SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 3 4 ROKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 3 4 ROKY"

Transkript

1 SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 3 4 ROKY

2 ÚVOD Soubor orientačních testů byl vytvořen na základě prostudování odborné literatury ( především metodických příruček pro práci s dítětem předškolního věku) a zhodnocení získaných praktických zkušeností práce pedagoga ve speciální mateřské škole. Inspirací pro tvorbu diagnostických materiálů se stala publikace Diagnostika předškoláka od autorek J. Klenkové a H. kolbábkové. Diagnostický materiál má za cíl zmapovat aktuální stav řečových schopností předškoláka. Mimo to se podrobněji věnuje motorickým a grafomotorickým schopnostem, které s vývojem řeči úzce souvisejí. Soubor orientačních testů je členěn na tři stěžejní kapitoly: lateralitu, motorické a grafomotorické schopnosti, komunikační schopnosti. Nedílnou součást tvoří pracovní listy a obrázkové přílohy, které jsou nezbytné pro práci s dětmi předškolního věku. Dle mého názoru je vhodné použit soubory diagnostických testů k orientačnímu posouzení komunikačních, motorických a grafomotorických schopností dítěte předškolního věku, na jejichž základě lze sestavit komplexní diagnostiku dítěte. Ta se stane východiskem pro další edukační proces a tvorbu individuálního vzdělávacího plánu. 2

3 OBSAH Úvod... 2 Obsah 3 Pro snadnou orientaci v souboru....4 Pro snadnou práci se souborem.. 5 Lateralita..6 Orientační test laterality podle Z. Matějčka a Z. Žlaba... 7 Formulář pro zaznamenání laterality...8 Motorické a grafomotorické schopnosti...9 Orientační test pro zhodnocení motorických schopností...10 Orientační test pro zhodnocení grafomotorického projevu dítěte Pracovní list - kresba lidské postavy.13 Pracovní list kresba zahrnující obkreslení..14 Pracovní list kresba nápodobou pro praváka..16 Pracovní list kresba nápodobou pro leváka...17 Komunikační schopnosti...18 Orientační test pro zhodnocení obsahové stránky řeči..19 Obrázková příloha k testu pro zjištění pasivní slovní zásoby.20 Obrázková příloha k testu pro zjištění aktivní slovní zásoby Orientační test pro zhodnocení výslovnosti.22 Orientační test motoriky řečových orgánů.24 Orientační vyšetření mimiky...25 Obrázková příloha k testu pro vyšetření mimiky 26 Orientační zhodnocení nosního dýchání a hospodaření s dechem 27 Orientační vyšetření fonematického sluchu...28 Obrázková příloha k orientačnímu vyšetření fonematického sluchu.29 Orientační test pro zhodnocení prozodických faktorů řeči...30 Obrázková příloha k orientačnímu testu nazality I...31 Orientační test pozornosti...32 Obrázková příloha k testu pro zjištění pozornosti I...33 Obrázková příloha k testu pro zjištění pozornosti II..34 Orientační test verbální paměti a rytmu 35 Obrázková příloha k testu pro zjištění verbální paměti I...36 Obrázková příloha k testu pro zjištění verbální paměti II Orientační vyšetření sluchového vnímání..38 Orientační test pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách 39 Obrázková příloha k testu pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách I..40 Obrázková příloha k testu pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách II. 41 Obrázková příloha k testu pro zhodnocení porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen ve větách III...42 Literatura 43 3

4 PRO SNADNOU ORIENTACI V SOUBORU Soubor orientačních testů je rozdělen do jednotlivých kapitol (viz.níže), které jsou pro lepší orientaci rozlišeny také barevně. Každá kapitola obsahuje diagnostické materiály pro zjištění úrovně řečových schopností a schopností ovlivňujících řečový vývoj dítěte.většina diagnostických materiálů je doplněna o obrázkové přílohy, které jsou nezbytnou součástí práce s dětmi předškolního věku. Lateralita test laterality dle Z. Matějčka a Z. Žlaba Motorické a grafomotorické schopnosti motorické schopnosti grafomotorické schopnosti hrubá motorika jemná motorika kresba lidské postavy kresba obkreslením kresba nápodobou komunikační schopnosti obsahová stránka řeči řečově motorické funkce prozodické faktory řeči pasivní slovní zásoba aktivní slovní zásoba výslovnost motorika řečových orgánů mimika dech fonematický sluch melodie přízvuk nazalita sluch. vnímání a kognitivní vlastnosti pozornost verbální paměť a rytmus vyšetření sluchu porozumění řeči a tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen 4

5 PRO SNADNOU PRÁCI SE SOUBOREM Na této straně je ukázka jednoho z orientačních testů, které tvoří diagnostický materiál. Pro snadnou orientaci v textu jsou v testech použity barevné ikony a barevné odlišení, které značí do které testované oblasti test patří ( tzn. do laterality, motorických a grafomotorických schopností, komunikačních schopností). Název testované schopnosti dítěte. Je barevně odlišen. ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI V obsahu jsou uvedeny jednotlivé úkoly pro zjištění dané schopnosti. Obsahuje: Úkol pro zjištění úrovně pasivní a aktivní slovní zásoby. Test obsahuje obrázkové přílohy Barevně odlišená ikona, pod kterou je popis, jak má dítě daný úkol plnit.. Kurzívou jsou popsány příklady otázek a pokynů pro dítě, které může využít dospělý při testování.. Dítě ukazuje na obrázkové příloze požadovaný obrázek. Př.Ukaž mi na obrázku budík, mrkev Dítě pojmenovává na obrázkové příloze ukazovaný předmět. Př. Co je na tomto obrázku namalováno? V závěru listu je obvykle stručně objasněna testovaná schopnost či dovednost, její vývoj, význam ve vývoji řeči. Počátky rozvoje pasivní slovní zásoby registrujeme asi kolem 10 měsíce věku dítěte. Kolem 1.roku už dítě začíná používat i svoje první slova.výzkumy se zjistilo, že dítě v jednom roce aktivně ovládá asi 5 7 slov, kolem třetího roku je to asi slov a předškolním věku je slovní zásoba v rozmezí slov... 5

6 LATERALITA 6

7 ORIENTAČNÍ TEST LATERALITY PODLE Z. MATĚJČKA A Z. ŽLABA OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ LATERÁLNÍ PREFERENCE A DOMINANCE JEDNOTLIVÝCH PÁROVÝCH ORGÁNŮ: ( RUKY, NOHY, OKA, UCHA ). Dítě plní následující úkoly se zapojením jednoho z párových orgánů (ruky, nohy, oka, ucha ), které nepodléhají nácviku. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE HORNÍ KONČETINY: Př.Sáhni si na nos Ukaž, kam nejvýše dosáhneš. Vlastní př. Pomocí této koule budeš porážet kuželky. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE DOLNÍ KONČETINY: Př.Posuň předmět ( stavebnicovou kostku ) po namalované čáře. Vlastní př. Pokus se kopnout míč do branky. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE OKA: Př. Běž za dveře a podívej se na mne klíčovou dírkou. Vlastní př. Jste námořníci a díky tomuto dalekohledu jedním okem zkoumáte obzor, zda nespatříte zemi. PRO ZJIŠTĚNÍ DOMINANCE UCHA: Př. Poslechni si, jak tenhle budík krásně tiká. Vlastní př. Budeš stát tváří ke zdi. Pozor, budu volat několik jmen, až uslyšíš to své, co nejrychleji se na mne otočíš. Vyšetření laterality patří k základním metodám logopedické diagnostiky. Z hlediska poruch řeči je totiž důležitý i vztah mezi funkční dominancí oka a ruky.velmi často je v pozadí komunikačních poruch nevýhodný typ laterality.typ laterality se určuje standardním testem, který lze použít pro děti i dospělé. Lateralita se obvykle vyhraňuje mezi 3. a 4. rokem věku, případně i později.než nastoupí dítě do školy, mělo by být jasné, která ruka je vedoucí, kterou bude dítě používat při nácviku psaní.v této souvislosti se můžeme také setkat s případy, kdy dítě stejně používá obě horní končetiny. Jde o tzv. nevyhraněnost laterality (ambidextrii ).V takovém případě je veden nácvik psaní u prvňáčka do pravé ruky. Podle převahy užívané končetiny můžeme rozlišit praváctví, leváctví a již zmíněnou ambidextrii. Kromě laterality horní končetiny zjišťujeme i lateralitu smyslových orgánů, oka a ucha. Na základě těchto zjištění můžeme rozlišovat lateralitu souhlasnou tj. přednostní užívání stejné ruky a smyslových orgánů (např. pravá ruka a oko), nebo lateralitu zkříženou ( nesouhlasnou ), kdy preferujeme druhostranně ležící smyslové orgány od dominantní horní končetiny ( např. pravou ruku a levé oko). 7

8 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ LATERALITY Příjmení a jméno: Datum narození: současný věk: Závěr vyšetření : Horní končetina: 1/Vkládej korálky do lahvičky. 2/Navlékej korálky na nit. Označ křížkem Pravá Levá Ambidextrie 3/Opři se silou o jednu ruku. 4/Plácni mě rukou do nastavených dlaní. 5/sáhni si na nos. 6/Ukaž mi jednou rukou kam až dosáhneš. 7/Umíš strouhat mrkvičku? 8/Sepni ruce. (dominantní je ruka s palcem nahoře) 9/Porážej kuželky pomocí koule. 10/Tleskni dvakrát rukama a pak tleskni jednou rukou do kolen. Dolní končetina: 1/Posunuj nohou kostku po čáře. 2/Kopni míč jednou nohou do brány. Pravá Levá Ambidextrie Oko: 1/Podívej se na mě klíčovou dírkou. 2/Podívej se na mě trubičkou. Pravé Levé Ambidextrie 3/Podívej se, co je v kaleidoskopu. Ucho: 1/Poslechni si budík, jak tiká. 2/Postav se tváří ke zdi. Až uslyšíš své jméno, otoč se ke mně. Pravé Levé Ambidextrie 8

9 MOTORICKÉ A GRAFOMOTORICKÉ SCHOPNOSTI 9

10 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ MOTORICKÉHO PROJEVU DÍTĚTE VE SMYSLU POHYBOVÉ AKTIVITY, POHYBOVÉ KOORDINACE CELÉHO TĚLA A HORNÍCH KONČETIN. ÚROVEŇ HRUBÉ MOTORIKY Dítě bude plnit úkoly, které jsou zaměřeny na motorickou koordinaci celého těla, obratnost, rychlost a hybnost končetin. Aby dítě zadání úkolu lépe pochopilo, bude dospělá osoba dítěti předcvičovat. Př. žirafa: Žirafa je velmi vysoká. Zkus být jako ona. Postav se na špičky a ujdi tak po vyznačené rovné čáře alespoň 1,5 metru. Př. Čáp Stůj na jedné noze v krátké výdrži. Nohy vystřídej. Př. Hroch: Hroch se rád válí v bahně. Zkus to také.plynule se převaluj ( válej sudy) na rovné ploše s rukama připaženýma u těla. ÚROVEŇ JEMNĚ MOTORIKY Dítě bude plnit následující úkoly se zaměřením na motoriku horních končetin. Pozornost bude věnována úchopu, manuální zručnosti a spolupráci obou rukou. Aby dítě zadání úkolu lépe pochopilo, bude dospělá osoba dítěti opět předcvičovat. Př. Ťukání: Střídavě ťukej ukazováčkem jedné a druhé ruky do desky stolu. Př. Trhání papíru: Přetrhni silnější pruh papíru. Zopakuj ještě jednou. 10

11 Motorika představuje celkovou pohybovou schopnost člověka. Souvisí s rozvojem řeči, myšlení a s lateralitou. Hrubá motorika je tvořena pohyby celého těla včetně lokomoce a pohybů velkých svalových skupin.jemná motorika je chápána jako motorika ruky a pohyby malých svalových skupin. Na souvislost vývoje pohybových schopností a vývoje řeči upozorňoval již Jan Amos Komenský. Řeč a motorika se vzájemně významně ovlivňují, neboť motorická korová i mimokorová centra koordinují a upravují celkový výkon řeči.tato vazba je natolik velká, že u dětí s narušeným vývojem motoriky zpravidla pozorujeme opožděný řečový vývoj a u dětí s narušenou komunikační schopností ( př. balbuties, dysfázie, dyslalie ) zase často zjišťujeme sníženou úroveň motorických dovedností.vyšetření motoriky má tedy svůj význam nejen z pohledu diagnostiky poruch řeči, nýbrž i z hlediska prevencí těchto poruch. 11

12 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ GRAFOMOTORICKÉHO PROJEVU DÍTĚTE OBSAHUJE: ÚKOL PRO GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ZADANÉ KRESBY. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY S POPISEM ÚKOLŮ. Dítě má za úkol namalovat kresbu lidské postavy. Dítě má za úkol namalovat kresbu zahrnující obkreslení. Dítě má za úkol namalovat kresbu nápodobou. U KRESBY BUDE HODNOCENO:1/ Proporcionalita kresby 2/ Umístění v prostoru 3/ Celistvost obrázku 4/ Dodržování instrukcí dítětem 5/ Kvalitu čar pro posouzení jemné motoriky 6/ Spojení čar pro posouzení senzomotorické koordinace SCHÉMA PRO ORIENTAČNÍ POSOUZENÍ VÝVOJE GRAFOMOTORICKÉHO PROJEVU DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. ( podle J.Langmeiera a M.Vyhnálka ) KRESLENÍ GEOMETRICKÝCH TVARŮ PODLE PŘEDLOHY kruh Křížek čtverec trojúhelník kosodélník Geometrický tvar Věk dítěte 3 roky 4 roky 5 let 6 let 7 let VÝVOJ KRESBY LIDSKÉ POSTAVY Lidská postava nereálná kresba hlavonožec jen hlavní části těla kresba s detaily Věk dítěte 3 roky 4 roky 5 let 6 let Proč je kresba u dítěte s narušenou komunikační schopností důležitým diagnostickým vodítkem? 1/ Může poskytnout orientační odhad vývoje rozumových schopností. 2/ Selhání v kresbě nás může upozornit na případné poruchy v oblasti zrakového vnímání, poruchy senzomotorické koordinace, poruchy jemné motoriky a poruchy v integraci těchto funkcí. 3/ Kresba zachycuje úroveň vizuální paměti a představivosti. 12

13 KRESBA LIDSKÉ POSTAVY Dítě má nakreslit celou postavu své maminky nebo tatínka. Úroveň grafomotorického projevu budeme posuzovat podle kvality čar, jejich spojení a proporcionality grafického výtvoru na ploše papíru. 13

14 KRESBA ZAHRNUJÍCÍ OBKRESLENÍ Dítě bude obkreslovat kresbu znázorněnou přerušovanou čarou. Hodnocena bude schopnost dítěte překrýt původní kresbu celistvou čarou.tento grafomotorický úkol nebude časově limitován. 14

15 KRESBA NÁPODOBOU Dítě se má pokusit překreslit grafický vzor na druhou polovinu kresebné plochy. Při testování této grafomotorické činnosti bude využito dvou typů testů upravených pro praváky nebo leváky. Při této činnosti je propojena zraková diferenciace s grafomotorickým projevem horní končetiny. Proto je nutné vyloučit možnost, že levoruké dítě překryje kresebný vzor druhou rukou či rukávem apod. PRO PRAVÁKA PRO LEVÁKA 15

16 KRESBA NÁPODOBOU PRO PRAVÁKA Dítě se má pokusit překreslit grafický vzor na druhou polovinu kresebné plochy.kresba bude provedena obyčejnou tužkou. Při grafomotorické činnosti bude respektováno pracovní tempo dítěte. 16

17 KRESBA NÁPODOBOU PRO LEVÁKA Dítě se má pokusit překreslit grafický vzor na druhou polovinu kresebné plochy.kresba bude provedena obyčejnou tužkou. Při grafomotorické činnosti bude respektováno pracovní tempo dítěte. 17

18 KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 18

19 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI OBSAHUJE: ÚKOL PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ PASIVNÍ SLOVNÍ ZASOBY. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU. Dítě ukazuje na obrázkové příloze požadovaný předmět. Př. Ukaž mi na obrázku auto, hrnek OBSAHUJE: ÚKOL PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU. Dítě pojmenovává na obrázkové příloze ukazovaný předmět. Př. Co je na tomto obrázku namalováno? Příloha obsahuje obrázky z těchto oblastí: - PŘEDMĚTY DENNÍ POTŘEBY - ZVÍŘATA - OVOCE A ZELENINA - POKRMY Slovní zásoba tvoří základ pro rozvoj myšlení každého dítěte. Můžeme ji rozdělit následovně: SLOVNÍ ZÁSOBA PASIVNÍ: Slova, kterým dítě rozumí, ale ještě je aktivně při komunikaci nepoužívá. SLOVNÍ ZÁSOBA AKTIVNÍ: Slova, která dítě aktivně používá při komunikaci. Počátky rozvoje pasivní slovní zásoby registrujeme asi kolem 10. měsíce věku dítěte. Kolem 1. roku už dítě začíná používat i svoje první slova. Na rozvoji slovní zásoby se velice významně podílí období prvního a druhého věku otázek: - v období okolo 1,5 roku je to otázka: Co je to?, či Kdo je to? - v období okolo 3,5 roku je to otázka: Proč?, či Kdy? Výzkumy se zjistilo, že dítě v jednom roce aktivně ovládá asi 5-7 slov, kolem třetího roku je to asi slov a v předškolním věku je slovní zásoba v rozmezí slov. Tento vývoj je závislý na předchozích zkušenostech dítěte, pochopení významů slov, pochopení vztahu mezi slovem a konkrétní situací. 19

20 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TESTU PRO ZJIŠTĚNÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI PASIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA 20

21 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TESTU PRO ZJIŠTĚNÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY ŘEČI AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA 21

22 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ VÝSLOVNOSTI OBSAHUJE : ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ ARTIKULACE JEDNOTLIVÝCH HLÁSEK ČESKÉHO JAZYKA. TEST OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU A VYUŽÍVA MANIPULACE S OBLÍBENOU HRAČKOU DÍTĚTE. K hodnocení výslovnosti jednotlivých hlásek využijeme obrázkové přílohy k testu pro zjištění obsahové stránky řeči. Orientační test obsahuje následující obrázky: MYŠ, JABLKO, HRNEČEK, PALEC, KOČKA, AUTO, DOMEČEK, BOTA, LŽÍČKA, ŽIDLE, MÍČ, VLÁČEK V těchto slovech jsou zastoupeny všechny hlásky a skupiny hlásek, které mohou dítěti způsobit obtíže. Tato hláska je střídavě na začátku, uprostřed a na konci slova. Slova obsahují následující české souhlásky a samohlásky: Dělení souhlásek podle způsobu tvoření: Závěrové - ústní: P, B, T, D, K - nosní: M, N Polozávěrové: C Úžinové - středové: V, Š, Ž, J, H - bokové: L - kmitavé: R Podle hrdosti - tvrdé: P, B, M, V, T, D, N, C, L, Š, Ž, H, K - měkké: J Podle artikulujícího orgánu - retné: P, B, M, V - jazyčné: T, C, D, N, L, Š, Ž, J, K, Dělení souhlásek podle místa tvoření: Retoretné: P, B, M Retozubné: V Dásňové - přední: T, D, N, C, L, - zadní: Š, Ž Tvrdopatrové: J Měkkopatrové: K Hrtanové: H ( Rozdělení českých souhlásek dle Hály) 22

23 Dělení samohlásek Hellwagův trojúhelník Přední Střední Zadní Čelistní úhel Vysoké I, Í U, nejmenší Střední E O střední Nízké A, Á největší Na předchozí úkol bude navazovat volný rozhovor, abychom mohli zhodnotit mluvní projev dítěte v běžné řeči. Realizace hlásek ve slovech se může lišit od výkonu ve větném vyjadřování. U dítěte použijeme jako motivaci k řízenému rozhovoru hračku, kterou si dítě přinese. Téma rozhovoru : Moje oblíbená hračka Rozhovor také motivujeme a řídíme otázkami tohoto typu: 1/ Má tvoje ( hračka ) nějaké jméno? 2/ Od koho si ( hračku ) dostal? 3/ Bereš někdy ( hračku ) na návštěvu do mateřské školy?. Téma rozhovoru je shodné s tématem testu pro zhodnocení melodie a přízvuku. 23

24 ORIENTAČNÍ TEST MOTORIKY ŘEČOVÝCH ORGÁNŮ OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ŮROVNĚ KOORDINACE ŘEČOVÝCH ORGÁNŮ SE ZAMĚŘENÍM NA CÍLENÝ POHYB JAZYKA, RTŮ A TVÁŘÍ, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ARTIKULACI HLÁSEK. Dítě bude konat jednoduché pohyby nebo grimasy, které jsou zaměřeny na pohyb jazyka, rtů a tváří. Při práci s dítětem využíváme jeho napodobovacího reflexu, neklademe prozatím žádné nároky na přesnost nebo rychlost provedení. Sledujeme zda nedochází k mimovolným souhybům. Dítě plní následující úkoly s cíleným zapojením jazyka, rtů a tváří.: Brousíme si zoubky: Představ si, že máš na dolním rtu namazanou čokoládu. Zkus ji stáhnout horními zoubky do pusy. Mašinka se rozjíždí: Nafoukni obě tváře vzduchem, jako se nafukuje balón. Vypouštěj vzduch po troškách ven. Pokus se udržet rty u sebe. Můžeš si zkusit zacpat nos. Ještěrka mává ocasem: Mrskej jazýčkem z jednoho koutka úst do druhého, jako ještěrka mrská svým ocáskem ze strany na stranu. Kapřík: Zahrajeme si na rybičku. Vysaj vzduch z tváří, vmáčkni je dovnitř. Ze rtů utvoř osmičku. Rozvoj motoriky je mimořádně důležitý nejen pro řeč, ale i pro rozvoj poznávacích činností, sociálního chování atd. Jestliže budeme proces mluvení chápat jako mechanický akt, zjistíme, že jde především o velmi precizně koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu.vzájemná spjatost motoriky a řeči je tedy očividná. Řečová motorika závisí na mozkovém dozrávání, řečovém vzoru, výchovných vlivech, ale i na individuální schopnosti mluvních pohybů a řízení procesů artikulace.žádaná souhra ústní dutiny, rtů, jazyka a patra si zřejmě vyžaduje určitou míru učení a procvičování, přičemž činnost urychluje zrání orgánů a naopak. Proces artikulace hlásek ( zejména souhlásek ) představuje jeden z nejnáročnějších procesů jemné motoriky člověka. Rozdíl mezi artikulací některých příbuzných souhlásek je tak nepatrný, že stačí jen drobná odchylka, abychom artikulovali jinou hlásku či artikulovali zcela chybně. Artikulace totiž vyžaduje maximální obratnost a souhru celého artikulačního aparátu. 24

25 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ MIMIKY OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNOSTI POHYBŮ JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ OBLIČEJE. SOUČÁST ÚKOLU TVOŘÍ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA. Přečteme si s dítětem úvodní příběh o sluníčku. Společně si pak zkusíme na sluníčko zahrát a mimicky ho napodobit. Dítě plní pohyby jednotlivých obličejových partií podle vzoru dospělého. Pro snazší pochopení zadaného úkolu má k dispozici obrázky s rozličně se tvářícím sluníčkem. Úvodní příběh: Na nebi svítilo sluníčko a vesele se usmívalo na celý svět. Najednou se přihnal deštivý mrak a chystal se sluníčko zakrýt. Sluníčko se ale jen tak nedalo. Zamračilo se a povídá: Mraku honem rychle odpluj, tady pršet nebude. Ale bude, však ještě uvidíš, sluníčko! vyhrožoval deštivý mrak. Sluníčko se už zlobilo. Našpulilo pusinku a křiklo na mrak: Tak víš, co? Já tě odfouknu, když si nechceš dát říct. Nafouklo tváře a odfouklo deštivý mrak hodně, hodně daleko. Při tomto orientačním vyšetření je nutné dítě dostatečně motivovat pro plnění jednotlivých úkolů. Nejlépe dítě pochopí zadání úkol, když sám dospělí úkol dítěti předvede. Sledujeme, jak je dítě schopno po motorické stránce daný mimický pohyb splnit, zda se při úkolu neobjevují na tváři dítěte nesouměrnosti, mimovolné pohyby, zda je dítě schopno po splnění jednoho úkolu lehce přejít k dalšímu mimickému pohybu apod.velice významnou mimickou schopností, která ovlivňuje artikulaci dítěte, je plynulý a rychlý přechod z jednoho mimického pohybu na druhý tzv. řada pohybů.tato mimická neschopnost se pak v artikulaci projeví tak, že dítě nedovede plynule opakovat sledy slabik ani přecházet z jedné hlásky na druhou.vznikají tak nesprávné artikulační stereotypy, které se velmi těžko přebudovávají v pohyby správné. Mimika významně doplňuje charakteristiku zevnějšku každého z nás.uplatňuje se zároveň s gestikulací a dolaďuje tak celý komunikační proces.dítě se s ní setkává již od narození od svých nejbližších, především matky. 25

26 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K TESTU PRO VYŠETŘENÍ MIMIKY Na nebi svítilo sluníčko a vesele se usmívalo na celý svět. Najednou se přihnal deštivý mrak a chystal se sluníčko zakrýt. Sluníčko se ale jen tak nedalo. Zamračilo se a povídá: Mraku honem rychle odpluj, tady pršet nebude. Ale bude, však ještě uvidíš, sluníčko! vyhrožoval deštivý mrak. Ale bude, však ještě uvidíš, sluníčko! vyhrožoval deštivý mrak. Sluníčko se už zlobilo. Našpulilo pusinku a křiklo na mrak: Tak víš, co? Já tě odfouknu, když si nechceš dát říct. Nafouklo tváře a odfouklo deštivý mrak hodně, hodně daleko. 26

27 ORIENTAČNÍ ZHODNOCENÍ NOSNÍHO DÝCHÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S DECHEM OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI DÍTĚTE HOSPODAŘIT S DECHEM PŘI KOMUNIKAČNÍM PROJEVU I MIMO NĚJ. Bublifuk: Dítě má za úkol foukat brčkem do vody. Cílem je vytvoření co největšího množství bublinek. Dospělí hodnotí délku výdechu, po kterou dítě dělá bublinky. Na předchozí úkol bude navazovat řízený rozhovor, aby bylo možné zhodnotit hospodaření s dechem při mluvním projevu dítěte v běžné řeči. U dítěte použijeme jako motivaci k řízenému rozhovoru hračku, kterou si samo přinese. Téma rozhovoru: Moje oblíbená hračka Rozhovor motivujeme a řídíme otázkami tohoto typu: 1/ Má tvoje ( hračka) nějaké jméno? 2/ Od koho si (hračku) dostal? 3/ Bereš někdy (hračku) na návštěvu do mateřské školy. Téma rozhovoru je shodné s tématem testu pro zhodnocení melodie a přízvuku, a testu pro zhodnocení výslovnosti. Základem všech činností je hluboký, zpočátku vědomý nádech pouze nosem. Vydechovat lze nosem i ústy. Dýchání probíhá většinou nezávisle na naší vůli a přizpůsobuje se situaci. Při námaze se dýchání zrychluje, upřená pozornost dech zpomaluje, úlek nebo náhlé překvapení mohou dýchání i zcela zastavit (známá jsou pořekadla: vyrazilo mu to dech, zatajil se mu dech apod. ) Odborná literatura uvádí že, děti dýchají trochu rychleji než dospělí, ale poměr nádechu a výdechu je stejný, přibližně 2 : 3. Nádech je vždy o trochu rychlejší než výdech. Tento poměr se změní, jakmile začneme mluvit rychlý nádech je vystřídán poměrně pozvolným výdechem, jejich poměr je asi 1 :7. Zpíváme li, je rozdíl asi dvanáctkrát delší než nádech. Délka výdechu závisí i na tom, v jaké situaci mluvíme klidný člověk dýchá jinak, než člověk rozčílený. Nezanedbatelnou roli hraje tedy i lidská povaha. Dýchání však lze také do jisté míry ovládat vůlí. Umíme dech zatajit, zrychlit, dokážeme prodloužit nádech i výdech. Ten kdo nedokáže dobře hospodařit s dechem, mluví trhaně, zrychluje a zpomaluje tam, kde pro to nemá žádný důvod, a jeho řeč působí přerývavě a neobratně. Porucha dýchání může být zapříčiněna přítomností nějakého z postižení, onemocnění ( záněty nosohltanu, polypy), či je důsledkem onemocnění tzv. adenoidní vegetací (zbytnělá nosní mandle). 27

28 ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ FONEMATICKÉHO SLUCHU OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ROZLIŠOVAT SLUCHEM HLÁSKY ZVUKOVĚ PODOBNÉ A SLOVA ZVUKOVĚ PODOBNÁ S RŮZNÝM VÝZNAMEM. ÚKOL OBSAHUJE OBRÁZKOVOU PŘÍLOHU. Dítě bude na obrázkové příloze vybírat podle pokynů dospělého vždy jeden ze dvou obrázků. Dvojice obrázků se odlišují pouze jedním fonémem. Př. Ukaž mi na obrázku vlak. ( Dítě hledí na dvojici obrázků : vlak vlas ) Obrázková příloha obsahuje následující dvojice zvukově podobných slov: VLAK VLAS RÝČ - MÍČ LIŠKA MYŠKA Dítě bude rozlišovat, zda jsou slova ( s významem i umělá ) v následujících dvojicích slov stejná či podobná. Př. Urči, zda jsou tato slova stejná či ne. (pat - pot ) Dvojice slov: VĚTA - VĚDA OCET - OCET BE - BÉ PAT - POT KLOP - KLOP KRÁL - KRÁM Pokud má dítě vyvinutý fonematický sluch, znamená to, že je schopno sluchově rozlišovat hlásky zvukově podobné a slova zvukově podobná s odlišným významem.úroveň fonematického sluchu by měla u dítěte dosáhnout normy okolo pěti let jeho věku. Není - li schopnost odlišit sluchem hlásky podobně znějící ještě dostatečně vyvinutá, nelze úspěšně upravovat artikulaci. Matějček píše, že dítě nejdříve diferencuje velmi odlišné zvuky mateřského jazyka, potom čím dál tím podobnější zvuky, až se nakonec naučí sluchem diferencovat všechny zvuky mateřského jazyka. Normou pro dosažení tohoto stádia je podle něho šest a půl roku.v dalším vývoji se sluchové vnímání dále zdokonaluje, což se projevuje i v oblasti řečové produkce.příkladem je i fakt, že dítě v období vstupu do školy ještě nedokáže přesně reprodukovat melodii.obtíže ve sluchové diferenciaci se výrazně odrážejí v písemném projevu při rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování zvukově podobných hlásek, sykavek, nebo při rozlišování slabik dy di, ty ti, ny ni. 28

29 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K ORIENTAČNÍMU VYŠETŘENÍ FONEMATICKÉHO SLUCHU 29

30 ORIENTAČNÍ TEST PRO ZHODNOCENÍ PROZODICKÝCH FAKTORŮ ŘEČI ( MELODIE, PŘÍZVUK, NAZALITA ) OBSAHUJE: ÚKOLY PRO ZJIŠTĚNÍ ZAPOJENÍ NOSNÍ REZONANCE PŘI KOMUNIKAČNÍM PROJEVU,VYUŽITÍ OSTATNÍCH PROZODICKÝCH FAKTORŮ ŘEČI ( MELODIE A PŘÍZVUKU ). SOUČÁST ÚKOLU TVOŘÍ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA. ORIENTAČNÍ TEST NAZALITY Dítě bude v první části testu pojmenovávat jednotlivé obrázky, které jsou umístěny v rámečku obrázkové přílohy. V druhé části bude tyto obrázky vyslovovat ve větném spojení. Obrázky jsou v tomto zastoupení: 1/ slova s nosovkami, např. mimino,náušnice 2/ věty s převahou nosovek ve slovech, např. Maminka má mimino. ZHODNOCENI MELODIE A PŘÍZVUKU Melodie a přízvuk, které dítě využívá při komunikačním projevu, budou hodnoceni v kontextu řízeného rozhovoru. Téma řízeného rozhovoru: MOJE OBLÍBENÁ HRAČKA Dítě si hračku, o které bude povídat, přinese. Rozhovor s dítětem bude řízen a motivován následujícími otázkami dospělého: 1/ Má tvoje ( hračka ) nějaké jméno? 2/ Od koho si ( hračku ) dostal? 3/ Bereš někdy ( hračku ) na návštěvu do mateřské školy? 4/ Proč máš oblíbenou právě tuhle hračku?... Při mluvené řeči se v různé míře uplatňuje i nosní rezonance. Nosovost sama je fyziologický jev. U některých hlásek je nosovost minimální ( např. u samohlásek, exploziv a sykavek ). U některých souhlásek je nosní rezonance naopak jejich charakteristickým zvukem proto jsou nazývány nosovkami.v českém jazyce je nosovost nejsilněji vyjádřena u souhlásek m, n, ň a skupiny ng. Míra nosní rezonance závisí na síle patrohltanového uzávěru a na prostornosti rezonančních dutin. Pod pojmem velofaryngeální insufience rozumíme nedostatečnou schopnost funkce patrohltanového uzávěru a všech struktur, jež se na této funkci podílejí. Jejím důsledkem je porucha zvuku řeči. Řeč je huhňavá a často i špatně srozumitelná. Patologickou změnu nosní rezonance zaregistruje na první poslech i laik. Z pohledu logopedické terminologie rozlišujeme tyto poruchy řeči: huhňavost otevřenou, huhňavost zavřenou a huhňavost smíšenou. Huhňavost působí vždy neesteticky.v těžkých případech může být zvuková stránka narušena do té míry, že se řeč stává nesrozumitelnou. 30

31 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA K ORIENTAČNÍMU TESTU NAZALITY. ŘÍKEJ CELOU VĚTOU CO MÁ MAMINKA! Maminka má dům. Maminka má mimino. Maminka má náušnice. Maminka má mašli. 31

32 ORIENTAČNÍ TEST POZORNOSTI OBSAHUJE: ÚKOLY TAKOVÉHO ČASOVÉHO ROZSAHU, PŘI KTERÝCH SE ZJISTÍ ODOLNOST DÍTĚTE VŮČI RUŠIVÝM VLIVŮM, JEHO ULPÍNAVOST ČI VÁZANOST NA URČITÉ PODNĚTY. TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT V PROSTŘEDÍ ZNÁMÉM PRO DÍTĚ S VYLOUČENÍM RUŠIVÝCH VLIVŮ: AŤ UŽ DALŠÍCH OSOB ČI PŘEDMĚTŮ UPOUTÁVAJÍCÍCH POZORNOST DÍTĚTE ZVUKEM, POHYBEM APOD. Dítěti přečteme krátkou pohádku: Jak panenka Malenka ztratila mašli Sledujeme, jak dítě vnímá text pohádkového příběhu, zda si nehraje s rukama, s oděvem či okolními předměty. Test obsahuje obrázkovou přílohu pro další práci dítěte s textem. Dítě bude mít za úkol vybrat z dvojice obrázků ten správný, který se vztahoval k ději příběhu. Druhotně se zde tedy bude testovat také schopnost verbální paměti, která bude ukazatelem i pro to, jak velkou pozornost dítě čtenému textu věnovalo. Pohádkový příběh: Jak panenka Malenka ztratila mašli Panenka Malenka bydlela v domečku u lesa s pejskem Chlupáčkem a kočičkou Micinkou. Všichni tři byli velcí kamarádi. Chodili společně na výlety, hráli si spolu a starali se jeden o druhého. Jednoho dne se rozhodli, že půjdou navštívit svého kamaráda medvídka Brumlu. Hledali ho kolem jeho domečku, ale on nikde. Kampak se jen poděl? Třeba se šel vykoupat do rybníka povídá pejsek. Šli tedy k rybníku. Už z dálky slyšeli hlasité kuňkání kuňk, kuňk. Ba né! povídá kočička. Tady jsou jen samé žáby. Po medvídkovi Brumlovi nebylo ani stopy. Baf! Tady jsem zvolal medvěd Brumla a vykoukl z vody. Skočte sem taky a vykoupejte se. Kamarádi rádi skočili za medvídkem do rybníka. Užili si spolu moc legrace. Pozornost je výběrové zaměření vědomí a soustředění psychické činnosti na objekty či obsahy pojmů při vyloučení vedlejších vlivů. Je důležité, aby člověk uměl svou pozornost ovládat, řídit, udržovat a aby uměl odolávat rušivým vlivům. Pro dítě s poruchou pozornosti je obvykle těžké dokončit nějakou práci, často přebíhá od jedné činnosti ke druhé. Při vyšetření se zaměřujeme na zjišťování celkové úrovně pozornosti a jejích individuálních charakteristik ( př. ulpívavosti, či vázanosti na určité podněty), odolnosti vůči rušivým vlivům.všímáme si schopnosti adaptace na nové podněty, vytrvalosti a výkyvů v koncentraci pozornosti. Je nutné zdůraznit, že právě s pozorností úzce souvisí paměť. 32

SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 4 5 ROKŮ

SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 4 5 ROKŮ SOUBOR ORIENTAČNÍCH TESTŮ PRO VĚKOVOU SKUPINU 4 5 ROKŮ ÚVOD Soubor orientačních testů byl vytvořen na základě prostudování odborné literatury ( především metodických příruček pro práci s dítětem předškolního

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk Jana Dřímalová, DiS. Cíl: procvičování motoriky mluvidel, sluchové vnímání a fonematický sluch, rozlišování okolních zvuků, rozlišování slov pouze sluchem,

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Jana Dřímalová, DiS. Cíl: motorika mluvidel, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení Věk: 3-4 leté

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby a správné motoriky mluvidel Věk: 4 5let Pomůcky: obrázky

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výstupy předškolního vzdělávání v oblasti jazyka a řeči. Váchová Alena, Lapáčková Lenka

Výstupy předškolního vzdělávání v oblasti jazyka a řeči. Váchová Alena, Lapáčková Lenka Výstupy předškolního vzdělávání v oblasti jazyka a řeči Váchová Alena, Lapáčková Lenka Předškolní vzdělávání a rozvoj řeči RVP PV Jazyk a řeč Konkretizované očekávané výstupy Význam pro: čtenářská gramotnost

Více

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 1 S t r á n k a Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Přerov I Město, 750 02 Přerov SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 2 S t r á n k a Tabulky Logico Piccolo Pracovní listy k tabulce Logico

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13

Obsah. Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 Obsah Předmluva k českému vydání 11 Úvodem 13 KAPITOLA 1 Metody a techniky logopedické terapie, principy jejich aplikace (Viktor Lechta) 15 1.1 Trendy vývoje 16 1.2 Vymezení 18 1.3 Východiska 20 1.4 Cíle

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Základní škola a mateřská škola Rybitví vypracovala ve školním roce 2015/2016 v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ. Mgr. Petra Vávrů

Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ. Mgr. Petra Vávrů Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ Mgr. Petra Vávrů Vývoj řeči dítěte v MŠ Velké interindividuální rozdíly Děti od 2 do téměř sedmi let V různé vývojové fázi měly by během MŠ projít dvěma až třemi

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 11, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motoriky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Grafomotorické prvky nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 5 Zuby 6 Horní smyčka

Grafomotorické prvky nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 5 Zuby 6 Horní smyčka Grafomotorika, kresba položky Spontánní kresba 1 Kreslení nevyhledává 2 Postava 3 Dům 4 Různorodost námětů Grafomotorické prvky 5 Zuby 6 Horní smyčka Návyky při kreslení 7 Držení tužky 8 Postavení ruky

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

ŠUMAVÁČEK. miničasopis naší školky. říjen/2016. MŠ Strakonice, Šumavská

ŠUMAVÁČEK. miničasopis naší školky. říjen/2016. MŠ Strakonice, Šumavská ŠUMAVÁČEK miničasopis naší školky říjen/2016 MŠ Strakonice, Šumavská 264 www.ms-sumavska.strakonice.eu reditel@ms-sumavska.strakonice.eu Milí rodiče a prarodiče, jistě jste si všimli, že prázdniny už skončily

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie O b sah 1. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ŘEČOVÉ KOMUNIKACE, DEFINICE OBORU LOGOPEDIE... 11 1.1 Základní pojmy v oblasti řečové komunikace... 11 1.1.1 Řečová komunikace...11 1.1.2 Jazyk... 11 1.1.3 Individuální

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči Úvod do praxe stínového řečníka Proces vytváření řeči 1 Proces vytváření řeči člověkem Fyzikální podstatou akustického (tedy i řečového) signálu je vlnění elastického prostředí v oboru slyšitelných frekvencí.

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více