Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice vyd. - Brno : MSD, s. Lit. 377 zázn. ISBN Ohlasy (23): [o4] 2013 Zezulková, E.: Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication. In: Sapere Aude Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, S. 34 [o4] 2013 Zezulková, E. - Kaleja, M.: Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 80 [o3] 2010 Vítková, M.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nový výzvy v špeciálnej pedagogike. Bratislava : UK, 2010, S. 219 [o4] 2012 Dvořáčková, Helena: Podmínky vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. In: Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 39 [o3] 2013 Kmeť, Martin: Deti s poruchami učenia. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 47, č. 2, 2013, s. 27 [o4] 2011 Ješina, O. - Bartoňová, R. - Gebauer, A. - Rybová, L.: Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. In: Česká kinantropologie, roč. 15, č. 4, 2011, s. 104 [o4] 2012 Čadová, Eva: Tělesné postižení a zdravotní znevýhodnění popis a odraz ve vzdělávání. In: Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 16 [o4] 2008 Ješina, Ondřej - Kudláček, Martin: Životní způsob a environmentální faktory ovlivňující vztah jedinců romského etnika k tělocvičným aktivitám. In: Tělesná kultura, roč. 31, č. 2, 2008, s. 52 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Multikulturní výchova ve vzdělávání učitelů základních škol. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 63 [o4] 2005 Svoboda, Zdeněk: Dětské pojetí identity v kontextu východisek a metod podpory rozvoje národnostní, etnické či náboženské identity dětí žadatelů o azyl v procesu integrace v ČR aneb cizinec nebo spolužák?. In: Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí. Ústí nad Labem : UJEP, 2005, S. 10 [o4] 2012 Bytešníková, Ilona: Komunikace dětí předškolního věku. Praha : Grada Publishing, 2012, S. 229 [o4] 2009 Kostkanová, O. - Jarošová, E. - Říha, J. - Tax, M. - Klvaňa, T. - Zelenka, M.: Tělesně handicapovaní lidé a jejich sociální integrace v ČR. Praha : ČZU, 2009, S. 6 [o4] 2014 Vítková, Marie: Integrativní/inkluzivní nebo segregativní vzdělávání žáků s tělesným postižením. In: ( ), S. [19] [o4] 2009 Galetová, Zdeňka: Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob. In: Fórum, roč. 3, č. 6, 2009, s. 27 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 1. Ostrava : OU, 2013, S. 83 [o3] 2013 Hubištová, Martina - Krejčířová, Olga: Vliv matematiky na úspěšnost integrace žáků s lehkým mentálním postižením. In: Študent na ceste k praxi 2. Prešov : Prešovská univerzita, 2013, S. 104 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Teorie a praxe etopedie. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, S. 82 [o4] 2013 Janků, Kateřina: Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky. Ostrava : OU, 2013, S. 79 [o3] 2011 Schmidová, M.: Faktory ovlyvňujúce kvalitu integrovaného/inkluzivního vzdělávania žiakov so sluchovým postihnutím v základných školách. Bratislava : Iris, 2011, S. 36 [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o3] 2010 Vítková, M.: Special Needs Suppor in Inklusive Education. In: Antropotechnika kulturotechnika socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010, S. 165 [o3] 2010 Kaleja, Martin: Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romských. In: Antropotechnika, kulturotechnika, socijotechnika w pedagogice specijalnej. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010, S. 217

2 [o3] 2010 Vítková, M.: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu, Anglii (Wels). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010, S. 68 AAB02 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 355 zázn. ISBN Ohlasy (4): [o3] 2010 Vítková, Marie: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nový výzvy v špeciálnej pedagogike. Bratislava : Iris, 2010, S. 219 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Multikulturní výchova ve vzdělávání učitelů základních škol. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 63 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Teorie a praxe etopedie. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 83 [o4] 2012 Nečas, Ctibor: O Romech. Brno : Muzeum romské kultury, 2012, S. 11 AAB03 Bartoňová, Miroslava 100%: Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 364 zázn. ISBN ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Bartoňová, Miroslava 60% - Vitková, Marie 40%: Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání preprac. vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 117 zázn. ISBN Ohlasy (23): [o3] 2014 Kopečný, Petr - Klenková, Ivana: Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky. In: Študent na ceste k praxi. Prešov : Prešovskáuniverzita, 2014, S. 64 [o4] 2011 Ješina, O. - Bartoňová, R. - Gebauer, A. - Rybová, L.: Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. In: Česká kinantropologie, roč. 15, č. 4, 2011, s. 104 [o4] 2014 Šlechtová, Lenka: Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a komunikaci. In: ( ), S. 36 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 1. Ostrava : OU, 2013, S. 83 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : OU, 2013, S. 104 [o4] 2013 Stejskalová, Kateřina: Zásady zrakové hygieny u dětí se zrakovým postižením. In: <http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-specialnimi-p otrebami/vzdelavani-deti-se-zrakovym-postizenim/zasady-zrakove-hygieny-u-deti-se-zrakovym-postizenim.sht ml>( ), s. [10] [o3] 2014 Kovářová, Renata: Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Institucionální podpora zdravotně postižených osob v Polsku a České republice. Cieszyn : Uniwersytet Śląski, 2014, S. 62 [o4] 2013 Janků, Kateřina: Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 27 [o4] 2012 Kopečný, P. - Klenková, J.: Logopedická intervence v kontextu vzdělávání žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářích. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Brno : Paido, 2012, S. 208 [o4] 2009 Pipeková, J. - Štenclová, E.: Analýza funkce přípravného stupně základní školy speciální pro děti s těžkým postižením. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Brno: Paido, 2009, S. 242 [o4] 2009 Fialová, I.: Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Brno: Paido, 2009, S. 363 [o4] 2012 Sychrová, P.: Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 17

3 [o4] 2009 Opatřilová, D.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MSD, 2009, S. 110 [o4] 2011 Chaloupková S.: Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno : Masarykova Univerzita, 2011, S. 10 [o4] 2011 Hricová L.: Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a Německu. Brno : MSD, 2011, S. 43 [o4] 2009 Moussová Hadj, Zuzana: Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha : Ermat, 2009, S. 69 [o3] 2014 Grenarová Renée: Research in russian language?s foreign language instruction for learners with dysgraphia in the czech school. In: ( ), S. [5] [o4] 2010 Šťáva, Jan: Integrace nadaných žáků v základní škole ve školských dokumentech České republiky. In: Talent a nadání ve vzdělávání. Brno : MU, 2010, S. 205 [o4] 2008 Němec, J. - Štěpařová, E.: Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistenta pedagoga brněnských základních škol. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 118 [o4] 2008 Grenarová Renée: Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností výsledky výzkumu. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 211 [o4] 2008 Dvořáková, R.: Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenoukomunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 103 [o4] 2008 Vítek, J.: Kvalita života žáků s epileptickámi záchvaty aspekty psychosociální a pedagogické. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 128 [o4] 2008 Nováková, Z.: Posilování komunikativních kompetencí u žáků se souběžným a přidruženým postiženími. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. Brno: Paido, 2008, S. 119 ACB02 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 116 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2014 Tužilová, Petra: Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání, základní přehled témat. In: ( ), s. 14 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení v dospělosti Lit. 20 zázn. In: Špeciálny pedagóg. - Roč. 1, č. 1 (2012), s ADE02 Bartoňová, Miroslava 100%: Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 16 zázn. In: Efeta - otvor sa. - Roč. 22, č. 4 (2012), s ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Bartoňová, Miroslava 100%: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - charakteristika jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Lit. 6 zázn. In: Komenský. - Roč. 128, č. 2 (2003), s ADF02 Bartoňová, Miroslava 35% - Mühlpachr, Pavel 33% - Vitková, Marie 32%: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

4 Lit. 16 zázn. In: Komenský. - Roč. 131, č. 5 (2007), s. 6-8 ADF03 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Lit. 7 zázn. In: Speciální pedagogika. - Roč. 18, č. 2 (2008), s Ohlasy (2): [o4] 2011 Hladík, Jakub: Vztah kognitivní a afektivní složky multikulturních kompetencí. In: Pedagogika, roč. 61, č. 1, 2011, s. 63 [o4] 2012 Klein, V. - Rusnáková, J. - Šilonová, V.: Zero Grade and Education Roma Pupils. In: S. 248 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Příprava učitelů odborných předmětů pro odborná učiliště a praktické školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Lit. 4 zázn. In: Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. - Bratislava : Iris, S ISBN AEC02 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách Lit. 24 zázn. In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. - Bratislava : Iris, S ISBN AEC03 Bartoňová, Miroslava 100%: Reflection of inclusion in education of children of people with intellectual disabilities Lit. 10 zázn. In: Reflection of inclusive education of the 21st century in correlative scientific fields : (how to turn risks into chances). - Frankfurt am Main : Peter Lang, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Bartoňová, Miroslava 100%: Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 18 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1= Education of pupils with special educational needs 1. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (2): [o4] 2011 Kaleja, M. - Zezulková, E. - Franiok, P.: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. Ostrava : Ostravská univerzita, 2011, S. 113 [o4] 2009 Kaleja, M.: Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido, 2009, S. 154 AED02 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému Lit. 15 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1= Education of pupils with special educational needs 1. - Brno : Paido, S ISBN

5 AED03 Bartoňová, Miroslava 60% - Navrátilová, Dana 40%: Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení Lit. 8 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 = Education of pupils with special educational needs 2. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (9): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 [o4] 2012 Puda, R. - Ješina, P. - Fialová, I.: Metodika práce se žákem s fenylketonurií. In: Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Pardubice : StudioPress, 2012, S. 73 [o4] 2009 Pokrivčáková, Silvia: Vyučovanie cudzích jazykov v triedach s individuálne integrovanými žiakmi s poruchami učenia a pozornosti. In: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: PdF MU, 2009, S. 43 [o4] 2012 Klein, V. - Rusnáková, J. - Šilonová, V.: Zero Grade and Education Roma Pupils. In: S. 248 [o4] 2013 Havel, J.: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno : MU, 2013, S. 144 [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010, S. 119 [o3] 2010 Vítková, M.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nové výzvy ve speciálnej pedagogike. Bratislava : Iris, 2010, S. 219 [o3] 2010 Vítková, M.: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu, Anglii (Wels). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010, S. 68 [o4] 2012 Nečas, Ctibor: O Romech. Brno : Muzeum romské kultury, 2012, S. 11 AED04 Bartoňová, Miroslava 100%: Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období Lit. 9 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 = Education of pupils with special educational needs 2. - Brno : Paido, S ISBN AED05 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy Lit. 5 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2 = Education of pupils with special educational needs 2. - Brno : Paido, S ISBN AED06 Bartoňová, Miroslava 100%: Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení Lit. 15 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3 = Education of pupils with special educational needs 3. - Brno: Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (8): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 [o4] 2014 Teplá, Marta: Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center. In: c693 ( ), S. 47 [o4] 2014 Zemková, Jaroslava: Vzdělávací program Aktivační centrum a instruktážní metodika pro lektory. In: ( ), S. 68 [o4] 2014 Teplá, Marta - Zemková, Jaroslava p: Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra. In: S. 100

6 [o4] 2012 Svobodová, Ilona: Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 3. část. In: pedagogikyhttp://clanky.rvp.cz/clanek/o/s/15253/vliv-socialniho-klimatu-ve-tride-na-kvalit U-INTEGRACE-ZAKA-S-HANDICAPEM---3-CAST.html/ ( ), s. 3 [o3] 2010 Vítková, M.: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v ČR, Německu, Anglii (Wels). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Bratislava : EMITplus, 2010, S. 68 [o3] 2010 Vítková, M.: Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice na základě výzkumu. In: Trendy a nové výzvy ve speciálnej pedagogike. Bratislava : Iris, 2010, S. 219 [o4] 2012 Nečas, Ctibor: O Romech. Brno : Muzeum romské kultury, 2012, S. 11 AED07 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza podmínek vzdělávání v přípravných třídách Lit. 24 zázn. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním = Education of socially disadvantaged pupils. - Brno : Paido, S ISBN AED08 Bartoňová, Miroslava 100%: Úspěšnost absolventů přípravných tříd základních škol v počátcích školní docházky s důrazem na osvojení vědomostí a dovedností Lit. 9 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4 = Education of pupils with special educational needs 4. - Brno: Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 AED09 Bartoňová, Miroslava 100%: Některé aspekty inkluzivního vzdělávání v podmínkách primárního školství = Aspects of Inclusive Education in Primary School Setting Lit. 8 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2013 Potměšilová, P. - Pospíšilová, H. - Öbrink Hobzová, M. - Fojtíková Roubalová, M. - Sobková, P.: Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením inkluzivní projekt. In: Paidagogos [online], č. 1, 2013, s. 80 [o4] 2013 Havel, Jiří: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 144 AED10 Bartoňová, Miroslava 60% - Chaloupková, Soňa 40%: Přístupy k vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením = Approaches to Education of Students with Mild Intellectual Disabilities Lit. 9 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED11 Bartoňová, Miroslava 60% - Chaloupková, Soňa 40%: Analýza rámcových vzdělávacích programů na základních školách praktických v rámci Jihomoravského kraje = Analysis of Framework Educational Programmes at Elementary Schools for Pupils with MildIntellectual Disabilities in the South Moravian Region Lit. 3 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED12 Bartoňová, Miroslava 100%: Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení : závěry z výzkumného šetření

7 Lit. 14 zázn. In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o3] 2014 Friedmann Zdeněk - Lazarová Bohumíra: The Specific Features of Professional Aspirations of Pupils with Special Educational Needs in Czech Basic Schools ( ). In: s. 301 AED13 Bartoňová, Miroslava 100%: Stav inkluze žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 6 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5 = Education of pupils with special educational needs 5. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2013 Průcha, Jan: Speciální vzdělávací potřeby, spor o realizaci ve školách. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 250 AED14 Bartoňová, Miroslava 100%: Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Inclusion Education Lit. 8 zázn. In: Education and healthcare : School and health Brno : Masarykova universita, S ISBN AED15 Bartoňová, Miroslava 50% - Chaloupková, Soňa 50%: Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice Lit. 13 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED16 Bartoňová, Miroslava 100%: Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním Lit. 66 zázn. In: Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu = Special educational support to children and youth with special educational needs outside school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED17 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení v dospělém věku - kvalitativní výzkumné šetření Lit. 17 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED18 Bartoňová, Miroslava 60% - Vitková, Marie 40%: Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol : výzkumné projekty In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED19 Bartoňová, Miroslava 100%: Postavení osob s mentálním postižením v rodině a společnosti Lit. 10 zázn. In: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním = Education of students with disabilities and health disadvantages. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN

8 AED20 Bartoňová, Miroslava 100%: Inclusion of pupils with mild mental disabilities research Lit. 16 zázn. In: Towards Inclusive Society through Education and Support = Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED21 Bartoňová, Miroslava 100%: Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů Lit. 11 zázn. In: Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění = Professional orientation of pupils with special educational needs and their job opportunities. - Brno : Paido, S ISBN AED22 Bartoňová, Miroslava 50% - Síthová, Svetlana 50%: Žiaci s Downovým syndrómom a proces integrácie na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania Lit.18 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED23 Bartoňová, Miroslava 50% - Chaloupková, Soňa 50%: Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice Lit. 13 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED24 Bartoňová, Miroslava 50% - Širmerová, Zuzana 50%: Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení Lit. 17 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED25 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání Lit. 8 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6 = Education of pupils with special educational needs 6. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (2): [o4] 2013 Hájková, Vanda - Strnadová, Iva: Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice. In: Pedagogika, roč. 63, č. 2, 2013, s. 258 [o4] 2013 Havel, Jiří: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. Brno : Masarykova univerzita, 2013, S. 144 AED26 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání Lit. 20 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno :

9 Masarykova univerzita, S ISBN AED27 Bartoňová, Miroslava 50% - Jiskrová, Kateřina 50%: Využití alternativních metod v rámci podpory rozvoje dětí s Downovým syndromem Lit. 14 zázn. In: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 = Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED28 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení : teorie a praxe v zahraničí a v ČR Lit. 14 zázn. In: Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání = Analysis of social determinants of inclusive education. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED29 Bartoňová, Miroslava 60% - Jiskrová, Kateřina 40%: Využití alternativních metod v rámci vzdělávání žáků s Downovým syndromem v základní škole In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED30 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie ve výuce žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na kognitivní styly učení Lit. 19 zázn. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7 = Education of pupils with special educational needs 7. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED31 Bartoňová, Miroslava 60% - Síthová, Svetlana 40%: Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ v kontexte vývinových porúch učenia Lit. 7 zázn. In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED32 Bartoňová, Miroslava 100%: Faktory ovlivňujíci úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením - parciální výsledky šetření Lit. 18 zázn. In: Současné trendy výchovy ke zdraví = Contemporary trends in education for health. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED33 Bartoňová, Miroslava 100%: Osobnost adolescentů a dospělých osob s dyslexií a dyskalkulií Lit. 8 zázn. In: Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AED34 Bartoňová, Miroslava 60% - Širmerová, Zuzana 40%: Foneticko-fonologická jazyková rovina u žáků se specifickými poruchami učení : parciální výsledky šetření Lit. 12 zázn. In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění.

10 - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEE01 Bartoňová, Miroslava 25% - Pipeková, Jarmila 25% - Klenková, Jiřina 25% - Vitková, Marie 25%: Bildung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Tschechischen Republik - Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes Lit. 9 zázn. In: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik : aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen. - Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, S ISBN AEE02 Bartoňová, Miroslava 25% - Procházková, Lucie 25% - Vítek, Jiří 25% - Vitková, Marie 25%: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule Lit. 3 zázn. In: Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. - Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, S ISBN AEE03 Bartoňová, Miroslava 35% - Pipeková, Jarmila 33% - Procházková, Lucie 32%: Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien Lit. 7 zázn. In: International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. - Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, S ISBN AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFA01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru : příklad inkluze žáků s lehkým mentálním postižením Lit. 22 zázn. In: Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, S [CD-ROM]. ISBN [Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu speciálních pedagogů v ČR Lit. 16 zázn. In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. - Bratislava : Sapientia, S ISBN [Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] AFC02 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol Lit. 6 zázn. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, S [CD-ROM].

11 ISBN [Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie : medzinárodná konferencia. Prešov, ] AFC03 Bartoňová, Miroslava 100%: Roma with special needs in education Lit. 17 zázn. In: Specjalne potrzeby edukacyjne : tom 1 : wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (kształcenie - programy - perspektywy). - Bielsko-Biała : WyŜsza szkoła administracji, S ISBN [Specjalne potrzeby edukacyjne : psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Ustroń, ] AFC04 Bartoňová, Miroslava 100%: Význam přípravných tříd pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání Lit. 11 zázn. In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky = Transdisziplinäre Aspekte der inklusiven Pädagogik. - Bratislava : Emit plus, S ISBN [Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky : medzinárodná vedecká konferencia. Smolenice, ] AFC05 Bartoňová, Miroslava 100%: Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání Lit. 20 zázn. In: Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. - Bratislava : Iris, S ISBN [Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike : medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia. 3, Bratislava, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Bartoňová, Miroslava 50% - Kozáková, Kateřina 50%: Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností : medzinárodná konferencia. Brno, ] AFD02 Bartoňová, Miroslava 100%: Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním Lit. 7 zázn. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN [Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami : medzinárodná konferencia. Ostrava, ] AFD03 Bartoňová, Miroslava 100%: Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole In: Inkluzivní vzdělávání v primární škole = Inclusive Education in Primary School [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Inkluzivní vzdělávání v primární škole : medzinárodná konferencia. Brno, ]

12 AFD04 Bartoňová, Miroslava 100%: Význam předškolní institucionální přípravy pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluze Lit. 16 zázn. In: Speciální pedagogika v podmínkach inkluzivního vzdělávání. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, S ISBN [Speciální pedagogika v podmínkach inkluzivního vzdělávání : medzinárodná konferencia. Praha, ] AFD05 Bartoňová, Miroslava 100%: Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách In: Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole = Inclusive education of students with health disabilities in primary school [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. - ISBN [Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] AFD06 Bartoňová, Miroslava 100%: Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy In: Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole = Inclusive education of students with health disabilities in primary school [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. - ISBN [Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] AFD07 Bartoňová, Miroslava 100%: Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : medzinárodná konferencia. Brno, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - Brno : Paido, S. 46. ISBN AFD08 Bartoňová, Miroslava 100%: Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě In: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : medzinárodná konferencia. Brno, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - Brno : Paido, S. 47. ISBN AFD09 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Inkluze ve vzdělávání : vize a realita v podmínkách české školy In: Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání [elektronický zdroj]. - Ostrava : Pedagogická fakulta

13 Ostravské univerzity, S [CD-ROM]. ISBN [Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání : medzinárodná konferencia. Ostrava, ] BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Janíková, Věra 50% - Bartoňová, Miroslava 50%: Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Ohlasy (5): [o6] 2005 Vítková, Marie: Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Speciální pedagogika, roč. 15, č. 2, 2005, s [o4] 2011 Schejbalová, Zdeňka: Digitální fotoaparát a multisenzoriální výuka cizích jazyků. In: Komenský, roč. 136, č. 1, 2011, s. 16 [o4] 2009 Pokrivčáková, Silvia: Vyučovanie cudzích jazykov v triedach s individuálne integrovanými žiakmi s poruchami učenia a pozornosti. In: Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole. Brno: PdF MU, 2009, S. 43 [o3] 2014 Wilson, David Ritchie: A bibliography of modern foreign languages and special educational needs. In: https://learninglanguagespld.wikispaces.com/file/view/special+education+needs+a+bibliography+of+moder n+foreign+languages+and+special+educational+needs+.doc ( ), S. 11 [o4] 2008 Grenarová, R.: Problematika počáteční výuky ruskému jazyku u žáků s narušenou komunikační schopností výsledky výzkumu. In: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Paido, 2008, S. 18 BAB02 - Bartoňová, Miroslava - Prokop, Jiří - Basl, Josef - Bendl, Stanislav - Průcha, Jan : Pedagogická encyklopedie vyd. - Praha : Portál, s. ISBN BAB03 Bartoňová, Miroslava 30% - Vitková, Marie 15% - Přinosilová, Dagmar 5% - Doležalová, Lenka 5% - Nováková, Z. 5% - Fialová, Ilona 5% - Bytešníková, Ilona 30% - Hricová, Lenka 5%: Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami =Preschool Education of Children with Special Educational Needs vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN BAB04 Bartoňová, Miroslava 20% - Vitková, Marie 15% - Řehulka, Evžen 5% - Šlapák, Ivo 5% - Ošlejšková, Hana 5% - Kopečný, Petr 5% - Klenková, Jiřina 5% - Bazalová, Barbora 5% - Vrubel, Martin 5% - Danhofer, Pavlína 5% - Pejčochová, Jana 5% - Lazarová,Bohumíra 5% - Hloušková, Lenka 5% - Trnková, Kateřina 5% - Pol, Milan 5%: Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education Focusing on InclusiveDidactics and teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN BAB05 Bartoňová, Miroslava 30% - Vitková, Marie 30% - Přinosilová, Dagmar 5% - Gajzlerová, Lenka 5% - Klenková, Jiřina 5% - Doležalová, Lenka 5% - Röderová, Petra 5% - Fialová, Ilona 5% - Bazalová, Barbora 10%: Specifika ve vzdělávání žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy = Specific Features in Teaching Pupils with Special educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN BAB06 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Manuál pro pedagogickou praxi : teorie a praxe vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 79 zázn. ISBN

14 BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Bartoňová, Miroslava 100%: Kapitoly ze specifických poruch učení : vymezení současné problematiky vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 133 zázn. ISBN Ohlasy (16): [o6] 2005 Vítková, Marie: Kapitoly ze specifických poruch učení. In: Speciální pedagogika, roč. 15, č. 4, 2005, s [o6] 2005 Bytešníková, Ilona: Kapitoly ze specifických poruch učení. In: Komenský, roč. 130, č. 2, 2005, s [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 [o4] 2014 Tužilová, Petra: Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání, základní přehled témat In: ( ), s. 14 [o4] 2005 Kocurová, Marie: Charakteristiky komunikace žáků se specifickou poruchou učení v kontextu vzdělávání. In: Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, S. 177 [o3] 2010 Hučíková, Alena - Hučík, Ján: Metodické minimum pre pedagóga o ADHD, ADD, ŠPU. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, S. 42 [o4] 2014 Konsbul, Otakar: Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů. In: ( ), S. 33 [o3] 2008 Brožová, Dana: Analýza komunikativních kompetencí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 51 [o4] 2012 Kratochvílová, Jana: Charakteristika žáků se zdravotním postižením. In: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením na středních školách. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012, S. 32 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 1. Ostrava : OU, 2013, S. 83 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : OU, 2013, S. 103 [o4] 2014 Žižková, Romana: SPU, VPU, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. In: ( ), S. [8] [o4] 2014 Matušková, Klaudia - Račinská, Ivana: Zrakové vnímání (percepce). In: ( ), S. [1] [o4] 2010 Brťková, Rastislava: Rodinné prostredie žiak s poruchami učenia. In: E-pedagogium, č. 2, 2010, s. 280 [o4] 2013 Kaleja, Martin: Teorie a praxe etopedie. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 83 BCI02 Bartoňová, Miroslava 100%: Kapitoly ze specifických poruch učení : reedukace specifických poruch učení vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. Lit. 133 zázn. ISBN Ohlasy (9): [o3] 2010 Hučíková, Alena - Hučík, Ján: Metodické minimum pre pedagóga o ADHD, ADD, ŠPU. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, S. 42 [o4] 2013 Tužilová, Petra: Specifické poruchy učení a chování, mimořádné nadání. In: ( ), S. 14 [o4] 2014 Konsbul, Otakar: Absence pedagogiky ve vzdělávání a výchově řidičů. In: ( ), S. 33 [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21

15 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 [o4] 2013 Zacharová, Eva: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : OU, 2013, S. 103 [o3] 2012 Zatorská, Jarmila: Rozvíjanie grafomotorických zručností žiakov špeciálnej základnej školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012, S. 47 [o4] 2014 Žižková, Romana: SPU, VPU, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. In: ( ), S. [8] [o4] 2012 Hanáková, Adéla: Komunikace a osoby s narušenou komunikační schopností. In: Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S.114 BCI03 Bartoňová, Miroslava 35% - Pipeková, Jarmila 33% - Vitková, Marie 32%: Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole preprac. a rozš. vyd. - Brno : MSD, s. ISBN Ohlasy (5): [o3] 2014 Kovářová, Renata: Podpora vzd?láván? žáků s mentáln?m postižen?m. In: Institucionální podpora zdravotně postižených osob v Polsku a České republice. ( ), S. 62 [o4] 2014 Teplá, Marta: Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center. In: c693 ( ), S. 47 [o4] 2014 Zemková, Jaroslava: Vzdělávací program Aktivační centrum a instruktážní metodika pro lektory. In: ( ), S. 68 [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010, S. 119 [o4] 2014 Teplá, Marta - Zemková, Jaroslava p: Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra. In: S. 100 BCI04 Bartoňová, Miroslava 35% - Bazalová, Barbora 35% - Pipeková, Jarmila 30%: Psychopedie : texty k distančnímu vzdělávání vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 37 zázn. ISBN Ohlasy (20): [o6] 2008 Strnadová, Iva: Psychopedie. In: Speciální pedagogika, roč. 18, č. 2, 2008, s [o4] 2008 Solárová, K.: Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Praha : MU, 2008, S. 20 [o4] 2009 Vítková, M.: Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání komparace v německém a českém školství. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Brno : Paido a MU, 2009, S. 46 [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika edukace žáků s těžkým postižením v základní škole speciální - kazuistika. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno : MU, 2010, S. 69 [o4] 2010 Nováková, Z. - Vilášková, D.: Vhodná edukační strategie jako základní předpoklad úspěšného integrativního vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením a s poruchou autistického spektra. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současnéčeské školy. Brno : MU, 2010, S. 219 [o4] 2012 Petráš, P: Smyslová percepce. In: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 21 [o4] 2012 Procházka, M. - Petrášová, J. P: Intelektuální funkce, zprostředkované poznávání. In: Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 21 [o4] 2011 Chaloupková, S.: Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno : MuniPress, 2011, S. 10, 55 [o4] 2014 Čevela, R. - Zvoníková, A.: Co je to autismus?. In: ( ), s. [1] [o4] 2013 Zacharová, E.: Kapitoly ze speciální pedagogiky 2. Ostrava : Ostravská univerzita, 2013, S. 104 [o4] 2014 Pastieriková, L.- Regec, V.: Komunikace a lidé s mentálním postižením. In: ( ), S. 41

16 [o4] 2012 Pastieriková, L.- Regec, V.: Komunikace a lidé s mentálním postižením. In: Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, S. 72 [o4] 2012 Škrabánková, J.: Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy). In: Příručka pro práci s nadanými žáky. Ostrava : Technická univerzita, 2012, S. 71 [o4] 2014 Křížkovská, P. -Tomalová, P.: Dostupnost zařízení sociálních služeb pro dospělé osoby s mentálním postižením ve věku nad 45 let v České republice. In: ( ), s. 5 [o4] 2014 Pastieriková, L.: Základy psychopedie. ( ), S. 24 [o3] 2012 Zatorská, Jarmila: Rozvíjanie grafomotorických zručností žiakov špeciálnej základnej školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2012, S. 47 [o3] 2014 Sopková, Jana - Hlebová, Bibiana: Vplyv dramatoterapeutických prístupov na rozvíjanie komunikačnej a čitateľskej kompetencie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. In: Študent na ceste k praxi. Prešov : Prešovskáuniverzita, 2014, S. 182 [o4] 2009 Furmaníková, D.: Speciální pedagogika a lidé s duševním onemocněním. In: Speciální pedagogika, roč. 19, č. 4, 2009, s. 30 [o6] 2008 Můller, Oldřich: Psychopedie. In: E-pedagogium, č. 2, 2008, s [o4] 2010 Vítková, M.: Specifika realizace inkluzivní edukace v České republice. In: Základy inkluzivní pedagogiky. Praha : Portál, 2010, S. 119 BCI05 Bartoňová, Miroslava 40% - Bytešníková, Ilona 30% - Vitková, Marie 30%: Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole : texty k distančnímu vzdělávání vyd. - Brno : Paido, s. Lit. 42 zázn. ISBN BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch BCK01 Bartoňová, Miroslava 100%: Specifické poruchy učení Lit. 33 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (5): [o6] 2013 Bytešníková, Ilona: Ke studiu specifických poruch učení. In: Komenský, roč. 137, č. 4, 2013, s. 63 [o4] 2012 Weilová Monika: Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. In: trebami/vzdelavani-deti-s-narusenou-komunikacni-schopnosti.shtml ( ), s. [1] [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21 [o3] 2008 Kovářová, R.: Nadaný žák se specifickými poruchami učení. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 54 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 BCK02 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středního vzdělávání Lit. 23 zázn. In: Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN BCK03 Bartoňová, Miroslava 100%: Dospělé osoby s dyslexií a profesní život Lit. 48 zázn. In: Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. - Brno : Masarykova univerzita, S

17 ISBN BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Bartoňová, Miroslava 100%: Postavení jedince se specifickou poruchou učení v rodině, sociální a emocionální vývoj Lit. 7 zázn. In: Komenský. - Roč. 127, č. 2 (2002), s BDF02 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Lit. 1 zázn. In: Speciální pedagogika. - Roč. 17, č. 4 (2007), s BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Centrum edukacji i aktywizacji Lit. 3 zázn. In: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnospravnych. - Kielsko-Biela : WyŜsza Szkoła Administracji, S ISBN BEE02 Bartoňová, Miroslava 35% - Procházková, Lucie 33% - Vitková, Marie 32%: Zur Ausbildung von Lehrer/innen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lit. 8 zázn. In: Lehrer/innenbildung in Europa. - Wien: Pädagogische Hoschule, S ISBN [Lehrer/innenbildung in Europa : medzinárodná konferencia. Wien, 2008] BEE03 Bartoňová, Miroslava 100%: Career Choice of Puipils with Specific Learning Difficulties Lit. 13 zázn. In: Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej : volume 2. - Katowice : Gnome, S ISBN [Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ustroń, ] BEE04 Bartoňová, Miroslava 60% - Pipeková, Jarmila 40%: Vzdelávacie možnosti a podmíenky detí so zdravotným postihnutím v ústavoch sociálnej starostlivosti Lit. 4 zázn. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, S ISBN BEE05 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání = Comparison of approaches towards inclusive education in selected european countries - partial results from a research projectfocusing on inclusive didactics : parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice Lit. 22 zázn, In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Iris, S [CD-ROM]. ISBN

18 [Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied : medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, ] BEE06 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Some aspects of inclusive education in conditions of Czech education Lit. 15 zázn. In: Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion : Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien einer Internationalen Heil- und Sonderpädagogik. - Bad Heilbrun : Julius Klinkhardt, S ISBN BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Bartoňová, Miroslava 100%: Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika v českém školství Lit. 21 zázn. In: Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. - Brno : MSD, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o4] 2009 Moussová Hadj, Zuzana: Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha : Ermat, 2009, S. 69 BEF02 Bartoňová, Miroslava 100%: Žáci se specifickými poruchami učení v poradenském systému Lit. 13 zázn. In: Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe. - Brno : MSD, S ISBN X BEF03 Bartoňová, Miroslava 100%: Edukace žáků se specifickými poruchami učení Lit. 18 zázn. In: Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. - Brno : MSD, S ISBN Ohlasy (2): [o3] 2008 Harčaríková, T.: Úspešnosť vzdelávania mládeže so špecifickými poruchami učenia v stredných školách. In: Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 21 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 55 BEF04 Bartoňová, Miroslava 100%: Základní problematika specifických poruch učení Lit. 17 zázn. In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (3): [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálně postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o3] 2007 Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava : PdF UK, 2007, S. 52 [o4] 2008 Minářová, E.: Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. In: Komenský, roč. 133, č. 2, 2008, s. 34 BEF05 Bartoňová, Miroslava 100%: Evropská dimenze ve vzdělávání a řešení problematiky multikulturní výchovy u nás Lit. 20 zázn. In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - Brno : Paido, S ISBN

19 Ohlasy (2): [o3] 2005 Vančová, A.: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 324 [o4] 2005 Svoboda, Zdeněk: Dětské pojetí identity v kontextu východisek a metod podpory rozvoje národnostní, etnické či náboženské identity dětí žadatelů o azyl v procesu integrace v ČR aneb cizinec nebo spolužák?. In: Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí. Ústí nad Labem : UJEP, 2005, S. 10 BEF06 Bartoňová, Miroslava 100%: Možnosti a strategie vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum Lit. 13 zázn. In: Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (2): [o4] 2009 Urban, David - Kajanová, Alena: Vzdělávání jako klíčová oblast integrace Romů v České republice. In: AntropoWEBZIN, č. 1, 2009, S. 46 [o4] 2011 Drmotová, Adéla - Elichová, Markéta: Školní úspěšnost romských dětí. In: Kontakt, roč. 1, č. 11, 2011, S. 72 BEF07 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole v České republice Lit. 10 zázn. In: Orientace české základní školy. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Orientace české základní školy : pracovný seminár. Brno, ] BEF08 Bartoňová, Miroslava 100%: Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení Lit. 6 zázn. In: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] BEF09 Bartoňová, Miroslava 60% - Navrátilová, Dana 40%: Osoby se specifickými poruchami učení v dospělosti a strategie pro volbu povolání Lit. 10 zázn. In: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole : medzinárodná konferencia. Brno, ] BEF10 Bartoňová, Miroslava 100%: Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení Lit. 19 zázn. In: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [elektronický zdroj]. - Brno : Paido, S [CD-ROM]. ISBN [Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : konference s mezinárodní účastí. Brno, ] POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - Brno : Paido, S ISBN BEF11 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila P 50%: Rodina s dítětem se zdravotním postižením

20 Lit.21 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN BEF12 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Lit. 78 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN Ohlasy (1): [o4] 2014 Trianon, Čechy: Integrace? Jde to?. In: ( ), s. 27 BEF13 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů Lit. 75 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN BEF14 Bartoňová, Miroslava 50% - Pipeková, Jarmila 50%: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Lit. 21 zázn. In: Kapitoly ze speciální pedagogiky. - Brno : Paido, S ISBN BEF15 Bartoňová, Miroslava 35% - Pipeková, Jarmila 35% - Zemská, Barbora 30%: Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (s mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb = Conditions of Education of Students with Learning Difficulties(Intellectual Disabilities) in Social Care Institutions Lit. 4 zázn. In: Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy = Inclusive education in current Czech school. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN BEF16 Bartoňová, Miroslava 100%: Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středního vzdělávání In: Současné trendy ve speciální pedagogice = Current trends in special education. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, S ISBN BEF17 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV Lit. 9 zázn. In: Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. - Olomouc : Univerzita Palackého, S ISBN BEF18 Bartoňová, Miroslava 100%: Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole v kraji Vysočina Lit. 15 zázn. In: Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN BEF19 Bartoňová, Miroslava 50% - Vitková, Marie 50%: Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru Lit. 22 zázn. In: Podpora integrativního vzdělávání v Praze. - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, S

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny INTERDISCIPLINÁRNÍ POHLEDY NA JINAKOST II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Téma konference Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky Umělecké centrum Konvikt

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2012 Ročník 1 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 1. ročník, 2012, č. 2 Druhé číslo časopisu

Více

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce

Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce Závěrečná výzkumná zpráva

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

II. olomoucké speciálněpedagogické dny

II. olomoucké speciálněpedagogické dny JINAKOST VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉM KONTEXTU II. olomoucké speciálněpedagogické dny XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Univerzita

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004. CITACE ZAHRANIČNÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 PROGRAM KONFERENCE Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH

Více

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika PROBLEMATIKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŽÁKŮ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ V INKLUZIVNÍM PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY The issue of educational process for children with impaired communication ability

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ČESKÝ JAZYK A LITERATURA V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vlasta ŘEŘICHOVÁ Abstrakt: Příspěvek se věnuje jednomu z aktuálních trendů základního vzdělávání v České republice

Více