Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o."

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února

2 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příjemce dotace: Aqua Industrial, s.r.o. Celkové náklady projektu: Kč Období realizace projektu: 15. února 2011 až 14. února

3 Obsah Str. 1. Popis projektu 4 2. Cíl projektu 4 3. Přehled uskutečněných kurzů 4 I. Kurzy Soft skills 4-8 II. PC dovednosti 8-10 III. Odborné cizojazyčné vzdělávání 10 IV. Odborná profesní školení Publicita Přínos projektu pro společnost Aqua Industrial, s.r.o Závěr

4 1. Popis projektu Projekt společnosti Aqua Industrial, s.r.o. byl zaměřen na vzdělávání všech zaměstnanců a to na základě potřeb společnosti. Dle hodnocení zaměstnanců a provedených analýz byly vybrány oblasti vzdělávání, které byly následně zařazeny do projektu. Vzdělávací kurzy byly určeny k rozvoji kvalifikační úrovně zaměstnanců a tím k rozvoji celé společnosti. Především odborná profesní školení přispěla ke zvýšení kvalifikace pracovníků a tak i ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení hodnoty jednotlivých pracovníků na trhu práce. Školení byla zajištěna externím dodavatelem na základě výběrového řízení. Jednotlivé kurzy byly průběžně vyhodnocovány a výsledky byly konzultovány s dodavateli. 2. Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšení důležité odborné znalosti a kompetence pracovníků - zvýšit kompetenci v oblasti práce s lidmi, zefektivnit týmovou spolupráci, zvýšit znalosti v oblasti měkkých (tzv.soft skills) dovedností pracovníků (především komunikace), zdokonalit obchodní dovednosti, práci na PC a jazykové dovednosti, odborná profesní školení a oživit si zákonná školení. Tímto projektem se také zvýšila nejen konkurenceschopnost společnosti ale i možnost úspěšné expanze jak na domácím, tak na zahraničním trhu. V tomto projektu jsme se snažili aplikovat moderní formy a metody vzdělávání a využívat k realizaci školení vlastních prostor (velká úspora času a nákladů). 3. Přehled uskutečněných kurzů I. Kurzy soft skills U těchto kurzů bylo cílem proškolit celkem 21 zaměstnanců. Nám se však podařilo celkem proškolit 24 zaměstnanců. Všichni absolventi školení obdrželi osvědčení a ze všech školení jsou vyhotoveny prezenční listiny. Školení probíhala na tato témata : Komunikace - Interfiremní komunikace pracovníka Obsahem tohoto školení bylo zefektivnění komunikace ve firmě, eliminace komunikačních šumů, analýza, intenzivní trénink, řešení případových studií, chyby v komunikaci a další. Všechna tato témata byla probírána jak teoreticky tak prakticky na různých příkladech z praxe. Jednotliví účastníci školení se aktivně zapojovali do diskusí a přispívali svými zkušenostmi z praxe. 4

5 V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. Komunikace Zvládání konfliktních situací Velkým přínosem tohoto školení bylo propojení teorie s praktickými ukázkami a simulacemi různých situací, které bylo nutno konkrétně řešit. Účastníci si tak mohli vyzkoušet teoretické znalosti získané během školení. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, se kterým se v obchodním světě můžeme dosti často setkat (a nejen v něm), budou v něm zaměstnanci proškolováni i po skončení tohoto projektu. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Komunikace Řečnické dovednosti Při realizaci tohoto školení se účastníci naučili jak správně postupovat při přípravě svého vystoupení. Byli seznámeni s rétorickým desaterem, které si vyzkoušeli na praktických ukázkách. Účastníci si vyměnili rady a zkušenosti z jejich praxe. Analyzovali příčiny neúspěchu při jednáních a při veřejných vystoupeních a každý účastník si připravil a předvedl své vystoupení na zvolené téma. Velkým přínosem byla kombinace teoretického výkladu s praktickými ukázkami, kdy byly simulovány nejčastější chyby, které řečníci dělají. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Firemní kultura Budování firemní kultury Na tomto školení se účastníci dozvěděli, co je to firemní kultura a její důležitost pro firmu. Zacházení s firemní kulturou se může stát velmi mocným nástrojem pracovní motivace, který může mít vliv i na úspěch či neúspěch společnosti. Správným uplatňováním firemní kultury lze snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu. Firemní kultura dává firmě identitu. Její žádoucí aspekty pak můžeme prezentovat pomocí marketingové komunikace. Zároveň však komunikační aktivity firmy směrující k veřejnosti působí i na zaměstnance a jejich vnímání. Tak může marketingová komunikace posílit třeba hrdost zaměstnanců na příslušnost k firmě, což eventuálně povede i k posunu u firemní kultury. Po vyložení teoretické části byl dán prostor jednotlivým účastníkům, aby se k tomuto tématu vyjádřili a aby přednesli své poznatky z praxe. Byl dán prostor k diskusi, co by bylo potřeba změnit ve vnitrofiremních vztazích, jak firma působí navenek a podobně. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. 5

6 Týmová spolupráce Efektivní týmová spolupráce Zaměstnanci se zde naučili, jak podporovat žádoucí projevy určující efektivní spolupráci a jak předcházet jevům, které naopak dobrou spolupráci ničí. Na základě simulací určitých situací si jednotlivé týmy mohly vyzkoušet vše v praxi a poučit se z chyb ostatních. Vzhledem k praktickým ukázkám bylo toto školení lépe srozumitelné a zaměstnanci je mohou lépe uplatnit ve své praxi. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 21 zaměstnanců, což bylo splněno. Další osobní kompetence Time management Cílem kurzu bylo naučit se lépe plánovat svůj čas a efektivně jej využívat, správně nastavit své cíle a umět je analyzovat. Také na tomto školení byla zařazena jak teoretická, tak praktická část. Každý účastník vypracoval harmonogram některého svého předchozího dne, se kterým pak seznámil ostatní účastníky. Následně probíhala diskuse. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci, což bylo splněno. Vedení týmu Zvyšování produktivity pracovního týmu Toto školení bylo velkým přínosem pro vedoucí pracovníky společnosti. Na tomto školení byli seznámeni s různými motivačními prvky, které mohou využít v praxi. Součástí školení byla také analýza osobnosti jako manažera, která hraje velkou roli ve vedení týmu. Byla zde spojena teoretická část s praktickou. Byl dán také prostor pro diskusi či dotazy. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Příprava na obchodní jednání Na tomto školení se účastníci podrobně seznámili se vším, co je třeba zařadit do přípravy na obchodní jednání. Nejednalo se pouze o přípravu znalostní, dokumentační apod., ale i o přípravu pro komunikaci, zvolení vhodného oděvu atd. Vzhledem k tomu, že společnost Aqua Industrial je i obchodní firmou, která jedná často i se zahraničními zákazníky, bylo toto školení velmi prospěšné a účastníci postupně aplikují v praxi znalosti získané na tomto školení. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. 6

7 Obchodní dovednosti Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Na tomto kurzu se účastníci zdokonalovali ve schopnosti rozpoznat nákupní signály zákazníků a využívat je. Naučili se zde také efektivně argumentovat při obchodních jednáních, úspěšně je dovést do konce a získat další reference. Během školení se probíraly konkrétní případy z praxe účastníků a probíhala diskuse na dané téma. Účastníci se tak mohli podělit o své zkušenosti s ostatními. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Účastníci školení se zde seznámili s tipy pro úspěšný prodej, zdokonalili se v obchodních činnostech, v komunikaci s klientem, v zjišťování toho, co klient potřebuje. Účastníci se naučili jak vyhledat a oslovit klienty a osvojili si techniky jak úspěšně obchod ukončit. Na tomto školení také proběhla jak teoretická tak praktická část, kde se simulovala různá obchodní jednání s rozdílnými klienty. V praktické části si účastníci procvičili jednání s různě problematickými klienty a podělili se mezi sebou o své zkušenosti z praxe. Spojením teoretické a praktické části bylo dosaženo větší efektivnosti a přínosu tohoto školení. Všechny poznatky získané během tohoto školení jsou nadále uplatňovány v praxi a jsou přínosem při jednání se zákazníky. To vše má vliv na úspěšnost obchodních jednání a tím na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. Obchodní dovednosti Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi Při této klíčové aktivitě se vycházelo jak z teorie, tak z praktických situací, které byly simulovány jednotlivými účastníky kurzu. Všichni si tak mohli vyzkoušet reagovat na různé konkrétní situace z obchodní praxe. Byl dán prostor diskusi a jednotlivým připomínkám a postřehům všech zúčastněných. Praktické ukázky jsou velkým přínosem pro běžnou praxi v obchodní sféře. Velkým přínosem tohoto školení bylo také rozdělení na obchodní a psychologickou strategii, kterou si účastníci vyzkoušeli na konkrétních případech. Procvičili se také ve vyjednávání s problematickými typy osob, posílili si sebedůvěru jak se vyjadřovat kvalitně a s jistotou. Všechny tyto simulace obchodních jednání, strategií vyjednávání a psychologický odhad partnera /zákazníka jsou velkým přínosem pro konkrétní jednání se zákazníky a dodavateli a mají vliv na úspěšnost jednání a tím na získávání zakázek pro celou společnost a zvyšování její produktivity. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 4 zaměstnanci, což bylo splněno. 7

8 Tato školení probíhala jako jednodenní nebo dvoudenní školení. Témata těchto školení byla zvolena tak, aby se jich mohli účastnit zaměstnanci všech oborů a pracovních pozic a přispívala k jejich rozvoji a tím k rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Na všech školeních se simulovaly konkrétní situace z praxe a tím bylo možno vyzkoušet teorii, získanou během školení, v praxi. Výstupem z těchto školení jsou osvědčení, která obdržel každý zúčastněný zaměstnanec. Všechny získané zkušenosti a poznatky z těchto školení jsou uplatňovány v praxi. Vzhledem k tomu, že se nám tato školení velmi osvědčila a jsou přínosem pro naši společnost, hodláme pokračovat v proškolování zaměstnanců v oblasti soft skills i po ukončení projektu. II. PC dovednosti Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti a byly k němu využívány notebooky, zakoupené v rámci tohoto projektu. Výstupem každého kurzu byla prezenční listina a každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování kurzu. Cílem těchto kurzů bylo zdokonalení a prohloubení práce na PC a ovládání výše uvedených programů. Tento cíl byl splněn. Vzhledem k tomu, že dochází v této oblasti k progresivnímu vývoji, budeme ve školení počítačové gramotnosti pokračovat i po skončení projektu. Témata budou volena dle potřeb zaměstnanců. MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint) Přínosem tohoto způsobu výuky je jeho flexibilita. Jednotlivý zaměstnanci se kromě konkrétní výuky dle připravených podkladů mohli dále individuálně v těchto programech vzdělávat. Díky své pracovní vytíženosti si mohou individuální výuku zvolit dle vlastních potřeb a požadavků. Práce s těmito programy je pro všechny zúčastněné pracovníky důležitá a vzhledem k rychlému vývoji je nutno se v těchto programech neustále vzdělávat a zdokonalovat. Neustálým zdokonalováním zaměstnanců v oblasti PC dovedností se zvyšuje jejich hodnota na trhu práce. Práce v těchto programech je důležitá pro celý chod společnosti. Zpracovávají se v nich všechna data, vytváří se různé grafy, tabulky, analýzy a statistiky, které jsou důležité pro tvorbu další strategie prodeje, výhledy prodeje, ale i porovnání s předchozími lety. Porovnáváním dat se společnost může vyvarovat věcí, které měly 8

9 negativní vliv na její rozvoj a naopak využít všeho, co mělo pozitivní dopad. Tím se stává progresivnější. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Adobe Professional Cílem kurzu bylo naučit se vytvářet interaktivní webové aplikace s využitím textu, animací, grafiky, videa, zvuku a externích datových souborů. Program Adobe Professional umožňuje obchodním, technickým a kreativním profesionálům převádět široké množství různých dokumentů do Adobe PDF pouhým stisknutím tlačítka a uložením do jednoho komplexního souboru Adobe PDF pro snadné a bezpečné sdílení. Vyšší výkonnost, četná vylepšení a nové funkce jim pomůžou ke snadnějšímu, rychlejšímu a bezpečnějšímu sdílení dokumentů. Proškolení zaměstnanci si díky tomuto školení zvýšili svoji odbornost a na základě toho jsou schopni vytvářet interaktivní webové aplikace s využitím textu, animací, grafiky aj. Jsou tak schopni se podílet na jednoduchých úpravách web stránek a tím se snižuje potřeba spolupráce s externími firmami v této oblasti. Společnost se tak stává samostatnější a operativnější v řešení změn v této oblasti než při spolupráci s externí firmou. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Corel Draw Cílem kurzu bylo naučit se pracovat s grafickým programem CorelDraw a umět vytvářet kvalitní výstupy pro další možná zpracování. Corel Draw je aplikace, která slouží pro práci s počítačovou grafikou. Nabízí nepřeberné možností pro tvorbu, změny, úpravy obrazů následný tisk či možnosti publikování na internetu. Proškolení zaměstnanci si tímto zvýšili svoji kvalifikaci a odbornost a tím i svoje uplatnění na trhu práce. Získané znalosti práce v tomto programu využívají pro grafické úpravy svých prezentací, které jsou důležité při styku se zákazníkem. Prezentace jsou jednou z nejdůležitějších součástí představení společnosti a jejich kvalita je zároveň prezentací úrovně společnosti. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. Solid Works SolidWorks je v současné době nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém trhu. Program SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické 9

10 generování výrobních výkresů. Znalostí používání tohoto programu se zvyšuje efektivnost práce jednotlivých zaměstnanců a také větší konkurenceschopnost společnosti. Proškolení zaměstnanci jsou schopni pracovat samostatně na výkresech, které jsou důležité pro jednotlivé projekty společnosti. Jsou schopni dělat všechny úpravy, ke kterým dochází v průběhu projektu a společnost tak nemusí využívat externích dodavatelů, čímž se stává více soběstačnou. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 2 zaměstnanci, což bylo splněno. III. Odborné cizojazyčné vzdělávání Jednalo se o uzavřené kurzy, které probíhaly v sídle společnosti. Cílem bylo proškolit 4 osoby a nám se podařilo proškolit 5 osob. Odborné cizojazyčné vzdělávání probíhalo v těchto jazycích: Angličtina Ruština Cílem kurzů bylo připravit účastníky na komunikaci a obchodní jednání s partnery a zákazníky, pocházející ze zemí Evropské unie i mimo ni. Cílem bylo také zvýšit jazykovou gramotnost v oboru, který vykonávají. Tento cíl byl splněn a společnost je díky dobré znalosti cizích jazyků soběstačnější, co se týče překladů, tlumočení a zejména jednání se zahraničními partnery. Výuka angličtiny probíhala 2x týdně a výuka ruštiny probíhala 1x týdně. Díky těmto kurzům jsou zaměstnanci schopni plynule komunikovat se zahraničními zákazníky a partnery, což je přínosem při uzavírání zahraničních obchodů. Tím, že výuka probíhala pravidelně, byl zaručen neustálý kontakt s cizím jazykem. Účastníci těchto kurzů se zdokonalili jak v ústním tak i v písemném projevu. Do kurzů byly zařazeny také testy, které prověřovali dosažené znalosti jednotlivých účastníků. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci v anglickém jazyce a nám se podařilo proškolit 4 zaměstnance. V ruském jazyce měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Tyto kurzy budou probíhat i po skončení projektu, protože je důležité neustále udržovat a oživovat kontakt s cizím jazykem. 10

11 IV. Odborná profesní školení Některá školení probíhala v sídle společnosti a některá mimo sídlo společnosti. Jednalo se odborná školení, která jsou nutná pro rozšíření znalostí jednotlivých zaměstnanců. Jednalo se o tato školení: Svářečský kurz pro EU Původně se tohoto školení mělo zúčastnit pět zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že požadavkem lektora pro absolvování tohoto kurzu byla státní svářečská zkouška, mohl se tohoto školení zúčastnit pouze jeden zaměstnanec, který tuto podmínku splňoval. Proškolením tohoto zaměstnance se zvýšila jeho odbornost a kvalifikace a tím se zvýšila i jeho hodnota na trhu práce. Díky tomuto školení je společnost, v případě potřeby, schopna vykonávat svářečské práce podle EU pomocí vlastních zaměstnanců a nemusí se obracet na dodavatele této služby. Tím se také snižují náklady na výrobu a zvyšuje se konkurenceschopnost celé společnosti. Proškoleno mělo být 5 zaměstnanců. Při realizaci školení však vznikl požadavek ze strany školitele, že tohoto školení se mohou zúčastnit pouze zaměstnanci, kteří jsou držiteli státní zkoušky (svářečské). Tuto podmínku splnil pouze jeden zaměstnanec. Na základě těchto informací jsme podali žádost o změnu počtu účastníků kurzu. Tato změna nám byla schválena. Proto považujeme toto za splněné. Kurz jeřábníka Zhodnocení ralizace Cílem tohoto kurzu bylo zvýšit kvalifikaci pro funkci jeřábníka, což tento kurz splnil. Všichni účastníci školení obdrželi osvědčení. V tomto kurzu se účastníci znovu seznamovali s částmi strojů a zařízení jeřábů, s technikou mazání a s elektrickým zařízením jeřábů. Připomněli si také bezpečnost práce v jeřábní dopravě včetně rizik, která jsou s manipulací s jeřábem spojena. Na konci školení byl dán prostor pro diskusi a dotazy týkající se řízení jeřábů. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 12 zaměstnanců, což bylo splněno. 11

12 Základní svářečský kurz Tento kurz proběhl dle očekávaných požadavků a umožnil účastníkovi tohoto kurzu si zvýšit kvalifikaci v oblasti sváření. Pod vedením zkušeného lektora si zaměstnanec společnosti Aqua Industrial rozšířil odbornost v oblasti sváření. Vzhledem k tomu, že společnost Aqua Industrial je výrobní firmou je nutné, aby její zaměstnanci byli neustále proškolování a tím se zvyšovala konkurenceschopnost společnosti. V této klíčové aktivitě měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Školení řidičů motorových vozíků Obsahem tohoto školení bylo zopakovat základní funkce vozíku, jeho ovládání a pracovní nasazení na příslušných pracovištích (včetně použití event. přídavných zařízení) a to též ve vazbě na možná rizika apod. Dále byly zopakovány zásady předpisů BOZP a pravidla pro vozíky, včetně souvisejících předpisů a pravidel podnikových (firemních). V tomto kurzu si účastníci zopakovali základy techniky provozu manipulačních vozíků, manipulaci s materiálem a byly zde probrány bezpečnostní předpisy, týkající se práce s motorovými vozíky. Byla zde probrána prevence rizik, zdroje a příčiny a opatření pro prevenci. Byly zde diskutovány konkrétní případy z praxe. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 6 zaměstnanců, což bylo splněno. Školení řidičů referenčních vozidel Cílem kurzu bylo oživení znalostí v oblasti řízení referenčních vozidel. Tento cíl byl splněn a všichni účastníci obdrželi osvědčení. Jednalo se o rozšíření již získaných znalostí o nové poznatky z oblasti silničního provozu. Účastníci byli seznámení s novými vyhláškami a pravidly silničního provozu. Probíraly se zde také konkrétní dopravní situace, které mohou nastat. V této klíčové aktivitě mělo být proškoleno 15 zaměstnanců, což bylo splněno. Rozšíření vyhlášky č.50 par.8 o možnost revizního technika elektro Toto školení mělo dvě části. První část byla teoretická příprava seznámení s jednotlivými okruhy teoretických znalostí norem a nutné legislativy pro úspěšné složení zkoušky. Na začátku byl předložen kompletní test, který obsahoval různé otázky, které jsou v testu u zkoušky. Při chybné odpovědi byly probrány a vysvětleny všechny souvislosti a případné nejasnosti. 12

13 Druhá část bylo praktické měření. Školitel přímo ukazoval použití měřících přístrojů v praxi a vysvětloval, která měření jsou nutná pro vystavení revizní zprávy. Byla ukázána revize běžné instalace, revize ručního nářadí a spotřebičů. Účastník školení si mohl vše vyzkoušet. Díky tomuto kurzu bude proškolený zaměstnanec schopen provádět veškeré interní revize, které doposud prováděla externí firma a tím dojde ke značné úspoře. Proškolený pracovník bude také schopen provádět revize u jiných firem, čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti Aqua Industrial. Zvýší se také hodnota pracovníka na trhu práce. V této klíčové aktivitě měl být proškolen 1 zaměstnanec, což bylo splněno. Norma EN12266 Účelem této Normy EN bylo stanovení spolehlivých základních požadavků na výrobní tlakové zkoušky průmyslových armatur, aby bylo zajištěno přijetí jednotných zkoušek a zkušebních postupů. Popsané zkoušky a postupy mohou být rovněž použity, pokud je to požadováno, pro typové zkoušky a přejímací zkoušky. Všechny tyto informace jsou důležité pro jednotlivé pracovníky, kteří se tohoto školení zúčastnili. Jednalo se o rozšíření znalostí v této oblasti. Proškolením zaměstnanců v této normě se zvýšila jejich odbornost a kvalifikace a tím se rozšířily jejich možnosti na trhu práce. Rozšíření znalostí zaměstnanců v této oblasti přispívá k podpoře konkurenceschopnosti společnosti a k jejímu rozvoji. V této klíčové aktivitě měli být proškoleni 3 zaměstnanci, což bylo splněno. 4. Publicita V tomto projektu byl kladen velký důraz na publicitu. Všechny školicí místnosti byly označny logy povinné publicity. Také veškeré pomůcky (zařízení a vybavení pro projekt notebooky, tabule, židle, stoly aj.) a tištěný materiál, jako manuály, učebnice, objednávky, prezenční listiny a podobně, byly označeny logy povinné publicity dle Manuálu pro publicitu. Projekt byl také zveřejněn na stránkách a na našich webových stránkách 13

14 Publicita tohoto projektu byla také umístěna na výstavách, kterých se naše společnost účastnila a v neposlední řadě byla publicita umístěna na našich prospektech. 5. Přínos projektu pro společnost Aqua Industrial, s.r.o. Díky tomuto projektu bylo možné proškolit v různých oblastech vzdělávání velkou část zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jsme obchodní a zároveň výrobní firma je potřeba vzdělávání dvojnásobná. Za prvé je třeba neustále proškolovat obchodníky a techniky prodeje (jak stávající, tak nové) v různých oblastech soft skills, a za druhé je třeba vzdělávat všechny zaměstnance v odborných dovednostech. Naše společnost pracuje také s řadou zahraničních zákazníků a dodavatelů a proto vzdělávání v oblasti jazyků je neméně důležité. Díky tomuto projektu byla rozšířena výuka jazyků, ve které hodláme pokračovat i po skončení projektu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a to jak vzdělávání v oblasti základních programů MS Office (MS Word, Excel a Powerpoint), tak i vzdělávání ve specifických programech SolidWorks, Corel Draw a Adobe Professional. Vzhledem k důležitosti rozšiřování těchto znalostí hodláme v tomto vzdělávání pokračovat i po skončení projektu. 6. Závěr Celkově lze projekt hodnotit jako úspěšný. Podařilo se nám proškolit více zaměstnanců, než bylo původně plánováno. Díky tomuto projektu se zvýšila konkurenceschopnost společnosti a zvýšila se také odborná úroveň jednotlivých zaměstnanců a tím získali vyšší hodnotu na trhu práce. Udržitelnost aktivit projektu po jeho skončení Po ukončení realizace projektu se bude společnost nadále věnovat rozvoji svých zaměstnanců. Vzdělávání bude plynule navazovat na aktivity realizované v tomto projektu a směřovat k vyšším stupňům a úrovním vzdělávání. Naším cílem je upevňování nově nabytých znalostí v praxi, sledování novinek a trendů v předmětných oblastech analyzování potřeb naší společnosti a na tomto základě organizace dalších vzdělávacích aktivit. Velkou část zaměstnanců společnosti tvoří pracovníci dělnických profesí, kteří uplatňují získané znalosti na školeních ihned ve své pracovní činnosti, a jelikož se náročnost výroby stále zvyšuje, výrobky se inovují a sortiment rozšiřuje, je potřeba tyto pracovníky průběžně vzdělávat v profesních oblastech a nových trendech výroby. Tato skutečnost je zároveň zárukou udržitelnosti projektu. Udržitelnost projektu bude zaručena rovněž díky rostoucímu počtu zaměstnanců, zvyšující se náročnosti a variabilitě výroby a připravované expanzi na zahraniční trhy, což si vyžádá průběžné investice do rozvoje nových pracovníků a upevňování znalostí pracovníků stávajících. V oblasti PC dovedností budeme nadále využívat moderních forem výuky nově přijatých pracovníků především THP a dle potřeb rovněž pracovníků stávajících. K výuce veškerých uzavřených školení vč. jazykových dovedností bude i do budoucna využívána multifunkční interní školicí místnost. 14

15 V tomto projektu bylo původně plánováno proškolit 21 osob. Nám se podařilo proškolit celkem 26 osob, které úspěšně ukončili jednotlivé kurzy. Bylo podpořeno celkem 9 osob starší pracovníci let. Dále bylo proškoleno 24 osob se středním vzděláním a 2 osoby s vysokoškolským vzděláním. Počet úspěšných absolventů bez ohledu na to, kolika kurzů se zúčastnili bylo celkem 167. Byly vytvořeny dva inovované produkty, které jsou popsány v databázi produktů. Tato zpráva byla vyhotovena ve třech tištěných kopiích a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Autor závěrečné zprávy: Jiří Stavinoha, manažer projektu... Ing. Miroslav Študent jednatel 15

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN.

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.:

Více

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti

ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST I. Interaktivní komunikační dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Interaktivní komunikační dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výuka managerských, prodejních a lektorských dovedností a průmyslového inženýrství pracovníků VEBA, textilní závody a.s. Identifikační údaje : Zadavatel (název

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Vzdělávání zaměstnanců KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. pro zvýšení

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text, který je

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o.

Zadávací dokumentace. k zakázce. Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti PRAGOSOJA, spol. s r.o. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE: OBCHODNÍ NÁZEV: ADRESA: IČ

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Zadávací dokumentace. Příloha č.1

Zadávací dokumentace. Příloha č.1 Příloha č.1 Zadávací dokumentace Název zakázky: Manažerské a odborné vzdělávání zaměstnanců HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Název projektu: Komplexní vzdělávací program pro zaměstnance firmy HELUZ 1. Přesné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců společnosti Energetika Třinec, a.s. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: ENERGETIKA

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více