SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 3 4 ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 3 4 ROKY"

Transkript

1 SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 3 4 ROKY

2 ÚVOD Soubor orientačních testů byl vytvořen na základě prostudování odborné literatury ( především metodických příruček pro práci s dítětem předškolního věku) a zhodnocení získaných praktických zkušeností práce pedagoga ve speciální mateřské škole. Inspirací pro tvorbu diagnostických materiálů se stala publikace Diagnostika předškoláka od autorek J. Klenkové a H. kolbábkové. Diagnostický materiál má za cíl zmapovat aktuální stav řečových schopností předškoláka. Mimo to se podrobněji věnuje motorickým a grafomotorickým schopnostem, které s vývojem řeči úzce souvisejí. Soubor orientačních testů je členěn na tři stěžejní kapitoly: lateralitu, motorické a grafomotorické schopnosti, komunikační schopnosti. Nedílnou součást tvoří pracovní listy a obrázkové přílohy, které jsou nezbytné pro práci s dětmi předškolního věku. Dle mého názoru je vhodné použit soubory diagnostických testů k orientačnímu posouzení komunikačních, motorických a grafomotorických schopností dítěte předškolního věku, na jejichž základě lze sestavit komplexní diagnostiku dítěte. Ta se stane východiskem pro další edukační proces a tvorbu individuálního vzdělávacího plánu. 2

3 OBSAH Úvod... 2 Obsah 3 Pro snadnou orientaci v souboru....4 Pro snadnou práci se souborem.. 5 Lateralita..6 Orientační test laterality podle Z. Matějčka a Z. Žlaba... 7 Formulář pro zaznamenání laterality...8 Motorické a grafomotorické schopnosti...9 Orientační test pro zhodnocení motorických schopností...10 Orientační test pro zhodnocení grafomotorického projevu dítěte Pracovní list - kresba lidské postavy.13 Pracovní list kresba zahrnující obkreslení..14 Pracovní list kresba nápodobou pro praváka..16 Pracovní list kresba nápodobou pro leváka...17 Komunikační schopnosti...18 Orientační test pro zhodnocení obsahové stránky řeči..19 Obrázková příloha k testu pro zjištění pasivní slovní zásoby.20 Obrázková příloha k testu pro zjištění aktivní slovní zásoby Orientační test pro zhodnocení výslovnosti.22 Orientační test motoriky řečových orgánů.24 Orientační vyšetření mimiky...25 Obrázková příloha k testu pro vyšetření mimiky 26 Orientační zhodnocení nosního dýchání a hospodaření s dechem 27 Orientační vyšetření fonematického sluchu...28 Obrázková příloha k orientačnímu vyšetření fonematického sluchu.29 Orientační test pro zhodnocení prozodických faktorů řeči...30 Obrázková příloha k orientačnímu testu nazality I...31 Orientační test pozornosti...32 Obrázková příloha k testu pro zjištění pozornosti I...33 Obrázková příloha k testu pro zjištění pozornosti II..34 Orientační test verbální paměti a rytmu 35 Obrázková příloha k testu pro zjištění verbální paměti I...36 Obrázková příloha k testu pro zjištění verbální paměti II Orientační vyšetření sluchového vnímání..38 Orientační test pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách 39 Obrázková příloha k testu pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách I..40 Obrázková příloha k testu pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách II. 41 Obrázková příloha k testu pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách III...42 Literatura 43 3

4 PRO SNADNOU ORIENTACI V SOUBORU Soubor orientačních testů je rozdělen do jednotlivých kapitol (viz.níže), které jsou pro lepší orientaci rozlišeny také barevně. Každá kapitola obsahuje diagnostické materiály pro zjištění úrovně řečových schopností a schopností ovlivňujících řečový vývoj dítěte.většina diagnostických materiálů je doplněna o obrázkové přílohy, které jsou nezbytnou součástí práce s dětmi předškolního věku. Lateralita test laterality dle Z. Matějčka a Z. Žlaba Motorické a grafomotorické schopnosti motorické schopnosti grafomotorické schopnosti hrubá motorika jemná motorika kresba lidské postavy kresba obkreslením kresba nápodobou komunikační schopnosti obsahová stránka řeči řečově motorické funkce prozodické faktory řeči pasivní slovní zásoba aktivní slovní zásoba výslovnost motorika řečových orgánů mimika dech fonematický sluch melodie přízvuk nazalita sluch. vnímání a kognitivní vlastnosti pozornost verbální paměť a rytmus vyšetření sluchu porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen 4

5 PRO SNADNOU PRÁCI SE SOUBOREM Na této straně je ukázka jednoho z orientačních testů, které tvoří diagnostický materiál. Pro snadnou orientaci v textu jsou v testech použity barevné ikony a barevné odlišení, které značí do které testované oblasti test patří ( tzn. do laterality, motorických a grafomotorických schopností, komunikačních schopností). Název testované schopnosti dítěte. Je barevně odlišen. ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI V obsahu jsou uvedeny jednotlivé úkoly pro zjištění dané schopnosti. Obsahuje: Úkol pro zjištění úrovně pasivní a aktivní slovní zásoby. Test obsahuje obrázkové přílohy Barevně odlišená ikona, pod kterou je popis, jak má dítě daný úkol plnit.. Kurzívou jsou popsány příklady otázek a pokynů pro dítě, které může využít dospělý při testování.. Dítě ukazuje na obrázkové příloze požadovaný obrázek. Př.Ukaž mi na obrázku budík, mrkev Dítě pojmenovává na obrázkové příloze ukazovaný předmět. Př. Co je na tomto obrázku namalováno? V závěru listu je obvykle stručně objasněna testovaná schopnost či dovednost, její vývoj, význam ve vývoji řeči. Počátky rozvoje pasivní slovní zásoby registrujeme asi kolem 10 měsíce věku dítěte. Kolem 1.roku už dítě začíná používat i svoje první slova.výzkumy se zjistilo, že dítě v jednom roce aktivně ovládá asi 5 7 slov, kolem třetího roku je to asi slov a předškolním věku je slovní zásoba v rozmezí slov... 5

6 LATERALITA 6

7 ORIENTAČNÍ TEST LATERALITY PODLE Z. MATĚJČKA A Z. ŽLABA OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ LATERÁLNÍ PREFERENCE A DOMINANCE JEDNOTLIVÝCH PÁROVÝCH ORGÁNŮ: ( RUKY, NOHY, OKA, UCHA ). Dítě plní následující úkoly se zapojením jednoho z párových orgánů (ruky, nohy, oka, ucha ), které nepodléhají nácviku. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE HORNÍ KONČETINY: Př.Sáhni si na nos Ukaž, kam nejvýše dosáhneš. Vlastní př. Pomocí této koule budeš porážet kuželky. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE DOLNÍ KONČETINY: Př.Posuň předmět ( stavebnicovou kostku ) po namalované čáře. Vlastní př. Pokus se kopnout míč do branky. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE OKA: Př. Běž za dveře a podívej se na mne klíčovou dírkou. Vlastní př. Jste námořníci a díky tomuto dalekohledu jedním okem zkoumáte obzor, zda nespatříte zemi. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE UCHA: Př. Poslechni si, jak tenhle budík krásně tiká. Vlastní př. Budeš stát tváří ke zdi. Pozor, budu volat několik jmen, až uslyšíš to své, co nejrychleji se na mne otočíš. Vyšetření laterality patří k základním metodám logopedické diagnostiky. Z hlediska poruch řeči je totiž důležitý i vztah mezi funkční dominancí oka a ruky.velmi často je v pozadí komunikačních poruch nevýhodný typ laterality.typ laterality se určuje standardním testem, který lze použít pro děti i dospělé. Lateralita se obvykle vyhraňuje mezi 3. a 4. rokem věku, případně i později.než nastoupí dítě do školy, mělo by být jasné, která ruka je vedoucí, kterou bude dítě používat při nácviku psaní.v této souvislosti se můžeme také setkat s případy, kdy dítě stejně používá obě horní končetiny. Jde o tzv. nevyhraněnost laterality (ambidextrii ).V takovém případě je veden nácvik psaní u prvňáčka do pravé ruky. Podle převahy užívané končetiny můžeme rozlišit praváctví, leváctví a již zmíněnou ambidextrii. Kromě laterality horní končetiny zjišťujeme i lateralitu smyslových orgánů, oka a ucha. Na základě těchto zjištění můžeme rozlišovat lateralitu souhlasnou tj. přednostní užívání stejné ruky a smyslových orgánů (např. pravá ruka a oko), nebo lateralitu zkříženou ( nesouhlasnou ), kdy preferujeme druhostranně ležící smyslové orgány od dominantní horní končetiny ( např. pravou ruku a levé oko). 7

8 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ LATERALITY Příjmení a jméno: Datum narození: současný věk: Závěr vyšetření : Horní končetina: 1/Vkládej korálky do lahvičky. 2/Navlékej korálky na nit. Označ křížkem Pravá Levá Ambidextrie 3/Opři se silou o jednu ruku. 4/Plácni mě rukou do nastavených dlaní. 5/sáhni si na nos. 6/Ukaž mi jednou rukou kam až dosáhneš. 7/Umíš strouhat mrkvičku? 8/Sepni ruce. (dominantní je ruka s palcem nahoře) 9/Porážej kuželky pomocí koule. 10/Tleskni dvakrát rukama a pak tleskni jednou rukou do kolen. Dolní končetina: 1/Posunuj nohou kostku po čáře. 2/Kopni míč jednou nohou do brány. Pravá Levá Ambidextrie Oko: 1/Podívej se na mě klíčovou dírkou. 2/Podívej se na mě trubičkou. Pravé Levé Ambidextrie 3/Podívej se, co je v kaleidoskopu. Ucho: 1/Poslechni si budík, jak tiká. 2/Postav se tváří ke zdi. Až uslyšíš své jméno, otoč se ke mně. Pravé Levé Ambidextrie 8

9 MOTORICKÉ A GRAFOMOTORICKÉ SCHOPNOSTI 9

10 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ MOTORICKÉHO PROJEVU DÍTĚTE VE SMYSLU POHYBOVÉ AKTIVITY, POHYBOVÉ KOORDINACE CELÉHO TĚLA A HORNÍCH KONČETIN. ÚROVEŇ HRUBÉ MOTORIKY Dítě bude plnit úkoly, které jsou zaměřeny na motorickou koordinaci celého těla, obratnost, rychlost a hybnost končetin. Aby dítě zadání úkolu lépe pochopilo, bude dospělá osoba dítěti předcvičovat. Př. žirafa: Žirafa je velmi vysoká. Zkus být jako ona. Postav se na špičky a ujdi tak po vyznačené rovné čáře alespoň 1,5 metru. Př. Čáp Stůj na jedné noze v krátké výdrži. Nohy vystřídej. Př. Hroch: Hroch se rád válí v bahně. Zkus to také.plynule se převaluj ( válej sudy) na rovné ploše s rukama připaženýma u těla. ÚROVEŇ JEMNĚ MOTORIKY Dítě bude plnit následující úkoly se zaměřením na motoriku horních končetin. Pozornost bude věnována úchopu, manuální zručnosti a spolupráci obou rukou. Aby dítě zadání úkolu lépe pochopilo, bude dospělá osoba dítěti opět předcvičovat. Př. Ťukání: Střídavě ťukej ukazováčkem jedné a druhé ruky do desky stolu. Př. Trhání papíru: Přetrhni silnější pruh papíru. Zopakuj ještě jednou. 10

11 Motorika představuje celkovou pohybovou schopnost člověka. Souvisí s rozvojem řeči, myšlení a s lateralitou. Hrubá motorika je tvořena pohyby celého těla včetně lokomoce a pohybů velkých svalových skupin.jemná motorika je chápána jako motorika ruky a pohyby malých svalových skupin. Na souvislost vývoje pohybových schopností a vývoje řeči upozorňoval již Jan Amos Komenský. Řeč a motorika se vzájemně významně ovlivňují, neboť motorická korová i mimokorová centra koordinují a upravují celkový výkon řeči.tato vazba je natolik velká, že u dětí s narušeným vývojem motoriky zpravidla pozorujeme opožděný řečový vývoj a u dětí s narušenou komunikační schopností ( př. balbuties, dysfázie, dyslalie ) zase často zjišťujeme sníženou úroveň motorických dovedností.vyšetření motoriky má tedy svůj význam nejen z pohledu diagnostiky poruch řeči, nýbrž i z hlediska prevencí těchto poruch. 11

12 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ GRAFOMOTORICKÉHO PROJEVU DÍTĚTE OBSAHUJE: ÚKOL PRO GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZADANÉ KRESBY. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY S POPISEM ÚKOLŮ. Dítě má za úkol namalovat kresbu lidské postavy. Dítě má za úkol namalovat kresbu zahrnující obkreslení. Dítě má za úkol namalovat kresbu nápodobou. U KRESBY BUDE HODNOCENO:1/ Proporcionalita kresby 2/ Umístění v prostoru 3/ Celistvost obrázku 4/ Dodržování instrukcí dítětem 5/ Kvalitu čar pro posouzení jemné motoriky 6/ Spojení čar pro posouzení senzomotorické koordinace SCHÉMA PRO ORIENTAČNÍ POSOUZENÍ VÝVOJE GRAFOMOTORICKÉHO PROJEVU DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. ( podle J.Langmeiera a M.Vyhnálka ) KRESLENÍ GEOMETRICKÝCH TVARŮ PODLE PŘEDLOHY kruh Křížek čtverec trojúhelník kosodélník Geometrický tvar Věk dítěte 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let VÝVOJ KRESBY LIDSKÉ POSTAVY Lidská postava nereálná kresba hlavonožec jen hlavní části těla kresba s detaily Věk dítěte 3 roky 4 roky 5 let 6 let Proč je kresba u dítěte s narušenou komunikační schopností důležitým diagnostickým vodítkem? 1/ Může poskytnout orientační odhad vývoje rozumových schopností. 2/ Selhání v kresbě nás může upozornit na případné poruchy v oblasti zrakového vnímání, poruchy senzomotorické koordinace, poruchy jemné motoriky a poruchy v integraci těchto funkcí. 3/ Kresba zachycuje úroveň vizuální paměti a představivosti. 12

13 KRESBA LIDSKÉ POSTAVY Dítě má nakreslit celou postavu své maminky nebo tatínka. Úroveň grafomotorického projevu budeme posuzovat podle kvality čar, jejich spojení a proporcionality grafického výtvoru na ploše papíru. 13

14 KRESBA ZAHRNUJÍCÍ OBKRESLENÍ Dítě bude obkreslovat kresbu znázorněnou přerušovanou čarou. Hodnocena bude schopnost dítěte překrýt původní kresbu celistvou čarou.tento grafomotorický úkol nebude časově limitován. 14

15 KRESBA NÁPODOBOU Dítě se má pokusit překreslit grafický vzor na druhou polovinu kresebné plochy. Při testování této grafomotorické činnosti bude využito dvou typů testů upravených pro praváky nebo leváky. Při této činnosti je propojena zraková diferenciace s grafomotorickým projevem horní končetiny. Proto je nutné vyloučit možnost, že levoruké dítě překryje kresebný vzor druhou rukou či rukávem apod. PRO PRAVÁKA PRO LEVÁKA 15

16 KRESBA NÁPODOBOU PRO PRAVÁKA Dítě se má pokusit překreslit grafický vzor na druhou polovinu kresebné plochy.kresba bude provedena obyčejnou tužkou. Při grafomotorické činnosti bude respektováno pracovní tempo dítěte. 16

17 KRESBA NÁPODOBOU PRO LEVÁKA Dítě se má pokusit překreslit grafický vzor na druhou polovinu kresebné plochy.kresba bude provedena obyčejnou tužkou. Při grafomotorické činnosti bude respektováno pracovní tempo dítěte. 17

18 KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 18

19 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI OBSAHUJE: ÚKOL PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ PASIVNÍ SLOVNÍ ZASOBY. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU. Dítě ukazuje na obrázkové příloze požadovaný předmět. Př. Ukaž mi na obrázku auto, hrnek OBSAHUJE: ÚKOL PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU. Dítě pojmenovává na obrázkové příloze ukazovaný předmět. Př. Co je na tomto obrázku namalováno? Příloha obsahuje obrázky z těchto oblastí: - PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY - ZVÍŘATA - OVOCE A ZELENINA - POKRMY Slovní zásoba tvoří základ pro rozvoj myšlení každého dítěte. Můžeme ji rozdělit následovně: SLOVNÍ ZÁSOBA PASIVNÍ: Slova, kterým dítě rozumí, ale ještě je aktivně při komunikaci nepoužívá. SLOVNÍ ZÁSOBA AKTIVNÍ: Slova, která dítě aktivně používá při komunikaci. Počátky rozvoje pasivní slovní zásoby registrujeme asi kolem 10. měsíce věku dítěte. Kolem 1. roku už dítě začíná používat i svoje první slova. Na rozvoji slovní zásoby se velice významně podílí období prvního a druhého věku otázek: - v období okolo 1,5 roku je to otázka: Co je to?, či Kdo je to? - v období okolo 3,5 roku je to otázka: Proč?, či Kdy? Výzkumy se zjistilo, že dítě v jednom roce aktivně ovládá asi 5-7 slov, kolem třetího roku je to asi slov a v předškolním věku je slovní zásoba v rozmezí slov. Tento vývoj je závislý na předchozích zkušenostech dítěte, pochopení významů slov, pochopení vztahu mezi slovem a konkrétní situací. 19

20 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TESTU PRO ZJIŠTĚNÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI PASIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA 20

21 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TESTU PRO ZJIŠTĚNÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA 21

22 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ VÝSLOVNOSTI OBSAHUJE : ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ ARTIKULACE JEDNOTLIVÝCH HLÁSEK ČESKÉHO JAZYKA. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU A VYUŽÍVA MANIPULACE S OBLÍBENOU HRAČKOU DÍTĚTE. K hodnocení výslovnosti jednotlivých hlásek využijeme obrázkové přílohy k testu pro zjištění obsahové stránky řeči. Orientační test obsahuje následující obrázky: MYŠ, JABLKO, HRNEČEK, PALEC, KOČKA, AUTO, DOMEČEK, BOTA, LŽÍČKA, ŽIDLE, MÍČ, VLÁČEK V těchto slovech jsou zastoupeny všechny hlásky a skupiny hlásek, které mohou dítěti způsobit obtíže. Tato hláska je střídavě na začátku, uprostřed a na konci slova. Slova obsahují následující české souhlásky a samohlásky: Dělení souhlásek podle způsobu tvoření: Závěrové - ústní: P, B, T, D, K - nosní: M, N Polozávěrové: C Úžinové - středové: V, Š, Ž, J, H - bokové: L - kmitavé: R Podle hrdosti - tvrdé: P, B, M, V, T, D, N, C, L, Š, Ž, H, K - měkké: J Podle artikulujícího orgánu - retné: P, B, M, V - jazyčné: T, C, D, N, L, Š, Ž, J, K, Dělení souhlásek podle místa tvoření: Retoretné: P, B, M Retozubné: V Dásňové - přední: T, D, N, C, L, - zadní: Š, Ž Tvrdopatrové: J Měkkopatrové: K Hrtanové: H ( Rozdělení českých souhlásek dle Hály) 22

23 Dělení samohlásek Hellwagův trojúhelník Přední Střední Zadní Čelistní úhel Vysoké I, Í U, nejmenší Střední E O střední Nízké A, Á největší Na předchozí úkol bude navazovat volný rozhovor, abychom mohli zhodnotit mluvní projev dítěte v běžné řeči. Realizace hlásek ve slovech se může lišit od výkonu ve větném vyjadřování. U dítěte použijeme jako motivaci k řízenému rozhovoru hračku, kterou si dítě přinese. Téma rozhovoru : Moje oblíbená hračka Rozhovor také motivujeme a řídíme otázkami tohoto typu: 1/ Má tvoje ( hračka ) nějaké jméno? 2/ Od koho si ( hračku ) dostal? 3/ Bereš někdy ( hračku ) na návštěvu do mateřské školy?. Téma rozhovoru je shodné s tématem testu pro zhodnocení melodie a přízvuku. 23

24 ORIENTAČNÍ TEST MOTORIKY ŘEČOVÝCH ORGÁNŮ OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ŮROVNĚ KOORDINACE ŘEČOVÝCH ORGÁNŮ SE ZAMĚŘENÍM NA CÍLENÝ POHYB JAZYKA, RTŮ A TVÁŘÍ, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ARTIKULACI HLÁSEK. Dítě bude konat jednoduché pohyby nebo grimasy, které jsou zaměřeny na pohyb jazyka, rtů a tváří. Při práci s dítětem využíváme jeho napodobovacího reflexu, neklademe prozatím žádné nároky na přesnost nebo rychlost provedení. Sledujeme zda nedochází k mimovolným souhybům. Dítě plní následující úkoly s cíleným zapojením jazyka, rtů a tváří.: Brousíme si zoubky: Představ si, že máš na dolním rtu namazanou čokoládu. Zkus ji stáhnout horními zoubky do pusy. Mašinka se rozjíždí: Nafoukni obě tváře vzduchem, jako se nafukuje balón. Vypouštěj vzduch po troškách ven. Pokus se udržet rty u sebe. Můžeš si zkusit zacpat nos. Ještěrka mává ocasem: Mrskej jazýčkem z jednoho koutka úst do druhého, jako ještěrka mrská svým ocáskem ze strany na stranu. Kapřík: Zahrajeme si na rybičku. Vysaj vzduch z tváří, vmáčkni je dovnitř. Ze rtů utvoř osmičku. Rozvoj motoriky je mimořádně důležitý nejen pro řeč, ale i pro rozvoj poznávacích činností, sociálního chování atd. Jestliže budeme proces mluvení chápat jako mechanický akt, zjistíme, že jde především o velmi precizně koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu.vzájemná spjatost motoriky a řeči je tedy očividná. Řečová motorika závisí na mozkovém dozrávání, řečovém vzoru, výchovných vlivech, ale i na individuální schopnosti mluvních pohybů a řízení procesů artikulace.žádaná souhra ústní dutiny, rtů, jazyka a patra si zřejmě vyžaduje určitou míru učení a procvičování, přičemž činnost urychluje zrání orgánů a naopak. Proces artikulace hlásek ( zejména souhlásek ) představuje jeden z nejnáročnějších procesů jemné motoriky člověka. Rozdíl mezi artikulací některých příbuzných souhlásek je tak nepatrný, že stačí jen drobná odchylka, abychom artikulovali jinou hlásku či artikulovali zcela chybně. Artikulace totiž vyžaduje maximální obratnost a souhru celého artikulačního aparátu. 24

25 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ MIMIKY OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNOSTI POHYBŮ JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ OBLIČEJE. SOUČÁST ÚKOLU TVOŘÍ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA. Přečteme si s dítětem úvodní příběh o sluníčku. Společně si pak zkusíme na sluníčko zahrát a mimicky ho napodobit. Dítě plní pohyby jednotlivých obličejových partií podle vzoru dospělého. Pro snazší pochopení zadaného úkolu má k dispozici obrázky s rozličně se tvářícím sluníčkem. Úvodní příběh: Na nebi svítilo sluníčko a vesele se usmívalo na celý svět. Najednou se přihnal deštivý mrak a chystal se sluníčko zakrýt. Sluníčko se ale jen tak nedalo. Zamračilo se a povídá: Mraku honem rychle odpluj, tady pršet nebude. Ale bude, však ještě uvidíš, sluníčko! vyhrožoval deštivý mrak. Sluníčko se už zlobilo. Našpulilo pusinku a křiklo na mrak: Tak víš, co? Já tě odfouknu, když si nechceš dát říct. Nafouklo tváře a odfouklo deštivý mrak hodně, hodně daleko. Při tomto orientačním vyšetření je nutné dítě dostatečně motivovat pro plnění jednotlivých úkolů. Nejlépe dítě pochopí zadání úkol, když sám dospělí úkol dítěti předvede. Sledujeme, jak je dítě schopno po motorické stránce daný mimický pohyb splnit, zda se při úkolu neobjevují na tváři dítěte nesouměrnosti, mimovolné pohyby, zda je dítě schopno po splnění jednoho úkolu lehce přejít k dalšímu mimickému pohybu apod.velice významnou mimickou schopností, která ovlivňuje artikulaci dítěte, je plynulý a rychlý přechod z jednoho mimického pohybu na druhý tzv. řada pohybů.tato mimická neschopnost se pak v artikulaci projeví tak, že dítě nedovede plynule opakovat sledy slabik ani přecházet z jedné hlásky na druhou.vznikají tak nesprávné artikulační stereotypy, které se velmi těžko přebudovávají v pohyby správné. Mimika významně doplňuje charakteristiku zevnějšku každého z nás.uplatňuje se zároveň s gestikulací a dolaďuje tak celý komunikační proces.dítě se s ní setkává již od narození od svých nejbližších, především matky. 25

26 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TESTU PRO VYŠETŘENÍ MIMIKY Na nebi svítilo sluníčko a vesele se usmívalo na celý svět. Najednou se přihnal deštivý mrak a chystal se sluníčko zakrýt. Sluníčko se ale jen tak nedalo. Zamračilo se a povídá: Mraku honem rychle odpluj, tady pršet nebude. Ale bude, však ještě uvidíš, sluníčko! vyhrožoval deštivý mrak. Ale bude, však ještě uvidíš, sluníčko! vyhrožoval deštivý mrak. Sluníčko se už zlobilo. Našpulilo pusinku a křiklo na mrak: Tak víš, co? Já tě odfouknu, když si nechceš dát říct. Nafouklo tváře a odfouklo deštivý mrak hodně, hodně daleko. 26

27 ORIENTAČNÍ ZHODNOCENÍ NOSNÍHO DÝCHÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S DECHEM OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI DÍTĚTE HOSPODAŘIT S DECHEM PŘI KOMUNIKAČNÍM PROJEVU I MIMO NĚJ. Bublifuk: Dítě má za úkol foukat brčkem do vody. Cílem je vytvoření co největšího množství bublinek. Dospělí hodnotí délku výdechu, po kterou dítě dělá bublinky. Na předchozí úkol bude navazovat řízený rozhovor, aby bylo možné zhodnotit hospodaření s dechem při mluvním projevu dítěte v běžné řeči. U dítěte použijeme jako motivaci k řízenému rozhovoru hračku, kterou si samo přinese. Téma rozhovoru: Moje oblíbená hračka Rozhovor motivujeme a řídíme otázkami tohoto typu: 1/ Má tvoje ( hračka) nějaké jméno? 2/ Od koho si (hračku) dostal? 3/ Bereš někdy (hračku) na návštěvu do mateřské školy. Téma rozhovoru je shodné s tématem testu pro zhodnocení melodie a přízvuku, a testu pro zhodnocení výslovnosti. Základem všech činností je hluboký, zpočátku vědomý nádech pouze nosem. Vydechovat lze nosem i ústy. Dýchání probíhá většinou nezávisle na naší vůli a přizpůsobuje se situaci. Při námaze se dýchání zrychluje, upřená pozornost dech zpomaluje, úlek nebo náhlé překvapení mohou dýchání i zcela zastavit (známá jsou pořekadla: vyrazilo mu to dech, zatajil se mu dech apod. ) Odborná literatura uvádí že, děti dýchají trochu rychleji než dospělí, ale poměr nádechu a výdechu je stejný, přibližně 2 : 3. Nádech je vždy o trochu rychlejší než výdech. Tento poměr se změní, jakmile začneme mluvit rychlý nádech je vystřídán poměrně pozvolným výdechem, jejich poměr je asi 1 :7. Zpíváme li, je rozdíl asi dvanáctkrát delší než nádech. Délka výdechu závisí i na tom, v jaké situaci mluvíme klidný člověk dýchá jinak, než člověk rozčílený. Nezanedbatelnou roli hraje tedy i lidská povaha. Dýchání však lze také do jisté míry ovládat vůlí. Umíme dech zatajit, zrychlit, dokážeme prodloužit nádech i výdech. Ten kdo nedokáže dobře hospodařit s dechem, mluví trhaně, zrychluje a zpomaluje tam, kde pro to nemá žádný důvod, a jeho řeč působí přerývavě a neobratně. Porucha dýchání může být zapříčiněna přítomností nějakého z postižení, onemocnění ( záněty nosohltanu, polypy), či je důsledkem onemocnění tzv. adenoidní vegetací (zbytnělá nosní mandle). 27

28 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ FONEMATICKÉHO SLUCHU OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ROZLIŠOVAT SLUCHEM HLÁSKY ZVUKOVĚ PODOBNÉ A SLOVA ZVUKOVĚ PODOBNÁ S RŮZNÝM VÝZNAMEM. ÚKOL OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU. Dítě bude na obrázkové příloze vybírat podle pokynů dospělého vždy jeden ze dvou obrázků. Dvojice obrázků se odlišují pouze jedním fonémem. Př. Ukaž mi na obrázku vlak. ( Dítě hledí na dvojici obrázků : vlak vlas ) Obrázková příloha obsahuje následující dvojice zvukově podobných slov: VLAK VLAS RÝČ - MÍČ LIŠKA MYŠKA Dítě bude rozlišovat, zda jsou slova ( s významem i umělá ) v následujících dvojicích slov stejná či podobná. Př. Urči, zda jsou tato slova stejná či ne. (pat - pot ) Dvojice slov: VĚTA - VĚDA OCET - OCET BE - BÉ PAT - POT KLOP - KLOP KRÁL - KRÁM Pokud má dítě vyvinutý fonematický sluch, znamená to, že je schopno sluchově rozlišovat hlásky zvukově podobné a slova zvukově podobná s odlišným významem.úroveň fonematického sluchu by měla u dítěte dosáhnout normy okolo pěti let jeho věku. Není - li schopnost odlišit sluchem hlásky podobně znějící ještě dostatečně vyvinutá, nelze úspěšně upravovat artikulaci. Matějček píše, že dítě nejdříve diferencuje velmi odlišné zvuky mateřského jazyka, potom čím dál tím podobnější zvuky, až se nakonec naučí sluchem diferencovat všechny zvuky mateřského jazyka. Normou pro dosažení tohoto stádia je podle něho šest a půl roku.v dalším vývoji se sluchové vnímání dále zdokonaluje, což se projevuje i v oblasti řečové produkce.příkladem je i fakt, že dítě v období vstupu do školy ještě nedokáže přesně reprodukovat melodii.obtíže ve sluchové diferenciaci se výrazně odrážejí v písemném projevu při rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování zvukově podobných hlásek, sykavek, nebo při rozlišování slabik dy di, ty ti, ny ni. 28

29 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K ORIENTAČNÍMU VYŠETŘENÍ FONEMATICKÉHO SLUCHU 29

30 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ PROZODICKÝCH FAKTORŮ ŘEČI ( MELODIE, PŘÍZVUK, NAZALITA ) OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ZAPOJENÍ NOSNÍ REZONANCE PŘI KOMUNIKAČNÍM PROJEVU,VYUŽITÍ OSTATNÍCH PROZODICKÝCH FAKTORŮ ŘEČI ( MELODIE A PŘÍZVUKU ). SOUČÁST ÚKOLU TVOŘÍ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA. ORIENTAČNÍ TEST NAZALITY Dítě bude v první části testu pojmenovávat jednotlivé obrázky, které jsou umístěny v rámečku obrázkové přílohy. V druhé části bude tyto obrázky vyslovovat ve větném spojení. Obrázky jsou v tomto zastoupení: 1/ slova s nosovkami, např. mimino,náušnice 2/ věty s převahou nosovek ve slovech, např. Maminka má mimino. ZHODNOCENI MELODIE A PŘÍZVUKU Melodie a přízvuk, které dítě využívá při komunikačním projevu, budou hodnoceni v kontextu řízeného rozhovoru. Téma řízeného rozhovoru: MOJE OBLÍBENÁ HRAČKA Dítě si hračku, o které bude povídat, přinese. Rozhovor s dítětem bude řízen a motivován následujícími otázkami dospělého: 1/ Má tvoje ( hračka ) nějaké jméno? 2/ Od koho si ( hračku ) dostal? 3/ Bereš někdy ( hračku ) na návštěvu do mateřské školy? 4/ Proč máš oblíbenou právě tuhle hračku?... Při mluvené řeči se v různé míře uplatňuje i nosní rezonance. Nosovost sama je fyziologický jev. U některých hlásek je nosovost minimální ( např. u samohlásek, exploziv a sykavek ). U některých souhlásek je nosní rezonance naopak jejich charakteristickým zvukem proto jsou nazývány nosovkami.v českém jazyce je nosovost nejsilněji vyjádřena u souhlásek m, n, ň a skupiny ng. Míra nosní rezonance závisí na síle patrohltanového uzávěru a na prostornosti rezonančních dutin. Pod pojmem velofaryngeální insufience rozumíme nedostatečnou schopnost funkce patrohltanového uzávěru a všech struktur, jež se na této funkci podílejí. Jejím důsledkem je porucha zvuku řeči. Řeč je huhňavá a často i špatně srozumitelná. Patologickou změnu nosní rezonance zaregistruje na první poslech i laik. Z pohledu logopedické terminologie rozlišujeme tyto poruchy řeči: huhňavost otevřenou, huhňavost zavřenou a huhňavost smíšenou. Huhňavost působí vždy neesteticky.v těžkých případech může být zvuková stránka narušena do té míry, že se řeč stává nesrozumitelnou. 30

31 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K ORIENTAČNÍMU TESTU NAZALITY. ŘÍKEJ CELOU VĚTOU CO MÁ MAMINKA! Maminka má dům. Maminka má mimino. Maminka má náušnice. Maminka má mašli. 31

32 ORIENTAČNÍ TEST POZORNOSTI OBSAHUJE: ÚKOLY TAKOVÉHO ČASOVÉHO ROZSAHU, PŘI KTERÝCH SE ZJISTÍ ODOLNOST DÍTĚTE VŮČI RUŠIVÝM VLIVŮM, JEHO ULPÍNAVOST ČI VÁZANOST NA URČITÉ PODNĚTY. TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT V PROSTŘEDÍ ZNÁMÉM PRO DÍTĚ S VYLOUČENÍM RUŠIVÝCH VLIVŮ: AŤ UŽ DALŠÍCH OSOB ČI PŘEDMĚTŮ UPOUTÁVAJÍCÍCH POZORNOST DÍTĚTE ZVUKEM, POHYBEM APOD. Dítěti přečteme krátkou pohádku: Jak panenka Malenka ztratila mašli Sledujeme, jak dítě vnímá text pohádkového příběhu, zda si nehraje s rukama, s oděvem či okolními předměty. Test obsahuje obrázkovou přílohu pro další práci dítěte s textem. Dítě bude mít za úkol vybrat z dvojice obrázků ten správný, který se vztahoval k ději příběhu. Druhotně se zde tedy bude testovat také schopnost verbální paměti, která bude ukazatelem i pro to, jak velkou pozornost dítě čtenému textu věnovalo. Pohádkový příběh: Jak panenka Malenka ztratila mašli Panenka Malenka bydlela v domečku u lesa s pejskem Chlupáčkem a kočičkou Micinkou. Všichni tři byli velcí kamarádi. Chodili společně na výlety, hráli si spolu a starali se jeden o druhého. Jednoho dne se rozhodli, že půjdou navštívit svého kamaráda medvídka Brumlu. Hledali ho kolem jeho domečku, ale on nikde. Kampak se jen poděl? Třeba se šel vykoupat do rybníka povídá pejsek. Šli tedy k rybníku. Už z dálky slyšeli hlasité kuňkání kuňk, kuňk. Ba né! povídá kočička. Tady jsou jen samé žáby. Po medvídkovi Brumlovi nebylo ani stopy. Baf! Tady jsem zvolal medvěd Brumla a vykoukl z vody. Skočte sem taky a vykoupejte se. Kamarádi rádi skočili za medvídkem do rybníka. Užili si spolu moc legrace. Pozornost je výběrové zaměření vědomí a soustředění psychické činnosti na objekty či obsahy pojmů při vyloučení vedlejších vlivů. Je důležité, aby člověk uměl svou pozornost ovládat, řídit, udržovat a aby uměl odolávat rušivým vlivům. Pro dítě s poruchou pozornosti je obvykle těžké dokončit nějakou práci, často přebíhá od jedné činnosti ke druhé. Při vyšetření se zaměřujeme na zjišťování celkové úrovně pozornosti a jejích individuálních charakteristik ( př. ulpívavosti, či vázanosti na určité podněty), odolnosti vůči rušivým vlivům.všímáme si schopnosti adaptace na nové podněty, vytrvalosti a výkyvů v koncentraci pozornosti. Je nutné zdůraznit, že právě s pozorností úzce souvisí paměť. 32

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky Hana Kašpárková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace, přirozeným rozvojem

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

PŘÍČINY ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY CAUSES OF POSTPONEMENT OF COMPULSORY EDUKATION

PŘÍČINY ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY CAUSES OF POSTPONEMENT OF COMPULSORY EDUKATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Strana 1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí : MŠMT 31435/2013 1 Název projektu Aby děti

Více

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky-

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky- ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální pedagogiky- S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A L O G O P E D I E S t u d i j n í t e x t Mgr. Marie Zahrádková

Více

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou

Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA Komenského náměstí 22, Litomyšl Individuální přístup k dětem s odloženou školní docházkou Absolventská práce Litomyšl 2005 Vedoucí absolventské

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku Blanka Ďulíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. První teoretická část se skládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Jitka Vybíralová Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku v návaznosti na Rámcový vzdělávací

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU LOGOPEDICAL INTERVENTION OF PRE- SCHOOL CHILDREN

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU LOGOPEDICAL INTERVENTION OF PRE- SCHOOL CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální

Více