Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Praha 13, Kuncova Praha 5 - Stodůlky tel.: , fax www: Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Praha 13, Kuncova 1580 za školní rok 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje a charakteristika školy Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) Mzdové podmínky Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Základní výkonové údaje o škole Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Výsledky zápisů do prvních tříd 2013/ Výsledky přijímacího řízení Chování žáků a zameškané hodiny Výsledky vzdělávání žáků Hodnocení činnosti školní družiny klubu Školní a závodní stravování Výjezdy žáků mimo objekt školy Poradenské služby školy Polytechnická výchova Prevence rizikového chování (sociálně-patologických jevů) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Mimoškolní aktivity, prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Multikulturní výchova Environmentální výchova, ekologické aktivity Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem, případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost Závěr Seznam příloh

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 sídlo školy: Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky IČ: kontaktní spojení telefon (sekretariát) telefon (ředitelna) www b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j / ze dne (s účinností od ) identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita 650 žáků školní družina IZO: kapacita 210 žáků školní jídelna IZO: kapacita 1080 jídel c) zřizovatel: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, Praha 5 - Nové Butovice, IČ: d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel školy: PaedDr. Pavel Petrnoušek tel.: , mobil: , zástupce pro I. i II. stupeň: Mgr. Petr Vaněk tel.: , mobil: , vedoucí školní družiny: Zdena Brchlová tel.: , mobil: , vedoucí školní jídelny: Iva Táčnerová tel.: , mobil: , sekretariát: Monika Fiklíková (hospodářka) tel.: , mobil: , Bohumila Rubášová (sekretářka) tel.: , mobil: , 3

4 f) charakteristika školy, název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 má své jméno podle Kuncovy ulice ve Stodůlkách. Jan Kunc ( ) byl český hudební skladatel a pedagog. V letech 1898 až 1902 studoval v Brně učitelský ústav. Souběžně navštěvoval i varhanický ústav, kde se jeho učitelem stal Leoš Janáček. V letech studoval na pražské konzervatoři, kde ho velmi silně ovlivnil Vítězslav Novák. Po studiích Jan Kunc vyučoval na brněnských základních školách a později i na varhanické škole a na hudební škole Besedy Brněnské. V letech byl ředitelem Státní konservatoře v Brně. V roce 1947 byl jmenován děkanem na Janáčkově akademii múzických umění. Od roku 1948 působil šest let jako profesor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. ZŠ Kuncova je moderní sídlištní škola, která byla otevřena Škola je právním subjektem od Je příspěvkovou organizací. Od školního roku 1989/1990 škola otevírá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou matematiky a její žáci díky vynikající úrovni vyučujících dosahují v matematických soutěžích a testech každoročně skvělých výsledků a konkurují víceletým gymnáziím. Postupně byla zavedena pro žáky II. stupně i rozšířená výuka jazyků (francouzský jazyk nebo německý jazyk nebo španělský jazyk jako druhý cizí jazyk vedle angličtiny), rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo a nakonec i rozšířená výuka výtvarné (popř. hudební) výchovy. Proto se kromě úspěchů v matematice objevují i četné úspěchy žáků v dalších vědomostních soutěžích a olympiádách (český jazyk, literární soutěže, dějepis, cizí jazyky, přírodopis, zeměpis, chemie aj.). Mimořádných úspěchů dosahují žáci školy tradičně i v uměleckých (zpěv, recitace) a sportovních soutěžích (basketbal, fotbal, vybíjená, florbal, miniházená, judo, atletika, stolní tenis, nohejbal aj.). Škola si díky svým tradicím, úspěchům žáků, příjemnému školnímu klimatu, kvalitnímu školnímu vzdělávacímu programu a 100% kvalifikované výuce udržuje své velmi dobré jméno a v posledních letech jí výrazně přibývají žáci na I. i na II. stupni. Protože škola nabízí a zajišťuje všem žákům II. stupně s ohledem na jejich výsledky, dispozice a možnosti rozšířenou výuku, na víceletá gymnázia odchází každý rok z 5. tříd méně žáků, než jich nastupuje z jiných základních škol do 6. ročníku. Škola zabezpečuje všeobecné vzdělání v souladu s výsledky soudobého stavu poznání světa a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Škola poskytuje etickou, pracovní, dopravní, zdravotní, sexuální, protidrogovou, tělesnou a environmentální (ekologickou) výchovu žáků. Jedním z cílů školy je zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. Vedení školy vytváří pro vyučující a žáky co nejlepší pracovní podmínky, které umožňují plnění cílů vzdělávání. Vybavenost školy výukovými technologiemi je mimořádná, neboť škola má k dispozici 33 interaktivních tabulí, 34 dataprojektorů, 106 počítačů, televizory, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici máme interaktivní učebnice, hlasovací zařízení, výukové programy 4

5 (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Škola po vystěhování soukromé střední odborné školy z pavilonu B4 (na podzim 2013) disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben a vytvořila si i prostorovou reservu (3 volné učebny) s ohledem na stále přibývající počty žáků. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. Špičkově vybavené jsou dvě počítačové učebny (20 a 30 žákovských PC), učebna chemie fyziky, učebna přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna českého jazyka hudební výchovy a učebna matematiky. Ve všech třídách I. stupně jsou dětem k dispozici na míru vyrobené žákovské skříňky na uložení věcí a pomůcek na tělesnou a výtvarnou výchovu. Všichni žáci tříd využívají šatní skříně, z toho žáci tříd již od září 2012, žáci tříd od září Žáci I. tříd používají na převlečení šatní kóje s lavičkami. Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla provedena rekonstrukce osvětlení. K dispozici jsou ve škole zrekonstruovaná všechna WC. Od ledna 2011 má škola vlastní plynovou kotelnu. V srpnu 2011 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC. Vztahy mezi vedením školy, vyučujícími a dalšími zaměstnanci školy jsou budované na základě profesionality, osobní zodpovědnosti, důvěry, vstřícnosti, kolegiality a partnerství a pozitivně ovlivňují a spoluvytvářejí příjemné školní klima. Ve škole panuje přirozená atmosféra. Výkon žáka za cenu stresu není cílem. Důraz je kladen na uvědomělé dodržování pravidel, slušnost i respektování všech práv žáků včetně možnosti vyjadřovat se k chodu školy prostřednictvím zástupců tříd v žákovském parlamentu nebo schránku důvěry. ZŠ Kuncova je nositelkou prestižního titulu Škola podporující zdraví, který získala v červnu 2014 po splnění všech podmínek a kritérií od Státního zdravotního ústavu Praha. Výuka anglického jazyka probíhala i ve školním roce 2013/2014 od 1. ročníku formou nepovinného předmětu (tj. bezplatně) anebo v anglickém klubu s rodilým mluvčím (placeně). Od 3. ročníku je výuka angličtiny povinná pro všechny žáky. Žákům tříd jsme ve školním roce 2013/2014 nabízeli jazykové kroužky němčiny a francouzštiny, které vedla naše kvalifikovaná vyučující. Protože byl rozhodnutím ministra školství od školního roku 2013/2014 do základních škol povinně zaveden další cizí jazyk pro všechny žáky II. stupně, nabídku výuky cizích jazyků jsme výrazně rozšířili. Od 6. ročníku si žáci jazykových skupin mohli zvolit jako druhý cizí 5

6 jazyk němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu nebo italštinu s tříhodinovou týdenní dotací. Všichni ostatní žáci si volili další cizí jazyk od 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací, která je zachována až do 9. ročníku, osmáci z nejazykových skupin měli druhý cizí jazyk s tříhodinovou týdenní dotací. Žákům 7. ročníku, kteří mají dva cizí jazyky od 6. ročníku, jsme nabídli pouze ve školním roce 2013/2014 další (třetí) cizí jazyk. V následujících letech dva vyučované cizí jazyky posílíme u žáků s rozšířenou výukou jazyků hodinou konverzace, třetí cizí jazyk jim už nabízet nebudeme. V případě zájmu otevřeme další jazykové kroužky. Od 6. ročníku jsou žáci podle zájmu, přijímacích kritérií a počtu zařazeni nejčastěji do 4 studijních skupin: a) matematické (s rozšířenou výukou matematiky a informatiky) b) jazykové (s rozšířenou výukou druhého cizího jazyka, a to nejčastěji německého, francouzského nebo španělského) c) sportovní (s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal a judo) d) výtvarné (s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a s výukou dějin umění) Žáci všech skupin mají většinu předmětů společně v každé třídě 6. ročníku, do skupin se dělí pouze na výuku dle specializace. Škola dále zajišťuje a nabízí: - nadstandardní a koncepční minimální preventivní program pro žáky od 2. do 9. ročníku (např. kurzy zdravého životního stylu ve 4. a 5. ročníku, kurzy prevence proti sociálně patologickým jevům pro žáky ročníku a nadstandardní kurzy sexuální výchovy a protidrogové prevence pro žáky ročníku) - pro žáky 7. ročníku lyžařské výcvikové kurzy v tuzemsku a pro žáky 8. a 9. ročníku zdokonalovací lyžařský kurz v zahraničí (Rakousko) - školy v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, školní výlety, akce a projekty související s výchovně-vzdělávací činností školy - bohatou mimoškolní činnost pro žáky školy ve spolupráci s různými organizacemi, osobnostmi a sportovními oddíly např. Kühnův dětský sbor, ZUŠ Stodůlky, Taneční studio Ivy Langerové aj. Součástí školy je školní družina, která má 8 oddělení, školní knihovna s PC a s připojením na internet a školní jídelna. V budově školy sídlí pedagogicko-psychologická poradna a soukromé gymnázium. Škola pronajímá na základě smluv své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže v mimoškolní době. Škola každoročně vykazuje ziskovou hospodářskou činnost. Pedagogický sbor je stabilizovaný a vysoce kvalifikovaný. Věkový průměr pedagogického sboru je 47 let. V pedagogickém sboru jsou výrazně zastoupeni i muži. 6

7 Od září 2007 probíhá v ZŠ Kuncova výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, pro který byl pod č.j. 551/2007 schválen název KUSTOD. Tento školní program byl projednán Školskou radou 11. června 2007 a výuka ve školním roce 2013/2014 podle něho probíhala od 1. do 9. ročníku. Vzdělávací program KUSTOD (KUncova STODůlky) umožňuje a zajišťuje kvalitní výuku na I. i II. stupni a rozšířenou výuku předmětů (matematika, cizí jazyky, tělesná výchova, výtvarná nebo hudební výchova) od 6. do 9. ročníku. Díky jeho naplňování a specializaci dosahují žáci školy pod vedením kvalifikovaných učitelů v každém školním roce mimořádných úspěchů ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích a olympiádách. Rovněž z výsledků pravidelného testování žáků 9. ročníku z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů a z anglického jazyka (testy SCIO) i z plošného testování žáků 5. a 9. ročníku (NIQES) z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka vyplývá, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání, protože úspěšnost žáků v testovaných předmětech se pohybuje výrazně nad celostátním průměrem. vzdělávací program školy počet tříd počet žáků ŠVP ZV KUSTOD Ve školním roce 2013/2014 pracovali: žáci 6. ročníku ve 2 třídách a 5 studijních skupinách: a) dvou jazykových (anglický jazyk francouzský jazyk) (anglický jazyk španělský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné žáci 7. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk německý jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné žáci 8. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) hudební žáci 9. ročníku ve 2 třídách a 4 studijních skupinách: a) jazykové (anglický jazyk francouzský jazyk) b) matematické c) sportovní (se zaměřením na judo a basketbal) d) výtvarné 7

8 Škola vyučovala řadu volitelných a nepovinných předmětů (seminář z matematiky, informatiku, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, míčové hry, úpoly, výtvarné techniky, dějiny umění, hudební seminář, dějiny hudby, hru na kytaru, základy programování, konverzaci v AJ, ruský jazyk, přírodovědný seminář, etickou výchovu, anglický jazyk, logopedii) a zajišťovala zájmové kroužky (dramatický kroužek, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, flétna, badminton, míčové hry, miniházená, kin ball, fotbal, aerobik s prvky zumby, příprava k přijímacím zkouškám z ČJ, příprava k přijímacím zkouškám z Ma) a pronajímala prostory jednotlivcům i organizacím, které pracují s dětmi a mládeží: Alternativ.cz (výuka angličtiny s rodilým mluvčím), Kühnův dětský sbor, Kühňátka, ZUŠ Stodůlky, Taneční škola Ivy Langerové, SK Bivoj (judo, Všeználek), moderní gymnastika, střelba, florbal, deskové hry GO, moderní tanec aj. Z iniciativy žákovského parlamentu byl i ve školním roce 2013/2014 vydán všem žákům II. stupně žolík, který opravňuje každého žáka ročníku nebýt ústně zkoušen 1x v měsíci v jakémkoliv předmětu. Vyučující i žáci zavedené pravidlo respektovali. 2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k přepočt. prac. k fyzické osoby k přepočt. prac. k pedagogičtí celkem (bez asistentů pedag.) 41,0 39,0 41,0 39,0 z toho: vychovatelé 7,0 7,0 7,0 7,0 nepedagogičtí celkem 17,0 17,0 16,0 16,0 celkem 58,0 56, ,0 fyzické osoby přepočt. prac. fyzické osoby přepočt. prac. k k k k asistenti pedagoga b) věková struktura pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga) k Věk do 30 let let let let 61 a více let celkem počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů 12,2 12,2 36,6 36,6 2,4 100% Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 47 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 35 žen a 6 mužů. 8

9 c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga) k Pedagogičtí pracovníci celkem (fyz. osoby) s odbornou kvalifikací z toho bez odborné kvalifikace z toho doplňující si odb. kvalifikaci studiem počet % z celku počet % z celku počet I. stupeň II. stupeň vychovatelé Bez odborné kvalifikace jsou pouze dva pedagogičtí pracovníci, kteří působí ve škole jako vyučující tělesné výchovy - trenéři každý s úvazkem 4 hodiny týdně (0,18). k Pedagogičtí pracovníci celkem (fyz. osoby) s odbornou kvalifikací z toho bez odborné kvalifikace doplňující si odb. kvalifikaci studiem z toho s povolenou výjimkou dle zákona % počet % z celku počet z celku počet počet I. stupeň II. stupeň vychovatelé d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací fyzické osoby jazyk celkem z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem AJ ,1 NJ ,5 FJ ,5 ŠJ ,4 RJ ,2 IJ ,1 Jedna vyučující má aprobaci NJ FJ, jedna vyučující má aprobaci ŠJ IJ. Další dvě vyučující mají ve své aprobaci ruský jazyk, který ale ve školním roce 2013/2014 nevyučovaly. 9

10 Jazykové výuce je věnována podpora materiální i personální. Ve školním roce 2013/2014 byly zakoupeny učebnice, jazykové slovníky i výukové nástěnné obrazy pro výuku všech vyučovaných jazyků. Každý vyučující cizích jazyků se zúčastnil alespoň jednoho jazykového semináře nebo kurzu. vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět I. II. stupeň stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ IJ e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2013/2014 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 0 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: 3 - odchod do starobního důchodu 1 osoba - odchod ve zkušební době 0 osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 2 osoby (trenéři) (z toho zástupy za nemocné pedagogy 0 osob) - odchod mimo školství 0 osob - odchod z nadbytečnosti 0 osob (případně jiné důvody) Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců: 2 - ze zdravotních důvodů 0 osob - odchod do starobního důchodu 0 osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 1 osoba (z toho zástupy za nemocné zaměstnance 1 osoba) - odchod mimo školství 1 osoba - odchod z nadbytečnosti 0 osob 10

11 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem): Jméno Název akce Kde - kdo Termín Luková Kateřina Jak učit o komunismu USTR, P-3, Siwiecova 2 e-learningový kurz - listopad Petrnoušek Pavel Bludištěm paragrafů PF UK, P-1, M.Rettigové 47, bez obav nakl. Raabe Petrnoušek Pavel Pracovní seminář ke vzniku učebnice RJ ZŠ Brána jazyků, Klett Rubášová Bohumila Spisová služba pro Hotel Constans, P-1, Břetislavova, školy AZ Dokument Luková Kateřina Křesťanství v proměnách 2 tisíciletí VS, P-5, Kořenského Sklenářová Kateřina Cambridge Day 2013 Cambridge, P-10, U Krčské vod Štěpánková Jana Cambridge Day 2013 Cambridge, P-10, U Krčské vod Štěpánková Jana Seminář pro učitele Aj INFOA,Družstevní 280, Dubičko Vaněk Petr Seminář Právní odpovědnost ASCR ČR, P-5, Štefánikova Vaněk Petr Konference Školní zralost ZŠ TGM Praha 7, Raabe Chudíková Alena logopedická prevence NIDV, P-1, Jeruzalémská Novotná Jitka logopedická prevence NIDV, P-1, Jeruzalémská Nováková Eva seminář Erasmus NAEP 6.2. Černá Romana seminář Erasmus NAEP 6.2. Vaněk Petr finanční gramotnost KFP, Mníšek pod Brdy, Černolice poutavě a zábavně Nováková Eva konference Jazyk pro nejmenší MŠMT Goethe institut Stejskalová Dana seminář NJ Descartes, P-1,Na Smetance 6.3. Stejskalová Dana seminář FJ Descartes, P-1,Na Smetance Stejskalová Dana seminář NJ Nakl.Fraus, Edvarda Beneše 72, Plzeň Štěpánková Jana seminář AJ INFOA, Družstevní 280, Dubíčko Nováková Eva metodický seminář AJ City-Guilds, Novotného lávka 5, P Sklenářová Kateřina Spring Cambridge Day in Prague Cambridge, Kongres.centrum, P Štěpánková Jana Spring Cambridge Day in Prague Cambridge, Kongres.centrum, P Nováková Eva Jazykový kurz AJ Ivo Suchomel, Vajdova 1041, P Stejskalová Dana seminář k učeb. Wir Neu Klett, Průmyslová 1472, P Stejskalová Dana osvědčení-jazyk. animace pro NJ Tandem, Riegrova 17, Plzeň Potužníková Radka seminář TěloPraha AŠSK, José Martího 31, P Celkem 27 x 11

12 - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace počet pedagogických pracovníků, kteří si na vysokých školách doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem: 1. ke splnění kvalifikačních předpokladů 2. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např. ICT, prevence SPJ) 3. k prohloubení odborné kvalifikace Zaměření a druh studia Škola, vzdělávací instituce Počet účastníků Studium FYZIKY Matematicko fyzikální fakulta UK Praha 1 Školský management Pedagogická fakulta UK Praha 2 Výuka češtiny jako cizího jazyka Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu UK 2 Celkem x 5 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené v tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P1-04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy placených z prostředků státního rozpočtu 2013 I.pololetí celý rok 2014 I.pololetí Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost ZŠ Kuncova se během posledních několika let stala jednou z nejznámějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících škol v Praze. Škole každoročně přibývají žáci na I. i na II. stupni a navíc se do ní hlásí hodně zájemců z jiných městských částí i děti mimopražské. Spádovost ZŠ Kuncova se rozrostla o ulice nejzápadnější části Prahy 13, kterou je tzv. Západní Město, kde se dále staví. Z těchto důvodů bylo třeba navýšit prostorovou i početní kapacitu školy. Na podzim 2013 byl uvolněn a vystěhován pavilon B4, ve kterém sídlila 17 let soukromá SOŠ, a bylo třeba získat finanční prostředky na jeho výraznou rekonstrukci a revitalizaci. Díky úsilí vedení radnice Prahy 13 a vedoucího odboru školství se podařilo získat od Magistrátu hlavního města Prahy dotaci ve výši 2,9 miliónu korun, ke které MČ Praha 13 přidala ještě 503 tisíc korun. V pavilonu bylo třeba během prázdnin 2014 provést rekonstrukci všech sociálních zařízení, výměnu vypínačů a světel v učebnách, nátěry topných 12

13 těles, výměnu podlahových krytin, vybourání a demontáž starých školních tabulí a malbu všech prostor pavilonu. Škola ze svého rozpočtu, ze svých rezerv a fondů, ale i z darů rodičů a firem zajistila bezmála další 2 milióny korun (1,8 miliónu Kč) na zasíťování pavilonu a rozvod internetu do všech učeben a kabinetů, nákup 20 nových počítačů, přestěhování a modernizaci interaktivních tabulí z pavilonu A, nákup tří nových interaktivních tabulí s posunem a s dataprojektory, nákup desítek nových nastavitelných žákovských lavic a židlí, učitelských kateder, skříněk a dalšího školního nábytku, obklady stěn za odpadkové koše ve třídách, nákup nové telefonní ústředny, rozvod telefonních linek do kabinetů, instalaci školního rozhlasu a instalaci alarmu. Do zrekonstruovaného pavilonu B4, který má celkem 14 učeben, se v září 2014 nastěhovalo 5 kmenových tříd a 4 jazykové učebny. Ve II. patře jsou tři třídy I. stupně, v I. patře se nacházejí dvě třídy II. stupně, dvě učebny angličtiny a učebna němčiny. V přízemí zůstává (již v únoru 2014 otevřená) místnost s pedagogickým dozorem a Wi-Fi pokrytím pro žáky, kteří mají pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a jazyková učebna ruštiny. Z velké přízemní a nezařízené místnosti chceme během školního roku 2014/2015 vytvořit hudebnu a koncertní sál. Tři zbývající učebny v pavilonu B4 jsou sice zrekonstruované, ale zatím nejsou vybavené tabulemi a nábytkem. V příštím roce z nich budou dvě kmenové třídy a jazyková učebna španělštiny a italštiny. Po rekonstrukci pavilonu B4 bylo třeba devět učeben ze 14 vybavit školním nábytkem, interaktivními tabulemi, počítači a dataprojektory, nástěnkami a dalšími pomůckami, zajistit jejich funkčnost, a především přestěhovat dvě kmenové učebny a dvě učebny angličtiny z pavilonu A do pavilonu B4. Provedena proto byla demontáž 4 interaktivních tabulí, jejich úprava a modernizace, opětovná instalace do nových tříd, přemístění veškerého vybavení ze dvou učeben angličtiny a dvou kmenových učeben II. stupně včetně počítačů, dataprojektorů a jejich rozvodů, lavic, židlí, piana, hudební reprosoustavy a hi-fi skříně. Do uvolněných prostor pavilonu A se přemístila družinová oddělení, kterých je od září 2014 celkem 8 (o 1 více než ve školním roce 2013/2014). Kromě revitalizace pavilonu B4 se koncem července 2014 rozeběhla i rekonstrukce prostoru šaten I. stupně. Vybourání šatních klecí, stržení lina, broušení betonové podlahy, položení dlažby, výměna osvětlovacích těles, malba, nové nátěry ponechaných šatních kójí a nákup 230 nových žákovských šatních skříněk přišly Prahu 13 na bezmála dva milióny korun. Šatní kóje s lavičkami používají pouze žáci prvních tříd, žáci a žákyně druhých, třetích a čtvrtých tříd mají k dispozici plechové žákovské šatní skříně. K sezení budou používat dosavadní staré lavice, které jsou umístěny mezi šatními boxy. Během podzimu chceme ještě osadit litinová tělesa topení u šaten I. stupně kovovými kryty s dřevěnou horní deskou a vytvořit tak 10 laviček pro rodiče, kteří čekají na své děti. Počet žáků naší školy vzrostl natolik, že se přiblížil maximální povolené kapacitě 650 žáků. Rada MČ Praha 13 proto souhlasila s návrhem ředitele ZŠ Kuncova podat MŠMT žádost o navýšení kapacity školy, a to z 650 na 950 žáků. Zároveň jsme požádali MHMP o navýšení kapacity školní družiny na 300 žáků. Cílová kapacita má platit od

14 ZŠ Kuncova v současnosti disponuje dostatečným počtem kmenových i odborných učeben a pro příští léta si vytvořila i prostorovou rezervu (3 volné učebny). Ve školním roce 2013/2014 využívala ZŠ Kuncova 22 kmenových učeben (z toho 4 sloužily i jako odborné pracovny), 14 odborných pracoven, 25 kabinetů, 3 tělocvičny se sociálním zázemím (sprchy, WC), 1 judistickou cvičebnu, 1 školní knihovnu, 8 místností pro školní družinu a 2 jídelny se školní kuchyní. Odborné učebny: přírodopis chemie - fyzika matematika výtvarná výchova zeměpis francouzština jazyková učebna (angličtina, němčina, ruština) jazyková učebna (angličtina) jazyková laboratoř (angličtina) český jazyk hudební výchova počítačová učebna I počítačová učebna II cvičná kuchyň a jídelna dílna tělocvična Z tělocvična V tělocvična J tělocvična judo Materiální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost jsou v ZŠ Kuncova standardní až nadstandardní a každým rokem se výrazně zlepšují. Opravdu mimořádná je vybavenost školy výukovými technologiemi. V každé kmenové a téměř ve všech odborných učebnách je interaktivní tabule, dataprojektor a PC s připojením k internetu. ZŠ Kuncova má k dispozici 33 interaktivních tabulí (oproti předchozímu roku o 4 více), 34 dataprojektorů, 106 počítačů, televizory, video i DVD přehrávače, radiomagnetofony a další didaktickou techniku. Vyučující se průběžně vzdělávají a téměř všichni jsou proškoleni pro práci s PC a s interaktivními tabulemi. K dispozici vyučující mají interaktivní učebnice, hlasovací zařízení a výukové programy (Sibelius, PASCO aj.), mapy, nástěnné obrazy a další učební pomůcky. ZŠ Kuncova má rozvedenou internetovou síť do všech učeben i kabinetů. Od školního roku 2013/2014 vedeme elektronické třídní knihy. Na jaře 2014 jsme za podpory zřizovatele vybavily jednu učebnu I. stupně 30 PC tablety, což jsou v podstatě klasické notebooky s dotykovým displejem, které jsou s počítačem učitelky propojeny bezdrátově s pomocí Wi-Fi. Součástí dodávky byla i nabíjecí dokovací stanice, operační systém Windows, nová interaktivní tabule a nový PC pro vyučující. Škola má dvě učebny výpočetní techniky. V počítačové učebně I, která je starší, mají žáci k dispozici 20 počítačů rozmístěných po obvodu učebny na moderních pracovních stolech. Životnost počítačů v této učebně ale již končí a bude nutné je nahradit výkonnějšími 14

15 PC. Monitory jsou ovšem moderní (ploché) a mohou ještě k výuce sloužit. V učebně má vyučující k dispozici pracovní server, dataprojektor a elektricky ovládané promítací plátno. Druhá počítačová učebna byla zprovozněna v květnu 2012 po nákladné a náročné rekonstrukci. Náklady na vybudování pracovny, která dnes poskytuje zázemí 30 žákům a učiteli a je hojně využívána, si vyžádala částku , - Kč. Do učebny byly dodány na míru vyrobené nové pracovní stoly, které jsou řazeny za sebou, žákovské židle, počítače, monitory a klávesnice. Nové jsou i veškeré elektrické rozvody a kabeláž. Vyučující informatiky má k dispozici mobilní interaktivní tabuli IQ board, kterou lze snadno přemisťovat z jedné PC učebny do druhé. Tabuli lze ovládat jednoduše dotykem ruky, je ale možné na její plochu i psát. Nadstandardní je technické vybavení v učebně chemie - fyziky (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, videorekordér, dataprojektor, promítací plátno, rozvaděč el. proudu, digestoř) a v učebně přírodopisu (interaktivní tabule, počítač s připojením k internetu, dataprojektor, videorekordér, rozvaděč elektrického proudu, promítací plátno). V učebně českého jazyka - hudební výchovy, kterou jsme přestěhovali z pavilonu A do pavilonu B4, je pro žáky II. stupně k dispozici interaktivní tabule s posunem a popisovatelnými bočnicemi, počítač s připojením k internetu a dataprojektor. Kromě toho vyučující Hv používají i hi-fi soupravu, videorekordér pro CD i DVD, elektronické klávesové nástroje, orffovský instrumentář, výukový program pro hudební výchovu Sibelius a několik kytar. Kromě technického vybavení jsou odborné učebny chemie fyziky, přírodopisu, obě počítačové učebny a jazyková laboratoř vybaveny na míru vyrobeným kvalitním školním nábytkem: katedrami, stěnami s výukovými pomůckami, učitelskými skříňkami, žákovskými lavicemi a židlemi. S ohledem na nutnost zlepšovat čtenářskou gramotnost žáků byly zakoupeny i ve školním roce 2013/2014 nové knihy do školní knihovny. Z prostředků rodičů bylo přes školskou radu uvolněno Kč, za které bylo zakoupeno 111 knih. Knihovna obsahuje již více než 6200 svazků. Ve školní knihovně jsou k dispozici i 4 žákovské počítače s připojením na internet. Ve školním roce 2010/2011 byla provedena rekonstrukce budovy školy, kdy byl zateplen obvodový plášť budovy, opravena a kvalitně zaizolována rovná střecha a škola přešla po provedené rekonstrukci kotelny od na vlastní plynové vytápění regulované přes počítač. Škola má novou fasádu, vchodové dveře a další stavební a bezpečnostní prvky. Prostory školy jsou opatřeny čidly a centrálním alarmem. Škola je vybavena od školního roku 2011/2012 kamerovým systémem napojeným na PC. Žáci tříd využívají šatní skříně od září 2012 (k dispozici je 308 plechových šatních žákovských skříněk), žáci tříd používají šatní skříňky od září 2014 (k dispozici je 230 skříněk). Žákům 1. tříd a dětem, které navštěvují nejrůznější kroužky, jsou určeny šatní kóje s lavičkami. Děti, které navštěvovaly školní družinu, využívaly nejen 7 družinových oddělení, ale i prostornou chodbu před nimi a místnost s videem a televizí. 15

16 Ve všech učebnách I. a ve většině učeben II. stupně byla v minulých letech provedena rekonstrukce osvětlení. Ve školním roce 2013/2014 jsme z finančních darů rodičů (téměř 44 tisíc korun) uhradili výměnu osvětlovacích těles ve dvou třídách pavilonu B3. K dispozici jsou ve škole i zrekonstruovaná všechna WC. Ve školním roce 2011/2012 jsme zahájili výraznou obměnu školního nábytku, kdy jsme pořídili nové žákovské lavice a židle do pěti tříd. V této tradici jsme pokračovali i v následujících letech. Do každé učebny I. stupně jsme nechali na míru vyrobit 30 dřevěných žákovských skříněk, které slouží žákům k uložení kufříků s výtvarnými potřebami a oblečení a obuvi na tělesnou výchovu. Ve školním roce 2013/2014 jsme pořídili 60 skříněk do dalších dvou tříd. Celkem jsme do 15 tříd I. stupně umístili 450 žákovských skříněk, které barevně ladí s novými školními lavicemi a spoluvytvářejí příjemné školní prostředí. Nové žákovské nastavitelné lavice a židle jsme v roce 2014 nakoupili do dalších pěti tříd I. stupně. Na míru jsme nechali vyrobit do dalších tříd nové učitelské skříně, police a regály. Do tříd i na chodby jsme pořídili nové, velké nástěnky Nákladnou obměnu školního nábytku hradíme z vlastního rozpočtu a rezervního fondu. Vybavení tříd I. stupně novým nábytkem plánujeme dokončit ve školním roce 2014/2015. Pavilon B2 je pronajat soukromému Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Velkým a zásadním nedostatkem ZŠ Kuncova zůstává absence moderního venkovního sportovního areálu. Je paradoxní, že nejstarší sídlištní škola MČ Praha 13, která funguje již 31 let, postrádá na rozdíl od všech ostatních škol na obvodu kvalitní venkovní sportoviště a přitom je nejúspěšnější sportovní školou Prahy 13 (viz Úspěchy žáků). Ředitel školy usiluje od školního roku 2012/2013 o získání financí ve výši , - Kč na rekonstrukci stávající antukové a zarostlé plochy od MHMP nebo od MČ Praha 13, ale zatím bezúspěšně. 16

17 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I. stupeň II. stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom: počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu k I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd 22, , ,95 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV (nabídka tříd z rozšířeným vyučováním vybraných vzdělávacích oborů) Ve školním roce 2013/2014 jsme nabízeli a zajišťovali rozšířenou výuku matematiky, jazyků, tělesné výchovy a výtvarné nebo hudební výchovy ve všech třídách II. stupně. Nejdříve si ZŠ Kuncova získala dobré jméno a uznání díky rozšířené výuce matematiky a informatiky, která byla zavedena od školního roku 1989/1990 pro žáky od 6. do 9. ročníku. Od roku 1998 byla vyučovací nabídka obohacena o rozšířenou výuku jazyků, kdy byla k povinné angličtině přidána též od 6. ročníku francouzština nebo němčina. V roce 2005 k matematickým a jazykovým třídám přibyly třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na judo a basketbal. Rozřazení dětí do specializovaných tříd mělo ovšem svoje nevýhody. V matematických třídách byli velmi silně zastoupeni chlapci, v jazykových bylo zase více děvčat než chlapců. Ve sportovních třídách byl výrazně horší celkový prospěch a vyskytovalo se více kázeňských problémů. Ve sportovních třídách bylo i více žáků s poruchami učení, než ve třídách 17

18 matematických a jazykových. Mezi jednotlivými třídami převládala spíše rivalita než spolupráce. Proto jsme od školního roku 2007/2008 od rozřazování žáků do matematických, jazykových a sportovních tříd odstoupili a zavedli jsme nový model, kdy byly třídy s rozšířenou výukou nahrazeny studijními skupinami. Kromě matematické, jazykové a sportovní studijní specializace jsme nově nabídli i výtvarnou nebo hudební studijní skupinu. Každý žák 5. třídy, ať už je z naší školy nebo k nám chce přestoupit z jiné základní školy, má možnost si na základě svých studijních výsledků, dispozic a předpokladů podat přihlášku do 6. třídy, a to do studijní skupiny matematické, jazykové, sportovní nebo výtvarné (popř. hudební). Do jakékoliv studijní skupiny přijímáme žáky nebo žákyně bez přijímacích zkoušek, pokud měli na konci I. pololetí 5. třídy na vysvědčení prospěch s vyznamenáním. Pokud má žák hlásící se do matematické nebo jazykové skupiny prospěch horší, musí vykonat přijímací zkoušku buď z matematiky, nebo z českého jazyka a angličtiny. Žáci s lepším prospěchem mají přednost před uchazeči s prospěchem slabším. Žáci všech čtyř studijních skupin jsou v každé třídě v ročníku. Každá třída má svůj rozvrh. Žáci se do skupin spojují vždy pouze na specializovanou výuku ve stejné době. Ve třídách je většinou stejný počet žáků, stejně početně jsou zastoupeni chlapci a dívky a komunikace žáků mezi sebou a třídami je neformální a přirozená. Zařazení dětí do studijních skupin podle jejich dispozic, nadání, snahy a prospěchu je motivující, protože při neplnění školních povinností (slabý prospěch, kázeňské popř. zdravotní problémy) může ředitel žáka, který dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 456/2006 Sb., o základním vzdělávání, přeřadit do skupiny nebo třídy bez rozšířené výuky nebo méně náročné studijní skupiny, a to po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Pod vedením kvalifikovaných učitelů a trenérů se dostavují výborné výsledky v obvodních, krajských a dokonce i republikových soutěžích a olympiádách. Další dobrou zkušeností je, že z 5. ročníku naší školy odchází na víceletá gymnázia každoročně méně žáků, než kolik jich přichází z jiných škol do studijních skupin našeho budoucího 6. ročníku. Realizace našeho školního vzdělávacího programu, zajištění rozšířené výuky a práce s nadanými žáky je sice organizačně, personálně i finančně náročná (a není bohužel nijak ze strany státu platově oceněna), ale přináší hmatatelné výsledky a je oceňována pracovníky ČŠI i Společností pro talent a nadání (STaN), která se věnuje problematice práce s nadanými dětmi, s naší školou úzce spolupracuje a zmiňuje naše zkušenosti doma i v zahraničí. 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách Druh postižení Počet integrov. žáků celkem k k mentální sluchové zrakové vady řeči tělesné více vad autismus - speciální třídy nebyly ve škole zřízeny. Ve škole nepůsobil asistent pedagoga. vývojové poruchy učení chování 18

19 Škola úzce spolupracuje s vedením PPP pro Prahu 5 a 13, která sídlí v budově ZŠ Kuncova, a s přidělenou školní psycholožkou. b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Škola nemusela řešit žádný větší problém s žáky či rodiči ze sociálně nebo kulturně odlišného prostředí. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky ZŠ Kuncova není a priori určena jen nadaným žákům. Vycházíme ovšem z filozofie, že každé dítě může být v něčem úspěšné, a proto se snažíme talent a nadání u žáků rozpoznat a rozvinout již na I. stupni. K diagnostice slouží nejen běžná výuka a v jejím rámci individuální přístup k nadanému dítěti, ale i pohovory a konzultace třídních učitelek s rodiči o zájmech dítěte, jeho mimoškolních aktivitách, přáních apod. Důležitá je také spolupráce s vychovatelkami školní družiny, kterou navštěvuje většina žáků od 1. do 4. ročníku. V rámci ŠD i mimo ni organizujeme velmi pestrou a širokou nabídku kroužků, ve kterých se talent dětí snadno projeví. Kromě nepovinné výuky angličtiny, kterou zajišťujeme pro žáky 1. a 2. tříd, jsme ve spolupráci s agenturou ALTERNATIV.CZ nabídli žákům 1. a 2. tříd výuku angličtiny s rodilou mluvčí v anglickém klubu. Výuka probíhala k velké spokojenosti rodičů celý školní rok a zúčastnilo se jí 18 respektive 14 dětí, se kterými pracovala nejen rodilá mluvčí, ale i česká asistentka. Dětem s vadami řeči v 1. ročníku pomáháme logopedickou péčí v rámci nepovinného předmětu se specializovanou pedagožkou. Umělecké vlohy mohou žáci a žákyně projevit při sborovém zpěvu v Kűhnově dětském sboru, který má v naší škole detašované pracoviště, nebo v některém z hudebních oborů ZUŠ Stodůlky, která k výuce využívá v odpoledních hodinách učebny II. stupně naší školy. Zajistili jsme i výuku flétny a dramatický kroužek. Pohybové nadání mohou děti projevit v Taneční škole Ivy Langerové, která vyučuje standardním a latinskoamerickým tancům. Oblíbená je také moderní gymnastika, judo, pohybová přípravka Všeználek, fotbal pro chlapce od 1. do 3. ročníku, florbal pro žáky I. stupně, miniházená, kin-ball, míčové hry, deskové hry GO a badminton. Žáci 4. a 5. tříd navštěvovali ve školním roce 2013/2014 i jazykové kroužky německého nebo francouzského jazyka. Žáci 5. ročníku mohou projevit svoje vědomosti v matematické olympiádě a Pythagoriádě nebo v jazykové Soutěži pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, kterou organizuje ZŠ Bronzová. Od 6. do 9. ročníku zajišťujeme pro nadané žáky rozšířenou výuku matematiky a informatiky, cizích jazyků (angličtina francouzština, angličtina němčina nebo angličtina - španělština), výtvarné (popř. hudební) výchovy a tělesné výchovy se zaměřením na judo a basketbal. Za nadané považujeme všechny žáky II. stupně, se kterými ve studijních skupinách pracují vysoce kvalifikovaní učitelé a trenéři. Pod jejich vedením se talent a nadání dětí v mnoha případech pozoruhodně rozvinou, protože se každoročně naši žáci umisťují na předních místech v obvodních, krajských i republikových kolech vědomostních, uměleckých a sportovních soutěží. Ve spolupráci s DDM Praha 5 pořádáme obvodní kolo matematické olympiády pro žáky 6., 7. a 8. ročníku základních škol a stejně staré studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z obvodu Prahy 13 19

20 a Prahy 5 a s potěšením konstatujeme, že naši žáci v těžké konkurenci dokáží obstát, protože obsazují nejpřednější příčky. Velmi úspěšně si vedou i v různých testech SCIO, TIMES, PISA a v plošném testování NIQES, kde dosahují nadprůměrných výsledků. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2014/2015 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 2014/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem: 17 přijato celkem: 9 Gymnázia 8 - letá (z 5. ročníku) 6 - letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem: 52 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků : Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované 1 0 krajem církevní 0 0 soukromé 2 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 52 v nižším ročníku: 0 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 408 Termín konání inspekce: 21. 23.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola, Praha 3, Kuncova 58 55 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 52 975 6, fax 235 52 8 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6, fax 235 521 008 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více