Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 1)"

Transkript

1 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 1 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ., zahájila 40. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatovala, že je to poslední jednání v tomto volebním období. Dále dělila, že zápis z předchozího zasedání ze dne byl podepsán bez připomínek ověřovateli zápisu zastupiteli Jaroslavou Procházkovou a MUDr. Ladislavem Zárubou. Návrhová komise : Mgr. Eva Stehlíková JUDr. Karel Bubeník 18 pro - 0 proti - 2 se zdržel - 5 nehlasoval Ověřovatelé zápisu: : Ing. Petr Máška Libuše Horáková 20 pro - 0 proti - 2 se zdržel - 0 nehlasoval Omluveni: JUDr. Jana Zejdová - nemoc PaedDr. Jiřčina Ledvinková - nemoc Vladimír Jonáš pracovní zaneprázdnění Petr Skokan přijde později Mgr. Jitka Lukášková Prezence zastupitelů: 20 přítomno 5 omluveno 0 nepřítomno zaslané materiály zastupitelům body č. 1 34, upozornila na body doplnění materiálů bod č. 0 prezentace projektu Jiráskova divadla, vystoupení p. Blažka, ředitele firmy Delphi Packard Eletric propouštění zaměstnanců a ukončení provozu firmy, bod č. 1 A- veřejná sbírka Povodně 2010, body č. 17 B upravená kupní smlouva, č. 17 C doplnění smlouva článek č. 5 a č. 6, č pro informaci příspěvek na mamograf, č. 12 b rozšíření účelu sportovního grantu ženy II. liga, požádala o stažení bodu č. 6 prominutí poplatku, tento materiál nebyl předložen finančního výboru. Tázala se, zda má někdo doplnění či vypuštění některého bodu? 1

2 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 2 JUDr. Jan Riedl požádal o zařazení jednoho bodu - do č. 15 C rozšíření subjektů grantů, kdy byl městem přiznán grant žen, nebyl přiznán grant na družstvo dorostenek (doprava). tázala se, zda je to upřesnění podmínek grantu? JUDr. Jan Riedl odpověděl, že se jedná o doplnění družstva dorostenek. navrhla zařadit bod č. 12 b, prosila JUDr. Jana Riedla o přípravu usnesení. Hlasování o schválení programu 20 pro - 0proti - 0 se zdržel - 5 nehlasovalo PROGRAM: 00) Prezentace projektu Jiráskova divadla Informace Ing. Zdeněk Blažek, jednatele společnosti Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. 01) Plnění usnesení doplnění bodu č. 1 A 02) Informace o rozpočtovém hospodaření za I.pololetí roku ) Rozpočtové změny č. 6/ ) Poskytnutí finančních příspěvků na obnovu základních funkcí domácnosti 05) Odpis nedobytných pohledávek 06) Prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou - stažení bodu č. 6 prominutí poplatku, tento materiál nebyl předložen finančnímu výboru 07) Žádost o prominutí poplatku z prodlení 08) Prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek p. č. 1338/277 v k. ú. 09) Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji smlouva o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku o.s. Pasant a o.s. Advaita Chrastava. 10) Převod finančních prostředků 11) Sociální služby p.o. - převod finančních prostředků 12) Rozšíření účelu poskytnutého školského grantu.- doplnění bodu č. 12 b rozšíření účelu sportovního grantu ženy II. liga 13) Nedodržení termínu vyúčtování školských grantů. 14) Program "Podpora terénní práce na rok 2011" 15) Žádosti 15A) Žádost příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6 15B) Žádost příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova ) Financování investiční akce "Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní" 2

3 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 3 17) Výkupy 17A) Výkup hotelu Olympia v České Lípě 17B) Výkup nemovitostí v k. ú., TJ Sokol doplnění č. 17 B upravená kupní smlouva 17C) Výkup nemovitostí v k. ú., TJ Lokomotiva doplnění č. 17 C doplnění smlouva článek č.5 a č. 6, 18) Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 19) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 20) Obchvat - výstavba I/9 21) Bleskové povodně - srpen poděkování 22) Záměr zřízení nové příspěvkové organizace 23) Změny zřizovacích listin 23A) Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy 23B) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sport 24) Dodatky 24A) Dodatek ke směnné smlouvě č. A / B) 1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemků parkoviště OD ANDY 2. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků 25) Převod nemovitosti do osobního vlastnictví 26) Revokace 26A) Revokace usnesení č. 745/10/C ze dne B) Částečná revokace záměru obce prodat část pozemku p. č. 932/1 a část pozemku p. č. 292/1 vše v k. ú. Žizníkov 27) Záměry 27A) Záměr obce prodat pozemky p. č. 16 a p. č. 17/1 vše v k. ú. Lada 27B) Záměr obce prodat část pozemku p. č. 4857/1 v k. ú. 27C) Záměr obce prodat část pozemku p. č. 350/3 v k. ú. Častolovice u České Lípy 27D) Záměr obce prodat části pozemků p. č. 5406, p. č. 5407, p. č. 5390/67, p. č. 5390/64 a celého pozemku p. č. 5390/68 vše v k. ú. 27E) Záměr obce prodat pozemek p. č. 108/7 v k. ú. Žizníkov 27F) Záměr obce prodat pozemek p. č. 929 v k. ú. 27G) Záměr výkupu objektu čp. 924 v k. ú. 27H) Záměr prodeje pozemků p. č. 8/1,4,5,6 v k. ú. Lada 27I) Záměr prodeje pozemků v k. ú. 27J) Záměr prodeje pozemků v k. ú. Heřmaničky u Dobranova 28) Prodeje 28A) Prodej pozemku p. č. 85/1 v k. ú. Lada 28B) Prodej pozemku p. č. 19 v k. ú. Vítkov u Dobranova 28C) Prodej části pozemku p. č. 1635/1 v k. ú. 28D) Prodej pozemku p. č. 5990/22 v k. ú. 28E) Prodej pozemků p. č. 4066/9, 4067/5 a 4068/47 lokalita U Kola v k. ú. 28F) Prodej objektu bez čp. včetně pozemku p. č. 3367/1 v k. ú., ul. Pivovarská 28G) Prodej objektu čp. 459 včetně pozemku p. č. 367 v k. ú. 3

4 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 4 29) zpráva o postupu prací na ÚP 30) Jednotka sboru dobrovolných hasičů 31) y z výborů ZM 31A) z XXXVI. jednání FV konaného dne B) z jednání výboru ZM pro sport 31C) ze 40. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. 31D) z 39. jednání výboru pro prodej nemovitostí ZM ze dne ) Interpelace 32A) Informace k interpelaci JUDr. Zejdové k využití veřejně prospěšných prací k úhradě dluhů 33) Pro Info doplnění č pro informaci příspěvek na mamograf 34) Různé Prezentace projektu Jiráskovo divadlo - Ing. Arch. Adam Rujbr, majitel kanceláře, stručně se představil, sdělil stávající stav divadla, že nesplňuje požadavky na požární bezpečnost, špatná viditelnost, nevyhovující tepelné parametry, nesplňuje hygienické předpisy. Návrh - otočení vstupu divadla z Panské ulice, propojení ulic Panská a Jiráskova. V objektu z Panské ulice je navržena kavárna, některá parkovací místa budou ve dvoře, po úpravách bude divadlo multifunkční galerie, semináře. Celá budova bude bezbarierová, bude mít dostatečné skladové zázemí, navrhují nový osobní výtah. Tento projekt zaručuje nízké provozní náklady, materiály odolné a trvanlivé, nový osobní výtah, nové gastronomické zařízení, kontorní vnitřní klima, nová přístavba vstupu, úroveň podlaží ulice Panské, zastřešený dvorek, nový prostor kavárny, nevyužité sklepy salonek pro příležitostné akce. Budou dva vstupy do divadla, prostor pro skladování dekorací. Bude nově zvedlé hlediště, foajé v patře, nově umístění bar, hlavní sál bude mít 273 míst na sezení, 7 míst imobilních v 1. řadě, obnoveno orchestřiště, přísálí bude sloužit na rozptýlení hostů o přestávkách a i bar. Provoz herců oddělen od provozu návštěvníků divadla, při výstavě samostatný vstup je možný, sociální zařízení po obou stranách, únikové schodiště, ve 3. patře hlediště v celé kráse, únikové cesty po stranách, pravá část zázemí herců, klubovna ochotnického klubu, levá část blok kanceláří pro provoz divadla. Prezentoval obrázky z dnešní doby a nové. poděkovala za prezentaci a popřála mu hodně zdaru při práci. Požádala Ing. Zdenka Blažka, ředitele firmy Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. o pár slov týkající se situace ve firmě Ing. Zdeněk Blažek, jednatel společnosti Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. představil se, poděkoval za pozvání na zastupitelstvo města, sdělil důvody firmy k rozhodnutí skončit výrobu v České Lípě, oznámili partnerům ukončení firmy - týká se to sériové výroby, tj. se týká cca zaměstnanců v počtu 1000 lidí, netýká se specialistů, ani aktivit v Bakově nad Jizerou cca 30 lidí služby pro Škodu Mladou Boleslav. 4

5 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 5 Závod se zde otevřel v roce 1996, během 10 let se rozrůstal jak výrobní plochou tak zaměstnanci, v r bylo ve firmě 3500 aktivních zaměstnanců, dnes 1100 aktivních zaměstnanců, důvod pro pokles - skončila celá řada projektů BMW, AUDI, druhý důvod - krize v automobilovém průmyslu. Pobídky neměla na firmu žádný vliv. Více než 2 roky komunikují se zaměstnanci, dávali jim informace o projektech, o vývoji zakázek. Nenašli projekt, firma se rozhodla ukončit provoz v Č. Lípě. Proč žádná nová zakázka automobilový průmysl je konkurenční, automobilky lákají zakázníky, my byli nuceni přicházet s novou výrobou, nová výroba nabízena za nových podmínek. Jiné země dokážou vyrábět ve stejné kvalitě s příznivější nákladovou strukturou. Co dělá firma v této době, aby ten dopad byl nejmenší spolupracují s Úřadem práce v České Lípě, s firmami, sdělil aktivity projekt Restart pro Českolipsko cílem najít zaměstnaní, aby mohli pracovníci plynule přejít k novému zaměstnavateli, projekt schválen na 200 lidí - celý projekt firma využila. Polovina z 200 lidí si našla zaměstnání, úzce spolupracují s personální oddělením Škoda auto 20 zaměstnanců si tam našlo práci, pár desítek lidí bude v měsících 10/11/2010 umístěno, Johns controls, Bombardier, firmy z Hrádku nad Nisou, z Mnichova Hradiště, z Horního Podluží. Pořádají exkurze do závodů, výborná spolupráce s úřadem práce, nacházejí práci pro zaměstnance. Jednali s odbory o změně kolektivní smlouvy (KS) odstupné podepsali dohodu dodatek odstupné od výše násobek. Společnost se snaží hledat uživatele pro objekt možnost formou pronájmu či prodeje. Jednají, žádné rozhodnutí zatím nepadlo, rádi získají kontakt na investora, aby byla nová pracovní místa v České Lípě. Podepsali KS, zaměstnanci vědí, že mají jistotu odstupného, výroba snižována do konce března dubna, budou spolupracovat s úřadem práce, poděkoval za pozornost tázala se zastupitelů, zda mají otázky na pana Ing. Z. Blažka? Poděkovala mu za přijmutí pozvání a slíbila, že do budoucna pomůžeme město najít investora hodin přišli zastupitel Petr Skokan a zastupitelka Mgr. Jitka Lukášková 01) Plnění usnesení Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o Vyjádření kontrolního výboru - bez připomínek. bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 5

6 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 6 01 A) Povodně 2010 rozdělení sbírky Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, sdělila, že na kontě POVODNĚ 2010 je částka Kč, fond není ještě vyčerpán a nové zastupitelstvo města může rozdělit další prostředky. Byly vytipovány rodiny, které finanční prostředky potřebují. Jedná se o rodiny, které jsou na tom nejhůře, bydlí např. v garáži, se všemi rodinami bylo hovořeno, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje poskytnutí finančních prostředků z veřejné sbírky POVODNĚ 2010 dle důvodové zprávy 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 02) Informace o rozpočtovém hospodaření za I.pololetí roku 2010 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa, v materiálu příjmy za I. pololetí, zaujala ho položka daně z nemovitosti komunální odpad, nemá příznivý objem, on platí daň z nemovitosti 1x za rok. Zdůraznil, abychom nedopadli špatně, je známa výše dluhu za komunální odpad z minulých let úhrada pohledávek dochází ve velice pomalém tempu. Poukazoval na to, že byl chlácholen, že dostaneme a vymůžeme více. Je vidět, co jsme dostali od dlužníků hodně málo. Měli bychom být obezřetní jak na dlužníky, tak na ty, co to mají na starosti, abychom dostali dlužné peníze. Výdaje jednotek rezervy, které by mohly zmírnit schodek za letošní rok, měli bychom se této záležitosti věnovat. Výdaje třídy 5 nákup služeb, po odpočtu časová rezerva a poslední (kapitálové výdaje 2.3 %) - plynulost peněz na investiční akce je to čím dál tím horší, částka za investice je skandálně nízká., ukončila diskusi, dala hlasovat o bere na vědomí materiál Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí roku pro - 1 proti 1 se zdržel - 0 nehlasoval 6

7 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 7 03) Rozpočtové změny č. 6/2010 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Oldřich Panc tázal se k navýšení rozpočtu textilního tisku, celková částka proč navýšeno o 3 mil. Kč? Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) jedná se o interiéry Vodního hradu expozice, které nebyly zahrnuty v rozpočtu. Oldřich Panc, technická položka není ve smlouvě a nebyla zřejmá od začátku. Hovořil ke mzdám celkově v průběhu rozpočtových změn přesuny a výsledek nárůst o Kč Bc. Olga Janatová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka MěÚ (OKT) některé položky jsou dotačními tituly, např. výkon státní správy v oblasti sociální právní ochrany nebo dávky v odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ) přicházejí dotace, s těmito částkami můžeme počítat při přípravě rozpočtu. Dotace jsou také na veřejně prospěšné práce (VPP). Sdělila, že záleží na tom, jak bude uzavřena smlouva s úřadem práce (ÚP), v průběhu roku chodí dotační tituly od úřadu práce, předpokládáme pokračování. Nevíme, kolik dostaneme z úřad práce na další období. Dotační tituly čerpány účelově a pokud v rozpočtu s nimi není počítáno, počítáme s částkami, které plynou z tabulek, my je nevyužíváme, jelikož jsou vraceny zpět do rozpočtu. Oldřich Panc nárůst Kč - co s tím? Bc. Olga Janatová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka MěÚ (OKT) museli přijít do rozpočtu dotací a budou využity v rozpočtu. Oldřich Panc Sportareál plánované úspora Kč, na pokrytí finance z výherních hracích automatů (VHP). Tázal se, zda byl rozpočet sestaven špatně? Finanční prostředky mohly být použity od jinud. Společnost PASANT půjčka Kč, Kč se vzalo někde Kč vrácena půjčka Kč plánovaný výdaj a požaduje se Kč. všechny příspěvkové organizace byly požádány snížit rozpočet o 10%, ředitelka SPORT p.o. snížila o Kč, v tuto chvíli chybí částka Kč v této organizaci. Předpoklad vývoj příjmu vyšší, nedokáže na to odpovědět, připraví písemné zhodnocení pošle všem zastupitelům. 7

8 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 8 Oldřich Panc ZŠ Jižní, 7 mil. Kč po výběrovém řízení Kč + dalších Kč, kde se peníze vezmou ve výši Kč, proč zavazovat příští zastupitelstvo? Předloží návrh usnesení. proč zavazováno příští zastupitelstvo města (ZM) těch Kč bychom to těžko hledali, investice je Kč, bohužel to nepůjde zrealizovat do prosince roku Oldřich Panc Kč v rámci rozpočtu ORMaI není problém. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) je to proto, že pokud bychom podepisovali smlouvu nad rámec - je tento návrh, abychom byli krytí. Ing. Jaromír Štrumfa diskutoval k několika položkám - Pašijové dny Kč, městská knihovna Kč, prevence kriminality Kč, Kč titul zlepšení parametru energetické náročnosti ZUŠ kam půjdou ty peníze ze zateplení ZUŠ? Mělo by jít do investic a ne do provozu Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) dotace na zlepšení energetické náročnosti tyto prostředky půjdou do investičního fondu, domluví se s ing. Zachrlou. Pokud získáváno z projektu např. zateplení ZUŠ, DPS Lada - šlo do investic my předfinancováváme a poté zpět do investičního fondu, ukončila diskusi, dala hlasovat o návrhu usnesení. schvaluje rozpočtové změny č. 6/2010 takto: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje pro Kulturní dům Crystal na akci Pašijové hry : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu kultura na položce Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o investiční dotaci z Ministerstva Kultury České republiky, z programu VISK 3, pro Městskou knihovnu : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč 8

9 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 9 b) navýšení výdajů v rozpočtu kultura na položce " Městská knihovna, příspěvková organizace - investiční příspěvky" o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra na programy prevence kriminality: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce " prevence kriminality - projekty vlastní" o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na zateplení fasády a výměnu oken Základní umělecké školy: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - investiční přijaté transfery ze státních fondů o Kč - investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Základní umělecká škola - zateplení fasády a výměna oken o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o 8.000,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce čištění a zimní údržba o 8.000,- Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období I.a II. čtvrtletí roku 2010: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - knihy, tisk o Kč - materiál spotřební o Kč - plyn o Kč - služby telekomunikací o Kč - školení o Kč - nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele o Kč - cestovné o Kč 9

10 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 10 b3) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce pohonné hmoty o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na projekt Společně k bezpečí III : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce prevence kriminality - projekty vlastní o ,- Kč navýšení rozpočtu o účelovou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt v evropském pásmu textilu : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o Kč - investiční přijaté transfery od regionálních rad o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na: - provozní položce Expozice textilního tisku vodní hrad o Kč - investiční položce Expozice textilního tisku vodní hrad o Kč navýšení rozpočtu o účelovou dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Základní školu Špičák na projekt Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč - investiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na: - provozní položce 415-ZŠ 28.října 2733 o Kč - investiční položce ZŠ 28.října 2733 o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotace na náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - krizové řízení o Kč - povodně 2010 o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položkách: - svoz komunálního odpadu o Kč - veřejné osvětlení údržba a oprava smluvní o Kč - čištění a zimní údržba o Kč 10

11 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 11 b3) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek na položkách: - havárie vody, kanalizace, topení a plynu o Kč - vodní hospodářství + odbahnění rybníka o Kč navýšení rozpočtu o zvýšení dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky - dávky pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a ostatní dávky: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od státního rozpočtu sociální dávky o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce dávky sociální péče o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci od Libereckého kraje pro Základní školu, praktickou školu a mateřskou školu, Moskevská 679 na projekt Zdravé muzicírování : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce Základní škola, praktická škola a mateřská škola Moskevská 679 o Kč snížení rozpočtu o vratku nedočerpané neinvestiční účelové dotace na výdaje v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Státního rozpočtu o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položce volby do Parlamentu České republiky o Kč snížení rozpočtu z důvodu nižšího inkasa u sdílených daní: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu fyzických osob-z podnikání o Kč b1) snížení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč b2) snížení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce úroky z úvěru - Sportareál o Kč navýšení rozpočtu o rozdíl mezi odhadem a skutečnou výší daně z příjmu placené městem za rok 2009: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu právnických osob za obce o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu právnických osob za obce o Kč navýšení příjmů a výdajů v rozpočtu Odboru dopravy: a) navýšení příjmů rozpočtu Odboru dopravy na položce sankční platby - pokuty o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru dopravy na položce městská doprava o Kč 2. Změny v příjmech 2.1. Přesuny mezi položkami v rozpočtu všeobecné pokladní správy: a) přesun Kč z položky správní poplatky na položku daň z přidané hodnoty 11

12 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 12 b) přesun Kč z položky daň z příjmu fyzických osob-z podnikání na položku dividendy 3. Změny ve výdajích 3.1. Přesun mezi položkami v rozpočtu mzdy: přesun Kč z položky mzdy městský úřad / mzdy na položku mzdy městský úřad / ostatní osobní výdaje 3.2. Přesun mezi položkami v rozpočtu Odboru životního prostředí: přesun Kč z položky analýzy, rozbory a havárie na novou položku zpracování Zprávy z povodně léto Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) přesun Kč z položky Půjčka K-centrum(Pasant) na položku Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu b) přesun Kč z položky Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi na položku Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu c) přesun Kč z položky nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi na položku výbor lidského porozumění 3.4. Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu: a) přesun Kč z provozní položky Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 na investiční položku Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 b) přesun Kč z položky cestovné na položku opravy kancelářské techniky c) navýšení položky nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele o Kč přesunem Kč z položky konzultanské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu a Kč z položky služby pošt 3.5. Zpřesnění čerpání neinvestiční účelové dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb - převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu a do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku: a1) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - knihy, tisk o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč - nákup DHIM (kancelářská technika) o Kč a2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce drobný hmotný investiční majetek o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu mzdy na položce mzdy městský úřad / mzdy o Kč 3.6. Převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu do rozpočtu Odboru dopravy: a) navýšení rozpočtu Odboru dopravy na položce městská doprava o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - knihy, tisk o Kč - nákup DHIM (kancelářská technika) o Kč - materiál spotřební o Kč - plyn o Kč - elektrické energie o Kč 12

13 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 13 - služby telekomunikací o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč 3.7. Převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu: rozpočet sportu navýšit na položce Sport, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy, z položky rozdělení výtěžku z VHP 3.8. Zpřesnění čerpání neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny - převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu do rozpočtu mzdy a do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku: a1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - mzdy městský úřad / ostatní osobní výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč a2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce pohonné hmoty o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položce volby do Parlamentu České republiky o Kč 3.9. Přesun mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace: přesun Kč z položky územně plánovací dokumentace na položku koupaliště Dubice-příprava Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku a) přesun Kč z položky sběrný dvůr na položku úklid černých skládek b) přesun Kč z položky platba za energii - parkoviště na položku správa a provoz parkovišť c) přesun Kč z položky opravy a údržba MěÚ na položku správa a údržba smuteční obřadní síně d) navýšení položek: - správa údržba městské zeleně (včetně dvora radnice a terasy městského úřadu) o Kč - drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky o Kč - veřejné osvětlení - modernizace o Kč přesunem částky Kč z položky svoz komunálního odpadu Převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku: rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku navýšit na položkách: - hřbitovy - provoz a opravy o Kč - nákup multifunkčního zařízení Canon ir3025n o Kč - drobný hmotný investiční majetek o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, 13

14 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 14 územní plán, dotace, z položky územně plánovací dokumentace Převod prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do rozpočtu mzdy: a) rozpočet mzdy navýšit na položce mzdy - městský úřad / ostatní osobní výdaje o Kč převodem z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z položky Akce sociální prevence dětí a mládeže b) rozpočet mzdy navýšit na položkách: - mzdy - městský úřad / ostatní osobní výdaje o Kč - Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z položky Klubovna Paramisa c) rozpočet mzdy navýšit na položkách: - mzdy - městský úřad / ostatní osobní výdaje o Kč - Povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z položky Podpora sociální terénní práce Převod prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku: rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku navýšit na položce drobný hmotný investiční majetek o Kč převodem z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z položky Podpora sociální terénní práce Převod prostředků z rozpočtu školství do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace: rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace navýšit na položce školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy o Kč převodem z rozpočtu školství, z položky 415-ZŠ 28. října Převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu kultury: rozpočet kultury navýšit na položkách: - mimořádné příspěvky zastupitelstva města o Kč - příspěvek ZM Martin Prokeš, Festival Lípa Musica (propagace) o Kč převodem částky Kč z rozpočtu všeobecné pokladní správy, z položky rezerva města 18 pro - 1 proti 2 se zdržel - 0 nehlasoval 04) Poskytnutí finančních příspěvků na obnovu základních funkcí domácnosti, zahájila diskusi, Oldřich Panc návrh usnesení schvalujeme poskytnutí finančních prostředků do výše Kč chybí mu tam něco, zaráží ho, že materiál nebyl projednán v komisi. 14

15 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 15 úmyslně to nedávali do komisí, my jsem pouze poslíčky, ministerstvo vyhlásilo program v záležitosti povodní, my byli administrátory, přesná výše byla určena z ministerstva pro místní rozvoj Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) nemáme k dispozici, navrhla upravit usnesení do maximální výše Kč pro jednu domácnost doplnění usnesení - do maximální výše Kč pro jednu domácnost, ukončila diskusi, dala hlasovat o souhlasí s přijetím neinvestiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu základních funkcí domácností z programu Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy pro rok 2010; schvaluje poskytnutí finančních příspěvků do maximální výše Kč určených na obnovu základních funkcí domácností občanům splňujících podmínky programu; pověřuje starostku města sepisem a uzavřením smluv s žadateli splňujícími podmínky programu Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy pro rok 2010 ve znění dle důvodové zprávy. 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 05) Odpis nedobytných pohledávek, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa když si prostudoval materiál, vstávali mu vlasy na hlavě. Částka odpisu je Kč - není to moc během dlužného nájemného, částky byly řádově vyšší, ale i na této agendě jsou některé položky, které jsou pro něho znepokojivé. Jak se o městský majetek staráme, hlasovat pro to nebude. informace pro veřejnost 98 % dáváme na odpis z roku 2005 zemřelí. Veškerá jednání prošla soudně, rodina nic nezískala majetek, dědictví město neuspělo. 15

16 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 16 Ing. Jaromír Štrumfa jestli si město v některých položkách dělá něco, tak si meje ruce. Např. zemřelý dne dluh po něm Kč, další případ zemřelý v 11/2008 dluh Kč, jsou tam i nižší částky, je to více než polovina veliké částky. Říkal, že se pod malými nepatrným částkami schovávají velké hříchy., ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje odpis nedobytných pohledávek po RK Kouba, RK Rejn a RK RINT, spravovaných SBD Sever, Lipová 596/7, Liberec, v celkové výši ,60 Kč dle důvodové zprávy. 16 pro - 3 proti - 3 se zdržel - 0 nehlasoval 06) Prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou MATERIÁL STAŽEN 07) Žádost o prominutí poplatku z prodlení, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje prominutí poplatku z prodlení paní ve výši 1.724,- Kč. 21 pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval 08) Prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek p. č. 1338/277 v k. ú. Česká Lípa, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek p. č. 1338/277 v k. ú. manželům do pro - 0 proti - 1 se zdržel - 0 nehlasoval 16

17 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 17 09) Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji smlouva o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku o.s. Pasant a o.s. Advaita Chrastava. Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Mgr. Eva Stehlíková navrhla upravit usnesení v bodě A, v době zpracování matriálu nebylo jasné, že se Pasant se sloučí s organizací Most k naději, přebírá veškeré závazky A/ MOST K NADĚJI, občanské sdružení, ve výši ,- Kč, se sídlem P. Jilemnického 1929, , Most 1, IČ , na pokrytí provozních a mzdových nákladů, zařízení K- centra Oldřich Panc měl připomínky k návrhu usnesení většinou je uvedena v usnesení citace, že pověřujeme starostku města k podpisu smlouvy citace není, druhá připomínka v celém materiálu se píše, že něco bude zda nový koncept je závazný a co z něho vyplývá? Květuše Rusínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ) problém s časem je v tom, že v loňském roce jsme schválili pouze částečné pokrytí finančních prostředků, začátkem roku schválili financování na I. pololetí, návrh na II. pololetí totožný materiál jako v prvním pololetí. Liberecký kraj (LK) za spolupráce velkých měst odsouhlasil koncept, jak by se III. obce podílely na financování, byl udělán klíč, zastupitelstvem LK neprošel klíč, do rozpočtu jsme dali fiktivní částku, měli bychom to plnit, LK ponížil položku na protidrogovou prevenci, službu bychom měli udržet, je pro nás závazné. Oldřich Panc poděkoval za odpověď, napsáno zpracován koncept a navržen klíč, nepamatoval si, že bychom toto schvalovali. materiál schvalovala rada města, usnesení k tomu bylo, usnesení se dohledá a pošle mu ho. Ing. Jaromír Štrumfa tento materiál bychom měli schválit, byl se podívat v K-centru, MUDr. Jogheeová dělá práci za nás, je to koncept aktivního přístupu k lidem drogově závislí peníze jim dejme. Garantujme jim ty prostory - pokud je přemístíme, budou petice. práce je prospěšná, nemá optimistická odpověď. K-centrum prostor jim nevyhovuje, hledají 17

18 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 18 se nové prostory, ukončila diskusi, předala slovo návrhové komisi přečetla Mgr. Eva Stehlíková. Oldřich Panc, technická existuje dokument, kde je uvedeno, že je nástupnická organizace?, materiály jsou v bodě pro informace, ukončila diskusi, dala hlasovat o souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku: A/ MOST K NADĚJI, občanské sdružení, ve výši Kč, se sídlem P. Jilemnického 1929, , Most 1, IČ , na pokrytí provozních a mzdových nákladů, zařízení K-centra. 19 pro 0 proti 3 se zdrželi B/ občanskému sdružení Advaita, ve výši ,- Kč, se sídlem Nová Ves 55, Chrastava, IČ , na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením služeb dle zákona o sociálních službách. 20 pro - 0 proti - 1 se zdržel 1 nehlasoval 10) Převod finančních prostředků Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní umělecké školy,, Arbesova 2077, příspěvkové organizace ve výši Kč dle důvodové zprávy. 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 11) Sociální služby p.o. - převod finančních prostředků Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o 18

19 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 19 schvaluje Sociálním službám města České Lípy, příspěvkové organizaci, převod z rezervního do investičního fondu ve výši Kč, určený na nákup nového služebního vozidla pro potřeby pečovatelské služby. 21 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 1 nehlasoval 12) Rozšíření účelu poskytnutého školského grantu. Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje Základní škole Dr. Miroslava Tyrše,, Mánesova 1526, příspěvková organizace rozšíření účelu školského grantu poskytnutého ve výši 3.000,- Kč na činnost šachového kroužku o startovné, propagaci turnaje, věcné ceny, medaile a diplomy. 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 12) B Rozšíření účelu poskytnutého sportovního grantu družstvo dorostenek Athletic club Předkládá: Bc. Hana Moudrá, starostka města, zahájila diskusi, JUDr. Jan Riedl sdělil, že se jedná o družstvo dorostenek, které je nejúspěšnějším oddílem v jejich klubu. Rádi bychom přivezli medaile, peníze použijeme na dopravu a chceme co nejlépe reprezentovat Českou Lípu. Bc. Hana Moudrá, starostka města, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje usnesení zastupitelstva 708/10 z ve znění usnesení zastupitelstva 800/10 z se rozšiřuje tak, že kromě A družstva žen Athletic clubu je příspěvek určen i pro družstvo dorostenek Athletic clubu. 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 19

20 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 20 13) Nedodržení termínu vyúčtování školských grantů. Předkládá: Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta města Bc. Hana Moudrá, starostka města, zahájila diskusi, Mgr. Tomáš Vlček možnost dvou bodů schvaluje či neschvaluje. Prošel žádosti, navrhl schvaluje, zdůvodnění jde o tak malé částky, prosil o schválení. Ing. Jaromír Štrumfa je stejného mínění jak Mgr. Vlček, myslel si, že pí ředitelka je důsledná, souhlasil odpustit., ukončila diskusi, hlasovat odděleně, dala hlasovat o A// schvaluje Mateřské škole Šikulka,, Moskevská 2434, příspěvková organizace, prominutí nedodržení termínu vyúčtování školského grantu na akci Školní akademie 21 pro 0 proti 1 se zdržel - 0 nehlasoval B// schvaluje Základní škole,, 28. října 2733, příspěvková organizace prominutí nedodržení termínu vyúčtování školského grantu na akci Školní akademie pro - 0 proti 1 se zdržel - 0 nehlasoval 14) Program "Podpora terénní práce na rok 2011" Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města Bc. Hana Moudrá, starostka města, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje podání žádosti Úřadu vlády ČR, kanceláři Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, za účelem poskytnutí dotace v programu Podpora terénní práce na rok 2011 včetně minimální 30 % finanční spoluúčasti města ve výši Kč Kč a pověřuje starostku města podpisem žádosti o dotaci. 18 pro - 0 proti - 3 se zdrželi - 1 nehlasoval 15) Žádosti 20

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX

USNESENÍ. z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 167/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 10. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. září 2007 (č. usnesení 167/07-189/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více