Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice vyd. - Brno : MSD, s. Lit. 377 zázn. ISBN Ohlasy (23): [o4] 2013 Zezulková, E.: Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication. In: Sapere Aude Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, S. 34 [o4] 2013 Zezulková, E. - Kaleja, M.: Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 80 [o3] 2010 Vítková, M.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nový výzvy v špeciálnej pedagogike. Bratislava : UK, 2010, S. 219 [o4] 2012 Dvořáčková, Helena: Podmínky vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. In: Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 39 [o3] 2013 Kmeť, Martin: Deti s poruchami učenia. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 47, č. 2, 2013, s. 27 [o4] 2011 Ješina, O. - Bartoňová, R. - Gebauer, A. - Rybová, L.: Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. In: Česká kinantropologie, roč. 15, č. 4, 2011, s. 104 [o4] 2012 Čadová, Eva: Tělesné postižení a zdravotní znevýhodnění popis a odraz ve vzdělávání. In: Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 16 [o4] 2008 Ješina, Ondřej - Kudláček, Martin: Životní způsob a environmentální faktory ovlivňující vztah jedinců romského etnika k tělocvičným aktivitám. In: Tělesná kultura, roč. 31, č. 2, 2008, s. 52 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Multikulturní výchova ve vzdělávání učitelů základních škol. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 63 [o4] 2005 Svoboda, Zdeněk: Dětské pojetí identity v kontextu východisek a metod podpory rozvoje národnostní, etnické či náboženské identity dětí žadatelů o azyl v procesu integrace v ČR aneb cizinec nebo spolužák?. In: Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí. Ústí nad Labem : UJEP, 2005, S. 10 [o4] 2012 Bytešníková, Ilona: Komunikace dětí předškolního věku. Praha : Grada Publishing, 2012, S. 229 [o4] 2009 Kostkanová, O. - Jarošová, E. - Říha, J. - Tax, M. - Klvaňa, T. - Zelenka, M.: Tělesně handicapovaní lidé a jejich sociální integrace v ČR. Praha : ČZU, 2009, S. 6 [o4] 2014 Vítková, Marie: Integrativní/inkluzivní nebo segregativní vzdělávání žáků s tělesným postižením. In: ( ), S. [19] [o4] 2009 Galetová, Zdeňka: Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob. In: Fórum, roč. 3, č. 6, 2009, s. 27 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 1. Ostrava : OU, 2013, S. 83 [o3] 2013 Hubištová, Martina - Krejčířová, Olga: Vliv matematiky na úspěšnost integrace žáků s lehkým mentálním postižením. In: Študent na ceste k praxi 2. Prešov : Prešovská univerzita, 2013, S. 104 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Teorie a praxe etopedie. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 82 [o4] 2013 Janků, Kateřina: Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky. Ostrava : OU, 2013, S. 79 [o3] 2011 Schmidová, M.: Faktory ovlyvňujúce kvalitu integrovaného/inkluzivního vzdělávania žiakov so sluchovým postihnutím v základných školách. Bratislava : Iris, 2011, S. 36 [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o3] 2010 Vítková, M.: Special Needs Suppor in Inklusive Education. In: Antropotechnika kulturotechnika socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010, S. 165 [o3] 2010 Kaleja, Martin: Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romských. In: Antropotechnika, kulturotechnika, socijotechnika w pedagogice specijalnej. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010, S. 217

2 [o3] 2010 Vítková, M.: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu, Anglii (Wels). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010, S. 68 AAB02 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 355 zázn. ISBN Ohlasy (4): [o3] 2010 Vítková, Marie: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nový výzvy v špeciálnej pedagogike. Bratislava : Iris, 2010, S. 219 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Multikulturní výchova ve vzdělávání učitelů základních škol. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 63 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Teorie a praxe etopedie. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 83 [o4] 2012 Nečas, Ctibor: O Romech. Brno : Muzeum romské kultury, 2012, S. 11 AAB03 Bartoňová, Miroslava 100%: Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 364 zázn. ISBN ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Bartoňová, Miroslava 60% - Vitková, Marie 40%: Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání preprac. vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 117 zázn. ISBN Ohlasy (23): [o3] 2014 Kopečný, Petr - Klenková, Ivana: Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In: Študent na ceste k praxi. Prešov : Prešovskáuniverzita, 2014, S. 64 [o4] 2011 Ješina, O. - Bartoňová, R. - Gebauer, A. - Rybová, L.: Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. In: Česká kinantropologie, roč. 15, č. 4, 2011, s. 104 [o4] 2014 Šlechtová, Lenka: Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a komunikaci. In: ( ), S. 36 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 1. Ostrava : OU, 2013, S. 83 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : OU, 2013, S. 104 [o4] 2013 Stejskalová, Kateřina: Zásady zrakové hygieny u dětí se zrakovým postižením. In: <http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-specialnimi-p otrebami/vzdelavani-deti-se-zrakovym-postizenim/zasady-zrakove-hygieny-u-deti-se-zrakovym-postizenim.sht ml>( ), s. [10] [o3] 2014 Kovářová, Renata: Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Institucionální podpora zdravotně postižených osob v Polsku a České republice. Cieszyn : Uniwersytet Śląski, 2014, S. 62 [o4] 2013 Janků, Kateřina: Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 27 [o4] 2012 Kopečný, P. - Klenková, J.: Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Brno : Paido, 2012, S. 208 [o4] 2009 Pipeková, J. - Štenclová, E.: Analýza funkce přípravného stupně základní školy speciální pro děti s těžkým postižením. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Brno: Paido, 2009, S. 242 [o4] 2009 Fialová, I.: Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Brno: Paido, 2009, S. 363 [o4] 2012 Sychrová, P.: Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 17

3 [o4] 2009 Opatřilová, D.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MSD, 2009, S. 110 [o4] 2011 Chaloupková S.: Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno : Masarykova Univerzita, 2011, S. 10 [o4] 2011 Hricová L.: Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a Německu. Brno : MSD, 2011, S. 43 [o4] 2009 Moussová Hadj, Zuzana: Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha : Ermat, 2009, S. 69 [o3] 2014 Grenarová Renée: Research in russian language?s foreign language instruction for learners with dysgraphia in the czech school. In: ( ), S. [5] [o4] 2010 Šťáva, Jan: Integrace nadaných žáků v základní škole ve školských dokumentech České republiky. In: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno : MU, 2010, S. 205 [o4] 2008 Němec, J. - Štěpařová, E.: Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistenta pedagoga brněnských základních škol. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 118 [o4] 2008 Grenarová Renée: Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností výsledky výzkumu. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 211 [o4] 2008 Dvořáková, R.: Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenoukomunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 103 [o4] 2008 Vítek, J.: Kvalita života žáků s epileptickámi záchvaty aspekty psychosociální a pedagogické. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 128 [o4] 2008 Nováková, Z.: Posilování komunikativních kompetencí u žáků se souběžným a přidruženým postiženími. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. Brno: Paido, 2008, S. 119 ACB02 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 116 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2014 Tužilová, Petra: Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání, základní přehled témat. In: ( ), s. 14 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení v dospělosti Lit. 20 zázn. In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 1, č. 1 (2012), s ADE02 Bartoňová, Miroslava 100%: Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 16 zázn. In: Efeta - otvor sa. - Roč. 22, č. 4 (2012), s ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Bartoňová, Miroslava 100%: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - charakteristika jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Lit. 6 zázn. In: Komenský. - Roč. 128, č. 2 (2003), s ADF02 Bartoňová, Miroslava 35% - Mühlpachr, Pavel 33% - Vitková, Marie 32%: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

4 Lit. 16 zázn. In: Komenský. - Roč. 131, č. 5 (2007), s. 6-8 ADF03 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Lit. 7 zázn. In: Speciální pedagogika. - Roč. 18, č. 2 (2008), s Ohlasy (2): [o4] 2011 Hladík, Jakub: Vztah kognitivní a afektivní složky multikulturních kompetencí. In: Pedagogika, roč. 61, č. 1, 2011, s. 63 [o4] 2012 Klein, V. - Rusnáková, J. - Šilonová, V.: Zero Grade and Education Roma Pupils. In: S. 248 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Příprava učitelů odborných předmětů pro odborná učiliště a praktické školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Lit. 4 zázn. In: Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. - Bratislava : Iris, S ISBN AEC02 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách Lit. 24 zázn. In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. - Bratislava : Iris, S ISBN AEC03 Bartoňová, Miroslava 100%: Reflection of inclusion in education of children of people with intellectual disabilities Lit. 10 zázn. In: Reflection of inclusive education of the 21st century in correlative scientific fields : (how to turn risks into chances). - Frankfurt am Main : Peter Lang, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Bartoňová, Miroslava 100%: Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 18 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1= Education of pupils with special educational needs 1. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (2): [o4] 2011 Kaleja, M. - Zezulková, E. - Franiok, P.: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, S. 113 [o4] 2009 Kaleja, M.: Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido, 2009, S. 154 AED02 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému Lit. 15 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1= Education of pupils with special educational needs 1. - Brno : Paido, S ISBN

5 AED03 Bartoňová, Miroslava 60% - Navrátilová, Dana 40%: Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení Lit. 8 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 = Education of pupils with special educational needs 2. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (9): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 [o4] 2012 Puda, R. - Ješina, P. - Fialová, I.: Metodika práce se žákem s fenylketonurií. In: Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Pardubice : StudioPress, 2012, S. 73 [o4] 2009 Pokrivčáková, Silvia: Vyučovanie cudzích jazykov v triedach s individuálne integrovanými žiakmi s poruchami učenia a pozornosti. In: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: PdF MU, 2009, S. 43 [o4] 2012 Klein, V. - Rusnáková, J. - Šilonová, V.: Zero Grade and Education Roma Pupils. In: S. 248 [o4] 2013 Havel, J.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno : MU, 2013, S. 144 [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010, S. 119 [o3] 2010 Vítková, M.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nové výzvy ve speciálnej pedagogike. Bratislava : Iris, 2010, S. 219 [o3] 2010 Vítková, M.: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu, Anglii (Wels). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010, S. 68 [o4] 2012 Nečas, Ctibor: O Romech. Brno : Muzeum romské kultury, 2012, S. 11 AED04 Bartoňová, Miroslava 100%: Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období Lit. 9 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 = Education of pupils with special educational needs 2. - Brno : Paido, S ISBN AED05 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy Lit. 5 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 = Education of pupils with special educational needs 2. - Brno : Paido, S ISBN AED06 Bartoňová, Miroslava 100%: Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení Lit. 15 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3 = Education of pupils with special educational needs 3. - Brno: Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (8): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 [o4] 2014 Teplá, Marta: Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center. In: c693 ( ), S. 47 [o4] 2014 Zemková, Jaroslava: Vzdělávací program Aktivační centrum a instruktážní metodika pro lektory. In: ( ), S. 68 [o4] 2014 Teplá, Marta - Zemková, Jaroslava p: Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra. In: S. 100

6 [o4] 2012 Svobodová, Ilona: Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 3. část. In: pedagogikyhttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/s/15253/vliv-socialniho-klimatu-ve-tride-na-kvalit U-INTEGRACE-ZAKA-S-HANDICAPEM---3-CAST.html/ ( ), s. 3 [o3] 2010 Vítková, M.: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu, Anglii (Wels). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010, S. 68 [o3] 2010 Vítková, M.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nové výzvy ve speciálnej pedagogike. Bratislava : Iris, 2010, S. 219 [o4] 2012 Nečas, Ctibor: O Romech. Brno : Muzeum romské kultury, 2012, S. 11 AED07 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza podmínek vzdělávání v přípravných třídách Lit. 24 zázn. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním = Education of socially disadvantaged pupils. - Brno : Paido, S ISBN AED08 Bartoňová, Miroslava 100%: Úspěšnost absolventů přípravných tříd základních škol v počátcích školní docházky s důrazem na osvojení vědomostí a dovedností Lit. 9 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4 = Education of pupils with special educational needs 4. - Brno: Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 AED09 Bartoňová, Miroslava 100%: Některé aspekty inkluzivního vzdělávání v podmínkách primárního školství = Aspects of Inclusive Education in Primary School Setting Lit. 8 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2013 Potměšilová, P. - Pospíšilová, H. - Öbrink Hobzová, M. - Fojtíková Roubalová, M. - Sobková, P.: Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením inkluzivní projekt. In: Paidagogos [online], č. 1, 2013, s. 80 [o4] 2013 Havel, Jiří: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 144 AED10 Bartoňová, Miroslava 60% - Chaloupková, Soňa 40%: Přístupy k vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením = Approaches to Education of Students with Mild Intellectual Disabilities Lit. 9 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED11 Bartoňová, Miroslava 60% - Chaloupková, Soňa 40%: Analýza rámcových vzdělávacích programů na základních školách praktických v rámci Jihomoravského kraje = Analysis of Framework Educational Programmes at Elementary Schools for Pupils with MildIntellectual Disabilities in the South Moravian Region Lit. 3 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED12 Bartoňová, Miroslava 100%: Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení : závěry z výzkumného šetření

7 Lit. 14 zázn. In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o3] 2014 Friedmann Zdeněk - Lazarová Bohumíra: The Specific Features of Professional Aspirations of Pupils with Special Educational Needs in Czech Basic Schools ( ). In: s. 301 AED13 Bartoňová, Miroslava 100%: Stav inkluze žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 6 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5 = Education of pupils with special educational needs 5. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 AED14 Bartoňová, Miroslava 100%: Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Inclusion Education Lit. 8 zázn. In: Education and healthcare : School and health Brno : Masarykova universita, S ISBN AED15 Bartoňová, Miroslava 50% - Chaloupková, Soňa 50%: Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice Lit. 13 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED16 Bartoňová, Miroslava 100%: Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním Lit. 66 zázn. In: Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu = Special educational support to children and youth with special educational needs outside school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED17 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení v dospělém věku - kvalitativní výzkumné šetření Lit. 17 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED18 Bartoňová, Miroslava 60% - Vitková, Marie 40%: Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol : výzkumné projekty In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED19 Bartoňová, Miroslava 100%: Postavení osob s mentálním postižením v rodině a společnosti Lit. 10 zázn. In: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním = Education of students with disabilities and health disadvantages. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN

8 AED20 Bartoňová, Miroslava 100%: Inclusion of pupils with mild mental disabilities research Lit. 16 zázn. In: Towards Inclusive Society through Education and Support = Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED21 Bartoňová, Miroslava 100%: Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů Lit. 11 zázn. In: Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění = Professional orientation of pupils with special educational needs and their job opportunities. - Brno : Paido, S ISBN AED22 Bartoňová, Miroslava 50% - Síthová, Svetlana 50%: Žiaci s Downovým syndrómom a proces integrácie na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania Lit.18 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED23 Bartoňová, Miroslava 50% - Chaloupková, Soňa 50%: Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice Lit. 13 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED24 Bartoňová, Miroslava 50% - Širmerová, Zuzana 50%: Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení Lit. 17 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED25 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání Lit. 8 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6 = Education of pupils with special educational needs 6. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (2): [o4] 2013 Hájková, Vanda - Strnadová, Iva: Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 258 [o4] 2013 Havel, Jiří: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 144 AED26 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání Lit. 20 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno :

9 Masarykova univerzita, S ISBN AED27 Bartoňová, Miroslava 50% - Jiskrová, Kateřina 50%: Využití alternativních metod v rámci podpory rozvoje dětí s Downovým syndromem Lit. 14 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED28 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení : teorie a praxe v zahraničí a v ČR Lit. 14 zázn. In: Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání = Analysis of social determinants of inclusive education. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED29 Bartoňová, Miroslava 60% - Jiskrová, Kateřina 40%: Využití alternativních metod v rámci vzdělávání žáků s Downovým syndromem v základní škole In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED30 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie ve výuce žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na kognitivní styly učení Lit. 19 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 = Education of pupils with special educational needs 7. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED31 Bartoňová, Miroslava 60% - Síthová, Svetlana 40%: Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ v kontexte vývinových porúch učenia Lit. 7 zázn. In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED32 Bartoňová, Miroslava 100%: Faktory ovlivňujíci úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením - parciální výsledky šetření Lit. 18 zázn. In: Současné trendy výchovy ke zdraví = Contemporary trends in education for health. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED33 Bartoňová, Miroslava 100%: Osobnost adolescentů a dospělých osob s dyslexií a dyskalkulií Lit. 8 zázn. In: Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED34 Bartoňová, Miroslava 60% - Širmerová, Zuzana 40%: Foneticko-fonologická jazyková rovina u žáků se specifickými poruchami učení : parciální výsledky šetření Lit. 12 zázn. In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění.

10 - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEE01 Bartoňová, Miroslava 25% - Pipeková, Jarmila 25% - Klenková, Jiřina 25% - Vitková, Marie 25%: Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik - Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes Lit. 9 zázn. In: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik : aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen. - Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, S ISBN AEE02 Bartoňová, Miroslava 25% - Procházková, Lucie 25% - Vítek, Jiří 25% - Vitková, Marie 25%: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule Lit. 3 zázn. In: Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. - Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, S ISBN AEE03 Bartoňová, Miroslava 35% - Pipeková, Jarmila 33% - Procházková, Lucie 32%: Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien Lit. 7 zázn. In: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. - Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, S ISBN AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFA01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru : příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 22 zázn. In: Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, S [CD-ROM]. ISBN [Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu speciálních pedagogů v ČR Lit. 16 zázn. In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. - Bratislava : Sapientia, S ISBN [Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFC02 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol Lit. 6 zázn. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, S [CD-ROM].

11 ISBN [Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie : medzinárodná konferencia. Prešov, ] AFC03 Bartoňová, Miroslava 100%: Roma with special needs in education Lit. 17 zázn. In: Specjalne potrzeby edukacyjne : tom 1 : wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (kształcenie - programy - perspektywy). - Bielsko-Biała : WyŜsza szkoła administracji, S ISBN [Specjalne potrzeby edukacyjne : psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Ustroń, ] AFC04 Bartoňová, Miroslava 100%: Význam přípravných tříd pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání Lit. 11 zázn. In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky = Transdisziplinäre Aspekte der inklusiven Pädagogik. - Bratislava : Emit plus, S ISBN [Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky : medzinárodná vedecká konferencia. Smolenice, ] AFC05 Bartoňová, Miroslava 100%: Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání Lit. 20 zázn. In: Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. - Bratislava : Iris, S ISBN [Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike : medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia. 3, Bratislava, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Bartoňová, Miroslava 50% - Kozáková, Kateřina 50%: Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností : medzinárodná konferencia. Brno, ] AFD02 Bartoňová, Miroslava 100%: Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním Lit. 7 zázn. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN [Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami : medzinárodná konferencia. Ostrava, ] AFD03 Bartoňová, Miroslava 100%: Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole In: Inkluzivní vzdělávání v primární škole = Inclusive Education in Primary School [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Inkluzivní vzdělávání v primární škole : medzinárodná konferencia. Brno, ]

12 AFD04 Bartoňová, Miroslava 100%: Význam předškolní institucionální přípravy pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluze Lit. 16 zázn. In: Speciální pedagogika v podmínkach inkluzivního vzdělávání. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, S ISBN [Speciální pedagogika v podmínkach inkluzivního vzdělávání : medzinárodná konferencia. Praha, ] AFD05 Bartoňová, Miroslava 100%: Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách In: Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole = Inclusive education of students with health disabilities in primary school [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. - ISBN [Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] AFD06 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy In: Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole = Inclusive education of students with health disabilities in primary school [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. - ISBN [Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] AFD07 Bartoňová, Miroslava 100%: Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : medzinárodná konferencia. Brno, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - Brno : Paido, S. 46. ISBN AFD08 Bartoňová, Miroslava 100%: Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : medzinárodná konferencia. Brno, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - Brno : Paido, S. 47. ISBN AFD09 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Inkluze ve vzdělávání : vize a realita v podmínkách české školy In: Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání [elektronický zdroj]. - Ostrava : Pedagogická fakulta

13 Ostravské univerzity, S [CD-ROM]. ISBN [Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání : medzinárodná konferencia. Ostrava, ] BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Janíková, Věra 50% - Bartoňová, Miroslava 50%: Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Ohlasy (5): [o6] 2005 Vítková, Marie: Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Speciální pedagogika, roč. 15, č. 2, 2005, s [o4] 2011 Schejbalová, Zdeňka: Digitální fotoaparát a multisenzoriální výuka cizích jazyků. In: Komenský, roč. 136, č. 1, 2011, s. 16 [o4] 2009 Pokrivčáková, Silvia: Vyučovanie cudzích jazykov v triedach s individuálne integrovanými žiakmi s poruchami učenia a pozornosti. In: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: PdF MU, 2009, S. 43 [o3] 2014 Wilson, David Ritchie: A bibliography of modern foreign languages and special educational needs. In: https://learninglanguagespld.wikispaces.com/file/view/special+education+needs+a+bibliography+of+moder n+foreign+languages+and+special+educational+needs+.doc ( ), S. 11 [o4] 2008 Grenarová, R.: Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností výsledky výzkumu. In: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 18 BAB02 - Bartoňová, Miroslava - Prokop, Jiří - Basl, Josef - Bendl, Stanislav - Průcha, Jan : Pedagogická encyklopedie vyd. - Praha : Portál, s. ISBN BAB03 Bartoňová, Miroslava 30% - Vitková, Marie 15% - Přinosilová, Dagmar 5% - Doležalová, Lenka 5% - Nováková, Z. 5% - Fialová, Ilona 5% - Bytešníková, Ilona 30% - Hricová, Lenka 5%: Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami =Preschool Education of Children with Special Educational Needs vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN BAB04 Bartoňová, Miroslava 20% - Vitková, Marie 15% - Řehulka, Evžen 5% - Šlapák, Ivo 5% - Ošlejšková, Hana 5% - Kopečný, Petr 5% - Klenková, Jiřina 5% - Bazalová, Barbora 5% - Vrubel, Martin 5% - Danhofer, Pavlína 5% - Pejčochová, Jana 5% - Lazarová,Bohumíra 5% - Hloušková, Lenka 5% - Trnková, Kateřina 5% - Pol, Milan 5%: Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education Focusing on InclusiveDidactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN BAB05 Bartoňová, Miroslava 30% - Vitková, Marie 30% - Přinosilová, Dagmar 5% - Gajzlerová, Lenka 5% - Klenková, Jiřina 5% - Doležalová, Lenka 5% - Röderová, Petra 5% - Fialová, Ilona 5% - Bazalová, Barbora 10%: Specifika ve vzdělávání žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy = Specific Features in Teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN BAB06 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 79 zázn. ISBN

14 BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Bartoňová, Miroslava 100%: Kapitoly ze specifických poruch učení : vymezení současné problematiky vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 133 zázn. ISBN Ohlasy (16): [o6] 2005 Vítková, Marie: Kapitoly ze specifických poruch učení. In: Speciální pedagogika, roč. 15, č. 4, 2005, s [o6] 2005 Bytešníková, Ilona: Kapitoly ze specifických poruch učení. In: Komenský, roč. 130, č. 2, 2005, s [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 [o4] 2014 Tužilová, Petra: Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání, základní přehled témat In: ( ), s. 14 [o4] 2005 Kocurová, Marie: Charakteristiky komunikace žáků se specifickou poruchou učení v kontextu vzdělávání. In: Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, S. 177 [o3] 2010 Hučíková, Alena - Hučík, Ján: Metodické minimum pre pedagóga o ADHD, ADD, ŠPU. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, S. 42 [o4] 2014 Konsbul, Otakar: Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů. In: ( ), S. 33 [o3] 2008 Brožová, Dana: Analýza komunikativních kompetencí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 51 [o4] 2012 Kratochvílová, Jana: Charakteristika žáků se zdravotním postižením. In: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením na středních školách. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, S. 32 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 1. Ostrava : OU, 2013, S. 83 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : OU, 2013, S. 103 [o4] 2014 Žižková, Romana: SPU, VPU, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. In: ( ), S. [8] [o4] 2014 Matušková, Klaudia - Račinská, Ivana: Zrakové vnímání (percepce). In: ( ), S. [1] [o4] 2010 Brťková, Rastislava: Rodinné prostredie žiak s poruchami učenia. In: E-pedagogium, č. 2, 2010, s. 280 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Teorie a praxe etopedie. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 83 BCI02 Bartoňová, Miroslava 100%: Kapitoly ze specifických poruch učení : reedukace specifických poruch učení vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 133 zázn. ISBN Ohlasy (9): [o3] 2010 Hučíková, Alena - Hučík, Ján: Metodické minimum pre pedagóga o ADHD, ADD, ŠPU. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, S. 42 [o4] 2013 Tužilová, Petra: Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání. In: ( ), S. 14 [o4] 2014 Konsbul, Otakar: Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů. In: ( ), S. 33 [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21

15 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : OU, 2013, S. 103 [o3] 2012 Zatorská, Jarmila: Rozvíjanie grafomotorických zručností žiakov špeciálnej základnej školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012, S. 47 [o4] 2014 Žižková, Romana: SPU, VPU, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. In: ( ), S. [8] [o4] 2012 Hanáková, Adéla: Komunikace a osoby s narušenou komunikační schopností. In: Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S.114 BCI03 Bartoňová, Miroslava 35% - Pipeková, Jarmila 33% - Vitková, Marie 32%: Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole preprac. a rozš. vyd. - Brno : MSD, s. ISBN Ohlasy (5): [o3] 2014 Kovářová, Renata: Podpora vzd?láván? žáků s mentáln?m postižen?m. In: Institucionální podpora zdravotně postižených osob v Polsku a České republice. ( ), S. 62 [o4] 2014 Teplá, Marta: Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center. In: c693 ( ), S. 47 [o4] 2014 Zemková, Jaroslava: Vzdělávací program Aktivační centrum a instruktážní metodika pro lektory. In: ( ), S. 68 [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010, S. 119 [o4] 2014 Teplá, Marta - Zemková, Jaroslava p: Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra. In: S. 100 BCI04 Bartoňová, Miroslava 35% - Bazalová, Barbora 35% - Pipeková, Jarmila 30%: Psychopedie : texty k distančnímu vzdělávání vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 37 zázn. ISBN Ohlasy (20): [o6] 2008 Strnadová, Iva: Psychopedie. In: Speciální pedagogika, roč. 18, č. 2, 2008, s [o4] 2008 Solárová, K.: Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Praha : MU, 2008, S. 20 [o4] 2009 Vítková, M.: Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání komparace v německém a českém školství. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Brno : Paido a MU, 2009, S. 46 [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika edukace žáků s těžkým postižením v základní škole speciální - kazuistika. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno : MU, 2010, S. 69 [o4] 2010 Nováková, Z. - Vilášková, D.: Vhodná edukační strategie jako základní předpoklad úspěšného integrativního vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením a s poruchou autistického spektra. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současnéčeské školy. Brno : MU, 2010, S. 219 [o4] 2012 Petráš, P: Smyslová percepce. In: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 21 [o4] 2012 Procházka, M. - Petrášová, J. P: Intelektuální funkce, zprostředkované poznávání. In: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 21 [o4] 2011 Chaloupková, S.: Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno : MuniPress, 2011, S. 10, 55 [o4] 2014 Čevela, R. - Zvoníková, A.: Co je to autismus?. In: ( ), s. [1] [o4] 2013 Zacharová, E.: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 104 [o4] 2014 Pastieriková, L.- Regec, V.: Komunikace a lidé s mentálním postižením. In: ( ), S. 41

16 [o4] 2012 Pastieriková, L.- Regec, V.: Komunikace a lidé s mentálním postižením. In: Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 72 [o4] 2012 Škrabánková, J.: Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy). In: Příručka pro práci s nadanými žáky. Ostrava : Technická univerzita, 2012, S. 71 [o4] 2014 Křížkovská, P. -Tomalová, P.: Dostupnost zařízení sociálních služeb pro dospělé osoby s mentálním postižením ve věku nad 45 let v České republice. In: ( ), s. 5 [o4] 2014 Pastieriková, L.: Základy psychopedie. ( ), S. 24 [o3] 2012 Zatorská, Jarmila: Rozvíjanie grafomotorických zručností žiakov špeciálnej základnej školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012, S. 47 [o3] 2014 Sopková, Jana - Hlebová, Bibiana: Vplyv dramatoterapeutických prístupov na rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. In: Študent na ceste k praxi. Prešov : Prešovskáuniverzita, 2014, S. 182 [o4] 2009 Furmaníková, D.: Speciální pedagogika a lidé s duševním onemocněním. In: Speciální pedagogika, roč. 19, č. 4, 2009, s. 30 [o6] 2008 Můller, Oldřich: Psychopedie. In: E-pedagogium, č. 2, 2008, s [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010, S. 119 BCI05 Bartoňová, Miroslava 40% - Bytešníková, Ilona 30% - Vitková, Marie 30%: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole : texty k distančnímu vzdělávání vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 42 zázn. ISBN BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch BCK01 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení Lit. 33 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (5): [o6] 2013 Bytešníková, Ilona: Ke studiu specifických poruch učení. In: Komenský, roč. 137, č. 4, 2013, s. 63 [o4] 2012 Weilová Monika: Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. In: trebami/vzdelavani-deti-s-narusenou-komunikacni-schopnosti.shtml ( ), s. [1] [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21 [o3] 2008 Kovářová, R.: Nadaný žák se specifickými poruchami učení. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 54 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 BCK02 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středního vzdělávání Lit. 23 zázn. In: Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN BCK03 Bartoňová, Miroslava 100%: Dospělé osoby s dyslexií a profesní život Lit. 48 zázn. In: Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. - Brno : Masarykova univerzita, S

17 ISBN BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Bartoňová, Miroslava 100%: Postavení jedince se specifickou poruchou učení v rodině, sociální a emocionální vývoj Lit. 7 zázn. In: Komenský. - Roč. 127, č. 2 (2002), s BDF02 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lit. 1 zázn. In: Speciální pedagogika. - Roč. 17, č. 4 (2007), s BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Centrum edukacji i aktywizacji Lit. 3 zázn. In: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. - Kielsko-Biela : WyŜsza Szkoła Administracji, S ISBN BEE02 Bartoňová, Miroslava 35% - Procházková, Lucie 33% - Vitková, Marie 32%: Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lit. 8 zázn. In: Lehrer/innenbildung in Europa. - Wien: Pädagogische Hoschule, S ISBN [Lehrer/innenbildung in Europa : medzinárodná konferencia. Wien, 2008] BEE03 Bartoňová, Miroslava 100%: Career Choice of Puipils with Specific Learning Difficulties Lit. 13 zázn. In: Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej : volume 2. - Katowice : Gnome, S ISBN [Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ustroń, ] BEE04 Bartoňová, Miroslava 60% - Pipeková, Jarmila 40%: Vzdelávacie možnosti a podmíenky detí so zdravotným postihnutím v ústavoch sociálnej starostlivosti Lit. 4 zázn. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, S ISBN BEE05 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání = Comparison of approaches towards inclusive education in selected european countries - partial results from a research projectfocusing on inclusive didactics : parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice Lit. 22 zázn, In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, S [CD-ROM]. ISBN

18 [Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] BEE06 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Some aspects of inclusive education in conditions of Czech education Lit. 15 zázn. In: Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion : Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien einer Internationalen Heil- und Sonderpädagogik. - Bad Heilbrun : Julius Klinkhardt, S ISBN BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika v českém školství Lit. 21 zázn. In: Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. - Brno : MSD, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o4] 2009 Moussová Hadj, Zuzana: Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha : Ermat, 2009, S. 69 BEF02 Bartoňová, Miroslava 100%: Žáci se specifickými poruchami učení v poradenském systému Lit. 13 zázn. In: Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe. - Brno : MSD, S ISBN X BEF03 Bartoňová, Miroslava 100%: Edukace žáků se specifickými poruchami učení Lit. 18 zázn. In: Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. - Brno : MSD, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 BEF04 Bartoňová, Miroslava 100%: Základní problematika specifických poruch učení Lit. 17 zázn. In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (3): [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálně postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 52 [o4] 2008 Minářová, E.: Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. In: Komenský, roč. 133, č. 2, 2008, s. 34 BEF05 Bartoňová, Miroslava 100%: Evropská dimenze ve vzdělávání a řešení problematiky multikulturní výchovy u nás Lit. 20 zázn. In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - Brno : Paido, S ISBN

19 Ohlasy (2): [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o4] 2005 Svoboda, Zdeněk: Dětské pojetí identity v kontextu východisek a metod podpory rozvoje národnostní, etnické či náboženské identity dětí žadatelů o azyl v procesu integrace v ČR aneb cizinec nebo spolužák?. In: Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí. Ústí nad Labem : UJEP, 2005, S. 10 BEF06 Bartoňová, Miroslava 100%: Možnosti a strategie vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum Lit. 13 zázn. In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (2): [o4] 2009 Urban, David - Kajanová, Alena: Vzdělávání jako klíčová oblast integrace Romů v České republice. In: AntropoWEBZIN, č. 1, 2009, S. 46 [o4] 2011 Drmotová, Adéla - Elichová, Markéta: Školní úspěšnost romských dětí. In: Kontakt, roč. 1, č. 11, 2011, S. 72 BEF07 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole v České republice Lit. 10 zázn. In: Orientace české základní školy. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Orientace české základní školy : pracovný seminár. Brno, ] BEF08 Bartoňová, Miroslava 100%: Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení Lit. 6 zázn. In: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] BEF09 Bartoňová, Miroslava 60% - Navrátilová, Dana 40%: Osoby se specifickými poruchami učení v dospělosti a strategie pro volbu povolání Lit. 10 zázn. In: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] BEF10 Bartoňová, Miroslava 100%: Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení Lit. 19 zázn. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : konference s mezinárodní účastí. Brno, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - Brno : Paido, S ISBN BEF11 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila P 50%: Rodina s dítětem se zdravotním postižením

20 Lit.21 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN BEF12 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Lit. 78 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2014 Trianon, Čechy: Integrace? Jde to?. In: ( ), s. 27 BEF13 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů Lit. 75 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN BEF14 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Lit. 21 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN BEF15 Bartoňová, Miroslava 35% - Pipeková, Jarmila 35% - Zemská, Barbora 30%: Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (s mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb = Conditions of Education of Students with Learning Difficulties(Intellectual Disabilities) in Social Care Institutions Lit. 4 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN BEF16 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středního vzdělávání In: Současné trendy ve speciální pedagogice = Current trends in special education. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, S ISBN BEF17 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV Lit. 9 zázn. In: Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. - Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN BEF18 Bartoňová, Miroslava 100%: Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole v kraji Vysočina Lit. 15 zázn. In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN BEF19 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru Lit. 22 zázn. In: Podpora integrativního vzdělávání v Praze. - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, S

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU Marie Vítková Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443)

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se

specifickými poruchami učení. Shrnuje principy vyučování a učení, analyzuje alternativní metody. Vymezuje zásady výuky cizího jazyka u žáků se 82 ZÁVĚR Impulsem pro napsání mé diplomové práce na téma edukace a reedukace jazyka anglického na základní škole, bylo to, že se v mé praxi stále více setkávám s žáky, u kterých byla diagnostikována specifická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika 1. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy / Zamyat M. Klein ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012 -- 179 s. -- čeština. ISBN

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 PROGRAM KONFERENCE Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015

Katalog podpůrných opatření. Kontext sociálního znevýhodnění. Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 Katalog podpůrných opatření Kontext sociálního znevýhodnění Tomáš Habart, Praha, 6.11.2015 1 Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR červenec 2013 - červen 2015 Nositel projektu: Univerzita Palackého

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala:

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Pes jako výchovný prostředek na 1. stupni ZŠ. Doplňkově vývojová psychologie dítěte mladšího školního věku. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna,

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Výběr z nových knih 5/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2013 pedagogika Výběr z nových knih 5/2013 pedagogika 1. 1+100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích / Libuše Podlahová a kolektiv -- 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001 -- 254 s. -- čeština ISBN 80-244-0313-7

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

OBSAH TABLE OF CONTENTS

OBSAH TABLE OF CONTENTS OBSAH TABLE OF CONTENTS Slovo úvodem 11 Foreword 12 MARIE VÍTKOVÁ 13 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - pátý rok realizace výzkumného záměru Special

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika

Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika Výběr z nových knih 2/2009 pedagogika 1. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením / Marie Černá a kolektiv Praha : Karolinum, 2008 -- 222 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-246-1565-3

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více