V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E / 1 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 1 0"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E / Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: identifikátor školy: vedení školy: ředitel: Mgr. Jaroslav Musil zástupce ředitele: Mgr. Lenka Zíková kontakt: tel.: zřizovatel název zřizovatele: Obec Hořepník adresa zřizovatele: nám. Prof. Bechyně 79, Hořepník IČO: kontakt: tel.: součásti školy IZO adresa kapacita Mateřská škola Pletařská 203, Hořepník 50 Základní škola nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 270 Školní druţina nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 50 Školní jídelna ZŠ nám. Prof. Bechyně 53, Hořepník 500 Školní jídelna-výdejna Pletařská 203, Hořepník 50 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1

2 1.4 základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ţáků na Počet Počet ţáků Počet dětí/ ţáků oddělení třídu pedagogů na pedagoga Mateřská škola , ,5 1. stupeň ZŠ ,6 10,4 2. stupeň ZŠ ,5 7 6 Školní druţina Školní jídelna MŠ x 27 x x x Školní jídelna ZŠ x 86 x x x V tomto školním roce byl ročník spojen. POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD - období Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo Třídní učitel Mgr. Jeţková Ivana Jílková Jaroslava Mgr. Přibylová Petra Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Pavlů Martina Ţáčková Stáňa Mgr. Zenáhlíková Zdeňka Šimková Marie celkem materiálně-technické podmínky školy Ve staré budově jsou celkem čtyři třídy, v přízemí je oddělení školní druţiny, školní kuchyň a jídelna. Nová budova má tři patra. Na prvním patře je učebna fyziky a chemie, dále pak učebna informatiky a školní dílna. Na ostatních dvou patrech je celkem šest tříd. V příslušenství k tělocvičně patří také školní cvičná kuchyňka. K byly celkem čtyři třídy vybaveny interaktivní tabulí. Na prvním stupni to byla 1. a 2. třída. Na druhém stupni je touto pomůckou vybavena učebna HV a učebna fyziky a chemie. Celkem 9 tříd je vybaveno novými lavicemi a ţidličkami, z toho 7 tříd výškově stavitelnými. Ve staré budově byla umístěna I. IV. třída, na nové V. IX. třída. Škola je dobře vybavená učebními pomůckami, téţ vybavení tělocvičny odpovídá poţadavkům. Kaţdý vyučující na II. stupni ZŠ má svůj kabinet. Za budovou školy je školní zahrada se školním pozemkem a skleníkem. Mateřská škola je od areálu základní školy vzdálena cca 400 m. Její součástí jsou dvě třídy, loţnice, místnost na hraní a výdejna jídla. Okolo budovy je celkem velká zahrada. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Na konci školního roku 2009/10 byly ve třídách celkem čtyři interaktivní tabule Activboard. Z nich je jedna výškově stavitelná. Ve statistickém výkazu k bylo evidováno na škole 49 PC, viz tabulka. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 2

3 Grantové programy pro vzdělávání Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 je předkladatelem grantového projektu kraje Vysočina realizovaného v rámci OP VK. Projekt se nazývá Učíme interaktivně zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočiny spolupracujeme s dalšími dvaceti základními školami z Vysočiny. Naše škola je jednou z nich. Jedná se o projekt velkého rozsahu. Důvodem jeho realizace je aktivní zavádění moderních technologií do výuky v partnerské škole. Cílem je přispět ke koordinovanému a systémovému vytváření výukových hodin hlavních předmětů výuky v rámci silné sítě základních škol v kraji Vysočina, jako nezbytného základu vyuţívání interaktivní metody ve výuce. Dalším cílem je přispět k vytvoření rozsáhlé prvotní volně přístupné databáze výukových interaktivních hodin hlavních předmětů základních škol, coţ není v silách samotného ţadatele. Stejně tak není vhodné vytvářet výukové předměty dodavatelsky, neboť tento systém neodráţí specifičnost prostředí a práce konkrétních pedagogů a výukové interaktivní hodiny jako výsledek dodavatelského systému je pak méně příznivě přijímán pedagogy při vyuţívání v samotné praxi. Datum zahájení projektu je a předpokládané datum jeho ukončení je Rozpočet projektu činí , 50 Kč. Realizací projektu dojde k rozšíření interaktivního způsobu výuky na základních školách kraje Vysočina. Projekt obsahuje aktivity, které jednak zapojí ţáky do vyuţívání interaktivní výuky, jednak vytvoří metodické a obsahové zázemí (interaktivní vyučovací hodiny) pro jednotlivé předměty a také zavede partnerský systém škol pro sdílení a tvorbu nových učebních materiálů. Součástí aktivit je i pořízení nezbytného vybavení pro dosaţení cílů projektu. Do realizace projektu se zapojí celkem 21 škol. Na naší škole se tohoto projektu aktivně účastní tito pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jaroslav Musil: koordinátor projektu, Mgr. Zdeňka Zenáhlíková: metodička pro fyziku, tvůrce interaktivních prezentací pro fyziku, Mgr. Lenka Zíková: tvůrce interakt. prezentací pro 1. stupeň, Mgr. Petra Přibylová: tvůrce interaktivních prezentací pro anglický jazyk, Ing. Milan Hupka: tvůrce inter. prezentací pro matematiku na 2. stupni. Celková finanční částka pro naší školu je cca Kč. Pomocí tohoto projektu jsme získali dvě interaktivní tabule a interaktivní učebnice Fraus. Dalším projektem, který byl k ve stadiu posuzování a schvalování hodnotitelskou komisí Kraje Vysočina, je ţádost z grantového programu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina pod názvem Vyuţití e- learningu k rozvoji klíčových kompetencí. Celková výše finančních prostředků je Kč. Do tohoto projektu jsou z naší školy zapojeni Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, Mgr. Lenka Zíková, Mgr. Petra Přibylová, Mgr. Ivana Jeţková a Ing. Milan Hupka. V případě schválení bude tento projekt realizován od do Údaje o školské radě Datum zřízení: Počet členů školské rady: 6 předseda: Jaroslav Pavlů za rodiče: Jaroslav Pavlů, Věra Buřičová za zřizovatele: Milan Nebesař, Jitka Pechková za pedagog. pracovníky: Mgr. Ivana Jeţková, Irena Tomanová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy UNIE Praha Registrace: MV ČR, č. j.: VSC/1-7978/91-R ze dne Zaměření: dle stanov Unie sdruţení rodičů IČO: předseda: Kos Libor další členové: Zelenka Luboš, Jandová Lenka, Kaňková Jitka, Rokos Vladislav, Lacina Miloslav, Vaněčková Lenka, Hanková Renáta, Zadraţilová Ivana Základní škola a Mateřská škola Hořepník 3

4 Spolupráce se SRPDŠ je velice dobrá. Stěţejní pro tuto spolupráci je jejich ochota aktivně se podílet na chodu školy a pořádání školního plesu. Ten v posledních letech také slouţí pro rozloučení s devátou třídou. S touto myšlenkou přišla Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, která tuto myšlenku aplikovala v roce 2003 se svojí třídou. Od tohoto roku na školní ples nacvičuje devátá a osmá třída předtančení pod vedením Jitky Kaňkové. Po něm následuje krátké představení ţáků deváté třídy a předání stuţek třídní učitelkou. Školní ples představuje významnou finanční částku do rozpočtu SRDPŠ, které má pak moţnost financovat některé akce. Přispívá ţákům 7. třídy na LVVZ, ţákům 4. třídy hradilo dopravu na plavecký výcvik v Srní. Finančně se podílí na příspěvcích členů Školního sportovního klubu, startovném na LAO a dalších akcích školy. 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP tř., tř. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola dobíhající soustava 4., 5. a 9. tř. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č. j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Kaţdým rokem o krok dál Zařazené třídy 4., 5. a 9. tř tř., tř. Základní škola v Hořepníku poskytuje ţákům základní vzdělání na základě vzdělávacího programu Základní škola (4. 5. roč. a 9. roč.) a podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Kaţdým rokem o krok dál (1., 2., 3, a 6., 7., 8. roč.) - zabezpečuje rozumovou výchovu v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje vzdělání v dalších oblastech výchovy včetně ekologické a v oblasti výpočetní techniky. Ročník Celkem Minim. Celkem Minim. Předmět Český jazyk Anglický jazyk x x Německý jazyk x x x x x x x x x x 1 1 Matematika Informatika x x x x x x x 1 x x x 1 x Prvouka x x 7 7 x x x x x x Přírodověda x x x x x x x x x Vlastivěda x x x x x x x x x Chemie x x x x x x x x x Fyzika x x x x x x x Přírodopis x x x x x x x Zeměpis x x x x x x x Dějepis x x x x x x x Občanská výchova x x x x x x x Rodinná výchova x x x x x x x x Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Základní škola a Mateřská škola Hořepník 4

5 Tělesná výchova Volitelné předměty x x x x x x x x Týdenní dotace povinných předmětů Celkem po stupních Celkem škola: 239 Přidělení předmětů úvazky 2009/2010 Jeţková Čj1 9 Jílková Čj2 10 M1 5 M2 5 Pr1 1 Pr2 2 Hv1 1 Hv2 1 Vv1 1 Vv2 1 Aj3 3 Pč1 s Pč2 1 Tv6,7d 2 Tv1 s Tv Jílková Petra Čj3 9 Švejdová Čj4 8 M3 5 M4 5 Pr3 2 Přv4 s Přv5 2 Hv3 1 Hv4 s Hv5 1 Vv3 1 Vv4 s Vv5 1 Pč3 1 Pč4 s Pč5 2 Tv3 2 Tv4 s Tv5 2 Hv6 s Hv7 1 Vv8 s Vv Rokosová M5 5 Pavlů Aj4 3 Nj8 3 Aj5 3 Nj9 1 Vl5 2 9 Aj6 3 Ov6 1 Aj7 3 Aj8 3 Pč8 1 Aj Ţáčková Inf6 1 Zenáhlíková F6 2 Z6 2 Př6 2 Vv6 s Vv7 2 F7 2 Čj7 4 Př7 2 Ze7 2 Člpř7 1 Rv7 1 F8 2 Čj8 5 Ch8 2 Př8 1 Tv8,9ch 2 Ze8 1 Tv8,9d 2 Rv8 1 F9 2 Rv9 1 Př Ch Základní škola a Mateřská škola Hořepník 5

6 Šimková Vl4 1 Hupka M6 5 Čj6 5 M7 4 D6 2 Inf7 2 Pč6 s Pč7 1 M8 4 D7 2 Inf8 1 Ov7 1 Pč9 1 D8 2 Tk9 1 Ov8 1 Inf9 2 Čj D9 2 Ov Zíková Čj5 8 Musil M9 5 Tv6,7ch 2 Z9 2 Hv8 s Hv Počet hodin - I. st. 117 Počet hodin - II. st. 122 Celkem 239 Ušetřeno: I.st. 11 II.st Celkový počet hodin: 222 úvazky učitelů 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem: Počet učitelů ZŠ: 12 Mgr. Musil Jaroslav ředitel školy, Mgr. Zíková Lenka zástupkyně ředitele, Mgr. Jeţková Ivana, Mgr. Přibylová Petra, Jílková Jaroslava, Mgr. Švejdová Zdeňka, Mgr. Rokosová Jindřiška, Mgr. Zenáhlíková Zdeňka, Šimková Marie, Ţáčková Stanislava, Mgr. Pavlů Martina, Ing. Hupka Milan Počet vychovatelů ŠD: 1 Tomanová Irena Počet učitelů MŠ: 2 Závůrková Jitka vedoucí učitelka, Bc. Kaňková Jitka Počet správních 1 Kotýnková Marie vedoucí školní jídelny, ekonomka školy zaměstnanců ZŠ Počet dalších provozních zaměstnanců 6 školník: Razima Miroslav kuchařky: Růţičková Eva, Veselá Jitka uklízečky: Krejčová Martina, Kosová Blanka, výdej stravy a úklid v MŠ: Procházková Václava Základní škola a Mateřská škola Hořepník 6

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci k Funkce Praxe Úv. Plat. Pl. tř. st. Aprobace Vzdělání 1. učitelka 17 1, Učitelství pro 1. stupeň, Ped. fakulta České Budějovice spec. hudební výchova 2. učitelka 33 1, Střední pedagogická škola Prachatice -učitelství na MŠ 3. učitelka 21 1, Učitelství pro 1. stupeň Ped. fakulta České Budějovice 4. učitelka 10 1, Anglický jazyk Západočeská univerzita Plzeň Občanská výchova 5. učitelka 1 1, Učitelství pro 1. stupeň Ped. fakulta České Budějovice Základy spec. pedag. 6. učitelka 33 1, Český jazyk Ped. fakulta České Budějovice Dějepis 7. učitelka 27 1, Chemie Ped. fakulta Hradec Králové Fyzika 8. učitelka 31 1, Český jazyk Ped. fakulta České Budějovice Občanská nauka 9. učitel 18 1, ČVUT fakulta strojní, Univerzita Palackého Olomouc-ped. min. 10. učitelka 37 0, Učitelství pro 1. stupeň Ped. fakulta České Budějovice Ruský jazyk 11. učitel 34 1, Matematika Ped. fakulta České Budějovice Zeměpis 12. učitelka 12 1, Učitelství pro 1. stupeň Speciální pedagogika VŠ bakalářské, Speciální pedagogika Univerzita J. A. Komenského Praha magisterské, Speciální pedagogika 13. učitelka 21 1,0 9 9 SPgŠ, vychovatelka Střední pedagogická škola Soběslav, vychovatelství 14. učitelka 23 1, MŠ Střední ekon. škola ekonomika spojů, Střední ped. škola učitelství pro MŠ dvouletá nástavba s maturitou 15. učitelka 15 1,0 9 8 MŠ Univerzita J. A. Komenského Praha, bakalářské studium 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Průměrný věk pedagogických pracovníků je 46,5 let. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 7

8 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce ekonomka vedoucí ŠJ úvazek Praxe 0,5 + 0,5 Plat. třída Plat. stupeň Pracovní zařazení ekonomka školy, vedoucí školní jídelny školník 1, školník-údrţbář, topič Vzdělání SPŠ potravinářské technologie SOU mechanik opravář pro silniční vozidla uklízečka 1, uklízečka SOU sklářské brusič skla uklízečka 1, uklízečka SOU obuvnické kuchařka 1, kuchařka Střední odborné - kuchařka kuchařka 1, kuchařka SOU-kuchařka uklízečka výdej stravy Přidělení kabinetů 1, výdej jídel a úklid v MŠ Střední odborné - prodavačka 1. Tomanová I. šk. druţina, uč. knihovna, lékárna 7. Šimková M. Ov, D, ţákovská knihovna 2. Jeţková I. I. stupeň, Tv 8. Hupka M. Inf. počítač. programy, dílny 3. Jílková J. učebnice 9. Pavlů M. cizí jazyky 4. Švejdová Z. Vv, pozemky 10. Zíková L. Hv, DT 5. Zenáhlíková Z. Př, Ch, F 11. Musil J. M 6. Ţáčková S. Čj, Z, Spd, vých. poradenství 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho počet dětí starších 6ti počet odkladů pro školní prvních tříd let (nástup po odkladu) rok 2010/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obch. akad. zdr. školy prům. školy ostatní SŠ střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obch. akad. zdr. školy prům. školy ostatní SŠ střední odb.učiliště celkem Základní škola a Mateřská škola Hořepník 8

9 d) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 14 1 Do školní druţiny bylo pro tento školní rok přijato 42 dětí a do školní jídelny celkem165 strávníků z toho: 128 ţáků (ZŠ + MŠ), 21 pracovníků ZŠ a MŠ, 16 cizích strávníků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: třída ţáků z toho hodnocení sníţená průměrný absence na ţáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel Mgr. Jeţková Ivana Jílková Jaroslava Mgr. Přibylová Petra Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Švejdová Zdeňka Mgr. Pavlů Martina Ţáčková Stáňa Šimková Marie Mgr. Zenáhlíková Zdeňka Legenda V - prospěl s vyznamenáním, P prospěl, 5 neprospěl, N - nehodnocen Základní škola a Mateřská škola Hořepník 9

10 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: Třídy zahrnuté do přehledu: Předmět Počty známek Počet Průměr klasif. žáků Chv Chování Cj Český jazyk a literatura Aj Anglický jazyk NJp Německý jazyk M Matematika Inf Informatika Pr Prvouka Pří Přírodověda Vla Vlastivěda D Dějepis Ov Občanská výchova Fy Fyzika Ch Chemie Pp Přírodopis Z Zeměpis Hv Hudební výchova Vv Výtvarná výchova RoV Rodinná výchova Tv Tělesná výchova Pc Praktické činnosti Tk Technické kreslení Clp Člověk a příroda Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň prospěl s vyznamenáním 54 omluvených hodnocení prospěl 33 neomluvených 0 0 prospěchu neprospěl 1 nehodnocen Údaje o integrovaných žácích: Druh postiţení: Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení - 0 Zrakové postiţení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postiţení 6. 1 S kombinací postiţení 6. 1 S vývojovými poruchami učení 2., 7. 2 Ve škole věnujeme pozornost a pomoc integrovaným dětem a ţákům ze sociálně problematického prostředí. Na naší škole byli celkem tři integrovaní ţáci. Na 1. stupni to byl jeden ţák s poruchou učení. Na druhém stupni měla jedna ţákyně indikováno více vad a jeden ţák poruchy učení. Ke všem bylo přistupováno individuálně s ohledem na druh jejich postiţení. Nutno připomenout i samostatnou práci s těmito ţáky. Na naší škole mají dva pedagogičtí pracovníci osvědčení pro speciální pedagogiku. Pro předškoláky jsme ve školním roce 2009/10 nabídli moţnost logopedické nápravy řeči. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 10

11 5.4 Výchovně-vzdělávací proces Časový vzhled vyučovacích hodin Od 7 40 Od 8 35 Od 9 40 Od Od Od Od Od Do 8 25 Do 9 20 Do Do Do Do Do Do Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl realizován podle plánu MPP Ve škole se řídíme MINIMÁLNÍM PREVENTIVNÍM PROGRAMEM ŠKOLY a snaţíme se ho začlenit do běţného chodu školy. Jeho součástí je široká nabídka zájmových krouţků, společné akce a projekty. Do tohoto systému zapadá i spolupráce s PPP Pelhřimov. Systém se neobejde bez propojenosti na třídní učitele, výchovného poradce školy a preventistu školy. Výchovným poradcem je Stanislava Ţáčková. Preventivní program sestavila pro školní rok 2009/10 Mgr. Zdeňka Zenáhlíková, metodik prevence. Vzhledem k nízkému počtu řešených situací SPJ v minulém roce je situace v oblasti primární prevence ve škole dobrá. Učitelé získávají poznatky na pravidelných třídnických hodinách a při výuce. Problémy, které se vyskytnou, jsou řešeny třídními učiteli na třídních schůzkách nebo na pedagogických poradách. V případě výskytu konkrétního problému můţe učitel poţádat o pomoc VP nebo metodika prevence. Škola získává informace od rodičů na třídních schůzkách, kde jsou rodiče informováni o akcích školy i moţnostech poradenství. V případě potřeby byly sjednány i individuální schůzky s rodiči a na řešení problému se podílela i výchovná poradkyně a další zainteresovaní. Při škole pracuje i SRPDŠ a školská rada. V případě problému mohou ţáci kontaktovat kteréhokoli z pedagogů a poţádat o pomoc. Na škole pracuje ţákovský parlament, který je sloţený ze zástupců jednotlivých tříd. Ve škole je umístěna i schránka důvěry. Hodnocení preventivního programu je připojeno v příloze této zprávy. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Ve škole se snaţíme cíleně pracovat s talentovanými - nadanými ţáky a se ţáky se zájmem. Ve vyučování se snaţíme volit takové učební strategie, které jim umoţňují osobnostní rozvoj ve prospěch jeho osobnostního maxima. Individualizace vzdělávacího procesu úzce souvisí s dovednostmi učitele. Proměna školy v této oblasti je proces, který se neustále vyvíjí v závislosti s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, jejich zkušenostmi i zlepšováním podmínek pro výuku. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 11

12 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů je doplněna nabídkou krouţků SVČ. Ţáci se mají moţnost zapojit do různých olympiád a soutěţí. Další příleţitostí pro růst jedinců je jejich zapojení do školského parlamentu nebo práce v třídní samosprávě. Problematika výchovného poradenství na škole. Oblast výchovného poradenství - dobrá spolupráce s vedením školy a s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů ţáků. Rovněţ návazná spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou a dalšími pracovníky je díky VP bezproblémová. V oblasti volby povolání měli ţáci dostatek informací o moţnostech dalšího uplatnění. Vypracovaný plán především zahrnoval informační toky, provádění průzkumu zájmů, koordinaci výuky témat volby povolání v rámci občanské a rodinné výchovy, pracovních činností, třídnických hodin, zajišťování besed se zástupci škol a učilišť. Oblast vzdělávání Naplňováním klíčových kompetencí připravujeme ţáky do ţivota tak, aby byli schopni učit se i sami na základě svých zájmů a potřeb, řešit problémy, komunikovat, vytvářet si postavení ve svém okolí, s rozmyslem rozhodovat o profesním zaměření a chápat sám sebe jako nedílnou součást našeho státu. K naplňování těchto kompetencí dochází především k zavádění netradičních prvků do výuky, vyuţíváním nových metod a forem práce Klasickou výuku v hojné míře doplňovaly exkurze, besedy, přednášky, divadelní představení, výchovné koncerty. Za nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu povaţujeme účast v různých soutěţích. Jiţ samotná účast a taktéţ úspěšné umístění ţáků je oceněním nejen pro děti, ale také pro pedagogy. Pro ověřování znalostí a porovnávání s ostatními školami vyuţíváme nejen účasti v soutěţích a olympiádách, ale také testování SCIO. Oblast výchovného působení Jak jiţ bylo uvedeno výše, veřejnost někdy přenáší hlavní zodpovědnost za výchovu dětí na školu. My jako pedagogové budeme zastávat ten názor, ţe ve škole by mělo vzdělání převládat nad vychováváním. Před tímto problémem ale nezavíráme oči a nedistancujeme se od něj. Naopak se snaţíme ve spolupráci s výchovnou poradkyní, PPP, s oddělením sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Pelhřimov a v některých případech i Policií ČR působit na ţáky tak, aby se učili sami nést zodpovědnost za své chování a v některých případech je nutné i působení na rodiče, aby své povinnosti nezanedbávali a nepřenášeli na jiné osoby. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 12

13 Zájmové kroužky Název kroužku Vedoucí Třída Poč. hod. týdně Den Hodina- od Dramatický Rokosová St 12:45 Sportovní Ježková Út 13:15 Florbal - dívky Zenáhlíková Út 6:50 Zobcová flétna I Zíková Čt 6:50 Zobcová flétna II Zíková St 6:50 Zobcová flétna III Přibylová MŠ :25 ÚT 7:00 Zobcová flétna III Přibylová MŠ :25 Pá 7:00 Dovedné ruce Švejdová St 12:40 Nohejbal I Musil Pá 6:50 Taneční Kaňková Po 6:50 Rybářský Chvála Út 15:00 Břišního tance Marešová Po 15:00 Kurz Aj Pavlů MŠ :30 Po 7:00 MŠ :30 ČT 7:00 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Jméno a příjmení: datum název akce poznámka Jitka Závůrková Aerobic pro děti MŠ Bc. Jitka Kaňková MS Word 2007 pro začátečníky Mgr. Martina Pavlů Mluvnice a slovní zásoba Pro 2. stupeň ZŠ s interaktivní tabulí i bez ní Speciální metodologický kurz pro Pro 2. stupeň ZŠ učitele program Comenius, Velká Británie Bournemouth Mgr. Ivana Jeţková Čtením a psaním ke krit.myšlení Seminář Zdravé zuby 3hod Vysočina Education 8hod Tvořivá škola ČJ 1.r., 15 hodin Tvořivá škola ČJ 2. a 3. r., 15hod Tvořivá škola M.1 3.r., 18hod Tvořivá škola Aj 3r., 12hod Prázdninová mozaika aktivního učení 2010, Naše cesty k aktivnímu učení září 09- duben 10 Vysočina Education Kurz Aj úroveň A2 56 hod Mgr. Zdeňka Vrstevnický program prevence, PPP Pelhřimov Zenáhlíková Motivace při výuce chemie CH Šumava je kůrovec problém, EKOexkurze na Šumavu Př, Ekocentrum Chaloupky Mgr. Zdena Švejdová r Tvořivá škola činnostní učení M tř. matematika pro roč. r Tvořivá škola činnostní učení M tř. matematika pro roč. r Tvořivá škola činnostní učení Čj tř. český jazyk pro roč. r Tvořivá škola činnostní učení český jazyk pro roč. Čj tř. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 13

14 Mgr. Lenka Zíková a EU peníze do škol Jihlava Činnostní učení Tvořivá škola M 4. 5., Pelhřimov Profesní průprava zástupců ředitele Jihlava, 30 hodin Ing. Milan Hupka Seminář Microsoft a Boxed Inf., Jihlava Činnostní učení M 6 9, Pelhřimov, Krásovy Domky V dubnu a květnu absolvovali pedagogičtí pracovníci kurz Office 2007 Word, Excel a Powerpoint s celkovou dotací 12 hodin. Toto školení lektorsky zajistil Ing. Milan Hupka v učebně informatiky. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Plán hlavních akcí na školní rok 2009/10 Datum Název akce Poznámka Muzeum fotografie Jindřichův Hradec exkurze - 7. a 8. tř Půldenní výlet do Hájku MŠ Třídní schůzka rodičů 1. a 6. tř. ŠVP Hra šipkovaná, opékání špekáčků MŠ - okolí Hořepníka Třídní schůzky MŠ Film "Nicholas Winton" tř. - Pacov Výstava loutek MŠ - knihovna Pacov Pomáhají nám - týden s poţární technikou MŠ Malá kopaná tř Cyklovýlet 8. tř Kamárádi na hradě MŠ - divadlo Pacov Košík plný lesních plodů - ekologický program budova MŠ Renesanční vojenství - agentura Pernštejn tř. - tělocvična Plavecký výcvik - 3. a 4. roč. - týdenní kurz Srní Princezna Konvalinka MŠ - divadlo Pelhřimov Svět bubnů MŠ, 1.-2.tř Třídění odpadů - ekolog. program tř Dopravní výchova - kurz 4. tř. - Pelhřimov Návštěva záchranné stanice pro ţivočichy ve Vlašimi 7. tř Fotografování ţáků - sady I. st Podzim - ekologický program budova MŠ Posvícení v MŠ budova MŠ Hallowenský večer budova ZŠ O krejčím Jírovi a kouzelné jehle MŠ - divadlo Pacov Základní škola a Mateřská škola Hořepník 14

15 Datum Název akce Poznámka Psaní na klávesnici tř Mozaika 9. tř. Pelhřimov Pedagogická rada 13:00 hod Trampoty čertíka Julínka MŠ - divadlo Pelhřimov Beseda ÚP s rodiči a ţáky 9. tř. 14:00 hod Plenární schůze SRPDŠ, třídní schůzky 15:00 hod Exkurze - Praha 9. třída Di H. Králové - Divadelní učebnice tř., kino Hořepník Svět bubnů roč Zima budova MŠ Pohádka o vánocích MŠ - divadlo Pelhřimov Vánoční program - děti MŠ místní kino Vánoční koncert - kostel (ZŠ a MŠ) krouţek - flétna Adventní koncert - kino (ZŠ a MŠ) krouţek - flétna Vánoční třídní besídky ZŠ Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a rodiče ZŠ Ekologický domov - Mravenec 7. a 8. tř Zápis ţáků do 1. tř. p. uč. Švejdová Pobyt na Hutích - běţky 8. tř., p. uč. Zenáhlíková Pedagogická rada 13:00 hod divadlo Tábor: "Tři veteráni" II. st Školní ples, předtančení ţáků LVVZ - Paseky nad Jizerou tř Cisařovy nové šaty MŠ - kino Pelhřimov Masopust OÚ Dětský karneval MŠ - kult. sál Hořepník Cirkus MŠ - kino Pelhřimov Alternativní zdroje energie tř Úřad práce - 8. tř. 8:00 hod Jaro budova MŠ Den otevřených dveří + zápis do MŠ MŠ Kamarádi na výletě MŠ - kino Pelhřimov Pedagogická rada 13:00 hod SRPDŠ - třídní schůzky 15:00 hod Exkurze - Praha ročník Lampionový průvod 19:00 hod Veřejné vystoupení dětí MŠ místní kino Léto budova MŠ Exkurze ČHMU Košetice 7. tř Princezna a kouzelná píšťalka MŠ - divadlo Pelhřimov LAO - školní kolo 10:00 hod Fotografování ţáků MŠ + ZŠ Školní výlet roč. Třeboň, Kleť, Č. Buděj Školní výlet r. cyklostezka Šumava Den dětí - ZŠ (program bude upřesněn) ZŠ Den dětí -MŠ - opékání špekáčkůhořepník MŠ LAO - okresní kolo I. a II. st Divadelní představení ZŠ Exkurze - SOMPO 7. tř Veřejné vystoupení dětí MŠ sál Exkurze - Červená Řečice - papírna 9. tř Pedagogická rada 13:00 hod OÚ - rozloučení se ţáky ŢŠ+ MŠ Základní škola a Mateřská škola Hořepník 15

16 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Datum: Akce: Umístění: ped. prac Malá kopaná tř. chlapci 4. místo ve skupině Mgr. Zenáhlíková Soutěţ v psaní na klávesnici místo - Pavlína Dvořáková, Veronika Ing. Hupka PE Kotýnková, Simona Berková, 42. Petra Jakubcová, Veronika Kuklová celkově škola na 2. místě Florbal starší ţáci 4.místo - M. Jelínek, P. Zíka,D. Molnár, J. Lacina, S. Mgr. Zenáhlíková Mácha, F. Matějka, R.Trojan, D. Srňánek, T. Plachý Florbal starší ţákyně 2.místo - E.Lacinová, Z.Sokolová, E.Kosová, Mgr. Zenáhlíková P. Vaněčková, S. Berková, A. Filipová, L. Nebesařová, I. Plšková, P. Jakubcová, V. Kotýnková, M. Mazouchová Dějepisná olympiáda Simona Berková, Michala Soukupová, Šimková Aneta Filipová Sálová kopaná, chlapci místo Mgr. Zenáhlíková 9.tř. - Pacov Oblastní kolo v recitaci - 2. Tereza Pavlů, Lucie Nebesařová, Ţáčková Pacov 3. Jan Jeţek Olympiáda v Čj Pavlína Dvořáková, Lucie Nebesařová Šimková Soutěţ v AJ 6. Michala Soukupová, Veronika Kuklová Mgr. Pavlů Olympiáda ve FY 9 2. Veronika Kotýnková, Mgr. Zenáhlíková 5. Pavlína Dvořáková Olympiáda ve FY Lucie Nebesařová Mgr. Zenáhlíková Olympiáda v M Eva Lacinová, 6. Ondřej Bíba, Martin Jelínek Ing. Hupka Základní škola a Mateřská škola Hořepník 16

17 Olympiáda v M Lucie Nebesařová, Simona Berková Ing. Hupka Pythagoriáda 7. třída Martin Jelínek, Eva Lacinová Ing. Hupka Biologická olympiáda 10. Jan Jeţek Mgr. Zenáhlíková Pacovský slavík 3. Tereza Babická, Zuzana Sokolová a Simona Berková Mgr. Zíková Mgr. Přibylová Dopravní soutěţ - starší ţáci 3. Veronika Kuklová, Martin Jelínek, Simona Berková, Mgr. Zenáhlíková Jan Jeţek LAO - I. stupeň 5. Pavlína Vaněčková (skok daleký) Ocenění SCIO - testování 7. tř. z Čj 2. místo v kraji Vysočina - V. Dvořáková V této zprávě je nutno vyzdvihnout Valerii Dvořákovou, ţákyni 7. třídy, která v testech SCIO českého jazyka obsadila 2. místo v kraji Vysočina. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce ČŠI na naší škole kontrolní činnost neprováděla. 9. Další aktivity v projektech Základní škola spolupracuje s vydavatelstvím Fraus. Stala se partnerskou školou tohoto vydavatelství - slevy na učebnice a učební pomůcky, na interaktivní učebnice a semináře, které vydavatelství pořádá. Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol. 10. Personální změny Na základě vlastního rozhodnutí se dosavadní ředitel školy Mgr. Jaroslav Musil rozhodl skončit k ve funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Hořepník. Do výběrového řízení, které vyhlásila Obec Hořepník, se přihlásili dva zájemci: Mgr. Antonín Kratochvíl a Mgr. Lenka Zíková. Oba kandidáti se však dalšího konkursního řízení nezúčastnili. K 30. červnu 2010 také na funkci zástupkyně ředitele rezignovala Mgr. Lenka Zíková. Na základě těchto skutečností starosta obce Vladimír Kotýnek pověřil Ing. Milana Hupku vedením školy do skončení dalšího konkursního řízení. Do dalšího konkurzního řízení se přihlásili tři zájemci a skončilo s tímto výsledkem: konkurzní komise stanovila toto pořadí uchazečů: 1. místo Ing. Milan Hupka, 2. místo Mgr. Bc. Jan Hamerník, 3. místo Mgr. Petra Chmelíčková. Na základě tohoto výsledku byl k jmenován do funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Ing. Milan Hupka. Základní škola a Mateřská škola Hořepník 17

18 11. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok a) příjmy: Hlavní činnost doplňková činnost Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33353) ,00 Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33005) ,00 Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33016) ,00 Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33015) ,00 Finanční prostředky přijaté z MŠMT (ÚZ 33017) 8 000,00 Finanční prostředky od zřizovatele ,00 Finanční prostředky od zřizovatele na platy ,00 Finanční prostředky na ţáky se zvláštními potřebami ,00 Finanční prostředky na krouţek s ost. zdrojů 5 600,00 Finanční prostředky na sport. vyţití (OÚ) 9 346,00 Finanční prostředky z ESF přes ZŠ H.Brod 1 560,00 doplňková činnost ,00 ostatní příjmy ,20 celkové příjmy , ,00 b) výdaje: neinvestiční výdaje celkem , ,18 z toho náklady na platy pracovníků školy , ,00 OOPP ,00 FKSP FKSP (KÚ) ,00 FKSP (OÚ) 1 910,00 FKSP celkem ,00 604,00 zákonné odvody zdrav a soc. pojištění z OÚ ,00 z KÚ ,00 celkem , ,00 výdaje na učebnice, učební texty a uč. pomůcky ,60 ostatní provozní náklady , ,18 Vypracovala: Marie Kotýnková Základní škola a Mateřská škola Hořepník 18

19 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 19

20 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 20

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 1 / 1 2 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ROZVRH HODIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I. třída, 1. ročník Školní rok 01/016 1.. 3. 4.. 6. 7. 8. 7.0-8.3 8.4-9.30 9.0-10.3 10.4-11.30 11.40-1. 1.30-13.1 13. - 14.10 14.0-1.0 plánu ČJ M TV ČJ Český jazyk a literatura 9 Anglický jazyk Bauerová

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více