Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference"

Transkript

1 Fenomén e-learningu v současném vzdělávání sborník příspěvků z konference Praha

2 Obsah E-learning a management znalostí 3 Ing. Libor Friedel, MBA 3 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu 7 RNDr. Bohumil Havel, PVT, a.s. 7 Stav a perspektivy LMS/CMS 16 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., ČVUT Praha LMS/CLMS a internetová prezentační vrstva pro vybrané části vzdělávání 30 Ing. Jan Zeman, ČVUT Praha Zkušenosti s e-learningovými projekty 32 Eva Hrabětová, IBM Česká republika Zkušenosti s využíváním virtuálních tříd 36 Ing. Václav Pravda, Hewlett-Packard E-learning - příběh o cestě k úspěchu 42 Ing. Jan Plecháč, Ing. Martin Zdrůbek, ELLA.cz Vybrané příspěvky z tématických sekcí 2

3 E-learning a management znalostí Ing. Libor Friedel, MBA Globální změny v dynamickém tržním prostředí a změny v organizacích jsou výzvami pro efektivní a úspěšné manažery. Jsou také výzvami pro rozvoj, tvorbu a transfer znalostí. Akceptování těchto výzev vedlo v poslední dekádě 20. století k bouřlivému rozvoji koncepce knowledge managementu (KM). Stále jsme také svědky rapidního rozvoje na poli technologickém (telekomunikace, IT, digitalizace, Internet apod.). Obojí nutí organizace hledat nákladově efektivní cestu k transformaci znalostí a organizačních praktik směrem ke svým zaměstnancům i naopak. Řešení bývají různá. Mohou mezi ně patřit i ta, která se týkají rozvoje managementu znalostí a rozvoje e-learningu. Některé úhly pohledu, rozdíly či spojitosti se pokusí naznačit tento příspěvek Intuitivně každý cítí spojení mezi učením a znalostmi. Znamená to, že e-learning a knowledge management (management znalostí) jako aktivity jsou spolu intimně spojeny. Podívejme se nejprve na hlavní pojmy. Fry (2001) definuje e-learning jako dodávku tréninku a vzdělávání prostřednictvím síťové interaktivity. Jiní autoři hovoří souvislosti s e učením pouze o dodávce prostřednictvím Internetu, další tuto oblast pojímají široce jako distanční vzdělávání. Hybnou silou e-learningu se stává bohatost médií (a technologických řešení či přístupů) a možnost šití na míru (kustomizace). Rychlé zastarávání znalostí a potřeba neustálého (celoživotního) vzdělávání a tréninku (resultující např. do konceptu učící se organizace), v kombinaci s úsilím hledat a najít nákladově co nejvýhodnější cesty (pokud jde o dodání vzdělávání a tréninku lidem) jsou dalšími z hybných sil pro rozvoj e-learningu v organizacích. V tomto smyslu bych ale nechtěl z hlediska tématu konference nosit dříví do lesa. O e-learningu, jeho výhodách a nevýhodách a dalších aspektech jistě padlo a padne mnoho slov. HIERARCHIE OD DAT K MOUDROSTI MOUDROST ZNALOSTI (+ intuice + zkušenost = ) INFORMACE (+ uplatnění = ) DATA (+ význam + účel = ) Friedel KM Consulting Znalost můžeme chápat jako soubor vytvořených zkušeností, hodnot, víry, souvisejících informací a odborných pohledů, poskytující rámec pro hodnocení a začleňování nových zkušeností a informací, objevující se a aplikovaný v myslích lidí. Z následujícího obrázku vyplývá, že znalosti jsou v hierarchii výše než data a informace, a tedy že KM zahrnuje také práci se všemi informačními aktivy organizace (viz. přístup APQC a definice organizačních znalostí) databáze, politiky, procedury, zkušenosti apod. Myers (1996) definuje organizační znalosti jako zpracované informace, které jsou vyjádřeny v dokumentech, postupech, procesech, praktikách, normách, systémech a také organizační kultuře. APQC (American Productivity and Quality Center) považuje organizační znalosti za hodnotné informace v akci. Management znalostí můžeme chápat jako systémový a organizovaný přístup k nalézání, pochopení a využití znalostí v organizaci, s cílem vytvářet hodnotu, zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů. Obvykle lze na KM nazírat z několika perspektiv: Koncepční perspektiva zhrnuje definice, typologii znalostí, jejich hierarchii, principy KM, koncepční rámce Procesní perspektiva zahrnuje např. získávání znalostí a jejich vynášení na světlo, komunikaci, skladování, prezentaci, transformaci znalostí apod. Technologická perspektiva se týká IT infrastruktury, databází, znalostní skladů, portálů a tedy i vytváření určitých předpokladů pro e-learning 3

4 Organizační perspektiva zahrnuje charakteristiky znalostních organizací, organizační strukturu pro KM, role a zodpovědnosti (např. CKO Chief Knowledge Officer) a organizační kulturu pro budování KM Manažerská perspektiva je pragmatická a věnuje se praktikám v oblasti řízení znalostí, měření a hodnocení intelektuálního kapitálu, odměňování, motivačním systémům pro podporu KM... Implementační perspektivu můžeme chápat jako diskusi a výzkumy, týkající se faktorů úspěšnosti při zavádění KM, výzev do budoucna, implementaci infrastruktury IT a strategiím v oblasti KM Z hlediska strategií managementu znalostí, jsou přijímány v širokém fóru akademické, výzkumné i manažerské obce hlavní strategie definované společně šéfkou APQC Carlou O Dell a průkopníkem v oblasti KM Carlem Wiigem. Tyto strategie, které jsou využívány vůdčími organizacemi za účelem získání hodnoty z implementace managementu znalostí šest a jedná se o následující: KM jako podnikatelská strategie Transfer znalostí a nejlepších praktik Znalosti zaměřené na zákazníka Osobní odpovědnost za znalosti Řízení nehmotných aktiv Vytváření znalostí a inovací V souvislosti se znalostmi je třeba uvést ještě jedno přijímané pojetí, totiž koncept (typologie) tichých a explicitních znalostí. Explicitní znalosti znalosti vyjádřitelné (explicit), tedy ty, které lze vyjádřit slovy nebo obrázky, a které lze snadno artikulovat a komunikovat. Tiché (tacit) znalosti t y znalosti, které zahrnují know-how, dovednosti, zkušenosti a intuici a jsou často svázány s jednotlivcem, lze je obtížně komunikovat a převádět na explicitní. Vztah přetváření jednoho typu znalostí ve druhý rozvinuli Nonaka a Takeuchi (1995) v tzv. SECI model, jehož jméno vyplývá z názvu jednotlivých strategií pro přetváření znalostí: Socialization (socializace pozn. bez politického kontextu) proces sdílení zkušeností, vytváření mentálních modelů a technických dovedností Externalization (externalizace) vytváření metafor, analogií, konceptů, modelů, hypotéz Combination (kombinace) kombinování existujících znalostí komunikací, vzdělávání... Internalization (internalizace) učení se děláním ( learning by doing ) Vztahy ukazuje následující obrázek. PŘETVÁŘENÍ ZNALOSTÍ V ORGANIZACÍCH tiché Socializace Externalizace z explicitní Internalizace Kombinace tiché do explicitní (Nonaka, Takeuchi, 1995) Friedel KM Consulting Spojení e-learningu a managementu znalostí není automatické a samozřejmé. Vyplývá na jedné straně (jak už byla řeč) z vývoje technologie, na straně druhé z vývoje pojetí ekonomiky, která přechází od průmyslové ve znalostní, a to i v ČR (Friedel, 2000). KM proto nelze zúžit pouze na e-learning a neznamená to, že organizace, která využívá ke vzdělávání formu e-learningu, má zaveden systém řízení znalostí. V předchozím naznačené perspektivy a strategie to jednoznačně dokládají. 4

5 Nastupující znalostní ekonomika a znalostní pracovníci (pojem od Petera Druckera, který takto pojmenovává lidi, kteří k výkonu své práce potřebují využívat znalostí) vyžadují i jiný přístup k učení nebo nové modely výuky. Proč? Tady jsou některé argumenty: Učení je více než pouhá konzumace znalostí a znalostní pracovníci jsou více než spotřebitelé znalostí jsou i jejich (spolu)tvůrci! Učení je více než jen návštěva tréninkové události (nebo absolvovaná seance v rámci e-learningu) je nedílnou součástí každodenních pracovních aktivit (a někteří si to uvědomují, někteří ne) a je či mělo by být neustálé/kontinuální. Organizační učení není prostým součtem učebních aktivit jednotlivců zapojeni jsou jednotlivci i skupiny (např. komunity při e- learningovém studiu či on-line web konferencích). Učící se organizace je více než organizace, poskytující trénink a vzdělávání svým zaměstnancům Senge (1994) považuje koncept učící se organizace za integrovanou filozofii, která anticipuje změnu, reaguje na ní a volí odezvy, a to v podmínkách komplexnosti a neurčitosti. Řídit učení neznamená jen organizovat cestu k učení, distribuovat informace a testovat je pomocí odpovědí s několika možnostmi volby - řídit učení znamená robněž rozvíjet intelektuální kapitál v organizaci. Klíčové pro pochopení souvislostí či rozdílů je také uvědomění si pojetí managementu znalostí a managementu učení. Jaké zde mohou být odlišnosti? Zkusme se podívat na následující tabulku a odlišit tyto pojetí z hlediska jejich cíle, aktivit, dopadů na jednotlivce či skupinu a požadovaných kompetencí. Slopek management učení pak může navést k tomu, co je důležité např. pro přípravu e-learningu (a jak může pomoci KM). Management znalostí Management učení Cíl Rozvoj intelektuálního kapitálu organizace Zvyšování/zlepšování výkonnosti organizace, skupin a jednotlivců Činnosti vztažené ke znalostem Jednotlivci Skupiny Vyžadované způsobilosti Nalézání, získávání, skladování, organizování, interpretování, transformování, přenášení a dodávání informací a znalostí Jako nositelům tichých znalostí jim umožnit jejich transformaci do výkonnosti a explicitních znalostí Sdílet data, informace a znalosti a vytvářet společné hodnoty Shromažďování dat, informací a znalostí od lidí, tam kde je to možné transformace tichých znalostí do explicitních (tedy externalizace) Poskytování spojení ke znalostem podporujících učení, shromažďování znalostí do zdrojů pro učení, shromažďování znalostí vzniklých během učebních aktivit Přiřadit učební aktivity v zájmu rozvoje kompetencí (způsobilostí) a zvýšení výkonnosti prostřednictvím kontinuálního profesního rozvoje Rozvíjet sdílené porozumění či chápání (učíme se jako součást společenské skupiny) Vytvářet z učebních aktivit příležitost pro tvorbu nových znalostí a shromažďovat je ve prospěch budoucích programů a účastníků procesu učení V anglosaské literatuře a v mnoha zahraničních firmách se objevují nová pojetí funkcí, které naplňují (resp. Se snaží naplnit) výše uvedená dvě pojetí manažer znalostí (Chief Knowledge Officer), často vyrostlý na základech IT manažera a manažer učení (Chief Learning Officer), často s pozadím manažera pro vzdělávání či výcvik. Z technologického pohledu je klíčovou dimenzí tzv. masová kustomizace (mass customization), tedy to, aby každý z nás mohl využívat či mít prospěch z unikátních produktů a služeb ušitých na míru. Technologický pohled přenesený do předchozích dvou pojetí naznačuje, že management znalostí usiluje o rozvoj technologií z pohledu tzv. data miningu (dolování dat) a znalostních skladů (knowledge repositories), management učení rozvíjí plánování a řízení kompetencí, individuálního učení apod. (LMS Learning Management System, VLE Virtual Learning Environment, LCMS Learning Content Management System ). Jaká důležitá pojítka, zásady či doporučení mohou ze spojení KM a e-learningu vyvstat? Možná následující (výčet zdaleka nemusí být konečný): 5

6 Učení nekonči na konci učební události ani v e-learningu. Technologie umožňuje udržovat a vytvářet vztahy mezi lidmi (účastníky e-learningu), dodávat a vytahovat informace, aby mohla být obnovována učební dokumentace. Výhodná jsou diskusní fóra (on-line i off-line) apod. Aby mohlo být učení úspěšné, mělo by být součástí každodenních aktivit, s možností přístupu k širokému spektru zdrojů (přílohy, odkazy na web stránky apod.) Úspěšné učení (i e-learning) a management znalostí spojité aktivity, vyžadující zapojení jak lidí, tak technologie. Pouze však zdaleka nestačí. E-learning a KM nejsou pouhými projekty, ale nikdy nekončícím integrálním procesem. Učení a sdílení znalostí jsou stejně důležité jako rozvoj intelektuálního kapitálu. Má-li však být e-learning součástí managementu znalostí, nemůže jako první přijít technologie. Ještě před úvahami nad technologií je důležité mít strategii pro učení a práci se znalostmi, která je v souladu s celkovou podnikatelskou strategií. V oblasti znalostí jde především o definování procesů, kterými mohou být např.: Vytváření nových znalostí Identifikace, shromažďování, klasifikace, mapování, sdílení, validace, aplikace a opakované využití znalostí Ochrana a zabezpečení znalostí a znalostních aktiv Za těchto okolností může aliance mezi managementem znalostí a e-learningem reálně přispět k organizační výkonnosti a rozvoji jednotlivců. Literatura: Friedel, L. (2000): Importance of Knowledge Management as a Strategic Issue for Czch Organizations. Disertační práce MBA, Sheffield Hallam University/MÚVS Praha. Fry, K. (2001): E-learning markets and providers: some issues and prospects. Education + Training, Vol. 43, No. 4/5, p Leary, K. (2001). 5 strategic trends in e-learning. World Trade, Vol. 14, No. 6, p Liebowitz, J. (ed.) (1999): Knowledge Management Handbook. CRC Press. Myers, P. (ed.) (1996): Knowledge Management and Organizational Design. Butterworth-Heinemann. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995): The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press. Senge, P. (1994): The Fifth Discipline. Currency-Doubleday. Kontakt: Ing. Libor Friedel, MBA, konzultant a trenér (od 5/2003) 6

7 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu RNDr. Bohumil Havel, PVT, a.s. Proč se zabývat projektovým řízením? Na minulé konferenci zazněl příspěvek na toto téma [1], další se zmínily o potřebě nebo konstatovaly projektový přístup. Přístup k projektovému řízení bývá různý a já bych chtěl postihnout některé aspekty projektů pro zavedení e-learningu ve společnosti. Na úvod je nutné přiblížit, co rozumíme projektem. Projekt je pro nás pracovní a organizační pomůcka pro řízení změny. To hlavní co za projektem musíme vidět je původní stav a přechod do cílového stavu. Příklady jsou známé: stavba nové budovy, zavedení nového informačního systému v podniku. Z technického hlediska potom projekt definujeme jako posloupnost činností pro dosažení určitého cíle. Posloupnost činností strukturujeme do etap, kroků a úkolů. Smyslem projektu je dosažení vytčeného cíle projektu za současného nepřekročení plánovaných nákladů ve stanoveném termínu a při dosažení požadované kvality. Principem projektového řízení je řízení týmové spolupráce, kdy v realizačních týmech spolupracují na řešení rozliční odborníci. V rámci spolupráce více firem jsou to potom často i týmy z různých firem, kteří spolupracují na řešení společného projektu. Loňský příspěvek [1] se zabýval přístupem, který se blíží vývoji nového informačního systému. Myslím, že reálná situace většiny firem je jiná. Bude se většinou jednat o výběr a implementaci LMS do zvoleného firemního prostředí (zjednodušeně řečeno). V této souvislosti připomenu jistou analogii výběru informačního systému podniku (IS, ERP) a jeho implementaci. Tyto inovace bývají řízeny projekty, například projekt výběru ERP a projekt implementace ERP v podniku. Zavedení e-learningu Největším nebezpečím při používání příliš frekventovaných výrazů je jejich neurčitost. Pod cílem Zavedení e-learningu rozumím: Implementaci výukové platformy instalací LMS, Změna procesů řídících vzdělávání tak, aby integrovaly platformu LMS, Zajištění vzdělávacího obsahu a řízení jeho tvorby. Někdy se totiž zdá, že firmy si uvedený cíl zúží na instalaci LMS. Důvod je zřejmý, protože tato část úkolu je nejsnadněji uchopitelná. Aktivní oddělení IT, které má ve firmě praktické zkušenosti s projekty nasazení ICT se ujme iniciativy. Ostatní komponenty projektu jsou již hůř realizovatelné, dotýkají se více lidí, případně celé organizace. Jak naplánovat zavedení e-learningu? Věřte tomu, že zavedení e-learningu do firmy není jen technická záležitost. Úspěšný e-learning nutně vyžaduje jistou podnikovou kulturu. Jednostranně technologický pohled potom nepřinese očekávané výsledky. Pro zavedení e-learningu předkládám návrh následujícího postupu: Základní vize o změnách výcviku zaměstnanců, získání strategického sponzora, Příprava strategie, přípravné kroky k projektu výběru, Projekty výběru dodavatelů LMS a vzdělávacího obsahu, Projekt implementace e-learningu. 7

8 VIZE Projekt Implementace e-learningu (e-kurzy) Příprava strategie Projekt výběru dodavatelů LMS a služeb Projekt Implementace e-learningu (LMS) Představa postupu zavedení e-learningu Základní vize Obsahem tohoto kroku je příprava základních vizí pro e-learning. Jedná se o hledání profilových témat výcviku, které sledují věcné cíle podniku. Je nutné mít představu o proveditelnosti a rámcové návratnosti. Nejzákladnějším úkolem je zajištění podpory sponzora projektu. Jedná se zapojení vedení do příprav a plánování všech dalších kroků. Nosnou myšlenkou vize předpokládám přesvědčení, že vzdělávání je pro společnost dostatečně důležité. Nedostatečně kvalifikovaní zaměstnanci omezují růst společnosti. Mělo by jít o startovní impuls k systematické práci na dalších krocích. Metodickou podporu vám může poskytnout firemní vize a strategie, zpracované do řetězců příčin a následků kauzální závislosti (například BSC - Balanced Scorecards). Příprava strategie Tento krok má v přípravě důležitý význam, ale nemyslím, že se již jedná o projekt. Předprojektová příprava je také důležitá, skládá se z jednotlivých činností, které mapují jednotlivé problémy a možná řešení. Postup přípravy: 1. Výběr relevantních oblastí, které budete brát do úvahy: o hybné síly podnikání o investoři vzdělávání o vzdělávací obsah o technologie o studenti o sledování výkonu 2. Identifikace hlavních potenciálních přínosů a překážek. 3. Zvažování strategií implementace: o přiřazení vize učení a podnikatelských cílů, zabezpečení podpory a financování, o zvažte jednotlivé varianty kurzů asynchronní, synchronní, jiné varianty, o jak budete sledovat, aby e-learning odpovídal potřebám podniku, o která osoba z vedení se bude o iniciativu starat, o jak budete měřit účinnost výcviku, o jak budete nabízet a prodávat e-learning interně. Strategie 8

9 Při vývoji strategie musíte zhodnotit dosavadní firemní zkušenosti s online tréninkem. Při přípravě podnikatelských cílů a přípravě argumentace nezapomeňte, že jednotlivé profesní skupiny mají odlišné perspektivy výcviku. Tomu musí odpovídat i komunikace zaměřená na příslušnou skupinu. Funkce Cíle Metrika Manažer výcviku Vyplnění mezer v kompetencích Individuální výkon Manažer oddělení Dosažení věcných cílů Projektové cíle Obchodní metriky Zaměstnanci Výběr nejlepší alternativy Finanční metriky Vrcholný management Získání konkurenceschopnosti, Transformace, inovace Obchodní případy, Celopodnikové finanční metriky Připravené strategie bude již nejspíše nutné prezentovat vedení pro získání podpory a souhlasu k zahájení následných projektů. Je vhodné soustředit se na podporu hlavních strategických cílů firmy, řešení problémů a jejich podporu výcvikem. Metodiky BSC pomáhají formulovat význam vzdělávání na stejné úrovni jako ostatní perspektivy. Problémy firmy a pohled řešení optikou BSC: Problém Řešení v.. Finanční perspektiva Zákaznická perspektiva Firemní procesy Zákaznická perspektiva (zvětšení příjmů) Firemní procesy (optimalizace procesů, efektivita, snižování nákladů) Firemní procesy (inovace produktů a služeb zákazníkům) Učení a růst (zlepšení služeb, zlepšení kompetence) Učení a růst (Inovace procesů IS, reingeneering) Učení a růst (zlepšení informačních schopností zvyšování kvalifikace) Další dobrým přístupem je použití indikátorů pro strategické plánování. BSC rozlišuje dva druhy indikátorů předstižný a zpožděný. Výhodou předstižných indikátorů pro prověřené kauzální závislosti je, že lze plánovat dopady a ovlivňovat změny zpožděných indikátorů. Použití indikátorů Předstižný indikátor Zpožděné indikátory Míra obsazení strategických míst (obchodní místa) Strategické dovednosti Osobní růst Produktivita Obrat na zaměstnance Prodeje na obchodního zástupce Spokojenost Návratnost (ROI) je zpožděný indikátor, kterým zjistíme, jakou jsme měli spotřebu. Problém bývá s věrohodností. Jsme schopni ocenit všechny náklady a přínosy? Použití tohoto indikátoru na úrovni strategické přípravy není vhodné. Lépe je použít předstižné indikátory rychlost a mohutnost školení (nedosažitelné jinak), u nichž je časová výhoda získání strategických dovedností. Pro přípravu vzdělávacího obsahu je vhodné připravit si podklady pro strategické rozhodnutí. Základními kritérii může být hledisko nákladů, zdrojů (dostupnost odborníků), bezpečnost obsahu a třeba i další hlediska. Tedy vytvořit nebo koupit? Koupě hotových kurzů: Cena: Nižší než průměr, záleží i na licenční politice dodavatele. Riziko: Malé, s velkou pravděpodobností získáte dobře navržené kurzy. Účinnost: Nižší, obecné kurzy nemusí odpovídat vašim požadavkům. Úsilí: Nejjednodušší řešení. Vytváření vlastních kurzů: 9

10 Cena: Střední, méně než zakázkové kurzy vyvinuté externím dodavatelem, dražší než hotové kurzy. Riziko: Velké, protože to budou asi často používané kurzy. Účinnost: Vysoká, pokud se vyvíjí dle skutečných potřeb firmy. Úsilí: Vysoké, protože to vyžaduje nové dovednosti ve firmě. Vytváření zakázkových kurzů (externí zdroje): Cena: Vysoká. Riziko: Malé, s velkou pravděpodobností získáte dobře navržené kurzy. Účinnost: Vysoká, pokud se vyvíjí dle skutečných potřeb firmy, záleží na komunikaci. Úsilí: Malé, jen omezeno na dobrou komunikaci s tvůrci kurzů. Projekt výběru dodavatelů LMS Projekt na výběr dodavatele? Ne, skutečně nežertuji. Cílem tohoto projektu je stanovit požadavky, které budeme klást na e-learning ve firmě. Ne nějak vágně, ale velice strukturovaně a úplně. Dobře formulovaná a zpracovaná Žádost o nabídku zjednoduší komunikaci s potencionálními dodavateli a zkvalitní realizaci projektu implementace. Výsledným efektem je potom minimalizace rizik při výběru produktu a dodavatele implementace a dalších služeb. Na přípravě a vyhodnocování při výběru dodavatelů bude nutná spolupráce mnoha specialistů z různých oddělení. Projektový management nám pomůže s řízením těchto činností v rozumných mezích. Provedení výběrového řízení potencionálních dodavatelů, jejich produktů a služeb je nutno chápat jako specifický projekt, který je třeba efektivně plánovat, řídit a koordinovat. Součástí tohoto projektu je analýza a specifikace požadavků na cílové řešení, stanovení výběrových kritérií, vytvoření poptávkového dokumentu, vyhodnocení předložených nabídek, naplánování potřebných úprav a zavedení vybraného řešení včetně uzavření kupní smlouvy a dohody o budoucí spolupráci. Jak například postupovat při výběru dodavatele LMS? Krok 1. Jaké věcné podmínky jsou určující pro váš výběr LMS? 1. Jaká je věcná (obchodní) potřeba pro LMS? Firemní potřeba často hledá e-learning (LMS) k řešení problémů: rozvržení celopodnikového vzdělávání podpora studentů automatizace administrativních tréninkových procesů centralizace organizace vzdělávání při lokálním vlastnictví poskytování samoobsluhy vzdělávání pro zaměstnance, obchodní partnery nebo zákazníky rychlejší rozvoj zdrojů a programů tréninku integrace nekompatibilních systémů pro LMS 2. Jak budete měřit úspěch? Bez metrik nebudete schopni určit úspěšnost investic. 3. Jaký je váš potencionál návratnosti investic? Použitím metrik spočítejte první potencionální ROI a vytvořte skutečný obchodní případ pro nákup LMS. Může to znamenat třeba i limity pro produkty. 4. Jaká je cílová skupina? Určete, kdo bude používat LMS, počty uživatelů a jejich lokalizaci. 5. Jaká pilotní skupina vám může pomoci nejlépe dosáhnout cíle? Nejúspěšnější strategie pro realizaci LMS je spojena s pečlivě plánovaným pilotem. Určete, kteří uživatelé nebo skupiny vám pomohou uskutečnit projekt. 6. Kdo je investor projektu a jaká jsou jeho očekávání? Kdo bude klíčový sponzor projektu? Identifikace klíčových rolí pro LMS výběr a implementaci. Nezapomeňte identifikovat IT správce, jsou kritičtí pro výběr a postup implementace. Zjistěte co váš investor potřebuje a očekává. 7. Jaké jsou funkční a nefunkční požadavky na LMS? 10

11 Toto je nejnáročnější část analýzy obchodních požadavků. Potřebujete určit specifické funkční a nefunkční rysy, které vaše organizace potřebuje v LMS. Vše má vycházet z hodnocení vašich věcných potřeb. Do definování těchto požadavků je předčasné plánovat prezentace prodejců. Pracujte s investorem na definování jeho potřeb v každé z následujících kategorií. Funkční požadavky jsou například: registrace distribuce kurzu hodnocení, testování a evaluace shoda, certifikace a akreditace správa pro autory řízení obsahu správa systému výkazy schopnost definování rolí uživatele v LMS schopnost definování komunikačního jazyka a jiné. Nefunkční požadavky jsou například: požadavky na výkon uživatelské rozhraní, požadavky na design, aplikační a databázový management uživatelská a systémová dokumentace a školení bezpečnostní a auditní funkce pružnost a rozšiřitelnost a jiné. 8. Jaké jsou klíčové uživatelské role a jejich funkční požadavky? Jeden z klíčových rysů LMS je schopnost delegovat roli individuálně bez ohrožení bezpečnosti a datové integrity. Určete tyto role ve vaší organizaci a jaké funkčnosti každá role potřebuje (jednotlivec může mít i více rolí): administrátor katalogu plánovač kurzů registrátor / možná samoregistrace správce systému student manažer, kouč nebo mentor návrhář kurzu (Instructional designer) autor obsahu a jiné. 9. Jaké jsou vaše technické požadavky? Pracujte s vaším IT partnerem na definici technických požadavků, které typicky obsahují: Požadavky na architekturu a systém Požadavky rozšiřitelnosti Podpora LMS sítě, HW, SW a operační systémy Specifikace klientské stanice. Schopnost podpory plug-in, apletů nebo dalšího SW na klientské stanici. Požadavky na součinnost Požadavky shody se SCORM, IEEE, AICC, IMS standardy, Požadované MAPI, OLE, TCP/IP a ODBC funkčnosti. Váš IT partner připraví tyto požadavky. Požadavky na integraci HR ERP, poštovní servery a další. Požadavky na systémovou integraci Požadovaná integrace s HRIS / HRMS účetním systémem, ovým systémem a dalšími. Požadavky na bezpečnost Bezpečnostní standardy pro práci a vzdálené užití. 10. Kdo řídí LMS ve vaší organizaci? Určete jak bude LMS řízeno, zda centrálně nebo u lokálních spoluvlastníků výcvikových funkcí. Centrálně vzdělávacími funkcemi Centrálně IT oddělením Další metodou 11

12 11. Jaké jsou fáze implementace? Měli byste uvažovat o implementaci ve fázích pro uživatele i pro LMS funkčnosti. Obzvláště když je pro vaši organizaci nové samoobsluha vzdělávání nebo e-learning. To umožní uživatelům zvyknout si na funkčnosti poskytované LMS. Určení implementačních fází je také kritické pro výběr LMS. Naleznete některé funkčnosti, které LMS nepodporuje. Můžete pak požadavky seřadit podle důležitosti a získáte čas na úpravu aplikace. 12. Kdo bude ve vašem projekčním týmu výběru LMS? Je třeba vybrat projekční tým. Ujistěte se, že každý v týmu rozumí své roli a odpovědnosti v procesu výběru. Uvažujte o schůzce s oficiálním spuštěním kroků ve výběrovém procesu. Mezi členy týmu by měli být sponzor projektu (vyžaduje vysokou úroveň) klíčoví investoři napříč obchodními jednotkami implementujícími LMS IT partner členové všech tréninkových funkcí implementující LMS Definice požadavků může zabrat několik týdnů až několik měsíců. Dejte si dost času pro správnou přípravu požadavků vaší organizace. Krok 2. Výběr dodavatelů Výběr potencionálních dodavatelů podle vašich představ. Budete chtít oslovit asi zvládnutelný počet společností, proto si musíte již v tomto prvním interním kole stanovit kritéria výběru. Nezabývejte se detaily, ale funkcemi na vyšší úrovni: Management rolí v systému, Autorské nástroje, Podpora produktů třetích stran (podpora standardů), Rozšiřitelnost a další globální požadavky. Váš vlastní výběr můžete doplnit informacemi dodavatelů. Držte se vlastní struktury hodnocení a zatím neplánujte prezentace firem, které jsou předčasné nemají totiž podrobné zadání. Krok 3. Plán prezentace produktu Pro vás je nutné udržet kontrolu nad výběrem. Součástí toho je i řízení prezentace, která je důležitá pro vaše první kolo výběru. Pro vás je důležité připravit plán : Příprava účastníků prezentace. Pro rozhodování potřebuje tým lidí, kteří se budou podílet na hodnocení dodavatelů, Příprava očekávání, které požadujete od produktu. Seznam základních funkčních a nefunkčních požadavků. S tímto seznamem po odsouhlasení v hodnotícím týmu seznámíte oslovené dodavatele, Příprava scénáře prezentací, Vlastní prezentace jednotlivých dodavatelů, základní orientace ve financování, přizpůsobení produktu a dodavatelské kultuře, Dokumentování výsledků prezentace pro transparentní pokračování výběru. Krok 4. Zúžení seznamu prodejců Cílem kroku je zhodnocení jednotlivých prezentací, zejména s ohledem na deklarované funkční a nefunkční požadavky. Předchozí prezentace by vás měla orientovat ve finančních potřebách, které přináší základní funkčnost LMS a orientační náklady na požadované úpravy. Můžete dojít k poznání, že úpravy mají své priority a ne vše budete potřebovat ihned. Dalším poznáním může být podcenění financí a bude nutné buď najít další zdroje, finanční modely nebo od požadavků na projekt ustoupit a přistoupit na reálnou restrikci požadavků. Krok 5. Provedení hodnocení potřeb LMS Obchodní požadavky jsou ještě příliš široké parametry pro LMS projekt, hodnocení potřeb pro LMS jde na praktickou a podrobnější úroveň. Výsledkem je dokument nastiňující hlavní funkční a technické požadavky na LMS a omezení, na které musí být organizace připravena. Návrh řešení vycházející z obchodních potřeb by měla obsahovat soubory dat z oblastí: Organizační kultura a věcné požadavky, Tréninkové a výukové zvyky / kultura, Obchodní pravidla a procesy, Systémová integrace, Technické požadavky. 12

13 Na provedení hodnocení potřebujete zahrnout do týmu správné lidi z firmy. Ujistěte se, že tým obsahuje lidi jako: Sponzor projektu, Manažer sponzora projektu, Vybrané členy tréninkových funkcí (včetně administrátorů), Vybraní představitelé všech oddělení, IT oddělení, Tým výběru LMS. Vaši vlastní představu o nákladech je nutné konfrontovat s představami dodavatelů. Zjistíte tím také přístup a kvalitu dodavatelů. Krok 6. Návrh a distribuce požadavků na nabídku Tento krok má velký význam pro kvalitu výběru, protože bude základem pro smluvní vztah s vybraným dodavatelem. Pro vypracování požadavků na nabídku (RFP) existují vzory, ale zásadně by v tomto dokumentu nemělo chybět: 1. Úvod Sem patří všechny důležité informace o tom, co vlastně hledáte a kdy by mělo být požadované řešení plně funkční. Nemělo by zde chybět ani datum, do kdy lze nabídky podávat, komu mají být doručeny a v jaké formě. 2. Představení projektu a jeho záměrů V této části by se měly objevit odpovědi na následující otázky: Proč chcete nové řešení vlastně implementovat?, Co by se mělo změnit společně s novým řešením? a Co by se mělo stát s vaší stávající IT/IS infrastrukturou, které se nové řešení dotýká nebo jí nahrazuje?. Součástí této kapitoly jsou povinné formáty nabídek, cenová omezení, informace o postupu hodnocení nabídek. 3. Informace o firmě Obsah této kapitoly je často opomíjený. V kapitole by se měla objevit alespoň firemní struktura, místa ve kterých firma operuje, pro které oddělení/regiony či části firmy je nové řešení určeno. Kolik je zaměstnanců a kolik se očekává, že jich bude uživateli nového systému, případně postupný nárůst uživatelů. Významnější část této kapitoly pravděpodobně zabere poslední oblast, kterou je současná IT/IS infrastruktura. Zde se musí objevit alespoň základní informace o HW a SW, který používáte, jaké databázové systémy, operační systémy, jaké servery, máte vlastní IT oddělení nebo část této oblasti zajišťujete formou outsourcingu, atd. 4. Cíle a záměry firmy s daným projektem Máte v souladu s popisovaným postupem připraveny vize a strategie k e-learningu. Na tomto místě by se měly objevit právě tyto informace jaké jsou podnikatelské cíle daného projektu z pohledu: Strategického - Celkový pohled na to, jakou hodnotu přinese daný projekt do vašeho současného podnikání. Např. zlepšení kvality zákaznického servisu, jeho vyšší efektivita, image firmy, která drží krok s vývojem v oblasti nových technologií. Finančního - Zde jenom připomenu, že velmi pomůže pokud se zde objeví např. rozmezí prostředků rozpočtovaných pro dané řešení, nebo očekávané rozdělení ceny mezi část strategickou, technickou. Samozřejmě by neměly chybět cíle v podobě očekávaných úspor, návratnosti, apod. 5. Požadované funkčnosti nového řešení Nejdůležitější část celého RFP je bezpochyby tato. Součástí by mělo být vše, co víte nebo tušíte, že chcete u nového řešení mít. Technické a další požadavky se soustřeďují na: Architekturu a systémové požadavky, Specifikace funkčních a nefunkčních požadavků, Požadovaná shoda s normami (IMS, AICC, ), Požadavky na integraci s dalšími systémy, Bezpečnostní požadavky, Požadavek popisu implementace a projektového managementu, Řešení zákaznických úprav, Popis poskytovaných služeb, poskytovaná školení a jiné. 6. Podmínky výběrového řízení Je nutné seznámit potencionální dodavatele s postupem výběrového řízení a jeho jednotlivých etap. Musíte být připraveni i na vedení konzultací s dodavateli, aby se mohli seznámit s detaily a smyslem požadavků. Popište i vaše vlastní formální kroky a termíny v etapách. 13

14 Krok 7. Připravte společnost na změny E-learning vyžaduje nastavení vhodné kultury orientované na odpovědnost zaměstnanců na sebevzdělávacích aktivitách. Jaká jste organizace? Definujte kam budete směřovat. Dva póly přístupu ke vzdělávání: Řízené vzdělávání Samoučcí se organizace Akcent na identifikaci potřeb vzdělávání Předpis na vzdělávání Řízení Obsah statický Odpovědnost, samostudium Nominace Motivace Rychlá proměna obsahu podle potřeb Součástí změn ve společnosti bude změna: Vzdělávacích procesů bude nutné integrovat LMS, Revidovat vzdělávací obsah připravit vzdělávací moduly na transformaci do e-kurzů, kombinovaných modulů, Identifikace všech dalších změn. Krok 8. Vyhodnocení dodaných návrhů Příprava týmu hodnotitelů a postupu hodnocení před vlastním hodnocením sjednotí vaše pohledy na kritéria. Kritéria hodnocení musí odrážet vaše priority, kritické požadavky v oblasti funkčních a nefunkčních požadavků. Součástí hodnocení jsou samozřejmě i další kritéria jako cena řešení, technická vhodnost a další. Pro formální hodnocení v oblastech funkčností požadovaných na LMS lze využít principy - hodnocení užitné hodnoty IS (LMS): Možný pohled z hlediska firemních procesů Seznam požadovaných vs podporovaných procesů (funkcí) Členění vychází: % podporovaných funkcí % doprogramovatelných funkcí % nerealizovatelných funkcí Toto hodnocení může srovnávat pokrytí požadavků. Lze ho doplnit i o hodnotové (nákladové) vyjádření, které potom lépe vystihuje cenu dodávky. Cena LMS podporujícího funkce, Cena integrace, Cena doprogramování funkcí. V tomto kroku by měl zadavatel získat doporučení ke dvěma nabídkám, které postoupí do závěrečného kola. Krok 9. Provedení finální prezentace a výběr dodavatele Cílem je zhodnocení, zda požadované podklady odpovídají představám obou stran. Zájem se více soustředí na postup implementace, projektový management, termíny realizace, požadované změny, součinnost a další informace. Výhodou již může být setkání s vedoucím projektu a nikoli jen s obchodníky. Prezentaci řiďte opět podle předem dodaného scénáře, aby vám dodavatel poskytl vše, co potřebujete vědět, ne co vám chce sdělit. Vyhodnocení samozřejmě probíhá stejně formálně jako v předešlých krocích, k dispozici ale jsou i další informace o dodavatelích a produktech. Krok 10. Sjednání smlouvy o LMS a příprava na implementaci Vybrali jste LMS a dodavatele, shodli jste se na představách a tento projekt (výběr dodavatele) můžete ukončit přípravou smlouvy. To je současně zahájení nového projektu projektu implementace. Projekt implementace LMS K vlastní implementaci již jen několik poznámek. Projekt implementace LMS je standardní IT projekt, který musí zohledňovat prostředí ve společnosti a nezbytné vazby na vzdělávání. Možná zbytečně, ale připomínám, že zákazníkem (vlastníkem vzdělávacího procesu) je HR oddělení. IT vytváří podporu pro technologii, provozuje LMS po technické stránce. 14

15 To by mělo být zohledněno při přípravě týmu, který bude spolupracovat s dodavatelem. Zmíním jen nejdůležitější principy dodavatelských projektů: Spolupráce v projektových týmech spoluúčast dodavatele a odběratele, Kontrola jakosti vychází z jasného zadání a cílů, definice kriterií. Pak lze realizovat kontrolu shoda cíle, zadání a výsledku, Spoluzodpovědnost za eliminaci rizik, sledování kritických faktorů úspěchu. V rámci přípravy projektu doporučujeme zpracování Hodnocení připravenosti na e-learning [4]. Tato analýza pomůže zorientovat společnost a poodhalit některé mezery v kritických faktorech úspěchu. Sledované faktory není dobré podceňovat, protože e-learning není jen technická implementace platformy LMS. Závěr V příspěvku jsem se snažil postihnou jen některé oblasti přípravy e-learningu. Oblast je široká, nelze jít do detailů. Projektem přípravy e-kurzu jsem se v tomto příspěvku nezabýval. Problémy přípravy kurzů se zabývá např. sdružení ELLA, které již připravilo mnohá vystoupení. Mým hlavním záměrem bylo poukázat na nutnost přípravy zavedení e-learningu ve společnosti na základě jasné vize, která má podporu ve vedení společnosti. Odpovědná příprava potom spočívá v jasném definování zadávacího dokumentu pro všechny dodavatele a kvalifikovaném vyhodnocení nabídek. Literatura: [1] Z.Staníček: Význam projektového a procesního řízení v projektech e-learningu, Sborník konference E-learning v praxi firemního vzdělávání, Březen 2002, Praha [2] Ten Steps to Successfully Selecting A Learning Management System, Lguide, 2001 [3] Six Steps to Implementing E-learning, brandon-hall.com, 2001 [4] B.Havel: Hodnocení připravenosti na e-learning, Sborník konference E-learning v praxi firemního vzdělávání, Březen 2002, Praha [5] D. Holec: Projektové řízení implementace ERP systému, IT Systém 9/2002, Brno Kontakt: RNDr. Bohumil Havel, PVT, a.s., 15

16 Stav a perspektivy LMS/CMS Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., České vysoké učení technické v Praze Úvod Systémy pro řízení studia (LMS), zvané též někdy Systémy pro řízení kurzů (CMS) usnadňují tvorbu, používání a správu online kurzů především tím, že poskytují: a. rozhraní, umožňující vytvářet prezentaci kurzu; b. soubor výukových nástrojů, usnadňujících učení, komunikaci a spolupráci; c. soubor nástrojů administrativních, které pomáhají instruktorovi a manažerovi v procesu správy, vedení a zlepšování kurzu. LMS se považují za nezbytnou základní součást SW pro e-learning, jejichž pokročilé verze umožňují integraci s univerzitními informačními systémy, včetně moderních univerzitních portálů, o kterých pojednáváme v kap. 4. Podrobněji viz část Literatura. V kap. 1 stručně uvádíme vlastnosti LMS, které jsou nutné či žádoucí pro to, aby LMS byl pro vzdělávací instituci přínosem. (Čtenáři, který se o výběr LMS zajímá hlouběji, doporučujeme prostudování webových stránek Edutools Základní funkce tří konkrétních LMS systémů jsou uvedeny dále: v kap. 2 WebCT je popsána verze 3.1.3, která je používána na ČVUT; v kap. 3 jsem popsal systém edoceo (využil jsem podklady, které mi poskytl p. Tomáš Hrdonka, Trask solutions s.r.o., (Se systémem Oracle ilearning se můžete seznámit v diskusním příspěvku J. Matznerové z české pobočky firmy Oracle nebo na V kap. 4 Univerzitní a podnikové portály je uveden též příklad řešení pro správu webového obsahu CMS 2002 (podle podkladů p. Miloše Sobotky z české pobočky firmy Microsoft). 1. Výběr systému pro řízení studia (LMS) Volně zkráceno podle článku Evangelisti, D.: The Must-Have Features of an LMS, viz Základní a nepostradatelné vlastnosti LMS Podpora hybridního (smíšeného) typu výuky (blended learning). Lidé se učí různými způsoby. LMS by jim měl nabídnout samoobslužný postup, který snadno propojuje klasické kurzy ve třídě s kurzy online. Integrace s informačními systémy instituce (university). LMS systémy, které nejsou synchronizovány s ostatními informačními systémy, postrádají smysl. Pokud jsou systémy integrovány, může být například zaměstnanec automaticky vyzván k účasti na školení, ve kterém si doplní kvalifikaci pro svoji práci ve firmě. Řízení. LMS musí vedoucím pracovníkům umožňovat spravovat registraci uživatelů a profilů, zadávat úkoly, vytvářet postupy, určovat způsoby osvědčení, jmenovat tutory a autory kurzů, řídit obsah kurzů, spravovat interní rozpočty a platby uživatelů. Vedoucí pracovníci musí mít úplný přístup do databáze výuky, aby mohli vytvářet standardy a upravovat zprávy o činnosti jednotlivců i skupin. Systém by měl být také schopen vytvářet rozvrhy pro studující, instruktory a celé třídy. Nejdůležitější je, aby byly všechny funkce nastavitelné pomocí uživatelsky přátelských stránek. Integrace obsahu. Pro LMS je důležité poskytování podpory široké škále dalších výukových programů. Pokud si budete pořizovat LMS, nezapomínejte, že některé LMS jsou kompatibilní pouze s vlastními programy dodavatelů, a ostatní nedělají o mnoho více než že vychvalují standardy výukových obsahů. Dodavatel LMS by měl zaručit, že doplňkový obsah bude v jejich systému fungovat. Dodržování standardů. LMS by se měl pokusit podporovat standardy, jako jsou SCORM a AICC (viz Podpora standardů znamená, že LMS může importovat a spravovat obsahy a výukové programy, které standardům vyhovují bez ohledu na autorský systém, ve kterém byly vyrobeny Vlastnosti LMS, které jsou žádoucí a zvyšují jeho hodnotu Hodnocení. Nástroje pro evaluaci, testování a hodnocení vám pomohou vytvořit kurzy a programy, které je možné (s použitím výsledků, které tyto nástroje poskytují) stále zdokonalovat. Je tedy žádoucí, abychom měli LMS, který nástroje pro hodnocení obsahuje a aby byly použity v každém online kurzu. 16

17 Správa dovedností. Nástroje pro správu dovedností umožňují instituci posuzovat potřebu školení a určovat dosažený pokrok. Vedoucí pracovníci by měli těchto nástrojů používat a s jejich pomocí určovat, jak se budou výsledky oceňovat (např. průměrovat nebo porovnávat s předem stanoveným cílem, atd.) Tyto funkce je možné použít k vyhledávání pracovníků, kteří ovládají speciální dovednosti. Konfigurovatelnost. LMS by nebyl příliš vhodný, pokud by organizace pro instalaci LMS musela úplně přestavět svoje interní postupy nebo zapojit nákladné programovací zdroje pro provedení změn, nutných pro zavedení LMS. 2. WebCT 2.1. Základní informace o WebCT (verze 3.1.3) Podrobnosti viz Požadavky na počítač. Systém WebCT je instalován na serveru a klienti, ať už studující nebo učitelé k němu přistupují pomocí webového prohlížeče, jako je například Netscape Navigator nebo MS Internet Explorer. WebCT (Web Course Tools) je sada: výukových nástrojů pro usnadnění učení, komunikaci a spolupráci prostřednictvím Internetu a počítačů pomůcek pro tvorbu a organizaci studijních materiálů pomůcek pro správu, údržbu a neustálé zlepšování kurzu nástrojů pro sestavení kurzu. WebCT má čtyři hlavní funkce: Organizace materiálů a jejich distribuce Komunikace Hodnocení Správa kurzu (včetně správy studujících) 2.2. Typy uživatelů WebCT Pro porozumění funkčním schopnostem WebCT je nutné nejdříve rozlišit typy uživatelů a určit náplň jejich činnosti včetně práv. Hlavními typy uživatelů jsou: Admistrátor: Spravuje WebCT server, ale nevytváří studijní materiály. Obvykle instaluje a udržuje prostředí WebCT pro kurzy. Help Desk: Pomáhá administrátorovi WebCT při správě uživatelů, jako jsou změny hesla a zápis uživatelů do kurzů. Návrhář: Autor kurzu, obvykle zároveň instruktor (vyučující), který má veškerou kontrolu nad obsahem kurzu a jeho správou. Použitím funkce Sdílení přístupu návrháře může roli návrháře vykonávat více osob. Asistent instruktora: Pomáhá se známkováním testů a úkolů. Má přístup ke správě studujících. Student: Zapíše se do kurzu a obvykle nemůže manipulovat s obsahem kurzu mimo oblasti vymezené návrhářem Nástroje WebCT Ve WebCT je k dispozici množství vestavěných nástrojů (neboli pedagogických aplikací), které pomáhají studujícím komunikovat a učit se, a množství nástrojů, které pomáhají návrháři vytvářet a udržovat efektivní online výukové prostředí. Studijní nástroje slouží studujícím v průběhu studia. Jsou to Komunikační nástroje E-konference Elektronická pošta Diskuze Tabule Sebehodnocení Autotest Výzkum Externí zdroje Vyhledávání 17

18 Navigace Poznámky ke stránkám Pokračování ve studiu Archiv obrázků s vyhledáváním Slovníček s vyhledáváním (odkazy) Rejstřík Správa kurzu Cíle výuky Známkování Tvorba studijní příručky Domovské stránky studujících Kalendář Nástroje návrháře umožňují návrháři a instruktorovi vytvářet i spravovat kurz a monitorovat i hodnotit činnost studujících. Mezi nástroje návrháře patří: Průvodce tvorbou kurzu Tvorba sylabu Vložení dalších nástrojů Vložení dalších studujících Vložení dalších Modulů studijního materiálu Vnější zdroje Prohledávání WebCT e-learning Hub Odkazy Správa studujících Sledování postupu studujících Sledování využití stránek Zveřejnění využití stránek Zkoušení studujících Testy na čas Obecné komentáře na odpovědi studujících Soukromé reakce na odpovědi studujících Automatizované hodnocení Statistická analýza výkonů Úprava vzhledu kurzu Nástroje pro úpravu stránek Uvítací stránka kurzu Sdílení pravomocí Asistenti instruktora Sdílení přístupu návrháře 2.4. Jak se do kurzu WebCT přihlásit Kurzy ČVUT jsou umístěny na serveru URL adrese (Pokud nebudou čtenáři dostupné, může to být proto, že v listopadu 2002 skončila pro ČVUT platnost licence WebCT; o získání prostředků na prodloužení licence však usilujeme). Na domovské stránce serveru WebCT se po zadání mého Uživatelského jména (User Name) a Hesla (Password) připojím na "můj WebCT", tedy na mywebct. Na stránce mywebct má studující seznam kurzů, do kterých má přístup. Na mywebct můžete jak vy sami tak i vaše příslušná škola umístit záložky (odkazy) svých oblíbených webových stránek a internetových zdrojů, kupříkladu odkazy na knihovny, administrativní stránky školy atd. 18

19 Po poklepu na Přihlásit se do mywebct zadáte Uživatelské jméno prijimacky a Heslo prijimacky. Tak se připojíte na stránku mywebct (viz Obr.1.). Obr. 1. Stránka mywebct 2.5. Ukázky některých online kurzů ČVUT Stránky ČVUT Online informují o několika demonstračních (tedy neúplných) verzích online kurzů, které byly vyvinuty na několika pracovištích ČVUT s centrální podporou ČVUT v roce (Viz též URL Při praktické online výuce desítek studujících byl ověřen kurz Základy počítačové gramotnosti. Tento kurz je též používán jako přípravný kurz pro získání certifikátu European Computer Driving Licence, ECDL. Pod nadpisem Kurzy jsou uvedeny názvy vašich kurzů. Pod názvem každého kurzu mohou být různé informace, např. jméno instruktora a poznámky týkající se nových úkolů, testů a dalších změn v kurzu. Pokud byste poklepali na odkaz Základy počítačové gramotnosti, přešli byste se na Domovskou stránku kurzu Základy počítačové gramotnosti, Obr. 2. Poznámka: Upozorňujeme, že vzhledem k průběžné aktualizaci kurzů je pravděpodobně dnešní vzhled stránek na serveru jiný než ten, který uvádíme na obrázcích. Obr. 2. Domovská stránka kurzu Základy počítačové gramotnosti. 19

20 Navigace v kurzu WebCT. V kurzu se můžete pohybovat a otevírat nástroje buď kliknutím na ikonu na ploše stránky nebo pomocí Menu kurzu v Navigačním panelu při levém okraji okna. Např. ikona, zobrazující batoh, souvisí s obsahem kurzu, obecněji se studijními nástroji, které do kurzu vložil jeho návrhář Princip tvorby kurzů ve WebCT Kurzy WebCT se budují postupným zařazováním studijních materiálů a nástrojů do stránek kurzu. WebCT používá technologii World Wide Webu proto, aby bylo možno prezentovat text a grafiku v podobě webových stránek na Internetu a pro práci s nimi používat běžný internetový prohlížeč. Webová stránka poskytuje prostor pro umisťování odkazů na soubory a zobrazuje odkazy na další stránky a webová místa. Pro používání WebCT nemusíte nutně znát jazyk HTML. Existuje řada textových editorů (např. Microsoft Word) a tzv. wysiwyg HTML editorů (Front Page, Netscape Composer, Dreamweaver, Adobe GoLive), se kterými uživatel pracuje stejně jako s běžným textovým editorem, ale výstup je zapisován rovnou ve formátu HTML. Kromě tohoto formátu je možné používat i např. formát PDF a jakýkoliv formát dat, která internetový prohlížeč po doinstalování odpovídajícího Plug-in modulu dovolí zobrazit. Většinu operací v systému WebCT realizuje návrhář pouhým poklepnutím na příslušné vestavěné nástroje WebCT. Jako návrhář máte pro tvorbu online kurzu ve WebCT k dispozici pět typů nástrojů a odkazů: Studijní materiály a související nástroje umožňují strukturovat materiál vašeho kurzu a pomáhají vám získávat související informace. Základním prvkem je Modul studijního materiálu, který tvoří sestava informačních souborů, seřazená pro snadnou navigaci jak lineárně, tak i hierarchicky. V každém Modulu studijního materiálu najdete Nabídku činností, která umožňuje návrháři kurzu i studujícím vykonávat ve WebCT určité aktivity. Komunikační nástroje: Představují prostředky pro synchronní a asynchronní komunikaci mezi lektorem a studujícími a mezi studujícími navzájem. Tyto nástroje pomáhají vytvářet a udržovat společenství osob, studujících ve vašem kurzu. Stránky/URL: Umožňují organizovat Moduly studijního materiálu a ostatní nástroje. Zprostředkovávají studujícím přístup k souborům a webovským místům mimo kurz WebCT. Nástroje pro hodnocení: Slouží k hodnocení znalostí a dalších činností studenta v online kurzu. Studijní nástroje: Pomůcka pro studující poskytující odezvu a povzbuzení k účasti ve výuce. Modulární vytváření obsahových souborů ve WebCT. Obsah kurzu lze snadno sestavit do modulů, podobně jako je text sestaven v knihách do kapitol. Strukturování kurzu do modulů vám umožňuje předepsat postup práce s kurzem. Např. se můžete rozhodnout, že k určitým informacím potřebují mít přístup pouze pomocníci lektora, nebo že studující nebudou moci pokračovat v kurzu, dokud neprokáží znalost některé látky Typy souborů ve WebCT Téměř všechny typy souborů, které zobrazí webovský prohlížeč, lze přidat do WebCT jako obsah kurzu. Mohou to být: Textové soubory: Soubory ve formátu HTML přenesené na WebCT server. Jsou to obvykle dokumenty původně vytvořené v editorech Microsoft Word, PowerPoint atd., a poté konvertované do HTML. Multimediální soubory: Soubory, které používají plug-iny jako např. Adobe Learni nebo QuickTime movies. WebCT dokáže načítat velké multimediální soubory z CD na počítači studenta, čímž se ušetří mnoho času potřebného pro přenášení souborů po síti. Grafické soubory: Obrázky digitalizované do souboru ve formátu GIF nebo JPEG pomocí skenování např. fotografií nebo diagramů. Odkazy: WebCT může obsahovat odkazy na vnější webová místa. 20

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.

Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david. Dobrý den. Jmenuji se David Pertl. Můžete mě kontaktovat: Telefonicky: 777 166 889 E-mailem: pertldav@fit.cvut.cz Skype: david.pertl Microsoft Dynamics CRM Online Přihlašovací údaje Otevřete si stránku

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více