Zaměstnávání cizinců v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání cizinců v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaměstnávání cizinců v ČR Bakalářská práce Autor: Mgr. Magda Dubrovská Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Josef Dočkal Praha duben, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Ve Vyškově dne 12. dubna 2010 Mgr. Magda Dubrovská

3 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá otázkou zaměstnávání cizinců v České republice. Je zaměřena na vymezení základních principů trhu práce a postavení cizinců na tuzemském trhu práce, dále na analýzu postupu při zaměstnávání cizinců a uvedení situace a zkušeností se zaměstnáváním cizinců v regionu okresu Vyškov. Cílem je nastínit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice v souladu s platnou právní úpravou, možnostmi a problémy pracovního uplatnění zahraničních zaměstnanců. Z popsaných skutečností vyplývá, že v současné době je problematika zaměstnávání cizinců velmi citlivá, zejména v souvislosti s velkými dynamickými změnami na trhu práce. Klíčová slova: zaměstnanost, cizinci, trh práce, EU/EHP, EURES, zelená karta, povolení k zaměstnání, agentura práce, nelegální zaměstnávání, Vyškov. Annotation This thesis deals with the problem of employing foreigners in the Czech Republic. The main focus is on defining the basic principles of the labour market and the position of foreigners on the domestic labour market. The work also includes the analysis of the process used for the employment of foreigners and introduces the situation and experience with the employment of foreigners in the region of Vyškov. The aim of this work is to outline the issue of employing foreigners in the Czech Republic in accordance with valid law regulations, possibilites and problems of employability of foreigners. With respect to all the facts mentioned above it is clear that nowadays the issue of employing foreigners is very sensitive, especially in the context of large dynamic changes in the labour market. Keywords: employment, foreigners, labour market, EU/EHP, EURES, green card, employment permit, job agency, illegal employment, Vyškov.

4 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů v oblasti zaměstnanosti Základní principy trhu práce v České republice a zaměstnávání cizinců Postavení cizinců na trhu práce v České republice Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska Evropské služby zaměstnanosti EURES Zaměstnávání zahraničních občanů bez povolení k zaměstnání/zelené karty Zaměstnávání zahraničních občanů z třetích zemí (země mimo EU/EHP a Švýcarsko) Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce - cizince k výkonu práce u uživatele Zahraniční pracovníci, podnikající či pracující na území ČR bez nutnosti povolení k zaměstnání Postup při zaměstnávání cizinců v ČR Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců Povinnosti cizince při realizaci jeho zaměstnání v ČR Povolení k zaměstnání Prodloužení povolení k zaměstnání Platnost povolení a odejmutí povolení k zaměstnání/správní delikty Zelené karty v České republice Nelegální zaměstnávání cizinců Možnosti prevence nelegálního zaměstnávání cizinců Zaměstnanost a cizinci v okrese Vyškov Celková charakteristika okresu Vyškov Zaměstnanost a volná pracovní místa v okrese Vyškov Vývoj nezaměstnanosti v okrese Vyškov Cizinci v okrese Vyškov a jejich zaměstnávání (postavení na trhu práce) Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců v okrese Vyškov

5 Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam příloh Zadání bakalářské práce 5

6 Úvod Cílem mojí bakalářské práce je nastínit problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků na trhu práce v České republice v souladu s platnou právní úpravou, možnostmi a problémy pracovního uplatnění cizinců. Zaměstnávání zahraničních občanů v České republice za několik posledních let prošlo významnými změnami v souvislosti s dynamickým pohybem pracovních sil na trhu práce. Zatímco v předcházejících letech bylo možné sledovat narůstající počty cizinců, pracujících v tuzemsku, protože zaměstnavatelé nebyli schopni ve spolupráci s úřady práce obsadit svá volná pracovní místa uchazeči či zájemci o zaměstnání z řad občanů České republiky, tak v posledním roce se situace dramaticky změnila. Vzhledem k celkové hospodářské krizi a recesi, která postihla řadu regionů, mnoho zaměstnavatelských subjektů i samotných občanů, postupně docházelo ke zhoršování situace na trhu práce, úbytku volných pracovních míst, zvyšování míry nezaměstnanosti a celkové špatné ekonomické prognóze. Tyto skutečnosti měly podstatný vliv i na otázky spojené se zaměstnáváním zahraničních pracovníků a postavily cizince do nepříznivé pracovní i životní situace. Během krátké doby již nebylo nebo není možné mnohé nadále zaměstnávat a tomu odpovídají i některé statistické údaje v počtech zaměstnávaných cizinců. Toto téma bakalářské práce jsem si zvolila záměrně proto, že v současné době pracuji na úřadu práce a tak mám možnost problematiku zaměstnávání cizinců poznat nejen z pozice správního orgánu, který vykonává státní správu v oblasti aplikace zákona o zaměstnanosti, ale poznat i problémy zaměstnavatelů a žadatelů o vydání povolení k zaměstnání. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř stěžejních kapitol a následně do podkapitol. První část práce je zaměřena na úvod do popisované problematiky, vymezení základních pojmů a vztahů a vymezení zákonných podmínek pro otázky zaměstnanosti v České republice. V druhé části práce jsou popsány základní principy trhu práce v České republice a zaměstnávání zahraničních pracovníků, jejich postavení na tuzemském pracovním trhu a přehled vývoje v oblasti zahraniční zaměstnanosti v ČR. 6

7 Třetí část práce je zaměřena na detailní rozbor postupu při zaměstnávání cizinců, a to z pohledu zaměstnavatele i cizince při realizaci jeho zaměstnání v České republice, včetně procedury povolování zaměstnání cizinců za stanovených podmínek. V této části práce je dále popsán institut zelených karet, které byly zavedeny díky legislativním změnám na trhu práce od Součástí obsáhlé kapitoly jsou i problémy nelegálního zaměstnávání cizinců a možnosti, jak těmto problémům čelit. Kapitola čtyři je pak zaměřena na konkrétní informace o zaměstnanosti a cizincích včetně situace na trhu práce ve vybraném regionu, s důrazem na analýzu stavu v zaměstnávání cizinců na vybraném úřadu práce, a to Úřadu práce ve Vyškově. V závěru si dovoluji shrnout problematiku zahraniční zaměstnanosti v České republice a formulovat možná doporučení pro operativní využití a možnosti změny současné nepříznivé situace v zaměstnávání cizinců na trhu práce. Součástí bakalářské práce jsou vzory formulářů v oblasti zahraniční zaměstnanosti, například tzv. informační karty pro občany EU/EHP a Švýcarska a dále formuláře žádostí, které pro realizaci legálního zaměstnání v České republice a v souladu s legislativní úpravou musí cizinec u příslušného úřadu práce vyřídit, a to žádost cizince o povolení/prodloužení povolení k zaměstnání na území ČR, vyjádření zaměstnavatele k této žádosti nebo sdělení zaměstnavatele o nenastoupení/předčasném ukončení zaměstnání cizince. 7

8 1 Vymezení základních pojmů v oblasti zaměstnanosti Zaměstnáváním se rozumí určitá forma vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy se zaměstnanec podílí na plnění úkolů zaměstnavatele. Zaměstnávání můžeme také charakterizovat jako činnost prováděnou na základě smluvního vztahu formálně upraveného nejčastěji pracovní smlouvou. 1 Nejlépe je tento vztah charakterizován v ustanovení 38 odst. 1, písmene a) a b) zákoníku práce, podle kterého je od vzniku pracovního poměru zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. Základní úprava právních vztahů při zaměstnávání občanů i zaměstnávání cizinců na území České republiky je dána ve výše citovaném zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o zaměstnanosti. Problematiku cizinců a podmínek jejich vstupu na území ČR, podmínek pobytu na našem území a vycestování upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tuzemským zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává osoby v pracovněprávních vztazích a též v obdobných pracovních vztazích. Za tuzemského zaměstnavatele je považována i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která v České republice dlouhodobě podniká a je povinně zapsána v obchodním rejstříku. Pokud je takovým zaměstnavatelem fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru, tuto povinnost zápisu do obchodního rejstříku nemá. Tuzemským zaměstnavatelem je i fyzická osoba, která nepodniká, ale pro svoji potřebu zaměstnává někoho jiného. 2 1 STEINICHOVÁ, L. Zaměstnávání cizinců před vstupem ČR do EU. Praha : Pragoeduca, 2003, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s

9 Zahraničním zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky, která na našem území trvale nepodniká, své zaměstnance však do ČR vysílá za účelem realizace obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto vyslaní zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu k tomuto zahraničnímu zaměstnavateli a po provedení práce, na kterou byli tímto zaměstnavatelem vysláni, se vracejí zpět. Za náležitosti, které jsou spojeny s tímto vysíláním zaměstnanců, odpovídá právnická nebo fyzická osoba na území ČR, k níž bude cizinec zahraničním zaměstnavatelem vyslán. 3 Cizinec je definován v zákoně o zaměstnanosti jako fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem a také osoba bez státní příslušnosti. Cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky, má stejná práva v oblasti zaměstnanosti jako občan ČR, takže nepotřebuje povolení k zaměstnání a při výběru zaměstnání není nijak omezován. Výjimkou jsou profese, u kterých se pro jejich výkon vyžaduje české státní občanství. Stejně se pohlíží také na cizince, který požívá dočasné ochrany podle zvláštního zákona. 4 Nelegální práce cizince je taková práce, kterou cizinec nevykonává pro fyzickou nebo právnickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby anebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, případně bez takového povolení (pokud je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno). Za nelegální práci je považována i činnost či práce v rozporu s vydanou zelenou kartou nebo bez zelené karty, pokud je tato karta vyžadována. 5 Bydlištěm se pro účely zákona o zaměstnanosti rozumí: a) u cizince, který není občanem EU/EHP nebo jeho rodinným příslušníkem, ani rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa jeho trvalého pobytu na území ČR; b) u cizince, který je občanem EU/EHP nebo jeho rodinným příslušníkem, anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. 3 BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s LEIBLOVÁ, Z. Zákon o zaměstnanosti s komentářem včetně prováděcích předpisů k Olomouc : ANAG, 2009, s

10 Státní správu v oblasti zaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti vykonávají v České republice podle ustanovení 2 odst. 3 zákona o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo ), které podle ustanovení 6 zákona o zaměstnanosti řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, současně podle výše citovaného zákona mimo jiné soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, přijímá opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce a přijímá také opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí. Působnost ministerstva je dána také k zabezpečování rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropským společenstvím, dále podle ustanovení 6 odst. 1, písmeno h) zákona o zaměstnanosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu, stanovuje podmínky pro realizaci zahraničního zaměstnávání v souladu s předpisy Evropské unie a mezivládními dohodami. Nedílnou součástí působnosti ministerstva je pro účely zaměstnanosti také vedení centrálních evidencí zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst, cizinců, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty a dalších evidencí a také výkon kontrolní činnosti v rozsahu zákona o zaměstnanosti, včetně ukládání sankcí ve formě pokut. Nezbytná je také spolupráce při výkonu státní správy i s jinými resorty, a to zejména s Ministerstvem vnitra ČR v oblasti aplikace zákona o pobytu cizinců na území České republiky, kdy podle ustanovení 106 odst. 1 tohoto zákona jsou úřady práce povinny neprodleně písemně oznámit policii zjištěnou skutečnost, že cizinec je zaměstnáván bez povolení k pobytu i bez zelené karty, pokud nenastoupil na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání, pokud bylo cizinci odejmuto povolení k zaměstnání nebo v případě ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zelená karta. 6 V oblasti realizace povolování režimu zelených karet, popsaných v podkapitole 3.4, je žádoucí spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 6 LEIBLOVÁ, Z. Zákon o zaměstnanosti s komentářem včetně prováděcích předpisů k Olomouc : ANAG, 2009, s

11 Úřad práce je podle ustanovení 7 zákona o zaměstnanosti správním úřadem, přičemž místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém má být zaměstnávání vykonáváno, nebo bydlištěm fyzické osoby. Podle ustanovení 8 výše citovaného zákona úřad práce mimo jiné soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce, spolupracuje se správními úřady, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a zaměstnaností, přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži i ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob, zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje příspěvky z prostředků APZ a vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Úřad práce dále zprostředkovává svým uchazečům zaměstnání na celém území České republiky a v případech stanovených mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou je ČR vázána, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území ČR. Zaměstnání do zahraničí lze zprostředkovat jen se souhlasem uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. Pro účely zaměstnanosti úřad práce také vede evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, evidenci cizinců a údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem (MPSV), poskytuje poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti. 11

12 2 Základní principy trhu práce v České republice a zaměstnávání cizinců 2.1 Postavení cizinců na trhu práce v České republice Trh práce je jako každý jiný trh charakterizován nabídkou a poptávkou, v tomto případě po pracovní síle, kde zaměstnavatelé nabízejí práci zaměstnancům za smluvenou mzdu (odměnu). Na trhu práce se tak střetávají zájemci o zaměstnání, což mohou být občané České republiky či zahraniční zaměstnanci a současně ti, kteří takové zájemce poptávají. Pozice cizích státních příslušníků a proces jejich integrace v jednotlivých zemích Evropské unie je velmi rozdílný. Vstup na konkrétní trh práce je v mnoha případech problematický a cizinec se potýká s celou řadou znevýhodnění. Může se jednat o mnoho faktorů, např. o jazykovou bariéru, neznalost kulturního a sociálního prostředí a místních podmínek nebo neznalost příslušné legislativy, což cizince může handicapovat a předurčovat k celkovému vyloučení z integračního procesu v přijímající zemi. Jejich faktické začlenění na pracovním trhu je ovlivňováno jak aktuální situací na trhu práce, tak i charakterem pracovní síly. Poptávka po zahraniční pracovní síle směřuje k těm pracovním pozicím, které je velmi obtížné nebo nemožné obsadit domácími pracovníky. Jedná se především o pracovní místa s nízkou mzdou, specifickými pracovními podmínkami nebo požadavky zaměstnavatelů. 7 Vývoj a změny na pracovním trhu v České republice v posledních letech ukazovaly, že zaměstnavatelé ve stále vyšší míře zaměstnávali pracovníky ze zahraničí. Trend neustálého poklesu nezaměstnanosti způsobil rostoucí počet volných pracovních míst, které nebyly obsazovány nezaměstnanými, evidovanými na úřadech práce, ale právě cizinci, a to zejména v manuálních a odborných profesích. Zahraniční zaměstnanost směřovala především do soukromého sektoru, a to do firem a organizací různých velikostí a oborů. 8 Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí působilo na českém trhu práce k celkem zahraničních pracovníků, z toho žen. 7 RÁKOCZYOVÁ, M. a kol. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v ČR a jejich role v procesu sociální integrace. Praha : VÚPSV, 2007, s RÁKOCZYOVÁ, M. a kol. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v ČR a jejich role v procesu sociální integrace. Praha : VÚPSV, 2007, s

13 V předcházejícím roce 2007 to bylo zahraničních pracovníků, z toho žen. Z uvedených čísel je patrné, že během roku 2008 došlo k navýšení počtu zahraničních pracovníků na trhu práce v ČR o osob. 9 Z celkového počtu zahraničních pracovníků mělo k celkem cizinců povolení k zaměstnání, dále cizinců, kteří nepotřebovali povolení k zaměstnání a osob byli občané EU/EHP a Švýcarska. 10 Od konce roku 2008 však docházelo k celosvětové hospodářské a ekonomické recesi, k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti, nárůstu počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo a snížení celkového počtu volných pracovních míst. Tento stav je patrný i na trhu práce v České republice. V průběhu roku 2009 tak počet volných pracovních míst ohlášených úřadům práce, která jsou zaměstnavatelé ochotni obsadit cizinci, postupně stále klesá. Za deset měsíců roku 2009 ubylo na tuzemském pracovním trhu celkem těchto pracovních míst. Logickým vyústěním pak bylo ztížení pracovního uplatnění pro zahraniční pracovníky a zpřísnění pravidel pro jejich zaměstnávání. Při rozhodování o působení cizinců na tuzemském pracovním trhu úřady práce zohledňují především osobní situaci cizinců a činí opatření s cílem předcházet problémům, aby se v České republice cizinec dostal do finanční tísně. Proto před nově příchozími upřednostňují cizince, kteří zde již pobývají a mají určité zázemí. Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na aktuální potřeby trhu práce, spolupracuje s jinými resorty, zástupci občanské společnosti, jako jsou zaměstnavatelé, odbory či nevládní neziskové organizace. Snahou a cílem je zajistit, aby v České republice cizinci pracovali legálně a za přijatelných podmínek a zamezilo se jejich zneužívání. Z přehledu Ministerstva práce a sociálních věcí o zaměstnanosti zahraničních občanů dále vyplývá, že na území České republiky k představoval jejich počet osob a postupně docházelo k neustálému nárůstu. Zaměstnanost zahraničních občanů dle klasifikace zaměstnání (KZAM) představovala k tomuto datu celkem občanů EU/EHP a Švýcarska a cizinců ze třetích zemí. 9 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Nelegální zaměstnávání cizinců [cit ]. Dostupné z www: 10 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Nelegální zaměstnávání cizinců [cit ]. Dostupné z www: 13

14 Jejich největší počet byl zařazen do třídy 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, dále se ve velkém počtu vyskytují profese zahraničních pracovníků, zařazené ve třídě 7 řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) a následují profese dle KZAM ve třídě 8 obsluha strojů a zařízení. Tabulka č. 1: Přehled zaměstnanosti zahraničních občanů na území ČR Rok Počet občanů Rok Počet občanů Pramen: BOUŠKOVÁ, P. Prezentace zahraniční zaměstnanosti. Praha : MPSV, 2009, s. 18. Obecně lze konstatovat, že cizinci se ve zvýšené míře usazují převážně ve velkých městech a zejména v průmyslových oblastech. Zde jednoznačně převažuje Praha a Středočeský kraj. Jedním z důvodů byla i dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v Praze a celém Středočeském kraji. V těchto lokalitách současně docházelo v předcházejících letech zejména ke stavebnímu boomu, který vyžadoval potřebu značného počtu pracovníků. Vzhledem k tehdejší nízké míře nezaměstnanosti však nebylo možné prostřednictvím úřadů práce zajistit takový počet tuzemských zaměstnanců, a proto byl faktický nedostatek těchto pracovních sil řešen zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Obdobná situace byla v roce 2008 i v jiných regionech ČR, ale ne v tak masivním měřítku jako v hlavním městě a okolí. Část zahraničních pracovníků pracovala v řádném pracovním poměru, jiní využili legislativní možnosti a stali se členy družstev, což jim schvalovací proces na úřadech práce značně usnadnilo. Zejména proto, že v tomto případě se při schvalování žádostí o povolení k zaměstnání posuzovala především situace na trhu práce v daném regionu, možnost nabídky a poptávky po pracovní síle, podíl požadovaných profesí vůči základním údajům o nezaměstnanosti, analýza možných potenciálně uplatnitelných uchazečů, kdy nezbývalo úřadům práce než ve většině případů vydat kladná stanoviska k povolení zaměstnání cizincům. Značné množství nově vytvářených pracovních míst nebyly úřady práce schopny obsazovat tuzemskými uchazeči o zaměstnání, ať už z důvodu nesplnění kvalifikačních 14

15 předpokladů, druhu a povahy vykonávané práce, jejího mzdového ohodnocení nebo z hlediska požadovaných počtů pracovníků. V jednotlivých krajích pak procentní zastoupení zahraničních pracovníků představuje největší koncentraci cizinců v Praze (38 %), dále pak ve Středočeském kraji (16 %) a v Jihomoravském kraji (11 %), přičemž situace v ostatních krajích je maximálně do 10 % těchto pracovníků, což vysvětluje následující graf. Graf č. 1: Zastoupení zahraničních pracovníků na území krajů ČR - stav k Pramen: BOUŠKOVÁ, P. Prezentace zahraniční zaměstnanosti. Praha : MPSV, 2009, s. 20. Zastoupení zahraničních občanů na území České republiky k z pohledu jednotlivých zemí představuje největší počet osob ze Slovenska, osob Ukrajiny, Poláků a ostatní země jsou zastoupeny v podstatně menších počtech. Tento stav je dán zejména tím, že v oblasti přeshraniční spolupráce jsou v ČR zaměstnáváni občané sousedních států. Počet zahraničních zaměstnanců ze vzdálenějších zemí, například z Moldavska nebo Mongolska překročil hranici pěti tisíc osob, přičemž státy, které nejsou v přehledu vyjmenovány, mají v České republice zastoupení vlastními občany dohromady v počtu cizinců, což je patrné v grafu, uvedeném níže. 15

16 Graf č. 2: Zastoupení zahraničních občanů na území ČR podle států stav k Pramen: BOUŠKOVÁ, P. Prezentace zahraniční zaměstnanosti. Praha : MPSV, 2009, s. 25. Cizinci mají různé důvody, pro které přicházejí do České republiky a počet dlouhodobě nebo trvale usazených cizinců v ČR od počátku 90. let plynule roste. V posledních letech jejich počty představují přes tři procenta obyvatelstva a Česká republika patří mezi země s relativně nízkým podílem cizinců. 11 Nejčastějším účelem pobytu cizinců je zaměstnání, což je patrné zejména u mužů (40 %), dalším důvodem je pobyt za účelem sloučení rodiny s dominantnějším zastoupením žen, větší počty cizinců pobývaly v ČR za účelem podnikání na základě vydaného živnostenského oprávnění nebo za účelem usídlení (na základě povolení k trvalému pobytu). Občané zemí, sousedících s Českou republikou, se logicky soustřeďují v blízkosti státních hranic, občané Ukrajiny jsou významněji zastoupeni zejména v hlavním městě, Středočeském a Jihomoravském kraji, Vietnamci v česko-německém pohraničí. 12 Podle posledních dostupných informací Ministerstva práce a sociálních věcí celková zaměstnanost cizinců k činila osob, přičemž více než 70 % těchto cizinců bylo evidováno úřady práce ( osob). Jednalo se o cizince v postavení 11 HOLÁ, B. a kol. Cizinci v České republice Praha : ČSÚ, 2008, s HOLÁ, B. a kol. Cizinci v České republice Praha : ČSÚ, 2008, s

17 zaměstnanců a podle zákona o zaměstnanosti také o ty zahraniční zaměstnance, kteří pracovali jako společníci obchodních společností, členové družstev či jako členové statutárních orgánů obchodních společností a družstev, a přitom se kromě účasti na řízení společnosti věnovali plnění tzv. běžných úkolů. Zbylých cizinců, tj. 27,6 % všech zaměstnaných cizinců, mělo platné živnostenské oprávnění. Za první měsíce roku 2010 je situace v počtech zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice zatím taková, že úřady práce evidovaly okolo cizinců, z toho největší skupinu osob představovali občané Slovenské republiky ( osob), dále pak občané Ukrajiny ( osob) a občané Polska ( osob). 2.2 Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska Problematiku zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje především zákon o zaměstnanosti v části čtvrté. Podle ustanovení 85 tohoto zákona se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažují občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané ČR (ustanovení 3 odst. 2 ZoZ). Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky ČR ani jiného členského státu EU, mají rovněž stejné právní postavení jako občané ČR, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak. 13 Stejné právní postavení jako občané ČR mají také občané států EHP a občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Rodinným příslušníkem občana EU/EHP a Švýcarska se bez ohledu na státní příslušnost rozumí jeho manžel nebo manželka, registrovaný partner či partnerka, a jejich děti, jsou-li mladší 21 let nebo pokud jsou na něm závislí, dále pak vyživovaní (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě občana EU/EHP a Švýcarska a jeho manžela nebo manželky; registrovaného partnera/partnerky. 14 Občané Evropské unie mohou užívat práva volného pohybu osob, takže pro uplatnění na trhu práce v České republice nepotřebují povolení k zaměstnání ani povolení 13 BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s

18 k pobytu. Rodinný příslušník, který není občanem EU/EHP ani Švýcarska, však musí předložit příslušnému úřadu práce doklad o tom, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska. Pokud nastane situace, že občan členského státu EU/EHP nebo Švýcarska přijde v ČR o zaměstnání, může se přihlásit na příslušném úřadu práce podle místa svého bydliště a registrovat se jako uchazeč o zaměstnání. Jestliže takový občan splní podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti jako občan ČR, náleží mu taktéž podpora v nezaměstnanosti. V této souvislosti je nutné dodat, že zaměstnavatel, ke kterému jsou občané EU/EHP nebo Švýcarska a jejich rodinní příslušníci svým zaměstnavatelem vysláni, je povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat úřad práce, který je příslušný podle místa výkonu práce. Tuto oznamovací povinnost musí zaměstnavatel splnit i po ukončení zaměstnání, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání Evropské služby zaměstnanosti EURES Základním posláním sítě EURES (EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti) je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil v rámci Evropské unie (27 států) a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) včetně Švýcarska a dalších partnerských organizací. Existence EURES umožňuje poskytovat veřejné služby, informace a poradenství v oblasti zaměstnanosti, a to občanům (zájemcům o práci v zahraničí) i zaměstnavatelům (zájemcům o zaměstnání zahraničního pracovníka ze zemí EU/EHP nebo Švýcarska) v rámci celého společenství v oblasti zaměstnanosti. EURES evropský portál pracovní mobility je základnou všech databází, s nimiž EURES pracuje. Tento systém byl založen v roce 1993 nařízením Evropské komise 2434/92 ze dne 27. července 1992, za účelem sledování mobility a podpory práva volného pohybu pracovních sil a činnost sítě EURES je koordinována Evropskou komisí. 16 Síť EURES čerpá ze společných zdrojů členů EURES a partnerských organizací a díky tomu může pracovníkům, občanům i zaměstnavatelům poskytovat kvalitní služby. 15 BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s

19 Každému občanovi členského státu EU/EHP je umožněno: - žádat o nabízená pracovní místa, - volně se pohybovat na území členských států za účelem hledání zaměstnání, - pobývat v členském státě z důvodu soustavného výkonu zaměstnání v souladu se všemi opatřeními tohoto státu, - zůstat za určitých podmínek na území státu i po ukončení zaměstnání. Stěžejní je kompletní databáze volných pracovních míst a pracovních příležitostí ve všech členských státech EU/EHP a Švýcarska. Zájemci zde naleznou i databázi životopisů, databázi životních a pracovních podmínek, databázi informací o situaci na místním trhu práce či databázi vzdělávání. Evropský trh práce nemůže efektivně a pružně fungovat bez jednotného evropského kvalifikačního rámce, který bude společným východiskem pro uznávání kvalifikací. Rovné příležitosti na evropském pracovním trhu závisí také na tom, do jaké míry budou občanům EU uznávány diplomy a osvědčení kdekoliv v Evropě. V rámci Evropské unie jsou průběžně vytvářeny nástroje s cílem pomoci občanům EU lépe informovat o své kvalifikaci a kompetencích. Na základě tohoto procesu byl vytvořen jednotný rámec pro transparentnost kvalifikací a kompetencí s označením Europass. 17 Europass usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání, studenty a vzdělávacími institucemi ve všech členských zemích Evropské unie. Tento instrument vznikl pro lepší srozumitelnost popisu odborných kvalifikací a kompetencí (znalostí, dovedností, schopností). Jeho cílem je usnadnit mobilitu studentů a zaměstnanců v celé Evropě, uznávání kvalifikací získaných odborným vzděláváním v různých zemích EU a přispět tím k jejich větší profesní integraci na evropském trhu práce. Europass je tedy souborem dokumentů, které popisují nabyté kompetence a pracovní zkušenosti držitele, pořizuje se bezplatně a má jednotný formát v celé Evropě. Jeho jednotlivé části představují životopis, jazykový pas, mobilitu, dodatek k osvědčení či diplomu. EURES představuje stále významnější roli při vyrovnávání regionální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na evropském trhu práce v různých odvětvích a při překonávání problémů souvisejících s úzkoprofilovou kvalifikací. Současně také přispívá 17 Zpráva o činnosti Praha : Národní centrum Europass ČR, 2008, s

20 k vytváření společného evropského pracovního trhu a v některých regionech i k vytváření integrovaného regionálního pracovního trhu. 18 V každém členském státě Evropské unie je také zajišťováno poskytování služeb EURES prostřednictvím poradců a vyškolených specialistů. EURES disponuje sítí více než 700 poradců EURES, kteří jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli po celé Evropě. V České republice působí EURES poradci na pověřených úřadech práce v krajských městech a na ostatních úřadech práce jsou k dispozici kontaktní osoby EURES, u kterých je tak možné získat bezplatně základní informace o možnostech uplatnění na evropském trhu práce. Zaměstnavatelům je v této oblasti poskytováno poradenství a pomoc při hledání vhodných zaměstnanců z jiných zemí EU/EHP a Švýcarska. EURES poradci z různých členských zemí tak mohou navzájem konzultovat specifické požadavky jednotlivých zaměstnavatelů při obsazování konkrétních pracovních míst, zaměstnavatelé mohou poptávat svá volná pracovní místa v evropské databázi volných míst či je distribuovat do vybraných členských států EU. Důležitou roli sehrává EURES také v přeshraničních regionech, kde slouží k poskytování informací o nejrůznějších problémech souvisejících s přeshraničním dojížděním za prací, s nimiž se mohou potýkat pracovníci i zaměstnavatelé, a napomáhá jejich vyřešení. Ke klíčovým prioritám EURES patří zejména účinné poskytování informací a služeb, zlepšení shromažďování strategických údajů z každodenního provozu sítě, zajištění řádného hodnocení výsledků, zjišťování nedostatků pracovních sil a kritických míst na trhu práce, které lze zmírnit nadnárodní mobilitou pracovních sil, posílení rozvoje přeshraničních činností v oblasti zaměstnanosti a tím přispívat k rozvoji přeshraničních partnerství mezi členskými státy BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Aktivity sítě EURES ČR. [cit ]. Dostupné z www: 20

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY. 1 [Komentář] HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY. 1 [Komentář] HLAVA II Systém ASPI - stav k 6.10.2013 do částky 119/2013 Sb. a 40/2013 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí

Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí vymezit záměry státní politiky zaměstnanosti

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

382/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 18. září 2008,

382/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 18. září 2008, 382/2008 Sb. ZÁKON ze dne 18. září 2008, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

Magda Uxová. Cizinec, azylant, bezdomovec, ekonomické uplatnění cizinců, demografie

Magda Uxová. Cizinec, azylant, bezdomovec, ekonomické uplatnění cizinců, demografie Economic, Social and Legal Problems of Demographic Development Mezinárodněprávní a ekonomické postavení cizinců (v ČR a ve vybraných zemích EU) z hlediska demografického vývoje International legal and

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více