Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5.1.2 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Hlavním cílem Anglického jazyka je vést a k získání dobré úrovně jazykové kultury cizího jazyka, která patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Anglický jazyk je jedním z jazyků, který proniká do každodenního života v naší republice. Setkáváme s ním prostřednictvím nápisů na zboží, v kinech, populární hudbě a také při práci na počítači. Snažíme se tedy vybavit a takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na prvním stupni ZŠ je cílem dosažení úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, to znamená základní schopnost domluvit se. Proto je výuka Anglického jazyka na prvním stupni orientována na seznámení ů se základní slovní zásobou, jednoduchou gramatikou, s poslechem a jednoduchou konverzací v jazyce. Výuka rozvíjí čtyři dovednosti: mluvení ve větách, porozumění mluvenému, čtení s porozuměním textu a psaní - nácvik pravopisu. Na druhém stupni jsou základní dovednosti ů v Anglickém jazyce dále rozvíjeny a zdokonalovány až k dosažení úrovně A2. Výuka směřuje k tomu, aby byl schopen domluvit se, porozumět, pomoci v běžných situacích a k rozvoji gramatiky, poslechu, překladům a čtení v cizím jazyce. Při celkové koncepci výuky vycházíme především z poznatků naší dětské psychologie, logopedie a speciální pedagogiky. Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako hlavní cizí jazyk od 3. do 9. ročníku, s týdenní dotací 3 hodiny. Výuka probíhá v kmenových třídách, ve třídách s interaktivní tabulí, jazykové nebo počítačové učebně. Ve výuce se aktivně využívá práce na počítači, práce s interaktivní tabulí, projekty, práce se slovníky, videokazety, CD pro poslech, hry ap.. Anglický jazyk je mezipředmětově propojen především s Hudební, Výtvarnou výchovou a Pracovními činnostmi na I. stupni dále navazuje na předmět Člověk a jeho svět a na II. stupni na Dějepis, Zeměpis, Občanskou a rodinnou výchovu. Ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy je propojován s Hudebním a Výtvarným oborem a Literárně dramatickou výchovou. Předmětem prolínají průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk Kompetence k učení formou praktických příkladů, samostatné i skupinové práce učíme y vyhledávat informace z různých zdrojů vysvětlujeme ům smysl a cíl učení, a tím posilujeme jejich kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání seznamujeme y se správnou terminologií, která souvisí s učivem využíváme podobnosti s jinými cizími jazyky pracujeme s chybou (učíme y chybu najít, opravit ji a své počínání zhodnotit) pozitivní motivací a individuálním přístupem při činnostech učíme y trpělivosti

2 Kompetence k řešení problémů formou zadávání problémových a praktických úloh, skupinové i samostatné práce podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení při orientaci v cizím jazykovém prostředí vedeme y k řešení úkolů pomocí znalostí z více vyučovacích předmětů a za využití praktických dovedností, a tím k hledání více přístupů k jejich řešení vytváříme praktické problémové úlohy a situace a na nich učíme y problémy řešit preferujeme týmovou spolupráci při řešení problémů za využití moderní techniky Kompetence komunikativní formou prezentací samostatné i skupinové práce, modelových situací, naslouchání, rozhovoru vedeme y k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti vedeme y k zvládnutí komunikace s příslušníky jiného národa či etnika seznamujeme y s formami efektivní komunikace a jejich uplatňování v běžném životě využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků a dáváme ům maximální prostor pro samostatné písemné i ústní prezentace klademe důraz na kulturní úroveň komunikace mezi y, na vzájemnou pomoc Kompetence sociální a personální formou kooperativní, skupinové a týmové spolupráce vedeme y k dodržování daných pravidel (zastávání různých rolí) podporujeme vzájemnou spolupráci a upevňujeme v žácích vědomí, že spoluprací lze lépe naplňovat osobní i společné cíle podporujeme integraci ů se speciálními potřebami Kompetence občanské formou modelových příkladů a simulačních her soustavně monitorujeme chování ů se zřetelem na kulturní odlišnosti mezi nimi vedeme y k sebeúctě a úctě k jiným lidem uplatňujeme především prvky pozitivní motivace Kompetence pracovní formou modelových příkladů, stanovování pravidel vedeme y k pozitivnímu vztahu k práci podporujeme práci se slovníky a autentickým materiálem vytváříme podnětné pracovní prostředí formou modelových příkladů, stanovování pravidel cíleně motivujeme y k ovládnutí cizího jazyka, a tím k lepší možnosti následného pracovního zařazení

3 vzdělávacího oboru Cizí jazyk 1. stupeň 1. období RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění používá abecední slovník učebnice 1. stupeň 2. období RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku používá dvojjazyčný slovník PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

4 2. stupeň RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vyslovuje a čte foneticky správně vybrané hlásky vyslovuje a čte foneticky správně vybraná slova v tematech rozumí jednoduchým pokynům související s výukou rozumí jednoduchým větám daných temat rozumí jednoduchým pokynům a větám a dokáže na ně reagovat rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova píše vyslovená slova slovní zásoby vede dialog mezi dvěma osobami pochopí obsah konverzace dvou osob převypráví obsah vyslechnuté konverzace vyhledává zadaná slova (anglická i česká) v abecedním slovníku učebnice ANGLICKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK Tematické okruhy: My name, Colours, Toys, On a farm, Chrismas, Mushrooms, In the sky, Number 1-10, On the table, In the forest, Gramatika: Výslovnost jednotlivých hlásek. Psaní jednotlivých slov Podstatná jména - jednotné a množné číslo Zájmena - osobní, přivlastňovací, ukazovací Slovesa - být, mít, mít rád, moci Rozhovor mezi dvěma osobami, převyprávění, dramatizace. Práce se slovníkem mezipředmětové vztahy, poznámky OSV 8 - cvičení v neverbálním sdělování gestikulace a běžně používaná gesta v cizím jazyce EsV dramatizace vybraných témat, vánoční koledy (hudební doprovod), výtvarná a grafická vizualizace textu rozumí známým slovům, jednoduchým větám k vybraným tématům vyslechne dialog dvou nebo více osob a interpretuje jej převypráví krátký příběh podle obrázkové osnovy čte nahlas se správnou výslovností jednoduché texty vybraných témat se známou slovní zásobou vyhledá v jednoduchém textu zadanou informaci vytvoří odpověď na otázku vyhledává zadaná slova (anglická i česká) ve dvojjazyčném slovníku vyplní jednoduchý formulář týkající se jeho osoby napíše jednoduché přání pozdrav, Vánoce, přání k narozeninám získá základní informace o druhé osobě při vzájemné konverzace napíše obsah vyslechnutého textu na dané téma v minimálním rozsahu třech jednoduchých vět nahrazuje podstatná jména zájmenem se zachováním smyslu textu vypráví co má a co má rád používá základní fráze při nakupování v obchodě ANGLICKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK Tematické okruhy: My family, My toys, My friends, Parents, In the Czech Republic, At school, In the classroom, Days, In the desk, On the desk The break is great, Are you hungry?- snacks, Birthday Gramatika: Sloveso být zkrácené tvary Otázka a zápor slovesa být Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Tvoření otázek a odpovědí Zápor ve větě Vlastní jména EV 2 - biodiverzita tvorba plakátu živočišných skupin, druhů OSV 6 - vzájemné poznávání se ve skupině tvorba skupinového alba OSV 5 - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity tvorba vlastních smyšlených postav EsV dramatizace vybraných témat, hudební doprovod písniček, výtvarná a grafická vizualizace textu, pohybové ztvárnění textu

6 2. 1 k anglickému slovu přiřadí obrázek znázorňující jeho význam 2. 2 vyhledává odpovědi na otázky v autentických materiálech 2. 3 po společném přečtení textu v učebnici tento text plynule a foneticky správně nahlas přečte 2. 4 v reklamním textu vyhledá původní cenu produktů a cenu po slevě 2. 4 z rozvrhu zjistí informaci o času konání konkrétního předmětu a opačně ve slovníku vyhledá anglické názvy základních školních předmětů 3. 1 vyplní jednoduchý formulář 3. 1 za použití přítomného času prostého popíše, co dělá ve svém volném čase 3. 1 za použití přítomného času průběhového popíše právě probíhající činnost 3. 2 z krátké seznamovací konverzace získá základní informace o osobách 3. 3 v původním textu o konkrétní osobě zaměňuje gramatické osoby 4. 1 konverzuje na téma Hobbies 4. 1 v obchodě se zeptá na cenu zboží 4. 1 zjistí základní informace o osobě 4. 1 zeptá se spolua, co dělá v konkrétní denní dobu 4. 1 zjistí, jakým dopravním prostředkem se dá dostat na konkrétní místo ANGLICKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK Gramatika Vyjádření času Časové a místní předložky Sloveso to be Modální sloveso can Sloveso have got Nepočitatelná podstatná jména Přítomný čas prostý a průběhový Tematické okruhy Hobbies Freetime Daily program Food Clothes Face Money Transfer Describing person Konverzační témata What are you doing? What do you do? Can you? How much is? What s the time? How do you go to school? Giving personal information OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě portfolio Me and my life (témata My hobbies, My daily program, How do I look like, My friend) OSV 3 organizace vlastního času debata na téma My daily program a My freetime OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity scénky, hra na role, tvorba pexesa se slovní zásobou z probíraných tematických okruhů OSV 6 - vzájemné poznávání se ve skupině scénka, práce ve skupinách, dialog jako nástroj poznávání se OSV 8 dovednosti pro sdělování verbální I neverbální, dialog, komunikace v různých situacích scénky, pantomima, nácvik krizových situací OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací, konkurence soutěže, hry (individuální i skupinové) VDO 1 demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole debata na téma Can we at school?(podnětné dotazy projedná vyučující s vedením školy a studenty seznámí s výsledkem) VMEG 1 život dětí v jiných zemích zprostředkování korespondence v anglickém jazyce s dětmi z EU, založení portfolia My friend from MKV 4 komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (zprostředkování korespondence s dětmi z EU) MV 4 výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu tvorba propagačních letáků, bulletinů o slevách zboží EV 2 doprava a životní prostředí v rámci tematického okruhu Transfer roztřídění druhů dopravy podle míry ekologické zátěže EV 4 náš životní styl debata v rámci témat Hobbies, Freetime, Daily program EsV dramatizace vybraných témat, hudební doprovod písniček, výtvarná a grafická vizualizace textu, pohybové ztvárnění textu

7 1. 1 po předchozím poslechu přečte plynule a foneticky správně text z učebnice/časopisu 1. 2 na základě textu popisujícího byt zakreslí do plánku jednotlivé pokoje a vybavení 1. 3 reaguje adekvátně na příkaz/pokyn učitele 1. 4 z konverzace na téma How are you, podpořené názornými obrázky, odvodí význam frází pro konkrétní stavy nálady 1. 5 v rámci učiva stupňování přídavných jmen ve slovníku vyhledá synonyma a antonyma k přídavným jménům 2. 1 za použití přítomného času prostého popíše (ústně/písemně) svůj týdenní program 2. 1 za použití budoucího času sdělí (ústně/písemně), co bude dělat o prázdninách 2. 1 popíše (ústně/písemně) svého nejlepšího kamaráda 2. 1 za použití gerundia (ústně/písemně) 2. 1 za použití vazby there is/are popíše (ústně/písemně) svůj pokoj 2. 2 původní rozkazovací způsob změní na vazbu Can you, please? 2. 2 za použití stupňování přídavných jmen vytvoří krátký srovnávací text dvou osob, původně popsaných v krátkém článku v původním textu o konkrétní osobě zaměňuje gramatické osoby 2. 2 přesně rozlišuje užití přítomného času prostého a průběhového 2. 3 na základě spoluova vyprávění shrne základní informace o jeho rodině 2. 4 zjistí data narození svých spoluů 4. 1 zeptá se, jak se kdo má a co ho baví 4. 1 zjistí spoluovy plány na prázdniny a povypráví o svých 4. 1 zeptá se spolua na uspořádání jeho bytu a popíše svůj 4. 1 konverzuje na téma Family ANGLICKÝ JAZYK - 6. ROČNÍK Gramatika: Sloveso to be zkrácené tvary Sloveso have got zkrácené tvary Přítomný čas prostý a průběhový Budoucí čas Gerundium Rozkazovací způsob Vazba there is/are Zájmena osobní tvary v předmětu Zájmena ukazovací, přivlastňovací Stupňování přídavných jmen Číslovky řadové Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména množné číslo Modální slovesa can, must Tematické okruhy: Family, Friends, Weekly program, At school, At home, An accident, Body, Flat, Holiday, Weather Konverzační témata: How are you? When is you birthday? What do you like? Who is the best in? Who is better than you at? Where do you live? What is the weather in? What will you do on holiday? OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě portfolio Me and my life (rozšiřování zavedeného portfolia o témata My whole family, My best friend, My room, My holiday, The best product) OSV 3 organizace vlastního času plán činností na jeden týden o letních prázdninách OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity scénky, hra na role, vlastní návrh pokoje snů OSV 6 - vzájemné poznávání se ve skupině práce ve skupinách, dialog jako nástroj poznávání se OSV 8 - řeč těla, řeč zvuků a slov rozpoznání a pojmenování duševních stavů na základě mimiky OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací, konkurence soutěže, hry (individuální i skupinové) VMEG 2 životní styl a vzdělávání mladých Evropanů na základě textu popisujícího týden v životě školáka z jiné země srovnání s vlastním týdenním plánem a odvození rozdílů MKV 4 komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (pokračování v zavedeném portfoliu My friend from ) MV 1 rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných srovnání 3 typů textů (prostá policejní zpráva, bulvární článek, výpověď očitého svědka) popisujícího 1 konkrétní nehodu MV 4 výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu tvorba reklamy na výrobek za užití komparativu a superlativu EsV dramatizace vybraných témat, hudební doprovod písniček, výtvarná a grafická vizualizace textu, hudební a pohybové ztvárnění textu

8 1. 1 po krátké přípravě přečte nahlas foneticky správně text z učebnice, časopisu 1. 2 vyhledá známé výrazy, fráze, odpovědi na otázky v rámci vybraných témat 1. 3 rozumí jednoduché a zřetelné konverzaci v rámci vybraných témat z konverzace na téma Health and diseases, podpořené názornými obrázky, odvodí význam slov pro konkrétní zdravotní stav 1. 5 ve slovníku vyhledá synonyma a antonyma probíraných nepravidelných sloves 2. 1 napíše text o minulosti svého prarodiče/rodiče 2. 1 za použití budoucího času povypráví o svých plánech na víkend, prázdniny 2. 1 za použití minulého času popíše, co dělal, když byl nemocen 2. 2 přesně rozlišuje užití minulého času prostého a průběhového 2. 2 převede text z přítomného času do minulého 2. 2 přesně rozlišuje vyjádření budoucnosti pomocí will a vazby going to 2. 3 na základě spoluova vyprávění shrne jeho plány na víkend 2. 4 zjistí hlavní města států EU 4. 1 v restauraci si objedná pokrm 4. 1 zjistí spoluovy plány na víkend a povypráví o svých 4. 1 zeptá se spolua, co dělal v konkrétní dobu 4. 1 na základě krátké zprávy o fiktivní krádeži vymyslí a ve dvojici zinscenuje dialog mezi vyšetřovatelem a svědkem 4. 1 ve dvojici vymyslí a zinscenuje dialog na téma nákupy/v restauraci 4. 1 hra na role: ze spoluova povídání pozná osobu, za kterou se vydává ANGLICKÝ JAZYK - 7. ROČNÍK Gramatika Minulý čas prostý pravidelný a nepravidelný Minulý čas průběhový Budoucí čas will/vazba going to Časové údaje Infinitiv Rozkazovací způsob kladný a záporný Modální slovesa can a must Tematické okruhy Shopping In a restaurant Health and diseases Robbery Important Czech historic persons EU and English speaking countries Konverzační témata Where were you? What did you do? What were you doing? Plans for weekend/holiday Shopping plans OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě portfolio Me and my life (rozšiřování zavedeného portfolia o témata My favorite person from Czech history, Shopping, My restaurant menu, Health and diseases, The Czech Republic) OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity společná tvorba scénáře a následná dramatizace a veřejné provedení scénky na téma Robbery tvorba vlastního jídelníčku OSV 6 - vzájemné poznávání se ve skupině scénka, práce ve skupinách, dialog jako nástroj poznávání se OSV 8 dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, dialog, komunikace v různých situacích scénky, pantomima, nácvik krizových situací OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací, konkurence soutěže, hry (individuální i skupinové) VDO 2 - občan jako odpovědný člen společnosti za použití sloves can a must debata na téma práva a povinnosti VDO 4 principy demokracie diskuze v anglickém jazyce ohledně naplánování školního výletu, následné hlasování o učitelem navržených možnostech VMEG 1 naši sousedé v Evropě mapa, plakát VMEG 2 naše vlast a Evropa zpracování životopisů evropsky a světově proslulých Čechů MKV 4 komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (pokračování v zavedeném portfoliu - My friend from ) MV 4 výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu reklama na restaurační zařízení tvorba letáku lákajícího turisty do Čech EV 4 náš životní styl debata v rámci tématu Plans for holiday upozornění na souvislosti v rámci tématu Health and diseases EsV dramatizace vybraných témat, hudební doprovod písniček, výtvarná a grafická vizualizace textu, hudební a pohybové ztvárnění textu a témat

9 po krátké přípravě přečte nahlas plynule a foneticky správně text 1. 2 ke krátkému textu v učebnici/časopisu vymyslí otázky 1. 3 z poslechu zjistí zadané konkrétní informace 1. 4 z kontextu vyvodí správný význam idiomů 1. 5 za pomoci slovníku vyhledá synonyma pro idiomy 2. 1 za použití minulého času napíše text na téma My childhood 2. 1 za použití budoucího času napíše text na téma My future 2. 1 za pomocí předpřítomného času popíše nehodu 2. 1 za pomoci podmiňovacího času povypráví o tom, co by chtěl 2. 1 napíše dopis kamarádovi 2. 2 přesně rozlišuje užití minulého a předpřítomného času 2. 2 při vyjadřování místa a pohybu používá správné předložky, příslovce a vazby 2. 2 přesně rozlišuje používání předpon some a any 2. 3 z rozhovoru lékaře s pacientem zjistí projevy nemoci a její léčbu 2. 4 zjistí, jak se dostane na konkrétní místo ve městě 4. 1 se spoluem diskutuje o svém budoucím životě a zaměstnání hra na role: ve dvojici vymyslí a zinscenuje dialog pacienta s lékařem 4. 1 zjistí, v kterých zemích spolu byl, a jeho dojmy z cest 4. 1 vymyslí a nacvičí telefonický rozhovor na různá témata 4. 1 konverzuje na téma dětství ANGLICKÝ JAZYK - 8. ROČNÍK Gramatika Čas přítomný, minulý, budoucí Předpřítomný čas Idiomy s to be, take, get Minulý a budoucí čas modálních sloves can, must Podmiňovací způsob - would Předložky a příslovce s významem místa a pohybu No/some/any/every- Zvratná zájmena Tematické okruhy Town Weekend house Directions The calendar Holidays Travelling Childhood Food Clothes Jobs In the hospital, accidents Animals About me Writing letter Konverzační témata Calling Which way? Have you ever been to? Where is? In the doctor s office Do you like? What would you like? OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě portfolio Me and my life (rozšiřování zavedeného portfolia o témata My future, A monster, My own town,foreign countries ) OSV 3 stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení debata na téma My future a I would like OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity tvorba a následný popis plánku fiktivního města OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity obrázek a popis fiktivního živočicha (A monster) OSV 6 - vzájemné poznávání se ve skupině scénka, práce ve skupinách, dialog jako nástroj poznávání se OSV 8 dovednosti pro sdělování verbální I neverbální, dialog, komunikace v různých situacích scénky, pantomima, nácvik krizových situací OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací, konkurence soutěže, hry (individuální i skupinové) VDO 3 obec jako základní jednotka samosprávy státu téma Town orgány spravování obce, důležité úřady VMEG 2 Evropa a svět vytvoření informačního textu o libovolné zemi světa debata o zkušenostech z cestování po světě MKV 4 komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (pokračování v zavedeném portfoliu My friend from ) MKV 5 zohlednění potřeb minoritních skupin promítnutí do plánku a popisu fiktivního města EV 1 zařazení fiktivního živočicha do konkrétního ekosystému EV 5 naše obec plánek a popis fiktivního města EsV dramatizace vybraných témat, hudební doprovod písniček, výtvarná a grafická vizualizace textu, hudební a pohybové ztvárnění textu

10 1. 1 bez přípravy přečte nahlas plynule a foneticky správně text z učebnice/časopisu 1. 2 vyjádří hlavní téma jednotlivých odstavců i celého textu v učebnici/časopisu 1. 3 na základě poslechu opraví záměrně chybné informace 1. 4 bez slovníku a předchozí přípravy překládá text vybraných anglických písní 1. 5 při překladu článků z anglických časopisů užívá dvojjazyčný slovník 2. 1 za správného užívání slovesných časů vytváří ústně i písemně vypravování o sobě a svém životě 2. 2 v rámci zdvořilostní konverzace mění původní oznamovací způsob na podmiňovací 2. 2 přesně používá jednotlivé slovesné časy a způsoby 2. 2 přesně rozlišuje čas prostý od průběhového 2. 2 přesně rozlišuje užívání jednotlivých modálních sloves 2. 2 tvoří gramaticky správně delší souvětí 2. 3 stručně reprodukuje závěry z debat v anglickém jazyce k probíraným tématům 2. 4 zeptá se na konkrétní místo na mapě 4. 1 ve dvojici vymyslí a zinscenuje situaci na téma Lost abroad 4. 1 ve dvojici vymyslí a zinscenuje rozhovor cizince s Čechem na téma Do you like it here? 4. 1 aktivně se zapojuje do debat k probíraným tématům 4. 1 při konverzaci se ptá po příčinách a vysvětluje vlastní motivy (why, because) ANGLICKÝ JAZYK - 9. ROČNÍK Gramatika: Systém anglických slovesných časů (Minulý čas prostý/průběhový, Předpřítomný čas, Přítomný čas prostý/průběhový, Budoucí čas) Slovesné způsoby (Oznamovací, Rozkazovací, Podmiňovací) Modální slovesa Podstatná jména jednotné a množné číslo Druhy zájmen Stupňování přídavných jmen Souvětí Tematické okruhy: Europe The Czech Republic A holiday abroad When I m an adult Driving The Map Lost abroad Secondary school Konverzační témata Nice to meet you Do you like it here? How does it work? Are you interested in? Why do you like? Where would you like to spend your holiday and why? OSV 2 - já jako zdroj informací o sobě portfolio Me and my life (rozšiřování zavedeného portfolia o tématathe Czech republic, Europe, Secondary school) OSV 3 stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení debata na téma My secondary school OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity tvorba a následný popis fiktivní mapy světa OSV 6 - vzájemné poznávání se ve skupině scénka, práce ve skupinách, dialog jako nástroj poznávání se OSV 8 dovednosti pro sdělování verbální I neverbální, dialog, komunikace v různých situacích scénky, pantomima, nácvik krizových situací OSV 9 rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací, konkurence soutěže, hry (individuální i skupinové) VMEG 1 zvyky a tradice národů Evropy referáty VMEG 2 naše vlast a Evropa debata VMEG 3 co Evropu spojuje a co rozděluje debata MKV 2 uplatňování principu slušného chování nácvik zdvořilostních frází MKV 3 základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti referáty MKV 3 projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku debata MKV 4 komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin prezentace portfolia My friend from MV 5 identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení hra na role: při debatě se spoluy prezentuje a zastává hodnoty autora článku EsV dramatizace vybraných témat, hudební doprovod písniček, výtvarná a grafická vizualizace textu, hudební a pohybové ztvárnění textu

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk ,Učební osnovy II Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí:

Průřezová témata přispívají k vytváření těchto klíčových kompetencí: Dodatek ŠVP platný od 01. 09. 2014 5.3.1.1 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Ve stále více propojeném světě nabývá výuka jazyka stále většího významu, kromě významu praktického a komunikativního.

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více