Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 1)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 1)"

Transkript

1 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 1 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ., zahájila 40. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatovala, že je to poslední jednání v tomto volebním období. Dále dělila, že zápis z předchozího zasedání ze dne byl podepsán bez připomínek ověřovateli zápisu zastupiteli Jaroslavou Procházkovou a MUDr. Ladislavem Zárubou. Návrhová komise : Mgr. Eva Stehlíková JUDr. Karel Bubeník 18 pro - 0 proti - 2 se zdržel - 5 nehlasoval Ověřovatelé zápisu: : Ing. Petr Máška Libuše Horáková 20 pro - 0 proti - 2 se zdržel - 0 nehlasoval Omluveni: JUDr. Jana Zejdová - nemoc PaedDr. Jiřčina Ledvinková - nemoc Vladimír Jonáš pracovní zaneprázdnění Petr Skokan přijde později Mgr. Jitka Lukášková Prezence zastupitelů: 20 přítomno 5 omluveno 0 nepřítomno zaslané materiály zastupitelům body č. 1 34, upozornila na body doplnění materiálů bod č. 0 prezentace projektu Jiráskova divadla, vystoupení p. Blažka, ředitele firmy Delphi Packard Eletric propouštění zaměstnanců a ukončení provozu firmy, bod č. 1 A- veřejná sbírka Povodně 2010, body č. 17 B upravená kupní smlouva, č. 17 C doplnění smlouva článek č. 5 a č. 6, č pro informaci příspěvek na mamograf, č. 12 b rozšíření účelu sportovního grantu ženy II. liga, požádala o stažení bodu č. 6 prominutí poplatku, tento materiál nebyl předložen finančního výboru. Tázala se, zda má někdo doplnění či vypuštění některého bodu? 1

2 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 2 JUDr. Jan Riedl požádal o zařazení jednoho bodu - do č. 15 C rozšíření subjektů grantů, kdy byl městem přiznán grant žen, nebyl přiznán grant na družstvo dorostenek (doprava). tázala se, zda je to upřesnění podmínek grantu? JUDr. Jan Riedl odpověděl, že se jedná o doplnění družstva dorostenek. navrhla zařadit bod č. 12 b, prosila JUDr. Jana Riedla o přípravu usnesení. Hlasování o schválení programu 20 pro - 0proti - 0 se zdržel - 5 nehlasovalo PROGRAM: 00) Prezentace projektu Jiráskova divadla Informace Ing. Zdeněk Blažek, jednatele společnosti Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. 01) Plnění usnesení doplnění bodu č. 1 A 02) Informace o rozpočtovém hospodaření za I.pololetí roku ) Rozpočtové změny č. 6/ ) Poskytnutí finančních příspěvků na obnovu základních funkcí domácnosti 05) Odpis nedobytných pohledávek 06) Prominutí doplatku kupní ceny ve výši ,-Kč dle dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2005 uzavřené s panem Milanem Dordou - stažení bodu č. 6 prominutí poplatku, tento materiál nebyl předložen finančnímu výboru 07) Žádost o prominutí poplatku z prodlení 08) Prodloužení termínu úhrady kupní ceny za pozemek p. č. 1338/277 v k. ú. 09) Participace obcí na protidrogové politice v Libereckém kraji smlouva o poskytnutí finančních prostředků na protidrogovou politiku o.s. Pasant a o.s. Advaita Chrastava. 10) Převod finančních prostředků 11) Sociální služby p.o. - převod finančních prostředků 12) Rozšíření účelu poskytnutého školského grantu.- doplnění bodu č. 12 b rozšíření účelu sportovního grantu ženy II. liga 13) Nedodržení termínu vyúčtování školských grantů. 14) Program "Podpora terénní práce na rok 2011" 15) Žádosti 15A) Žádost příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6 15B) Žádost příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova ) Financování investiční akce "Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní" 2

3 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 3 17) Výkupy 17A) Výkup hotelu Olympia v České Lípě 17B) Výkup nemovitostí v k. ú., TJ Sokol doplnění č. 17 B upravená kupní smlouva 17C) Výkup nemovitostí v k. ú., TJ Lokomotiva doplnění č. 17 C doplnění smlouva článek č.5 a č. 6, 18) Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 19) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 20) Obchvat - výstavba I/9 21) Bleskové povodně - srpen poděkování 22) Záměr zřízení nové příspěvkové organizace 23) Změny zřizovacích listin 23A) Změna zřizovací listiny p.o. Sociální služby města České Lípy 23B) Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Sport 24) Dodatky 24A) Dodatek ke směnné smlouvě č. A / B) 1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemků parkoviště OD ANDY 2. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků 25) Převod nemovitosti do osobního vlastnictví 26) Revokace 26A) Revokace usnesení č. 745/10/C ze dne B) Částečná revokace záměru obce prodat část pozemku p. č. 932/1 a část pozemku p. č. 292/1 vše v k. ú. Žizníkov 27) Záměry 27A) Záměr obce prodat pozemky p. č. 16 a p. č. 17/1 vše v k. ú. Lada 27B) Záměr obce prodat část pozemku p. č. 4857/1 v k. ú. 27C) Záměr obce prodat část pozemku p. č. 350/3 v k. ú. Častolovice u České Lípy 27D) Záměr obce prodat části pozemků p. č. 5406, p. č. 5407, p. č. 5390/67, p. č. 5390/64 a celého pozemku p. č. 5390/68 vše v k. ú. 27E) Záměr obce prodat pozemek p. č. 108/7 v k. ú. Žizníkov 27F) Záměr obce prodat pozemek p. č. 929 v k. ú. 27G) Záměr výkupu objektu čp. 924 v k. ú. 27H) Záměr prodeje pozemků p. č. 8/1,4,5,6 v k. ú. Lada 27I) Záměr prodeje pozemků v k. ú. 27J) Záměr prodeje pozemků v k. ú. Heřmaničky u Dobranova 28) Prodeje 28A) Prodej pozemku p. č. 85/1 v k. ú. Lada 28B) Prodej pozemku p. č. 19 v k. ú. Vítkov u Dobranova 28C) Prodej části pozemku p. č. 1635/1 v k. ú. 28D) Prodej pozemku p. č. 5990/22 v k. ú. 28E) Prodej pozemků p. č. 4066/9, 4067/5 a 4068/47 lokalita U Kola v k. ú. 28F) Prodej objektu bez čp. včetně pozemku p. č. 3367/1 v k. ú., ul. Pivovarská 28G) Prodej objektu čp. 459 včetně pozemku p. č. 367 v k. ú. 3

4 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 4 29) zpráva o postupu prací na ÚP 30) Jednotka sboru dobrovolných hasičů 31) y z výborů ZM 31A) z XXXVI. jednání FV konaného dne B) z jednání výboru ZM pro sport 31C) ze 40. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. 31D) z 39. jednání výboru pro prodej nemovitostí ZM ze dne ) Interpelace 32A) Informace k interpelaci JUDr. Zejdové k využití veřejně prospěšných prací k úhradě dluhů 33) Pro Info doplnění č pro informaci příspěvek na mamograf 34) Různé Prezentace projektu Jiráskovo divadlo - Ing. Arch. Adam Rujbr, majitel kanceláře, stručně se představil, sdělil stávající stav divadla, že nesplňuje požadavky na požární bezpečnost, špatná viditelnost, nevyhovující tepelné parametry, nesplňuje hygienické předpisy. Návrh - otočení vstupu divadla z Panské ulice, propojení ulic Panská a Jiráskova. V objektu z Panské ulice je navržena kavárna, některá parkovací místa budou ve dvoře, po úpravách bude divadlo multifunkční galerie, semináře. Celá budova bude bezbarierová, bude mít dostatečné skladové zázemí, navrhují nový osobní výtah. Tento projekt zaručuje nízké provozní náklady, materiály odolné a trvanlivé, nový osobní výtah, nové gastronomické zařízení, kontorní vnitřní klima, nová přístavba vstupu, úroveň podlaží ulice Panské, zastřešený dvorek, nový prostor kavárny, nevyužité sklepy salonek pro příležitostné akce. Budou dva vstupy do divadla, prostor pro skladování dekorací. Bude nově zvedlé hlediště, foajé v patře, nově umístění bar, hlavní sál bude mít 273 míst na sezení, 7 míst imobilních v 1. řadě, obnoveno orchestřiště, přísálí bude sloužit na rozptýlení hostů o přestávkách a i bar. Provoz herců oddělen od provozu návštěvníků divadla, při výstavě samostatný vstup je možný, sociální zařízení po obou stranách, únikové schodiště, ve 3. patře hlediště v celé kráse, únikové cesty po stranách, pravá část zázemí herců, klubovna ochotnického klubu, levá část blok kanceláří pro provoz divadla. Prezentoval obrázky z dnešní doby a nové. poděkovala za prezentaci a popřála mu hodně zdaru při práci. Požádala Ing. Zdenka Blažka, ředitele firmy Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. o pár slov týkající se situace ve firmě Ing. Zdeněk Blažek, jednatel společnosti Delphi Packard Electric Česká republika s.r.o. představil se, poděkoval za pozvání na zastupitelstvo města, sdělil důvody firmy k rozhodnutí skončit výrobu v České Lípě, oznámili partnerům ukončení firmy - týká se to sériové výroby, tj. se týká cca zaměstnanců v počtu 1000 lidí, netýká se specialistů, ani aktivit v Bakově nad Jizerou cca 30 lidí služby pro Škodu Mladou Boleslav. 4

5 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 5 Závod se zde otevřel v roce 1996, během 10 let se rozrůstal jak výrobní plochou tak zaměstnanci, v r bylo ve firmě 3500 aktivních zaměstnanců, dnes 1100 aktivních zaměstnanců, důvod pro pokles - skončila celá řada projektů BMW, AUDI, druhý důvod - krize v automobilovém průmyslu. Pobídky neměla na firmu žádný vliv. Více než 2 roky komunikují se zaměstnanci, dávali jim informace o projektech, o vývoji zakázek. Nenašli projekt, firma se rozhodla ukončit provoz v Č. Lípě. Proč žádná nová zakázka automobilový průmysl je konkurenční, automobilky lákají zakázníky, my byli nuceni přicházet s novou výrobou, nová výroba nabízena za nových podmínek. Jiné země dokážou vyrábět ve stejné kvalitě s příznivější nákladovou strukturou. Co dělá firma v této době, aby ten dopad byl nejmenší spolupracují s Úřadem práce v České Lípě, s firmami, sdělil aktivity projekt Restart pro Českolipsko cílem najít zaměstnaní, aby mohli pracovníci plynule přejít k novému zaměstnavateli, projekt schválen na 200 lidí - celý projekt firma využila. Polovina z 200 lidí si našla zaměstnání, úzce spolupracují s personální oddělením Škoda auto 20 zaměstnanců si tam našlo práci, pár desítek lidí bude v měsících 10/11/2010 umístěno, Johns controls, Bombardier, firmy z Hrádku nad Nisou, z Mnichova Hradiště, z Horního Podluží. Pořádají exkurze do závodů, výborná spolupráce s úřadem práce, nacházejí práci pro zaměstnance. Jednali s odbory o změně kolektivní smlouvy (KS) odstupné podepsali dohodu dodatek odstupné od výše násobek. Společnost se snaží hledat uživatele pro objekt možnost formou pronájmu či prodeje. Jednají, žádné rozhodnutí zatím nepadlo, rádi získají kontakt na investora, aby byla nová pracovní místa v České Lípě. Podepsali KS, zaměstnanci vědí, že mají jistotu odstupného, výroba snižována do konce března dubna, budou spolupracovat s úřadem práce, poděkoval za pozornost tázala se zastupitelů, zda mají otázky na pana Ing. Z. Blažka? Poděkovala mu za přijmutí pozvání a slíbila, že do budoucna pomůžeme město najít investora hodin přišli zastupitel Petr Skokan a zastupitelka Mgr. Jitka Lukášková 01) Plnění usnesení Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ, zahájila diskusi, ukončila diskusi, dala hlasovat o Vyjádření kontrolního výboru - bez připomínek. bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 5

6 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 6 01 A) Povodně 2010 rozdělení sbírky Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, sdělila, že na kontě POVODNĚ 2010 je částka Kč, fond není ještě vyčerpán a nové zastupitelstvo města může rozdělit další prostředky. Byly vytipovány rodiny, které finanční prostředky potřebují. Jedná se o rodiny, které jsou na tom nejhůře, bydlí např. v garáži, se všemi rodinami bylo hovořeno, ukončila diskusi, dala hlasovat o schvaluje poskytnutí finančních prostředků z veřejné sbírky POVODNĚ 2010 dle důvodové zprávy 22 pro - 0 proti - 0 se zdržel - 0 nehlasoval 02) Informace o rozpočtovém hospodaření za I.pololetí roku 2010 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Ing. Jaromír Štrumfa, v materiálu příjmy za I. pololetí, zaujala ho položka daně z nemovitosti komunální odpad, nemá příznivý objem, on platí daň z nemovitosti 1x za rok. Zdůraznil, abychom nedopadli špatně, je známa výše dluhu za komunální odpad z minulých let úhrada pohledávek dochází ve velice pomalém tempu. Poukazoval na to, že byl chlácholen, že dostaneme a vymůžeme více. Je vidět, co jsme dostali od dlužníků hodně málo. Měli bychom být obezřetní jak na dlužníky, tak na ty, co to mají na starosti, abychom dostali dlužné peníze. Výdaje jednotek rezervy, které by mohly zmírnit schodek za letošní rok, měli bychom se této záležitosti věnovat. Výdaje třídy 5 nákup služeb, po odpočtu časová rezerva a poslední (kapitálové výdaje 2.3 %) - plynulost peněz na investiční akce je to čím dál tím horší, částka za investice je skandálně nízká., ukončila diskusi, dala hlasovat o bere na vědomí materiál Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí roku pro - 1 proti 1 se zdržel - 0 nehlasoval 6

7 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 7 03) Rozpočtové změny č. 6/2010 Předkládá: Mgr. Moudrá Hana, starostka města, zahájila diskusi, Oldřich Panc tázal se k navýšení rozpočtu textilního tisku, celková částka proč navýšeno o 3 mil. Kč? Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) jedná se o interiéry Vodního hradu expozice, které nebyly zahrnuty v rozpočtu. Oldřich Panc, technická položka není ve smlouvě a nebyla zřejmá od začátku. Hovořil ke mzdám celkově v průběhu rozpočtových změn přesuny a výsledek nárůst o Kč Bc. Olga Janatová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka MěÚ (OKT) některé položky jsou dotačními tituly, např. výkon státní správy v oblasti sociální právní ochrany nebo dávky v odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ) přicházejí dotace, s těmito částkami můžeme počítat při přípravě rozpočtu. Dotace jsou také na veřejně prospěšné práce (VPP). Sdělila, že záleží na tom, jak bude uzavřena smlouva s úřadem práce (ÚP), v průběhu roku chodí dotační tituly od úřadu práce, předpokládáme pokračování. Nevíme, kolik dostaneme z úřad práce na další období. Dotační tituly čerpány účelově a pokud v rozpočtu s nimi není počítáno, počítáme s částkami, které plynou z tabulek, my je nevyužíváme, jelikož jsou vraceny zpět do rozpočtu. Oldřich Panc nárůst Kč - co s tím? Bc. Olga Janatová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka MěÚ (OKT) museli přijít do rozpočtu dotací a budou využity v rozpočtu. Oldřich Panc Sportareál plánované úspora Kč, na pokrytí finance z výherních hracích automatů (VHP). Tázal se, zda byl rozpočet sestaven špatně? Finanční prostředky mohly být použity od jinud. Společnost PASANT půjčka Kč, Kč se vzalo někde Kč vrácena půjčka Kč plánovaný výdaj a požaduje se Kč. všechny příspěvkové organizace byly požádány snížit rozpočet o 10%, ředitelka SPORT p.o. snížila o Kč, v tuto chvíli chybí částka Kč v této organizaci. Předpoklad vývoj příjmu vyšší, nedokáže na to odpovědět, připraví písemné zhodnocení pošle všem zastupitelům. 7

8 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 8 Oldřich Panc ZŠ Jižní, 7 mil. Kč po výběrovém řízení Kč + dalších Kč, kde se peníze vezmou ve výši Kč, proč zavazovat příští zastupitelstvo? Předloží návrh usnesení. proč zavazováno příští zastupitelstvo města (ZM) těch Kč bychom to těžko hledali, investice je Kč, bohužel to nepůjde zrealizovat do prosince roku Oldřich Panc Kč v rámci rozpočtu ORMaI není problém. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) je to proto, že pokud bychom podepisovali smlouvu nad rámec - je tento návrh, abychom byli krytí. Ing. Jaromír Štrumfa diskutoval k několika položkám - Pašijové dny Kč, městská knihovna Kč, prevence kriminality Kč, Kč titul zlepšení parametru energetické náročnosti ZUŠ kam půjdou ty peníze ze zateplení ZUŠ? Mělo by jít do investic a ne do provozu Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic (ORMaI) dotace na zlepšení energetické náročnosti tyto prostředky půjdou do investičního fondu, domluví se s ing. Zachrlou. Pokud získáváno z projektu např. zateplení ZUŠ, DPS Lada - šlo do investic my předfinancováváme a poté zpět do investičního fondu, ukončila diskusi, dala hlasovat o návrhu usnesení. schvaluje rozpočtové změny č. 6/2010 takto: 1. Změny příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje pro Kulturní dům Crystal na akci Pašijové hry : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu kultura na položce Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy o Kč 1.2. navýšení rozpočtu o investiční dotaci z Ministerstva Kultury České republiky, z programu VISK 3, pro Městskou knihovnu : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč 8

9 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 9 b) navýšení výdajů v rozpočtu kultura na položce " Městská knihovna, příspěvková organizace - investiční příspěvky" o Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra na programy prevence kriminality: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce " prevence kriminality - projekty vlastní" o Kč 1.4. navýšení rozpočtu o investiční účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky na zateplení fasády a výměnu oken Základní umělecké školy: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - investiční přijaté transfery ze státních fondů o Kč - investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje majetku a investic investice, územní plán, dotace na položce Základní umělecká škola - zateplení fasády a výměna oken o Kč 1.5. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu" o 8.000,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce čištění a zimní údržba o 8.000,- Kč 1.6. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře za období I.a II. čtvrtletí roku 2010: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru životního prostředí na položce odborný lesní hospodář o Kč 1.7. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - knihy, tisk o Kč - materiál spotřební o Kč - plyn o Kč - služby telekomunikací o Kč - školení o Kč - nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele o Kč - cestovné o Kč 9

10 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 10 b3) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce pohonné hmoty o Kč 1.8. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč 1.9. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje na projekt Společně k bezpečí III : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce prevence kriminality - projekty vlastní o ,- Kč navýšení rozpočtu o účelovou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt v evropském pásmu textilu : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o Kč - investiční přijaté transfery od regionálních rad o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace na: - provozní položce Expozice textilního tisku vodní hrad o Kč - investiční položce Expozice textilního tisku vodní hrad o Kč navýšení rozpočtu o účelovou dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Základní školu Špičák na projekt Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položkách: - neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč - investiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na: - provozní položce 415-ZŠ 28.října 2733 o Kč - investiční položce ZŠ 28.října 2733 o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotace na náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b1) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - krizové řízení o Kč - povodně 2010 o Kč b2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položkách: - svoz komunálního odpadu o Kč - veřejné osvětlení údržba a oprava smluvní o Kč - čištění a zimní údržba o Kč 10

11 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 11 b3) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic majetkový úsek na položkách: - havárie vody, kanalizace, topení a plynu o Kč - vodní hospodářství + odbahnění rybníka o Kč navýšení rozpočtu o zvýšení dotace ze státního rozpočtu na sociální dávky - dávky pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a ostatní dávky: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od státního rozpočtu sociální dávky o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na položce dávky sociální péče o Kč navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci od Libereckého kraje pro Základní školu, praktickou školu a mateřskou školu, Moskevská 679 na projekt Zdravé muzicírování : a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položce Základní škola, praktická škola a mateřská škola Moskevská 679 o Kč snížení rozpočtu o vratku nedočerpané neinvestiční účelové dotace na výdaje v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Státního rozpočtu o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položce volby do Parlamentu České republiky o Kč snížení rozpočtu z důvodu nižšího inkasa u sdílených daní: a) snížení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu fyzických osob-z podnikání o Kč b1) snížení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč b2) snížení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce úroky z úvěru - Sportareál o Kč navýšení rozpočtu o rozdíl mezi odhadem a skutečnou výší daně z příjmu placené městem za rok 2009: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu právnických osob za obce o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce daň z příjmu právnických osob za obce o Kč navýšení příjmů a výdajů v rozpočtu Odboru dopravy: a) navýšení příjmů rozpočtu Odboru dopravy na položce sankční platby - pokuty o Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru dopravy na položce městská doprava o Kč 2. Změny v příjmech 2.1. Přesuny mezi položkami v rozpočtu všeobecné pokladní správy: a) přesun Kč z položky správní poplatky na položku daň z přidané hodnoty 11

12 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 12 b) přesun Kč z položky daň z příjmu fyzických osob-z podnikání na položku dividendy 3. Změny ve výdajích 3.1. Přesun mezi položkami v rozpočtu mzdy: přesun Kč z položky mzdy městský úřad / mzdy na položku mzdy městský úřad / ostatní osobní výdaje 3.2. Přesun mezi položkami v rozpočtu Odboru životního prostředí: přesun Kč z položky analýzy, rozbory a havárie na novou položku zpracování Zprávy z povodně léto Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) přesun Kč z položky Půjčka K-centrum(Pasant) na položku Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu b) přesun Kč z položky Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi na položku Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu c) přesun Kč z položky nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi na položku výbor lidského porozumění 3.4. Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu: a) přesun Kč z provozní položky Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 na investiční položku Sbor dobrovolných hasičů Stará Lípa 602 b) přesun Kč z položky cestovné na položku opravy kancelářské techniky c) navýšení položky nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele o Kč přesunem Kč z položky konzultanské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu a Kč z položky služby pošt 3.5. Zpřesnění čerpání neinvestiční účelové dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb - převod prostředků z rozpočtu mzdy do rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu a do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku: a1) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - knihy, tisk o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč - nákup DHIM (kancelářská technika) o Kč a2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce drobný hmotný investiční majetek o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu mzdy na položce mzdy městský úřad / mzdy o Kč 3.6. Převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu do rozpočtu Odboru dopravy: a) navýšení rozpočtu Odboru dopravy na položce městská doprava o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položkách: - knihy, tisk o Kč - nákup DHIM (kancelářská technika) o Kč - materiál spotřební o Kč - plyn o Kč - elektrické energie o Kč 12

13 ze 40. zasedání Zastupitelstva města, Strana 13 - služby telekomunikací o Kč - školení o Kč - cestovné o Kč 3.7. Převod prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy do rozpočtu sportu: rozpočet sportu navýšit na položce Sport, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy o Kč převodem z rozpočtu všeobecné pokladní správy, z položky rozdělení výtěžku z VHP 3.8. Zpřesnění čerpání neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny - převod prostředků z rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu do rozpočtu mzdy a do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku: a1) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy městský úřad / mzdy o Kč - mzdy městský úřad / ostatní osobní výdaje o Kč - povinné pojistné a zákonné pojištění celkem o Kč a2) navýšení výdajů v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku na položce pohonné hmoty o Kč b) snížení výdajů v rozpočtu Odboru kancelář tajemníka městského úřadu na položce volby do Parlamentu České republiky o Kč 3.9. Přesun mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace: přesun Kč z položky územně plánovací dokumentace na položku koupaliště Dubice-příprava Přesuny mezi položkami v rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku a) přesun Kč z položky sběrný dvůr na položku úklid černých skládek b) přesun Kč z položky platba za energii - parkoviště na položku správa a provoz parkovišť c) přesun Kč z položky opravy a údržba MěÚ na položku správa a údržba smuteční obřadní síně d) navýšení položek: - správa údržba městské zeleně (včetně dvora radnice a terasy městského úřadu) o Kč - drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky o Kč - veřejné osvětlení - modernizace o Kč přesunem částky Kč z položky svoz komunálního odpadu Převod prostředků z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace do rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku: rozpočet Odboru rozvoje, majetku a investic - oddělení správy obecního majetku navýšit na položkách: - hřbitovy - provoz a opravy o Kč - nákup multifunkčního zařízení Canon ir3025n o Kč - drobný hmotný investiční majetek o Kč převodem částky Kč z rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, 13

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č.j.: MUCL/29772/2012 Č.zveř.dokum.: 011 OF 2012 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2011 Zveřejněno dne: 4.5.2012, sejmuto dne: 24.5.2012 Závěrečný účet v tištěné

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Rozpočet města v roce 2012

Rozpočet města v roce 2012 LEDEN 2012 vydává město ČesKá Lípa měsíčník distribuce zdarma do schránek vychází 20. Ledna 2012 Rozpočet města v roce 2012 Klíčovým bodem prosincového zasedání českolipských zastupitelů bylo přijetí rozpočtu

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více