V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E / 1 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 1 0"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E / Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: identifikátor školy: vedení školy: ředitel: Mgr. Jaroslav Musil zástupce ředitele: Mgr. Lenka Zíková kontakt: tel.: zřizovatel název zřizovatele: Obec Hořepník adresa zřizovatele: nám. Prof. Bechyně 79, Hořepník IČO: kontakt: tel.: součásti školy IZO adresa kapacita Mateřská škola Pletařská 203, Hořepník 50 Základní škola nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 270 Školní druţina nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 50 Školní jídelna ZŠ nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 500 Školní jídelna-výdejna Pletařská 203, Hořepník 50 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1

2 1.4 základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ţáků na Počet Počet ţáků Počet dětí/ ţáků oddělení třídu pedagogů na pedagoga Mateřská škola , ,5 1. stupeň ZŠ ,6 10,4 2. stupeň ZŠ ,5 7 6 Školní druţina Školní jídelna MŠ x 27 x x x Školní jídelna ZŠ x 86 x x x V tomto školním roce byl ročník spojen. POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD - období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo Třídní učitel Mgr. Jeţková Ivana Jílková Jaroslava Mgr. Přibylová Petra Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Pavlů Martina Ţáčková Stáňa Mgr. Zenáhlíková Zdeňka Šimková Marie celkem materiálně-technické podmínky školy Ve staré budově jsou celkem čtyři třídy, v přízemí je oddělení školní druţiny, školní kuchyň a jídelna. Nová budova má tři patra. Na prvním patře je učebna fyziky a chemie, dále pak učebna informatiky a školní dílna. Na ostatních dvou patrech je celkem šest tříd. V příslušenství k tělocvičně patří také školní cvičná kuchyňka. K byly celkem čtyři třídy vybaveny interaktivní tabulí. Na prvním stupni to byla 1. a 2. třída. Na druhém stupni je touto pomůckou vybavena učebna HV a učebna fyziky a chemie. Celkem 9 tříd je vybaveno novými lavicemi a ţidličkami, z toho 7 tříd výškově stavitelnými. Ve staré budově byla umístěna I. IV. třída, na nové V. IX. třída. Škola je dobře vybavená učebními pomůckami, téţ vybavení tělocvičny odpovídá poţadavkům. Kaţdý vyučující na II. stupni ZŠ má svůj kabinet. Za budovou školy je školní zahrada se školním pozemkem a skleníkem. Mateřská škola je od areálu základní školy vzdálena cca 400 m. Její součástí jsou dvě třídy, loţnice, místnost na hraní a výdejna jídla. Okolo budovy je celkem velká zahrada. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Na konci školního roku 2009/10 byly ve třídách celkem čtyři interaktivní tabule Activboard. Z nich je jedna výškově stavitelná. Ve statistickém výkazu k bylo evidováno na škole 49 PC, viz tabulka. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 2

3 Grantové programy pro vzdělávání Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 je předkladatelem grantového projektu kraje Vysočina realizovaného v rámci OP VK. Projekt se nazývá Učíme interaktivně zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočiny spolupracujeme s dalšími dvaceti základními školami z Vysočiny. Naše škola je jednou z nich. Jedná se o projekt velkého rozsahu. Důvodem jeho realizace je aktivní zavádění moderních technologií do výuky v partnerské škole. Cílem je přispět ke koordinovanému a systémovému vytváření výukových hodin hlavních předmětů výuky v rámci silné sítě základních škol v kraji Vysočina, jako nezbytného základu vyuţívání interaktivní metody ve výuce. Dalším cílem je přispět k vytvoření rozsáhlé prvotní volně přístupné databáze výukových interaktivních hodin hlavních předmětů základních škol, coţ není v silách samotného ţadatele. Stejně tak není vhodné vytvářet výukové předměty dodavatelsky, neboť tento systém neodráţí specifičnost prostředí a práce konkrétních pedagogů a výukové interaktivní hodiny jako výsledek dodavatelského systému je pak méně příznivě přijímán pedagogy při vyuţívání v samotné praxi. Datum zahájení projektu je a předpokládané datum jeho ukončení je Rozpočet projektu činí , 50 Kč. Realizací projektu dojde k rozšíření interaktivního způsobu výuky na základních školách kraje Vysočina. Projekt obsahuje aktivity, které jednak zapojí ţáky do vyuţívání interaktivní výuky, jednak vytvoří metodické a obsahové zázemí (interaktivní vyučovací hodiny) pro jednotlivé předměty a také zavede partnerský systém škol pro sdílení a tvorbu nových učebních materiálů. Součástí aktivit je i pořízení nezbytného vybavení pro dosaţení cílů projektu. Do realizace projektu se zapojí celkem 21 škol. Na naší škole se tohoto projektu aktivně účastní tito pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jaroslav Musil: koordinátor projektu, Mgr. Zdeňka Zenáhlíková: metodička pro fyziku, tvůrce interaktivních prezentací pro fyziku, Mgr. Lenka Zíková: tvůrce interakt. prezentací pro 1. stupeň, Mgr. Petra Přibylová: tvůrce interaktivních prezentací pro anglický jazyk, Ing. Milan Hupka: tvůrce inter. prezentací pro matematiku na 2. stupni. Celková finanční částka pro naší školu je cca Kč. Pomocí tohoto projektu jsme získali dvě interaktivní tabule a interaktivní učebnice Fraus. Dalším projektem, který byl k ve stadiu posuzování a schvalování hodnotitelskou komisí Kraje Vysočina, je ţádost z grantového programu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina pod názvem Vyuţití e- learningu k rozvoji klíčových kompetencí. Celková výše finančních prostředků je Kč. Do tohoto projektu jsou z naší školy zapojeni Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, Mgr. Lenka Zíková, Mgr. Petra Přibylová, Mgr. Ivana Jeţková a Ing. Milan Hupka. V případě schválení bude tento projekt realizován od do Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 předseda: Jaroslav Pavlů za rodiče: Jaroslav Pavlů, Věra Buřičová za zřizovatele: Milan Nebesař, Jitka Pechková za pedagog. pracovníky: Mgr. Ivana Jeţková, Irena Tomanová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy UNIE Praha Registrace: MV ČR, č. j.: VSC/1-7978/91-R ze dne Zaměření: dle stanov Unie sdruţení rodičů IČO: předseda: Kos Libor další členové: Zelenka Luboš, Jandová Lenka, Kaňková Jitka, Rokos Vladislav, Lacina Miloslav, Vaněčková Lenka, Hanková Renáta, Zadraţilová Ivana Základní škola a Mateřská škola Hořepník 3

4 Spolupráce se SRPDŠ je velice dobrá. Stěţejní pro tuto spolupráci je jejich ochota aktivně se podílet na chodu školy a pořádání školního plesu. Ten v posledních letech také slouţí pro rozloučení s devátou třídou. S touto myšlenkou přišla Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, která tuto myšlenku aplikovala v roce 2003 se svojí třídou. Od tohoto roku na školní ples nacvičuje devátá a osmá třída předtančení pod vedením Jitky Kaňkové. Po něm následuje krátké představení ţáků deváté třídy a předání stuţek třídní učitelkou. Školní ples představuje významnou finanční částku do rozpočtu SRDPŠ, které má pak moţnost financovat některé akce. Přispívá ţákům 7. třídy na LVVZ, ţákům 4. třídy hradilo dopravu na plavecký výcvik v Srní. Finančně se podílí na příspěvcích členů Školního sportovního klubu, startovném na LAO a dalších akcích školy. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP tř., tř. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola dobíhající soustava 4., 5. a 9. tř. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č. j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Kaţdým rokem o krok dál Zařazené třídy 4., 5. a 9. tř tř., tř. Základní škola v Hořepníku poskytuje ţákům základní vzdělání na základě vzdělávacího programu Základní škola (4. 5. roč. a 9. roč.) a podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Kaţdým rokem o krok dál (1., 2., 3, a 6., 7., 8. roč.) - zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje vzdělání v dalších oblastech výchovy včetně ekologické a v oblasti výpočetní techniky. Ročník Celkem Minim. Celkem Minim. Předmět Český jazyk Anglický jazyk x x Německý jazyk x x x x x x x x x x 1 1 Matematika Informatika x x x x x x x 1 x x x 1 x Prvouka x x 7 7 x x x x x x Přírodověda x x x x x x x x x Vlastivěda x x x x x x x x x Chemie x x x x x x x x x Fyzika x x x x x x x Přírodopis x x x x x x x Zeměpis x x x x x x x Dějepis x x x x x x x Občanská výchova x x x x x x x Rodinná výchova x x x x x x x x Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Základní škola a Mateřská škola Hořepník 4

5 Tělesná výchova Volitelné předměty x x x x x x x x Týdenní dotace povinných předmětů Celkem po stupních Celkem škola: 239 Přidělení předmětů úvazky 2009/2010 Jeţková Čj1 9 Jílková Čj2 10 M1 5 M2 5 Pr1 1 Pr2 2 Hv1 1 Hv2 1 Vv1 1 Vv2 1 Aj3 3 Pč1 s Pč2 1 Tv6,7d 2 Tv1 s Tv Jílková Petra Čj3 9 Švejdová Čj4 8 M3 5 M4 5 Pr3 2 Přv4 s Přv5 2 Hv3 1 Hv4 s Hv5 1 Vv3 1 Vv4 s Vv5 1 Pč3 1 Pč4 s Pč5 2 Tv3 2 Tv4 s Tv5 2 Hv6 s Hv7 1 Vv8 s Vv Rokosová M5 5 Pavlů Aj4 3 Nj8 3 Aj5 3 Nj9 1 Vl5 2 9 Aj6 3 Ov6 1 Aj7 3 Aj8 3 Pč8 1 Aj Ţáčková Inf6 1 Zenáhlíková F6 2 Z6 2 Př6 2 Vv6 s Vv7 2 F7 2 Čj7 4 Př7 2 Ze7 2 Člpř7 1 Rv7 1 F8 2 Čj8 5 Ch8 2 Př8 1 Tv8,9ch 2 Ze8 1 Tv8,9d 2 Rv8 1 F9 2 Rv9 1 Př Ch Základní škola a Mateřská škola Hořepník 5

6 Šimková Vl4 1 Hupka M6 5 Čj6 5 M7 4 D6 2 Inf7 2 Pč6 s Pč7 1 M8 4 D7 2 Inf8 1 Ov7 1 Pč9 1 D8 2 Tk9 1 Ov8 1 Inf9 2 Čj D9 2 Ov Zíková Čj5 8 Musil M9 5 Tv6,7ch 2 Z9 2 Hv8 s Hv Počet hodin - I. st. 117 Počet hodin - II. st. 122 Celkem 239 Ušetřeno: I.st. 11 II.st Celkový počet hodin: 222 úvazky učitelů 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem: Počet učitelů ZŠ: 12 Mgr. Musil Jaroslav ředitel školy, Mgr. Zíková Lenka zástupkyně ředitele, Mgr. Jeţková Ivana, Mgr. Přibylová Petra, Jílková Jaroslava, Mgr. Švejdová Zdeňka, Mgr. Rokosová Jindřiška, Mgr. Zenáhlíková Zdeňka, Šimková Marie, Ţáčková Stanislava, Mgr. Pavlů Martina, Ing. Hupka Milan Počet vychovatelů ŠD: 1 Tomanová Irena Počet učitelů MŠ: 2 Závůrková Jitka vedoucí učitelka, Bc. Kaňková Jitka Počet správních 1 Kotýnková Marie vedoucí školní jídelny, ekonomka školy zaměstnanců ZŠ Počet dalších provozních zaměstnanců 6 školník: Razima Miroslav kuchařky: Růţičková Eva, Veselá Jitka uklízečky: Krejčová Martina, Kosová Blanka, výdej stravy a úklid v MŠ: Procházková Václava Základní škola a Mateřská škola Hořepník 6

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci k Funkce Praxe Úv. Plat. Pl. tř. st. Aprobace Vzdělání 1. učitelka 17 1, Učitelství pro 1. stupeň, Ped. fakulta České Budějovice spec. hudební výchova 2. učitelka 33 1, Střední pedagogická škola Prachatice -učitelství na MŠ 3. učitelka 21 1, Učitelství pro 1. stupeň Ped. fakulta České Budějovice 4. učitelka 10 1, Anglický jazyk Západočeská univerzita Plzeň Občanská výchova 5. učitelka 1 1, Učitelství pro 1. stupeň Ped. fakulta České Budějovice Základy spec. pedag. 6. učitelka 33 1, Český jazyk Ped. fakulta České Budějovice Dějepis 7. učitelka 27 1, Chemie Ped. fakulta Hradec Králové Fyzika 8. učitelka 31 1, Český jazyk Ped. fakulta České Budějovice Občanská nauka 9. učitel 18 1, ČVUT fakulta strojní, Univerzita Palackého Olomouc-ped. min. 10. učitelka 37 0, Učitelství pro 1. stupeň Ped. fakulta České Budějovice Ruský jazyk 11. učitel 34 1, Matematika Ped. fakulta České Budějovice Zeměpis 12. učitelka 12 1, Učitelství pro 1. stupeň Speciální pedagogika VŠ bakalářské, Speciální pedagogika Univerzita J. A. Komenského Praha magisterské, Speciální pedagogika 13. učitelka 21 1,0 9 9 SPgŠ, vychovatelka Střední pedagogická škola Soběslav, vychovatelství 14. učitelka 23 1, MŠ Střední ekon. škola ekonomika spojů, Střední ped. škola učitelství pro MŠ dvouletá nástavba s maturitou 15. učitelka 15 1,0 9 8 MŠ Univerzita J. A. Komenského Praha, bakalářské studium 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků je 46,5 let. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 7

8 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce ekonomka vedoucí ŠJ úvazek Praxe 0,5 + 0,5 Plat. třída Plat. stupeň Pracovní zařazení ekonomka školy, vedoucí školní jídelny školník 1, školník-údrţbář, topič Vzdělání SPŠ potravinářské technologie SOU mechanik opravář pro silniční vozidla uklízečka 1, uklízečka SOU sklářské brusič skla uklízečka 1, uklízečka SOU obuvnické kuchařka 1, kuchařka Střední odborné - kuchařka kuchařka 1, kuchařka SOU-kuchařka uklízečka výdej stravy Přidělení kabinetů 1, výdej jídel a úklid v MŠ Střední odborné - prodavačka 1. Tomanová I. šk. druţina, uč. knihovna, lékárna 7. Šimková M. Ov, D, ţákovská knihovna 2. Jeţková I. I. stupeň, Tv 8. Hupka M. Inf. počítač. programy, dílny 3. Jílková J. učebnice 9. Pavlů M. cizí jazyky 4. Švejdová Z. Vv, pozemky 10. Zíková L. Hv, DT 5. Zenáhlíková Z. Př, Ch, F 11. Musil J. M 6. Ţáčková S. Čj, Z, Spd, vých. poradenství 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí starších 6ti počet odkladů pro školní prvních tříd let (nástup po odkladu) rok 2010/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obch. akad. zdr. školy prům. školy ostatní SŠ střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obch. akad. zdr. školy prům. školy ostatní SŠ střední odb.učiliště celkem Základní škola a Mateřská škola Hořepník 8

9 d) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 1 Do školní druţiny bylo pro tento školní rok přijato 42 dětí a do školní jídelny celkem165 strávníků z toho: 128 ţáků (ZŠ + MŠ), 21 pracovníků ZŠ a MŠ, 16 cizích strávníků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: třída ţáků z toho hodnocení sníţená průměrný absence na ţáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Jeţková Ivana Jílková Jaroslava Mgr. Přibylová Petra Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Pavlů Martina Ţáčková Stáňa Šimková Marie Mgr. Zenáhlíková Zdeňka Legenda V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl, N - nehodnocen Základní škola a Mateřská škola Hořepník 9

10 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počty známek Počet Průměr klasif. žáků Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk NJp Německý jazyk M Matematika Inf Informatika Pr Prvouka Pří Přírodověda Vla Vlastivěda D Dějepis Ov Občanská výchova Fy Fyzika Ch Chemie Pp Přírodopis Z Zeměpis Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova RoV Rodinná výchova Tv Tělesná výchova Pc Praktické činnosti Tk Technické kreslení Clp Člověk a příroda Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 54 omluvených hodnocení prospěl 33 neomluvených 0 0 prospěchu neprospěl 1 nehodnocen Údaje o integrovaných žácích: Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení - 0 Zrakové postiţení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postiţení 6. 1 S kombinací postiţení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 2., 7. 2 Ve škole věnujeme pozornost a pomoc integrovaným dětem a ţákům ze sociálně problematického prostředí. Na naší škole byli celkem tři integrovaní ţáci. Na 1. stupni to byl jeden ţák s poruchou učení. Na druhém stupni měla jedna ţákyně indikováno více vad a jeden ţák poruchy učení. Ke všem bylo přistupováno individuálně s ohledem na druh jejich postiţení. Nutno připomenout i samostatnou práci s těmito ţáky. Na naší škole mají dva pedagogičtí pracovníci osvědčení pro speciální pedagogiku. Pro předškoláky jsme ve školním roce 2009/10 nabídli moţnost logopedické nápravy řeči. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 10

11 5.4 Výchovně-vzdělávací proces Časový vzhled vyučovacích hodin Od 7 40 Od 8 35 Od 9 40 Od Od Od Od Od Do 8 25 Do 9 20 Do Do Do Do Do Do Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl realizován podle plánu MPP Ve škole se řídíme MINIMÁLNÍM PREVENTIVNÍM PROGRAMEM ŠKOLY a snaţíme se ho začlenit do běţného chodu školy. Jeho součástí je široká nabídka zájmových krouţků, společné akce a projekty. Do tohoto systému zapadá i spolupráce s PPP Pelhřimov. Systém se neobejde bez propojenosti na třídní učitele, výchovného poradce školy a preventistu školy. Výchovným poradcem je Stanislava Ţáčková. Preventivní program sestavila pro školní rok 2009/10 Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, metodik prevence. Vzhledem k nízkému počtu řešených situací SPJ v minulém roce je situace v oblasti primární prevence ve škole dobrá. Učitelé získávají poznatky na pravidelných třídnických hodinách a při výuce. Problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny třídními učiteli na třídních schůzkách nebo na pedagogických poradách. V případě výskytu konkrétního problému můţe učitel poţádat o pomoc VP nebo metodika prevence. Škola získává informace od rodičů na třídních schůzkách, kde jsou rodiče informováni o akcích školy i moţnostech poradenství. V případě potřeby byly sjednány i individuální schůzky s rodiči a na řešení problému se podílela i výchovná poradkyně a další zainteresovaní. Při škole pracuje i SRPDŠ a školská rada. V případě problému mohou ţáci kontaktovat kteréhokoli z pedagogů a poţádat o pomoc. Na škole pracuje ţákovský parlament, který je sloţený ze zástupců jednotlivých tříd. Ve škole je umístěna i schránka důvěry. Hodnocení preventivního programu je připojeno v příloze této zprávy. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Ve škole se snaţíme cíleně pracovat s talentovanými - nadanými ţáky a se ţáky se zájmem. Ve vyučování se snaţíme volit takové učební strategie, které jim umoţňují osobnostní rozvoj ve prospěch jeho osobnostního maxima. Individualizace vzdělávacího procesu úzce souvisí s dovednostmi učitele. Proměna školy v této oblasti je proces, který se neustále vyvíjí v závislosti s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, jejich zkušenostmi i zlepšováním podmínek pro výuku. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 11

12 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů je doplněna nabídkou krouţků SVČ. Ţáci se mají moţnost zapojit do různých olympiád a soutěţí. Další příleţitostí pro růst jedinců je jejich zapojení do školského parlamentu nebo práce v třídní samosprávě. Problematika výchovného poradenství na škole. Oblast výchovného poradenství - dobrá spolupráce s vedením školy a s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů ţáků. Rovněţ návazná spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou a dalšími pracovníky je díky VP bezproblémová. V oblasti volby povolání měli ţáci dostatek informací o moţnostech dalšího uplatnění. Vypracovaný plán především zahrnoval informační toky, provádění průzkumu zájmů, koordinaci výuky témat volby povolání v rámci občanské a rodinné výchovy, pracovních činností, třídnických hodin, zajišťování besed se zástupci škol a učilišť. Oblast vzdělávání Naplňováním klíčových kompetencí připravujeme ţáky do ţivota tak, aby byli schopni učit se i sami na základě svých zájmů a potřeb, řešit problémy, komunikovat, vytvářet si postavení ve svém okolí, s rozmyslem rozhodovat o profesním zaměření a chápat sám sebe jako nedílnou součást našeho státu. K naplňování těchto kompetencí dochází především k zavádění netradičních prvků do výuky, vyuţíváním nových metod a forem práce Klasickou výuku v hojné míře doplňovaly exkurze, besedy, přednášky, divadelní představení, výchovné koncerty. Za nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu povaţujeme účast v různých soutěţích. Jiţ samotná účast a taktéţ úspěšné umístění ţáků je oceněním nejen pro děti, ale také pro pedagogy. Pro ověřování znalostí a porovnávání s ostatními školami vyuţíváme nejen účasti v soutěţích a olympiádách, ale také testování SCIO. Oblast výchovného působení Jak jiţ bylo uvedeno výše, veřejnost někdy přenáší hlavní zodpovědnost za výchovu dětí na školu. My jako pedagogové budeme zastávat ten názor, ţe ve škole by mělo vzdělání převládat nad vychováváním. Před tímto problémem ale nezavíráme oči a nedistancujeme se od něj. Naopak se snaţíme ve spolupráci s výchovnou poradkyní, PPP, s oddělením sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Pelhřimov a v některých případech i Policií ČR působit na ţáky tak, aby se učili sami nést zodpovědnost za své chování a v některých případech je nutné i působení na rodiče, aby své povinnosti nezanedbávali a nepřenášeli na jiné osoby. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 12

13 Zájmové kroužky Název kroužku Vedoucí Třída Poč. hod. týdně Den Hodina- od Dramatický Rokosová St 12:45 Sportovní Ježková Út 13:15 Florbal - dívky Zenáhlíková Út 6:50 Zobcová flétna I Zíková Čt 6:50 Zobcová flétna II Zíková St 6:50 Zobcová flétna III Přibylová MŠ :25 ÚT 7:00 Zobcová flétna III Přibylová MŠ :25 Pá 7:00 Dovedné ruce Švejdová St 12:40 Nohejbal I Musil Pá 6:50 Taneční Kaňková Po 6:50 Rybářský Chvála Út 15:00 Břišního tance Marešová Po 15:00 Kurz Aj Pavlů MŠ :30 Po 7:00 MŠ :30 ČT 7:00 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Jméno a příjmení: datum název akce poznámka Jitka Závůrková Aerobic pro děti MŠ Bc. Jitka Kaňková MS Word 2007 pro začátečníky Mgr. Martina Pavlů Mluvnice a slovní zásoba Pro 2. stupeň ZŠ s interaktivní tabulí i bez ní Speciální metodologický kurz pro Pro 2. stupeň ZŠ učitele program Comenius, Velká Británie Bournemouth Mgr. Ivana Jeţková Čtením a psaním ke krit.myšlení Seminář Zdravé zuby 3hod Vysočina Education 8hod Tvořivá škola ČJ 1.r., 15 hodin Tvořivá škola ČJ 2. a 3. r., 15hod Tvořivá škola M.1 3.r., 18hod Tvořivá škola Aj 3r., 12hod Prázdninová mozaika aktivního učení 2010, Naše cesty k aktivnímu učení září 09- duben 10 Vysočina Education Kurz Aj úroveň A2 56 hod Mgr. Zdeňka Vrstevnický program prevence, PPP Pelhřimov Zenáhlíková Motivace při výuce chemie CH Šumava je kůrovec problém, EKOexkurze na Šumavu Př, Ekocentrum Chaloupky Mgr. Zdena Švejdová r Tvořivá škola činnostní učení M tř. matematika pro roč. r Tvořivá škola činnostní učení M tř. matematika pro roč. r Tvořivá škola činnostní učení Čj tř. český jazyk pro roč. r Tvořivá škola činnostní učení český jazyk pro roč. Čj tř. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 13

14 Mgr. Lenka Zíková a EU peníze do škol Jihlava Činnostní učení Tvořivá škola M 4. 5., Pelhřimov Profesní průprava zástupců ředitele Jihlava, 30 hodin Ing. Milan Hupka Seminář Microsoft a Boxed Inf., Jihlava Činnostní učení M 6 9, Pelhřimov, Krásovy Domky V dubnu a květnu absolvovali pedagogičtí pracovníci kurz Office 2007 Word, Excel a Powerpoint s celkovou dotací 12 hodin. Toto školení lektorsky zajistil Ing. Milan Hupka v učebně informatiky. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Plán hlavních akcí na školní rok 2009/10 Datum Název akce Poznámka Muzeum fotografie Jindřichův Hradec exkurze - 7. a 8. tř Půldenní výlet do Hájku MŠ Třídní schůzka rodičů 1. a 6. tř. ŠVP Hra šipkovaná, opékání špekáčků MŠ - okolí Hořepníka Třídní schůzky MŠ Film "Nicholas Winton" tř. - Pacov Výstava loutek MŠ - knihovna Pacov Pomáhají nám - týden s poţární technikou MŠ Malá kopaná tř Cyklovýlet 8. tř Kamárádi na hradě MŠ - divadlo Pacov Košík plný lesních plodů - ekologický program budova MŠ Renesanční vojenství - agentura Pernštejn tř. - tělocvična Plavecký výcvik - 3. a 4. roč. - týdenní kurz Srní Princezna Konvalinka MŠ - divadlo Pelhřimov Svět bubnů MŠ, 1.-2.tř Třídění odpadů - ekolog. program tř Dopravní výchova - kurz 4. tř. - Pelhřimov Návštěva záchranné stanice pro ţivočichy ve Vlašimi 7. tř Fotografování ţáků - sady I. st Podzim - ekologický program budova MŠ Posvícení v MŠ budova MŠ Hallowenský večer budova ZŠ O krejčím Jírovi a kouzelné jehle MŠ - divadlo Pacov Základní škola a Mateřská škola Hořepník 14

15 Datum Název akce Poznámka Psaní na klávesnici tř Mozaika 9. tř. Pelhřimov Pedagogická rada 13:00 hod Trampoty čertíka Julínka MŠ - divadlo Pelhřimov Beseda ÚP s rodiči a ţáky 9. tř. 14:00 hod Plenární schůze SRPDŠ, třídní schůzky 15:00 hod Exkurze - Praha 9. třída Di H. Králové - Divadelní učebnice tř., kino Hořepník Svět bubnů roč Zima budova MŠ Pohádka o vánocích MŠ - divadlo Pelhřimov Vánoční program - děti MŠ místní kino Vánoční koncert - kostel (ZŠ a MŠ) krouţek - flétna Adventní koncert - kino (ZŠ a MŠ) krouţek - flétna Vánoční třídní besídky ZŠ Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a rodiče ZŠ Ekologický domov - Mravenec 7. a 8. tř Zápis ţáků do 1. tř. p. uč. Švejdová Pobyt na Hutích - běţky 8. tř., p. uč. Zenáhlíková Pedagogická rada 13:00 hod divadlo Tábor: "Tři veteráni" II. st Školní ples, předtančení ţáků LVVZ - Paseky nad Jizerou tř Cisařovy nové šaty MŠ - kino Pelhřimov Masopust OÚ Dětský karneval MŠ - kult. sál Hořepník Cirkus MŠ - kino Pelhřimov Alternativní zdroje energie tř Úřad práce - 8. tř. 8:00 hod Jaro budova MŠ Den otevřených dveří + zápis do MŠ MŠ Kamarádi na výletě MŠ - kino Pelhřimov Pedagogická rada 13:00 hod SRPDŠ - třídní schůzky 15:00 hod Exkurze - Praha ročník Lampionový průvod 19:00 hod Veřejné vystoupení dětí MŠ místní kino Léto budova MŠ Exkurze ČHMU Košetice 7. tř Princezna a kouzelná píšťalka MŠ - divadlo Pelhřimov LAO - školní kolo 10:00 hod Fotografování ţáků MŠ + ZŠ Školní výlet roč. Třeboň, Kleť, Č. Buděj Školní výlet r. cyklostezka Šumava Den dětí - ZŠ (program bude upřesněn) ZŠ Den dětí -MŠ - opékání špekáčkůhořepník MŠ LAO - okresní kolo I. a II. st Divadelní představení ZŠ Exkurze - SOMPO 7. tř Veřejné vystoupení dětí MŠ sál Exkurze - Červená Řečice - papírna 9. tř Pedagogická rada 13:00 hod OÚ - rozloučení se ţáky ŢŠ+ MŠ Základní škola a Mateřská škola Hořepník 15

16 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Datum: Akce: Umístění: ped. prac Malá kopaná tř. chlapci 4. místo ve skupině Mgr. Zenáhlíková Soutěţ v psaní na klávesnici místo - Pavlína Dvořáková, Veronika Ing. Hupka PE Kotýnková, Simona Berková, 42. Petra Jakubcová, Veronika Kuklová celkově škola na 2. místě Florbal starší ţáci 4.místo - M. Jelínek, P. Zíka,D. Molnár, J. Lacina, S. Mgr. Zenáhlíková Mácha, F. Matějka, R.Trojan, D. Srňánek, T. Plachý Florbal starší ţákyně 2.místo - E.Lacinová, Z.Sokolová, E.Kosová, Mgr. Zenáhlíková P. Vaněčková, S. Berková, A. Filipová, L. Nebesařová, I. Plšková, P. Jakubcová, V. Kotýnková, M. Mazouchová Dějepisná olympiáda Simona Berková, Michala Soukupová, Šimková Aneta Filipová Sálová kopaná, chlapci místo Mgr. Zenáhlíková 9.tř. - Pacov Oblastní kolo v recitaci - 2. Tereza Pavlů, Lucie Nebesařová, Ţáčková Pacov 3. Jan Jeţek Olympiáda v Čj Pavlína Dvořáková, Lucie Nebesařová Šimková Soutěţ v AJ 6. Michala Soukupová, Veronika Kuklová Mgr. Pavlů Olympiáda ve FY 9 2. Veronika Kotýnková, Mgr. Zenáhlíková 5. Pavlína Dvořáková Olympiáda ve FY Lucie Nebesařová Mgr. Zenáhlíková Olympiáda v M Eva Lacinová, 6. Ondřej Bíba, Martin Jelínek Ing. Hupka Základní škola a Mateřská škola Hořepník 16

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov 394 44 ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 V Ţelivě 29. 8. 2008 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2009 Předkladatel:... Mgr. Eva

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2012-2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009 2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Vypracovala ředitelka školy: Mgr. Květa Suchánková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více