu

Identifikace projektu Identifikace projektu Název projektu Název operačního programu Efektivní vzdělávání v DAVON s.r.o. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Prioritní oblast podpory 1.1 Číslo výzvy

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

OPERAČNí PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

OPERAČNí PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST :Z.-,.,.,, ;:er'"... ***\. ff;;' evropsky: * *: 9- ~I~ rv sociální i1~;~f/ Iondv ér '"'0"" ON" ~~ es $ Zadávací dokumentace 1/ f ~,,~~,;,!f Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Kores Název projektu: Vzdělávání

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Shrnující informace k závěrečné monitorovací zprávě

Shrnující informace k závěrečné monitorovací zprávě Shrnující informace k závěrečné monitorovací zprávě Název projektu: a.s. Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA Název příjemce: OLMA, a. s. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00273

Více

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Evidenční číslo žádosti: CZ.2.17/1.1.00/34135 Název příjemce: ELTODO-CITELUM,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Zahájení projektu KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Ostrava, 1. 10. 2010 Ing. David Kurdziel

Zahájení projektu KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. Ostrava, 1. 10. 2010 Ing. David Kurdziel Zahájení projektu KOMPLXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Ostrava, 1. 10. 2010 Ing. David Kurdziel IDNTIFIKAC PROJKTU Operační program LIDSKÉ ZDROJ A ZAMĚSTNANOST Prioritní osa:

Více