Podniková informatika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková informatika"

Transkript

1

2

3

4 Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové JUDr. Martin Maisner kanceláø ROWAN LEGAL Doc. Ing. Karol Matiaško, CSc. Žilinská univerzita v Žilinì Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. MFF UK v Praze Doc. Ing. Jan Pour, CSc. VŠE v Praze Doc. Ing. Karel Richta, CSc. FEL ÈVUT v Praze Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. UTB ve Zlínì Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Èeská zemìdìlská univerzita v Praze Ing. Libor Gála Doc. Ing. Jan Pour, CSc. Ing. Zuzana Šedivá Podniková informatika 2., pøepracované a aktualizované vydání Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Photo profimedia.cz Vydala Grada Publishing, a.s., U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: , jako svou publikaci Vytiskla tiskárna PBtisk, s.r.o. Dìlostøelecká 344, Pøíbram Recenzenti: Prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. Ing. Milan Cvrkal Odpovìdný redaktor Mgr. Petr Mušálek Sazba Milan Vokál Poèet stran 496 Druhé vydání, Praha 2009 ISBN

5 Obsah O autorech...13 Úvod...15 Èást I: Principy podnikové informatiky 1. Podniková informatika Informace Informaèní systém Podnikové procesy Podnikový informaèní systém Podniková informatika Informaèní a komunikaèní technologie Technické prostøedky Poèítaèe Další technické prostøedky Základní programové vybavení Operaèní systémy Podpùrné programy (utility) Služební programy servery a jejich klienti Komunikaèní prostøedky Programové prostøedky pro podporu vývoje a implementaci aplikací Systémy a prostøedky vývoje software Programovací jazyky Typy systémù a technologické výpoèetní modely Modely související s centralizovaným zpracováním Modely související s decentralizovaným zpracováním Modely související s distribuovaným zpracováním Data v podnikové informatice Data a metadata, informace, znalosti a informaèní systém Prezentace, uložení a zpracování dat Prezentace dat a metadat Organizace dat a tradièní (souborový) a databázový pøístup k uložení dat Objekty Relaèní databáze a SQL Principy relaèních databází SQL Structured Query Language Kategorie relaèních databázových systémù

6 3.3.4 Rozvoj relaèních databází XML, extensible Markup Language PrincipyXMLajádroXML Zpracování XML dokumentù Aplikace XML v podnikové informatice Další formáty ukládání dat Formáty spojené s poèítaèovou grafikou Formáty orientované na dlouhodobou archivaci elektronických dat Aplikace osobní informatiky Technické prostøedky osobní informatiky Softwarové prostøedky osobní informatiky Kanceláøské prostøedky Zpracování textù, textové editory, MS Word Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) Zpracování elektronických prezentací prezentaèní programy Osobní databáze, MS Access Sady kanceláøských aplikací Funkcionalita kanceláøského balíku MS Office Pøíprava a zpracování grafických dat Úpravadigitálnífotografie Pøíprava vektorové grafiky ilustrací, schémat Archivace obrázkù a grafiky digitální fotoalba Elektronické informaèní zdroje Internet a služby pro vyhledávání informací Vyhledávací a metavyhledávací služby Pøedmìtovékatalogy Placené informaèní elektronické databáze Vìrohodnost informací a citace informaèních zdrojù Èást II: Aplikace podnikové informatiky 5. Vymezení aplikací podnikové informatiky Podstata aplikací podnikové informatiky Klasifikace aplikací podnikové informatiky Možnosti øešení aplikací Podstatné charakteristiky aplikaèních software Základní a obchodní charakteristiky Funkcionalita, obsahové vymezení aplikaèního software Služby Provozní prostøedí Další vlastnosti produktù ASW Efekty podnikové informatiky Podniková informatika

7 6. Infrastrukturní aplikace Portály Principyportálù Funkcionalita portálù Orientaceportálù Správa dokumentù a obsahu Životní cyklus dokumentu Správa dokumentù Správa obsahu Øízení a podpora spolupráce Øízení pracovních tokù Øízení znalostí Komplexní øešení øízení podnikového obsahu Celopodnikové transakèní aplikace Principy øešení ERP Celková koncepce ERP Technologické a provozní principy ERP Øízení pøístupu k funkcím a informacím ERP Úpravysoftware Funkcionalita ERP Øízení financí Prodej a marketing Øízení nákupu a skladù Øízení lidských zdrojù Výroba Správaservisu Úètování projektù Pøíklad využití ERP aplikace Branžová øešení ve vztahu k ERP Strojírenská výroba Procesní výroba Služby Správanemovitostí Kategorie a pøíklady produktù ERP KategorieERP Pøíklady produktù ERP EfektyERP Aplikace pro øízení externích vztahù Principy aplikací pro øízení externích vztahù Základní vztahy mezi subjekty elektronického podnikání Aplikace pro vztahy B2C Aplikace pro vztahy B2B Elektronické zásobování (e-procurement)

8 8.3.2 Elektronické tržištì (e-marketplace) Elektronické aukce Øízení dodavatelských øetìzcù (APS/SCM) Zásoby øízené dodavatelem Aplikace pro vztahy B2G a C2G Aplikace pro vztahy C2C Mobilní obchodování Øízení vztahù k zákazníkùm (CRM) Efekty aplikací pro øízení externích vztahù Analytické aplikace, business intelligence Podstata business intelligence Základní principy business intelligence Výbìr a organizace dat Dimenze a granularita dat Multidimenzionalita uložení a práce s daty Nároky na kvalitu dat Hlavní komponenty øešení business intelligence Produkèní (zdrojové) databáze ETL Extract, Transform and Load EAI EnterpriseApplicationIntegration Doèasné úložištì dat (DSA) Operativní úložištì dat (ODS) Datovýsklad(DWH) Datové tržištì (DMA) OLAP databáze Reporting Analytické aplikace Dolování dat (Data Mining) Nástroje pro øízení kvality dat a správu metadat Pøíklad øešení aplikace BI Návrh a vytvoøení struktur datového skladu Transformace dat (ETL) Vytvoøení analytického dotazu do datového tržištì Výbìr datových zdrojù pro analytické úèely Vytvoøení pohledu nad daty pro analýzy Vytvoøení dimenzí pro OLAP kostky Vytvoøení OLAP kostky Zprocesování dimenzí a OLAP kostky Prohlížení OLAP kostky Práce s OLAP kostkou v prostøedí Excel Práce s OLAP kostkou v prostøedí ProClarity Funkcionalita a aplikace BI Segment trhu business intelligence Efekty business intelligence Podniková informatika

9 10. Øízení rozvoje, inovací a podnikové výkonnosti Podniková architektura Øízení podnikových procesù Øízení podnikové výkonnosti CPM Øízení životního cyklu produktu PLM Èást III: Øešení aplikací podnikové informatiky 11. Životní cyklus aplikací podnikové informatiky Plánování a pøíprava aplikace Vstupní analýza Plánování projektu aplikace Výbìr dodavatele aplikace Úvodní studie Analýza a návrh aplikace Analýza podnikových procesù Analýza stávajících databází Analýza stávajících aplikací Návrh zmìn podnikových procesù Návrh databází Návrh aplikace Implementace aplikace Detailní specifikace modulù Prototypy Kastomizace typového software Vývoje a dovývoje Akceptaèní øízení Pøíprava na zavedení do provozu, migrace Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace Instalace aplikaèního software a dalších technologií Migracedat Organizaèní pøíprava provozu aplikace Pøedávací øízení Provoz a užití aplikace Pøedání aplikace do provozu Správainfrastruktury Podpora uživatelù Monitorování provozu aplikace Návrhy na zmìny aplikace Další rozvoj a optimalizace aplikace Zmìnové øízení Návrhy a realizace dílèích úprav aplikace Zadání nového projektu

10 12. Datové modelování a návrh databází Podstata datového modelování Konceptuální datové modelování Entity Vazby Byznys pravidla Logický návrh databáze Specifikace databázových tabulek Definování klíèù Øešení a testování integrity databáze Fyzický návrh databáze Procesní modelování a zlepšování podnikových procesù Úèel a uplatnìní procesního modelování Metodiky a dokumentace podnikových procesù Modelování podnikových procesù Pøíklady dalších nástrojù pro procesní modelování Reengineering podnikových procesù Možnosti procesních návrhù a zmìn Efekty a rizika procesního reengineeringu Dimenzionální modelování Podstata dimenzionálního modelování Postup dimenzionálního modelování Pøípravná fáze Hrubý dimenzionální model Analýza a návrh datového skladu a tržišť Tabulky faktù Principy tabulky faktù Granularita v tabulce faktù Agregace dat Tabulky dimenzí Principy návrhu dimenzionálních tabulek Zmìny v dimenzích (SCD Slowly Changing Dimensions) Fyzický návrh datového skladu Èást IV: Provoz a rozvoj podnikové informatiky 15. Bezpeènost v informatice Øešení bezpeènosti IS/ICT Základní pojmy Pøístup k øešení bezpeènosti IS/ICT Hrozby Protiopatøení Zajištìní autentizace zprávy Zajištìní dùvìrnosti Podniková informatika

11 Autentizace a autorizace uživatelù, programù a systémù Ochrana proti škodlivým kódùm Firewall Dalšíprotiopatøení Integrace podnikové informatiky Specializace, integrace, evoluce integrace Middleware Funkcionalita základního middleware Funkcionalita integraèního middleware Funkcionalita middleware pro aplikaèní integraci Služebnì orientovaná architektura Služby Architektura XMLaSOA Pøístupykintegraci Integrace aplikací Informaèní integrace Integrace na úrovni pøístupu Systémováintegrace Øízení provozu a rozvoje podnikové informatiky Možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky Outsourcing a offshoring Hosting Vzdálené poskytování služeb (ASP) Software-as-a-Service(SaaS) Øízení podnikové informatiky Informaèní strategie Plánování projektù, projektový zámìr Øízení služeb podnikové informatiky Závìr Pøílohy P1 Vývoj v informatice P2 Poèítaè a periferie P3 Mìrné jednotky a informaèní technologie P4 Pøehled poèítaèových rozhraní P5 Virtualizace a konsolidace systémù P6 Technologie sítí

12 6.1 Principysítí Topologie sítì Typy sítí a jejich konvergence Síťový model, protokoly, síťové rozhraní a aktivní prvky poèítaèové sítì Pøístup k poèítaèové síti prostøednictvím pøístupových sítí Klasifikace poèítaèových sítí Sítì podle rozsahu Další specifické sítì P7 Technologie a služby internetu Protokolová sada TCP/IP Adresace a smìrování v internetu, spolehlivost pøenosu a vztah k aplikacím Aplikaèní služby v internetu Systém doménových jmen Pøiøazení IP adres Služba Dynamic Host Configuration Protocol Služba elektronické pošty Služba pøenosu souborù FTP Služba World Wide Web Další významné služby P8 Kódování znakù P9 Pøehled XML specifikací a aplikací P10 Pøíklady vybraných funkcí editorù Word a Excel Textový editor MS Word Tabulkový editor MS Excel Literatura a další zdroje Pøehled zkratek a základních termínù Rejstøík Podniková informatika

13 O autorech Ing. Libor Gála Vystudoval obor Automatizované systémy øízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od ukonèení studia v roce 1988 pùsobí jako odborný asistent. Ve své pedagogické i další práci se zamìøuje pøedevším na oblast integrace podnikových aplikací a otázky spojené s aplikací internetu do podnikové praxe. Zde se zabývá na jedné stranì problematikou návrhu a implementace použitelných a pøístupných webových aplikací a hypertextových systémù, a na druhé stranì pøístupy, které do vývoje a provozu aplikací pøináší servisnì orientovaná architektura. Na praktických projektech spolupracuje se spoleènostmi ITG a ÈSSI. Doc. Ing. Jan Pour, CSc. Vystudoval Fakultu národohospodáøskou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je docentem katedry informaèních technologií VŠE v Praze. Souèasnì pracuje jako analytik ve spoleènosti ITG Praha. Profesnì se orientuje na otázky øízení podnikové informatiky, koncepcí a aplikaèních architektur informaèních systémù podnikù a úlohy business intelligence. Podílel se na øešení nìkolika desítek projektù pro nejrùznìjší podniky a organizace v energetice, prùmyslu, obchodì i ve státní správì. V souèasné dobì je èlenem Rady Èeské spoleènosti pro systémovou integraci a redaktorem èasopisu Systémová integrace. Ing. Zuzana Šedivá Vystudovala obor Automatizované systémy øízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od absolvování v roce 1985 pùsobí na katedøe informaèních technologií jako odborná asistentka. Ve své pedagogické práci i v ostatních odborných aktivitách se zamìøuje pøedevším na oblasti aplikací grafických dat a multimediálních prezentací. Souèasnì svou odbornost rozvíjí v oblasti podpory informaèních technologií ve vzdìlávání a výuce (e-learningu). V mezinárodní organizaci OBSE se dlouhodobì podílela na praktických projektech v oblasti zpracování a archivace dokumentù. Na praktických projektech spolupracuje i se spoleèností ITG. V souèasnosti je také externí lektorkou Vysoké školy ekonomie a managementu. O autorech 13

14

15 Úvod Zøejmì je na tomto místì zbyteèné opakovat nejrùznìjší myšlenky a hesla o významu informatiky pro jednotlivce i podniky, pro jejich úspìch a konkurenceschopnost, o unikátní rychlosti rozvoje informaèních a komunikaèních technologií, o potøebì jisté informatické kvalifikace každého z nás poèínaje žáky základních škol a lidmi dùchodového vìku konèe. Omezme se proto na konstatování, že informatika tu je, musíme s ní pracovat, musíme s ní žít a musíme jí tedy i do jisté míry porozumìt. Toto porozumìní má však rùzný smìr, rozsah a rùznou úroveò detailu. Nìkdo potøebuje znát všechny potøebné detaily poèítaèe, protože je dodává, opravuje nebo kompletuje, jiný potøebuje znát všechny potøebné detaily programù, aplikací, s nimiž pracuje a s jejichž pomocí vydìlává pro firmu peníze. Pro všechny, nebo alespoò vìtšinu z nás, je ale úèelné mít celkový, byť rámcový pøehled o informatice, co nabízí, co na nás vyžaduje a kam se ubírá. Takový informatický základ se stává bìžnou souèástí vzdìlání lidí tohoto tisíciletí a souèasnì poskytuje podstatnì lepší výchozí prostor pro pochopení všech podstatných souvislostí v informatice i pro konkrétní práci s jednotlivými technickými nebo programovými prostøedky. První otázka, kterou si na poèátku musíme položit, je: Komu je tato kniha urèena a co je jejím úèelem? Otázka je to vcelku jednoduchá, odpovìï o poznání složitìjší. V informatice a kolem ní se pohybuje ohromné množství lidí, a to v nejrùznìjších profesích nebo rolích programátoøi, analytici, technici a zejména uživatelé, tj. manažeøi, obchodníci, úèetní, nejrùznìjší podnikoví specialisté, ale i lidé mimo ekonomickou sféru. Uživatelù je logicky nejvíce, a zejména oni nakonec rozhodují o úspìchu èi neúspìchu informaèních systémù a programù, techniky, penìz i èasu do nich vložených. Jejich kvalifikace, schopnosti a zájem zhodnotí, nebo znehodnotí všechny tyto prostøedky, jejichž cena se mùže pohybovat od nìkolika tisíc až po desítky milionù korun. Prvním naším zámìrem je proto pøispìt uživatelùm, uživatelské sféøe v orientaci v souèasné informatice. Druhým naším zámìrem je naplnit tvrzení z prvního odstavce a poskytnout celkový výchozí pøehled o informatice, bez podrobností, ale s respektováním všech jejích nezbytných souèástí, jejích podstatných charakteristik a vzájemných vazeb. Takový souhrnný pohled na podnikovou informatiku zahrnuje aplikace v informatice, jim odpovídající technologie, projektové a analytické postupy a metody, a je proto obvykle východiskem pro práci a rozvoj další kvalifikace projektantù a analytikù informaèních systémù. Kniha je proto urèena i jako základ pro studium zaèínajícím projektantùm a analytikùm. Mluvíme-li v naší publikaci o podnikové informatice, máme tím na mysli informatiku v rùzných prostøedích prùmyslových, obchodních, dopravních a dalších spoleèností, ale i v prostøedí finanèních institucí a organizací veøejné správy. Zkrácený termín podniková informatika používáme jako zobecnìní tìchto prostøedí, a to i s vìdomím jisté nepøesnosti. Vycházíme z pøedpokladu, že k tomu, abychom byli pøipraveni porozumìt možnostem informatiky v reálném prostøedí jakéhokoli ekonomického subjektu, musíme si nejdøíve uvìdomit, proè informatiku potøebujeme. Jaké jsou vlastnì naše požadavky na informatiku a zejména na její obsah, jaké funkce má poskytovat, s jakými daty a informacemi má pracovat, jaké technologie a prostøedky lze pro naše požadavky nejefektivnìji využívat. Tyto otázky a jejich øešení jsou náplní èásti I publikace. Víme-li, co má být úèelem a obsahem informatiky, mùžeme uvažovat o tom, jaké druhy aplikací, aplikaèních software (napø. programù pro vedení úèetnictví, obchodování apod.) máme k dispozici a jaké jsou jejich možnosti a omezení v podnikovém øízení. V souèasné dobì je v praxi celá øada velmi rùznorodých aplikací. Jsou urèeny rùzným pracovníkùm podniku, poskytují rùzné funkce, jsou založeny na rùzných technologiích, mají rùzné možnosti využití. Je proto vždy otázkou, kterou z nich pro daný úèel a obsah nasadit a využít. Odpovìdi na tyto otázky tvoøí èást II. Úvod 15

16 Jak naznaèuje pøedchozí odstavec, informatika se prakticky ve vìtšinì organizací prùbìžnì rozvíjí, øeší se nové úlohy a projekty a ty pùvodní se upravují podle nových požadavkù. Na øešení tìchto úloh a projektù obvykle kooperují jak analytici, tak uživatelé a využívá se pøi nich mnoha rùzných metod a postupù. Úèelem èásti III je objasnit jejich podstatu a zpùsob práce s nimi, neboť úroveò jejich zvládnutí ovlivòuje výslednou kvalitu øešení projektù i celého informaèního systému. Informatika v jakékoli organizaci se musí racionálnì provozovat i prùbìžnì rozvíjet tak, aby odpovídala skuteèným potøebám jejích uživatelù a potenciálu, který informatický trh aktuálnì nabízí. To ale také znamená, že provoz i vývoj tìchto stále složitìjších komplexù rùzných programových a technických prostøedkù se musí kvalifikovanì øídit. Øízení informatiky sice není hlavní orientací této publikace, pøesto pokládáme za úèelné poukázat zejména na to, co je tøeba øídit a co pro úspìšný chod podnikové informatiky zajistit. To jsou pak témata èásti IV. Uvedené okruhy otázek a témat jsou základem celkové struktury pøedkládané publikace, kterou dokumentuje obr Podniková informatika I. Principy podnikové informatiky podniková informatika, její obsah a zdroje (funkce, procesy, role) technologická infrastruktura (technika, software, komunikace) data, datové zdroje, informace osobní informatika II. Aplikace podnikové informatiky vymezení aplikací, jejich typy a podstatné charakteristiky infrastrukturní aplikace celopodnikové transakèní aplikace aplikace pro øízení externích vztahù podniku analytické aplikace a podpora podnikového øízení aplikace øízení podnikové výkonnosti a inovací III. Øešení aplikací podnikové informatiky životní cyklus podnikové informatiky metody analýzy a návrhu podnikové informatiky IV. Øízení podnikové informatiky principy øízení informatiky, obsah a organizace øízení bezpeènosti integrace podnikové informatiky Obr. 0.1 Celková struktura knihy 16 Podniková informatika

17 Obvyklou souèástí úvodních informací ke každé knižní publikaci je vymezení základních formálních standardù. Proto na tomto místì upozorníme na použité piktogramy, které uvozují standardní èásti jednotlivých kapitol: Úèel kapitoly nebo èásti textu. Vymezení nebo definice nejdùležitìjších pojmù (nikoli všech). Pøíklady zadání k souhrnnému pøíkladu vybrané firmy nebo dílèí kroky pøi práci s programovými prostøedky, resp. pøi realizaci jejich jednotlivých funkcí. Základní pøípadová studie vybraného podniku, na níž jsou dokumentovány problémy a jejich øešení v bìžné praxi. Doporuèení pro øešení úlohy, problému nebo operace. Shrnutí kapitoly nebo vybrané èásti textu. K tomu, abychom naše další úvahy o podnikové informatice a nìkterých jejích aplikacích a technologiích mohli pøiblížit na konkrétnìjších pøíkladech, použijeme k tomu pøípadovou studii (pro tyto úèely speciálnì založené) obchodní firmy; nazvìme ji NEON. Naši firmu doplòme nìkolika dalšími charakteristikami: Firma je akciovou spoleèností, patøí svým rozsahem ke støedním, má kolem 200 zamìstnancù a obrat 500 milionù Kè. Firma NEON nakupuje a prodává bìžné spotøební zboží elektrické pøístroje, žárovky, kabely, CD a DVD atd. Firma dodává spotøební zboží obchodním øetìzcùm a dalším obchodním organizacím, ale i koneèným spotøebitelùm. Zboží nakupuje u rùzných dodavatelù, pøedevším od výrobních podnikù nebo distribuèních center. Firma vstupuje do rozmanitých vztahù s mnoha externími partnery, jak dokumentuje obr V dalším textu se budeme na uvedený pøíklad odvolávat s tím, že na zaèátku uvedeme struènì daný problém a v závìru možnosti jeho øešení ve vazbì na probírané téma a vždy také upozorníme na pøípadné odlišnosti jednotlivých øešení a produktù i u jiných typù organizací. Standardním problémem každého textu tohoto charakteru je rychlost jeho zastarávání. To je dáno neobyèejnì rychlým rozvojem informaèních a komunikaèních technologií, který nemá v žádné jiné sféøe lidského poznání obdoby. Tomuto problému se samozøejmì nevyhneme ani v našem pøípadì. Na druhé stranì se ho snažíme alespoò èásteènì eliminovat odkazy na aktualizované webové stránky obsahující aktuální pøehledy produktù, služeb a jejich dodavatelù a na vývojové trendy na ICT trhu. Úvod 17

18 Zákazník Zákazník Zákazník Veøejná správa Zákazník Dodavatel Dodavatel Dodavatel Obr. 0.2 Pøíklad obchodní firmy NEON Na závìr by autoøi chtìli touto cestou podìkovat spolupracovníkùm i absolventùm kateder informatiky na VŠE v Praze, zejména prof. Jiøímu Voøíškovi, prof. Josefu Baslovi, doc. Prokopu Tomanovi a dalším za spolupráci na pøípravì knihy. Tato publikace vznikla ve velmi úzké kooperaci s øadou externích partnerù z praxe, zejména se spoleèností KPC-Group, která je výhradním zastoupením spoleènosti Gartner v ÈR, na Slovensku a v Rumunsku. Zvláštní dík dále patøí tìmto spoleènostem a jejich pracovníkùm: Ing. Milanu Cvrkalovi, Ing. Drahoslavu Dvoøákovi, Ing. Petru Hampejsovi a Ing. Pavlu Šlesingrovi (Microsoft ÈR), Ing. Lumíru Srchovi, Ing. Václavu Derflerovi, Ing. Vladimíru Zykovi a Ing. Janu Novákovi (ITS), Ing. Ivì Stanovské (Aquasoft), Ing. Pavlu Šindeláøovi (AutoCont CZ), Ing. Milanu Štoèkovi a Ing. Jánu Zajícovi (Clever Decision) a celé øadì pracovníkù dalších spoleèností pùsobících na našem ICT trhu, kteøí poskytli pro tuto publikaci cenné materiály, pøíklady, pøipomínky a námìty. V knize byly využity výstupy a výsledky následujících výzkumných grantù: GA ÈR è. 201/07/0455 Model vztahu mezi výkonností podnikání, úèinností podnikových procesù a efektivností podnikové informatiky, CVKS MŠMT , 1M0524 Centrum výzkumu konkurenèní schopnosti èeské ekonomiky, GA ÈR 201/08/0663 Inovace informaèních systémù podporující konkurenceschopnost podnikù. 18 Podniková informatika

19 ÈÁST I: PRINCIPY PODNIKOVÉ INFORMATIKY Cílem úvodní èásti je vytvoøit potøebnou terminologickou základnu a pøedevším vymezit, z èeho se informatika skládá a co v praxi zahrnuje. Hlavní náplní èásti I je objasnìní podstatných principù a informatiky a vymezení jejího obsahu. Základní strukturu této èásti demonstruje obr. I.1. Podniková informatika [1] vymezení informatiky, aplikované a podnikové informatiky obsah podnikové informatiky podnikové procesy, role, zdroje ICT - Informaèní a komunikaèní technologie [2] technické prostøedky základní programové vybavení komunikaèní prostøedky vývoj aplikací výpoèetní modely Data v podnikové informatice [3] data, informace, znalosti prezentace a zpracování dat relaèní databáze a SQL XML formáty ukládání dat Osobní informatika [4] kanceláøské prostøedky prezentaèní techniky, grafika vyhledávání informací Obr. I.1 Struktura èásti I Na informatiku se mùžeme dívat na zcela obecné úrovni a na úrovni jejích aplikací v urèitém oboru lidské èinnosti, tj. na aplikovanou informatiku, a konkrétnìji na informatiku v podnikovém prostøedí, tedy na podnikovou informatiku. Rozdíly v tìchto pohledech se zabývá kapitola 1. Vymezuje rovnìž její základní obsah, tj. role, funkce a procesy v podnikové informatice. Informatika je založena na širokém spektru technických, programových a komunikaèních prostøedkù, resp. technologické infrastruktuøe a její pøehled poskytuje kapitola 2. Následující kapitola je vìnována datùm, datovým zdrojùm, datovým bázím a informacím z nich odvozovaným. Ukazuje, jak lze data ukládat, pøistupovat k nim a prezentovat je. Poslední kapitola úvodní èásti je vìnována tzv. osobní informatice, tj. zejména programovým prostøedkùm, urèeným pro práci jednotlivce, jako jsou textové editory, tabulkové kalkulátory a další. 19

20

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová

Více

Podniková informatika

Podniková informatika Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 3 0 Edice Management v informaèní

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

(tištná verze) ISBN 978-80-247-6380-4 (elektronická verze ve formátu PDF) Grada Publishing, a.s. 2011 ÚVOD: Popis zmìn, které probíhají v dnešním podnikatelském prostøedí 1. KAPITOLA: Vysvìtlení,

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Možný semestr : ZS Akreditace: A Hodnocení :Známkou

Možný semestr : ZS Akreditace: A Hodnocení :Známkou Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/06 14.11.2005 1 / 10 1 HOD/TYD 2 HOD/TYD 0 Semináø: 0 Algoritmizace úloh TIRPAI/T1AL-2005 Ing. Tomáš Dulík Poèet kreditù : 7 Ukonèení : Klasifikovaný

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

O autorovi Doc. Ing. Václav Øepa, CSc. Absolvent fakulty øízení Vysoké koly ekonomické v Praze, od r. 2000 docent v oboru informatika. Od roku 1982 pùsobí s malými pøestávkami na katedøe ASØ, pozdìji informaèních

Více

O autorovi Doc. Ing. Václav Øepa, CSc. Absolvent fakulty øízení Vysoké koly ekonomické v Praze, od r. 2000 docent v oboru informatika. Od roku 1982 pùsobí s malými pøestávkami na katedøe ASØ, pozdìji informaèních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání

Petr molka. NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící. 2., roz íøené a aktualizované vydání Petr molka NEVÌRA Pro podvádìné a podvádìjící 2., roz íøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Podnikové informační systémy Jan Smolík

Podnikové informační systémy Jan Smolík Podnikové informační systémy Jan Smolík Zobecněné schéma aplikační architektury Vlastníci, management Aplikační architektura podnikové informatiky Business Intelligence, manažerské aplikace Obchodní partneři

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 6 O autorovi Doc.

Více

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3 Podniková strategie vii OBSAH Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi Èást I Úvod... 1 1 Podniková strategie: úvod... 3 1.1 Podstata strategie a strategických rozhodnutí... 4 1.1.1

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Datová kvalita základ úspěšného BI. RNDr. Ondřej Zýka, Profinit

Datová kvalita základ úspěšného BI. RNDr. Ondřej Zýka, Profinit Datová kvalita základ úspěšného BI RNDr. Ondřej Zýka, Profinit 1.6.2012 Datová exploze Snižování nákladů o Zdvojnásobení objemu podnikových dat každé dva roky o Konkurenční tlak o Ekonomická krize o V

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO

OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA PODNIKO OTA NOVOTNÝ JAN POUR MILOŠ MARYŠKA JOSEF BASL RíZENÍ VÝKONNOSTI ~ PODNIKO INFORMA VE TIKY PROFESSIONAL PUBLISHING 5 OBSAH Úvod 11 Oddíl A: IDzení ekonomiky IS/ICT - obsah a principy 15 1 IDzení podniku

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 3., aktualizované a doplněné vydání Josef Basl Roman Blažíček Věnováno manželkám Janě a Jitce Ukázka knihy

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více