Zaměstnávání cizinců v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání cizinců v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zaměstnávání cizinců v ČR Bakalářská práce Autor: Mgr. Magda Dubrovská Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Josef Dočkal Praha duben, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Ve Vyškově dne 12. dubna 2010 Mgr. Magda Dubrovská

3 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá otázkou zaměstnávání cizinců v České republice. Je zaměřena na vymezení základních principů trhu práce a postavení cizinců na tuzemském trhu práce, dále na analýzu postupu při zaměstnávání cizinců a uvedení situace a zkušeností se zaměstnáváním cizinců v regionu okresu Vyškov. Cílem je nastínit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice v souladu s platnou právní úpravou, možnostmi a problémy pracovního uplatnění zahraničních zaměstnanců. Z popsaných skutečností vyplývá, že v současné době je problematika zaměstnávání cizinců velmi citlivá, zejména v souvislosti s velkými dynamickými změnami na trhu práce. Klíčová slova: zaměstnanost, cizinci, trh práce, EU/EHP, EURES, zelená karta, povolení k zaměstnání, agentura práce, nelegální zaměstnávání, Vyškov. Annotation This thesis deals with the problem of employing foreigners in the Czech Republic. The main focus is on defining the basic principles of the labour market and the position of foreigners on the domestic labour market. The work also includes the analysis of the process used for the employment of foreigners and introduces the situation and experience with the employment of foreigners in the region of Vyškov. The aim of this work is to outline the issue of employing foreigners in the Czech Republic in accordance with valid law regulations, possibilites and problems of employability of foreigners. With respect to all the facts mentioned above it is clear that nowadays the issue of employing foreigners is very sensitive, especially in the context of large dynamic changes in the labour market. Keywords: employment, foreigners, labour market, EU/EHP, EURES, green card, employment permit, job agency, illegal employment, Vyškov.

4 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů v oblasti zaměstnanosti Základní principy trhu práce v České republice a zaměstnávání cizinců Postavení cizinců na trhu práce v České republice Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska Evropské služby zaměstnanosti EURES Zaměstnávání zahraničních občanů bez povolení k zaměstnání/zelené karty Zaměstnávání zahraničních občanů z třetích zemí (země mimo EU/EHP a Švýcarsko) Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce - cizince k výkonu práce u uživatele Zahraniční pracovníci, podnikající či pracující na území ČR bez nutnosti povolení k zaměstnání Postup při zaměstnávání cizinců v ČR Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců Povinnosti cizince při realizaci jeho zaměstnání v ČR Povolení k zaměstnání Prodloužení povolení k zaměstnání Platnost povolení a odejmutí povolení k zaměstnání/správní delikty Zelené karty v České republice Nelegální zaměstnávání cizinců Možnosti prevence nelegálního zaměstnávání cizinců Zaměstnanost a cizinci v okrese Vyškov Celková charakteristika okresu Vyškov Zaměstnanost a volná pracovní místa v okrese Vyškov Vývoj nezaměstnanosti v okrese Vyškov Cizinci v okrese Vyškov a jejich zaměstnávání (postavení na trhu práce) Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců v okrese Vyškov

5 Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam příloh Zadání bakalářské práce 5

6 Úvod Cílem mojí bakalářské práce je nastínit problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků na trhu práce v České republice v souladu s platnou právní úpravou, možnostmi a problémy pracovního uplatnění cizinců. Zaměstnávání zahraničních občanů v České republice za několik posledních let prošlo významnými změnami v souvislosti s dynamickým pohybem pracovních sil na trhu práce. Zatímco v předcházejících letech bylo možné sledovat narůstající počty cizinců, pracujících v tuzemsku, protože zaměstnavatelé nebyli schopni ve spolupráci s úřady práce obsadit svá volná pracovní místa uchazeči či zájemci o zaměstnání z řad občanů České republiky, tak v posledním roce se situace dramaticky změnila. Vzhledem k celkové hospodářské krizi a recesi, která postihla řadu regionů, mnoho zaměstnavatelských subjektů i samotných občanů, postupně docházelo ke zhoršování situace na trhu práce, úbytku volných pracovních míst, zvyšování míry nezaměstnanosti a celkové špatné ekonomické prognóze. Tyto skutečnosti měly podstatný vliv i na otázky spojené se zaměstnáváním zahraničních pracovníků a postavily cizince do nepříznivé pracovní i životní situace. Během krátké doby již nebylo nebo není možné mnohé nadále zaměstnávat a tomu odpovídají i některé statistické údaje v počtech zaměstnávaných cizinců. Toto téma bakalářské práce jsem si zvolila záměrně proto, že v současné době pracuji na úřadu práce a tak mám možnost problematiku zaměstnávání cizinců poznat nejen z pozice správního orgánu, který vykonává státní správu v oblasti aplikace zákona o zaměstnanosti, ale poznat i problémy zaměstnavatelů a žadatelů o vydání povolení k zaměstnání. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř stěžejních kapitol a následně do podkapitol. První část práce je zaměřena na úvod do popisované problematiky, vymezení základních pojmů a vztahů a vymezení zákonných podmínek pro otázky zaměstnanosti v České republice. V druhé části práce jsou popsány základní principy trhu práce v České republice a zaměstnávání zahraničních pracovníků, jejich postavení na tuzemském pracovním trhu a přehled vývoje v oblasti zahraniční zaměstnanosti v ČR. 6

7 Třetí část práce je zaměřena na detailní rozbor postupu při zaměstnávání cizinců, a to z pohledu zaměstnavatele i cizince při realizaci jeho zaměstnání v České republice, včetně procedury povolování zaměstnání cizinců za stanovených podmínek. V této části práce je dále popsán institut zelených karet, které byly zavedeny díky legislativním změnám na trhu práce od Součástí obsáhlé kapitoly jsou i problémy nelegálního zaměstnávání cizinců a možnosti, jak těmto problémům čelit. Kapitola čtyři je pak zaměřena na konkrétní informace o zaměstnanosti a cizincích včetně situace na trhu práce ve vybraném regionu, s důrazem na analýzu stavu v zaměstnávání cizinců na vybraném úřadu práce, a to Úřadu práce ve Vyškově. V závěru si dovoluji shrnout problematiku zahraniční zaměstnanosti v České republice a formulovat možná doporučení pro operativní využití a možnosti změny současné nepříznivé situace v zaměstnávání cizinců na trhu práce. Součástí bakalářské práce jsou vzory formulářů v oblasti zahraniční zaměstnanosti, například tzv. informační karty pro občany EU/EHP a Švýcarska a dále formuláře žádostí, které pro realizaci legálního zaměstnání v České republice a v souladu s legislativní úpravou musí cizinec u příslušného úřadu práce vyřídit, a to žádost cizince o povolení/prodloužení povolení k zaměstnání na území ČR, vyjádření zaměstnavatele k této žádosti nebo sdělení zaměstnavatele o nenastoupení/předčasném ukončení zaměstnání cizince. 7

8 1 Vymezení základních pojmů v oblasti zaměstnanosti Zaměstnáváním se rozumí určitá forma vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy se zaměstnanec podílí na plnění úkolů zaměstnavatele. Zaměstnávání můžeme také charakterizovat jako činnost prováděnou na základě smluvního vztahu formálně upraveného nejčastěji pracovní smlouvou. 1 Nejlépe je tento vztah charakterizován v ustanovení 38 odst. 1, písmene a) a b) zákoníku práce, podle kterého je od vzniku pracovního poměru zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. Základní úprava právních vztahů při zaměstnávání občanů i zaměstnávání cizinců na území České republiky je dána ve výše citovaném zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o zaměstnanosti. Problematiku cizinců a podmínek jejich vstupu na území ČR, podmínek pobytu na našem území a vycestování upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tuzemským zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává osoby v pracovněprávních vztazích a též v obdobných pracovních vztazích. Za tuzemského zaměstnavatele je považována i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která v České republice dlouhodobě podniká a je povinně zapsána v obchodním rejstříku. Pokud je takovým zaměstnavatelem fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného státu Evropského hospodářského prostoru, tuto povinnost zápisu do obchodního rejstříku nemá. Tuzemským zaměstnavatelem je i fyzická osoba, která nepodniká, ale pro svoji potřebu zaměstnává někoho jiného. 2 1 STEINICHOVÁ, L. Zaměstnávání cizinců před vstupem ČR do EU. Praha : Pragoeduca, 2003, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s

9 Zahraničním zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky, která na našem území trvale nepodniká, své zaměstnance však do ČR vysílá za účelem realizace obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto vyslaní zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu k tomuto zahraničnímu zaměstnavateli a po provedení práce, na kterou byli tímto zaměstnavatelem vysláni, se vracejí zpět. Za náležitosti, které jsou spojeny s tímto vysíláním zaměstnanců, odpovídá právnická nebo fyzická osoba na území ČR, k níž bude cizinec zahraničním zaměstnavatelem vyslán. 3 Cizinec je definován v zákoně o zaměstnanosti jako fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem a také osoba bez státní příslušnosti. Cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky, má stejná práva v oblasti zaměstnanosti jako občan ČR, takže nepotřebuje povolení k zaměstnání a při výběru zaměstnání není nijak omezován. Výjimkou jsou profese, u kterých se pro jejich výkon vyžaduje české státní občanství. Stejně se pohlíží také na cizince, který požívá dočasné ochrany podle zvláštního zákona. 4 Nelegální práce cizince je taková práce, kterou cizinec nevykonává pro fyzickou nebo právnickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby anebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, případně bez takového povolení (pokud je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno). Za nelegální práci je považována i činnost či práce v rozporu s vydanou zelenou kartou nebo bez zelené karty, pokud je tato karta vyžadována. 5 Bydlištěm se pro účely zákona o zaměstnanosti rozumí: a) u cizince, který není občanem EU/EHP nebo jeho rodinným příslušníkem, ani rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa jeho trvalého pobytu na území ČR; b) u cizince, který je občanem EU/EHP nebo jeho rodinným příslušníkem, anebo rodinným příslušníkem občana ČR, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje. 3 BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s LEIBLOVÁ, Z. Zákon o zaměstnanosti s komentářem včetně prováděcích předpisů k Olomouc : ANAG, 2009, s

10 Státní správu v oblasti zaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti vykonávají v České republice podle ustanovení 2 odst. 3 zákona o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo ), které podle ustanovení 6 zákona o zaměstnanosti řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, současně podle výše citovaného zákona mimo jiné soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, přijímá opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce a přijímá také opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí. Působnost ministerstva je dána také k zabezpečování rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropským společenstvím, dále podle ustanovení 6 odst. 1, písmeno h) zákona o zaměstnanosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu, stanovuje podmínky pro realizaci zahraničního zaměstnávání v souladu s předpisy Evropské unie a mezivládními dohodami. Nedílnou součástí působnosti ministerstva je pro účely zaměstnanosti také vedení centrálních evidencí zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst, cizinců, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty a dalších evidencí a také výkon kontrolní činnosti v rozsahu zákona o zaměstnanosti, včetně ukládání sankcí ve formě pokut. Nezbytná je také spolupráce při výkonu státní správy i s jinými resorty, a to zejména s Ministerstvem vnitra ČR v oblasti aplikace zákona o pobytu cizinců na území České republiky, kdy podle ustanovení 106 odst. 1 tohoto zákona jsou úřady práce povinny neprodleně písemně oznámit policii zjištěnou skutečnost, že cizinec je zaměstnáván bez povolení k pobytu i bez zelené karty, pokud nenastoupil na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání, pokud bylo cizinci odejmuto povolení k zaměstnání nebo v případě ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zelená karta. 6 V oblasti realizace povolování režimu zelených karet, popsaných v podkapitole 3.4, je žádoucí spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 6 LEIBLOVÁ, Z. Zákon o zaměstnanosti s komentářem včetně prováděcích předpisů k Olomouc : ANAG, 2009, s

11 Úřad práce je podle ustanovení 7 zákona o zaměstnanosti správním úřadem, přičemž místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém má být zaměstnávání vykonáváno, nebo bydlištěm fyzické osoby. Podle ustanovení 8 výše citovaného zákona úřad práce mimo jiné soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce, spolupracuje se správními úřady, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a zaměstnaností, přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži i ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob, zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje příspěvky z prostředků APZ a vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Úřad práce dále zprostředkovává svým uchazečům zaměstnání na celém území České republiky a v případech stanovených mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a kterou je ČR vázána, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území ČR. Zaměstnání do zahraničí lze zprostředkovat jen se souhlasem uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. Pro účely zaměstnanosti úřad práce také vede evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, evidenci cizinců a údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem (MPSV), poskytuje poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti. 11

12 2 Základní principy trhu práce v České republice a zaměstnávání cizinců 2.1 Postavení cizinců na trhu práce v České republice Trh práce je jako každý jiný trh charakterizován nabídkou a poptávkou, v tomto případě po pracovní síle, kde zaměstnavatelé nabízejí práci zaměstnancům za smluvenou mzdu (odměnu). Na trhu práce se tak střetávají zájemci o zaměstnání, což mohou být občané České republiky či zahraniční zaměstnanci a současně ti, kteří takové zájemce poptávají. Pozice cizích státních příslušníků a proces jejich integrace v jednotlivých zemích Evropské unie je velmi rozdílný. Vstup na konkrétní trh práce je v mnoha případech problematický a cizinec se potýká s celou řadou znevýhodnění. Může se jednat o mnoho faktorů, např. o jazykovou bariéru, neznalost kulturního a sociálního prostředí a místních podmínek nebo neznalost příslušné legislativy, což cizince může handicapovat a předurčovat k celkovému vyloučení z integračního procesu v přijímající zemi. Jejich faktické začlenění na pracovním trhu je ovlivňováno jak aktuální situací na trhu práce, tak i charakterem pracovní síly. Poptávka po zahraniční pracovní síle směřuje k těm pracovním pozicím, které je velmi obtížné nebo nemožné obsadit domácími pracovníky. Jedná se především o pracovní místa s nízkou mzdou, specifickými pracovními podmínkami nebo požadavky zaměstnavatelů. 7 Vývoj a změny na pracovním trhu v České republice v posledních letech ukazovaly, že zaměstnavatelé ve stále vyšší míře zaměstnávali pracovníky ze zahraničí. Trend neustálého poklesu nezaměstnanosti způsobil rostoucí počet volných pracovních míst, které nebyly obsazovány nezaměstnanými, evidovanými na úřadech práce, ale právě cizinci, a to zejména v manuálních a odborných profesích. Zahraniční zaměstnanost směřovala především do soukromého sektoru, a to do firem a organizací různých velikostí a oborů. 8 Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí působilo na českém trhu práce k celkem zahraničních pracovníků, z toho žen. 7 RÁKOCZYOVÁ, M. a kol. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v ČR a jejich role v procesu sociální integrace. Praha : VÚPSV, 2007, s RÁKOCZYOVÁ, M. a kol. Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v ČR a jejich role v procesu sociální integrace. Praha : VÚPSV, 2007, s

13 V předcházejícím roce 2007 to bylo zahraničních pracovníků, z toho žen. Z uvedených čísel je patrné, že během roku 2008 došlo k navýšení počtu zahraničních pracovníků na trhu práce v ČR o osob. 9 Z celkového počtu zahraničních pracovníků mělo k celkem cizinců povolení k zaměstnání, dále cizinců, kteří nepotřebovali povolení k zaměstnání a osob byli občané EU/EHP a Švýcarska. 10 Od konce roku 2008 však docházelo k celosvětové hospodářské a ekonomické recesi, k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti, nárůstu počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo a snížení celkového počtu volných pracovních míst. Tento stav je patrný i na trhu práce v České republice. V průběhu roku 2009 tak počet volných pracovních míst ohlášených úřadům práce, která jsou zaměstnavatelé ochotni obsadit cizinci, postupně stále klesá. Za deset měsíců roku 2009 ubylo na tuzemském pracovním trhu celkem těchto pracovních míst. Logickým vyústěním pak bylo ztížení pracovního uplatnění pro zahraniční pracovníky a zpřísnění pravidel pro jejich zaměstnávání. Při rozhodování o působení cizinců na tuzemském pracovním trhu úřady práce zohledňují především osobní situaci cizinců a činí opatření s cílem předcházet problémům, aby se v České republice cizinec dostal do finanční tísně. Proto před nově příchozími upřednostňují cizince, kteří zde již pobývají a mají určité zázemí. Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na aktuální potřeby trhu práce, spolupracuje s jinými resorty, zástupci občanské společnosti, jako jsou zaměstnavatelé, odbory či nevládní neziskové organizace. Snahou a cílem je zajistit, aby v České republice cizinci pracovali legálně a za přijatelných podmínek a zamezilo se jejich zneužívání. Z přehledu Ministerstva práce a sociálních věcí o zaměstnanosti zahraničních občanů dále vyplývá, že na území České republiky k představoval jejich počet osob a postupně docházelo k neustálému nárůstu. Zaměstnanost zahraničních občanů dle klasifikace zaměstnání (KZAM) představovala k tomuto datu celkem občanů EU/EHP a Švýcarska a cizinců ze třetích zemí. 9 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Nelegální zaměstnávání cizinců [cit ]. Dostupné z www: 10 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Nelegální zaměstnávání cizinců [cit ]. Dostupné z www: 13

14 Jejich největší počet byl zařazen do třídy 9 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, dále se ve velkém počtu vyskytují profese zahraničních pracovníků, zařazené ve třídě 7 řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení) a následují profese dle KZAM ve třídě 8 obsluha strojů a zařízení. Tabulka č. 1: Přehled zaměstnanosti zahraničních občanů na území ČR Rok Počet občanů Rok Počet občanů Pramen: BOUŠKOVÁ, P. Prezentace zahraniční zaměstnanosti. Praha : MPSV, 2009, s. 18. Obecně lze konstatovat, že cizinci se ve zvýšené míře usazují převážně ve velkých městech a zejména v průmyslových oblastech. Zde jednoznačně převažuje Praha a Středočeský kraj. Jedním z důvodů byla i dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti v Praze a celém Středočeském kraji. V těchto lokalitách současně docházelo v předcházejících letech zejména ke stavebnímu boomu, který vyžadoval potřebu značného počtu pracovníků. Vzhledem k tehdejší nízké míře nezaměstnanosti však nebylo možné prostřednictvím úřadů práce zajistit takový počet tuzemských zaměstnanců, a proto byl faktický nedostatek těchto pracovních sil řešen zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Obdobná situace byla v roce 2008 i v jiných regionech ČR, ale ne v tak masivním měřítku jako v hlavním městě a okolí. Část zahraničních pracovníků pracovala v řádném pracovním poměru, jiní využili legislativní možnosti a stali se členy družstev, což jim schvalovací proces na úřadech práce značně usnadnilo. Zejména proto, že v tomto případě se při schvalování žádostí o povolení k zaměstnání posuzovala především situace na trhu práce v daném regionu, možnost nabídky a poptávky po pracovní síle, podíl požadovaných profesí vůči základním údajům o nezaměstnanosti, analýza možných potenciálně uplatnitelných uchazečů, kdy nezbývalo úřadům práce než ve většině případů vydat kladná stanoviska k povolení zaměstnání cizincům. Značné množství nově vytvářených pracovních míst nebyly úřady práce schopny obsazovat tuzemskými uchazeči o zaměstnání, ať už z důvodu nesplnění kvalifikačních 14

15 předpokladů, druhu a povahy vykonávané práce, jejího mzdového ohodnocení nebo z hlediska požadovaných počtů pracovníků. V jednotlivých krajích pak procentní zastoupení zahraničních pracovníků představuje největší koncentraci cizinců v Praze (38 %), dále pak ve Středočeském kraji (16 %) a v Jihomoravském kraji (11 %), přičemž situace v ostatních krajích je maximálně do 10 % těchto pracovníků, což vysvětluje následující graf. Graf č. 1: Zastoupení zahraničních pracovníků na území krajů ČR - stav k Pramen: BOUŠKOVÁ, P. Prezentace zahraniční zaměstnanosti. Praha : MPSV, 2009, s. 20. Zastoupení zahraničních občanů na území České republiky k z pohledu jednotlivých zemí představuje největší počet osob ze Slovenska, osob Ukrajiny, Poláků a ostatní země jsou zastoupeny v podstatně menších počtech. Tento stav je dán zejména tím, že v oblasti přeshraniční spolupráce jsou v ČR zaměstnáváni občané sousedních států. Počet zahraničních zaměstnanců ze vzdálenějších zemí, například z Moldavska nebo Mongolska překročil hranici pěti tisíc osob, přičemž státy, které nejsou v přehledu vyjmenovány, mají v České republice zastoupení vlastními občany dohromady v počtu cizinců, což je patrné v grafu, uvedeném níže. 15

16 Graf č. 2: Zastoupení zahraničních občanů na území ČR podle států stav k Pramen: BOUŠKOVÁ, P. Prezentace zahraniční zaměstnanosti. Praha : MPSV, 2009, s. 25. Cizinci mají různé důvody, pro které přicházejí do České republiky a počet dlouhodobě nebo trvale usazených cizinců v ČR od počátku 90. let plynule roste. V posledních letech jejich počty představují přes tři procenta obyvatelstva a Česká republika patří mezi země s relativně nízkým podílem cizinců. 11 Nejčastějším účelem pobytu cizinců je zaměstnání, což je patrné zejména u mužů (40 %), dalším důvodem je pobyt za účelem sloučení rodiny s dominantnějším zastoupením žen, větší počty cizinců pobývaly v ČR za účelem podnikání na základě vydaného živnostenského oprávnění nebo za účelem usídlení (na základě povolení k trvalému pobytu). Občané zemí, sousedících s Českou republikou, se logicky soustřeďují v blízkosti státních hranic, občané Ukrajiny jsou významněji zastoupeni zejména v hlavním městě, Středočeském a Jihomoravském kraji, Vietnamci v česko-německém pohraničí. 12 Podle posledních dostupných informací Ministerstva práce a sociálních věcí celková zaměstnanost cizinců k činila osob, přičemž více než 70 % těchto cizinců bylo evidováno úřady práce ( osob). Jednalo se o cizince v postavení 11 HOLÁ, B. a kol. Cizinci v České republice Praha : ČSÚ, 2008, s HOLÁ, B. a kol. Cizinci v České republice Praha : ČSÚ, 2008, s

17 zaměstnanců a podle zákona o zaměstnanosti také o ty zahraniční zaměstnance, kteří pracovali jako společníci obchodních společností, členové družstev či jako členové statutárních orgánů obchodních společností a družstev, a přitom se kromě účasti na řízení společnosti věnovali plnění tzv. běžných úkolů. Zbylých cizinců, tj. 27,6 % všech zaměstnaných cizinců, mělo platné živnostenské oprávnění. Za první měsíce roku 2010 je situace v počtech zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice zatím taková, že úřady práce evidovaly okolo cizinců, z toho největší skupinu osob představovali občané Slovenské republiky ( osob), dále pak občané Ukrajiny ( osob) a občané Polska ( osob). 2.2 Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska Problematiku zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje především zákon o zaměstnanosti v části čtvrté. Podle ustanovení 85 tohoto zákona se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažují občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané ČR (ustanovení 3 odst. 2 ZoZ). Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky ČR ani jiného členského státu EU, mají rovněž stejné právní postavení jako občané ČR, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak. 13 Stejné právní postavení jako občané ČR mají také občané států EHP a občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Rodinným příslušníkem občana EU/EHP a Švýcarska se bez ohledu na státní příslušnost rozumí jeho manžel nebo manželka, registrovaný partner či partnerka, a jejich děti, jsou-li mladší 21 let nebo pokud jsou na něm závislí, dále pak vyživovaní (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě občana EU/EHP a Švýcarska a jeho manžela nebo manželky; registrovaného partnera/partnerky. 14 Občané Evropské unie mohou užívat práva volného pohybu osob, takže pro uplatnění na trhu práce v České republice nepotřebují povolení k zaměstnání ani povolení 13 BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s

18 k pobytu. Rodinný příslušník, který není občanem EU/EHP ani Švýcarska, však musí předložit příslušnému úřadu práce doklad o tom, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska. Pokud nastane situace, že občan členského státu EU/EHP nebo Švýcarska přijde v ČR o zaměstnání, může se přihlásit na příslušném úřadu práce podle místa svého bydliště a registrovat se jako uchazeč o zaměstnání. Jestliže takový občan splní podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti jako občan ČR, náleží mu taktéž podpora v nezaměstnanosti. V této souvislosti je nutné dodat, že zaměstnavatel, ke kterému jsou občané EU/EHP nebo Švýcarska a jejich rodinní příslušníci svým zaměstnavatelem vysláni, je povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat úřad práce, který je příslušný podle místa výkonu práce. Tuto oznamovací povinnost musí zaměstnavatel splnit i po ukončení zaměstnání, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání Evropské služby zaměstnanosti EURES Základním posláním sítě EURES (EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti) je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil v rámci Evropské unie (27 států) a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) včetně Švýcarska a dalších partnerských organizací. Existence EURES umožňuje poskytovat veřejné služby, informace a poradenství v oblasti zaměstnanosti, a to občanům (zájemcům o práci v zahraničí) i zaměstnavatelům (zájemcům o zaměstnání zahraničního pracovníka ze zemí EU/EHP nebo Švýcarska) v rámci celého společenství v oblasti zaměstnanosti. EURES evropský portál pracovní mobility je základnou všech databází, s nimiž EURES pracuje. Tento systém byl založen v roce 1993 nařízením Evropské komise 2434/92 ze dne 27. července 1992, za účelem sledování mobility a podpory práva volného pohybu pracovních sil a činnost sítě EURES je koordinována Evropskou komisí. 16 Síť EURES čerpá ze společných zdrojů členů EURES a partnerských organizací a díky tomu může pracovníkům, občanům i zaměstnavatelům poskytovat kvalitní služby. 15 BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s

19 Každému občanovi členského státu EU/EHP je umožněno: - žádat o nabízená pracovní místa, - volně se pohybovat na území členských států za účelem hledání zaměstnání, - pobývat v členském státě z důvodu soustavného výkonu zaměstnání v souladu se všemi opatřeními tohoto státu, - zůstat za určitých podmínek na území státu i po ukončení zaměstnání. Stěžejní je kompletní databáze volných pracovních míst a pracovních příležitostí ve všech členských státech EU/EHP a Švýcarska. Zájemci zde naleznou i databázi životopisů, databázi životních a pracovních podmínek, databázi informací o situaci na místním trhu práce či databázi vzdělávání. Evropský trh práce nemůže efektivně a pružně fungovat bez jednotného evropského kvalifikačního rámce, který bude společným východiskem pro uznávání kvalifikací. Rovné příležitosti na evropském pracovním trhu závisí také na tom, do jaké míry budou občanům EU uznávány diplomy a osvědčení kdekoliv v Evropě. V rámci Evropské unie jsou průběžně vytvářeny nástroje s cílem pomoci občanům EU lépe informovat o své kvalifikaci a kompetencích. Na základě tohoto procesu byl vytvořen jednotný rámec pro transparentnost kvalifikací a kompetencí s označením Europass. 17 Europass usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání, studenty a vzdělávacími institucemi ve všech členských zemích Evropské unie. Tento instrument vznikl pro lepší srozumitelnost popisu odborných kvalifikací a kompetencí (znalostí, dovedností, schopností). Jeho cílem je usnadnit mobilitu studentů a zaměstnanců v celé Evropě, uznávání kvalifikací získaných odborným vzděláváním v různých zemích EU a přispět tím k jejich větší profesní integraci na evropském trhu práce. Europass je tedy souborem dokumentů, které popisují nabyté kompetence a pracovní zkušenosti držitele, pořizuje se bezplatně a má jednotný formát v celé Evropě. Jeho jednotlivé části představují životopis, jazykový pas, mobilitu, dodatek k osvědčení či diplomu. EURES představuje stále významnější roli při vyrovnávání regionální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na evropském trhu práce v různých odvětvích a při překonávání problémů souvisejících s úzkoprofilovou kvalifikací. Současně také přispívá 17 Zpráva o činnosti Praha : Národní centrum Europass ČR, 2008, s

20 k vytváření společného evropského pracovního trhu a v některých regionech i k vytváření integrovaného regionálního pracovního trhu. 18 V každém členském státě Evropské unie je také zajišťováno poskytování služeb EURES prostřednictvím poradců a vyškolených specialistů. EURES disponuje sítí více než 700 poradců EURES, kteří jsou v každodenním kontaktu s uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli po celé Evropě. V České republice působí EURES poradci na pověřených úřadech práce v krajských městech a na ostatních úřadech práce jsou k dispozici kontaktní osoby EURES, u kterých je tak možné získat bezplatně základní informace o možnostech uplatnění na evropském trhu práce. Zaměstnavatelům je v této oblasti poskytováno poradenství a pomoc při hledání vhodných zaměstnanců z jiných zemí EU/EHP a Švýcarska. EURES poradci z různých členských zemí tak mohou navzájem konzultovat specifické požadavky jednotlivých zaměstnavatelů při obsazování konkrétních pracovních míst, zaměstnavatelé mohou poptávat svá volná pracovní místa v evropské databázi volných míst či je distribuovat do vybraných členských států EU. Důležitou roli sehrává EURES také v přeshraničních regionech, kde slouží k poskytování informací o nejrůznějších problémech souvisejících s přeshraničním dojížděním za prací, s nimiž se mohou potýkat pracovníci i zaměstnavatelé, a napomáhá jejich vyřešení. Ke klíčovým prioritám EURES patří zejména účinné poskytování informací a služeb, zlepšení shromažďování strategických údajů z každodenního provozu sítě, zajištění řádného hodnocení výsledků, zjišťování nedostatků pracovních sil a kritických míst na trhu práce, které lze zmírnit nadnárodní mobilitou pracovních sil, posílení rozvoje přeshraničních činností v oblasti zaměstnanosti a tím přispívat k rozvoji přeshraničních partnerství mezi členskými státy BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc : ANAG, 2009, s MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Aktivity sítě EURES ČR. [cit ]. Dostupné z www: 20

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)

Projekt Fast Track (Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů) Projekt Fast Track Projekt byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí s cílem řešit aktuální

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Správně právní aspekty zaměstnávání cizinců

Správně právní aspekty zaměstnávání cizinců Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy a správního práva Diplomová práce Správně právní aspekty zaměstnávání cizinců Tomáš PETYOVSKÝ Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Projekt modré karty v Evropské unii

Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty v Evropské unii Projekt modré karty má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti ve znění zákonů č. 168/2005 Sb., č. 202/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 382/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 444/2005

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ZÁKON č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více